Chuyªn ®Ò thùc tËp

Më ®Çu Lao ®éng lµ ho¹t ®éng quan träng nhÊt cña con ngêi ®Ó t¹o ra cña c¶i vËt chÊt vµ c¸c gi¸ trÞ tinh thÇn x· héi . Lao ®éng cã n¨ng suÊt, chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ cao lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh sù ph¸t triÓn cña ®Êt níc. Lao ®éng lµ mét trong ba yÕu tè c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh nhÊt. Chi phÝ vÒ lao ®éng lµ mét trong c¸c yÕu tè chi phÝ c¬ b¶n cÊu thµnh nªn gi¸ trÞ s¶n phÈm do doanh nghiÖp s¶n xuÊt ra. Sö dông hîp lý lao ®éng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh lµ tiÕt kiÖm chi phÝ vÒ lao ®éng sèng gãp phÇn h¹ thÊp gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¨ng doanh lîi cho doanh nghiÖp vµ lµ ®iÒu kiÖn ®Ó c¶i thiÖn n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn cho CNV, ngêi lao ®éng trong doanh nghiÖp. TiÒn l¬ng (hay tiÒn c«ng) lµ mét phÇn s¶n phÈm x· héi ®îc Nhµ níc ph©n phèi cho ngêi lao ®éng mét c¸ch cã kÕ ho¹ch, c¨n cø vµo kÕt qu¶ lao ®éng mµ mçi ngêi cèng hiÕn cho x· héi biÓu hiÖn b»ng tiÒn nã lµ phÇn thï lao lao ®éng ®Ó t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng bï ®¾p hao phÝ lao ®éng cña c«ng nh©n viªn ®· bá ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. TiÒn l-

Chuyªn ®Ò thùc tËp

¬ng g¾n liÒn víi thêi gian vµ kÕt qu¶ lao ®éng mµ c«ng nh©n viªn ®· thùc hiÖn, tiÒn l¬ng lµ phÇn thu nhËp chÝnh cña c«ng nh©n viªn. Trong c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay viÖc tr¶ l¬ng cho c«ng nh©n viªn cã nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau, nhng chÕ ®é tiÒn l¬ng tÝnh theo s¶n phÈm ®ang ®îc thùc hiÖn ë mét sè doanh nghiÖp lµ ®îc quan t©m h¬n c¶. Trong néi dung lµm chñ cña ngêi lao ®éng vÒ mÆt kinh tÕ, vÊn ®Ò c¬ b¶n lµ lµm chñ trong viÖc ph©n phèi s¶n phÈm x· héi nh»m thùc hiÖn ®óng nguyªn t¾c “ph©n phèi theo lao ®éng” . Thùc hiÖn tèt chÕ ®é tiÒn l¬ng s¶n phÈm sÏ kÕt hîp ®îc nghÜa vô vµ quyÒn lîi, nªu cao ý thøc tr¸ch nhiÖm cña c¬ së s¶n xuÊt, nhãm lao ®éng vµ ngêi lao ®éng ®èi víi s¶n phÈm m×nh lµm ra ®ång thêi ph¸t huy n¨ng lùc s¸ng t¹o cña ngêi lao ®éng, kh¾c phôc khã kh¨n trong s¶n xuÊt vµ ®êi sèng ®Ó hoµn thµnh kÕ ho¹ch. Trong c¬ chÕ qu¶n lý míi hiÖn nay thùc hiÖn réng r·i h×nh thøc tiÒn l¬ng s¶n phÈm trong c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh cã ý nghÜa quan träng cho c¸c doanh nghiÖp ®i vµo lµm ¨n cã l·i, kÝch thÝch s¶n xuÊt ph¸t triÓn. Tõ vai trß, ý nghÜa trªn cña c«ng t¸c tiÒn l¬ng ®èi víi ngêi lao ®éng. Víi kiÕn thøc h¹n hÑp cña

Chuyªn ®Ò thùc tËp

m×nh, em m¹nh d¹n nghiªn cøu vµ tr×nh bµy chuyªn ®Ò: “C«ng t¸c qu¶n lý tiÒn l¬ng t¹i XÝ nghiÖp gièng gia sóc - gia cÇm - B¾c ninh”. Trong thêi gian ®i thùc tÕ ®Ó viÕt chuyªn ®Ò t¹i XÝ nghiÖp gièng gia sóc - gia cÇm trùc thuéc XÝ nghiÖp N«ng s¶n -B¾c ninh, em ®îc sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸c c« c¸c chó trong xÝ nghiÖp ®Æc biÖt lµ c¸c c« c¸c chó phßng tæ chøc lao ®éng cïng víi phßng kÕ to¸n. Bªn c¹nh ®ã, lµ sù híng dÉn, tËn t×nh cã tr¸ch nhiÖm cña ThÇy gi¸o Vò D¬ng Hoµ vµ sù cè g¾ng nç lùc cña b¶n th©n ®Ó hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy.

PhÇn I lý LUËN CHUNG VÒ TIÒN L¦¥NG.

chñ doanh nghiÖp. Hä lµ ngêi lµm thuª b¸n søc lao ®éng cho ngêi cã t liÖu s¶n . Kh¸i niÖm vÒ tiÒn l¬ng. søc lao ®éng.. §èi víi thµnh phÇn kinh tÕ t nh©n. . chñ doanh nghiÖp sÏ tr¶ mét kho¶n tiÒn cã liªn quan chÆt chÏ ®Õn kÕt qu¶ lao ®éng cña ngêi ®ã. .Chuyªn ®Ò thùc tËp I. VÒ tæng thÓ tiÒn l¬ng ®îc xem nh lµ mét phÇn cña qu¸ tr×nh trao ®æi gi÷a doanh nghiÖp vµ ngêi lao ®éng.) th«ng qua c¸c hîp ®ång lao ®éng. tiÒn thëng. Sau qu¸ tr×nh lµm viÖc. tr×nh ®é nghÒ nghiÖp còng nh kü n¨ng lao ®éng cña m×nh.§æi l¹i. søc lao ®éng râ rµng trë thµnh hµng ho¸ v× ngêi sö dông t liÖu s¶n xuÊt kh«ng ®ång thêi së h÷u t liÖu s¶n xuÊt. ngêi cã søc lao ®éng cã thÓ tù do cho thuª (b¸n søc lao ®éng cña m×nh cho ngêi sö dông lao ®éng: Nhµ níc. Trong kinh tÕ thÞ trêng søc lao ®éng trë thµnh hµng ho¸.. trî cÊp x· héi. ngêi lao ®éng nhËn l¹i doanh nghiÖp tiÒn l¬ng.Ngêi lao ®éng cung cÊp cho hä vÒ mÆt thêi gian. nh÷ng kh¶ n¨ng ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nghÒ nghiÖp cña m×nh.

tËp thÓ ngêi lao ®éng tõ gi¸m ®èc ®Õn c«ng nh©n ®Òu lµ ngêi cung cÊp søc lao ®éng vµ ®îc Nhµ níc tr¶ c«ng. ®ång thêi lµ mét trong c¸c chi phÝ ®Çu vµo cña s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp. §èi víi thµnh phÇn kinh tÕ thuéc sën h÷u Nhµ níc. . VËy cã thÓ hiÓu: TiÒn l¬ng lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña gi¸ trÞ søc lao ®éng. Gi¸m ®èc vµ c«ng nh©n viªn chøc lµ ngêi lµm chñ ®îc uû quyÒn kh«ng ®Çy ®ñ. nh÷ng ®Æc thï riªng trong viÖc sö dông lao ®éng cña khu vùc kinh tÕ cã h×nh thøc së h÷u kh¸c nhau nªn c¸c quan hÖ thuª mín. mua b¸n. TiÒn l¬ng lµ bé phËn c¬ b¶n (hay duy nhÊt) trong thu nhËp cña ngêi lao ®éng. Tuy nhiªn. lµ gi¸ c¶ yÕu tè cña søc lao ®éng mµ ngêi sö dông (Nhµ níc. hîp ®ång lao ®éng còng kh¸c nhau. Nhµ níc giao quyÒn sö dông qu¶n lý t liÖu s¶n xuÊt cho tËp thÓ ngêi lao ®éng. vµ kh«ng ph¶i tù quyÒn vÒ t liÖu ®ã. chñ doanh nghiÖp) ph¶i tr¶ cho ngêi cung øng søc lao ®éng. c¸c tho¶ thuËn vÒ tiÒn l¬ng vµ c¬ chÕ qu¶n lý tiÒn l¬ng còng ®îc thÓ hiÖn theo nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau.Chuyªn ®Ò thùc tËp xuÊt. Gi¸ trÞ cña søc lao ®éng th«ng qua sù tho¶ thuËn cña hai bªn c¨n cø vµo ph¸p luËt hiÖn hµnh.

Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ph¸t triÓn kh¸i niÖm tiÒn l¬ng vµ tiÒn c«ng ®îc xem lµ ®ång nhÊt c¶ vÒ b¶n chÊt kinh tÕ ph¹m vi vµ ®èi tîng ¸p dông.cÇu. Ph©n phèi lµ mét trong nh÷ng kh©u quan träng cña t¸i s¶n xuÊt vµ trao ®æi. chøc n¨ng cña tiÒn l¬ng. TiÒn c«ng cßn ®îc hiÓu lµ tiÒn tr¶ cho mét ®¬n vÞ thêi gian lao ®éng cung øng. . tiÒn c«ng lµ mét biÓu hiÖn.Chuyªn ®Ò thùc tËp tu©n theo nguyªn t¾c cung . ph¶n ¸nh tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt. mét tªn gäi kh¸c cña tiÒn l¬ng. TiÒn c«ng g¾n víi c¸c quan hÖ tho¶ thuËn mua b¸n søc lao ®éng vµ thêng sö dông trong lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh. tiÒn tr¶ theo khèi lîng c«ng viÖc ®îc thùc hiÖn phæ biÕn trung nh÷ng tho¶ thuËn thuª nh©n c«ng trªn thÞ trêng tù do. * B¶n chÊt.C¸c quan ®iÓm c¬ b¶n vÒ tiÒn l¬ng + Quan ®iÓm chung vÒ tiÒn l¬ng LÞch sö x· héi loµi ngêi tr¶i qua nhiÒu h×nh th¸i kinh tÕ x· héi kh¸c nhau. . Cïng víi kh¶ n¨ng tiÒn l¬ng. gi¸ c¶ thÞ trêng vµ ph¸p luËt hiÖn hµnh cña Nhµ níc. c¸c hîp ®ång thuª lao ®éng cã thêi h¹n. Mét trong nh÷ng ®Æc ®iÓm cña quan hÖ s¶n xuÊt x· héi lµ h×nh thøc ph©n phèi.

Chuyªn ®Ò thùc tËp

Nh vËy trong c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ th× s¶n xuÊt ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh, ph©n phèi vµ c¸c kh©u kh¸c phô thuéc vµo s¶n xuÊt vµ do s¶n xuÊt quyÕt ®Þnh nhng cã ¶nh hëng trùc tiÕp, tÝch cùc trë l¹i s¶n xuÊt. Tæng s¶n phÈm x· héi lµ do ngêi lao ®éng t¹o ra ph¶i ®îc ®em ph©n phèi cho tiªu dïng c¸ nh©n, tÝch luü t¸i s¶n xuÊt më réng vµ tiªu dïng c«ng céng. H×nh thøc ph©n phèi vËt phÈm cho tiªu dïng c¸ nh©n díi chñ nghÜa x· héi (CNXH) ®îc tiÕn hµnh theo nguyªn t¾c: “Lµm theo n¨ng lùc, hëng theo lao ®éng”. Bëi vËy, “ph©n phèi theo lao ®éng lµ mét quy luËt kinh tÕ “. Ph©n phèi theo lao ®éng díi chÕ ®é CNXH chñ yÕu lµ tiÒn l¬ng, tiÒn thëng. TiÒn l¬ng díi CNXH kh¸c h¼n tiÒn l¬ng díi chÕ ®é t b¶n chñ nghÜa. TiÒn l¬ng díi chÕ ®é XHCN ®îc hiÓu theo c¸ch ®¬n gi¶n nhÊt ®ã lµ: sè tiÒn mµ ngêi lao ®éng nhËn ®îc sau mét thêi gian lao ®éng nhÊt ®Þnh hoÆc sau khi ®· hoµn thµnh mét c«ng viÖc nµo ®ã. Cßn theo nghÜa réng: tiÒn l¬ng lµ mét phÇn thu nhËp cña nÒn kinh tÕ quèc d©n biÓu hiÖn díi h×nh thøc tiÒn tÖ ®îc Nhµ níc ph©n phèi kÕ ho¹ch cho c«ng nh©n viªn chøc

Chuyªn ®Ò thùc tËp

phï hîp víi sè lîng vµ chÊt lîng lao ®éng cña mçi ngêi ®· cèng hiÕn. Nh vËy nÕu xÐt theo quan ®iÓm s¶n xuÊt tiÒn l¬ng lµ kho¶n ®·i ngé cña søc lao ®éng ®· ®îc tiªu dïng ®Ó lµm ra s¶n phÈm. Tr¶ l¬ng tho¶ ®¸ng cho ngêi lao ®éng lµ mét nguyªn t¾c b¾t buéc nÕu muèn ®¹t hiÖu qu¶ kinh doanh cao. NÕu xÐt trªn quan ®iÓm ph©n phèi th× tiÒn l¬ng lµ phÇn t liÖu tiªu dïng c¸ nh©n dµnh cho ngêi lao ®éng, ®îc ph©n phèi dùa trªn c¬ së c©n ®èi gi÷a quü hµng ho¸ x· héi víi c«ng søc ®ãng gãp cña tõng ngêi. Nhµ níc ®iÒu tiÕt toµn bé hÖ thèng c¸c quan hÖ kinh tÕ: s¶n xuÊt, cung cÊp vËt t, tiªu hao s¶n phÈm, x©y dùng gi¸ vµ ban hµnh chÕ ®é, tr¶ c«ng lao ®éng. Trong lÜnh vùc tr¶ c«ng lao ®éng Nhµ níc qu¶n lý tËp trung b»ng c¸ch quy ®Þnh møc l¬ng tèi thiÓu ban hµnh hÖ thèng thang l¬ng vµ phô cÊp. Trong hÖ thèng chÝnh s¸ch cña Nhµ níc quy ®Þnh theo khu vùc kinh tÕ quèc doanh vµ ®îc ¸p ®Æt tõ trªn xuèng. Së dÜ nh vËy lµ xuÊt ph¸t tõ nhËn thøc tuyÖt ®èi ho¸ quy luËt ph©n phèi theo lao ®éng vµ ph©n phèi quü tiªu dïng c¸ nh©n trªn ph¹m vi toµn x· héi.

Chuyªn ®Ò thùc tËp

Nh÷ng quan niÖm trªn ®©y vÒ tiÒn l¬ng ®· bÞ coi lµ kh«ng phï hîp víi nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Æc ®iÓm cña mét nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸. - B¶n chÊt ph¹m trï tiÒn l¬ng theo c¬ chÕ thÞ trêng Trong nhiÒu n¨m qua, c«ng cuéc ®æi míi kinh tÕ níc ta ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu to lín. Song t×nh h×nh thùc tÕ cho thÊy r»ng sù ®æi míi mét sè lÜnh vùc x· héi cßn cha kÞp víi c«ng cuéc ®æi míi chung nhÊt cña ®Êt níc. VÊn ®Ò tiÒn l¬ng còng cha t¹o ®îc ®éng lùc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. HiÖn nay cã nhiÒu ý thøc kh¸c nhau vÒ tiÒn l¬ng, song quan niÖm thèng nhÊt ®Òu coi søc lao ®éng lµ hµng ho¸. MÆc dï tríc ®©y kh«ng ®îc c«ng nhËn chÝnh thøc, thÞ trêng søc lao ®éng ®· ®îc h×nh thµnh tõ l©u ë níc ta vµ hiÖn nay vÉn ®ang tån t¹i kh¸ phæ biÕn ë nhiÒu vïng ®Êt níc. Søc lao ®éng lµ mét trong c¸c yÕu tè quyÕt ®Þnh trong c¸c yÕu tè c¬ b¶n, cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, nªn tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng lµ vèn ®Çu t øng tríc quan träng nhÊt, lµ gi¸ c¶ søc lao ®éng. V× vËy viÖc tr¶ c«ng lao ®éng ®îc tÝnh to¸n mét c¸ch chi tiÕt trong h¹ch to¸n kinh doanh cña c¸c ®¬n vÞ c¬ së thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ.

V× vËy. Ngêi lao ®éng sau khi bá ra søc lao ®éng. Song nã còng ph¶i chÞu t¸c ®éng cña c¸c quy luËt kinh tÕ thÞ trêng . ë. tÝnh ®ñ gi¸ trÞ cña søc lao ®éng. Ngêi ta ®Þnh gi¸ trÞ Êy lµ sè lîng t liÖu sinh ho¹t cÇn thiÕt ®Ó s¶n xuÊt ra nã. TiÒn l¬ng còng t¸c ®éng ®Õn quyÕt ®Þnh cña c¸c chñ doanh nghiÖp .TiÒn l¬ng chÝnh lµ gi¸ c¶ hµng ho¸ ®Æc biÖt ®ã . lµ ®éng lùc quyÕt ®Þnh hµnh vi cung øng søc lao ®éng.. t¹o ra s¶n phÈm th× ®îc mét sè tiÒn c«ng nhÊt ®Þnh. mét lo¹i hµng ho¸ ®Æc biÖt..VËy cã thÓ coi søc lao ®éng lµ mét lo¹i hµng ho¸. häc hµnh.) vµ nh÷ng nhu cÇu cao h¬n n÷a.Chuyªn ®Ò thùc tËp §Ó x¸c ®Þnh tiÒn l¬ng hîp lÝ cÇn t×m ra c¬ së ®Ó tÝnh ®óng. TiÒn l¬ng lµ mét ph¹m trï cña kinh tÕ hµng ho¸ vµ chÞu sù chi phèi cña c¸c quy luËt kinh tÕ kh¸ch quan. ®i l¹i . Hµng ho¸ søc lao ®éng còng cã mÆt gièng nh mäi hµng ho¸ kh¸c lµ cã gi¸ trÞ. vÒ b¶n chÊt tiÒn c«ng. Søc lao ®éng g¾n liÒn víi con ngêi nªn gi¸ trÞ søc lao ®éng ®îc ®o b»ng gi¸ trÞ c¸c t liÖu sinh ho¹t ®¶m b¶o nhu cÇu tèi thiÓu cho cuéc sèng (¨n. tiÒn l¬ng lµ gi¸ c¶ cña hµng ho¸ søc lao ®éng.hµng ho¸ søc lao ®éng.

TiÒn l¬ng lµ c«ng cô ®Ó thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng ph©n phèi thu nhËp quèc d©n. . bëi lÏ tiÒn l¬ng lµ mét bé phËn quan träng cña thu nhËp. .Nh÷ng c¬ së ph¸p lÝ cña viÖc qu¶n lÝ tiÒn l¬ng trong doanh nghiÖp .KÝch thÝch con ngêi tham gia lao ®éng. Do ®ã lµ c«ng cô quan träng trong qu¶n lÝ. coi nh lµ mét c«ng cô t¹o ®éng lùc trong s¶n xuÊt kinh doanh (SXKD). * Chøc n¨ng cña tiÒn l¬ng TiÒn l¬ng lµ mét ph¹m trï kinh tÕ tæng hîp vµ bao gåm c¸c chøc n¨ng sau: . Ngêi ta sö dông nã ®Ó thóc ®Èy ngêi lao ®éng h¨ng h¸i lao ®éng vµ s¸ng t¹o.Chuyªn ®Ò thùc tËp ®Ó h×nh thµnh c¸c tho¶ thuËn hîp ®ång thuª lao ®éng. Nguyªn t¾c tÝnh l¬ng . chi phèi vµ quyÕt ®Þnh møc sèng cña ngêi lao ®éng. II.TiÒn l¬ng nh»m t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng th«ng qua viÖc trao ®æi tiÒn tÖ do thu nhËp mang l¹i víi c¸c vËt dông sinh ho¹t cÇn thiÕt cho ngêi lao ®éng vµ gia ®×nh hä. c¸c chøc n¨ng thanh to¸n gi÷a ngêi sö dông søc lao ®éng vµ ngêi lao ®éng.

viªn chøc. thuéc c¸c lÜnh vùc cña doanh nghiÖp ho¹t ®éng kh¸c nhau. NÐt næi bËt trong chÕ ®é tiÒn l¬ng nµy lµ nã mang tÝnh hiÖn vËt s©u s¾c.Quy ®Þnh cña nhµ níc vÒ chÕ ®é tr¶ l¬ng N¨m 1960 lÇn ®Çu tiªn nhµ níc ta ban hµnh chÕ ®é tiÒn l¬ng ¸p dông cho c«ng chøc. .. cô thÓ: N¨m 1985 víi nghÞ ®Þnh 235 H§BT ngµy 18/4/1985 ®· ban hµnh mét chÕ ®é tiÒn l¬ng míi thay thÕ cho chÕ ®é tiÒn l¬ng n¨m 1960. Ngµy 23/5/1993 chÝnh phñ ban hµnh c¸c nghÞ ®Þnh N§25/CP. TiÒn l¬ng cÊp bËc lµ tiÒn l¬ng ¸p dông cho c«ng nh©n c¨n cø vµo sè lîng vµ chÊt lîng lao ®éng cña c«ng nh©n. ®ã lµ chÕ ®é tr¶ l¬ng cÊp bËc. æn ®Þnh vµ quy ®Þnh rÊt chi tiÕt. Nh÷ng v¨n b¶n ph¸p lÝ trªn ®©y ®Òu x©y dùng mét chÕ ®é tr¶ l¬ng cho ngêi lao ®éng. N§26/CP quy ®Þnh t¹m thêi chÕ ®é tiÒn l¬ng míi ®èi víi c¸c doanh nghiÖp víi møc tiÒn l¬ng tèi thiÓu lµ 144..000 ®/ngêi/th¸ng.Chuyªn ®Ò thùc tËp . ¦u ®iÓm cña chÕ ®é tiÒn l¬ng nµy lµ ®i tõ nhu cÇu tèi thiÓu ®Ó tÝnh møc l¬ng tèi thiÓu song nã vÉn cha hÕt yÕu tè bao cÊp mang tÝnh cøng nh¾c vµ thô ®éng. c«ng nh©n .

Møc l¬ng: lµ lîng tiÒn tr¶ cho ngêi lao ®éng cho mét ®¬n vÞ thêi gian (giê. møc l¬ng. . ®ång thêi cßn cã t¸c dông bè trÝ c«ng viÖc thÝch hîp víi tr×nh ®é lµnh nghÒ cña c«ng nh©n. th¸ng.Chuyªn ®Ò thùc tËp HÖ sè tiÒn l¬ng cÊp bËc lµ toµn bé nh÷ng quy ®Þnh cña Nhµ níc mµ doanh nghiÖp dùa vµo ®ã ®Ó tr¶ l¬ng cho c«ng nh©n theo chÊt lîng vµ ®iÒu kiÖn lao ®éng khi hä hoµn thµnh mét c«ng viÖc nhÊt ®Þnh.Thang l¬ng: lµ biÓu hiÖn x¸c ®Þnh quan hÖ tû lÖ vÒ tiÒn l¬ng gi÷a c¸c c«ng nh©n cïng nghÒ hoÆc nhiÒu nghÒ gièng nhau theo tr×nh tù vµ theo cÊp bËc cña hä. Theo chÕ ®é nµy c¸c doanh nghiÖp ph¶i ¸p dông hoÆc vËn dông c¸c thang l¬ng.. Mçi thang l¬ng ®Òu cã hÖ sè cÊp bËc vµ tû . . ChÕ ®é tiÒn l¬ng cÊp bËc t¹o kh¶ n¨ng ®iÒu chØnh tiÒn l¬ng gi÷a c¸c nghµnh.. Th«ng thêng Nhµ níc chØ quy ®Þnh møc l¬ng bËc I hoÆc møc l¬ng tèi thiÓu víi hÖ sè l¬ng cña cÊp bËc t¬ng øng.) phï hîp víi c¸c cÊp bËc trong thang l¬ng. h¹n chÕ ®îc tÝnh chÊt b×nh qu©n trong viÖc tr¶ l¬ng. hiÖn hµnh cña Nhµ níc. c¸c nghÒ mét c¸ch hîp lÝ. ngµy.

C«ng nh©n hoµn thµnh tèt ë c«ng viÖc nµo th× sÏ ®îc xÕp vµo cÊp bËc ®ã. hÖ sè long vµ møc l¬ng c¬ b¶n. Gi÷a cÊp bËc c«ng nh©n vµ cÊp bËc c«ng viÖc cã mèi quan hÖ chÆt chÏ. Còng theo c¸c v¨n b¶n nµý nghÜa c¸n bé qu¶n lý trong doanh nghiÖp ®îc thùc hiÖn chÕ ®é tiÒn l¬ng theo chøc vô.Chuyªn ®Ò thùc tËp lÖ tiÒn l¬ng ë c¸c cÊp bËc kh¸c nhau so víi tiÒn l¬ng tèi thiÓu. + Tiªu chuÈn cÊp bËc kü thuËt lµ v¨n b¶n quy ®Þnh vÒ møc ®é phøc t¹p cña c«ng viÖc vµ yªu cÇu vÒ tr×nh ®é lµnh nghÒ cña c«ng nh©n ë mét bËc nµo ®ã ph¶i biÕt g× vÒ mÆt kü thuËt vµ ph¶i lµm ®îc g× vÒ mÆt thùc hµnh. . ChÕ ®é tiÒn l¬ng chøc vô ®îc thÓ hiÖn th«ng qua c¸c b¶ng l¬ng chøc vô do Nhµ níc quy ®Þnh. Ph¬ng ph¸p tÝnh l¬ng Bé luËt lao ®éng cña níc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ch¬ng 2 ®iÒu 56 cã ghi: “Khi chØ sè gi¸ c¶ sinh ho¹t t¨ng lªn lµm cho tiÒn l¬ng thùc tÕ cña ngêi lao ®éng bÞ gi¶m sót th× chÝnh phñ ®iÒu chØnh møc l¬ng tèi thiÓu ®Ó ®¶m b¶o tiÒn l¬ng thùc tÕ”. III. B¶ng l¬ng chøc vô gåm cã nhãm chøc vô kh¸c nhau. bËc l¬ng.

5n lÇn møc l¬ng tèi thiÓu chung.0.8) Sau khi cã hÖ sè ®iÒu chØnh t¨ng thªm tèi ®a (K®c = K1 + K2).1) K2 : HÖ sè ®iÒu chØnh theo ngµnh (cã 3 nhãm 1. Tuú theo vïng ngµnh mçi doanh nghiÖp cã thÓ ®iÒu chØnh møc l¬ng cña m×nh sao cho phï hîp. NDCP quy ®Þnh tiÒn l¬ng tèi thiÓu cho c¸c doanh nghiÖp. Nhµ níc cho phÐp tÝnh hÖ sè ®iÒu chØnh t¨ng thªm kh«ng qu¸ 1.2. 0.000 ®/ th¸ng/ ngêi ®èi víi c¬ quan hµnh chÝnh sù nghiÖp. ngµy 27/3/2000 ban hµnh nghÞ ®Þnh sè 10/2000. doanh nghiÖp ®îc phÐp lùa chän c¸c K®c : HÖ sè ®iÒu chØnh t¨ng thªm K1 : HÖ sè ®iÒu chØnh theo vïng (cã 3 møc .3. 0. Theo nghÞ ®Þnh sè 175/1999 ND-CP cña ChÝnh phñ ngµy 15-12/1999 ®îc tÝnh b¾t ®Çu tõ ngµy 1/1/2000 møc l¬ng tèi thiÓu chung lµ 180.2. 1. 0. HÖ sè ®iÒu chØnh ®îc tÝnh theo c«ng thøc: K®c = K1 + K2 Trong ®ã: 0.Chuyªn ®Ò thùc tËp Theo quy ®Þnh t¹i nghÞ ®Þnh 06/CP ngµy 21/1/97 ¸p dông tõ ngµy 1/1/97 møc l¬ng tèi thiÓu chung lµ 144.000 ®/ th¸ng/ ngêi.

mµ giíi h¹n díi lµ møc l¬ng tèi thiÓu chung do chÝnh phñ quy ®Þnh (t¹i thêi ®iÓm thùc hiÖn tõ ngµy 01/01/1997 lµ 144. nÕu ®¶m b¶o ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh sau: + Ph¶i lµ doanh nghiÖp cã lîi nhuËn. còng lµ giíi h¹n díi cña khung l¬ng tèi thiÓu. kinh doanh.000 ®/ th¸ng) vµ giíi h¹n trªn ®îc tÝnh nh sau: TL min®c = TLmin x (1 + K®c) Trong ®ã: TLmin ®c : tiÒn l¬ng tèi thiÓu ®iÒu chØnh tèi ®a doanh nghiÖp ®îc phÐp ¸p dông. K®c : lµ hÖ sè ®iÒu chØnh t¨ng thªm cña doanh nghiÖp Nh vËy. Trêng hîp doanh nghiÖp thùc hiÖn chÝnh s¸ch kinh tÕ x· héi cña Nhµ níc mµ kh«ng cã lîi nhuËn hoÆc lç th× ph¶i phÊn ®Êu cã lîi nhuËn hoÆc gi¶m lç. TLmin : lµ møc l¬ng tèi thiÓu chung do chÝnh phñ quy ®Þnh .Chuyªn ®Ò thùc tËp hÖ sè ®iÒu chØnh t¨ng thªm trong khung cña m×nh ®Ó tÝnh ®¬n gi¸ phï hîp víi hiÖu qu¶ s¶n xuÊt. khung l¬ng tèi thiÓu cña doanh nghiÖp lµ TLmin ®Õn TLmin ®c doanh nghiÖp cã thÓ chän bÊt cø møc l¬ng tèi thiÓu nµo n»m trong khung nµy. .

Trêng hîp doanh nghiÖp thùc hiÖn chÝnh s¸ch kinh tÕ-x· héi th× ph¶i gi¶m lç. .1. t¨ng thuÕ. trõ trêng hîp Nhµ níc cã chÝnh s¸ch ®iÒu chØnh t¨ng gi¸. + TiÒn l¬ng tuÇn: lµ tiÒn l¬ng tr¶ cho mét tuÇn lµm viÖc x¸c ®Þnh trªn c¬ së tiÒn l¬ng th¸ng nh©n (x) víi 12 th¸ng vµ chia (:) cho 52 tuÇn. IV. t¨ng c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch ë ®Çu vµo. + TiÒn l¬ng ngµy: lµ tiÒn l¬ng tr¶ cho mét ngµy lµm viÖc x¸c ®Þnh trªn c¬ së tiÒn l¬ng th¸ng chia cho 26 ngµy. + Kh«ng lµm gi¶m lîi nhuËn thùc hiÖn so víi n¨m tríc liÒn kÒ. trõ trêng hîp Nhµ níc cã chÝnh s¸ch ®iÒu chØnh gi¸ ë ®Çu vµo. IV. Tr¶ l¬ng theo thêi gian §iÒu 58 Bé luËt lao ®éng quy ®Þnh c¸c h×nh thøc tr¶ l¬ng cho ngêi lao ®éng c¨n cø vµo thêi gian lµm viÖc thùc tÕ vµ bËc l¬ng cña mçi ngêi. gi¶m thuÕ hoÆc gi¶m c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch theo quy ®Þnh. + TiÒn l¬ng th¸ng lµ tiÒn l¬ng tr¶ cè ®Þnh hµng th¸ng trªn c¬ së hîp ®ång lao ®éng.Chuyªn ®Ò thùc tËp + Kh«ng lµm gi¶m c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch Nhµ níc so víi n¨m tríc liÒn kÒ. C¸c h×nh thøc tr¶ l¬ng.

tr¶ theo s¶n phÈm cã thëng. cha thùc sù g¾n víi kÕt qu¶ s¶n xuÊt) nªn ®Ó kh¾c phôc phÇn nµo h¹n chÕ ®ã. . TiÒn l¬ng kho¸n TiÒn l¬ng kho¸n lµ h×nh thøc tr¶ l¬ng cho ngêi lao ®éng theo khèi lîng vµ chÊt lîng c«ng viÖc mµ hä hoµn thµnh. tr¶ l¬ng theo thêi gian cã thÓ kÕt hîp chÕ ®é tiÒn thëng ®Ó khuyÕn khÝch ngêi lao ®éng h¨ng h¸i lµm viÖc.2. IV. IV.Chuyªn ®Ò thùc tËp + TiÒn l¬ng giê: Lµ tiÒn l¬ng tr¶ cho mét giê lµm viÖc vµ ®îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch lÊy tiÒn l¬ng ngµy chia cho sè giê tiªu chuÈn theo quy ®Þnh cña luËt lao ®éng (kh«ng qu¸ 8 giê/ ngµy) Do nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh cña h×nh thøc tr¶ l¬ng theo thêi gian (mang tÝnh b×nh qu©n. ViÖc tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm cã thÓ tiÕn hµnh theo nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau nh tr¶ theo s¶n phÈm trùc tiÕp kh«ng h¹n chÕ. TiÒn l¬ng theo s¶n phÈm TiÒn l¬ng theo s¶n phÈm lµ h×nh thøc tr¶ l¬ng cho ngêi lao ®éng c¨n cø vµo sè lîng. chÊt lîng s¶n phÈm hä lµm ra. tr¶ theo s¶n phÈm gi¸n tiÕp. theo s¶n phÈm luü tiÕn.3.

b¶o hiÓm y tÕ trong c¸c trêng hîp èm ®au. tËp thÓ cã thµnh tÝch trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh.) Bªn c¹nh c¸c chÕ ®é tiÒn l¬ng...Chuyªn ®Ò thùc tËp Ngoµi chÕ ®é tiÒn l¬ng. phÇn cßn l¹i ®îc tÝnh vµo chi phÝ kinh doanh cña doanh nghiÖp. C¸c quü nµy ®îc h×nh thµnh mét phÇn do ngêi lao ®éng ®ãng gãp. ngêi lao ®éng cßn ®îc hëng c¸c kho¶n trî cÊp thuéc quü b¶o hiÓm x· héi. tiÒn thëng ®îc hëng trong qu¸ tr×nh kinh doanh. TiÒn thëng bao gåm thëng thi ®ua (lÊy tõ quü khen thëng) vµ thëng trong s¶n xuÊt kinh doanh (thëng n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm.. thëng tiÕt kiÖm vËt t. thai s¶n. thëng ph¸t minh s¸ng kiÕn. .. c¸c doanh nghiÖp cßn tiÕn hµnh x©y dùng chÕ ®é tiÒn thëng cho c¸c c¸ nh©n.

gia cÇm gãp phÇn thóc ®Èy ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ cña tØnh còng nh kinh tÕ quèc gia.b¾c ninh I. thóc ®Èy nhÞp ®é ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ. víi vai trß lµ ngµnh t¹o ra gièng vËt nu«i phï hîp víi ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt. ChÝnh bëi vËy. giao lu s¶n phÈm hµng ho¸ ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt trong níc vµ xuÊt khÈu ra níc ngoµi. gãp phÇn chuyÓn dÞch c¬ cÊu s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña xÝ nghiÖp. I. XÝ nghiÖp gièng gia sóc gia cÇm trùc thuéc c«ng ty n«ng s¶n B¾c Ninh.gia cÇm .Chuyªn ®Ò thùc tËp PhÇn II Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý tiÒn l¬ng t¹i xÝ nghiÖp gièng gia sóc . NhiÖm vô chÝnh cña xÝ nghiÖp lµ s¶n xuÊt ra gièng gia sóc . N¨m1960. tr¹m truyÒn gièng gia sóc nh©n t¹o ®Çu tiªn cña miÒn B¾c x· héi chñ nghÜa víi bé m¸y qu¶n . Giíi thiÖu chung vÒ xÝ nghiÖp gièng gia sóc – gia cÇm.1. NÒn kinh tÕ níc ta chiÕm ®a phÇn lµ nÒn kinh tÕ n«ng nghiÖp.

trùc thuéc c«ng ty n«ng s¶n B¾c Ninh.gia cÇm ®· hoµn thµnh nhiÖm vô mµ §¶ng vµ nhµ níc giao phã. phÈm chÊt vµ khoa häc kü thuËt.gia cÇm ThuËn Thµnh. c¬ cÊu gièng gia sóc . Trô së chÝnh: Phè Hå – ThuËn Thµnh – B¾c Ninh Nh÷ng thay ®æi c¬ b¶n tõ khi thµnh lËp ®Õn nay. Nh»m duy tr× vµ æn ®Þnh. më réng quy m« s¶n xuÊt. tr¹m truyÒn gièng gia sóc .gia cÇm cßn l¹c hËu cha æn ®Þnh. XÝ nghiÖp ®îc thµnh lËp n¨m 1960 do bé n«ng nghiÖp ®Çu t x©y dùng lÊy tªn lµ “Tr¹m truyÒn tinh nh©n t¹o ThuËn Thµnh ” (ThuËn Thµnh lµ mét huyÖn trùc thuéc tØnh B¾c Ninh) nhiÖm vô lµ nu«i vµ lÊy tinh lîn ngo¹i phèi gièng cho ra lîn lai kinh tÕ. XÝ nghiÖp ®îc thµnh lËp n¨m 1960 theo quyÕt ®Þnh sè 60 CP cña thñ tíng chÝnh phñ. C¸c quyÕt ®Þnh thµnh lËp : chÝnh phñ níc ViÖt Nam d©n chñ c«ng hoµ. Tªn doanh nghiÖp: XÝ nghiÖp gièng gia sóc .Chuyªn ®Ò thùc tËp lý. H¬n 40 n¨m x©y dùng vµ trëng thµnh víi ®éi ngò CBCNV ®îc trang bÞ ®Çy ®ñ toµn diÖn vµ ®Çy ®ñ vÒ ý thøc. .

xÝ nghiÖp cßn cã hai c¬ së lµ B¾c Ninh vµ ThuËn Thµnh . c¶i tiÕn kü thuËt. träng lîng 8000-12000 Kg Th¸ng 5/1996 tØnh chØ ®¹o xÝ nghiÖp bµn giao ®Êt ®ai. tæ chøc s¾p xÕp l¹i bé m¸y qu¶n lý cña xÝ nghiÖp. phÊn ®Êu kh«ng ngõng ®Ó s½n . Th¸ng 8/1997 xÝ nghiÖp ®îc mang tªn lµ xÝ nghiÖp gièng gia sóc . Tõ ®ã ®Õn nay mçi n¨m xÝ nghiÖp cung cÊp hµng ngµn liÒu tinh lîn gièng c¸c lo¹i. lîn con gièng tõ 500-800 con. xÝ nghiÖp cïng c¸c tæ chøc ®oµn thanh niªn. Díi sù chØ ®¹o cña chi bé §¶ng. N¨m 1991 tØnh Hµ B¾c cho s¸p nhËp víi tr¹i lîn gièng cÊp I L¹c VÖ (Tiªn S¬n) vµ tr¹m tinh lîn Vâ Cêng (B¾cNinh) thµnh xÝ nghiÖp lîn gièng Hµ B¾c. §øng tríc nh÷ng khã kh¨n ®ã CBCNV trong toµn xÝ nghiÖp ®· lu«n ®oµn kÕt g¾n bã.Chuyªn ®Ò thùc tËp Cïng víi sù ph¸t triÓn cña ngµnh n«ng nghiÖp nãi riªng vµ nÒn kinh tÕ cña ®Êt níc nãi chung. tæ chøc c«ng ®oµn. tæ chøc phô n÷. tµi s¶n cña tr¹i L¹c VÖ cho c«ng ty n«ng s¶n B¾c Ninh. ban gi¸m ®èc. Sè lîn N¸i thuÇn chñng chuyÓn vÒ tr¹i ThuËn Thµnh nu«i.gia cÇm B¾c Ninh cïng lóc ®ã xÝ nghiÖp cÇn më réng quy m« s¶n xuÊt.

¦u ®iÓm cña ®¬n vÞ lµ thÊt nghiÖp kh«ng cã. mét sè hé n«ng d©n kinh tÕ cßn h¹n hÑp kh«ng ®ñ ®iÒu kiªn nu«i lîn n¸i. Bªn c¹nh ®ã vÞ thÞ trêng c¹nh tranh nªn kh«ng chñ ®éng ®îc kÕ ho¹ch thêng g©y nªn l·ng phÝ. * Chøc n¨ng: Chuyªn s¶n xuÊt tinh lîn. ViÖc cung cÊp c¸c con gièng c¶i tiÕn ho¸ ®µn lîn trong n«ng d©n ph¶i ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña d©n chóng vµ gi÷ ®îc vai trß chñ ®¹o . Chøc n¨ng.2. Thùc hiÖn quyÕt ®Þnh sè1250 ngµy 01/01/2001 cña chñ tÞch uû ban nh©n d©n tØnh vÒ viÖc s¸t nhËp xÝ nghiÖp gièng gia . nhiÖm vô cña xÝ nghiÖp. S¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp th¨ng trÇm gÇn nh theo quy luËt cña ngµnh n«ng nghiÖp phô thuéc qu¸ nhiÒu vµo thiªn nhiªn mïa vô.gia cÇm. I. ®êi sèng CNCNV cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n. s¶n xuÊt con gièng vÒ gia sóc .sóc gia cÇm víi c«ng ty n«ng s¶n B¾c Ninh. ®¶m b¶o ®îc møc l¬ng thÊp nhÊt trªn møc tèi thiÓu cña nhµ níc quy ®Þnh.Chuyªn ®Ò thùc tËp sµng c¹nh tranh víi c¬ chÕ thÞ trêng vµ sù ®i lªn cña ®Êt níc.

S¶n xuÊt tinh lîn ®Ó thô tinh nh©n t¹o.Thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô nép ng©n s¸ch nhµ níc. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña xÝ nghiÖp. . * NhiÖm vô cña xÝ nghiÖp.Ch¨n nu«i lîn ®ùc gièng. ®êi sèng cho CBCNV cña xÝ nghiÖp. qu¶n lý vµ sö dông hiÖu qu¶ c¸c nguån vèn kinh doanh nh»m thùc hiÖn kinh doanh vµ ®¶m b¶o cã l·i.Chuyªn ®Ò thùc tËp s¶n xuÊt cña nhµ níc phôc vô nh©n d©n ngµy cµng tÝn nhiÖm. kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é v¨n ho¸ nghiÖp vô.Nh©n gièng Ngan ph¸p. Ho¹t ®éng trong ph¹m vi ®¨ng ký kinh doanh chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt. * C¸c lÜnh vùc kinh doanh còng nh mÆt hµng chñ yÕu cña xÝ nghiÖp: . Tu©n thñ c¸c chÝnh s¸ch chÕ ®é ph¸p luËt cña nhµ níc vÒ qu¶n lý tµi chÝnh. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña xÝ nghiÖp ®îc biÓu hiÖn díi s¬ ®å sau: .Nh©n gièng lîn N¸i. . I.3. .

kiÓm tra.Chuyªn ®Ò thùc tËp Gi¸m ®èc PG§ kü thuËt PG§ kinh doanh Phßng kü thuËt Giíi thiÖu s¶n phÈm Tæ chøc hµnh chÝnh Tµi chÝnh kÕ to¸n VËt t­ kho quü Chøc n¨ng chung cña c¸c phßng ban trong xÝ nghiÖp lµ gióp gi¸m ®èc n¾m t×nh h×nh. nghiªn cøu. x©y dng chiÕn lîc chuÈn bÞ s¶n xuÊt vµ phôc vô s¶n xuÊt. c«ng t¸c nghiÖp vô cho c¸n bé chøc n¨ng vµ cÊp qu¶n lý ph©n xëng gióp thñ trëng trùc tuyÕn chuÈn bÞ vµ th«ng qua c¸c quyÕt ®Þnh kiÓm tra qu¸ tr×nh hs . gi¸m s¸t. híng dÉn c«ng t¸c kü thuËt.

MÆc dï c¸c phßng ban chøc n¨ng kh«ng cã quyÒn ®a ra quyÕt ®Þnh ®èi víi c¬ quan ngµnh däc. theo dâi ®Ó tæ chøc c«ng viÖc kh«ng sai lÖch vÒ kü thuËt vµ nh÷ng ®iÒu kiÖn thêi gian. híng dÉn ®èi víi c¸c phßng ban vµ c¸n bé chøc n¨ng cÊp díi. * C¬ chÕ ho¹t ®éng vµ chøc n¨ng.Chuyªn ®Ò thùc tËp chung. cã quyÒn ra quyÕt ®Þnh cao nhÊt ®èi víi mäi ho¹t ®éng cña xÝ nghiÖp trùc tiÕp chÞu tr¸ch nhiÖm tríc nhµ níc vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña xÝ nghiÖp. sö dông toµn bé vèn. thËm chÝ ®Õn tËn c«ng nh©n s¶n xuÊt. mçi khèi do mét phã gi¸m ®èc chÞu phô tr¸ch trùc tiÕp cña gi¸m ®èc. ®Êt ®ai. Bé m¸y cña xÝ nghiÖp hiÖn nay ®îc chia thµnh hai khèi chÝnh ®ã lµ khèi kü thuËt vµ khèi kinh doanh. nh©n lùc vµ c¸c nguån lùc do nhµ níc giao cho nh»m thùc hiÖn c«ng viÖc gi¸m ®èc uû . gi¸m ®èc lµ ngêi gi÷ vai trß chØ huy víi chøc tr¸ch qu¶n lý. + Gi¸m ®èc Lµ ngêi ®¹i diÖn cña nhµ níc. tuy nhiªn trong nh÷ng c«ng viÖc nhÊt ®Þnh hä còng ®uîc giao quyÒn trùc tiÕp chØ ®¹o híng dÉn ®èi víi c¸n bé chøc n¨ng vµ cÊp ph©n xëng. nhiÖm vô cña tõng bé phËn.

thiÕt bÞ kiÓm tra chÊt lîng theo kÕ ho¹ch vµ tiÕn ®é s¶n xuÊt. ®¶m b¶o tiÕn hµnh s¶n xu©t liªn tôc. Gióp gi¸m ®èc xÝ nghiÖp phô tr¸ch kü lÜnh vùc qu¶n lý kü thuËt x©y dùng c¬ b¶n cña xÝ nghiÖp. tõng lo¹i s¶n phÈm kh¸c nhau sao cho ®¸p øng ®îc yªu cÇu s¶n xuÊt cña tõng thêi kú kh¸c nhau còng nh cña tõng s¶n phÈm x©y dùng tiªu chuÈn ho¸ s¶n phÈm truyÒn thèng vµ c¸c ®Ò ¸n c¶i tiÕn mÉu m·. Nghiªn cøu vµ x©y dùng kÕ ho¹ch. n¨ng lîng nhiªn liÖu. c«ng nghÖ. c¸c phã gi¸m ®èc chñ ®éng gi¶i quyÕt c«ng viÖc theo ®óng chøc n¨ng vµ trong giíi h¹n quyÒn hµnh. ph¬ng ¸n ®Çu t. ph¸t triÓn c«ng nghÖ. x©y dùng chÝnh s¸ch qu¶n lý kü thuËt cho tõng giai ®o¹n. n¨ng lîng. chØ tiªu kinh tÕ-kü thuËt cña s¶n phÈm qua tõng giai ®o¹n. x©y dùng ®Þnh møc chi phÝ vËt t. kü thuËt s¶n xuÊt. b¶o tr× m¸y mãc thiÕt bÞ.Chuyªn ®Ò thùc tËp quyÒn. + Phã gi¸m ®èc kü thuËt. quy tr×nh. Trong khi thùc hiÖn nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n ®îc giao. lao ®éng cho tõng . kÕt cÊu s¶n phÈm híng ®Õn hoµn thiÖn c¸c tiªu chuÈn. Phã gi¸m ®èc kü thuËt cã nhiÖm vô tæ chøc ®iÒu hµnh c¸c mÆt c«ng t¸c qu¶n lý kü thuËt cô thÓ nh chuÈn bÞ kü thuËt vÒ thiÕt kÕ.

Chuyªn ®Ò thùc tËp ®¬n vÞ s¶n phÈm. tiÕn hµnh ®µm ph¸n giao dÞch víi kh¸ch hµng b¹n hµng vµ ®i ®Õn ký kÕt hîp ®ång vÒ tiªu thô s¶n phÈm hoÆc mua c¸c yÕu tè ®Çu vµo cho xÝ nghiÖp. thÞ trêng s¶n phÈm cña xÝ nghiÖp. n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cho ®éi ngò lao ®éng. x©y dùng cung cÊp trang thiÕt bÞ. hµnh chÝnh. tr¸nh t×nh tr¹ng ®Ó s¶n phÈm. tiÖn nghi. N¾m b¾t nhu cÇu. v¨n phßng phÈm cho ®¬n vÞ phßng ban gi¸m ®èc. ph©n . kÕ ho¹ch s¶n xuÊt tõ ®ã x©y dùng ph¬ng ¸n thu mua vËt t ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®îc diÔn ra liªn tôc víi chi phÝ thÊp nhÊt. t¨ng nhanh vßng quay cña vèn lu ®éng…§ång thêi tham mu cho gi¸m ®èc xÝ nghiÖp vÒ chñ tr¬ng vµ c¶i thiÖn ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. ®êi sèng. Gióp gi¸m ®èc xÝ nghiÖp phô tr¸ch lÜnh vùc c«ng t¸c kinh doanh. vËt t bÞ ø ®äng. ®ñ vÒ sè lîng. vµ ®¶m b¶o ®óng vÒ chÊt lîng. Tæ chøc thùc hiÖn c¸c hîp ®ång ®· ký kÕt víi kh¸ch hµng ®óng vÒ thêi gian. qu¶n trÞ. Phã gi¸m ®èc kinh doanh cã nhiÖm vô t×m hiÓu nghiªn cøu nhu cÇu cña kh¸ch hµng. sè lîng chÊt lîng t¹o ®iÒu kiÖn n©ng cao uy tÝn xÝ nghiÖp. + Phã gi¸m ®èc kinh doanh.

Tæ chøc c¸c cuéc häp. lµm c«ng t¸c lÔ t©n. chÊt lîng m¸y mãc thiÕt bÞ c«ng nghÖ nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®îc diÔn ra liªn tôc. th«ng tin liªn l¹c. + Trëng phßng kü thuËt. in Ên tµi liÖu. + Trëng phßng tæ chøc hµnh chÝnh. Cã chøc n¨ng qu¶n lý kü thuËt. chØ ®¹o c«ng t¸c vÖ sinh.Chuyªn ®Ò thùc tËp xëng. Cã chøc n¨ng tham mu cho gi¸m ®èc vµ phã gi¸m ®èc nh÷ng chñ tr¬ng. KiÓm tra chÊt lîng c¸c yÕu tè ®Çu vµo nh nguyªn vËt liÖu. kiÓm tra chÊt lîng s¶n phÈm tõ khi b¾t ®Çu cho ®Õn khi kÕt thóc qu¸ tr×nh s¶n xuÊt t¹o ra thµnh phÈm. chÝnh s¸ch c¶i thiÖn ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong xÝ nghiÖp x©y dùng kÕ ho¹ch mua s¾m trang thiÕt bÞ lµm viÖc cho c¸c phßng ban. tiÕp kh¸ch in Ên tµi . nhÞp nhµng t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm ®¹t tiªu chuÈn so víi thiÕt kÕ ban ®Çu vµ phï hîp víi yªu cÇu cña thÞ trêng. dÞch tÔ b¶o vÖ søc khoÎ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. ®¹i héi. Qu¶n lý ®o lêng thèng nhÊt trong xÝ nghiÖp. ChØ ®¹o c«ng t¸c qu¶n lý v¨n th lu tr÷. ph©n xëng triÓn khai thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ khi ®îc gi¸m ®èc duyÖt.

+ Trëng phßng kinh doanh. ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña toµn xÝ nghiÖp. Cã chøc n¨ng gióp gi¸m ®èc xÝ nghiÖp tæ chøc chØ ®¹o thùc hiÖn toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n. tæng hîp vµ tæng kÕt b¸o c¸o.Chuyªn ®Ò thùc tËp liÖu. Thèng kª. KÕ to¸n trëng trùc tiÕp chØ ®¹o vµ híng dÉn c¸c bé phËn ®¬n vÞ cÊp díi tiÕn hµnh c«ng viÖc thuéc ph¹m vi tr¸ch nhiÖm quyÒn h¹n cña kÕ to¸n trëng. Tæ chøc h¹ch to¸n kinh tÕ néi bé xÝ nghiÖp ph©n tÝch hiÖu qu¶ kinh tÕ t×m ra nguyªn nh©n vµ ®Ò xuÊt biÖn ph¸p kh¾c phôc sao cho s¶n xuÊt ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. KÕ to¸n trëng chØ ®¹o trùc tiÕp vÒ nghiÖp vô chuyªn m«n ®èi víi . lu tr÷ c¸c lo¹i v¨n b¶n trong xÝ nghiÖp x©y dùng vµ triÓn khai söa ch÷a nhá trong xÝ nghiÖp. ph©n tÝch. thèng kª th«ng tin kinh tÕ vµ ho¹ch to¸n kinh tÕ ë xÝ nghiÖp theo quy ®Þnh. söa ch÷a phôc håi kÞp thêi khi cã h háng nhá ®ét suÊt x¶y ra. Cã chøc n¨ng tham mu cho gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c qu¶n lý kinh doanh cña xÝ nghiÖp x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh vµ giao cho bé phËn s¶n xuÊt x©y dùng thèng nhÊt qu¶n lý gi¸. ®ång thêi lµm nhiÖm vô kiÓm so¸t kinh tÕ tµi chÝnh cña nhµ níc t¹i xÝ nghiÖp. + Trëng phßng kÕ to¸n.

sö dông ®Ó tiÕn hµnh x©y dùng kÕ ho¹ch tæng quü l¬ng. ®¸p øng yªu cÇu cña s¶n xuÊt. .Chuyªn ®Ò thùc tËp tÊt c¶ c¸c nh©n viªn kÕ to¸n lµm viÖc ë bÊt kú bé phËn nµo cña trong xÝ nghiÖp. X©y dùng kÕ ho¹ch an toµn lao ®éng vµ vÖ sinh lao ®éng. tiÕt kiÖm vÒ chi phÝ. C©n ®èi nguån nh©n lùc s½n cã. Tæ chøc s¾p xÕp bè trÝ lao ®éng trong toµn bé xÝ nghiÖp mét c¸ch hîp lý. X©y dùng c¬ cÊu bé m¸y tæ chøc qu¶n lý. lËp kÕ ho¹ch tuyÓn chän ®µo t¹o. X©y dùng kû luËt lao ®éng. giê c«ng ®Ó ®Ò ra biÖn ph¸p qu¶n lý lao ®éng sao cho cã hiÖu qu¶. kÕ ho¹ch sö dông quü l¬ng vµ theo dâi kiÓm tra. XuÊt ph¸t tõ t×nh h×nh lao ®éng. cã quyÒn yªu cÇu c¸c bé phËn trong xÝ nghiÖp chuyÓn ®Çy ®ñ kÞp thêi nh÷ng tµi liÖu ph¸p quy vµ c¸c tµi liÖu cÇn thiÕt phôc vô cho c«ng t¸c kÕ to¸n vµ kiÓm tra. nhu cÇu tuyÓn chän. Theo dâi t×nh h×nh thu nhËp cña ngêi lao ®éng. tõng lo¹t s¶n phÈm kh¸c nhau. ®Þnh møc lao ®éng cho tõng giai ®o¹n. kiÓm tra theo dâi qu¸ tr×nh thùc hiÖn ë c¸c ®¬n vÞ ph©n xëng. c¨n cø kÕ ho¹ch ®· ®îc duyÖt ®Ó tiÕn hµnh cã hiÖu qu¶. theo dâi t×nh h×nh biÕn ®éng vÒ sè lîng lao ®éng ngµy c«ng. + Phßng vËt t: Cã chøc n¨ng tham mu cho gi¸m ®èc trong c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng tiÒn l¬ng.

II. ViÖc ph©n lo¹i c¸n bé c«ng nh©n viªn trong xÝ nghiÖp ®îc ph©n thµnh c¸c bé phËn phßng ban vµ ph©n xëng . chÕ ®é cho ngêi lao ®éng. II. Cã nhiÖm vô x©y dùng ph¬ng ¸n phßng chèng tÖ n¹n x· héi cña xÝ nghiÖp. ng¨n ngõa c¸c hµnh vi xÊu bªn ngoµi x©m nhËp vµo xÝ nghiÖp. gi¶i quyÕt c¸c chÝnh s¸ch.1. C«ng nh©n viªn trong xÝ nghiÖp cã nhiÒu tr×nh ®é vµ lµm viÖc ë nhiÒu bé phËn kh¸c nhau. Phßng b¶o vÖ n»m trong hÖ thèng tæ chøc cña xÝ nghiÖp. kiÓm tra gi¸m s¸t con ngêi vµ ph¬ng tiÖn trong xÝ nghiÖp. Tæ chøc lao ®éng cña xÝ nghiÖp.Chuyªn ®Ò thùc tËp t×nh h×nh sö dông quü b¶o hiÓm x· héi. Do ®Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt ra s¶n phÈm cña xÝ nghiÖp lµ mét quy tr×nh phøc t¹p bao gåm nhiÒu c«ng ®o¹n kh¸c nhau gi÷a c¸c c«ng ®o¹n cã thÓ cã gi¸n ®o¹n vÒ mÆt kü thuËt nhiÒu bé phËn cã quy tr×nh c«ng nghÖ riªng ®îc t¹o ®ång thêi vµ l¾p r¸p hoµn chØnh ®Ó t¹o thµnh mét s¶n phÈm. + Phßng b¶o vÖ: Cã chøc n¨ng b¶o vÖ trËt tù an ninh vµ tµi s¶n ë trong xÝ nghiÖp. Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý tiÒn l¬ng cña xÝ nghiÖp trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y.

) ph¶i lËp b¶ng chÊm c«ng hµng th¸ng. Hµng ngµy c¸c tæ. c¸c kho¶n phô cÊp. n¨m.. ban. §Ó thuËn tiÖn cho c«ng viÖc sö dông thêi gian lao ®éng vµ c¸c kho¶n thanh to¸n cho ngêi lao ®éng nh tiÒn l¬ng. nghØ viÖc.. nghØ phÐp.Chuyªn ®Ò thùc tËp riªng sö dông sè lîng lao ®éng hîp lý cã c¬ së h¹ch to¸n tiÒn l¬ng chÝnh x¸c. ban.. quý. nghØ b¶o hiÓm x· héi. §ång thêi cung cÊp nh÷ng tµi liÖu cÇn thiÕt cho viÖc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt. Mçi bé phËn (phßng..C¸c phßng ban ®Òu phôc vô cho s¶n xuÊt nh»m môc ®Ých hoµn thµnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt trong th¸ng. ngõng viÖc. hµng ngµy tæ trëng (phßng.. c¸c phßng ban thuéc c¸c ph©n xëng lËp b¶ng chÊm c«ng theo dâi ngµy c«ng thùc tÕ lµm viÖc. nhãm.) hoÆc ngêi ®îc uû quyÒn c¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ cña bé phËn m×nh ®Ó chÊm c«ng cho tõng ngêi trong ngµy .. tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. tæ. Cuèi th¸ng ngêi chÊm c«ng phô tr¸ch bé phËn ký vµo b¶ng chÊm c«ng vµ chuyÓn b¶ng chÊm c«ng cïng . tiÒn thëng theo thêi gian vµ hiÖu qu¶ lao ®éng. ®Ó lµm c¨n cø tr¶ l¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi tr¶ thay l¬ng cho tõng ngêi vµ qu¶n lý lao ®éng. .

Mét ngµy c«ng thêi gian quy ®Þnh (+) B¶ng chÊm c«ng ®îc lu t¹i phßng kÕ to¸n cïng c¸c chøng tõ liªn quan. Cô thÓ b¶ng chÊm c«ng phßng kÕ to¸n trªn xÝ nghiÖp th¸ng 1 n¨m 2002 nh sau: KÝ hiÖu chÊm c«ng L¬ng s¶n phÈm H L¬ng thêi gian + L¬ng èm « NghØ thai s¶n NghØ tù tóc TS T2 8 NghØ häp. häp . kÕ to¸n tiÒn l¬ng c¨n cø vµo c¸c kÝ hiÖu chÊm c«ng cña tõng ngêi tÝnh ra sè ngµy c«ng theo tõng lo¹i t¬ng øng . Ph¬ng ph¸p chÊm c«ng: Tuú thuéc vµo ®iÒu kiÖn ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt.Chuyªn ®Ò thùc tËp c¸c chøng tõ liªn quan nh phiÕu nghØ hëng BHXH.. vÒ bé phËn kÕ to¸n kiÓm tra ®èi chiÕu quy ra c«ng ®Ó tÝnh l¬ng vµ BHXH.. quý. c¨n cø vµo B¶ng thanh to¸n l¬ng toµn xÝ nghiÖp trªn c¬ së ®ã kÕ to¸n lËp b¶ng ph©n bæ sè 1 “B¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng vµ BHXH” vµo cuèi th¸ng. ngµy c«ng ®îc quy ®Þnh. Cuèi th¸ng kÕ to¸n c¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng. B¶ng x¸c ®Þnh khèi lîng ®¬n vÞ trùc thuéc.

Hµng th¸ng c¨n cø vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt trong th¸ng.Chuyªn ®Ò thùc tËp Tai n¹n L¬ng nghØ phÐp T P NghØ bï NB Ngêi chÞu tr¸ch chung trong mét ca s¶n xuÊt cña ph©n xëng lµ qu¶n ®èc. tæ trëng s¶n xuÊt giao viÖc cho tõng c«ng nh©n. Xong chñ yÕu vÉn ¸p dông hai h×nh thøc tr¶ l¬ng c¬ b¶n lµ tr¶ l¬ng theo thêi gian vµ tr¶ l¬ng theo h×nh thøc kho¸n s¶n phÈm.1. H×nh thøc tr¶ l¬ng vµ c¬ chÕ tiÒn l¬ng HiÖn nay cã rÊt nhiÒu h×nh thøc tr¶ l¬ng cho ngêi lao ®éng. 01 thñ kho. 01 vÖ sinh c«ng nghiÖp.gia cÇm ®· ¸p dông mét sè h×nh thøc tr¶ l¬ng sau II. Trong mçi tæ s¶n xuÊt ®Òu cã 01 tæ trëng.2. 01 thèng kª vµ tõ 1 ®Õn 2 ngêi vËn chuyÓn. qu¶n ®èc cã tr¸ch nhiÖm ph©n c«ng lao ®éng cho c¸c tæ trëng tæ s¶n xuÊt. ë xÝ nghiÖp gièng gia sóc . 01 tæ phã. H×nh thøc tr¶ l¬ng theo thêi gian . Cuèi th¸ng thèng kª ph©n xëng cïng víi tæ trëng s¶n xuÊt tËp hîp c¸c phiÕu nhËp kho s¶n phÈm l¹i ®Ó thanh to¸n l¬ng.2. II. n¾m sè lîng lao ®éng cña c¸c tæ.

chuyªn m«n mµ chia ra lµm nhiÒu bËc l¬ng.Chuyªn ®Ò thùc tËp * H×nh thøc tr¶ l¬ng theo thêi gian thùc hiÖn viÖc trÝch tr¶ l¬ng cho ngêi lao ®éng theo thêi gian lµm viÖc. * TiÒn l¬ng theo thêi gian gi¶n ®¬n ChÕ ®é tiÒn l¬ng tr¶ theo thêi gian gi¶n ®¬n lµ chÕ ®é tr¶ l¬ng tiÒn l¬ng tiÒn c«ng mµ mçi ngêi c«ng nh©n nhËn ®îc do møc l¬ng cÊp bËc cao hay thÊp vµ thêi gian thùc tÕ lµm viÖc nhiÒu hay Ýt quyÕt . kü thuËt. thiÕu tr¸ch nhiÖm kh«ng hoµn thµnh c«ng viÖc.Ph¶i cã sù bè trÝ ngêi ®óng viÖc tuú theo tõng møc ®é phøc t¹p cña c«ng viÖc mµ bè trÝ tay nghÒ. . Tuú theo tÝnh chÊt lao ®éng kh¸c nhau vµ mçi ngµnh nghÒ cô thÓ cã mét thang l¬ng riªng. theo ngµnh nghÒ vµ tr×nh ®é thµnh th¹o nghiÖp vô kü thuËt. . chuyªn m«n cña ngêi lao ®éng. Trong mçn thang l¬ng tuú theo tr×nh ®é thµnh th¹o nghiÖp vô. * §iÒu kiÖn ®Ó tr¶ l¬ng . mçi bËc l¬ng cã mét møc tiÒn l¬ng nhÊt ®Þnh.Ph¶i cã hÖ thèng theo dâi kiÓm tra viÖc chÊp hµnh thêi gian lµm viÖc. kh«ng quan t©m ®Õn kÕt qu¶ c«ng viÖc.Lµm tèt c«ng t¸c gi¸o dôc chÝnh trÞ t tëng cho mäi ngêi lao ®éng ®Ó tr¸nh khuynh híng lµm viÖc chiÕu lÖ.

L¬ng ngµy: tÝnh theo møc l¬ng cÊp bËc ngµy vµ sè ngµy lµm viÖc thùc tÕ trong th¸ng.L¬ng giê: TÝnh theo møc l¬ng cËp bËc giê vµ sè giê lµm viÖc. Ln: TiÒn l¬ng ngµy theo møc l¬ng cÊp bËc. Lg® : Sè tiÒn l¬ng thêi gian gi¶n ®¬n. . .Chuyªn ®Ò thùc tËp ®Þnh. kh«ng khuyÕn khÝch sö dông hîp lý thêi gian lµm viÖc. Lµ h×nh thøc tr¶ l¬ng theo thêi gian gi¶n ®¬n nhÊt kÕt hîp víi tiÒn l¬ng khi ngêi lao ®éng hoµn thµnh vît møc c«ng viÖc ®îc giao. khã ®¸nh gi¸ c«ng viÖc chÝnh x¸c. hoÆc nh÷ng c«ng . Th: Sè ngµy c«ng giê c«ng lµm viÖc thùc tÕ. H×nh thøc tr¶ l¬ng nµy chñ yÕu ¸p dông ®èi víi nh÷ng c«ng nh©n chÝnh lµm viÖc ë nh÷ng kh©u s¶n xuÊt cã tr×nh ®é c¬ giíi ho¸ cao. Nhîc ®iÓm cña chÕ ®é nµy lµ nã mang tÝnh chÊt b×nh qu©n. * TiÒn l¬ng theo thêi gian cã thëng. tiÕt kiÖm nguyªn liÖu hoÆc tËp trung c«ng suÊt cña m¸y mãc thiÕt bÞ ®Ó t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng.L¬ng th¸ng: TÝnh theo møc l¬ng cÊp bËc th¸ng. . ChÕ ®é tr¶ ¸p dông cho nh÷ng n¬i khã ®Þnh møc lao ®éng chÝnh x¸c.

viÖc tÝnh to¸n kh«ng phøc t¹p. h×nh thøc tr¶ l¬ng nµy ®¬n gi¶n ®Ó ¸p dông. Song víi h×nh thøc nµy th× vai trß ®ßn bÈy kinh tÕ cña tiÒn l¬ng sÏ bÞ gi¶m sót kh«ng khuyÕn khÝch ®îc ngêi lao ®éng s¶n xuÊt. Ln: TiÒn l¬ng ngµy theo møc l¬ng cÊp bËc.Chuyªn ®Ò thùc tËp viÖc tuyÖt ®èi ph¶i ®¶m b¶o chÊt lîng. Trong ®ã: Lt: TiÒn l¬ng cã thëng. duy tr× chñ nghÜa b×nh qu©n tiÒn l¬ng. C«ng thùc tÝnh nh sau: Lt = Ttt x Ln + M. M: Sè tiÒn thëng. Nã khuyÕn khÝch ngêi lao ®éng quan t©m ®Õn tr¸ch nhiÖm vµ kÕt . TiÒn l¬ng tr¶ cho ngêi lao ®éng c¨n cø vµo møc l¬ng vµ thêi gian thùc hiÖn kÕt hîp víi khen thëng khi ngêi lao ®éng hoµn thµnh tèt vµ vît møc c«ng viÖc ®îc giao. Ttt: Sè ngµy c«ng (giê c«ng) thùc tÕ lµm viÖc. §iÒu nµy tr¸i víi quan ®iÓm xo¸ bá tÝnh b×nh qu©n cña níc ta. sù c«ng b»ng trong ph©n phèi. TiÒn thëng nµy c¨n cø vµo n¨ng suÊt vµ chÊt lîng lao ®éng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt.

+ Lµm tèt c«ng t¸c gi¸o dôc chÝnh trÞ t tëng cho ngêi lao ®éng ®Ó tr¸nh khuynh híng ch¹y theo sè lîng mµ quyªn ®i chÊt lîng s¶n phÈm.Chuyªn ®Ò thùc tËp qu¶ c«ng viÖc. H×nh thøc nµy hiÖn nay ®ang ®îc ¸p dông kh¸ phæ biÕn ë níc ta. . §©y lµ h×nh thøc ®îc ¸p dông réng r·i nhÊt hiÖn nay v× nã kh¸ phï hîp. H×nh thøc tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm * H×nh thøc tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm lµ h×nh thøc tr¶ l¬ng theo sè lîng vµ chÊt lîng c«ng viÖc ®· hoµn thµnh.1. II. Lîng s¶n phÈm c¸ nh©n trùc tiÕp C¸ch tr¶ l¬ng nµy ®îc tr¶ l¬ng th«ng qua sè lîng s¶n phÈm lµm ra (hoµn thµnh theo chÊt lîng quy ®Þnh) dùa trªn ®¬n gi¸ s¶n phÈm ®ã. . + Cã hÖ thèng c¸c møc lao ®éng cã c¨n cø khoa häc ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn tÝnh ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng. II.§iÒu kiÖn ®Ó tr¶ l¬ng. + Cã chÕ ®é kiÓm tra chÊt lîng s¶n phÈm.2.C¸c h×nh thøc cô thÓ cña tiÒn l¬ng s¶n phÈm ®ang ®îc ¸p dông trong s¶n xuÊt.2. . Nã qu¸n triÖt ®Çy ®ñ nguyªn t¾c "ph©n phèi theo lao ®éng" g¾n viÖc tr¶ l¬ng víi kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cô thÓ cña mçi c¸ nh©n tËp thÓ trong doanh nghiÖp.2.2.

Q: Sè lîng s¶n phÈm thùc tÕ ®¹t tiªu chuÈn.2. Msl: Møc s¶n lîng ph¶i s¶n xuÊt trong mét ®¬n vÞ thêi gian. L¬ng s¶n phÈm c¸ nh©n gi¸n tiÕp ChÕ ®é nµy lµ chÕ ®é tiÒn l¬ng cña bé phËn phôc vô. ®îc tÝnh to¸n dùa trªn l¬ng cña c«ng nh©n s¶n xuÊt chÝnh. g¾n tr¸ch nhiÖm víi quyÒn lîi cña hä trong s¶n xuÊt t¹o ®ßn bÈy kinh tÕ. §g: §¬n gi¸ l¬ng s¶n phÈm. §g = L1: Mc l¬ng cña c«ng nh©n bËc 1. II. HÖ sè cÊp bËc c«ng viÖc.Nhîc ®iÓm: lµm cho c«ng nh©n rÔ ch¹y theo sè lîng s¶n phÈm n¨ng suÊt lao ®éng mµ cäi nhÑ viÖc tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu. .2. K.Chuyªn ®Ò thùc tËp Ltt = Dg x Q Trong ®ã: Ltt: Sè tiÒn l¬ng s¶n phÈm trùc tiÕp c¸ nh©n. b¶o vÖ trang thiÕt bÞ m¸y mãc cho doanh nghiÖp. Lspgt = Lgt x Knsl®tt.¦u ®iÓm: KhuyÕn khÝch ngêi lao ®éng t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. HÖ sè phô cÊp c¸c lo¹i ®îc phÐp t×nh vµo l¬ng. . H. . Mtg: Møc thêi gian cho 1 s¶n phÈm.2.

Trong ®ã: Knsl®tt: HÖ sè n¨ng suÊt lao ®éng trùc tiÕp. Qttc: Sè lîng s¶n phÈm thùc tÕ cña c«ng nh©n s¶n xuÊt chÝnh. kÕt qu¶ s¶n xuÊt lµm gi¶m hiÖu qu¶ tr¶ l¬ng. l¾p r¾p thiÕt bÞ. s¶n xuÊt ë bé phËn lµm viÖc theo d©y . ®¬n gi¸ thiÕu hîp lý víi ®¬n gi¸ cña c«ng nh©n s¶n xuÊt. chiÕm tû träng qu¸ cao hoÆc qu¸ thÊp ®Òu g©y ¶nh hëng xÊu tíi kÕt qu¶ lao ®éng. §gp = ¦u ®iÓm: KhuyÕn khÝch c«ng nh©n phô g¾n tr¸ch nhiÖm víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Nhîc ®iÓm: NÕu ®Þnh møc phôc vô kh«ng chÝnh x¸c.Chuyªn ®Ò thùc tËp hay Lspgt = §gp x Qttc. Lgt: L¬ng th¸ng cña lao ®éng gi¸n tiÕp. quan t©m ®Õn kÕt qu¶ s¶n xuÊt gãp phÇn n©ng cao tinh thÇn phôc vô. t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶. §gp: §¬n gi¸ s¶n phÈm cho c«ng nh©n phô. * L¬ng s¶n phÈm c¸ nh©n gi¸n tiÕp H×nh thøc nµy ¸p dông ®èi víi nh÷ng c«ng viÖc cÇn mét tËp thÓ c«ng nh©n cïng thùc hiÖn.

Nhîc ®iÓm: viÖc tr¶ l¬ng tÝnh to¸n phøc t¹p trong kh©u chia l¬ng. * Ph¬ng ph¸p 1: Chia l¬ng theo tõng thêi gian lµm viÖc thùc tÕ víi hÖ sè l¬ng.. §gtt: §¬n gi¸ tiÒn l¬ng s¶n phÈm tËp thÓ. S: Sè c«ng nh©n. NÕu chia l¬ng kh«ng tèt sÏ ¶nh hëng ®Õn ®oµn kÕt néi bé cã thÓ ¸p dông 4 ph¬ng ph¸p chia l¬ng sau. khã x¸c ®Þnh møc vµ kÕt qu¶ cho tõng c¸ nh©n. §gtt = Tsx x Lgiê. . Lgiê: Møc l¬ng giê cña c«ng nh©n. ph¬ng p¸p chia l¬ng nµy ®îc chia lµm 3 bíc. Lsptt: L¬ng s¶n phÈm tËp thÓ. Qtt: Sã lîng s¶n pÈm tËp thÓ. ¦u ®iÓm: KhuyÕn khÝch c«ng nh©n quan t©m ®Õn lîi Ých cña m×nh xong vÉn kh«ng quªn l¬i Ých vµ kÕt qu¶ s¶n xuÊt cña tËp thÓ. Bíc 1: TÝnh ®æi thêi gian lµm viÖc cña c«ng nh©n bËc 1 ®Ó so s¸nh. T: Møc thêi gian (h/sp).Chuyªn ®Ò thùc tËp chuyÒn .

=x * Ph¬ng ph¸p 2: Chia l¬ng theo hÖ sè chªnh lÖch gi÷a l¬ng s¶n phÈm vµ thêi gian. =x * Ph¬ng ph¸p 3: Chia l¬ng theo ®iÓm b×nh qu©n vµ hÖ sè l¬ng. =x Bíc 2: TÝnh hÖ sè chªnh lÖch gi÷a l¬ng s¶n phÈm vµ l¬ng thêi gian = Bíc 3: TÝnh tiÒn l¬ng cña tõng c«ng nh©n. = Bíc 3: TÝnh tiÒn l¬ng cña tõng c«ng nh©n.Chuyªn ®Ò thùc tËp =x Bíc 2: TÝnh tiÒn l¬ng cña mét ®¬n vÞ thêi gian quy ®æi. Bíc 1: =x Bíc 2: TÝnh tiÒn l¬ng cña mét ®iÓm quy ®æi. = Bíc 3: TÝnh tiÒn l¬ng cña tõng c«ng nh©n. Bíc 1: TÝnh tiÒn l¬ng theo cÊp bËc vµ thêi gian lµm viÖc cña tõng c«ng nh©n. .

2. tÝnh chÊt c«ng viÖc kh«ng æn ®Þnh. Bíc 3: TÝnh tiÒn l¬ng cña tõng c«ng nh©n b»ng c¸ch sè ®iÓm b×nh qu©n cña mét c«ng nh©n víi tiÒn l¬ng cña mét ®iÓm b×nh.Chuyªn ®Ò thùc tËp =x * Ph¬ng ph¸p4: Chia l¬ng theo ®iÓm b×nh qu©n.2. Bíc 2: TÝnh tiÒn l¬ng cña mét ®iÓm b×nh b»ng c¸ch lÊy tÊt c¶ tæng sè tiÒn l¬ng s¶n phÈm ®îc b×nh chia cho tæng sè ®iÓm b×nh qu©n cña nhãm.3. nhãm ®ã hîp lý vµ chÝnh x¸c. Bíc 1: TÝnh tæng sè ®iÓm b×nh qu©n cña nhãm c«ng nh©n b»ng c¸ch céng c¶ c¸c sè ®iÓm b×nh cña tõng nhãm c«ng nh©n. kÕt qu¶ lao ®éng phô thuéc vµo søc lao ®éng vµ th¸i ®é lao ®éng. II. Nªn lùa chän lÊy mét ph¬ng ph¸p cho thÝch hîp nhÊt ¸p dông cho mçn bé phËn trong doanh nghiÖp. ®Ó hiÖu qu¶ x¸c ®Þnh l¬ng cña bé phËn. ¸p dông ®èi víi nh÷ng lao ®éng gi¶n ®¬n. H×nh thøc l¬ng s¶n phÈm kho¸n .

Lsp kho¸n = Q x Lq Trong ®ã: Q: Sè s¶n phÈm hoµn thµnh. II. Lsp lòy tiÕn (§g x K x (Q1 . nh÷ng s¶n phÈm vît møc ®îc tr¶ theo ®¬n gi¸ luü tiÕn. tËn dông ®îc mäi lóc ®Ó chñ ®éng hoµn thµnh s¶n phÈm ®¶m b¶o chÊt lîng s¶n phÈm th«ng qua hîp ®ång kho¸n. H×nh thøc l¬ng s¶n phÈm luü tiÕn Lµ h×nh thøc tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm víi quy ®Þnh.hao phÝ thùc tÕ nªn dÉn ®Õn khã x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng lµm cho viÖc chia l¬ng kh«ng ®îc chÝnh x¸c.Qo) .4. ¦u ®iÓm: KhuyÕn khÝch c«ng nh©n lµm viÖc kh«ng phô thuéc vµo thêi gian.2. Nh÷ng s¶n pÈm trong giíi h¹n ®îc giao ®îc tr¶ l¬ng s¶n phÈm b×nh thêng. s¶n phÈm ®ã.Chuyªn ®Ò thùc tËp Lµ h×nh thøc tr¶ l¬ng theo viÖc giao ®Þnh møc cung øng víi møc l¬ng nhÊt ®Þnh khi ngêi lao ®éng hoµn thµnh c«ng viÖc. Lp: Møc l¬ng ®îc giao cho mét s¶n phÈm hoµn thµnh. Nhîc ®iÓm: Khã x¸c ®Þnh thêi gian.2.

¦u ®iÓm: KhuyÕn khÝch c«ng nh©n t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng gãp phÇn hoµn thµnh tèt kÕ ho¹ch s¶n xuÊt. C: HÖ sè chi phÝ cè ®Þnh trong gi¸ thµnh ®¬n .2. H: HÖ sè s¶n lîng. Lth = Q1 > Qo xuÊt. K= Q1: S¶n lîng thùc tÕ s¶n Qo: S¶n lîng s¶n phÈm ®vÞ s¶n phÈm. kÞp thêi vÒ tiÕn ®é s¶n xuÊt khi sè lîng mÆt hµng s¶n xuÊt lín thêi gian s¶n xuÊt giíi h¹n. §g: §¬n gi¸ tiÒn l¬ng.2. L: HÖ sè l¬ng trong gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm.5. ph¶i giao hµng sím. Nhîc ®iÓm: Chó träng sè lîng lªn thêng bá qua viÖc n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm. L¬ng s¶n phÈm cã thëng Lµ h×nh thøc tr¶ l¬ng s¶n phÈm kÕt hîp víi h×nh thøc tiÒn thëng nÕu c«ng nh©n ®¹t c¸c tiªu chuÈn quy ®Þnh ®Ó thëng. îc giao. II. K: HÖ sè t¨ng ®¬n gi¸.Chuyªn ®Ò thùc tËp Trong ®ã: Lsp luü tiÕn: Sè tiÒn l¬ng cña c«ng nh©n hëng l¬ng tÝch luü.

h: % hoµn thµnh cho 1% hoµn thµnh vît møc kÕ ho¹ch. Khi ¸p dông h×nh thøc nµy toµn bé s¶n phÈm ®îc ¸p dông theo ®¬n gi¸ cè ®Þnh. do ®ã nÕu ¸p dông c¸c h×nh thøc nµy nhµ m¸y. n©ng cao chÊtg lîng s¶n phÈm. cßn tiÒn thëng sÏ c¨n cø vµo tr×nh ®é hoµn thµnh vµ hoµn thµnh vît møc c¸c chØ tiªu sè lîng cña chÕ ®é tiªn l¬ng quy ®Þnh. Qua x¸c ®Þnh c¸c h×nh thøc l¬ng s¶n phÈm ta thÊy h×nh thøc tr¶ l¬ng nµo còng cã nh÷ng u ®iÓm nhÊt ®Þnh còng nh mÆt khã kh¨n cña nã. L: TiÒn l¬ng theo ®¬n gi¸ cè ®Þnh. tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt. doanh nghiÖp nªn c©n nh¾c kü. an toµn s¶n xuÊt vµ lao ®éng.Chuyªn ®Ò thùc tËp Trong ®ã: Lth : TiÒn l¬ng cã thëng.. ¶nh hëng ®Õn tinh thÇn n¨ng suÊt häc hái. n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ. ®iÒu chØnh nh÷ng bÊt cËp cña . Nhîc ®iÓm: NÕu x¸c ®Þnh møc thëng vµ lùa chän h×nh thøc thëng kh«ng hîp lý sÏ gi¶m t¸c dông kÝch thÝch ng¬× lao ®éng chó ý ®Õn n¨ng suÊt chÊt lîng s¶n phÈm. ¦u ®iÓm: KhuyÕn khÝch c«ng nh©n lao ®éng t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng.

®¶m b¶o chÊt lîng s¶n phÈm cao vµ khÈn tr¬ng hoµn thµnh c«ng viÖc trong thêi gian ng¾n nhÊt.2. mét c¸ch linh ho¹t phï hîp víi ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp m×nh. TiÒn thëng sÏ lµm cho ngêi lao ®éng quan t©m h¬n ®Õn viÖc tiÕt kiÖm lao ®éng sèng còng nh lao ®éng vËt ho¸. . .C«ng t¸c tiÒn thëng ®îc ®¸nh gi¸ th«ng qua 3 néi dung c¬ b¶n sau. tiÒn thëng gãp phÇn tho¶ m·n nhu cÇu vËt chÊt cho ngêi lao ®éng vµ ë mét chõng mùc nµo ®ã tiÒn thëng lµ mét trong c¸c biÖn ph¸p kÝch thÝch ngêi lao ®éng vµ nã lµ biÖn ph¸p hiÖu qu¶ nhÊt c¶ vÒ mÆt vËt chÊt lÉn tinh thÇn cho ngêi lao ®éng.Chuyªn ®Ò thùc tËp nã. tr¸nh viÖc ¸p dông nh÷ng kh«ng ®em l¹i hiÖu qu¶ tèt mµ l¹i chÝnh tõ ®ã ph¸t sinh nh÷ng ¶nh hëng xÊu cho ho¹t ®éng tiÒn l¬ng vµ s¶n xuÊt kinh doanh cho doanh nghiÖp. TiÒn thëng Thùc chÊt tiÒn thëng lµ mét kho¶n tiÒn bæ sung cho tiÒn l¬ng. II.3. kh«ng nªn cè ®Þnh ë mét h×nh thøc nµo. Cïng víi tiÒn l¬ng. Doanh nghiÖp nªn lùa chän tõng h×nh thøc mµ ¸p dông cho tõng bé phËn.

tËp thÓ kh hoµn thµnh chØ tiªu xÐt thëng. . . KÕt qu¶ ®ã ®îc chia ra tõ phÇn tr¨m tæng quü l¬ng hay lÊy tõ phÇn gi¸ trÞ t¨ng thªm cña s¶n phÈm. yªu cÇu cña c¸c chØ tiªu thëng nµy ph¶i thËt chÝnh x¸c vµ cô thÓ.Chuyªn ®Ò thùc tËp . tiÒn thëng cã thÓ ®îc h×nh thµnh tõ 3 nguån c¬ b¶n: Quü khen thëng .ChØ tiªu thëng gåm c¶ chØ tiªu vÒ sè lîng vµ chÊt lîng.Nguån vµ møc thëng.§iÒu kiÖn thëng: nh»m x¸c ®Þnh tiÒn ®Ò thùc hiÖn khen thëng còng nh ®Ò kiÓm tra. Thëng khuyÕn khÝch lµm hµng chÊt lîng cao. . quü phóc lîi vµ gi¸ trÞ lµm lîi do kÕt qu¶ ®em l¹i. Thêng do hoµn thµnh vît møc vµ hoµn thµnh kÕ ho¹ch. * Tuú theo môc ®Ých vµ ®iÒu kiÖn cô thÓ doanh nghiÖp cã thÓ sö dông c¸c lo¹i h×nh thøc sau. Thëng ph¸t minh s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt. Møc l¬ng lµ gi¸ trÞ b»ng tiÒn cho c¸ nh©n. gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn chØ tiªu thëng. ViÖc x©y dùng vµ x¸c ®Þnh nguån tiÒn thëng lµ rÊt quan träng.

v× tiÒn thëng cã t¸c dông rÊt to lín trong chøc n¨ng ®ßn bÈy kinh tÕ cho doanh nghiÖp. n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng. ngÇm kû luËt ®èi víi ngêi kh«ng hoµn thµnh kÕ ho¹c. chÕ ®é nµy thêng ¸p dông c¸ch tÝnh theo ®¬n gi¸ thêi gian h¬n lµ tÝnh b»ng tiÒn. ngêi ®ã sÏ hëng tiÒn thëng chÝnh b¾ng sè tiÒn quy ®Þnh cho mét sè s¶n phÈm nh©n víi sè s¶n phÈm t¨ng thªm. th× sè s¶n phÈm t¹o ra vît møc kÕ ho¹ch ®îc giao. buéc hä ph¶i cã tinh thÇn häc hái n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô tay nghÒ ®Ó hoµ m×nh cïng thi ®ua t¹o lªn mét m«i trêng lµnh m¹nh thi ®ua cïng hoµn thµnh tèt c«ng viÖc. . MÆt kh¸c nã cßn lµ mét h×nh thøc thùc hiÖn hîp lý nhÊt trong viÖc sö dông lao ®éng. ChÕ ®é thëng 100% theo l¬ng. * Mét sè chÕ ®é thëng nh. lµm thªm. Ta thÊy trong bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo ®Òu cã chÕ ®é thëng. Toµn bé thêi gian hoµn thµnh tríc kÕ ho¹ch (thêi gian kÕ ho¹ch ®· ®îc Ên ®Þnh møc s¶n lîng cô thÓ) nÕu ngêi ®ã sö dông s¶n xuÊt t¹o ra s¶n phÈm.Chuyªn ®Ò thùc tËp Thëng lµm ®ªm. thëng cho nh÷ng ngêi thùc hiÖn tèt hoµn thµnh chØ tiªu thëng.

®Ó hä tù ý thøc râ quyÒn lîi cña hä theo nhãm. ChÕ ®é tr¶ thëng theo nhãm. møc l¬ng cña ngêi lao ®éng ®îc x©y dùng trªn c¬ së tiÒn l¬ng cÊp bËc cña tõng lo¹i lao ®éng vµ møc l¬ng tèi thiÓu chung do Nhµ níc quy ®Þnh. §©y lµ ph¬ng ph¸p tr¶ thëng theo møc thëng kh¸c nhau ë møc thëng hoµn thµnh tiªu chuÈn vµ mc l¬ng vît møc tiªu chuÈn.Chuyªn ®Ò thùc tËp ChÕ ®é tr¶ l¬ng thëng theo hiÖu n¨ng. . L¬ng kho¸n thµnh phÈm: h×nh thøc tr¶ l¬ng nµy. ®Ó khuyÕn khÝch tinh thÇn ®oµn kÕt cïng nhau hoµn thµnh c«ng viÖc. møc l¬ng cña ngêi lao ®éng ®îc tÝnh to¸n tr¶ theo ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng s¶n phÈm hoµn thµnh. ChÕ ®é nµy ¸p dông thëng cho c¶ nhãm khi hä lµm viÖc cã sù rµng buéc lÉn nhau. HiÖn nay chÕ ®é tr¶ l¬ng cho ngêi lao ®éng t¹i c¸c doanh nghiÖp ë níc ta chñ yÕu ®îc thùc hiÖn víi hai h×nh thøc c¬ b¶n ®ã lµ: L¬ng thêi gian.. Víi chÕ ®é thëng nµy nh»m kÝch thÝch ngêi lao ®éng n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ ®Ó ®¹t møc tiªu chuÈn thóc ®Èy c«ng nh©n giái hoµn thµnh c«ng viÖc ë møc ®é cao vµ ®ång bé. víi h×nh thøc tr¶ l¬ng nµy.

Hµng n¨m c¸c doanh nghiÖp ®Òu tæ chøc thi n©ng bËc cho c«ng nh©n viªn chøc trong ®¬n vÞ m×nh vµ coi ®©y lµ c¬ së ®Ó lµm viÖc ph©n phèi tiÒn l¬ng trong c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay ®ang cã xu híng chuyÓn dÉn tõ viÖc ph©n phèi gi¸n tiÕp sang ph©n phèi tiÒn l¬ng trùc tiÕp ®Ó t¨ng dÇn hiÖu qu¶ trong c«ng t¸c tiÒn l¬ng. . ngµnh híng phô cÊp.Chuyªn ®Ò thùc tËp KÕt hîp gi÷a tiÒn l¬ng c¬ b¶n vµ c¸c kho¶n phô cÊp tÝnh thªm vµo l¬ng.. c¸c kho¶n phô cÊp nµy c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam hiÖn vÉn ¸p dông theo nh÷ng quy ®Þnh vÒ chÕ ®é phô cÊp hÖ sè phô cÊp. vïng.. ®Ó tÝnh to¸n tr¶ phô cÊp cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña ngµnh nghÒ m×nh.

¦u ®iÓm cña viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c tiÒn l¬ng cña xÝ nghiÖp. I. nghiªn cøu.gia cÇm . VÒ t¹o nguån tiÒn l¬ng XÝ nghiÖp gièng gia sóc .gia cÇm . XÝ nghiÖp cã ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn t¬ng ®èi nhiÒu .b¾c ninh I. cïng víi sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c c« c¸c chó trong phßng kÕ to¸n.B¾c ninh.1. Tuy vËy em còng cã nh÷ng nhËn xÐt ®¸nh gi¸ vÒ c«ng t¸c tiÒn l¬ng t¹i xÝ nghiÖp. I.1. phßng tæ chøc lao ®éng vµ b¶o vÖ ®· ©n cÇn t¹o mäi ®iÒu kiÖn cung cÊp ®Çy ®ñ nh÷ng th«ng tin. NhËn xÐt chung Qua thêi gian kh¶o s¸t. s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm ®Æc biÖt lµ trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng.Chuyªn ®Ò thùc tËp PhÇn III Mét sè kiÕn nghÞ vµ gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý tiÒn l¬ng t¹i xÝ nghiÖp gièng gia sóc .B¾c ninh lµ mét trong nh÷ng xÝ nghiÖp trong níc rÊt khã kh¨n trong viÖc t×m kiÕm.1.gia cÇm . sè liÖu cÇn thiÕt ®Ó em cã ®ñ tµi liÖu viÕt chuyªn ®Ò nµy. t×m tßi t¹i xÝ nghiÖp gièng gia sóc .

I. s¶n phÈm ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng vµ ®ã còng lµ c¬ së t¨ng thu nhËp cho ngêi lao ®éng.1.2.1.Chuyªn ®Ò thùc tËp cho nªn tiªu hao vËt chÊt vµ chi phÝ s¶n xuÊt lín.2. §èi víi c¸c bé phËn s¶n xuÊt . n¨ng suÊt lao ®éng cha cao. I. Ph©n phèi quü l¬ng C¨n cø vµo ®¬n gi¸ s¶n phÈm ®îc tæng xÝ nghiÖp duyÖt ®¬n vÞ ph©n phèi tiÒn l¬ng cho c¸c bé phËn t¬ng øng víi lao ®éng hao phÝ cña mçi bé phËn. B»ng quyÕt t©m cao víi søc m¹nh cña l·nh ®¹o vµ toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn. víi t×nh h×nh trªn c«ng t¸c tiÒn l¬ng cña xÝ nghiÖp gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. søc c¹nh tranh trªn thÞ trêng cßn yÕu dï chÊt lîng s¶n phÈm kh¸ cao. ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm. tinh gi¶m bé m¸y gi¸n tiÕp. xÝ nghiÖp tiÕn hµnh x¸c ®Þnh l¹i: s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng truyÒn thèng ®· bao l©u nay cã uy tÝn trªn thÞ trêng.1. më thªm c¸c dÞch vô kh¸c b»ng c¸ch bè trÝ l¹i s¶n xuÊt. t×m kiÕm nhu cÇu thÞ trêng. ®Çu t chiÒu s©u vµo mét sè kh©u träng yªó nhê ®ã mµ s¶n xuÊt dÇn ®i vµo æn ®Þnh. vµ chñ yÕu c¹nh tranh víi hµng ho¸ cña c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt trong níc. s¾p xÕp l¹i lao ®éng.

§èi víi c¸ nh©n ngêi lao ®éng .2. §©y lµ yÕu tè . C¸c thµnh viªn trong tæ s¶n xuÊt g¾n bã víi nhau vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho nhau n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng.Chuyªn ®Ò thùc tËp . Do ®ã khuyÕn khÝch ®îc tinh thÇn ý thøc phÊn ®Êu v¬n lªn cña tõng c¸ nh©n. §ång thêi kh«ng t¹o ra sù chªnh lÖch lín vÒ tiÒn l¬ng b×nh qu©n gi÷a khèi trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp.1. I.3.2. . I. §èi víi bé m¸y gi¸n tiÕp Bé m¸y gi¸n tiÕp ®· phÇn nµo ®îc s¾p xÕp vµ ph¸t huy hiÖu lùc qu¶n lý.Mäi s¶n phÈm ®Òu ®îc ®Þnh møc lao ®éng vµ x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng .2.C¸c ph©n xëng: C¨n cø vµo ®Þnh møc ®ãng gãp cña c¸c tæ s¶n xuÊt vµ kÕt qu¶ chung ®Ó ph©n phèi tiÒn l¬ng cho tæ s¶n xuÊt.Trong tõng tæ c¨n cø vµo bËc tr×nh ®é tay nghÒ vµ møc ®é ®ãng gãp cña c¸ nh©n. ViÖc tr¶ l¬ng cho khèi gi¸n tiÕp phôc vô dùa vµo kÕt qu¶ thu nhËp quyÒn lîi cña tõng lao ®éng gi¸n tiÕp víi kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. c«ng khai ®Ó c¸c bé phËn ®¬n vÞ dÔ dµng tÝnh ®îc quü l¬ng cña m×nh.1.ViÖc ph©n phèi quü l¬ng ®îc chñ ®éng. râ rµng. tiªu thô s¶n phÈm cña toµn xÝ nghiÖp.

I. S¶n phÈm cña xÝ nghiÖp ngµy cµng kÐm ®i do kh«ng cã sù ®Çu t ®Òu ®Æn do ®ã viÖc tiÕn hµnh ®Þnh møc lao ®éng lµ rÊt khã kh¨n. I. Møc thu nhËp b×nh qu©n cña c«ng nh©n viªn chøc ®îc quy ®Þnh cho tõng thêi ®iÓm.Chuyªn ®Ò thùc tËp t¹o nªn ®éng lùc ®· kÝch thÝch xÝ nghiÖp t×m mäi biÖn ph¸p ®Ó t¨ng doanh thu.2.500®/kh«ng gian nay lµ 15000®/kh«ng gian.1. Nhng ngµy nay c¸c s¶n phÈm nµy cã gi¸ thµnh s¶n xuÊt bÊy giê so víi tríc ®©y (tøc lµ ®Çu vµo) lµ cã sù kh¸c biÖt: vÝ nh tríc ®©y lµ 14.2. §¬n gi¸ cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm C¸c ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng s¶n phÈm ®îc x©y dùng dùa trªn c¬ së ®Þnh møc lao ®éng. Nh÷ng mÆt tån t¹i §Þnh møc lao ®éng tæng hîp x©y dùng dùa trªn nh÷ng s¶n phÈm truyÒn thèng. C¸c lo¹i ®¬n gi¸ trªn ®îc x©y . sè lîng lao ®éng ®Þnh møc x©y dùng dùa trªn hÖ thèng kinh nghiÖm vÉn chiÕm mét tû lÖ kh¸ lín trong tæng sè møc cña xÝ nghiÖp vµ nã ¶nh hëng ®Õn c«ng t¸c cña xÝ nghiÖp: cã s¶n phÈm kÐm th× møc l¬ng t¬ng ®èi vµ thu nhËp cña ngêi lao ®éng kh«ng ®îc ®ång ®Òu. Do vËy.

gia cÇm B¾c ninh . I. c«ng t¸c tèt. Tr¶ l¬ng cho khèi gi¸n tiÕp Tuy ®· cã sù ph©n biÖt gi÷a c¸c phßng nhng ë kho¶ng c¸ch thÊp. cßn ®èi víi tõng c¸ nh©n th× cha ph©n tÝch râ lµm viÖc cã tr¸ch nhiÖm. .Chuyªn ®Ò thùc tËp dùng gÇn nh cè ®Þnh kh«ng thay ®æi trong khi møc thu nhËp l¹i thay ®æi. Tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn lîi cña c¸c c¸ nh©n vµ bé phËn ®èi mÆt víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt cha ®îc thùc hiÖn b»ng c¸c quy ®Þnh thëng ph¹t kÝch thÝch trùc tiÕp tõ lîi Ých cña tõng c¸ nh©n.2. Trªn ®©y lµ nh÷ng nhËn xÐt chung vÒ c«ng t¸c tiÒn l¬ng cña xÝ nghiÖp gièng gia sóc . Chóng ta cïng ®i nghiªn cøu vÒ chuyªn ®Ò “C«ng t¸c qu¶n lý tiÒn l¬ng t¹i xÝ nghiÖp gièng gia sóc .B¾c ninh”. bé phËn tíi viÖc phôc vô s¶n xuÊt.gia cÇm .2. tÝch cùc còng chØ b»ng l¬ng cña ngêi lµm theo bæn phËn dÉn ®Õn sù ho¹t ®éng kh«ng hiÖu qu¶.

II. c¶i tiÕn ph¬ng thøc s¶n xuÊt kinh doanh mµ nßng cèt lµ biÕt khai th¸c tri thøc cña nh©n lo¹i c¸c thµnh tùu cña khoa häc tiÕn bé vÒ kü thuËt.gia cÇm .Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp ngµy cµng ph¸t triÓn.2.Chuyªn ®Ò thùc tËp II. VÒ chuyªn ®Ò c«ng t¸c qu¶n lý tiÒn l¬ng Nh ®· ph©n tÝch ë trªn cho thÊy. XÝ nghiÖp ®· thùc hiÖn c¸c vÊn ®Ò c¬ b¶n nh ®· x¸c ®Þnh ®îc ®èi tîng tËp hîp chi phÝ vµ ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh mét c¸ch chÝnh x¸c vµ phï hîp víi nguyªn t¾c kÕ to¸n. gi¸ trÞ s¶n lîng. . Hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý tiÒn l¬ng t¹i xÝ nghiÖp gièng gia sóc . . xÝ nghiÖp gièng gia sóc .B¾c ninh.gia cÇm . s¸ng t¹o. doanh thu lîi tøc cña xÝ nghiÖp vÉn t¨ng lªn hµng n¨m. møc tÝch luü víi ng©n s¸ch ngµy cµng cao. II.1. §Ó ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tÝch nãi trªn trong suèt thêi gian qua xÝ nghiÖp kh«ng ngõng t×m tßi.C«ng t¸c kÕ to¸n t¹i xÝ nghiÖp ®îc tæ chøc mét c¸ch hîp lý khoa häc. VÒ c«ng t¸c qu¶n lý tiÒn l¬ng nãi chung cña xÝ nghiÖp.B¾c ninh ®· x©y dùng râ rµng chÕ ®é chÝnh s¸ch tiÒn l¬ng ®Õn tõng ph©n xëng vµ x¸c ®Þnh râ nguyªn t¾c chung trÝch l¬ng vµ .

tõ ngêi c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt ®Õn c¸c phßng ban trong xÝ nghiÖp ph¶i cã tr¸ch nhiÖm rÊt cao nh phßng tæ chøc lao ®éng ph¶i ®a ra ®îc ®Þnh møc lao ®éng cho c¸c s¶n phÈm còng nh gi÷a c¸c c«ng nh©n cña mét s¶n phÈm ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn. g¾n thu nhËp cña mçi ngêi víi kÕt qu¶ s¶n phÈm lµm ra ®îc trong th¸ng. Ph¬ng ph¸p tÝnh to¸n chi tiÕt cho tõng s¶n phÈm cña tõng ph©n xëng lµ c¨n cø vµo s¶n phÈm nhËp kho. tõ ®ã tÝnh l¬ng cô thÓ cho tõng c«ng nh©n theo s¶n lîng s¶n phÈm nhËp kho. §Ó viÖc chia l¬ng chÝnh x¸c cã . Mét sè kiÕn nghÞ ®Ò xuÊt * VÒ c¸ch chia l¬ng Ngoµi viÖc chi l¬ng theo s¶n phÈm nhËp kho thµnh phÈm xÝ nghiÖp quy ®Þnh ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng cho tõng s¶n phÈm ®Ó tÝnh chung cho c¶ tæ. §a toµn bé tiÒn l¬ng s¶n phÈm vµo chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp chø kh«ng t¸ch tiÒn l¬ng nh©n viªn ph©n xëng víi nh©n viªn b¸n hµng. nh©n viªn qu¶n lý doanh nghiÖp. BHYT. nªn chÝnh x¸c vµ g¾n liÒn víi hiÖu qu¶ s¶n xuÊt. Tû lÖ trÝch nép BHXH.Chuyªn ®Ò thùc tËp ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng cña xÝ nghiÖp.3. II. KPC§ hµng th¸ng ®îc tÝnh trªn l¬ng cÊp bËc.

cho bé phËn b¸n hµng ®îc . tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ cho c¸n bé qu¶n lý c«ng nh©n viªn qu¶n lý chung toµn doanh nghiÖp. víi quy ®Þnh hiÖn hµnh cña chÕ ®é kÕ to¸n th× chi phÝ tiÒn l¬ng cho c«ng nh©n s¶n xuÊt trùc tiÕp. chi phÝ tiÒn l¬ng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn qu¶n lý t¹i c¸c ph©n xëng s¶n xuÊt chung.TiÒn l¬ng nh©n viªn qu¶n lý .TiÒn l¬ng c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt s¶n phÈm . Nh vËy ngêi c«ng nh©n sÏ phÊn khëi vµ sù nç lùc sÏ cao h¬n gãp phÇn t¨ng thu nhËp cho c«ng nh©n trùc tiÕp lµm ra s¶n phÈm.Nªn t¸ch riªng tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ cho tõng ®èi tîng sö dông . chi phÝ tiÒn l¬ng còng nh c¸c kho¶n trÝch ph¶i ®îc h¹ch to¸n cho tõng ®èi tîng sö dông lao ®éng.TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn lµ mét trong nh÷ng yÕu tè tham gia cÊu thµnh nªn gi¸ thµnh s¶n phÈm theo nguyªn t¾c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt. * VÒ c¸ch h¹ch to¸n .Chuyªn ®Ò thùc tËp thÓ thùc hiÖn chÕ ®é tiÒn l¬ng kho¸n s¶n phÈm trùc tiÕp cho nh÷ng c«ng ®o¹n cã thÓ ®Þnh møc ®îc s¶n phÈm.TiÒn l¬ng nh©n viªn ph©n xëng .

. chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. toµn bé phÇn chi phÝ tiÒn l¬ng . viÖc h¹ch to¸n nµy kh«ng ®¶m b¶o tu©n thñ chÕ ®é kÕ to¸n quy ®Þnh võa g©y ra nh÷ng h¹n chÕ trong viÖc ph©n tÝch tÝnh to¸n chÝnh x¸c chi phÝ qu¶n lý s¶n xuÊt nhÊt lµ víi c¸c kho¶n chi phÝ gi¸n tiÕp. Tõ nh÷ng ph©n tÝch trªn ®©y. theo em doanh nghiÖp cÇn ph¶i hoµn thiÖn viÖc tæ chøc c«ng t¸c qu¶n lý tiÒn l¬ng theo híng h¹ch to¸n riªng c¸c kho¶n tiÒn l¬ng cho c¸c ®èi tîng sö dông. cho c«ng nh©n trùc tiÕp. chi phÝ qu¶n lý chung tæng hîp ®îc lµ kh«ng chÝnh x¸c.Chuyªn ®Ò thùc tËp h¹ch to¸n riªng vµ c¸c kho¶n chi phÝ t¬ng øng nh chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. c¸n bé nh©n viªn qu¶n lý ph©n xëng. c¸n bé qu¶n lý doanh nghiÖp ®Òu ®îc h¹ch to¸n vµo chung mét TK chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Víi viÖc h¹ch to¸n nh vËy ®· h¹n chÕ chøc n¨ng qu¶n lý cña kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt. chi phÝ b¸n hµng. Thùc tÕ hiÖn nay t¹i xÝ nghiÖp. lµm cho c¸c kho¶n chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp.

gióp c¸c nhµ qu¶n lý. lµ mét bé phËn c«ng viÖc phøc t¹p trong viÖc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh tiÒn l¬ng biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña hao phÝ lao ®éng sèng. tríc hÕt ph¶i kÓ ®Õn ®ã lµ yÕu tè lao ®éng viÖc h¹ch to¸n chi phÝ vÒ lao ®éng. do ®ã tæ chøc h¹ch to¸n tiÒn l¬ng lµ mét phÇn hµnh kÕ to¸n quan träng. qu¶n lý sè lîng vµ chÊt lîng lao ®éng gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ lao ®éng. theo em XÝ nghiÖp kh¨c phôc ®îc nh÷ng tån t¹i trªn nhÊt ®Þnh xÝ nghiÖp sÏ thùc hiÖn tèt h¬n n÷a .gia cÇm . Nh vËy mét chÝnh s¸ch tiÒn l¬ng ®óng ®¾n sÏ lµ mét ®éng lùc ph¸t triÓn cho mçi mét doanh nghiÖp. Qua thêi gian thùc tËp t¹i XÝ nghÞªp gièng gia sóc .B¾c ninh em ®· hoµn thµnh chuyªn ®Ò “C«ng t¸c qu¶n lý tiÒn l¬ng t¹i XÝ nghiÖp gièng gia sóc .gia cÇm .B¾c ninh” . Em ®· ®i s©u vµo nghiªn cøu vµ ph©n tÝch t×nh h×nh thùc tÕ vÒ chÕ ®é tr¶ l¬ng ë c«ng ty kÕt hîp víi nh÷ng kiÕn thøc ®· häc.Chuyªn ®Ò thùc tËp KÕt luËn §ãng vai trß quyÕt ®Þnh trong bÊt kú mét qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh nµo.

PTS.Chuyªn ®Ò thùc tËp nguyªn t¾c ph©n phèi theo lao ®éng vµ h¹ch to¸n ®óng tiÒn l¬ng theo chÕ ®é quy ®Þnh. ®· gióp ®ì em hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì tËn tinh cña thÇy gi¸o híng dÉn vµ sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸c c« c¸c chó trong c«ng ty. phßng kÕ to¸n. phßng tµi vô. NguyÔn Thõa Léc (nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc) 2. Gi¸o tr×nh 400 s¬ ®å kÕ to¸n tµi chÝnh: chñ biªn TS. Sinh viªn §êng ThÞ BÝch Ngäc Tµi liÖu tham kh¶o 1.PTS Hoµng Minh §êng . Gi¸o tr×nh qu¶n trÞ doanh nghiÖp th¬ng m¹i: chñ biªn PGS. NguyÔn V¨n C«ng (nhµ xuÊt b¶n tµi chÝnh ) . phßng tæ chøc lao ®éng.

B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh trong 3 n¨m gÇn ®©y cña xÝ nghiÖp gièng gia sóc .gia cÇm B¾c ninh.Chuyªn ®Ò thùc tËp 3. Mét sè tµi liÖu kh¸c cña xÝ nghiÖp gièng gia sóc .gia cÇm . 4. .B¾c ninh.

II.2. H×nh thøc tr¶ l¬ng theo thêi gian II. Kh¸i niÖm vÒ tiÒn l¬ng.1.2.3. H×nh thøc tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm 1 3 3 7 9 11 11 11 12 13 13 13 15 16 20 20 22 23 25 . C¸c h×nh thøc tr¶ l¬ng IV. TiÒn l¬ng kho¸n PhÇn II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý tiÒn l¬ng t¹i xÝ nghiÖp gièng gia sóc . nhiÖm vô cña xÝ nghiÖp I.1.2.2. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña xÝ nghiÖp. Giíi thiÖu chung vÒ xÝ nghiÖp gièng gia sóc . TiÒn l¬ng theo s¶n phÈm IV.b¾c ninh I.gia cÇm I. Ph¬ng ph¸p tÝnh l¬ng IV.gia cÇm . Chøc n¨ng. Tæ chøc lao ®éng cña xÝ nghiÖp II. Nguyªn t¾c tÝnh l¬ng III. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña xÝ nghiÖp II.2.2.3. Tr¶ l¬ng theo thêi gian IV.Chuyªn ®Ò thùc tËp Më ®Çu PhÇn I: lý LUËN CHUNG VÒ TIÒN L¦¥NG I. H×nh thøc tr¶ l¬ng vµ c¬ chÕ tiÒn l¬ng II.1. I.1. Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý tiÒn l¬ng cña xÝ nghiÖp trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y II.

VÒ t¹o nguån tiÒn l¬ng I.3. TiÒn thëng PhÇn III: Mét sè kiÕn nghÞ vµ gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý tiÒn l¬ng t¹i xÝ nghiÖp gièng gia sóc .Chuyªn ®Ò thùc tËp II.2.1.1. Lîng s¶n phÈm c¸ nh©n trùc tiÕp II.2.2.1.1.2.2.2.2.gia cÇm .1.1. I. Lîng s¶n phÈm cã thëng II.1.b¾c ninh I.2.1.2. §èi víi c¸ nh©n ngêi lao ®éng I.1.2. ¦u ®iÓm cña viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c tiÒn l¬ng cña xÝ nghiÖp.5. NhËn xÐt chung I.3. §èi víi bé m¸y gi¸n tiÕp 25 26 29 29 30 31 34 34 34 34 35 35 35 35 . H×nh thøc l¬ng s¶n phÈm luü tiÕn II. §èi víi c¸c bé phËn s¶n xuÊt I.4.2.2.2. L¬ng s¶n phÈm c¸ nh©n gi¸n tiÕp II.2.3. H×nh thøc l¬ng s¶n phÈm kho¸n II.2.2.2. Ph©n phèi quü l¬ng I.

§¬n gi¸ cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm 36 36 36 I. VÒ c«ng t¸c qu¶n lý tiÒn l¬ng nãi chung cña xÝ nghiÖp II.1. Mét sè kiÕn nghÞ ®Ò xuÊt KÕt luËn Tµi liÖu tham kh¶o 38 40 41 37 37 . Hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý tiÒn l¬ng 37 t¹i xÝ nghiÖp gièng gia sóc . Tr¶ l¬ng cho khèi gi¸n tiÕp II. VÒ chuyªn ®Ò c«ng t¸c qu¶n lý tiÒn l¬ng II.2.1.Chuyªn ®Ò thùc tËp I.2.2.gia cÇm B¾c ninh II.2.2. Nh÷ng mÆt tån t¹i I.3.