2012-2013

SkR]

SkR]

2012-2013

96

2012-2013

SkR]

SkR]

E
c LôVj¬ûV SU:
Km Nd§ c AeLô[ TWúUvY¬ ÕûQ

RWUô] ThÓl×PûY

¨VôVUô] ®ûX

c LôVjà £pdv
ThÓl×PûY ®VôTôWm

GUÕ ùNôkRj R±«p ùSNÜ ùNnÙm
Lôgº×Wm Utßm §Ú×Y]m RWUô] ThÓl
×PûYLs ¨VôVUô] ®ûX«p YZeLlTÓm.
§ÚUQm, ºUkRm, dÚalWúY^m, UgNs
¿o úTôu\ ÑT ûYTYeLÞdÏ BoP¬u
úT¬p GUÕ ùNôkRjR± ×PûY YZeLlTÓm.
úRûYdÏ AÔLÜm.

Ru ϱl×
ùTVo
Uû]®
ØLY¬
ùRôûXúT£, ùNpúT£
©\kR úR§
_uU Sbj§Wm
©¬Ü, úYRm
úLôj§Wm
E\®]oLs ®YWm
ùTVo

Nôªu S.N. ù_VWôm

286, ×YuLûW ŧ, §pûX SLo cAmTôs AÚs CpXm
15/12 êu\ôYÕ ¡Wôv
(D.Gv.I. ¥vùTuN¬ G§¬p) 1270 ®_VUiPTjùRÚ
AfÑRu SLo
×ÕfúN¬ - 605004
ULoúSôm×NôY¥
DdLôhÓjRôeLp
ùNp : 94434-08386
RgNôîo -613001
ùNuû]
ùNp : 99524-71868
úT£ : 04362-232614

GeL°u SpYôrjÕdLs

Sri Rajeswari Offset Press
Salem Main Road,
ELAVANASURKOTTAI - 607202.
Ph : 04149 - 225790, 9994197650
Cell : 9791557108, 9442833259

:
:
:
:
:
:
:
:
:
E\Ü

úLôj§Wm

Sbj§Wm

©\kR Sôs

1)
2)
3)
4)
vWôojR §§Ls

AWÑ F¯VoLÞdÏ ÑXT RYûQ §hPj§p ThÓl×PûYLs YZeLlTÓm

E¬ûU :

1

2012-2013

ùTVo

E\Ü

úLôj§Wm

1)
2)
3)
AYNW ùRôûXúT£ Gi
UÚjÕYo, ùN®-Vo
TôpV, ùSÚe¡V SiTo
CRW Ød¡V E\®]o
Lôv Hù_uh Gi
Ye¡ LQdÏ Gi
JhÓSo E¬Um Gi
Tôp LQdÏ Gi
YÚUô] Y¬ LQdÏ Gi
AÛYXL ØLY¬
AÛYXL ùRôûXúT£ GiLs

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

vWôojR §§

2

SkR]

2012-2013

SkR]
Jai Siva Sankara
Jai Bhavani Sankara

SRI LALITHAMBIGAYAI NAMA:

SRI LALITA MAHILA SAMAJAM

04-02-2012

Km c X-Rôm©LôûV SU:
LôûW

§Ú.

ÑYôªSôRu

AYoLs

ùY°«Óm

TgNôeLj§u êXm TXo SuûU AûPkÕ YÚ¡u\]o GuT§p
£±Õm IVªpûX.

ClT¦ûV AYo ùRôPokÕ £\l×\f

ùNnVÜm, CRu êXm UdLs TVu ùT\Üm, CYWôp ùY°«Pl
ùTßm SkR] YÚP TgNôeLjûR Yôe¡, SpX Sô°p, SpX
úSWj§p, SpX Lô¬VeLû[f ùNnR GpúXôÚm SpX TVû]
AûPVÜm GpXôm YpX cX-Rôm©ûLûVl ©Wôoj§d¡uú\u.
AYÚm, AYWÕ Tj², ÏZkûRLs, ÏÓmTj§]o
Aû]YÚm AúWôL jÚPLôj§WjÕPu ºÚm £\l×UôL ¿å¯
YôZ Yôrj§ BºoY§d¡uú\u.
UôRôË
úVô²É c®jVômTô ^WvY§

JAI SRI MOUNA GURU
JAI SRI LALITHA BHUVANESWARI MATHA

Jai Guru Datta
Jai Sairam

SRI MOUNANANDA THAPOVANAM
SRI SOWBHAGYA BHUVANESWARI PEETHAM

Thirueengoimalai PO, Manamedu SO, Thottiam Tk.,
Trichy Dist. Pin 621209 Tel # 04326-260261
President
H.H. MATHAJEE
YOGINI SRIVIDYAMBA SARASWATHI

3

2012-2013

MIG 193, Vuda Colony, D#39-33-24, Madhavadhara
Viskhapatinam - 530008, Mobile # +91-99635-32728

His Holiness

Sri Ramananda Bharathi Swami

Camp : 120 Bhara
thidasan Street
Bharathidasan
Ashok Nagar, Pondicherry-8

Sôù[u ùNnÙm, Sp®û]Rôu GuùNnÙm
Gû]Sô¥YkR úLôù[u ùNnÙm ùLôÓeátù\u ùNnÙm
Gàm Buú\ôo Yôd¡t¡QeL, SpX úSWj§p SpX úYû[«p,
SpX Sô°p ÕYeLlTÓm GkR JÚ ùNVXôÛm A§L SuûUúV ®û[Ùm
GuT§p IVªpûX. ARtúLtT, SpX úSWm, SpX úYû[, SpX Sôs
úTôu\Ytû\ ùR¬kÕ ùLôs[ SUdÏ úRûY TgNôeLUôÏm.
CkR TgNôeLm RVô¬dÏm ùTÚm T¦«û] ú_ô§` ®dOô]
dÚµYôXô Guß G]Õ ÏÚSôRo c £Y£Rô]kR TôW§
vYôªL°u §ÚdLWeL[ôp ®ÚÕ ùTt\ lÚmUc ú_ô§Po LôûW L.
ÑYôªSôR NoUô AYoLs Øû\lT¥ ú_ô§Pm T«uß, UdLs TVàßm
YûL«p TX BuÁLd ϱl×Lû[ A°jÕs[ôo.
úUtLôÔm TgNôeLm RVô¬dÏm T²«û] BiÓúRôßm £\lTôL
ùNnÕ YÚYÕúTôp, CkR LW YÚP TgNôeLØm LôûW L. ÑYôªSôR NoUô
AYoL[ôp, AYoL°u ÏXùRnYm c vYôªSôR vYôª AÚÞPàm, B£ÙPàm
ªL SpX Øû\«p ùY°«Ó¡\ôo. GpXôm YpX Gu ÏÚSôR¬u AÚÞm
ÀPj§u A§xPô] ùRnYm ccc ×Yú]vY¬ UôRô Utßm
LûXYô¦«u AÚ[ô£ÙPu, AYoLÞm AY¬u ÏÓmTj§]Úm TpXôiÓ
YôrkÕ, CqY¬V T¦«û] º¬V Øû\«p ùNqYú] ùNnV úYiÓùU]
SpXô£Ls YZeÏ¡ú\u.
YôrL StT¦
YôrL RoUm
SôWôVQ..... SôWôVQ..... SôWôVQ
SôWôVQ vmÚ§

4

2012-2013

SkR]

SkR]

5

2012-2013

ú_ô§Po TdLm

×ÕfúN¬
úR§ : 25-01-2012

§úRvÕ cLWm lúWôdRm YôWôj BÙo®YojRSm
SbjWôk aWúR TôTm, úVôLôj úWôL ®úUôNSm
LWQôj LôoV³jRm N TgNôeúLS ¨LjVúR.

S. WeLNôª

ØRXûUfNo

SpX §§«p ùNnÙm LôoVm XzªLWjûRÙm SpX YôWj§p

YôrjÕf ùNn§

ùNnÙm LôoVm BÙs ®Új§ûVÙm SpX Sbj§Wj§p ùNnÙm LôoVm
TôT ®úUôN]jûRÙm SpX úVôLj§p ùNnÙm LôoVm ®Vô§ SôNjûRÙm

LôX ×Ú`²u AeLUô] ú_ô§`m A±®Vp
®gOô]m Gußm úYR A±®«p GuTÕm A]ûYÚm
A±kR EiûU, úYR ú_ô§PjûR Øû\VôL ÏÚ ØLm
T«uß úRûYVô] Aû]YÚm Ru]Xm TôWôÕ ú_ô§P
úNûYûV Bt± YÚm LôûW. L. ÑYôªSôR NoUô
AYoLs RmØûPV 13-Bm BiÓ TûPlTô] SkR]
YÚP TgNôeL ûLúVh¥û] TX A±V ú_ô§` Utßm
BuÁL ®`VeLû[ Es[Pd¡ ùY°«ÓYûR LiÓ
U¡r¡ú\u.
×ÕûY Uô¨Xj§túL ùTÚûU úNodÏm ®RUôL
TgNôeL ûLúVh¥û] CXYNUôL YZeÏm ú_ô§Po LôûW
L. ÑYôªSôR NoUô AYoLs úUuúUÛm TpXôiÓ LôXm
YôrkÕ UdLÞdÏ úNûY ׬k§P úYiÓm Guß
YôrjÕYúRôÓ Rªr UdLs Aû]YÚm AYWÕ úNûYûV
TVuTÓj§ ReL°u YôrdûL RWj§û] úUmTÓj§
Cû\VÚs ùTtßnÙUôß Au×Pu úYiÓ¡ú\u.

SpX LWQj§p ùNnÙm LôoVm LôoV ³j§ûVÙm EiÓ TiÔm.
AkR IkÕ AeLeLû[Ùm ùR¬kÕ ùLôsYRtÏ Rôu, CûR TgNôeLm
Gu\ûZd¡ú\ôm.
c LW YÚ`j§V TgNôeL ûLúVÓ, TVuTÓjÕm Aû]YÚdÏm
ETúVôLlTÓm YûL«p EÚYôdLlThÓs[Õ GuTRû] ùR¬®jÕd
ùLôsYúRôÓ, Cl TgNôeLj§p LôQd¡ûPdLôR TX A±V ú_ô§`
èpL°p CÚkÕ ®`VeLû[Ùm BuÁL ®`VeLû[Ùm Aû]YÚm
ETúVôLlTÓjÕm ùTôÚhÓ G]Õ ú_ô§` BNôu AUWo LôûWdLôp
©.úL. TôXÑlWU¦VnVo AYoLÞûPV AÚ[ô£ÙPàm, CmØVt£dÏ
EßÕûQVôL Es[ Aû]Y¬u SpXô£ÙPàm ùY°«PlTÓ¡\Õ
GuTRû] ùR¬®jÕdùLôs¡ú\u.
ClTgNôeL ûLúVh¥û] Aû]YÚm ETúVôLlTÓj§ C§p HRôYÕ
©ûZLs CÚl©u ùTÚªRUôn Uu²jÕ EPu GUdÏ Ñh¥d Lôh¥]ôp
G§oYÚm BiÓL°p ©ûZ«u± ùY°«P HÕYôÏm GuTRû] úYi¥

(S. WeLNôª)
AÛ : 0413-2333399, 2335530, 2335328, 2335522 ùRôûXSL- : 0413-2333135 CpXm : 0413-2271232

Guû] Du\ Gu Rôn-RkûRVÚdÏm, G]Õ ÏXùRnYUô] vYôªUûX
c vYôªSôR vYôª«u ùTôtTôReL°p Lô¦dûLVôL NUol©d¡ú\u.
LôûW L. ÑYôªSôR NoUô

ÅÓ-©[ôh-¬Vp GvúPh B¡V YojRLm ùTÚ¡ ®ûXúVÚm. úUÛm Yôu ùY°«p CÚdÏm úLôsLÞdÏ (Sattellite) A§L Tô§l× HtTÓm. AodLô§T§ . AWÑdÏ TX YûLL°p úLô¥dLQdLô] TQ YWÜ HtTÓm.Ñd¡Wu TXu : Uk§¬ ÑdW]ôL CÚlTRôp. AVpSôhÓ YojRLm XôTm RÚm. A§L UûZ«]ôp ùYs[m ùTÚdùLÓjÕ KÓm. ÑTUvÕ SkR] 2012-2013 7 SkR] YÚP SY SôVLoLs TXu Wô_ô . Yô²ûX Uôt\jRôp A§L ×Vp UûZ EiPôÏm. CqYôiÓ 13-Ïû\kR Lôt\ÝjR RôrܨûX HtTÓjÕm. ùTiLÞdLô] TX קV §hPeLs A±ØLlTÓjRlThÓ ùNVpTÓjRlTÓm. Uk§¬ . ©\Ï KW[Ü Ïû\Ùm. . B]ôp AYoL°u ùRôpûX ØÝYÕUôL ¿eLôÕ.Nk§Wu TXu : Nk§Wu-ÑdWu NxPôxPL úRô`UôL YÚYRôp ºúRô`Q ¨ûX ØÝYÕUôL UôßTÓm. ETV Xd]m ùLôiÓ Am^j§p v§W Xd]m ùLôiÓm ã¬V TLYôu Wô£-SYôm^j§p EfNm ùTtß ÑTúVôLjÕPu ©\d¡\Õ. ^vVô§T§ .Ñd¡Wu TXu : Ñd¡Wu úLÕ NmTkRm ùTtß Bh£«p CÚlTRôp.Ñd¡Wu TXu : ùTiL[ôp B[lTÓm úRNUôL CÚdÏm Sm Sôh¥p CqYÚPm Wô_ôYôL ÑdWu YÚYRôp Uj§V Uô¨X AWÑLs Su\ôL ùNVpTÓm.Ñd¡Wu TXu : ¾YWYô§Lû[ GpûX«p T¦Vôtßm WôÔYj§]o LhÓTÓjÕYo. קV ®§Øû\Ls B¡VûY CVt\lTÓm. ®ûXYô£ Ht\m HtTÓm.ã¬Vu TXu : CqYÚPm ùTôÚsL°u Tt\ôdÏû\ ØR-p HtThÓ ©u ùSp-A¬£ ®ûXúVt\Øm. Lô¡Rm. Aû]jÕ ÏZlTeLÞdÏm ùTôÕYô] ¾oÜ LôQlTÓm. ØuT²-©uT²«]ôp UdLs AY§ÙßYo. Yô²ûX Uôt\jRôp CûYLs HtTÓm. SkÕê«o úSôVô ]-ÙúU AkRWj§u Áà§ÚkçUùUÝ ªdL ùLÓ§ÙiPôm úLôuU¥Y ù]uú\¿ áß CkR SkR] YÚPj§p EXLm ØÝYÕm A§LUô] UûZ ùTnÙm. LôYpÕû\ Øû]lTôL ùNVpTÓm. Rào Wô£«p Rào SYôm^ Wô£«p. RôuVô§T§ . ùY¥ ®TjÕdLs. A§L ®TjÕLs.04. ÏiÓ ùY¥l× A§Lm CÚdÏm. AhûP ùTôÚhLs. TgNm ªÏm. Ød¡V vRXeL°p A§L Tô§l×Ls HtTÓm. úN]ô§T§ . TQT¬Uôt\m HUôt\m A°dÏm. UdLs úSô«]ôp Tô§dLlThÓ AY§ TÓYo. Aû]jÕ BßLÞm ¨Wm© LûW×WiúPôÓm. Nk§Wu-ÑdWu NxPôxPL úRô`UôL YÚYRôp TÚY LôXj§p ùTnÙm UûZdÏ Øuàm ©uàm UûZ Tô§l×Ls HtTÓm. éª A§of£Ùm HtTÓm. קV LiÓ©¥l×Ls.6 SkR] 2012-2013 E c WôU ù_Vm c ÏÚlúVô SU: c SYd¡Wa ^aôVm c TWl©WmUúQ SU: c SkR] YÚ` TgNôeLm (2012-2013) ×Ru ã¬V ÏÚ SkR] YÚP LR YojRUô] YÚ`eLs ÑdW úLÕ SkR] YÚ` EXL _ôRLm Nk§ WôÏ ùNq m ] d X N² LR Nô-YôL] YÚPm LR L-VlRm YojRUô] Ce¡Äx YojRUô] ¶´¬ YojRUô] T^YojRUô] ùLôpXm YojRUô] YsÞYo YojRUô] ©WTYô§ YojRUô] ®dWU NLôlRm 1934-1935 5113 2012-2013 1433-1434 1421-1422 1187-1188 2043-2044 26 2069-2070 ×jùRô° RÚm UeL[LWUô] SkR] YÚP _Lj _ôRLm SkR] YÚPm £j§ûW UôRm 1m úR§ (13. úULô§T§ . SkR] YÚP L® TXu SkR]j§u Uô¬Vôß SôùPeÏm TgNªÏm. UûX TϧL°p A§L UûZ«]ôp UûX N¬Ü HtThÓ Tô§lTûPÙm. §¼o§¼ùW] ùTôu-BTWQ ®ûXúVt\m HtTÓm. TgÑ A¡VûY Ht\-C\dLj§u Nk§dÏm.Ñd¡Wu TXu : Nk§Wu-NdWu NxPôxPL úRô`UôL YÚYRôp A§L Lôt\ôp ÑZp HtThÓ Uû\Ùm.2012) ùYs°d¡ZûU ã¬V ERVô§ Sô¯ûL 29-10dÏ UôûX U¦ 05-40dÏ AxPª §§ EjWôPm 1-m TôRm LuVô Xd]j§p £mU SYôm^ Xd]j§p. Ej§úVôLvRoLÞdÏ RûPlThP TR® EVoÜ¡hÓm. Aû]jÕ NûUVp YvÕdL°u ®ûXúVt\m HtThÓ. TX TϧL°p ùYs[¿o ãÝm ATôVm HtTÓm. קV BûPLs Utßm BûXLs §\dLlThÓ úYûX Yônl×Ls ùTÚÏm.

C[ôqÚR YÚ`m. B`ôPm. Uô£. ùN[ªV. ®V. ÑTm. ®dWU NLôlRm WôUúRYNLôlRm. ÕkÕ©. ©Ã§. ©Wú_ôjTj§. ©WRôTÚj§W NLôlRm. Rªr YÚPeLs . ¡ÃxUÚÕ (B²-B¥) YÚ`ÚÕ (BY¦-×WhPô£). ©WúUôçR. BÙxUôu. NÕxTôRm-Sôn. ®úWô§. £WYQm. LWûN-Vôû]. ®dÚ§.TôpÏQm : éoYTbm (A) ÑdXTbm : AUWTbm (A) ¡ÚxQTbm 9 . YwWm. NÕoj§. ®[m©. ûY§Ú§ úYû[Ls-3: NôjÅLm . ®Új§. ûYNôLm. Ï°Ls. UuUR. AxPª. ¥NmTo ^mvdÚR UôReLs : úU`m. ªÕ]m. ®`÷. WdRôh£. NôoY¬. ÑLoUm. SôLYm-Tôm×.Wô_^m Ï°Lô§Vo-9: LôXu. LPLm. ¡mvÕd]m-×Ý úVôLeLs-27 : ®xYLmTm. RàÑ. ©lWY¬. LW. ÚjúWôjLô¬. ©WômUm. AV]eLs-2 : Ej§WôVQm. _øu. Uôof. NodLûW ®ûXúVt\m HtTÓm. Lôoj§Lm. ÑT¡ÚÕ. ©WUô¾^. TY. ×WhPô£. T¬úYPu. ùW[j¬. úNôT]m. AbV. AojRlWLWu. ÕoØ¡. £jWTôà. TÃLm. ®TY. £mUm.RôU^m . RôWQ. ®úWô§¡ÚÕ.2012-2013 SkR] 8 CW^ô§T§ . ùYÏRôuV. NÕojR³. RªrUôRm-12 : £j§ûW. Ñl©Wm. Wôb^.Nk§Wu TXu : LfNô GiûQ ®ûXúVt\-C\dLjRôp ÑUôo IkÕ Øû\ ùThúWôp-¼Np ®ûXúVt\m HtTÓm. WmªVR YÚ`m. £j§. Rh£QôVQm ÚÕdLs-6 : Y^kRÚÕ (£j§ûW-ûYLô£). HLôR³. SkR] 2012-2013 Wô£Ls-12 : úU`m-¬`Tm-ªÕ]m-LPLm-£mUm-Lu²-ÕXôm-®Úf£Lm RàÑ-ULWm-ÏmTm-Á]m ÙLeLs-4 : ¡úWRôÙLm-§úWRôÙLm-ÕYôTWÙLm-L-ÙLm YÚ`eLs-7: TôWRYÚ`m-¡m×Ú` YÚ`m-a¬ YÚ`m. Øk§¬ §Wôûb ®ûX Ïû\Ùm. Nôj§Vm. ¸XL. Y¦ûN-GÚÕ. §Ú§. ¿W^ô§T§ . Tôoj§T. ùL[XYm-Tu±. TôXYm-×-. Cj§WRàÑ. UôoL£Wm. SYmTo. ®_V. ÕuU§. ®Úf£Lm. çUúLÕ. B². S[. H®[m©. ùT[UYôW^Wm. IWQYR YÚ`m. £jRôoj§. CkÕYô^Wm. ùT[oQª (A) AUôYôûN LWQeLs-11 : TYm-£eLm. ÙY. v§WYô^Wm. ®ÑYôYÑ. AdúPôTo. úRYWôVNLôlRm. HlWp. ùN[ªVYô^Wm. ©WUô§. ûRÕûXúLô¯. ÕuUR]m. NlRª.60 : ©WTY. Tj§ûW-úLô¯ Nϲ-LôdûL. ao`Qm. ×j§ ã¬V Nk§ 6YÚ 10YÚ 7YÚ ùNq 18YÚ 16YÚ 19YÚ 17YÚ 7YÚ WôÏ ÏÚ N² ×Ru úLÕ 20YÚ ÑdW ã¬V Nk§ ùNq WôÏ ÏÚ N² ×Ru úLÕ ÑdW 0-3-18 0-6-0 0-4-6 0-10-24 0-9-18 0-11-12 0-10-6 0-4-6 1-0-0 0-6-0 0-10-0 0-7-0 1-6-0 1-4-0 1-7-0 1-5-0 0-7-0 1-8-0 0-4-6 0-7-0 0-4-27 1-0-18 0-11-6 1-1-9 0-11-27 0-4-27 1-2-0 0-10-24 1-6-0 1-0-18 2-8-12 2-4-24 2-10-6 2-6-18 1-0-18 3-0-0 0-9-18 1-4-0 0-11-6 2-4-24 2-1-18 2-6-12 2-3-6 0-11-6 2-8-0 0-11-12 1-7-0 1-1-9 2-10-6 2-6-12 3-0-3 2-8-9 1-1-9 3-2-0 0-10-6 1-5-0 0-11-27 2-6-18 2-3-6 2-8-9 2-4-27 0-11-27 2-10-0 0-4-6 0-7-0 0-4-27 1-0-18 0-11-6 1-1-9 0-11-27 0-4-27 1-2-0 1-0-0 1-8-0 1-2-0 3-0-0 2-8-0 3-2-0 2-10-0 1-2-0 3-4-0 ϱl× : CkR TgNôeLj§p ùLôÓdLlThÓ Es[ c LW YÚ`j§V Aû]jÕ ØaøojR §]Øm ®Yôaj§tLô]Õ ApX GuTûR ¿eLs ØR-p ׬kÕdùLôs[ úYiÓm. BY¦. ûYLô£. Nô-YôL] NLôlRm. ®V§TôRu YôWeLs-7 : TôàYô^Wm. B¥. ®d¡WU. SYª. ×xVm. A¥dL¥ ªuNôW Tô§l×m HtTÓm. LÚm×. lÚÏYô^Wm. §WúVôR³. Ñd¡X. ûR. Y¬Vôu. ×°. ú_xPm. úU. A§LiPm. RôÕ. NoY´jÕ. úNôT¡ÚÕ. NoYRô¬. R^ª. Á]m. NodLûW. ©XYeL. ®Lô¬. N£WÚÕ (Uô£-Teϲ) §§Ls-15 : ©WRûU. ÏÚYÚ`m NLôlReLs-8 : TôiPY NLôlRm. ÕYôR³. ³jRm. TgNôeLj§p ùLôÓdLlThÓs[ SôhLs NoY ØaøojR §]eLs BÏm. Õ®§ûV. DvYW.Lôoj§ûL. UôoL¯. BLvh. _øûX. Teϲ NeLtT UôRm-12 Y[o©û\ úRn©û\ : ûNjWm. §Ú§ûV. LÚm× ®û[fNp Tô§dLlTÓYRôp.×Ru TXu : ùYpXm. T¬Rô©. SkR]. ÏúWôR]. ÏÚYô^Wm. Nx¥. ULWm. NôRôWQ. TX Ød¡V FoL°p ALrYôWônf£ úUtùLôs[lThÓ YôÙ LiÓ©¥dLlTÓm. TWôTY. Be¸W^. Lô[Ùj§. Ce¡Äx UôReLs-12 :_]Y¬. ¬`Tm. B]kR. £Ym. ãXm. C§p SUdÏ GkR ØaøojR §]m ®Yôaj§tÏ ELkRÕ GuTRû] úRokùRÓjÕ ARtÏ RÏkRôtúTôp ØaøojRm ¨fN«dLÜm. Lu². TgNª. _k§Wm. GULiPu. LiPm. TôjWTRm Bv®_m. ÏmTm. ùNlPmTo. ®V¾TôRm. ®VôLôRm. ÕÚYm. ©eL[. cØL. _V. IlT£. ÑTôà. ÕXôm. ©XY. ÏúWô§. NWjÚÕ (IlT£-Lôoj§ûL) úaUkRÚÕ (UôoL¯-ûR). ùN[TôdVm.

00-10.30-9.28 6.00-7.30-6.05 6.00-10.30-9.30 5.21 6.00 6.30 32 Sô¯ 43 Sô¯ 31 Sô¯ 42 Sô¯ 31 Sô¯ 21 Sô¯ 14 Sô¯ 6.00-7.30-7.30-7.50 5.24 6.30 6.30 9.01 6.00 3.30-9.10 B² 11E 5.45 5.30 7.58 6.25 6.09 6.10 SkR] 2012-2013 SkR] c SkR] YÚ`j§V ÑTØa÷ojR §]eLs ×ÕûY«p SkR] YÚ`j§V ãoúVôRV LôXm 26E 5.39 6.30-3.00-7.00-4.00-7.00-6.00-7. UôR Rª 04 07 13 22 29 03 04 05 10 12 18 19 25 28 32 04 07 15 21 24 31 04 06 11 13 27 03 05 10 11 12 21 24 01 02 12 £j§ûW 21E 5.30-9.20 IlT£ UôRm £j§ûW ûYLô£ B² B¥ BY¦ ×WhPô£ IlT£ Lôoj§ûL UôoL¯ ûR Uô£ Teϲ 11 2012-2013 B-úR§ 16-04-2012 19-04-2012 25-04-2012 04-05-2012 11-05-2012 16-05-2012 17-05-2012 18-05-2012 23-05-2012 25-05-2012 31-05-2012 01-06-2012 07-06-2012 16-06-2012 14-06-2012 18-06-2012 21-06-2012 29-06-2012 05-07-2012 08-07-2012 15-07-2012 20-08-2012 22-08-2012 27-08-2012 29-08-2012 12-09-2012 19-09-2012 21-09-2012 26-09-2012 27-09-2012 28-09-2012 07-10-2012 10-10-2012 17-10-2012 18-10-2012 28-10-2012 ¡Z §eL ®Vô ×Ru ùYs ùYs ×Ru ®Vô ùYs ×Ru ùYs ®Vô ùYs ®Vô Oô« ®Vô §eL ®Vô ùYs ®Vô Oô« Oô« §e ×Ru §eL ×Ru ×Ru ×Ru ùYs ×Ru ®Vô ùYs Oô« ×Ru ×Ru ®Vô Oô« §§ RNª §WúVô NÕo §WúVô Nx¥ HLô ÕYô §WúVô Õ®§ NRo HLô ÕYô §Ú§ Nx¥ RNª N£ Õ®§ RNª Õ®§ TgN ÕYô §Ú§ TgN HLô §WúVô HLô NÕo Nx¥ HLô ÕYô §WúVô NlR RNª Õ®§ §Ú§ N£ Sbj A®h Ej§ úWô¡ avR EjWô Ej§ úWY Av® ªÚL ×]o avR £j§ EjWô NRV úWY úWô¡ ×]o ÑYô EjWô NRV úWô¡ EjW £j§ êXm £WY éNm ÑYô Aà` £WY A®h NRV ªÚL éNm ÑYô Aà` úWY úVô £jR £jR £jR Aªo £jR £jR £jR Aªo £jR £jR £jR £jR £jR £jR £jR Aªo Aªo £jR Aªo £jR £jR £jR £jR Aªo £jR £jR £jR £jR £jR £jR £jR £jR £jR £jR £jR Aªo Xd] úU` ¬`T ¬`T ¬`T ¬`T ¬`T ªÕ] ¬`T ¬`T ªÕ] LPL ªÕ] LPL LPL LPL ªÕ] LPL LPL ªÕ] LPL LPL ÕXô ÕXô £mU ÕXô ®Úf Lu² Lu² Lu² ÕXô ÕXô Lu² ÕXô ÕXô ®Úf ®Úf úSWm 6.00 7.00 9.30-12.00 7.00 6.54 6.45 5.45 5.44 5.30-3.57 5.00 6.34 6.37 6.30-9.44 5.00 9.47 5.32 6.02 6.00 7. AuToLú[.00 6. ×i¦VØm áP.00.00 6.00-7.16 6.54 5. Ruû]lúTôp CqÜX¡p GYWôÛm ùNnV Ø¥VôÕ Gußm ©WômUQ úNYLu Gußm ÏXúNLWu Gußm RmThPm A¥jÕd ùLôiÓ TQm T±dÏm Ïs[S¬Lû[ Sm© JÚ úTôÕm HUô\úYiPôm.50 5.00-10.00 6.01 6.30-12.49 5.30 7.00-7.00 9.30 12.00 3.30 9.00 6. _ôRL T¬YojRû] GuTÕ TúWôTLôWUôL YWuYç®u ùTtú\ôoLÞdÏ ®YWeLû[ A°jÕ LôXj§p ®Yôam ùNnÕ ûYlTÕ.29 6.30-3.30 9.59 6.00 6.17 6.48 5.00-7.30 6.30 7.30 9.00 6.00-10.00 6.30-7.00-1.30-9.33 6.30 7. Ï°ûL LôXeL°p AÑT LôoVeLs ùNnVXôLôÕ.30 10.00 7.22 6. WôÏLôXm Utßm GULiPm ØR-V LôXeL°p ϱjR úSWj§p ÑT LôoVeLû[ R®odL úYiÓm.30 6.30-3.7.01 5.00-10.44 5.00-7.00 6.00-7.00 .00-1.00-7.46 5.30 12.30-7.34 6.13 BY¦ 6E 5.31 6.30-9.00 6.30 6.30 10.56 6.00 9.38 6.57 6.00-7.00-10.30-9.30 6.16 ×WhPô£ 1E 6.00-10.00 12.30 1.00-1. CÕ ×²RUô] úNûYVôÏm.30-9.04 6.30 7.30 7.00-4.30 6.00 6.00 7.38 6.00 6.30-7.30 4.00 6.00 6.01 6.30 6.00-10.00-7.38 6.30-9.11 6.30-6.30 1.52 5.27 6.30-9.37 6.35 6.00 6.01 6.00 úUtLiP Sô¯ûLdÏ úUp êúQØdLôp Sô¯ûL §VôwV LôXUôÏm.30 7.30 5-00-6.00 6.30-12.58 6.07 6.00-7.00-7.00-1.00-4.46 5.00 7.03 YôWm WôÏLôXm GULiPm Ï°ûL §VôwVm LôXu Oô«ß §eLs ùNqYôn ×Ru ®VôZu ùYs° N² 4.30 1.00 12.30-9.38 6.52 5.07 ûYLô£ 16E 5.00 6.30 6.30-12.30 3.53 5.00 10.00-10.13 6.30 1.00-4.30 3.03 6.30 10.00-7.30-9.00 9.

30 6.00 6.00 5.00 9.00 6.30-7.30 9.30 9.30-9.00-8.30 6.30-9.30 6.30 7.12 SkR] 2012-2013 SkR] c SkR] YÚ`j§V ÑTØa÷ojR §]eLs Teϲ Uô£ ûR Lôoj§ûL UôR Rª 26 30 04 11 15 18 20 24 25 27 04 05 10 19 25 01 02 03 08 10 20 29 01 02 05 16 25 B-úR§ 11-11-2012 15-11-2012 19-11-2012 26-11-2012 30-11-2012 03-12-2012 05-12-2012 09-12-2012 10-12-2012 12-12-2012 17-01-2013 18-01-2013 23-01-2013 01-02-2013 07-02-2013 13-02-2013 14-02-2013 15-02-2013 20-02-2013 22-02-2013 04-03-2013 13-03-2013 14-03-2013 15-03-2013 18-03-2013 29-03-2013 07-04-2013 ¡Z Oô« ®Vô §eL §eL ùYs §eL ×Ru Oô« §eL ×Ru ®Vô ùYs ×Ru ùYs ®Vô ×Ru ®Vô ùYs ×Ru ùYs §eL ×Ru ®Vô ùYs §eL ùYs Oô« §§ ÕYô Õ®§ Nx¥ §W §Ú§ TgN NlR HLô ÕYô N£ Nx¥ NlR ÕYô TgN ÕYô §Ú§ NÕo TgN RNª ÕYô NlR Õ®§ §Ú§ NÕo NlR Õ®§ ÕYô Sbj avR Aà` £WY Av® ªÚL éNm ULm £jR ÑYô Aà Ej§ úWY úWô¡ av êXm Ej§ úWY Av ªÚL ×]o Aà Ej§ úWY Av® úWô¡ £j§ NRV úVô Aªo £jR Aªo £jR £jR £jR £jR £jR Aªo £jR £jR Aªo £jR Aªo £jR £jR £jR Aªo £jR £jR £jR £jR £jR Aªo Aªo £jR £jR Xd] RàÑ RàÑ ULW ULW RàÑ RàÑ RàÑ ULW RàÑ RàÑ Á] ULW ULW ÏmT Á] ÏmT úU` ÏmT Á] Á] Á] Á] úU` Á] Á] úU` ¬`T úSWm 7.00-10.30-7.00 7.00-7.30-7.30-9.00-7.30 7.30 6.00-10.00-10.30 6.30 6.00-7.00 7.00-7.30 5.00 6.00-6.30 7.30-9.30-9.00-7.30 6.30-9.00-7.30-9.30 9.00-7.00-10.00 £j§ûW ×Ru 13 2012-2013 ã¬V ÏÚ ûYLô£ ÑdW úLÕ ×Ru ÏÚ 02E ¬`T-×R 04E ¬`T-ÏÚ 18E ªÕ] ×R 27E ¬`T-Ñd(Y) 32E ªÕ] ã¬V 17E úU`-×R 20E ªÕ]-Ñd WôÏ N² 07E LPL-×R 09E Lu²-ùN 27E ªÕ]-×R WôÏ 08E £mU ×Ru 15E LPL ÑdW 25E Lu² ×Ru 27E ÕXô N² 31E Lu² ã¬V WôÏ ùNq ÏÚ ÑdW úLÕ ã¬V ×Ru ùNq 01E LPL ã¬V 14E ªÕ] ÑdW 19E LPL ×Ru 30E ÕXô ùNq ×Ru ã¬V ùNq N² WôÏ BY¦ ÏÚ ùNq B¥ N² úLÕ ÑdW N² WôÏ B² ÏÚ ÑdW úLÕ ã¬V úLÕ ×WhPô£ ÏÚ ÑdW úLÕ ×Ru ã¬V N² 11E ®Úf ùNq 11E ÕXô ×Ru 12E £mU ÑdW WôÏ ùNq N² ÑdW ã¬V ×Ru .30 6.00-7.30-7.00-6.30 6.30 6.00-7.00-7.30 6.00-7.30 6.30 6.30-7.00-10.30 7.30 6.00 £j§ûW c ®_V YÚ`j§V ÑTØa÷ojR §]eLs 01 02 18 19 23 29 30 14-04-2013 15-04-2013 01-05-2013 02-05-2013 06-05-2013 12-05-2013 13-05-2013 Oô« §eL ×Ru ®Vô §eL Oô« §eL NÕo TgN Nx¥ NlR ÕYô Õ®§ §Ú§ ªÚL ªÚL EjWô £WY Ej§ úWô£ ªÚL £jR Aªo Aªo £jR £jR £jR Aªo ¬`T ¬`T ªÕ] ªÕ] ¬`T ¬`T ¬`T 7.30-7.00 9.30-9.00-7.30 6.00 7.

the Mahasamasthan is pleased to confer a citation as "JYOTHISHA VIGYANA KRUSHIVALA" Uô£ úLÕ ×Ru N² ûR UôoL¯ úLÕ 15 2012-2013 Lôoj§ûL ÏÚ úLÕ ùNq WôÏ SkR] Teϲ ÏÚ 10E ÏmT ÑdW 18E Á] ùNq ÑdW N² WôÏ ã¬V ùNq ÑdW ×Ru úLÕ ÏÚ 01E Á] ã¬V 05E Á] ÑdW 22E Á] ×Ru 28E úU` ùNq 29E úU` ÑdW 31E úU` ã¬V N² WôÏ The Peetam Blesses by invoking the divine grace of Ambal Sri Raja Rajeswari.2002 SRI SRI SIVA CHIDANANDA BHARATHI SWAMI SRI SIDDESWARI PEETADHIPATHI . the presiding deity of Sri Siddheswari Peetam With Narayanasmritis Camp : Pondicherry Date : 25. Swaminathan S/o Ganapathy Iyer of Pondicherry is taken a brilliant task of Computing Panjangam and noble career of Astrologer. COURTALLAM .14 SkR] 2012-2013 IlT£ ÏÚ úLÕ 01E ÕXô ã¬V 07E Lu² ÑdW 21E Rào ùNq 02E ÕXô ÑdW 17E ÕXô WôÏ 17E úU` úLÕ 20E ®Úf ×Ru 27E ®Úf ÑdW 30E ULW ùNq 30E Rào ã¬V ã¬V ×Ru N² ÑdW ùNq ã¬V WôÏ ÏÚ ùNq 09E Rào ×Ru 21E Rào ÑdW 25E ULW ×Ru ã¬V ÑdW ×Ru N² WôÏ úLÕ ã¬V ùNq ×Ru ã¬V ×Ru ùNq ÏÚ 01E ULW ã¬V 10E ÏmT ùNq 15E ÏmT ×Ru 16E ULW ÑdW 30E ÏmT ã¬V N² WôÏ ÑdW ÑdW MOUNASWAMY MUTT. He must promote vedic and divine science of astrology in its right perspective. In recognition of his services in this direction. We believe that he will have better future.627 802 AWARD OF DISTINCTION Chiranjeevee G.03.

ªu]p ÑT§]m. Nk§W R¬N]m EjRUm Lôoj§ûL ®WRm. _Tm ùNnV EjRUm ÑT LôoVeLs. AmUu BWôRû] EjRUm R²V Sôs. ¨X A§oÜ Yônl×Ls EiÓ úaôUm. ûYNôL TÏ[ ©WRûU A§L úNReLs EiÓ.£j§ûW (April . ×Õ ùRô¯p ùRôPeL ÑTm Ñd¡XTb ©WRûU RôuVô§Ls Rô]m ÑTm.Y^kRÚÕ . A§L Lôtß ÑT§]m. úRúYk§W éû_Ls ®Nô 55-53 Sô¯. ×m^Y]m. UôR £YWôj§¬. ¨ú`Lm ÑTm B§NeLWo _Vk§. ETYôNm EjRUm AbV §Ú§ûV. úU` 㬠29-10. XôYiVô ùL[¬ ®WRm L¬Sôs. AofNû] EjRUm ÑTLôoVeLs R®odLÜm. Á]ô· §ÚLpVôQ EtNYeLs ©WúRô`m. ×jR éo¦Uô. ¨ú`Lm EjRUm £WYQ ®WRm. . A§L úNReLs. NeLP-aW NÕoj§.May 2012) ÑT§]m. TXWôU _Vk§. UûZ EiÓ L¬Sôs. UûZ NôWp. éû_ EjRUm ÑT§]m. LPp ºt\m ÑT§]m. ×Õ ØVof£Ls. UûZ £WYQ ®WRm. ÑT LôoVeLs R®odLÜm R²VSôs. £jWô ùT[oQª Õ®§ûV 54-04 Sô¯. ®Yôam-Nôk§ ØaøojReLs ÑTm NoY HLôR£.EiÓ Lj§¬ ùY«p BWmTm. Ad² Sbj§Wm úRô`ôWmTm 06-59 Sô¯ûL £jWÏlR éû_. ®Yôam. ExQm. cSPWô_ BWôRû]. Rô]-RoUm ùNnV EjRUm ÑT§]m. AWÑ ®ÓØû\ R²V Sôs. Lôtß. Rªr YÚP©\l×. £Y Y¯TôÓ. ©WúRô`m.16 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 May 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 April 2012 úVôLm Rªr Be¡ YôWm £ £ A-£ £ U A-£ £ A £ £ U-A A £ U £ £ £ £-U £ A U-£ A-£ U-A £-U £ £-A U-A £ £ £ U-£ SkR] 2012-2013 ùYs N² Oô« §eL ùNq ×Ru ®Vô ùYs N² Oô« §eL ùNq ×Ru ®Vô ùYs N² Oô« §eL ùNq ×Ru ®Vô ùYs N² Oô« §eL ùNq ×Ru ®Vô ùYs N² Oô« §§ NlR AxP SYª RNª HLô ÕYô §WúVô N£ AUô ©WR Õ®§ §Ú§ NÕo TgN Nx¥ NlR AxP SYª RNª HLô ÕYô §WúVô N£ ùT[ ©WR §Ú§ NÕo TgN Nx¥ NlR AxP 11-26 08-13 06-06 05-09 05-30 07-11 10-02 13-55 18-55 23-36 28-36 33-13 37-07 40-01 41-43 42-07 41-16 39-15 36-06 32-33 27-13 21-50 16-05 10-04 03-06 52-35 47-45 43-37 40-22 38-11 37-11 Sbj§Wm £Wô §§ éWô 24-21 EjWô 23-13 £WY 23-08 A®h 24-16 NRV 26-40 éWh 30-17 Ej§ 35-00 úWY 40-39 Av® 46-52 TW¦ 53-20 Lôo 59-34 úWô¡ 60-00 úWô¡ 05-24 ªÚL 10-16 §ÚYô 14-05 ×]o 16-40 éNm 18-01 B«p 18-16 ULm 17-16 éWm 15-19 EjW 12-37 avR 09-14 £j§ 05-29 ÑYô 01-26 Aà` 53-20 úLh 49-46 êXm 46-51 éWô 44-36 EjWô 43-10 £WY 42-52 A®h 43-47 ãuV SYª RNª HLô ÕYô §WúVô N£ AUô ©WR A§§ Õ®§ §Ú§ NÕo TgN Nx¥ NlR AxP SYª RNª HLô ÕYô §W-N£ ùT[ ©WR Õ®§ §Ú§ NÕo TgN Nx¥ NlR AxP SkR] Rª 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 2012-2013 17 Ej§WôVQm . R®odLÜm ùRô¯Xô[o §]m. ¨ú`Lm EjRUm NoY AUôYûN. Uj³V _Vk§. ºUkRm.

NeLPaW NÕoj§. ¸r Lôtß. Yô]m ©WLô£dÏm ÑT§]m. AYUôLm. ®xÔT§ ×iV LôXm ûY£Wô. ®Yôa ÑTØaøojRm. RNª §§ 55-11 Sô¯. A§L ®TjÕdLs R²V Sôs. 03-11 Sô¯ûLdÏ úUp ÑTm AÑT ùNn§Ls A§Lm ÑT LôoVeLs ®XdLÜm. ¡Úµ úYûXdÏ EjRUm. ®Yôam ÑTm ÑT§]m. UûZ EiÓ. dÚµ úYûXdÏ ÑTm Ad² Sbj§W úRô` ¨Yoj§ [02-07pm] cWôUôSkR TôW§ vYôªLs _Vk§ L¬Sôs. ®Yôam-¨ú`Lm ÑTm ÑT§]m. UkRUô] ®VôTôWm ÕoLôvRôT]m. ®Yôam. R²V Sôs ú_xP TÏ[ ©WRûU. ã\ôY° ATôVm Nx¥ ®WRm. ×Vp Lôtß. Lj§¬ úRô` ¨Yoj§ N² TgNª. ¨XA§oÜLs ÑT§]m. ú_xP ÑjR ©WRûU Nk§W R¬N]m. R²V Sôs ÑT§]m. §ÚdúLô«pL°p EtNYm ùT[oQª ®WRm. Tj§Wm T§V EjRUm ÑT§]m. ®Yôam. ÑZpLôtß ÑT§]m. UûZ 3 SôhLs ÑT§]m. ×m^Y]m. NoY HLôR£. ¨ú`Lm. ®Yôam. Nx¥ ®WRm. ªÕ] ã¬V 48-54 Sô¯ } . ã¬Vû]fÑt± T¬úYPm NoY AUôYôûN.June 2012) ¬`T ã¬V 24-42. Lôoj§ûL ®WRm §Ú§]vlÚd. ®Yôam.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 June 2012 £-U U-A £-U £-A Aªo £jR £jR U-A A-£ £jR U-A £-U £-U £-U A-£ £-U A-U £jR £jR A-£ UWQ £jR £-A U-A £jR £-U £jR U-£ £-U U-A £-U £-A May 2012 18 úVôLm Rªr Be¡ YôWm §eL ùNq ×Ru ®Vô ùYs N² Oô« §eL ùNq ×Ru ®Vô ùYs N² Oô« §eL ùNq ×Ru ®Vô ùYs N² Oô« §eL ùNq ×Ru ®Vô ùYs N² Oô« §eL ùNq ×Ru ®Vô SkR] Sbj§Wm SkR] £Wô §§ NRV 45-50 éWh 49-10 Ej§ 53-42 úWY 59-07 Av® 60-00 Av® 05-17 TW¦ 11-45 Lôo 18-03 úWô¡ 23-56 ªÚL 29-06 §ÚYô 33-10 ×]o 35-59 éNm 37-38 B«p 38-04 ULm 37-18 éWm 35-33 EjW 32-00 avR 29-47 £j§ 26-03 ÑYô 22-01 ®Nô 17-55 Aà 13-58 úLh 10-20 êXm 07-08 éWô 04-43 EjWô 03-04 £WY 02-33 A®h 03-11 NRV 05-04 éWh 08-09 Ej§ 12-27 úWY 17-44 ãuV ãuV HLô ÕYô §WúVô N£ AUô ©WR Õ®§ §Ú§ NÕo TgN Nx¥ NlR AxP SYª RNª HLô ÕYô §WúVô N£ ùT[ ©W-Õ® §Ú§ NÕo TgN Nx¥ NlR AxP SYª RNª HLô 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2012-2013 §§ SYª RNª HLô ÕYô §WúVô N£ AUô ©WR ©WR Õ®§ §Ú§ NÕo TgN Nx¥ NlR AxP SYª HLô ÕYô §WúVô N£ ùT[ ©WR Õ®§ §Ú§ NÕo TgN Nx¥ NlR AxP SYª RNª 37-25 38-54 41-39 45-24 49-54 54-48 59-47 60-00 04-22 08-14 11-06 12-45 13-06 12-15 10-11 07-00 02-56 52-38 46-44 40-39 34-35 28-44 23-13 18-13 13-55 10-35 08-20 07-14 07-22 08-47 11-24 15-04 Rª 2012-2013 19 Ej§WôVQm .ûYLô£ (May . ®Yôam. ÑT§]m. ¨ú`Lm ÑTm N²l ©WúRô`m. R²V Sôs. ¨ú`Lm. dÚµ úYûXdÏ ÑTm L¬Sôs. UûZ NôWp Nk§W R¬N]m.Y^kRÚÕ . LoTôRô]m. R²V Sôs ûYLô£ ®NôLm. UôR £YWôj§¬. ¨ú`Lm ÑTm. ÏÚ ùTVof£ 06-27 Sô¯ûL L¬Sôs. LoQé`Qm ÑTm NÕoj§ ®WRm ÑT§]m. Au]lWôN]m ÑTm £WYQ ®WRm. §Ú§]vlÚd.

úUL êhPm Yô²ûX Uôt\eLs HtTÓm A±V YûL BWônf£ Uôt\eLs. ºúRô`Q Uôt\m Lôoj§ûL ®WRm.20 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 July 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 June 2012 úVôLm Rªr Be¡ YôWm A-£ £-A £jR Aªo £-U £jR Aªo UWQ U-A U-£ £jR A-£ U-£ £-A £jR £jR UWQ £jR A-£ Aªo £jR U-£ £-A £jR U-£ A-£ UWQ A-£ £jR Aªo £jR SkR] 2012-2013 ùYs N² Oô« §eL ùNq ×Ru ®Vô ùYs N² Oô« §eL ùNq ×Ru ®Vô ùYs N² Oô« §eL ùNq ×Ru ®Vô ùYs N² Oô« §eL ùNq ×Ru ®Vô ùYs N² Oô« §§ HLô ÕYô §WúVô N£ AUô ©WR Õ®§ §Ú§ NÕo TgN Nx¥ NlR AxP SYª RNª HLô ÕYô N£ ùT[ ©WR Õ®§ §Ú§ NÕo TgN Nx¥ NlR AxP SYª RNª HLô ÕYô 19-23 24-18 29-05 33-45 37-37 40-29 42-11 42-37 41-44 39-39 36-29 32-24 27-28 22-11 14-20 10-15 04-08 52-38 47-35 43-15 39-49 37-27 36-16 36-19 37-19 40-11 43-44 48-09 52-58 57-51 60-00 Sbj§Wm £Wô §§ Av® 23-43 TW¦ 30-03 Lôo 36-25 úWô¡ 42-09 ªÚL 47-49 §ÚYô 52-09 ×]o 55-21 éNm 57-17 B«p 57-37 ULm 57-26 éWm 55-51 EjW 53-27 avR 50-10 £j§ 46-40 ÑYô 42-41 ®Nô 38-36 Aà`34-34 úLh 30-51 êXm 27-36 éWô 24-57 EjWô 23-08 £WY 22-20 A®h 22-42 NRV 24-17 éWh 27-06 Ej§ 31-05 úWY 36-09 Av® 42-02 TW¦ 49-21 Lôo 54-45 úWô¡ 60-00 ãuV A§§ §WúVô N£ AUô ©WR Õ®§ §Ú§ NÕo TgN Nx¥ NlR AxP SY-RN HLô ÕYô §WúVô N£ ùT[ ©WR Õ®§ §Ú§ NÕo TeN Nx¥ NlR AxP SYª RNª HLô ÕYô SkR] Rª 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 2012-2013 21 Ej§WôVQm -dÃxUÚÕ . úUL Lo_ûQ ÑT§]m. ¨ú`Lm ÑTm. §§jYVm ÑT§]m. UûZ N² ©WúRô`m. úYûX ºo ùNnV ÑT§]m. ®Vô^ éû_ B`ôP TÏ[ ©WRûU. CVp× YôrdûL Tô§l×Ls L¬Sôs. ×m^Y]m ÑTm. ã¬Vû] Ñt± T¬úYPm. NoY HLôR£. A§L ®TjÕ UôR £YWôj§¬. Tj§Wm. GÚ®P EjRUm èR] ®VôTôWm ùNnV ÑTm HLôR£.July 2012) L¬Sôs. §Ú§]vlÚd. Nk§W R¬N]m. LPp ºt\m. Tô§l×Ls B`ôP ÑjR HLôR£. ¡Wa-úRô` ¨Yoj§ ÑTm ùT[oQª ®WRm. Lôoj§ûL ®WRm. Ad² TVm ÑT§]m. NôÕoUôvV ®WR BWmTm §WúVôR£ 54-00 Sô¯ûL.B² (June . . Tô§l×Ls B²-§ÚUgNQm. LPu YZdÏ ûTNp ùNnV ÑTm ºúRô`Q ¨ûX Uôt\m Nx¥ ®WRm. ®Yôam-¨ú`Lm. ®Yôam. áoU _Vk§. ¨ú`Lm-LoTôRô]m ÑTm R²V Sôs. NoY AUôYôûN. dÚµ úYûXdÏ EjRUm NeLPaW NÕoj§. ©WúRô`m. SPWô_o A©ú`Lm A§NVeLs ¨LÝm. ÑZp Lôtß. úUpLôtß. UûZ NôWp ÑT§]m. ®Yôam. ÑT LôoVeLs R®odLÜm ®YNôV ¨XeLs. ÑTm R®odLÜm. A§NVeLs EiÓ ÑT§]m. dÚµ úYûXdÏ EjRUm NÕoj§ ®WRm. éª A§oÜ. éØ¥dL ÑTm Nx¥ ®WRm. ÑTm LôoVeLs R®odLÜm UôûX«p YôLô]ô§Ls YôeL ÑTm. £WYQ ®WRm UûZ NôWp. R²V Sôs.

22 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 August 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 July 2012 úVôLm Rªr Be¡ YôWm Aªo £-U £jR Aªo UWQ U-A U-£ £jR A-£ U-£ £-A £jR £jR A-£ £jR £jR A-£ £jR £jR A-U £-A £jR £jR U-£ £jR £jR Aªo £jR A-£ U-£ £jR A-£ SkR] 2012-2013 §eL ùNq ×Ru ®Vô ùYs N² Oô« §eL ùNq ×Ru ®Vô ùYs N² Oô« §eL ùNq ×Ru ®Vô ùYs N² Oô« §eL ùNq ×Ru ®Vô ùYs N² Oô« §eL ùNq ×Ru ®Vô §§ ÕYô §WúVô N£ AUô ©WR Õ®§ §Ú§ NÕo TgN NlR AxP SYª RNª HLô ÕYô §WúVô N£ ùT[ ©WR Õ®§ §Ú§ NÕo TgN Nx¥ NlR AxP SYª RNª HLô ÕYô §WúVô N£ 02-24 06-18 09-15 11-01 11-32 10-44 08-46 05-46 01-44 51-29 45-40 39-35 33-29 27-31 21-53 16-49 12-23 08-51 06-25 05-08 05-09 06-24 08-51 12-25 16-46 21-34 26-28 31-07 35-06 38-06 40-45 40-44 Sbj§Wm £Wô §§ úWô¡ 05-53 ªÚL 06-21 §ÚYô 10-55 ×]o 14-18 éNm 16-20 B«p 17-24 ULm 17-08 éWm 15-51 EjW 13-36 avR 10-40 £j§ 07-04 ÑYô 03-11 Aà 55-03 úLh 51-09 êXm 47-45 éWô 44-57 EjWô 42-56 £WY 41-55 A®h 41-58 NRV 43-17 éWh 45-48 Ej§ 49-29 úWY 54-17 Av® 59-57 TW¦ 60-00 TW¦ 06-10 Lôo 12-37 úWô¡ 18-48 ªÚL 24-27 §ÚYô 29-15 ×]o 32-56 éNm 35-27 ãuV ãuV AUô ©WR Õ®§ §Ú§ NÕo TgN Nx¥ NlR AxP SYª RNª HLô 12-13 N£ ùT[ ©WR Õ®§ §Ú§ NÕo TgN Nx¥ NlR AxP A§§ SYª RNª HLô ÕYô §WúVô N£ SkR] Rª 2012-2013 23 R·QôVQm . LPuYZdÏ ûTNp ùNnV 14 NoY HLôR£. ÏXùRnY Y¯TôÓLs ùNnV 16 Yô²ûX Uôt\m. LPL ã¬V 25-31. ÑT LôoVeLs ùNnV ÑTm 15 ÑT§]m. R²V Sôs 21 Uaô NeLPaW NÕoj§. UûZ NôWp 7 R²V Sôs. UûZ YÚµdÏm 22 ÑT§]m. YP¡ZdúL Yô]_ôXm 8 LÚP TgNª. Úd ETôLoUô.August 2012) 1 ÑT§]m. £Wa Nôk§ úaôUm ùNnV ÑTm 12 ®NôLm 55-53 Sô¯ûL. úNRm 24 éª A§oÜ. SôULWQm. UûZ NôWp 9 Nx¥ §§ 55-14 Sô¯ûL. V_÷o ETôLoUô 18 B¥ 18-Bm ùTÚdÏ. Btß ùYs[m 26 Lôoj§ûL ®WRm. R·QôV] ×iVLôXm. ®Xe¡]m CPùTVof£ 11 AmUu R¬N]m. ×m^Y]m. ºúRô`Q ¨ûX Uôt\m 20 L¬Sôs. ×m^Y]m ÑTm 23 Nx¥ ®WRm. £WYQ. NôWp 17 ÑT§]m.dÃxUÚÕ . NoY HLôR£.B¥ (July . A§L ®TjÕLs 10 L¬Sôs. ©WúRô`m 32 ×ÕûY AWÑ ÑRk§W §]m-®ÓØû\. ÑZp Lôtß. Lôtß. Tj§W T§ÜLs. ùT[-®WRm 19 £WôYQ TÏ[ ©WRûU. ÑTm R®odLÜm 6 Nk§Wû] Ñt± T¬úYPm. ÑRk§W §]m. ÑTLôoVeLs ùNnV EjRUm 30 Yô²ûX Uôt\m 31 ÑT§]m. UôjÚ YodL fWôojRm ùNnV 29 ÑT§]m. ThPô©ú`Lm. Yô] Uôt\m. YWXzª ®WRm 13 ùNôjÕ U§lÀÓLs. TÚY¨ûX Uôt\m. éª A§oÜ. 2 L¬Sôs. Nk§W R¬N]m. ¡Wa úRô` ¨Yoj§ ùNnV ÑTm 4 Cx¥. úU` Nk§ 54-17. LoQé`Qm. §WúVôR£ 53-58 Sô¯ûL. A§L úNRm. B¥ ¡Új§ûL 27 LPu-YZdÏ ûTNp ùNnV EjRUm 28 ÑT§]m. ºúRô`Q ¨ûX Uôt\eLs 5 fWôYQ ÑjR ©WRûU. ÑTm R®odLÜm 25 úLôÏXôxPª. SôL NÕoj§. £mU ã¬V 53-44 Sô¯ . AWÑ ®ÓØû\. UôR £YWôj§¬ 3 NoY B¥ AUôYôûN.

Nk§W R¬N]m L¬Sôs. ®Yôam. ã\ôY° Lôtß. AYUôLm YôL] TÝÕLs ¿dL. ®Yôam. SYª §§ 54-03 Sô¯ ûY£Wô. LPp Yô¦Tm Tô§l× ÑT§]m.24 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 September 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 August 2012 úVôLm Rªr Be¡ YôWm UWQ A-£ £-A £jR £jR £jR A-£ £jR £jR U-A £jR £jR A-£ £jR £jR A-U £-A £jR £jR U-£ £-U £-U A-£ £jR £-A £jR £jR £-A U-£ £-U Aªo SkR] 2012-2013 ùYs N² Oô« §eL ùNq ×Ru ®Vô ùYs N² Oô« §eL ùNq ×Ru ®Vô ùYs N² Oô« §eL ùNq ×Ru ®Vô ùYs N² Oô« §eL ùNq ×Ru ®Vô ùYs N² Oô« §§ AUô ©WR Õ®§ §Ú§ NÕo TgN Nx¥ NlR AxP RNª HLô ÕYô §WúVô N£ ùT[ ©WR Õ®§ §Ú§ NÕo TgN Nx¥ NlR AxP AxP SYª RNª HLô ÕYô §WúVô N£ AUô 40-06 38-15 35-18 31-22 26-37 21-19 15-34 09-32 03-27 51-57 46-49 42-29 38-57 36-29 35-13 35-09 36-26 38-53 42-47 46-49 51-42 56-45 60-00 01-29 05-30 08-43 10-44 11-30 11-02 09-16 06-27 SkR] Sbj§Wm £Wô §§ Rª B«p 36-41 ULm 36-43 éWm 35-37 EjW 33-32 avR 30-43 £j§ 27-19 ÑYô 23-27 ®Nô 19-22 Aà 15-17 úLh 11-22 êXm 07-51 éWô 04-49 EjWô 02-37 £WY 01-18 A®h 01-07 NRV 02-06 éWh 04-18 Ej§ 07-50 úWY 12-25 Av® 17-57 TW¦ 24-02 Lôo 30-29 úWô¡ 36-48 ªÚL 42-34 §ÚYô 47-36 ×]o 51-35 éNm 54-22 B«p 55-53 ULm 56-10 éWm 55-18 EjW 53-27 ãuV ãuV Õ®§ §Ú§ NÕo Tg-Nx NlR AxP SYª RNª HLô ÕYô §WúVô N£ ùT[ ©WR Õ®§ §Ú§ NÕo TgN Nx¥ NlR AxP SYª RNª HLô ÕYô §WúVô N£ AUô ©WR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 2012-2013 25 R·QôVQm . £W-®WRm BY¦ EfN ¨Yoj§ 45-26 ùT[-®WRm. BY¦ EfNôWmTm 17-31 Sô¯ NoY HLôR£ a¬Yô^Wm. ¡ZdúL Ck§W®p A§L UûZ Lôtß. ©WúRô`m. A§L Tô§l× Vôj§Wô§Ls ÑTm. TôjWTR ÑjR ©WRûU Nk§W R¬N]m. UûZ YoµdÏm NoY AUôYôûN. ®xÔT§ ×iVLôXm L¬Sôs. ÑT LôoVeLs R®odLÜm. A§L UûZ ÑT§]m. LPp ºt\m UôR £YWôj§¬. Yô²ûX Uôt\m-A§NVm ÑT§]m. LPuYZdÏ ûTNp ùNnV. Wm_ôu Ti¥ûL NÕoj§ ®WRm. Tj§W T§Ü ÑTm ×Vp EÚYôÏm. Yô²ûX Uôt\m L¬Sôs. ùTôu-BTWQm YôeL ÑTm. ©WúRô`m. LolTôRô]m ÑTm. dÚµ úYûXdÏ. YôL]ô§L[ YôeL ÑTm R²V Sôs. DvYW R¬N]m ÑTm RôuVô§Ls úNL¬jÕ ûYjÕdùLôs[Üm èR] Yv§W ®VôTôWm ÑTm ÑT§]m.BY¦ (August-September2012) NoY AUôYôûN. dÚµúYûX. Rào Nk§ 11-22 ÑT§]m. A§L ®TjÕdLs Nx¥ ®WRm Lôoj§ûL ®WRm. Yô²ûX Uôt\m.YÚ`ÚÕ . Lu² ã¬V 55-54 Sô¯ . UûZ YoµdÏm §Ú§]vlÚd. YP Uô¨XeLs Tô§l×. YPdúL ×Vp TôjWTR TÏ[ ©WRûU. ÑT LôoVeLs R®odLÜm. NoY HLôR£ L¬Sôs. LPu ûTNp ùNnV ÑTm NeLPaW NÕoj§ ®WRm B£¬Vo §]m. èR] ®VôTôWm ÑTm A§L úNReLs.

NoY HLôR£. ®TjÕdLs R®ol× ¬µ TgNª. RôuVô§Ls úNL¬dL ^k¨VvR Uaô[Vm. úLRôW ®WRm BWmTm. Lôtß Uaô-®V¾TôRm. ¨ú`Lm EjRUm ÑT§]m. LolTôRô]m ÑTm Uj§VôxPª.26 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 October 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 September 2012 úVôLm Rªr Be¡ YôWm £jR £jR £jR £jR £-U £jR A-£ £-U £jR £-U £-U £jR U-£ Aªo £jR £jR £-A UWQ U-£ £jR £jR £-A £jR £jR £-A U-£ £-U Aªo £jR £jR SkR] 2012-2013 §eL ùNq ×Ru ®Vô ùYs N² Oô« §eL ùNq ×Ru ®Vô ùYs N² Oô« §eL ùNq ×Ru ®Vô ùYs N² Oô« §eL ùNq ×Ru ®Vô ùYs N² Oô« §eL ùNq §§ ©WR §Ú§ NÕo TgN Nx¥ NlR AxP SYª RNª HLô ÕYô §WúVô N£ ùT[ ©WR Õ®§ §Ú§ NÕo TgN Nx¥ NlR AxP SYª RNª HLô ÕYô §WúVô N£ AUô ©WR 02-40 52-42 46-58 41-02 35-05 29-12 23-42 18-39 14-16 10-47 08-20 07-01 06-59 08-15 10-49 14-27 18-51 23-51 28-57 33-45 37-59 41-13 34-22 44-13 43-48 42-11 39-24 35-40 31-06 25-55 Sbj§Wm £Wô §§ avR 50-45 £j§ 47-25 ÑYô 43-37 ®Nô 39-37 Aà 35-33 úLh 31-34 êXm 27-57 éWô 24-49 EjWô 22-23 £WY 20-52 A®h 20-23 NRV 21-03 éWh 22-58 Ej§ 26-08 úWY 30-27 Av® 35-42 TW¦ 41-40 Lôo 48-04 úWô¡ 54-27 ªÚL 60-00 ªÚL 00-22 §ÚYô 05-37 ×]o 09-47 éNm 12-53 B«p 14-39 ULm 15-13 éWm 14-39 EjW 13-02 avR 10-35 £j§ 07-22 Õ®§ §Ú§ NÕo TgN Nx¥ NlR AxP SY-RN HLô ÕYô §WúVô N£ ùT[ ©WR Õ®§ §Ú§ A§§ NÕo TgN Nx¥ NlR AxP SYª RNª HLô ÕYô §WúVô N£ AUô ©WR SkR] Rª 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2012-2013 27 R·QôVQm . B¡V] ÑTm NoY HLôR£. £WYQ ®WRm. R²V Sôs. Nx¥ ®WRm. SPWôNo A©ú`Lm ùT[oQª ®WRm. A]kR ®WRm.October 2012) Õ®§ûV §§ 55-21 Sô¯ûL. AYUôLm LPp Tô§l×. L¬Sôs. ®Yôam. ÑTm R®odLÜm UaôSYª. ÑT§]m. ^ôúUôTôLoLm. Yô²ûX Uôt\m ®SôVL NÕoj§. ¬µéû_Ls ÑTm ÑT§]m. UûZ 4 SôhLs YoµdÏm úTôRôVQ AUôYôûN. AWÑ ®ÓØû\ UaôTW¦. ©jÚ-éû_Ls ÑTm Yô²ûX Tô§l×Ls. LPp ºt\m-Tô§l× Bv®_ ÑjR ©WRûU. ©jÚ-éû_ ÑTm §Ú§]vlÚd. ©WúRô`m. YôL]ô§Ls YôeL ÑTm ÑT§]m. Uaô[VTbm BWmTm. Tô§l×Ls Lôk§ _Vk§. ©WúRô`m. AWÑ ®ÓØû\.YÚ`ÚÕ . SYWôj§¬ é_ô BWmTm . LolTôRô]m. ×Vp£u]m-ATôVm. Lôk§ _Vk§. EUô-UúLvYW ®WRm. UûZ EiÓ ÑT§]m. L©X Nx¥ ®WRm. Yô²ûX Uôt\m ÑT§]m. A§NVm ¨LÝm.×WhPô£ (September . ×Vp £u]m-ATôVm R²V Sôs. YôU] _Vk§. Yô²ûX Uôt\m ÕYôTWÔ#Lô§. ®Yôam. ÑT§]m. Xzª éû_ EjRUm-ÑTm UûZ 3 SôhLs YoµdÏm dÚµ úYûXdÏ EjRUm. Nv§WaR ©jÚ§§ Uaô[V AUôYôûN. TôjWTR TÏ[ ©WRûU L¬Sôs.

UûZ NôWp.NWjÚÕ . UûZ YoµdÏm. A§L Tô§l×Ls. ùT[-®WRm. ®Yôam. ùYs[lùTÚdÏ HtTÓm ÑT§]m. LolTôRô]m ÑTm. AWÑ ®ÓØû\ ÑT§]m. SôL NÕoj§ vSô]m AUôYôûN 54-23 Sô¯. dÚµúYûXdÏ EjRUm L¬Sôs. Nk§W R¬N]m. Au]ô©ú`Lm BvÅ_ ÑdXTb ©WRûU. UûZ NoY HLôR£. ÕXôvSô]m. ¾TôY°.IlT£ (October . ®ÓØû\ Lôoj¾L ÑjR ©WRûU. YojRLm Tô§l×. LoQé`Qm ÑTm Yô²ûX Uôt\m HtTÓm Nx¥ 54-33 Sô¯ûL. ¡WaúRô` Nôk§ ùNnV EjRUm ®TjÕ-Tô§l×Ls L¬Sôs. N²-TgNª. ÑTm R®odLÜm. ×m^YQm. UûZ«]ôp Tô§l× UôûX«p ÑTm ùNnV EjRUm AúSL FoLs UûZ«]ôp Tô§l× ÑTm R®odLÜm. Lôoj§ûL ®WRm §Ú§]vlÚd. ®Yôam. ©WúRô`m UôR £YWôj§¬. ®NôLm 56-00 Sô¯. ®Yôam. ¨ú`Lm. NWvY§ BYôa]m. AYUô ÑT§]m. ×Vp ATôVm ÑT§]m. ¿Wôp Tô§l× ÏÚSô]d ù_Vk§. ÑUe-éû_. R²V Sôs. úL-ùL[-®WRm. NoY HLôR£. §Ú§]vlÚd. Ak¨V úRN Tô§l×Ls .28 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 November 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 October 2012 úVôLm Rªr Be¡ YôWm £jR £jR U-A £jR £-A U-A £jR U-£ U-£ £jR £-U A-£ £jR £jR Aªo UWQ U-£ £jR £jR A-£ £jR £jR A-£ £jR UWQ A-£ £-A £-U £jR £jR SkR] 2012-2013 ×Ru ®Vô ùYs N² Oô« §eL ùNq ×Ru ®Vô ùYs N² Oô« §eL ùNq ×Ru ®Vô ùYs N² Oô« §eL ùNq ×Ru ®Vô ùYs N² Oô« §eL ùNq ×Ru ®Vô §§ Õ®§ §Ú§ NÕo TgN NlR AxP SYª RNª HLô ÕYô §WúVô N£ ùT[ ©WR Õ®§ §Ú§ §Ú§ NÕo TgN Nx¥ NlR AxP SYª RNª HLô ÕYô §WúVô N£ ©WR Õ®§ 20-20 14-28 08-30 02-37 52-16 47-47 44-55 42-16 41-06 41-12 42-28 45-13 48-53 54-25 58-29 60-00 03-43 08-39 12-57 16-18 18-28 19-24 19-01 17-26 14-45 11-02 06-34 01-28 50-02 44-08 Sbj§Wm £Wô §§ ÑYô 03-45 Aà`55-37 úLh 51-33 êXm 47-48 éWô 44-33 EjWô 41-56 £WY 40-10 A®h 39-28 NRV 39-53 ×Wh 41-30 Ej§ 44-23 úWY 48-25 Av® 53-29 TW¦ 59-19 Lôo 60-00 Lôo 05-36 úWô¡ 12-03 ªÚL 18-07 §ÚYô 23-33 ×]o 27-59 éNm 31-20 B«p 33-28 ULm 34-21 éWm 34-01 EjW 32-38 avR 30-21 £j§ 27-19 ÑYô 23-45 ®Nô 19-48 Aà`15-43 §Ú§ NÕo TgN Nx¥ NlR AxP SYª RNª HLô ÕYô §WúVô N£ ùT[ ©WR Õ®§ §Ú§ NÕo TgN Nx¥ NlR AxP SYª RNª HLô ÕYô §WúVô N£ AUô ©WR Õ®§ SkR] Rª 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2012-2013 29 R·QôVQm . AWÑ ®ÓØû\ ®_V RNª. ×Vp ATôVm. AYUô ×VpLôtß. ÑZp Lôtß Uaô SYª. ¨ú`Lm ÑTm. ÑT-LôoVeLs R®odLÜm NeLPaW NÕoj§. ÕoLôxPª. NWvY§-BÙR éû_. ALiP éû_. Yô²ûX Uôt\m-Tô§l× ×VXôp A§L úNRm EiPôÏm N²©WúRô`m.November2012) ÑT§]m. Nx¥ ®WRm DvYW éû_. TdÃj.

ùYs[lùTÚdÏ ºúRô`Q ¨ûX Uôt\m ÑT Lô¬VeLs R®odLÜm ×Vp£u]m.Lôoj§ûL (November-December 2012) L¬Sôs. ØPYu ØÝdÏ. ®Yôam. £WYQm 57-58 Sô¯. úY. ÏÚSô]d _Vk§ R²V Sôs. Tj§WeLs ùNôjÕ T§Ü ùNnV ÑTm ©WúRô`m. LPu-YZdL ûTNp ùNnV UôodLºW ÑjR ©WRûU. NôÕoUôvV ®WR éoj§. VôdOYp¡V _Vk§ ÑT§]m. Nk§W R¬N]m ×Vp £u]m.ºo ùNnV ÑTm ¨XeLs Tô§l×. UôR £YWôj§¬ ÑT§]m. ®Yôam. LolTôRô]m-¨ú`Lm ÑTm éª A§oÜ. Lôoj¾L TÏ[ ©WRûU ÑT§]m. Rào ã¬V 47-46 Sô¯ûL . LoQé`Qm ùNnV. dÚµ úYûXdÏ ÑTm HLôR£ §§.NWjÚÕ .30 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 December 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 November 2012 úVôLm Rªr Be¡ YôWm U-A £jR £-A U-£ £-U £-A £jR £jR £-U A-£ £jR £jR A-£ UWQ £jR £jR £jR £jR £jR £-A £-U £-A UWQ £jR A-U U-£ £jR £jR A-£ £jR SkR] 2012-2013 ùYs N² Oô« §eL ùNq ×Ru ®Vô ùYs N² Oô« §eL ùNq ×Ru ®Vô ùYs N² Oô« §eL ùNq ×Ru ®Vô ùYs N² Oô« §eL ùNq ×Ru ®Vô ùYs N² §§ §Ú§ NÕo TgN Nx¥ NlR AxP SYª RNª HLô ÕYô §WúVô N£ ùT[ ©WR Õ®§ §Ú§ NÕo TgN Nx¥ NlR AxP SYª RNª HLô ÕYô §WúVô N£ AUô ©WR Õ®§ 38-27 33-01 28-08 23-58 20-42 18-29 17-23 17-37 19-09 21-54 25-45 30-22 35-42 40-41 45-43 50-04 53-27 55-41 56-35 56-12 54-32 51-42 48-01 43-25 38-20 32-46 26-01 21-10 15-26 10-05 SkR] Sbj§Wm £Wô §§ Rª úLh 11-39 êXm 07-49 éWô 04-22 EjWô 01-35 A®h 58-58 NRV 58-41 ×Wh 59-58 Ej§ 60-00 Ej§ 02-38 úWY 06-25 Av® 11-19 TW¦ 17-02 Lôo 23-12 úWô¡ 29-36 ªÚL 35-49 §ÚYô 41-26 ×]o 46-10 éNm 49-50 B«p 52-13 ULm 53-25 éWm 53-20 EjW 52-09 avR 49-59 £j§ 47-05 ÑYô 43-39 ®Nô 39-46 Aà 35-40 úLh 31-36 êXm 27-41 éWô 24-10 ãuV NÕo TgN Nx¥ Nl-Ax SYª RNª HLô A§§ ÕYô §WúVô N£ ùT[ ©WR Õ®§ §Ú§ NÕo TgN Nx¥ NlR AxP SYª RNª HLô ÕYô §WúVô N£ AU-©W Õ®§ §Ú§ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2012-2013 31 R·QôVQm . ATôVm. AÑT ùNn§Ls L¬Sôs. ®Yôam. UûZ NôWp ÑT§]m. WRVôj§ûW ÑTm Uaô úRYôxPª. Tô§l×Ls R²V Sôs. RôuVô§Ls úNL¬dL ÑTm §Ú§]vlÚd. R²V Sôs. Øv-m-¶´¬ YÚP©\l× SôL NÕoj§. ØaoWm Ti¥ûL L¬Sôs. UûZ YoµdÏm AUôYôûN. UûZ-×Vp YoµdÏm. úTôRôVQ AUôYôûN. ¨XN¬ÜLs HtTP Yônl×iÓ ÑT§]m. ®Yôam ÑTm. NoY HLôR£ ÑT§]m. YPUô¨XeLs Tô§l× ãWNmaôWm. TW¦ ¾Tm §ÚYiQôUûX Lôoj§ûL ¾Tj§ÚSôs ûYLôQ^ TôgNWôjW ¾Tm. AmUu éû_ EjRUm dÚµ úYûXdÏ. £mU Nk§ 52-13 ÑT§]m. WôÏ-úLÕ ùTVof£ 11-24 Sô¯ûL ÑT§]m.

LolúTôhP ¨Yoj§ 03. Aà`m 55-56 Sô¯. UdLs Tô§l× LÓeÏ°o ¨XÜm.LoúTôhPm 2. ©WúRô`m. UdLs Tô§l× §vúWôxPLô ÑT Lô¬VeLs R®odLÜm A§L êÓT². Ï°oLôtß R²V Sôs. NoY HLôR£. ûYÏiP HLôR£.Jan-2013) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ÑT§]m. UôûX«p ÑTm ùNnV UûZ NôWp.25 U¦ CWÜ §Ú§]vlÚd. £WYQ ®WRm. ùTôÚsLs RhÓTôÓ HtTÓm §Ú§]vlÚd. ©WúRô`m L¬Sôs. êÓT² AYUôLm. DvYW éû_ EjRUm BÚjWô R¬N]m. ×m^Y]m ÑTm TgNª 56-46 Sô¯ûL.UôoL¯ (Dec-2012 . LoQé`Qm. ¡ÚvÕUv Ti¥ûL. Ak¨V úRNeLs Tô§l× ÑT§]m. Vôj§¬Ls Tô§l× Nk§W R¬N]m. caàUkj _Vk§. ®YNôVm Tô§l× AYUôLm. dÚµ úYûXdÏ EjRUm ®YNôV ¨XeLs ºo ùNnV ÑTm Be¡X ×ÕYÚP ©\l×.úaUkRÚÕ . RjRôjúWV _Vk§ R²V Sôs. AWÑ ®ÓØû\. ùNôoLYôNp §\l× L¬Sôs. úTô¡ Ti¥ûL. Vôj§Wô§Ls R®odLÜm ÑTm R®odLÜm. AWÑ ®ÓØû\. §WúVôR£ 54-08 Sô¯ûL. UôoLºW TÏ[ ©WRûU TWÑWôUo _Vk§. Yô²ûX ºúRô`Q ¨ûX Tô§l× L¬Sôs. ÑTm ®XdLYm Lôo-®WRm. SôULWQm. UôR £YWôj¬. Ne-aW NÕoj§ ÑZp Lôtß.13 LôûX U¦ AUôYôûN.32 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 January 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 December 2012 úVôLm Rªr Be¡ YôWm Aªo A-£ £-U £-A £jR £-A U-£ £jR £-U £-A £jR UWQ £jR £jR £jR £jR £jR £-A £-U £-A UWQ £jR A-U U-£ £-U £jR £jR £jR A-U SkR] 2012-2013 Oô« §eL ùNq ×Ru ®Vô ùYs N² Oô« §eL ùNq ×Ru ®Vô ùYs N² Oô« §eL ùNq ×Ru ®Vô ùYs N² Oô« §eL ùNq ×Ru ®Vô ùYs N² Oô« §§ §Ú§ NÕo Nx¥ NlR AxP SYª RNª HLô HLô ÕYô §WúVô N£ ùT[ ©WR Õ®§ §Ú§ NÕo TgN Nx¥ NlR AxP SYª RNª HLô ÕYô N£ AUô ©WR Õ®§ 05-28 01-14 55-57 55-01 55-23 57-04 59-55 60-00 03-55 08-46 14-01 19-18 24-13 28-32 31-49 33-54 34-42 34-15 32-34 29-45 26-01 21-29 16-20 10-50 05-02 53-30 48-14 43-10 39-36 Sbj§Wm £Wô §§ EjWô 21-18 £WY 19-04 A®h 17-52 NRV 17-42 éWh 18-44 Ej§ 21-01 úWY 24-32 Av® 29-08 TW¦ 34-43 Lôo 40-52 úWô 47-17 ªÚL 53-33 §ÚYô 59-25 ×]o 60-00 ×]o 04-18 éNm 08-13 B«p 10-53 ULm 12-18 éWm 12-34 EjW 11-42 avR 09-48 £j§ 07-09 ÑYô 03-47 ®Nô 00-07 úLh 51-54 êXm 47-51 éWô 44-14 EjWô 41-12 £WY 38-53 NÕo TgN Nx¥ NlR AxP SYª RNª HLô ÕYô §WúVô N£ A§§ ùT[ ©WR Õ®§ §Ú§ NÕo TgN Nx¥ NlR AxP SY-RN HLô ÕYô §WúVô N£ AUô ©WR Õ®§ SkR] 2012-2013 33 Rª R·QôVQm . ×Vp £u]m Nx¥ ®WRm. EXL A[®p ùT¬V Tô§l×Ls úU` Nk§ 24-32. áPôWYs° ×xV ÑjR ©WRûU. LÓm Tô§l× . SPWô_o A©ú`Lm.

LôÔm ùTôeLp.ºo ùNnV NlRª 55-11 Sô¯ûL. ÏmT ã¬V 35-56 Sô¯ûL.ûR (January . EjWôVQm. ¸rLôtß ÅÑm L-ÙLôkRm. §ÚîPp EtNYm L¬Sôs.Febraury 2013) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 L¬Sôs. §ÚûYVôß c§VôLWô_ BWôRû]. ®Yôam-ÅÓ-¨Xm-YôL]o ºo ùNnV ÑTm ©úWô`m. AYUôLm ¡Wa úRô` ¨Yoj§ ùNnV ÑTm èR] Yv§W-®VôTôWm ÑTm dÚµ úYûXdÏ ÑTm NoY HLôR£. UûZ EiÓ ÑT§]m. UôR£YWôj¬ £WYQm 57-28 Sô¯ûL. dÚµ úYûXdÏ EjRUm R²V Sôs.úaUkRÚÕ . NoY ÀxU HLôR£ ÑT§]m. ùTôeLp Ti¥ûL. . ÑT§]m. NeLP aW NÕoj§. LolTôRô]m. §Ú§]vlÚd. ULW 㬠08-40 Sô¯ UôhÓlùTôeLp. UôL ÑjR ©WRûU. L¬Sôs. Lôoj§ûL ®WRm §Ú§]vlÚd. LolTôRô]m ÑTm L¬Sôs. ®TjÕdLs A§L êÓT². ºúRô`Q ¨ûX Uôt\m ûRléNm. NoY ûR AUôYôûN ªu]p-C¥-UûZ NôWp EiÓ Nk§W R¬N]m. Yô²ûX Uôt\m ÑT§]m. Nx¥ ®WRm. YPío WôU-eL ú_ô§ R¬N]m ×xV TÏ[ ©WRûU.34 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 February 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 January 2013 úVôLm Rªr Be¡ YôWm £jR UWQ A-£ £jR Aªo £jR £jR U-A Aªo £jR UWQ £jR £jR £jR £-U £jR Aªo U-£ A-£ U-A £-U U-£ £jR £-U £jR £jR £jR U-£ £-U £-A SkR] 2012-2013 §eL ùNq ×Ru ®Vô ùYs N² Oô« §eL ùNq ×Ru ®Vô ùYs N² Oô« §eL ùNq ×Ru ®Vô ùYs N² Oô« §eL ùNq ×Ru ®Vô ùYs N² Oô« §eL ùNq §§ §Ú§ NÕo TgN Nx¥ NlR AxP SYª RNª HLô ÕYô §WúVô §WúVô N£ ùT[ ©WR Õ®§ §Ú§ NÕo TgN Nx¥ AxP SYª RNª HLô ÕYô §WúVô N£ AUô ©WR Õ®§ 36-32 34-21 33-46 34-16 36-02 39-02 43-06 47-54 53-09 58-28 60-00 03-24 07-35 10-48 12-41 13-18 12-45 10-55 07-58 04-07 54-23 48-42 42-51 37-03 31-30 26-34 21-34 17-39 14-36 12-42 Sbj§Wm £Wô §§ A®h 37-22 NRV 36-57 éWh 37-46 Ej§ 39-44 úWY 42-56 Av® 47-22 TW¦ 52-42 Lôo 58-45 úWô¡ 60-00 úWô¡ 05-11 ªÚL 11-33 §ÚYô 17-29 ×]o 22-39 éNm 26-50 B«p 29-47 ULm 31-31 éWm 32-02 EjW 31-22 avR 29-41 £j§ 27-11 ÑYô 24-01 ®Nô 20-20 Aà`16-17 úLh 12-11 êXm 08-12 éWô 04-31 EjWô 01-13 A®h 57-01 NRV 56-22 éWh 56-53 ãuV NÕo TgN Nx¥ NlR AxP SYª RNª HLô ÕYô §WúVô N£ ùT[ ©WR Õ®§ §Ú§ NÕo TgN Nx¥ NlR AxP SYª RNª HLô ÕYô §WúVô N£-AU ©WR Õ®§ §Ú§ SkR] 2012-2013 35 Rª Ej§WôVQm . RY£ R¬N]m EjRUm ÑT§]m. ®Yôam. ùNeLp ®VôTôWm EjRUm ºúRô`Q ¨ûX Uôt\m A§L Ï°o Lôtß. Tô§l× L¬Sôs. ®Yôam ÑTm. §vúWôxPLô. úUL Lo_ûQ. úY. Nx¥ ®WRm. UgNs T«¬P ùT[-®WRm. ®Yôam. ¡Wa-Nôk§ ùNnV ÑTm ×xV-TÏ[-TgNª. dÚµ úYûXdÏ EjRUm.

®Yôam-¨ú`Lm ÑTm. LôRXoLs §]m.March 2013) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ÑT§]m. NÕoj§®WRm. SULWQm. ÑTm R®odLÜm L¬Sôs. èR] ®VôTôWm ùNnV ÑTm CRW UWôUjÕ T¦Ls. LPp ºt\m NoY AUôYôûN. ×ݧ Lôtß NoY HLôR£. N²©WúRô`m. ®Yôam-¨ú`Lm ÑTm ºúRô`Q ¨ûX Uôt\m. BLUôûY. NeLP aW NÕoj§. çWúRN Vôj§ûW NoY ÀUHLôR£. ùT[oQª ®WRm UôL TÏ[ ©WRûU. ÑTm R®odLÜm ¨ú`Lm-LolTôRô]m úUtùLôs[ LPu-YZdÏ ûTNp ùNnV.Uô£ (Febraury . Nk§W R¬N]m ÑTm 37 . ¡WaNôk§ ùNnV ÑTm ºúRô`Q ¨ûX Uôt\m.££WÚÕ . UûZ NôWp Nx¥ ®WRm. BXVeLs ºo ùNnV ÑT§]m. dÚµ úYûXdÏ ÑTm ÕYôR£ 55-15 Sô¯. A§L Ï°o ÑT§]m. c®_úVk§Wo _Vk§ ÑT§]m.36 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 March 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 February 2013 úVôLm Rªr Be¡ YôWm £jR £jR Aªo £jR £jR U-A A-£ £jR U-A £-U £-U £-U U-£ £-A A-U £jR £jR A-£ UWQ £jR £-A U-A £jR £-U £jR U-£ £-U U-A £-U SkR] 2012-2013 ×Ru ®Vô ùYs N² Oô« §eL ùNq ×Ru ®Vô ùYs N² Oô« §eL ùNq ×Ru ®Vô ùYs N² Oô« §eL ùNq ×Ru ®Vô ùYs N² Oô« §eL ùNq ×Ru §§ §Ú§ NÕo TgN Nx¥ NlR AxP SYª RNª HLô ÕYô §WúVô N£ ùT[ ©WR Õ®§ §Ú§ NÕo TgN Nx¥ NlR AxP SYª RNª HLô §WúVô N£ AUô ©WR Õ®§ 12-01 12-35 25-12 17-32 21-39 26-37 31-38 36-51 41-05 45-48 48-51 50-44 51-17 50-27 48-29 45-22 41-24 36-42 31-24 25-44 19-52 14-01 08-18 03-06 54-24 51-23 49-28 48-48 49-22 Sbj§Wm £Wô §§ Ej§ 58-35 úWY 60-00 úWY 01-34 Av® 05-46 TW¦ 11-00 Lôo 16-57 úWô¡ 23-16 ªÚL 27-37 §ÚYô 35-43 ×]o 41-08 éNm 45-28 B«p 48-51 ULm 50-56 éWm 51-51 EjW 51-16 avR 49-47 £j§ 47-28 ÑYô 44-26 ®Nô 40-51 Aà`36-54 úLh 32-47 êXm 28-46 éWô 25-01 EjWô 21-42 £WY 19-01 A®h 17-05 NRV 16-11 éWh 16-24 Ej§ 17-53 NÕo TgN Nx¥ NlR A§§ AxP SYª RNª HLô ÕYô §WúVô N£ ùT[ ©WR Õ®§ §Ú§ NÕo TgN Nx¥ NlR Ax-SY RNª HLô ÕYô §WúVô N£ AUô ©WR Õ®§ SkR] 2012-2013 Rª Ej§WôVQm . ÑTm R®odLÜm ûY£Wô. LPu-YZdÏ ûTNp ùNnV EZYôW T¦Ls úUtùLôs[ ÑTm Nx¥ ®WRm. ¡Úµ úYûXdÏ EjRUm L¬Sôs. WR^lRª. dÚµ úYûXdÏ EjRUm N² ©úWôR`m. Yô²ûX Uôt\m ÑT§]m. Lôoj§ûL ®WRm UjVôxPª. UûZ NôWp L¬Sôs. ¸rLôtß. LPp AûX ºt\m SPWô_o A©ú`Lm. Uaô£YWôj§¬. ThPô©ú`Lm. L-ÙLô§ TôpÏ] ÑjR ©WRûU §¼oUûZ. Ck§W®p úRôußm Uô£ ULm.

TôpÏ] TÏ[ ©WRûU. YôL]ô§Ls YôeL EjRUm ©WúRô`m.38 SkR] 2012-2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 £jR 01 14 April 2013 £-A A-£ £-A £jR Aªo £-U £jR Aªo UWQ £-U £m U-£ £-A A-U £jR £jR A-£ UWQ £jR A-£ Aªo £jR U-£ £-A £jR U-£ A-£ UWQ A-£ £jR Aªo March 2013 úVôLm Rªr Be¡ YôWm §§ Sbj§Wm £Wô §§ SkR] 2012-2013 Rª Ej§WôVQm . Nx¥ 54-00 Sô¯. ÕVW ùNn§Ls úTôRôVQ AUôYôûN. UûZ cWôU SYª. RolTQô§Ls ÑTm ûNjW ÑjR ©WRûU. ÕVW NmTm ùT[-®WRm. ÙLô§. ®Yôam-¨ú`Lm-LolTôRô]m ÑTm L¬Sôs. ùY«p. LôWûPVôu úSôu× (12 . ×ÕLQdÏ úTôÓRp ÑTm 39 .££WÚÕ . ¡Wa Nôk§ ùNnV EjRUm NoY HLôR£. Aà`m 56-08 Sô¯. U§Vj§tL úUp èR] ®VôTôWm ÑTm §Ú§]vlÚd. ÑTLôoVeLs R®odLÜm DvYW éû_ EjRUm. AYUôLm. Nk§W R¬N]m ÑT§]m. úLô«pL°p EtNYm L¬Sôs. ¡WaúRô` ¨Yoj§ ùNnV ÑTm NeLPaW NÕoj§ ®WRm R²V Sôs.30 U§Vm) ÑT§]m. NÕoj§ ®WRm. Yô²ûX Uôt\m úU` ã¬V 44-41 Sô¯. dÚµ úYûXdÏ ÑTm YP Uô¨XeL°p ºúRô`Q ¨ûX Uôt\m §Ú§]vlÚd. dÚµ úYûXdÏ. Nx¥ ®WRm. úaô-. ®TjÕdLs AxPª. ©WúRô`m. NôWp EiÓ. YôL]ô§Ls YôeL ÑTm ÑT§]m. Lôoj§ûL ®WRm ÑT§]m. ÑTm R®odLÜm NoY HLôR£. AYUôLm L¬Sôs. ¨ú`Lm-LolTôRô]m ÑTm UôR £YWôj§¬.1. LôUu Ti¥ûL Teϲ Ej§Wm. £Yéû_ EjRUm Yô²ûX Uôt\m. ÑTm R®odLÜm LPu-YZdÏ ûTNp ùNnV EjRUm £WYQ ®WRm.April 2013) ®Vô ùYs N² Oô« §eL ùNq ×Ru ®Vô ùYs N² Oô« §eL ùNq ×Ru ®Vô ùYs N² Oô« §eL ùNq ×Ru ®Vô ùYs N² Oô« §eL ùNq ×Ru ®Vô ùYs N² §Ú§ NÕo TgN Nx¥ Nx¥ NlR AxP SYª RNª HLô ÕYô §WúVô N£ ùT[ ©WR Õ®§ §Ú§ NÕo TgN NlR AxP SYª RNª HLô ÕYô §WúVô N£ AUô ©WR Õ®§ §Ú§ 51-14 54-18 58-21 60-00 03-14 08-26 13-29 18-08 22-03 24-57 26-39 27-03 26-09 24-05 20-59 16-56 12-08 06-44 01-02 49-08 43-24 38-05 33-22 29-25 26-23 24-30 23-44 24-56 26-03 29-00 32-59 úWY§ 20-34 Av® 24-30 TW¦ 29-27 Lôo 35-16 úWô¡ 41-35 ªÚL 47-59 §ÚYô 54-09 ×]o 59-46 éNm 60-00 éNm 04-26 B«p 07-56 ULm 10-17 éWm 11-19 EjW 11-11 avR 10-01 £j§ 07-51 ÑYô 4-59 ®Nô 01-27 úLh 53-05 êXm 49-26 éWô 45-33 EjWô 42-08 £WY 39-17 A®h 37-12 NRV 36-05 éWh 36-05 Ej§ 37-16 úWY 39-42 Av® 43-18 TW¦ 48-02 Lôo 53-41 §Ú§ NÕo TgN Nx¥ NlR AxP SYª RNª A§§ HLô ÕYô §WúVô N£ ùT[ ©W-Õ® §Ú§ NÕo TgN Nx¥ NlR AxP SYª RNª HLô ÕYô §WúVô N£ AUô ©WR Õ®§ §Ú§ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ÑT§]m.Teϲ (March . ExQU§Lm AUôYôûN. AÑT ùNn§Ls §xAWôxPLô. ùRÛeÏ YÚPl©\l× A§L Lôtß. Lôoj§ûL ®WRm Oô« NÕo 37-43 úWô¡ 59-58 ãuV 1 ®_V Rªr YÚP ©\l×.

lWmac _LuSôR Wôq AYoL°u ØVt£Vôp c W® ¡ÚxQêoj§ AYoLÞûPV ER®ÙPu VôYÚm úYR Uk§WeLû[Ùm c ®xÔ ^avWWôUm úTôu\ ^mvdÚR vúRôj§WeLû[Ùm N¬Vô] EfN¬l×Pàm vYWeLÞPàm Ltßd ùLôs[Üm. Ne¸R LûX ¨Lrf£Ls. ùRÛeÏ. Krishnamurthy. UûXVô[m. ^avWSôU vúXôL YÏl×Ls. ÑkRWLôiPm. -© B¡V ùUô¯L°p vYWjÕPu á¥V AfùNÝjÕdLû[ Y¥YûUj Õs[Õ ªLlùT¬V ØVt£VôÏm. TpúYß ETuVôNeLs. jVôLlWma EtNYm úTôu\ ûYTYeLÞPu. President : K. ÏÚSôRo AàdWajÕPu ùRôPeLlùTt\ ^jNeLj§p NeLW _Vk§ cUôu WôUSôRnVo úYRTôWôVQjÕPu SPj§ YÚ¡\ôo. vYôª ŧ EXôÜm SPjRlTÓ¡u\].K. úUÛm CeÏ Aû]jÕ Ød¡V §]eL°Ûm Y¯TôÓLÞm. lW§ N²d¡ZûU ^avWSôU TôWôVQm. NjNeLj§u Eßl©]Wô] ÏÚ lWmac _LuSôR Wôq AYoLs 29 YÚPeL[ôL TX £xVoLÞdÏ dÚxQ V_÷oúYRjûR úTô§jÕm. X-Rô ^avWSôUm úTôu\ûY SûPùTß¡u\]. Ramachandran. CkR êuß BiÓL°p CÕYûW 365 §ÚUQeLs ¨fN«dLlThÓs[]. £uUVô ª`u êXm TLYj¸ûR YÏl×LÞm SûPùTß¡u\]. PÜuµl Utßm AÓjÕs[ FoL°p Es[ BuÁLl ùT¬úVôoL°u Y¯LôhÓRÛPu º¬V Øû\«p ùRnÅLl T¦L°p DÓThÓ YÚ¡\Õ. úYR TôWôVQeLs. Rªr UhÓªu± vUvdÚRm. ^j^eLj§p RªrYÚPl ©\lTuß TgNôeLlTP]m SûPl ùTß¡\Õ. R®W TX FoL°Ûs[ 15 _ôRL ûUVeLÞPàm AkRf úNûY CûQdLlThÓs[Õ. ^jNeLj§u £\l× ¨Lrf£Vô] c W ô R ô L p V ô Q Uúaôj^YjûR 48-YÕ BiPôL 2012 ©lWY¬ ØRp YôWj§p ºÚm £\l×UôL ùLôiPô¥VÕ. Manager / BHEL SkR] 41 2012-2013 Sbj§Wm-LQm-Ww_÷-úRYûR-SôUAbWm B¡VY] SbjWm LQm Ww_÷ A§úRYûR ªÚL UWm SôUAbWm Av®² TW¦ Lôoj§ûL úWô¡¦ ªÚLº¬`m §ÚYô§ûW ×]oéNm éNm B«pVm ULm éWm Ej§Wm avRm £j§ûW ÑYô§ ®NôLm Aà`m úLhûP êXm éWôPm Ej§WôPm §ÚúYôQm A®hPm NRVm éWhPô§ Ej§WhPô§ úWY§ úRY Uà` Wôb^ Uà` úRY Uà` úRY úRY Wôb^ Wôb^ Uà` Uà` úRY Wôb^ úRY Wôb^ úRY Wôb^ Wôb^ Uà` Uà` úRY Wôb^ Wôb^ Uà` Uà` úRY TôRm ùRôûP Sô© LiP £WÑ LiP Sô© ùRôûP TôRm TôRm ùRôûP Sô© LiP £WÑ LiP Sô© ùRôûP TôRm TôRm ùRôûP Sô© LiP £WÑ LiP Sô© ùRôûP TôRm ^WvY§ ÕodûL Ad² ©WyUô Nk§Wu TWU£Yu A§§ lÚLvT§ B§úN`u ÑdWu TôoY§ ã¬Vu NôjRôu ®vYLoUô YôÙ ÏUWu Xzª Ck§Wu AÑWu YÚQu LQT§ ®xÔ YÑdLs VUu ÏúTWu LôUúRà N² ϧûW Vôû] BÓ Tôm× Tôm× Sôn éû] BÓ éû] GGGÚÕ GÚûU ×GÚûU ×Uôu Uôu Sôn ÏWeÏ ¸¬ ÏWeÏ £eLm ϧûW £eLm TÑ Vôû] Lôg£ûW ùSpAj§ SôYp LÚeLôùN-LÚeLôêe¡p AWÑ ×uû] Bp TXôÑ BX¬ Aj§ ®pYm UÚÕ ®[ô U¡r TWô UWô Yg£ TXô GÚdÏ Yu² LPm× úRUô úYm× CÛlûT Ñ-úN-úNô-X --Û-úX-úXô A-C-E-G J-Y-®-Ü úY-úYô-Lô-¡ Ï-dL-O-N úL-úLô-a-¶ a÷-úa-úaô-P ¥-Ó-úP-úPô U-ª-Ø-úU úUô-P-¥-Ó úP-úPô-T-© ×-`-S-P úT-úTô-W-¬ Ú-úW-úWô-R §-Õ-úR-úRô Sô-¨-Ö-úS úRô-V-C-ë G-úVô-lTô-l© ê-Rô-T-× úT-úTô-_ô-´ _-ú_-ú_ô-L L-¡-Ï-úL úLô-N-º-ã ú^-ú^ô-Rô-§ ç-c-jRô-R úR-úRô-fNô-f£ SkR] YÚ`j§V LkRôV TXu Av®² TW¦ Lôoj§ûL úWô¡¦ ªÚLº¬`m §ÚYô§ûW ×]oéNm éNm B«pVm 2-1-0 5-2-3 0-0-1 3-1-4 6-2-2 1-0-0 4-1-3 7-2-1 2-0-4 ULm éWm Ej§Wm avRm £j§ûW ÑYô§ ®NôLm Aà`m úLhûP 5-1-2 0-2-0 3-0-3 6-1-1 1-2-4 4-0-2 7-1-0 2-2-3 5-0-1 êXm éWôPm EjWôPm §ÚúYôQm A®hPm NRVm éWhPô§ EjWhPô§ úWY§ 0-1-4 3-2-2 6-0-0 1-1-3 4-2-1 7-0-4 2-1-2 5-2-0 0-0-3 . T. ^m¶Rô ØRp L]TôPm YûW úYR TôLeLû[Ùm T§l©p ùLôiÓ Yk§ÚlTÕ ùTÚûUlTPjRdL ®`Vm. UôRo ©¬®]Wôp SôWôV½Vm.40 2012-2013 SkR] NjNeLm BHEL §Úf£ §Úf£ BHEL TôX LQT§ BXV Y[ôLj§p LPkR 48 YÚPeL[ôL CVe¡ YÚm ^jNeLm. CûY R®W LPkR êu\ôiÓL[ôL CkÕURj§u Aû]jÕl ©¬®]ÚdÏm _ôRL T¬Y¬jRû] úNûÜÙm SPkÕ YÚ¡\Õ. ®VôZd¡ZûUL°p NjVNôn T_û]Ùm. dWkRm. NeLW _Vk§. LPkR 136 YÚPeL[ôL Aà` TôWôVQØm 5 YÚPeL[ôL HLôR£ TôWôVQØm SPj§ YÚ¡\ôo. _ôRLeLs CeÏ T§Ü ùNnVlThÓ úRûYlTÓm ùTtú\ôÚdÏ Nôoh A°dLl TÓ¡\Õ. ùNôpXÜm YN§VôL ØÝûUVô] vUvdÚR EfN¬l×Pu +Rªr W®+ Gu\ ùTV¬p vúRôj§WeLû[Ùm. ùYs°úRôßm NmlWRôV T_û]. GM / BHEL Secretary : Shri. TX CPeL°p £xVoLÞPu úYR TôWôVQm SPj§ YÚYÕm ϱl©PjRdLÕ.

YôNû] §W®Vm é£dùLôiÓ. 3-Yôn. BLôVm . c X-Rô U¶Xô ^Uô_m §ÚDeúLônUûX AgNp. 2-LôpLÞm ¨Rô]UôL BúXôNû]ÙPu LÚl× NÃWjÕPu.000/úUÛm ÏÝkûRLÞdÏ úRûYVô] úSôhÓ. RYQm. RhÓ. A®hPm Sbj§Wm 3-Bm TôRm £jRúVôLm LWË SôULWQm. úT]ô. BTWQm A¦kR U«p ÏûP ©¥jÕ.úLÕ ùTVof£: SkR] YÚPm Lôoj§ûL UôRm 17-Bm úR§ (02-12-2012) Oô«tßd¡ZûU LôûX 10-34 U¦dÏ NÕoj§ §§.500/U§V EQÜ 2. EûP. WôÏ . Yû[Yô] ×ÚYØm. RmT[ôo. £úXhÓ. ë²Tôom BûPLs. CYoLÞdÏ CXYNUôL EQÜ. ReL[Õ SuùLôûPLû[ c X-Rô U¶Xô ^Uô_m Gu\ ùTVÚdÏ Cheque/DD/MO êXm Aàl© ûYdÏmT¥ Au×Pu úYiÓ¡ú\ôm. úWY§ Sbj§Wm.200/CpXj§tÏ JÚ UôR TWôU¬l× ùNXÜ 100. NLX_ô§ éûPãZ U«p úYgNôUûW ©¥jÕ DVlTôj§Wj§p úReLôn Au]m é£jÕ UôûZlTZm §uß ¡ZdÏ §ûN úSôd¡ úYR Uk§Wm Utßm T_û] úLôx¥ÙPu UeL[ Yôj§Vm éªûV TôojÕ ¡ZdúL AUo¡\ôo. ÕYôR£ §§. Nôm©Wô¦ çTªhÓ TXYûL ûSúYj§Vm ûYjÕ ©WR·Q SUvLôWm ùNnÕ é´lTÕ £\lTô]RôÏm. 4-LôpLs.000/JÚ UôQ®«u 1 YÚP TWôU¬l× ùNXÜ 7. ULW SYôm^j§Ûm c ÏÚ TLYôu ùTVof£Vô¡ AÚsTô-dL YÚ¡\ôo. BVôNm ¾W Nôl©hÓ. BVxUôu úVôLm.000/JÚ UôQ®«u 1 YÚP Lp® ER®jùRôûL 1. úU` SYôm^j§p ùNqYôn úaôûW«p Bi Vôû] YôLm ÕYôe¡³ SôUj§p Ej§WôPm Sbj§Wm 2-Bm TôRj§p Rào Wô£«p CÚkÕ ULW Wô£dÏ c ã¬V TLYôu ©WúY£d¡u\ôo. vápúTd. AbûR ùTôhPôL §Ú¿ß ùSt±«p ûYjÕ. SuùLôûPLÞdÏ 80-G ©¬®u T¥ YÚUô] Y¬ ®XdÏ EiÓ. LôûX 9-00 U¦ ØRp 10-00 U¦dÏs AYWYoL°u Nm©WRôVlT¥ c ã¬V TLYôàdÏ B§jV yÚRV vúRôj§Wm T¥jÕ LtéW ¾TôWôRû]. ùYsû[ NmTe¡ Lvç¬ úLôW_]m XYeLm TuÉo YôNû] §W®VeLû[ ÑjR _Xj§p LXkÕ vSô]m ùNnÕ TuÉo A©ú`LjÕPu EPÛdÏ NkR]m. NmTe¡ é UôûX A¦kÕ SYWj§]m UôûX. CûYLs á¥V ÑTúVôL ÑT§]j§p. ©uúLôÓ 621209 ùRôûXúT£ : 04326-260261 SkR] 2012-2013 43 SkR] YÚ`j§V ¡Wal ùTVof£Ls ÏÚlùTVof£: SkR] YÚPm ûYLô£ UôRm 4-Bm úR§ (17-05-2012) ®VôZd¡ZûU UôûX 06-27 U¦dÏ. úTôoûYLs ØRXô] ùTôÚhL[ôLÜm YZeLXôm. ×vRLm.000/®ÚkÕ úTô_]m 3. ÕYôe¡³ Gu\ SôUjÕPu AX¬é. . Lôoj§ûL Sbj§Wm 2-m TôRj§p ¬`T Wô£«Ûm. ×]oY^÷ Sbj§Wm ÑlWm úVôLm CûYLs á¥V ÑTúVôL ÑT§]j§p ®NôLm Sbj§Wm 3-Bm TôRj§p ÕXô Wô£«Ûm ªÕ] SYôm^j§p c WôÏ TLYôàm Lôoj§ûL Sbj§Wm 1-Bm TôRj§p úU` Wô£«Ûm Rào SYôm^j§p c úLÕ TLYôàm ùTVof£Vô¡ AÚsTô-dL YÚ¡\ôoLs SkR] YÚ`j§V ULW NeLWôk§ TXu CkR SkR] BiÓ ûRj§eLs 01-Bm Sôs(14-02-2013) ÑdXTb §Ú§ûV §§. ùRôh¥Vm RôÛdLô §Úf£ UôYhPm.42 2012-2013 SkR] c X-Rô ¨úLRu c X-Rô U¶Xô NUô_j§u TWôU¬l©p BvWU Y[ôLj§p BRWYt\ ùTi ÏZkûRLÞdLôL c X-Rô ¨úLRu CVe¡ YÚ¡\Õ. Lp® ØR-V] YZeLl ùTß¡u\] CkR BRWYt\ UôQ®LÞdÏ ERÜeLs LôûX EQÜ (150 úTo) 1.éªûV LiL[ôp TôojÕ £Ll× Yv§Wm A¦kÕdùLôiÓ ùSt±«p UgLs ÏeÏUm. LRmùTô¥. Eû\®Pm. BL CkR SkR] YÚPj§p ûR ùTôeLp Auß LôûX 6-00 U¦ ØRp 7-00 U¦dÏ ULW Xd]j§p Nk§Wu úaôûW«p ×Õ ùTôeLp ûYjÕ. ùTu£p. RtNUVm 150-dÏm úUtThP ÏZkûRLs CkR CpXj§p Re¡ CÚd¡u\]o. 8-ûLLÞm. á¥V ÑTúVôL ÑT§]j§p LôûX U¦ 9-28dÏ ÏmT Xd]m.500/CWÜ EQÜ 1. ULW NeLWôk§ ×Ú`o v¾Ã ìTUôn 3 ØLØm.500/UôûX £tßi¥ 1.

§]Øm 12 Øû\ _©dL ^øXavRô ^÷Wú^qVô ^÷-¿ ^÷XSô³¿ ^÷dÚjVÖU¾ ^øolTô ú^ôT]ô ^÷olTRô¬½ úULfVôUm ÀR ùL[úNVYô^m cYj^ôeLm ùL[vÕ úTôjTô³RôeLm ×iúVôúTRm ×iPÃLôVRôbm ®xÔm YkúR ^oYúXôûLL SôRm ^oY UeL[Øm EiPôL .44 2012-2013 SkR] UaôYpXûU ùTôÚk§V cNd§ÕoLô Uk§WeLs LÓûUVô] ®`dLônfNp ¿eL .§]Øm UôûX«p 32 Øû\ _©dL jVôSô§ LôX ^m_ôlTôTdR ^kRô] TôdVRô UjVôy] LôX ^kRolVô _V^maôW ^÷-¿ ®Yôam ºd¡Wm SûPlùT\ . ©]ôLavRôV ^]ôR]ôV §qVôV úRYôV §LmTWôV. TvUôeLWôLôV UúafYWôV ¨jVôV ÑjRôV §LmTWôV.§]Øm 12 Øû\ _©dL Rô¬j¬V û^XRm úTô°: ÎjWTeL_ Nkj¬Lô úWôLôkRLôW NiPôm^ø TôTjÚU ÏPô¬Lô £jR©WûU ¿eL .§]Øm 27 Øû\ _©dL aWô UúavYà ØdRô am³¿ am^Yôa] TôdVô TXLà ¨jVô Td§LmVô TVôTaô Au]éoúQ ^RôéoúQ NeLW lWôQYpXúT Oô]ûYWôd¡V ³jVojRm ©bôm úR¶N TôoY§ CxPNd§ ùT\ . RvûU SLôWôV SUf£YôV VbvYìTôV _PôRWôV..§]Øm 108 Øû\ ®[dúLt±V©u ATvUôW mÚL qVôdà £jR úbôT ®úUô£¿ á¥V UôReL TgNôvVô dÚfNW YoLôT aô¬½ G§¬Lû[ ùYt± ùLôs[ .§]Øm 27 Øû\ _©dL Tô]ô^Y URjYmÊ ê-Lô³j§ Rô«¿ TXlWRô ÏúTWôhVô Tô¬_ôR lW^ø]Tôd SkR] 2012-2013 §]N¬ TôWôVQm ùNnVjRdL vúXôLeLs êµLYôL] úUôRLavR NôUWLoQ ®Xm©R ^øjW YôUSìT UúavYW ×jW ®dS®SôVL TôR SUvúR AL_ô]S TjUôodLm L_ô]S Uao¨^m AúSLRm Rm TdRô]ôm HLRkRm ETôvUúa L_ô]]m éRLQô§ ú^®Rm L©jR _mé TX^ôW T·Rm EUô^÷Rm úNôL®SôN LôWQm SUôª ®dúSxYW TôRTeL_m éwVôV WôLúYkjWôV ^jVRoU WRôVN T_Rôm LpT qÚbôV SURôm LôUúR]úY YdWÕiP UaôLôV ^øoVúLô¥ ^UlWT A®d]m ÏÚúUúRY ^oYLôoúV`÷ ^oYRô lWyUØWô¬ ^øWôof£R-eLm. RvûU SLôWôV SUf£YôV NôkRôLôWm ×_LNV]m TjUSôTm ^÷úWNm ®fYôLôWm LL]^jÚNm úULYoQm ÑTôeLm XzÁLôkRm LUXSV]m úVô¡yÚj jVô] LmVm YkúR ®xÔm TYTVaWm ^oYúXôûLL SôRm ^LX TVeLÞm ¿eL .§]Øm 27 Øû\ _©dL Xw_ô§ XlR×jà Xô¡¿úXôX ÏiPXô XlR TôdVô XlRLôUô XlR¾o XlR UeL[ô NLX NmTjÕ EiPôL ..§]Øm 32 Øû\ _©dL ATYôR aôR ú^qVô ^eLWôU ®_VlWRô WdR ©jR L[ qVô§ aWôaW ®úUô¶É ×j§WTôdVm ùT\ .§]Øm 18 Øû\ _©dL Y]ÕodLô Yy¨ avRô Yôg£RôojR lWRô«¿ vYôRkj¬V N¬Rô vYvRô vYlSdWa ¨`ø§¿ 45 ^WvY§ SUvÕlVm YWúR LôU쩦 ®jVôWmTm L¬xVôª ³j§o TYÕúU ^Rô Y]UôÄ L§ Nôoe¸ Ne¸ NdÃN SkR¸ cUôu SôWôVúQô ®xÔo YôÑúRúYô© WbÕ . RjlWQUôª ^Rô£Y-eLm SôúLkRWaôWôQ j¬úXôN]ôV.§]Øm 12 Øû\ wYôXôØLô wYXúSjWô wYôXôeLô wYWSô³¿ ^pVôLà ^pVakjà ^pV UkjWô NXô N NXô YßûU-úSônLs ¿eL . ¨oUXTô³R úNô©R-eLm _uU_ÕdL ®SôNL-eLm.

. . ©\Ï RolTQm ùNnV ETúVô¡dLl úTôÏm _Xj§p Gsû[l úTôhÓd ùLôiÓ ¸úZ Es[ UkjWeL[ôp RolTQm ùNnV úYiÓm. . . (RolTeLû[ BN]UôL úTôPÜm) ^LXôWôRû] vYof£Rm (Guß LhûP ®WXôp Gsû[ U±fÑl úTôPÜm). NoUQ: B§jVìTôu AvUj lW©RôUaôu vYRôSUv RolTVôª. . 3) úVúNa ©RW: úVú^S aVôÏmvN ®jUVôÏm ENS lW®jU AdúS RôkúYjR V§úR _ôRúYR: RVôlWjRa÷m vYRVô URkÕ . . lWRúU TôúR _méjÅúT TôWR Yoú` TWRLiúP úUúWô: Rh£úQ TôofÑúY NLôlúR Avªu YojRUôú]. . ÑdXôm TWRWm. . . . .Gsû[ áofNj§u úUp U±fÑl úTôPÜm) vdÚRôf£u]m To¶ìoQôm ÚÕ vúVô]m ©jìlV. vjYô TWômVam Avªu ÊRkÕúU ©RW: ú^ômVô: ©RôUaô: lW©Rô UaôfNô AÖûLv ^a YodLjqV ©jì]ôm CRUô^Sm. NÕo×_m lW^iQYRSm jVôúVj. úLôjWôu . 2) ©jÚlV: vYRô®lV: vYRô SU: ©RôUúalV: vYRô®lV: vYRô SU: lW©Rô UúalV: vYRô®lV: vYRô SU: Avªk ©RW: .46 2012-2013 SkR] V_÷oúYR AUôYôvV RolTQ Uk§WeLs RLlT]ô¬pXôRYoLs UjVô]j§p vSô]m ùNnÕ EXokR Yv§Wm R¬jÕ UôjVô²Lm ùNnR©\Ï ©jÚ RolTQm ùNnV úYiÓm. . . .©RôUa . Sbj§W ÙdRôVôm. NoUQ: B§jVìTôu AvUj lW©RôUaôu vYRôSUv RolTVôª. . . . . . cúLô®kR úLô®kR-úLô®kR. . . . . . . . . . . . . . . . . 3) BVkÕS ©RW: UúSô_Y^: Ad¨xYôjRô: T§©o úRYVôûS: Avªu VwúO vYRVô URkÕ A§lÚYkÕúS. éo×Yv^÷YúWôm. . ^eLpTm : UúUôTôjR ^UvR Õ¬R bVjYôWô c TWúUvYW lÃjVojRm. . ×iPÃLôbm ^TôlVô: VkRW: ^÷³: Uô]^m Yô£Lm TôTm LoUQ: ^ØTôo´Rm. Uôú^ . . . . . úLôjWôu . 2) UÕSdR ØúRô`³ UÕUj Tôo§Ya÷m W_: UÕjùV[: AvÕ S: ©Rô . . . . úLôjWôu . . . Túb . NoUQ: ÚjWìTôu AvUj ©RôUaôu vYRôSUv RolTVôª. AUôYôvVôm ×iV§ùR[ . . . . . Km Rj^® ÕoYúWiVm ToúLô úRYvV ¾U¶. . . . ®xÔúVôL ®xÔLWQ HYmÏQ ®úN`Q ®£xPôVôm AvVôm. . . . §§o®xÔ: RRôYôW: Sbj§Wm ®xÔúWY^ úVôLfN LWQgûNY ^oYm ®xÔUVm _Lj. . . §X RolTQ ìúTQ AjV L¬xúV. Avªu áofúN UU YoLjqV. . CPm ùNnÕdùLôiÓ 5(A)7 RolTeL°]ôp áofNm ùNnÕ RolTQm ùNnÙªPj§p RolTeLû[l TWl© ARu ÁÕ ùRtÏ Ö²Vôn ûYjÕ GsÞ ûL«p GÓjÕdùLôiÓ) SkR] 2012-2013 47 BVôR ©RW: ú^ômVô: LmÀa: T§©: éoqûV: lW_ôUvUlVm. . .lW©RôUaôSôm. . NoUQ: Y^÷ìTôu AvUj ©jìu vYôRôSUv RolTVôª. . . . . úLôjWôu . . cWôU vUWúQû]Y qVúTôa§. Km-KmKm Guß YXÕ Lô§û] ùRôPÜm. . úLôjWôu . . ©ÕlW©RôUÍ]ôm G]f ùNôp(AmUôu úLôjWm) . . ©jìYodLm 1) E¾WRôm AYW EjTWô^ EuUjVUô: ©RW: úNômVô^: A^÷m VDÙ: AqÚLô ÚRgOô úRúSôYkÕ ©RúWô aúY`÷ . . . ûYYvYR UuYkRúW AxPô®m N§RúU. . . . Km Ua: Km _S: Km RT: KÏm ^jVm. lW©RôUao 1) UÕYôRô ÚRôVúR UÕ bWk§ ³kRY: UôjÅo S: ^kjúYôb¾ . . . NoUQ: ÚjWìTôu AvUj ©RôUaôu vYRôSUv RolTVôª. . úLôjWôu . . . . NoUQ: Y^÷ìTôu AvUj ©jìu vYRôSUv RolTVôª 2) Ae¡Wú^ôS: ©RúWô SYdYô ARoYôúQô lÚLY: ú^ômVô^: úR`ôm YVm ^øUùR[ VwOÂVôSôm A©TjúW ù^[USú^ vVôU . . úLôjWô]ôm ^TjÉa UôRôUa. . . (RôVôo CpXôRYoLs) UôjÚ. . . . §úVô úVôS: lWúNôRVôj. Y^÷ . . S^m^V: cWôU WôU-WôU. . . V:vUúWj. . A©®jRW: T®júWô Yô ^oYôYvRôm LúRô©Yô. . Yô^W ÙdRôVôm . AjVc TLYR: Uaô ×Ú`vV ®xúQôWôgVô lWYojR Uô]vV BjV lWmUQ: j®¾V lWôojúR vúYR YWôa LpúT. . . ×iV§ùR[ (éæûX CPUôL Uôt±d ùLôiÓ) . NoUQ: Y^÷ìTôu AvUj ©jìu vYôRôSUv RolTVôª. UôÕ: ©RôUa. . . RúRôW«m ^ ¾odLôÙjYm ^ NRôNôWRm ^. . UôÕ: lW©RôUaô]ôm ETV Ym^ ©jì]ôm AbV jÚljVojRm. . lW©RôUÍ. AYkj YvUôk . ÚùR[ . NoUQ: ÚjWìTôu AvUj ©RôUaôu vYRôSUv RolTVôª. . ©RôUÍ. . AUôYôvVôm. . . . . . L-ÙúL. úLôjWôu . . . . ©WôQôVôUm : Km é: Km ×Y: JÏm ^÷Y:. ©RôUao 1) Fo_m Yak¾: AmÚRm dÚRm TV: ¸XôXm T¬vÚRm vYRôvR RolTVRúU ©jìu . . . úLôjWôQôm. . . . . . úLôjWôu . . . BNUSm ùNnR ©\Ï 3 RolTeL[ôp ùNnR T®j§WjûR A¦kÕ BNUSUôL £X RolTQeLû[ úTôhÓ £X RolTeLû[ T®j§WjÕPu CÚd¡dùLôiÓ ^eLpTm ùNnV úYiÓm. . . . . ®xÔm ^£YoQm. BYôaVôª (Guß ùNôp. . . (©\Ï éæûX YXm ùNnÕ ûLVXm©. lW©RôUÍ Gußm (RôVôo Es[YoLs) ©RôUÍ. . .ÚjW -B§jV vYìTôQôm. AvUj ©jì . . AUôYôvV ×iVLôúX RofN fWôjRm. . . . . . ©jìu jVôVôª. . . qVôYaô¬úL lWTYô§ Nx¥ NmYj^WôQôm UjúV SkR] SôU ^mYj^úW Rh£QôVú] (A) Ej§WôVúQ . . KUôT: _úVô¾W^: AmÚRm lWmUô. ^oY ®dúSôT ^ôkRúV. .

lWmUôolTQm ùNnVúYi¥VÕ.. ... .úLôjWô: . 3) BVkÕS ©RW: UúSô_Y^: Ad¨xYôjRô: T§©o úRYVôûS: Avªu VwúO vYRVô URkÕ A§lÚYkÕúS. . úLôjWôu .úLôjWô: . . S ©Rô.. AvUôj. áofNôj YoLjYV ©jìu VRôvRôSm lW§xPôTVôª.. NoUQ: ÚjWìTôu AvUj UôÕ: ©RôUaôu vYRôSUv RolTVôª. ... T®jWjûR A®rjÕlúTôhÓ UßT¥Ùm BNU]m ùNnV úYi¥VÕ. . 2) ©jÚlV: vYRô®lV: vYRô SU: ©RôUúalV: vYRô®lV: vYRô SU:.. . ..Rô: ÚjWìTô: AvUj UU ©RôUÍ vYRôSUv RolTVôª . .... . . . jÚlVR (Guß ùNôp.. . . ... éæûX ETŧVôL úTôhÓd ùLôs[ úYiÓm) ©jÚ ETvRô]m SúUô Y: ©RúWô W^ôV. . Rô: Y^÷ìTô: AvUj UU UôRôUÍ vYRô SUv RolTVôª . ..úLôjWô: .úLôjWô: .. .. .. . . . . . . NoUQ: Y^÷ìTôu AvUj UôRôUaôu vYôRôSUv RolTVôª.. . ©jÚYodLm (v§ÃLs) (RôVôo CpXôRYoLs) (3-Øû\) ... .. (Guß ùNôp.. . ©\Ï áofNjûR ©¬jÕ Gs ¾ojRm ®hÓ ¸rdLiP UkjWm ùNôp. NoUQ: Y^÷ìTôu AvUj UôRôUaôu vYôRôSUv RolTVôª. . . . ... . . .. .úLôjWô: . . .. NoUQ: Y^÷ìTôu AvUj UôRôUaôu vYRôSUv RolTVôª 2) Ae¡Wú^ôS: ©RúWô SYdYô ARoYôúQô lÚLY: ú^ômVô^: úR`ôm YVm ^øUùR[ VgÂVôSôm A©TjúW ù^[USú^ vVôU . .. . .. úV`ôm. . S TkÕ:. . (Km Rj^j lWmUôolTQUvÕ Guß ùNôp.... . . SúUô Y: ©RW ^øzUôV SúUô Y: ©RúWô ËYôV SúUôY: ©RW: vYRôûV.. . S UôRô. UôRôUa YodLm (v§ÃLs) (3-Øû\) .úLôjWô: . . .. . . úLôjWôu .Rô: Y^÷ìTô: AvUj UU lW©RôUÍ vYRôSUv RolTVôª . . . éæûX CPUôL Uôt±d ùLôiÓ VRôvRô]m ùNnVúYi¥VÕ) VRôvRô]m BVôR ©RW: ú^ômVô LmÀûW: T§©: éoqûV: lW_ô UvUlVm. . . . úLôjWôu .. úVvªk úXôúL UômúRÖ. .RûW«p úTôPúYi¥VÕ)... úLôjWôu . (3-RPûY). .) . .Rô: B§jVìTô: AvUj UôÕ: lW©RôUÍ vYRôSUv RolTVôª wOôRô wOôR YodLjqV ©jìu vYRôSUv RolTVôª. . Fo_m Yak¾: AmÚRm dÚRm TV: ¸XôXm T¬vÚRm vYRôvR RolVRúU ©jìu jÚlVR... .. . . UôÕ: lW©RôUao 1) UÕYôRô ÚRôVúR UÕ bWk§ ³kRY: UôjÅo S: ^kjúYôb¾ . . . VHRvªk úXôúLv RÙxUôÏm vúRÖ... . . . ... NoUQ: B§jVìTôu AvUj UôÕ: lW©Rô Uaôu. SôuV úLôj¬Q: úR^oúY jÚl§UôVôkÕ UúVôjvÚxûP: Ïú^ôRûL: (éæûX ETŧVôL úTôhÓd ùLôiÓ BNU]m ùNnV úYiÓm.. .Rô: Y^÷ìTô: AvUj UU ©Õ: lW©RôUÍ vYRôSUv RolTVôª UôRôUaôu 1) E¾WRôm AYW EjTWô^ EuUjVUô: ©RW: úNômVô^: A^÷m VDÙ: AqÚLô ÚRgOô úRúSôYkÕ ©RúWô aúY`÷ . ... . . SúUô Y: ©RúWô UkVúY SúUô Y: ©RúWô úLôWôV.. NoUQ: B§jVìTôu AvUj UôÕ: lW©RôUaôu vYRôSUv RolTVôª. . .. . . úLôjWôu . lWR·Qm .Gsû[ U±fÑ úTôPúYiÓm.Rô: Y^÷ìTô: AvUj UU ©RôUÍ vYRôSUv RolTVôª . . . . . . úLôjWôu ...... . ... . ¾odLôÙjYmvN... .. . . 3) úVúNa ©RW: úVú^S aVôÏmvN ®jUVôÏm ENS lW®jU AdúS RôkúYjR V§úR _ôRúYR: RVôlWjRa÷m vYRVô URkÕ . . . . NoUQ: B§jVìTôu AvUj UôÕ: lW©Rô Uaôu vYRôSUv RolTVôª. . 3) UÕUôkúSô YSvT§: UÕUôa÷m AvÕ ^øoV: UôjÅo LôúYô TYkÕ S: . V HRvªk úXôúL vjRëVm úR`ôm Y³xPô éVôvR úVvªk úXôúL. RRúRô W«mvN. lW©Rô UúalV: vYRô®lV: vYRô SU: Avªk ©RW: . úLôjWôu .. NoUQ: ÚjWìTôu AvUj UôÕ: ©RôUaôu vYRôSUv RolTVôª.. UôÕ: ©RôUao 1) Fo_m Yak¾: AmÚRm dÚRm TV: ¸XôXm T¬vÚRm vYRôvR RolTVRúU ©jìu . . . úLôjWôu . Aam úRô`ôm Y³xPô éVô^m.. . .Rô: B§jVìTô: AvUj UU lW©RôUÍ vYRôSUv RolTVôª ©jÚYodLm (v§ÃLs) (RôVôo Es[YoLs) (3-Øû\) . úLôjWôu . NoUQ: ÚjWìTôu AvUj UôÕ: ©RôUaôu vYRôSUv RolTVôª... . .. .úLôjWô: ...Rô: Y^÷ìTô: AvUj UU UôjÚ: vYRôSUv RolTVôª .. vYRôSUv RolTVôª.. . SU: vYRôûV vYôaôûV ¨jVúUY SúUô SU: (©\Ï A©YôR]m ùNnÕ SUvLôWm ùNnV úYi¥VÕ. . SkR] 2012-2013 49 2) UÕSdR ØúRô`³ UÕUj Tôo§Ya÷m W_: UÕjùV[: AvÕ S: ©Rô .. . úLôjWôu . .. . .. . . .A©YôR]m úRYRôlV: ©jÚlVvN Uaô úVô¡lV HY N. . .GsÞm _XØm ®P úYi¥VÕ. vYRô SUv RolTVôª.48 2012-2013 SkR] 3) UÕUôkúSô YSvT§: UÕUôa÷m AvÕ ^øoV: UôjÅo LôúYô TYkÕ S: . . ....... . ...úLôjWô: .. ©RúWô SúUô Y:.. ^R^ôWRmvN. Rô: ÚjWìTô: AvUj UôÕ: ©RôUÍ vYRô SUv RolTVôª . NoUQ: B§jVìTôu AvUj lW©RôUaôu.. . . .úLôjWô: . . . . AYkj YvUôk . jÚlVR. .

C§aô^×WôQm RolTVôª. V_÷oúYRm RolTVôª.) ú^ôU ©jìUôk Ae¡WvYôk. a¬ Km.ûLLû[ _Xj§]ôp ÑjRm ùNnÕ ^eLpTm ùNnÙmúTôÕ ûYjÕd ùLôsYÕ úTôp YXÕ ûL úUÛm CPÕ ûL ¸ÝUôLf úNojÕ YXÕ ùRôûP«p ûYjÕ ¸rdLiP UkjWeLû[f ùNôpXÜm.50 2012-2013 SkR] ©WmU VwOm (UôjVôu¨am ùNnÕ YkR ©\Ï lWmUVwOm ¡ZdÏ ØLUôn ùNnVúYi¥VÕ.Km Rj^j ©WyUôolTQUvÕ Guß ùNôp. AeLYkR]m ùNnR©\Ï) . Ka÷m ^÷Y: Rj^® ÕoYúWiVm ToúLô úRYvV ¾UÍ §úVô úVôS: lWúNôRVôj. Km é: Rj^® ÕoYúWiVm ToúLô úRYvV ¾UÍ. SôWôVQôúV§ ^UolTVôª ©u]o . úV ©RW: Rôk ©jÚÏmv RolTVôª. ¨úaôR ^j³: Toµ¶: a¬ Km.Guß ùNôp. NkúSô úRÅ W©xPV BúTô TYkÕ ÀRúV. With best compliments from :- Suprajaa Sharma Sindhujaa Sharma . ^oYôu úRYôk RolTVôª. jÚlVR. ^eLpTm : UúUôTôjR ^UvR Õ¬R bVjYôWô c TWúUvYW lÃjVojRm lWaU VdOm L¬xúV. ^oY úRYLQôk RolTVôª. NÕo×_m lW^iQYRSm jVôúVj. ^oY RY Tj¿v RolTVôª. Ad] BVô¶ ÅRúV dÚQôú]ô aqV RôRúV. Cú`júYôo ú_jYô YôVYvúRô. KUôT: wúVô¾W^: AmÚRm lWmUô. NmúVô W©vW YkÕS: a¬ Km.¾ojRjûR 骫p ®PúYiÓm. a¬ Km. Km ×Y: §úVô úVôS: lWúNôRVôj. SkR] 2012-2013 51 lWyUôRúVô úVúRYô: RôkúRYôu RolTVôª. ^oYôk ©jÚa÷mv RolTVôª. Ad²Áú[ lúWô¶Rm VdOvV úRYm Új®_m úaôRôWm Wj] RôURm. ^oY ®dúSôT ^ôkRúV. éo×Yv^÷YúWôm. TôVYvúRô úRúYô Yv^®Rô lWôolTVÕ fúWxhP RUôV LoUúQ. Fo_m Yak¾ AmÚRm dÚRm TV: ¸XôXm T¬vÚRm vYRôvR RolTVRúU ©jìu. Km éo×Yv^÷Y: ^jVm RT: fWjVôVôm _÷úaôª (Guß _©jÕ ûL«p £±Õ _XjûR GÓjÕ ©WRh£QUôLf £Wû^f Ñt± ©\Ï ¸rYÚm UkjWjûR 3-Øû\ _©dLÜm) Km SúUô lWmUúQ SúUô AvjYd]úV SU:lÚ§qûV SU K`¾lV: SúUô Yôú^ SúUô YôNvTRúV SúUô ®xQúY lÚaúR LúWôª.éæûX N¬VôLlúTôhÓd ùLôiÓ BNU]m ùNnV úYiÓm LôúVSYô^ô USú^k j¬ûVoûY. ×jVôjU]ôYô lÚLúRv vYTôYôj LúWôª VjVj ^LXm TWvûU. a¬ Km. ¬dúYRm RolTVôª. ^oY úRY LQTj¿v RolTVôª (éæûX UôûXVôLl úTôhÓd ùLôiÓ ®WpLû[ U¥jÕ ûL«u Eh×\UôL ¾ojRm ®ÝmT¥ JqùYôÚ ¬µRolTQm 2 Øû\ ùNnV úYiÓm) 1) ¡ÚxQj ûYTôV SôRúVô úV¬`V: Rôk¬Ìk RolTVôª 2) ^oYôk ¬µk RolTVôª 3) ^oY ¬µLQôk RolTVôª 4) ^oY ¬µTjÉv RolTVôª 5) ^oY ¬µ LQTj¿v RolTVôª 6) lW_ôT¾m LôiP¬µm RolTVôª 6) ú^ôUm LôiP¬µm RolTVôª 8) Ad¨m LôiP¬µm RolTVôª 9) ®fYôkúRYôk LôiP¬µm RolTVôª 10) ^ôm¶¾o úRYRô: ET¨`Rv RolTVôª 11) Vô_g¸o úRYRô ET¨`Rv RolTVôª 12) YôÚ½o úRYRô ET¨`Rv RolTVôª 13) aqVYôam RolTVôª 14) ®fYôk úRYôk LôiP¬µu RolTVôª (Es[eûL«p A¥TôLjRôp _XjûR CWiÓ RPûY ®PÜm) 15) lWyUôQm vYVm×m RolTVôª 16) ®fYôk úRYôk LôiP¬µu RolTVôª 17) AÚ]ôk LôiP¬µu RolTVôª (éæûX YXUôL úTôhÓdùLôiÓ Ö² ®Wp Y¯Vôn ®PÜm) ^R^vT§m RolTVôª. ®jÙR³ ®jVúU TôlUô]m ÚRôj ^jV ØûTª . Km Ua: Km _S: Km RT: KÏm ^jVm. LpTm RolTVôª (éæûX CPÕ TdLUôL úTôhÓdùLôiÓ ¸rLiP UkjWeL[ôp LhûP ®W-u Ö²«p ®ÝmT¥VôL 3 Øû\ ®PúYiÓm. lWyU VdúVS VzúV. Ka÷m ^÷Y: §úVô úVôS: lWúNôRVôj. §úVô úVôS: lWúNôRVôj. Km Rj^® ÕoYúWiVm ToúLô úRYvV ¾U¶. ARoYQ úYRm RolTVôª. qÚx¥W³ qÚfNúU TôlUô]m ÚRôj ^jV ØTôLôm.ÑdXôm TWRWm. BNU]m. Ad²LqV YôaSôRúVô. ®xÔm ^£YoQm. ^oY ©jì LQôa÷mv RolTVôª. ©WôQôVôUm : Km é: Km ×Y: JÏm ^÷Y:. a¬ Km. a¬ Km. jÚlVR. Km é: Rj^® ÕoYúWiVm Km ×Y: ToúLô úRYvV ¾UÍ. (Guß _Xj§]ôp ûLLû[ ÑjRm ùNnÕdùLôiÓ) úRY ¬µ ©jì RolTQm L¬xúV (Guß NeLpTm ùNnÕ éæûX ETŧVôn úTôhÓd ùLôiÓ ®WpL°u Ö²úV úSúW _Xm ®ÝmT¥ úRY RolTQm JÚ Øû\ ùNnV úYiÓm. a¬ Km. Km-KmKm Guß YXÕ Lô§û] ùRôPÜm. jÚlVR (Guß ùNôp. ^ôUúYRm RolTVôª.

lÚÏYô^W ÙdRôVôm. R²xPô Sbj§W ÙdRôVôm. éoYTpϲ Sbj§W ÙdRôVôm ×WhPô£ : YÚ`ÚùR[. AUôYôvVôm. ®Úf£L Uôú^. BxúX`ô Sbj§W ÙdRôVôm BY¦ : YÚ`ÚùR[. AUôYôvVôm. dÚxQTúb jWúVôRNmVôm ×iV§ùR[. AUôYôvVôm. ®NôLô Sbj§W ÙdRôVôm . AbV jÚljVojRm Ej§WôVQ ×iVLôúX. dÚxQTúb. LoLPL Uôú^. dÚxQTúb. lÚÏYôNW ÙdRôVôm. ULW W® ^edWUQ vWôojR §X RolTQ ìúTQ AjV L¬xúV. AUôYôvVôm. ÏÚYô^W ÙdRôVôm. ×iV§ùR[. avRô Sbj§W ÙdRôVôm. . LPL W® ^edWUQ vWôojR §X RolTQ ìúTQ AjV L¬xúV. BÚjWô Sbj§W ÙdRôVôm BY¦ : YÚ`ÚùR[. ×iV§ùR[. CkÕYô^W ÙdRôVôm. CkÕYô^W ÙdRôVôm. dÚxQTúb. AUôYôvVôm. xWYQ Sbj§W ÙdRôVôm. Uô£ : N£WÚùR[. ×iV§ùR[. ¬`T Uôú^. ×iV§ùR[. ùN[ªVYô^W ÙdRôVôm. ×iV§ùR[. CkÕUYô^W ÙdRôVôm. ÕXô W® ^edWUQ vWôojR §X RolTQ ìúTQ AjV L¬xúV. . ULW Uôú^. dÚxQTúb. wúVxPô Sbj§W ÙdRôVôm UôoL¯ : úaUkRÚùR[. . ùT[UYô^W ÙdRôVôm. ATTW¦ Sbj§W ÙdRôVôm B² : dÃxUÚùR[. lÚÏYô^W ÙdRôVôm. AUôYôvVôm. v§WYô^W ÙdRôVôm. úWY¾ Sbj§W ÙdRôVôm. £mU Uôú^. AbV jÚljVojRm Rh£QôVQ ×iVLôúX. jÚ¾VôVôm ×iV§ùR[. ×iV§ùR[. dÚxQTúb. . . AUôYôvVôm. mÚLºúWô Sbj§W ÙdRôVôm . . AUôYôvVôm ×iV§ùR[.52 2012-2013 SkR] AUôYôvV RolTQ ^eLpT ÚÕ-Uô^-YôW-Sbj§Wm £j§ûW : Y^kRÚùR[. dÚxQTúb. ùN[ªVYô^W ÙdRôVôm. úWY¾ Sbj§W ÙdRôVôm. v§WYô^W ÙdRôVôm. AUôYôvVôm. ×iV§ùR[. éoYô`ôPô Sbj§W ÙdRôVôm. NR©`e Sbj§W ÙdRôVôm. LuVô Uôú^. ìTm úLôjWm ©Rô ©RôUao lW©RôUao UôRô ©RôU¶ lW©RôU¶ ©Õl lW©RôU¶ UôRôUaôu UôÕ: ©RôUaôu UôÕ: lW©RôUaôu UôRôU¶ UôÕ: ©RôU¶ UôÕ: lW©RôU¶ Gußm Au×Pu NúWô_ô LQT§ TôW§Vôo NôûX RXjùRÚ AgNp LôûWdLôp 609602 ûLúT£ : 98425-72928 SôUm . ×iV§ùR[. dÚxQTúb. Rh£QôVQ ×iVLôúX. ûYLô£ : Y^kRÚùR[. dÚxQTúb. ÕXô Uôú^ dÚxQTúb Õ®¾VôVôm. Rào Uôú^. TôàYô^W ÙdRôVôm. ×iV§ùR[. ªÕ] Uôú^. ×iV§ùR[. dÚxQTúb. SkR] 2012-2013 53 Rh£QôVQ ×iVLôXm : dÃxUÚùR[. AUôYôvVôm. dÚxQTúb. mÚLºWô Sbj§W ÙdRôVôm B¥ : dÃxUÚùR[. AUôYôvVôm. úU` Uôú^. LPL Uôú^. vYô¾ Sbj§W ÙdRôVôm Lôoj§ûL : NWjÚùR[. Teϲ : N£WÚùR[. £mU Uôú^. AbV jÚljVojRm. ×iV§ùR[ ùN[ªVYô^W ÙdRôVôm. ÕXô Uôú^. . ÕXô vSô]m : NWjÚùR[. ULW Uôú^. . AbV jÚljVojRm. ×iV§ùR[. Á] Uôú^. dÚxQTúb. . . AUôYôvVôm. ûR : úaUkRÚùR[. AUôYôvVôm. ×iV§ùR[. Uaô[V ×iVLôúX ^LôÚ½L YoLjqV ©jìu E§fV Uaô[V fWôojRm §X RolTQ ìúTQ AjV L¬xúV. ùT[UYô^W ÙdRôVôm. IlT£ : NWjÚùR[. CkÕYô^W ÙdRôVôm. dÚxQTúb. ÏmT Uôú^. dÚxQTúb. . dÚxQTúb. Ej§WôVQ ×iVLôXm : úaUkRÚùR[.

Wô_ TgNLm (GÛªfûN Rô]m) 6 . 7. 5.úWôL TgNLm (Rô²V Rô]m) (Xd] ÕÚYm :. Av®² ØRp Auû\V Sbj§Wm YûWÙm. USA S With blesssings and Aashirvatham :- C.. Ød¡VUôL LojRô®tÏ Nk§WôxPU §]UôL CÚjRp áPôÕ.úU`m-5. S . R. TgNLm : Oô«ß ØRp Auû\V YôWm YûW«Ûm. ©WRûU ØRp Auû\V §§ YûW«Ûm. WôÏLôXm-GULiPm CûYLû[ LY²dL úYiÓm. K. UWQ úVôLUpXôÕ £jR-AªoR úVôLeL[ôL CÚdLúYiÓm. 9 . B..úNôW TgNLm (éû_U¦ Rô]m) 8 .Ad² TgNLm (NkR]ár Rô]m) 3. ÏmTm-4.. Phase-I Prasanth Nagar Colony Nizampet Road.4. NUVj§tÏ ERÜúU. ¬`Tm-7. ã¬V-ùNq-N² úaôûWLs CÚdL áPôÕ Ad²-úNôW-úWôLUôL CpXôUp ¨x TgNLUôL CÚjRp úYiÓm. Kukatpally Hyderabad 500085 Mobile # 098495-95144 Auû\V §]m L¬Sô[ôL CÚdLdáPôÕ. ã¬V ERV úSWjûRd ùLôiÓ ØaøojRm ϱdL úYiÓm. §§L°p AxPª-SYª áPôÕ. Á]m-6 ÕÚYUôÏm... úU`m ØRp CxPlThP Xd]m YûWÙm..mÚjÙ TgNLm (¾T Rô]m) 2 . ULWm-2.54 S 2012-2013 With best compliments from SkR] S SkR] 55 2012-2013 L¬SôhL°u ¨oQVm £j§ûW B¥ IlT£ ûR : 6-15 : 2-10-20 : 6-22 : 1-2-3-11-17 BL ùUôjRm ûYLô£ BY¦ Lôoj§ûL Uô£ 12 UôRj§tÏ : 6-16-17 B² : 2-9-28 ×WhPô£ : 1-10-17 UôoL¯ : 15-16-17 Teϲ 34 SôhLs L¬SôhL[ôÏm : 1-6 : 16-29 : 6-9-11 : 6-15-19 SpX úSWm TôodÏmúTôÕ LY²dL úYi¥VÕ 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) ROB SHERMAN Student of Vedic Astrology Los Angeles. Rô]m ùNnV úRô` Ñj§ Gu\ô¡\Õ.) ReLÞûPV YWu / Yç _ôRLm N¬VôL L¦dLlThÓs[Rô? ®Yôa LôXj§p _ôRLm ùLôÓdÏmúTôÕ N¬VôL Gݧd ùLôÓjúRôUô? Guß ÏZmTôÕ ùR°YôL JÚ _ôRL T¥Yj§p N¬VôL Gݧ ûYjÕd ùLôiPôp. CRàPu Xd] ÕÚYjûRÙm áh¥ 9-Bp YÏjR YkR úNPm :1 . LWNúVôLm CpXôUp CÚdL úYiÓm. ùL[¬ TgNôeLlT¥ úWôL-úNôL-®` LôXeL[ôL CÚdLáPôÕ.¨x TgNLm (ÑTm.. Sharma Plot-26. EjRUm) 4 . Road No.

ùT¬V AWNôeL Ej§úVôLvRûW LôiTÕ.30 úWôL úWôL R]m ÑLm úNôWm Ej§ ®`m 9-10.30-3 Aªo ®`m XôTm R]m ÑLm Ej§ úNôW 3-4. TÃhûN GÝR. úRôl× Õ\Ü Tt±l úTN ELkRÕ Wô£L°u úU`m 0-30 ¬`Tm 30-60 £mUm 120-150 Lu² 150-180 RàÑ 240-270 ULWm 270-300 TôûLLs ªÕ]m 60-90 ÕXôm 180-210 ÏmTm 300-330 LPLm 90-120 ®Úf£ 210-240 Á]m 330-360 ùL[¬ TgNôeLm TLtLôXm Oô«ß §eLs ùNqYôn ×Ru ®VôZu ùYs° N² CWÜLôXm Oô«ß §eLs ùNqYôn ×Ru ®VôZu ùYs° N² 6-7. UôjÚ YoLjRôûW LôQ EjRUm. ùTi-YWu ®`Vm úTN.30-12 ®`m Aªo Aªo XôTm R]m ÑLm ®`m 12-1. LlTp Vôj§ûW.30 R]m ÑLm úNôW Ej§ Aªo úWôL XôTm 7.30-12 XôTm XôTm ÑLm ®`m Aªo ®`m Aªo 10. ®ÚkÕ ETN¬l×. ú_ô§` SkR] 2012-2013 57 ®dOô] BWônf£ ùNnV. úaôûW«u TXuLs ã¬V úaôûW : Ej§úVôLm. ùTôÚhLs YôeÏYÕ. ÏÚ. ERôWQjÕdLôL. úVô£dLôUp ùY°«ÓYRôp ÕuTm úSÚm. CÕ AàTYj§tÏ ªLÜm £\kRÕ. ©\o RVûY SôÓYRtÏ.30-3 ÑLm ÑLm Ej§ Aªo ®`m R]m XôTm 1. TQm ®`VUôL ùRôPeÏYÕ.30-6 XôTm XôTm R]m úNôL Ej§ Aªo úWôL .30-6 úNôW Ej§ Aªo úWôL XôTm ÑLm R]m 4. EjRUm. N² úaôûW : CkR N² úaôûW ªLÜm ùLô¥VÕ. Nk§W úaôûW : ®VôTôWm. Y[o©û\ Nk§Wu SpXÕ. AmUôu YoLjRôûW Tt± úTNÜm. LPu YôeL. Yi¥-YôL]m YôeL.30 Ej§ Aªo úWôL XôTm R]m ÑLm úNôWm 6-7. ®jVôlVôNm ùNnVÜm ªLÜm ùTôÚjRUô]RôÏm. L[j§W YoLj§]úWôÓ úTN. úYûX. Ñd¡W úaôûW : GpXô SpX Lô¬VeLs ùNnV.30 R]m R]m ®`m úNôW Ej§ Aªo úWôLm 12-1.30 Ej§ úWôL úWôL ÑLm XôTm úNôW Ej§ 1. v¾¬Lû[l Tt±l úTÑYÕ. UÚjÕY¬Pm ùNpX. JÚYÚûPV RVÜ ùT\. úLs®Ls úLhTÕ. ùNqYôn úaôûW : Es[d LÚjÕdLû[ Uû\ØLUôL ûYlTÕ SXm. Ut\ûY ùTôÚkRôÕ. ØVt£ ùNnÙm úYûX §Úl§LWUôL LhPôVm Ø¥Ùm. ©WVôQm. ã¬Vu ERV U¦ 6-00 Guß úUúX Es[ AhPYûQ«p ùLôÓjÕsú[ôm. Yd¸pLû[l TôodL. úRn©û\ Nk§Wu B]ôp LxPm úSÚm. ®VôTôWm ùNnV.30 úWôL R]m ÑLm ®`m úNôW ®`m Aªo 4. G²àm ¨Xm NmTkRUô] ®`Vm úTN Utßm ùNôjÕ ®YLôWeLs Tt±V SPY¥dûL GÓdL. dÚµ XôTeLÞdÏm CkÕ ÏÚ úaôûW ªLÜm £\kRRôÏm. Ød¡VUôL ×Ru.30 úNôW Ej§ úNôW úWôL ®`m R]m ÑLm 10. ÑT¨Lrf£LÞdÏ. BûP BTWQeLs YôeL. LPu Yãp ùNnV. Aû]jÕ ®RUô] GÝjÕ úYûXLÞdÏm. ×Ru úaôûW : Rk§Ls AàlT. Ñd¡W úaôûWLs ®VôTô¬LÞdÏ AàáXUô]ûY. ùTi TôodL.30-9 Aªo ®`m XôTm R]m ÑLm úNôWm Ej§ 7. TQdLôWo RVûY SôÓYÕ. E«o Nô^]m ØR-VûYLs ùNnV EjRUm.30-9 ÑLm úNôW Ej§ Aªo úWôL XôTm R]m 9-10. ÏÚ úaôûW : GpXôd Lô¬VeLÞdÏm SXm.30 ®`m úNôW úNôW Ej§ úWôL XôTm ÑLm 3-4. AYWYo CÚdÏm ã¬V ERV U¦ûVd ùLôiÓ §]N¬ úaôûW TôodLÜm. BRXôp CdLôXj§p GûRÙm ùNnVdáPôÕ. ®VôTô¬LÞdÏm.56 SkR] 2012-2013 §]N¬ úaôûW LôûX §eLs ùNq ×Ru ®VôZ ùYs N² Oô«ß 6-7 Nk ùN ×R ÏÚ Ñd N² 㬠7-8 N² 㬠Nk ùN ×R ÏÚ Ñd 8-9 ÏÚ Ñd N² 㬠Nk ùN ×R 9-10 ùN ×R ÏÚ Ñd N² 㬠Nk 10-11 㬠Nk ùN ×R ÏÚ Ñd N² 11-12 Ñd N² 㬠Nk ùN ×R ÏÚ 12-1 ×R ÏÚ Ñd N² 㬠Nk ùN 1-2 Nk ùN ×R ÏÚ Ñd N² 㬠2-3 N² 㬠Nk ùN ×R ÏÚ Ñd 3-4 ÏÚ Ñd N² 㬠Nk ùN ×R 4-5 ùN ×R ÏÚ Ñd N² 㬠Nk 5-6 㬠Nk ùN ×R ÏÚ Ñd N² UôûX §eLs ùNq ×Ru ®VôZ ùYs N² Oô«ß 6-7 Ñd N² 㬠Nk ùN ×R ÏÚ 7-8 ×R ÏÚ Ñd N² 㬠Nk ùN 8-9 Nk ùN ×R ÏÚ Ñd N² 㬠9-10 N² 㬠Nk ùN ×R ÏÚ Ñd 10-11 ÏÚ Ñd N² 㬠Nk ùN ×R 11-12 ùN ×R ÏÚ Ñd N² 㬠Nk 12-1 㬠Nk ùN ×R ÏÚ Ñd N² 1-2 Ñd N² 㬠Nk ùN ×R ÏÚ 2-3 ×R ÏÚ Ñd N² 㬠Nk ùN 3-4 Nk ùN ×R ÏÚ Ñd N² 㬠4-5 N² 㬠Nk ùN ×R ÏÚ Ñd 5-6 ÏÚ Ñd N² 㬠Nk ùN ×R JqùYôÚ úaôûWûVl TôojÕ úYûXLû[ BWm©lTÕ SpXÕ.

GeúL CÚkRôÛm YôvÕ ×Ú`²u AàdWajûR GpúXôÚm AûPV úYiÓm.8-Bm CPeL°p Hû]V TôT ¡WaeLs CpXô§ÚkÕ. úUtLiP Sbj§WeLs YWu YçdL°u Sbj§Wj§-ÚkÕ 2-4-6-8-9-Bm Sbj§WUôL CÚdL úYiÓm. ^÷úYN H§ S: £Xo ùNôkR Åh¥p Y£dLdáÓm. £Xo YôPûL Åh¥p Y£dLXôm. ¡ÚxQTb Õ®§-§Ú§-TgNª«Ûm. 2 §§Ls (A) Sbj§WeLs JúW Sô°p úNÚm NUVj§p ùNnVXôLôÕ. ùTôÚs : ùT[oQª-Õ®§ûV-§Ú§ûV-TgNª-NlRª-R^ª-ÕYôR³§WúVôR³-B¡V §§L°p. §ÚUQ ¨fNVRôojRm EjYôa ³ØL d¬Vô U§§úT §xúV RRô RvWúT ûUjúW WLjWV ûYxVY jWV ÙúR ×iVôeLSô ©vRRô lì¡ YôúWô_´R Yô^úW ^÷R SYvRôú] N ^÷júR ^÷úT Xdú] úLP Uô§Lm Rq© NúWj Rj¸R YôjVô§©: ùTôÚs : §ÚUQ ¨fNVRôojR úYûXLû[ ØR-p JÚ ÑUeL-l ùTiûQd ùLôiÓ ÕYeLúYiÓm. LoQé`Qm : ªÚL-§ÚYô-×]o-éNm-EjW-avR-£j§-EjWô-£WYQA®h-Ej§-úWY§ Sbj§WeL°p Õ®§-§Ú§-TgN-NlR-R^ª-ÕYô§WúVôR³ §§L°p ¬`T-LPL-Lu²-ÕXô-RàÑ-Á] Xd]eL°p 8-Bm CPm ÑjRUô] úSWj§p ùNnVdLPYÕ. ®Yôa ØaøojRm : £j§ûW-ûYLô£-B²-BY¦-Lôoj§ûLûR-Teϲ UôReL°p ÑdXTb Õ®§-§Ú§-TgNª-NlR-HLô§WúVôR³«Ûm. ®fYô ìTôiVô ®Nu ^Lô. Av®²-×]oéNm-éNm-avRm£j§ûW-vYô§-Aà`m-£WYQm-A®hPm-NRVm B¡V Sbj§WeL°p ùNqYôn-ùYs° R®ojR SôhL°p ÑT Xd]UôLÜm 5-9 Bm CPeLs ÑjRUô]RôLÜm Es[ SôhL°p SYdWa éû_Ls ùNnÕ SP]m Ne¸R ¨Lrf£Lú[ôÓ £\lTôL SPjRlTP úYiÓm. Ød¡VUôL Øa÷ojRm ûYdÏm Sô°p ã¬Vu NgNôWm ùNnÙm Sôs ØRXôL Auû\V Øa÷ojR §]j§u Sbj§Wm YûW Gi¦ YkR ùRôûLûV 9-Bp YÏjR YkR ÁRm 1-2-6-7-8 BL YkRôp LWNm CpûX. C²ûUVô] ùNôtLû[d ùLôiÓ GÝR úYiÓm. . Av-úWô-ªÚL×]o-éNm-EjW-avR-£j§-ÑYô§-Aà-EjWô-£WYQ-A®h-NRV-Ej§-úWY§ Sbj§WeL°p Nk§Wu CpXôR ÑT Xd]eL°p 8-Bm CPm Ñj§VôL ÑTm. ×Ru-®VôZu-ùYs° ¡ZûUL°p. A¥dL¥ HtTÓm ®Vô§Ls Ïû\kÕ Åh¥p ùNpYm ùTÚ¡ Aû]jÕ ÑTLôoVeLÞm RPeL°u± SûPlùTßm Gu¡\Õ ¬dúYRm. ùUuûUVô]. LWNØs[ SôhL°p ®Yôa Øa÷ojRm ûYdLd áPôÕ. ®VôZu (A) ùYs°d¡ZûUL°p. ETSV]m : £j§ûW-ûYLô£-B²-Uô£-Teϲ UôReL°p Õ®§-§Ú§TgNª-NlR-R^ª §§L°p. Av®²-×]oéNméNm-avRm-vYô§-£WYQm-A®hPm-NRVm B¡V Sbj§WeL°p 5-Bm CPm ÑjRUôL Es[ Xd]j§p úUtT¥ Xd]j§p ÏÚ-ÑdWu úNodûL (A) TôoûY ùTt±ÚdÏm NUVj§p ØaøojRl Tj§¬dûL. ×RàPu Tôd¡WaeLs úNodûL ApXÕ TôoûY CpXôR ×Ru¡ZûU. úWô-ªÚL-ULm-EjWavR-ÑYô§-Aà-êXm-EjWô-£WYQ-Ej§-úWY§ Sbj§WeL°p ®Yôa Øa÷ojRm ùNnVXôm. SôuÏ ¬dÏLs ùLôiP CkR UkWjûR 1000 RPûY _©jÕ 100 RPûY úaôUm ùNnRôp ¾WôR LPu ©Wf£û]Ls. ÁRm 3-4-5-9 BL YkRôp LWNUôÏm. (CdLôXj§p _uU Wô£-Sbj§Wm áPôÕ) Øa÷ojRl Tj§¬dûL ºUkRm : úWô-ªÚL-×]o-éNm-EjW-avR-Ej§-úWY§ Sbj§WeL°p éoúQkúRôWL úXkÕ _vV ^ ÏúWô: ^÷dWvV YôúWRRô TjWô éoQô§ùR[ _VôaYV§Rô qÚúb NúW dµlWúU Xdú] ®jÏÚ ^÷dW Åh£RÙúR ^÷dúR ^÷úR Rp-úLj BaYô]ôojRªRm mÚçd§ L¥Rm UôeLpV TjWm ^÷Tm §Ú§-TgN-NlR-HLô-§WúVôR³ §§L°p úU`-¬`T-ªÕ]-Lu²-ÕXô-ULWÏmT-Á] Xd]eL°p 8-9 Bm CPeLs Ñj§Vô] úSWj§p ×mvY] ºUkRm (A) Yû[Lôl× ùNnV EjRUm. ùTôÕYôL úUtLiP UkjWjûR §]Øm 9 RPûY ùNôp.58 2012-2013 SkR] SkR] YôvÕ AàdWam AÁYaô YôvúRôxTúR. §eLs-×Ru®VôZu-Oô«tßd ¡ZûUL°p ÏÚ-ÑdW AvRU]ªpXôR LôXj§Ûm ¬`TªÕ]-LPL-£mU-Lu²-ÕXô-RàÑ-ÏmT-Á] Xd]eL°p 7.YkRôp YôvÕ®u AT¬ªRUô] TXuL[ôp AàdWam HtTÓm. 2012-2013 59 ®úN` ÑTLôoVeLs §ÚUôeLpVm ùNnRp : Av-úWô-ªÚ-×]o-éN-ULm-EjW-avRÑYô§-Aà-£WYQ-A®h-NRV-Ej§-úWY§ B¡V Sbj§WeL°p Õ®§§Ú§-TgNª-NlRª-R^ª-ÕYô-§WúVôR³ §§L°p ¬`T-ªÕ]-LPL-Lu²ÕXô-RàÑ-Á] Xd]eL°p 2-Bm CPm ÑjRUôL CÚdÏm LôXeL°p UôeLpVm ùNnV EjRUm. ¨ú`Lm : Av-úWô-ªÚL-×]o-éNm-£j§-EjW-avR-ÑYô§-Aà`EjWô-£WYQ-NRV-Ej§-úWY§ Sbj§WeL°p Õ®-§Ú§-TgN-Nx¥-NlRR^ª-HLô-ÕYô-§WúVôR³ §§L°p úU`-LPL-ÕXô-ULW Utßm ÑT §Úx§ Es[ Hû]V Wô£L°p 1-7-8-Bm CPeL°p ÑjRUôL CÚdÏm LôXj§p ¨ú`Lm ùNnV EjRUm. CÕ ÑTm.

Tôp. ÏeÏUm. 5-TeLm. 2-SxPm. 16-Bm Sôs ûY£VoLÞdÏm. TZeLs. Uôu. ®YLôW YZdÏ.60 2012-2013 SkR] ÚdúY§LÞdÏ ÏÚÜm. úUÛm À_ô YT]m. U¦úVôûN. IlT£-2. ¿NúUô AvRU]úUô CÚdLdáPôÕ. CWiPôm RôWm AûUdL ªLÜm SpXÕ. U«p. 12-SxPm. SiûU. LÝûR NjRm B¡VûY. ûYLô£-B²-×WhPô£ UôReL°p ùR¬kRôp SpX UûZÙiÓ GuTRôÏm. çWúRN Vôj§ûW. 4®Vô§ úRô`m. N². UgNs. Nk§W TXu : _uU Wô£ ØRp Auû\V §]m Nk§Wu ¨u\ Wô£ YûWdÏm Gi¦YkR ùRôûLdÏl TXu. 6-NjÕÚ _Vm. ùLôdÏ. AUWTb Nk§Wu CÚdL ©\kRÕ ùTi. R«o áûP. £j§ûW UôR ©\l©u TXu : Oô«ß-AtT UûZ. NUm. ¡°. ®VôZuCÚ úTôLm. Lu²ûL. j¬ú_xûP : ºUkR ×j§W]ôL B² UôRj§p ©\kR BÔdÏm. NôUúY§LÞdÏ ùNqYôÙm. CRtÏ RÏkR T¬LôWm GeÏm á\lTP®pûX Gu¡\Õ LôXômÚRm ú_ô§` èp. 7-LPu. ®Yôam ùNn®jRp. Ej^Ym. ùNq-LÚúULm. ¡WaôWmTm. קV Yv§Wm R¬jÕ AYWYo CxP ùRnYeLû[j §Vô²jÕ Td§ vWjûRÙPu ú_ô§PoLs. G¬Ùm ®[dÏLs. §eLs. Rô£. CûYLs CPlTdLªÚkÕ YXm úTô]ôp LôoV _Vm. CûYLs ùNnVdáPôÕ. SôULWQm : 11-Bm ©WôUQôÞdÏm. S¬. ×Ru-A§L Lôtß. V_÷oúY§L°dÏ ÑdWàm. CWh¥jR Wô£«p N²«ÚkRôp ùTi Gu\m LôiL. GÚûU. Uk§W ØZdLm. ×WhPô£-4. Nôv§¬Ls CYoLû[ YQe¡ TgNôeL £WYQ TXuLû[ úLhP±VÜm. UûXúVßRp CûYLÞm R®odLlTP úYi¥VRôÏm. 12-Bm Sôs bj§VoLÞdÏm. Rô]m ùNnRp. Õ®§-§Ú§-TgN-NlR-R^ªHLô-§WúVôR³ §§«Ûm ÑdW YôWj§Ûm. ¡Wa TXu TgNôeL £WYQ TXu Yôp Sbj§Wm ùR¬Ùm UôReL°u TXu : £j§ûW-ûYLô£- GÝkÕ vSô]m ùNnÕ®hÓ. ¸¬l©sû[. 3-XôTm. Oô«ß B]ôp T«oLÞdÏ ®`léf£ A¥dÏm. ®VôZu-úbUm. UeL[ Yôj§VeLs. §eLs-A§L ùYs[m. ÑT NÏ]eLs : TÑ. ÕVWm. Lôoj§ûL-1 Utßm UôoL¯-1 úR§L°p UûZVô]ôp SpX UûZÙiÓ. êg£ß CûYLs YXlTdLªÚkÕ CPm úTô]ôp ÑTm Utßm LôoV _Vm. 11-IvYoVm. Ød¡VUôn 5 UôRj§tÏ úUp Aàx¥dLô®¥p BÙs b«dÏm G]d á\lThÓs[Õ. B¥-8. úUÛm _uU Xd]j§tÏ Jtû\lTP Wô£L°p N²«ÚkRôp Bi. 1-ÑLm. 12 Wô£L°u Sô¯ûL (ùTôÕ) úU`m ¬`Tm ªÕ]m LPLm úR§ UûZ 4-15 4-25 5-15 5-30 £mUm Lu² ÕXôm ®Úf£Lm : 5-15 5-00 5-00 5-15 RàÑ ULWm ÏmTm Á]m 5-30 5-15 4-45 4-15 : B²-10. N²-UûZdÏû\Ü. ùYs°ùTÚUûZ. BY¦-6. : YÚ`ôWmT §]j§p ®¥VtLôûX«p Tj§² LolTUôn CÚdÏmúTôÕ ®[dL úYi¥VÕ : ùb[Wm. SkR] 61 2012-2013 ËYu Th£ NÏ]eLs : LÚPu. ùYs°-SpX UûZ. éWm-A®hPm-úWô¡¦ CYt±p JÚ Sbj§WeL°p ÑTUô] ªÕ]-Lu² ØR-V TXm ùTt\ Xd]j§p ©\k§ÚkRôp AYs ©\kRÕ ØRp BÙhLôXm YûW Uaô TôdVY§VôL ®[eÏYôs. UôÓ. CR]ôp ÏÓmT YôrdûL Tô§dLlTÓm. Bi-ùTi ®YWU±V : _uU Xd]j§p éoYTb Nk§Wu CÚdL ©\kR ÏZkûR Bi. GÚÕ. éû]. ÏÚ-ÑdWu Uj§«Ûm. ÑUeL-. 8-®úWôRm. ÅÓ LhÓRp. ×xTm. 21-Bm Sôs ãj§WeLÞdÏm 20-Bm Sôs YoQúTRªu± NWYjWôÞm ùNnVXôm. ÏWeÏ. LôX NolT úVôLj§p ©\kRYoLs. ÏûP. : ã¬Vu. LôLm. TôWjÕYôNm. ºUkR ×j§¬VôL B² UôRj§p ©\kR ùTi¦tÏm B² UôRj§p ®Yôam ùNnVd áPôÕ. Aú]L LxPeLû[ AàT®jÕ RuàûPV ÑV EûZl©]ôp Øuú]\d á¥VYoLs. B¥-IlT£-ûR-Uô£ UôReL°p ùR¬ÙUô«u GeÏm úSôÙiPôÏm. ϧûW. B¥ 5-Bm úR§ TXu : ×R]ô¡p JÚ úTôLm ®û[Ùm. SôWôVQ Th£. ùNqYôn BWmT LôXj§Ûm. úLôhPôu. UaôTôdVY§ úVôLm : JÚ ùTi. 10-NmTjÕ. Sôn. LôûW. ^Øj§W vSô]m. LôXNolT úVôLm : Xd]Øm GpXôd ¡WaeLÞm WôÏ-úLÕ CYoL°u Uj§«p CÚlTÕ. SiûU. CkSôÞm Av-úWô-ªÚL×]o-éNm-ULm-EjW-EjWô-avR-£j§-ÑYô§-Aà-êXm-£WY-A®hPNRVm-Ej§-úWY§ Sbj§WeL°p AxPU ÑjRUôLÜm ¬`T-£mU-®Úf£LÏmT Xd]eL°p ÑT¡WaØs[ ETVWô£ Xd]Øm EjRUm. £WôojRj§p ¨UkjWQm CÚjRp. CWhûP ©WômUQoLs. úPûL. Nk§Wu Utßm ×Ru AYoL°u LôXm ØÝYÕm. A¦p. . Lôoj§ûL-UôoL¯-Teϲ CkR UôReL°u ùR¬ÙUô«u AWNàdÏ ÀûP. N²-WôÏ-úLÕ Cmêußm RmØûPV ©tLôXj§Ûm TXuLû[j ùLôÓlTôoLs. _qYôÕ. NYj§u ©u úTôÏRp. ©W§xûP. SLeLû[ ùYhÓRp. Uk§Wm Ltß ùLôsÞRp. ÑL NkúRô`eLÞm NkR§Ùm CÚdLôÕ. úYRúLô`m. ùNqYôn-L§o Nô®. 9-RôURm. Wô£L°u ®úN`m : ®Yôaj§tÏ _uU Wô£.

¬`Tm-£WôojRm. úTôPôUÛm. £mUm-ùTi TôolTÕ. ÑYo RûW. 2) LÓÏ GiûQ. Nk§Wô Xd]m GuTÕ : _uU Sbj§Wj§p ùNu\ Sô¯ûLûV IkÕ Sô¯ûLdÏ JÚ Xd]UôL. Up-ûL ûRXm ApXÕ Lônf£] GiûQ CûYLû[j úRnjÕ vSô]m ùNnRôp YôW úRô`ªpûX. A§L AZÏs[ ùTiûQ ®Yôam ùNnYôu. AjRo. Á]m-®jVôlVô^m. RàÑ-¡Qß ùYhÓRp. _uU Xd]m ØRp Gi¦d LiPÕ Nk§W Xd]m G]lTÓm. ApXÕ Xd]ô§T§ SYôm^j§p ¨u\ Wô£dÏ ã¬Vu ÏÚ TôoûY ùTßm UôRj§p ®Yôam SPdÏm. LPLm-úRôl× ûYlTÕ. 3) CXd¡]ô§T§ SYôm^j§p ¨u\ Wô£«u A§T§ Åh¥p úLôNôW ÏÚ YÚm LôXj§p ®Yôam Li¥lTôL SPdÏm. ùNqYôn-NÃW AùN[d¡Vm. ®úN`m. L_úLN¬ úVôLm 7) NlRUô§T§ ¨u\ Wô£«u A§T§ ApXÕ AYu ¨u\ SYôm^ Wô£«u A§T§ CÚY¬p VôÚdÏ TXm A§LúUô AYàûPV RûN«p ®Yôam SûPùTßm. 63 ®Yôa LôX ¨oQVm 12 Xd]eL°Ûm ùNnVd áPôRûY ®`-UX UôReLs 2012-2013 1) HZôªPjÕ A§T§ SYôm^j§p ¨u\ Åh¥u A§T§«u Åh¥tÏ úLôNôW ÏÚ YÚeLôXj§X ®Yôam Ø¥Ùm.62 2012-2013 SkR] : úU`m-®Yôam. Ø¥dLôUp dÚa©WúY^m áPôÕ : úUtáûW LhPôUÛm. Gurukkal Colony West. 5) Ej§WôVQj§p ©\kRYoLÞdÏ ÏÚ SYôm^ Wô£«p ã¬Vu NgN¬dÏm UôRj§p ApXÕ j¬úLôQ Wô£. 9) 7-2-10-9 Bm TôYm CYoL°u CúR Y¬ûN«p ®Yôa TXØs[ûY. SkR] : GkR UôRj§p ùT[oQª. UeL[Øm GlúTôÕm EiPôÏm GuTRôÏm. C§p ©\kRYÚdÏ Ïû\VôRf ùNpYØm. ®` UôRj§Ûm UX UôRj§Ûm ÑTLôoVeLs ®XdL úYi¥VÕ. AUôYôûN CpûXúVô AkR UôRj§tÏ ®`Uô^m Guß ùTVo. 1) ùYs°¡ZûU U§Vj§tÏ úUp R]®Új§. éNôUÛm. 2) H¯p ÏÚ TXUôL CÚdL. Lu²-¨ú`Lm. ÏmTm-ùb[Wm. BLúY CûYLû[ Ø¥jR ©\úL dÚalWúY^m ùNnV úYiÓm. TgN Uaô VdOm Utßm lWômUQ úTô_]m ùNn®dLôUÛm Åh¥p lWúY³jRôp AkR Åh¥p úTn ×ÏkÕ ®Óm. 15) 7-Bm TôYô§T§ÙPu NmTkRThP ¡Waj§u RNô-×j§ ®Yôa LôXm BÏm. §eLs. UôRj§p ÏÚ jÚx¥ HtTÓm úTôÕ ®Yôam SPdÏm. Chinnathirupathi PO. 2-Bm A§T§ Sh× Åh¥p CÚdL. ªÕ]m-Vôj§ûW. 12) ÑdWu (A) NlRUô§T§ úLôNôWj§p Xd]ô§Tû] LPdÏm LôXm ®Yôa LôXm GuTRôm. SpX Sôs. CúR ®§ Nk§Wu-ÑdWu ¨u\ Wô£L°u NlRôUô§T§LÞdÏm ùTôÚkÕm. GkR UôRj§p CWiÓ ùTô[oQª. 4) úLôNôW ÏÚ. 6) R·QôVj§p ©\kRYoLÞdÏ ÑdW SYôm^ Wô£«p ã¬Vu YÚm UôRj§p ApXÕ §¬úLôQ UôRj§p. N²d¡ZûU-NÃW BúWôdVm. 17) NlRUô§T§ ApXÕ ÑdWu CÚdÏm Wô£dÏ úLk§Wj§p úLôNôW ÏÚÜm Nk§Wàm áÓm úTôÕ ®Yôam SûPùTßm. ÕXôm-dÚµ úYûXLs. Tel # 0427-6592350 11) NlRUj§tÏ 3-7-11-Bm ÅÓL°p úLôNôW ÏÚ ®Yôa LôXm.S. AYoL°u TôûL-LûXûV áh¥ YÚm ¨ûXdÏ úLôNôW ÏÚ §¬úLôQj§p YÚm LôXm ®Yôa LôXUôÏm. NlRUô§T§ ¨u\ Wô£-A§T§. Szj§W A§T§ ØRp ¡WLeLû[ Nk§W Xd]j§p CÚkÕ Y¬ûNVôL GÝR úYiÓm. 16) Xd]ô§T§ ¨u\ SYôm^ A§T§ ¨u\ Wô£dÏ 2-Bm Wô£«p úLôNôW ÏÚ-Nk§Wu YÚm LôXm ®Yôa LôXUôÏm. ßm Gu u ×P u A : M. ULWm-KPm ®ÓRp. CWiÓ AUôYôûN YÚ¡\úRô ARtÏ UXUôRm Guß ùTVo. LRÜ 10) NlRUô§T§ ¨u\ SYôm^ Wô£ ApXÕ §¬úLôQj§tÏ 22-YÕ §úWLôQj§p úLôNôW ÏÚ YÚm LôXm ®Yôa LôXm GuTRôm. ×Ru-§W®V XôTm. GiùQn vSô]m : GiùQn vSô]m ùNnTYoLs Oô«ß ùNnRôp AZÏ úTôn®Óm. : Nk§WàdÏ úLk§Wj§p ÏÚ CÚkRôp L_úLN¬ úVôLm G]lTÓm. Ñd¡Wàm YÛùTt±ÚdL. ®VôZu-U]®NôWm B]ôp ùTiLÞdÏ SpXÕ. SUBRAMANIAN SRI GURU KRUPA (Jadaga Parivarthanai Nilayam) Plot-6. úVôLm G]lTÓm. ÑdWu CYoLÞdÏ §¬úLôQ Wô£«p NgNôWm ùNnÙm LôXm §ÚUQ LôXUôÏm. NlRUô§T§. Vôû]dáhPjûR JúWùVôÚ £eLm ÕWjÕYÕ úTôp NLX úRô`eLû[Ùm ÕWj§ Yôr®p ùYt± LôiTo. UeL[ úVôLm : Nk§WàdÏ úLk§Wj§p ùNqYôn CÚkRôp UeL[ 8) Nk§Wu ¨u\ Wô£-A§T§. Salem 636008 Mobile # 98948-56014. B]ôp £j§ûW-ûYLô£ UôReLÞdÏ CkR CÚ úRô`eLÞm ¡ûPVôÕ GuTRôÏm. HoLhÓRp. ®Úf£Lm-ùTôu. lWôQ aô²Ùm HtTÓm. . CûYLû[ JÚ úTôÕm ùNnVd áPôÕ. 13) CWiPôm A§T§ ¨u\ Wô£V§T§«u RNô-×j§ ®Yôa LôXm 14) 10-Bm TôYô§T§«u RNô-×j§ ®Yôa LôXm BÏm. CYt±u A§T§L°u RûN ÏÚ ×j§«p ®Yôa LôXm.U]NgNXm.

CkR TôRj§p YÚm GkR ¡WaØm TôRLjûR ùNnÙm. £k§dÏe LÚUùUpXôk ¾ûUVôn ®û[ÙUôúR. 7) JÚ TôTd¡Wam úLôNôWj§p ùLhP Åh¥-ÚkÕ ùLhP TXû]d ùLôÓdL úYi¥«ÚkRôÛm AÕ RuàûPV EfN vRô]j§Ûm ApXÕ vYúbj§Wj§p CÚkRôÛm ¾V TXuLû[ A°lT§pûX GuTRôÏm. _]] RûN ùLhPRôL CÚkRôp. 4) ÑT úbj§WeL°p CÚdÏm ÑT ¡Wam ÑT TXuLû[úV ùLôÓdÏm. . 9) AúRúTôX JÚ ¡Wam Ru ¿fN Wô£«p CÚkRôÛm AvRU]Uôn CÚkRôÛm RuàûPV úLôWN TX²p Tô§ TeÏ Rôu ùLôÓdÏm. Ú ¡Wam Ru NjÕÚ Wô£«-ÚkRôp RuàûPV úLôNôWl TX²p 3-p 2-TeÏ Rôu TXû]j RÚm. A©´jÕ Sbj§Wm : Ej§WôPjÕØ¥®p 5-Sô¯ûLÙm. úLôNôW ¡Wam ùLhP TXû]Ùm ùLôÓdÏm GuTRôm. B«pVmúLhûP-úWY§ B¡V Sbj§WeL°u SôuLôm LôÛm LiPôkR Sô¯ûL G]lTÓm.Ej§WôPØm ×Ru¡ZûU«p . UôûXùYi U§VgúNW YkR SôhLs NLPúVôLm TôXLu ©\d¡tNôYôm T¯UÓUQjûRf ùNn«u. 6) SpX Åh¥u JÚ ¡Wam ¿Nm-AvReLRm-Uû\Ü-NjÕÚ úbj§Wm AûPk§ÚkRôp ApXÕ NjÕÚ ¡Waj§u TôoûY«-ÚkRôp RuàûPV SpX Åh¥tϬV TXû]f ùLôÓdLôUp ¾VTXuLû[úV ùLôÓdÏm GuTRôm. CÕ GpXô ¡WaeLÞdÏm ùTôÕYô]Õ Guß SuÏ A±VÜm. Ad¡² Sôs : TW¦ 3-Bm TôRm ØRp úWô¡¦ 1-Bm TôRm YûW«Ûm ã¬Vu ¨tÏm Sbj§Wm Ad¡² SôhLs G]lTÓm.úLhûPÙm ùYs°d¡ZûU«p . §ÚúYôQjÕ ØR-p 4-Sô¯ûL 4-®Sô¥Ùm BL 9-Sô¯ûL 4-®Sô¥Ùm A©´jÕ Sbj§Wm G]lTÓm. ÏÚ ¨u\ CWô£dÏ B\ôm-GhPôm-Tu²ùWiPôm CWô£L°t Nk§Wu ¨tTÕ. R]bVjûRÙm vRô] SôNjûRÙm EiÓ ùNnYôoLs. 8) JÚ ¡Wam RuàûPV vYúbj§Wj§p ApXÕ EfNj§p ApXÕ RuàûPV YoLj§p ApXÕ YodúLôjRUj§p ApXÕ YdW L§«p CÚkRôp RuàûPV úLôNôW TXuLû[ 3-TeÏ A§L¬jÕd ùLôÓdÏm GuTÕ EiûU. Sbj§W Ø¥®p 2-Sô¯ûLÙm BÏXm G]lTÓm.64 SkR] 2012-2013 CRW ú_ô§` ®YWeLs NLP úVôLm ®ÚjRm : úUúXÝm ®VôZ¨u\ CWô£dLôÈWô ù\h¥p. £j§dÏg N²dÏj úRô¦ ¡ZûULs ©\kRSô[ôm. Nk§WxPU §]eLs : JÚYWÕ _uU Sbj§Wj§tÏ 16-Bm Sbj§Wm ØRp 18-Bm Sbj§Wm YûW«Ûs[ Sbj§WeLs Nk§WôxPU §]eL[ôm. ûYSô£L Sbj§Wm : _uU Sbj§Wj§tÏ 22-BYÕ Sbj§Wm 4-Bm TôRm (88-BYÕ TôRm) ûYSô£L Sbj§Wm G]lTÓm. OôXúU T¯«túTô«u SXªûX SßùUu ùLômúT. Oô«tßd¡ZûU«p . N² CYoLs NgNôWm ùNnÙm LôXj§p _ôRLÚdÏ ©WôQ NkúRLjûRÙm. 2) ù_uU Wô£dÏ 3-12-p ã¬Vu. 3) JÚ _ôRLj§p úLôNWj§p SpX CPeL°p JÚ ¡Wam CÚkÕ AYÚdÏ SpX TXuLû[ RWá¥VRôL CÚkR úTô§Ûm. BÏXm : YÚ`dLûP£«p 15-SôÞm. ÏÚ.TW¦Ùm §eLh¡ZûU«p .A®hPØm ®VôZd¡ZûU«p . ARôYÕ _]] _ôRL RûN SpXRôL CÚkRôp SpX TXû]f ùLôÓdLdá¥V úLôNôW ¡Wam A§L SpX TXuLû[Ùm. LiPôkR Sô¯ûL : Av®²-ULm-êXm CYt±u ØRtLôÛm. AYÚûPV _]] _ôRLj§p CÚdÏm RûNûV ùTôÚjÕ úLôNôW TXuLs SpXRôLúYô. UôRdLûP£«p 3-SôÞm.£j§ûWÙm ùNqYônd¡ZûU«p . 60 ®RolTûW 60 RolTûW 60 ®LûX = 1 RolTûW = 1 ®LûX = 1 LûX 60 LûX 30 TôûL = 1 TôûL = 1 Wô£ SkR] 2012-2013 65 ú_ô§` ®`Vm 1) úLôNôWj§p Nk§WàdÏ 11-p GkR ¡Wam NgNôWm ùNnRôÛm AkR ¡Wam _ôRLÚdÏ StTXuLû[úV ùLôÓdÏm. ApXÕ ùLhPRôLúYô AûUÙm. 5) ÏÚ 6-YÕ Åh¥p úLôNôWj§p NgNôWm ùNnÙm LôXj§p ªL úLYXUô] ¨ûXdÏd ùLôiÓYkÕ ®ÓYÕPu AYÚdÏ TX®RUô] LxPeLû[Ùm EiÓ Ti¦®ÓYôo. ùNqYôn.úWY§Ùm YÚY].éWôPØm N²d¡ZûU«p . _]] RûN ùLhPRôL®ÚkRôp SpX TXû]d ùLôÓdL úYi¥V úLôNôW ¡Wam ªvWTXû]Ùm. ¾ûU ®û[Ùm YôWm ®ÚjRm : Yk§dÏe L§odÏeLeÏu U§dÏm £j§ûW úNndLô¥ Tk§dL®hPm ùTôuúUt úLhûPVôm ×]oéWôPg.

66 2012-2013 SkR] SkR] Yôrj§ U¡Ým R.Bo ŧ.Uû]®dÏ ùLÓRp. Gm. 27791 lWyUc ÑkRWYWR Nôv§¬Ls ØRp ÏßdÏ ùRÚ. Nôk§ SLo. ùNp : 94439-59782 lWyUc cRo Nôv§¬Ls 13. AdWaôW ŧ. XôÑúThûP.ÏZkûRLÞdÏ úLÓ. ùNpúT£ : 94436-35754 67 2012-2013 ù_Vú_ô§ §ÚUQ Uaôp AÚl×dúLôhûP ùU«u úWôÓ. ×ÕûY-8. RûXlTϧ . ×ÕûY-8 úT£ : 0413-2256245. CXhѪ SLo ØRp ùU«u úWôÓ. lWyUc UaôúRY Nôv§¬Ls 7. Ck§Wô SLo.AWÑj ùRôpûX. Uôo×lTϧ . AqûY SLo. XôÑlúTh. ×ÕûY-8 úT£ : 2237911. IV]ôo SLo. 2246446.M. ûLlTϧ . ùNp : 98423-29770.ÏÓmTj RûXYàdÏ úLÓ G] A±VÜm. ùNp : 98652-14330 lWyUc Nk§WúNLW Nôv§¬Ls ×. LmTu SLo. ûS]ôoUiPTm. ùNp : 93454-00996 lWyUc TôXÑlWU¦V Nôv§¬Ls 33.£\lTô] YôrÜ. £j§ûW-10 B¥-11 IlT£-11 ûR-12 05-00 02-00 02-00 08-00 Sô¯ûL Sô¯ûL Sô¯ûL Sô¯ûL ûYLô£-21 BY¦-6 Lôoj§ûL-8 Uô£-22 08-00 10-00 10-00 08-00 Sô¯ûL Sô¯ûL Sô¯ûL Sô¯ûL . ×ÕûY-13 úT£ : 0413-2242598. ùNp : 93454-91925 lWyUc ¸RôWôU Nôv§¬Ls 25. ×ÕûY-8 ùNp : 94442-57257.S.Ad²Vôp úLÓ. UÕûW 625012 SkR] YÚPj§p ¡WaQeLs HÕm NmT®dLôRRôp ¡WaQ úRô`m HÕm CpûX GuTôRôÏm YôvÕ Tt±V ϱl×Ls YôvÕ ×Ú`u éª ØÝYÕm ®Vô©j§ÚlTRôp GeÏ Uû] úLôXÜm Ï¥ úTôLÜm AYo ¨j§ûW«-ÚkÕ GÝkÕ §ÚmT E\eLf ùNpÛm úSWj§tÏs ÑTúYû[ Utßm TX TXuLs TôojÕf ùNnVúYiÓm. ØR-VôoúThûP. XôÑúThûP. WôUu SLo. Aû]jÕ LoUôdLû[Ùm TôWmT¬V Øû\lT¥ ×ÕûY«p Y¯ SPj§f ùNpÛm SUÕ úYR ®tTu]oLû[ YôNLoLs ùRôPo× ùLôiÓ TVu AûPVXôm. ×ÕûY-4. Y«tßlTϧ . LÚY¥dÏlTm. AiQô ŧ. ×ÕNôWm. ×ÕûY-8. ×ÕûY-605110. ùWh¥VôoTô[Vm. ùNp : 95781-97690 lWyUc ¡ÚxQêoj§ Nôv§¬Ls Uô¬VmUuúLô«p ùRÚ ùLôhÓTôû[Vm.´. :YôvÕ ×Ú`u E\eÏm LôXj§p Lôp Tϧ«p YôNp ûYjRôp . ®p-Vòo.ÏÓmTj§]o ×ÕûY«u úYR ®tTu]oLs úYR Nôv§WeLû[ Guù\ußm Y[ojÕ ûY¾L RoUjûR ùN¯júRôe¡ Y[W ùNnÕm.Gi-50. Uû]V¥ Nôv§Wl ©WLôWm ÅÓ LhÓYRtÏm Åh¥tÏs Aû\Ls LhÓYRtÏm AqÅh¥u G_Uô]]ôp LôX¥ A[kR§u úT¬p A¥ûVd LiÓ A±kÕs[ ALXj§tÏm ¿[j§tÏm TXuLs A±VÜm. 4-YÕ ùU«u. ×ÕûY-13. BY¦Vô×Wm. ×ÕûY-10 ùNp : 98423-22400 lWyUc N¾x NoUô Yôj§Vôo 21. XôÑúThûP. úT£ : 0413-2252445 lWyUc úRú_ôêoj§ AmTôs SLo. ùNp : 93454-51655 lWyUc Wô_ô Nôv§¬Ls 3. YôNp ûYdÏm úTôÕ LY²dL úYi¥VÕ. KmNd§ AùYuë. C[eúLô ŧ. ØÕÏ Tϧ . ×ÕûY-4. 97509-57257 lWyUc ù_VWôU IVo 44. úT£ : 0413-2241008.

The signs in which the Lagna Lord and 7th Lord are posited. namely Guru and Lord of the 5th etc. or Guru is associated with Rahu and the Lord of the 5th is in conjunction with Mangal. 4) If at birth Rahu is in the 5th aspected by Mangal. made in gold and. One has to spend less than what he gained. The significator for children is associated with Mangal. Marriage of the native will take place when Venus or the 7th Lord transits through a sign which is Trine to the sign or Navamsa occupied by the Lagna Lord. endowed with strength. Mangal. is in 11th house.Effort is in 10th house. or during the Dasa of the planet aspecting 7th house. The rasi of the wife shall also be the exalted or debilitated sign of the 7th lord where it is deposited in the Rasi / navamsa. or Budh. These are getting an idol of Naga (serpent) Raja. is associated with Mangal and Lagn is occupied by Rahu and Gulika. Now I will tell you the Yogas for loss of children and the requisite remedial measures. or during the Dasa of the planet of the 7th Lord. MARRIAGE FORMULA 1. if Guru. Budh and Guru and the Lords of the 5th and Lagn are devoid of strength. Rahu. or 12th. if Surya. 10th house is having good number of bindus. Mangal. be bereft of strength. the Lord of Lagn and the Lord of the 5th are all devoid of strength. after worshipping it in accordance with prescribed procedure. 11th house is having bindus more than in 10th house. 3) There will be no male issues. some land. 5. giving in charity a cow. 3. 8th. "O my Lord! What is the sin. as Lord of the 5th. due to the curse of the Serpant. He should have the capacity to withstand the expenditure. sesame seeds and gold etc. being in the Navams of Mangal. Budh. which causes destruction of children amongst men. Then the person becomes successful . It can also take place when the Lagna Lord transits through the sign representing the 7th house. ASTROLOGICAL SIGNIFANCE If in any horoscope. The significator for children (Guru) is associated with Rahu. the Rasi of the wife will be triangular to such sign or navamsa. The result of effort. The reason behind this is as follows :. Sani. Remedial measures should be adopted to obtain protection from the evil effects of the above Yogas. Venus & Moon is stronger." 1) A person will be without a son. Please tell me. the Lord of the 5th is devoid of strength and the Lord of Lagn is with Mangal. Lagn is occupied by Rahu and the Lord of the 5th is in 6th. what are the Yogas for such an effect and what are the remedial measures to protect the children?" Lord Shiva replied: "O Devi! You have asked a very relevant question. Note the sign and Navamsa in Male’s chart. or Vrischik and the Lord of the 5th is associated with Rahu. i. Rahu and Sani.e. The Lord of 5th is associated with Rahu and Candr is in the 5th and is aspected by Sani. 2. Find out who amongs the lord of the sign in which 7th lord is deposited and lord of the navamsa which the 7th lord occupies and. The marriage will take place in the Dasa of this stronger planet when Jupiter in transit passes through the sign triangular to the Sign or Navamsa occupied by the 7th Lord. gain.68 2012-2013 SkR] PROGENY Goddess Parvati said to Lord Shiva. The Lord of Lagn. The 5th is occupied by Surya. 2) The same will happen. 6. Marriage is likely to take place during the Dasa of the Planet occupying the 7th house. The rasi of the wife / husband shall be that sign which contains the largest number of benefic dots in the Moon’s Ashtavarga. 4. SkR] 2012-2013 69 By adopting these measures the Lord of Serpents will be gratified and by his beneficence the person concerned will be blessed with a son and the lineage of his family will be prolonged. The 5th is Mesh. be in the 5th and the significator for children. and 12th house is having bindus less than in 11th house and lagna is having bindus more than in 12th house then we can say that the horoscope is a successful one.

rather consult a good Astrologer and get his planetary based green signal.Always keep in touch with Matrimonial Bureau. SÓNÕWm ùRôPe¡ Øû\úV : 1-RmT§Ls UWQm. Opportunity knocks once. . .Donot comment on horoscopes with half-baked knowledge. YhPU§ W®¨u\ Øuàm ©uàm Y[UôL ®YôLUÕ Ø¥l©p ¾Rôm §hPØPu ¡Zd¡Ûs[ êuß Suß. SXØiPô ¨Ú§VÕ úUtÏf NôÜ ùRôhP©¦ ¿eLôÕ YôÙêûX ÑLm ùT\Xôm YPdÏmÁ Nô]u \ôú] BLúY SUÕ TgNôeLj§p ùLôÓdLlThÓ Es[ Aû]jÕ ØaøojR §]Øm ®Yôaj§tLô]Õ ApX GuTûR ¿eLs ØR-p ׬kÕdùLôs[ úYiÓm. DúWÝ T§SôuÏ úXôLeLû[Ùm Lh¥d LôdÏm c ^oúYvYWu Sk§úRYÚdÏ AÚ°VÕRôu CkR ®Yôa NdLWm Guß c UaôL® Lô°Rô^o Rôm AÚ°V Ej§W LôXômÚRm Gàm ú_ô§` Nôv§W è-p ØRXôYÕ LôiPm. 4-ûYRqVm (®RûY BÏRp).housemeal.com/ TIPS FOR EARLY MARRIAGE . .70 SkR] 2012-2013 Our Other Websites A Blog for Vedic Astrology http://www.blogspot. 3-Ym^Sô^m. TgNôeLj§p ùLôÓdLlThÓs[ SôhLs NoY ØaøojR §]m BÏm. 9-NLX NmTjÕ.EXALTATION AND DEBLITATION Planet Exaltation Deblitation SUN MOON MARS MERCURY JUPITER VENUS SATURN 10-Deg Aires 03-Deg Taurus 28-Deg Capricorn 15-Deg Virgo 05-Deg Cancer 27-Deg Pieces 20-Deg Libra 10-Deg Libra 03-Deg Scorpio 28-Deg Cancer 15-Deg Pieces 05-Deg Capricorn 27-Deg Virgo 20-Deg Aires SkR] 2012-2013 71 ®Yôa NdLWm Sôm ¨oQ«j§t¡u\ §]m ®Yôa ØaøojRj§tÏ ELkRÕRô]ô GuTûR ®[dÏYúR CkR ®Yôa NdLWm BÏm. . úWLôv çojY ØLôv E§Rôv RRvN §oVe ØLô NdWm vVôk]Y úLôxPLm T¬QúV Lobôj ®úRôo TôkRLm UkúV lWôL]Yô§ §b÷®-úLj jÃÉ dWUôj jýûY RuUjVv§§ úLôxP Lj¬TªRm avjVô^÷ùR[ RmT§: (49) lWôLôjVxP^÷ RjdWUôR§ ^÷Tm RjYm^aô² UúRô ûYRqVm ÏXYojR]m Ta÷ÚQqVô¾ v¬Vm _ô¬½U: RôuVôoúR¡X ^mTRvN ÏÚúR ûYYô¶Lm NôkjWTm ûNYm NdW LRmT Uj¬ T§]ôvà Sk§ú] TôµRm: (50) CRu ®[dLÜûW :SôuÏ ùNeÏjÕd úLôÓLÞm SôuÏ ÏßdÏ úLôÓLÞm YûWkÕd ùLôs[Üm. CRu TXuLs.in/ A Free Hindu Matrimony Website www. 2-A©®Új§. .com/pages/Vedic-Astrology/134580676585500 A Forum for Brahmins around the World http://www. Grab it. Astrologers and Sastrigals for good alliance. .Be brief on your expectationsand give correct and full information on your detailed horoscope.com/ A Blog for Traditional Home Made Meals http://www. and do not forget to inform as soon as marriage is fixed or finalised. C§p SUdÏ GkR ØaøojR §]m GuTRûR £\kR ú_ô§`o êXUôL úRokùRÓjÕ ARtÏ RÏkRôtúTôp ®Yôa ØaøojRm ¨oQVm ùNnVXôúU .thirumanam. ®Vô§).com/ A Complete forum on Lord Subramanya http://subramaniya.Correct address with contact number makes easy and early reach. ®Yôa LôXj§p Nk§Wu ¨tÏm Sbj§Wm CkR 9 NÕWeL°p HRôYÕ Ju±p CÚdÏm.Give all the horoscopes to us which does not match with your horoscope for circulation to others. C§p 9 NÕWeLs CÚdÏm. 5-ÏXYojR]m (ùRôPokR CpYôrdûL). PLANET . ®Yôa LôXj§p ã¬Vu ¨tÏm Sbj§Wm ØRXôL Es[ 3 Sbj§WeLû[ SÓf NÕWj§p ûYjÕ ¡ZdÏj §ûN ùRôPe¡ 8 §ûNLÞdÏm RXô 3 Sbj§WeLs ÅRm ûYdLÜm. .com Vedic Astrology on Facebook http://www.forumotion. . ú_ô§P ¡Wa £kRôU¦ Gàm è-páP CkR ®Yôa NdWj§u §ûNLÞdLô] TXuLû[j ùR°YôL áß¡\Õ.brahminsforum.blogspot.vedastrology.facebook. 8-YÕ AjVôVm 49-50 Bm vúXôLeL°p ªL AZLôL á±Ùs[ôo. §WsYu² êûXVÕ ¾úRVôÏm ShPUÕ Rô]ôÏm SU]ôo êûX. 6-ÚQqVô§ (A§L LPu. 7-ùTi ÕoSPjûR. 8-R]RôuV A©®Új§. .forumotion. .

Mobile # 98957-08323 With best compliments from :- Aparna Sawant Mumbai aparna0102@gmail.72 2012-2013 SkR] SkR] 2012-2013 With best compliments from Vedic Astrology Students Mrs.M. V. Lakshmanan K. S. Aarti Gandotra (New Delhi) With Best compliments from :- A. Girijamani " Chaithanya " 39/3996-B. Kochi . Ravipuram.com 73 .R. Hema Manickam (United States of America) Mrs. Lakshmi (Ireland) Ms. Road.682016 Tel # 0484-4038568.

74 SkR] 2012-2013 SkR] 2012-2013 SkR] YÚ` TgNôeL ûLúVÓ £\dL YôrjÕdLs V.L. Computer Sales. Vazhuthavur Road (Opp-Employment office). Rajendiran (Postman) Poornankuppam SO (Postman ) Mudaliarpet PO Mobile # 96262-84084 Mobile # 98433-55503 P. Kanagaraj K.. Prakasam Iyer Tmt. Gopala Iyer Guruswamy / President in Vadalur Thambrass Sri Saastha Jaathaga Parivarthanai Kendram 47/13.Reshma .500061 Tel # 040-27072302 75 . V. Kavundapalayam..V.R. Vallalar Nagar. Upstairs.Karthikeyan Murungapakkam. Puducherry 605009 With best compliments from :- Raghupathy . Service & AMC's #87. Arunkumar 98947-56965 A 99942-32676 With best compliments from :- T. Puducherry-605004 12-10-312/1 Seethafalmandi Secunderabad .607002 Tel # 04142-289632 With best compliments from R. Anandan .607 303 Tel # 04142-259289 Mobile # 99654-33943 K. Panchapakesan SQUARE Serving Customers Aspirations. Kamalatchi 835/119-A.Kavimani .P.Nagar Annex Koothapakkam Cuddalore . Vadalur .

Prabhu Tmt.ØaøojR ¨oQVm YôvÕ . Puducherry 605006 Tel # 0413-2272440. Shivaji Nagar Gorimedu PO.TXôTXuLs §ÚUQ YWuLs . Santhi Prabhu Er. Sriram Prabhu Tôi¥fúN¬ . AdWaôW ŧ.76 SkR] 2012-2013 SkR] z ùRôûXúT£«p Øu AàU§ ùTtß YWÜm SkR] YÚ` TgNôeL ûLúVÓ £\dL YôrjÕdLs z Dr. LôûWdLôp 609602 úT£ : LûP-224180. Vallalar Street. ®p-Vòo ×ÕûY-605110. ºà : 98420-45885. ùNp : 95781-97690 LmlëhPo EX¡p ×ûLlTPj Õû\«p ¿eLs G§oTôodÏm EeL°u Aû]jÕ úRûYLû[Ùm éoj§ ùNnÕdùLôs[ Au×Pu AûZd¡ú\ôm 306 TôW§Vôo úWôÓ (קV úTÚkÕ ¨ûXVm AÚ¡p) úLô®pTjÕ.605004 §ÚUQlùTôÚjRm .SYWj§] LtLs úTôu\Yt±dÏ úS¬ûPVôLúYô ùRôûXúT£ êXUôLúYô AàLúYi¥V ØLY¬ 77 2012-2013 z # 58/59. Mobile # 94433-95399 z c¨Yô^ô LmlëhPo ¥´hPp vå¥úVô-Å¥úVô SkR] YÚ` TgNôeL ûLúVÓ £\dL YôrjÕdLs lWyUc N¾x NoUô Yôj§Vôo 21.SôULWQm _ôRLm L¦jRp . S.S. úLôTôX¡ÚxQu . ùN[¬ : 94431-88114 E¬ûU : T.

.605013 Tel # 0413-2241928. Ozhandai (Opp to RTO Office) Puducherry 605004 Tel # (0413) 2280756 / 2280757 . Fax # 0413-2241638 J KAY TVS AUTHORISED MAIN DEALER TVS MOTOR COMPANY LIMITED D/182... QUALITY ENTERPRISES 269... Yôe¡P çiÓm NÛûLLs. 100 Ft Road.78 2012-2013 SkR] SkR] 79 2012-2013 Apache With best compliments from :- YûL YûLVô] Yi¥Ls. Pondicherry ... Kamaraj Salai. ®Rm ®RUô] YiQeLs...

Chennai .Bangalore 560043 Tel # 080-41630107.97) Coral Merchang Street Mannady. Balaji Layout. Dealers in : COTTON LUNGIES D-301. Mobile # (0) 9945081794 email : guru_rajhansr@yahoo.R.50.T. GOLD [GOLD .com No.SILVER . Vinyard Gardens. #5. S. (New No.DIAMOND] SHREE VINAYAGA TEXTILES SHRI VIGNESH TEXTILES Mr. Gururajhan.M.600 001 Tel # : (Off) : 044-25271736 / 25271737 (Res) : 044-22471870.80 2012-2013 YôrL Y[ØPu SkR] SkR] z 81 2012-2013 With best compliments from :- z T. Ramamurthy Nagar Main Road Banaswadi PO . Mobile # 94440-10218 z z .

Puducherry-605 001 Ph : 0413-2343129 Fax : 0413-2225734 Mob : 98949-95572 email : qagencies@yahoo. Manjakuppam Cuddalore 607001 Tel : 04142-222990 'Q' Agencies 25.MANI GANGAMANI ANUSUYA DEVI MRUTHULADEVI AIR-CONDITIONERS & L. South Car Street. Balasubramanian Vel Pharma (Retail Medical Shop) #1.S. First Cross.82 2012-2013 SkR] SkR] 2012-2013 With best Compliments from :- V.G. HOME APPLIANCE 31.S. Jayaram Nagar New Saram PO. 98439-47889 With best Compliments from :- Stared Authorised Sales & Service Dealer V.com 83 . Puducherry 605013 Mobile # 98439-47879. Viswanathan . Annaa Saalai.

Playing. 2nd. Moola. Multistoried Building. Mirgasira. Arudra . A malefic in 8th house produces 6 units of dosha 4. Tiryang Mukha (Straight Looking) . . Cheating. I) A malefic does not produce the same amount of dosha in all the abovementioned houses. Melting. Singing. malefic Moon and malefic Mercury will not produce any dosha. Theft. Pushya . 4) The dosha in the two charts should be equal or it can be more in boy’s chart. Aswini. Rahu produces 1 unit of dosha. Punarvasu. Agriculture activities etc. Suitable for Construction of House . Unit for lagna is 3 Hence. Kirtika. obtaining License of a Gun etc. Suitable for Driving. Moon and Venus. Journey. are of movable type. Moon and Venus. 4. Foundations. 1) When calculating from Moon reduce the dosha to 50% 2) When calculating from Venus reduce the dosha to 25% 3) For calculating total dosha add dosha calculated from Lagna. Upanayana. Affliction of lagna. Kshipra – Laghu (Short and Dynamic). Mishre – Sadharana (Mixed – ordinary). Anuradha. 5. The malefic planets are 1) Rahu 2) Sun 3) Saturn and 4) Mars. Jyesta. Mruda – Mitra (Gentle. Starting services. Works involving use of Fire. Rohini. Suitable for Digging Wells. Good for Fire Works. Fabrication. Teekshana – Daaruna (Ferocious and Bitter). Swati. Kirthika. . Ketu. The dosha of the girl should not be more than that of the boy. 7th. Uttara Treyam. Works of fixed nature are done in these stars. Suitable for killing. Surgical Operations. Hasta. Suitable for Construction. Sravana.Mirgsira. Planet in exaltation no dosha Planet in Moola trikona 25% 1/4th unit Planet in own house 50% ½ unit Planet in friend’s house 75% 3/4th unit th Planet in Debilitation 125% 1-1/4 unit The dosha should be calculated from lagna. Hasta. Bharani. Marriage. Visakha. Sun in lagna:. Poorva Treyam. Saturn produces 3 units of dosha. 4th. Mitra Bhedam. Anuradha. Satabisha.. and 12th houses by the occupation of malefic planets is called kalatra dosham. Starting Education etc. Adho Mukha: (Facing down ward). Bharani. Visakha. Sun produces 2 units of dosha. Ugra – Kroora (Aggressive). Sravana. A malefic in 7th house produces 5 units of dosha 3. Dhanista. 7. Etc. Black Magis. Aslesha. Uttara Treyam. Gas Works. Satabisham. Under Ground Constructions Mining etc. 2. Chara (Movable). 1. Learning Music. A malefic in lagna or 2nd house or 4th house produces 3 units of dosha 2. Good for starting Tantrik acts. For this the total dosha in each chart is to be calculated first and then compared. Sun in lagna produces 2 X 3 = 6 units of dosha III) Avasta of planet: The dosha produced by the planet depends upon its Avasta as follows. 3. Pushyami. Regarding Ornaments. Agnihotra etc.84 2012-2013 SkR] SkR] 2012-2013 85 DOSHA SAMYAM CLASSIFICATION OF STARS Dosha Samyam means balancing of affliction. Griha Pravesh etc. Jyesta. any act needing Motion can be done in these stars. Garbhadana. Poisoning.Moola . 6. Unit for Sun is 2. ponds. Chitra. Dosha = unit of house X unit of malefic planet 1. Dosha in the boy’s chart can be double than the dosha in the girl’s chart. Starting a Shop. Selling. Poorva Treyam. Making Friends. Welding. Swati. Constructions of Roads. Friendly). Aslesha. Urdhwa Mukha : (Upward Looking) . Revathi. Chitra. Makha. For eg. Dhruva or Sthira (Fixed or Constant). For eg. Killing. If any dosha exists in one chart it should be nullified by similar dosha in the other chart. Punarvasu. Journey. Rohini. All movable activities like Riding of Vehicles. Abhijit. Foundation. Makha. A malefic in 12th house produces 1 unit of dosha II) The four malefics do not produce the same amount of dosha. Aswini. hata Yoga etc. Dhanista. 8th. Mars produces 4 units of dosha. Research on Medicine and Poison. Riding. Making or Wearing cloths. Revati. Weapons.Ardra.

Aravind Mahadevaiyer .Sindhujaa Sharma Vijayalakshmi (Head Nurse) C. ûSªj§L fWôojRm : AUôYôûN. UôLm.Shahitya Venkatasubramanian . Ut\ûY ATWlWúVôLm G]lTÓm. LVô fWôojRm : LVô®tÏf ùNuß C\kR Øuú]ôoLÞdÏf ©iPm úTôÓYÕ LVô fWôojRm.S. Rajagopalan F-7.Kalyanasundaram .Swaminathan . UôRl©\l×. LPLULW NeLWôk§ B¡V LôXeL°p ùNnVlTÓYÕ. Tôh¥. Rajeswari . TôpÏQm B¡V 4 UôReL°p YÚm ¡ÚxQTb AxPª«p ùNnVlTÓYÕ. RôjRô®u AmUô B¡úVôoLÞdÏf ùNn¡u\ fWôojRm. ®Új§. Ashok Manor. ETSV]m. Sôk§ fWôojReLs éoYlWúVôLm G]lTÓm. SôULWQm. (Lô£-WôúUvYWm-©WVôûL ØR-V ײR úbj§WeL°Ûm ùNnVXôm) AxPL fWôojRm : Uôof£Lm ×xVm. ×jWØL R¬N]m.Bhuvaneswari .Krishnaveni . M. Sôk§ fWôojRm : ®Yôam. LômV fWôojRm : ®Úm©VúTôÕ ùNnVlTÓYÕ (Uaô[VTbj§p) ®Új§ fWôojRm : JÚ ÏZkûR ©\kRúTôÕ ùNnVdá¥VÕ. YÚPfWôojRm.Dinesh Suprajaa Sharma . Chennai Tel # 22681930 / Mobile # 95000-44981 87 . RôjRô®u AlTô Utßm RôVôo.Seshadri. dÚalWúY^m.S.86 2012-2013 SkR] fWôojR YûLLs SkR] 2012-2013 With best Compliments from :- TôoYQ fWôojRm : JÚYWÕ RkûR. B¡V LôXeL°p ùNnVlTÓYÕ. HúLô§xP fWôojRm : úUúX ϱl©hP 3 RûXØû\«]¬p JÚYûW UhÓm ϱl©hÓf ùNnVlTÓYÕ.E S/o C. RôjRô. ¨jR fWôojRm : §]kúRôßm ùNnVlTÓ¡u\ fWôojRm.Revathi . Medavakkam Main Road Kovilampakkam PO.

Vandipalayam Road Cuddalore 607002 YETURU BIOTECH LIMITED Stock Point : N. Hence. Sundararaman Mobile # 94432-89963 Residence # 99401-16458 ALOE VERA | ALOE VERA | ALOE VERA | ALOE VERA 1) Aspect of Saturn. Suganthi Balakrishnan All Yeturu Products available at House of Aloe Shope # 7. makes a hurdle and reduce the improvement's in ones life due to the combination of these Malefics. that one cannot escape from the fixed karmas laid down as per the birth chart of the native. Let me put forth some of the malefic combinations described in Vedic Books of Astrology. Samuel Towers #14. ALOE VERA | ALOE VERA | ALOE VERA | ALOE VERA | ALOE VERA | ALOE VERA . Chennai . But the Power of God is so strong. and clearly indicates chanting Mantras of those Malefic Planets to weed off these impact of those malefic planets. 2) Association of Sun.88 2012-2013 SkR] PITHRU DOSHAM SkR] 2012-2013 89 With best Compliments from :- PITHRU dosha is the combinaiton of certain Malefic planets in Lagna. we could see lot of persons longing to weed off this malefic effect by visiting various temples and doing all sort of rituals as suggested by various astrologers / saints / temple priests / spiritual gurus. Vedic Seers have clearly elaborated that. #12. Also the Lords of those bhavas are afflicted with the natural Malefics like Sun. Mars.Rahu/Kethu with Lagna Lord or positioned in Lagna 3) Association of Sun. Dharmaraja Koil Lane. protecting the native from those malefic impacts of that planet. the malefic effect of the planets can only be reducted by performing Mantra Japa. 6) Apart from the above. Ayur. Rahu or Kethu with 5th Lord or positioned in 5th house 4) Association of the above planets with 9th Lord or positioned in 9th house 5) Association of Natural Malefics like Saturn. of if the Ascendant lord is afflicted with these malefics. Nowdays. Mars with 5th lord or in 5th house along with Papa-Kartari Yoga. Rahu or Kethu. Putra. Dharma or Karma Bhavas.600015 ALOE VERA | ALOE VERA | ALOE VERA | ALOE VERA | ALOE VERA | ALOE VERA ALOE VERA | ALOE VERA | ALOE VERA | ALOE VERA Vedic Astrology is very sensitive in these issues. Rahu or Kethu on the Ascendant. Saturn. combination of Natural Malefics (Sun. which creates the hole in the cosmic energy. Rahu and Kethu) with 1-5-9 lords and deposited in those bhavas. Also doing Homan / Yagya to the Adhidevathas to those planets will reduce the Malefic impact of the planet and auspicious results can be obtained. The impact of this Pitru Dosha creates unwanted tensions in life. creates Pitru Dosha. the effects of the bhava will be inauspicious causing this Pitru Dosha. Saidapet. etc.

Sri Sathguru Santhananda Swamigal is revered as the very avathar or manifestation of Goddess Bhuvaneshwari.brahmins. Coleman & Co.com www. let us decide about expanding our activities to other parts of the world.makeforum. All brahmins including Iyers. in his Sukskma Shariram or Invisible form. Ltd Times House. telugu brahmins. A fountainhead of infinite love. Sathguru Sri Santhananda Swamigal has been a torchbearer of Hinduism and its glorious traditions. CITY UNION BANK Branch : Trivandrum A/c Type : Current Account A/c No. Sri Swamigal is a Divine Incarnate who traversed this world and continues to live amongst us even today. Madhvas. Chennai 600035 .90 2012-2013 SkR] Sanathana Dharma Kaingariya Charitable Trust A Trust under the name and style of ‘Sanathana Dharma Kainkarya Charitable Trust’ with Trivandrum as registered office. Amount can be deposited to the Trusts’ Bank account directly. Sathguru Sri Santhananda Swamigal.brahminsforum.net 91 Bennett. the Universal Mother. Described variedly as a Siddha Purusha. Choziyar and other sub-sects interested in uplifting Brahmin community can participate in the activities of the Trust. The purpose of the Trust is to help members of our commnity who are in need of help both monetarily or otherwise. He has selflessly strived to alleviate the pains and sufferings of Humanity. Iyengars.com Donations to the Trust for conduct of various activities to the upliftment of the brahmin community as a whole are welcome. He is India’s Spiritual Gift to the World. 126/127 Chamiers Road Nandanam. With best compliments from :- S. Maha Yogi and a Brahma Gnyaani. has been a source of benevolence and solace to many. is the greatest of the Avadhoota Saints of our times. 107109000137811 IFSC Code : CIUB0000107 sdkctrust@gmail. A keen upholder of the Hindu Dharma. Santhanagopal Branch Head www. Gurukkal. Presently the trust activities are restricted to India alone and as when the need arises. SkR] 2012-2013 SRIMADH SADHGURU SANTHANANDHA BRAHMENDRA SARASWATH AVADHOODHA SWAMIGAL .the Living God Sathguru Sri Santhananda Swamigal. The trust is meant for helping all those who follow Hindu way of Life with main focus on Brahmin community. compassion and grace.

Bangalore(080).ogawaworld. Mysore (0821) Mangalore (0824).net | info@sbr4u. Single ST’S of Operations with *price unification (*local price index apply).92 2012-2013 SkR] SkR] 2012-2013 93 STATION STD CODES . Vista & TATA Indigo. Hyderabad (040).com CALL 60 60 90 90 . Chennai. Pune (020). Bangalore/Cochin & Trivandrum have Logan/Ikon/Innova/Xylo/Tavera/Manza & TT also. Pilgrimage and vacation tour packages Marriages & religious functions Weekend parties & dinners Staff pick up drops OGAVA "Ispahani Centre" Nungambakkam. SMS for Bkg Confirmation & Verification SMS for Trip amount paid. Types of vehicle generally available in all centre TATA Indica. Manipal & Uduppi (08241) USP & SALIENT FEATURES OF CELCABS: 60 60 90 90 single ph no access for all our 24/7 Call Centre across India. Point-To-Point Billing system (Kms starts from cust pickup point).(NA in Kerala) MULTI-CITY Taxi booking facility from single Call Centre for all 11 Locations. Services offered: Regular Pick up drop from Railway stations & Airports Short packages to visit relatives and Hospitals Multiple day Multicity Business tours Half & Full day city tour packages. Tel# 044-42144770 www. Attingal(0470). Nagpur(0742).Trivandrum (0471). GPS/GPRS Tracking with Billing Unit Certified by Weights & Measures Automated printed bills end of every trip (to claim local taxi Exps).

ÑdWu CYt±tÏ 2-4-78-12 B¡V CPeL°p JÚYWÕ _ôRLj§p ùNnYôn CÚkRôp ùNqYôn úRô`Øs[ _ôRLUôL LÚRúYiÓm. 12) ULW Xd]j§p ©\kR _ôRLÚdÏ ULWj§p Nk§Wu (A) ÑdWu CÚkÕ 7-p ùNqYôn CÚkRôÛm úRô`ªpûX.Lakshanya Guù\ußm Au×Pu 5/1 Thiruvalluvar Street. LodL Ua¬µ«u YôdÏlT¥Ùm ùNqYôn úRô` ¨Yoj§VôL TX LôWQeLs á\lTh¥ÚlT§p £XYtû\ CeúL ùLôÓjÕsú[ôm. Uô\ôL ÑT]ô¡ ®Ó¡\ôu. ÑdWu TXm ùTt\ôÛm. v§Ã _ôRLôj§VôVm. Nk§Wu.Lakshmi . ùNqYôn ¨u\ Wô£ A§T§ úLk§W-úLôQm ùTt\ôÛm ùNqYôn úRô`ªpûX. 21) ùTi _ôRLj§p 9-Bm CPj§p éWQ ÑTu CÚkRôp. 25) S Y ô m ^ j § p ù N q Y ô n . 13) ùNqYôn RuàûPV EfN-¿N ÅÓL°p CÚkRôÛm LPLmULWm _X Wô£Ls GuTRôÛm úRô`m ¡ûPVôÕ. 15) £mU Xd]j§p Nk§Wu.Ñ d W u C Ú d L ©\kRYÚdÏm 8-ªPUô] Rào Åh¥p ùNqYôn CÚkRôp úRô`ªpûX. 8ªPUô] Á]j§p ùNqYôn CÚkRôÛm úRô`ªpûX. ClT¥VôL ùNqYôn úRô`m ϱkÕ TX Nmv¡ÚR vúXôLeL°p S®jVúR Guú\ Es[Õ. £mU Xd]j§p £mUj§p Nk§Wu CÚdL ©\kRYÚdÏ ùNqYôn 2-Bm CPj§p CÚkRôÛm úRô`m ¡ûPVôÕ. ÑdW Sô¥. 18) Xd]ô§T§ ùNqYôVô]ôp. 23) Av®²-ULm-êXm-Aà`m-£YWQm-EjWôPm B¡V Sbj§W NôWm ùTt\ôÛm úRô`m ¡ûPVôÕ. 22) HZôU§T§ÙPu ùNqYôn T¬YojRû] ùTt\ôÛm. £mU Xd]j§úXô ©\kRYÚdÏ ùNqYôn GeÏ CÚkRôÛm úRô`ªpûX.Ï Ú ú N o k Õ C Ú k R ô Û m úRô`ªpûX. SkR] 2012-2013 95 14) ¬ ` T X d ] j § Û m A § p N k § W u . 9) LPL Xd]j§úXô. Ut\ TôTd ¡WaeLs CÚkRôÛm AlT¥úV. 7) 1-2-4-7-8-12 Bm CPeL°p ùNqYôn CÚl©àm ×RàPu (A) ÏÚÜPu úNokúRô (A) TôoûY ùTt\ôúXô úRô`ªpûX. BLúY. ÏZlTm AûPVôUp úRô`m CpûX Guú\ A±VÜm. úRô` T¬LôWm Guß GkR CPj§Ûm ϱl©PlTP®pûX. TX èt\ôiÓLÞdÏ Øu GÝRlThP Nôv§W ¡WkReL[ô] _ôRL Nk§¬ûL. úUÛm EfN ¿N-vYúbj§Wj§p CÚkRôÛm JÚúTôÕm úRô`ªpûX. Sainathapuram Vellore 632001 (Vellore District) Mobile # 96009-73639 . 16) ÏÚUeL[ (A) Nk§WUeL[ úVôLj§p ©\kRYÚdÏ JÚúTôÕm ùNqYôn úRô`ªpûX. 11) LPLm (A) £mUj§p ùNqYôn CÚkRôÛm úRô`ªpûX.94 2012-2013 SkR] ùNqYôn úRô`m ùTôÕ®§VôL Xd]m. 1) 2-Bm CPm úU`-®Úf£LUôL CÚl©u úRô`ªpûX 2) 4-Bm CPm ¬`T-ÕXôUô] CÚkÕ ùNqYôn CÚl©àm 3) 8-Bm CPm Lu²-ULWUôL CÚkÕ ùNqYôn CÚl©àm 4) 12-Bm CPm ªÕ]-Lu²Vô CÚkÕ ùNqYôn CÚl©àm 5) £mUm-ÏmTm CûYL°p ùNqYôn CÚl©àm 6) úU`-LPL-®Úf£-ULWm 4(A)8-Bm CPUôL CÚkÕ A§p ùNqYôn CÚkRôÛm úRô`ªpûX. Ge¡ÚkRôÛm úRô`ªpûX. 17) 7-ªPjÕ A§T§. 24) ÑdW Sô¥«p á\lThÓs[Õ úTôp ùNqYôn Tô§l× UhÓúU RÚm UWQjûR RWôÕ GuTúR EiûU. HZôªPj§p TôTo CÚkRôÛm úRô`ªpûX. 19) N²-WôÏ-úLÕÜPu úNok§ÚkRôp JÚúTôÕm úRô`ªpûX. Yokendran. ÑdWu CÚdL ©\kRYÚdÏm. úRY úLWÇVm. 8) Aq®PeL°p ùNqYôn CÚkÕ AûY NW Wô£Vô]ôp úRô`ªpûX. CRu ùTôÚs úRô`m ¡ûPVôÕ GuTRôÏm. 10) ª Õ ] m ( A ) L u ² W ô £ V ô L C Ú k Õ ¬ ` T W ô £ « p ©\kRYÚdÏm. 20) _]] _ôRLj§p 1-4-7-8-12-Bm CPeL°p N² CÚdL ©\kRYoLÞdÏ ùNqYôn úRô`m ¡ûPVôÕ.