Set Ulangkaji 2 Soalan 1

:

1. Kelompok merupakan sekumpulan manusia yang memiliki kesedaran yang sama tentang ahlinya. Terdapat dua jenis kelompok iaitu kelompok asas dan kelompok sekunder. a. Nyatakan ciri-ciri yang terkandung di dalam kelompok asas? (5M)     

Interaksi bersemuka yang berterusan Identifikasi peribadi yang kuat dengan kelompok Hubungan kemesraan yang erat dalam kalangan ahli Hubungan yang pelbagai bentuk Hubungan yang lebih berkekalan

b. Masyarakat yang bertamadun akan dapat meninggalkan pelbagai bukti kepada masyarakat yang akan datang. Kesemua bukti ketamadunan manusia memerlukan unsurunsur yang terdapat dalam penciptaan tamadun dan budaya. Nyatakan lima unsur masyarakat yang berbudaya dan bertamadun. (5M)

1. Agama dan upacara keagamaan 2. Sistem dan organisasi kemasyarakatan 3. Sistem pengetahuan 4. Bahasa 5. Kesenian 6. Sistem ekonomi 7. Sistem teknologi dan peralatan

Soalan 2

a) Berikan enam sebab-sebab lain berlakunya perubahan bahasa. (6M)  Asimilasi – kumpulan etnik sentiasa berinteraksi antara etnik yang lain yang menyebabkan berlakunya proses pencantuman bahasa dan mengikut etnik majoriti

makanan berkhasiat dankawalan penyakit juga menjadi faktor kepada penerimaan peluang belajar dalam kalangan murid. Contoh : orang melayu kawin dengan orang cina Ekonomi – kumpulan etnik minoriti akan berubah mengikut kumpulan majoriti bagi memudahkan komunikasi dan berniaga Pendidikan – bahasa kumpulan etnik majoriti dijadikan mata pelajaran wajib dalam pendidikan. golongan pembesar dangolongan istana menerima Sistem Pendidikan yang berbeza.   Murid lelaki lebih cenderung untuk mempelajari kemahiran berbanding teori berbeza dengan perempuan yang lebih mementingkan teori dan akademik ketaksamarataan dari segi penyediaan infrastruktur dan penempatan guru terutama disekolah Orang Asli dan pedalaman . Tahap Kesihatan seperti kemudahanmendapatkan rawatan. (5M)   Rakyat bawahan.      Amalgamasi – melalui proses perkahwinan campur. Contoh : bahasa Malaysia Imigrasi – imigrasi penduduk dari luar Bandar ke Bandar mempengaruhi bahasa mereka Memudahkan komunikasi harian dengan kumpulan etnik lain Adaptasi dengan persekitaran b) Berikan lima fungsi bahasa dalam masyarakat. (4M)       Sebagai alat untuk berhubung dan berkomunikasi Sebagai alat untuk menyampaikan maklumat Sebagai bahasa perpaduan Sebagai bahasa ilmu Untuk meluahkan perasaan Untuk menyatakan pendapat Soalan 3 a) Nyatakan lima situasi yang menyebabkan ketidaksamaan peluang pendidikan dalam kalangan murid.

. Sikap ibu bapa yang tak serius dan anggap pendidikan tak penting. Soalan 4: Cikgu Idham merupakan seorang guru permulaan di sebuah sekolah Orang Asli di Semenanjung Malaysia.  perbezaan dari segi akses kepaada kemudahan teknologi maklumat dan komunikasidan jurang antara murid. (4M)      Malas dan tak serius untuk belajar. nyatakan lima usaha anda agar murid tersebut dapat bersaing dengan murid dalam kawasan bandar. Guru perlu menggunakan bahasa standard bagi mengelakkan jurang jika menggunakan bahasa dialek. Dalam usahanya untuk merancang pelan tindakan yang mampu mewujudkan persekitaran yang mesra budaya. urang anatara pelajar normal dan pelajar berkeperluan khas dimana perbezaan penyediaan pelbagai kemudahan yang sesuai bagi pelajar berkeperluan khas. selalu ponteng kelas apabila bosan. Kurang berusaha untuk berjaya. b) Sebagai seorang guru di sebuah sekolah di luar bandar. beliau berhadapan dengan sikap negatif Orang Asli terhadap pelajaran. Tidak ingin bagi kerjasama dalam berkumpulan. Malu/rendah diri untk tunjukkan potensi. Guru harus memberi perhatian dan bersifat lebih sensitif supaya murid yang datang darikelas sosial yang rendah tidak berasa tersisih dan malu terhadap rakan mereka yang datang dari kelas sosial atasan   elakkan dari menyentuh ataumempertikaikan amalan kepercayaan murid. masuk hutan untuk dapatkan makanan tidak perlukan pendidikan tinggi. a) Nyatakan empat sikap negatif Orang Asli yang perlu diubah supaya pelan tindakan untuk mewujudkan persekitaran yang mesra budaya dapat dilaksanakan dengan berkesan.     Membina bilik darjah yang kondusif untuk menarik minat belajar Berperanan dalam mengurus dan mengawal kelas dengan baik mengajar dengan tidak mengelompokkan murid mengikut kaummereka tertentu sahaja.

Melibatkan semua murid dalam semua aktiviti 4. Mengadakan aktiviti yang sejajar dengan taraf pemikiran murid 5. pendedahan budaya ke persekitaran lain.      Pasif/jumud dan tidak ingin bercampur dengan budaya kaum lain. Mantapkan program KIA-2M Soalan 5 5. (10M) 1. Tarikan wang ringgit dorong anak orang asli kerjas. Memahami keperluan dan latar belakang murid terlebih dahulu . Guru harus peka dan bersedia untuk menangani kepelbagaian sosio-budaya yang wujud dalam bilik darjah dan sekolah supaya memberikan kesan yang positif kepada murid. Lawatan sosial. Anak asli tidak boleh berpisah dengan keluarga. Tidak mengkategorikan murid mengikut kelas sosial 3. (6M)        Buat aktiviti agar lebih menarik agar murid seronok datang ke kelas. Pameran budaya masyarakat Melayu Tubuhkan kelab kerjaya – beri maklumat tentang pelbagai kerjaya. b) Nyatakan tiga tindakan yang sesuai dilaksanakan oleh Cikgu Idham bagi mewujudkan persekitaran sekolah yang mesra budaya. sekolah dan kurikulum tersirat. Menggunakan alat bantu mengajar yang murah 2. Buat program kenali budaya Motivasikan murid dengan program kem jati diri / bawa sekali ibubapa untuk bah tanggapan mereka. Pandangan hidup yang amat mudah – asas sahaja. Kahwin muda. Bagaimanakah guru dapat memastikan murid-muridnya yang datang dari kelas sosial yang berbeza mendapat pendidikan yang seimbang. a. Sangat bergantung pada kerajaan untuk bantuan.

Berikut merupakan tindakan – tindakan yang perlu diambil oleh guru dalam melakasanakan pedagogi relevan budaya. apakah implikasi yang akan terjadi dalam kelas pelbagai etnik sekiranya guru gagal menyesuaikan diri dengan budaya setempat.pendekatan yang perlu bagi mencapai hasil pembelajaran. Sesetengah murid mungkin terasa dipinggirkan dan tidak mempunyai rasa kekitaan 4. Perincikan lima tindakan yang perlu diambil oleh guru dalam melaksanakan pedagogi relevan budaya.beza dari segi budaya. Pada pandangan anda.b. (10M) Pedagogi relevan budaya amat perlu diaplikasikan dalam kelas yang mempunyai pelajar dari pelbagai latar budaya dan adat resam.objektif pembelajaran sukar tercapai 2. walaupun seorang guru mengajar di sekolah Orang Asli. (10M) 1. Proses PnP terjejas. Hal ini penting dalam memastikan semua pelajar merasa seronok dengan pembelajaran dan tidak merasa disisihkan oleh guru. masalah komunikasi 5. Perlu mempunyai rasa bangga dan komited dengan kerjaya yang mendorong kejayaan semua murid tanpa membeza. Guru dan murid tidak bermotivasi 3. etnik. dan kelas sosial secara positif. Pengajaran yang seimbang tanpa adanya prejudis dan sikap berat sebelah terhadap sesuatu kaum pastinya akan menjadikan proses P&P berjalan dengan lancar.    Menerima kepelbagaian latar belakang murid yang berbeza. guru . masalah disiplin 6. Bersiap sedia untuk mengajar dan mengenal pasti pendekatan.bezakan etnik dan budaya mereka. Contohnya. pnp tidak menyeronokkan Soalan 6: Malaysia mempunyai kepelbagaian etnik yang memerlukan kesedaran guru dalam menguruskan pengajaran dan pembelajaran. bahasa.

Guru menggunakan kekuatan yang ada pada murid untuk diketengahkan dan menjadikannya sumber dalam pengajaran dan pembelajaran. Sesi pembentangan mereka dikukuhkan dengan terdapat perkongsian maklumat dengan murid lain dari pelbagai budaya memberi maklumat. Aktiviti yang melibatkan kaedah penemuan seperti membuat buku skrap berkenaan budaya kaum lain. Lebih lanjut rujuk(mukasurat 128-129) Rangkakan lima aktiviti pengajaran yang menggunakan elemen dalam pedagogi relevan budaya. hurai atau memperbaiki persepsi budaya masing-masing. Setiap ahli bebas menyarakan idea dan pandangan dalam perlu pengajaran dengan mengambil kira konsep perbezaan menyelesaikan masalah.     Mewujudkan hubungan dan ikatan yang erat antara guru dan murid.tersebut tetap perlu berbangga mengajar di sekolah tersebut dan membimbing pelajar Asli sehingga berjaya. guru tersebut perlulah berfikiran kreatif dan boleh menyesuaikan diri dengan murid pelbagai budaya. Ah Seng dan Ah Hai diberi tajuk : Budaya Orang India dan Sarojini dan Selvarani diberi tajuk : Budaya Orang Melayu. Bagi guru yang mempunyai murid yang pelbagai budaya. Strategi rentas budaya mengkehendaki pelajar meneroka dan membina pengetahuan serta pengalaman supaya faham budaya orang lain. 2. Contohnya bagi Tajuk : Budaya masyarakat majmuk. Murid juga digalakkan berinteraksi dan bekerjasama dalam suasana hormatmenghormati. Guru juga perlu mempunyai pandangan bahawa semua murid boleh belajar dan mencapai kejayaan. (10M) Pelbagai aktiviti pengajaran yang menggunakan elemen dalam pedagogi relevan budaya. Aktiviti perbincangan kumpulan yang melibatkan ahli-ahli kumpulan pebagai budaya. Guru juga mempelbagaikan aktiviti dan teknik individu. Rusnah dan Fauziah diberi tajuk : Budaya Orang China. Antara aktiviti yang boleh guru jalankan di dalam kelas ialah:1. Guru perlu mempunyai rasa hormat kepada murid yang berbeza budaya dan latar belakang. .

Kurikulum ini tidak . Guru meminta pelajar membaca artikel. dan sebagainya tentang budaya kaum lain yang terdapat di Negara kita. 5.masyarakat di Malaysia. Soalan 7 ". Menggalakkan penggunaan bahan bacaan untuk mengetahui tentang budaya kaum lain.3. Jadi. Guru meminta pelajar membuat catatan dan kemudian bentangkan hasil pembacaan di hadapan kelas.. Contohnya pelajar Cina akan melakonkan watak kehidupan masyarakat Melayu. pelajar akan lebih memahami dan menghormati masyarakat dari kaum yang lain.. Guru memberikan projek yang perlu disiapkan dalam kumpulan yang terdiri daripada murid pelbagai kaum dan budaya. pantang larang.. Melalui aktiviti seperti ini.. Guru meminta pelajar melihat perbezaan budaya tentang kaum yang dibaca dengan kaum pelajar tersebut. (10M) latar digunakan Kurikulum tersirat merujuk kepada cara budaya disalurkan dan sikap dibentuk melalui proses pengajaran pembelajaran dan pengurusan organisasi sekolah. Guru perlu memberi kefahaman kepada pelajar untuk melihat perbezaan budaya tersebut dari sudut yang positif.. khususnya hasil yang dipelajari tetapi tidak secara tersurat dicantumkan sebagai tujuan. Contohnya projek membina model pakaian tradisional masyarakat. murid akan berkongsi kreativiti dan pengetahuan tentang budaya masyarakat – masyarakat di Negara kita. adat resam kaum yang mereka lakonkan. Mereka boleh melakonkan cara hidup. bagaimanakah elemen-elemen dalam kurikulum tersirat boleh untuk meningkatkan perpaduan antara kaum di Malaysia. Aktiviti lakonan . secara umumnya dapat dideskripsikan sebagai hasil (sampingan) dari pendidikan dalam latar sekolah atau luar sekolah. pelajar Melayu melakonkan watak kehidupan masyarakat India dan masyarakat India melakonkan watak kehidupan masyarakat Cina. Kurikulum tersirat atau tersembunyi. 4." Sebagai guru di kelas yang terdiri daripada murid-murid berbagai kaum dan belakang. jurnal. buku.

pendidikan yang memperoleh ilmu dan pengalaman pegangan hidup sehingga mereka dewasa. fokus melibatkan semua berkaitan tersebut. Hal serta pada pola pelajar seperti contohnya menyusun atur kedudukan murid dalam kumpulan yang terdiri daripada pelbagai kaum. mereka akan mempunyai pengalaman kaum sahaja dan akan meningkatkan pembelajaran yang tidak tertumpu kepada satu perpaduan antara kaum. Semua perkara ini membawa implikasi sepanjang persekolahan. Dengan cara ini murid. murid dalam berbeza kaum dalam P&P.dibuat secara formal. dengan mengadakan pertandingan permainan tradisional ataupun karnival permainan tradisional juga boleh menyatukan murid pelbagai kaum. suasana yang memberi pengalaman yang menyeronokkan dalam kepada menggalakkan integrasi antara kaum. Guru boleh mengelompokkan murid diterapkan pengaruh tetapi kuantitatif.aturan yang pengelompokan pelajar. murid. Kurikulum tersembunyi mempunyai pertalian yang rapat dengan pengalaman persekolahan individu. Maka. Elemen kedua merangkumi semua pengalaman pembelajaran yang murid peroleh di mana mereka belajar.Nilai ini oleh akan dipelajari . tetapi ia berlaku tanpa disedari oleh guru dan muridPengalaman yang diterima itu sebenarnya boleh memberi panduan kepada hadapan murid-murid apabila mereka tamat belajar secara formal. Sebagai contoh. Kurikulum tersirat boleh menyatukan murid pelbagai kaum yang berbeza dengan adanya aktiviti kokurikulum. Seperti contohnya. masa Elemen pertama dalam kurikulum tersirat ialah kewujudan bagi kurikulum tersirat adalah berbeza-beza bergantung kepada lokasi. memberi permasalahan yang dengan P&P agar mereka boleh berkomunikasi dalam menyelesaikan masalah Elemen ketiga bagi kurikulum tersirat ialah ia boleh menjadi objektif pembelajaran hasil pembelajarannya adalah bersifat relatif dan agak sukar diukur secara ini termasuk sistem pengurusan kelas. Elemen keempat kurikulum tersirat merangkumi nilai-nilai yang dibentuk bersama pelaksana kurikulum itu sendiri samada guru dan murid atau pengajar. persekitaran dan latar belakang pelaksana kurikulum. Individu yang mengikuti perjalanan sistem diterjemahkan ke dalam pelbagai rekabentuk kurikulum persekolahan yang menjadi ingatan dan guru perlulah menyediakan proses P&P. Melalui hal ini.murid dapat mengenali permainan tradisional kaum masing-masing dan secara tidak langsung hubungan antara kaum dapat dieratkan.ruang kelas.

Apabila guru mengadakan aktiviti kelas secara berkumpulan. Interaksi dalam bilik darjah merupakan satu aspek penting yang perlu dititikberatkan oleh guru untuk mewujudkan persekitaran bilik darjah yang mesra budaya. Aktiviti ini bukan sahaja dapat mengeratkan hubungan antara pelbagai kaum pelajar malah dapat meningkatkan kemahiran berbahasa pelajar dalam pelbagai dialek. guru membahagikan kumpulan berdasarkan prinsip menggalakkan interaksi antara berlainan kaum. Sebagai contohnya. tingkahlaku dan guru itu sendiri iaitu bagaimana cara guru itu menyampaikan ilmu. Murid-murid tujuan pembelajaran. kurikulum tersirat telah menggalakkan interaksi antara murid secara meluas di dalam bilik darjah antara pelbagai kaum yang terdiri daripada sosio-budaya. semua murid tidak mengira kaum akan bercakap dalam kelas bahasa Melayu.oleh murid tetapi secara tidak langsung misalnya. Nilai – nilai yang ditonjolkan antara kaum seperti contohnya.berkomunikasi guru haruslah menjurus kepada perpaduan memberi reaksi positif kepada murid yang datang tidak pilih kasih atau bersikap memberi layanan yang berbeza kepada kaum yang berlainan. mahupun jantina. murid-murid dapat bergaul antara satu bangsa. tidak semestinya hanya berinteraksi untuk berinteraksi untuk keperluan sosialisasi mereka . semua murid pula akan kurikulum sosial harus murid yang menghormati bahasa Apabila dalam kelas bahasa dalam bahasa Cina dan apabila bertutur dalam bahasa Melayu. Cina.beza mengikut tahap pembelajaran dan juga matlamat kurikulum itu sendiri. b) Nilaikan keberkesanan kurikulum tersirat dalam merealisasikan kepelbagaian sosio-budaya dalam pendidikan di Malaysia. Pertama. melalui interaksi. malah mereka perlu sendiri.Oleh itu. (10M) Kurikulum tersirat berkesan dalam merealisasikan kepelbagaian sosio-budaya dalam pendidikan di Malaysia. Guru boleh menyemaikan perasaan menerima dan ibunda dan dialek kaum lain melalui aktivitiyang dijalankan. guru daripada kaum yang pelbagai dan akhlak seseorang dan berpakaian. budaya. sama lain tidak kira berbeza agama. tersembunyi sama-sama berperanan dalam membentuk perubahan fungsi pendidikan. Elemen kelima kurikulum tersirat ialah jenis atau pengkategoriannya yang berbeza.

seseorang guru dapat memberi Pembentukan yang berhemah yang peluang terbaik untuk mengembangkan potensi diri murid ke arah pembentukan modal insan yang berkualiti. Ketiga. tanpa mengira sosio-budaya murid. dikembangkan .Kedua. meningkatkan penguasaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dapat merealisasikan kepelbagaian sosio-budaya dalam pendidikan di strategi kerajaan dalam menyatupadukan masyarakat berbilang ini adalah dengan menjadikan bahasa Melayu sebagai yang Malaysia. Guru yang sentiasa membiasakan diri memberi penghargaan apabila murid sebelumnya. Keempat. Pengunaan laras bahasa yang tepat yang diamalkan dalam situasi yang sesuai serta aktiviti yang bercorak ke arah peningkatan bahasa yang disertai murid mampu meningkatkan tahap penguasaan bahasa murid terhadap bahasa standard. murid dapat belajar dalam keadaan ceria dan menyeronokkan. Hal ini sudah pasti dapat mengelakkan penggunaan unsur-unsur dialek mengikut kaum semasa mereka berinteraksi. Proses sosialisasi antara kaum tanpa mengira anutan agama dapat sekali gus proses pembentukan kendiri murid dapat dilaksanakan. Tindakan seseorang guru yang tidak mempertikaikan kepercayaan dan amalan agama yang dianuti oleh mana-mana murid berupaya menyemai semangat saling percaya dan mempercayai ke dalam jiwa murid. bahasa. mampu menarik dengan senyuman selain kerap dan mudah mempamerkan sesuatu yang lebih baik daripada perhatian murid untuk sentiasa melakukan perubahan positif terhadap diri mereka. kendiri murid dapat disemai oleh seorang guru di sekolah. sosial Perbendaharaan kata yang tepat akan membantu murid mencapai kematangan yang sepatutnya. Aktiviti yang melibatkan integrasi antara kaum lebih menyeronokkan kerana murid dapat bertukar yang baik yang diamalkan dalam masyarakat pendapat. Melalui tindakan serta dibaluti perasaan kasih sayang. nilai dan budaya mereka. Hal ini kerana murid dapat bersama-sama membina dan memupuk nilai yang baik dalam keadaan yang ceria dan menyeronokkan kerana perpaduan kaum dijana. Di dalam bilik darjah. kurikulum tersirat dapat membentuk pembentukan kendiri murid. Salah satu kaum dan budaya di Negara bahasa perantaraan di sekolah. semua murid diwajibkan menggunakan bahasa Melayu ketika berinteraksi semasa pengajaran dan pembelajaran (p&p) dilaksanakan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful