You are on page 1of 3

11JR.

UTX

EiLEilZXTEiIO1J:DX!&
:DE LX
lL;:.iJ\

.'

!---T-'.

"

XY1JNTXMaNTO

XNTm~Sm:{(DE"t1J~1.l.~1.i'!..JE
L.~_~

l~iI>
;:.,,'o.>'.,.~""'" ,. .~,...,,_,A

2012 MAl 1 O
~::;-:,s: L;."",. {I~_~.. .-::: '~'-:,"~::"',~;,., ""

t.",

Erref. Zk. I N Ref.: B-201218

E Nd

,.,

-; ,

;:,--='":~==:-~.

-"" ':-. '" -' ,..", - ""..-'..'..,..~,,--

l SS I

'-'~-~:~-'=

AIZBEA ATELA URIARTE ANDREA, nrnrnffiTAELIZATEKOUDALEKO IDAZKARIA NAIZEN HONEK

DOA AIZBEA ATELA URIARTE, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE LA ANTEIGLESIA DE lliRRETA

Dagokion akta onartzearen ondorioz izan daitezkeen tenninoen erretserbagaz, azaroaren 28ko Toki Udalbatzarren Antolakuntza, Ihardunbide eta Araubidearen 1986/2.568 Erret Dekretuaren 206 atalean xedatzen duenagaz bat etorriz,

Con la reserva de lo~ tnninos que resulten de la aprobacin del acta correspondiente, de confonnidad con lo dispuesto en el arto 206 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de Noviembre, del Reglamento de Organizacin, Funcionamiento y Rgimen Jurdico de las Corporaciones Locales,

ZERA EGIAZTTZEN DUT

CERTIFICO

Udalbatzak, 2012ko apirilaren 25ean egindako bileran, besteak beste, honako erabaki hau hartu zuela: .

Que el Ayuntamiento-Pleno, en sesin celebrada el da 25 de abril de 2012, adopt, entre otros, el siguiente acuerdo: TRES.- MOCIN PRESENTADA POR LA FEDERACIN KIDETZA A FAVOR DE UNA LEY VASCA DE CUSTODIA COMPARTIDA. VISTO: Que la Federacin de Euskadi de Madres y Padres Divorciads-KIDETZA, mediante escrito presentado el 22: de febrero de 2012 (registro de entrada n 519), solicita la aprobacin de una mocin de apoyo a la custodia compartida como nonna preferente tras las separaciones o divorcios y a.la aprobacin de una Ley Vasca que la regule.
. .

HIRU.KIDETZA FEDERAKUNTZAK AURKEZTUTAKO ZAINTZA PARTETUA LEGEAREN ALDEKO MOZIOA. OINARRIA: 2012ko otsailaren 22an, KIDETZA-Euskadiko Guraso Bananduen Federazioak idazkia aurkeztu zuen (erregistro sarrera zenbakia 519); horren bidez, zaintza partekatuari buruzko mozio baten onarpena eskatzen du, banaketa eta dibortzioen aurrean lehentasunezko arau legez, eta hau arautuko duen Euskal Lege baten onarpena eskatuz. OINARRIA: 1989ko azaroaren 20ean, N~io Batuen Batzar Nagusiak aldarrikatutako urren Eskubideei buruzko Hitzannenak, I 90eko azaroaren 30ean Espainiako estatuak berretsi zuenak, Estatuak behartzen ditu haurrak

VISTO: Que la convencin sobre los Derechos del Nio, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de Noviembre de 1989, y ratificada por Espaa el 30 de Noviembre de 1990, obliga a los Estados a

Bidebarrieta kalea, 5 - 48215 IURRETA - Tfnoa: 946201200

Faxa: 946815598

- E-mail: erregistroa@iurreta.net

fbR.R.ETX ELEIZXTEIO b"DXLX XYb"NTXMiJjNTO DE LX XNTEl~Sa

DE '1b"R.R.ETX

bere bi gurasoekin modu erregularrean harreman pertsonalak eta kontaktu zuzena izateko duen eskubidea gordetzera, haurraren osotasunerako kaltegarria izango litzatekeen kasu,haietan salbu. OINARRIA: Gai honen inguruko gogoeten ondorioz, Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabako Batzar Orokorrek, Donostia, Bilbo eta Gasteizko Udalek eta Euskal ParIamentuak zaintza partekatua lehenesten duten mozioak onartu zituzten. OINARRIA: Berezko Zuzenbide forala duten Autonomia Erkidegoek, tartean Kataluniak, Aragoik, Valentziak eta Nafarroak, zaintza partekatuaren lege propioak elaboratu eta bideratu dituzte. OINARRIA: Indarrean dagoen dibortzioaren legeak ez du konponbiderik eskaini. Aitzitik, gatazkak eta auzi-bideak areagotu egin dira, gizon eta emakumeen arteko desberdintasunak sorrarazten eta bidegabekeriak gerian utzi baititu aipatu legeak. IKUSITA: 2012ko apirilaren 12ko Gizarte ngizate Batzorde Informatiboaren erizpena.

respetar el derecho del nio a mantener relacione: personales y contacto directo con ambos padres dI modo regular, salvo que fuera contrario el inter~ superior del nio. VISTO: Que tanto las Juntas Generales de Gipuzkoa, Alava y Bizkaia, como los Ayuntamientos de Bilbao, Donosti, Gasteiz y el Parlamento Vasco aprobaron sendas mociones a favor de la custodia compartida como norma preferente. VISTO: Que Comunidades Autnomas con Derecho Foral propio como Catalua, Aragn, Valencia y Navarra han aprobado sus propias Leyes de Custodia Compartida.

mUjeres

RESULTANDO: Que tras aos de vigencia de la Ley del divorcio no se ha solucionado la conflictividad en la materia sino que se ha incrementado ya que produce situaciones de clara injusticia y desigualdad entre hombres y .
.

VISTO: El dictamen de la Comisin Informativa de Bienestar Social de fecha 12 de abril de 2012. El Ayuntamiento-Pleno, por ocho votos a favor (PNV, BILDU) y cuatro abstenciones (PSOE, PP), acuerda PRIMERO.- Aprobar la mocin presentada por la Federacin de Eusbdi de Madres y Padres Divorciados-KIDETZA en los siguientes trminos:

Udalbatzak, aldeko zortzi botorekin (EAJ, U) eta lau abstentziorekin (PSOE, PP) onako hau erabaki du: LEHENENGOA: KIDETZA-Euskadiko Guraso Bananduen Federazioak aurkeztutako mozioa onartzea, honako baldintzetan:

.-

Banatutako

kustodia

babestea

eta

le e estea eredu bezala banaketa eta dibortzio


kas en ondoren, adin txikikoen interesak g <Ietzekoeredu egokiena dela ulertzen duelako. .- Ontzat ematea euskal herritarrek egin

.-

Mostrar

su

apoyo

la. custodia

compartida como norma preferente tras las separaciones/divorcios por entender que puede ser la figura ms adecuada para los intereses deVla menor. .- Valorar positivamente la demanda social

Bidebarrieta

kalea. 5 - 48215 tURRETA

- Tfnoa: 94620

1200 Faxa: 94 681 5598

- E-mail: erregistroa@iurreta.net

lb'B.R.ETX JjLJj~TJjI80 b'DXLX XYb'HTXMaHTO DE LX XHTEIGLESm DE lb'R.R.ETX


ir",",-:--

duten eskaera soziala, dagozkion konpetentzien harian, Euskadik banatutako kustodiaren lege bat izan dezan. .- KIDETZAk aurkeztutako Euskal legediko zaintza partekatuaren aldeko lege ekintza herrikoiari beren babesa ematea, Euskal Autonomi erkidegoko legeztatze esku mena garatu, zaintza partekatua arau lehenetsitzat sartu,bizitza politikoan Euskal hirritaren zuzeneko partaidetza indartuz gure sistema detnokratikoa sakondu eta borondatzeko jarduera sol idarioak bultzatu,gizarte arazoak konpontzeko. .- Euskal Parlamentuari eskatzea, bere konpetentzien harian, Udal honetan herriekimenez Banatutako Gurasoen Euskadiko Federazioak aurkeztu duen gurasoen erantzukidetasunaren lege proiektua eztabaidatu eta onar dezala. BIGARRENA.- Ebazpen hau KIDETZAuskadiko Guraso Bananduen Federazioari eta rE'uskoLegebiltzarrarijakinaraziko zaie. Administrazio-bidea amaitzen duen eb4zven honen aurka MINISTRAZIOAREKIKO AUZIKURTSOA aurkez dezakezu inistrazioarekiko Auzitarako Epaitegi egokian BI lllLABETEKO EPEAN, jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik hasita.

de la ciudadana vasca para que Euskadi, en ejercicio de sus competencias, tenga una ley autonmica de custodia compartida. .- Apoyar la iniciativa legislativa popular de ley vasca de custodia compartida presentada por KIDETZA por desarrollar las competencias legislativas de Euskadi, incluir la custodia compartida como norma preferente, profundizar en nuestro sistema democrtico potenciando la participacin directa de los ciudadanos/as vascos/as en la vida poltica y fomentar la accin voluntaria y solidaria para resolver los problemas sociales de Euskadi

.- Instar al Parlamento Vasco a que, en el


ejercicio de sus competencias, debata y apruebe el proyecto de ley de corresponsabilidad parental, presentado por iniciativ~ popular en este Ayuntamiento por la Federacin de Euskadi de madres y padres separados.
.

SEGUNDO.Notificar la presente resolucin a la Federacin de Euskadi de Madres y Padres Divorciados-KIDETZA y al Parlamento Vasco. Contra el citado acto expreso, que es defmitivo en va administrativa, podr/n Vdls. Interponer en el plazo de DOS MESES, contados desde el da siguiente al de la recepcin de la presente notificacin, RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo que . corresponda. No obstante, con carcter potestativo y previo al Recurso Contencioso-Administrativo sealado en el prrafo anterior, contra la resolucin expresa que se le notifica, p.odrlnVdls. interponer RECURSO DE REPOSICIN, ante el mismo rgano que la dict, en el plazo de UN MES que se contar desde el da siguiente al de la fecha de la recepcin de la presente notificacin.

Nolanahi ere, nahi izanez gero, aurreko idatz-zatian adierazitako administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri aurretik, BE~TERTZEKO ERREKURTSOA aurkez diiiiokezu ebazpena eman zuen organoari ABETEKO epean, jakinarazpen hau jaso eta Iharamunetik zenbatzen hasita.

Bidebarrieta

kalea, 5 - 48215 rURRETA - Tfnoa: 94 620 1200 Faxa: 94 681 5598

- E-mail: erregistroa@iurreta.net