Antibiotic Agents

ทวีศักดิ์ ธรรมราชBeta()-lactams
Tetracyclines
Aminoglycosides and Aminocyclitols
Macrolides
Rifamycins
Polypeptides
Glycopeptides
Miscellaneous

– Lactam antibiotics
โครงสร้างของ -Lactam

H2N 


+

COOH

HN
O

• Lactam คือ cyclic ของ amide
• -lactam ได้จากการปิ ดวงแหวน -aminoacid
ชนิดของยาในกลุ่ม -Lactam
ได้แก่
“ Penicillins
“ Cephalosporins

“-Lactam”
(azetidinone
)

H2O

“ Monobactams
“ Carbapenems
“ -Lactamase inhibitors

1. Penicillins
O
R

H

C

N
H

H
S

6
7

O

5 1
2
4
N 3

H

CH3
CH3
COOH

A (-lactam ring) + B (thiazolidine ring) = “Penam ring”
Absolute configuration; 3S, 5R, 6R (D-form) => จาเป็ นสาหรับการออกฤทธิ์
PKa  2.65
กลไกการออกฤทธิ์ ของ penicillin
“ ออกฤทธิ์ แบบ Bactericidal
“ ยับยั้งการสังเคราะห์ผนังเซลล์ในขั้นตอนสุ ดท้าย โดยยับยั้ง transpeptidation ซึ่งเป็ น
ปฏิกิริยาที่เชื่อมสาย peptidoglycan (เป็ นส่ วนประกอบหนี่งของ cell wall)
“ penicillin เกิด acylation กับ serine residue ของ D-alanine transpeptidase (irreverseble)
“ Penicillin มีการจัดเรี ยงของโมเลกุลคล้ายกับ D-ala-D-ala ซึ่งเป็ น substrate ของเอนไซม์
transpeptidase ทาให้เข้าแย่งจับกับเอนไซม์
เพนิซิลลินและ D-alanyl-D-alanine มีการจัดเรี ยงโครงสร้างของโมเลกุลในลักษณะที่คล้ายกัน
R

O
R

NH

O

S

O
NH

N
O OH

penicillin

O

N
H

D-alanyl-D-alanine

O OH

ความไม่ คงตัวของเพนิซิลลิน
“ Amide bond ใน -lactam มีความไวต่อปฏิกิริยาสู งทาให้Penicillin ไม่คงตัวหรื อเกิดการ
สลายตัวได้ง่ายต่อ สภาวะกรด-ด่าง เอนไซม์ และ โลหะหนัก
“ Penicillin ไม่ทนต่อกรดในกระเพาะอาหาร (pH 1-2) ถูกเปลี่ยนแปลงได้เป็ น penillic acid
ซึ่ งไม่มีฤทธิ์ ทางเภสัชวิทยา
การแก้ปัญหาความไม่ คงตัวต่ อกรดในทางเดินอาหาร
“ การเพิ่ม e- withdrawing group ที่ -carbon ของ amide chain (ตาแหน่งที่ 6 ของ penam
ring) จะลดความเป็ น nucleophile ของ carbonyl-oxygen ของ amide chain ทาให้เข้า attack
ตรง carbonyl ของ -lactam ได้ลดลง
“ เช่น phenoxymethylpenicillin และ -aminobenzyl-penicillin

e- withdrawing group
NH2

H
N

O
O

S
N

O

H
N

CH3
CH3

COOH

phenoxymethylpenicillin

O

S
N

O

CH3
CH3

COOH

D--aminobenzylpenicillin

ความไม่ คงตัวของ penicillin เนื่องจากเอนไซม์
“ Amide bond ในโครงสร้างของ penicillin ไวต่อการถูกทาลายด้วยเอนไซม์ penicillinase
ของเชื้ อแบคทีเรี ย ซึ่ งเป็ นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้เชื้อดื้อต่อยา
“ penicillanase แบ่งเป็ น
1. -lactamase
2. Acylase or amidase

R
NH

S
CH3

O
N

Penicillin

CH3

O

เชือ ้ Staphylococcus aureus
หรื อแบคทีเรี ยแกรมลบ
สามารถสร้างเอนไซม์ชนิดนี้
ทาให้ด้ือต่อ penicillin

COOH

-lactamase

R
NH
O
HOOC

S
CH3
HN

CH3
COOH

Penicilloic acid

Acyl amino side chain

R
NH

S
CH3

O
N

CH3

O

Penicillin
พบในแบคทีเรี ยแกรมลบ

COOH

Penicillin amidase
H2N

S
CH3
N

O

CH3
COOH

-บทบาทต่อการดื้อยาของ
เชื้อไม่แน่ชดั

-ใช้เตรียม 6-APA สาหรับ
เพนิซิลลินกึ่งสังเคราะห์

6-Aminopenicillanic acid
(6 APA)

การแก้ปัญหาความไม่ คงตัวต่ อเอนไซม์ penicillinase
“ การเติม bulky group ลงบนตาแหน่ง ortho-position ของ benzene ring (หรื อ heterocyclic
ring) บน side chain ตาแหน่งที่ 6 จะช่วยปกป้ อง amide bond บน side chain และบน lactam ring ทาให้ได้เพนิซิลลินที่ทนต่อเอนไซม์

“ เช่น methicillin, isoxazolylpenicillin
OCH3
O

O

N
O
S

HN
OCH3

N
O

CH3
CH3

Methicillin

COOH

S

HN
N

CH3
O

CH3
CH3

Oxacillin COOH
(isoxazolyl penicillin)

การแบ่งกลุ่มเพนิซิลลินตามขอบเขตการออกฤทธิ์
“ Group 1: Benzylpenicillin and its long-acting parenteral forms
“ Group 2: Orally absorbed penicillins similar to benzylpenicillins
“ Group 3: Antistaphylococcal -lactamase-stable penicillins
“ Group 4: Extended-spectrum penicillins
“ Group 5: Penicillins active against Pseudomonas aeruginosa
“ Group 6: -Lactamase-resistant penicillins
Group 1 : Benzylpenicillin and its long acting parenteral forms
“ ได้แก่ Benzylpenicillin (Penicillin G) และเกลือของ benzylpenicillin เช่น Benethamine
penicillin, Benzathine penicillin, Clemizole penicillin และ Procaine penicillin
“ Pen. G ไม่ทนต่อกรดในกระเพาะอาหาร (สลายตัว 2 ใน 3 ส่ วน) จึงนิยมให้โดยการฉีด
มากกว่า การให้โดยวิธีรับประทานสามารถให้ได้แต่ตอ้ งให้ในปริ มาณที่สูงและอยูใ่ นรู ป
เกลือที่ละลายน้ าได้ดีเช่น เกลือของ Na+ และ K+
“ ในรู ปเกลือของ organic base ยาจะมีความคงตัวมากกว่า และใช้ในรู ปแบบยาฉี ดที่ออกฤทธิ์
นาน ให้ระดับยาในเลือดที่ให้ผลนานและสม่าเสมอกว่า
“ ไม่ทนต่อเอนไซม์ -lactamase
“ ใช้สาหรับการติดเชื้อแบคทีเรี ยชนิดแกรมบวก

phenoxymethyl penicillin (Pen. procaine and clemizole O H N N O N H H2N Procaine Benzathine Group 2 : Orally absorbed penicillins similar to benzylpenicilllin “ ได้แก่ phenoxypenicillin เช่น Phenethicillin. G) Long acting parenteral forms H N O S N O CH3 B+ CH3 COO- Salts of Benzylpenicillin B+ = benethamine.Benzyl- H N O S N O CH3 CH3 COO-K+ Benzylpenicillin (Pen. benzathine. V) และ propicillin “ มีความคงทนต่อกรดในกระเพาะอาหาร สามารถให้โดยการรับประทานได้ (ให้ตอนท้อง ว่างเนื่องจากอาหารรบกวนการดูดซึ ม) “ ยาฉี ดอยูใ่ นรู ปเกลือ K+ “ ให้ฤทธิ์ ดีต่อเชื้ อแกรบบวกรู ปทรงกลม เช่น streptococci “ ไม่ทนต่อ -lactamase .

Phenoxypenicillins Phenoxyl group เป็ น e.G R H N  O O S N O R group ทีใหญ่ข้ ึนทาให้ ยาคงตัวต่อ -lactamase เพิ่มขึ้น R- CH3 CH3 COO- Name H- Phenoxymethylpenicillin (penicillin V) CH3- Phenoxyethylpenicillin (phenethicillin) CH3CH2- Phenoxypropylpenicillin (propicillin) Group 3 : Antistaphylococcal -lactamase stable penicillin “ ได้แก่ Isoxazolyl penicillin. Methicillin.withdrawing group ทาให้ตวั ยาทนต่อกรดมากกว่า pen. Nafcillin “ ตัวยาในกลุ่มนี้มีความคงตัวต่อ -lactamase เนื่องจากมี bulky group ที่ ortho-position ของ aromatic หรื อ heterocyclic ring ของ amide chain (ตาแหน่ง 6) ทาให้บดบัง amide bond ของ side chain และ -lactam ring จากการทาลายของเอนไซม์ .

G .ในกรณีของ dicloxacillin และ flucloxacillin นอกจาค่าการดูดซึ ม จะเพิ่มสู งขึ้นแล้วตัวยายังจับกับ plasma protein ได้ดี ทาให้ตวั ยามี t1/2 ที่นานขึ้น .Methicillin (Sodium) 2.6-dimethoxyl (Steric blockade) CH3 ไม่มี -CH2.6-dimethoxy เข้าบัง amide bond ได้ดียงิ่ ขึ้น O H N H3C O O S CH3 N O CH3 COO-Na+ เป็ น penicillin ที่ทนต่อเอนไซม์ -lactamase ตัวแรกที่นามาใช้ทางด้านคลินิก .ใช้กบั เชื้อ Staphylococcus aureus แต่มกั พบว่าเชื้อดื้อต่อยานี้ได้บ่อย Isoxazolyl penicillins Bulky group (Steric blockage) Isoxazole ring Y -การเพิ่ม Halogen atom บน X H N N O CH3 O S N O CH3 CH3 COO-Na+ Name X Y Oxacillin H H Cloxacillin Cl H Dicloxacillin Cl Cl Flucloxacillin Cl F aromatic ring ทาให้ยาออกฤทธิ์ ดีข้ ึน เนื่องจากมีผลเพิม่ oral absorption (lipophilic เพิ่มขึ้น) .มีขอ้ เสี ยคือ เหนี่ยวนาให้แบคทีเรี ยสร้าง -lactamase เพิ่มขึ้น ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ ร่ วมกับเชื้ อที่ไวต่อ pen.ให้ยาทาง IV .คัน่ ระหว่าง aromatic และ amide ทาให้ 2.

influenzae. V ให้ผลในการรักษาดีกว่า (isoxazolyl penicillin จับ plasma protein ได้สูงมาก 95-98 %) Group 4 : “Board-spectrum” penicillins “ ได้แก่ Ampicillin. coli. และอีกหลาย species ในวงศ์ Enterobacteriaceae และ penicillin-sensitive gram +ve bacteria “ ไม่ทนต่อเอนไซม์ -lactamase Ampicillin . Salmonella spp. G และ Pen. G และ Pen. V ไม่ได้ผล “ ไม่ควรใช้กบั เชื้อแกรมบวกที่ยงั ไม่สามารถผลิตเอนไซม์ penicillinase เนื่องจาก Pen. Shigella sp. Amoxycillin และ Cyclacillin “ ในโครงสร้างของยากลุ่มนี้จะมี amino group (-NH2) อยูบ่ น -carbon ของ side chain ตาแหน่งที่ 6 ทาให้ยาออกฤทธิ์ ได้กว้างขึ้น (ทั้งแกรมบวกและลบ) “ มีฤทธิ์ กว้างต่อต้านเชื้ อ H.“ Isoxazolyl penicillin ทั้ง 4 ตัว เป็ นยาหลักใช้สาหรับรักษาโรคติดเชื้ อ Staphylococci เมื่อใช้ Pen. E..

ที่ pH 7.Stereoselective D (-)-isomer ให้ฤทธิ์ ดีกว่า R (+)-isomer Pro-drugs ของ Ampicillin ในรู ป ester NH2 H N S O N R= O CH3 CH3 O CH3 O CH3 CH3 Pivampicillin COOR O R= R= O CH3 O O CH3 O Bacampicillin Talampicillin . ทาให้ ampicillin ทนต่อกรด NH3 H N S O CH3 N CH3 O COO - -มี ”NH และ ”COOH ทาให้มีท้งั รูป 2 ประจุลบและบวกในทางเดินอาหาร มี ผลทาให้การดูดซึมในทางเดินอาหาร ไม่สมบูรณ์ .เนื่องจากออกฤทธิ์กว้างและดูดซึมไม่ สมบูรณ์จึงมีผลทาให้เกิดท้องร่ วงได้ (8-10%) ซึ่งแก้ไขโดยทาให้อยูใ่ นรู ป ของ pro-drugs .4 amino group จะอยูใ่ นรู ปประจุ บวกและเป็ น e.withdrawing gr.

“ ester ของ ”COOH ทาให้ ampicillin แตกตัวได้ลดลงและละลายในไขมันได้ดีข้ ึนจึงช่วย เพิม่ การดูดซึ ม (bioavailability สู งกว่า ampicillin) “ ไม่มี free ”COOH จึงไม่ออกฤทธิ์ ที่ทางเดินอาหาร ลดผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นในกระเพาะ อาหาร “ ลดอุบตั ิการณ์ของ diarrhea “ หลังจากที่ดูดซึ มเข้าสู่ กระแสเลือดจะเกิด hydrolysis โดยเอนไซม์ esterase ได้เป็ น ampicillin Amoxycillin Spectrum และ activity เหมือน ampicillin ทุกอย่าง แต่มีBioavailability สู งกว่า ampicillin NH3 H N O HO S N O CH3 CH3 COO- P-hydroxy phenyl analog ของ ampicillin Group 5 : Penicillins active against Pseudomonas aeruginosa “ ได้แก่ ” Carboxypenicillins : “ Carbenicillin “ Carbenicillin indanyl “ Ticarcillin ” Acylureidopenicillins : “ Mezlocillin “ Azlocillin “ Piperacillin Carboxypenicillins “ มี carboxyl group ที่ -carbon ของ amide side chain ในตาแหน่งที่ 6 (ไม่ทนต่อกรดในกรณี ที่เป็ น free ”COOH เนื่องจากเกิด autodecarboxylation) “ ไม่ทนต่อ -lactamase .

COO-Na+ H N O S CH3 N O CH3 COO-Na+ Ureidopenicillin “ มีส่วนของ ureide อยูใ่ นโมเลกุล “ ไม่คงทนต่อกรดจึงใช้ในรู ปยาฉี ด “ ไม่ทนต่อ -lactamase “ Mezlocillin และ Azlocillin มี spectrum คล้ายกับ carbenicillin และ Ticarcillin แต่ให้ฤทธิ์ ต่อเชื้ อ P. aeruginosa CH3 O S Mezlocillin O N O N O NH H N O S N O CH3 CH3 COO-Na+ Group 6 : -lactamase resistant Penicillins “ ได้แก่ Formicacillin และ Temocillin “ ทนต่อ -lactamase “ มีหมู่แทนที่ C ตาแหน่งที่ 6 ของ -lactam ring ในลักษณะ -configuration ทาให้บดบัง (steric hindrance) amide bond ของ -lactam ring และ amide side chain ไม่ให้ถูกทาลาย ด้วยเอนไซม์ . aeruginosa สู งกว่า (โดย Azlocillin ให้ฤทธิ์ สูงกว่า Mezlocillin) “ Piperacillin ให้ฤทธิ์ ที่แรงกว่า Azlocillin และ Mezlocillin โดยเฉพาะต่อเชื้ อแบคทีเรี ยแก รมลบและ P.

ให้ gram ”ve ดีกว่า การสลายตัวเนื่องจากกรดและ -lactamase CH3 COOH CH3 O CH3 .O N 6 1 2 5 4 3 O CH3 O COOH O เปรี ยบเทียบกับ Penicillin G .Activity ต่อ gram +ve ต่ากว่ามาก (1/1000 ของ pen G ต่อ S. H N +H3N 3 S 7 8 COO.CH2CH3 O N O N O COOH H OCH3 N O NH H HN N O HO S H S O CH3 N S N O COOH OH Formidacillin Temocillin 2.ทนต่อ -lactamase ได้ดีกว่า .Spectrum เท่า ๆ pen. Cephalosporin H N R1 S 7 8 O 6 1 2 N5 4 3 R2 O COOH • Cephalosporin C จาก Cephalosporin spp. aureus) . G .

ที่ C7 ถูก hydrolyze ด้วย Acylase enzyme ได้ 7-ACA และเกิด solvolysis ที่ C3 ต่อได้เป็ น desacetyl-7-aminocephalosporanic acid lactone (Inactive) “ -lactamase สามารถย่อยสลาย Cephalosporin ได้เป็ น cephalosporoic acid และ anhydro compounds ซึ่ งจะถูกย่อยเป็ น fragments ต่าง ๆ ต่อไป การเกิด solvolysis ของ ester ในตาแหน่งที่3 H N R S 7 8 O 6 1 2 3 N54 O CH3 O COOH O solvolysis H N R S 7 8 O 6 1 2 5 3 N 4 OH O H+.“ ตาแหน่ง C3 ใน Cephem ring เกิด nucleophilic reaction ได้ง่าย โดย acetoxy function ถูก solvolysis ในกรดให้ desacetylcephalosporin lactone (Inactive) “ Acylamino gr. H2O H N R O COOH S Desacetylcephalosporin N O O O Desacetylcephalosporin lactone (inactive) .

or H3O+ H N O O O S HN O CH3 OH COOH O R H N O O S N CH2 OH COOH Cephalosporic acid Anhydrodesacetylcephalospori c acid Fragmentation and Rearrangement Products . H2O O S N OH O O COOH O Desacetyl-7-aminocephalosporinic acid lactone Desacetyl-7-aminocephalosporinic acid การสลายตัวด้วย -lactamase H N R S O N O CH3 O COOH R -lactamase OH.H N R S O N O CH3 H2 N O COOH S acylase O N O CH3 O COOH O 7-aminocephalosporinic acid (7-ACA) H2N or S H2 N N H+.

capsule) Note. .withdrawing group . จะต้องมีท้งั phenylglycyl substituent และ ไม่มีหมู่ acetoxyl ที่ตาแหน่ง C3 ทั้ง 2 อย่างจึงจะทาให้การดูดซึมในทางเดินอาหารดีมาก ๆ . ในตาแหน่งที่3 Cefadroxil (oral suspension.Oral cephalosporin “ Cephalosporin ที่ทนต่อกรดในทางเดินอาหารและให้โดยการรับประทานได้ จะต้อง  มี phenylglycyl substituent บน side chain.amino group ถูก protonate ได้เป็ นประจุบวกในร่ างกาย เป็ น e.ทาให้มีลกั ษณะคล้ายกับ dipeptide และเป็ น zwitterionic ion ส่ งผลให้ดูดซึ มได้ดีข้ ึนโดยผ่าน carrier-mediated transport  ไม่มี acetoxy group ที่ตาแหน่ง C3 ทาให้ไม่เกิด solvolysis แต่ฤทธิ์ จะลดลง  การทา ”COOH ในตาแหน่งที่ 2 ให้อยูใ่ นรู ปของ ester ที่ทนต่อกรด และ lipophilic ซึ่งจะ สามารถเกิด hydrolysis ต่อไปในพลาสมา (Pro-drug) ตัวอย่าง cephalosporin ที่ทนต่อกรดและสามารถให้โดยการรับประทาน NH2 Phenylglycyl substituent H N O NH2 S 7 8 N 6 1 2 5 4 3 Cl O COOH H N O HO S 7 8 N 6 5 1 2 3 4 O CH3 COOH Cefaclor (oral suspension) ไม่มี acetoxyl gr.

ตัวอย่าง cephalosporin ที่ทนต่อกรดและสามารถให้โดยการรับประทาน N OCH3 H N S N Ester ที่ละลายในไขมันได้ดีและทนต่อกรดในกระเพาะ อาหาร ทาให้ดูดซึ มได้ดีเมื่อเข้าสู่ ร่างกายจะเกิด hydrolysis โดยเอนไซม์ esterase ในพลาสมา O S N CH3 O O H2 N O O O N OCH3 H N Cefetamet pivoxyl S N O S N O O O H2 N O O O Cefodoxime proxetil การแก้ปัญหาความไม่คงทนต่อ -lactamase “ ให้มี alkoximino function ตรง amino acyl group บน side chain และการเพิม่ polar functional substituent บน alkoximino => การเพิ่ม polar function บน alkoxyimino group จะทาให้ฤทธิ์ ดีที่สุด “ การมี Alkoxy group ที่ C7 แบบ -configuration บน cephem ring “ Cephem ring ทนต่อ -lactamase ได้ดีกว่า penam ring เนื่องจากมีความตึง (strain) ของ ring น้อยกว่า ตัวอย่างของ cephalosporin ที่ทนต่อเอนไซม์ -lactamase .

methoximino group N OCH3 H N S N S O N CH3 O O H2 N O O OH O S O Methoxyl group O H OCH3 N S O N N O .Steric factor และ electronic factor ของ alkoximino มีผลต่อการต้าน -lamtamase . ทาให้ผปู ้ ่ วยที่ดื่มแอลกอฮอล์เกิด disulfiram.like reactions (alcohol intolerance) เนื่องจากยาสามารถยับยั้ง aldehyde dehydrogenase ตัวอย่างของยาที่มี NMTT moiety O H O H N O S N N S N O N COOH H3C N .syn-isomer จะฤทธิ์แรงกว่า antiisomer Methoxyl group ในตาแหน่ง ที่ 7 บดบัง (steric) การเข้า จับของ -lactamase COO- Adverse reaction “ Cephalosporin ทาให้เกิดการแพ้ยาได้เช่นเดียวกับ penicillin แต่จะเกิดได้นอ้ ยกว่าและ สามารถเกิดการแพ้ขา้ มกลุ่มได้ “ Cephalosporin ที่มีส่วนของ N-methyl-5-thiotetrazole (NMTT) ตรงตาแหน่ง C-3 เช่น cefamandole cefotetan cefmetaxole moxalactam และ cefoperazone จะ ADR 2 อย่างคือ 1. เกิด hypoprothrombinemia และ severe bleeding ได้ เนื่องจากยาสามารถยับยั้ง vitamin-K requiring enzyme ที่เร่ ง carboxylation ของ clotting factors (ทาให้ไม่ เปลี่ยนไปอยูใ่ นรู ป active form) 2.

coli. cephalolidine Second generation cephalosporin “ Gram + ve activity เท่ากับ 1st generation “ Spectrum ต่อ gram ”ve จะกว้างมากกว่า 1st generation ” ให้ฤทธิ์ ต่อต้านเชื้อ Klebsiella spp Proteus spp H.influenzae Enterobacter และ Enterobacteriace บาง species ” ไม่ได้ผลต่อ Pseudomonas aeruginosa และ bacteroides sp. Klebsiella pneumoniae “ ไม่ทนต่อ -lactamase enzyme “ มี Nephrotoxicity สู ง “ เช่น cephalexin. “ ไม่เป็ นพิษต่อไต Third generation cephalosporin “ Gram +ve activity จะต่ากว่า 1st และ 2nd generation โดยเฉพาะ Staphylococci และ Streptococci .Classification of Cephalosporins “ Cepharosporin แบ่งกลุ่มเป็ น 4 generation ” First generation ” Second generation ” Third generation ” Fourth generation First generation cephalosporins “ Narrow spectrum “ ให้ฤทธิ์ ต่อเชื้อ gram +ve มากกว่า “ ให้ฤทธิ์ แคบต่อ gram ”ve ให้ฤทธิ์ ตา้ นเฉพาะ E.

Monobactam “ มีโครงสร้างเป็ น azetidinone “ ตัวแรกที่คน้ พบคือ sulfazecin แยกได้จากเชื้อแบคทีเรี ย มีฤทธิ์ ตา้ นแบคทีเรี ยที่อ่อน แต่ สามารถทนต่อเอนไซม์ -lactamase “ ไม่ทาให้เกิดการแพ้ดงั ที่พบใน -lactam antibiotic กลุ่มอื่น “ ออกฤทธิ์ โดยจับกับ PBP3 ของแบคทีเรี ยแกรมลบที่ใช้ออกซิ เจนเท่านั้น ไม่จบั กับ PBP ของแบคทีเรี ยแกรมบวกและแบคทีเรี ยที่ไม่ใช้ออกซิ เจน “ ตัวยาที่ใช้ประโยชน์ทางคลินิกได้แก่ Aztreonam Carumonam และ Tigemonam O CH3 HOOC H OCH3 N Sulfazecin N H NH2 O N O SO3H . Enterococci และ gram ”ve bacterias สู ง “ ให้ฤทธิ์ ดีต่อ Pseudomonas aeruginosa “ ไม่เป็ นพิษต่อไต 3.“ ให้ฤทธิ์ ต่อ gram ”ve ดีมาก spectrum กว้าง “ ให้ฤทธิ์ ต่อ ” Pseudomonas aeruginosa ” Proteus spp ” Enterobacter aerogenes “ ให้ฤทธิ์ เสริ มกับยาปฏิชีวนะกลุ่ม aminoglycoside “ ไม่เป็ นพิษต่อไต Fourth generation cephalosporin “ spectrum ในการฆ่าเชื้ อกว้างกว่า 3rd generation “ ฤทธิ์ ในการฆ่าเชื้อ gram +ve สู งกว่า 3rd generation “ ให้ฤทธิ์ ในการฆ่าเชื้อ Enterobacteriaceae.

ทาให้ทนต่อ -lactamase H3 C COOH CH3 CH3 แตกตัวให้ประจุลบ เช่นเดียวกับ ”COOH ที่พบในพวก penicillin O N H N S N O O N H N S O N O N O N SO3H H2 N SO3H Carumonam H2 N Aztreonam CH2COOH O N H N S N O CH3 CH3 N O OSO3H H2 N Tigemonam 4.แทน ”S. Imipenem และ Meropenem Thienamycin OH H H H3 C S N O COOH NH2 .ใน thiazole ring ซึ่ งมีขนาดเล็กกว่า และ double bond ทาตาแหน่ง 2 ทาให้ วงแหวน strain มากกว่าและทาให้ -lactam bond แตกได้ง่ายกว่า 5 1 2 4 3 N O COOH “ ออกฤทธิ์ยับยั้งการสร้างผนังเซลล์โดยการจับกับ PBPs 1B และ 2 ของ แบคทีเรี ยแกรมบวกและลบ “ ปัจจุบนั จัดว่ายาปฏิชีวนะกลุ่มนี้มีขอบเขตการออกฤทธิ์กว้างมากที่สุด “ ได้แก่ Thienamycin.Carbapenams 6 7 มี ”CH2.

“ แยกได้จาก Streptomyces cattleya (เป็ น metabolite ของแบคทีเรี ย) “ Thienamycin เป็ นสารที่แยกจากกลุ่ม Streptomyces ที่ให้ฤทธิ์ ดีที่สุด “ แต่มีความคงตัวน้อยเนื่ องจากเกิด intermolecular aminolysis ของ -lactam ring จึ่งไม่นา ใช้ทางคลินิก Formiminoyl moiety.1 inhibitor ในอัตราส่วน 1:1 .ข้อเสี ย 1. ทาให้ เกิดปฏิกิริยาระหว่างโมกุลลดลง OH H H H3 C CH3 NH S N H2 O O N H H COOH H CH3 O O OH NH HO S H NH2 O Imipenem monohydrate Cilastatin -Imipenem มีความคงทนต่อ -lactames ได้หลายชนิด แต่ถกู ทาลายด้วยเอนไซม์ dehydropeptidase-1 (DHP-1) ที่ไตของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม จึงต้องให้ยานี้ร่วมกับ cilastatin ซึ่งเป็ น DHP. ลดความเป็ น nucleophile ของ ”NH2 gr. กระตุน้ การสร้าง chromosomal cephalosporinase ของแบคทีเรี ย ซึ่งทาลาย -lactam antibiotic ตัวอื่น (จึงไม่นิยมใช้เป็ น first choice) 2. ทาให้ชกั ในผูป้ ่ วยโรคไต .ออกฤทธิ์กว้างที่สุด ใช้ในกรณีจาเป็ นเมื่อใช้ยาปฏิชีวนะชนิดอื่นไม่ได้ผล .

-Methyl group ในตาแหน่งที่ 1 ทาให้คงตัว ต่อการถูก hydrolysis ด้วย DHP-1 เนื่องจาก steric effect OH H H H3 C CH3 H3 C S N N O COOH N H Meropenem O CH3 หมู่แทนที่ในตาแหน่งที่ 2 มีผลต่อ spectrum ของยา โดยมีอิทธิพลต่อ การ penetrate ผ่าน charge porin ของ แบคทีเรี ยแกรมลบ ในกรณี ของ meropenam สามารถเกิดเป็ น zwitterion ทาให้ผา่ นได้ดี (พบได้ใน imipenem และ thienamycin ด้วย) .สามารถให้ยาตัวเดียวได้ เนื่องจากไม่ถกู ทาลายด้วย DHP-1 .ไม่มีผลกระตุน้ ให้แบคทีเรี ยสร้าง chromosomal cephalosporinase 5. พัฒนายาปฏิชีวนะที่ทนต่อเอนไซม์ -lactamase 2. aeruginosa แต่ฤทธิ์ ต่อแก รมบวกด้อยกว่า imipenem . พัฒนาสารที่ออกฤทธิ์ ยบั ยั้งเอนไซม์ -lactamase (-lactamase inhibitor) เพื่อที่จะนามาใช้ร่วมกับยาปฏิชีวนะ => สารในกลุ่มนี้มีฤทธิ์ ตา้ นแบคทีเรี ยต่าแต่สามารถยับยั้งโดยการเกิดเป็ นสารประกอบเชิงซ้อนกับ เอนไซม์ได้ทาให้เอนไซม์หมดฤทธิ์ (irreversible inhibitor) => ได้แก่ Clavulanic acid Sulbactam และ Tazobactam . -Lactamase inhibitors “ การใช้ยาปฏิชีวนะกลุ่ม -lactam กันอย่างแพร่ หลายส่ งผลให้เชื้อดื้อยามากยิง่ ขึ้น เนื่องจาก เชื้อมีการผลิตเอนไซม์ -lactamase มากขึ้น “ กลยุทธ์ในการแก้ไขปั ญหา 1.มีฤทธิ์ ต้านแบคทีเรี ยแกรมลบมากขึ้นโดยเฉพาะ P.

ทนต่อกรดเนื่องจากไม่มี หมู่ amide ในตาแหน่งที่ 7 จึงสามารถให้โดยการ รับประทานได้ Oxapenam ring H OH O N O O H O-K+ Clavulanic acid -แยกได้จากเชื้อ Streptomyces Clavuligerus -ใช้ร่วมกับยาปฏิชีวนะในกลุ่มpenicillin เพื่อเสริ มการออกฤทธิ์ เช่น Augmentin® (amoxycillin+clavulanic acid) Sulfonyl group O H O S H N N CH3 - O + COO Na - N N N Tazobactam O H N O CH3 COOH Sulbactam NH2 O S CH3 O O S O S N N O O O O O O Sulbactampicillin ‚double ester prodrug‛ .

2-7.4a.12a-dodecahydronaphthacene) Tetracycline (HCl salt) Dimethylammonium ion pKa  9.4.7 X R1 R2 6 7 8 H H3 C CH3 R3 N H 4 5 OH 3 H 2 NH2 9 10 OH 11 O Phenoldiketone system pKa  7.5.3.6.12.4 Chelation with polyvalent metal “ ความเป็ นกรดของ tetracyclin ทาให้แตกตัวเป็ นประจุลบและจับกับ polyvalent metal ion เช่น Fe3+ Al3+ Ca2+ และ Mg2+ ได้สารประกอบเชิงซ้อนที่ไม่สามารถละลายในน้ าได้ที่ pH เป็ นกลาง ซึ่ งมีผลต่อ ” การเตรี ยมยายุง่ ยาก ” ลดการดูดซึ ม ดังนั้นห้ามรับประทานร่ วมกับอาหารและยาลดกรดที่มีไอออนของ โลหะอยู่ จะต้องรับประทานห่างกัน 1-2 ชัว่ โมง ” การใช้ยาในเด็กที่ฟันยังไม่โตเต็มที่จะจับกับ Ca2+ ในฟันทาให้มีสีเหลือง ” ทาให้เจ็บปวดเวลาฉี ดเข้ากล้ามเนื้อเนื่ องจากจับกับ Ca2+ ดังนั้นในการเตรี ยมยาฉี ด จะต้องเติม EDTA และเตรี ยมในรู ป acidic pH buffer จะช่วยลดผลดังกล่าวและ เพิม่ การละลายของยา .8-3.8 12 1 OH OH O O Conjugated trione system pKa  2.11a.1-9.5a.11.2.Tetracycline 7 6 4 5 5a 8 D C 4a B 9 11 Tetracycline A 2 11a 10 3 12a 1 12 (1.

การเกิดสารประกอบเชิงซ้อนกับ polyvalent metal H H3 C H CH3 N R3 H 4 HO 3 O OH O 11 12 O 8 9 O OH O OH 11 12 OH O 11 12 OH O O O 5 X R1 R2 12 OH O O 1 4 H 8 3 7 OH H NH2 2 NH2 2 3 6 OH 11 9 H 7 O 10 1 9 8 O M O 10 10 O M OH 7 6 H 1 10 O X R 2 R1 5 2 H2 N 9 1 CH3 R3 H 3 8 H N 4 HO 7 6 2 H2 N X R2 R1 5 H3 C X R3 N H3C CH3 H 5 6 4 H R1 R2 OH R3 N H3C CH3 H ที่ตาแหน่ง 10 กับ 11 ที่ตาแหน่ง 11 กับ 12 ความไม่คงตัวทางเคมี (Chemical instability) • Epimerization • Dehydration • Cleavage in base Epimerization H N(CH3)2 N(CH3)2 OH OH O O OH base NH2 + H H O- OH + H NH2 OH N(CH3)2 NH2 OH base O O O 4-Epitetracycline (-) Tetracycline (-) -ในสภาวะปกติ tetracycline สามารถเกิด epimerization (เกิดเร็ วมากที pH 4) ทาให้ dimethylamino (active) เปลี่ยนเป็ น -configuration (inactive) ได้ -ทาให้ tetracycline ที่เก็บไว้นาน ๆ จะมี potency ลดเหลือประมาณครึ่ งนีง Dehydration “ Tetracycline ที่มี -hydroxyl group ที่ C-6 สามารถเกิดปฏิกิริยาการสู ญเสี ยน้ า (dehydration) ร่ วมกับ -H ที่ตาแหน่ง C-5a โดยมีกรดเป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยา ได้เป็ น anhydrotetracycline ซึ่ งไม่มีฤทธิ์ ในการรักษา “ 5a.6-anhydrotetracycline มีสีที่เข้มกว่า tetracycline ดังนั้น tetracycline ที่เก็บไว้นานแล้วมี สี เปลี่ยนไปไม่ควรนามาใช้ .

“ Anhydrotetracycline เกิด epimerization ได้เป็ น epianhydrotetracycline ซึ่ งทาให้เกิดพิษ ต่อไตและเกิดอาการของ Fanconi-like syndrome ถ้าได้รับประมาณมากๆอาจทาให้ถึงตาย ได้ (ยังพบไม่มาก) “ Tetracycline ที่ไม่มี 6--OH จะไม่พบความเป็ นพิษนี้ เช่น doxycycline และ minocycline Dehydration HO CH3 N(CH3)2 H CH3 OH H+ H NH2 OH O OH OH O N(CH3)2 H OH NH2 O tautomerism Tetracycline (active) OH O OH OH CH3 O O N(CH3)2 H OH NH2 OH OH OH O O O Anhydrotetracycline (inactive) HO CH3 H N(CH3)2 CH3 + H H OH N(CH3)2 OH H NH2 NH2 OH O OH OH O OH O OH OH O epimerization epimerization CH3 H N(CH3)2 CH3 OH NH2 O OH OH O O 4-Epitetracycline (inactive) H N(CH3)2 OH + H OH O Anhydrotetracycline (inactive) Tetracycline (active) HO O H NH2 OH OH O OH O O 4-Epianhydrotetracycline (inactive) .

ของวงแหวน C ทาให้วงแหวนแตกออก ได้เป็ นสารประกอบ lactone เรี ยก isotetracycline ซึ่ งไม่มีฤทธิ์ ในการรักษา Phototoxicity “ Tetracycline ที่มี Cl ในตาแหน่งที่ 7 เช่น Chlotetracycline และ Demeclocycline สามารถ ดูดกลืนคลื่นแสงในช่วง visible region ทาให้กลายเป็ น free radical ส่ งผลให้เกิด severe erythryma (เกิด sunburn อย่างรุ นแรง) โดยเฉพาะในคนที่สัมผัสกับแสงแดดจัดมาก ๆ Cl HO CH N(CH ) N(CH ) HO CH light H H 3 2 3 3 2 3 OH OH H H NH2 NH2 OH OH O OH O O OH O OH Free radical OH O O + Cl Mechanism of action “ Tetracycline จับกับ 30S ribosome ของแบคทีเรี ยทาให้ 30S ribosome ไม่สามารรวมตัวกับ 50S ribosome ส่ งผลให้ ribosome ไม่สามารถจับกับ aminoacyl t-RNA และหยุดการสร้าง peptide chain (bacteriostatic) “ กลไกอื่น.Cleavage in base H3C OH H3C N(CH3)2 H H OH- OH H N(CH3)2 OH O NH2 NH2 OH OH OH O O O OH O O O O O Tetracycline “ Isotetracycline (inactive) ในสารละลายด่าง 6--OH จะทาหน้าที่เป็ น nucleophile เข้าชน carbonyl gr. Minocycline เป็ น more lipophilic tetracycline สามารถแทรก cytoplasmic membrane ทาให้ membrane รั่วและส่ วนประกอบภายในเซลล์ไหลออกมาทาให้แบคทีเรี ย ตายได้ (กลไกนี้เป็ น bactericidal) “ Tetracycline มีความสามารถแยกแยะระหว่าง bacterial 70S ribosome และ mammalian 80S ribosome ได้ไม่สมบูรณ์ “ ผลของการใช้ในขนาดสู งมากหรื อ บางกรณี เช่น ให้ยาทางหลอดเลือดดากับผูป้ ่ วยตั้งครรภ์ จะทาให้เกิด antianabolic effect (เนื่องจากตัวยายับยั้งการสังเคราะห์โปรตีน) นาไปสู่ การ ทาลายไตและตับที่รุนแรง .

Resistance 1. ในพวก mycoplasma และ Neisseria มีการดัดแปลงส่ วนของ membrane ทาให้ tetracycline เข้าสู่ เซลล์ได้นอ้ ย หรื อมี porin ที่ทาให้ tetracycline ผ่านเข้ายาก Therapeutic application “ Tetracycline ออกฤทธิ์ ได้กว้างแต่วา่ ปั ญหาการดื้อยาและผลข้างเคียงทาให้การใช้ยาในกลุ่ม นี้ลดลง “ doxycycline เป็ นตัวที่นิยมใช้มากที่สุด “ นิยมใช้ในการรักษาสิ ว (ทั้งกินและทา) UTI upper respiratory tract infection เป้ นต้น ตัวอย่างของยาในกลุ่ม tetracycline X R 1 R2 6 7 8 H3 C CH3 R3 N H 4 5 OH 3 H 2 NH2 9 10 OH 11 O 12 1 OH OH O O Generic name X R1 R2 R3 Tetracycline H OH CH3 H Demeclocycline Cl OH H H Minocycline N(CH3)2 H H H Oxytetracycline H OH CH3 OH Methacycline H =CH2 Doxycycline H H OH CH3 OH . แบคทีเรี ยขับ tetracyclines ในรู ปที่ chelate กับ Mg2+ ออกจากเซลล์โดยการแลกเปลี่ยนกับ H+ แบบ active transport ที่อาศัยพลังงาน พบมากในแบคทีเรี ยแกรมลบ 3. TET(O) และ TET(Q) ซึ่ งทางานร่ วมกันกับ ribosome ในการสังเคราะห์โปรตีน แม้วา่ ribosome ยังคงจับอยูก่ บั tetracycline (กลไกยังไม่ชดั เจน) 2. แบคทีเรี ยสามารถปลดปล่อยโปรตีน TET(M).

2. 3. 4.SARs โครงสร้างอย่างง่ายที่สุดของ tetracycline derivatives ที่ยงั คงมีฤทธิ์ อยูค่ ือ 6-demethyl-6deoxytetracycline N(CH3)2 H OH H NH2 OH OH X O OH 8 H 5a 11a O H3 C CH3 R3 N H 4 5 OH 3 R 1 R2 6 7 O 4a 12a 2 NH2 9 10 OH 11 O 12 1 OH OH O O “ หมู่แทนที่ตาแหน่ง 1. 11. 11a. และ 12 จาเป็ นต้องมี hydrophilic group ครบถ้วน การเปลี่ยนแปลงจะทาให้ฤทธิ์ antibiotic ถูกทาลาย “ ยกเว้นในกรณี ของ rolitetracycline เป็ น Pro-drug การเติมหมู่แทนที่แบบ Mannich base บน amide N-atom ของ tetracycline จะทาให้ยาละลายน้ าได้ดีข้ ึน และเมื่อเข้าสู่ ร่างกายจะ เกิด hydrolysis ได้เป็ น tetracycline . 10.

HO CH3 Manich base N(CH3)2 H amino ถูกprotonate ได้ เป็ นประจุบวกใน aqueous solution ทาให้ ละลายน้ าได้ดี OH H OH H N O OH OH O N H O Rolitetracycline (prodrug) H2O HO CH3 H N(CH3)2 OH H H H NH2 HN + OH OH O OH O O O + “ ในตาแหน่ง 5 5a 6 7 8 และ 9 เป็ นบริ เวณที่ hydrophopic และสามารถทาการดัดแปลง โครงสร้างแล้วได้สารที่ยงั คงมีฤทธิ์ อยูห่ รื อฤทธิ์ เพิ่มขึ้น 5 ”OH ไม่มีผลต่อ antibacterial activityแต่อาจมีผลต่อ P‘cokinetic properties ทาให้ค่าการ ละลายไขมันเพิ่มขึ้น CH3 OH N(CH3)2 H H OH 5 NH2 OH O doxycycline OH OH O O .

(NO2. (-NH2) จะทาให้ activity เพิ่มขึ้น (activity แปรผันตรงกับ 2) X ถ้า X เป็ น nonpolar gr. และ ewithdrawing gr.donating gr. จะทาให้การละลาย ไขมัน (logP) เพิม่ ขึ้น H3 C CH3 R3 N H 4 5 OH 3 R 1 R2 6 7 8 H 4a 5a 11a 12a 2 NH2 9 10 OH 12 11 1 OH O OH O O 6--methyl และ 6--OH ไม่จาเป็ นสาหรับ activity CH3 OH HO H N(CH3)2 OH H NH2 oxytetracycline OH OH O OH O O ตัวอย่างเช่น doxycycline และ methacycline ให้ฤทธิ์สูงกว่า oxytetracycline CH3 OH H N(CH3)2 CH2 OH OH H NH2 NH2 OH O OH O O doxycycline N(CH3)2 OH H OH H OH OH O OH O O methacycline “ Doxycycline ไม่มี 6--OH ทาให้มีขอ้ ดีกว่า Oxytetracycline ในแง่ของ chemical และ P’cokinetic properties Doxycycline ไม่เกิด anhydrotetracyclines ภายใต้สภาวะกรดเนื่ องจากไม่เกิด dehydrate ของ 6--OH กับ 5--H .Doxycycline ยังคงตัวมากกว่าในเบส “ Methacycline ไม่มี 6--OH ในสภาวะเบสมีความคงตัวดี ไม่เปลี่ยนเป็ น isotetracycline แต่ในสภาวะกรดที่แรงมาก ๆ จะไม่คงตัวสามารถเกิดเป็ น anhydrotetracycline ได้ (ดูรูป) .ถ้า X เป็ น strongly e. Cl)หรื อ strongly e.withdrawing gr.

ทาให้ละลายในไขมันได้เพิ่มขึ้น สามารถดูดซึ มได้อย่างสมบูรณ์เมื่อให้ โดยการรับประทาน นอกจากนี้ทาให้จบั กับ plasma protein ได้สูงกว่า การกระจายตัวตาม เนื้อเยือ่ สู งกว่า และ renal clearance ต่ากว่าพวกที่มี 6-OH gr. (สรุ ปแล้วทาให้ => duration of action นานกว่า) CH3 OH H N(CH3)2 CH2 OH OH Doxycycline O O N(CH3)2 OH H NH2 NH2 OH OH H H NH2 O N(CH3)2 OH H OH H N(CH3)2 OH OH OH O Methacycline OH O OH O OH O O Minocycline O .H+ CH2 OH H N(CH3)2 OH H Methacycline NH2 OH OH O OH O O Strongly acidic condition CH3 OH H N(CH3)2 OH anhydrotetracycline NH2 OH OH OH O O O การไม่มี 6-OH gr.

1943. Waskman และคณะสามารถแยก Streptomycin ได้จาก Streptomyces griseus ” เป็ นยาต้านเชื้อแบคทีเรี ยที่มีความแรงและขอบเขตการออกฤทธิ์ กว้าง ” นอกจากนั้น ยังสามารถออกฤทธิ์ ยบั ยั้งเชื้อวัณโรค “ ยาในกลุ่มนี้สามารถแยกได้จากเชื้อจุลินทรี ย ์ ” Steptomyces => ตัวยาจะมีชื่อลงท้ายว่า “-mycin” ” Micronospora => ตัวยาจะมีชื่อลงท้ายว่า “-micin .ดูดซึ มในทางเดินอาหารได้นอ้ ยกว่า penetrate เข้า lipid membrane ได้ยากขึ้น เกิดสารประกอบเชิงซ้อนกับโลหะในทางเดินอาหารได้ดีกว่า ถูกทาให้หมดฤทธิ์ ดว้ ยกรดได้ดีกว่า เนื่องจากดูดซึมได้นอ้ ยจึงจับกับ biliary excretion ในทางเดินอาหารและทาให้เกิด superinfection จากเชื้ อที่ด้ือต่อยา tetracycline Aminoglycoside and Aminocyclitol Antibiotics “ ค.ศ.HO CH3 H N(CH3)2 CH3 OH HO OH H NH2 OH O OH O O tetracycline “ - N(CH3)2 OH H OH H NH2 OH OH O OH O O oxytracycline เนื่องจากโมเลกุล tetracycline และ oxytetracycline มี 6.-OH (และ 5-OH) จึงค่อนข้าง ละลายน้ าได้ดีทาให้ .

Streptomycin NH HN NH2 1 HO H N H 2N NH O CHO 6 Aminocyclitol (streptidine) OH OH 3 O Ribose H 3C OH O HO O HO 3" H N Aminosugar CH3 HO “ โครงสร้โครงสร้างของยากลุ่มนี้ส่วนใหญ่ประกอบด้วย aminocyclitol + aminosugar “ โครงสร้างของยามี hydroxyl (-OH) และ amino (-NH2) group อยูม่ ากมีผลทาให้ ” ยามีความสามารถละลายน้ าได้ดี ” ยามีคุณสมบัติเป็ นเบส ในร่ างกายจะแตกตัวได้เป็ นประจุบวก “ เนื่องจากสารในกลุ่มนี้มี polarity สู งมาก ” ทาให้การดูดซึมในทางเดินอาหารน้อยมาก (1%) จึงไม่นิยมให้ยานี้โดยการ รับประทานแต่จะให้ในรู ปยาฉี ดหรื อใช้เป็ นยาออกฤทธิ์ เฉพาะที่ ” ยาสามารถกระจายตัวได้ดีในของเหลวของร่ างกาย แต่กระจายตัวไม่ดีใน CNS bone fatty หรื อ connective tissue ” พบความเข้มข้นที่ไตเป็ นจานวนมาก ใน glomerular filtrate ” ไม่ถูก metabolite ในร่ างกาย aminocyclitol HO 6 HO 6 HO H2 N 4 5 1 2 3 OH NH2 OH Streptamine 4 5 HO HN H2N 1 2 3 HO OH NH OH 6 NH2 HN NH Streptidine HO H2N 4 5 1 2 3 OH NH2 2-Deoxystreptamine (2-DOS) .

5-Di-O-glycosyl-2-desoxystreptamine aminoglycosides  มีโครงสร้างของน้ าตาลมาเชื่ อมต่อที่ตาแหน่งที่ 4 และ 5  ได้แก่ Paramomycin และ Neomycin เป็ นต้น 2.6-Di-O-glycocyl-2-desoxystreptamine aminoglycosides  มีโครงสร้างของน้ าตาลมาเชื่ อมต่อที่ตาแหน่งที่ 4 และ 6  ได้แก่ Kanamycin และ Gentamicin เป็ นต้น 1.การแบ่งกลุ่ม aminoglycoside ตามโครงสร้างทางเคมี “ โครงสร้างเคมีของ aminoglycoside ส่ วนใหญ่จะมี 2-DOS เป็ นส่ วนประกอบหลัก ยกเว้น Spectinomycin (Streptamine) และ Streptomycin (Streptidine) “ Aminoglycoside ที่มี 2-DOS เป็ นโครงสร้างหลัก แบ่งได้เป็ น 2 กลุ่ม 1. 4. Neomycin R = -OH. 4. paromomycin OH CH2NH2 OH O OH . 4. Neomycin R = -OH. 4.5-Di-O-glycosyl-2-deoxystreptamine R 6' 4' 3' ที่ตาแน่ง 4 และ 5 ของ 2-DOS มีน้ าตาล มาเชื่อมต่อด้วยพันธะ glycosidic linkage O 5' HO HO 2' NH 2 H 2N 2 3 O O O NH2 4 5 6 1 OH HO O H 2N R = -NH2.5-Di-O-glycosyl-2-deoxystreptamine R 6' O 5' HO HO 4' 2' 3' NH 2 H 2N 2 3 O O O NH2 4 6 5 1 OH HO O ที่ตาแน่ง 4 และ 5 ของ 2-DOS มี น้ าตาลมาเชื่อมต่อด้วยพันธะ glycosidic linkage OH H 2N R = -NH2. paromomycin CH2NH2 OH O OH 1.

4. และ Proteus spp. Enterobacter spp. Klebsiella spp. salmonella spp. Kanamycin A R = -NH2.6-Di-O-glycosyl-2-deoxystreptamine ทีตาแหน่ง 4 และ 6 ของ 2-DOS มีน้ าตาล มาเชื่อมด้วย glycosidic linkage OH 6'' 5'' HO H 2N 4'' OH O 3'' 2' R 1'' 1' 2'' 3' 4' O 5' OH HO O H 2N 5 6 1 O NH2 4 2 OH 6' NH2 R = -OH. Kanamycin B 3 Mechanism of action “ เป็ นแบบ bactericidal เนื่องจากการผลรวมของ toxic effects ดังนี้คือ ” Aminoglycoside จับกับ ribosomal RNA portion ของ 30S ribosomal subparticle ทาให้ความสามารถในการอ่านรหัสกรดอะมิโนของ ribosome เสี ยไป ” เกิด translation ของ m-RNA ที่ผดิ พลาด ตามด้วยการเลือกกรดอะมิโนที่ผดิ ไป และสร้างเป็ นโปรตีนที่ไม่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ (nonsense protein) ” การสร้างโปรตีนที่ผดิ ปกติทาให้ การทางานของ bacterial membrane สู ญเสี ยไป aminoglycoside เข้าสู่ เซลล์แบคทีเรี ยได้มากขึ้น และในที่สุดก็ทาให้การสร้าง โปรตีนหยุดชะงัก แบคทีเรี ยจึงตายในที่สุด (ในขนาดยาที่สูงมากจะมีผลกับเซลล์ของคนด้วย) Spectrum of antimicrobial activity “ ให้ฤทธิ์ ตา้ นเชื้อหลายชนิดในวงศ์ Enterobacteriaceae (เช่น E.2.) และ Pseudomonas aeruginosa “ ไม่ค่อยได้ผลกับแบคทีเรี ยแกรมบวก ยกเว้น Staphylococci “ Aminoglycoside ออกฤทธิ์ เสริ มกับยากลุ่ม Penicillin โดยเฉพาะ carbenicillin แต่จะต้องให้ route แยกกันเนื่องจากเกิด incompatibility “ ยาในกลุ่มนี้บางตัวเช่น ” Streptomycin ให้ฤทธิ์ ตา้ นเชื้ อวัณโรค Mycobacterium tuberculosis ” Spectinomycin ให้ฤทธิ์ ตา้ น Gonorrhea . Shigella spp. coli.

การใช้ aminoglycoside ร่ วมกับ -lactam antibiotics “ ยา 2 กลุ่มนิยมใช้ร่วมกันในบางกรณี เช่น Carbenicillin + Gentamicin เพื่อใช้ตา้ นแบคทีเรี ย พวก P. ที่ C-1 ทาหน้าที่เป็ น nucleophile เข้า attack ที่ carbonyl group ของ -lactam การดื้อยาของแบคทีเรี ยต่อ aminoglycoside “ การดื้อยาของเชื้ อสามารถถ่ายทอดกันระหว่างเซลล์ได้ดว้ ย extrachromosomal R factos (DNA) ที่ self-replicate และถ่ายทอดสู่ อีกเซลล์โดยวิธี conjugation (การจับกันของเซลล์ โดยตรง) “ กลไกการดื้อยาของเชื้ อแบคทีเรี ยที่สาคัญคือสามารถปลดปล่อยเอนไซม์ R-factor mediated enzyme 3 ชนิดที่สามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของยา ทาให้ยาไม่สามารถจับ กับ ribosome ได้แก่ . aeruginosa และ gram ”ve bacilli “ โดยเชื่ อว่า -lactam จะช่วยทาลายผนังเซลล์ของแบคทีเรี ย มีผลช่วยเพิ่มความสามารถใน การ penetrate ของ aminoglycoside เข้าสู่ เชื้อแบคทีเรี ยเพิ่มขึ้น “ แต่การให้ยา 2 ชนิ ดนี้ ร่วมกัน มีขอ้ ควรระวังคือ ห้ามผสมยา 2 ชนิดนี้ ร่วมกันเนื่องจากเกิด chemically incompatibillity ดังนั้นจะต้องให้ยาคนละส่ วนกัน คือเตรี ยมสารละลายของยา แยกกัน และแยกสายให้บนแขนคนละข้างกัน เป็ นต้น Incompatibility ของ aminoglycoside และ -lactam -lactam H N R S O O Sugar H 2N O HO CH3 CH3 N COO-Na+ 1 3 NH 2 O O Nucleophilic substitution R NH CH3 S CH3 O Sugar HN O HO COO-Na+ N H NH2 O Sugar Sugar aminoglycoside Inactive compound Amino gr.

การเติมหมู่ฟังก์ชนั ที่เกะกะ (steric hindrance) เข้าไปในโครงสร้างทาให้เอนไซม์ไม่ สามารถเข้าจับและเปลี่ยนแปลงหมู่ฟังก์ชนั ที่เอนไซม์ไป inactivate ได้ ตัวอย่ างการถูกทาให้ หมดฤทธิ์ด้วย inactivating enzyme APH-3’ ANT-4’’ OH 6'' HO 4'' H2N 5'' 3'' HO Ring III 2' O H2N 2'' Kanamycin 1' 4' OH 3' O 5' OH 1'' 5 O 6 H2N ANT-2’’. APH-2’’ OH 1 6' NH2 Ring I O 4 ANT-4’ NH2 2 3 AAC-6’ Ring II AAC-3 ..Aminoglycoside phosphorylase (APH) เร่ งปฏิกิริยา O-phosphorylation . aeruginosa ลดการuptake เข้าสู่ เซลล์ เป็ นต้น) Aminoglycoside ที่ทนต่อ Aminoglycoside-inactivation enzyme (R-factor mediate enzyme) 1.Aminoglycoside nucleotide transferase (ANT) เร่ งปฏิกิริยา O-adenylation (ดูรูป) (กลไกการดื้อยาอื่น ๆ ที่พบได้ไม่มากเช่น P.Aminoglycoside acetylase (AAC) เร่ งปฏิกิริยา N-acetylation . การตัดหมู่ฟังก์ชนั ในตาแหน่งที่ถูก inactivate ด้วยเอนไซม์ออกไป 2.

R2 = H Gentamicin C1a. R1 = R2 = CH3 Gentamicin C2.ตัวอย่ างของการไม่ มีหมู่ฟังก์ ชันทีถ่ ูก inactivate ไม่มี 3’-hydroxy group จึงทาให้ไม่เกิด O-phosphorylation NH2 NHR2 R1 O O HO H 2N 3' NH2 Ring I H 2N NH2 O HO 3' NH2 O OH HO Gentamicin NH OH H 3C O HO O H 3C NH2 O HO O OH NH2 Tobramycin ไม่ เกิด O-phosphorylation OH 6'' HO 4'' H2N 2' 5'' O 3'' HO H2N 2'' 4' 3' O 1' 5' 6' NH 2 OH 1'' 5 O 6 H2N O 4 2 1 NH 2 dibekacin 3 Ring I ตัวอย่างของ steric factor ทีม่ ีผลต่ อการจับของ inactivating enzyme NHR2 R1 6' O H 2N NH2 NH2 O HO O O H 3C OH 4'' OH H 3C NH Gentamicin C1. R1 = CH3. R1 = R2 = H .

C1a สามารถเกิดได้ . kanamycin 36% และ tobramycin 41%) Structure-activity relationships (SARs) OH 6'' HO 4'' H2N 5'' 3'' HO OH 2' O H2N 2'' 1' OH 1'' 5 O 6 H2N O 4 1 NH2 2 3 4' OH 3' O 5' 6' NH2 . C2 และ gen.เอนไซม์ AAC-6’ ไม่สามารถเข้าทาปฏิกิริยาที่ 6’-aminogroup ของ gen. ทาให้เกิด steric hindrance ต่อการเข้าจับ ของเอนไซม์ในตาแหน่งอื่น NH2 -เป็ นอนุพนั ธ์ของ kanamycin A ที่มีฤทธิ์แรงมากที่สุด และทนต่อ inactivating enzyme ได้เกือบทั้งหมด ยกเว้น AAC-6’ และ ANT-4’ ซึ่ ง inactivate ในตาแหน่งที่ 6’ และ 4’ ของ ring I -Amikacin สามารถต้านเชื้อแบคทีเรี ยที่ด้ือต่อ aminoglycoside ตัวอื่นได้ดีมาก (โดย มีประสิ ทธิ ภาพ 91% เมื่อเทียบกับตัวอื่น ๆ 18%. C1 ได้ แต่ gen..เอนไซม์ ANT-4’’ ไม่สามารถเข้าทาปฏิกิริยาที่ 4’’-OH group ได้เนื่องจากเป็ น tertiary alcohol และวางตัวแบบ axial NH2 6' 4' OH O HO HO OH Ring I Amikacin H N H 2N * O HO O NH2 O HO O HO OH 1-N-L-(-)-amino--hydroxybutyric acid (LAHBH).

2’-NH2) ตามลาดับ “ การเติม ”CH3 ที่ตาแหน่ง C-6’ หรื อ 6’-NH2 ไม่มีผลทาให้ฤทธิ์ ลดลงแต่ทาให้ตวั ยาทนต่อ เอนไซม์ AAC-6’ “ การกาจัดหมู่ ”OH ที่ตาแหน่ง 3’ และ 4’ ของ kanamycins (dideoxykanamycin B หรื อ dibekacin) ไม่ทาให้ฤทธิ์ ลดลง และไม่เกิด 0-phosphorylation ที่ตาแหน่ง C-3’ ซึ่งพบได้ใน gentamicin ด้วย “ เช่นเดียวกับ sisomicin และ netilmicin ซึ่งมี ”OH ที่ตาแหน่ง 4’ และ 5’ ไม่เกิด Ophophorylation ที่ C-3’ Ring II (2-DOS) “ การดัดแปลงโมเลกุลส่ วนนี้ทาได้เพียงเล็กน้อยโดยที่ฤทธิ์ ไม่หายไป เช่น ” ในการเติมbulky group ในตาแน่งที่ 1 ของ kanamycin ได้เป็ น amikacin ซึ่ งฤทธิ์ ต้านแบคทีเรี ยยังคงอยู่ ” การเติม ethyl gr.Ring I “ มีความสาคัญต่อลักษณะ board-spectrum antibacterial activity “ Amino (-NH2) functional group ของตาแหน่ง 6’ และ 2’ มีความสาคัญต่อการออกฤทธิ์ เช่น Kanamycin B (6’-NH2. 2’-NH2) ให้ฤทธิ์ แรงกว่า Kanamycin A (6’-NH2. 2’-OH) และ Kanamycin C (6’-OH. บน amino group ตาแหน่งที่ 1 ของ sisomicin ได้เป็ น Netilmicin (1-N-ethylsisomicin) ซึ่ งมีความแรงเท่ากับ sisomicin แต่สามารถทนต่อ inactivating enzyme ได้ ” 3-deaminosisomicin แสดงฤทธิ์ ที่ดีในการต้านแบคทีเรี ยที่ปลดปล่อย acetylating enzymes Ring III “ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างส่ วนนี้มีผลน้อยต่อฤทธิ์ ของยาเมื่อเทียบกับ ring I และ II “ 2’’-deoxygentamicins มีความแรงของฤทธิ์ นอ้ ยกว่า 2‛-hydroxyl analog และ 2‛-amino analog มีฤทธิ์ สูงมาก “ 3‛-amino group ของ gentamicin อาจเป็ น primary หรื อ secondary amino group ก็ได้ ซึ่ ง ให้ฤทธิ์ สูงทั้งคู่ “ 4‛-hydroxyl จะวางตัวแบบ axial หรื อ equatorial ก็ได้ซ่ ึ งจะไม่มีผลเปลี่ยนแปลงความแรง .

Toxicity “ ยาในกลุ่มนี้ทาให้เกิดพิษต่อหู ototoxicity โดยทาลาย Cranial nerve (คู่ที่VIII) ทาให้ สู ญเสี ยการได้ยนิ (hear losing)และมึนงง (vertigo) ได้ “ มีพิษต่อไต โดยทาให้เกิด kidney tubular necrosis ส่ งผลลดการทางานของ glomerular function “ ความเป็ นพิษที่เกิดขึ้นนี้จะเกิดขึ้นอย่างช้า ๆ ไม่ส่งผลในช่วงแรก ทาให้ผปู ้ ่ วยใช้ยาไปเรื่ อย ๆ จนกระทัง่ เนื้ อเยือ่ ถูกทาลายไปแล้ว “ อาการอื่น ๆ ที่พบได้นอ้ ย เช่น curare-like neuromuscular blockade โดยเชื่อว่าเกิด competitive inhibition ของการหลัง่ Ca2+ -dependent acetylcholine release ที่ NMJ ส่ งผล ให้กล้ามเนื้อของผูป้ ่ วย myasthenia gravis และ Parkinson’s disease อ่อนแรงมากยิง่ ขึ้น Macrolide Antibiotics “ กลุ่มยาปฏิชีวนะที่มีสูตรโครงสร้างของโมเลกุลเป็ นวงแหวน lactone (cyclic ester) ขนาด ใหญ่ที่มีจานวนอะตอม 14.อะตอม “ มักมี amino sugar หรื อ neutral deoxysugar มาจับกับวงแหวนด้วยอย่างน้อย 1 โมเลกุล .หรื อ 16.15.

O 8 HO 9 H3C 11 O 6 CH3 5 O 10 CH3 CH3 7 1 4 3 2 O CH3 HO H3 C CH3 7 CH3 O 6 10 HO 11 aminlsugar O 8 9 H3 C HO aminosugar 5 4 12 13 CH3 neutral sugar 3 O 2 O CH3 1 CH3 O 12-membered ring 14-membered ring OH CH3 H3 C H3 C HO 9 8 N10 11 12 HO H3 C 10 7 6 CH3 O HO O CH3 H 6 H3CO 13 CH3 neutral sugar O 2 7 12 3 14 CH3 8 11 aminosugar 5 4 13 9 O 14 H3C CH3 O 4 1 15 1 5 3 amino sugar 2 O O neutral sugar OR O 16-membered ring 15-membered ring Methymycin O 8 HO H3C 9 10 11 O 1 O CH3 7 CH3 6 5 4 2 CH3 CH3 HO N CH3 3 CH3 O CH3 “ แยกได้จากเชื้อ Streptomyces species (1950) “ มีฤทธิ์ ตา้ นแบคทีเรี ยต่า ไม่มีฤทธิ์ ในการรักษา “ 12-membered lactone ring O Erythromycin A H3C 10 HO H3C 11 12 13 CH3 O CH3 9 8 OH H3C O 1 OH 7 6 5 O O CH3 O N O O 4 3 2 CH3 CH3 HO CH3 CH3 OH CH3 CH3 CH3 .

พิษต่อหู เกิดขึ้นได้เมื่อใช้ยาขนาดสู งเกิน 4 กรัมต่อวัน Drug interaction “ Erythromycin เข้าแย่งการถูก metabolize โดย CYP 450 (3A4) ที่ตบั ทาให้เมทาโบลิซึม ของยาตัวอื่นลดลง เช่น theophylline warfarin carbamacepine ergothamine และ digoxin เป็ นต้น (จะทาให้ระดับของยาเหล่านี้ในเลือดเพิ่มขึ้นเมื่อให้ร่วมกัน และเกิดความเป็ นพิษ ของระดับยาที่สูงขึ้น) . อาการคลื่นใส้ อาเจียน ปวดเกร็ งในช่องท้อง และอุจจาระร่ วง พบบ่อยในยารุ่ นแรก เนื่องจากการทาลายแบคทีเรี ยที่อยูใ่ นลาไส้ หรื อเกิดจากฤทธิ์ ของยาที่เกี่ยวข้องกับสาร motilin 2.“ แยกได้จากเชื้อ Streptomyces erythraeus (or Saccharopolyspora erytheae) (1952) “ Erythomycin เป็ นกลุ่ม Macrolideที่ได้รับการพัฒนามากที่สุด “ Erythomycin A เป็ นตัวยาที่มีฤทธิ์ ดีที่สุดในกลุ่ม และ เป็ นยามาตรฐานของกลุ่ม macrolide Mechanism of action “ จับกับ 50s ribosome ทาให้เกิดการยับยั้งขบวนการ translocation ของ t-RNA เป็ นการยับยั้ง การสร้าง polypeptide ในขบวนการสังเคราะห์โปรตีน “ ออกฤทธิ์ ได้ท้ งั Bactericidal หรื อ Bacteriostatic ขึ้นอยูก่ บั ความไวของเชื้ อต่อยานั้น Spectrum of action “ Macrolides รุ่ นเก่าออกฤทธิ์ ดีมากต่อเชื้ อแกรมบวก เช่น S. Hypersensitivity ทาให้เกิดภาวะดีซ่านแบบ cholestatic และภาวะมีไข้ ซึ่ งพบได้บ่อยจาก erythromycin estolate 3. Streptococcus และมี ฤทธิ์ ต่อเชื้อแกรมลบด้วย เช่น N. gonorrhea และเชื้อ anaerobes “ Macrolides รุ่ น 2 มีขอบเขตการออกฤทธิ์ คล้ายคลึงกับรุ่ นแรกมาก แต่มีขอ้ แตกต่างกันเพียง เล็กน้อย (ดูรายละเอียดในแต่ละตัวยา) Side Effect and Adverse Drug Reaction 1. aureus.

000 เท่า “ เชื้อบางชนิ ดมี active efflux process ที่จบั ยาออกนอกเซลล์ได้ “ ในพวกแบคทีเรี ยแกรมลบบางชนิด ยาไม่สามารถ penetrate เข้าไปในเซลล์ได้ การแบ่งกลุ่มของ macrolides “ แบ่งเป็ น 3 กลุ่ม ตามชนิดของสู ตรโครงสร้างทางเคมี 1. 15-membered ring เช่น azithromycin 3. 14-membered ring macrolides 1. Semisynthesis derivatives “ Roxithromycin “ Clarithromycin “ Erythromycylamine “ Dirithromycin . 14-membered ring เช่น erythromycin และ oleandomycin 2.“ การให้ erythromycin หรื อ clarithromycin ร่ วมกับ aztemizole และ terfenadine สามารถทา ให้ QT interval ใน electrocardiogram ยาวขึ้นจนหัวใจอาจเต้นผิดปกติ Drug resistance “ โดยหลักแล้วการดื้อยามักเกิดจากยีนส์ RNA methylase (ซึ่งเหนี่ยวนาโดย พลาสมิดหรื อท รานสโปซอน) ทาให้เกิด methylation ที่ Guanine และ/หรื อ adenine ใน r-RNA ทาให้ยา จับกับ r-RNA ได้ไม่ดีแต่ยงั สามารถเกิดการสังเคราะห์โปรตีนอยู่ “ หรื อเกิดจากการเปลี่ยนแปลง adenine ไปเป็ น guanin พบที่ A2058 (adenine ลาดับที่ 2058) ทาให้ยาจับกับ r-RNA ลดลงประมาณ 10.1. 16-membered ring เช่น leucomycin 1. Natural compounds “ Erythromycin A “ Oleandomycin 1.2.

วิธีการนี้จะทาให้ยาถูกปลดปล่อยที่ลาไส้แทนที่กระเพาะ ช่วยป้ องกัน การสลายตัวเนื่องจากกรด กลบรสขมของยา และ gyt cramp เนื่องจากยา .enteric capsule.Erythromycin A O H3C HO H3C 11 12 13 CH3 O CH3 9 10 8 OH H3C O 1 OH 7 5 O O CH3 O N O O 4 3 2 CH3 CH3 HO 6 CH3 CH3 OH CH3 CH3 CH3 Amino sugar desosamine Neutral sugar cladinose Glycosidic linkage “ ออกฤทธิ์ ต่อเชื้อแกรมบวกและลบ รวมทั้ง Mycoplasma species “ ใช้แทนยากลุ่มเพนิซิลลินได้ ในการรักษาโรคติดเชื้ อทางเดินหายใจและผิวหนัง ให้โดยการ รับประทาน “ ข้อเสี ยคือไม่คงทนต่อสภาวะกรดในกระเพาะอาหาร ทาให้ยาสลายตัวและสู ญเสี ยฤทธิ์ วิธีแก้ไข . ethyl succinate ester และ estolate ช่วยเพิม่ การดูดซึ มและกลบรสขมของยาได้ ความไม่คงทนต่อกรดของ erythromycin .pro-drug. propionate. ทาให้ตวั ยาละลายในน้ าได้นอ้ ยและคงทนต่อกรด เช่น ester ของ acetate.

9.เกลือ gluceptate และ lactobionate ช่วยเพิ่มค่าการละลายในน้ าสาหรับเป็ นยาฉี ดเข้าเส้น เลือดดา .12-spiroketal 9 8 O OH 6 10 HO 5 2 5 H3 C H3C 12 13 CH3 Erythromycin A 6.8-Anhydroerythromycin A 6.เกลือ stearate และ lauryl sulfate ลดการละลายในน้ าช่วยแก้ปัญหารสขมของยา ใช้ สาหรับเตรี ยมเป็ นยารับประทาน .9-hemiketal การปรับปรุ ง physicochemical properties “ เนื่องจากที่ amino sugar มี ”NH2 group ทาให้ตวั ยามีคุณสมบัติเป็ นเบส pKa ~ 8 “ ในรู ป free base จะไม่ละลายน้ าแต่การทาให้อยูใ่ นรู ปเกลือที่ส่วนของน้ าตาล desosamine ที่ 3’-dimethylamino moiety เช่น .O H3 C CH3 9 10 HO 8 OH 7 11 H3 C 12 13 CH3 O 12 13 5 H3 C O O 4 3 1 2 O S1 H3 C O 1 CH3 O S2 H3 C 1 O 7 10 9 11 H3 C O + H3O CH3 6 H3 C O S1 S2 CH3 11 12 13 O 4 3 CH3 O 4 3 O S1 S2 Anhydroerythromycin A 6.9.9-hemiketal CH3 OO 7 CH3 Erythromycin A HO H3 C 8 6 2 CH3 8 9 O OH 11 H3 C CH3 6 10 HO OH CH3 OH H3 C CH3 O H3 C O 1 7 CH3 5 O 4 3 2 O S1 S2 CH3 6.

O H3C HO H3C 11 12 13 CH3 O CH3 9 10 8 OH H3C O 1 COOH OH 7 CH3 HO 6 5 O H N O O 4 3 2 CH3 O CH3 CH3 H OH H OH HO CH3 CH3 or H OH H OH HO H OH H O H OH H OH OH CH3 OH HO H CH3 OH O COOH H O OH OH OH Gluceptate salt Lactobionate salt ในรู ปของเกลือ Gluceptate และ Lactobionate จะช่ วยเพิม่ การละลายนา้ เนื่องจากในโครงสร้ างมี polar hydroxyl functional groups (–OH) อยู่มาก ใช้ เตรียมในรู ปของยาฉีดเข้ าหลอดเลือดดา Rifamycin Antibiotics Ansamycin Ansa bridge O H3C 32 33 CH3 O 25 H3CO 26 27 22 OH CH3 CH3 21 20 19 OH 18 17 34 28 29 23 24 31 CH3 OH OH 14 H3 C 8 9 7 6 5 O O 12 13 10 11 16 O CH3 15 NH 1 4 2 3 O O O OH CH3 Naphthaquinoid nucleus Rifamycin “ พบครั้งแรกในปี ค.ศ. 1954 ผลิตจากเชื้อ S. mediterranei หรื อ Nocardia mediterranei .

tuberculosis) เมื่อใช้ ในความเข้มข้นสู งจะมีผลต่อแกรมลบ “ พบ Rifamycin หลายตัวในเชื้ อทั้ง 2 ชนิด แต่ตวั ที่มีความสาคัญและนามาใช้ในการรักษาคือ Rifamycin B (จากเชื้อ S.“ มีฤทธิ์ ตา้ นเชื้อแบคทีเรี ยแกรมบวกและ mycobacteria (โดยเฉพาะ M. mediterranei) “ Rifamycin B มีฤทธิ์ ตา้ นแบคทีเรี ยต่าแต่เมื่อถูก oxidize จะได้ Rifamycin S ซึ่ งมีฤทธิ์ ตา้ น แบคทีเรี ย “ ในปั จจุบนั อนุพนั ธ์ของยาในกลุ่มนี้เป็ นอนุพนั ธ์ก่ ึงสังเคราะห์แทบทั้งสิ้ น “ ตัวยาที่นามาใช้ในทางคลินิกได้แก่ Rifampicin Rifabutin และ Rifapentine Mechanism of Action “ ออกฤทธิ์ แบบ bactericidal “ Rifamycins ยับยั้งการทางานของ DNA-dependent RNA polymerase (DDRP) โดยจับกับ -subunit ของเอนไซม์ และออกฤทธิ์ ตา้ นการแบ่งตัวของเชื้อแบคทีเรี ยได้สูงมาก “ การยับยั้ง DDRP ทาให้ไม่เกิดการสร้างสาย RNA “ แบคทีเรี ยดื้อต่อยาในกลุ่มนี้โดย mutation ของ gene ที่กาหนดการสร้าง -subunit ของ RNA-polymerase ทาให้มีการแทนที่โมเลกุลของกรดอะมิโนในส่ วน -subunit ตัวยาจึง ไม่สามารถจับกับ -subunit ได้ “ ส่ วนของ Naphthlene ring ของ Rifamycin สามารถเกิดพันธะแบบ - bond (charge transfer) กับส่ วนที่เป็ น aromatic ring ใน binding site ของ DDRP “ DDRP เป็ น metalloenzyme ที่มี Zn อยู่ 2 อะตอม “ ส่ วนของ oxygen atom ที่ C1 และ C8 ของ Rifamycin เกิด chelate กับ Zn2+ ทาให้จบั กับ เอนไซม์ได้เพิ่มขึ้น และส่ วนของ Oxygen ที่ C21 และ C23 เกิด strong hydrogen bond กับ DDRP .

21 และ 23 จะต้ องอยู่ ในระนาบเดียบ กัน - bond กับ aromatic ring ใน DDRP Chelate กับ Zn2+ ใน DDRP SAR 1. 21 และ 23 จะต้องมี free hydroxyl group ซึ่ งจาเป็ นสาหรับการจับกับ เอนไซม์ DDRP 2. การเปิ ดส่ วนของวงแหวน macro ring จะได้สารที่ไม่มีฤทธิ์ (ข้อ 4 และ 5 มีผลต่อ conformation ของโครงสร้าง ทาให้การจับกับ DDRP ลดลง) . การทา acetylation ที่ C21 และ C23 จะได้สารที่ไม่มีฤทธิ์ 4. ในตาแหน่ง C-1. Free -OH groups ดังกล่าวจะต้องมีการจัดเรี ยงอะตอมให้อยูใ่ นระนาบเดียวกัน ซึ่งมี ความสาคัญในการจับกับ DDRP 3. 8.เกิด hydrogen bond กับ DDRP CH3 H3 C HO 23 O CH3 OH O CH3 H3CO CH3 21 OH OH 1 8 CH3 2 3 6 O O 5 4 OH O O CH3 NH N N N CH3 CH3 -OH ที่ C1. 8. การ reduce พันธะคู่บน macro ring (ansa bridge) ให้กลายเป็ นพันธะเดี่ยวจะทาให้ฤทธิ์ ลดลงโดยขึ้นกับจานวนพันธะคู่ที่ถูก reduce 5.

การเติม acetyl group ที่ OH ของ C21 และ C23ทาให้ ฤทธิ์ลดลง เพราะ ? CH3 HO H3 C CH3 23 O CH3 21 OH O O OH OH 8 1 CH3 H3CO CH3 CH3 2 NH 3 6 5 O N N 4 O O OH N CH3 CH3 6. การเปลี่ยนแปลงหมู่แทนที่ในตาแหน่งที่ C3 และ C4 มีผลต่อระดับการออกฤทธิ์ antibacterial activity => การเปลี่ยนแปลงส่ วนนี้มีผลต่อการเคลื่อนที่ผา่ นผนังเซลล์ของแบคทีเรี ย เช่น การเติม non-polar group ลงไปจะช่วยเพิ่มการผนังเซลล์แบคทีเรี ยมากขึ้น ทาให้ฤทธิ์ เพิ่มขึ้น CH3 HO H3 C CH3 O OH OH O H3 C CH3 CH3 O O O CH3 1 8 NH 2 CH3 6 O N O Non-polar group O CH3 Rifabutin NH 5 N CH3 CH3 Absorption “ Rifampin และ Rifapentine ถูกดูดซึ มได้ง่ายในทางเดินอาหาร “ อาหารมีผลลดการดูดซึมของ Rifampin แต่เพิ่มการดูดซึมของ Rifapentine “ ตัวยาในกลุ่มนี้ไม่มีผลต่อการดูดซึ มของ antituberculin agent ตัวอื่นที่ใช้ร่วมกัน แต่ isoniazid มีผลต่อการดูดซึ มของ Rifampin .

7 ” ที่ piperazine moiety ให้คุณสมบัติของเบส pKa ~ 7.ในโครงสร้างมี D-amino acids และ/หรื อ unnatural amion acids ที่ไม่ค่อยพบใน พืชหรื อสัตว์ช้ นั สู ง .ยาหลายตัวในกลุ่มที่มีส่วนของ non-amino acid moieties เช่น heterocyclic fatty acid และ sugar เป็ นต้น “ ยาในกลุ่มนี้มีกลไกการออกฤทธิ์ และฤทธิ์ ตา้ นจุลชีพที่แตกต่างกันออกไป “ Bacitracin และ Vancomycin รบกวนการสังเคราะห์ผนังเซลล์ของแบคทีเรี ยและออกฤทธิ์ ต้านเฉพาะแกรมบวก ยาทั้งสองตัวไม่สามารถผ่าน outer envelope ของแบคทีเรี ยแกรมลบ เข้าไปได้ “ Gramicidin และ Polymyxins รบกวนการทางานของ cell membrane ของแบคทีเรี ย แต่ Gramicidin ออกฤทธิ์ ต่อเชื้ อแบคทีเรี ยแกรมบวก ส่ วน Polymyxins ออกฤทธิ์ ต่อเชื้ อ แบคทีเรี ยแกรมลบ “ Gramicidins เป็ น neutral compound ไม่สามารถผ่านเข้า outer envelope ของเชื้อแกรมลบ ได้ ส่ วน Polymyxins มีโครงสร้างส่ วนใหญ่เป็ นเบสทาให้แตกตัวได้ประจุบวกและผ่านเข้า outer envelope ของเชื้อแกรมลบได้ .4 quinone) Polypeptide and Glycopeptide Antibiotics “ จัดเป็ น bactericial antibiotics ที่มีฤทธิ์ ที่สุดกลุ่มหนึ่ง “ ยาในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มีความเป็ นพิษสู งโดยเฉพาะ renal toxicity จึงทาให้จากัดการใช้ “ ลักษณะเฉพาะที่น่าสนใจของยาในกลุ่มนี้ .Physicochemical Properties “ มีลกั ษณะเป็ นผลึกสี ส้มแดง “ มีโครงสร้างเป็ น amphoteric compound ที่แตกตัวให้ zwitter ion ” ที่ phenolic groups ให้คุณสมบัติกรด pKa ~ 1.มีโครงสร้างที่ค่อนข้างจะคล้ายกันบางส่ วน แต่มีลกั ษณะทางเคมีที่เฉพาะตัวและ แหล่งที่พบเฉพาะของสาร .9 “ Hydrazone moiety ที่ C3 สามารถถูก hydrolysis ในกรดได้เป็ น 3-formylrifamycin SV ที่ ยังมีฤทธิ์ อยู่ “ p-phenolic group ที่ C1 และ C4 ของ naphthalene ring สามารถถูก oxidize ในอากาศ ได้ เป็ น p-quinone (C1.โครงสร้างส่ วนใหญ่เป็ นวงแหวน (ยกเว้น gramicidin) .

Glycopeptide • Vancomycin • Teicoplanin Mechanism of Action “ ยับยั้งการสร้างผนังเซลล์โดยป้ องกันการสังเคราะห์ mucopolypeptide polymer ของผนัง เซลล์ “ ตัวยาเข้าจับกับปลาย D-alanyl-D-alanine terminus ของ uridine diphophate-Nacetylmuramyl peptides ซึ่งจาเป็ นสาหรับ mucopolypeptide polymerization ผลที่ได้ นาไปสู่ การแตกของเซลล์แบคทีเรี ย “ เชื้อแกรมบวกดื้อต่อยา vancomycin น้อยมาก (การดื้อยาพบในพวก enterococci) การดื้อยา ที่พบเนื่องจากการเชื้ อเปลี่ยน D-alanyl-D-alanine unit ใน uridinediphosphate-Nacetylmuramyl peptide เป็ น D-alanyl-D-lactate แทน ป้ องกันไม่ให้ vancomycin เข้าจับกับ ส่ วนนี้ได้ และการสร้างผนังเซลล์ยงั เกิดต่อไปได้ Vancomycin “ แยกได้จากเชื้อ Streptomyces orientalis (Amycolatopsis orientalis) “ ออกฤทธิ์ เป็ น bactericidal “ ขอบเขตการออกฤทธิ์ ค่อนข้างจากัดเฉพาะแกรมบวก ใช้กรณี ที่ใช้ยาอื่นรักษาไม่ได้ผลหรื อ ใช้กบั เชื้อที่ด้ือต่อยา “ การรักษาการติดเชื้ อใน systemic ไม่สามารถให้โดยการรับประทานเพราะไม่ถูกดูดซึ ม ต้องให้โดยการฉี ดเข้าหลอดเลือดดา “ ใช้เป็ นยารับประทานเพื่อรักษาการติดเชื้ อ Clostridium difficile ในทางเดินอาหาร “ ทาให้เกิดพิษต่อหู ไต rash และเกิด thrombophlebitis ขณะฉีด IV (เนื่องจากการกระตุน้ การ หลัง่ ของ histamine. ไม่สามารถให้ IM ได้) แก้โดยการฉี ดช้า ๆ หรื อ ให้แบบหยดเข้าหลอด เลือดดา .

Vancomycin vancosamine H3C HO glucose OH NH2 HO OH H3 C O O O Cl O O HO Complex cyclic peptide aglycone H N O HN N H COOH OH O H N O N H O H N O NH2 HO OH O O N H H3 C CH3 CH3 OH OH H N OH O OH O HO O HO Teicoplanin O Cl Cl O O O HO O R O O H H N O N H COOH HN H N H H N O N H H O NH 2 HO O OH HO O HO O HO OH OH โครงสร้าง non-polar กว่า vancomycin เพราะเหตุใด “ เป็ นส่ วนผสมของ glycopeptide ที่มีโครงสร้างคล้ายกัน 5 ตัว แยกได้จาก Actinoplanes teichomyceticus “ ละลายในไขมันได้ดีกว่าจึงกระจายเข้าสู่ เนื้ อเยือ่ และเชื้อแบคทีเรี ยดีกว่า vancomycin ทาให้ จับกับ plama protein ได้สูง (90%) และปลดปล่อยจากเนื้อเยือ่ ได้ชา้ ตัวยามี T1/2 40-70 hrs จึงให้ยาวันละครั้งได้ “ ให้ได้ท้ งั IM และ IV ไม่สามารถให้โดยการรับประทานได้เนื่ องจากไม่ถูกดูดซึ ม “ ออกฤทธิ์ ต่อเฉพาะเชื้อแกรมบวกเท่านั้น .

“ มีความเป็ นพิษต่อไตน้อยกว่า vancomycin เกิดการระคายเคืองขณะเวลาฉี ดน้อยกว่า vancomycin (ไม่กระตุน้ การหลัง่ histamine เวลาฉีด) Polypeptide Antibiotics • Bacitracins • Tyrothricin (Tyrocidines and Gramicidins) • Polymyxins • Viomycin and Capreomycins Bacitracin A CH3 H3C S H2N L-His D-Asp N L-Asn O L-leu D-Phe L-Ile D-Om L-Lys  L-Ile D-Glu .

OH Imidazole ring (histidine residue) เกิด chelate กับ Zn2+ ในการเกิด สารประกอบเชิงซ้อนร่ วมกับ polyisoprenyl pyrophosphate ส่ งผลยับยั้งการสร้างผนังเซลล์ (peptisdoglycan) N O NH O O N H CH3 HN O NH H2N O HN N H O H3 C NH O NH H2N O CH3 O O N H CH3 HN O H3 C O CH3 H3C HO S N H O thiazoline base structure CH3 HN N NH2 O Bacitracin A “ Bacitracin A เป็ นส่ วนประกอบหลักของสารผสม (Bacitracin A. Streptococci. D. E และ F) แยกได้ จากเชื้อ Bacillus licheniformis “ พบครั้งแรกจากแผลติดเชื้อของเด็กผูห้ ญิงชื่ อ ‚Tracy‛ จึงถูกเรี ยกว่า Bacitracin “ Bacitracin ยับยั้งเชื้อแบคทีเรี ยแกรมบวก ได้แก่ Staphyllococci. B. Corenebacteria และ Clostridia ไม่มีผลต่อแบคทีเรี ยแกราลบ ยกเว้น gram negative cocci เท่านั้นที่ไวต่อยา “ สู ตรโครงสร้างเป็ น decapeptide (กรดอะมิโน 10 โมเลกุล ) ที่มีกรดอะมิโน 7 โมเลกุล (heptapeptide) จับตัวกันเป็ นวงแหวน และมี thiazoline-based structure อยูต่ ิดกับส่ วน ปลายโมเลกุล (ติดกับ L-leu) “ Bacitracin ยับยั้งการสังเคราะห์ผนังเซลล์โดยการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนร่ วมกับ Polyisoprenyl pyrophosphate ที่เยือ่ หุม้ เซลล์ (ดูรูปประกอบ) “ พวก divalent metal ion เช่น Mg2+ และ Zn2+ จาเป็ นสาหรับการเกิด complex ของ Bacitracin และ polyisoprenyl pyrophosphate “ EDTA สามารถทาให้ Bacitracin หมดฤทธิ์ ได้โดยแย่ง chelate กับ divalent metal ion “ มีพิษค่อนข้างสู ง โดยเฉพาะพิษต่อไต จังใช้เฉพาะที่ในรู ปแบบของยาขี้ผ้ งึ โดยมักใช้ร่วมกับ ยาอื่น เช่น Polymyxin B และ Neomycin เพื่อป้ องกันการติดเชื้อบริ เวณผิวหนัง .

“ ใช้รักษาโรคติดเชื้ อในสัตว์และใช้ผสมกับอาหารสาหรับเลี้ยงสัตว์เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพใน การเจริ ญเติบโตของสัตว์ Tyrothricins “ เป็ นกลุ่มของสารปฏิชีวนะที่แยกได้จากเชื้อ Bacillus brevis ประกอบด้วยยาปฏิชีวนะที่ สาคัญ 2 กลุ่มคือ Tyrocidines และ Gramicidins “ เนื่องจากมีความเป็ นพิษค่อนข้างมาก ทาให้เซลล์เม็ดเลือดแดงแตก จึงไม่ใช้ใน systemic แต่ใช้ภายนอกเฉพาะที่ (topical) เท่านั้น “ Gramicidins จะออกฤทธิ์ ตา้ นเฉพาะเชื้อแบคทีเรี ยแกรมบวกได้แรงกว่า Tyrocidines (แต่ Tyrocidins จะมีฤทธิ์ ตา้ นเชื้อแกรมลบอยูบ่ า้ ง) “ กลไกการออกฤทธิ์ ” Tyrocidines ออกฤทธิ์ คล้ายกับสารลดแรงตึงผิว โดยทาลายสภาพ cell membrane ของแบคทีเรี ย ” Gramicidins มีผลทาลายเยือ่ หุม้ เซลล์ของแบคทีเรี ย โดยการจัดเรี ยงตัวกันเป็ นรู (ionophore) ที่บริ เวณเยื่อหุม้ เซลล์ของแบคทีเรี ย ” ส่ งผลให้ไอออนที่จาเป็ นของแบคทีเรี ย เช่น K+ รั่วออกจากเซลล์ได้ Tyrocidine A L-Val L-Om L-Tyr L-Leu L-Gln D-Phe L-Asn L-Pro D-Phe L-Phe Cyclic decapeptide เป็ นส่ วนผสมของ cyclic decapeptides 3 ชนิดคือ Tyrocidine A B และ C โดย Tyrocidin A มีฤทธิ์ ต้านแบคทีเรี ยดีที่สุด .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful