bukharishafie

1/15/2012

BMM3101
KANDUNGAN ORGANISASI SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

Disediakan oleh : Alwanie bt Salleh Farah Husna bt Mohd Rasli Nadia Aisyah bt Azmin Nur Syafiqah bt Mansor
(PISMP S3 PKPJBM)

Pembentangan 12/01/2012

1

2

Kemahiran Bahasa

Soalan
Pengisian kurikulum

Hurai dan bincangkan kandungan organisasi Sukatan Pelajaran

Organisasi Kandungan huraian sukatan Pelajaran
Sistem Bahasa

Hasil pembelajaran

3

4

Kemahiran bertutur

Kemahiran membaca

Kemahiran Mendengar dan bertutur Hasil pembelajaran bagi kemahiran mendengar dan bertutur ialah: 1. Berbual Contoh: berbual dengan keluarga, rakan sebaya, dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal 2. Bercerita Contoh: bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar, ditonton, dibaca atau dialami
5 6

Kemahiran mendengar
Kemahiran Bahasa

Kemahiran menulis

ukharis@gmail.com | http://bukharis.net

1

ditonton atau dibaca Contoh : mengulas karya yang mudah secara umum dari segi tema. ayat tunggal dan ayat majmuk) 9 10 2. Menyampaikan maklumat Contoh : menyampaikan maklumat dalam pengucapan yang mudah dan betul.bukharishafie 1/15/2012 Kemahiran Membaca 3. nilai dan gaya bahasa 11 12 ukharis@gmail. Memahami maklumat Contoh : membaca dan memahami maklumat yang terdapat dalam pelbagai teks Kemahiran Menulis Hasil pembelajaran bagi kemahiran menulis ialah 1. watak. Mencatat dan menyusun maklumat Contoh: Menyusun maklumat daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar secara kohesif 3. menarik dan berkesan Hasil pembelajaran bagi kemahirann membaca ialah 1. Membuat ulasan tentang bahan yang didengar. Berbincang Contoh : berbincang tentang tajuktajuk yang relevan serta bertatasusila 7 8 2. Keupayaan menggunakan pelbagai jenis ayat dan wacana 3. Menaakul dan menghayati teks Contoh : membaca dan menaakul menghayati kandungan teks yang dibaca dan contoh : menggunakan pelbagai ayat dan wacana didalam penulisan (perkataan. Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif Contoh : Menghasilkan pelbagai genre prosa dan puisi termasuk e-mel yang mudah.com | http://bukharis. Membaca kuat Contoh : membaca kuat dengan kelancaran sebutan.net 2 . intonasi dan gaya pembelajaran yang sesuai 4. menarik dan bermakna 4.

perbilangan. Peribahasa Sistem Bahasa Sistem Ejaan Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur. Jenis ayat ( ayat Penyata dan ayat tanya) b. bidalan.com | http://bukharis. Ragam ayat ( ayat Aktif dan Ayat pasif) 15 16 PENGISIAN KURIKULUM Kosa Kata Ilmu Terdiri daripada kosa kata umum dan istilah Nilai Peribahasa Merangkumi simpulan bahasa. Susunan ayat ( Ayat biasa dan Ayat songsang) c. kata-kata hikmat dan bahasa kiasan Kewarganegaraan Peraturan sosiobudaya Kemahiran bernilai tambah 17 18 ukharis@gmail. Contoh morfologi ialah kata tunggal dan kata terbitan Kosa kata Sebutan dan Intonasi 13 Sintaksis ialah ilmu bahasa yang mengkaji bentuk. pepatah .Ejaan kata dasar dan kata terbitan Sebutan dan Intonasi Sebutan menggunakan bahasa baku Intonasi Ayat bahasa Melayu diajarkan mengikut pola a.Ejaan kata pinjaman . 14 Sistem Ejaan Penekanan .pola keselarasan huruf vokal .net 3 . perumpamaan. bentuk bahasa dan golongan kata.bukharishafie 1/15/2012 Tatabahasa Tatabahasa Terdiri daripada morfologi dan sintaksis. struktur dan binaan atau konstruksi ayat Contoh sintaksis ialah ayat penyata.

kemahiran membaca dan kemahiran menulis. masa kini.  Kemahiran ini membolehkan murid menggunakan bahasa Melayu secara berkesan dalam kehidupan harian dan sebagai bahasa ilmu untuk pembelajaran seumur hidup.Che Abd Aziz Muhamad Nazreen b. Kajian masa depan Mendidik murid agar prihatin terhadap permasalahan yang berlaku pada masa lampau. Pembelajaran kontekstual Pengajaran yang mengaitkan antara pelajaran dengan pengalaman harian isi 19 20 5. Kemahiran belajar cara belajar Perlu diajar supaya murid peka terhadap teknik pembelajaran berkesan 6. Pembelajaran konstruktivisme Melahirkan murid yang dapat membina pemahaman dan pengetahuan baru melalui pemahaman dan pengalaman sedia ada 4. Sukatan pelajaran ini juga memberikan gambaran yang menyeluruh tentang kurikulum Bahasa Melayu.Abu Samah Mohd Hilal Izzuddin b.Md Resadi (PISMP S3 PKPJBM) Pembentangan 12/01/2012 SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU (SPBM)  Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah memberikan tumpuan kepada kemahiran bahasa iaitu kemahiran mendengar dan bertutur.net 4 . Kemahiran berfikir Melalui soalan dan aktiviti yang memerlukan pemikiran kritis dan kreatif dalam aktiviti bahasa 2.com | http://bukharis. minat dan kecerdasan yang berbeza dalam kalangan murid.bukharishafie 1/15/2012 KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH 1. Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) Menggunakan komputer untuk berkomunikasi dan mengakses maklumat 3. Jamil Mohd Nurazam b. Kecerdasan pelbagai Gaya pembelajaran perlu disesuaikan dengan kecerdasan agar minat dan kebolehan mereka dapat dikembangkan supaya potensi dan kebolehan yang ada pada setiap individu dapat ditingkatkan 21 22 HURAIKAN KANDUNGAN ORGANISASI SUKATAN PELAJARAN Mohd Hafiz b.  Sukatan pelajaran ini memberikan pertimbangan kepada pelbagai gaya pembelajaran. dan masa depan 7. 23 24 ukharis@gmail.

dan prosedur pengajaran Dapat dicapai dengan menggabungjalinkan kemahiran bahasa. Hasil Pembelajaran  Hasil Pembelajaran ialah pernyataan yang ditafsirkan daripada objektif kurikulum Bahasa Melayu bagi membantu guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran.com | http://bukharis. dan menulis. kemahiran membaca. membaca. dan kemahiran menulis. Kemahiran Bahasa Pengisian Kurikulum ORGANISASI KANDUNGAN Hasil Sistem Bahasa 25 26 Kemahiran Bahasa Kemahiran bahasa meliputi kemahiran mendengar. dan pengisian kurikulum Membantu guru membuat pengukuran dan penilaian pencapaian murid 29 30 ukharis@gmail. bertutur. adalah berteraskan kemahiran mendengar dan bertutur. ejaan. Ditafsirkan daripada objektif kurikulum Bahasa Melayu Petunjuk tentang kemahiran yang perlu dikuasai oleh murid Membantu guru memilih kandungan. sistem bahasa. dan peribahasa. sebutan dan intonasi.net 5 . kosa kata. Kemahiran bahasa juga merupakan teras penguasaan bahasa baku. 27 28 Sistem Bahasa HASIL PEMBELAJARAN  Sistem bahasa merujuk Bahasa Melayu baku yang terdiri daripada tatabahasa. Hasil pembelajaran juga menggabungkan peraturan dalam sistem bahasa dan disokong oleh elemen pengisian kurikulum.bukharishafie 1/15/2012 ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah yang digubal berfokuskan hasil pembelajaran ini. sumber. kaedah.

ejaan kata pinjaman . ragam ayat Tatabahasa Morfologi .net 6 .bukharishafie 1/15/2012 Peribahasa Bahasa kiasan . istilah Intonasi mengikut pola Jenis ayat .com | http://bukharis. perumpamaan . ejaan kata dasar dan kata pinjaman Sebutan Bahasa Melayu Baku Kosa Kata Umum . pepatah perbilangan Sistem Ejaan Pola keselarasan vokal . sintaksis ^_^ SISTEM BAHASA 31 32 ukharis@gmail. susunan ayat . simpulan bahasa .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful