You are on page 1of 18

Mikrobiogazownie rolniczetechniczne, ekonomiczne i prawne moliwoci rozwoju w Polsce Anna Oniszk-Popawska EC BREC IEO

Forum Czystej Eenergii 24 listopada 2011

Produkcja energii pierwotnej z biogazu w EU 2009 (ktoe)


Biogaz wysypiskowy Biogaz z oczyszczalni ciekw Biogaz pozostay (w tym rolniczy)

Niemcy ponad 80% produkcji biogazu rolniczego

Czy rozwizania zastosowane w RFN powinny by kopiowane w Polsce? Czy Polska wymaga doprecyzowania wasnych mechanizmw wsparcia ?

Aspekty technicznejaka wielko mikrobiogazowni?


Dyrektywa Kogeneracyjna 2004/8/WE jednostka mikrokogeneracji o zdolnoci poniej 50 kWe, kogeneracja na ma skal oznacza jednostki z zainstalowan zdolnoci poniej 1 MWe. W rzeczywistoci rone kraje przyjmuj rone puapy wysokoci wsparcia
Kraj Niemcy Austria Wielka Brytania Francja Sowenia Kanada mae <=150 kW <=75 kW <=250 kW <=250 kW <=150kW <= 50 kW <=10 kW

Propozycja progowa dla Ustawy OZE: bez rnicowania technologicznego

Mini 101-250 kWe Mikro <100 kWe


www.ieo.pl

Aspekty technicznejaka wielko mikrobiogazowni?


Ilo instalacji biogazowych w innych krajach Unii

Wielka Brytania Irlandia Wgry Francja Dania Szwecja Polska 0 10 20 30 40 50 60 70


Ilo instalacji biogazowych w innych krajach Unii
mae biogazow nie w szystkie biogazow nie

ilo instalacji

do 250 kWe

mae biogazow nie w szystkie biogazow nie

Austria

Niemcy ponad 80% produkcji biogazu rolniczego


Niemcy

do 70 kWe

1000

2000

3000

4000

5000

6000

ilo instalacji

www.ieo.pl

Aspekty technicznejaka wielko mikrobiogazowni?


Wymagana powierzchnia dla biogazowni rolniczej w zalenoci od mocy
800 uprawa kukurydzy: 20% kiszonki kukurydzy i 80% gnojowicy 700 uprawa kukurydzy: 50% kiszonki kukurydzy, 50% gnojowicy 600

ha

nawoenie: 50% kiszonki kukurydzy 50% gnojowicy 500 400 300 200 100 0 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250
kWe

nawoenie: 20% kiszonki kukurydzy i 80% gnojowicy nawoenie: 100% gnojowicy

wojewdztwo lubelskie 20 - 50 ha 9,4 tys. 50-100 ha 1,2 ty

Mapa drogowa 1a kolejno: biogazownie w gospodarstwach >100 ha 2a kolejno: konsolidacja pozioma gospodarstw

pow. 100 ha 0,3 tys. rednia UR 257 ha tj. ok. 110 kWe
www.ieo.pl

Aspekty technicznejaka wielko mikrobiogazowni?


Wymagana liczba DJP dla biogazowni rolniczej w zalenoci od mocy
700,0 600,0 50% kiszonki kukurydzy 50% gnojowicy

DJP

500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0 20

20% kiszonki kukurydzy i 80% gnojowicy 100% gnojowicy

30

40

50

60

70

80

90

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250
kWe

wojewdztwo lubelskie pow. 50 DJP - 500 gospodarstw Mapa drogowa 1a kolejno: biogazownie w gospodarstwach >100 DJP tj. 100 kWe biogoazownie nawoazy naturalne+roliny energetyczne 2a kolejno: konsolidacja pozioma gospodarstw

Aspekty technicznejaka wielko mikrobiogazowni?


Liczba wnioskw zoonych na dofinansowanie mikrobiogazowni w ramach PROW Dziaanie 311.
60

51
50

Razem: 176 wnioskw


40

30

22

Gospodarstwa wysokotowarowe (PSR 2002) Gospodarstwa redniotowarowe (PSR 2002)

21

21

20

10

8 1
kujawsko-pomorskie

8 3 0

9 6

11 8 1
witokrzyskie

3
warmisko-mazurskie wielkopolskie

3
zachodniopomorskie

0
dolnolskie

podkarpackie

mazowieckie

maopolskie

podlaskie

lubelskie

opolskie

lubuskie

dzkie

rdo: ARiMR

rdo: Waldemar Michna IERIGZ

pomorskie

lskie

Aspekty ekonomicznejaka wielko mikrobiogazowni?


Zaleno jednosktowych nakadw inwestycyjnych od wielkoci biogazowni
30000

25000
EU

20000
EUR/kWe

Polska

15000

10000

5000

0 0 500 1000
kWe

1500

2000

2500

www.ieo.pl

Aspekty ekonomicznejaka wielko mikrobiogazowni?


Zaleno jednosktowych nakadw inwestycyjnych od wielkoci biogazowni
30000

25000
Niemcy Austria UK

20000
EUR/kWe

Szwecja

Wochy

Dania

15000

10000

5000

0 0 100 200
kWe

300

400

500

Krzywa logarytmiczna, b. dua zaleno dla mocy <100 kWe


www.ieo.pl

Aspekty ekonomicznejaka wielko mikrobiogazowni?

! Elementy w najwikszym stopniu wpywajce na opacalno


www.ieo.pl

Aspekty ekonomiczno-prawne jaki system wsparcia?

500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

PLN/MWh

+
zielone P sprzeda EE

=
razem

Obecny system
nieprzewidywalne przychody skomplikowana obsuga, zbyt trudna dla maych inwestorw uprzywilejowanie duych projektw
www.ieo.pl

Aspekty ekonomiczno-prawne jaki system wsparcia?

Charakterystyka wiadectw pochodzenia


wiadectwo Rodzaj instalacji Przewidywana cena PLN/MWh Okres obowizywania Zakaz czenia zielone odnawialne rdo <275 2005-2017** z brzowymi te wysokosprawna kogeneracja <129 2010-2012** z fioletowymi fioletowe wysokosprawna kogeneracja <59 2010-2018*** z tymi brzowe biometan zataczany do sieci <275* 2011-2017* z zielonymi

Czy tczowy mechanizm wsparcia bdzie skuteczny dla mikrobiogazowni?


www.ieo.pl

Aspekty ekonomiczno-prawne jaki system wsparcia?


100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Inne Rozwoenie na pola Amortyzacja Zakup substratw

Cena pozyskania substratu jest kluczowa


Kiszonka kukurydzy Produkcja wasna 100 PLN/t Kontraktacja do 160 PLN/t
www.ieo.pl

Aspekty ekonomiczno-prawne jaki system wsparcia?


Dlaczego FIT bdzie lepszy dla mikrobiogazowni - wytyczne do Ustawy OZE

system sprawdzony i wielokrotnie optymalizowany (od


2001 r.) przez wiodce kraje wytwarzajce biogaz rolniczy jak Niemcy (ponad 80% rynku w UE),

gwarancje ekonomiczne poprzez zagwarantowanie


odpowiedniego poziomu sprzeday energii w 15-20 letnim okresie funkcjonowania biogazowni,

mniej skomplikowany dla maego producenta: pozwala


wacicielowi biogazowni na pokonanie barier organizacyjnych takich jak rejestracja wiadectw pochodzenia na towarowej giedzie energii czy nierwne negocjacje z przedsibiorstwem (zakadem) energetycznym w celu ich sprzeday bezporedniej,

zmniejsza koszty transakcyjne sprzeday wiadectw


pochodzenia a wic optymalizuje koszty wdroenia systemu,

Komisja Europejska wyranie okrelia, e stae ceny (FIT)


nie s form pomocy publicznej, czego nie zrobia w przypadku wiadectw pochodzenia,

warto skorzysta z dowiadcze innych krajw.

rdo: Ecofys &Fraunhofer, 2011

W EU obowizuj 2 podstawowe mechanizmy wsparcia: stae ceny (FIT) i zobowizania ilociowe (obrt certyfikatami)

Aspekty ekonomiczno-prawne jaki system wsparcia?


Wymagany poziom FIT dla IRR 16%
1400 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 40 70 100 kWe

FIT -

150

200

250

obowizujcy system wsparcia dla mikrobiogazowni o mocy do 75 kWe, min. 80% nawozw naturalnych we wsadzie proponowany poziom wsparcia FIT dla mikrobiogazowni do 100 kWe proponuje si wysoko wparcia na poziomie 180 EUR/MWh (800 PLN/MWh) 101-250 kWe na poziomie 160 EUR/MWh (700 PLN/MWh). dodatkowe dotacje 30-70 kWe www.ieo.pl

Aspekty ekonomiczno-prawne jaki system wsparcia?


PL: proponowane 101-250 kWe PL: proponowane do 100 kWe Sowenia Wgry Francja Szwecja Holandia Irlandia Finlandia UK: spalanie biometanu UK: CHP+podczenie do sieci EE AU: kofermentacja z odpadami AU: biometan AU: CHP DE: 80% nawozw natulralnych do 75 KWe DE: frakcja zielona odpadw komunalnych DE: roliny energetyczne DE: biometan

FIT Bonus

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

ctEUR/kWh

Czy zaproponowana wysoko wsparcia jest za dua lub za maa?


www.ieo.pl

Podsumowanie
gospodarstwa >50 ha DE: 85000 PL: 24000 Area: UR (1000 ha) w 2010
10000,00 9000,00 8000,00 7000,00 6000,00 5000,00 4000,00 3000,00 2000,00 PL DE

Hodowla: bydo (1000 sztuk) w 2010


6000,00

5000,00 PL 4000,00 DE

3000,00

2000,00

1000,00
1000,00 0,00 0-2 ha 2-5 ha 5-10 ha 10-50 ha 50-100 ha 100+ ha

0,00 0-2 ha 2-5 ha 5-10 ha 10-50 ha 50-100 ha 100+ ha

rdo: Eurostat

Czy rozwizania zastosowane w RFN powinny by kopiowane w Polsce? Czy Polska wzmaga opracowania wasnych mechanizmw wsparcia ?
www.ieo.pl

Dzikuj za uwag!
Kontakt: aoniszk@ieo.pl Dodatkowe informacje: www.ieo.pl

www.ieo.pl