Peperiksaan Pertengahan Tahun Pendidikan Islam Tahun 6

Fyza_72 ________________________________________________________________1
BAHAGIAN A
( SOALAN OBJEKTIF )

ARAHAN : Soalan 1 hingga 40
Pilih jawapan yang betul dan hitamkan di atas kertas jawapan objektif yand disediakan.

1. Namakan hukum pada kalimah _¦1g¬4N R·-EO4N .
A- Idgham Maal Ghunnah C- Idgham Bila Ghunnah
B- Izhar halqi D- Ikhfa` Haqiqi

2. Bacaan ¬O4:g^^ ¬·-g`~4× hendaklah dibaca
dengan……………..
A- terang dan jelas C- tanpa dengung
B- dengung D- 2 harakat

3. Kadar panjang bacaan bagi kalimah bergaris
+7.E_E¼OO¯- =}4`-47 ialah ………
A- 2 harakat B- 6 harakat C- 4 atau 5 harakat D- satu alif

Elj·^·¯Òq¡ _OÞ>4N O1³¬- }g)`
¯ª)_)Þ·O W Elj·^·¯Òq¡4Ò Nª¬-
¬]O÷·)U^¼÷©^¯- ^)÷
4. Berdasarkan ayat di atas , terdapat tanda waqaf. Nyatakan tanda waqaf tersebut.
A-

ۖ B-

ۖ C-

ۖ D-

ۖPeperiksaan Pertengahan Tahun Pendidikan Islam Tahun 6
Fyza_72 ________________________________________________________________2
5. Tanda waqaf yang pada ayat dibawah bermaksud ………………
Elg¯·O CU4-´:^¯- ºº =UuC4O O
gOOg· O O1³¬- =}1´³+÷©·Ug¢¯
A- meneruskan bacaan adalah lebih baik
B- berhenti adalah lebih baik
C- pilihan berhenti pada salah satu tempat
D- dilarang berhenti

6. Berikut adalah kalimah yang dibaca dengan kadar 2 harakat kecuali …………

A- C-


B- D-


7. Pilih kalimah yang dibaca dengan hukum Alif Lam Qamariah ………………..

A- C-


B- D-


8. Keluarkan kalimah yang dibaca dengan hukum Alif Lam Syamsiah ………….

A - C-

B- D-

®¬)
E¬):=
Ò¡
E_OÞU

-
4
×-g¢¯.
·_¯-
lj·^·
¯Òq¡

¦Og©
4O^¯
-
O4O^
g]~
.-
}=O
^e"
-
-©)Þ.
4O
^}4`4
O^Ò
¡
p¯O4N¯Og
·4Ò
E¼=
E¼=
1=OE¼^
¯-
7^¼O=¯
-
Peperiksaan Pertengahan Tahun Pendidikan Islam Tahun 6
Fyza_72 ________________________________________________________________3
9. Tanda waqaf

ۖ bermaksud ……………………
A- meneruskan bacaan adalah lebih baik
B- berhenti adalah lebih baik
C- pilihan berhenti pada salah satu tempat
D- dilarang berhenti

10. Berikut adalah tanda-tanda waqaf kecuali ………………………
A-

ۖ B-

ۖ C-

ۖ D-

ۖ
11. Berikut adalah benar berkaitan dengan hukum izhar halqi………………

A- Dibaca dengan dengung C- Dibaca tanpa dengung
B- Dibaca dengan terang dan jelas D- Dibaca dengan dua harakat

12. Huruf-huruf yang termasuk hukum idgham Maal Ghunnah adalah ……………

A- C-

B- D-


13. Berdasarkan ayat di bawah ia dipetik daripada surah………………….
E©·· El+´¢O·¯NC ÷³u¬4
÷ׯg].) ^_÷ "·^1·¯Ò¡ +.-
÷·¯;OÒ) 4×-´©´¯O4^¯- ^g÷
A- Al Fajr C- Al Ghasyiyah
B- At-Tin D- Al - Torik

ي , م , ص , ع
ن ,ر ,ي ,م
ن , م , و , ي ث , م , ز , ي
Peperiksaan Pertengahan Tahun Pendidikan Islam Tahun 6
Fyza_72 ________________________________________________________________4

Soalan 14 hingga 16 hendaklah memilih jawapan yang betul.
;³·³·¯ 4L^³ÞUE· =}=Oee"- EO)×
^}=O;OÒ¡ ± ^j÷ ……………………………. 14.
O¦¬¦ +O4^u1E14O ºE¼¯cÒ¡
4………………………….. 15. ^)÷
·º)³ 4ׯg~-.- W-ONL4`-47
W-O¬Ug·E×4Ò g………………………. ¯¦÷_ÞU··
vO;_Ò¡ +O¯OEN ±pON4^¼E¯ ^g÷ 16.
A- eE·)UO¯- B- --g`·- C-
¦C÷O^³·> D- ×-)-g¼Ec


17. Surah Al Ghasyiah diturunkan di ……………………………….
A- Mekah B- Madinah C- Mesir D- Syria

18. Ayat pertama di dalam surah Al Ghaasyiah ialah……………………….

A- C-

B- D-


¬ÞON_NÒ ·Oj·4`¯O4C
………………………………………….. ^g÷ .
A-O4Og=4¯^¯- B-
OE¬g=E= C- ¬O4:g^^ D-
O4Og`~4Þ

¬·-g`~4×


¬O4:g^
^

¬ÞON_NÒ
·Oj·4`¯O
4C
NOE¬g=
E=

_OÞ>¯·>
-O4^
LO4Og`~4
Þ

¯E-
El¯·>Ò¡
÷+Cg³EO
gO4Og=4¯^
¯-

19
Peperiksaan Pertengahan Tahun Pendidikan Islam Tahun 6
Fyza_72 ________________________________________________________________5

20. Basar bermaksud Allah bersifat Maha …………………………………
A- Mendengar C- Berkata-kata
B – Melihat D- Menghitung

21. Bisu merupakan sifat ……………………. Bagi Allah.
A- wajib C- mustahil
B- harus D- sunat

22. Al Quran merupakan ……………………. Allah
A- tulisan C- bacaan
B- kalam D – surat

=ª^UE4Ò +.- _/E<ON` V©1)U-:·>
^¯gj÷
Surah An-Nisa` ayat 164 : …. dan Allah telah berkata-kata.

Dalil di atas menunjukkan kepada Allah Maha ………………….

A- Basar C- Kalam
B- Sama` D- Al Hasib


24. Al Hasib bermaksud …………………………………………….

A- Allah mendengar segala kata-kata manusia
B- Allah mengawasi setiap perbuatan manusia
C- Allah menyukai orang yang berbuat baik
D- Allah mempunyai keagungan yang tiada bandingan


25. Setiap amalan manusia akan dicatat oleh malaikat…………………….

A- Munkar dan nakir C- Israfil dan Mikail
B- Raqib dan Atid D- Malik dan Ridzuan
23.
Peperiksaan Pertengahan Tahun Pendidikan Islam Tahun 6
Fyza_72 ________________________________________________________________6


26. Puasa ialah menahan diri daripada makan dan minum serta menjauhi perkara-perkara
yang membatalkan puasa mulai………………..

A- terbit bulan hingga terbit fajar
B- terbit matahari hingga terbit fajar
C- terbit fajar hingga terbit matahari
D- terbit fajar hingga terbenam matahari

27 .Puasa disyariatkan pada …………………. tahun kedua hijrah.
A- 10 Syawal C- 10 Syaaban
B-10 Ramadhan D- 10 Zulhijjah

28. Berniat merupakan …………………. Puasa.
A- rukun C- syarat sah
B- syarat wajib D- perkara membatalkan

29. Perkara membatalkan puasa yang tidak dapat dielakkan ialah ………..

A- Berbuka puasa awal sebelum waktunya
B- Mengorek hidung
C- Keluar darah haid
D- Muntah dengan sengaja


30.. Hari Raya Aidil Fitri juga dikenali juga dengan Hari Raya…………
A- Haji C- Korban
B- Puasa D-Aidil Adha


Peperiksaan Pertengahan Tahun Pendidikan Islam Tahun 6
Fyza_72 ________________________________________________________________7


31. Pada pagi Hari Raya umat islam disunatkan mengerjakan solat hari raya. Apakah
hukum mengerjakan solat tersebut

A- Wajib C- Sunat Muakad
B- Fardhu Kifayah D- Harus


32. Berikut adalah hari-hari yang diharamkan berpuasa kecuali ……………..
A- 1 Syawal C- 10 Zulhijjah
B- 10 Syawal D- 11 Zulhijjah

33. Piagam Madinah merupakan perlembagaan …………………. yang pertama
ditandatangani di Madinah.

A- bertulis C- lisan
B- ucapan D- dialog

34. Piagam Madinah berlaku antara Rasulullah dengan ……………..
A- Penduduk Mekah C- Penduduk Madinah
B- Penduduk Palestin D- Penduduk Syam

35. Penduduk Madinah terdiri daripada ……………………
i- orang Yahudi iii- orang Ansar
ii- orang Muhajirin iv- orang Aus dan Khazraj

A- i dan ii C- iii dan iv
B- ii dan iii D- i, ii, iii, dan iv


Peperiksaan Pertengahan Tahun Pendidikan Islam Tahun 6
Fyza_72 ________________________________________________________________8

36. Di bawah merupakan kandungan piagam Madinah kecuali ………………………
A- Rasulullah adalah ketua Negara Madinah
B- Penduduk Mekah bebas menganut ajaran masing-masing
C- Penduduk Madinah mesti hidup bersatu padu menjaga keselamatan Negara
D- Rakyat mesti bekerjasama memajukan ekonomi Mekah.

37. Perjanjian Hudaibiah berlaku antara Rasulullah s.a.w dengan ………………
A- Yahudi madinah C- Musyrikin Mekah
B- Muhajirin Mekah D- Ansar Madinah

38.Perjanjian Hudaibiah berlaku di ………………………….
A- Madinah C- Mekah
B- Hudaibiah D- Mesir

39. Sebelum berlakunya Perjanjian Hudaibiah telah berlaku suatu peristiwa ikrar
Menuntut bela di atas kematian saidina uthman yang dikenali sebagai……..
A- Bai`atul Ar Rasul
B- Bai`atul Uthman
C- Bai`atul Ridzwan
D- Bai`atul Hudaibiah

40. Berikut adalah perjanjian Hudaibiah kecuali ………………………
A- Bekerjasama
B- Gencatan senjata
C- Tiada pakatan perang
D- Boleh membantu dalam peperangan
Peperiksaan Pertengahan Tahun Pendidikan Islam Tahun 6
Fyza_72 ________________________________________________________________9

BAHAGIAN B
( ADAB ISLAMIYAH )
(10 markah )

Arahan :

Sila jawab di dalam kertas ini dan ceraikan bahagian ini.

A.Gariskan jawapan yang betul.

1. Setiap murid hendaklah menggunakan harta benda sekolah dengan ………………
A. Kasar C- ganas
B- cermat D- gelojoh

2. Perbuatan merosakkan harta benda sekolah boleh dikenakan tindakan ………………
A- disiplin C- undang-undang negara
B- mahkamah D- saman

3. Mencintai Negara bermaksud ………………………….
A- melanggar undang-undang negara
B- cinta dan setia kepada negara
C- enggan berkorban untuk Negara
D- sayang akan harta benda

4. Bagaimanakah cara menjaga kebersihan sungai dan alam sekitar ?
A- Membuang sampah –sarap ke dalam sungai
B- Membuang bahan-bahan toksid
C- Membuang sampah di tempat yang disediakan
D- Menebang pokok-pokok secara berleluasa.
Peperiksaan Pertengahan Tahun Pendidikan Islam Tahun 6
Fyza_72 ________________________________________________________________10

5. Berikut adalah kesan negatif sekiranya mengabaikan kebersihan sungai dan alam
Sekitar kecuali ………………….
A- Ikan-ikan dan hidupan di dalam air akan pupus
B- Akan menyebabkan pelbagai penyakit.
C- Berlakunya pencemaran udara
D- Persekitaran tempat tinggal yang selesa dan nyaman


BAHAGIAN C
( JAWI )
( 10 Markah )

Tukarkan tulisan rumi kepada tulisan khat nasakh.

1. Desa : _________________________________________
2. Keluarga : ______________________________________
3. Akhlak : ________________________________________
4. Buluh : _________________________________________
5. Maju : __________________________________________

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful