Maturitná otázka č.

10
Próza naturizmu a jej miesto v slovenskej literatúre Lyrizovaná próza – próza naturizmu (z latinčiny natura=príroda, prirodzenosť). Vznik – tridsiate roky 20.stor. a pretrvávala až do 2.sv. vojny. Autori chceli vniesť trochu citovosti do odľudštenej doby a usilovali sa o nové postupy v literatúre. Predchodcami lyrizovanej prózy boli: Milo Urban (román-Ţivý bič), J. C. Hronský (román-Jozef Mak), Peter Jilemnický (román-Víťazný pád). Predstavitelia lyrizovanej prózy vychádzali z diel spomenutých autorov a z diel francúzskych regionalistov. Znaky lyrizovanej prózy: záujem o dedinu, dedinského človeka a prírodu, postupný odklon od sociálnej tematiky, realistického zobrazovania, spoločenskej angaţovanosti, tajuplnosť, záhadnosť a rozprávkovosť (dobro – zlo), záujem o vnútorný svet postáv (subjektivizácia diela), ţánre: novela, román, lyrické postupy (obraznosť - jazykové umelecké prostriedky - najmä v opisoch prírody, vnútorné monológy), vyzdvihovanie hodnôt, ako sú priateľstvo, láska, česť, pracovitosť, spätosť s prírodou, kontrast medzi dedinským-prírodným svetom a mestom, pričom prírodný svet znamenal kladné hodnoty a mesto predstavovalo morálny úpadok.

Novela je epický prozaický žáner stredného rozsahu podobný poviedke. Má presne vymedzenú kompozíciu bez väčších odklonov od hlavného deja. Má menej opisných častí ako poviedka, uprednostňuje sa všednosť, každodennosť pred výnimočnosťou a na konci má neočakávanú, prekvapujúcu pointu. Predstavitelia: Margita Figuli – novela Tri gaštanové kone Dobroslav Chrobák – novela Drak sa vracia František Švantner – novela Malka, román Nevesta hôľ Ľudo Ondrejov – romány Zbojnícka mladosť, Jerguš Lapin Dobroslav Chrobák Predstaviteľ lyrizovanej prózy. Prvým jeho dielom bola zbierka noviel Kamarát Jašek (známa je z nej novela Návrat Ondreja Baláža). Najúspešnejšie dielo je novela Drak sa vracia. Dielo sa začína mottom: „Hľadanie stratenej cti, lásky a dôvery ľudí ...“. Dej sa odohráva v prostredí tatranskej prírody. Hlavné postavy sú Martin Lepiš – prezývaný Drak, Šimon Jariabek a jeho ţena Eva. Draka dedinčania nenávidia, nepoznajú jeho pôvod (našiel a vychoval ho hrnčiar) ani meno a vinia ho za všetky nešťastia, ktoré dedinu postihujú. Ich nenávisť ho vyţenie z dediny. Drak sa vracia po rokoch, keď ľudí suţuje sucho, následkom čoho horia okolité lesy. Zachráni dedinský dobytok pred poţiarom a tým si získa dôveru dedinčanov. Druhá línia diela je ľúbostná: vzťah Draka a Evy, Šimona a Evy. Eva ľúbi Draka

Maturitná otázka č.10
a po jeho odchode sa vydá za Šimona, no na svoju lásku nevie zabudnúť. Po Drakovom návrate Šimonom zmieta ţiarlivosť a nenávisť k Drakovi. Zblíţi ich aţ záchrana dedinského dobytka pred poţiarom, na ktorej sa spoločne podieľajú. Autor v diele vyuţíva retrospektívu - (v epilógu je Eva predstavená uţ ako stará mama, ktorá je rozprávačom celého príbehu o Drakovi.) Znaky lyrizovanej prózy v diele: lyrické výrazové prostriedky (najmä metafory, personifikácie), pôvod Draka je zahalený tajomstvom, dej sa odohráva v prostredí prírody, prvky rozprávkovosti (Drak bojuje o svoju česť a koniec je šťastný), autor sa sústreďuje na vnútorné pocity postáv.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful