Cnumu ueCn

cma¡ucn ~ caÞ numÞan
tuam 1
~mtnaCm.
=m Oææue Ceuun Cuon, =um at=e uuee Cenole Oomml Otmmemaua tttl uuul
dætele Cu Oommla aæe Oau(aa Coæ(m cmm CaL(a Oauætun. ~ouaæ Oæ=al
=um ~an Coaeele Cu aæe cuelCæm. meele CCn tuaeele almaæeuua mæea
olteum cmm cæælCæm. ~æue Oueoleæe. Cu æm=uoeua Oomloum "Cnumu ueCn"
caaaaaauuæ SofIporn, ulaaææmouæ Hcrdporn. Oumæuuuæ SofIporn Oe lnIeresI
Oeeueonao, O=ea aæeæu sklp Oauaolteum.
- eeu
~mm auæe SCV æu CtolL( tuL( CaL(a OauæCt aæuueæmule Coæe Oaua
Oauææu=Cem. æ.ol. tunaauolLtumm alæluut tuL( CaL(a OauæCt Coæe Oauoa
cæaæt tlæeeuuæ Cmm. ~elnmtoauua cm aæouaæm ~ele Cmmm Comtu( Oeæe.
=u=ao Ouon uL(m eælaææeeæuua Oamææ ~uCa ComaCanlule Cu eæl o`Læe
ææuluaalCmum. Ctuæ outm eum O=ea almlu o`Læta aLæ mæeCeum. ~uauæ
C=neeluuæ Onæ( t(aæauæmao, Cnmoaæt Otnlu elol= om, oaeluuæ aæuue aL(,
~Lta( ummm eæl tueomao, amml Cu almlu CeuLtm ceeum Ou=ea. ~ouaæ Cu
uu=a olmtææ =lmoæeele =ee Coæe. em elmæuulæue nuæm - ~eu=a c=a
o`L(aaunn - 27 ~oa ouelCeCu seol Cueumn ~alolLtun. OtCtua oua 29.
~on alæteea cm ~elnmtm eum. =um eluaalule omn=e alml. cCeu Cu anea Oau=em
nem o=e onææ cm ~ttu stCæ utaalt tlæea cmææ aLæ æoeeun. ~tCtua
cæaæ oua 22. ~ouaæ 2ô. 1998 Omelule eluuæm ~al Oamææ ææo=Cem.
~mm el=aLaluæu. ~on auæe ô uælaCa tmttL( Oamm olLtun. ==eæeele Ouaæm
~on ~moeaeele ~mm cCeu u`Læ=aum. uuæe on CeLtuæm. cæaæ uL(m eum
aæuue, ~eæue ~oomo amamttua Oauu uæa Oeæe. ~a uL(m ~ee. cttæ
~mmlm Otuuæet Ctuaæoa. æ.olule Celee tutæe om Oaua OauæCt Coæe
OauCem.
"aæCo aæeuuCe, auee aæCo aæeuuCe, æaCu=elCu =um CaLæ(m Cn uuaam aæ
muætule =` Ctal(m Cn ouaam."
"aæOæelCn Ceummlæuo" elæntttt tute Celeea. cm oluttt tute. =u=ao eluuæm
~ætlm tunee mee ttm. ~on Ceuo u`a auu=a Oauæ(, ~on cm O(tæta
1
alomlaOauæCt O=et tute auLalæut tuneea =lææoaæ o=ea. ste alelneea.
dtoæo ~&t Oaua ttm tunaa oumaæ o=Cem.
"unae ouneæea Oaueouuu OumæeelæuCe Oaueouuu almæ eluouu uenouuu"
=æan tnau=e mu sæt, CauL ceeum ~æl=a amt`n ~æuaæua ~uol ~uCa o=a
=lma, =ææa almnm Otææuulm Ouuee suouua =mlæuua em Oueelu Oætæu oæmea
O=mlea Cuuunuua =t=a o=a æaæu =`Lt, tnau=e ~æet tmml Ouea almnææa aLæ
~ææaalmun. almnm ~æl=ea cmæCou Oeuttmaæ ula ula ~tuuanuua a`Cu
Oeut=alu tuouætum, CuCe ~mouaCo næu Caumlum ale exqulslIe deslgner =æaao
uL(m eum. =um cmææ almnæuaom, cm aæoæn tnau=euaom amtææule =lææeat
tuneCem. =um Oa Ctumm sæt ~æl=a o=eue, Oon cmæ Oauoun. ~oomoeum,
tuu=a tlnuææ c(ea, emmætu @tuæ aeelæu cm Otu=aaæo uuuuuat tuuaalolL(e
eum um Coæe. m=æeu =uo Ono Cu mæm eum smo OauæCtum. ~æue «uulmma
aluæuuuulmCm, uunæla Cmu, uuLæl Cmu, nolæl= Cmu ceeum ~æa e`n mæeeuulmm.
~on aæælæu =lææeeuCe cm ste muam Cu ulmaun ~æe tnom. æætu=eæuua
=`muua =uat tumt Ctue ttOu(ea ~æ, cm close Irlm OauuttLt unu tuaeele tæ=a
olæmuu(m ~Lteæe =um naltCtm.
O=et tutæe =um nalttemæ OmCæuu aunæmm Ouaalma. c=ao Ououaæm Cu
olCæue Coæaæat tuaam. alæluut tuteamlm OuL(aamle =u=ao Ououm ~al=auuæ
ouneæeamue OL(a aLæ tu(Coum. ~a O=et tuLæelu=a eum mem meele
Oeut=alua.
ueCn aa=auCe, Cnumu, ueCn aa=auCe
aææl c=elCu =um CaLæ(m sm tæætæu Oætæue aaalCu =` auLæ(m sm
ææææu
aæælæua attl Outtuuu mæeaæm æaule Oau(ttuuu sm tæu ouu elmttuuu
~tutu, =um cm Otuæna Oauee um=a olLCtCæ. cm Otun Cnumu. cm Otuænt
tumt(eel ~on O=et tutæet tuæa OauæCt cæaæo doggy sIyle ele æætæoun.
~a uL(m ~ee, cæaæ Ommm Cu naalu ~æaum sæ(. ~a eum aa=æoa.
O=nlaele Oæt(oa cmmue cæaæa Oauoæm ~æa. cm u`a ~æamlm aæao meele
tnom. tlmæn ~onamætu æaao tnom, ale æenluauelao stmæt muam Ceuttunao.
Oa Ctumm æaæaaæmOueeum te Otæao Oomeam elLæum tuneeluaalCmm. ~æue
=um amm oleeluuauuæoo. cm u`a mm tlm Oenluue ~ælm dtnlam t(oa alaæa
cmt(eam.
cm ma tuoeæet tunea Oa Ctumm Cu oaalnuuæ cææm cæaæo Outtæe uuum
~mlu Oueua. auaouæ oLt mam. tumtnluuolm aæaæmt Ctue expresslve aæao, =ee
alo=e =lm Cuæl, aæææue æuel al=elol(m Ctue Cu alott. =um tlm=e Ctua,
Cnumuaæolueua cm euu ~uCa Ou=eæet tunee cm tuLæeum cæaæ Cnumu cmm
Otun æoeeunum. Cue uuæ, a`u uuæ Onæ(Cu amm Otnluæo. ~æue ~ttuoleeæuua Cu
aueunæ ulæe amud euluaal Ctue =um =m amtlneuu sætamuæ ttæo ~eea aæeun
~æl=a =um OomlCu Oaeoæet tuneeonao cmææt tmml Cu ula =ee ~tlttlnuum
æoeeluttunao.
~æue cæaæ 15 ~oa ouelelu=Ce æa t(oele Cu ~nom. toml, aemnlaæ tdole
Oaemm Ctua cm æææao tlæaut t(oæe naltCtm. mæeao u`a alen Cuuaounao. 4U
ouaaæ Cue =uu ææm somonao oelaaa alomounao. ~æeum olt oueuæonao
amm snlæuutm almæt Otææualu cmææ ~æættunao. Oa ceeum cæaæ ~=e
ouelCeCu ala Oau(aæm. ~ætom cæaæ ~uæuuuæ oæmoao Oau(eeeæue euCæ
Oa Ctue =um alom t(alCmm. cm umm ale Ceuulao Ctue oæoCu Oeeuue nnæaal
CtuCeu ~eea &tLtue CtuCeu Ou=a alom ttuue Outtæe olt, cmææt Ctue
hourglcss oæCou( alom t(oCe Cue.
2
"Cue" cmmue cæaæ =lææoaæ ouoa mcle. tdamle mcle a`L(amle olumtl ~unCom.
~æao ~uale Cu aueluuæ a`L Ou=eue. "excuse me, O=a Caauneuuu. C=amaæ
obIecIlon OeelCu" cmm Oælæuuuæ ænele tmææa tea Cu uCæm Otæ CaLtue
Coætum cmm Cuoum OaueeuuLtunao. =u@aaua sLaun=a Oumæuuua ~=e ~æ
u`a snaCom. cm Oaulttuæ Oeuætao ~om Oeuætao u`a t(m aaeæe ~mtoltCtm.
td auum Ctua, =uCæ Ceæoaæ ~elauua auuCom. cm taaeele =lmæm ~ælm
O(ttaæa a`u "cCeaæauua" cm æa t(uum ~L(Com.
O=et tuaam Omm oæn Oeutnalma. o`Læe Cu aun ummm Cu OuuOtL Ou=eumm
cæaæ aLtuuæ td, nulele tuæm Oauue eum tlæaæm. cm mæeamm tLt=amm
aLteele alaale eoleeue cæaæ ~æ=em.
~a anl, cm tæuu aæe OuaaL(m, Omm =um cmæ OauuCoæ(m cmm mæo Oaua
olLCtm. Oon snle OeeueCtuCeu ~eea ~moeaeelelu=a on C=nuuæuCeu =um
tlmtmmm Cu fcvourlIe pcssIlme. uuæe nmmæn uælaæ olmu=anm td dtuææelu=a
Cu td cml tun`d aunæn OaeCom. aLtCu Ouaaua. sLaun=a Oaeeeum. ~=alelu=a
t`a dCtmm oæn =t=a OaeCom. =ættuæeule aLtm O=nlaeua Ouaæm. cm u`a ten
æa æottunao. t`a dCtmæle aLtm eumue ulmaun nulele cmCom. æaeutCtLæt
oænule cm u`a te æaao tL( cm Oueelu Ooæææ Ctumm Oætum, aæet tlættuæ
æææamm aloaæm. uunta=ao te ~æao u`a Cuuam.
æaeutCtLæt =læeueelelu=a td dtuæL oænule uunaOaL cnluu. ~=æm cm
tLt=amaæ anluuæ IrecImenI alL(m. ~em tlmæn tdole ComaCanl oæn CaLaCo
Coætum. anluua aaæauuat tlul=a cmææ ComaCanlule eoml olL( td Ctuæm. ttæo
aa=alt Ctuu, tuel ~olu=a, ~æe tlæeaa OauæCt =um o`( ouCom. ~muna aææuæ
mmt ~ætaæm ceeum ~oluea cm ~ualu =lnouæ Cuæl alomtLt OteæeOueeum
tunea naltCtm. alo=e æææamlm elnLalaæme etola OauoCom. eu=a mæuue
smauaeele aomCom. ale =uLao Ommm Cuuauua Ouaæm. æææt tlmole at alen
olne olL( ~L(ounao. ttæoæuum tuouætæuum Canea olne olL(, mLææu Caaal,
soCm ~L(tonao at sæ(. ~a Ctumm =uLamle =um ulmaun nulele =lmmOauæCt
auu saaeæe ~æt=eam sæ(. ~tCtua o`( o=ea, cm nnuuæ mLææu man=a
tunttele Cu enle.
Ommm OCe eum OauuCoæ(m cmm mæOo(ea uuæe tmttLCtm.
anluua =um tmum CtuLttæ 5 uælaæ t`a dCtmm Oamm ~æt=Cem. ~æue ~mm
cmæmum olt ~æe Cuuam aLtm. ~LCtu dæænaaum. ~eæue ~tnleuuæ aLtm.
CoOouu OtLæuuat tuneaa OauæCt o=Cem. ~æue aue olne at soCm =æuu
Oueue ~mo aLtm. =um cCeu æææa alomltt ~æat tL( oææulelu=a OomlCu
eomttLtue cmæ ~oa. cm Otum Cuæl tlæaut tLtue tlæaæm. ~æue nulele
aætuat tLtue anlttuCe. elæaeat Ctuu =lmmCtua, ~uale Ou=e Cu Otæ
"OmæumCu tueaalLCt a`Ce. ~eum tuu, ~=e Otumtæm=a OtuL( Ouaæee. Cnmo
aLtm amuleuæ. cmoluu, =` cmæmOumCuu tueaalCæ a`mlCu. mm cmmuu" cmmuo.
cmæue eLt mæuoleæe. cm eæeolelæu O=u=a OauæCt cmlCæm. Ctuaa, Omælaal
cmCæut muel tmum ceeum auel. Ceud Cauae cml cmæ tlnCuuaæm. ~mtlm=a Cauae
Ouaæm muel OuaauCe. mm cmæ Oauoa. oææ cmom ~a tmtttom anluua Ou=ea.
~(ee CauLæt dCtmæle ~æe olt tu=an O=nlae. Otæao CauaCa =lmmtl oul=a
auu=a ol(m ~tuum. cm Ou æaaæmum aaal CuCe Ou=e æattlææut tlæeaa
OauæCtm. cm tuee uunta=ao Oa Ctue æa aaalæue, amuu alæOæmm aaal
cumtl amt`n uæeamua =lmæm. Ca, O=ea auLalæut tunea nalaa Cu ~æ at
OeæeCu. aLteele Otæao O=æm ~=æm ~æaum Ctua cm u`a ~ueem ~elanleaa
OauæCt Ctuæa. ~tCtua eum ~a =lau=ea.
Ouaoua cm oea æææulm u`a Cu æa ttn=ea. Cu Otæælm =`æt olneao cm
aæeæu ou(oæe sæn=Cem. Ouaoua ~=e olne Cmm CuCe cml cm O(tta aæeæue
OeuLta. Ooæææ Ctumm Oumæuuuæ Ooææuuuæ O(tta aæe u`a Oumæuuua
ouæua. Cu ~ælm dtnlaeæe olt ula oleeluuauua Ou=ea. Oele Cu Oumæu
Ou=ea ~æue oel Oeæe. cm oulmmlm mm taam =an=eæ ~=et Otæælm olneao.
3
aLt O=nlaele elumtlt tunaaom Oueoleæe. ~a Ctue elumtlt tuneeue c=Ca ~=et
Otæ æaæu c(eaol(ouCmu cmm ~aam Com. Otæ uunua Ou=eue cmæ. O(ttle
alætaæm aam euCæ cæaæ Coæ(m. aæaæm næ aaeæe ~mtoleCem.
~=ea æa cm oummlm oea tuaeele O=ml=a Oauææu=ea. Ouaouaa alomlua.
som=æaulm @( O(tta aæeulm u`a ttn=ea. ~ou. cmæ ~uæu. aæaæm næ
~mtoleCem. ~tutu, OtCtua cm Ota taaeelmm Cu æa oualmCe. ~Ce Otæælm
æauu ~eea ummOuuu Otææu. elumtlt tunaa Oueoleæe. ~oomo O=nlae. ~æue
outele Cu oleeluuam Ou=ea. mm. OmOæummm Oenl=ea. Onæ( æaamm oea
æaao eum, ~eæue Onæ( CooCom Otæao eum. oea taaeaa æaolne OtCtua cm
Oeuttmaæo Oamma. aaaeele O=mlu mumCmm, ~æue Otuleæe. alelnttle oulm
aæeea. =(olne =utlaæ soCm Oamm sotmeæe etolua. Oueelu olneuo, =aeæe
CLt OoLæulu=euo, OeæeOummue =am cm oulmmle a`mluluaæm. Ota tnm, OtCtua
Ooæææa aæeæua aoolt tlæea Oueea. Ouaoua "~~" cmm sænaal ulæelule
atem Oau(eCem. ~=e aeeeele auu sænaal uL(Cu Ou=ea. Oæe ~=et Otæao
sæn=eluaaCoæ(m. Ota Otæ em som=æaamue oulm muam etolæuo. oea
Otæ =utla aueeæe auemtm C=uæææuo.
nule cumtnle =lmma. aLtm eu=a mæuoleæe. cumtnlelu=a almmtm Ctua ~(eee
euaæee. ale =lult=ao ae=elnuua Ou=e cm tumt=ao OtCtua euaæemaæ
sLtLtæ. OtCtua euaalua cmæ Oenluuu. Ommm Cu Cmuæ æææao eum. cm
tLt=ao u`a Com Cu Otæælm tLtm tLta. ~=et Otæ Ouaoua O(tæt ~Lææuo.
Ceaua mmmm tlmmm ~Lææuo. cæaæm smauam ~æa. ~omaæ n(Oau(ea =umm
ula Ceaua cm O(tæt ~æaeCem. cm Oætæu etolaOauææu=e æaao OtCtua
Coam auLææ. cæaæo ulmaunm Cumm Cumm tuu=ea. æaao Oeuu=a Ctuulæ. CuCe
tlæeelu=e æattlææu olL( æaæu a`Cu Ctut Coæ(m Ctuelu=ea. ~æue =aneeom
Otuleæe. Com oulCu Oeæe. aauuæ ~odæe eum. ~tCtua Ou=e næe, cmææ
olLæu=eue ~=CaCu cm ttæoæue aaal mLææu oleaal soCm olne olL(
~LæulutCtm. ~oomo Oeuuæ euaæee. cm Otææuulm Oumæuuuæ tua=ao u`a
auu ~æeamlm euaæee. aueaæm Omaala Oauæ(, cm Oeuætaæme CeueCem.
~ttæuuoa cm tæætaæo smeee cmtL( =um saaeæe ~ætCoæu cmm Cu
caam.
~æe Cu oleuuat tnl=a Oauæt mam Oenluue cm IormenIors, OtCtua euaæeæe amm
uummlæunao. oea taat Otæ cm Oætulelu=a em oea æauue etololL(, ~oo
Ota æaæu cm æææ u`a æoeeuo. cm æææaæm ~æee euaæm umOmuu Otæælm
æææaæm OætCu Oamma ~=e olneao. cm ttæo, tuouæt, mLæ, ceeuomæmum
~ueelæuo. æææt tlmoaæo olnæe olt mumaleeuo. ~oo euaæee eu=auue ~oo
=(olneue ~ueet tLt cm Ctææ ~=et tlmoaæo Oamma. amCm mmtaam æælu
mumaleCem. ~omaæ ouaua Ou=ea. cm tææt u`a ~ueeeæe sæn=Cem. ~ou
cmæ aam.
aæaæm næ naleaaOauææu=e cmææ aLOtmm cm maeelm u`a tLt @tuæ aumm
cuttlua. aæ elm=a tuneCem. cm maeelmæ ula ~uCa, cttæCuu =an=a o=aolLtuo
Cu Ctnlmm Otæ. ~uauæ =`m ouL( mam. otaaeelu Otææua OuaæCuu cmm
Ceummlua. Cauaæu elmm omomttuæ mam. 2U oua Ou=eue ~elaum, ~eea ~emæ
a`um Ouaaeum. c=ao Ouonlm naæamaæm OætCu =umæ ~=æe=ao OætOoml
Ouaaeum. cæaæ ~(ee æattlææu Onæ( æaamumm aaalt tlæeelu=euo. amCm
tunæoæu eæleCem. ~omætu Oaulttuæ uunta=amm elmOumm aaal Ou=eæ.
aeounlm u`a Ou=e attLtu, em Coæeæu anlon Oauuuue, Ceæouleeuue ~oo
aueæea amml Ou=ea. ~a nt Coææuæoaæm ntuue OoLt Oomlaauuaalulu=ea.
Cnud =lm aeoun ~oo culeuæ oæouæ stæea aoolulu=ea. oumlttuæ tue aea=ao
tla=ale aaalua. Oueelu aælæu ~ueele aaalua. aumtaæm næulu=e tæel nLæ
Ctue aaal =lmma. alLteeLt cm sunm eum. ~eæue CCn C=naCauLæe c=ao
Ouonlm aea=amm Ou=eæ. Cu ale uleel u`Ltn ~oo cmææ C=uaal =an=eam,
Onæ( Cmuæ mæeaaumtao OeuLtæ. ale`n cmma.
stmOteeum =(=alua. umOmuu Otæælm mæe cm mæe u`a tLtue Ottæ Cu
smaua sæno tlmaæuu. Oemæ Otun eum Oedtlum OamComm cmteu. cæaæo Cu
tue o`alua. ~æumm cmææa ammlulu=e =umæ Otæamm cmææ =lmueluua
4
oltoleæeCu. cm mmæue Ou=e Otæ Ouaoua ~æa=euo. Ouon olætee aumtamm
CmCmu( Cmm snalæ. cmmætuæo nttn Ctue moOomm aaal =lmmæ. ¤Cuu, Omm
Omaauuæ tnu CtuL( o=eluaalCmCæ. CaaCa eom Oaua olLCtCæ. tnu ~æluuue
Ou=eue, Ommm cttæ Ou=eluaæm. otaaeelaaunl Cumm O=u=al o=euo. uunæte
aaal ~ueelæuo. Onæ( Cmuæ uæeamm mLæ Cuuelæ. Ouonlm naæamm
alLteeLt snam =leæuaæ o=eæ. ~oo @tuæ naaa aumm cm maeele tL(, tL(
Cnumu Ctumm cm amæ=ao Cumm alo=eæ. auu OoLaeele Com alo=eæ.
cm Oæta aæeum aæættua alo=eluaaCoæ(m, cOæmmue cm Ou "O(ttt
Otæamm" OtCtua amm vlolenI ~al olLtæn. ~ueeuua alomlæunao. cm
æææaæmum Oæta aæeum ttue tu( tLtæ. æææt tlmole Ouonlm olneamm
~ueeuua =æu=eæ. Cueel æenluuua cm ttæo tuouæt ouluua Ctæuæo Caaal cm
tææt u`Ce dlrecI ~a ~ueem Oau(eeuo. tææt Oeuao olnl=a oul Oau(eeæ. mLæ
Oeutteua =ææ=ea. stmOteeum aæaæeea.
~ootCtua nule =lmm tmttLtæe =um ~ml=eumm, c=e dCtmm cmm ceeum tunaæm
=læeule =um ~a oæn Oeæe. eluOnmm cmææa amml oluam oalee =umæ Otæamm
oleæoæe sæn=Cem. aLOtmm sæno Otmmomua, cm uuntlm u`a uunæte Ceuee
Otææltm "cmæ dCtmm ouamuu" cmm CaLCtm. ~oo maOueeum tea
tmææaeeuo. Cu Otæmaæ Ooomo aonaaluuæ tmææa Ouaæm cmm cæaæ ~mm
eum tnl=ea. "æaeutCtL oua Cutm." cmm Oumæuuuæ ænele tele Oaumæuo.
Ctaalelu=a cm a=Ceam =laauuuæa. saanlttle Ou=a ~oo CaL(t Otuæm cmm
=lotæm ~æa.
aLteæee eomla Oauæ( =um æaeutCtLætule Om=alCæm. amm aLteæe olL(
OomlCu o=a elumtlttuneCem. CaL(t Otæ OtCtua nmm Com OtæaCmu( Can=a
~nLæt ~æeaa OauæCt ouoa Oenl=ea. Cu Coæm ~onao =ueoum eum cmææ
aauuæ Oeu=elno OaueonaCmu. Ouaaeum. =ueoum cmææt tuneaa OauæCt alnleam
Ctala Oauæ(m o=eæn. Cueel cmææ olt sunuua Ou=euo. Oueelu alea ttæo
~æl=a amm Ceeluuaom aonaaluuaom Ou=euo. ~æue tLt=ao uL(m Oau«am
tlmtaam eomlaOauæ( Ou=eæ. eæee a`u se(ao. c=e ~æ Oau(ea
æoeeluaalmuCæu. ~=e seLæta aool Oueeue cttæ Ouaæm. mm.
~oo taaeele Outtoo Cu alott ulæum autt =lmeele ætL tælumm ~æl=a o=euo.
eæeulm Onæ( taamm Onæ( æelæn oueao Ceuoamaæ a`u Oeu=a elm elm cmm
=t=a o=euo. sun=e æelaue æoee Oautt ~æl=a t=eua æelæn Ctue =t=euo.
tælum aomoæet tuneeue ~=e oumlttuæ oættaæma aLæt tuaauaa somuætao
Oeæe cmta OoLt Oomlaam. @ttn æmaaeao.
=umauoeua o=eoo ulaom æLæ Otæ Ctue Oenl=euo. Typlccl Oemæl=elu dætele
Oueelu oleale Oo=auu aenle tuouætum ~Ce aenle stæe OaLæuuaa aoolu
maale saæamm æaule t&t æoee aLætum ~æl=euo. =`æt ~tneeluuæ auLæt
mææu Onæ( tlmæeamuaal Cmæm maalmm OmOæumæm uunt u`am CtuL( aueamle
Oauma aeaeaa o=euo.
cm stmt tnuom smauaeele aom =t=a o=a td cml o`( Can=Cem.
tuam - 2
~mmlno =um ulæ=e smauaeele Ou=Cem. ouuaæaule Oa Ctumm ~mtom OtmmCe
Oeæe. CCn C=neele =umæ Otæao u`a Cuuel, ~onamue cm modesIy tmlaat tL(,
=um aaaal alomttL( o=eele ste Ceaua sæn=Cem. O=e ~mtoeæe ~æa
CtuL(a OauæCt o`L(aæ o=a Canoemæo cm mLæ muam Oeutteua =ææ=a æ==a
Ctuu, ~æeum u`ml cm tææt =`n aal=a oul=a Oeuætao ceeum Oaua OauaOomm
~al, tuouætulm mm tuamm tuuuat Ctuæa. mLæ aeeuua useless ~alolLta.
5
uuæe amm C=nm aul=a cm aæon o`( o=eun. ~mm ~on u`Læ=æa ula ~Cuuauua
=teelueue, ~ouaæ stææuua tnCuumm alæteeeua ualuaalutm Oaumæun. cæaæm
O=e Oauel ualuaaluua Ou=eumm, cm uæa ceeum Oaad u`Ce Ou=ea. ~on
o`L(aæo =æu=e ¤=euoa =lultm, ~oæn enenOomm =um Ouea OtL omaæo Oamm
~oæn ~muæuuaalCæm. cm ~ætaæm ~ammm oæn cmæue aueeluaa Oueoleæe.
ttæoæuum tuouætæuum aaal, mLæ Ctutue Irlm Oaue uuln Oauæt tæætæu ~on
mmæue auLæCæm. ~oum Cu ol=uæ eu=auue soCm Oauual ~æ ~æ cmm ~æeeun.
cm uæaaæo ulmaun nule Otæaæm =lææeaa OauæCt ææææu ~Læuele ~on
eææ`n tuuaam mm nmm mæm smaua ulæelule "o=Cem". ~oCnu, ~ouætu
tOnuCuumm Oauelulm ualuaalule Oooum =um =t=a Oauæteua =lææeeun. cm uæa
CLtm ~ouaæ cttæ Oenlum.
Cu noæL solld sex mæ=e tlm eum ~oæn æa aue auol sæt uumml Ono sæoaæ
~un olLCtm. ~mmlno cm aæon tuom. cm ouule, tæætule, æææule, stOeeeum
ol=a =`æn uumml uumml ~æea cmææ aææle eæælule æmlttuLæ Caun=a Ctuæun.
um=uo cm progrcm cmæoua Ouaæm cmm s=amaæ =um Oaueele OenluCoææua
Oeæe. anluua ~Ce C=neelm u`æ(m ~Ce nule tuæm OauuCoææua euCæ. m=æeu
elæeæet Ctue nmmæn uælaæ ComaCanlule td cml tunlmææ C=uaal tuæuuCæm.
æo CaunL ~uCa o=eCtua eum umOmuu ¤æuu Ceummlua. t`a Oamm ~=alu=a nule
cmlæue, Cu Coæm cm IormenIor Otæao CoOmuu OtLæule cmlolLtue, o`æual ol(Cu.
~eæue ~oanuua æo CaunL ~uCa tdolelu=a Om=al, CauLæt dCtmm C=uaal
=æt CtuLCtm. anluua 4:45aæ æaaL ou=al soCm OamCmm. O=«a tt ttOomm
~æeaaOauæta. Ommm ~=e Otæao onCoæ(Cu. æaaaæauneæet tuneCem. ~=e
nule on Ommm 2U =lultm Ou=ea. Ommm ~Ce oææule ouounamu. ~onao regulcr
commuIeramu Oeæeuu. Cmmm OenluoleæeCu.
~ou, ~Ceu ~=æ ~=ea æLætt Otæ OemtLtuo. ~uum, ~Ce OnLætt tlmæe
tuouæt aLæt ~ual eum. Ommm ~Ce Ctumm sæt. tmlaOamm almlttaæa =lmeele
tuouæt aLæt. ~elmm aLætulm æattæel ulaa almla. ououttuæ tm=ao tmlaOamm
Oenlu, ouaam Ctue OnLæt mætulm Cu taam maale æææ oæn ttn=eluaa,
umOmumæm alæOæmm uunta=ao u`Ceml a`ulm=a olL( ~=et mætulm mææulelu=e
tata auLæt mææua olneamlæue ~æm=a Oauææu=euo. ~oo uL(meum Ou=euo.
aæmuuæ eæulanuuæ oLt mam. ououttuæ amæ=ao, aæamle Cu uuelnluuæ
æu=æee eæm Oenl=ea. =ææa u=enuolm auue maeelmm aueaaæa a`u som
Oam=enlu=amlmm Oenl=ea. aueele Oeu=alu Oueelu Oaulææ tmamue aool Cu aæ
~uCa ~uaua =lmmuo. =um ~=e aæ tlmæue Oamm =lmm OauæCtm.
~(ee Cu =lulteele mee =uo =um tunee Ceeluuæ Otu=æææaaunlum tælum
~æl=e Otum uuntualum ouoa Oenl=ea. Omm ~=e CeeltOtæ Cu de`oOed anleun
~æl=a o=euo. =mlæuuæ =æt. Oueelu Oæt ~uaua ~æa=ea. tælum Otæ Ommm
aæættua tnu ~æluoleæe. æelCuu æel cmm æelea o=euo.
"ouu muelæl, cmæ OoCmu cnml" cmm tuouætt Otææltm CaLttæ o=euo Ceel.
"Omælaal eudL amud Oee u«a. amuu &tOnæLCout Oau«a C=nm sn aeelL(
o=aLCtm." cmm muelæl cmm tuouætaæLæ u«a cmm Oueelu Oætuumltm
Oaumæuo. Cumm "~elauuu Ouaæ, =`um ~eloum Ca=a onCn=a." cmm CaLtuo.
~eld cmm Otun Oauæt tælumaunl "OLd ~e mdL ~ Oau-Omoltmd" cmmoum
muelælulm Ceuo u`a æa CtuL( em ououttuæ tuel mu=aue oænCu ntttLt
aueaæm x Ctue utaal =lmmuo.
Ceuulao noum cCeu Ctala Oauææu=eæn. "Cou mtæm at o=aLtuæ. =uL CtL,
Onæ( =umu &t`one Ou=eo, Omælaal &tOnmmu ~ulLtu Oee." cmmuo u«a. ~onao
C=uaalu elæaule =um Oa oæn tuneelnue Cu tmæuuæ Otæ, stæea aoolu aeouæn
~æl=a o=euo. maeæet tuneeuCe, Odeuulut Otæamaæmlu tlneelCuauuæ
~æueluuæ ~uæ Oauuleea. Cauaæuaæm u«amaæm OætttLt Cuæl ~uæ. aæet
tlættuæ Cuælæu Cu ~=æem oltuue ~ueelt tlæee ~æt. aumu`neat Otæao Ctue
anæuuuæ =ual, ulmmm aæao, alo=e se(ao. ~oCmu( CaL(t Otæmm o=euo.
6
~onao ¤oum CtalaOauææu=eelelu=a ceCeuum ctCtuam Can=Ce nulele
tuælaæm Omm alL(aao cmmm otaaeelut Otæælm Otun aouæu cmmm ~ml=a
OauæCtm. amamOomm CtalaOauætæn. 5:U3 nule o=ea. =um Ouaoua mmCæml o=a
~=e ¤on mmæue =lmm OauæCtm. tnouuleæe Omm aLtm amm auumlaæm tæuua
Ou=ea. =um cmoemæ mm aLOtmm ~eld cm mmæue Oamm olLtuo. ulæ aoolu
æææao cm mmæue Oaee, =um ~oæme Oeutn=Cem. ummonamm cml olLtæn.
~eld nuleOtLæulm Cu mææaæ Oammuo. =umm ummonamm OamCmum. Cu Oteele
~oo cmææ C=uaale elumtlæuo. =um ~eld ~uCa Oamm ~oæmt tunea
=lmmOauæCtm. CCn =lulteele, cmææa amml oluam ~æueaolLtæn, cm ~mlmam
Oeeue Ceuulao. C=mm =ueon, Omm ¤on. stææuua cm oea tmeelelu=a aouæuolm
æa =`æ( cm oulmmlm u`a tLta. Ota tme euaæeæe u«a cmma Oauætuo. muelæl
cm tumt=ao u`a em Omm æaaæme Ceueeuo. mtæmulm ~t=auea æææao cm
æææaCmu( smouææ.
~eld ~=æem ~=æeuua cmææ C=uaal o=a =um tlæeelu=e æattlææuCu ~omm
tlæeeuo. Ouonlm Ou æaamm aaalulu=eæ. cumtn dCtmm ouoemæo =umm
~eloum aauua Cuon =lttloaæm ummomlm aumtaCmu( snal smoute Oeut=alCæum.
aouæuolm aæao coomoaæ coomo ~ttuoleeæuua cmææt tunea alnleeæCou,
~oomoaæ ~elolm aæamle Cu oleuuæ auum Oenleea. amm ~ueeuuaCo snalæuo.
em Cumtæe Oau«am ~tuauua ~Lææuo. nulelm Coaeelmæ cmt mtæm eum aelule
em æaalæu cmmætuæo u`a Oæeeuo. Onæ( aæe uæeamm Cuuel Cuuel tlnleeæ.
ale C=nm tuom muelælulm olneao Onæ( Otum tumt=ao Oætule uuLæa Oauæ(
Oæt(m.
u«a cm Oeuttmaæo olnæe olL( Ctta Ctue ~Lt, aouæuolm olneao cm t«a
Oueæe uuntam Cmæma a`ulelu=at tlæeaa aoolua. ~eld ulaom O=u=al em aue
Cmæm cm aueamaalætule æoeeuo. ~oo Oaæætaaue cm aue u`a snalua.
=u=ao Ououm CCn sunm. Ouon naæamm ate ~ootCtua OeuL(a Oauætæ.
¤=a Otæao ~oomo aLteelmm uuuaæm Oenluuue, cm stCeu( auu olæmuuL(
olæmuuæuæe aæaæm næ naleCem. teCe =lult=ao eum, aLOtmm ceCeuum
olealæn. aaCa, cmm mmæe ouluua OomlCu tuneeele æaeutCtLæt dCtmmaæo
oææ =æuoa Oenl=ea. =u=ao ~m Otæamm OomlCu o=Ceum.
~mm uuæe cmæon amm a`aalnCu o`L(aæ o=eun. ~on o=eotm, cmæue eu=a
mæuuue ~oæn OoLaulmml stmmoaæ ~æueCem. ~ouaæm CCn ~aanlum.
aueunæuua Ono sæoaæ tlmæn eum =u=ao a=aultta ouaam. ol(mæm =uLamle
uL(m eum c=e Coæmum auu Coæmeum cmm OutCtum. of course smoaæ =um
cmmCu eu=alua Oeæe. ~æue Onæ( =uLamua auu CoLæaule =um eolea ~oæn
omaaLtuuuua t(aæaaæ ~æutta ~ouaæ amm telnua OuaaCoæ(m. ~æue ~on
cmæ Coæ(uuæumm =lææeaa OauomL(m, cmæue aL(t t(ee Oueoleæe. O=e
snae Otæao cmææ satCteel ol(almmæn. tæætæu eææ`nle sm æoea ~em
tlmæn ~æea auut Ctut Oueua. stCæ ~emæ e`æl Ctut Coæ(m.
tlmæn =u=ao Ououm seeuauua muttl= OamCmum. ComaCanlule teleua Cu æaæ`d
OndtuOnæL elm=elu=eunao. Ououm ~=CaCu æmæn OauCeum. =um auu
seCoaeelmm, ~on tOnuCuumm smauaeelmm ualuaal aæntnæCtut c=ao
O=uaaeæe ~mtoleCeum. ~moeaeele ~oæn Cumm saæolaa, 15 =uLamaæ
æoenutue æænæl= ~mtttCtuoeuaom, =uæm um=uo, ~euoa oluuuaaluæu ~on
tmtt(oeuaom amlæun. ~mmlnom =u=ao c=amaCa ouaauuæ mæmule
OauætuæCæum.
temaluæuum =um cm CauLæt Io æaeutCtLæt nule tuæeæet tmum OauCem.
~æue =um ~aoæn ouuaæaule Oauuue Cu aunlueæe ~mm OauCem. ~aeum tnu
~æluuue OomlCu Oaeoa. Cu Oueelu ol=eæa ttæoum uuntaæm Omaae aaalt
tlæee Caumlæuum ~æl=a soCm tnu Ctutuue uuæe nmmænaæ td cmlCæm. cæaæ
amm Otnleua Ou=eumm, æm=aue uunta=ao. aoluee alææeæet Ctue =læe
ææeuuue sttl =lmæm ~mea aea=ao. td Cu( tom=amle cml Om=æm Ctua
Ceauaa æm=al aumtao Cauml u`a sna, ~aCo cæaæ auu sænaalaæme aæt
Ctuauuæeua Ou=ea.
7
~mm CauLætule muelælum mtæmm Can=a =lmmlu=eæn. ~onao Ctaluelelu=a
Ououm aLtaaemnl uuæolao cmm Oenl=ea. muelæl Onætum ~æ(m, mtæm
=umaum ~æ(m tulmalmunao Ctumm. ~ttæOummue 18-21 ouaaæo Ouaaeum cmm
=um aæaalLCtm. aouæu, ~eld, u«a, noum CCn ~moeaeele tæl tnlalmmæn
cmm CaoolttLCtm.
ouaam Ctue nule on, Omm tl=a =lm tuouæt, Cauml ~æl=e muelæl cm mmæue cm
=um ~oo tlmæue OamCmm. ~mm ~oo æo o`ed ~æl=elu=euo. ~a Oeeuue
Ou=eue ~oo cm auea oæn sunmeum Outtuo. Omm cm naæ ~oo O=mmlulm u`a
t(m oæaule =lmmuo. cm Oætule Ou taamm, ~eld ummm mtæm æa Ctut, u«a
em Ceel stmaæ ammm amt=em Oeeue tuee æad æææaæm cm tlmtm=amle
Ceueeuo. aouæu, cm tLt=ao, maæ ceeum Ceuea, aloml cmææ a=Ceumt
t(eelæuo.
~elolm =`æt olneao cm Oeuttæma ammla Cauem Ctut, mtæm Ouaoua cm tnu
~æluue mæeaæm ~ueelæuo. muelælulm uuntao cm uuntamaæ IusI a`Cu Ou=eæ.
cm uunta=ao ~oma u`a eto, Ou Cmuæamm Can=a æaæelu=a tuneeue S oæole
CmCmu( Cmm CLæulu=eæ. muelælulm @tuæ naa, cm am`Com u`a tLta. O=e
~Lteele cm m=euææ aamuua olealulu=ea. cm Otu=æm mueæLæamaæ OætCu
olu=e tomeeuaale muelælulm caaa auut Otunaaao tL( oluneeæ. cmææum
~mluuue, =um cm se(aæm muelælulm O=mml u`a telea c(eCem. ~oo ste
=(=aluæe sæn=Cem. mtæm OtCtua Onæ( æaaæmum CuCeulu=e æattlæulelu=a
c(eaolLtuo. c=ao Ouonlm uuntamaalætule ~oo æaaæm æoea Ouonlm
mæeaCmu(m mueluua olææmuuææuo. =um umtaam amm auu=a ~elolm Ceuo u`a
cm ~aæo t(mtæ =lmmOauæCtm. ~omætu mæeamm cm uunta=aæm æa(
ouaale snalæ.
aouæuolm olneao OtCtua muem Oaueæ. =um Oæaoua aueaæm amm ~amml
=lmmele, ~oo olne Cmæm Oeuætamaæ Oætule olL(, tuouæt, ttæoCuu( Can=a
cm tææt u`a ~ueem Oau(eeuo. auel(aale Oueelu =`Cnuætuua Cæu cm Ctæuæo
amm Caaale eoml, cm tuouæt tæætt tuttlm u`a t(mtæ æoea Ceueeuo.
"WhcI c sofI, buIIery belly". cmm cm aueuCa ~elolm naalua æne CaLta.
"mmmm UIIerly BuIIerly Dellclous" cmm alæteua muelæl Oaueel cm euætulm a`ut
tuaeele seLæt Cu ol=uæ telea c(eeuo. Omm auu olæmuuL( amm ~elauuaCo
Ou=ea. Cu ~elnotm =um saam ~æt=a cm mLææu nnuuaaluotm, æaeutCtLæt
o=a olLtCe cmm oueeeatm Om=alCæm. ~æue Ommm Cu a=enttm ~mm
cæaæa alæteea. td dtuæL oænulmm ~onao ¤oum =t=a o=eæn. ~=æ 51E td
Cnmoaæa aLtm Oeeuue Ou=ea. =um Cu mmæCeun Ouaæaule ~un, cm ~uCa,
Cu uæeuum ouætuæee Otæ æne CaLta. "O=a Caauneuuu tm`d" cmma u«a.
c=ao Ouonlm elnæt æææamm ~=e a`Læe sLaun amm alnuuua Ou=ea. ~elmm
aLtm Can=a Oæaa, ~oo aoue`æuua em Oeuætæu Ceauae aaal cm Oeuæt u`a
æoeeuo. cm Ceuæma amml ~oo æa CtuLtuo. =umm aauua ~oo Ceuo u`a auu=a
ComaCanl oæn tuæleCem. ~onao ceCeuum ~=Caeum Om=alæunao. ~æue
~=alu=a =um enuæl Cnu( C=uaal =taa, ¤=a Ceuulamm 1UUfI Cnu( taam
amamOomm CtalaOauæCt =t=a Oammæn.
um=uo uuæe 4 uælaæ Oon æoenutue cadtlnd Oaeoeua tmum. ~on ~ttæCu
~moeaeelelu=a OamLne ouoeuaom, =um ~ouaæ 15 =uLamaæ Coææu
sætaæm OtLæule ~ætea Cu aue tuaolule ~=æ o=aol(oeuaom e`nuuæleCeum.
=um ~mm ulaom aæl=a olLCtm. aæættua Omm ~=e Otæaæm aelae=a
æoaaCoæ(m cmm mæOo(eCem. m=æeu =uæmt Ctue Oueelu stOeeeum
~ttLtuuae Oenlum ml&tum Caæe Cmm aLæaOauæCtm. tnuom Cu aueunæ
Caumlum =um ~æl=a OauæCtm. ~mm cm CoæL Ctaæaum c(eaa Oauæ( ~ele
Cu Oueelu IrcnspcrenI de`oOed Caumlæue elæleCem. ~ouætu eaCaæm c(eaa
Oauæ( Cu aue tuaolule tuæleCem. Ououm 3:25 aæ æoenutue cadtlnd nule
OtLæule a=eleCeum.
Cu taam ulaom oueeuua Ou=ea. Ommm 15 =uLamaæ stmmoaæ aL(t tutu.
8
Onumtom elæo c(eeue cmæ Oauu, cm olnCe cæaæeol euæu. ~eea Com ceuoa
Ceueuaa alæteeue, soCm olL( olæmuutCoææua euæu. cmæ Ou=eumm, OaLæuuæ
tmaæ ntuæuu cmOmeeum =lææea ~uæauua Ou=ea. ~elmm O=e OoLam OaLt
OtæaCmu( nulele naaluuuae OeuL(e etol, mæeao æææao Oæea, Oeutto etol
~Ltm CtuL(olL( o`Læmæ o=a auu Oaæaaæ e`æl Ctutuue elætutCoææua euæu.
cmæonlm nuLaoa aæælæu uld OauuCoæ(Cu, cmOmeeum cæælCæm.
~Ce C=nm, Oon snle Oeeueelæue, amm lnvesIlgcIlon Oaua ~=ea almaalaæmt tmml
Cumm attml=a olaunlaaCoæ(m. ~onaæmt tlm Oeutn=a Oamm c=Ca oalaalmunao
cmm Oenl=a Oauom Coæ(m. ~emæ Oa eum a=enttm.
cmæue attmlu Oummeu Oeæeuu, nmmum tuaeele tuntCtuCu.
tuam - 3
æoenutue cadtndolm mee oættt OtLæ atCtule =umm cm aæoum sLaun=a
amm C=nm CtalaOauæCtum. Ouon uL(Cu tuælaæm atCt. Ca. =umm ~outm
Oammlu=eue, nule OtLæulCeCu aeeutm Oaueluaaeum. cCæu, ~oum cmææa
CaLaoleæe, =umm ~æet tmml Ctaoleæe. 3:4Uaæ "excuse me, mcy I come ln." cmm Cu
Oælæuuuæ Otæ æne CaLta. CaLtomaæ 3U ouaaæo Ouaæm. Oeutto Ceauae
Oenlu ttæoum almæ æa æoee Caumlum ~æl=e Cu ~ual. ~oo Ctalu ~=aleeele
~=eln ouæt ~æeea.
"I Ihlnk Ihls ls my secI." cmmuo. c=ao Ououaæm almæ ~elnaal. ~ouaæ Omt
~elnaaluua Ou=eluaæCuu Oenluoleæe. CCou Cu OtæCæu( eæluua Oon tlnuuæm
Oauut Ctualmunu. tnouuleæe. Otæmm ~mauuae eum Ouaalmuo. =æl =uaale
~=alem Ctal ~æaæma aon oeeoo. aæamle alea auleu Ctumm Cu aonaal
Oenl=ea, stelmm eum. anl, C=nm ~alolLta cmm =um cu=Cem. ~ouaæ tuLtu
auLæolL(, umumOomm =um nuleOtLæulelu=e tuuOeL(aæo OamCmm. ~=æ cm
Caumlæuum, tnuæoum ~olueCem. CoæL Ctaalelu=e de`oOed Caumlæu c(ea
~æl=Cem. ~Ce Ctue cm Ctæuæoum suola aummlCæm. ttæoæu =mmua a`Cu
Omaal, =utlulelu=a 4 ~=æem a`Cu oæn oulm Oenlumtæ aLæCæm. Cauml, tnu, Ctææ,
ceeuomæmum CoæLCtaale elælea ~oanuua =um nulelu=a Om=aom 4 uælaæ
oææ æoenutue Oaeeom anluua Ou=ea.
cæaæ tu=an smauam aæn tnæCtuæua. mee mæmuua =um eæluua OomlCu Oaemm
Ctua de`oOed ~ælalCmm. ~on ou=alee=ea eum. ~æue =u=ao Ouon c=auoa
seeuauuaa Oaemm Ctua uL(m eum de`oOed ~ælCom. =ætnao o`LæmCau ~eea
tunLæamaCau Oaemm Ctua de`oOed ~æloæe ~on olumtoleæe Ctue Oenl=ea.
Omm =um ~æe sæteaolLCtm. nule aLteele æa tL( amtluaa æauleeue Cauml
~æl=a o=aolLCtm. ~aom tnu Omml. cm m=euæææu anl Oaua Cue tuam uL(m
næutæ uæea olLCtm. æa(amlelu=a tuneeue, suæ( elnæt uunta=aæm næum
ntuumm IrcnspcrenI ~a Oenl=e mæe uæeao. maæaa amml m=euæææua Oauæ(
o=a O(ttlm mmtaaeele Oauualuele Oeutto a=Ceaeelmæ Otulmml Oomlaam CtuL(
auLæua Ctue Oenl=ea. tunttonao aæao cmææ snlea c(eeæ. plcIform eele =um
=t=a OomlCu ouoemæo 1UU ~æamuoa cmææ aæamuCeCu snlea uæemole
cmCæu( stmmo Oauæ( cmææ amtluaaa Oaueluttn. Cu aommtm =t=a o=a
tmuLtuneele Cu ¤dan`m auttlLCtm. tlmæn Cu ~LCtuæo ~uneel eluoomon td
=læeum ~uCa Om=al, tæao cml CauLæt nule =læeum o=a ~æt=e Ctua uæl 4:45.
ctOtuuam Ctue m=elnlaOauLæt muelæleum flrsI. ~omm mtæmmm cæaæ mmæue
o=elu=eæn. muelæl, tmla cmm oueL =lmeele ouaam Ctue tuouæt aLætulmm,
mtæm Ceuulaæ CuLaut ~Ce =lmeele aeoun au`oum ~æl=a o=elu=eæn. Cu
anuææL Ot«ale ~onao Ououm ~uauCa ~un=elu=eæn. =um ~onao Ouonlm
tlmtaam Oamm ~Ce Ot«ale sLaun=Cem. Ouonlm tLt=amm cm tLtm u`a
snamtæ sLaun=Cem.
9
"=uæmaæ =um auCemuaæ oneeæ." cmm muelælulm æne CaLta.
mtæm: "cm, cmæ ~aa."
muelæl: "~=e tmtuuaaunm a`neem =uæmaæ OuLmud onnuæum. dOtmeeu &Ctum
tææl =um =uæmaal &tn`uu Ouaammm Oaueeluaaum. aææaæ aouæuoa
aLæalL( Ctuaeuuumm OuaCam. Oee =` Coæu =uæmaal e`o CtuL( onnluu mtæm."
mtæm: "C. C=uæ. Ott eum Onæ( =uo Ctmt anluleCemm e`o CtuL(LCtm. tættm
OataatuCe. aunlæ. aouæuæoCuu ~elæoCuu CaL(aCauCum. ¤ el= aouæu ole t`
duLtL."
cæaæ cmæ Ctaalmunao cmm anluuat tnluoleæe. uuCnu tmtuuaaunm o=eue muelæl
cm aemnlæu aL ~æaaCoæ(m. ~elmm aouæuolm aææ cemæ.
"Cou, u«a onnuæ. ouu u«a" cmmuo mtæm.
"ouL ~toL u u«a. =` =uæmaæ &tn`uu. e`o Ctutmæuuu, tmtuuaunm a`neem onnuæum,
muelælua CaLæuaaum. ml ouæLd ~ aææ." cmm mtæm CaLa.
u«a: "Oeetu muelæl. ¤ auæL. =uCæ =uæmaæ e`o CtuL(L( ¤m taL Om CouLte
æænOtæL. ¤ auæL am ole u."
~emæo aouæuom ~eloum Coam Coauua CCtuæ o=eæn. cOæmmue ~onao
tlmæuCeCu nule o=aolLta. =um cu=Cem. ~æue ~=e ~oaneelmm aouæu, ~eld
Ouonlm Otu=æm Omæuaæm nalaae eonoleæe. ~eld ctCtuam Ctue mu=aue oæn
danL(m, ætLtuæ tælumm ~æl=elu=euo. Cæ oumCtua æelCuu æel cmm æeleae
eumtlu uunta=aæmt tunaa aæ Cauæ Coæ(m. ~elmm taæa danL u`a Oooæm
noæL O=a tælum ~æl=elu=eeue, æmaaeao Cumm tlnauauuae Oenl=eæ. tnu Com
~oo ~æluueele @nlu Oomlaam ~oo uuntao u`a C=nuat tL( soCm auoæmu=ao
Cau( CtuL( auLææ.
aouæuom Omm ctCtuaaæm uumua æLætuuæ de`oOed tutoum ætL m`moum
~æl=elu=euo. ~=e m`md coomo ætL cmmue, ~oo Cæ oum Coaeele Oeuætao
O(aale aoolt tlæea tæætæut tlm=a ol(m Ctue Ou=ea.
CCn O=uæule auLalæua aæ( naleaolL( =um nule cmlCæm. ¤on æuom cmlua.
ctCtuam Ctue oaeluuæ Otm Ceæ =um =lmm Oauom, Omm, aouæu cm mmæue o=a
=lmmuo. Cæ o=eele Ommm aonaaluua naa ou=ala Oauææu=euo. uæe Ctumm
mmtm=ao cml Om=al almaaeele ~ueelua. cmææt tunea Oueeleua tmmmoelea
"oCeu" cmmuo. =umauoa =umua CCn OtLæule tuæm Oaue ~mlmam eum. =umm
telmaæ "oCeu" cmCmm. cm ~uCa, elulmm mæeao mLæa Oauæ( =lmmuo. =um
ctCtuam Ctue Onæ( æaaæmum aaal CuCeulu=e æattlææut tmmlCæm. ~æumm
Omm Cumm aaauua Ou=ea. de`oOed Caumluueeue, cm uulaattLt ~aæo
tmlaOamm Oenl=ea. uluaouæ mlttum Caæe Com =uolua. m=euææ Cu tmm uL(m
næ umOmuu uunt, Oueelu de`oOed Caumluue uL(m næulu=ea. Oomln u«ao Cauml
ouluua cm aun OoLæeL Ctumm cerolc tmla enlaæm. ~æea aæt aouæuolm tmam
Cumm tmææaule teea.
~omm æaaæme aaal =um tlæeelu=e tlææuCu tlæeeuo. ~oo uluaouæ
som=æaao cm æaao u`a tæ=eæ. olneamue Ouaoua cm æaaæm ouææuo.
Oau«am mmCæml cm uuntao u`a em mæeaæmt telea ~ueelæuo. ~omætu
~aæmm tmtmOomm ulmælua. CaL(aaunlulm Cuæl tmtmttaæ CaLaou Coæ(m.
ouæue eæ( Ctumm Ceuoaæm cm an=amle snalæuo. nulelm ~Lteelmæ cmt
Ouaoua em stæe ~Lææuo. uæeao Cuuelæ. cæaæo aanuam tmttLta. "ueCn
aa=auCe, Cnumu, ueCn aa=auCe" cmm tutæe mmmmeCem. cm tæætaæm ~=e
nuam tlæeelu=ea. cm aæoutm stmmo Oauome Oeut=æm Ctua cmt(m nauuæ
uumee OtCtuam cmtLta.
10
~emæo umm Ceuulun oluam oæea olLtæn. cm Ota taam ~eld =an=a o=a =lmm
Oauætuo. ~omltulu=a Oumæuuuæ Oaæ(m olunæoum ae=e ouam. cm Ota taam
em uuntaæm ~ueelæuo. ~omm Cu æaæue aaal =u=ao tlæeaa Oauææu=e
æattlææuCu tlæeeuo. em aueaæm ~amml cm Ota aumaæ Ou tmmm æoea cm
Ota Oeuætæu em Oeuætamaæ OætCu tlæea ~ueelæuo.
cm umOmuu tmm u«a o=a =lmm em ~mouæ almlu mæeaæm cm oea ~aæo ~uCa
Oauæ( o=a cm u`a snalæuo. ~oo Ota æa cm O(tæta amml oæmeea.
Oætæuum maæaum etolæuo. tlmæn a`Cu Om=al cm tLtt t=aaæm CoOoummuat
tlæea ~ueel, ~LCtu ounm Ctue ~æea, aloml æææaCmu( smouææuo.
cumtuaæ mmæue oææ almla C=nm alaæmaaua =lmma. aumCmuLtm Oeeuue
c=amaæ oluneea. aouæuolm Ou taamm mtæm ummm muelæl =lmm Oauætæn.
Cueelulm æaolneao c=ao Ouonlm uuntamaæm Oætule o=eæe sæn=Cem. uumml
uumml Ouonlm uunta=aæmum ~ueel olLta. aouæu em mu=aueue cm auæe
Ceauae eLæ cm Ou aueaæmum ~aet t(eelæuo. em Ota auæe mmæoea cm
aueamaæ OætCu =lmeelæuo. Ouaoua em aueaæm ~Lt, ~oo Oeuætum cm
Oeuætamm snalæ. ~ootCtua ~=ea auæee aaal cm Oeuætamlm O(aæ oænule
Oauæ( Oamm Ceueeuo.
~emæo u«aolm tl«a olneao cm mLæuæluue æææulm tlmoaæma aæ( tlæea
olLtæ. cm Oueelu ttæoCuu( Canea olneamue ~ueelæuo. aouæu Com cm
aueaæm ~amml olLæu=eeue, u«aolm olneamaæ caouat Ctuulæ. auel(aæaæo
=æu=eæ. tææt Oeuao u`a OtCtua dlrecI euaæee.
mtæmmm muelælum c=ao Ouonlm uuntaæmum ~ueel olæmuuæa Oauææu=eæn.
~ootCtua cm elm=e Oætæuum eto umaaoleæe. ~eld cm Oeuttæma amml Cauem
CtuLtuo. aLOtmm a`Cu Om=al cm auel(aalmm etoe Oeut=alæuo. cm Otææuulm
~=en=am nmm taaeelelu=a aæeaat tLtæe sæn=Cem. tlmæuelelu=a u«aolm
olneao, mmæue ~elolm olne ~ueem. a`ulelu=a aouæuolm mu=aueue
OæaattLta.
eluOnmm aouæuolm aue euaæee =lmma. cm tææt ~uCa cmæCou Cuelelu=a a`Cu
=an=ea Ctue Ou=ea. ~tCtua ~=e movemenI cmæOomm tnluoleæe. mtæmulm æa
c=ao Ouonlm a`u tuaeaaæ ~uCa =anoæe sæn=Cem. "cu cmææ mtæm,
aal...Ctuamæ" cmm aouæu Oumæuuua alm=alæuo. mtæmulm æa olneao Cumm cm
smttaæ ula ~uCa =anoæe sæn=Cem. "cu mtæm, e`o u` mtæm, cmææ." cmm
aouæuolm æne almaaeele Ou=ea. cæaæ Cu Otuml eLæua. cm O(tæt Ouaoua
mmmaæe eomlCæm. cm smttlm u`a mtæmulm æa tLta. Ouaoua æa ~æa=a
Oauææu=ea. mm OtCtua tnl=ea. aouæuolm m`md mltæt mtæm elm=eluaalmuo.
~aeum Cuelelu=a cCeu a`Cu =an=ea Ctue sæn=Cem. aouæuolm m`mouaæo
mtæmulm olneao olæmuu(almmæ Ctumm.
u«aolm olneao OtCtua ttæoutm Can=a cm tæætaæo =æu=eæ. Ouaoua
olnæe ~Lææuo. umOmuu olneue tæætt tutæt ~ueelæuo. muelæl aouæuolm
oulmæma amml æaæut CtuL( ~oo aLætæue aaal OeuttCmu( olæmuut, ~eld cm
oulmmlm u`a olne muem Oaueuo. Ouaoua ~elolm Cuetmeæe ~Lt cm Ota Ceuo
u`a Ouea OueaOomm tuee mæeao etol ~Lææ. olæteelu=e mæea aumtao ~oo
tæluææum u`ml cm =lnouæe Ceuo u`a snalæ.
cm mæea aumtamm o`nlL( cu=a =lmmæ. celCn OemtLt aouæuolm aumtaCmu(
smo Oauætæ. ~ootCtua muelælulm olneamle uuLæ muleeæ Ouonlm mæeamm.
~tCtuaeum cumtn dCtmæle alaæe alætea dCtmmaæo =æu=ea. ~Ce auum
u«aolm Ou olneao tuouætæue eomlaOauæ( cm tæætaæo tæ=a ~ææ.
aouæuoue eu=a Oueoleæe. em ~ualu a`ueLæt ~ueeuuaa aæea sænaalaæm
aL(tt(ee mummuo. ~æue aoml mtæm ol(oeua Oeæe. OtCtua mtæmulm olneao
aouæuolm tæætaæo C=næuua =æu=eluaa Coæ(m. aouæuolm Oeuæætulelu=a
OomlttLt aeeeæe ~taaluele tuom ~oo aæamle aææ`n Otu=alua. mmmmm cmm
seLæta aæeeele Cu aml Oneem cLæt tuneea. ~oæmt tunaa Cu tmm tuouua
Ou=eumm umOmuu tmm Otumuæuutm tuneCem.
11
~æue Ooæ C=nm Otumuæut tt Oueoleæe. ~eloum u«aom cm tæætule OnLæt
euaæee =teel tutuut t(eelæunao. u«aolm olneao soCm =æuu, ~eld tutæte
etolæuo. cæaæomm nauuæ uumm=ao saaeæe O=u=alæ. aouæu em O(tæt Ottæ
~ttæ ~æaeeuo. tmtnm Ctue roIcIe Oaueuo. ~oo seLæelu=a "~~~~" Oomm
Oumæuuuæ aeem o=a ~oo mam, auea ceeum olunæoule =ææ=eæ. ~æe =um
tunea nalaæm mm =umm cm auu saaeæe O=u=alCæm. eu=aCo Oueoleæe.
Oaoæn aæoCnu( stmmo Oauomm Ctua uL(m eum Otææuulm auu ceæeæu
~æt=a o=aoCmm. næu ~æmule smo Oauomm Ctua cttæ Coæ(uuæumm aaae
Ctuteum. C(m ulmaun nulele ammlmm 1UU Otæao Ouaæm Ctua cttæ aooa. aææ`n
eumt cm saaeæe cuel tæætulelu=a eææ`n tlnouauua oul=ea. mLæ at Oeæe.
~eæue nneæe sml«a Oueoleæe.
tuouæt mmtaam muam =ææ=ea. ~æeum u`ml ttæoum Oau«am =ææ=ea.
aouæuolm tææt =`n Com cm ttæo u`a Oemleea Ctue Ou=ea. muelælum em nna
æaolneaæm Oau«am cm O(ttlmm u`elæu cm ttæo u`am aæteeuo. tlmæn
aouæuolm mltætum CuCe Ouea nææuo. Oa ceeum cmæue guess Oauu uL(Cu
mæ=ea. cOæmmue ~=e aLteele =um ææl=a tuneeumm c=ao Ouonlm uunta=aæm
euææ a`Cu Cmmm tunaa mæuua. umm Otæamlm æa movemenI Omm ~onao
ma=amle Oenl=e sænaalamlelu=am cmæue ualaa mæ=ea.
=umm aouæuom Oau«am au=lææo elumtlCæum. Ceuulao =umæ taaeelelu=a
O=uaalæn. aouæu CuCeulu=e æattlæulelu=a em æaæu amm oleaal tlmæn cm
æaæua amml tlmæl oæmea u`æ(m tlæeaa Oauætun. Ouona Oumæuuuæ
oæman=amm tlmælttlææ=eæ. Ommm O=u=al o=euo. mæeao =a=alæ.
olneamlelu=a Ceuo oæn etolaOauætæ. Ouonlm uu uu ~aæoamm Cmæm Cmm
O=u=alæ. Onææmm mæao Ou=elu=eue, ~æo OeuLæuaæm. ~æue OuouaæCu
~=e Oteele tmtmtt eum. CaL(t Otæælm oættm, euluaalulm uentm CmCmu(
Cmm publlc Oteele OeuL( smouææ. Otææuulm saa aLt ouamm olunæo ouamm
ae=a ~=e nule OtLææu uCæun«aleuua ~aalæ.
nule Cautmtuaaeæee euææ uumteeæe O=u=alua. aouæu cmææt tunea aæ
alulLææuo. "c=e auCeme tæaalm`=a." cmmuo.
cæaæt Otuæuuua Ou=ea. ~oomo Omæut tnltttm OuaalmCmm.
"auCemu, mm O=a tuumuu" cmm cm elulmlaOauæ( =luln=a =lmm O=«æaa auLæCæm.
m=euææ muauua oleal ~uuuæ am`Comutm de`oOed Cauml Oenl=ea. ~em u`a
ttn=e euel Ou uæeamaæ Oætule o`u=e tomeeuaale ulmulmeea.
"C, euel, CCou ~tt =`=a ~æLæuu"
"mm. euel Ou=eue CtCæ ~æLæuu."
"~tt ~aauou."
"Cæmm Coætum. Cnumumm attl(." cmCmm.
amaOamm aonaaluua alnleeuo. "Ctne Oenl«alaae eum Ottlæ Caool CaLCtm. mm
cmæ Cnumu c«auu tææ`=amu." cmm ~oo CaLtuo. tele Oaueoemæo æaeutCtLæt
o=aolLta. ~m Ctum Om=alCæum. cm ttæoulm mmtaam muam =ææ=a
~al=auua Ou=ea. ~æeum u`ml aue ouluua amm auu elnom oul=a cm Oautt oæn
Cau( CtuL( tlatlaOomm Ou=ea. aouæuolm CtæL mltæt Cu tunæo olLCtm. ~=e
Oteele Otnleua nmm ~=æe olLteelmæ nnm ttn=a oLtuua aæm tæ=elu=ea.
oLtm Cumm OtnleualaOauææu=ea. ~elmm æeL =lm m`md aæl Com. t( ~al=auua
Ou=ea. ~omm amm consclous ~a aueaæm Omaat tlæea =taa mummuo.
Ou=eumm nn oLteæe uæmaa Oueoleæe.
"cmæ=aæ, Ottlæ tnaaææu anlCuL tæælLu=a." cmm Oau«aeuæ ænele
12
alm=alæuo aouæu. ~oo aæao cm ttæo u`am ttn=a ~=e ~ualulm mam tt
teea Ctue tmmmoeleea. "Cnumu, tuom =`=a at uuLæalLu=aCm, O=e nuLaol=a
alLt." cmmuo. "ou=a Ca=a Ctuaeuuu"
"COud aouæu, tL O=e ou=a Ctu=a ceeum CoæuCu." cmCmm.
dCtmææ olL( OomlCu oum Ctua Cu aue tuaol ~=æ ~æe=aOauææu=eæet
tunea ~æe mtæm =lmeelæuo. mtæm mmtaam cmla Oauom, =u=ao ¤=a Ctn
~LmdL Oaua tlmæue cmlCæum. =um, aouæu, ~eld noum a`Læe sLaun=a Oauom,
u«aom muelælum c=ao uæ u`a ~un=eæn. =um =(ole Ou=eeue, u«aolm Cu
eunumaæææ cm Oeuæt u`am umOmuu Oeuæt u`a muelælulm ~mouæ tLtmm ~un,
=um Ouonlm O(tætum amml oæmea cm uunCtu( ~ææeCem. aun muam
Otææuulm tææt ouam o`alua. æænouaæ tnl=eluaæuu Oeæeuu Oenluoleæe. ale
=lult=amlCeCu Oælu tlnuuæm mæ=a Cu t=amu mm Oamm =lmma. ceCeuum Om=a,
~eld tæm Oau(ea ~mttlæuo.
"Ooeam ( ~on ood, Cnumu." cmm cm æaæut tlæea soCm ~æueaa Oammuo
~eld. c=ao o`Læt olt amm Otnlu o`(. oue Otnleua Ou=ea. olæe sun=e tata
Cau&tuole ~eld cmææ sLaun æoea cm ~uale Oeuæt sna sLaun=euo. Onæ(
Ctn uL(Cu ~uum Cau&tuoua Ou=eumm cm umOmuu taam amtttL( mtæm em
ææææu ~ueel =æuea sLaun=euo. ~uCa Ou=e umOmuu Cmæm Cau&tuole aouæu
sLaun, ~oo ~uCa æat tlæ u`a u«a sLaun=a aouæu u`a auu=euo.
"mumaæLæ, =mu OadL Onumt @tu Ouaau, Oau«am aeu ææaaa Oauæ( onnluuæ
aæm." cmm muelælulm tL(a amæ=aæme etola Oau«al u«a CaLtuo. mum,
=mlæuua =t=a soCm Oammuo. =um =lmueluua mtæm, ~eld Ouonlm Ceuoamlmm
auu=a, ~(ea cmæ =taæCuu cmm ~oele celnC=uaalCæm.
tuam 4
Oaoæn =`=ao tunee sofI porn oleal O=e =umaum tuaeele amm over dose ~aCo auum
=læm=eluaæm. feIlsh olumtueonao, O=et tuaeæe sklp Oauaol(=ao - tæaa Coætum
cmm CaL(a OauoalCmm.
-eeu
=um ualuaala atele =ææ=a OauæCt mtæm, ~eld Ouona aeaettuæ ~æættle
Cau&tuole auu=elOauæ( aouæuotm CtalaOauææu=Cem.
"cmæ Cnumu, =um =umu oltuu Otuel &CtunL dCtmm o=annlCu. cmæ olmum Cnumu, =`
~=e cnluuoe Oouna tæmmluu? ~æu Ott =um =umueeum Cmæt tuaæCmum." cmm
Caool Cue Caool ~(aalaOauæ( Oammuo. cæaæe eum OoLam tl(=ale elmma.
cmæ tele Oauee. =uæeele eæe ææl=Cem. Cu Omm æ(mteat Otæ, Oa Ctue æa
ttCoæ(m, æææ alomttt ~æa, mæe u`a mam Oenluue uælenao æatt Cuuam,
cmOmeeum almæt Otæamltm Oauee mæuuu. O=ea æLæaæmOueeum tuneeue 18
mee 22 ouaaæo eum Outtunao Ctue Ouaalma. of course =um Cmmm aluoluleæe,
cæaæm 25 eum, ~æumm =um eluuæm ~æ Otæ ~eeou. amCmmm Otumtt Coætuuu.
cmæ =lææeaa Oauoounao. Oa Ctumm cææ ~æeao cæaæo C(m Ctua =um
u`æ(m auuout tLCtm. cm sænaalao aomla æeleeæ. ¤=a Omm amælamue =um
nulele OoLt Oomlaaeele Cu oleeele uuæt=at t(eet tLtæe =lææeeue stmt
@Ctmlua. u`æ(m cm autætaæo anttlao Conætm Coæe Oauue Oeut=alæ.
nnt ttæo ~ttLtuuaa auLalumleea. cmæCou =um aLteelm ueelule ~muæuua
Outta Ctue sæn=Cem. Cu Caelt Otuumua, Cu auLalt Otuumua
13
~æu=aolLCtCæu. ~æumm cm uæaaæo Cml=elu=e oaaln sænaalaæm OtCtua
eum cmæue Oemloua tnl=a Oauom mæ=ea, cæaCa cm au ~nuuaal aauuæ
~elnaalæue e=ea. O=et Otæao ueelule =um ~muæuua sæn=eumm, ~=e ~muæ
sænaal cæaæt tlæeelu=ea. cmææ Oonao Cumm t( Caoeuua =tee uuLtunamu.
ale Oooæmaaunt Otæao Oauoa Ctue aælaæm ceeum ~olueaolL( tlm=e Cuæluua
sIreck Oauu Coæ(m Ctuelu=ea. snuaao ceCeuum cm æææaæmum mæeaæmum
tunea COomm smauaa ænele aoCoæ(m. =um Cu auLalt Otuuo ~a Coæ(m. cm
=lnouæeæe ceCeuum nalaaCoæ(m. ceCeun ueelulmm cmææ uunuoa ~mlmam
Oeeue ~Cæu OtæCæu cmææ ~aalnulaaCoæ(m ~emæ O=et Otæamlm seol
alætaæuu?
a`, cm cææ CLt=ao cæaCa ula ~al=auua Ou=eæ, ~æue ~emaua =um
c=alCæm. aouæuolm Oeuætamaæ OætCu cm tunæo Oamma. m`md ~=æ ~oæm
Omaalua. aæættua mLæ ceeum CtuL(aOauomm nam Oeæe Ctue. aouæuolm
tææt Oeuao at olnl=a ~emalætule ~oo m`md chcfe Oaua tuel anm ~oo
tæætaæo OammluaæCuu. cæaæo u`æ(m ~=e auut tlnouam t`ml(m sænaal, Cumm
cm tææt aal=a tuouætæu =æættæe sæn=Cem. aueao Onæætum Omaauuaa
aLæa OauæCtm. Oeuætaæm aaaalCæm. Oumæuuuæ tææt uuln Oeuætamaæ
soCm snalua. ~eæue tlnaaææ Ommm ~elam eum ~æa. ~eCeu( cm tææta
aulolm Oeuuæ ouaææ ~=e ~æmule Cumm tnolua. aouæuoaæm ~Ce Ctue
sæn=eluaa Coæ(m. =um tuneaaOauææuaæaulCeCu, ~oo m`md u`a tæ=elu=e nn
oLtm Cumm Otnleuæa. aouæuolm tææt aaloa ~ttLtuuae Oenl=ea.
=eeCoæmuua cm auu cææ CLt=aæm eæt Oauum oæaule æLæ ~ual muelæl, Cu
Otnlu Ircy Oe ~m amudamle cCeu Ooææuuuæ muæo c(eaaOauæ( o=euo. me me
cmm ~omlm Oaumaa aeem eum cmææ sexucl sIupor Oelu=a ol(oleea. anluua
mæeamaæa a`Cu oumCmu( Ircy uu Canea æoea uunta=aæmum Ircy eu=æm tæ
Oauæ( o=euo. ~=e tuæm tunttemæ elmau Ctue Ou=ea. Coæ(m cæaæ, olunæoum
tææt =`um aal=eemæ amm llqulds ææeeue =eeaeum. dæteua Cu amud
c(eaaOauæCtm. aæe=um ulaa Culm amud Ctue Ou=ea. =u=ao ceCeuum
c(eaaOauom, muelælum Cmæm c(eaaOauæ( aouæuolm Cau&tuolm umOmuu
æattlæule sLaun=a Ceuululm Ceuou`a auu=euo. cmæCou tunLæamle ua ~u=aoa
Ctue ~eld Cautætæu suneel, "alund, c CtudL &tun ~on =u &tOnæL, Cnumu"
cmmuo.
=um Ouaouaa alttlCæm. elmauolm flcvour Ou=ea, ~æue ~a uL(m Oeæe. Oau«am
tmlttua Ou=ea. ~æue tlæeelu=ea. OmOæuu alt ææeCem.
"cmæ Cnumu, telCe Oaueeee. c=a Oouna tæmCm. tnouee. =um c=am lnIroduce
tæmCmm. eld Od muelæl. c=a aote u=adL Cano. eu auCem &tndL Oun
tæaalmu. Ctuæ uuam eum 18 oua, Cumn Otuæm ~ulLtu. Oomm mtæmmm auCem
CuLd. mtæm Od dtæul= Om e CenL Oun. u«a, ~eld =um, nm Ctum ..... Ct=ae
(Cu tauOtmm Ooml=uL( o=alulm Otun) Oouna tæmCmum. ~eld Od ~ nlotmældL.
u«a Od ~ muælun ~&t`on. =um ol.tl.Cuut tl.c. =u=a nm Ctum ~&t`d Oaue`ad.
mtæmmm muelælum æOnulme &tOnæLd ~æu=a. ceCeuuaæm Oomluneum, ~aæue
=u=a ~«a Ctum Ca=a O=e o`Lt outæaaæ c(ea Ca=a OuaCaum."
=um ~tCtuam Ctauue Ou=Cem. =um cmæ Oauee mæum. cm O=e nulele elæmm
o=euu cmmue cmæ Oaueoa. umumOomm cm amuæoa ææea mæeCem.
"Plecse Shcllnl, flll her glcss up." cmmuo mtæm. uule Ctumm ~uauæt Otæ Cu al=aune
Cen Ctue ~æa=a Oamm Cu tuLæe elmauom umOmuu tuLæmm Oauæ( o=euo. ~æet
tuneeue cCeu ua oæat Ctue Ou=ea. "¤uuCuu muelæl, cmæ Oa" cmm teLteatm
CaLCtm.
"Cnumu, Oa mlm, Oenluueu, elmauCout ae=a ææaau =eeu OuaæCu. Cæaæm
tlæaalu=eCe. CCn utaæe ææaalLCt." cmmuo. ~eln=a CtuCæm. =um ææeea uaou.
Coætum cæe e(aat tuneCem. ~æumm ææaa ~æauua Ou=ea. Oau«auua =um
umeeumm, muelæl ol(oeua Oeæe. amuole aue tuam mlm smml u`elæu elmauolæue
=lmttlæuo. u`æ(m Cu alt ~u=eluele, amm æenlum o=ea.
14
"¤m Cmel ~ ood Oouul&t. amuu mueluu noæL aeee eum o=Cem." cmCmm.
"~æu, Cæaæ =u=a Oa«aa ceeum tlæaalu=ea Oee." aouæu.
=um OoLaeele eæe ææl=Cem. "Oenlum Cnumu. &tndL Ct, =um CommCæ Cm Cue
snalCæm. =` =a=a ~=et taam CtuolCuumm tueCem. =` Ctuaee. uee
Otuæm=amaæ muæt auLæCæm. ~o=amm CmCue æau oaau=a. =` olumtlCæ. ~a
uL(m Oee, um=umm =` ~Ce cteaaæ o=Ce. anlmm tnl«al Ctuaa. Cnumu u æea ( t`
molesIed Om ttmla. Od OL." cmm C=næuuaa CaLtuo. =um Oumæuua mlm
~u=elCæm.
"Cm CtmCtut =u=a olæmuuææa ceeum tlæaalu=eeu." cmm OtCtua aouæuolm æne
cæaæ ula ~uCa CaLta. cu=a cm ~uCa o=elu=euo. =um Cmmm Ctauue
eæeæueaaalCæm. ~æumm cm aæamle Ou=e auu CoLæa cmææa auLæa
Oau(eeluaa Coæ(m. cm mu=aueaæm olnlea cm Oeuæt u`a sLaun=euo.
~omætu æææt tæel at =ææ=elu=ea. cm ttæo Cumm tuuuæa. "Cæaæ Oa
uuelnl Oauut tlæaaluaæee." cmm aouæu, cm amæeæee etolæuo. cm Outaamm
Ou=e mtæmmm, ~eloum e=ao æaamaæ Coæe Oau(aae Oeut=alæn. Cueel cm
uunætt tmml ~uee, umOmuueel Oumæuuuæ Ooæææ oulmæm ouææuo. aouæu cm
amæeCeu( em amæm Ceueeuo. ~emæo muelæl Cæ o=a cm umOmuu Oeuæt u`a
sLaun=euo. aouæu, muelæl Ououm cm Ou amæ=aCmu( e=ao amæ=aæme
etolæunao. amæeele meeulLtunao. =umm ~onao Ouona amæ=aæmum uuml uuml
meeulLCtm. mtæm ææl=a em naæa cm uunta=aæm næulu=e Cauml u`a snalæuo.
muelæl cm amæeæe =aalæuo. tlmæn cm naæa =aalæuo. =umm Cu Coaeele cm
=uaæa =`Læ ~oo amæeæe =aa mumm Ctua ~=Ca cmaæCo aouæuolm =uaæ
Ou=ea eL(t tLta.
cm =uaæm aouæuolm =uaæm a=eleeæ. ¤Cuu cmæ Cu ceaænla mua. Ouona alo=e
=uaamlm mææamm OeuLtæ. Ouaoua ~oo =uaalm Cuetmeæe =aalCæm. tlmæn
~oo =uaalm a`Cuum =aalCæm. OtCtua muelælulm =uaæm c=aCmu( Can=ea. noum
=uaæa ~LæCæum. CmCmu( Cmm Cuuelua. ~emæo cm tlmæue u«a o=a cm
aueelm tlmtuaeele meeul(oæe sæn=Cem. mtæm, ~eld Ououm cm ste u`a
e=ao olneaæm ttnolL( smauanLæ o=eæn. muelælulm OeCuu( Oeu telea cm
ouuaæaulm mee Oedtlum meem Oau(eCem. cm aæon eoln Com uuænum Oa oæn
Oeutueoo, ¤=a Omm amælamltm cm amæt tmlOau(aae aæl=Cem. =mmua
~mtolea meem Oau(eeuo muelæl. =u=amluoum meeeele um=eluaa, umm Otæao
c=ao Ouuaæm umtteuae Oenluoleæe. u«aom ~eloum c=ao Ouonlm
amæ=aæmum =aalæunao. aouæu muelælulm uuntaæmum mtæm cm uunætum
tlæa=eunao. uumml uumml ¤=a Otæaæmum =um ~u meem Oau(eaolLt tlm eum amm
tlnl=Ceum.
umumOomm u`a amud mlmææ ææeCem. nmmuoeuaom Cu amud smmla ææaa,
Oau«am Ctuæe cmlua. ~æue oulm mLæua. ~oanuua alm=`n aulaa Coææulu=ea.
tueom c=aluaalma cmm CaLaeuuu Coætuuu cmm Cuualttemæo u«a cm u`a
tuu=euo. u`æ(m Cu ~u=e meem. cm oulmmlm u`a em oulmæm ~ueelæuo. æaamue
oulmæmt tlæa=euo. cm ~oanm Cumm t(~oanm ~æa.
"u«a, tueom c=a Ouaæ u«a" cmm cm ~oaneæe OomlaauLtuue CaLCtm.
"cmæmuu Cnumu, Onumt ~oanuu, O=a ~oanuu Ouaaumuu." cmm Ouaoua cm
oulmæme etolaCaLtuo. ceCeuum Can=a cm u`a ~un=a Oaue aeele, cm ttæo
amm O=alu=elu=ea. u«a ttæoæu Cumm a`Cu eoml, "O=a Onumt ~oanuu Ouaau"
cmm Oau«am ænele alaalaeeuo. æa olneao ctCtuam Ctue muem Oaueæ.
tuouætaæo amm anm soCm Oamm Oumæuuuæ tææt uulæne OeuLta. cæaæ
cmtLt sænaal ulæelule blcdder Ommm =lmmtluæet Ctue Ou=ea. eu=aCo
mæuoleæe.
u«aolm olneao OtCtua cm nnm tæ=e ttæo u`a ttn=ea. cm Oeuæt Cmmle aouæu
sLaun=e Oteele ~omætu tææt nnm tæ=e Oteæeum etolæuo. ææl=a
15
naalæue ~=Oaeeum Ceuea, "mmmm Cæaæm Cnumuoaæm oleeluuaCu Oenlueeæ
aouæu." cmm mmmmeeuo. ~emæ Cue cæaæ blcdder u`a conIrol emnoæe e(aa
Oueoleæe. Oau«auua cm alm=`n OomlCuml cmaæCo nnuuæ tuouætule Cumm tLta.
amOumm Cmmaæ ouaææ ~=e ouele =lmmtlua. Caæeulm mmtmm aee =uam
~alolLta. nnm Cumm tnolua. "Cou, Cnumu tuomæ, Oau«am ~eo tææeum." cmm
mtæm cm rescue oaæ o=euo.
"Ca, ~aaæom tuu, ~o Otutæou. " cmm muelæl =mL(a alnltt alnleeuo.
~eld cmææa aLæt tlæea aaal =lmeelæuo. "tuomæ O=e Cnumu, uon ænd Od
CtuLteel dtuuleL. ou, ouml= ulmlme CtuL( oum tæælteum Cnumu. auum." cmm
cmææ ~ææea ~uale Ou=e OtL omaæo ~æuea Oamm ~emæo Ou=e Cu Otnlu
tueomaæo ~æueaa Oammuo. umm Otæao tlm Oeutn=eæn.
"auum Cnumu, CmCæut ænd ceeum ~oea O=e ouml= ulmlme CtuL(u. =`Ltu oum
tææl, ææn tææla æ(eaum. mdL Ç ~ond, u ole ouo uon eoel ænd Onæ,
tunel=." cmmam cæaæ amm ~elnaaluua Ou=ea.
"tL ~eld, =u cttlæ ænd ceeum ~oeat CtuL( cttlæ Ç ~ond OutCtm. Cam u
Cmn ~ æ=Læ ole u`." cmm CaLCtm.
"cmuu æun Cæaæ O=Læ ceeum" cmm mtæm cmæltm o=euo. "Oet tuu ~eld ceeum
æ=Læ CtuL(ttumm O=ææaalmluu." cmm mtæm auLæu elæaule tuneeue, ~eld
ammm OoLaulmml em tæluææe aaal æaaæme aaal eæe ouluua ~olueat Ctut,
Oa oæn tælumaæo aomla Oauææu=e ~uæ mæeao OtCtua ol(tL(, ammm
OoLaulmml =lnouæuuaa æelea cumtl =lmmæ. ~=Ca muelæl elumtl =lmm em
maalææ aouæuoltm auLt ~oo Ceuululm aLætulm saæaæm CoOoummua Ouaoua
~olueaaOauææu=euo. mtæm cmæltm maæaa auLææuo. "cmCæut anleuna at
oum tææmm Cnumu. Oau«am ~oea olCtm." cmm cmæltm CaL(a Oauætuo. cæaæ
tu=an @Ctml blcdder Com ~ueelaOauææu=eumm =um mtæmæu tutOed Oauue
aæl=Cem.
u«aom em maæa mtæmmaæa auLt, ~omætu anleuum ~oluaat tLta.
cmææum aouæuæoum eoln umm =ueoum tutOedoua uunta=aæma auLæa Oauæ(
=lmmæn. Oaad sænaalao CuCeu=alulu=eæ. ~onamaOaeeum =lnouæm cmta ano
aueunæm Ctuelu=ea. ~æue cm sænaalao cmææ ~LOauææu=eæ. eu=amæuuue
Cmmaæ Ctuua Oauææu=Cem. tuouæt Cumm =uauuala Oauææu=ea. aouæu
cmæltm o=euo. ~omætu m`md OtCtua Oeutteua =ææ=ea. ~omltulu=am neeln
ouaææ o=ea. ~elolm dan(aæ a`Cu Com OauL OauL cmm CoOouu drop tua alm=`n
OauLæa æted telee eænule tL(e Oenl=ea. aouæuom em tæluææa aummlæuo. cm
Caumlæuum ~oluea tlmæn ceCeuuætu Cue=alæuum ouml= ulmlmaæo CtuLtuo.
~emæo =umæ Otæao mu =lnouæm ~alolLtæn. aouæu cm ttæoum Ouea, tlmæn
tuouæt mæaæa Oueeuo. em m`mæo snlaa, soCm tmtmOomm uuuuttua Cmo
Oaue tææt auLalumleea. ammlmm nnm ttn=elu=ea. ~=e tmtmttm nnmm mæumm
tæætum cmææ tnoat t(eelæ. "ou Cnumu æun, ou, Ott CmCæut blcdder ~ auel
tæmmuu tunel=." cmm cmææ ~æuea Oodtnm tuuOeL C=uaala æa auLææuo.
=um OoLam tl(=ale elma Ouaoua ~mæ =æt =t=a Oamm tuuOeLæe ~un=Cem.
ceCeun mmælæeulmm alm=`n aulaae Oeut=alCæm. OoLaeele maeæe næa
OauæCtm. anOnmm cm elnom tuuOeLæe olum aeem CaLta. eluOnmm aeem
=lmma. =um cmæCou Ommm auleaa Oauæ( eum Ou=Cem. aæææe elm=a tuneeue
cm smttlelu=a tuum Cmmaale ~eloum muelælum æaaæm =ææeaa
Oauææu=eæn. ~elnaalule cm ste smaalua. tuuOeLæt olL( OomlCu tuu=ea
cm ~uol. =um Ommm Otua Oauææuaæm CtuCe cm Ceuoaæmt tlæea cuttl =lma
æoeeæn ~=e Ououm.
OtCtua OomlCu =lmmtæ Ctuua Oauææu=Cem. ~eloum muelælum Cmmaale =ææee
e=ao æaaæm =aalæn. cm ~uolæua æaule tlæea ~u=elæn. Ouaoua cm oulm
aueluual OauL(oa =lmma.
16
"ou Cnumu, =` a`u Caauu." cmm cmææ aouæu tlæea a`Cu sLaun æoea ~omm
sLaun=euo. c=aæma amml =umæ Otæamm =lmm Oauæ( e=ao uæt =`naæme
elm=a olLtæn. =umæ Otæamlm neeln =`n c=ao Ouonlm u`am ~uolamuut
Otuul=eæ. =u=ao Ououm Cuoæn Cuon aLæt tlæeaa Oauæ( meeulL(a OauæCt
uæuule =ææ=Ceum. eæe mee aue oæn alm=`nle æmleCeum. ~tCtua aouæu tuL(aæ
a`Cu eænule neelnm Otueuo. om muam neeln ouaææ naæae aaalua. @tuæ
uæuule =ææ=e =um auueelm saaeæe stCæ ~æt=Cem.
cmææ ~ttæCu eænule t(aa æoee Ceuulao cm u`a ceCeuum CCn auueele
ttn=eæn. aouæu cm Oueelu mæ ttn=e tæætæu =aalæuo. u«a cm Ota uunæt
attoele n(tLtuo. mtæm cm oea taaeele cm ste u`a sLaun=a em ~tn=e
mæamue ntttLt tææt u`a cm oea uuntlm aumæte Ceueeuo. cm aumtao
olæteat tæteaaOauæ( Cu almlu to Ctue =lma ~æe mtæm em eæee tæætt
tutt u`a Ceuea emææe euCæ @( t(eelæuo. ~eld cm aue aLæt olneue em
Oueelu mæ næu tæætaæo =æuea olæmuuææuo.
muelæl cm u`a doggy sIyleele Ou=a OauæCt, Ouaoua em ~tn=e au( Ctumm
tæætæu cm ouu u`a Ceueeuo. neeln ouæt Oauæt ~=e ~ualu almæt Otæælm
tæætæu =um =aalCæm. =uaæa coomo =`mm anm soCm =æuaa OumCuu ~oomo
anm muelælulm tæætaæo =uaæ olL( e amuolCæm. ~Ce C=nm cm tæætaæomm
aouæuolm =uaæ tæ=a amuooæe sæn=Cem. ceeu taamm euaæee. cmææ tnLæt
CtuLtæn. cm tlmtaam uun uun cmæ Oaueæn cmm cæaæ =lææoleæe. cm ouuaæ
celCn uuuuttuæ tææt OemtLta. aouæuoætueua OuaaCoæ(m. ~æa e`n
=aalCæm. cm tæætaæomm, æææ CLætulmm =uaæao =æu=eæe sæn=Cem.
uuntam tlæea Ouaat tLta. æææ u`a uuCnu Cueelulm tææt Ceu=ea. cm
Oeuætæua amm Cueel al(aalt tlæ CtuL( em tæætt tutæt cm tutt u`a Ceuaa
mummuo. aouæu Cu auL(a aaamtm cm ouuaæo em ueæ =`æna aaalæuo.
cmOæmæOoeeuCuu Oaueæn O=et Otæao. olneaæma æææaæo olL( ~Lææn. cm
tueeæe Cueel =aal cmææ smauat t(eelæuo. cm Oeuæt u`a Oeuæt Ceueeuo
Cueel. cm Oeuttmaæo umuemaæt tlæeeuuæ =`æn =lmttlæuo umOmuueel. ouml=
ulmlælm Oumæuuuæ smumaæ sCt auuouttLt Omm Otæamlm amluuLta aaae
CaLta. ceCeuum ceCeunlm tæætaæm te mæm =aal ualu=Ceum. alm=`n
~tlCmaeCeu( Can=a ounCuum ~tlCmamm =t=Cemlua. Onæ( uæl C=neaaæm Cue
O=e ~Ltm =t=eluaa Coæ(m. amm aæmeat Ctuæotm ceCeuum cu=a
sLaun=Ceum. ouml= ulmlmm em Coæeæu mæeelu=ea.
~m Otæamm Can=a Cu monlm a`u =lma æuuue elmaattLta. OoaOoattuæ =`n
(sææuuuaCo Oo==`neum, alm=`n ~ee) CCn C=neele Onæ( monamlelu=a o=a
c=aæm =ææeea. ~m Ctum Cmmuaa aLæt tlæea =lmCmum. ¤=a Omm Otæamlm
Oumæuuuæ steao cm u`a ~=au=Ca ~uee, aauuæ Oo==`na æmlue =t=Cemlua.
mumt, Caut ceeum CtuL( c=ao Otumæuæ Cuælamle tæ=elu=e auloaæma auol
aeeuuCæum. ceCeuuuua æted telee eænæuum te mæm auololL( c=ao
neeln=aæm ~ttmtt(eel, uæm o`am Caut ~ule CtuL( anl OauCeum. eæe, ste
ceeum aoLæolL( ~ttæCu =lnouæuua OomlCu o=Ceum. ouml= ulmlælelu=a
aælaæm OomlCu c(eeunao u«aom ~eloum. al=eæa aælao ~Cæauua 99%
sen=elu=eæ. cm ttæo, tuouæt, Cauml ceeum c(ea eænule tnttl ulmolalmlæut
CtuL( auu æoeeunao.
auuoemæo ceCeuum eæe ounlaOauæ( Ceauæ Cttææ Oaua OauæCtum. Otæao
ceCeuum OeuL(e OeuL( Ctal u`æ(m almnaal almttlæunao. ~æue ~ootCtua
mee=ao tnluumoCeu( =lmeela OauæCtum. aouæu æLætuua Ceuo oæn tut
OauuttLt a=eæe moua olL(a Oauætuo. ~eloum ~oouCm. u«aoaæm cæaæm
maalm tuel oæn Oeu=æm Oumæuuuæ ~æue ~tneeluuæ omnaal. Ououm æelæn oue
~æl=Ceum. mtæm æææ oæn =`æt a=eæet tlmælaOauætuo. muelælaæ ula
~tneeluua auoaumua ææææuum euææu a=ee. ctCtuam OnLæt mætuuat
CtuL(a Oauooumum. eæeule uL(m ~ee, ~aæmlelmm tæætæua ammlum ~Ce Ctue
~tneeluuæ auLæt uuln. ~oolu Ot=amlmm aeelCu ttuue ~ttæCu olL(ol(oumum.
Ceæoumm Ot=amle ~euoa, Oeuætao, æææ Ctumm Ot=amle omum mææu uL(m
Onæenua ~amml ol(oa ouaam cmm Oaumæuo.
17
~omaæ C=n celn, aouæu. aeeuuæ tmtmu. ounm Onæ( mæm cnne french tum
t(eatoo. ouaaæ onue almætOtæælm tææt Ctue uluaoua Oumæuuua
ulmulmaæm Omm mææ smtt. mtæm, muelæl CtueCo Cmo Oauuue tææt ummm
~aæo Otmmlu=eumm, uuln cmæCou ulaom amul eum. u«aom ~Ce Ctue Cmo
Oauoeleæeuum. ~æue tææta auæt close Irlm Oaua æoeeluttuo Ctumm.
~aæmlmm Ceauæ omnaal Ou=eumm, æenluuuæ sleeveless ~ælum tuaam somoo.
Oumæuuuæ Ooæææ Ctumm Ceuele Ceaua mæ Oenloa Cumm aonaal cmm onæææ
Oaueuo. ~eld cmææt Ctue. ~aææm muauua uuleelu=eumm, tæætæua amml
Oumæuuuæ Oau«aCu mæ omneelu=euo.
ceeut Otæamlm stmamaæm ~nuuaal Oaue tlm, ~ætao ~æl=a OauæCtum.
cæaæ CuLal=aua u«aom de`oOed Cauml CtuL( munOmL aunl ~æl=euo. aouæuom
~eloum munLoum æa æoaaue tælumm CtuL(a Oauætunao. mtæm aeoun uL(m
~æl=a a`Cu ætmuuu Coætum cmm olL(olLtuo. muelæl, uæeuumt Otæao ~æloa
Ctue tuouætum Caumlum (~tuuanuua Ceu-O=a ummm Ceu olt) uL(m s(eel, euoæl
Coætum cmm Oaueel olLtuo.
muelæl, mtæm ceeum euunuoemæo ~eloum, aouæuom cmææ ~onao o`( ammla
auLææunao. nmm t(aæauæmao Oauæt o`(. nmmlmæm ~Lta( tueom. Otnlu
aLæeao, sunen Oueæeao, wcrdrobe ao cmm ~aeelæ. =o`æ stanæ=ao Oauæt
aæuueæm. ulaom oaeluua ouualmunao Ctuelu=ea. c=alu=a Ooomo oael o=ea.
¤=ele nmm Ctneum Coæeaæ Oaealmunao. ~aom Cnlu out=amaæe eum
Ctueu=ea. Oa Ctumm o`Læt tnuunlaaCo ale ~uln=ao ~æCu. anl =uaOamæ
Ceæoumm al=eææ, cmm cmææ =uCæ Oaeeuuae elLæa Oauæ( Ctauue Ou=a
olLCtm.
~m Ctum Ono 9 uælaæ OomlCu o=Ceum. ~onao nmm Ç-o`enao æoeelu=eunao.
ceCeuum cmla Oauæ( ~uCa teleuae elmaat tLt OndtunæL o=Ceum. ae
aeOomm alnleat CtalaOauæ( o=e ~=a=aæm ~ænææmuuaa auLæa Oauæ( o=e
~m Omm Otæaæm Ouuuaaa aæao aueelu=eæ. ~elmm Ono 9 uælaæ Cue OomlCu
Oa Ctue o=eue, cmæ =læættunao. =lææeat tunaaCo aaauua Ou=eumm ~=ea
aaaCu ala cmmlua. ~nLæt ~æea sæo sæCtum.
tuam 5 (Omel)
=u=ao ~m Ctum Ono sæo auttl(m Ctua aeaettuat Ctala OauæCtum. cmææt
tmml olaunleeæn. =um cm bcckground, aæon tmml ceeum olonleCem. eluOnmm aouæu
CaLtuo.
"Cnumu, Cæaæ O=et Otuæm=a cttlæ Ooomo oaeluu Ouaau=aCmmm, ~aanluuu
OuaæCu,." cmm cm uæele Cæa Oauææu=eæe ttm tlætta Ctue CaLtuo. =um
Cmmm Ctaoleæe.
"Cumtæ amtueelum, @ttnu oua." cmm u«a Cu alaam t`æoa aæeaa OauæCt
Oaumæuo. ~oæm aLOtmm elumtlt tuneCem.
"Oud, Cnumu." cmmuo ~eld. "we cre mcklng our pockeI money cs pcrI Ilme ccll glrls." cmmuo.
"~a eum, =um =uæmaæ auCem e`o. cmCæut besI cusIomer a`neemm Cueen,
tumCtCen=a =uæmaæ onnuu. o` eod ( de`t ole u`. ~ouaæ ueeluuæm Oaad
tæmma eum Onumtt tlæaæm. cttoCu æ=L tææ uuLtuu. æa O=æmu æ(ttuu.
~æu =eeu =teaouu. o` æead ( am ( ~on ood Cmel." cmm em ouæaæauumænt
tmml muelæl Otuæuuuat Ctalæuo.
"cæaæa at =uæmaæ Cu al=attn tunLæ, CouLte æænOtæLe onnuu. Omælaal
18
uunæl= ~t`d Ctum tææl OaueelLtu ~=e CouLte nlotmældL. ale =uo ~oCm
~=et tunLæu aoælaaaæou. ~æu Ott ~o uueu=eln e`oum. cmæ o=a Oau«am
~LmdL tæælaa Oaumæu." cmm u«a em Coale eæeæe Oomltt(eelæuo.
"c=a Ct=ae =uæmaæ Otnlu ~&t`ond ~æLæ=aua tumCte Ou=a onnu=a. my boss
wcnIs me Io cccompcny Ihem cI Ihelr hoIel room Iomorrow. ~aæue =uæmaæ on duIy e mueluu
t(eaL( o=auCom." cmm aouæu em tmuææ Oomlt(eelæuo.
mm OtCtua tnl=ea. O=et Otæamlm oaeluuæ ouuaæaule naalum Oaeuæu. tunL ætm
Oeuulele Oauæ aLæt tmaalmunao Ctumm.
c=ao Ctaa sofIporn Oaaæoa ammlCu amm C=nm Ou=ea. ~emæo Ono sæo mæ=a
=u=ao Ooml o=eCtua uæl Ono 11. cmææ o`( o=a drop OauaolL( muelæl Oammuo.
Ono muam anluuae a=aCo Oeæe. cm aæouaæe aCnuam OauaolL( O=et
OtæaCmu( Oedtlum smo Oauæta ettu. cm uæele cCeu Cu næeule ~a eom
cmm Oenl=eCtuam, cm ste, Cumm Cumm Coæ(m cmm ~emlua. cæaæo Ouaæm
auu ~naalæu ~taal æottemæ cm Oaaouaæ oæaue Ceæo. ~a O=et Otæao
neuuaa alæteeue ~ele cmæ eom Ouaalma. cm, O=e lncldenI Cu mæmuuaa at
(one nlghI sIcnd) Ouaaeum. =uæm u`æ(m O=ea auua æLæaæm a=eltCtCæu
uuLCtCæu. tunaaeum. ~onao Coæe ~ouaæ. Omm cmæCou, ¤=a Ctum &tn`uua
Ou=eæn, cmmtm Oaad æoeaa Oauætæn. =uæm mee ~oo ~oo tloluual
ol(ouCmu cmæCou.
O=ea aueea Omm Otæao ouuaæaæu coomo aetuua c(eaaOauoalmunao. =um
eum aL(t OtLæuua Ou=a olLCtm. muelæl eum æenluuuaa OaumæuCm. "cm tætt
mæum oænaæm O=ee Oeuulæe aææmu tæmCom. Cu oaa`e ~æ tlmæ, =ee
Coæeule OaLæe ~al, oauuæ ~maæa auea =`LæLtu, Oe um=auCom. ~a
oænaæ æe&t c«auu tææ ttt ComCu, ~Ce C=nm c«muuOuæ(m Comm."
mtæmmm alLteeLt ~Ce aæeulææa Oaumæuo.
u«aolm aæe Com uuelnluua Ou=ea. ~oo mæmt ætum aoelule Cu Oau=e tlolæd
Oeut=aluluaalmuæum. ~a Cu uuelnluua sIcblllse ~æam Oonao eluuæuum. ~a oæn
Ooo Coæeum tunea tunL ætm amtueelumm Oaua Caulea oualoeuaa Oaumæuo.
~elouaæ eluuæm cmtele =mtlaæaCu Oeæe cmm Oaumæuo. O=e ouuaæaeum
tlæeelutteuaom stele Oemtm oættm Ouaæm oænule OCe Ctue Oeutnt
Ctuoeuaom Oaumæuo. aouæu c=e mæom c(aauue, OtCtuæeaæ ouuaæaæu
ualuaaluuaa aultteuaa amlæuo.
OæeOueeum uæele ~æa CtuL(aOauæCt a=alt CtuCæm.
um=uo ulaom C=nm euueel cu=Cem. auæe 5:3Uaæ multta eum ouaam. Omm 7:3U aæ
cu=Cem. Oon Com snle OeæeCu. ~oanm Cmmm Oeæe. mee =uo Onolmæ OLel
smmlaOauom uuo &tnlLmle æoeelu=Cem. Ono OomlCu sæo Oauæteue, ~æe
auæea almmææuuaalCæm. uelum cæaaua uL(m aæuue Oauu CaumCtmle eæuua
Ou=ea. m=æeu =uo Oedtlum =lææoao Com cmææ ~Læt tæteeæ. tææt
smlua. æ.olæu ~æl Oaua ceuoa tute CaLaeum cmm Ceummlua. =ææa ==eleu
euolm CtLæ Cmm CæaOauææu=ea. ==eleu eud cmmotm cæaæ &tun =lææoaæ
o=ea. &tun cmmotm ~(ea cmæ =læætt oum cmta Oenl=ea euCæ. cmæue eu=a
mæuoleæe.
&tnlLmlelu=a tuee CanL Cmæm c(eCem. æ-ol mm, Cau&tuole auu=a sLaun=a,
æ=Lææue aaal mLæuæluue tæætt tlnCeaeæe CanLæm =æluue OeuLCtm.
æ.olule Oenl=e OooCom OtæaCmu( =um stmmo Oauætue cttæ Ouaæm cmm
fcnIcslse OauCem. meele celCeCuu mee tnla Otmm 15 oueuæ dae uuæolæua
auLææunao. O=e ouelmm tuee mæeCuu( oumlttuae Oenl=euo ~=et Otæ. ~oæm
cm uæaaææue snleat tuneCem. ~oo =uaaua tuolea CanL =ælæu cm
tæætaæo olL( ~LæCæm. tlmæn ~omætu dae ~alnlæuæua auLææunao.
19
aæmuuæ eæulanuuæ ¤un o`L(t Otæ Ctue Ou=euo. 35-4U oueluaaeum. uuæolum
~alnlæuum Can=a cmææt CtuL( oæetteua amtææ Oaua Cumm ~uuua CanLæt
soCm OmaalCæm. cm sænaalamaæt Ctueoleæe. CanLæt OomlCu c(aauuCeCu
CæaOamm &tnlLmlelu=a Cu eæuæuæ Ooomnlaauæua Oauæ( o=Cem. CanLæt
tæætulelu=a c(ea ~=e Oteele ~æe olt Onæ( ut=æ tuum Oauæt
Ooomnlaauæu OauualCæm.
~emæo æ-olule ~=e tOnuanum mæ=ea. nuaueel æ=Læd olmmtneele o=e tææa aæ
ot=uL( ~ualæut tuneeam, aouæuolm =lææo o=ea. Ooomnlaauæu ~uuua soCm
olL( Coauua ~LæCæm. ~Ce Ctue ton Caut olmmtneele æt =læmu Caut Oauæ(
o=e Otæmm cmææ æteelum ~aalæuo. ~(ea æolule o=ea, Cu uatCtm uueaom
tmmlu tOnuanum. tuatn ulaom Coumeluua Ou=euo, ~æue CtLæ c(aæm Otæ,
almæ«alma. ulæ CtuL(a Oauæ( Ceæouleeuue ææl=a =luln=a Ctalæuo. tuatum
~=et Otæmm Cmm Can=eue cttæ Ouaæm. ~=et Otæælm ulææue aaal, ~oo
mLææua aumml Omm uCæm tæætæua auLæ æmæauemlulm olmaam Oaumæue cttæ
Ouaæm cmm cæ uæaaæo oaalnuuæ cææm Cæuele, cmææum ~mluuue,
Ooomnlaauæu ~=CaCu olL(olL( ~a oæn =um attlaOauææu=e CanLæt
ouulelu=a c(ea cm ~aæ ouulmaæo ulæ=e alnuttL( =æueCem.
Oeu=elnoua Ou=e æ=Lææua aumml an cml=a auæee aaal celnle Ou=e uttuu u`a
æoeaa OauæCtm. OtCtua oaeluua Ou=ea. Oeuætamlm Oætule æ-ol Oenl=ea.
~=e Omm Otæ, em auele ~æl=e Oeu=aLtum aonaaluua ~t eæeuuLæ æmæaueml
tmmle Oenl=a Oauætuo. ~omaæm oaeluuae eum Ouaæm. em tuu &tOnæCtu
~eea Cano &tOnæ(tCæu stmmo Oauomm Ctua sclenIlflc ~a smo OauomeuCu.
cm oea æa Oeuætæua amml Oamm CanLæt cm ~aæ ouule Ouaalua. Ota æa
tæætaæo t( Coauua Ooomnlaauæu ~Læua. ~(ee telææ=a =lult=amle Onæ(
mæm auu saalæu ~æt=a amm OæmttumlCæm. tOnuanumm mæ=ea.
auuamlaæm ~ttæCu uttuule æoeaolL( cu=a æ=Lææu c(aaa OammCtua ouule
uæluæeea. "uuu" cmm æne Oau(eCem. "Cou Cnumu, muelæl olun" cmm æne
CaLta. "=` uL(m eum o=eluaaluu muelæl" cmm u`æ(m æne Oau(eCem. "oum
~uum." cmmuo.
æaule c(ee æ=Lææu ~ttæCu a`Cu CtuL(olL(, ~muæaæææuua =t=a Oamm
aeæoe elm=a Cu taam Ca=al =lmCmm. Oomlulelu=a tuneeue, cm tlm=a Cauem
Oenluua. soCm o=e muelælulm maeele ~oomo æml. uld uælond, uld ConeL
ceeum æolule auL(m Ctua ~ele Oomml Otmm Otæ, aæaæm ~aee elm=a ~uauæ
uunta=ao =(ole æaaæma æolea ~aanlum auL(ouCm, ~a Ctue cmææ =lnouæa
Caueeele tunee muelæl ~aanluuuat tuneeuo. aeæo tLOtmm næolL( cmææ
~ææea meeulLtuo. Oeuætao ouluua oul=a Oauææu=e tlatlatætt tuneeuo.
"cmæ Cnumu, tloluu Ou=eluu. ounl ædtnt tæælLCtm Oee." cmmomlm aæamle cm
~tluuæ auuao tLtæ. =um aeunlttemæo Cæa Oamm Ooomnl, CanL Onæætum
æaule c(ea man=a tunea em ouule æoea attlæuo. aueeælm tæm ~æaCuu(
smtoa Ctue Ooomnlaauæua attluæet tunea cm æaao ~ælaæauua cm
tæætaæo Oammæ.
"anl anl, Ctua elumtom ~nmtlaauCe Cnumu. =` Omælaal &tn` euæ, C=a o`L(aaunn at
OeelCu." cmm CaLtuo.
"tn`eum, ~æu caaæmuu muelæl"
"~=ea a`neem Ctum Oa«auu. ~ouaæ Omælaal =umm Comuum, at OmCæuu
Otuæmm Comuum. Onæ( CtCnut Oauut Ctumunum. =mu &tOnæLd ceeum
auæ(Ltum=a. O&t u CtuæL æuæL. Oouu CtuæL u ~aamtæl u` (Ct. Cæaæm
Cu cadt`nlumou Ouaæm Oee." cmm CaLtuo. cmæ =lææeaa Oauæ( Ooo
Ctaalmuo. Cu unluuæeuuæ æ(mtt Otææltm Ctam Ctaau Oa. =uOæmæ Coaluu.
tæeaaæ m=euææ olnlttomu. cæaæo Cautm Otu=alua.
~æue ~Ce C=nm uæelm umOmuu næeulelu=a Cu cææm oldootm c(eea. =um
20
cmæ amtaanaluu. Coæ(OumCm tdolmm nulelmm aa=aoleæeuu. O=et Otæaæm
olnLæ olnLæ, ~onamue molesI OauuttL( ~æeum ualuaalutm cmma
Oauomoleæeuu. ¤=a OtæaCmu( au Oæa æmuumm Ctutoleæeuu. ¤=a tæætaæma
attoleæeuu. ¤onlm uaeeuæ Cmmaæ =`ænum tual ualuoleæeuu. OmCæuu ~Cæu(m
t(eat tuneeue cmæ. =lææaa =lææaa ~a anlOumCm tLta. stCæ sæt uummla
Oauom soCm Oaee ceeæleCem. ~æue muelæl e(eeuo.
"Ctuam Cnumu, O=e æ=LæCuutCu ou. =mu o`L(e Ctuu æmlaal, ~uæuuuæ ænd
CtuL(aaeum, ou." cmm cmææ omtmee, ~(ee ¤=euoa =lultm ~oo æolcd 5U
tlmæue ~un=a olæn=Ceum.
uæl 9. mtæm aemnlaæ Oammlu=euo. ~eloum aouæuom ~tCtua eum tmttL(a
Oauææu=eæn. ~onao tud OuoænuCu, C=næuua Cu CouLtmaæ ona
Oaueelulu=eunum. tmlaOamm Omm Otæao tmttLtæn. u«a Ommm a=ala
Oauææu=euo. ~oo 12 uælaæ æænOtæL Oammue, Ono 12 oænule aaaalt tlul=a
ol(ounao cmm muelæl Oaumæuo. =u=ao Ououm ~ætaæm Ouueeuuaa aæm=a
~æ=euua =`nuæCæum.
=um ~æaCuu( muelælulm ~tn=e a=eæet tlmælCæm. ~omm cæaæt tlmæl olLtuo.
stele ~=au=Ca Oumæuuuæ =muæm Oemleaa OauæCtum. muelæl emmætu
=æaao aleomæma Oau(eeuo. auele mlulaal, aueele Cu e=a uuæe, an=amle amm
~elauuaCo oæmueao ceeum ~æl=a OauæCtum. tlmæn, muelæl emmætu
~ætamlelu=a Cu tL(t tuouæt, Cauml c(eae e=euo. ~oma mæeao 3ô ~=æe
æad. cmmætuæoCuu Onæ( ~=æem ~elam. ~eæue ceeu saæaæmum uuLt
Oueoleæe. cmaæCo CeuaLtua Ou=e Caumlule cm uunta=ao Cumm tla=al
oul=eæ. Oooæm =lmeele alott tuntn CtuLt tL(a Cauml ummm tuouæt. Oooæm
nolaæaaæo uuntaa auoæmu=ao Otnlu oLt=amua aun OoLæeL Ctue tmlaOamm
Oenl=eæ. Omaauuae aaalt tlæee uunta=amlm Oætule am`Com Cumm aonaaluuae
Oenl=ea. maale Cu =elæu Ctue uL(m næ umm tæelao ceeum elm=Ce Ou=eæ.
anluua 11 uælaæ ouule uæluæeea. cmææ oue Cautuole sLauna Oaumæuo muelæl.
~oo Ouaouaa æææao ~æau =t=a Oamma aeæoe elm=euo. "ouu, a`neem aun.
oo ~n u." cmm Ou an=aæmum =`Læ onCommuo. aCn =lmeele æneu ætmuuu ~æl=e
Cu 35 oua uelaae eaaom soCm o=eum. =ee ouLt auLtuua Ou=eum. mam ~u`n
auææ =lææott(eelua. amm Otææu ae=e ~ææuuuæ maouL(. soCm o=eom,
aueue Cu sæe olL(a aeæo næ Ou an=aæmum =`Læ, "mum tunel=, Cou æ=d ( o`
u æun. &tOnm ~æL tuLæ&te ~d con." cmm ~oæm ~ææaa, muelælum ~om
amæ=ao Onææmm se(aæmt teleeuo.
"oCeu, ou Od eld tuLæ." cmm cmææa aoæleaa aol aæææeeum. "om =u ala
olun. ou ~n u do`Læ" cmmum. (Oemæ Cue mæ=e oæn eululCeCu cuaalCmm.)
cmæuCa on, =um amm aaaeCeu( O=ml=a cu=a =lmCmm. cCæu, cm maaue elm=e
uunta=aæm nt Coæ(m cmm Ceummlua. æaao Onæætum X Ctue æoea uæmaa
mumCmm.
"cmCæut &tOnæL. Cnumumm Ctu. cttlæ Ouaau, C=amaæ tlæaaluaau a`neem
aun." =um ~tCtua Cu Otææua sænoleæe. Cu Ctuat Otuuo Ctue cmææa
æmlttlLta cmææ Cumm Oaaoluuaalua. tææt Oeuao aættæe sæn=Cem.
"Ou tuea OaueCmm mum æun." cmm a`neem, Ouaoua cm æa olneaæmt tmml X
æmlu`Læt oleaalæum. "C, eoel æLd." cmm cm am`Com u`a æa æoeeum. "ouLd eld"
cmm cm euelæue OeuL(a CaLtum. "Cun`L Otuææu. C eLd aCnL. Ott eum mee
mæmuu Cu eluuelCuut Ouaat CtuCmm" cmmum cm Omæua æm=æm æmaaeaæma
æaule c=el cæt tuntta Ctue aaalæum.
muelæl soCm Oaee, a`neem Cautuole ~un=a cm O(tætt tlæea em Oeuætule
cmææ ~uneelæum. "Caauu æu do`L tunel=." cmm cm ææææut tlæea
~ueelæum. "Cm Ctu cmæ Oaumæu, mmm Cnumu, Oud, do`L ~d ~ Cnud. Cou ou&tL,
Cou tOnLæ." cmm cm tL(a amæ=amle em amæeæe snalæum. ~om æaao cm
uuntamlm tlaaæm O(aæamaæo olL( ~Lææum. cm eæe tlmæue Cu æa Oau(ea
21
OaLæuuat tlæea ~ueeuua cm Oeule meeulLtuo. em mnL( =uaaue cm
Oeuaæmt tlnlea ouuaæo =uaæa =æuea cm =uaæa =aalæum. =umm muæuuua
CeaæueCem. tlm ~tomtm mee meeueeou. ~æautm cm =uaæa ~om ouuaæo
coomo Oeuæeo OumCuu ~oomo olL( ~om ouu muam =aalCæm. Oumæuuuæ Cu
mouIh freshener ouaææ o=ea.
"mm. cæaæm Oau«am olL( æo=a" cmm muelælulm Caela æne Celaa, =um
=uæeatm cm maeæe =aneelCæm. ~æue a`neeælm æa cm O(tæta amml s(mtt
tlæuua Ou=eeæue cu mæuoleæe. muelæl Cu auela Cautætum Cu tuLæe oldalum,
Cu Caua æmmm Oauæ( o=euo. Cautætule tuel oldal smml, u`elæu Cauaalæue =lmttl
a`neem ouuuCa auLææuo. ~ttæCu c=ao ~uale sLaun=euo. em Ota æaæu
a`neem Ceuo u`a CtuL(, oea æaule Cautætæu c=el ~om ouuuCa auLææuo.
~omm Cu æaæu muelælulm Oætæua amml oæmea ~oæm Ouea Ouaoua oldal
sml«alæum.
"CmCæut do`L Cano &tOnæ(aæm æ( muelæl." cmmum.
=um Ou=e almaaeele eu=auue Cu alt ææeCem. mlmææ olt Cumm sIrong ~a
Ou=ea. ~æumm tlæeelu=ea. =um mu=æoemæo a`neem cm Oeu u`a Oeu telea
ouuaæo =uaæa olL( cm ouulelu=e oldalule ~ealæum. muelælum ~Ce
Cautætulelu=a Cu alt ouule ou=ala Oauæ( ~ttæCu a`neemææ meeult Ououm
caale oldalæu tualæunao. noum Oa Ctue Cuon ouulelu=a oldalæu ummon tual
Onæ( Cautætaæma auel Oauoemæo cæaæo anluuæ Ctuæe cmlua. auu Ctuæeum
ua Ctuæeum Can=a =um æteelum ~ala Oauææu=Cem.
"tunel=d, =`=a Onæ( Ctum eoonou." cmm a`neem CaLa, ~uum cmta Ctue muelæl
eæeuæaeeuo.
"~tt =`=a Onæ( Ctum sIrlp tææl cæaaua Oedtlum Oaad tææla auL(=aCmm.
=um Oaoænaæm OedCtu æeo Cmu tueea Oee, Cnud æun." cmm amæeæea
aæeaa OauæCt Oaumæum. c=ao Ouonlm O(tætum tlæeaa Oauæ( ~æueaa
Oauæ( Cu OtL om C=uaal =t=Ceum.
"c=a æeo Cmuoaæ mmæue Cu aææmm." cmmuo muelæl. cmæOomtæet Ctue
a`neem tuoeæee aaalt tunaa, muelæl Cmmm Ctauue ~om æneuolm tLtmaæme
emneel aaal c(ea olLtuo. ~a ~oluoemæo =um ~om ætmuuuolm =utuæottmml
Ouaa, ~a euæuaCo a`Cu olu=ea. mLæaæ ~t=aue aææl elulmla Oauææu=ea.
~om =lma, =umm muelælum ~om u`a etolaOauæCt a`Cu anl=eele ~om sænaalao
Cumm sattluluaa Coæ(m. ~=e sænaal ~om ~ææmlulm =leæuule Oenl=ea. mLæ
u`a Ououm c=ao Oeuaæmt teleCeum. mLæulm Cuetmeæe =aalCæum. muelæl
mLæCuu( Canea aæælæua aoolt tlæaa mummuo. =um mLææu tmamle aæea a`Cu
Oueeele, amm Om=alua. tlmæn Ououm Onæ( taamm mLææua aoola aæeat
tlæea Oueeele, mLæ ~olue Oeut=alua.
aLOtmm dtlnl=alelu=a ol(tLta Ctue Cu eæuæuæ atttuæm atuOnmm
mLæulelu=a Ooml o=eCtua tmuOnmm muelælulm tL(a amæeele ~æm=ea.
am`Onmm aeem CaLta. Cu tuaaa auuaalu eæuue Cau( CtuLta Ctue muelælulm
Cnud =lm amæm alo=a Cu Cau( Ctuee Oenl=ea. a`neem Coauua em O(tæt Ou
tmmm ~Lt, ~om to c=ao Ouona amæ=amlmm uuml uuml ~æm=ea. ~emæ Ceaua
Cu meem uL(m Oau(ea olL( Ououm cu=Ceum.
a`neem aLæele Cu taam sLaun, ~om celnle =u=ao Ououm =lmm Cuoæn Cuon
~ææea meeulLCtum. Ouonlm mæeaæmum =aaala OauæCtum. Ouona O(tt
CmCmu( Cmm eLæ Oæeea. amæ=ao, naæ, auea, O=mml cmm meeulL(a
OauæCtum. Cna aææue tuneeele, a`neem em aæælæue etolaOauæ( Ouaoua
~Læa Oauææu=eum.
=umm muelælum aLæele sLaun, cm muaOaLæt Ouaouat tlnlea Cu taam
oleaalæuo. ~=ee elm=e mæe u`a ouu æoea sml«alæuo. =um sænaal Coaeele
aæaæm næa Oauæ( aauua mæalCæm. c=ao auueæet tunee a`neem em aææl
22
~Ltæe anlet t(eeluæe Cnaaææue tuneCem. muelæl cm Cu mæeæua attl
umOmumæm æaule c=el eto, =um ~oo tuouætCuu( Canea ææættlmole olne
olLCtm. Ouaoua tuouætæue aaal, =lnouæa æææaæmt tlæa=Cem. ~emæo cm
tL(a Cauml olætOtmma. cmææt t(aæaule auueeuo muelæl. cm u`a ttn=a cm
=lnouæ mæeao u`a em næu uunta=aæm ~ueel u`æ(m meeulLtuo. meeulLttæCu
cm tuouæt =utuæo ~oluaa, =umm ~Ce OauCem. Ouonlm tuouætamm =uol
OomlCumlæ. =um =æaaæme eoln CoCmam ~æluoleæe. muelæl, Cauml uL(m ~æl=a
~emæ a`Cu Cmmm Oeeuue Ou=euo.
=u=ao Ououm ~el=aæm Oauoæe Cu ~æ tunea mmættlnCuuam Oaua
Oauææuaalmum cmm cææCu cm tæætæu nnuuaalua. =u=ao t(aæaule tnæ(
OtCtua muelælæu t(aa æoea =um ~oo u`a ttn=Cem. Ouaouaa a`u C=uaal ~oæm
meeulLttæCu o=a ~oo Oeuttæm =aalCæm. muelæl em Caumlutm Canea
mæeaæmt tlæea aaaala OauæCt mæalæuo. ~oo oulmmttnCeam muam =aalCæm.
Oeuttmaæo caale sulu=a tlmæn caalæe =aala ææeCem.
Cumm a`Cu o=a ~tn=e tææt uulæn naaue snalCæm. elouuuæ Otææuulm ouæt
cmææe euaalua. =`æt ~tneeluuæ mæaamæmaæm tmamue OueCem. uulæn
~ammlt tunaa, alo=e tææt u`a alanuua Cnud =lmt tutt =`Læa Oauææu=ea. ~æe
meeulLCtm. =aalCæm. Oeuamle aoolt tlæea OueCem. a`neem ula ~uCa
maeæea ææl=a =um muelælulm Otææuæu =aæm auLalæua aæ( amleeum.
"Cnumu tunel=, =umm Cmæ ela tææmm æun Cano. tm`d." cmm muelæl Oa«alæuo.
=um 18U æalnl elumtl cm mu=aueao Onæætum muelælulm eæeaæ Outmmm æoea
cm O(tæt Ouaoua Omaa, cm Otææu smtt anluua muelælulm an=e naalm u`a
tLta. nnm aaloæe e(ea =lmeaoemaua em =uaæa =`Læ auu CLætæu =aal
~elattæuuæ snæe =aal ouleeuo.
Ououm Cuoæn Cuon amt amt cmm aeeeCeu( attlCæum. Cu =lulteaaæoCmCu
muelæl eu=amæuue =læeæu ~æt=a euln Oauttmlaa tæætæu Omaal em ueæ =`æn
OomlCummlæuo. oulum nelulm tlnaueeæe Cu OauL( oltuue sml«ala ææeCem. =um
ææea mæoemæm =uCæ saaeæe ~ætoemæm anluua Ou=ea. muelæl cæaæ ~mlee
eææ`æn olt Onæ( ut=æ ~ela ~uol uæu OauLæCæm. muelæl naae elæmmtæ
eææ`n olLCtm. cm O(tæt Ottæ ~ttæ ~Læ ~oo Oumæuuuæ Omm mam tnuom
cm tlatlattuæ elnoeæe tal ualu=Cem.
OæeOueeum Oauum Ctuam =um oltuue muelælulm tæætæu aæoeaa
Oauææu=Cem. eluOnmm cm æææaauale cCeu OaLæuuae eL(oa Ctue Ou=ea.
tææt =aaæe Cu ol=uæ =lmeele elumtlt tuneeue cmæ ~aanlum. a`neem em
aæælæu cm æææ u`a tL tL cmm ~æeaa Oauææu=eum. muelæl ~=et tæm Cu
mæm attlolL( stææuua cm tææt ouulele Oameel olLtuo. cm Ceuul cm amæt
a`aalnuuat Ctuaæoele cmæ ~nom auLææuo Oenluuu. a`neemætu tæm gulde
Oauoele ulaom experI ~a =t=a Oauætuo. ammm et=ae Oeeuue ~=e ~mælu
~ælm aææl cæaæo =æu=ea.
cm aæonlm to ula ~ela =`muua Ou=eumm, a`neem tCmu( CttlL(ttuneeue olLtm
ææmoeum. Oom soCm Oameaoa cCeu Cu CnuL Cnueen Cu ææaaæo =æuoa
Ctue Ou=ea. tu=an Omaam. muelæl cm æææ CLætaæo olnæe olL( ~Læ cmææ
Cumm smauam ~aal amm emnee æoeeuo. CoOouu ~=æeuua soCm Oamma. amm
C=neelmOaeeum muæuuua soCm Oamm ~ætea =lmma. ale O=uæao =um ~ttæCu
muelælulm tæætæu =aæoæe =lmeel cm vcglncæo Omaal a`neeælm aæælæu
auaæa aulmæmt Ctue OmaalCæm. "~~~" cmm ~æ=eeeele aolæum. muelæl cm
tutæt =aae Oeut=alæuo. =uaæa =umæ tmmm aumml cm tutt, elm=e tææt
Oeuamlm Oomlttmm ummm a`neemælm Oeu=æm olænt ætao ceeuomæmum =aalæuo.
=umm cm tææt auttu( Coæeæue Oeut=alCæm. cm aomaauee ouuaæaulm mee
ouæaæauumm em aæælæu "soCm OomlCu" cmm Caae Oeut=alæum.
=um muelælulm tæætæu =uaalæue Caa, a`neem cm tæætæu doggy sIyle ele eumm
Ctut, muelæl c=ao Ouonlm smttaamm Caum Oteele em =uaalæue c=ao unholy
clllcnce aæ unluuæe Oaueuo. eum ael uumuue a`neem Cu ou=alæum. cm tuee
23
æææao u`a tL tL cmm ~om O(tt ~æeea. Oumæuuuæ tumt=ao tææual
ol(Cuu cmm cæaæo Cu ~aam cmtLtumm aauuaCo Ou=ea.
muelæl Cumm Cu mæm saam cuel cæaæ ~ma sLææuo. stCæ =umm cm Oælu
auee Ceuulaæ cm auee ~meeæe sLæCæm. ueeue aætum eulænt Ctue a`neeælm
aææl cæaæo aæt=a euln Ctumm cm auu ~ulneeæe oulea c(ea muelælulm elm=e
ouuaæo Omaalua. stCæCu, a`neeælm aææl cæaæo Omæoæe sæn=Cem. ~om
stmm olæteea. aæælulm =nmtao tæteeæ. cm Cuuæla æuuuaæo ~ætee aææl
eluOnmm a«al aaaa Oeut=alua. "~~souoous" cmm a`neem smauaa aaae
Ctut ~tOtuuam oltuue Ceaa OauæCt em ol=a =`ænt tuu olLtum. tuel =`n tuu=a
amm Coam ææmum Ctua muelælulm æa c=ao Ouonlm atml=æaum mnL(e eæuua
ol(oleea. Ommm attlaOauææu=e umue plpe OtCtua cm æææ u`a em elnoeæe
al=elua. ~æe ~ttæCu tlæea Ouea em uunta=ao u`a auLææuo muelæl. c=ao Cu
=taæm Ctua ~oo Caumlulm saæaæm ol(oleelu=euo. ~oo uunt CoOoummlm u`a
Onæ( mæm =`n ~æee tlm em ouæaæauumælm aæælæu ouule ou=al u`elæu attla
ææeeuo.
=umm cm Otuolmælelu=a oleal, muelælultulu=a aæælæut tl(=al attlCæm.
muelælulm uuntlm u`a ~æeelu=e aææle eææ`ænum =aalCæm. ~Ce Ctue ~oo cm
tæætulelu=a oul=e aeæoe elnoeæe =aal ~u=elæuo.
~elelu=a Oeut=alua OCe Coæe eum. nmm uæl C=nm =u=ao noum auua
amluuLtm ~æCæum. a`neem 5 mæm "o=a" olLtum. c=ao Ouonlm tæætao,
æææamle eeu Cu mæmum, Oætule Cu mæm c=ao Ouonlm ouuaæomm eææ`n
tuuaalæum. OætulætCu amm aæmtttm ~om auum Ctua =u=ao Ououm Oedtlum
olæmuuLæe n(tL( ~omaæ æeo Cmu auL(Coum. tlmæn ~oææ smtl u`æ(m
OtnleuaæCoum.
auut tal amCm ~mluotm, muelæl aæuueæm Oamm auæeule aæuee sæo
oæaaæma Oauæ( o=a noum sLæa Oauæ( sæCtum. sæo mæ=etlm CCn Cu
mæm cmææ Cea olLtum a`neem. ~em tlmæn ~om stmæt =u=amluoum auol
olL( sæt uumm seolCæum. tmtt(m mm ~om c=ao Ououaæm eeu 1UUUU otuu
tnudæLuL amuuæuuaa Oau(eaolL(a Oammum.
aæmttle Ououm ~ææea sm=alCæum. uuæe =u=ao cu=a euunuoemæo mtæm ô
uælaæ o=euo. noum Ono sæo aæueCeum. ~eldoum aouæuom Ono 8:3U uælaæ
amOtælulm aunle o=a Om=alæunao. ulæ=e ~umaaluua Ou=eunao ~=e Onæ(
~ualamm. 35 mee 55 oua oænuuæ ô ~æaCmu( ~=e =uo muam aulea olL(
o=eunamum. u«a on C=nuuæm cmteæue, =u=ao ¤=a Ctum Ono sæo sæ(,
aæuueæm, tueeln=ao ceeum auol æoea ceCeuuuua ouele Cau&tuole ~un=Ceum.
mtæm ceCeuuaæm oldal olælCuualeeuo.
Cuon u`a Cuon auu=a ceCeuum tlm=e Cuæluua Cau&tuolmm eænulmm olu=a
tnæCtum. olalæule Cu tm &tlelm CtuLtuo aouæu. nmm Otæamm ~m ~æamm
Cu ycIche tuæm Oauoa Ctue ~æu=elu=ea. ~ele Cu Otæmm Cu ~mm
auttnao, ummonao Oooæmaaunnao. ~uaua tæatttm c(aat tLt stmmoa
auLalao, Oumæuuuæ Oaad, ~elnæuuæ auu ~Lt=ao, Cu Otæææ nmm ~æao
Caæm auLal, Oedtlum smoao, ~æamaalætCu CouCuuOaaouoe auLalao cmm
teenttLt smoao Oauæt elæntttm. ~æet tuneaa OauæCt =u=ao ¤=a
Otæamm smo OauæCtum. ula =`æt elæntttm. mæum Ctua =omlno uæl 12:3U.
~tCtuaeum u«a elumtl o=euo. ~omm ulaom Ilred ~a Ou=euo. ~oo CueelCu,
Cmmm tlm Cmmua 7 ouæaæauumnaæme elutel t(eelolL( o=elu=euo. stele
~unaal Ou=eumm, somm Oauomu smauaeatm o=euo. cOæmmue ~oo CoæL Cta
muam otuua aL(aamue =læm=elu=a, o`=alulu=ea.
~mmlno ~=CaCu sm=alCæm. um=uo auæe 9 uælaæ cu=e Ctua cæaCa OoLauua
Ou=ea. umm Otæamaæ Oa tuaauualulu=eeue a`aalnuuaCo cu=elu=eæn. aouæu,
~eld ummm u«a ~moeeelmæ tmttL( Oammlu=eæn. muelælaæm mtæmmaæm ~mm
aælaaluæuuueeue aemnl ol(mæm. =leuæuua o`L( Coæe mæea, =u=ao noum
æmlea aonaaluuæ ~ætao ~æl=a uelum 12 uælaæt tmttLCtum. mtæmmm =umm
24
tn=aluæeule Ouaæm CouLte nuæomaæo OamCmum. muelælaæ æ-=anle ~mm
"Coæeouutt" Outteuaa Oaueel Oammuo.
nuæoæle Ou=e nlotmældL Otæ Cueelultm cmææ mtæm ~mlmam Oaua æoeeuo.
cm ouæe Cmmluomua Ouaa Coæ(m. ~omaæ æuLæ ~tOtuuaeum mæ=elu=ea.
cmææ uL(m nmmuoa uuæule Cu ~æmaæo ~æueaa Oammuo ~=e nlotmældL.
~=æ euunua Onæ( uælenao aueelu=eæn. æætuæ eæumao. OuouaæCu 4U
ouaaæ Cue Ouaæm. =u=ao o=e stCæ, stææuua Coæeule Om=alæunao. c=ao
Ouoænum muam snlea ~onaæm smt æoea OooCom oleuua Cmuæ Can=a
cmææum nlotmældætum Onæ( uæl C=neaaæ tnLæ c(eeæn. tlmæn ~æmaæ om
Oano`ole sæo ~ntn Oaueæn. omaæ ætum oum Ctuam c=ao Ouoænum
~=a=aæm nt oltoleæe. aææl =` tæætulelu=a OauLæutæCu auLalumleCeum.
~onao Ououm sæt tlmæn c=aæm sæo Oauoma Oaumæunao. tlmæn =u=ao
sætaæm ~æl=a OauæCtum. Ououaæm eeu 3UUU Oau(eeæn.
=u=ao OomlCuml nlotmm ~uCa o=e Ctua ~=æ cmaæCo u«aom aouæuom
aueelu=eæn. cmææ ~æueaa Oauæ( ~LCtuole cml auelaalnuueaaæ Oammæn.
~=æ tau Otmm Cu alæluu flncncler o`L(aæ OamCmum. ~on Cuoæn =u=ao nmm
Otæamm Can=a =lnouæuuaal smtl ~oCnu( smo OauæCtum. ~ouaæ 5U ouaaæ
Cue Ouaæm. c=aæmt Ctumm Omm tæætaæme elutel Oauu ~onue OueCo
Oueua. cCæu euCæu cmm Oaua olL( uuæe 7 uælaæ OomlCu o=Ceum. ~=æ
aueelu=e alæluu tOnuLuan c=ao nouaæm Can=a 1UUUU Oau(ea ~mttlæun.
~ouaæ ~=e flncncler Otm Coæe ~a Coæ(m Ctuelu=ea. ~eæue eum c=aæm
sponsor Oaua ~mttlæun Ctue.
um=uo «uulmmmm OCe Ctue t(ea cu=Ceum. ~emæ ~(ee =uo mee =um taele Cu
noæL ~ættam, uuæe cm Ceuulao uuutæuoa Can=a Oomlule Oaeoauua Ou=ea.
tea =uLamle æa =læmu Canea olLCtm. O=e ouuaæa cæaæ tuaauuæa.
cm aæon æoenutueelelu=a elumtl o=eun. ~mm muam =um Cuaauua Ou=Cem.
uuæe o`Læmæ o=eotm, ~ouaæ smaua onComt Oau(ea, t(aæauæmaæ ~æueaa
Oamm ~æa e`n ~oæn ~ææea cmææCu olu=euaalCæm. ~on elutelutm cmææ
CeaolL( auu=eun. =um ~on uuntlm u`a cm eæeæua auueCem. cm a=eæe ~on
Ouaoua ouææun.
"Cnud æLæ, =u C=alLt Cæm Ctammtu. =` Cautlaauu cmæa Caaamm anluutu."
cmm CaLtuo.
"Oauemtu nuæua aææu, =` Oaumæu CauoltCtæutu æLæa aææu" ulaom O=uaauuæ
C=neele =u=ao Ououm outu, Ctutu cmm CtaCoum.
"Cæmm Oeeæa aæm. ~mælaal cmCæut æOnume o=eu. =`eum tueelCu.
donæumm Cu ~=elnua æLæ. ~o c=aCmut CtuLæ amOtæle uunaOaLæm uuCæmn.
~omm ~Ce Irclnlngaæ eum o=eu. cmæolt 5 oua Otnluo. ~æu alaæmm almæt
Otuæm uuelnl Ouaau. æCound ~æomum. emCæut ~æau ~taal oaalu=eu. ~æu
cmCæut eæluu CCn atCte o=eCtua ~omue ~æau ~taa mæuee. oææ Oammtl
Cu uæl C=neaaæom cmæ OeuL( OeuL( Cta ~nmtlaau. OuLnudCen=a aÇn Ctuu
Cannaaæom =u=a Onæ( Ctum c=am Ou=aLCtumtu. ~«a oumuu ~o auuee`
CuCe ulelaalalL( Ou=eumum. ~=e e` ~mælaal Oau«am ~ææumaaæ 4 uæl C=nm
~aa. nueelnl Onæ( Ctum CCn Otnee aLæ ~æaal a=alCæum.
um=uo Onæ( Ctum CCn CouLtee, odOtæL-Oouul&tm Otuu Oaueel CCn om
c(eCeum. ~mælaæm um=umm Can=Ce Irclnlngaæ OamCmum. aæCt Onæ( Ctum
Cmuæuu sn aeelCæum. tea =umu tumm - Otu«auel uuelnlCu Ou=aLCtumtu aææu.
C=alLt Ou=a uæmaa mæuee. ~eum OaueelLCtm. Ommm at nlCemmmlt
aææmu tææeumm donæu Oaumæu. ~æu =um cm CnudæLæ alLt CaL(alL(
OaueCmmm Oaueel o=aLCtætu." cmm cm O=mmlæu meeulL(a aæeæua Oaumæun.
"nuæua æLæ, =umm Cmæ uuelnl euætu. Cmæ dCtmme olL( o`( oum CtuCe nulee
cmæ aeel ~«a Otuæm=a =lmm cmCue æaæut CtuL( molesI tææu=a. Cæaæe
25
eum OenluCu, cm æææe alomlæu cæaæ æmluuuluCu. =umm CeauaCam. tueeu
~o=a ~«a Ctum ComaCanle Cu o`( c(ea e=aluluaau=a. cmæ =um Ou=aLCtm.
~«a CtCnut =um Oedtlum Oaad oaaalLCtm. ~aaæt tlmæue tueeu, ~o=a
ceeuum aue-Canoaum." cmm Oaueel =lmeelCæm. =umm Coaleeæm Oaua Caunm
CtuCæm cmtæe Oaueeeuuu Coætuuu cmm Cu euaam.
~on ~aanluuua olul elm=a CaLtun. cm eæeæu Ouaouaa Cauel olLtun. "=` ettu
O=æaaeemæu, Cnumu tunel=, =`um ~o=a at CtuuluaaeuCu. =um ceuoa
OaueComm O=æaal tu=eluutu." cmmun. OtCtua cm Iurn ~aanlut tt.
"C æu do`L æun nuæu. u ~n Cou aCnL. cmæ ~aa Oenluuu. =` Oaumæa Ctue eum,
=umm ~o=aCmut CtuCæætu. O=at tuu" cmm c=ao oulelu=e t`Cnuolm euaaæne
elm=a =um Caulea æoeelu=eæe ~omla Oauæ( o=a t(aæa u`a CtuLCtm. ~on
~omtm ~æe ~(aal æoaa, Cu eLaeaaæ ula ~uale o=ea.
"C æu auL. u ~n Cau auL tunel=. @ttntu aææmuu." cmm cmææ saal man=eun.
cæaæm ~æ=em eu=aoleæe. ~mm Ono ~ouaæ sæo at tnluum um=Cem. ~oum
sææo um=eun. Oæt oltuue =um ~ouaæ =mml sæneCem. cttæ =mml sæneCem.
cæaæe Oenl=e olu=æet tæteCem. =omlnæoum euææ c=ao auua aaae ~=e
cnluuole celOnueleea.
~=e o`a cæL =um cm ¤=a Ceuuluænum c=ao o`Læmæ ~æuea ~onamaæ ula
olæe sun=e tnlaaæm ounl ou=alCæm. cm aæon CoOouueelutmm Cu mæm
stmmo Oauætun. ceCeuuaæm elutel.
at=e Onæ( uue=amua =um Oa Ctumm ouuaæa ouualCmm. uelum ale uæl C=nm
uL(m ~moeam Ctuoa Ctue Oamm amtueltCtm. uuæe =ee æ(mteat Otææua o`(
o=aol(Com. Ono ~ouaæ uL(m uææol. taele ummonamaæ uææol. ~on Oomlun
Oammue cm Coæe C=nm amm emneett(m. ulæ=e a=Ceumeatm c=ao ouuaæaæu
ouu=a oualCmum.
mmmm.
26

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful