ทํา Executable jar file ดวย eclipse

คลิกขวาที่ project ที่ตองการทํา jar file แลวเลือก export

เลือก Java >> Jar file แลว Next

เลือกที่ที่ตองการจะ export โดยการ Browse… เลือกที่ แลวตั้งชื่อ
สามารถติ๊กถูกที่ export java source files and resources เพื่อใหใส .java และ resources ตางๆ ใน jar file ไปดวย

เสร็จแลวกด Next >
จะเจอหนาแบบนี้ ใหกด Next > อีกที

เจอหนาสุดทาย กด Next ตอไปไมไดแลว

ตรงชอง Select the class of the application entry point: ใหกด Browse… แลวเลือก Main Class ของ
application ในที่นี้ผมมีคลาสเดียวชื่อ MainClass และมี main method อยูในคลาสนี้ เลยเลือกอันนี้ กด OK

กด Finish เปนอันเสร็จเรียบรอย

ได executable jar file มาแลว

ลอง run เพื่อทดสอบ

รันได ! เรียบรอยครับ !!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful