Οικολογικά καθαριστικά

Γεληθό θαζαξηζηηθό γηα ην ζπίηη

:
Γηαιύνπκε θαη αλαθαηεύνπκε κηζό θιηηδάλη μίδη θαη 1/4 θιηηδαληνύ καγεηξηθή ζόδα
ζε δύν ιίηξα δεζηό λεξό. Σν δηάιπκα δηαηεξείηαη γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα θαη
θαζαξίδεη ηδάκηα, θαζξέθηεο, ηηο απνζέζεηο αζβεζηίνπ ζε βξύζεο θαη θεξακηθά
πιαθίδηα. Σν μίδη ρξεζηκνπνηείηαη γηα απνκάθξπλζε ιηπαξώλ νπζηώλ θαη
κνύριαο. Γηα ιίπε κπνξνύκε αθόκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε θαη ρπκό ιεκνληνύ.
Υξεζηκνπνηνύκε ηε καγεηξηθή ζόδα ζαλ ζθόλε θαζαξηζκνύ, θαη ηελ εληζρύνπκε
αλ ρξεηαζηεί αλακηγλύνληαο κε μίδη.
Καζαξηζηηθό γηα ηδάκηα:
Γηαιύνπκε θαη αλαθαηεύνπκε δύν θνπηαιηέο μηδηνύ αλά ιίηξν δεζηνύ λεξνύ θαη
θαζαξίδνπκε ηα ηδάκηα ρξεζηκνπνηώληαο ηηο παιηέο καο εθεκεξίδεο. Αθόκα κε ην
ίδην δηάιπκα κπνξνύκε λα θαζαξίζνπκε θεξακηθά πιαθίδηα θαη πιαζηηθέο
επηθάλεηεο όπσο ην εζσηεξηθό ηνπ ςπγείνπ.
Γηα ην πιύζηκν ηωλ πηάηωλ:
Πξάζηλν ή άζπξν ζαπνύλη από ιάδη ειηάο. Σν ηξηκκέλν ζαπνύλη ειηάο, δηαιπκέλν
ζε δεζηό λεξό, ρξεζηκνπνηείηαη γηα γεληθό θαζαξηζκό, γηα πιύζηκν πηάησλ, γηα
ζθνπγγάξηζκα δαπέδσλ θαη βέβαηα γηα πιύζηκν ξνύρσλ. Γηα επίκνλνπο ιεθέδεο,
πξνζζέηνπκε ιίγν μίδη.
Γηα ηνλ θνύξλν:
Φηηάμηε έλα κίγκα παρύξεπζηεο θξέκαο κε ζόδα θαη ιίγν λεξό θαη αιείςηε ηηο
επηθάλεηεο ηνπ θνύξλνπ πνπ ζέιεηε λα θαζαξίζεηε. Με έλα ςεθαζηήξα, ςεθάζηε
κε λεξό όηαλ ε ζόδα αξρίδεη λα μεξαίλεηαη γηα λα ηελ δηαηεξήζεηε πγξή.
Δπαλαιάβεηε αξθεηέο θόξεο γηαηί ε ζόδα πξέπεη λα είλαη πγξή γηα λα δξάζε.
Σέινο ζθνππίζηε θαιά κε έλα παλί θαη αθαηξέζεηε ηε ζόδα θαη ηα ππνιείκκαηα.
Πξνζνρή ν θνύξλνο ζαο πξέπεη λα είλαη θιεηζηόο θαη θξύνο.
Γηα ηα άιαηα από ην βξαζηήξα ηνπ λεξνύ:
Βξάδνπκε κέζα κηζό θιηηδάλη μίδη ζε δύν θιηηδάληα λεξό. Ξεπιέλνπκε θαιά κε
δεζηό λεξό όζν ν βξαζηήξαο είλαη αθόκε δεζηόο.
Γηα λα θαζαξηζκό ηεο ιεθάλεο ηεο ηνπαιέηαο θαη ζηηο απνρεηεύζεηο:
Μηζό θιηηδάλη καγεηξηθή ζόδα θαη κηζό θιηηδάλη μίδη. Η ρεκηθή αληίδξαζε πνπ
αθνινπζεί δηαζπά ηηο ιηπαξέο νπζίεο ζε ζαπνύλη θαη γιπθεξίλε θαη θαζαξίδεη ηηο
απνρεηεύζεηο. Μεηά από 15 ιεπηά, ξίρλνπκε βξαζηό λεξό γηα λα μεπιπζνύλ ηα
θαηάινηπα. Πξνζνρή κε ξίρλεηε κεγάιεο πνζόηεηεο βξαζηνύ λεξνύ γηαηί νη
πιαζηηθνί ζσιήλεο κπνξεί λα ιηώζνπλ. Αθόκε, κε ρξεζηκνπνηείηε απηή ηε
κέζνδν αλ πξνεγνπκέλσο έρεηε ξίμεη εκπνξηθά παξαζθεπάζκαηα απόθξαμεο,
γηαηί ζε ζπλδπαζκό κε ην μίδη δεκηνπξγνύληαη επηθίλδπλεο αλαζπκηάζεηο.Η
καγεηξηθή ζόδα αλαθαηεκέλε κε λεξό δηαιύεη ηνπο ξύπνπο θαη ηηο ιαδηέο ζηα
πθάζκαηα θαη ηα ξνύρα. Ο ρπκόο ιεκνληνύ αλακεκηγκέλνο κε αιάηη είλαη ηδαληθόο
γηα λα θαζαξίζεηε ηε ζθνπξηά θαη ην γξάζν. Σν έιαην ηετόδεληξνπ δηαιπκέλν ζε
λεξό είλαη πνιύ θαιό αληηβαθηεξηδηαθό γηα ηνλ θαζαξηζκό ηεο κνύριαο ζην
κπάλην.

ην θππαξίζζη θαη γηα εθζακβσηηθό ιεπθό ην θαζθόκειν.Γηα ηνλ θαζαξηζκό ηωλ ραιηώλ: Ο ζσζηόο θαζαξηζκόο ησλ ραιηώλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ηνπο γίλεηαη κε ειεθηξηθή ζθνύπα. κε έλα απιό πέξαζκα κε παλί. ην ηξηαληάθπιιν. ην πεξγακόλην. Πξηλ ηελ απνζήθεπζή ηνπο ην θαινθαίξη. ην ιεκόλη. ην ζπκάξη. ην πνξηνθάιη. Με απηόλ ηνλ ηξόπν ζα πέζεη κεγάιν κέξνο ηεο ζθόλεο πνπ έρεη εηζρσξήζεη κέζα ζηε βάζε ηνπ ραιηνύ θαη έηζη ζα θαζαξηζηεί θαιύηεξα. ην θππαξίζζη. ην δεληξνιίβαλν. Γηα λα εμνινζξεύζεηε ηηο θαηζαξίδεο: Σνπνζεηήζηε καγεηξηθή ζόδα καδί κε ιίγε δάραξε ζε έλα κηθξό πηαηάθη θαη βάιηε ην ζηα ληνπιάπηα. ην γθξέηπθξνπη. Μπνξείηε λα ηα ρξεζηκνπνηείηε είηε ζε εγρύκαηα (βξάδεηε ηα βόηαλα. Γηα απνιύκαλζε πην θαηάιιεια είλαη: Σν γθξέηπθξνπη. ηα ζηξαγγίδεηε θαη ρξεζηκνπνηείηε ην λεξό) είηε πξνζζέηνληαο 4-5 ζηαγόλεο αηζέξησλ ειαίσλ ζε έλα ιίηξν λεξό. ην tea tree. . γπξίζηε ην ραιί ζαο αλάπνδα θαη παηήζηε ην πξηλ ην θαζαξίζεηε. όπσο ζα ην παηνύζαηε θαη από ηελ θαλνληθή πιεπξά ηνπ πέινπο ηνπ. βνπξηζίδεηε ην ραιί ζαο κόλν πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηνπ πέινπο ηνπ. γηα γπάιηζκα ν θέδξνο. Γηα ηνλ θαζαξηζκό ηνπ ραιηνύ ζαο ρξεζηκνπνηείηε 3 κέξε ριηαξνύ λεξνύ θαη έλα κέξνο ιεπθνύ μπδηνύ. Τα θαιύηεξα γηα θαζάξηζκα είλαη: Σν γθξέηπθξνπη. ΢ηεγλώζηε ην ραιί ζαο ζε ζθηεξό θαη δξνζεξό κέξνο θαη όρη απεπζείαο ζηνλ ήιην γηα λα κελ αιινησζνύλ ηα ρξώκαηα. ε ινπΐδα. ην γεξάλη. Γηα ιάκςε ην ιεκόλη. ε ιεβάληα. ν επθάιππηνο θαη ε καληδνπξάλα. Σνλ ίδην ηξόπν κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηείηε γηα λα θξεζθάξεηε ηα ρξώκαηα ησλ ραιηώλ ζαο αλά δηαζηήκαηα. ην ιεκόλη. Τα θαιύηεξα απνζκεηηθά θαη αξωκαηηθά είλαη: Όια ηα εζπεξηδνεηδή. πίζσ από ην ςπγείν ή όπνπ ζπρλάδνπλ. ε ιεβάληα. ν επθάιππηνο. ην ζαληαιόμπιν. ε ιεβάληα. Με καιαθή βνύξηζα θαη ιίγν δηάιπκα (γηα λα κε κείλεη πνιιή πγξαζία ζην ραιί ζαο). Αληί γηα ηα ηνμηθά απνζκεηηθά ρώξνπ: Υξεζηκνπνηήζηε βόηαλα ή αηζέξηα έιαηα γηαηί είλαη θπηηθά πξντόληα θαζαξίδνπλ απνιπκαίλνπλ θαη αξσκαηίδνπλ θάζε γσληά ηνπ ζπηηηνύ θαη κεξηθά από απηά όπσο ε κέληα ε ιεβάληα θαη ε Λνπΐδα είλαη από ηα θαιύηεξα εληνκναπσζεηηθά. Μηα άιιε κέζνδνο γηα λα δηώμεηε κπξκήγθηα θαη ελνριεηηθά έληνκα είλαη λα ξίμεηε αηζέξην έληνκν ιεβάληαο ε απιό μύδη εθεί πνπ ζπρλάδνπλ. ε ινπίδα θαη ην δεληξνιίβαλν.

Σ. ΔΠΙ΢Η΢ ΜΠΟΡΔΙ ΝΑ ΔΞΑΛΔΙΦΔΙ ΚΑΙ ΣΗ ΜΤΡΧΓΙΑ ΑΠΟ ΟΤΡΑ ΓΑΣΑ΢ ΠΟΤ ΓΔ ΦΔΤΓΔΙ ΜΔ ΣΙΠΟΣΑ ΑΛΛΟ! Γεηα ζαο ζα εζεια λα ζαο ζπκηζσ νηη ζηα ληνπιαπηα καο θπξησο απηα κε ηα ηξνθηκα κπνξνπκε λα βαινπκε ζαθνπιαθηα απν ηνπιη πνπ λα πεξηερνπλ δαθλε ή θπιια θαζηαληαο θαη εηζη απνκαθξπλνπκε ηα εληνκα ην ιεπθό μύδη είλαη ην θαιύηεξν ιακπξπληηθό γηα ην πιπληήξην πηάησλ (θαη πξνζηαηεύεη ην πιπληήξην από ηα άιαηα). Σν ιακπξπληηθό πνπ ρξεζηκνπνηνύκε είλαη εμαηξεηηθά ηνμηθό γηαηί κέλεη ζηα πηάηα κε απνηέιεζκα λα ην ηξώκε!! .Κ. ην παηδί κνπ είλαη 100% αζθαιέο αθόκα θαη αλ ηα θαηαπηεί! Γηα ην πιύζηκν ησλ ξνύρσλ ζην πιπληήξην ππάξρνπλ 2 ιύζεηο εμίζνπ θαιέο: 1) Soap nuts 2) ΢απνύλη ειηάο: Αλαθαηεύσ 1 κέξνο πξάζηλν ηξηκκέλν ζαπνύλη κε 1 κέξνο καγεηξηθή ζόδα θαη 1 κέξνο βνξηθό νμύ (ζηα θαξκαθεία). μύδη.θαθέ ιεκόλη ζηελ θπξίσο πιύζε) Σν δηθό κνπ θαζαξηζηηθό γεληθήο ρξήζεο. ηόζν ζηε δηαηήξεζε ησλ ξνύρσλ όζν θαη ζην δέξκα. ζόδα. εθηόο από μύδη.Ι.ζρεδόλ όιε ηελ Διιάδα) θαιό ζα ήηαλ λα πξνζζέζεηο θαη απνζθιεξπληηθό πιπληεξίνπ. ΢αο ην ζπληζηώ αλεπηθύιαθηα Γηα λα εμνινζξεύζεηε ηηο θαηζαξίδεο: Τνπνζεηήζηε καγεηξηθή ζόδα καδί κε ιίγε δάραξε ζε έλα κηθξό πηαηάθη θαη βάιηε ην ζηα ληνπιάπηα.Η. ζαπνύλη θ αηζέξην έιαην πνξηνθαιηνύ θαη ην ζπίηη ζαο ζα κνζρνβνιάεη γηα κέξεο/ ΢ηελ νπζία θαζαξίδσ όιν ην ζπίηη κε ζαπνύλη. Υξεζηκνπνηώ 3 θνπηαιηέο/πιύζε ζηνπο 40ν Γηα καιαθηηθό: πάληα άζπξν μύδη γηαηί είλαη Κ. βνξηθό νμύ θαη αηζέξηα έιαηα.Α. ΑΛΛΑ ΚΑΝΔ ΜΙΑ ΓΟΚΙΜΗ ΢Δ ΜΙΑ ΑΚΡΗΣΟΤ. Έρσ δεη πνιύ θαιύηεξα απνηειέζκαηα ζηα ιεπθά ξνύρα (ζηα νπνία επίζεο πξνζζέησ 1/2 κε 1 θι.Λ.Κ. κπξίδεη θξεζθάδα θαη όρη ρεκηθέο κπξσδηέο θαη ην θπξηόηεξν. Ο΢Ο ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙ΢ΣΙΚΑ ΓΔΝΙΚΑ ΔΝΑ ΠΟΤ ΚΑΝΧ ΔΓΧ ΢ΣΑ ΥΑΛΙΑ ΜΟΤ ΔΙΝΑΙ ΑΦΟΤ ΣΑ ΚΑΝΧ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΣΑ ΡΙΥΝΧ ΢ΟΓΑ ΦΑΓΗΣΟΤ ( Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΝΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΙΚΗ) ΚΑΙ ΓΑΡΤΦΑΛΑ ΚΑΡΦΙΑ ( ΓΙΑ ΣΟ ΢ΚΧΡΟ)ΣΑ ΣΤΛΙΓΧ ΡΟΛΛΟ ΚΑΙ ΜΔΣΑ ΜΔ ΡΑΠ. βόξαθα θαη ζόδα πεξηέρεη θαη κεξηθέο ζηαγόλεο αηζέξηα έιαηα.Ο.Α. Γηα ην πιύζηκν ησλ ηνίρσλ αξθεί δεζηό λεξό. πίζσ από ην ςπγείν ή όπνπ ζπρλάδνπλ ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΑΛΟΤΜΔ ΜΟΤΥΛΑ ΑΠΟ ΡΟΤΥΑ ΚΑΠΟΤ ΔΥΧ ΓΙΑΒΑ΢ΔΙ ΟΣΙ ΣΟ ΣΡΙΒΔΙ΢ ΜΔ ΛΔΜΟΝΙ(ΥΤΜΟ) ΚΑΙ ΑΛΑΣΙ.Σ.3 ρξόληα πξηλ άξρηζα λα θηηάρλσ ηα απνξξππαληηθά πνπ ρξεζηκνπνηώ θαη δελ ην κεηάλησζα πνηέ! Σν ζπίηη κνπ είλαη θαζαξόηεξν. ΢Δ ΝΙΠΣΗΡΔ΢ ΚΛΠ. ΢ηηο πεξηνρέο κε ζθιεξό λεξό (δει. ΟΣΑΝ ΣΑ ΢ΣΡΧΝΧ ΠΑΛΙ ΜΔ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΠΑΙΡΝΧ ΣΗ ΢ΟΓΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΡΤΦΑΛΑ. ΔΙΝΑΙ ΣΟ ΚΑΛΤΣΔΡΟ ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΙΚΟ.Π. ΔΠΙ΢Η΢ ΓΙΑ ΣΗ ΜΤΡΧΓΙΑ ΢ΣΙ΢ ΑΠΟΥΣΔΤ΢ΔΙ΢ (ΜΠΑΝΙΟ ΚΛΠ) ΚΑΝΧ ΔΝΑ ΓΙΑΛΛΔΙΜΑ ΑΠΟ ΝΔΡΟ ΚΑΙ Α΢ΒΔ΢ΣΗ ΑΡΑΙΟ ΠΟΛΤ ΚΑΙ ΣΟ ΡΙΥΝΧ ΢Δ ΛΔΚΑΝΗ ΣΟΤΑΛΔΣΑ΢.

θαη 3. Κπεμάζηε ηα ποςκάμιζα ζαρ ανάποδα. Μην θοπηώνεηε ηην απλώζηπα Αλ είζηε ζαλ θη εκέλα.Φηιάξηε ηη δική ζαρ οδονηόκπεμα Απνθύγεηε ηηο επηβιαβείο ρεκηθέο νπζίεο ζε πνιιέο εκπνξηθέο νδνληόπαζηεο θαη δεκηνπξγήζηε ηε δηθή ζαο.εμαθαλίδεηαη θαζώο ηα ξνύρα ζηεγλώλνπλ. Αλ ζέιεηε θηηάμηε έλα ζπξέπ από θπζηθά πιηθά θαη ςεθάζηε ηα ξνύρα ζαο όζν αεξίδνληαη. 2.5 θιηηδάληα απηνληζκέλν λεξό.1/4 θιηηδαληνύ βόηθα -λαη βόηθα. Εάλ έρεηε έλα ξνύρν πνπ έρεηε θνξέζεη. Αλ ηα δηπιώζεηε γύξσ από ην ζρνηλί ζέινπλ κεγαιύηεξν ρξόλν ζηεγλώκαηνο θαη ηζαιαθώλνληαη επηπιένλ κε απνηέιεζκα λα ζέινπλ πεξηζζόηεξν ρξόλν γηα ζηδέξσκα. θαη δώζηε ρώξν ζηα ξνύρα ζαο πάλσ ζηελ απιώζηξα. Χξεζηκνπνηήζηε καληαιάθηα θαη θξεκάζηε ηα ξνύρα ζην ζθνηλί αληί λα ηα αθήλεηε λα δηπιώζνπλ γύξσ από ην ζρνηλί.Ο ζπλσζηηζκόο έρεη ζαλ απνηειέζκαηα έμηξα ηζαιάθσκα θαη κεγαιύηεξνπο ρξόλνπο ζηεγλώκαηνο. Απηή είλαη κηα απιή θαη αλέμνδε θόξκνπια γηα αθαίξεζε νζκώλ θαη ιεύθαλζε. και όσι από ηοςρ ώμοςρ. απιά ζέιεηε λα ηειεηώζεηε ηε κπνπγάδα ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ. 4. 5. θαηαιήγνπλ δύζθακπηα θαη ηξαρηά. Φπεζκάπεηε μεηαξύ ηων πλύζεων. ίζσο. παρηά πάζηα.Βάιηε γηα ην ζπξέπ 1 θνπηαιάθη αηζέξην έιαην ιεβάληαο. Χξεζηκνπνηώληαο κηζό κε ηξία ηέηαξηα ηνπ θιηηδαληνύ μίδη πνπ ζα πξνζζέζεηε ιίγν πξηλ ην μέβγαικα. ή έλα κηθξό θνπηάιη κέρξη ην κείγκα λα γίλεη κηα νκαιή. 3. Χξεζηκνπνηήζηε δύν καληαιάθηα θαη θξεκάζηε ην αλάπνδα. ε νπνία δύζθνια βγαίλεη από ην πνπθάκηζν όηαλ ζηεγλώζεη.Χπηζιμοποιήζηε ξύδι ζηο ξέβγαλμα ζαρ για να αποθύγεηε ηα ζκληπά πούσα. κεξηθέο θνξέο πιέλεηε πεξηζζόηεξα ξνύρα από όζα κπνξείηε λα απιώζεηε. Απηό απνηξέπεη ηε ηζάθηζε ζηνπο ώκνπο. Σπρλά αθνύσ λα δηακαξηύξνληαη όηη όηαλ ζηεγλώλνπλ ηα ξνύρα (θπξίσο ηδηλ θαη πεηζέηεο).θαη ίζσο. θξεκάζηε ην ώζηε λα αεξηζηεί. Αληηζηαζείηε ζηνλ πεηξαζκό. . Μελ αλεζπρείηε γηα ηε κπξσδηά. δπόζκν. αιιά δελ είλαη αθξηβώο βξώκηθν. όπσο ζα θάλαηε κε κηα εκπνξηθή νδνληόθξεκα. 5 Σςμβοςλέρ για πιο αποηελεζμαηικό ζηέγνωμα πούσων 1. ζα θξαηήζεηε ηα ξνύρα ζαο καιαθά. ή θαλέια Λίγεο ζηαγόλεο λεξό ηεο βξύζεο ζόδα αιάηη πνξηνθάιη. Μην διπλώνεηε ηα πούσα γύπω από ηο ζσοινί.Έηζη θάλεηε νηθνλνκία ζην λεξό. Σπζηαηηθά: 1 θνπηαιάθη ηνπ γιπθνύ καγεηξηθή 1 / 2 θνπηαιάθη ηνπ γιπθνύ 1 ζηαγόλα αηζέξην έιαην από κέληα. Βπζίζηε ηελ νδνληόβνπξηζά ζαο ζηε πάζηα θαη ρξεζηκνπνηήζηε ηελ. Σπλδπάζηε ηα ζπζηαηηθά ζε έλα κηθξό κπνι θαη αλαθαηέςηε θαιά κε κηα νδνληόβνπξηζα. θαη δελ ζα έρεηε λα αλεζπρείηε γηα θνπζθσηνύο ώκνπο. γιπθό γαξύθαιιν.

Τξόπνο εθαξκνγήο Απιώλνπκε ην κείγκα ζηελ επηθάλεηα πνπ ζέινπκε λα θαζαξίζνπκε θαη ζηε ζπλέρεηα ζθνππίδνπκε κε έλα πγξό ζθνπγγάξη ή πάλη θαη ζην ηέινο μεπιέλνπκε θαιά. όηη ηα πεξηζζόηεξα ζπκβαηηθά απνξξππαληηθά πνπ θπθινθνξνύλ ζηελ ειιεληθή αγνξά πεξηέρνπλ θσζθνξηθά άιαηα. ηα νπνία θαηαιήγνπλ ζηηο ζάιαζζεο. H άιιε όςε ηεο θαζαξηόηεηαο Όια απηά θπζηθά είλαη απαξαίηεηα αθνύ δνύκε ηόζν θνληά ν έλαο ζηνλ άιινλ. αλαθηλνύκε ή αλαθαηεύνπκε γηα λα αλακεηρζεί. πιέλνπκε ηα ξνύρα καο ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο. γηα παξάδεηγκα. Δίλαη έλα ζπηηηθό θαζαξηζηηθό πνπ ζπγρξόλσο πεξηπνηείηαη ηα ηαιαηπσξεκέλα άλσ άθξα καο! Πώο λα θάλεηε ηελ κπνπγάδα ζαο νηθνινγηθά Aλ ε θαζαξηόηεηα είλαη κηζή αξρνληηά. εξγαδόκαζηε ζε θιεηζηνύο ρώξνπο. ρξεζηκνπνηνύκε ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο θαη ν βξόκηθνο αέξαο ησλ πόιεσλ «θνιιάεη» θαζεκεξηλά ζην δέξκα θαη ζηα ξνύρα καο. ΢ε κηα επνρή όπνπ ν πνιηηηζκόο ζπκπνξεύεηαη κε έλλνηεο όπσο «θαζαξόο». ηα πην εμειηγκέλα απνξξππαληηθά. ην ζαπνύλη θαη ην αηζέξην έιαην ιεβάληαο ζε έλα κπνπθάιη. ελδέρεηαη ην άιιν ηεο κηζό λα είλαη ηδηαίηεξα επηβιαβέο γηα ηελ πγεία καο θαη ην πεξηβάιινλ. αγνξάδνπκε ηα πην εληζρπκέλα θαζαξηζηηθά. ην γάια. Όπσο. «πεξηπνηεκέλνο» θαη «ζηδεξσκέλνο». εληζρπηηθά ησλ ρξσκάησλ.Φπζηθό θαζαξηζηηθό κε άξωκα ιεβάληαο Τα ζπζηαηηθά 3/4 θιηηδαληνύ καγεηξηθή ζόδα 1/4 θιηηδαληνύ γάια ζε ζθόλε 1/8 θιηηδαληνύ πγξό ζαπνύλη καζζαιίαο 5 ζηαγόλεο αηζέξην έιαην ιεβάληαο λεξό Τξόπνο παξαζθεπήο Αλακεηγλύνπκε ηε καγεηξηθή ζόδα. μερλώληαο όηη πίζσ από ηα ηερλεηά αξώκαηά ηνπο θξύβνληαη πνιύπινθεο ρεκηθέο θόξκνπιεο πνπ έρνπλ ελνρνπνηεζεί γηα δηάθνξα πξνβιήκαηα πγείαο. Πξνζζέηνπκε όζν λεξό ρξεηάδεηαη γηα λα πεηύρνπκε έλα ιείν παρύξξεπζην κείγκα. ζηηο ιίκλεο θαη ζηα . Mέζα όκσο ζε όιε απηή ηελ αλάγθε γηα πεξηζζόηεξε θαζαξηόηεηα. καιαθηηθά θαη νπνηαδήπνηε άιια πξντόληα πξννξίδνληαη γηα ηελ πιύζε. πξνζζέηνληαο ιεπθαληηθά. καο δηαθεύγνπλ θάπνηεο πνιύ ζεκαληηθέο ιεπηνκέξεηεο.

. πνπ πξνέξρνληαη δειαδή από παξάγσγα ηνπ πεηξειαίνπ. ΢ηα δπλαηά. ελώ έξεπλεο ηεο Eπξσπατθήο Eπηηξνπήο θαη ηνπ Tκήκαηνο Xεκείαο ηνπ Aξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ απνθάιπςαλ πσο νξηζκέλα απνξξππαληηθά πνπ θαηαλαιώλνπκε ζηελ Eιιάδα πεξηέρνπλ θσζθνξηθά άιαηα. Aπηέο νη ζθέςεηο έρνπλ απαζρνιήζεη ηελ ππόινηπε Eπξώπε εδώ θαη κηα εηθνζαεηία ηνπιάρηζηνλ.. νη θζαιηθέο ελώζεηο. αο δνύκε ηη κπνξνύκε λα θάλνπκε. Kαη αο ζθεθηνύκε. ζηελ νηθνινγηθή κπνπγάδα! ΢ηα θαηαζηήκαηα πγηεηλήο δηαηξνθήο θαη βηνινγηθώλ πξντόλησλ ζα βξείηε κηα κεγάιε γθάκα νηθνινγηθώλ απνξξππαληηθώλ. ζπλζεηηθά αξώκαηα ησλ απνξξππαληηθώλ θξύβεηαη ζπλήζσο κηα άιιε νκάδα ρεκηθώλ νπζηώλ. σζηόζν. ηα δηάθνξα δξαζηηθά ζπζηαηηθά πνπ πεξηέρνπλ ηα ζπκβαηηθά απνξξππαληηθά πξνέξρνληαη από κε αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη είλαη ηδηαίηεξα ελεξγνβόξα θαηά ηελ παξαγσγή ηνπο. ζπλδένληαη κε κηα ζεηξά ρξόλησλ αζζελεηώλ. Tα ζπζηαηηθά ησλ ζπκβαηηθώλ απνξξππαληηθώλ «θνιινύλ» ζηηο ίλεο ησλ ξνύρσλ θαη αθήλνπλ ππνιείκκαηα όζν θαιά θη αλ ηα μεβγάδνπκε. Tα απνξξππαληηθά απηά .. γηα λα κελ αλαθέξνπκε ην γεγνλόο όηη πνιιέο από ηηο ρεκηθέο απηέο νπζίεο δνθηκάδνληαη ζε δώα πξηλ θπθινθνξήζνπλ ζην εκπόξην. δελ ζα πάεη ρακέλε.πνηάκηα θαη επζύλνληαη γηα ην θαηλόκελν ηνπ επηξνθηζκνύ. ρσξίο απηό λα αλαγξάθεηαη ζηε ζπζθεπαζία ηνπο! Παξάιιεια. «Ύπνπηα» ζεσξνύληαη θαη ρεκηθά ζπληεξεηηθά. θαίλεηαη πσο δεκηώλεη θαη εκάο ηνπο ίδηνπο. πσο ην παξάδεηγκά καο κπνξεί λα πξνηξέςεη θαη άιινπο λα πξάμνπλ παξόκνηα. θαζώο έρνπλ αληρλεπζεί αλαιινίσηα ζε όγθνπο ηνπ καζηνύ. δελ έρεη πξνρσξήζεη αξθεηά γηα λα γλσξίδνπκε θαηά πόζν ε θαηεγνξία επαιεζεύεηαη. πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηε ζηαδηαθή κείσζε ησλ πιεζπζκώλ ησλ ςαξηώλ. ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο νη πεξηζζόηεξεο ρώξεο απαγόξεςαλ ή κείσζαλ ζε κεγάιν βαζκό ηηο ζπγθεληξώζεηο θσζθνξηθώλ αιάησλ ζηα απνξξππαληηθά. Έηζη. όπσο νη νλνκαδόκελεο παξαβέλεο. ην ζώκα καο έξρεηαη αλαγθαζηηθά ζε παξαηεηακέλε επαθή κε «ζθιεξέο» νπζίεο. ΢ηελ Eιιάδα. Υεκηθά θαη πγεία Eθηόο όκσο από ηηο επηπηώζεηο πνπ επηθέξεη ε θαηά ηα άιια αζώα κπνπγάδα καο ζην πεξηβάιινλ. ινηπόλ. ε δηθή καο κεκνλσκέλε ελέξγεηα. ηα λύρηα θαη ηνπο πλεύκνλεο θαη έρνπλ θαηεγνξεζεί όηη πξνθαινύλ βιάβεο ζην αλαπαξαγσγηθό ζύζηεκα. Έηζη. H έξεπλα. ελώ νξηζκέλα πεηξνρεκηθά ζπζηαηηθά. πνπ κνηάδεη κε ζηαγόλα ζηνλ σθεαλό. Kαζαξίδνληαο κε. σζηόζν. αηζέξηα έιαηα! Πξηλ ηξνκάμνπκε θαη απνθαζίζνπκε λα ιαλζάξνπκε έλα λέν «αηεκέιεην» ζηπι. νη νπνίεο απνξξνθώληαη από ην δέξκα. πνπ ην αθπδαηώλνπλ θαη ζπκβάιινπλ ζηελ εκθάληζε αιιεξγηώλ. θαζώο θαη κε βιάβεο ηνπ ελδνθξηληθνύ καο ζπζηήκαηνο. Aο ζηξαθνύκε. θπθινθνξνύλ αθόκε ειεύζεξα. επηηέινπο..

αθόκε θαη «βηνινγηθά» ιεπθαληηθά. όπσο ν δεόιηζνο.. γηαηί ελδέρεηαη θαη απηά λα πεξηέρνπλ νπζίεο πνπ ζπλήζσο ζπλαληάκε ζηα ζπκβαηηθά -αλ θαη απηό ζπκβαίλεη ζπάληα-.ηη ρξεηάδεζηε γηα κηα νινθιεξσκέλε κπνπγάδα. Kνηηάκε πάληα ηε ζπζθεπαζία. θαη απνθεύγνπκε απηά πνπ πεξηέρνπλ θπζηθά ζπζηαηηθά ζηα νπνία ελδέρεηαη λα είκαζηε αιιεξγηθνί. ηακπιέηεο. δηαζπώληαη πνιύ γξήγνξα -είλαη δειαδή «βηνδηαζπώκελα»-. δύζθνια γπξλάο ζηα ζπκβαηηθά.βαζίδνληαη ζηε δξάζε θπηηθώλ ή νξπθηώλ θαζαξηζηηθώλ. Πην αθξηβά Oη βαζηθέο αληηξξήζεηο πνπ νη πεξηζζόηεξνη πξνβάιινπλ ζε ζρέζε κε ηα νηθνινγηθά απνξξππαληηθά είλαη ε ηηκή ηνπο θαη ε απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπο. Aπηό ην ηδει ζα ην ρξεζηκνπνηήζεηε θαη γηα ην πιπληήξην. Mάηνο 2006. θαη όρη παξαγώγσλ ηνπ πεηξειαίνπ. γηα επαίζζεηα ξνύρα. Tνπνζεηήζηε ηα ζε κηα κεγάιε. Θα βξείηε απνξξππαληηθά γηα πιύζηκν ζην ρέξη. Kαη απηό ζαο ην ιέεη έλαο άλζξσπνο πνπ θάπνηε έςαρλε ζην ζνππεξκάξθεη λα βξεη ην καιαθηηθό κε ην πην δπλαηό άξσκα! Φπζηθά. είλαη πην ζπκππθλσκέλα από ηα ζπκβαηηθά. ξαληεβνύ ζηα ηπθιά. ηνπ Body and Mind ζα βξείηε ηε ζπληαγή γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ) ή λα πξνκεζεπηείηε θπζηθά ζαπνύληα ή ληθάδεο ζαπνπληνύ θαη λα πξάμεηε σο εμήο: Aπνξξππαληηθό-ηδει γηα ηα ξνύρα Aλ πξνηηκάηε ην απνξξππαληηθό ζαο ζε κνξθή ηδει. αλνμείδσηε θαηζαξόια ζε κέηξηα θσηηά. Aθήζηε ην κείγκα λα θξπώζεη θαη πξνζζέζηε ην αηζέξην έιαην ηεο αξεζθείαο ζαο .πξνηηκήζηε επθάιππην ή ιεβάληα (5 ml είλαη αξθεηά). θαζώο. βεβαησλόκαζηε όηη ηα αξώκαηα δελ είλαη ζπλζεηηθά αιιά πξνέξρνληαη από αηζέξηα έιαηα. θηηάρλνληαο ην δηθό ζαο θπζηθό απνξξππαληηθό! Mπνξείηε λα θηηάμεηε ζαπνύλη (ζην ηεύρνο 8. Πξνζσπηθά ηα ρξεζηκνπνηώ εδώ θαη δύν πεξίπνπ ρξόληα θαη κπνξώ λα πσ κε βεβαηόηεηα όηη θαζαξίδνπλ εμίζνπ θαιά θαη όηη ε δηαθνξά ζηελ ηηκή είλαη κηθξή. αλαθαηεύνληαο ζπρλά κέρξη λα βξάζεη θαη λα ιηώζεη ηειείσο ην ζαπνύλη. κε άιια ιόγηα ό. . ρξεζηκνπνηήζηε έλα κέξνο ζαπνπληνύ θαη 10 κέξε θξύνπ λεξνύ. καιαθηηθά. όζνλ αθνξά ηνπιάρηζηνλ ζηα πγξά απνξξππαληηθά. νύηε ηα νηθνινγηθά απνξξππαληηθά είλαη. ελώ ην άξσκά ηνπο πξνέξρεηαη από αηζέξηα έιαηα θαη είλαη πην «θίλν» από ην αληίζηνηρν ησλ ζπκβαηηθώλ απνξξππαληηθώλ.. ΢ηελ πξαγκαηηθόηεηα. κπνξείηε επίζεο λα πεηξακαηηζηείηε κόλνη ζαο. Kάλ’ ην κόλνο ζνπ! Aλ έρεηε ειεύζεξν ρξόλν ζηε δηάζεζή ζαο. αλ ηα δνθηκάζεηο. γηα ην πιπληήξην.

. • Tα ζεκάδηα ηνπ ιίπνπο ζηα ξνύρα ζα θύγνπλ αλ ηνπο ξίμεηε ηαιθ θαη ην αθήζεηε λα ην απνξξνθήζεη (παιηόηεξα. Xξήζηκεο ζπκβνπιέο H νηθνινγηθή ζαο κπνπγάδα ζα είλαη έηνηκε.Aπνξξππαληηθό ζε ληθάδεο ΢ηελ πεξίπησζε πνπ πξνηηκάηε ην απνξξππαληηθό ζαο ζε ληθάδεο. • Aθαηξέζηε ηνπο ιεθέδεο αίκαηνο κε νμπδελέ. ην νπνίν έρεη ηελ ηδηόηεηα λα θνιιάεη ζην ξνύρν δεκηνπξγώληαο εξεζηζκνύο ζην δέξκα θαη αιιεξγίεο. πην απιά. επίζεο. ρισξίλε. ινύζεηε ηα επαίζζεηα κάιιηλα κε ζακπνπάλ. Θα ηα πξνκεζεπηείηε από θαηαζηήκαηα κε βηνινγηθά πξντόληα.. ζηύςηε ην καδί κε ηελ πεηζέηα γηα λα ζηξαγγίμεη θαη απιώζηε ην κάιιηλν πάλσ ζηελ απιώζηξα γηα λα κελ μερεηιώζεη. ρξεζηκνπνηήζηε ρπκό ιεκνληνύ αξαησκέλν ζε λεξό. • Aλ επηκέλεηε ζε έηνηκν ιεπθαληηθό. Γνθηκάζηε ην κείγκα θαη γηα λα θαζαξίζεηε ηνπο ιεθέδεο από ηδξώηα. Λνύζηε ηα κάιιηλα! Mπνξείηε. πξνκεζεπηείηε ληθάδεο θπζηθνύ ζαπνπληνύ. Aλακείμηε 2 κέξε από ηηο ληθάδεο κε 1 κέξνο αλζξαθηθή ζόδα. ηπιίμηε ην ξνύρν ζε θαζαξή πεηζέηα. κπνξείηε λα πεξάζεηε έλα θνκκάηη ζαπνπληνύ από ηνλ ηξίθηε). δελ ρξεηάδεηαη πνιύ! Tν κόλν πνπ ζα θαηαθέξεηε κε ηελ ππεξβνιή είλαη λα κελ μεβγάδνληαη εύθνια ηα ξνύρα! Aπνθύγεηε ην ηξίςηκν. λα. ζην «ηξηθ» απηό ζπκπεξηιακβαλόηαλ . Βπζίδεηε ηα ξνύρα ζε ριηαξό λεξό όπνπ έρεηε πξνεγνπκέλσο δηαιύζεη ιίγν ζακπνπάλ πξνζνρή. πξνηηκήζηε απηά πνπ βαζίδνληαη ζε νμπγνλνύρεο ελώζεηο (ζπλήζσο αλαγξάθεηαη ζηε ζπζθεπαζία). Mε απηό ηνλ ηξόπν. κπνξείηε λα δηαιύζεηε ζε 1 ιίηξν λεξό 1 θνπηαιηά καγεηξηθή ζόδα ή ιεπθό μίδη θαη λα μεβγάιεηε κε απηό ηα ξνύρα. ηα ζσξαθίδεηε πεξηζζόηεξν ελάληηα ζηηο δπζάξεζηεο νζκέο! • Aληί γηα ιεπθαληηθό. απηό ην απνξξππαληηθό ρξεζηκνπνηήζηε ην απνθιεηζηηθά γηα πιύζηκν ζην ρέξη. 1 κέξνο βόξαθα (ζα ηνλ βξείηε ζηα θαξκαθεία) θαη 5 ζηαγόλεο αηζέξηνπ ειαίνπ θαη ην θπζηθό ζαο απνξξππαληηθό είλαη έηνηκν! Eπεηδή νη ληθάδεο ζαπνπληνύ όηαλ βξαρνύλ έρνπλ ηελ ηάζε λα ζβνιηάδνπλ θαη λα θνιινύλ ζηα ηνηρώκαηα ηνπ πιπληεξίνπ. ΢ην ηέινο. αλ ιάβεηε ππόςε ζαο θαη ηηο αθόινπζεο ρξήζηκεο ζπκβνπιέο: • Aληί γηα ζπκβαηηθό καιαθηηθό. ή ζαπνύλη Mαζζαιίαο (ελαιιαθηηθά. • Aπνθύγεηε όζα πξντόληα πεξηέρνπλ ριώξην ή. αθήζηε ην κάιιηλν λα κνπιηάζεη γηα ιίγε ώξα θαη θαηόπηλ αιιάμηε ην λεξό όζεο θνξέο ρξεηάδεηαη γηα λα ην μεβγάιεηε. • Oη ιεθέδεο από κειάλη θεύγνπλ αλ ηνπο ηξίςεηε κε δεζηό γάια. όπσο ηεο ειηάο. αξθεί λα πξννξίδεηαη γηα ζπρλή ρξήζε θαη λα πεξηέρεη ελπδαηηθέο νπζίεο.

• Aεξίδεηε ηα ξνύρα ζπρλά. Αλ ην άξσκα πεύθνπ είλαη ην αγαπεκέλν ζαο.θαη ε βελδίλε. ηζίθλα θιπ. Δηδηθά αλ έρεηε κηθξά παηδηά πνπ ηνπο αξέζεη λα κπνπζνπιάλε ζην πάησκα ηόηε επηβάιιεηαη λα ην δνθηκάζεηε! Λεπθό κάξκαξν Όηαλ θηηξηλίζεη ην ιεπθό κάξκαξν. κε κηθξέο θηλήζεηο θαη βνπηώληαο ηε ζθνπγγαξίζηξα ζηνλ θνπβά όζν ζπρλά ρξεηάδεηαη. Φζείξνληαη πην γξήγνξα θαη θαηαλαιώλεηε πνιύ πεξηζζόηεξε ελέξγεηα. αιιά θαη ην ηαιθ από κόλν ηνπ θάλεη ζαύκαηα αλ παξακείλεη ζην ιεθέ γηα αξθεηή ώξα. θεύγνπλ κε απηό ηνλ ηξόπν θαη έηζη κεηώλεηαη ε ζπρλόηεηα ηνπ πιπζίκαηνο. ηξίςηε ην κε νμπδελέ. Βνπηήμηε κηα ζθνπγγαξίζηξα κέζα ζηνλ θνπβά θαη ζηύςηε ηε. Σν μέπιπκα δελ είλαη απαξαίηεην. • Mελ πιέλεηε ηα ξνύρα ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο. • Mε ρξεζηκνπνηείηε πεξηζζόηεξν απνξξππαληηθό από όζν ππνδεηθλύεηαη ζηε ζπζθεπαζία. αθνινπζήζηε ηε ζπληαγή πνπ ζα ζαο δώζνπκε γηα λα θηηάμεηε ην ηέιεην θαζαξηζηηθό παηώκαηνο! Τα πιηθά πνπ ζα ρξεηαζηείηε: 4 ιίηξα λεξό 2 θνπη.ρ. Δίλαη εμ ίζνπ απνηειεζκαηηθό κε ηα θνηλά θαζαξηζηηθά ηνπ εκπνξίνπ κε ηε δηαθνξά όηη είλαη εληειώο θηιηθό γηα ζαο θαη ην πεξηβάιινλ. ΢πλήζσο. π. θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο). . Tν κόλν πνπ θαηαθέξλεηε είλαη λα κελ μεβγαιζνύλ θαιά ηα ξνύρα θαη λα παξακείλνπλ ππνιείκκαηα ζηηο ίλεο ηνπο. ζ. πγξό ζαπνύλη καζζαιίαο 10 ζηαγόλεο αηζέξην έιαην πεύθνπ 5 ζηαγόλεο αηζέξην έιαην θππαξηζζηνύ Τξόπνο εθαξκνγήο: Αλακείμηε όια ηα πιηθά ζε έλαλ κεγάιν θνπβά. Καζαξίζηε ην πάησκα ηκεκαηηθά. νη δπζάξεζηεο κπξσδηέο από ηζηγάξν.

Αθήζηε ιίγε ώξα θαη ηξαβήμηε ην θαδαλάθη.Σξίςηε λα θύγνπλ ηα άιαηα ηεο βξύζεο θαη μεπιύλεηε ηελ επηθάλεηα κε δεζηό λεξό. θαζξέθηεο. Για ηον καθπέθηη Γπαιίζηε ην θαζξέθηε ζαο κε έλα καιαθό παλί βνπηεγκέλν ζε θξύν ηζάη. .Καζαξίδεη ηδάκηα.Αθήζηε λα δξάζνπλ κηζή ώξα θαη μεπιύλεηε κε άθζνλν λεξό. Για ηα άλαηα ζηιρ μπαηαπίερ βπύζηρ Πάξηε κηα ιεκνλόθνππα θαη ξίμηε επάλσ ιίγε ζόδα καγεηξηθήο.Πξνζζέηεηε θαη ηα ππόινηπα πιηθά θαη ρηππήζηε ηα ζην κίμεξ. ηεο ηειεόξαζεο θαη θάζε γπάιηλε επηθάλεηα. Κόλα για ηιρ ποπζελάνερ Δνθηκάζηε αλαςπθηηθά κε θόια σο θαζαξηζηηθό γηα ηελ ιεθάλε ηεο ηνπαιέηαο. Καθαπιζμόρ για γςάλινερ επιθάνειερ     1 πνηήξη λεξό απηνληζκέλν ή ηεο βξύζεο βξαζκέλν 1/4 πνηήξη μύδη άζπξν 1/4 πνηήξη νηλόπλεπκα Σν ρπκό από 1 ιεκόλη Αλαθαηεύνπκε όια ηα πιηθά θαη ηα βάδνπκε ζε κπνπθάιη.Ρίμηε ιίγν από ην γπαιηζηηθό ζε θαλειέλην παλί θαη ηξίηε κ΄απηό ηα έπηπια. Μςπωδιέρ ζηο νεποσύηη Γηα λα εμαθαλίζηε ηηο κπξσδηέο ζην λεξνρύηε ηεο θνπδίλαο. ΢θνππίζηε κε έλα ζηεγλό καιαθό παλί. ξίμηε ζην ζηθόλη 1 θιηηδάλη ηνπ θαθέ καγεηξηθή ζόδα θαη 1 θιηηδάλη μίδη.Γςαλιζηικό για ξύλινερ επιθάνειερ    1 θιηηδάλη ιηλέιαην ή ειηέιαην 1/2 θιηηδάλη ρπκό ιεκόλη 1/2 θνπηάιη θνξλ θιάνπξ. δπόζκν ή γεξάλη θνληά ζηηο κπαιθνλόπνξηεο γηα λα απνθύγεηε ηηο κύγεο. Ζεζηαίλεηε ην ιάδη ζε θαηζαξνιάθη θαη απνζύξεηε από ηελ θσηηά. ηελ νζόλε ηνπ ππνινγηζηή.Πξνζνρή: Μελ ρξεζηκνπνηήζηε πνηέ ζόδα ή νπνηαδήπνηε ζθόλε θαζαξηζκνύ ζηα είδε πγηεηλήο γηαηί ραξάδεη ην ζκάιην. Οικολογικό ενηομοαπωθηηικό Σνπνζεηήζηε γιάζηξεο κε βαζηιηθό.

Πξέπεη λα έρεηο ζπλέρεηα ην λνπ ζνπ ζην θαγεηό.  Βάιηε δίπια από ην θαγεηό ηνπ ζθύινπ έλα κπνι κε βαζηιηθό θαη γαξίθαια.Σν θαινθαίξη. Κόςηε κηα πιαηηά ισξίδα από ρνληξό ραξηόλη θαη αιείςηε ην κε ην θνιιώδεο κίγκα. θνπλήζηε ιίγν ην θύιισκα κε ην ρέξη ζαο γηα λα αλαδεηρηεί ην άξσκά ηνπο. Αλαλεώλεηέ ην ηαθηηθά! Αλ ζέιεηε λα δηώμεηε από ηα ραιηά θαη ηα πθάζκαηα επηπιώζεσλ ηα αλζπγηεηλά αθάξεα. καύξε δάραξε. Δπνκέλσο. ηα αξώκαηα ησλ πιηθώλ ζα απσζνύλ ηηο κύγεο. θαξθάθηα γαξίθαινπ θαη θύιιαδάθλεο. Μπνξείηε αθόκα λα θαίηε αηζέξην έιαην κέληαο ή λα ςεθάδεηε ην δσκάηην κε ζπξέη από αηζέξην έιαην κέληαο!  Κξεκάζηε ζην παξάζπξν έλα ηνύιηλν πνπγθί κε θύιια επθαιύπηνπ. Κάζε θνξά πνπ ην πνπγθάθη ζα θνπληέηαη. Αθήζηε ην γηα 1 ώξα ηνπιάρηζηνλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζθνππίζηε ην κε ηελ ειεθηξηθή ζθνύπα. Κάζε θνξά πνπ πεξλάηε. δελ ππάξρεη πην ελνριεηηθό πξάγκα από ην λα πεηάεη γύξσ ζνπ κηα κύγα.ζ θξπζηαιιηθή δάραξε θαη 1 θ. λα θιείλεηο ηηο ζίηεο θάζε θνξά πνπ βγαίλεηο ζην κπαιθόλη (αλ είζαη ηπρεξόο θαη έρεηο) θαη λα ρηππηέζε ζπλέρεηα γηα λα δηώμεηο ηα εληνκάθηα πνπ θάζνληαη επάλσ ζνπ! Φάμακε θαη βξήθακε δηάθνξνπο θπζηθνύο ηξόπνπο γηα λα κπνξέζεηε λα απνκαθξύλεηε από ηελ θαζεκεξηλόηεηά ζαο απηή ηελ ελνριεηηθή ξνπηίλα. Μπνξείηε λα θηηάμεηε θαη έλα αξσκαηηθό ζπξέη κε ηα παξαπάλσ αηζέξηα έιαηα θαη ςεθάδεηε ην ρώξν.ζ. θπηέςηε κέληεο θαη βάιηε ηεο ζηα πξεβάδηα ησλ παξαζύξσλ. . Αθήζηε ην έλα βξάδπ γηα λα ζηεγλώζεη θαη ηελ επόκελε αλνίμηε κηα ηξύπα ζην έλα άθξν θαη θξεκάζηε ην ςειά.  Φηηάμηε κηα απηνζρέδηα θνιιεηηθή ηαηλία. αιιά ζα θάλεηε ηελ ειεθηξηθή ζαο ζθνύπα λα κπξίδεη ππέξνρα θαη ζα θξνληίζεηε θαη γηα ηελ απνιύκαλζε ηεο ζαθνύιαο ηεο. ρσξίο λα ρξεζηκνπνηήζεηε ζθιεξά ρεκηθά θαζαξηζηηθά. Γηαιύζηε ηα αηζέξηα έιαηα πξώηα ζε κηα θνπηαιηά νηλόπλεπκα θαη ζηε ζπλέρεηα ζε λεξό. απιά αθνινπζήζηε ηε ζπληαγή πνπ ζαο δίλνπκε: Γηα ηα ραιηά:  10 ζηαγόλεο αηζέξην έιαην ιεβάληαο  15 ζηαγόλεο αηζέξην έιαην πνξηνθαιηνύ  2 θιπηδάληα βόξαθα Αλακίμηε θαιά ηα πιηθά γηα λα γίλεη ην αξσκαηηθό απηό ηάιθ νκνηνγελέο θαη απιώζηε ην πάλσ ζην ραιί. Αλαθαηέςηε 1/4 θνύπαο ζηξόπη κε 1 θ.  Η κπξσδηά ηεο κέληαο δελ αξέζεη θαζόινπ ζηηο κύγεο. Όρη κόλν ζα έρεηε δηώμεη ηα αθάξεα από ηα ραιηά ζαο.

απιά αληηθαηαζηήζηε ηνλ βόξαθα κε 220 ml λεξό.Γηα ηηο θνπξηίλεο θαη ηα πθάζκαηα ησλ επίπισλ. αλαθηλήζηε ην αξσκαηηθό κίγκα θαιά θαη ςεθάζηε ηηο πθαζκάηηλεο επηθάλεηεο. Σν ζπίηη ζαο ζα είλαη θαζαξό θαη ζα κπξίδεη ππέξνρα! . Αλακίμηε ηα έιαηα κε ην λεξό.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful