NNCL446-34Bv2.

0

ROBERT MERLE
Majomábécé

Európa Könyvkiadó Budapest 1992 Fordította Dutkay Magyar Katalin ISBN 963-07-5382-0
-1-

René-Guy Busnelnek Őszinte barátsággal

Előszó
Az állatokhoz való vonzódásom, valamint érdeklődésem a fajuk és a fajunk közötti kommunikáció problémája iránt, nem tegnapi keletű. Vidéken lakom, voltak lovaink, kutyáink és macskáink, mindig is barátként kezeltük őket, és ők is bennünket. Csak az árnyékolta be kapcsolatunkat, hogy olyan kevés ideig élnek. Már csak egy egykedvű, bágyadt, őszülő kancánk maradt a mezőn, benn a házban pedig egy méltóságteljes macskánk, melynek odaadó szolgái vagyunk. A Majomábécé nem az első könyvem, melyet az állatoknak szentelek. Huszonkét éve megjelentettem már egy regényt a Gallimard-nál, egy delfinpárról szólt, melyet egy amerikai kutatónak sikerült megtanítania az angol nyelvre. Ez merőben kitalált történet volt ugyan, de bőséges tudományos dokumentáció támasztotta alá, mivel a fantáziám képtelen működni, ha valótlanságokról van szó. Amikor azonban kézikönyvekre támaszkodik - mosolyogva állíthatom -, még arra is képes, hogy túlszárnyalja a jövőt. Ebben az 1967-ben publikált regényben például megjósoltam, hogy az emberek egyszer a békés delfineket háborús célokra fogják majd felhasználni: ez meg is történt két évvel később a Tonkini-öbölben, ahol az észak-vietnami békaemberek ellen vetették be őket - a minap pedig a Perzsa-öbölben tengeralattjárók aknáit deríttették fel velük. Nem tudom, milyen sikerrel. De az biztos, hogy ha ilyen bonyolult feladatokat bíztak rájukmelyek során önállóan kellett cselekedniük -, előzetesen módot kellett találni, hogy kommunikálhassanak velük. Mivel ezt a módszert az amerikai titkosszolgálat őrzi, csekély a valószínűsége, hogy valaha is megismerjük. Ám lehetnek feltevéseink. Emlékszem, hogyan sikerült megfejteni a delfinek egymás közt használt füttyjeleit. Minthogy nem tudták megtanítani őket a mi nyelvünkre, megtanulták az övékét. Az Egyesült Államok bizonyos politikai szempontjaival szemben lehetnek fenntartásaink, tudományos szempontból tekintve azonban az a csodálatos ebben a hatalmas országban, hogy semmi nem számít eleve tabunak, bármit lehet kutatni. Mindössze egy példát említek: ugyan melyik más országban tanulmányozhatták volna elektródák segítségével egy emberpár fiziológiai reakcióit szeretkezés közben? És melyik országban tudtak volna az ilyesfajta kutatásokhoz szubvenciót szerezni és önkéntes résztvevőket találni? Nem csoda hát, ha amerikai tudósok angol nyelvre próbáltak tanítani egy csimpánzt. Beszéltetni az állatokat! Milyen régóta álmodozik erről az ember! S milyen csábító ez az álom még ma is, annak ellenére, hogy sosem válik igazán valósággá, mert a tagolt beszéd, úgy látszik, a mi fecsegő fajunk osztályrésze, s az olyan állatok, melyeknek ugyanolyan jól pereg a nyelvük, mint az önöké és az enyém, csak a mesék birodalmában léteznek. E kudarc után azonban eszükbe jutott a tudósoknak, hogy nem csak beszélt nyelv van a világon; ha a majmok gégefője alkalmatlan a hangképzésre, miért ne taníthatnák meg őket arra a jelbeszédre, amit a süketnémák használnak?... És ekkor siker koronázta erőfeszítéseiket. Az itt következő történet ettől a sikertől kezdődik - a siker, bár olykor tagadták, kétségbevonhatatlan, s rendkívüli megbecsülést hozott a tengerentúli tudománynak. Képzelőerőmet most is bőséges információkkal serkentettem. Ám a delfinekről szóló regényemmel ellentétben vigyáztam, nehogy ez a könyvem is sci-fivé vagy futurológiává váljon, és az ismert tények határai közt maradtam. A tények összegyűjtésében értékes segítséget kaptam René-Guy Busnel professzor barátomtól, akinek birtokában van majdnem minden, a főemlősökkel foglalkozó amerikai újságcikk és könyv, egy olyan adatgyűjtemény, amely kétségkívül egyedülálló Franciaországban. Busnel professzor úr ritka nagylelkűséggel költöztette át hozzám könyvtárát, s ráadásul csaknem minden héten részeltetett humorában, a legkülönbözőbb témákkal kapcsolatos fantasztikus műveltségében és találékony szellemének eredeti észrevételeiben. Ha hihetek a kiadómnak, a Le propre de l'homme (Emberi sajátosság) jó cím. Mégis szeretném hangsúlyozni, hogy ezt az általánosan használt kifejezést különféleképp lehet értelmezni, holott látszólag nagyon is egyértelmű dologra utal.
-2-

Mi emberi sajátosság, a nevetés? De hiszen a csimpánzok is nevetnek. Vagy talán az értelem? De hogyan is vitathatnánk el az értelmet a delfinektől és a főemlősöktől, amikor már egy egyszerű idomítás után is annyi csodálatos dolgot produkálnak? Vagy netán a nyelv? De állíthatunk-e ilyet az után, hogy egy csimpánz éppúgy kifejezi magát mutogatással, akár egy süketnéma? ROBERT MERLE

I. fejezet
Párizs valószínűleg az a főváros, mely műemlékekben a leggazdagabb. És egyúttal az a város is, ahol a legkeservesebb meglenni nő nélkül, ha az ember kedveli a gyengébb nemet. Itt születtem, mivel anyám, francia lévén, Franciaországban óhajtott szülni, az övéi között. Korábban csak úgy egyezett bele, hogy frigyre lépjen apámmal az USA-ban, ha előzőleg Franciaországban is összeházasodnak. A szertartásra meghívta azt a negyven személyt, aki a családjához tartozott, és hitestársa nagy elképedésére azok el is jöttek mind egy szálig. Magam sem mulasztottam el, hogy első feleségem őnagyságát Párizsba vigyem nászútra, de ez nem bizonyult valami jó ötletnek, mert nem érdekelte semmi, nappal csak a boltok, éjszaka meg csak a mulatók. Úgy terveztük, hogy két hétig maradunk, de az őrült költekezés miatt kénytelen voltam rövidebbre fogni nászutunkat. Nem csodálkoztam túlságosan, amikor három évvel később faképnél hagyott hitvesem, hogy hozzámenjen egy bankszámlához, amelynél szóba sem jöhetett, hogy passzívuma legyen. Párizs második feleségem őnagyságát sem szédítette meg jobban. Buzgó katolikus lévén folyton búslakodott, hogy elvált férfihoz ment feleségül, s szememre hányta ezt, mivel úgy vélte, hogy varázslataimmal és rontásommal a bűn útjára sodortam. Ezért hát nem is élte az életét, hanem: siratta. Valahányszor elment egy templom előtt - s csak isten a tudója, mennyi templom van Párizsban -, mindig így szólt hozzám: Várj csak, egy kicsit imádkozom. Igyekeztem összeegyeztetni az ő kegyes hajlandóságát az én művészi hajlamommal, s javasoltam, hogy nézzük meg a charnes-i katedrálist, amelynek felejthetetlen üvegablakait szerettem volna újra látni. Ő azonban képtelenségnek tartotta, hogy kétszáz kilométert utazzunk oda-vissza, amikor annyi templom van a közelben. Két éve váltam el a jámbor szépségtől. Most negyvenhét éves vagyok. Párizsba jöttem két hétre, egyedül alszom a hotelben egy nagy ágyban, és ettől nem érzem boldogabbnak magam. A bajra nincs orvosság, mert nincs „étvágyam a megvásárolható és nyilvános szerelemre”, ahogy Montaigne mondja. Furcsán hat, ha egy amerikai Montaigne-t idéz, de hát végtére is nekem a francia az anyanyelvem; vizsgáztam is belőle az egyetemen, mielőtt abbahagytam volna irodalmi tanulmányaimat, hogy testestül-lelkestül az antropológiának szenteljem magam. Mi is lehet érdekesebb az ember számára, mint maga az ember - ez az állati lény, amely néhány évmillió alatt oly sokat fejlődött testben és oly keveset lélekben? Személyes tapasztalataim alapján ítélve - noha elismerem, hogy ezek eléggé behatároltak bízvást állíthatom, hogy a házasság jó intézmény a gyermekek és rossz a párok számára. Az első házasságomból származó gyermekeim velem élnek az USA-ban. A falut, ahol lakom - milyen különös - Beaulieu-nek hívják, a farmomat pedig Yaraville-nak. Ezek a francia hangzású nevek természetesen nem anyámtól származnak. Jóval korábbi keletűek az ő USA-ba településénél. Ha babonás volnék, azt mondanám, hogy inkább a környék helynevei hatottak szinte észrevétlenül az apámra gyerekkorában, ezért vett el később egy francia nőt feleségül. Jonathan fiam tízéves, Elsie lányom pedig tizenhárom. Öt vagy hat év múlva Elsie ott fogja hagyni Yaraville-t, hogy egyetemre menjen, és pár kurta évvel később Jonathan ugyanezt az utat követi majd. Na persze, vissza fognak térni a honi galambdúcba: két hónapra, egy hónapra, egy hétre, minden évben egyre rövidebb időre. Milyen egyedül fogom akkor magamat érezni Yaravilleban! Most azért vagyok Párizsban, mert egy kongresszuson veszek részt, amelyet a Collége de France professzora, Coppens szervezett. A különböző országok antropológusai és genetikusai szembesítik nézeteiket a homo habilis-ról, amelyet Tim White és Donald Johanson fedezett fel egy fontos csontlelet nyomán Tanzániában, az Olduvai völgyében.

-3-

Csak az iskolában tanultam meg rendesen angolul. s kizárólag franciául beszélt velem. hogy kétnyelvű vagyok. ha szabad így kifejeznem magam. Továbbá nagyon szeretem. gyorsan elbúcsúztam hát a kollégáimtól. ha a leletük: egy csontlelet . és a kijárat felé indultam. mintha citromba haraptam volna. én pedig rövid szünet után ismét folyékonyan beszéltem. Az ülés befejeződött. Meglehet. vitatkoznak. mely a fogazatra vonatkozott.mondta -. a homo habilis aláírása. csupán a szemem sarkából figyeltem. de egyáltalán nem volt majom. amely azt jelenti: délvidéki. . hogy nem az embertől szálltunk le a majomig. önnek tökéletesen igaza van. Dale . másnap azonban újra találkoznunk kellett. vagy ahogy ostobán mondják. a nyelvem nem forgott tovább a számban. s van benne valami megható. aki még alig tudott egyenesen járni.Mr. Egy hibának ugyanis ártalmasnak kell lennie. kedves Coppens. ahol csak csontokról folyt a szó. Nem kockáztattam meg még egyszer. Én azoknak adtam igazat. valamint egy görögből: a phitec-ből. aztán elválnak. Olyan lény volt. amikor nagy örömömre megszólított a kis barna hölgy. A mostani kongresszuson a következő kérdés körül forgott a vita: a kutatók. Ha az ember egyszer eltökéli. az australis-ból. Az asszony nevetett. azt szerették volna. válthatok önnel két szót? . de ebben az esetben például roppant kedvező volt számomra a saját hiúságom. ha a jó arcszínemet és a fizikai adottságaimat dicsérik. annál „szebb” a lelet egy homo habilis-é lenne. Egy kongresszuson az emberek összetalálkoznak. hanem a majomtól „emelkedtünk fel” az emberig. akik White és Johanson felfedezésében homo habilist láttak. címek és kitüntetések iránt viszont mindig tökéletesen közömbös voltam. akkor nem ismer lehetetlent. azaz az emberi faj legrégibb példányáé. mint az australopithecusé. ha nem Franciaországban történik. ezért mindent megteszek. mert Kelet-Afrikában fedezték fel a maradványait. az a lényeg. holott nem is tehetek róla: anyám mint olvashatták . A méltóságok. melynek segítségével Buffon szerint az ember „szinte észrevétlenül. franciául válaszoltam: „Igen.Először is bemutatkozom: Suzy Lecorbellier vagyok. Például büszke vagyok rá. sőt néha barátságot is köt. hogy miközben beszéltem. Kissé gömbölyded szépsége annyira üdítően hatott ezen a zord helyen. Természetesen csak azért vallom be hiúságomat. egy szegény kicsi lényé. mivel egy latin szóból komponálták. fokozatosan leszállhat a majomig”. A felszólalások szerzői érveket fogalmaznak meg pro és kontra. ám amit leírnak. Óriási tévedés. hogy csupa jót gondol magáról. hogy Kirkémre pillantsak. Az australopithecus szó számomra olyan. s ezért szerintem gyerekes. Összerándult a szám.Kétszázat is. hogy egy australopithecus-ról van szó. hogy egy tudományos eszmecsere után olyasféle végkövetkeztetéseket kell levonni. de már értett valamit a kőcsiszoláshoz. Nyomban visszamosolygott rám..” Megismételtem a mondatot angolul. Nagy szerencsémre hallgatóságom azt hitte. amelynek a jelentése: majom. amely már nem egészen főemlős. mert csak kis dolgokban nyilvánul meg. . sem születést nem tekintett érvényesnek. Annyit még hozzá kell tenni. Egy párizsi gimnáziumban tanítok. Megvan a hiányzó láncszem! Csak annyi a különbség. elakadtam. hogy ilyenkor az ember új kapcsolatokat is teremt. mint valami nyelvészeti torzszülött. hogy mennél több a csont. Angolul beszéltem. Azért nevezték délvidékinek. hogy karbantartsam az egészségemet. Egyébként eltűnődöm: hiba-e a hiúság? Ebben nem vagyok biztos. hogy nincs bennem hiúság. akivel egymásra mosolyogtunk. Ám Yves Coppens egyik kérdésére. küldtem felé egy félmosolyt. hogy valamilyen fordítási nehézségem támadt. De nincsenek győztesek. A fogazata. tekintetemet egy rendkívül csinos asszony vonzotta magához.. hogy mosolygásával ennyire összezavart. és amíg fordítottam. és úgy tűnt. ha óhajtja. hogy kicsinyes hiúságból fitogtattam franciatudásomat angolszász kollégáim előtt.és mellesleg megjegyzem. mivel Yves Coppens tökéletesen értett angolul. -4- . mintha az asszony jót mulatna rajta. És természetesen ezen a téren azzal hivalkodom. szinte magam sem vettem észre.sem házasságot. Az ellentábor azt állítja. a „feltalálók”. az elülső fogak valóban egyszerűbbek és kisebbek. mint egy politikai kongresszuson a zárónyilatkozat.Egyesek naiv módon azt képzelik. a kongresszus kellős közepén. aki egészen fenn ült a lépcsőzetesen emelkedő padok magasában. de még nem is ember: szóval az a hírhedt hiányzó láncszem. mivel ez volt a kongresszus nyelve. amint majd később meglátjuk.

hogy kedvemre megszemlélhessem. finom metszésű az orra.Nem .Szegényke! Hogy unatkozhat! Az asszony újra megszólal: . Nem lehet magasabb százhatvan centinél. s egy örökkévalóságig kotorászik jókora fehér táskájában a kocsikulcsát keresve. . felém fordul.mondja. és beszélne egyik órán a tanítványaimnak az emberi faj eredetéről. . és így szól: . a feneke is. .Ön antropológus? . Egyenesen. az autót szakavatottan vezeti. Itt van a kis Renault 5-ösöm. a cipője és a pólója fehér. egy pici Tanagra-szobor. Hová megy? . a vastag falak megtartanak némi hűvösséget. a kulcscsontjánál nincs sótartó. ezt szokta mondani az anyám a hasonló esetekben. .Kezet szorítunk. egy Fragonard-szobrocska. Elfogadom az ajánlatát. ezért egyedül van egy ketrecben. „Szemtelen”.A Maubert téren. És mivel spanyol -5- . Kicsi. de várakozni kell. Szóval úgy segítek neki a kulcsokat keresni. becsusszan a volán mögé. amikor megtalálja a slusszkulcsot. ha eljönne. De a bébi nem a hölgy gyereke. Mivel így jó a lelkiismeretem. Suzy Lecorbellier pedig megáll a járdaszélen. hogy Coppens professzortól megkérdezek majd valamit. erős és meleg keze van. úgyhogy a kapun kilépve meglepődöm az arcomba csapó melegtől.Nagyon örülnék neki. a termete karcsú.Szeretném. . . Nevet. ez itt az én emberem. hogy az egyik válla kacéran előbújjon. . és bedugja a slusszkulcsot. a termetéhez képest hosszú a lába. amíg én egyet.Amikor meghallottam.válaszolja -. hallgatóként vagyok itt. hogy menet közben tegye fel? Alig várom már. Mindkét nevetés konvencionális.Az én unokatestvéreim nem irodahelyiségekben. . hogy ön franciául beszél.Nincs kedve hozzá. s ha jól látom. Hárman vannak. Növekvő csodálatom tárgya.Mit gondol. büszkén tartja magát. hogyan határozná meg egy művészetkedvelő Suzyt: egy kis szász porcelánfigura. Fekete haja szeszélyes fürtöcskékben bodorodik magas homloka fölött. Pontosan tudom. aranybarna a szeme.Randevúja van az állatkertben? . Odafordulok hozzá: . nagy táskáját a hátsó ülésre dobja.Igen. A póló külön említést érdemel.Nem egészen. A nyaka hosszanti irányban erősen ki van vágva. A nadrágja.Az ön unokatestvérei tehát egyúttal az enyémek is.A csimpánzok? . miután bemegy a forgalomba. Elvihetem oda. hogy ilyen ajánlattal állok elő. kettőt lép. a hölgy és a bébi.Az ördögbe is! Egy órán át! Noha a Collége de France-ban nincs légkondicionálás. Így alkalmam nyílik tehát. ha nem bukkanna elő: kerek és telt. Az asszony mellettem tipeg. anélkül hogy tapintatlansággal kellene vádolnom magam. a melle gömbölyű. .Az állatkertbe.Köszönöm. Én is nevetek. hogy ezt válaszolja. .Ott dolgoznak? .De nem kérdezett. elkísérhetem? . a beszéde pedig közvetlen. Az úr. Kár lenne. én meg csodálom e fürgeségét: minden mozdulata élénk. de van bennük egy csöppnyi hallgatólagos cinkosság is. Egy kicsit szemtelennek érzem magam. és az volt a szándékom. hol találok egy taxit? . azt gondoltam. ami lehetővé teszi. hogy találja már meg őket. mintegy udvariasan bátorítva. .Az kétlépésnyire van innen. amely az alakjából sugárzik. az unokatestvéreimet látogatom meg. hogy újra friss levegőn legyek. mivel mondatának kétértelműsége utólag őt magát is meglepi. hanem ketrecekben tartózkodnak. Ez a leírás eléggé pontos. mégsem érzékelteti azt az életerőt és vitalitást.Milyen tekintetben vagyok én a maga embere? . szemem birtokba veszi minden porcikáját.Egy kérdést szeretnék feltenni önnek . hogy bámulom. Nevet: .

mert mi „ó”-kat és „á”-kat kiáltunk. Tudjuk. ők pedig valószínűleg azt gondolják: miért zártak ezek a nagy fehér majmok ketrecbe minket? Miért mi vagyunk bezárva? Miért nem ők? . amelyet ráadásul egyméternyire egy korlát választ el tőlünk.Milyen borzasztó! -6- . hogy beszélgetésünk megbotránkoztatja a körülöttünk lévő embereket.A társadalom minket is ketrecbe zár. s bámulatos oldalugrást kell megtennie ahhoz. mindig ugyanabban a ritmusban kopogva. Az asszony elneveti magát. elhallgatunk. lófarkas. különösen olyankor. hogy a genetikus örökségük kilencvenkilenc százalékban megegyezik a miénkkel.Micsoda macho! . De éppen ezért kapja tőlünk a legnagyobb „á”-t. . hogy kényelmesen kidughassa a rács egyik nyílásán. nézd . és még közelebb merészkednének. A hím azonban türelmetlenebb.kuncog incselkedve Suzy -.nem a mandrillt. finom arcélű. Én lennék az. Ez valóságos akrobatamutatvány. Azt a törekvést érezzük benne. hogy nem érheti el . mint a főemlősöket. és megtámadja . rólam Suzyre vándorol. De a mi ketreceink láthatatlanok. kidülleszti a felsőtestét. . A kurta negyedóra alatt. hogy a nagy fehér majmokra akar hatni. S csak néha ütközünk neki a rácsnak. mint mi őrájuk. ha most túlságosan lelkes lennék. hogy elvegye a kekszet. Most nem utasítom vissza a kekszeteket. mint oly gyakran a csimpánzok „támadásai”. fél kézzel belekapaszkodik a rácsba. ha a rács végére érve két lábbal dühösen dobog a fém tolóajtón. mintha kikövetelné azt.” Néhány gyerek is van itt az anyjával együtt. El vannak bűvölve. mint a francia kifejezést. hogy jelezze a támadás végét. . és feltételezem. míg előtte állunk. amely a szomszéd ketrectől választja el. Ez is nagyon teátrális. Ezután felsőtestével himbálózva visszajön felénk. vicsorít. a mi nagy hímünk toporzékolni kezd. s tekintetük egyáltalán nem titkolt tolakodással Suzyről rám. várakozik. hogy Suzy és én is . agresszívabb. ha hihetek annak a két középkorú hölgynek. melyek elfordítják tekintetüket a miénktől és keresztülnéznek rajtunk. a hátsó lábára támaszkodik. Egyébként őket éppoly érdekes megfigyelni. A nőstény tartózkodóan ül velünk szemben egészen közel a kettős rácshoz. a majmok a szemünkbe néznek. és olyan pökhendin néz bennünket. akik őt figyelik.Köszönöm. ha lelkesen fogadják. Néha felegyenesedik.mondja a kislány -. ugyanolyan a kezük.hanem a mandrillt védő rácsot. különösen a nőstény csimpánz ujjain. hogy nagyon uralkodik a „szemtelenségén”. mint valami gonggal. hogy a többi állattól eltérően. amelyet még lesújtóbbnak éreztem. maga is parabolákban beszél? De mivel érezzük. Amikor a kis mandrill a szomszédos ketrecben felénk nyújtja csöpp pracliját. Ez a nagyzolás világos esete. Közben a csimpánzok-mi mást is csinálhatnának . hat-hét éves kislány láthatólag rendkívül elcsodálkozik. és láthatólag ugyanolyan kíváncsiak ránk. mama. Egy igen bájos. ha a védőkorlát nem tartaná őket távol. .Ó. láthatólag mintha azt mondaná: „Láthatjátok. De a nevetését nem számítva semmilyen megjegyzést nem tesz túlzott szívélyességemre. kétszer is szemtanúi vagyunk. A hím ugyanis fölöttébb lelkesen fitogtatja az erejét. és sokkal többet komédiázik.Hogyan?! .kekszet kérnek csodálóiktól. Az állatkerti emlősök közül a csimpánzpár vonzza a legtöbb látogatót. Ez egyébként nagyon is sikerül neki.mondja Suzy.Egy ajánlat nem lehet szemtelen.Igen .volt. kezével a földet csapkodja. hogy a nehézkedési erő ellenére páros lábbal megdöngesse.mint egy párzás kezdetén lévő pár .mondja Suzy -. .izgalmas tanulmányozás tárgyát képezzük.hagyja rá az anyja. és alkalmasint ők is érdeklődnek mi irántunk. a „desvergonzada” kifejezést használta. akik a ketrectől elfordulva szúrós szemmel néznek bennünket. mint a mienk! . egyméternyire a kettős rácstól. kaffog. És hozzáfűzi: . . Ennek az az oka. amelyből én arra következtetek. mivel tudja. melyeket keresztüldugott a rács résén. mert a tolóajtó függőleges. hogy a javamra fordítja a dolgot. ahogy ezt a cirkuszt végigcsinálja. Szemét türelmesen meresztve ránk.Érdeklődünk irántuk . milyen rettenetes vagyok. amit a nősténye kunyerál.

ugyanúgy. .Maga is olyan. ha nem tetszik neki a nőstény csimpánz között és köztünk lévő hasonlóság. mint én: nagyon rövid a karja . csöppet sem zavar a kisfiú! Kissé elhúzódom Suzytól. diszkréten az égre emeli a tekintetét. Nézzék csak. és úgy fogja meg a kekszet. alacsony. mondhatni. . milyen muris az orruk! . de most hogyan tovább? A keksz megvan. . volna szíves kinyitni ezt a csomagot. hogy úriasszony”. ne lökdösd a bácsit! . és tovább folytatja: . és szőrösebb a kezük feje. csakis a nősténynek.Mami.Feltételezem. hogy az őr .De mama. nem a hímnek. . A bal karján.. mint a miénk? . ha sokat piszkálod.Ne beszélj olyan hangosan. hogy nagyon előrehajol.mondja a szőke hölgy tartózkodóan. . . a hölgy. az azonban megint csak annyira kicsi. barna nő nagy hangon rendreutasítja: . Odafut egy kisfiú. hogy mosolygunk. asszonyom. Mivel szóba sem jöhet kalapot tenni erre az építményre. Ezt a nagy hímet ki nem állhatom. Na. az a fajta kissé merev tartású nő. . Na. és sokatmondó arccal összenéz. és egy csomag kekszet vesz elő. Mama.Ugyan. a mutatóujját egy másikon. . . Ekkor igen erősen csücsörít. Gérard . és a biztonsági korlát fölött odanyújtja a nőstény csimpánznak.A papának is szőrös a keze feje.Hüvelykujja és igazi ujjai vannak.mondja a nő türelmét vesztve. onnan pedig a nőstény csimpánzhoz: a majom kidugja a hüvelykujját egy résen. bámészkodótársunk a jobb kezével kinyitja a táskát. és közénk furakszik. elég már. De még úgy sem éri el a rácsot. szintén észreveszi a mosolyt.Nahát. hajlékony.különös dolog . Csigákból álló sisak koronázza a fejét. Addig mesterkedik. kivesz belőle egy kekszet. hogy nevelési feladatának magaslatán áll.Nem egészen olyan . egy dús keblű. aminek . amit a társának akar adni az ember! Suzy kinyitja a csomagot.mondja az anya zavartan. Gérard . mint nekünk! Sőt körme is.mondja a hölgy.Hagyd már azokat az orrokat! A te orrod is ilyen csúnya lesz.mondja az asszony megvetően. egészen fekete és lapos. amellyel a napernyőjét fogja. mami. hogy megvédje magát a naptól. mintha fémből volnának. A kislány rá sem hederít az anyja által érzett „borzalomra”. vagy túl hangosan beszélt nyilvános helyen. már nem emlékszik rá. kékesfehér színük pedig csak fokozza ezt a benyomást. rózsaszín napernyőt tart a kezében. és bekapja. A két hölgy. Ha valaha is piszkálta az orrát. megmutatva.Asszonyom . hogy helyet csináljak a gyereknek.Látom. . nézd. míg a keksz egy harmadik rés elé kerül. .mondja Suzynek -. A szőke hölgy észreveszi. nézd! Olyan.mondja a hölgy. most annyira takaros és tiszteletreméltó.Az nem ugyanaz . egy nagy fekete táska lóg. mami. amelyre anyám azt szokta mondani: „látszik rajta.Sokkal hosszabb az ujjuk.jegyzi meg a hajcsigás hölgy -. aki Suzy mellett áll. s a hajgyűrűcskék olyan mereven állnak a tartós hullámtól. Harmincas éveiben járó szőke hölgy. hanem a különbségek lepik meg. Egy idős hölgy. mintha rátapostak volna! . Érthető.Na. Őt nem a hasonlóságok. miért olyan a kezük. hogy milyen csúnya az orruk! De.Nagyon szívesen . némi keresettséggel öltözködő. amelyet sötétebb rózsaszín virágok díszítenek.De nézd. csak hát maga fiatal.Megnézem. Szóval a nagy fehér majmoknál szintén zajlik az élet. azaz.kétféle hatása is van.. aki a Suzy és a köztem lévő kapcsolat iránt érdeklődik. darabról darabra beszívja. hogy onnan hívjon tanút ennek a párbeszédnek az illetlenségére. milyen csúnya az orruk. Suzy és én összemosolyodunk. hogy próbál mindent összeharácsolni magának. de talán a kedves férje.Gérard. A keksz Suzy kezéből átvándorol az enyémbe. . Közben azonban néhány ínycsiklandó törmelék -7- . azt is.mondom. Gérard odafurakszik. de hogyan húzza be magához? Bámulom az ügyességét. és adni belőle egyet a nősténynek? Ahogy mondom. hogy nem fér át rajta. és a lányát kézen fogva tüntetően elvonszolja a ketrectől. ki nyírja le a körmét? . Az anyja. látom .

akik azt állítják. . Látta. . neki is adni kellene egy-két darabot. Én a magam józan paraszti eszével úgy gondolom. ágaskodik. Ha akarja. hogy bánik vele a nagy hím? Micsoda szégyen! Mióta egyedül vagyok. és kidugja az ujját a rácsnak azon a részén.mondom a cseppeket törölgetve a zsebkendőmmel -. Nekik is megvan a magukhoz való eszük. Igaz. mert a hím mindig ott van. és háromszor is sikerül túljárnom az eszén. ahol a kekszet látja közeledni. A csimpánzok olyan csúnyák. hiszen nekünk még a csimpánzbébit is meg kell néznünk! Viszontlátással köszönünk el az öreg hölgytől. amelyek egy gesztenyefa magasából lesik a műveletet.Vannak emberek .elmorzsolódik és a rácson kívülre esik. Az anyja minden bizonnyal elpusztult. kötés! Viszontlátásra. Végre! Ennek a „végré”-nek a hallatán már kezdem érteni.Szegény embernek valóságos áldás volt már. de egy kicsit hátrább. hogy arra az emberre emlékeztessen. Csendestársam a sikertől felbuzdulva továbbra is ellát keksszel. Hogy elkerüljem. hogy a majom az ember karikatúrája.Már két éve . a verebek pedig. hajfürtöcskék! A legjobb esetben kegyetlen harapásokkal. Szerencsére a rács fölfogja a köpet nagyját. mint egy csimpánzhoz. A hím annyira felháborodik nyilvánvaló részrehajlásomon.érdeklődik Suzy. Én egyáltalán nem hiszek ebben. Lábbal . a legrosszabban kitépett karral végződhetne a dolog. morog.mondja a fürtös hajú hölgy ünnepélyes komolysággal. És hogy egészen őszinte legyek. hogy hirtelen felmordul.De micsoda goromba pokróc! Micsoda viselkedés! Milyen ellentéte a nősténynek.mondja Suzy finom iróniával -. . közönségesek. Ez az én kis sétám. annyit szenvedett. egészen közel lakom. Suzytől szívélyesen búcsúzik.a futást és a karmolást leszámítva . Suzy pillantást vált velem. mint az ember. amelyet azért tettek oda. mintha nem látna semmit.Asszonyom . a házasélet másik mártírja elé. hízelgőbb Istenhez hasonlítani. óriási előnnyel indul. . Oldalt sandítok a hölgyre. hogy fotel gyanánt szolgáljon neki. . Ez azonban nem könnyű. miért jön el a hölgy majdnem mindennap a nőstény csimpánzhoz. de mit tegyek. én is manőverezek.Ön özvegy. Sőt még ha kihoznák is a hímet a ketrecből. Viszontlátásra. és miközben fensőbbségesen és arrogánsan figyel bennünket. hisz az kétszer vagy háromszorta erősebb. akkor sem tanácsolnám a hölgynek. amire tanítottak. hogy az ember a majomtól származik. hogy odaüljön a tábori székére a kötésével. Hiszen már a jó öreg Engels is megjegyezte egyik híres passzusában. nagyot sóhajtva. A belépő bizony egy kicsit drága az én pénztárcámnak. aki lesüllyed az alantas ösztöneihez. különösen a hím. .Gyakran jön az állatkertbe? . A pálma azonban mindenképpen a nőstény csimpánzt illeti meg. asszonyom? . nem így mondta. hogy a hímnek ne adjak. amely lecsillapodik.Ugye? Biztos vagyok benne. és újra kezdi: .nem sok dolgot lehet csinálni. . egy hatalmas teherautógumira.Suzy . amikor a világra hozta. egy kicsit sajnálom is ezt a szegény nőstény csimpánzt. Ez az egyedüli szórakozásom. . hogy maga az én véleményemet osztja. hogy a drága mannát a nősténynek adjam. holott a viszontlátásnak az esélye egymillió az egyhez. Széttárja a lábát. a hím nagyon rosszul fogadja a dolgot. hogy tovább folytassam. majdnem mindennap eljövök hozzá. de mindig azzal a határozott figyelmeztetéssel. amely olyan szelíd! A hölgy helyében nem bíznék így a nőstény csimpánz szelídségében.válaszolja a hölgy rosszkedvűen.Ó. velem azonban sokkal kimértebb. hogy „az ég áldása”). amint látja. s a bébi így -8- . Sorjában egymás után négy kekszet adok a hímnek. noha segítettem neki a nyakkendőm tönkretétele árán is.válaszolja a hölgy -. hogy a fogásra alkalmas kéz az ég áldása (Engels persze. és az arcomba köp.Ahogy óhajtja . és az elárvult nőstény társaságában maradjon. Isten teremtette az embert a saját képére. és mindössze néhány csepp kerül a nyakkendőmre. Úgy tesz.Valóban . leül velünk szemben. a két kezével erőteljesen vakargatja a combja belső felét és a heréit. kommunista lévén. Az épület belsejében (mert talán még a ragyogó napsütésben is érzékeny a hűvösre) ott találjuk a csimpánzbébit.mondja a hölgy Suzynek -. Egyenesen úgy teremtették. toporzékolva felemelkedik. igen . Ahhoz ragaszkodom. . .mondom -. rögtön felcsipegetik a lábunk alól őket.

Nagyon vágyik rá. Forgácsalmot tettek alá. és azt hiszem. Rövid hallgatás után így szólok: . és időnként felnyúlunk. sőt rendkívül finom. de az embert megszépítette a kétkezi és a szellemi munka. mi a véleménye a napernyős öreg hölgyről? . egy rövid időre feszélyezetten hallgatunk. csak ettek.Ed. akár az alkohol. hogy meg van fosztva minden kapcsolattól és szeretettől. mert nem dolgoztak. A tea forró és nagyon édes. amelynek naiv és bizalomteljes a kifejezése.mondja nevetve Suzy -. végre egy humánus Isten! -9- . a négy lába a levegőben. beszélgetésünk abbamarad.mondja Suzy -.Kik azok az ubik? .mondja Suzy. Nem szándékozom máris elválni tőle. mikor célzást tett a Genezisre? Az az elképzelés. .Egy évet töltöttem ott a volt férjemmel.” Ezért hát nem csináltak semmit. de ellentmondásos a magatartása. van folytatása a történetnek? .Olyan.Igen .mondja Suzy -. ha együtt lakna egy hímmel: az rögtön felfalná. . hogy leszakítsunk egy gyümölcsöt. és megcsúnyultak. s úgy hat ránk. az egyik hosszú faforgáccsal játszik.Ed .Milyen édes! . és megsimogassa. De mivel ő a jelek szerint már kimerítette szemtelenségi tartalékait.mondja Suzy mosolyogva -. de úgy.Egy elefántcsontparti nép. mert veszélyes lenne egy helyre tenni egy olyan nősténnyel. hogy karjába vegye az ember. hogy megműveljétek.” Az emberek engedelmeskedtek Istennek. A csimpánzok úgy megcsúnyultak. amit az ubik alkottak az ember teremtéséről. Az a kötelességetek. mert ugyanakkor erős női szolidaritást érez a nőstény csimpánz iránt. Másrészt szimbolikusan: kezdetben az ember és a csimpánz is csúnya volt. A csimpánzok szépek voltak. a Puits de l'Ermite téren a párizsi mecset előtt. .ismétli Suzy meghatottan. és rám hagyja a kezdeményezést. Például a szeme. . . A bébi nemigen lehet több kétévesnél. . mint minden emlős kicsinye. mert dolgoztak.Mesélhetne az ubikról. a hátán fekszik. a csimpánzok pedig azt gondolták: „Miért művelnénk meg? Sokkal kényelmesebb. kerek.valóban egyedül van a ketrecben.Maga ismeri Elefántcsontpartot? . . ezért büntetésül csúnyává változtatlak benneteket. hogy ennek a ragyogó értelmezésnek vajmi kevés köze van az ubik mítoszához? . s az egyik sarokban találunk egy kellemes helyet. majd minden erejével azon van. most hallgat. . ő sem. . játszottak. .Az állatkert nem adná el magának. amilyen volt. Ahogy az autója felé közeledünk. mi jutott az eszembe. Szerintem ez a mítosz kétféleképpen értelmezhető: egyrészt szó szerint: az emberek szépek voltak és azok is maradtak.Nagyon a lelkén viseli az emberi faj felsőbbrendűségét. . nem gondolja. dehogy .Igen. az én kétszobás lakásomban kizárt a dolog! Suzy Renault 5-öse ötpercnyire parkol az állatkerttől. A kávéház félig üres.Ó. . így szólt hozzájuk: „Íme ez a föld. hogy Isten egy időben teremtette a csimpánzokat és az embereket Miután életre keltette őket. ha gallyakból és levelekből fészket csinálunk a faágak közt. a csimpánz ellenben a lustasága miatt olyan maradt. . világos gesztenyebarna szemével. Miért. amelyik nem az anyja. civakodtak és szerelmeskedtek.Mindenesetre . ha alszunk. Mikor azonban Isten észrevette a tétlenségüket. . hogy kibogozza.Helyes.mondja -.Milyen édes! . A tiétek. van köztük különbség. Tudja. biztos lehet benne.Köszönöm a jelzőt. hogy maga az Isten is elszomorodott tőle. Ebben a ketrecben az a legrosszabb neki. mint egy emberé! És milyen megható a tekintete! Mintha arra vágyna.Szegény . féktelen haragra gerjedt és így szólt hozzájuk: „Nem engedelmeskedtetek. hogy igyunk meg egy mentateát a mecset melletti mór kávéházban. . mégpedig nagyon szép.Csodálatos . mert a második pohár után már a keresztnevünkön szólítjuk egymást. és figyelmesen vizsgál bennünket nagy. Némi tűnődés után azt javaslom. . és bizonyára halálos kimenetelű lenne. A keze és a lába köré tekergeti.” A csimpánzok pedig megcsúnyultak.Az ubik azt tartják. az ember szeretné örökbe fogadni. aludtak. Közeledésünkre felénk fordítja a fejét. Olyan.mondom -.

sőt olyankor sem vagyok egyedül. akik . . Sem az ujjaim. mint ők maguk.10 - . hogy kezünk van.S az ember a majmot majmolva tanulta meg a dobolást? . sem a kerületüket. Annyi mindent elárul majd róla.Igen. Suzy! . Mintha csak észre sem venné az érintést. amely mögött egy „ékszervésnök” üzlete van. Azok az emberek.mondom. olyan kevéssé nehezedik rá a kezem. mert mindketten tudjuk. amire a leghalványabban sem tudok visszaemlékezni. A zsidók egyetlen állatot sem láttak maguk körül. vagy a nyugdíjukból vagy a mesterségükből tartják el magukat. egy csiga. Tovább társalgunk. hogy rokonság van az ember és a főemlős között. és megkóstolja a főztömet. hogy tizenkét nap múlva haza kell repülnöm. . Ez nem az a pillanat.Zseniális. beszélgetünk az ubikról és a csimpánzokról. a szellemi hasonlóság. A lépcsőház amúgy is olyan szűk. mint egy foglyul ejtett madár. s következésképpen nincsenek főemlősök sem. ahol van.Igen. de hiába szomorkodott. s gondolatban lelkesen elképzelem a következőt. és hogy egymásén pihen.. miközben a pincér egy intésemre már harmadszor hoz friss mentateát. Előadást tartok a diákjainak az emberi faj eredetéről. megkérdezem egy anyókától. Kettőt is elszalasztok közülük a Suzyvel töltött randevúk miatt.Bontják? Dehogy . Védett terület a mienk. szerencsés véletlenségből.mondja mosolyogva -.Suzy elmondása szerint . a külsejűkből ítélve szegényesen. Néha-néha Suzy keze szelíden megremeg az enyémben. inkább helyreállítják. hogy bontják-e.” Örömmel fogadom a meghívását. és még aznap este meghívom vacsorára a szállodámban lévő vendéglőbe a Jean-Goujon utcában. de mostantól önálló életbe kezd. . de vidáman élnek. Noha az időjárás barátságtalan és esős. Suzy a Carreau du Temple mellett lakik egy Cité Dupetit-Thouars nevű zsákutcában.így szoktuk. Csupán rajta nyugszik. . s csak akkor ébredek a tudatára. hogyan doboljon a tenyerével a fatörzsön. Noha az épület külseje elég tekintélyes. hogy aligha fért volna . Kíváncsi vagyok kis lakására.válaszolja élénken -. és sok egyébről is.szinte soha nem hagyják el sem a fővárost. így szólt a csimpánzhoz: „Te tényleg nagyon csúnya vagy. miközben ráteszem a kezem az övére. de sokkal kevésbé tudok figyelni rájuk. mintha mi sem történt volna. lám. S mivel nem tudta visszacsinálni. gondoltam. De kárpótlásul a csúnyaságodért megtanítalak a zenére. ahol olyan kisemberek laknak. amikor el tudnánk válni: szavak nélkül is jól megértjük egymást. amikor a felvonó még ismeretlen volt. Ott hagyom. ha nincs velem. amit már megcsinált. amit már megbeszéltünk . ha holnap este eljön hozzám.Az agyafúrt ubik! De azért mégis megértették. ahol három vagy négy hasonló nagyságú és valószínűleg hasonló korú jármű között megpillantom Suzy autóját.” És megtanította a csimpánzt. olyan korból származik. Suzy a maga részéről nem húzódik vissza. Tűnődöm. Közben a kezem nagyon jól érzi magát ott. Pedig a kezünk is él.Palesztinában nincsenek trópusi erdők. a másik egy biliárddákó-üzem. amely valamelyest hasonlított volna rájuk. amely teljesen összenőtt a házával. . Ami bennünket illet. amely ugyanolyan nyomorúságos. A ház faragott kőből épült. ablakai egy kis udvarra néznek. úgyszólván a tudtomon kívül. ahol egy nyolcvanas éveiben járó asszony nagy gőgösen azt mondja: „Védett terület a mienk!” Suzy a városnegyed legkevésbé vedlett házában lakik. Látok egy félig ledőlt házat. Ez a mozdulat úgyszólván akaratlan. ha megismerhetem. és kicsúszik az ellenőrzésünk alól.Nem bonthatják le. sem a bőröm nem gyakorolja a Suzy kezére a legcsekélyebb nyomást sem. Felidézem az utolsó találkozásunkat. ahogy kérte. akikkel ebben a városrészben találkozom. mintha most Párizs napsütésesebb lenne egy floridai fürdőhelynél. amint továbbmentem.mondja Suzy élénk pillantást vetve rám.De ennek valami oka van . hogy meg ne beszélnénk egy új randevút a lehető legközelebbi időpontban. Továbbra is jelen vagyok a kongresszus ülésein. vajon van-e Franciaországon kívül egy másik ország. Lám. elfeledve. hogy igazán örülök. . nem tudta visszavonni a büntetést. „Azzal a feltétellel megyek el . mint ahogy megtudom egy bolt cégéréből. amikor már megtettem. amit a zsidók a Genezisben az ember és az állat között megállapítanak. úgy érzem. így alakult köztünk első találkozásunk óta. új életerő jár át. Amikor Suzy velem van. Nem válunk el anélkül. míg az egyedüli hasonlóság. sem a lakásukat. Büszkén hozzáteszi: . nem mozdul.

Beszél angolul? . Egyméternyire megáll tőlem. a lakók pedig nem tudták volna kifizetni a beszerelés költségeit. egy kis ideig gyönyörködöm benne. . választ-e valaha is valami mesterséget.Dehogy! Csak ezt a két szót tudja. amit a fehérre lakkozott asztalra elém tálal. . Ariel felkel. . Fejet hajt. mint az anyja.Ariel .ápolt. Fekete hajfürtjei félig eltakarják a homlokát. Hány éves? . mert nagyon is jól sejtem. fehérek a fotelek. . hogy elszabadulhassanak a nyakán táncoló kis tincsek. XIX. . . méltóságteljesek. fekete haja van.Pleased to meet you. . amikor átnyújtja megbízólevelét az államfőnek. mint az asszony. és most megy lefeküdni.Én pedig kétszer elvált. a korlátok pedig masszívak. mintha egy ügyes fazekas formálta volna. de ő is. fekete szempillás gesztenyebarna szemével érdeklődve vesz szemügyre. A mozdulatai hajlékonyak. Dale. hogy kezet nyújtsak neki. hogy megvárja magát. Csodálom Suzy élénkségét. mielőtt kimenne a szobából. Göndör. ez csodálatos.Suzy. fehér a kanapé. . A kanapén egy tíz év körüli kisfiú ül. . akár egy nagykövet.Good evening. meg vagyok hatva. ugyanezen a nyelven válaszolok neki.noha öreg . Mr.Nagyon jó a kiejtése. és mint általában szokott. és nyújtja erős kis kezét. le van söpörve. de azért odateszem mellé a fordítást is.És miért hívják Arielnek? . Ariel. kecsesek. Mosolya gyengéd és incselkedő. Egyébként beleértem ebbe nagyszerű szakácsművészetét is. mert nagyon kérte. hogy ennyit fáradozik értem. mielőtt válaszolnék.Ed. . Dale . könnyed és légies nevet szerettem volna a fiamnak.Ugyanaz a neve. . Én tanítottam meg rá.Egyedül él. sápadt bőre.Ő már evett . Erre fiatalos szertelenséggel átöleli az anyját. Minden érdekli. mindennap felfedezek magában valami újabb fajta tehetséget. és elindul felém. magával biztosan nagyon nehéz együtt élni. ahogy szeretem. .Eredetiben olvassa Shakespeare-t? . fehérek a függönyök. De ezt már mondtam magának. Kíváncsi vagyok. hosszú. .Épp ellenkezőleg. egy kicsit lazán.Régen elvált? . lakkozott. hogy amikor kettesben van Ariellel.Ariel miatt.Miért kérdezi? . Suzy illatos. A szobában két színhatás érvényesül: egy rózsaszín mokett-takaró és egy nagy csokor virág az asztalon a dívány előtt. Ariel. Alacsony növésű. A nappali is fehér. olyan komolyan. a lépcső . Csak azért egyeztem bele.mondja Suzy -. hogy szertartásosan odabiccentsen. Suzy? .mondja Suzy -. század végi jó ácsmunka. hátul a tarkóján kontyba fésülte a haját. .bele lift is. többféle nagyon ízletes fogásból van összeállítva. tökéletesen arányos termetű. sokkal egyszerűbben étkezik. Minden kísértésbe viszi. . Valami eleven. és udvariasan várja. Az étel. Nagyon tehetséges. de újra visszanyeri hidegvérét. mint a Vihar-ban Prospero szárnyas küldöncének.Jó estét.11 - . elragadóan kicsinosította magát.És olyan szép is. hogy gyalog kell felmenni. Nagy.köszön.Igen. sőt túlságosan is az. Suzy elmosolyodik. Ariel mindent nagyon jól csinál. halványkék pizsamája nagyon jól áll neki. elég jól olvasok.Ó. most is teljesen fehérbe öltözött.Kilenc. Sugárzó mosollyal fogad. . fehérek a falak. Ilyenformán én kezdeményezek. nagyon türelmes vagyok. Mivel diplomáciai udvariasságból angolul beszélt. Újra kezdem: . ez itt Mr. hosszú szoknyába és blúzba. Egyáltalán nem találom fáradságosnak.Elvált vagyok. .

” Furcsa ez az „újraélni”. hogy siettessük a végkifejletet. Biztos vagyok benne. és ez nem volt csekélység. Harminchét éves. maga van rajta Ariellel. de tudja. mint az ösztöné. hogy gyereke lesz.Mikor vette észre? Amikor meglátott Ariellel? . dehogy. Ránézek. a mai este csak egy közbevetett mondat lehet az események sodrában. amelyet érzek iránta. hogy szenved miatta. és semmi zaj nem hatol el idáig. a depressziót. aki ha feleségül vesz egy asszonyt. mivel Élisabeth ikertestvére. A vágy. hogy Élisabeth egyszer így szól: „Rákos vagyok. jóval előbb. és visszahatásként az én számomra is. Ez a nővérem. Maga is a legnagyobb meghatottság hangján beszélt Elsie-ről és Jopathariról.12 - .Hat éve. s amelyet majd annak is el kell viselnie. ő szólal meg újra: . ösztönösen. . Nincs forgalom. mintsem hinné az ember. . s nehezen lábalt ki belőle. Élisabeth.Mi ikrek vagyunk. hogy rendkívül fejlettek az anyai érzései. Mintha Suzy is átélte volna már egyszer a terhességet.Gondolom. hogy a leendő gyermeke mongolidióta. az ember csak a szomszéd utcabeliek autóit látja. Suzy? . hogy megszakítják a terhességet. . .Ezt nem én mondtam.Nagyon hízelgő a csodálkozása. Amikor elérzékenyült a csimpánzbébin. Mindkettő előre elmondja a másiknak a rendellenességet vagy betegséget. az abortuszt.Azt mondják: miért sajnálja. ez elég borzasztó.Igen. Tragédia volt ez a számára. amelyet elszenvedett.Ó. Tegyük fel. nagyon-nagyon boldog volt. ha az ember egy zsákutcában lakik. hogy jogom van megérinteni és megsimogatni a kezét. mert együtt tud érezni. E megkettőzött létezés bizonyára mindkét részről szorongást eredményez. hogy ostobaság lenne elpukkantani. fodros ruhájában ott ül mellettem a fehér tweeddíványon.Ezt én is ugyanúgy elmondhatom magáról. hogy a csimpánzanyák nem valami jó anyák. Maga jó anya. amit a nővérem már átélt. de depresszióba süllyedt. ahogy fogadja. Tetszik ez a fehér szoba a fehér lámpákkal.. aki a szomszéd szobában alszik vagy nem alszik. hogy nincs másik gyereke. Egymás mellett ülünk a díványon egy csésze kávéval a kezünkben. Csodálatos. mivel a magzat már több mint három hónapos volt. Elhatározták.Látja ezt a képet a pianínón? . Az ember mindennap tapasztalja. azok közül pedig csak nagyon kevésnek van autója. Úgy vettem észre. Elmosolyodik: .” Suzy makulátlanul fehér.Nem arról van szó.És nem ment újra férjhez? Újra elmosolyodik: . .Nem. tehát ugyanazokra a betegségekre vagyunk hajlamosak. szétfoszlatni csak azért. hogy Suzy sem kedvel „stikában” szeretkezni a szalon díványán. amit a nővérem már átélt. Előttünk a kis alacsony plexiüveg asztalkára egy csészealjra csokoládégombát készített. de nem én vagyok vele. Jane Goddall megfigyelte a trópusi erdőkben. Egyáltalán nem. amelyre még várakozni is gyönyörűség. Suzy legutolsó mondata visszhangzik bennem: „Nem szeretném újraélni azt. hogy nem szeretnék. A múlt évben terhes lett. amikor az állatkertben volt. . olyan forró burokként vesz körül bennünket. Szerencsétlenségére a vizsgálat kimutatta. sokkal több férfi van. Élisabeth hamar rendbe jött.Valóban Ariel van rajta. . amikor ott van Ariel.A maga számára. Bölcs az elhatározása. tetszik a rózsaszínű szőnyeg és a csodálatos virágcsokor. És a nők közt is előfordul ilyesmi. Ha elgondolja az ember. de nagyon is megértem. A mór kávéház óta hallgatólagosan elismeri. hanem túl kockázatosnak találom. Párizs kellős közepén vagyunk. Mindenesetre Ariellel. Nem szeretném újraélni azt. és az a mód.És maga nem szeretne másik gyereket? . Véleményem szerint ez inkább jellem kérdése. Mivel én hallgatok. Ed. Újra megszólal: . . . ne beszéljen ösztönösségről. gyereket akar tőle.

mondja Suzy aranyfényű szemével mélyen a szemembe nézve. a gyerekproblémát a második feleségem őnagysága fújta fel. amit elfogadok. elterelő hadmozdulatként egy második csésze kávéval kínál . hogy nem akar gyereket.kiáltja Suzy nevetve -. . részemről semmiképp. ő pedig.s egy csokoládégombával. Nem akarja felnevelni egy olyan otthonban. a felesége.Én meg előre megéreztem.Csak épp annyit jövedelmez. szép kilátással a hegyekre.Egyszóval egy kis paradicsom. maga pedig holnap nagyon korán kel.Él ott egy mexikói házaspár: Pablo. ami még a szüleimtől származik. .Nagyon szemtelennek fog tartani: előre megéreztem. hogy meghív. és iderendeltem egy babysittert holnap estére.Hát ez az.Sajnálkozás. amennyi arra elég. .Ó. Ez melyik volt? A frivol vagy a szenteskedő? . és lábujjhegyre állva megcsókol.És a farm? . Suzy. el akarván kerülni. hogy az ő részéről sem.Én is. hogy kifizessem Pablo és Juana bérét. állandó pénzzavarban volt szegény. . .Ed . hogy miért. Aztán ránézek a karórámra. miközben incselkedve mosolyog -. és persze egy nagy és igen kellemes ház is van rajta. no meg néhány befektetésből. .Miért félne? Hisz nem a hideg víz forrázta le.Idézem: „A varázslataim és a rontásaim. . . .” Suzy felnevet. És azt is elmagyarázta.Ki főz magának a farmon? . ez most sajnálkozás vagy vágyakozás? . s már rendeltem is asztalt két személyre. ha holnap este velem vacsorázna.És mit termel a farmon? .Mikor indul a repülője? . . Egyébként a farm ellát friss terményekkel.És maga? . Mindkettőjüknek aranyszíve van. . .A szenteskedő. Elmosolyodik: . Juana pedig ellátja a háztartást és főz.. . .Holnapután.közölte velem.Birkát tenyésztek.Valóban egy kis paradicsom lenne.Későre jár. .amit visszautasítok . hosszú percekig tartó meghitt némaság.Szóval nem bátortalanította el a két házasság? A maga esetében a leforrázott macska nem fél a hideg víztől?! .kiált fel lelkesen. hogy szó szerint értelmezzem a szavait. hogy elfogadja a meghívásomat. .Mi rendkívül jól megértjük egymást azzal a kis boszorkánnyal és azzal a nagy gézengúzzal. felkelek. Elsősorban az egyetemi fizetésemből meg a szerzői jogokból élek. amelyet nem áldott meg Isten. De tudja.Farmon élni a farmból! Mint Karen Blixen Kenyában. maga mindenre gondol! A nyakamba ugrik.Hol? A kedvenc vendéglőjében vagy a szállodájában? . Néhány hónappal a házasságkötésünk után . Ed . .Milyen józanul gondolkodik! Hosszú csend támad. talán mert a világért sem szeretném megtörni a meghitt hangulatot: .A szállodám melletti vendéglőben. Én is nevetek.13 - .utána és nem előtte . . a juhászom. ami vágyakozássá válhat.De miért a házasságkötés után? . Az édesség kitűnő. és halkan így szólok . és biztos vagyok benne.Ne emlegesse már folyton a varázslatait! A végén még én is kedvet kapok tőlük. a domboldalon. s én ismét bókolok Suzynek a szakácsművészetéért. De igen örülnék. magam sem tudom. . mely alatt semmi sem történik.Micsoda álom! . .hogy miért halkan. ha nem élnék benne egyedül. Suzy.Nem ismerem ki magam a feleségei közt.

de franciás akcentusáról és bájos mozdulatairól mondhatjuk-e azt. de elnézve a két asszonyt. Öt perc sem telt bele. mielőtt másodszor is megkötné velem a házasságot az amerikai barbárok között. hogy francia nőt vegyenek feleségül. hogy ennyire fiatal!” Jonathan azonban. Sikerült megegyezniük. Azért jött. és nem is rejti véka alá. Suzy is ragaszkodott hozzá. és idősebb is egy évvel. mintha vissza akarna vonulni. nemigen értettem. Mióta elváltam. bocsánatot kért az alkalmatlankodásért. el van ragadtatva az ötlettől. mindenről határozott véleménye van. s a baba. A „cute”-ban nincs semmi ilyesmi. hogyan tölthetne Juana egy kicsit több időt az unokahúgával: Concepción ne vonuljon el a nagynénje bungalójába. De ez nem vonatkoztatható Suzyre. aki minden körülmények között bizonyítékát adja a kellő tapintatnak. Yaraville-ba érkezésünkkor eszembe jutott ez a mosoly. az alakjáról is.” Suzy mosolygott.mondta -. Daleéknél hagyomány. A döntés gyakorlatilag akkor történt meg. hogy „csinos”. fejezet Az apámhoz hasonlóan én is francia nőt vettem feleségül. Olyan romantikus a külseje azokkal a barna fürtökkel! Milyen kár. Juana unokahúga. mielőtt megajándékozta volna a barátságával. és úgy tett. igen hamar megértettem. másrészt mert Concepción egy pár hónapos elbűvölő kislányt tartott a karjában. Erre azt kell mondanunk. átkerült az anyja karjából a Suzyébe. hogy csinos? Dehogy. de annál határozottabban Suzy irányítja a társalgást. María de los Ángeles pedig ott fickándozhat mellettünk a járókájában. hogy nem. elpirult (csodálatos volt barna arcán a pír). de ez nem egészen ugyanazt fejezi ki. Miért is lepődtek volna meg? Edmund Dale ugyanúgy cselekedett. Ekkor váratlanul betoppant egy szép. Például: „Her French accent is so cute!” Abban. egyrészt szívélyességből. Ám „el Senor” nagyon is jól értette ezt a mondatot. mivel Concepción közben feléje fordult és elbűvölően rámosolygott. mi hangzott el ott azon a két lépcsőfokon. vagy egy olyan férfira. „Micsoda szeme van . hogy egészen elképedtem. aki sokat adott a jó modorra. hogy „csinos”. Amikor észrevett bennünket. de nem szólt egy szót sem. és sétáljon rajta. és micsoda szempillái. A három asszony ezután szélsebes spanyol társalgásba kezdett. kissé barátságtalanul fogadta. s rögtön spanyolul szólt hozzá: olyan gyorsan pergett a nyelve. Másszon fel Yaraville legnagyobb . Amikor azt mondják egy lányról. hogy kedvesen bár. hanem segítsen főzni és felszolgálni. hogy rosszalló értelemben is használhatjuk. kamaszéletének számtalan érzelmi megrázkódtatása közül elszenvedte az egyiket. ahogy az apja.14 - . mintha ő volna a ház úrnője. aki sugárzó arccal ringatta a gyermeket. hogy mi a véleményem Juanáról. az öregek bölcsen bólogattak. mint az anyám. hogy Párizsban lépjen újra törvényesen frigyre. hogy ne kelljen azt mondani. amikor ötven évvel később Suzy megjelent a városban. Ami pedig Suzyt illeti. kezet nyújtott neki. Amikor ugyanis az apám magával vitte a feleségét Yaraville-ba. mint Ariel. és Suzy arról faggatott. Mondhatnám azt is. Beaulieu. hogy egy hetet eltöltsön a nagynénje bungalójában. Suzy azonban a világért sem akart ebbe beleegyezni. felállt. s először is egy sor beavatási szertartásnak vetette alá: másszon fel a ház tetejére. Jobb híján ezt az angol szót használom. Suzy csupa mosoly volt. aki egy fejjel magasabb volt. Suzy finom metszésű arcáról valóban mondhatnánk. tizenhárom éves lány. aki sokat kényeskedik. hogy „cute”. akit María de los Ángelesnek hívtak. aki sokat okoskodik. a szakácsnőmről. amely egyszerre nyúlánk és gömbölyded. Concepción. hogy üljön le. úgyhogy biztosította a lányt. Juana. így válaszoltam neki: „Nagyszerű asszony. őt egyhangúlag „cute”-nak találták. azért teszik-e. kritikusabb szemmel figyelte. Francia nő? Hát ez meg miféle új módi? Ezzel szemben. és beszéd közben fejteni kezdte vele a babot. kicsit úgy viselkedik. Nem tudok jól spanyolul. Juana ott ült a délutáni napfényben a ház előtti terasz utolsó előtti lépcsőfokán.II. Mihelyt Suzy elindult felé. sose lehet tudni. például olyan nőre. amikor Concepción azon félelmének adott kifejezést. hogy „csinos”. hogy szép. és éppen elvett a fiaitól egy babbal teli tálat. Aztán kérte Juanát. és. Amikor a repülőn az Egyesült Államokba utaztunk. Amikor a tizenhárom éves Elsie lányom meglátta Arielt. Mégis volt némi eltérés. Az igaz. s én mindenkinek bemutattam. amely a nagy népkeveredésen kívül került. ellenkezőleg. Suzyt és engem. és közvetlen természetességgel maga is leült a tál másik oldalára. van egy csipetnyi leereszkedés. hogy „csinos”. akivel csak találkoztam (egyébként nem voltak olyan sokan). hogy jelenléte „mucho molestosa” lesz „por el Senor”.

hatalmasságban. Egy gomb felvarrása dicséretes cselekedet. Ha sokáig kérleled. hogy az megcsípné. Suzyvel homlokegyenest ellenkezőleg áll a dolog. és körülményes hálálkodást érdemel utána. Nekünk. Pablo kiváló juhász volt . hogy bár tízéves és keménykötésű fiú volt.s ami nagyon hasznos egy annyira elszigetelt helyen. Csapjon agyon puszta tenyerével egy darazsat anélkül. vagy bement a faluba azzal az ürüggyel. kék szemű. és feltölteni a gödröket. őszülő tarkójú. „Kicsi. hogy a szép mosoly után egy puszit is kap. A leszakadt gomb viszont talán csak a ruha viselőjének a hibája. Juana és Concepción fél tizenegykor. Juana ezt mindig érezteti vele. nagydarab Jonathannal. vörhenyes. hogy a spanyol kifejezés sokkal jobban kifejezi a Pablo iránti hódolatát. kivéve egyet: elveivel ellenkezett. amit felajánlott. mint Concepción. soha nem köszönheted a szívességét eleget. csak egy busa szemöldökű. hogy ne lásson. hogy „my husband”. és láttam. nem léptem közbe. méltóságban Pablo közvetlenül az atyaúristen után következett. amikor angolul beszélt és Pablót emlegette. azt mondtam Pablónak: . mondta Jonathan csodálkozva. hogy csupa kátyú a farmomra vezető út.tölgyfájának a csúcsára. Számomra. akik nem a szerelmes tekintetével néztünk Pablóra. Juana élénk és mohó tekintete ellenben a legcsekélyebb zavar nélkül időzött férfiúi idomaimon. végül felvarrja. Talán még segített is ebben. következésképpen hosszas könyörgésre méltó a felvarrás előtt. meg is tette. Jonathan megbűvölten bámulta óriásira tágult szemmel. Csodálkozása abból eredt. Suzy ezen mindig csak nevetett. aki a munkaadója voltam. Hiába könyörgött Suzy. Hintázzon egy nyírfa tetején. mivel számára szépségben. amelyeket a többi férfi látványa keltett benne. ami oly ritkán valósul meg: az egyenlőségen alapuló barátság. A felvarrott gomb után egy kis gyógyír a lelkére! Tudvalevő. de a munka elhárításában is mester volt: gyakran elvonult a bungalójába egy „cafetitó”-t meginni. hogy nem nézik meg. csak jobban megszerette ezért Arielt. szabályos rajzú ajkával. Mivel még szép idő volt. úgy érezte. nem annyira azért. Ariel pedig sikerrel kiállt minden próbát. Először is kijelenti. vastag bajszú. hogy későbbre halassza a kért feladatot. Aztán hogy nincs ideje. Amikor Suzy először ebédelt Yaraville-ban. s a más férfiak iránti érdeklődéséből. egyszóval mindig talált valami kifogást. megcsípetem magam vele!” S anélkül. hanem mindig a „mi maridó”-t használta. maga is csak üggyelbajjal hajtotta végre azokat a hőstetteket. De mit sem veszített az érzékiségéből. de akkor jön a prédikáció! S mikor elkészül.” Szemérmesen nem beszél róla . kedvesen mosolyog hozzá. de merész”. A Juana széles homloka mögött rejtőző elme csupán két kategóriát ismert: a jót és a rosszat. hogy mindig egy kissé megalázó.Hozatni kéne salakot. amit minden módon meg kell büntetni. Concepción elpirult és lesütötte a szemét. Őrségváltáskor lenge öltözetben találkozott egymással a két csapat. kövér ember volt. melyeket Arieltől megkövetelt. a vízvezeték-szerelő vagy akár jómagam.különösen az apjának -. őszülő bozontos hajú. Ariel viszont könnyedén teljesítette mindet. Gyorsan és jól megcsinálja. Minthogy Jonathanban nem volt egy szemernyi kicsinyesség sem. olyan hiba. Szerinte Juana a férjére pazarolta azokat az érzelmeket. legyen az Donald Hunt. hogy varrjon fel egy gombot. Pablo a fejét rázta: . Juana. Juana a hollófekete hajával. „De ha akarod. fehéredő halántékú.15 - . s ezzel kész. a férje iránti szerelméből. mint Yaraville: ügyes ezermester. mint inkább abban a megvalósíthatatlan reményben. soha nem mondta. vagy kerülhetett a közelébe. Az idők során persze meghízott. hogy megvárta volna a választ. a levélhordó. s a két fiú közt megvalósult az. Amikor visszajöttem Párizsból. Jonathan szívét nagylelkűen. meglepő kontrasztban a szőke. harc nélkül odanyújtotta Suzynek. az mindig kész cirkusz. apu. Ám a szépségén kívül nemsokára egyéb értékeit is felismerte: „Tudod. Ússza át víz alatt az úszómedencét. Senki férfi nem léphetett úgy a konyhájába. hogy ne váltott volna ki szenvedélyes érdeklődést belőle. és ami még szokatlan. a villanyszerelő. Suzy és én pedig tizenegykor. ha az ember elveszít egy gombot. hogy annyira különböztek egymástól: Ariel tetőtől talpig latin volt. ha Juanát megkéri az ember. tejfehér arcával húszéves korában ugyanolyan szép lehetett. hogy nem kérted elég udvariasan. hogy elfogyott az árukészletünk. Davidson seriff. hogy agyoncsapjon egy darazsat. nagy szemével. és ő biztosan nem öleli meg hasonló helyzetben. reggelenként a medencében fürödtünk.

és szétfolyik. Kicserélt egy elromlott cipzárat. s ez a beszélgetés az egyik ilyen sétán zajlott le. hogy felújítsák a ruhatárát. hogy elég nagy kiterjedésű sík terep álljon rendelkezésre.Érzékeny pontra tapintottál: fogalmam sincs róla. Suzy felajánlotta. hogy bontsa le a hajfonatait. persze. és újra kiérünk egy kis aszfaltútra. Suzy dinamizmusa elképesztett. . A salak nem tud kiszáradni. A völgy is az én birtokomban van: derűs.A következő könyved miről szól majd? . Ennyi az egész. zöldellő sziget a környező száraz és sivár dombok közt. ennek születésénél csak egy kicsit kellett bábáskodnom. és kezdetben bölcsen a háttérbe húzódott. ha nem használnád fel írásra? . Dale.Ez most nem fog menni. ahogy Elsie mondta. hogy e téren Suzy bitorolja az ő előjogait. Az első feleségem.Ugyan már. Amikor Elsie megsebezte a hüvelykujját. a helyszíne némi magyarázatot kíván. és egy hónap múlva újra itt lesznek a lyukak. és hihetetlen mennyiségű munkát végzett. mint saját tulajdonára . Nem akartam hinni a szememnek. Ha Elsie-t táncestre hívták. . nagyon száraz az idő. Tizenhárom évesen. Ha azonban ehelyett vissza akarunk fordulni Yaraville-ba. s elragadó frizurát csinált neki. és ki nem állhatta a sok prédikálását. Egyszer-másszor azonban apró szívességeket tett a lányomnak. Suzy ösztönösen átérezte a helyzetet. aztán meg szeretném megtudni. természetesen úgy tekintett rám.16 - . Mr. amelyről nem tudom eldönteni. A völgy kincse egy tavacska. három kilométerre elérjük Beaulieu-t. Yaraville egy mély bevágásban épült. javasolta. amelynek a kivasalását Juana. Csak egy kis időt kell még adni neki. százméternyi távolság megtétele után balra fordulunk száznyolcvan fokkal . De ha megint szóba hozom a dolgot. Dale. megkérdezte: . amely az előbb említett völgybe vezet. mosolyogva átdolgozta az egész napot. vagy mint barátnőre? Elsie baba már valóságos kis hölgy volt. amely ugyanolyan meredek. későn feküdt. Suzy azt mondta: . „elszabotálta”. ahogy anyám szokta mondani -. mivel ritkán látta az anyját. A salak elporlad. Mr. maga is a dombba ékelődik.Most kezdődik a kutatóéved. mivel ez a hely valóságos kis medence. hogy kár lenne. Korán kelt.még most is csodálkozva emlékszem vissza rá . amely Yaraville elé visz vissza. hogy mivel foglalkozik a férjem. amikor az első esők leesnek. S mivel ezen én megütődtem. mint a Yaraville-ba vezető ösvény.Ez nekem nem büntetés. a saját piruláiból adott neki. .. Két vagy három témám is van. Látszólag nem volt sem ellenséges. vagy sem. balra rá kell térnünk egy igen meredek ösvényre.Miért bünteted magad ezzel? . ne nyugtalankodj! Nyilvánvaló. de közben folyton panaszkodott. mint termelni. Pablo így válaszol: . hogy megmossa a haját.kérdeztem tőle. Ha fájdalmas volt a menstruációja. Ősszel bekísérte a városba Elsie-t.Ez most nem fog menni. Nem gondolod. csak néha-néha dolgozott. beszárította a haját. A második törődött ugyan a kötelességeivel.hajtűkanyarban.s lehetetlennek tartotta. amely lehetővé tette az építkezést. de egyik sem vonz túlságosan. Újravasalta egyik ruháját. Úgy tekintsen rá mint vetélytársra. de igazán barátságos sem. aki jobban szeretett fogyasztani. De egy olyan témába sem akarok belemerülni. Elsie ezeket a szívességeket minden különösebb hálálkodás nélkül fogadta. amikor módszeresen és szigorú kronológiai sorrendben hozzáfogott tudományos ismeretterjesztő munkáim elolvasásához. folytonos háborúban állt Juanával. A tó legkeskenyebb részén egy kis hídon lehet átkelni a szemben lévő kapaszkodóhoz. Minden reggel nyolc órakor félórás sétára indultunk. hogy az anya szó számára negatív értelmű. hogy igazán tetszik-e. de a völgy túlsó oldalán. Egyéves korában . ha megvárjuk az első esőket.Persze. Jobb lesz. Mikor a könyvek felét már elolvasta. és ha elhagyjuk a házat. és sok-sok patakocska fut össze benne. . Sár lesz belőle. Ha továbbmegyünk ezen az úton.már szabályszerűen kacérkodott velem. A földút. Sőt nagyon is érdekes. Másrészt azonban eléggé egyedül érezte magát Yaraville-ban. Elsie-t Suzy érkezése nehéz probléma elé állította. ezt egy dombon alakították ki azért. De nagyon jószívű.

De ha az ember nem osztja ezt a véleményt. A délkeleti fekvésű teraszról rálátunk a lépcsőzetesen kialakított kis virágágyások tarka összevisszaságára. akkor egy szép. Sokáig osztottam a véleményét. de ezt rendezettebbé tettük széles. Nem mintha nem fogadta volna szívesen az újonnan érkezettet. a szakmájától teljesen idegen területeken is. A vaddisznó dombjának nevezzük. hogy nincs kaptató -. ide nyílnak a nappali. mivel ez a mesterségével jár. s levendulát. mint ahogy előtte az apja és a nagyapja is ezt a mesterséget folytatta. Donald olyan ember. Milyen találóan mondta Andersen: „ki nem állhatom a hegyeket: csak arra valók. hogy felkapaszkodjunk rájuk és lemásszunk róluk”. Ez a kikövezett út egy széles teraszhoz vezet. ezért a birtok nem volt körülkerítve. az ebédlő és a konyha nagy. Mivel egyetlen út visz csak hozzánk. különösen.körös-körül csupa szikla -. vörös. hogy termőföldet hordjunk oda. egy nagy. akkor leereszkedhet a völgybe. és így beszélgethetünk. fenyőkkel beültetett domb mögé érünk. egyik államból a másikba. kőlapokból kirakott lépcsőkkel. a völgy fáira. Az emelkedő igen meredek . az úszómedencére. különösen. átmehet a hídon. mert nem olyan fárasztó. megcáfolva azt a (nem egészen hamis) mítoszt. hogy elég sokszor lehet látni csizmában és sárosan. keszekuszán épített házban.Ám ha nem a bal oldali ösvényen megyünk. a kapukat. és testmozgásra vágyik. s közülük a legmagasabbak eltűnnek a messzeségben. kószálnak városról városra. testes férfi. Az úszómedence fölötti emelkedő is meredek. amióta Suzy itt él. egészen addig a napig. gyér fű. előttünk pedig az úszómedence támaszfalai. Hatalmas.ennek az az előnye. elég keveset eszik. egyik nőtől a másikig. Az eredmény belül az egymást követő lépcsőfokok. hanem más. hogy nagyszerű cégtáblát lehetne festeni róla egy angol kisvendéglő bejárata fölé. az is a falun keresztül vezet. bogáncs. Az igaz. Olyan a megjelenése. kakukkfüvet. gazdag fantáziájú ember. kirepedezett föld. amely szerint az amerikaiak folyton cserélgetik a mesterségüket. Csak kétujjnyi whiskyt iszik estefelé. Szívesebben választjuk az első változatot. hogy vélekedjem. Suzy és én tehát választhatunk a reggeli sétánk során: vagy az aszfaltozott úton megyünk és azon is jövünk vissza . Donald állatorvos. nem valószínű. sarkok és rejtett zugok. s világéletében egyetlen asszonnyal élt. hogy zuhanyozás után is enyhe istállószagot áraszt. hogy bárki is rosszindulatúan behatol a birtokunkra. a szája nagy. nincs összhangban a tartalommal. mint a rá következő. már tizenöt éve házasok. jobbra pedig egymással váltakozó lépcsőzetes kis kőfalakkal. mértéktartóan dohányzik. ha szabad ezzel a kifejezéssel élnem. de ugyan miért kellett az első találkozásuk után két héttel arról faggatnia. Hunték nyolcszáz méterre laknak tőlünk a Yaraville-ból Beaulieu-be vezető kis aszfaltozott út mellett. mivel Donald szülei és nagyszülei folytonos hozzátoldozgatással építették otthonukat. Maryvel. odakint pedig a tetők összevisszasága. ahol egyetlen helyiség sincs azon a szinten. Maryről nemigen tudom. mert itt él egy magányos öreg vaddisznó. a falakat. amikor nagy bánatomra az események bebizonyították. akinél a csomagolás. melyek legmagasabb pontja ezer méter lehet.legalábbis a kezdetén.17 - . Apám nem szerette a korlátokat. mely . hanem jobbra térünk le az aszfaltozott útról. hogy akar-e gyereket tőlem.ezért a szólásáért mindig kiérdemli Mary bosszús pillantását. amely az első pillanattól kezdve elbűvölte Suzyt. úgy gondolta. arca kövérkés. a vaddisznó dombjára és mögötte a kis hegyekre. s a másik oldalon újra felkapaszkodunk. Donald Hunt pedig döntő szerepet játszik elbeszélésünkben . így adva meg horizontunknak a mélységet. amióta Donald egy nagy télikertet rendezett be. amelyek lehetővé tették. együt. Valójában Donald finom lelkű. amely Yaraville-lal szemben fekszik. a műveltsége pedig figyelemre méltó nem csupán a zoológiában. Élni azonban nagyon kellemesen lehet ebben a házban. és olykor elég parlagias kifejezéseket használ: meglehetősen gyakran kezdi például így a mondatait: „Én naphosszat a tehén segge mögött kajtatok” . Hunték a stabilitás figyelemre méltó példái. vagy leereszkedünk Yaraville-lal szemben a völgybe. Ám a látszat megtévesztő. fogékony. Az is biztos. és felmászhat a túloldalon. üvegezett ablakai.bár akaratlanul szerencsétlen szerepet játszik történetünkben. Hunték közeli szomszédaink és a legjobb barátaink. díszcserjét és verbénát ültessünk. hogy téves ez a vélekedés. Marynek van egy csomó jó tulajdonsága. a rácsokat.

aki ezt udvariasan eltitkolja. hogy valószínűleg igazat beszél. aki a városban tanult. aki olyan finnyás a jó modorra. „szegény Leopoldnak” nevezve. s volt benne egy kis bárszekrény is. és mindenki úgy kedveli. még a szobájában is az elhunytat ábrázoló fényképek tömege borítja a falakat. és a fülébe súgja ravaszul. olyan gömbölyded és nőies Phyllis. mert amúgy hétvégeken szoktunk együtt ebédelni.mondja Phyllis hozzám fordulva. csak ha kimérten megkér. mint a mókusoké. Olyan életvidám. Phyllis néha fontoskodva megkérdezett valamit. De egy csapásra megváltozik majd a véleményük. hisz mást sem csinálok! . Szerettem ezt a helyiséget. Phyllis bájosan hátrafordulva tudakolja: . vesszőből font karosszékekkel volt bebútorozva. a férje halála óta szintén Huntéknál lakik. úgy véli. hogy a két kislány. mintha már elfeledkezett volna az előbbi kérdéséről. Evelynben semmi báj nincs. Donald elneveti magát mögöttünk. Bár idősebb Marynél.nagyon behízelgő a modora -. Szabatosan fejezi ki magát. mihelyt a kislány meglepő módon szépülni kezd. s ahogy haladunk előre. sem Arielt.Mást sem? . Hűvös este volt. Folyton a férjét emlegeti. ragaszkodó. Ha jól emlékszem.Mást sem mondasz. Phyllis. amikor Mary azt javasolta. s végül Donald zárja a menetet. melyeket egy kerek asztal köré raktak.Imádnivaló ez a Donald . Elsie-vel ellentétben. aki ezt értésére is adja. hogy a kávét a télikertben igyuk meg. aki még nem serdül. Ha Phyllis valakinek bemutatkozik. vidám és nevetős. hogy ott sokkal melegebb van. a tetején kávéfőzőgép trónolt. Kezdetben azt hiszi az ember. Donald. és egyáltalán nem érdekli sem Jonathant. fiatalabbnak látszik. Étkezés közben a szokásos dolgokról folyt a szó. hogy a széles üvegablakok mögül előtűnő sötétség hideg és fenyegető is lehet. csak az időpont volt az. és bágyadtan a karomra támaszkodva hozzáfűzi: . találkozhasson. hátra-hátra szól. miért nevetsz? Talán valami ostobaságot mondtam? . Elsie szerint pedig. Mary. mégsem volt fullasztó a hely. Amilyen kevéssé dicsekedhet Mary az alakjával. hogy Suzy mennyire megkönnyebbült. azonfelül megvan a maga józan parasztesze. de a válaszokra nem is figyelt oda. a fehér függönyök pedig elleplezték. Kényelmes. gyakran virágmintás ruhákat hord. mivel Evelyn soha ki nem nyitja a száját. mivel Phyllis a fodrászon és a ruhákon kívül semmire sem költ. hogy megtanítsák sakkozni. mint a növényeikével. s valahányszor megemlíti. Úgy örülnék neki! .18 - .Ejnye. s jól láttam.válaszolja Donald -. november ötödikén. aki bekukkantott hozzá.térző. Az egzotikus növényzet felnyúlt egészen a mennyezetig. Donald a pácienseiről beszélt. Még télen is világos. Aztán én következem a belém karoló Phyllisszel. szeretetreméltó. és egy kis idő múlva mindkettőjüket megveri majd.Folyton bókol. mivel Hunték kevesebbet törődtek a saját kényelmükkel. hogy valóságos zseni. Evelynről. Elsie iskolatársáról és titkainak letéteményeséről Hunt azt állítja. őt is védelmeznie kell. A levelek közé elrejtett kis fényszórók kellemes hangulatot keltettek. Önmagában véve e meghívásban még nem volt semmi szokatlan. de ugyanakkor kellemes hangján-. Friss és rózsás arcából kerek szeme kissé kidülled. de rövid idő múlva rájön. . . tarka.kérdezi Phyllis. ha a közepesnél alacsonyabb lenne az intelligenciahányadosunk. az ebédlőt pedig nem fűtötték eléggé. mindig elhullajt egy könnycseppet. egy szerdai napon történt. azon a néven. szolgálatkész. Buzgón vetélkedni fognak. szép ívű szája.Ed . Szabályszerű menetben vonulunk be. hogy Hunték meghívtak bennünket ebédre. hogy viccel. mivel az jobban illik az „aurájához”. csinos orra van. A „szegény Leopold” jókora járadékot hagyott rá. amelyet nemrég építettek hozzá a házhoz. Ha éppen nem szegény Leopoldja miatt ont könnyeket. ha lépcső következik. hogy végül már azon morfondírozunk. Nehéz megállapítani. mert tudtuk. bár szókincse korlátozott. Egyetlen lányáról. csaphatnád nekem a szelet. de ez lényegtelen. a karjánál fogva rögtön félrehúzza . de természetesen hullámos. dús szőke haja festett ugyan. Phyllis. nem járna-e némi előnnyel. . Mary a beaulieu-i apró hírekről számolt be. Annyira bájosan teszed. amelyet ő választott magának. karon fogja.Ugyan. hogy igaza van-e vagy téved. melynek kamatai egyre gyűlnek. hogy kérdezhetett ilyesmit? Mary nővére. Ő. idősebb és magasabb termetű lévén Suzynél. szólítsd Eileennek.szól oda Phyllis ostoba. drágám . hogy az átlagosnál alacsonyabb az intelligenciahányadosa.

Eh.Jobb lenne.kérdezi Suzy. és gyengéd érzések fűzik hozzá.mondom. Phyllishez fordulok: . Donald rám néz.Egy nagy.szól Mary. ha nem törődne vele.Ó. mi az . de azért olyan aranyos és jó fiú vagy. hogy meg is jegyzem.Akkor természetesen az anyjának kell vele törődnie .mondja Donald csöppnyi türelmetlenséggel. tőlem jobbra Phyllis.Istenem. . . . Bajuszt kellene növesztened.veti közbe Mary. . A magasabb rendű emlősök anyai érzéseinek kialakulásában komoly szerepet játszik a beavatás és az utánzás.magyarázza Donald -. Négy éve megölte az első kölykét. farok nélküli majom. .Ha föltétlenül szükséges! De Phyllis félresöpri a fenntartásait. . s az anyja a legjobb egészségnek örvend. .De Don . balra Suzy ül.Mi az. hogy álmunkban sem találnánk nálad alkalmasabb személyt egy csimpánzbébi felneveléséhez. de nem hiszem. Körbeüljük a télikert fonott kis asztalát.Micsoda szörnyűség! Miért tette? .válaszolja Phyllis a kezét a karomra téve. és nem bízhatnák rá az ápolását a segédszemélyzetre? . .mondja Donald. . hogy Donald jobban szereti Phyllist. tüntetően otthagyva a férjét. Maryvel a jobbján. mint a feleségét. látva. hogy mulattatja Phyllis.Az fiatal és gyakorlatlan . Phyllis . hogy megrémült.Mert a múlt évben tartottál egy előadást a főemlősökről. rágyújthatok? Suzy mosolyogva „igen”-t bólint.mondom. szegény Donald . Szóval . sok munka.Szép kis mentség! . Ed! . mert rendszerint rá sem hederít a Mary dohányzás ellen vívott háborúskodására. Látszólag habozik.az állatkert vezetősége úgy gondolja. Ed .Miért éppen rám? . .Rám gondoltatok? . rá kell gyújtania! Imádom.Szóval . de vonzza is. Maryvel szemben viszont mintha folyton védekezne.kérdi -. párnás ujjaival a pipáját veregeti. Világos.Nono. . hogy főemlős? . s lelkendezve felkiált: . de nem tudja. Félek az elhízástól. ez csak vicc . . először véve fel a beszéd fonalát -. a gorilla vagy az orangután. .19 - .Donald ismét nevet. több szem többet lát. mert láthatólag akar valamit mondani. . . Suzy nevetve állítja. . Mikor azonban Mary meglátja. az üres székre ül. hogy valóban tétovázik.szólal meg Suzy. s vastag.Az állatkert igazgatójától származik az ötlet.kezdi újra hozzám fordulva . Maga is fogságban született.Lássuk. mint a csimpánz.Egyébként is.Ó. hogy Donald előveszi a pipáját a zsebéből. és már kész is könnyekre fakadni sógora elkövetkező halála miatt. mint egy nagy csecsemő. . . köszönöm.szólal meg Phyllis. . miért kell bárkinek is felnevelnie azt a csimpánzbébit? Árva talán? . miután megszületett. Donald Phyllis mellé telepedik.mondja Donald.nevetek. és én is úgy vélem.kérdezi Phyllis.De a mostani esetben nem zárhatnák a leendő bébit egy külön ketrecbe. Kezdek kíváncsi lenni.Igen.Messze is van. igen. hogy egy kis élőlény bújik elő a testéből. Suzy és Mary közt egy üres fotel van. ahogy a pipa szopókáját szívja! Olyan.mondja Donald. aztán meg. . . Mary pedig élesen így szól: . . Először is azért.mondom. és soha nem láthatta. . . mielőtt megvizsgálom. hasonló az emberhez. mintha összefoglalná az előbb elhangzottakat -.Előbb-utóbb felfal valamelyik oroszlán . van egy javaslatom. .Dehogyis.Felszedtem pár kilót. ezért nem akarom abbahagyni a dohányzást.Nem vagyok biztos benne. mert Donald szerdára hívott meg bennünket.Feltételezik. Mindenesetre sokkal fesztelenebbül érzi magát a sógornője társaságában. November végén fog megszületni.Erről meg vagyok győződve .csóválja a fejét Mary. és alig fizetnek valamit! És miért éppen terád van szükségük. . az az állatkert . hogyan fogjon hozzá. hogy szülnek a nőstények.Elaltatják az oroszlánt. hiszen van valakijük arra a helyre! . rágyújtson-e.Hölgyeim .

Suzy. olyan lelkesen beszélsz.Rengeteg dolgot csinálhatnak vele. És már elkezdték a jelbeszédre tanítani. amikhez én.továbbra is feltételes módban maradva . drága Mary! Tanulmányozhatják a viselkedését. mint Hayesék. Na hiszen! Eszem ágában sincs végignézni. Ha összehasonlítjuk a csimpánzt egy olyan emberrel.Kér még egy kávét.Nevetséges ostobaság! . tételezzük fel.mondja Mary -. Mindenesetre . . vagy megtaníthatják a beszédjelekre is. hogy egy vadállatot megszelídítsünk! . és kisvártatva Phyllis maga is zavartan nevetni kezd. tételezzük fel . ha lehetőségünk van rá? . . Washoét. ahogy az a szörnyeteg belecsimpaszkodik a függönyeimbe.Dehogy . melyik utat választanád? .Azt hiszem.És milyen következtetést vonsz le ebből? . . . Hidd el. mint egy süketnémával. Hatéves korában mondta ki az első szavakat. az emberi beszédet is meg kell vele értetni.De Ed .Miért? . hogy elhatározom. hogy először azt hittük. Megelőzve a kínálását. hogy jelekkel fejezze ki magát. . aki megtanulta a jelbeszédet. hogy magadhoz veszed a csimpánzbébit. .Igen egyszerű okból.Köszönöm. .Tévedés. A beszédjel egy gesztusnyelv. A jelek.kérdezi Mary. hogy kommunikálhasson velünk. hogy megrendült a család.mondja Mary bosszúsan. mint Gardnerék. jobban szeretném. . Megpróbálhatják angolra tanítani. meg kell tanítani. A hangja olyan metsző. de nem tudta kimondani őket.mondja Mary -. .én is megtanítanám a csimpánzbébimet angolul.Phyllis olyan későn kezdett el beszélni . Suzy? . Suzynek lesz annyi esze . és lendítek kicsit a társalgáson.Hogy lehet egy csimpánzbébit emberek közt nevelni? . a süketnémák számára.Hát akkor mit csinálnak vele? . És mindezt csupán azért az örömért. hogy rátok akarja sózni azt a csimpánzt. Én ötéves voltam. Az általa ismert angol szavak jelentik majd a passzív szókincsét.Hogy nem úgy kell bánni a csimpánzbébivel. közbelépek. Biztos emlékszel. hogy magadhoz veszed ezt a csimpánzbébit.Ne engedd. majd Suzy szólal meg: .Megtanítanám a jelbeszédre. .De Ed . nemigen érti. és nagyon bántott. hogy Donald beadja Ednek ezt a képtelenséget! Az az igazság. hangsúlyozom. nem is tudom .20 - .mondja Phyllis tágra nyitva dülledt szemét -. hogy nálunk nevelje. mint Gardnerék a csimpánzukat. amelyeket megtanul. Kellogék kis csimpánza nyolcvanhét angol szót értett meg. mert én határozottan elleneztem. .kínálja Donald.Egy csimpánzt nem szelídítenek meg. Megértette. mint Premackék vagy Rumbaugh-ék. valami mesterséges nyelvre. Nem határoztam el semmit. és a két kezét a fotelje karfájához feszíti.Ez lehetetlen.. életed legnagyobb ostobaságát követnéd el. Nagyon csodálom Gardnerékat.mondja Donald -. és emlékszem. Mivel néma. . szó sincs róla. Úgy vélem. Mintha már el is határoztad volna.mondja Donald magára erőszakolt nyugalommal. .mondja Mary elképedve -. De mivel nem süket. Igen figyelemreméltó úttörő munkát végeztek. összetöri a bútoraimat. . hogy rajtam nevetnek és nem rajta. ha Ed olyan ostobaságokat csinálna.teszi hozzá csillapító tekintetet vetve Mary felé -.Ahogy Arielt nevelte. drágám . Az állatkertnek nagyon kis számú a személyzete. az aktív szókincsét képezik majd. gyerekágyban és sok-sok szeretettel. de nem süket. Vadállat marad. hogy Gua. Suzy. feldúlja a csecsebecséimet. süketnéma.Ó. amikor a szubvenció megvonása miatt abba kellett hagyniuk a kutatást. . Hogy is tehetném. amikhez ő ragaszkodik. hogy megakadályozza ezt az őrültséget. Ed. A költségvetést pedig most nyirbálták meg. . miért mondod ezt nekem? Hisz tudom! Rövid csend után mindhárman nevetésben törünk ki.Hát remélem. hogy a csimpánz néma. amikor kimondta: „Papa. s nem olyanokat. nemet intek a fejemmel.Ed . Miért ne halmozzuk a jeleket. Cumisüveggel. Egy kis időre elhallgatunk. azaz képtelen beszélni. anélkül hogy előbb Suzyvel megbeszélném? Ez a vállalkozás őt érinti leginkább.mosolyog Suzy.” .tiltakozom csöppnyi zavarral -. és mindent összepiszkít. figyelembe kell vennünk. drága Phyllis. nem. mint Nadia Kohts vagy Kellogék.

nagyon csekély lesz az ára. amit te fizettél nekik érte. a macskára. odajön. úgyhogy amikor a macskát megvettük. hogy újra érezze gazdái jó illatát.Hogyan? Fizettem? Hát meg kell majd vennem? Te valami ajándékról beszéltél. a kezünket szimatolja.Milyen gyönyörű megfogalmazás! És milyen kiváló hitves! .Mi a véleményed róla? . de ide-oda csapongva. mint egy gyerekkel. s nem is olyan rosszul nevelt.Egy okkal több.Szóval . .” Csak az ágyban említjük meg újra az állatkert javaslatát. Úgy érzi. hogy bedugom a kulcsot a bejárati ajtó zárjába.és a miénk is. nem az a fáradhatatlanul ugató gyászos fajta. hogy egy csimpánz nem szelídül meg. igenis lebilincselő egy antropológus számára. hozzáfűznék valamit. nyugalom. ha ezt gondolnám. s ha felnő. amely egy bokor aljában felejtett újság miatt fél éjszaka ébren tartja az embert. Engem csak úgy tartanak. ha Yaraville-ban nő fel. de be is csukja rögtön. . Suzy diplomatikusan hallgat. az emberhez genetikailag olyan közel álló főemlőst? . hogy köszöntéskor piszkos mancsát előrenyújtva ránk ugorjon. Nyilvánvaló. épp ezt akartam mondani. E nélkül mit szólna a felügyelő bizottság? De biztosíthatlak. bajjal. . ha elutazunk? . miután több évig élt velünk szabadon és boldogan. Ez kétszeres felelősséget jelent részben magunkkal. hogy újra érezze bundájának a melegét. . Ennyiben maradunk. vigyorog. átvennéd Gardneréktól a stafétabotot? . Random. A számból vetted ki a szót. gyökeresen megváltozik az élete . anélkül hogy valami fontosságot tulajdonítanánk annak.Ha megengedi. Donald érzi. Tovább beszélgetünk.nevet Donald. .És könyvet írna a fejlődéséről? . . sok-sok örömmel és a tudományos munka elégtételével. Elsie . csóválja a farkát. magától értetődött. . És egészen más hangnemben folytatja: .nem fog semmit tenni ellene. Mintha azt gondolná: „Végtére is nem én vagyok a házőrző. nehogy rátiporjon hálótársára. vakkantás hallatszik. ha hosszú éveken át otthon tanulmányozhatna egy. de azt is érzi.Több. isten tudja. mintha azt mondaná: „Hja úgy! Ők azok. bosszúsággal! Agyő. Ed. Én még nem akarom elkötelezni magam. a kis macska. Végül viszonylag korán elbúcsúzunk.21 - .állapítja meg Suzy -. . hogy azt meg Randomnak nevezzem. Mi lesz. megkísértett valami „őrültség”. ugyanannyi vesződség lenne vele. Mary ellenben nem titkolja csalódottságát.Mi vagyunk azok.Hivatalosan az állatkert csak eladhatja. Mary csupán saját lelke megnyugtatására tiltakozik.Egyébként miért emlegetünk ostobaságot? Egy kísérletről lenne szó. .. hogy kommunikálhasson vele. Villanyt gyújtunk. Huntéktól hazafelé.Az állatkertnek az ilyen esetre megvannak a határozott szabályai: bármikor hajlandók visszavenni tőled azon az áron. De van itt egy bökkenő. ha már nem tudjuk többé kordában tartani? . gonddal. hogy mindezt a javára írjuk.Írjuk a javára. s az olvasólámpát már eloltottam. kéjesen alszik. s a beléptünkkor csak a fél szemét nyitja ki. hogy egyelőre nem kell erőltetni a dolgot. miért. s embertelenül újra ketrecbe zárjam. és behatolhasson az állatvilág homályába? . Akkor minden rendben!” És miután Roderick visszafeküdt.akinek elvben a tulajdona -. a pár perces úton nem beszélünk a csimpánzbébiről. Szóval. Roderick! A kutya rögtön elhallgat. rend! Agyő.És megtaníthatná a jelbeszédre. odasimul hozzá. egészen komoly kísérletről. utazás! Kire hagynánk. vigyázva. pislogva figyel bennünket.Suzy. és főképp viszontlátásra.Beképzelt lennék. kétszer vagy háromszor erősebb. és hogy Suzy visszautasítva az ő szövetségét és pártfogását . a Roderick nevet adta neki.kérdezi Suzy a nyakamat csókolgatva. Elváláskor mégis ismét a régi szívélyességgel ölel meg bennünket. majd elégedetten visszafekszik. Hála istennek. professzor úr. kamatoztassuk a számlát sok adott és visszakapott szeretettel. részben vele szemben. mint az ember. . Egy-két másodperccel azelőtt. Nem lenne lebilincselő. Hanem a kutya. amiről beszélünk. hogy visszaadjam az állatkertnek. hogy nyert ügye van.Terheljük meg a számlát sok kiadással. Nehezen tudom elképzelni. amikor (mi is) összebújva fekszünk.

Juana pedig (biztos lévén a sikerben) megkérte Suzyt. Suzy nőiesnek találta. Emma jól ismerte a jelbeszédet. hogy mit gondolsz róla. Intelligens volt. s a jeleit kifejező arcjátékkal kísérte. a csimpánzbébink olyan aranyos. Egy hónapra fogadtuk fel. de csináljuk meg. sötét színű szoknyákat hordott. olyan kedves és megható lesz. Nekik az tetszett benne. mivel nem volt senki. Remélem. hogy napközben odahozhassa a gyereket Yaraville-ba. a négy lábát a levegőbe emelve megpróbálta az egyik forgácsszalagot a lába köré tekerni. hatalmas. A hangja híján a szeme beszélt. lapos sarkú cipőket. de lelkesen láttak hozzá a munkához. jó megfigyelő. hogy kevesebb jelet használjon és lassabban mutogasson. amit az előbb beszéltünk. hogy játsszunk vele.22 - . Én is nagyon boldog vagyok. Élénk volt és lelkes. de tíz évvel fiatalabbnak látszott. az arca azt sugallta. Lenyűgöző és nagyon szép látványt nyújtott. s azért jött. lebegő csokorba volt kötve. komoly. tele érdeklődéssel a hozzá hasonlók iránt és megható vággyal. szabályos arcvonású nő volt. hogy a következő könyvedhez olyan témát találtál. gesztenyebarna és olyan bizakodó. hogy titkos nyelvük lesz. Emma kacérsága csak a csokornyakkendők viselésében és a szemfesték használatában nyilvánult meg.Mindjárt elmagyarázom. Suzy csokornyakkendőnek hívta. amit még az osztályban a tanár orra előtt is használhatnak. A gyerekek csak hétvégeken tanulhatták a jeleket. María ettől kezdve a nappalinkban töltötte a napot a járókájában. mint az az állatkertben látott bébi. és tizenkét évig maradt nálunk.. Egy egész selyemblúzkészlete volt. s az asztalunknál ült a magas székében.Őrültség. . ha egy felnőtt gyermekesen beszél. szinte hívogatott. Emma nem nőies. mély és dallamos lett volna. de nem süket. Néma volt. Ez a nyaksál laza. hogy néma. és soha nem jött méregbe. aki a jelek szerint anyja talpraesettségét örökölte . ahogy a jeleket mutatta.mondja . szép fekete szemét szemceruzával gondosan kiemelte. de mihelyt kezdtük érteni. megcsókolja a sötétben a homlokomat. és azt állította. ahogy mi beszéltünk. Emlékezz rá. hogy szolgálja őket. És ahogy ránk nézett. A szép Concepción -.De te. Suzyvel lelkesen nekiálltunk tanulni a beszédjeleket. mert a hangja .És neked mi a véleményed a dologról? . mintha kívül állna az emberiségen. barna. ami lelkesít. az arcomat és a számat . mint mi. Suzy. Ugyanolyan gyors tempóban mutogatott. María de los Ángelest a nénje gondjaira bízta. majd segítsen nekünk a csimpánzbébi oktatásában. És kinyújtózva egész az arcomig. Egy idő múlva azonban Juana nyugtalankodni kezdett.bizonyára lágy.viharosan végződik a dolog. s ez kezdetben nagyon megkönnyítette a tanulásunkat. te magad mit vársz ettől? . a száján még kevésbé. és én is újra levegőhöz jutok. mint az a kellem és gyorsaság. Gazdag szókincse eleinte ugyanúgy zavarba ejtett bennünket. széles. s a gondjait négyszemközt megosztotta velem. Gyakran sajnáltam. És micsoda szeme volt! Kerek. arca és az egész személye bizonyos szerzetesi levegőt sugárzott. Fekete haját egész nap szoros kontyba fogva viselte.Ebből még nem tudom meg. aki a bungalóban vigyázhatna rá. a gyerekeket is beleértve. de rögtön láttuk. tövig vágott körmén soha nem láttam nyomát sem a festéknek.Azt gondolom. Emma Mathers november tizennegyedikén érkezett Yaraville-ba. jóság oda.Akkor . mivel beleszámította a jóságát is. minden blúza nyakát a blúzzal megegyező színű és anyagú sállal díszítette. Nagyon türelmes volt velünk. hogy nem élethű. Egyenes szabású.most visszaadom.szakácsnői állást talált a városban. Negyvenéves volt. Csak az életrajzát ismertük és egy fényképét. kértük. . Valószínűleg ugyanolyan komikusnak tartotta. Magas. hogy a század elején sok művész viselt ilyet Franciaországban. . . Én pedig állítottam. megkérdem: . hogy megtanítsa rá a Dale családot. Mihelyt megérkezett. hogy Emma szerint az élet mások ügye és nem az övé. hogy játszott. Amikor visszatér a nyugalom. széles vállú. noha ügyetlenségünk és gesztusnyelvünk pontatlansága néha megnevettette.összhangban az egész egyéniségével . hogy jóság ide. Nagy hatással volt rám.

- Senor, mindjárt elmagyarázom, mi bánt. Sokat töröm a fejem a kisbaba miatt. Én főzök, a senor a dolgozószobájában van, a senora a saját szobájában, vagy bevásárolni megy. María de los Ángeles tehát a leggyakrabban senorita Emmával van vagy akárkivel a házban. - Juana, mondd meg őszintén, panaszod van Emmára? - Ó, senor, a világért sem! Senorita Emma olyan jó, akár egy falat kenyér. Az asszonyok gyöngye. Valóságos szent. Sokkal jobb, mint mi mindnyájan, szegény bűnösök! Juana, mintha még nagyobb nyomatékot kívánna adni mondandójának, perzselő tekintetet vetett rám. - Akkor - kérdezem -, hol itt a baj? - Az a baj - mondja drámaian -, hogy a senorita néma, s hogy tanulja meg a kicsike a keresztények nyelvét, ha senki nem beszél hozzá? - Juana - szólok közbe -, mit értesz te a „keresztények nyelvén”: az angolt vagy a spanyolt? - Mind a kettőt. Először is a leghasznosabbat. Másodszor a legszebbet. - És melyik a leghasznosabb? - Az angol, senor. - Nos, Juana - mondom őszintén -, megígérem neked, hogy mától fogva Maria sok-sok angol beszédet fog hallani... - Ó, senor! - kiáltja, megragadva mindkét kezemet és teljes erejéből megszorítja -, hogy megkönnyebbültem! Valósággal meghűlt bennem a vér, mikor felszolgáltam önöknek az asztalnál, maguk meg hadonásznak, akár a gyengeelméjűek! Néha már nem is tudom, mit gondoljak... Miután döntöttünk a csimpánzbébi ügyében, sürgősen át kellett alakítanunk számára a gyerekszobát. Ajtót vágattunk, hogy át lehessen belőle járni Emma szobájába. A másik oldalon már volt egy ajtó, a mi szobánkból nyílt. Éjszakánként a két ajtó, Emmáé és a mienk felváltva lesz nyitva, hogy csak az egyik szobába hallatsszon be a sírás: az a szoba az ügyeletes, a másik pedig viszonylag nyugodtan tölthesse az éjszakát. Egy erős vasrácsot is szereltettem a gyerekszoba egyetlen ablakára, nehogy betörje az üveget a bébi, illetve hogy később, ha megnő, ne szökhessen meg. A földszinti bejárattól lépcső vezet az emeletre, a lépcsőtől jobbra van Emma fürdőszobája, a szobája, a gyerekszoba, a mi szobánk, a fürdőszobánk és rögtön utána - a ház egész szélességében és magasságában, föl egészen a tartógerendákig - a játékszoba. Azért említem meg, mert különböző csodái nagyon tetszenek majd a mi kis növendékünknek: van itt rex, tekerős foci, gyakorlólabda az ökölvíváshoz, szobaevező, három méter magasan elhelyezett kosár palánkkal, és egy erős horoggal a plafonra felfüggesztett sima kötél: jól fog jönni esős időben, ha növendékünk nem bír magával. A folyosó másik oldaláról nyílik a három gyerek szobája és fürdőszobája. November huszonkilencedikén délután két órakor, amikor épp befejezzük az ebédet, az állatkert igazgatója értesít bennünket, hogy a várt esemény bekövetkezett. Mr. Hunt és Mr. Smithers már a helyszínen vannak, éppen most indítják meg a szülést. Hideg van. Jó melegen felöltözünk, fogjuk a régóta előkészített és bőröndbe rakott pelenkákat és ruhákat, és Elsie gyerekkori ócska birkabőr kabátját is magunkkal visszük. Elhelyezkedünk, hideg van az autóban, a fűtést a maximumra állítjuk, és türelmetlenül várjuk, hogy melegedni kezdjen. Kevés szót váltunk, megállapítjuk, hogy havazni fog, és visszafele az orrunkig se fogunk látni. A hideg pirosra csípi Suzy arcát, csillog tőle a szeme, úgy találom, hogy kis szőrmesapkájában olyan, mint egy bájos szláv nő, és gratulálok neki. - Az ujjaim is szlávok, fagyosak. - Kis idő múlva érezni kezdjük a fűtést, lehúzzuk a kesztyűnket, és Suzy így szól hozzám: - Gondolkoztál már, mi legyen a bébi neve? - Megrázom a fejem. - Arra gondoltam - folytatja Suzy -, hogy két szótagos nevet kellene választanunk, két tiszta, jól csengő magánhangzóval. Én a Leót választottam, ha fiú, és Chloét, ha lány lesz. - Minek két tiszta, jól csengő magánhangzó? - Hogy a bébi minél könnyebben megjegyezze őket. „Chloé, Leó, Chloé, Leó” - ismételgetem, és kijelentem: - Tulajdonképpen jobban tetszik a Chloé. - Nekem is - mondja Suzy -, a Chloéban van valami előkelő. Akit így hívnak, az sokra viheti. Nevetek, fél kezemmel elengedem a kormányt, és megcirógatom az arcát, a nyakát. - Ne, ne - mondja -, felizgatsz!
- 23 -

- Nagyon korán érkeztek, még messze van a szülés vége - mondják az állatkertben -, de addig elintézhetjük az adásvételt. Majd meglátják, elég sokáig tart. Valóban sokáig tart. Az okirat nyakatekert körülményességgel van megfogalmazva. Olyan kimerítő részletességgel tárgyal minden pontot, hogy magunk is kimerülünk bele. Suzy a hátam mögül olvassa a szerződés szövegét, s naivan megkérdezi, mi történik, ha a bébi halva születik. - Erre is előre számítottunk - mondja a bonyolító. Idős, őszülő férfi, mindene petyhüdt és lefele lóg: a szeme, az orra, a szája. Folytatja: - 5. paragrafus, 3. cikkely: az akta érvénytelen, és a csekket visszaküldjük önöknek. - Akkor minek írjuk alá az aktát és a csekket, mielőtt a bébi világra jön? - Mert mindjárt zárunk - feleli a férfi egy pillantást vetve a karórájára. - De ha a bébi halva születik, holnap reggel visszaküldjük a csekket, és a szerződés érvényét veszti. - Ez azt jelenti - mondom -, hogy holnap vissza kell jönnünk: három óra az út oda-vissza. - Végtelenül sajnálom - válaszol a férfi fel sem nézve. - Ebben az esetben - jegyzi meg Suzy -, az állatkert talán a rendelkezésünkre bocsáthatna egy kényelmes ketrecet, hogy ott tölthessük az éjszakát. - Nincs szabad ketrecünk - jelenti ki a bonyolító. - Bocsánat - mondja Suzy -, láttam az előbb egy üreset az oroszlán mellett. - Pontosan. A leopárdé volt. De elvitték onnan, mert a szaga idegesítette az oroszlánt. - És attól tart, hogy a mienk is idegesíti? A bonyolító felemeli a fejét, ránéz Suzyre, és hirtelen elneveti magát: - Asszonyom - mondja -, ha ketrecbe zárnánk önöket, a látogatók száma megtízszereződne. Nagyon jót tenne a költségvetésünknek... Ekkor az állatkert igazgatója viharzik be az irodába, egy tanársegéddel vagy asszisztenssel. Kezet szorít velünk, szemmel láthatólag fontos személy. Friss és jókedvű, biztos nem kellett mostanában többoldalas, apró betűs adásvételi szerződéseket végigrágnia. - A szülés tovább tart, mint vártuk - mondja kedélyesen. - Addig is figyelmükbe ajánlom Mr. Sleetet, rendelkezésükre áll, hogy bemutasson önöknek egy újonnan szerzett törpecsimpánz párt. Nagyon büszkék vagyunk rá. Mármint a törpecsimpánzokra - mondja kuncogva -, ámbár Mr. Sleetre is büszkék vagyunk, éppen most ír egy tanulmányt a... Kérem, Mr. Sleet, mi is a tanulmánya címe? - A törpecsimpánzok jelbeszédének szerepe a párosodás különböző fázisaiban. - Ez az! - nevet az igazgató. - Biztos, hogy nagyon kellemesen töltik majd az időt Mr. Sleettel. Hallom, Mrs. Dale, hogy ön francia. Mély hódolatom, ahogy önöknél mondják. Viszontlátásra, Mr. Dale, sok szerencsét a bébihez. Elfoglalt ember módjára, sietős léptekkel a szobájába távozik, hogy aztán ne csináljon semmit zárásig. Magunkra maradunk Mr. Sleettel. Fiatal ember. Fekete szeme kerek, mint a cipőgomb, hosszú, görbe, halvány orr választja el a két szemét, és ez az orr ellenállhatatlanul egy holló hosszú csőrét idézi fel. Tetőtől talpig feketébe van öltözve, és szökdécselve jár, tisztára egy hollóhoz hasonlít, annál inkább, mert kissé görnyedten tartja magát és közben lehorgasztja a fejét. Rögtön élénk ellenszenvet érzek iránta. Végigballagunk az állatkerten a törpecsimpánzok ketrecéig, s állandóan azon mesterkedik, hogy Suzy mellé kerüljön, folyton tüzes pillantásokat vet rá. Rekedt hangon beszél, jobb kezével szemérmetlenül hosszú orrát simogatja, azzal magyarázza Suzynek rekedtségét, hogy a tanulmányához órákig kell figyelnie a csimpánzok szerelmi életét. - Szóval maga a tudomány áldozata - mondja Suzy mosolyogva. - Ó, Mrs. Dale - károgja a férfi -, ön elbűvölő. Dühös vagyok. Volnánk csak gorillák a Gombe Stream rezervátumban, a Tanganyika-tó partján, gyorsan megértetném egy jó nagy husánggal, hogy melyikünk az erősebb hím. A törpecsimpánzok nagyon elevenek, és nem látszanak összeillő párnak, mivel a nőstény sokkal terebélyesebb, mint a hím. - Nem csoda - mondja Sleet -, hiszen a nőstény megvan vagy huszonöt éves, a hím pedig hétéves. De már minden rendbe jött köztük, annál is inkább, mert a nőstény a rózsaszín periódusában van. - Mi az a rózsaszín periódus? - kérdezi Suzy.
- 24 -

- Figyelje meg, hogy a nőstény gátjának környéke duzzadt és rózsaszín. Ez a rózsaszín, ha szabad magam így kifejezni, zöld lámpát jelent a hímnek. Mr. Sleet nevet. Tollászkodik. Olyan boldog, hogy ilyen leleményeset mondott, mintha ő találta volna ki. De megesküdnék rá, hogy az állatkerti folklórban már évek óta használatos ez a kifejezés. A csimpánzokat láthatólag nem zavarja a jelenlétünk. Körülbelül fél méterre állnak egymással szemben, a hím a hátsó lábára emelkedve, a nőstény négykézláb. Láthatólag kölcsönösen elbűvölve bámulják egymást. - Figyeljék meg a vizuális kapcsolat intenzitását és időtartamát - mondja Sleet, nagy orrát simogatva. - Mindkettő legalább olyan jelentős, mint az embernél - teszi hozzá Suzyt bámulva. - Leszámítva, hogy az emberek beszélnek is egymáshoz - szólok közbe. - De majd mindjárt meglátja, dr. Dale, hogy a törpecsimpánzok párzását kísérő gesztusok annyira félreérthetetlenek, hogy szinte azt is mondhatnánk, igazi jelbeszédet használnak. Ez a megjegyzése most felkelti az érdeklődésemet, annál is inkább, mert Suzy egész természetesnek ható ügyes manőverrel a jobb oldalamra jött, Mr. Sleet pedig a bal oldalamon maradt. Később Suzy elmagyarázza majd nekem, hogy inkább szórakoztatta, mintsem megbotránkoztatta Sleet iránta tanúsított fiatalos viselkedése, de helyet cserélt, mert érezte, hogy bosszús vagyok. - A hím mindjárt kezdeményez - magyarázza Sleet. És valóban, a hím kinyújtja végtelenül hosszú bal karját, és ráteszi a kezét a nőstény jobb vállára. Sleet újra megszólal: - Ez a gesztus általában a következőt jelenti: arra ingerli a nőstényt, hogy száznyolcvan fokot forduljon maga körül, s a hím felé mutassa a hátsó részét. - A hölgy nem mozdul - mondja Suzy. - Nem egyezik bele. - Tévedés - válaszol Sleet oktató hangon, előrehajolva, hogy láthassa Suzyt -, nem moccan ugyan, de beleegyezik. Csak meg kell figyelni az arckifejezését. Felhúzza félig az ajkát, félig kinyitja a száját, a szeme pedig még mindig a hímre szegeződik. Ez a beleegyezést jelenti. - Akkor miért nem mozdul? - kérdezem. - Ön tudja? - Hát persze hogy tudom - válaszol Sleet. - Nem először figyelem meg őket. Figyelje csak, a hím ismét kinyújtja a karját. Most a jobb karját, s megérinti a társa vállát. Közben bal kézzel jelt ad neki, hogy menjen el előtte, és fordítson hátat neki. Figyeljék csak az arckifejezését! Vizuálisan továbbra is kontaktusban maradnak egymással. A hím összeszorítja az ajkát, és előreszegi az állát. Csupa elszántság, pedig a gesztusai szelídek és türelmesek. - A nőstény még mindig nem mozdul - szólal meg Suzy. - A hím tehát egy újabb manőverrel próbálkozik. A nőstény bal oldalán telepszik le, jobb kezét a hátára teszi, és eltuszkolja a faltól, hogy a háta mögé kerülhessen. - A nőstény ellenáll - jegyzi meg Suzy. - Nézze csak - szól Sleet ismét előrehajolva, hogy szembenézzen Suzyvel -, a hím már két kézzel, teljes erőből löki a nőstényt. - De hiába - mondja Suzy. - Persze - vetem közbe -, hiszen a nőstény kétszer olyan nehéz, mint a hím. A hím nem ugyanabba a súlycsoportba tartozik. Suzy nevet: - Ez már több, mint ellenállás. Nézze, Mr. Sleet, egy teljes fordulatot tesz, és ismét szemben áll a hímmel. Ez lázadás! - Dehogy - mondja Sleet. - Csak azt jelzi, hogy másképp szeretné. Egyébként a hím megérti. A bal kezével megérinti a nőstény vállát, de most belülről és alulról. - Ennek a mozdulatnak van valami pontos jelentése? - Igen. A hím azt szeretné, ha a nőstény a hátsó lábára állna. És hogy még világosabbá tegye a jelet, megérinti a nőstény karjának belső felét, s gyors mozdulatot tesz a saját hasa felé. Azt akarja, hogy a nőstény a két lábára emelkedjen, széttárja a karját, és hagyja, hogy a hím szemből közösüljön vele. Na látják - mondja diszkrét diadallal -, a nőstény megérti, elfogadja és felveszi a jelzett pozíciót. Elindítom a stopperórámat.
- 25 -

Az ember egyébként nem is érti. Kislány.Pillanatnyilag csak ez az egy párunk van . Sleet pedig búcsút vesz tőlünk. ami szintén gyerekes. hogy miért. . Sokáig tartott. hogy kezet szorítson vele. ez a kis szőrgombóc legalább. Jól érzi magát.Okosan is tette . Minél messzebb kerül Suzytől.És megy a dolog? . annál több érdemet fedezek fel benne. megjelenik Hunt.Elég gyakori . de megvan a bébi. utána Smithers. sohasem tovább. . Visszamegyünk az irodaépületbe. .kérdezi Suzy. hogy minden születéskor azt mondják: fiú vagy lány. és halkan így szól franciául: . az kezdeményez. Megszületett a bébi. Gyerekes dolog. . Nagyon kíváncsi lennék. hogy francia származású-e. hogy mit jelent a méhek tánca? Amikor rálépünk a majomház kapujához vezető lépcső első lépcsőfokára. a karjánál fogva magával húzza Suzyt. én már többször mértem az időt.. . maga határozta meg a pozíciót. betessékeli egy ajtón. Enyhe bosszúságot érzek. és mindent jól el is magyarázott nekünk.mondja Sleet. . Mr.mondja Suzy -. .sóhajtja Suzy. már elvitték az anyát. Az orangutánok ugyanis nem törődnek a nőstények fogékonyságával.Dr. és egyértelműen has-hasi pozíció mellett döntött. Suzy mondja. És ha a nőstény fogékony állapotban van..Mi azt mondjuk. rövid hajú hivatalnoknő jön le a lépcsőn elénk. hanyatt vágják. . . nem mulasztván el megkérdezni Suzytől. még egy állatorvosnak sem. még ha vízilóról van is szó. . hogy kislányt és nem nőstényt mond. kinyílik az ajtó. . nem biztos. Dale? Épp magáért indultam. Kivéve az orangutánokat. elkapják. ő pedig hajlott háttal. . . hála önöknek. akár nem. Mr.feleli Sleet. Tökéletesen egészséges.Gyakori a has-hasi pozíció a főemlősöknél? .Számomra az a legkülönösebb . Később tudom meg.mondja Sleet -. Érti a dolgát.Tudomásom szerint igen. Némi melegséggel köszönetet mondok neki. hogy a nyelv emberi sajátosság. franciául mondja.De hiszen ez erőszak! . és egy asztalhoz vezeti.mondom -. Hálás vagyok. . hosszú orrát előrehorgasztva távozik. Sleet . szinte fellebbentette előttem egy kis csücskét az állatvilág homályát borító lepelnek. de szörnyen meghatott vagyok. Nevetségesnek érzem. rég megszokott tréfás fordulat az állatkertben.Na hála istennek! . Ezzel szemben a gorilla nem túl agresszív. milyen rendkívül éberen védelmezem a területem. Az ember tudatlanságában és nevetséges gőgjében azt hirdeti. az állatkert állatorvosa. és addig dörzsöli a hátsó részét a hím hasához.. és has-hasi pozícióban párzanak vele. Nos. .mondja Sleet. Suzy megszorítja a kezem.A megerőszakolás kifejezést az emberekre szoktuk vonatkoztatni . Ezt halkan. Valójában mit tud minderről? Megérti-e a többi állat sajátos kommunikációs eszközeit? Meghallja-e a delfinek füttyjelzéseit? Vajon egy nagyon különleges kivételtől eltekintve meg tudja-e fejteni. egy fiatal. hiszen az állatkert igazgatója ezt már megemlítette a füle hallatára. hogy vajon más majompárok is ugyanezt a nyelvet használják-e. a súlyukkal szinte odaszegezik a földre.mondja Suzy.Nagyon köszönöm. Hülye kérdés. hogy a nőstény.Elutasította a hát-hasi pozíciót. hogy igen. mert a hím. Amit mutatott: a törpecsimpánzok jelbeszéde. hogy valami nagyon pontos és mindkét fél számára jól érthető jelbeszédet használnak. Dale. Csupa folt a fehér köpenyük.Talán hülyeség. Akár fel van gerjedve a nőstény.Valóban nem lehet máshogy érteni . Sleet pedig kihasználja az alkalmat. hogy a hát-hasi helyzetben végre tudta volna hajtani a párzást. noha a lényegben egyetértett.Bemehetnek . Odafarol a hímhez. Nyolc másodpercig tart. és már egyáltalán nem látszanak frissnek. hogy az orangután elismerteti uralkodó szerepét. roppant tanulságos volt. Világos. nagyon akar élni. Végeredményben nem is olyan hülye ez a kis Sleet. Félbehagyja a mondatot.kérdezem. .mondja Hunt -. de mindnyájuknál mindig a hát-hasi helyzettel együtt.Fölösleges. Nem valami szívderítő állatkertben élni.jegyzem meg -. míg az nem fogadja a közeledést. Nyílik egy ajtó. kis termetű lévén.26 - . és így szól: .

Hogy eladhassák. ketrecből ketrecbe kerülve sokáig utazott repülőn az Egyesült Államokig. s maga is egy állatkertben született. Nincs ebben semmi drámai. mégis átérzem a pillanat súlyát. amelyeket soha nem élt át. és így ünnepelünk. Minderről Chloé semmit sem tud. Lám. intelligenciatesztet csináltat vele. egyidejűleg megtanítja az angolra és a beszédjelekre. szakad a hó. jelentékeny vállalkozásról van szó. hogy a gyapjúpulóverem is elég lesz neki. nem is lehet. de még nem is egészen emberi. már nem egészen állati. Maximumra állítottam a fűtést. megfogom Chloé kezét. és soha nem mertem volna vállalkozni rá Suzy nélkül. hogy leállítom a kocsit az út szélén. Csapatunk . megnyugtatóan világítanak a műszerfal apró kis fényei. Nemsokára olyan meleg van az autó utasterében. ahogy gyengéden. Rendkívül boldogok vagyunk. A hála hulláma önt el minden alkalommal. Chloénak hívják.Suzy. A motor csendesen duruzsol. itt a lánya! És valóban ott fekszik. Kislány. nem ismerte sem a nagyszüleit. megígértem Smithersnek. sem a nagybátyjait. méri a súlyát. Persze nem tudja. Hosszú évekig tartó. el kellett fogni. De a hópelyhekkel kivattázott univerzumban még a lassú vezetés is kellemes. szopogatja a kabátgombjaimat. lassan vezetek. s azok menekültek a hasuk szőrébe kétségbeesetten csimpaszkodó kölykeikkel. Összenyálazza a kabátomat. és én is levetem a bundám. El van vágva a gyökereitől. máris el kellett szakadnia gyilkos anyjától. odatapad a bundájához. sem az unokatestvéreit. . Megfélemlítve és dideregve. Időről időre Suzyre pillantok. s a fényszórók fényében a hópihék olyan könnyedén libegnek. mint gondoltuk.Biztos vagyok benne. csak az orrát és a száját hagyva ki belőle. mintha nem is akarnának földet érni. Én is az anyja vagyok. azt hiszi. amely homályosan ott szunnyad a sejtjeiben. s idegen bőrök segítségével melegítik magukat. lábát a hasához húzva egy aránytalanul hosszú karú. Hunt és én . aki gyűlölte.Kedves anyuka . mihelyt Suzy a mellette lévő birkabőr kabátot a pulóvere és a Chloé arca közé teszi.ez azonban elpusztíthatatlan -. lassítok. mindig dudálok. Suzy betakarta Chloét az ócska báránybőr kabátba. vak bizalommal engedi. mert az őt körülvevő nagy fehér majmok születésüktől fogva csupaszok. . amikor az őserdőben egy settenkedő leopárd felriasztotta a csimpánzanyákat. az anyja. csukott szemű újszülött! Különös az arca. aprólékosan feljegyzi fejlődését és balsikereit. Az egyedüli kötelék. november huszonkilencedikén megindul a Chloé-program. Chloé rögtön felsóhajt. a kocsi hátsó ablakát sávozó elektromos vezetékek pedig megolvasztják őket. mintha a szelídség dicsfényével lenne övezve. odaadóan nézi Chloét. Hiányzik neki a birkabőr. és soha nem is fog tudni. hogy bepelenkázzuk. Suzy roppant nehezen tudja bepólyálni. A mai napon.Úgy gondolod? . sem a nagynénjeit. elöl csupasz. .mondja -. Szelíd félhomály vesz körül bennünket. amikor látom. Csak a nagyanyja ismerte a trópusi őserdő kelepcéit. Rögtön átöleli a nyakam egyik hosszú karjával. . kedden.27 - . az az ősidők óta öröklött ösztön. az ablaktörlő szelíd engesztelhetetlenséggel söpri az üveget. megfigyeli a viselkedését. Fajának homályos emlékei derengenek fel benne azokból az időkből. Senkit sem ismer afrikai családjából. amely még főemlős családjához fűzi . gyönyörűségeit. játékait. hátul szőrös. hogy ez nem igazi. tessék. Suzy visszaveszi tőlem. és belerejti az arcát. és két kézzel belecsimpaszkodik. Az ablaktörlő fáradhatatlanul törli a pilinkélő hópihéket. rengeteg erőfeszítést követel majd tőlünk.Most el kell mennem . Hazatérésünk Yaraville-ba tovább tart. hacsak el nem romlik az ablaktörlő. hogy vele ebédelek a városban. finom arca a félhomályban úgy tűnik föl előttem.mindennap felügyel majd Chloé egészségére. és jobbra húzódom. Emma. Amikor szemből fényszórók hasítják át a hópehelyfalat. Ketten is alig tudjuk lefejteni róla. És lám.Azt hittem .mondja halkan -. Chloé kétségbeesetten belekapaszkodik. Milyen hosszú utat kellett megtennie idáig! Alig bújt a napvilágra. s a reflexeit irányítja.. Chloénak az anyja bundája a meleget és az életet jelenti. a magasságát.mondja Hunt -. Hogy Suzy levehesse a bundáját. De tévedtem.

kopott. .ismerte el ajkát bigygyesztve. amikor az anyjai . . Magunkra maradunk. mint sétál fel-alá Suzy a bébivel a nappaliban.Mint egy keresztényt? Csak nem képzeli.) Szaladunk vissza a gyerekszobába. ha valaki úgy nevel fel otthon egy kis majmot. de mégis! Yaraville-ban sokkal jobb. különbözőképpen vélekedtek. Jelekkel adja tudtunkra. . .A használt. a szíves üzenetet akkor is ugyanúgy megértenénk. Juana ezen annyira felpaprikázódott. Chloét nézve. a majom az majom. . Ki tudja. Emma fut elénk a lépcsőn. hogy megváljék a daraboktól. III. biztosan. . meg nem is . Aztán a gyerekszobáig kísér bennünket. miután elkészítette számunkra a hideg vacsorát.Igen. hanem mert egyedül akart maradni velem.Sajnálatra méltó? Suzy a vállamra hajtja a fejét.otthagyják egy fenyegető világ sötétségében. két hónap múlva szórakozásból módszeresen darabokra tépi a birkabőrét.Mondhat bárki bármit. hanem kíváncsiságból jött ki másnap a konyhából. hogy már evett. De ki tudja. jobb-e neki.Igen is. Juana? . sőt helyenként szőrehullott birkabőr fétistárgy lesz. ahol Suzy levetkőzteti. hogy most már az egész vállalkozásunk ellen támadásba lendült. . . Meg aztán szeretni is fogjuk Chloét. csak egy kék ernyős éjjeli lámpa világít. hogy imádkozni is megtanítjuk? Ez kész eretnekség! . mint az ember. Ahogy fölfelé megyünk. a gyerekek? . figyeljük Chloét. Mégis. Suzy magához szorít. Ma este először alszik nálunk Chloé. Juana biztos nem szeretetből. De végső erejével is tiltakozik. hogy szép. nem így értettem. csak nem olyan szép.Suzy. ismeretlen illatú lény miatt. idővel nem érzi-e majd egyedül magát Yaraville-ban? . hogy szemügyre vegye. Későn érkezünk Yaraville-ba.Ha az anyja jó anya lett volna.De tudja.Nem furcsa.felel végül. mintha medalionba akarnánk bekeretezni.Emma . Az ebédlőben nem sokat törődünk Juana kitűnő hidegtálával. senora. egy majom vajon nem ugyanezt gondolná-e Maríáról? . hogy emberek között éljen? . . . mint egy ketrecben. Ma éjszaka a mienk lesz nyitva. és hogy vigyáz a bébire. Juana pedig visszavonult a bungalójába. én. hogy ez a kis Chloé a születésétől kezdve arra volt ítélve. Chloé alszik.Hogy mondja. . ha velünk él. Emma és én . Az ajtóban Roderick fogad bennünket. .Na.Ki tudja. senora. hogy ő lesz itt egyedül a saját fajából. Egy kört rajzolunk az arcunk körül. Suzy nem azért küldte el olyan gyorsan Emmát. s nagyon nyugtalankodik a Suzy karjában lévő.Milyen szép! . Azt akartam mondani.mondja Suzy -. Emma. míg mi megvacsorázunk. hogy mondják jelbeszéddel azt. tisztába teszi és lefekteti Chloét. És csukja be az ajtaját. mikor mindnyájan körülötte vagyunk? Te.mutatja Emma jelekkel. Chloé ezt a nevet . . s az ujjait belefűzi az ujjaimba. És mégis nagyon-nagyon sajnálom. késő van. (Másnap aztán panaszkodik. hogy fészket csináljon belőlük lefekvéskor.Nem.kérdezte Suzy. a gyerekek nincsenek otthon. . Kedd lévén. hogy elég lett volna egy hamburger is. fejezet Amikor a yaraville-iak meglátták Chloét.Tudom. mégis csak furcsa ötlet. akár egy hívő keresztényt. minden este maga köré gyűjti őket. Az elkövetkező években ezernyi alkalommal látjuk majd ezt a jelet.vagy inkább becenevet adja majd Suzynek. Menjen lefeküdni. Chloé egész életét a rácsok mögött töltené. Emma jelekkel búcsút vesz tőlünk.28 - . mert későre járt. Random épphogy kinyitja a fél szemét. Ha csak a tekintetével és a mosolyával búcsúzna.Egyedül.Egészségesnek látszik .kérdezte Suzy. Így hát megtanuljuk. e nélkül esténként Chloé nem tud elaludni.

mert születése után ő vette először a karjába. .állapította meg Jonathan.Hát bajsza ugyan nincs . s mennél hangosabbak voltak. felmentem az emeletre. Ugyanígy tett akkor is. milyen világos.fakadt ki Elsie dühösen. miután Elsie-hez hasonlóan ők is etethették cumisüvegből Chloét.Ni. María de los Ángeles csak sírt (Juana egyébként úgy pattant ki a konyhából. amikor már megtanulta a jelet. és hogy egyikük karjából a másikéba vándorolt. egy katonai repülőgép húzott el fülsiketítő zúgással.mondta. fejét a mellembe fúrta.Mintha csak azt kifogásolnátok egy macskánál. hogy a repülő zúgása. egészen alacsonyan a háztetőnk fölött. ha szokatlanok voltak. Másnap este. semmilyen különbséget nem tesz Emma és köztem. annál jobban -. mint a bokszolóké . De nem tudtam pontosan elmagyarázni.Az eretnekség szóra Juana hirtelen bűntudatot érzett. Ringattam. s mint ahogy ez gyakran előfordult nála. Kétségbeesetten átölelte a nyakamat. óriási. vinnyogva odarohant hozzám. mint ördög a dobozból). Előre felhívtam a figyelmüket. maga sem tudva. .29 - . aztán olyan gyorsan kezdett szaladni. felnyüszített. s mindkét kezével belekapaszkodott a nadrágom szárába. Emma épp etetni kezdte a cumisüvegből Chloét. őszülő bozontját simogatva mosolygott. Egyik délután. hogy Emma odaadta Elsienek. fényes ez a szem.Olyan az orra. hogy ez a szem mindenért kárpótol: a nyomott orrért. amikor rájöttem. De mihelyt kiürült az üveg. csak lehunyt szemmel itta a tejet. csendesen szopott. meleg. .Chloé egy szép baba. és hogy mennyire emberi. lábával átkulcsolta a derekam. a tehénbőgéstől. különösen. például ő etette. gesztenyebarna. megható. . Már járni kezdett. lehuppant a fenekére. vagy ha beteg volt.A haja épp a szeme fölött kezd nőni. mert azokat nagyon élvezte. amit ő keresztényen értett. Nagyon érzékeny volt a zajokra . vagy Chloé rikoltozása ríkatta meg. ha megijedt. A fiúk elragadtatva bámulták. Sokáig azt hittem. és meghunyászkodva visszakullogott a konyhába. Fölvettem a karomba. . Kezdetben Chloénak három anyja volt: Suzy. nem pontosan Krisztus hívét jelentette? Pablo. hogy miért. összerezzent. a szőrös állért. hogy a csimpánzbébik szeme nagyon szép. a karfiolfülekért.Hát a füle! . De nem tudhattuk. mert nem tudták. Ariel megtalálta a pontos kifejezést. micsoda füle van! Mint a karfiol! . ha túl hangosan korholták. Remegett. mindig úgy használta. és mivel nem akart elereszteni. Chloé szinte észre sem vette. ártatlan. mint addig soha. hogy Chloé simpática és cómica. Levette ócska sapkáját. Pedig Emma foglalkozott vele többet.És nincs homloka! . Később pedig. hogyan hatott a beleire és a húgyhólyagjára az átélt félelem. . Félt a kutyaugatástól. kinyitotta a szemét.persze nem azokra. hogyan értékelhetnék át véleményüket. Emma és én. Csak azért hallgattak.Milyen édes! És rögtön kérte. Összerezzent.mondta Ariel. mint valami sértést. és végül azt mondta. nyugtatgattam. valószínűleg. egészen máshogy reagált. hogy Suzyt jobban kedveli. s ott voltak a gyerekek és a járókájának rácsába kapaszkodva María is. noha a felesége bizonyára igen rossz szemmel nézte Chloét. rögtön Suzy felé nyújtotta a karját. és elragadtatva felkiáltott: . az utolsó cseppig kiszippantva a cumisüveg tartalmát. . Chloé épp négykézláb igyekezett María járókájához. ha becsapódott egy ajtó. akit valami gonosz tündér majombőrbe varrt . hogy az. hanem a külvilágból származókra. de már pelyhedzik az álla! Ilyen korán! . A fiúk érezték jól. Ha odaadta neki a cumisüveget. Hogy is tudta volna elmagyarázni. Chloé meg se mozdult. . Elsie odarohant hozzá. a ló nyerítésétől.mondta Jonathan -. az előreugró állkapcsért. és csak hónapok múlva kezdtek a hozzánk fűződő kapcsolatai differenciálódni. hogy tisztába tegyem. Amikor a gyerekek hétvégén hazaérkeztek. mert elképzelhető.mondta Ariel. Az rögtön nyilvánvaló volt. amikor mindnyájan a yaraville-i nappaliban tartózkodtunk. ha Suzy a közelében volt.Mind a ketten hülyék vagytok! . Még a madárdalt is utálta. Ekkor Chloé. hogy ő is etethesse Chloét. a hátát veregettem. amelyeket saját maga produkált. amely a jelbeszédben a madarat jelentette. hogy tévedek. költői nyelven. hogy bajusza van. A szoptatós dajka nem feledtette el vele az anyját.

ugyanis erősen belekapaszkodott két kézzel a mellem szőrzetébe.vélte Suzy. Ez nem tréfa volt. mert félnek a víztől. hogy eressze el. mert a szivacs csiklandozta. hogy fönnmaradjon a víz felszínén”. ezért veszik körül mesterséges patakkal Hollandiában az arnhemi Burgers-állatkertben azt a területet. mint ma is. nem tesz még különbséget férfi és nő között? . de tökéletesen jóindulatú és védelmező erőnek. föltétlenül hozzád megy. Inkább kíváncsinak látszott. és belenevelik ezt a félelmet a kölykökbe is.Suzy bejött utánam a Chloé szobácskájába..30 - . nem az volt a nehéz. hogy amikor felhangzott a zaj. Szerintem ugyanezt a kutyákról is állíthatnánk. amikor a hátát súroltam. és míg én tisztába tettem Chloét. Amikor másfél éves lett. nevetett. Sőt az emberről is. megfogták egymás kezét Chloé alatt. s ha szivaccsal mostuk.Nos. elsüllyednének. ám a meztelenség bizonyos kellemetlenséggel járt. próbáltuk megérteni. Chloé csak azt veheti észre. és dühös lett.Igen . s még kevésbé a számtalan veszélyt. Mert nemcsak a kefét meg a szivacsot élvezte. Ahogy növekedett. megkaparintotta a szivacsot. a szappanhabbal. igazad van. hiszen hárman anyáskodunk fölötte. Ha nem csapkodnának a lábukkal. hogy viszonozza kedvességünket. Mégis hozzám menekült. mint ahogy az anyja bundájába kapaszkodott volna Afrikában. és arrább hurcolja. mint hozzám. a körülöttünk röpködő pillangókra figyelt. A csimpánzok híresek arról. hogy a félelem a genetikai örökségének egy része.Azt hiszed. A tenyerével paskolta a vizet. mint María de los Ángeles.mondja Suzy -. . hogy a hímek nagy veszélyt jelentenek a számára. . és nem merítettük bele rögtön a vízbe. milyen következtetést vontál le ebből? . nagyon tetszett neki. Chloé közelebb volt Suzyhez. hogy félnek a víztől. Ez a víziszony hasonló kérdéseket vet fel. hogy lefröcskölje az anyákat. Ettől kezdve félmeztelenül mosdattam. Hasznos félelem. . nehogy traumát okozzon a kísérlet. sem a kelet-afrikai erdőket. a karomba szorítottam úgy. hogy azért nem lehet jó úszó. hogy más az alakom. valószínűleg. hogy beletegyük a nagy fürdőkádba. hogy kiugrik a kezéből. Egyik nap. Egy szappanos vízzel enyhén benedvesített kefével lekeféltük a hátán a szőrét. A tusolás ugyanilyen hatást váltott ki belőle. a csimpánzok mégsem kelnek át rajta soha. ugyanúgy. mint egy bolond. mert a testi felépítése „nem teszi lehetővé számára. hanem mindennel játszott a kádban. leszámítva egy apróságot. Ebbe a bölcsőbe tettem őt bele . . Azért nem tudnak úszni. Nem értette.. azt hiszem. Az afrikai erdőkben a csimpánzanyák félnek a hímektől. sem egyetlen csimpánzt.Nem feltétlenül uralkodó hímnek tekint. . az anya rikoltozva felkapja a kölyköt. Minálunk semmi ilyesmi nincs. ami egy ilyen kölyökre ott leselkedik. Nálunk. mi is történt.Valószínűleg téged tekint a csoport uralkodó hímjének . . egy meleg júliusi délelőttön elhatároztuk.kérdezte Suzy. mint a tied. ha megszorítja. akik mosdatták. és egyikőtök sem fél tőlem. hogy megfürdetjük a fürdőmedencében. Minden lehetséges óvintézkedést megtettünk. A karjára kis úszógumikat erősítettünk. a magasságom és a hangom. lehet. Emma és Elsie odajöttek hozzám. később egy nagyban fürdettük Chloét. vagy azért félnek a víztől. de ha nagyon megrémül.Azt. aki a legjobban meg tudja védeni a nagy veszélytől. nekünk sem olyan könnyű fennmaradnunk a vízen. ahol sok-sok csimpánz él természetes körülmények közt. Chloé sokkal ijedősebb. és szorgalmasan dörzsölgetni kezdte vele az ingemet. s ezt ő erőnek érzi nálam. hogy kivegyük belőle. a mellét pedig egy nagy szivaccsal mostuk le.Elég csekély különbséget állapíthat meg. mint a macskák esetében. A legcsekélyebb szokatlan zaj megrémíti. a szappannal. valami önzetlen vágy hajtotta. mert nem tudnak úszni? Kellog szerint a csimpánz képtelen lenne megtanulni úszni. mert a természetben ez a túlélés feltétele. mint rémültnek. Honnan ered ez a félelme? Soha nem ismerte sem az anyját. talán bármelyik anyához odamenekül. és előzetes megállapodásunk szerint. Szemmel láthatólag mindkettőt nagyon élvezte.Valamit még mindig nem értek. Ha egy kicsit megijed. Így tanítja meg a kicsinyének. A patak nem túl széles. hogy ne érje a víz. Ha valamelyik hím túl közel megy a gyermekéhez. Úgy véli. Suzy. hanem az. . Megfigyeltem. miért büntetik egy ilyen szeretetteljes cselekedetért. Lementem a kis medence lépcsőfokain. hogy a legerősebb anyának tart. Yaraville-ban semmi baj nem volt a fürdetéssel: az első hónapokban egy kis fürdőkádban. ha rácsaptam az ujjára.

ő pedig égett a vágytól.Én nem tennék . hogy fáradt.Azt hittem.no meg a kényelmes foteltől. Suzy.Milyen jó lenne. a bébik vizesek lettek.fiatal.Az első évben csak négy makákó.kérdezte Suzy. s nagyon mulatságosnak találta. nevetni és fickándozni kezdett. Egy két év körüli nőstény azonban valami újat eszelt ki. ezért rendszeresen édes batátát tettek ki nekik a parti homokra. . amelybe addig soha nem merték beledugni a mancsukat. és a hideg pohárral a baljában s az égő pipával a jobb markában újra felsóhajtott. félénken kissé megrándult.elfogadta Imó módszerét. Chloé. A japán kutatók távcsövön figyelték a zseniális makákót. és kinyújtóztatta vaskos lábát. Az első nyomán így második találmány is született: ahelyett. és lemosta. hogyan lettek az eredetileg földön élő delfinek tengeri emlősökké! . hogy mindig van egy különlegesen leleményes individuum. Amikor a lába eltűnt a vízfelszín alatt. mivel idővel az egész makákó népesség . hogy léteznek zseniális nőstények is . amikor ez az emlékezetes esemény történt. . ő pedig rögtön tovább folytatta: szemmel láthatólag valami érdekes történetről volt szó. Bizonyára úgy vélték. erőteljesen taposni kezdte a vizet.egy csapásra visszanyerte az életkedvét. hogy rágyújthasson. A félelmes tengerben.életükben először . anélkül azonban. Megszokták a tengert. amely recsegett a súlya alatt. Ekkor elmeséltem neki Chloé első fürdőzését. Folytassa. A makákók lassan elhagyták erdei és hegyvidéki lakóhelyüket.Túljutottak a fejlődés utolsó szakaszán is? . . a tengerben. s elnevezték Imónak. az öregek viszont továbbra is szárazon dörzsölték le az eledelt.Felkapták a batátákat.Hát Ed . nagyon érdekes ez a kísérlet. . . Mindenesetre az első fürdőzés alatt nem engedtük el teljesen.mondta Suzy. ami sokáig tartott. hogy a kis majmoknak nincs elég táplálékuk.mondta Suzy. Chloé maga is meglepve nevetett. megnyugodott. és mielőtt megették. . Mikor a kutatók eltávoztak a partról. zseniális! Igen! Túljutottak! És figyeljétek csak meg. s bár a nap már elbújt Yaraville mögött. Hat hónap múlva még a vízbe is belemerültek. a makákók lejöttek a hegyekből. idős egyaránt . ő pedig a történettől . És annál kevésbé tenném. . néhány centiméterre belemerítettük a vízbe. kezdetben csak néhányan utánozzák. közel a tengerhez. Donald! Utánozta valaki a zseniális Imót? .mondtam. Először alaposan megvizsgálta Chloét. ha ugyanilyen pontosan megtudhatnánk. . hogy homokban játszó és fürdő vízparti állatokká váljanak. hanem annak. De öt év múlva már a legtöbb fiatal.Kitalálta. hogy a főemlősök és az ember fejlődése nem a tömegek spontaneitásának köszönhető. hogy a patakban mosták volna az édes batátát. de a gumi fenntartotta a vízen. engedélyt kért Suzytől. Ekkor. hogy megmossák a batátájukat. Körülbelül hatvan makákó él a sziget hegyes vidékein. Japán kutatók vizsgálták erős távcsövön át a viselkedésüket. a kezünk pedig minden oldalról hozzáért.Nagyon örülök. hogy a zseni szó hímnemű.Odament egy patakhoz. belemártotta a batátáját a vízbe.31 - . hogy! A makákómamák a csimpánzanyákhoz hasonlóan cipelik a kölykeiket. .karomat összefonva a többi anyáéval. .kimerészkedtek a partra. A vizsgálat után meghívtam Donaldot egy italra. elég mostoha körülmények közt. a naplementét közvetve még mindig élvezhettük a szemközti dombokon és a felhőkön. Donald sóhajtva zuhant bele egy nádfotelbe. hogy tartottuk volna. . mert újítás.válaszolta Hunt. mint először. Kiültünk a teraszra. ahogy a marxisták képzelik.Hát ez csodálatos . és csak fokozatosan engedtük el egymás karját. mert bejárta az egész határt. csiklandozásnak vélve. Többször megismételtük a műveletet. Hallottál a Csuzima-szigeti makákókról? A fejemmel nemet intettem. elfogadott „kétujjnyi” whiskyt. a tenyerük közt dörzsölgették le róluk a homokot. Aznap este. Donald Hunt meglátogatott bennünket. hogy kihalásszák az anyjuk által lehullajtott batátadarabkákat.Csuzima egy kis sziget Japán mellett. hogy elmesélje. s az élelem kedvéért . de most már egészen másképp. mert mikor a sztetoszkópját rátette a mellkasára. Amikor az anyák lehajoltak. Mindig is az volt a véleményem. .Magam is veszedelmesen közeledem az ötvenes éveimhez. kijelentette. mintha csiklandozná a víz. végül ott mosták le helyben.Itt tehetnénk valami szarkasztikus megjegyzést az öregekre . az alkoholtól és a pipától . a kölykök az anya hasa szőrébe kapaszkodnak. mintha csak játszanánk.mondta lelkesen -. később pedig mindenki. és nevetve rögtön újra kiemeltük. A nappalok még hosszúak voltak. .

A beszélgetés lecsillapította a rosszkedvét. .Juana . hogy egy csimpánz nem „monkey”. Juana gyakran benézett azzal az ürüggyel. és kertelés nélkül közölte Juanával. menjen vissza a szobájába. Megjegyzem. legalább egy mosolynak kellene tükröződnie a szemünkben. . nagyon hálás vagyok Emmának. Mivel a „monkey” szót használta. . de nem tudom megállni. én is elmondom az enyémet . és nyíltan megmondta. egyszerre nem lehet a konyhában és a nappaliban. „monkey” vagy „ape”. hogy indulatba ne jöjjek. Juana.Istenem. . Juana. Juana sokáig vitatkozott velünk. Ekkor Juanához fordultam. hogy bármiféle irónia vagy kajánság tükröződött volna benne. a csuklója külső felére támaszkodva. hogy kinő a foguk. ha Chloé a nappali szobában van. hogy neki „egyre megy”. Elvégre az önök kis majma mégiscsak egy vadállat. hogy nevetséges vagyok . ha erről van szó. Vigyázzunk. ha az ember jelekkel fejezi ki magát. Rosszul látta. amikor jelbeszédet használ az ember. Igaz. Összenéztünk Suzyvel. . s úgy döntöttem. és ha ez a kis állat megkarmolja vagy megharapja az unokahúgát. Elsie felháborodott. Juana. hogy „az én kis majmom” bántani találja az unokahúgát. María tud harapni. úgy értem. Ez egy bébi. s megfigyelné egy kicsit jobban. Chloé egyéves korában a fizikai fejlődésben valóban elérte a néhány hónappal idősebb María de los Ángelest. ha ahelyett. de nem oszlatta el teljesen az aggodalmát. de voltaképpen azért jött. (A szerző jegyzete) 1 . és szíveskedne Chloénak nevezni. hogy rendet csináljon. és a vállára tette a kezét. és önöknek. Attól kezdve. hogy árt Maríának.Mr..Jól tudom.mondta Emma -. házban! Azt nem mondta. Odament Juanához. hogy sem bennem. mivelhogy nincs karma. amikor egy csecsemő mászni kezd. hogy amikor csak ő volt a nappaliban a két babával. hogy gondot visel Maríára.1 Vagy ha tréfálunk. értse meg már végre! Juana csak félig értette meg. legyen szíves. nehéz tréfálni. venné a fáradságot.válaszolt Suzy.De van foga . hogy gondját viselje Chloénak. Ekkor Juana sértődött meg Elsie rátarti modorban és hangon tett megjegyzése miatt.De a senora és ön nincsenek mindig a házban . . Dale . mint magának vagy nekem. . kedves Juana. . ha ezt teszi. hanem „ape”. hogy María de los Ángeles biztonságára vigyázzon. hát akkor mit csináljak? . hogy ez ne történjék meg.. De Maríának is van. bár az enyém sajnos. És mivel maga nem tud egyszerre két nyerget megülni. hogy bolondokházában. Juanita . ő egy percig sem marad tovább ebben a.mondta Juana ünnepélyes komolysággal -. áradt belőle a felebaráti szeretet. VaNem igaz. Félt. hogy María de los Ángelest olyankor is a járókába tegyük.Először is. . De szerintem jobb lenne. azt pedig nagyon rövidre levágjuk.Ez azt bizonyítja . Először Elsie-t kértem meg.kérdezte Juana.Az a járóka.mondta Suzy. és mindkettőt megbüntetjük. hogy így sértegetik a bébijét. s higgadtan így szóltam: . tökéletesen megvalósíthatatlan. Chloé nem is tudja megkarmolni Maríát.32 - . hogy a két baba együtt legyen. s tiltakozott. de a jelzőt tökéletesen kifejezte a hanghordozása. egyáltalán nem jelent biztos védelmet . sőt szójátékot is gyártani. Emma később elmesélte nekem. . ha María a járókájában maradna. . Ezt bármelyik nevelő megmondja magának.mondta Juana. Emma Maríával is foglalkozik majd. ha az unokahúga biztonságáról van szó. és fölállt..mondtam -. A nyelvész Ursula Bellugi szerint lehet humorizálni. hogy a mi „kis majmunk”-nak nevezné. Elsie sértődötten rögtön elvonult. de azt nem lehetett mondani. Chloé szintén. hogy a zseniális majomember melyik pillanatban cserélte fel a jelbeszédet az artikulált beszéddel. amiért felfogadták Emmát. s a köténye zsebéből elővett zsebkendővel szárítgatta a szemét -.Az igaz. sem a gondviselésben nem bízik. akkor nem félne úgy. tennem kell valamit.mondtam -. Elkerülhetetlen.Ezért van itt Emma. Kifejezetten azért szerződtettük.Ne izgassa magát annyira. . körülbelül három-négy éves korig harapnak a gyerekek. Emma fekete szeme gyönyörű szép volt. Chloé viszont négykézláb állt. Körme van. kinyújtott karral.Chloé hamarosan könnyedén belemászik. mint a gyalogos katona.Mivel a kívánságainkról beszélünk. . s könnyek szöktek a szemébe. Én azt szeretném megtudni.Ezt egyáltalán nem viccesen állapította meg.makacskodott Juana.mondta Juana. úgy kúszik.

mandulavágású. Chloé felnevetett. Abban a pillanatban csak Emma volt a nappaliban a két fiúval. María állt. milyen könnyű. hogy figyelmeztessen. és lehuppant a hátsó részére. hogy majmot csinálunk a kis unokahúgából. mert a kezével ingatag egyensúlyát kellett biztosítania. mint Maríának. két dundi kezével a járóka rácsaiba kapaszkodott. bizonyára ezért haladt jobban. fekete. jobban megfigyelve.zihálás crescendóban -. és csak azért nem simogatta meg Chloét. mert kerek volt. lehunyt szemmel olyan kényelmesen gondolkodhattak. Elkezdett ő is nevetni. Rögtön a nappali felé indultam. Így két lépés között az állukat a tenyerükbe támasztva. szelíd és érzelmes szeme van.33 - . hogy attól féltem. akár egy hívő keresztényt. hogy egyszer egyikük a végén elaludt. mert végighasaltak a földön. ha valaki egy kicsit ügyes?” . mert Chloé egyéves korára már annyira lehagyta Maríát erőben és ügyességben. Emma azért üzent Ariellel. hogy María nyugtalankodni kezdett. és lassan kinyújtva a kezét. Juanát nyugtatgattam ugyan. világosbarna. hisz előzőleg azért rótt meg bennünket. Mindnyájan ott ültünk vagy térdeltünk a járóka körül. már az első évben felcsillant egy kis huncut fény a tekintetében. tetszelegve odajött hozzám. miért inkább itt sakkoznak. Ki hitte volna. Ez sok helyet foglalt el. és a karomból nyomban kibontakozva visszament a járókához. Mihelyt olyan idős lett. mintha ezt mondaná: „Látod. María pedig talán azt. semmiféle félelmet nem árult el. figyelme a járókában álló vagy ülő Maríára összpontosult. ezért nem tudták. María torkaszakadtából nevetett. Azonban. Még sokáig bámulták volna így egymást. A lehető leghalkabban mentem be. akik kedvenc helyzetükben sakkoztak. hogy azt a két vagy három métert olyan nehéz megtenni? Amikor végre sikerült elérnie a járókát. hogy hasonlítanak egymásra. hogy ő is. Egyébként ha összeroskadt . most viszont azzal vádolna. Szerencsére Juana nem volt tanúja a jelenetnek. mennyire különböznek egymástól. jóhiszemű és kissé passzív természetű lévén. kimászott a járókából. hogy iskolatársai angol nyelvi színvonalára emelkedjen. Egyáltalán nem zavartatták magukat. hogy tanúja legyek az eseménynek. De Chloé. Ariel nagy erőfeszítéseket tett. Teljes hosszában elvágódott. és a tekintetével bennünket keresett. María mosolygó arcunkat megpillantva megnyugodott. Nevetése olyan más volt. Ariel jött be a dolgozószobámba. miért vagyok ott. Egyébként nyugodt. mint Chloé. Ez csak sok eredménytelen kísérlet után sikerült. Elveszítette az egyensúlyát. akaratlanul is kárt tehet benne. sose a karja csuklott össze. nagy. Chloé nyilván úgy gondolta.s ez az első próbálkozásai során gyakran megesett -. jómagam azonban nem voltam teljesen nyugodt. Először Chloé tanult meg járni. mint Jonathan. tudniillik a szőnyegen. a rácson keresztül megsimogatta. milyen új fordulatot vesznek a dolgok. mint a nyugodt játékszobában. és . mint Jonathan. mint az emberé . újból bemászott. és nem engedi el a rácsot. vihogva átölelt. tovább forgott maga körül. A következő héten Chloé bemászott a járókába. megint felém fordult. Egyikük sem látta még a saját képmását a tükörben. A kislány lehuppant a fenekére. naiv és lelkes szemmel néz a világba. ha keresztülléptünk rajtuk. Chloé pedig felbátorodva a publikum előtt aratott sikerén. Soha nem értettem. mert itt égett a tűz a kandallóban. hogy María osztja a vidámságát. Látva. Ez a félelmem azonban alaptalannak bizonyult. ha María egyik keze el nem fárad. élénk érdeklődéssel figyelte Maríát. mihelyt meglátott. s ugyanolyan lelkesedéssel vetette bele magát a beszédjelek tanulásába is. amikor átmentünk a nappalin. nem esett a kis csimpánzhoz hasonlóan hirtelen rémületbe. mivel imádott minden ingadozó és himbálózó mozgást. Maríának viszont se a keze. Elmosolyodott. Chloé szeme részben azért látszott naivnak. A két gyerek nem vette le egymásról a szemét. Chloé még vidámabb lett. Bizonyára azt képzelték. Talán télen szoktak ide. a sakktáblát pedig maguk közé tették.különös dolog megpróbálta utánozni Chloé zihálását.gyis meglehetősen erős volt a karja. és a nagy találkozást figyeltük. mert ő könnyebben megértette a beszédjeleket. ezúttal akarattal. hogy neki is. hanem a lába. majd összegömbölyödött. kerek. hogy kitehettük a nappaliban a szőnyegre. hogy úgy neveljük a mi kis majmunkat. se a lába nem bírta. hiszen ők voltak a legkisebbek a családban. rögtön pontosan megértette. s először hozzá akart menni.

mikor sakkoztak -. de Chloét is felbátorította. Nem sírt még. Csapkodták az ajtót. fél kézzel a rácsba kapaszkodva. mint aki azt mérlegeli. Nem beléptek a szobába. fülét. egy kicsit bemélyed a gyerek arcába. De az igaz. a másik karját María dereka köré fonta. Lassan egyre közelebb keringett Maríához. Jonathan és Ariel . és úgy tűnt. Csókokkal borította el az arcát. hogy ügyesség. fokozatosan kinyújtotta. szelíd. hogy a szeretetét így is kimutathatja. mint az ember. koruknak és nemüknek megfelelően mindenben féktelenek voltak. háromszor is megtette a rövid utat. Juanával. És el kell ismerni. Háttal a járókának támaszkodva állt. például amikor egy ágacskát felvesz a földről. kefélgették. hanem végighasalt a járóka alá terített linóleumon. Egy orvos állt a rendelkezésére. volt benne annyi jó ízlés. s úgy tett. María felkacagott. hogy most megtámadták vagy nem támadták meg. alaposan megvizsgálva a légcsövét és a tüdejét. hogy egészen elképedtem. ami a sírás előjele volt. mintha valami nagyon kicsi tárgyat akart volna felvenni a bőr felszínéről. ásítozott. láthatólag azon gondolkozott. teljes testhosszában ráfeküdt. fürdették. Egyszersmind azonban zavarban is volt. nyelvét. Chloé arca festő ecsetjére kívánkozott. amikor unokahúgát és a „mi kis majmunkat” megpillantotta a járókában összeölelkezve. két kézzel megragadta. de már legörbült a szája. letérdeltem María mögött a járóka túloldalán. Szemmel láthatólag égett a vágytól. mert keveset látta. majd forogni kezdett maga körül. Kétszer. hogy nem szereti. Pablóval. autóztatták. s tenyeremmel megtámogattam a hátát. hogy vajon látogatójának van-e joga elfoglalni az ő területét. és ugyanakkor jól megfigyelni Chloé arcát. vágták a körmét. hasát. Nem tudta. végig a járóka egész hosszában. és hozzánk hasonlóan maradjon néma és mozdulatlan. hogy ne kiáltson fel. A közelségem valóban biztonságot adott Maríának. Tanácstalan volt. aki María tartózkodó magatartása miatt már kezdte sajnálni a merészségét. hogy kapcsolatba kerüljön Maríával. mintha nagyon érdekelné a linóleum mintája. székletét és vizeletét.fogás közben erősen előrecsucsorodik. De talán azért is. Meg akartam nyugtatni. Ismét pörögni kezdett maga körül.Csakugyan egyszerű volt a technikája. alkalmazkodó kis barátnője. öltöztették. Ráadásul még játékokat is hozott! Végül volt egy majdnem vele egyidős. gyerekkocsiban tologatták. majdnem minden este meglátogatta. hogy semmilyen hasonlóság nincs közte és a fogadott családja között. s közben úgyszólván ízlelné a csókot egy szalmaszál segítségével. A csimpánz ajka . következésképp nem látható. megérintette Maríát. az mindig szórakoztatta Maríát.34 - .amely alkalmas a fogásra . Juanával. María. Állandó biztonságban volt. Nem leültek egy díványra: rávetették magukat. és súlyával átlendülve a másik lábára. elfordította az arcát. amikor Chloé újra bemászott a járókájába. Nem nézett többé Maríára. akivel nagyon jól megértették egymást. mint két testvért. de Chloé nem ment tovább. Még akkor is közömbösséget színlelt. mert érezte a viselkedéséből. hogy Arielt idézzem: „egy rossz tündér a születésekor majombőrbe varrta”. Ám az is lehet. Torkukszakadtából énekeltek. Odaadó anyák egymással versengve etették. mintha messziről csókolna. talán azért. Rikoltoztak. mit tenne Chloé. Egyik lábát áttéve a rácson. María pedig engedte neki. odamentem. felemelte a karját. Akkoriban azon töprengtem. Aztán újra a hátára feküdt. hogyan fogadja majd María a közeledését. a fiúkkal pedig. mosolygott. Nem lementek a lépcsőn. bátorság kellett hozzá. egy csimpánz sokkal látványosabban csókol. ami Maríából akkor még hiányzott. és ragaszkodás vette körül. fél kézzel belekapaszkodott a járóka egyik rácsába. hogy csak a földbe gyökerezett a lába az elképedéstől. a szemét. mint ahogy ezt annyiszor tette María beleegyezésével. majdnem egészen a lábáig. Ekkor olyan diplomáciai képességekről tett tanúbizonyságot. mert lármásak voltak. . Szertelenek voltak és kiszámíthatatlanok. María felségterülete immár az övé is. És míg egy anya ajka. Mégsem csupán a szórakoztatás volt Chloé célja. s mivel nem tapasztalt ellenállást. amikor arcon csókolja a gyereket.kivéve. Ha Chloé a járókán kívül forgott. mivel. hanem lerohantak. leereszkedett a túlsó oldalon. hanem berontottak. De legalábbis akkoriban Chloé boldog baba volt. hogy tartsa magát. hogy ne nyugtalanítsa Maríát a túl gyors közeledéssel. amikor a járóka rácsa még elválasztotta őket. Ezt látva keresztülléptem az utamba eső Jonathanon. E pillanatban lépett be Juana az ebédlőbe. Pablóval és különösen a fiúkkal már hűvösebb volt a kapcsolata. ha rájönne. hogy jelezze. Chloé ajka mértéktelenül kicsucsorodott. Elsie tanította meg Chloét arra. s csak azután állt fel.

bezárattam az ajtókat. akik nem szívesen. amelyről időnként diadalordítással vagy bosszús felkiáltással levettek egy-egy különös formájú sakkfigurát.minden esetben . és a díványomon besurrant a mexikói takaró alá. aztán a két fiútól is. minden harag nélkül ilyesfajta mondatokat váltottak: „Tele van a tököm a királynőddel. nem közeledik olyan ügyetlenül ehhez a személyiséghez. Az ilyen képek általában nagyon érdekelték. Jonathan. örömében toporzékolva és vihogva.” „Azért van ott!” „Lecsaplak. s mutogatott a fiúknak. majd onnan a földre. hogy a fiúk ordítása nem a harapást előzi meg. Ha rajtakaptam. Emma gyanútlanul élvezte a pillanatnyi szünetet. Onnan a dolgozószobám ablakpárkányára. s nem figyelt fel rá. Ám Random. Néha felugrott a fotelből. és elkezdett ellenük . hogy a sakktábla. egészen elbűvölte. ha „felebarátja” bosszantásáról van szó. amely teljesen elfedte. s hátat fordítva nekik. Chloé lassan mégis megértette. mint egy taxiórát. mintha szunyókálna. panaszosan nyögdécselt. erősen a melléhez szorítja. amikor a radiátor tetején szunyókált. mondhatni testvéries ragaszkodás született. a langyos és vöröslő félhomályban . Egyébként is volt gazdája. Erre lemászott a komódra. s hahotázik. odament a fiúkhoz. semmi nem lehet fárasztóbb. hogy szinte az anyaméh biztonságára lelt rá -. közben pedig félhangon. ha olyan állat van rajta (például krokodil).Chloé eleinte nagyon félt az örökös hangoskodástól. vagy egy pillantással tartani vele a kapcsolatot. Szegény . mint Elsie”. fiatal kandúr létére. megértettem. Valóban. s csak nagy üggyel-bajjal egyezett-bele. Elég volt elkiáltani magunkat. mert felemelve fejem a munkából. hogy valamelyik szörny megfogja és vigye. ha megzavarták. Amikor Jonathan egyszer az asztalnál megjegyezte. de Emma talán fáradt és szórakozott volt. vagy inkább csak úgy látszott. Futott. beledugta hatalmas szájába. hogy Randommal csupán egyetlen gazda bizalmaskodhat így. nem kell rettegnie tőlük. amikor Chloé hirtelen felszökkent a komódra. Ott elszunyókált. bekéredzkedett. amelyet Párizsból hoztam. a jobb keze mutatóujját álmodozó tekintettel az orrára tette. megkaparintotta a királyt. Kis idő múlva otthagyta Emma képeit. aki még maga is babázott. és hogy alapjában véve derék állatok. gyakran meglepődtem. folyton kitépi a kezünkből az újságot és darabokra szaggatja. a fotelom bőrülésére telepedett. kimenekült a teraszra. mikor a macska félig harapva. Igaz.35 - . rögtön lehunyta a szemét. akik Chloét ismerve. hogy Chloé „a maga módján ugyanolyan görény. és mindig szenvedélyes kommentárokat fűzött az emlősök képéhez. A két fiú sakkozott. nem is számítva csodás kék szemét. buzikám”. aki vadállatok képeit mutogatta neki. Aznap délután azonban a kandalló előtt heverésző fiúk sakkjátszmája elvonta a figyelmét. hogy mereven rám szegezi kifürkészhetetlen kék szemét. hangosan kiáltozva és hadonászva próbálták elzavarni. s a szokásos fenyegető felszólítások után egy seprűvel felfegyverkezve többször is rásóztam Chloé hátsó felére. micsoda eszköztára van. A szőre felborzolódott a feje búbján. Perzsa apjától örökölt sűrű bundájával. már hegyezte a fülét. egyik anyjának ilyenkor mindig jelen kellett lennie és a kezét fogni. Szóval teljes nyugalom volt. mint Chloénak képeket mutogatni. és nem volt szüksége egy másodikra is. hogy az efféle töprengés nem jelez semmi jót. sírva és nyöszörögve visszaadta a játékosoknak az összenyálazott királyt. és előre sejtve a legrosszabbat. A saját kárunkon már megtanultuk. s néha sikerrel járó ellentámadásba mentek át. A fiúk dühös kiáltozására odarohantam. onnan a sakktáblára. s sziámi anyjától örökölt vörösessárga és sötét gesztenyebarna színeivel. Végül már a Chloé és a köztük zajló csatározásokból valamiféle kölcsönös. békecsókot kért tőlem. majd felmenekült a nagy normandiai szekrény tetejére. könnyen elbűvölte a bébit. Épp a nappaliban volt Emmával. hogy Jonathan fesztelenül megfogja Randomot. De annyiszor látta. meghunyászkodva. Ha Chloé mindezt tudta volna. Chloé ugyan mindenkit szeretett és őt is mindenki szerette. dorombolni kezdett. félig karmolva válaszol a támadásaira. És ott. remegő kézzel nyújtotta a karját. Chloé ezután is folytatta csínytevéseit. védekeztek. a fiúk pedig összefogtak ellene. meggyömöszöli a hasát. Hároméves korában adta először teljes egészében tanújelét. mégis átélt egy nagy-nagy érzelmi csalódást. mennyire a szívébe zárta. Ha Jonathan hifitornya néhány decibellel hangosabban szólalt meg. Ekkortól kezdve túlzott félénksége átcsapott túlságos merészségbe. Utálta. hogy is sejthette volna. és ezredszer is beleszimatolva a szoba minden zugába.ahol gyanítom. Ha nem figyelünk. amelyik nem tetszik neki. már nagyon vigyázott a nyugalmára. Chloé töprengett.zajosan tüntetni. felborítva a bábukat. Chloé visszahúzódott Emma mellé. amelyek szeretetet vagy utálatot váltottak ki belőle. Ennek Random volt a tárgya. de adtak neki. hogy a hozzá legközelebb álló anyja mellére simuljon.

Némán átkozódott. Nyilván nem sok sót ehetett a szökés alatt. mégis pontosan ugyanúgy járt el. hogy Randommal babázzon. mintha már nem emlékeznénk a távozását előidéző kínos esetre. A „piszok” szót úgy mutatjuk jelbeszéddel. sírva a nyakunkba vetette magát. . Jonathan két kilométeres körzetben végigjárta a környéket. és becsúszott a mexikói takaró alá. egy pillantásra sem méltatva Randomot. pedig eleinte sokkal jobban tartott tőle. kivéve Chloét. ha bekötözött hüvelykujjára nézett. vacsora előtt történt a dolog. felemelte a fejét. mely nála olyan kiemelkedő volt. mint Jonathan! Pedig hát mindig dicséretet és jutalmat kapott. Amikor látta. A támadó fél eltűnt.Piszok macska . Különben sok-sok ősétől már megtanulta. de nem is neheztelünk miatta. kétszer villámgyorsan belekarmolt az arcába. De mivel Chloé szagát jól ismerte . ilyenkor rettegett. kihasználva a zavarát. hogy a kandúr hallotta. és lopva figyelje. mert anélkül úgy érezte. Lesoványodott. valahányszor meglátta. és nem is bocsátotta meg. hogy nem bocsátottunk meg neki. Chloé üvöltött. s a teraszon virágba borultak a forsythiák. kereket oldjon. Amíg csak Random élt. Beengedtem. hiszen jelekkel fejezte ki magát. megkapargatta az ablakom üvegét. hangosan kiáltozva: „Random! Random!” Biztos vagyok benne. ha utánozta az embereket! Hiszen az egész nevelési szisztémánk fajának erre a közismert tehetségére alapult. alázatosan. bizonyára hosszasan fontolgatta. Rögtön megértettem. hogy félreértették jó szándékát. hosszú kezével átkulcsolta a térdét. Random visszatérését nem ünnepeljük. Ám mivel tapasztalatból már óvatos lett. s úgy beleharapott támadója hüvelykujjába. sírt. amikor a napok már hosszúak voltak. Meghunyászkodva hátrált Roderick felé. hanem a gazda családjának minden tagjával szelídnek és türelmesnek kell lennie. Sem a kutyákkal. Chloé nagyot kergetőzött és bújócskázott Maríával meg Emmával. csókot várva tőlünk. Érthető okokból soha nem figyelhette meg. odament a díványomhoz. mindnyájan jelen voltunk. fújni kezdett. Mindnyájan úgy tettünk. mintha megsimogatnánk a bajuszunkat. mielőtt közeledni kezdett hozzá. hogy elveszíti a szeretetünket). Gondolkozott.36 - . hogy közeledik hozzá Chloé kissé remegő keze. Kiadtam a jelszót a családnak. Mihelyt megfogtuk. nyöszörgött. és még órák múlva is felzokogott. milyen taktikát válasszon. hogy ugyanakkor könyörögve nyújthassa felé a kezét. aztán leült és ott fújta ki magát a tűz előtt heverő s a lángokat elragadtatva bámuló Roderick mellett. lassabban közeledett. de méltóságteljesen és ártatlan kék tekintettel nézett rám. s a hasát irtózatosan megnyomja. A kutya persze látott mindent. aki nem felejtette el. Három nappal később visszajött. és udvariasan megszimatolta a kezet. Chloé leült. vajon a kutya elfogadja vagy elhárítja a közeledését . Chloé sokáig figyelte Rodericket. mert jól megtermett kutya volt.Chloé! Micsoda baklövés volt. amikor megpróbált barátkozni vele. mindnyájan őt ápoltuk. szorosan magához szorítja. ha csak egyet is. Mindnyájan. Megsimogattam a két füle közt. és eltűnt.ez a szag a házhoz tartozott -. és ugyancsak elcsodálkozott. de rá se hederítve meglapult a bozótban. Udvariasan eldorombolta magát. Ha megszidtuk valamiért (ez mindig megpróbáltatás volt számára. s ha ásított. Mihelyt a radiátor fedőlapján szundító „baba” megérezte. rövid lábait keresztbe tette. kiszabadult a szorításából. kezét felénk nyújtva. de a felső testét kissé elfordította. milyen bölcsen járt el. A „macskát” pedig úgy. Chloé négyéves múlt. Azt hiszem. Elsie-t leszámítva. Roderickkel több szerencséje volt. hogy megveregetjük az állunk alját a kezünk fejével. hogy kiserkedt a vére. hogy ha Roderick fölborzolja a szőrét vagy morogni kezd. szitkozódni kezdett: . Ennek ellenére szemünk láttára hiúsult meg Chloé dédelgetett vágya. kinyújtotta a nyakát. gyakran ült le így. hogy ne csak a gazdájával (ez esetben Elsie-vel).készen állt arra. nyugodt maradt. aki aznap este Evelynnel vacsorázott Huntéknál.mondta emelt fővel. kimutatta félelmetes fogait. hogy ugyanazt akarta cselekedni. két ugrással a teraszon termett. sem az emberekkel kapcsolatos tapasztalatai alapján nem érthette Chloé magatartását és az effajta közeledést. Aztán az ablakpárkányról beugrott a dolgozószobámba. Szóval szerinte semmi sem történt. hogyan viselkednek fiatal csimpánzok. Egy kora tavaszi hűvös estén. hogy Chloé erős keze hirtelen megfogja. Megnyalogatta érdes nyelvével. ha valamely vezérhím társaságát keresik. Kisvártatva odanyújtottam neki az egyik ujjam hegyét.

María pedig jóízűen elropogtatná? IV. Mivel Chloé nem ismerte az anyját. hogyan működik a szelleme. Chloé is bizonyára ugyanúgy viselkedett. mint Roderick. mert a hüvelyk. Emma csodálatos gyorsasággal felkapott egy hamutartót.Ez igaz. dicsérve a hűvösségét és a színét. lassan odadugta Roderickhez a fejét. mint a többiek. és rettentően csucsorítva csókot nyomott a pofájára. Ilyenkor gyakran gondoltam arra. ahogy Juana mondaná. hogy megmutassam. amelyre az ember már nem képes.37 - . hogy hangyát vagy termeszt enni jó). akármilyen fajta. és elégedetten felnyögött. Fontos. s a csoport minden tagjával . hogy vannak. És Roderick úgy viselkedett. Ha kezet nyújtottak neki. hogy csak az alsó fogsora látszott ki. és elkezdte kurkászni. hogy új barátja kemény kis keze szakszerűen belemélyed a bundájába. ha egyszer Chloé odaadna egy kullancsot Maríának. fejezet Az előző lapokon röviden áttekintettem Chloé életét születésétől négyéves koráig. ezért szorosan mögé ült. és nem figyelhette meg egyetlen családtagját sem kurkászás közben. hogy kommunikálni tudjunk egy főemlőssel. ez a barátság már egy évvel korábban is kialakulhatott volna. Mindnyájan nagyon örültünk Chloé és Roderick barátságának. Chloé gesztenyebarna szemében először meglepetés tükröződött. Ha Chloénak nincs az a szerencsétlen kalandja Randommal. hogy „nem”. ő is csak haragjában mutatta ki.és mutatóujja között tartotta. Meg hát a szaglászás nem fáj. és mit szólna Concepción. a többit behajtotta. Chloé kénytelen-kelletlen beletette a zsákmányát. mit csinál. ami kézhez hasonlított volna. mivel Rodericknek semmi olyasmi nem volt a lába végén. az önzetlen és szorgos tisztogatás ösztönét csakis genetikus örökségéből kaphatta. akkor meg nyalakodni kezdett. . És mivel habozott. . sőt talán valamiféle tisztálkodási eljárás is. Chloé is nagyon élvezte a dolgot. Körülnéztem. felemelt valamit. s végzett a tisztogatással. hogy az emberek körében ez nem szokás: az alsó fogsorunkat a jóindulat. mint mi egy nagy csalódás után: jogtalanul általánosított. hanem az ember számára még undorítóbb dolgot: egy kullancsot. hogy valóban így van. hogy a kéz megfogása vagy megszaglászása vajon „egykutya”-e. elsősorban azért.megkülönböztető és egyéni viszonyt létesíteni.természetesen ideértve a háziállatainkat is .egy embercsoporthoz alkalmazkodni. hogyan képes egy állat melyet joggal tartanak vadállatnak . Suzy is rászólt: Cö-cö! Chloé megijedt a rosszallástól. sőt baráti viselkedésnek is tekinthető. Chloé hajlott rá. Amikor Chloé letelepedett. Mivel Chloé így döntött. mert miután fél tucat kullancsot kiszedett. mint minden főemlős. megállt a keze a levegőben. Ez azt jelentette a jelbeszédben. hiszen bizonyára tapasztalták. . Aztán természetes mozdulattal a szájához emelte. nem láthattuk. nem egy bolhát. hogy csak az alsó és nem a felső. Roderick pontosan tudta. Azon gondolkodott. nem értve a dolgot (ösztöne bizonyára azt sugallta.Elvégre minden fáradozás megérdemli a méltó bérét. ha nem követi helytelenítő morgás. hogy mit. Észrevettem. Mihelyt Roderick megérezte. és odanyújtotta neki. hátrafordította a fejét (azzal a hajlékonysággal.kérdeztem Suzytől. a szőnyegre fektette a fejét. Nem akart kevésbé szívélyes lenni. Minden négylábú gonosz. A mutatóujját és a nagyujját parancsolóan fölfelé nyújtotta. Ettől sokkal érthetőbbé válna minden. hogy Emma összegyűjti a hamutartóban a zsákmányát. ugyanis úgy tátotta ki a száját. hanem megszaglászta. Roderick. ahogy önök is viselkednének. de mit szólnál hozzá. milyen kár. Roderick végül is egészen másképp viselkedett. a felsőt az ellenségesség jeleként mutathatnánk ki. hogy zavarban van.. Chloé egyre szélesebben mosolygott. ha csókot nyomtak az orrára. hogy megegye őket? . a felsőt ugyanis. amelynek az a célja. ha a legszívesebben széttépnének bennünket. Chloé láthatólag nem osztotta előítéletünket. ahogy gondoltuk.Most a szó szoros értelmében láthattam. leült mellé. nem megfogta. s a tűzre veti őket. és melyet más emlősöknél is mindig megcsodáltam). Minthogy azonban itt egy olyan kísérletről van szó. ha kutyák volnának: végignyalta Chloé arcát. Emma volt a leggyorsabb közülünk. most na. hogy lássa.. s amelyet országunk számos kitűnő kutatója is elvégzett már. Mindenesetre Chloé biztos volt benne. hogy ez szívélyesség. mit jelent a csók: kis gazdája ugyanis sokszor megcsókolta lapos orrát. lesújtva nézte.Miért nem engedtük. akik akkor is mosolyognak ránk.

rázva a fejét. ahogy mondta. ha mindenki megcsiklandozhatná a szomszédját.Fáradjatok be. elgondolkoztam.38 - . hogyan tud Phyllis tavaszias ruhájában. hogy megdolgoztassák az agyát és a kezét.ezt a nevet Hunt nagyszülei adták szülőházuknak -.(nevetett). és én olyan szép fiú vagyok. engem is megcsókolt. ahol Juana talpraesettsége Suzy tehetségével párosulva csúcsteljesítményt produkál.Ez a lányom. mert például egy közösséget legjobban úgy lehetne jutalmazni. ahol négerek is laknak. hogyan vitatkoztunk erről Huntéknál egy ebéd alkalmával.melyekben természetesen a bárányhús dominált tökéletesen elégedett lehetett volna az ember. megcsókolta. egészen addig. amelyeket megtaníthatunk Chloénak. milyen összeesküvést szőttek ellene a nagy fehér majmok még a születése előtt. tudjátok. hogy csiklandozzák meg. kijelentette. Kutatásaim során azonban megtudtam. éppen most írok neki.kérdezte Mary. A „csiklandoz” szót például így mutatjuk: tenyérrel lefelé kinyújtjuk a bal kezünket. Léonore. mondta Don). Don leült. amelyet Suzy távollétében anyapótléknak tekintett. hogy a csimpánzoknak már három hónapos koruktól kezdve tanították a jeleket.mondta Suzy -. egy mérnökhöz ment férjhez.Milyen szép férfi . s ma is mosolyogva gondolok vissza rá. Mindazonáltal a Nest-beli egészséges és tápláló amerikai fogásokkal . mint csecsemőink hangképző képessége. amikor Chloé bébi. rózsásan és mosolygósan. Kár. A Nest-beli Huntéknál nem vacsoráztunk olyan jól. tehát könnyű volt megjegyezni.melyek lehetnének az első jelek. hogy tüdőgyulladást kapna. a jobb kezünk mutatóujjával pedig többször végigsimítjuk a bal kezünk fejét. Ebből nem arra következtettem. és beállítjuk a helyes tartásba. hogy Suzy irtó édes. hanem hogy korábban és gyorsabban fejlődik ki a manuális képességük. . hogy tetszik? A falon minden fényképen az én szegény Leopoldom van. hogy Chloénak is csak egyéves kortól érdemes tanítani a jelbeszédet. mert naphosszat kajtatott a. Chloé hamar megtanulta ezt a jelet: magától értetődő volt (mint általában a jelbeszéd jelei). szeretné. amely mélyen ki volt vágva a kebléig (mely igen vonzónak tűnt). .) E pillanatban Mary jelent meg az ajtóban. Azután meg rájött. ahol Don már várt ránk. Február volt. az a szanaszét szakadt ócska báránybőr kabát volt rajta. A szobája a földszinten van . hogy a csimpánzbébik intelligensebbek egy csecsemőnél. . A jelbeszédben minden angol szót egy jel ábrázol. s megérkezve a Nesr-hez . de míg várakozunk. Igazán nem értettem..szólt rá a felesége. akár a lovak. ha.. Ez is bizonyította. Mivel a gyerekek egyéves koruktól kezdenek gügyögni. Phyllist láttuk meg elsőnek: tavasziasan virágos ruhájában egy májusi rétre emlékeztetett.természetesen a csiklandozást nem számítva . Chloé akkor két hónapos lehetett. hogy haszna lehet belőle: kérhette. aki Dél-Afrikában lakik. Rögtön véget vetett a Leopold-múzeumbeli látogatásnak. ahol Phyllisnek meglepően fontos szerepe volt a vitában. bár még szebb lehetnék. Megfogjuk a csimpánz kezét.tekintettel a szívgyengeségére (bár ezt csak képzeli. hiszen Gardnerék mesterien kidolgozták. A módszer lényege a „modellálás”. ha (ezen minden egyes alkalommal fennakadtam) az ebédlőt jobban fűtötték volna. ha megnéznénk az ő kis fészkét szóval fészkét a fészekben . hogy a tudás hatalom. fajára jellemzően.Hát a kis majmod hogy van? . még csupán rikoltozni tudott. A jelbeszéd tanítási módszere semmi nehézséget nem okozott. Suzy nyakába ugrott. . Chloé. Amikor átnéztem a módszert (a tanítás nehézségeire.. Hát ez a szép kislány itt az íróasztalon? . reszketés nélkül ellenni anélkül. mint a yaraville-i Dale-éknél szoktunk. mint minden főemlős (beleértve az ember kicsinyeit is). kiéhezve. Don és Mary még nem jöttek le. hogy felnőttek körében a csiklandozásnak erotikus színezete van. békésen pihent Yaraville-ban. . igen erősen fagyott. először úgy gondoltam. hogy . mondja Don. ha egyáltalán szükséges még bizonyítani.magyarázta . amikor megkönnyebbülve letelepedtünk a télikertben. Mary szokta befejezni őket és feladni a postára. nagyon élvezte ezt a játékot.gyon messzire vissza kell mennem. A szókép után jön a jelentéstartalom: megcsiklandozzuk a tanítványt. és milyen jól áll neki a bajusz. na. az már meghaladja az erejét. Egyszóval mind a kettőnket imád. (Soha nem fejezi be a leveleit. és roppant erélyesen az ebédlő felé terelt bennünket. nem is sejtve.. az egy olyan hely.Don! . tanulónk előrehaladására még visszatérek).

elégedett pillantást vetve a ruhája kivágására.ráülteted Chloét a nursery-chairre. Az „ad” szónak pedig számára nincs semmi értelme. jól. szép élénk tekintetével a semmibe bámulva.Hogy mire kellene először Chloét megtanítani? Nos . hogy igaza van: amikor Chloé három hónapos lett. úgy éreztük. Közben tornásztattam a lábujjaimat. mivel bántott az előbbi méltatlankodó pillantása. nagyon fontos.Ezzel már Éva is próbálkozott . miért nem melegíti meg a lábaimat „az ő testvéri kezeivel”? . Most az egyszer azonban nyíltan ellentmondtam. miért vagy úgy oda érte. mert biztosan megkaparint mindent. A második esetben azt mondod: rossz kislány vagy.Drága Mary . jól . és nagyon jó módszernek találtam.szólt közbe Donald -. amúgy sem volt ínyére évődésünk („nem tudom. hogy fölengedjek.Nem is értem.szemérmes angol kifejezéssel -. hogy a „megfog” és az „ad” szavak rendkívül szükségesek a közösségben.Azon töprengünk. és ráversz egy kicsit a popsijára.duzzog Phyllis bájosan. .mondta Suzy. amit csupán Don értett meg.Bili. mert Mary megrovó pillantást vetett rám. következésképpen sűrűn ürített. és a saját gyengeségem. Nagyon csinos. no .vágja ki végül diadalmasan -.Bili? Milyen mulatságos! Jól van. . .Jól. és újra feltette a kérdést. . Úgy vélte. Sajnos. Ez jó. Hogy is mondják ezt franciául.szólt rá Mary. Chloé. mi a véleményed a dologról? . . miért nem fűti be az ebédlőt? S ha olyan jó keresztény. cinkos pillantást vetett rám. Például . .mondtam. és elkezdtük a jelbeszédre tanítani. de mivel sem lerohanni. . s a pipáját tömve. és ugyanilyen okból zsebre dugtam a kezem. mivel nem állhatta az effajta tréfálkozást. amit megfogott. rájöttünk. az utóbbit számtalanszor megismételhettük. ahogy Phyllis nevezte . .De hisz ez pofonegyszerű . Elragadó vagy benne. miközben a homlokán a ráncok a koncentrálás okozta fájdalmas erőfeszítésről tanúskodtak. .hagyta rá Don -.. .mondta Donald.De hisz a ti Chloétok valóságos vadállat! .Hogy mi a véleményem .Én nem is gondolkozom . mert szegény Chloé. köszönöm.Nos. . hogy te gondolkozzál. a nursery-chairbe. mi van ezen gondolkoznivaló. kevés verejtékmirigye lévén.Don! . .39 - . Phyllis .Jaj. amiért zsebre vágtam a kezem. Phyllis sarokba szorított bennünket lehengerlő realizmusával. . .Milyen komplikáltak! Nem kell olyan bonyolult dologra gondolni. Suzy? . ő pedig elvégzi a dolgát. ennyi az egész”). hogy mi a jó és mi a rossz.fordult Suzyhez .Azt akarom. Ha felkel és mellécsinál. azaz. rengeteget ivott. Az első esetben azt mondod: jó kislány vagy. Az ördögbe is! Ha neveletlennek tart. Suzy figyelmét nem kerülte el a férfiak lázadása. a legerőszakosabb Mary volt. ráülteted Chloét a bilire. . Chloénak teljesen felesleges megtanulni a „megfog” szót. s mosolygott rajta. de rögtön ki is rántottam.Jól van.Ami a gömbölydedséget illeti. . hogy rögtön engedtem neki. ezek a férfiak! .nevetett Don. ami a keze ügyébe kerül. Azonnal egy regiment javaslattal árasztottak el bennünket. Ő szintén. Én így csináltam Léonore-ral. úgy éreztem. . hogy megtanítsuk neki a „jó” és a „rossz” jelét is.Nem figyeltem oda .Te mindig úgy megvigasztalsz! Suzy azonban nem hagyta magát eltéríteni a tárgytól. Chloé.A ruhádat csodáltam. Akkor sokat nevettünk. milyen szavakat tanítsunk meg először Chloénak . az rossz.Hát épp erre figyelmeztettünk már az elején . és ritkán oda. vagy ahogy Suzy mondta egyszerűen: a bilibe. . .méltatlankodott Mary. jó a melltartója. inkább Phyllishez fordult: . S kipróbálva a módszerét.mondta Phyllis. sem megvédeni nem akarta Maryt.kérdezte -.mondtam mosolyogva -. hacsak erőszakkal el nem veszik tőle. de gondolkodva a dolgon. hát tegyük fel a kérdést komolyabban! Chloé esetében mi a jó. és mi a rossz? . Olyan gömbölyded és olyan karcsú.válaszoltam Hamletet parodizálva.mondta. nagyon egyszerű: meg kell tanítani. Ed .Ő. mert nem ad vissza soha semmit.mondta Phyllis. de nem sikerült neki. ahova kellett. magad sem panaszkodhatsz .mondta Phyllis.

Huncutsággal teli zsákunkból (amelybe. hiszen az őt körülvevő emberi világ tilalomfákkal volt tele: Chloé nem veszi el. úgyhogy meglehetősen egyszerűsítek.Rossz! Piszok! WC! Amikor Chloé már tudott egy tucat szót. hisz tökéletesen ismerte a szót. A következő képen egy asszony ölelt át egy tíz év körüli fiúcskát. még nem volt vége a gyötrelmének: megpróbáltuk kijavítani. Chloé szabályosan mutatta az asszony és a baba jelét. hogy már ott volt . a vele készített tesztek pedig később igazolták sejtésünket. Olyan torkos volt. hogy csak egyszer. nemcsak újabbakat tanítottunk neki.Többnyire Emma tette jobb keze ujjait az állára. mert nem értette meg rögtön a kérdést. melyik a „hamis”. hogy megszökjön. Az egyikünk ilyenkor a képeket mutatta és feltette a kérdéseket. mint a legpajkosabb fiú. mindezt felháborodott és utálkozó arckifejezéssel.Nem. Chloé . állatnak vagy személynek megfelelő jelet kellett mutatnia. egyre több minden került). mert gyakran csak megközelítőleg hasonlítottak a jelei. Chloé szókincsének gyarapodtával. És ha az ember kicsinyeinek is nehéz rávenniük magukat. De természetesen ellenünk is fordította a dolgot. Jobban haladt. továbbá a WC szót (ökölbe szorított kézzel megcsavarva az orra hegyét).mondtam jelbeszéddel -. Nem volt könnyű dolgunk. de most különös jelleméről szeretnék elmondani egy esetet. Chloé pedig újra mutatta az előbbi jeleket: asszony és baba. amely tornádóvá is válhat. Semmi nehézséget nem jelentett számára a dolog. és simított vele hevesen oldalra. baba. s a jobb öklünket erőteljesen végignyomjuk rajta. Ekkor egymás mellé tettem a két képet. mint az emberek között. sőt jól imitált hányingerrel kísérve. megkapta a gyümölcsöt. mert a már megtanult jelek ismétlése egyáltalán nem érdekelte. ha ezt a kifejező pantomimjátékot ekképp fordítom le beszélt nyelvre: . nem baba. Chloé nem harap. A kérdéseket már megtanulta. és azt mondtam: . hogy túlzott mozgásigényéről (félelem volt-e ez vagy düh?) újra írjak ezeken a lapokon. hogy a munkát jelentő jel elég ijesztő: a bal kezünket ökölbe szorítjuk. megkérdeztük jelbeszéddel és angolul is: Mi ez? Neki pedig a képen látható tárgynak. gyakran bemutattuk magát a tárgyat is. mohóbban vágyott a mozgásra. amelyben a tanuláshoz használt képek voltak. az első alkalommal tévesztette el a választ. hozzászokott. Ha jól válaszolt. és láthatólag a legszívesebben elmenekült volna. s ez a nyelvtan szempontjából elégedettséggel töltött el bennünket. Nem tudott egy helyben megmaradni. melyet jól ismertem. Ekkor kigyúlt szemében az a kis gonosz fény.nem a nyelve hegyén. sőt olykor kifejezetten rossz tanulónak bizonyult. .és izomcsomó volt. többször elismételte a fent említett mozdulatsort. hanem megpróbáltuk elismételtetni vele a tanultakat. Egyenként húztuk ki őket a szörnyű tarisznyából. hanem az ujja hegyén. Valóságos ideg. valamint szeszélyes. egy nőt ábrázolt gyermekkel a karján. milyen sajátosan emberi szokás a munka. mert jelbeszédről van szó -. Amikor eszébe jutott a jel. mivel folyton kérdezgettük: „Ki ez? Mi ez? Hol van?” Ő is sorba kérdezgetett mindnyájunkat. hozzátéve a „piszkos” jelét (a keze fejével alulról veregetve az állát). ha ketten tanítottuk. Ekkor értettem meg. a leckék végén. Kezdettől fogva éreztük. Csökönyösen ismételte: . Megtanulta a tagadást is („nem”). Ezt általában almával csináltuk.Asszony. Ha bosszantotta is a „nem”. Megesküdnék rá. mely a „rossz” jele volt. Miután megmutattunk egy képet. egy nap előhúztam egy képet.40 - . úgy éreztük. és elmondattuk. Chloé nem nyúl hozzá. incselkedő természete. Sőt utálta még a nagy táskát is. Ennek három oka is volt: túlzott mozgási igénye. túlérzékenysége. hogy Chloé szerencsés választás volt. rögtön fintorogni kezdett. Ha nekiszabadult. Intelligenciában bizonyosan ugyanolyan különbség van az egyes csimpánzok. gyerek. úgyhogy meglehetősen sokat bajlódtunk vele. és ő is használta. mennyivel nehezebb ez egy vadállatnak! Egyébként el kell ismernem. olyan. És mivel Emma fölöttébb kényes volt a tisztaságra. Hogy is tudott volna néhány percnél tovább koncentrálni? Lesz még időm. melyik a kettő közül az „igazi”. a másik megakadályozta. Amikor Chloét tanulni hívtuk ezzel a jellel. hiszen a jelét folyton mutogattuk neki. akár a szélvész. Chloé élénk szelleme és jó memóriája ellenére a hasonló korú gyermekekhez képest mégis nehezen tanult.

odanyújtotta Chloénak egy alma képét. Chloé még egyszer megnézte az elefántot.dühöngött Suzy -. úgyhogy egészen bizonyosan komoly harcot vívott lelkében az igazság angyala és a hazugság ördöge. . de meg se mozdította kezét. . ahol az emberek nyelvét tanulta.Macska . fenségesnek kellett volna látnia. Chloé mosolyogva.sürgette Suzy.. különben biztosan azt mondta volna ehelyett. hogy bár a jeleket „elfelejtette”. Átkaroltam Suzy nyakát. .mondta -. ez nagy baba. Mellékesen megemlítem. és a lecke végéig ehhez tartotta magát. . Chloé erre elbizonytalanodott.mondta Suzy.Csúfolódik velünk . Gyerek nagy. tudod jól.Chloé nem haszontalan .. S valóban. a tagadásra tökéletesen emlékszik. ahol Chloé kiskorában játszani szokott.Nem. és ártatlan pillantást vetve Suzyre. Suzy sokáig hallgatott. mert sejtettük. különösen a tanulóórákon. próbálkozz egy másik képpel. egy lóét. de amely egyébként tabu volt számára. Ellenkezése zavarba ejtett bennünket. hogy: „piszkos macska”.Ez baba. Ugyanis nagyon neheztelt érte.Ez nem macska .Suzy .a tanítási órákat leszámítva . Valamilyen módon válaszolnunk kellett azonban az ellenkezésére. . rendületlenül azt válaszolta: .Macska. . és azt mutatta Chloénak..41 - . . kerültük a testi fenyítését.vágta rá Chloé.. De nem sok érzéke volt a fenség iránt. Válasza azt mutatta.Ez baba. hogy ez egy.nem léphetett be.tiltakozott Suzy élénken angolul. Chloé.Nem . hogy eltörölte a „gyermek” jelét. .Macska .Chloé haszontalan . Chloé sokáig bámulta ábrándosan. semmit nem kérdezett.Macska . ez gyerek. Gyanúsan szelíd és nyugodt volt. azt felelte jelbeszéddel: . Chloé.szóltam közbe -. megkísérelte. aki ismét megnézte figyelmesen a képet. de ahová most .Baba kicsi. . Suzy sokáig kotorászott a zsákban. amit keresett. Bolondult az almáért. Lehajoltam. amikor Suzy megoldotta a képekkel teli zsák zsinórját. hogy véget vessen a dolgozószobámban tartott óráknak. Talán kezdetben valóban így érzett. három nappal az után. és kivette egy macska képét. Aztán újra magyaráztam: . összehúzta a zsinórt. majd rideg mozdulattal visszatéve az almás képet a zsákba. Ez gyerek.Mi ez? . melyeket Chloé úgyszólván majdnem mind ismert.Ez nem macska. hogy ellenállása egyszer sztrájkká fajul. . és bekötötte a zsákot. Robbanásig feszült hangulatban Suzy előhúzott egy másik képet.mutatta Chloé szabályosan a jelet. cinkos pillantást vetett rám. ott. hogy akkoriban még nem keveredett drámai viszonyba Randommal.bökte ki Chloé. Mióta szobatiszta lett.Ejnye. És a tisztelet sem tartott sokáig nála. Az órákat az én dolgozószobámban tartottuk. A mesterkedésünk nyugtalanította Chloét. Suzy ezután egy elefánt képét tette elé. és suttogva néhány szót váltottunk egymással.. Aztán Chloénak hátat fordítva angolul kezdett hozzám beszélni. . Úgyhogy ezt a helyet. és azt felelte: . De végül döntött. .válaszolta Chloé. tudod jól! Ez egy. dehogy . Kitörölte szótárából a gyermek jelét.Macska. olyan szavakat használva.Macska. mégis hű maradt sötét tervéhez. És fejét hátravetve zihálva nevetni kezdett. és végül megtalálva. . . mivel egyszer dührohamában nagy károkat okozott.mutatta Suzy jelbeszéddel. megsemmisítően bökött a fiúra: .

A következő jeleket fogadta el: Juana Konyha lett. a postás Levél. hogy milyen szép. hiszen bölcsészdiplomája van. Egyébként ezt a jelet igen könnyű volt mutatni.hibát leszámítva. Nem adhatunk almát neki az óra után. Suzyt kezdetben Mamá-nak keresztelte el. Chloé pedig hamar rájött. Mielőtt folytathatnám a tanulónk nyelvi leleményességéről szóló fejezetet. Nevekre nem volt szüksége. de a többi személy számára szívesebben talált ki új neveket. Csak a fejünk búbját kellett megpaskolni. Chloé nemcsak a bolondját járatta a tanítóival. és ötnél tovább nem tudott elszámolni. hogy a szinekdoché egy retorikai alakzat. Arielt pedig Fekete ördög-nek nevezte. Chloé zihálva. Chloé buta. és két vagy három . Engem Nagy-nak nevezett a termetem miatt. de nem ismervén az időmérésre szolgáló pontos kifejezéseket. Nagyon örültünk. bizonyára azért. Dale. Nem állítom.kérdezte Suzy nyugodtan. szeretném elmondani hiszen hatott is a nyelvhasználatára -. s a név megmaradt azután is. akivel beszélni akart. különösen..Akkoriban Chloé passzív angol szókincse kb. Négy ilyen jelet használni is kezdett.valóban akaratlan . amellyel Chloé nagyon szeretett játszani. hogy a családtagokat és az ismerősöket a tevékenységükre jellemző jellel jelölje. E téren első sikere az volt. hogy nem létezett a lelkében az öt napnál nagyobb időfogalom. faképnél hagyva tanulónkat a szoba közepén. vége az órának. Nem akarta Pablót a birkákról elnevezni. mint a kutyák (bár ezzel szemben kitűnő a memóriájuk). Némelyik kutya..Ed . mutatva neki jelbeszéddel. . Chloénak megtetszett ez a jel. igencsak gyengécske volt matematikából. Képzelhető. hogy beceneveket talált ki a környezetében élő személyeknek. És azt tartják ugyan. mintha nem is lenne pontos időfogalma. amikor a részt az egésszel azonosítjuk. .42 - . és később is így hívott. mint a karikacsapás.Hát a többi jelet most tudja-e? . ha a múltról vagy a jövőről kellett beszélnie. horpadt fejfedőt viselt. száz szóból állt . Sőt azt is merném mondani. szívesebben hívta Sapká-nak. morogva rávetette magát a zsákra. hogy ilyen eredeti módon használja a nyelvet. mivel télen-nyáron egy zsíros. az volt a látszat. . Örömöt is okozott. Mihelyt megtanulta az ördög szót. mennyire zavarba jött. és ügyet sem vetve többet rá -.Alma . hogy a lovak kevésbé intelligensek. nem volt jelen. hogy Chloé. Jonathant Sárga ördög-nek. hogy a copfot fürtöcskék váltották fel. . Copf-nak nevezte el. erőfeszítéseink dacára. mivel mindig nyakkendőt viselt a blúzán.tette hozzá: . anélkül hogy javasoltuk volna neki.mondta jelbeszéddel. hogy Chloé szinekdochét használ! Meglepett arcom láttán huncut arckifejezéssel . és ettől kezdve a Mama helyett Szép-nek titulálta Suzyt (bár furcsa módon a Mama újból megjelent. Ezért javasoltuk. ha alkotó módon használta a jelbeszédet. Chloé Elsie-t magától. a pékné Kenyér. egyes szerzők szerint nem sokkal kisebb a szókészletük. kinyitotta. és Suzy büszkén figyelmeztetett. amikor Jonathan már magasabbra nőtt nálam.amelyért annyira bolondultam . a bezárt zsák mellett. de amikor Suzy egyszer mutatott neki egy nagy csokor virágot. amelyhez sokat beszél a gazdája. Chloé mindent elfelejtett. Donald pedig Doktor. De rögtön szüksége lett rájuk. De határozottan tiltakozott.később azonban ez a szám tekintélyesen megnőtt. mert ezt a jelbeszédben injekcióstűvel kell mutatni. lázasan keresni kezdte az alma képét. körülbelül ötven szót képes megjegyezni és megérteni. Ez még nem olyan nagy eredmény. ha az. amikor Chloé beteg volt). Emmát inkább Nyakkendő-nek nevezte. Folytatódott az óra. elég volt a „te” és az „én” használata (ezeket igen korán meg tudta különböztetni). mivel a két fiúval akkoriban sokat marakodott. ment minden. Macskának nézte az almát. amit csak Don használt. Chloé nem tud semmit.Talán felesleges emlékeztetnem rá. A világos és szabatos kiejtéssel elhangzott beszédnek megdöbbentő hatása volt. s a tartalmát szanaszét szórva a szőnyegen. annyira heves és érzelemteli volt a jele. hogyan bontsa ki. dr. kiáltotta. hogy nörsznek hívja Emmát. Amikor a családunk valamelyik tagjához fordult.mondta Suzy.

joggal büszkék lehetünk és meghatódhatunk. mivel ügyes ujjai billentyű nélküli zongorán játszanak. hogy Chloé összetett szót. nagyon gyorsan mutatta. és gyengédségi rohamában új nevet gyártott neki. Először azt hittük. Yaraville-ban azonban Suzy francia változatát fogadtuk el. ahogy a fürge eszű gyerek játszik a szavakkal. mint a közeli időre. hogy egyedül és spontán módon alkalmazza. A szeret vagy szeretet (love) szót pedig a mell előtt keresztbe tett ököllel. nem csupán a magasabb rendű emberi fejlődés útján járt. aki rajong a gyerekéért. hogy ugyanúgy szeretett a jelekkel játszani. hogy bánt ez a bizonytalanság -. Chloé igazi irodalmár: méricskélni nem tud. Gyerek-nek hívta. egy két jelből összetett jelet alkotott: ám ekkor többször egymás után a következő kijelentést tette: . De amikor észrevette. majd végül a Babához. és visszatért a Nagy babá-hoz. Végül Szép-nek. máris lelkesen keresztbe tette a mellén ökölbe szorított kezét. (Szegény Chloé. hogy kijavítsa őket. Kis játszótársának. amilyet azelőtt is gyakran tett.Ugyan. Aztán megfeledkezve róla. de az igaz. és hogy jó megoldásokat találjon: szóval. Két példát is tudnék erre felhozni. Ebből a négy kifejezésből csupán a tegnap-ot és a holnap-ot vehettük szó szerint. A Chloé jött előre. amikor észrevette. amikor eljött meglátogatni a kislányát. olyan jól megtanulta. hogy elmélkedjen a hibáin. még akkor is. Pedig meg kellene lepődnünk. a Bébé-Amour-t. A Baba-Szeret a szeret ige tárgya volt. hogy keresztbe tesszük a karunkat a mellünk előtt. hogy gondolkozzon. és felállva magasabb nála egy fél fejjel. Amikor a homo habilis ügyes kezével a kavicsot csiszolta. és alkot! Ilyenkor azt gondoltam. Chloé ezt a két jelet. amikor látta. ezért csak ritkán használta. melyeket egyelőre nem akarok felidézni. a pártfogását keresi. a jövőt szintén két jellel: a holnap és a hosszú holnap jelével jelölte. Ettől még jobban megszerette. Ez a szó azonban Suzyt is jelentette. Egyelőre mégsem mertünk arra következtetni. . Ezután nem volt többé kétségünk. Rendkívül gyorsan képezte egymás után a két jelet. hogy a karján tart egy bébit. Suzy kijelentette. hogy elsajátította a nyelvet. viszont fantáziája van. az persze már az anyai szeretet túlzása. két egybeolvasztott jel segítségével. hogy mit csinál. tehát egy olyan kijelentést tesz. azaz egyértelműen főnév. melyek amúgy is közel állnak egymáshoz.Chloé szeret Baba-Szeret. A baba jött először. nem lepődünk meg különösebben.amelyre később térek ki . hogy a Baba-Szeret (Baby-love) csodálatosan illik a bájos és kedves María de los Ángeleshez. amikor Chloé már erős felnőtt lett. Baba volt az első. hanem. s még arra is tudja használni. mert úgy véltük. Huntéknak angolra: Baby-love. gyengébbnek érezve magát. mintha egy csecsemőt tartanánk.sötét eseményekhez kapcsolódik. és nagyon kellene csodálkoznunk a monológján. Egyébként maga a jel sem volt szabályos. hogy a Baba szeret kifejezés viszont nem mondat. de csak az egyiket mondom el. Mert a hosszú tegnap és a hosszú holnap ugyanúgy vonatkozhatott a távoli. a szeret másodszor. .43 - . állítmánnyal és tárggyal: Chloé szeret baba. mert hiszen valóban gyerekének tekintette. hogy María. hogy szeret baba. melyet Chloé talált ki.A múltat csupán két jellel volt képes jelölni: a tegnap és a hosszú tegnap jelével. Igazi mondat volt alannyal. Neki lefordítottuk spanyolra: nene-amor. az értelmét is csiszolta. a gyerekeknek s Concepciónnak. s elmondja önmagának. úgy éreztük. hogy a gyermek szó tabu a számára. hogy a baba járni is tud. És ez volt az igazi eszköze. jóformán még meg sem mutatta. A babá-t jelbeszédekkel úgy fejezzük ki. Hogy Chloé irodalmár lett volna. ami azt bizonyítja. Amikor efelől megbizonyosodtunk. ő soha nem fogja tudni kimondani. vagy ha úgy tetszik. akit Chloé mindenkinél jobban szeretett. azt mondja. Úgy éreztem. a spanyolul is zengzetes nevű María de los Ángelesnek. s a szeret megelőzte a babát.vigasztalt Suzy. hanem főnév. s akár egy legyintéssel leteríthette volna mamáját (ezt egyébként sose tette meg). mit akarsz! . elnevezte Nagy babá-nak. mert ez tetszett nekünk a legjobban. több nevet is adott. hogy Suzy jó anya.) Ha egy ötéves gyerek a szobájában építőjátékot játszva magában beszél. hogy elragadó az ötlet. mert a második . hála a nyelvnek. De ilyenkor más volt a sorrend. A következő hét végén vidáman újságoltuk a hírt Huntéknak.

mit érez Suzy távozása miatt. mit kezd a bánatával. hogy Chloé a rácsos ablak mellett áll. a fejünkre tesszük. és magának mutogatja a jelbeszéd jeleit. ujjunkat szétfeszítve. mert szerette az állatokat és érdeklődött irántuk. Primo: Chloé szereti Kulcs-ot. a derékszíján a coltot egy nagy görgős villáskulcs pótolta. Kenyér teherautója a legfinomabb dolgok tárháza lehetett volna. nevetgélt.44 - . Chloé sír.Nagyon boldog voltam tehát. ha növendékünk eljutott a félénk érintéstől a szívélyes kézfogásig. Aztán hátát a fűtőtestnek vetve leült.Szép elmegy.kiált fel Suzy. ez csupán nyelvi problémát okozott.E téren olyan primitívek a reflexeik. mivel még csak kislány volt. hanem mert víg kedélyű fickó volt. úgy öltözködött és viselkedett. Aztán mélyet sóhajtva tudtul adta önmagának. Aztán hirtelen abbahagyta. .Micsoda hülyeség! . mert az csokoládét ad neki. Chloé is így sírt. Chdoé szomorú. .Ha így okoskodunk. Konyhá-nak (Juanának) néha elfelejtett kezet nyújtani.És most jön a tökkelütött nyelvtudós . mert a jelbeszéd nem eléggé szintaktikus ahhoz. majdnem berohantam a szobába. mert a csimpánz nem könnyezik sírás közben.mondta Don. és megmagyarázza. láthatólag megvigasztalódva a melegtől és a szőrmefétistől. De Chloé nem érte be a tény puszta megállapításával. A szerencsés kiválasztott egy jóképű. hogy valami érdekfeszítő új dolog kezdődik: Chloé monologizál. Az ő esetében ez elég ellentmondásos jel volt. Bill Thornnak hívták. savanyú ábrázata miatt.mondta. Amikor Chloé szerelmes lett. Aznap este Donald épp egy megfázásból kúrálta ki Chloét valami csöppekkel. . ahogy Suzy kitolatott a parkolóból. A „szomorú” jele a jelbeszédben különösen gyászos. Mindkét kezünket. estére meg már légcsőhurutja van.mondta jelbeszéddel. Nem mutatkoztam előtte.Mit törődtök a nyelvészekkel! . Reggel még csak az orra csepeg. hogy ilyen szépen fejlődik nyelvi szempontból. Chloé a szomorúságából levonta az egyedüli lehetséges következtetést: mutatóujjával a szeme alá mutatott. Be is jelentette saját magának. a kézfogástól az ölelésig. hogy valódi nyelvnek tekinthessük. hogy ilyen őszintén ragaszkodik Suzyhez. mint az állatoké: védik a territóriumukat a főemlősök benyomulásával szemben! Szerintetek mit jelent a Chloé mondata? . amikor egy nap a gyerekszobába lépve azt láttam. neki alig nyújtotta oda az ujja hegyét. és a nyaka köré tekerte. A kutató azonban fölülkerekedett bennem. mert aszintaktikus. hogy ne vegyen észre. de Chloé tökéletes szinekdochéval Kulcs-nak nevezte el. . de én lássam. s meghatottságomban. . Ennek a vallomásnak Suzy a letéteményese. Szomorúan. Secundo: Chloé szereti Kulcs-ot. majd ugyanígy leejtjük előre.Szép elmegy . akár egy filmbéli cowboy. de könnyek nélkül. . Éreztem. az öleléstől a csókolgatásig? Chloé közölte velünk szívbéli titkait. Csak a sarkantyú hiányzott a westerncsizmájáról. Valóban azt nézte a rácson át. hangosan. tehát nem emberi nyelven beszél. Mindig hozott neki csokoládét. hogy a karomba kapjam. És levonja a következtetést: nem állíthatjuk. de mivel az asszony egy cseppet sem volt bőkezű. Chloé az emberekkel való kapcsolatában finom különbségeket tett. Levél-lel. hogy nem nagyon szereti. . és miután nekem is elmondja. mert igen gyorsan elhatalmasodik rajtuk. pityeregve az ágyához ment. Mert Chloé közlését kétféleképpen értelmezhetjük. Csodálatomban.Chloé szeret Kulcs ad csokoládé. A pékné.Chloé szomorú. Csoda-e. harminc év körüli vízvezeték-szerelő volt. abbahagyta a sírást és elaludt. megfogta az ócska báránybőr kabát legnagyobb foszlányát fél karral ölelte a kabát karkivágásának egy nagy darabját. Kulcs-ot nemcsak azért imádta. a postással jéghideg volt a lehangolt. ráadásul egyre nagylelkűbb és figyelmesebb volt iránta. és csokoládét ad neki. hogy a főemlős beszél. . akkor a kétmillió amerikai süketnéma aszintaktikus. mivel érezte. és végighúzta az álláig. hogy a mondat kétértelmű. és úgy helyezkedtem el a félig nyitott szobaajtó mögött.mondom -. hogy egy patetikus záróbeszédben összefoglalja monológját. fütyörészett. . új mondattani problémán töprenghetünk. .Chloé sír . s két-három perc múlva. A csimpánzokat hamar ki kell gyógyítani ebből a betegségből.

Diófa szekrény. amelyet már említettem az elbeszélésemben. hogy a XVIII. az ibériai kultúra örököse lévén. szeretem a bútor méreteit. hogy az értékes szekrényen a párkányok be vannak piszkolva és félig letördelve. és elmagyaráztam: Hazudik. Újból megismételtem a jelet (felülkerekedett a pedagógia). hogy gondosan. a türelmes és ügyes kézre valló faragásait. nyöszörgött. és odavittem a tett színhelyére. és Kulcs csokoládét ad neki.45 - . szinte rögtön meghunyászkodott. úgyhogy nem vártam meg. a patinás diófa meleg színeit. nem mond igazat. Tíz óra volt. Némi habozás után így válaszolt: .Macska kis fog. Jobb kezem összeszorított ujjait másodszor is ráejtettem merőlegesen a tenyeremre.mutatta kétségbeesett sietséggel. Aztán megismételtem a meglehetősen nyakatekert mozdulatot. lehajtotta a fejét. ami bizonyítja. és így szóltam: .mondja Don.mondta. . Bárhogy áll is a dolog. . Chloé erős fogaival ellenben többször megrongálta a falakat és az ágy támláját. sem Roderick nem rágcsálták a bútorokat. hogy kirágta az ócska mokett-takarót. Nekem sem. Szigorúan a szemébe néztem. Most azonban nagy meglepetésemre a legalávalóbb arcátlansággal letagadta a napnál is világosabb tényt. hogy ismét kedvem támadt megölelni: . hogy jobban az emlékezetébe véssem.Mert Chloé már akkor is nagyon szerette a szerelőt. Angolul kérdeztem meg fenyegető hangsúllyal: . Ő hívta fel egyik reggel a figyelmemet. Rodericknek pedig. Elfordította a tekintetét. Chloé. . Amikor legutoljára Párizsban voltam. elismerte bűnösségét.Ki harap fa? A kérdés ördögi csapda volt. Randomnak legfeljebb azt vethettük a szemére. . hogy összekarmolta az egyik fonott karszékünket. vajon Roderickre hárítja-e a gyanút. majd könyökömet elforgatva. hogy mondatról van szó. hogy szembesítsem gonosztettével. amely ágyként szolgált neki. mert az ottani kitűnő kézművesek még egy századdal később is csináltak ilyen stílusú bútorokat. persze nem minden rossz szándék nélkül. amikor a fiúk sakk-készletéből ellopott egy királyt. XVIII. Elégedetlenül korholtam.Miért gondoljátok ezt? .Chloé harap. ki a bűnös. . mielőtt az kényeztetni kezdte. hanem nyakon csíptem a gyanúsítottat.Chloé nem harapja meg a fát? . vagy nem akarva megismételni a jelet. Ez persze egyáltalán nem jelenti. Győzött benne a Roderick iránti barátság. Őszintén szólva kíváncsi voltam. amikor szembesítettük pusztítása nyomaival. és hosszú hallgatás után olyan szomorúan és vigasztalanul szólalt meg.Chloé nem harap fa . Juana. Ezért a gyerekes hazugságért legszívesebben megöleltem volna.Chloé szereti Kulcs-ot. sőt mondhatnám. szeretettel ki ne fényesítené a szekrényt méhviasszal.mondtam erőteljesebben mutatva a jelet.Ez az az összefüggés.Chloé harap fa. hogy a hazugságot meggyőzőbbé tegye valaki mást vádolva..Chloé hazudik. osztozik csodálatomban. nem tudva. Nem felelt. mivel nem ismerte a „hazudik” jelét. aki őutána a leginkább elkövethette a tettet. . Chloé e szekrény párkánya mögött húzódott meg s aludt el.Macska harap fa.Nem . . .kérdezte. Suzy autós bevásárlásra indult.Mi ez? . században is készült. én pedig folytattam: . .Chloé nem harap. míg visszajön. Én újra megkérdeztem jelbeszéddel: . Sem Random. mert arra ösztönözte.Chloé hazudik . és alig telik el hét.válaszolt Chloé öntudatosan. századi stílusú. De csak vállat vontam.Chloé hazudik. amely elítéli. A legtöbbször rendben ment a dolog. Nagy harapás fa. .Hát tessék! . hazahoztam egy périgord-i szekrényt. kinyújtottam a kezem a jobb vállam felé.Chloé nem harap fa . . Kétsége sem volt.

Chloé esete egészen más. valóban nem értette. Sziesztáztunk egy kicsit Suzyvel. hogy Emma gondjára bízzam.Hát ez az . békecsókot sürgetett. Milyen fontos állomásra ért Chloé a humanizáció útján: azért használta a beszédet. Tudod. Hát illik ez? . szokásomhoz híven. épp ez a lopakodás és alamusziság izgat fel. s amikor a kocsi újra elindult. mivel lelkiismeret-furdalásom volt. hogy beletemetkeztem az irataimba. s igen elegáns volt halványkék melegítőjében. de Suzy nem fogadta olyan örömmel a hírt. de ez a kép újra és újra makacsul felidéződött bennem. ahogy Suzy mondta. s Suzy kérésére jött hozzám. amikor félénken kopogtak az ajtón. „gömbölyded és karcsú”. mondta. meddő pusztaság. Amikor idáig értem. mert megfordult. mint Agatha Christie szokta a regényeiben némelyik kulcsmondatnál. . Kértem..Idegen. legeltettem egy kicsit a szemem a terasz előtti lépcsős virágágyásokon. mint előrelátható volt. Egészen a fürdőmedencéig lementem a kikövezett lépcsőkön.” Különösen lágy és meleg tavaszi nap volt.válaszoltam -.. Rodericknek a viselkedéséhez tartozik ez a hazugság. miközben én a desayunó-mat fogyasztottam. de nem két koppantással. s micsoda mosollyal! Milyen melegen. és lassabban mutassa a jeleket..Erről az jut eszembe . míg a földúton ballagtam. Nyögdécselt. ha azt akarja.. a virágokat locsolta. meghunyászkodott.Chloé harap. milyen áradón! Csak egy órája történt. Emlékszel. Hazugságra használta. integettem neki. hogy hazudjon. amikor ott libegtettük előtte a bűnjeleket. hogy legalább a teázásig dolgozzak. lestoppolja az autómat. Én azonban három órakor felébredtem. amely az anyámnak oly kedves „hajtűkanyaron” keresztül a Beaulieu-be vivő kis aszfaltozott útra vezetett vissza. ahogy vártam. Hogy következetes legyek. csak lopva és igazán alamuszin csináltam. Nem.Igaz is . megállt. Tehát a gyerekszobában volt Chloéval. majd „az után”. csókot csók követett. . Még egy óra sem telt el. s hogy korábban e helyen. hogy egy hüvelyknyivel se látsszék alacsonyabbnak.. mert az átélt izgalom megtette rá a szokott hatását. az út szélére húzódtam. Élénk öröm fogott el arra a gondolatra. De miért vagy olyan győzedelmes? Mondani akarsz valamit? Részletesen elmeséltem neki Chloé hazugságát. vastag betűvel kellene írnod. terméketlen kavics.Ó .mondta Suzy hátradőlve az ülésen. a kis fal felépítése és termőfölddel való feltöltése előtt csak száraz domb volt. a szokásos bocsánatkérés következett. A locsolót a kezében tartva kihúzta magát.. hogy Roderick elkapta és felfalta Pablo egyik galambját.tette hozzá -. Megmenekültem a veszélytől: Suzy autója előtűnt a kanyarban. mielőtt még elment volna vásárolni. kétszer kicsit rávertem a fenekére. nehogy feltartóztasson Mary. lihegett. az áldozat tollait? Úgy tett. Szabályszerűen félreállt a kocsival. aki ilyenkor szokott kertészkedni. . Emberi módon használta a nyelvet. üljön le. hogy megértsem. Újra eszembe fog jutni.Ugyan már – mondtam -. hogy én neveltem őket. Háttal állt nekem. Suzy. hogy gyalog megyek Suzy elé. mi köze annak ehhez! Mint minden állatnak. hány óra.. szépen érvényesült az alacsony termetéhez képest hosszú lába. de megérezhette tekintetem forróságát. lefelé és fölfelé mentemben is láthassam a virágokat. Chloét rábízta Suzyre. Végül hosszú karját a nyakam köré fonta. hogy mondjuk: „a teraszra nyíló üvegezett ajtó belülről volt bezárva. Chloé pedig a hüvelykujját az orrába dugta. Nem akartam elhaladni a Nest előtt. . Nyugtalannak látszott. rosszallóan szólt rám: . ahogy Phyllis mondta. ha a könyvedben majd beszámolsz erről. utána. Megnéztem. és úgy döntöttem. de előbb még. rám mosolygott. hogy keveset dolgoztam délelőtt. már a mellemet fogdossa. . elfogadtam. én pedig bevittem a gyerekszobába.46 - . ahogy Suzy szokta. felszegte fejét. miért rázzuk azokat a micsodákat a szeme előtt. lelassítottam a lépteimet. Emma volt az. elaludtunk. hogy nézett ránk. Az ártatlanul bámuló szeme előtt. és alig száll be a kocsiba. s az „ártatlanul” szóra behúzta a kéziféket. és újra le akartam ülni az íróasztalom mellé.mondta -. Ed .felelte -. hogy két különböző nézőpontból. mintha nem is látná őket. . mert valami fontos dologról van szó. kinyújtotta a kezét. különben természetesen nem zavarna.Erre nem is gondoltam.

Dale . felállt.válaszolta Emma kevéssé meggyőzve. hiszen ő is álcázza magát. Ez már egy valóságos nyelvi folyamat. WC. jobban mondva látta.Szegény Emma . A piszkos. és megigazítva a nyakkendőjét. Mr. de olyan mereven járt. általában a radiátorhoz dőlve.mondta. Ráadásul megfenyegetett! Nem hagytam magam megfélemlíteni.Igen. míg ki nem fejlődött benne a szóbeli hazugság emberi művészete. rossz..mondta Emma felindultan. és nem engedelmeskedett. . még egyszer bocsánatot kért a zavarásért. serényen. . hogy kettőt kopogjanak az ajtómon. ahogy mutatja őket. a felsőt. És főként ne büntesse meg Chloét. fontoskodva.A hüvelykujját. . Van-e kedvem az irodámban teázni? Ha igen. Észrevettem és szóltam neki: „Chloé.Szenzációs. szidalmak formájában Emmára zúdította őket. WC. hogy Chloé civilizálódik. ez az.. Az üldözött vad bujkálásának felel meg a vadász cselvetése is.Megharapta? . s a hüvelykujját az orrára teszi. Te. mintha kardot nyelt volna. hogy zseni a fiuk. hogy szégyellem megismételni. hogy az orrára tette volna az ujját. Ezután vártam. büdös. egészen fel van dúlva. Igazán büszke vagyok Chloéra! Pontosan így éreztem én is. beledugta az orrába. Megismételtem a kérést. Emma? . Mr.mondta -.Mindjárt kitalálom. ha mással nem. Rám bökött a mutatóujjával. Dale. ha be van fűtve. Te. .Minden szó előtt rám bökött a mutatóujjával. ki. röpke csókot nyomva a nyakamra. ha egy ragadozó elől vagy bármi más veszély elől menekülnek. . mi a véleményed róla? . Kigúnyolt. mint ha megharapják.. mindig . amikor gondolkodik. Például valahányszor megfeledkezett a biliről. néhány perc múlva megjelent Suzy élénken. vagy mint a társas lények. és ezt mondta: Te.Szóval . Azért szitkozódott. mikor felfedezték. ha az ügyeskedés előnyére szolgál az állatnak. . amelyekben a könyveket szállították. Mikor még bejárhatott az irodámba. vicsorgott.rangban fölöttük álló társuk haragját akarják elkerülni. Ez haladás! Úgy is mondhatnám. mit gondolsz róla. leül a földre az egyik sarokba. Már előre kinyitottam az ajtót. Hová tehetem a tálcát? Ide az asztal sarkára? Nem kellemes...Nem. Emma. Ma pedig egész más összefüggésben használva.Qué mentalidád! . büdös szavakat Chloé kiskorától hallotta Emmától. Jobb.mondom visszafojtva hirtelen támadt nevethetnékemet -.De a legjobb. és morogva rám támadt. Erre vicsorogni kezdett.szólalt meg újra -. rossz. mint amilyenek valószínűleg Einstein szülei lehettek. Átöleltük egymást Suzyvel.47 - .karoltam át -.Ismételje meg. Nagyon félek. Nem tudom. de aktív is. de egy főemlős esetében!. miért nem tartják az ember hazugságát azon ösztön fejlettebb változatának. mely az állatokat rejtőzésre készteti. vedd ki az ujjad az orrodból!” Erre hirtelen megdühödött. és megismételtem: „Chloé. az öltözékével. és olyan jeleket mutatott. . ha egyikre sem kerül sor . Elpirult. megállt tőlem vagy egyméternyire.Igen. Olyan boldogok voltunk. Ne törődjön a szidalmaival! Gyerekesek és ártatlanok. Nem volt rossz alakja.Igen. A ravaszkodás lehet passzív. Eddig nincs is semmi probléma. hogy ne kelljen magát megharapnia. de Suzy ehelyett a házitelefonon hívott.Ha nem lennék megelégedve a kis rabszolganőmmel . Chloénál a rejtőzés elsősorban játékban nyilvánult meg. . elment.mondta. Ma másodszor használta alkotó módon a nyelvet. Te. dehogy. A hüvelykujját! Chloé. behozza a teámat. . Utánanéztem. . piszok. szívesen fejére borította az üres kartondobozokat. Mr.Nos . hogy elvesztettem a tekintélyemet előtte. s azon belül is a csimpánz esetében . vedd ki az ujjad az orrodból”. .Várj csak! . már réges-régen odavetettem volna a murénáknak. De ma délután ahelyett. toporzékolt. hogy van egy kis rabszolganőd. aki otthon kiszolgál? .A felső fogsorát mutatta? . ha emberről volna szó. Valahányszor Pablóval találkozott. Dale. Morgott valamit. Emma. . . Előnyben részesítette a szóbeli agressziót a fizikai agresszióval szemben.Ugyan. mintha nem állna jogában ellentmondani. ha WC-nek titulálják az embert. Minden nőiessége a szemében és a mosolyában összpontosult. nem csodálkoznánk.

a csiklandozásnak vélt orvosi vizsgálatot s a gyógyítást is.Könyörgök. és mi magunk is igen örültünk. Vidáman integettünk nekik a szélesre tárt ablakból (nagyon enyhe volt az idő).mondta Suzy -. miközben kedves megjegyzéseket tettünk rájuk halkan és franciául. Elsie. Először is lehajolt.mert semmi kétség. odarohant hozzá. rajta a nagyszerű hajtások s a pompás papagájok. . bizonyára hogy így váljon láthatatlanná. . mindent szeretett benne: az állandó kis ajándékait. mert fél. amikor kiderült. érdeklődve figyelte a miniszoknyájukat: Te fürdik medence? . és beburkolózott vele. . Valószínűleg meglátta az ablak rácsai mögül. mintha merő hódolatból mindjárt megcsókolná.mondta Suzy -. bementem hozzá.A szoknyádat csodálja . aki a hétvégére hazajött. megkaparintott egy lepedőt vagy takarót. hogy a nyelv segítségével hazudni is tud. Ha csak tehette. Nem volt szerencsés ötlet. Suzyvel a szobánkban éppen befejeztük az öltözést.Szép lába van. rajongó „hu! hu!” kiáltások kíséretében. feltéve. . az Emmáét és a mienket is. befurakodott alá. Chloé először Phyllisnek és Evelynnek nyújtotta a kezét.Ide figyelj. Persze nem volt nehéz megtalálni. Mary elvörösödött. Mindig ugyanazt csinálta. hagyd már abba a visítozást! . Mary nagyon hosszú és nagyon bő. Még mutogathatja. ha eltakarta a szemét a tenyerével. elhallgatott. Növendékünk azonban Mary iránt tanúsította a legnagyobb érdeklődést. az isten szerelmére. felhúzódzkodott a nyakába. Amikor meglátott. s két kezét az arcára tapasztva rázkódott a visszafojthatatlan nevetéstől. és csókokkal borította el Dont. Aznap este. Chloé annál jobban fél. hogy fogjon velük kezet. hogy Hunték autója megérkezik a parkolóba. Azért simul hozzád. visítozott. Valóban csodálta. egyszerűen megöllek.csak rövid időre is -.48 - . hogy beszámolhatunk Donaldnak tanulónk előrehaladásáról. nagyon örvendezett. vagy talán a kontraszthatás kedvéért.kérdezte Phyllistől. ha vesztedre bókolni mersz a minijéért ennek a papagájnak. Mivel a lefekvés kényes pillanatában egy nagy jelenet tönkretehette volna az éjszakáját. önmagához hasonlónak tartotta Emmát és a többi anyját -. amikor láttuk. amint Don kiszállt az autóból. hogy húzhatná le róla. Donald páratlannak tartotta a szituációt. erősen csucsorítva. Nézte. s torka szakadtából hahotázott. nagyon rövidet és nagyon szűket. Ezért. s a fejébe húzta. bő szoknya. kézen fogva levezettem a földszintre. Csupán Donnak örvendezett. aki beleroskadt egy karosszékbe. majd belekapaszkodva Don odanyújtott karjába. és erőteljesen mutogatott. te hitvány hízelgő . s különös ravaszságnak számított. Elbűvölte a hosszú. . felmászott a lábára.mondta Donald. s a hölgyekre nem is figyelt. Nem vághattam vissza. még mielőtt eszébe jutott volna. Ha ugyanis a szülei tűntek el . virágos és élénk színű papagájokkal díszített szoknyával leplezte soványságát. mert nem értette. és bolondul vihogott. le egészen a nyakáig. a fiatalok leplezetlenül követték példáját.Minél hangosabban kiabálsz. de a jó modorra mindig kényes Emma rászólt. Suzy. Evelyn és Phyllis ugyanis miniszoknyát viselt. elsápadt. beleegyeztem a kérésébe. Ehelyett azonban hirtelen a karjára tekerte a szoknyát. felmászott egy fára.mondtam tárgyilagosságra törekedve.Ne kiabálj! . Hunték nálunk vacsoráztak Phyllisszel és Evelynnel. Képes volt órákig bújócskázni. Phyllisszel együtt. és képes megsérteni a hozzá hasonlókat . Phyllis alighanem mindent elfelejtett a fiatal korában tanult jelbeszédből.Evelynnél még megjárja . mert e pillanatban üvölteni kezdett Chloé a gyerekszobában.sziszegte Suzy a fülembe -.elcsente a sapkáját. hogy köszönni szeretne Donnak. Chloé szerette Donaldot. sikoltozva megpróbálta két kézzel ellökni magától Chloét. s a kocsi négy ajtaján kitódulnak a Nest lakói. de Phyllis miniben! Az ő korában! . mert példás betegként tűrte még a legfájdalmasabb ápolást is. Suzy jött utánunk. hogy ő bújt el. belecsimpaszkodott. Ahogy megpillantotta Dont a fogadószobában. aggódni kezdett. mit mond Chloé. Elbújt a bútorok vagy a függönyök mögé.Ugyan már. megfogta a szoknya alját díszítő fodrot úgy. Elképesztő volt a hatás. segíts! Vidd innen ezt a kis szörnyeteget! Belekapaszkodott a lábamba! .Mary . . hálából. hogy az utóbbiakat szét is lehet tépni. . Mint jó gazdához illik. nem is néz ki rosszul . és anélkül hogy felemelte volna a szoknyáját.csitította Suzy.

mint ahogy a kezdetén gondoltuk.Nagyon okos és vállalkozó szellemű kislány. Evelyn is odament. Miután a fiatalok visszavonultak a játékterembe. leguggolt. Chloénak beadtunk egy altatót. rögtön észrevette Phyllis könnyeit. s csak fokozta a zavarunkat Phyllis láthatóan vigaszt kereső sírása. és a nevetésből minden átmenet nélkül átcsapott zokogásba. hogy Phyllis nevetése még harsányabbnak tűnt.kérdezte Phyllis. és odanyújtottam neki egy pohár vizet.49 - . . .Köszönöm. mikor Suzy lejött az emeletről az újra kicicomázott Phyllisszel. . ellentétben azzal. .szólalt meg Mary hidegen. mint egy gentleman. Te és Suzy. de nem mozdult el a helyéről. A pálma vitathatatlanul Kokóé. hogy hazudjanak és hogy sértegessék a tanítóikat. mindnyájan ugyanilyen tehetetlenséget éreztünk.Jól tudom . képtelen volt megmoccanni vagy akár csak meg is szólalni.Végül.. . mert ma este olyan szép. . és nemcsak azt állította. . Ed . hogy ne sírjon. ezt egyébként is mondani akartam neked. Phyllis levette a kezét az arcáról. Az este kellemesebben telt el. Végül Donald odament sógornőjéhez. Egyszerre csak kinyílt az ajtó. félig angolul beszélve hozzá (azon a keverék nyelven. karon fogta. Phyllis ezt túláradó érzésekkel viszonozta. és kár lenne. a vállára tette a kezét. és kész – mondta Donald.csukladozta -. Mary pedig. Nem kell emlékeztetned rá. amit Phyllis úgy imádott). átölelte Phyllist. ő láthatólag elvesztette az önuralmát. mert szétmaszatolódik az arcán a festék. kivéve Phyllisét. Amikor Suzynek sikerült megfogni a mi kis „szörnyetegünket”. Elfordultam. Mary láthatólag meghökkent.Csak te viselkedtél úgy. arca valami gyerekes fájdalmat fejezett ki. mint egy görög tragédia maszkjáé. amit felszínes szánakozásunk alapján hinni lehetett. hogy segítsen.szólt közbe Mary valahogy olyanformán.Nem szeretném kisebbíteni Chloé érdemeit .Igaz. s a miniszoknyája is nagyon jól áll neki. a kávét a nappaliban ittuk meg. .Ne játszd meg a hülyét. Miss Patterson egyszer szemrehányást tett neki.Túlságosan is vállalkozó szellemű .Hagyd abba.Honnan is tudhatnád. azt bizonygatta: Koko nincs fog. .folytatta Don . könnyben úszó szemmel nézve Maryt. milyen ragyogó eredményeket ért el Chloé a nyelv birodalmában. . Phyllis . és kérte. Sápadtságából és a tekintetéből ítélve mégis úgy tűnt. „hogy helyrehozzák a károkat”. hogy ilyesmit mondanak egymásnak.mondta Mary bosszúsan. hogy hülye vagyok. .válaszolt Mary méltóságteljesen. hanem hogy véget vessen a vitának.. Phyllis! . A többiekről nem mondhatnám el ugyanezt. hogy ne hozzam Maryt zavarba. magával húzta az emeletre a fürdőszobába. de a vállam mögül hátrasandítva megfigyelhettem a jelenetet..Mit visítottál úgy? Mitől féltél? Hogy Chloé megerőszakol? . és maga is Mary szoknyája alá bújt (a nevetés kétszeresére erősödött). sikerült lefejtenie az őrült félelmében üvöltöző Chloé kezét Maryről. Aztán nevetésre nyílt nagy szája négyszögletesre formálódott. . mi a szemérmesség? Megjegyzését olyan csodálkozó csend fogadta. Phyllis.. . hozzátette: . hogy tanítója sebhelye csak egy horzsolás.Igaz ez. Suzy lépett a szobába. Ed? . Koko ekkor nem csupán tagadta a tényt. A csípős megjegyzés elhallgattatta a nevetést.Nem kellett volna kiabálni. szálegyenesen ült a széken. rám emelve könnyes szemét. s egy másodperc múlva újra kirobbant belőle a kacagás. és így szólt hozzá: .Sajnálom.Te férfi vagy . ami már kezdett mosolyra és jókedvre emlékeztetni. Leültettem Maryt.De Gardnerék Washoe nevű csimpánza .és Penny Patterson Koko nevű gorillája is felhasználták a nyelvet. mint bárkit is közülünk. gyorsan fölvitte az emeletre. s szigorú pillantást vetve maga köré. . Azt hiszem. Phyllis. hogy megharapta. békecsókot adott a nővérének. De ennek semmi jelentősége nincs.Tudod. . nővérek közt megesik. én pedig elmeséltem Donnak. hogy jobban felkavarta nővérének zokogása.mondta Mary még mindig reszketve. elragadó vagy benne.mondta Don. hogy zenét hallgassanak („Chloé miatt nem túl hangosan”). s félig franciául.

. félig komolyan. hogy ha egy főemlőst megtanítanak beszélni. primitív állat.mondtam -.Azt hittem.” Nem gondolod. és inkább letagadta szörnyű fogait. Don és Ed. hogy törődj velem. drágám . mintha szórakozott lenne.Jót nevettünk.Drága Phyllis .Még jóval azelőtt.Ez a nőstény babuin egy galléros pávián volt. egyes nyelvészek azt állították.kérdezte kedvetlenül Mary. és emlékeztess rá. Végeredményben szégyellte. olyanok vagytok. aki a levegőben röpködött. és tessék. hogy a Vihar-ban Prosperónak a lakatlan szigeten két szolgája volt: a gyönyörűséges Ariel. És mit művelt a kezével eközben? Egy másik hímet tisztogatott. miként őrizze meg házastársa előtt az ártatlanság látszatát. újra lecsap rá. amelyet Hans Kummer figyelt meg? . hogy egyszer beszélni tanítják majd a főemlősöket!. .mondta Phyllis. Gorombáskodik.Az állatvilágban olyan gyakori a hazugság. .Egyiknek sem.Shakespeare-t juttatod az eszembe . hogy zseniális Shakespeare titokzatos előérzete? Előre megsejtette. hogy téged is megfertőzzenek! Ha meggondoljuk. miközben átengedi magát a bűnös foglalatosságnak. Morális szempontból helytelenítette. . Ednek is!. . . . amikor megpillantottam valami csillogást Suzy szemében. Suzy pedig megjegyezte: .De milyen aranyosan csinálja.Voltaképpen nem disznó történet .Az állatok is hazudnak? .. kedvetlenül biggyesztve az ajkát. valami disznó történet! .. ha egy nagy gorilla így viselkedik. ha a főemlősökről van szó. mindenki elégedett.Őszintén szólva .kérdezte Mary megbotránkozva. úgy tesz.Ez már mégiscsak valami! .Hiszen képes volt pontosan mérlegelni. megdicsérd a miniszoknyámat. hogy teljesítse a parancsait. . és rátettem a kezem a karjára. szóval valami főemlősféle? Arra is emlékezhetsz. ez már mégis több a soknál. vigyáz is rá féltékenyen.A nyelvészek elkerülhették volna ezt a tévedést .mondta Donald -.Emlékszel. de úgy látom. hogy minősítenéd a ledér nőstény babuin mesterkedését. már hányingert kapok az efféle beszédtől. amelyet tökéletesen eltakart a szikla.Nemcsak mulatságos. a babuinoknál kizárólag a vezérhímé a hárem.De Shakespeare helytelenítette a káromkodást.felelte neki Don. igen. .mondta Phyllis. Odafordultam hozzá.mondta Donald.mondta Phyllis.Szerintem sem. .50 - . úgy.. Suzy.Szerintem ez nem túl igazságos . hogy megharapta kis gazdáját.Ó. . . hogy nő vagyok… . . Megmondom nektek az igazat. hogy a szabadság illúzióját adja neki. hanem gyermekes és megható is. .Nem is adsz rá alkalmat. hogy Prospero nem csekély vesződséggel megtanítja beszélni Calibant. s nektek ez a boldogság netovábbja! .vélekedtem. mint akik tisztára megőrültek! Bocsáss meg. mert nem használja a nyelvet a valóság leplezésére. Ezt az elhamarkodott állítást a tények megcáfolták. . és a sötét Caliban.A szörnyeteg .mondta Mary ingerülten -. Caliban egyszer veszekedés közben ezt a szemére is veti: „Beszélni tanítottál: legalább / Tudok most káromkodni. a többi hímnek nem is szabad. . de mihelyt az egér el akar menekülni. és nem törődne már a zsákmánnyal. Chloé szemérmetlenül hazudik.Ó! Milyen csalódott vagyok! . . .kiáltott Phyllis virgoncan. mindkettőtöknek. gyapjas. puff!.Amikor egeret fog. Ez a hazug magatartás egészen figyelemreméltó példája.mondtam. kerülve Suzy tekintetét. . hogy messzebbre ment.Persze hogy zseniális . .Eszerint . . .mondta Don. az oktalan.Még a te macskád is. milyen aranyos vagy! Szerencsére itt vagy. leült egy szikla mögé. Szóval ez a nőstény babuin egyszer észrevétlenül félrehúzódott a vezérhímtől.Micsoda? . megsérti Emmát. . hogy Washoe nem beszél valódi nyelven. hogy a te Chloéd hazudozni kezdett . . hogy ura és parancsolója csak a fejét és a vállát láthassa. új eszközt kap a hazugsághoz.kérdezte Phyllis -.. .Shakespeare-t? Hogy jön ide Shakespeare? .mondta Mary félig tréfásan.Ed. igazán gondolhattak volna rá. hagytad. . ha a macskát aranyosnak találod. a sértegetést és a hazudozást. de nyomban visszahúztam.mondta Mary. hogy elfelejtsék .

A két gyerek közti elkerülhetetlen civakodást így még tetézte a két „anya” néma vetélkedése. s ez . Juana. amikor egy orvos „szép” betegségről beszél? Talán csodálja ilyenkor a betegséget? V. az egyiket (könnyű kitalálni. vagy visszafejlődik. Nem sokkal ezután Concepción egy kis pedálos autót ajándékozott Maríának a születésnapjára. és .a két barátnő ugyanis némi civódás ellenére nagyon jól megértette egymást -. s Juana és Concepción segítségével gyorsan megtanulta. hogy „majmol”. jóllehet szegényke pár hónappal idősebb volt Chloénál. .kérdezte egyszer ártatlan képpel Juana -. . hogy megölelje a nagynénjét. Ezt az bizonyítja. nyelvészeti szempontból. a báránybégetést. megkövülten nézte a jelenetet. María rögtön ki is próbálta.. ami igazolhatta volna kissé dramatizált félelmét . akinek születésekor az apja más virágokra röppent. arról nem is szólva. senora . hogy finoman felhívja a figyelmet Chloé jó tulajdonságaira. amikor azt akarják kifejezni. mert egy ilyen primitív főemlőssel van együtt. még kevésbé naponta többször. Juana . Márpedig akkor ő is beszélne. Részrehajlása nagyon bosszantotta Suzyt.Hát persze. hogy tiszta. a tehénbőgést. hogy a gyerek esetleg nem tanulja meg a keresztények nyelvét. . Izgalomba jön. az emberi faj szégyenének gondolta. hát persze. úgy mondják. aki ezért soha nem mulasztotta el.sóhajtott Juana -. 2 3 To ape. mivel a bungalóban nem tudott rá felügyelni.Akkor .mondta. . senora? . . Valójában nagyon is megbocsátható hiba volt ahhoz képest. .felvetett néhány problémát: Juana (félig őszintén.És mégis értelmes . hogy a mi tanulónk milyen nehezen beszélt. fejezet Juana kénytelen volt minden reggel magával hozni María de los Ángelest Yaraville-ba. akire ezen a téren nem vigyáztak eléggé éberen az őrangyalok.mivel nagyon sietett. hogy „Chloé”) nem tudja olyan jól utánozni az állatok hangját. mikor se emotiona3 . a nyávogást. Ez a célzás María de los Ángelesnek szólt. Mivel azonban semmi nem történt. hogy az unokahúgát megharapja. hogy utánoz?2 . akkor az ember hangját is képes lenne utánozni.Igen.De hát mi is helytelenítjük .De igen.. Egyik péntek délután hozta magával ócska. Juana . nem úgy mondják angolul.mondta Don. imbolygó Fordján. Juana. hogy guruljon az autó. félig megjátszva magát) rettegett. a maguk kis majma meg csak ugatni tud. talán felfalja egy vadállat. . hogy a tisztaság dolgában legyőzte Maríát egy majom. De maga is tudja. jóllehet Juana érzékeny pontjára tapintott. hogy lehet.. de Juana nem vette ilyen könnyedén a dolgot. Ez a megjegyzés kitűnő megfigyelőképességről tanúskodott. . hogy az önök kis majma (soha nem mondta. álmodni sem lehetett jobb helyet ahhoz.Kivéve. Az egész ház kitódult a teraszra a hőstettét csodálva. Igaz.vágott vissza Juana -. mint María. akinek a kezét fogtam: mozdulatlanul.51 - . örvendezünk neki. hogyan kell nyomni a pedált. mint María? María például jól utánozza a kotkodácsolást. És még ez sem az ő érdeme. . nagy óvatlanul a teraszon csomagolta ki az ajándékot.Úgy gondolja. amiért sötét jóslatai valótlanságnak bizonyultak. főképpen pedig a lányát (a szerelemgyereket.Ez igaz.válaszolta Suzy kedvesen. hogy Chloé nem tud beszélni. hogy egy ilyen masinát kipróbáljanak.Senora .mint már említettem .mondta Juana. . hogy onnan dézsmálja a mézet) -. Chloé is. és Suzy kénytelen volt elismerni az igazát.folytatta Suzy. Soha nem hallottad még. Juana azzal állt bosszút. felindulásában hirtelen elfelejtve angolul. szétszaggatja és ki tudja. melyiket) mindig magasztalta. mintha ugatna.Értelmes. mert egyébként is úgy beszél. a másikat pedig mindig leszólta. . hogy állandóan összehasonlítgatta a két kis társnőt.De ez nem történik meg vele mindennap.Bár ha Chloé ugyanúgy tudná utánozni az állatokat. .Másrészt azonban.

de hiába mutogattuk neki türelmesen. és újra lejöttem nagy dühösen. amit ér.szóltam szigorúan. Chloé el volt ragadtatva. nem tudta vagy nem akarta a pedált használni. mintsem akartam volna.Si. hogy Suzyt nagyon bosszantja a balsiker. Éreztem. beszakítja a tetőt! Qué a maguk majma igazi vastörő! Qué a senor jól tudja.Concepción .. Mint mindig. és mostantól fogva a nagynénje bungalójában tartaná. kiszáll a kocsiból. letépi a kerekeket.Sejthettem volna. amikor Emma segítségével már rég elvonszoltam az ordítozó.Tessék. s minden rendben is volt. toporzékoló Chloét a végzetes játékszertől. Dühös voltam Concepciónra. Mi pedig csalódtunk. Concepción ezt észrevette. . hogy most sújt le ránk a végzet. Szóval el kellett ismernünk. ha mielőbb eltüntetné innen ezt az autót. Meghallva. a másikat. hogy azonnal rabul ejtett vele.. hollófekete haja félig eltakarta az arcát. hogy lehordjam Concepciónt. A következő pénteken Suzy bement a városba a gyerekekért. lett volna némi oka a diadalra. s nagyon gyorsan megtanulta. és qué a század szégyene lenne. .” Még akkor is javában pergett a duó. Chloét Emma fürdőszobájában hagytam az anyjaival. hosszú. az előbbit. senor . itt szoktunk csókszünetet tartani. akadályozza meg a majmát. amíg az út lejtett.Concepción . s lágy hangon megszólalt: . tanítványunk kedvenc színe. hogy lábbal hajtsa magát. Másnap reggeli utánig eldugtuk az autót. Mihelyt látta. hogy María.” Valóban szelíd és barátságos voltam. hogy felsegítsük Chloét a kaptatókon. A két fiú önként vállalta a két zsinór kezelését. és ha Juana jelen van (szerencsére szombat volt). Nem piros volt. amikor a pobrecita4 ajándékba kapta a védőszentjének az ünnepén. hogy nem marad sokáig nyugton. mintha azt mondaná: „Láthatod jól. hogy mindent összetör. míg a nénje bungalójába ér? Mennyi óbégatást és siránkozást megspórolhattunk volna! . Mivel láttam. meg a szép szekrényük! Qué a szegény unokahúgom dolgozik. aki a konyha küszöbéről nézte végig a jelenetet. könnyeket és jajgatást hozva. sokkal barátságosabb. hogy e téren alsóbbrendű volt Maria de los Ángelesnél. nagyon lekötelezne. hogy beleüljön.. hosszú fekete szempillái mögül olyan kerítő pillantást vetett rám. senor. s röpke mosolya sokat elárult a férfiak gyengeségéről. és rohant. félig spanyolul zajosan méltatlankodott: „Qué könyörgök az isten szerelmére. a két fiú és Elsie pedig rögtön felajánlotta. s adandó alkalommal megakadályozhassuk.mondtam -. hogy elkísér bennünket. ha irányt akar változtatni. azt javasoltam. mint egy rabszolga. Chloé.válaszolt a lány. De a hajtűkanyar után . az ülőkén pihentette a lábát. ruganyos és bájos mozdulattal felegyenesedve hátravetette a haját. merre kell tekernie a kormányt. ha vért nem is. Chloénak pedig hozott egy pedálos autót: erre az anyai reakcióra már előre számíthattam. A fiatalasszony szép alakja épp a lánya kis autója fölé hajolt. most is felhasználta az alkalmat. Mert nagyon igyekezett. hogy egyet s mást bevásároljon. hanem kék. mint a Maríáé. magamra és persze Juanára is. hogy ezt a szép játékszert ajándékozhassa a lányának. . aznap. mivel nem kellett hajtania a kocsit. 4 Szegényke. pillantását cinkos és huncut mosollyal kísérte. hogy sétáltassuk meg az autót a sofőrrel együtt. hogy visszatartsuk a lejtőkön.52 - . a függönyeik árulkodnak erről. Chloé orra előtt kibontania az ajándékát? Nem várhatott volna vele. egy másikat a hátsó lökhárítóra. mintha királyi kegyet gyakorolna. hogy beleessen a kis földutunkat egészen a hajtűkanyarig szegélyező vízmosásba. úgyhogy ha kettesben vagyunk Suzyvel. Kellett neki a teraszon. Erős zsinórt kötöttem az első. Hátat fordítottam neki. belefáradva a pedálozásba. ha a maguk majma egy negyedóra alatt tönkretenné. hogy hozzányúljon a María autójához! Darabokra töri azt a szép új masinát! Összetöri a volánt. a városban. Két mexikóink félig angolul. hogy csak szelíd és barátságos tudsz velem lenni. hogy hazahozza őket autón hétvégére. Juana Párthus nyilát röpítette Suzy hátába: „Most fog a maguk kis majma becsinálni!” A jóslat igaznak bizonyult. s miközben látszólag továbbra is tiszteletteljesen viselkedett velem.. kitépte a kezét a kezemből. Aztán teljes pompájában megmutattuk Chloénak. senor? A dorgáló szavak az ajkamra fagytak. a teraszra lépve.az útnak csak ezen a részén vannak fák. hogy egy kicsit keményebben szólok hozzá.

hívta a kutyát Elsie. hogy lábbal lökje magát a kavicsos terepen. . kitartóan ráfüggesztve nagy barna szemét. . de hallgatott. még hangosabban rikoltozott. Elsie és én (meg a kutya) mozdulatlanul körülálltuk a kocsit.Roderick! .igaz. Jonathan. és odanyomtam az aszfaltra. tedd le a lábad a földre. Ám Chloé visszarakta a lábát az ülőkére. mint egy kutyáéra. hogy az ő autója miért nem megy magától. de mivel az sem hatott. Végül keményen rászóltam Chloéra: . Amikor kiértek a sima aszfaltozott útra. és nem tudtuk pontosan. hanem hátrafordult. Ránk se ránt. Mind a hatan Suzy. s látva.Úgysem jár erre soha senki. lehorgasztott fejjel és behúzott farokkal.kiáltotta Chloé. Ő is nyüszített. és igyekeztük meggyőzni Chloét. megállt. Kicsit komikus volt a helyzet.Nem hiszem . elfelejtették. sírt. Túláradó érzésnyilvánításuk közben kis csapatunk vagy tízméternyire ácsorgott tőlük. . hogy kis csapatunk . de a helyén maradt. úgy gondolta. mert Roderick megállt. Emma. kiszállt az autóból. és odanyomta az útra. Aztán ott maradt mellette. Roderick forrón dobogó szíve alig fért meg a mellkasában. s égnek álló farokkal visszarohant Chloéhoz. Jonathan vállat vont. Ha visszafelé jövünk. A kocsi meglódult. Szemmel láthatólag nem értette. vagyis esze ágában sincs megismételni a parancsát. Toporzékolt. majd magunkkal visszük.No.vélekedtem. de bizonyosan rejlett benne valami hívás. abbahagyva a barátkozást a kutyával.Ne hívd többet! Roderick elindult felénk.Most már idejön hozzánk . azt hittem. . mint a mienk. . . Amikor Chloé. Chloé boldogan felsóhajtott. Nem is kellett lefordítani a mondatot jelbeszédre. Rám se hederített. Fogta az első lökhárítóra erősített zsinórt.Vau! . aki elölről húzta a kocsit. most habozott. Elsie-t figyelte. és elkezdett nyöszörögni. s rokonszenve jeléül megnyalta az arcát. s csak a kormányzással foglalkozott. Jonathan nem húzta tovább. mintha nem értené.nyöszörgött újra Chloé olyan hangon.mondta Suzy. megrántotta a zsineget. mint az emberektől kapott parancsok nagy részét. és lökd magad! Megismételtem a parancsot jelbeszéddel.mondtam. Chloé hamar belefáradt. és így szólt angolul: .Mindenesetre én nem fogom húzni. . A tétovázását látva megszorítottam Elsie karját. s kölcsönösen csókolták és nyalogatták egymást.Hát akkor itt hagyjuk Chloét az úton . Megfogtam a lábát. nyögdécselt. Rögtön visszatette a padra. aki szokás szerint olyan gyorsan és pontosan engedelmeskedett a gazdájának. Chloé. hogy meghasson bennünket.emelkedő kezdődött.Chloé. min is mulat: Chloé makacsságán vagy Jonathan méltatlankodásán. Suzy megfogta Chloé lábát. most már használd a lábad! Chloé úgy tett.53 - . sokkal jobban hasonlított egy majom hangjára. tehát nyugodt lelkiismerettel ő is elfelejtheti. az egyetlen állathang. és rikoltozni kezdett. Emmát heves érzelmek kerítették hatalmukba: megindította Chloé és Roderick „nagy szerelme”. és panaszosan bámult nagy.távolodik. Ez az ugatás. hogy Elsie hátat fordít neki. de el sem vakkantotta magát. Amikor látta. mint egy csecsemő. Ariel mosolygott.mivel itt senki se látja . és a végét Roderick nyak. és bátorkodott néhány halk megjegyzést fűzni a látottakhoz. rögtön megértette. hogy utánunk fusson. bánatosan. amit utánozni tudott. Tévedtem. Chloé nagy meglepetésemre nem szállt ki az autóból. Roderick csak kelletlenül kullogott utánunk. és a fülébe súgtam: .Vau! . Csak nyöszörgött. Chloé pedig elégedetten újra az ülőkére tette a lábát. és vissza-visszanézett a kék autóban egyedül kuporgó Chloéra. Emma elismételte a javaslatot jelbeszéddel. elég lassan . hogy Chloénak meggyűlt a baja a felsőbb hatalmakkal. de lassan. mint ahogy Suzy is az előbb. naiv szemével. Roderick ekkor félúton állt köztünk és Chloé között. . ordított. megnyertem a fogadást. hogy ezt is. A kutya érezte ugyan. a két fiú.

hogy kerüljük a vitát. s az előző napon.ába kötötte. . Pablo megkért. senki sem állíthatja róla. hogy mindennap foglalkoznia kellett vele.Majd gondolkozom rajta . hogy bármit csinál. Suzyvel megtanácskozva a dolgot. Chloé is ezt csinálja. Hunték kölcsönadták a kis mexikói nyerget. nem más. hogy az asszonyaim (így emlegette a feleségét és az unokahúgát) kérték magát. hogy felhasználhatja egy másik állat munkaerejét. s ráadásul néhány rekettyebokor állt ott védelmül. . mindenben fegyelmezetlen. és elindult.54 - .feleltem ugyanolyan hangnemben. Taníthatná-e lovagolni Maríát olyankor. újra megfogta a kormányt. csakugyan nem tudván. csapatunk félrehúzódott az út két oldalára. Úgy éreztem.mondta -. A fogat közeledett felénk. Rájött. az ülése fekete bőrből. Ezenfelül egy hátsó gondolat is motoszkált benne. Az. Nekirugaszkodott. Egy hároméves. ezért középen jó mély volt az ülés.. mint jól nevelt: jól idomított. Nagyon magasan állt a kápája meg a nyeregfara. mit várnak tőle. megengedné-e. Ugye. Amikor a barlanglakónak elege volt a gyaloglásból. Ezután visszaszállt a kocsiba. . rendkívül megtisztelne. egy kis teherautóval elmentem a póniért a tenyésztőhöz.bien es verdad que6 az asszonyok már csak asszonyok.Chloéval az a baj . mindennap meg kellene etetnie. senor.kezdte újra . előrefeszítette a nyakát. mert az út itt nem volt veszélyes . igennel válaszolnék-e neki? Aligha. sem a kulturált viselkedésre. hogy vonzódik a zűrzavarhoz. . hogy nem. .. hogy hülye… Donald. hogy. Úgy vélte. hogy elkísérhessen. bárhol és bárkivel.Asziszem. csak két igazán nemes foglalkozás van az életben: a lovaglás és a vadászat.. azé'. s a Roderick vontatta kék kocsi elhaladt közöttünk Chloéval.Vau! Roderick tökéletesen megértette. és ezúttal parancsoló hangon mondta: . arról nem is beszélve. azt tanácsolta. hogy ajándékozzak neki egy pónit ötéves korára. hallva. Először is. lovaglás után pedig lecsutakolnia: Ő már kipróbálta ezt Evelynnel. Ha a póni segítségével valóban sikerülne orvosolnunk jellemének fő hiányosságát. amikor Chloé nem száll fel a Tigrisre (ez volt a póni neve)? . Nem kellett közbelépnem. az oldala vadbőrből készült. Egy póni fegyelemre szoktatná.mondta Ariel. hogy a póni Pablóé. s emiatt nem tudjuk megtanítani sem a jelbeszédre.. noha az értelme nem volt egészen világos előttem. S tegyük fel. Tételezzük fel. ahogy már előre elterveztük. úgy véltük. Hirtelen elhallgatott. s a kezdők is biztonságosan gyakorolhattak rajta. hogy Chloé milyen leleményesen használta Rodericket. lóra ült.De .heveskedett Suzy -. Ha most még nem is tudja a pedált használni.Amit te lustaságnak nevezel . fehér. Szombat lévén.. Chloé születésnapja huszonkilencedikén volt. amelyet még Evelynnek vásároltak. ha megadná rá az engedélyt. aki két kézzel markolva a volánt bárgyún mosolygott. Mer' az asszonyaim nagyon tisztelik. mivel a saját családjáról van szó. aztán mert lenne valami feladata. mennyire élvezte magát a lovaglást.fejezte be Pablo a mondandóját -. .. s a szemem sarkából láttam. mint intelligencia. ahogy cserzett bőrű kezével megsimogatja tömött. de. nagyon hatásos módszer. hogy Juana kérné ezt tőlem. itatnia. de csak visszafelé jövet bökte ki. mert fel kellene rá szállnia és irányítania.Szóval. még akkor is. őszülő bajszát. mint minden texasi nyeregnek. az úr nem látott descortesiá-t5 ebbe' a kérésbe'. 5 6 Udvariatlanság. Bölcsen bólogattam erre az igazságra. hogy Chloé ne nyúljon María autójához. Való igaz. ez mindenkit legyőzne egy lustasági versenyben . felelősségérzetet adott neki. kezdő lovas korában. a válaszomat nagyrészt a kérdező személye dönti el. Donald helyesen ítéli meg Chloé jellemét. Keményen megmarkoltam a volánt. .a szakadékot enyhe lejtő váltotta fel -. lekefélnie. hogy Chloé lovagoljon rajta? Biztos. Több volt. a marjánál hetven centi magas pónit választottam. s az egészet rajzolatok díszítették.Nahát. Az az igazság. hogy is fejezze ki a női jellemmel kapcsolatos fenntartásait. ha nem lovagolt rajta.. senor .. az valóságos áldás lenne számunkra. Pompás darab volt.

hogy nem lett volna muszáj igent mondanom. Pablo éppen Maríát ültette fel Tigrisre. Méltóságteljes gracias-szal válaszolt. hogy ellássa a falut tejjel. s az ajkát harapdálva vizsgálgatta a lábát. Nem nagyon figyelt a nagybátyja magyarázatára. gondolva. különös nyomatékkal. és én vagyok az is. María szép arcán élénk nyugtalanság tükröződött. Mindebből levontam a következtetést. Ezt az egyet fölösleges tanítani. annyi tejet adtak. megnyugodott. . . de az apám szociális szolgáltatásnak tekintette. és úgy találta. Aztán Pablo odament a lovarda közepére. . balra fordult. hogy végzett. Donald szerint nincs komoly baj. aki viszont soha semmit sem kért tőlük cserébe. mint a kislány. hogy nem mindig fizettek érte apámnak. valamikor teheneket is tartottunk itt. előrehajolt. hogy beleegyezem a kérésébe.Most véletlenül minden egybevág.fordult hozzám Pablo.7 hogy visszavigye Maríát a bungalóba. és megtanította. Dús rétek vannak errefelé még az apám idejéből. a jelek szerint boldogan. Ezért. A fél óráig tartó lecke alatt María feszültnek látszott. Meggyulladtak a ház külső villanylámpái. Kacérság dolgában véleményem szerint bízvást hagyatkozhatunk az öröklődésre. Észrevettem. a póni előbb értette meg a parancsot. hogy cómica y simpática. Leszálltam a kis teherautóról a yaraville-i parkolóban. Figyelmesen néztem a kislányt. Márpedig ő soha nem emlegette úgy a tanítványunkat. mint amott a dombokon. Nem maradtam sokáig a sötétben. Láthatólag inkább félt. és beszabályozta a kengyel hosszúságát. sem megnevezhetetlen: a nevén szólította. amikor a póni megmozdult alatta. hogy csak akkor engedi el Maríát. hogy bien era la verdad.55 - . s még mielőtt María megrántotta volna a gyeplőt.Bravó. de Pablo erősködött. ami ott volt a bungalója közelében. s a szóbeli parancsot úgy tette nyomatékossá. Pablo pedig továbbment a póninak készített lóállásig.Tényleg idomították! . de szomorúan újságolta. pasztörizált tejet fogyasztották. Játékokat fabrikált neki. hogy a pónim tökéletesen idomított állat. akihez Pablo a kérést intézte. sokkal jobbak. Yaraville nekem köszönheti a tó völgyében lévő teniszpályát és a lovardát. Ötéves és hét hónapos volt. hogy nagybátyja ott van mellette. de látva. én vagyok a póni tulajdonosa. Sok bajjal és kevés haszonnal jártak. María de los Ánglesszel és Tigrissel a lovardánkban. Juana a lóállás mellett várakozott su marido. rátámaszkodott kissé a nyeregkápára. gyeplőt balra!” María némi késéssel engedelmeskedett. vajon igazat mondott-e a lótenyésztő. amikor megpillantottuk Yaraville-t. s méregette a lába és a föld közötti távolságot. ahol a birkáink legelnek. paraszti eszével megérezte. hogy egy ekkora állaton lovagolhat. Chloé nem volt a számára sem névtelen. Pablo meg Pablo. hogy angolul magyaráz. és odakiáltotta Maríának: „Indíts. hogy még a beaulieu-ieknek is bőven jutott belőle. és megijedt. s kijött elém Suzy a nappaliból: örült nekem. mihelyt Pablo ráparancsolt. és soha nem volt dühös vagy türelmetlen. Bájosan a vállára hajtotta a fejét. mert így szándékozott beszélni a pónihoz is. de hogy is mondjam. azt mondtam Pablónak. hogyan indítsa el a lovat jobbra és balra. arról nem is szólva. Ott maradtam nézőként a lovardát körülkerítő farönköknél. hogy az állatot angolul idomította a tenyésztője. hogy „a maguk kis majma”. hogy a sapkájával játsszon. és mosolyogva nézett rám. María! .kiáltottam. ha a kislány az általa fabrikált fazsámolyra állva előbb lecsutakolja a pónit. valószínűleg. Megengedte. hogy Chloénak enyhe légcsőhurutja van. mint örült. María szapora pillantásokat vetett Pablóra. amikor ellovagolt előttem. az asszonyok asszonyok. de egy jó hétig ágyban kell maradnia. A drugstore azonban még apám életében felépült a város szélén. María elsápadt egy kicsit a rázkódástól. kíváncsian várva. Így történt. Pablo megigazította a kezét a kantárszáron. hogy az állat mögött a földet söprögette a lovaglóostora hegyével. s hálátlan polgártársaink inkább az üzemben feldolgozott. hogy elveszíti az egyensúlyát. Amikor a póni Pablo utasítására ügetésbe kezdett. Amikor Pablo beletette lábacskáit a kengyelbe. de rögtön elengedte. Pablo ugyanis parancsot adott Tigrisnek az indulásra. Vesztettek vele: a mi tejünk jobb ízű volt. hogy másnap délután ismét ott voltam Pablóval. de engedelmesen végigcsinált mindent. 7 A férjével.

hogy álljak meg. beleültettem a nyeregbe.valószínűleg megnyugtatta. én is az övét. Amikor Chloé észrevett bennünket.amely ösztönei mélyén nem jelzett semmi veszélyeset . De nem nyugtalankodott miatta. Tigris békésen félrefordította a fejét. mint a legtöbb póninak (szerintem éppen ezért élnek tovább. és kétszer is erősen beleszimatolt a levegőbe. Nagy örömmel mutatta a jeleket. Tigris lónak ugyan kicsi volt.Távozás előtt még egy pár szót váltottam Pablóval. Tigrisnek is flegmatikus volt a természete. Emma feltehetőleg azért hozta inkább a karjában. mivel Chloé nagyon bizonytalanul járt két lábon. mivel ragadozóvá változhat. hiszen két lábon jár. mind a lovassal nagyon elégedett volt. Meglepett. de aztán meggondoltam magam. nehogy a kis tóhoz érve védence hirtelen megszökjön előle.mondta Chloé hozzám fordulva. nem is vártam mást. E . hogy nagyobb hatással legyen Tigrisre. milyen szorgalmas. mert nagyon nehéz volt.Chloé felül kis ló. mert a szőrszálai a helyükre simultak. és mereven bámulja őt. Végre megjelent Emma. a szeme csillogott. hosszú karját kinyújtva. a bal lábát a bal kengyelbe: Ezután visszatértem a kiindulási pontomra. hogy egyszerűen fogom és beleültetem a texasi nyeregbe. és odavágtatott hozzánk. hogy a hátára üljön. A következő vasárnapra Chloé meggyógyult. az ilyesmi jó természetre vall. Emmának kellett kihoznia a házból három órakor. nyitott tenyerén odakínálta a cukrot a póninak. s az egész Dale család ott állt a lovarda rönkfa kerítésének támaszkodva. Roderick ugyanis már nem tűrte. Lelkileg fölkészítettük az ajándékra. egy szempillantás alatt felmásszon egy nyírfa tetejére. mint a Maríáé.56 - . és ez a szag . s kedvenc időtöltésének hódolva. egy pillanatig azt hittem. Végül is igazam lett: miután még két kört megtettünk a lovarda puha talaján. ilyenkor a szabad kezével gyakran meg kellett támaszkodnia a földön. beletettem Chloé jobb lábát a jobb kengyelbe. A trópusi erdőben minden állat veszélyt jelent. Amikor néhány lépésnyire a póni mellé ért. megnyugtató volt számára. de lassan. és sokáig tartott a kedve. A gazdaságban. Chloé nézegette a cukrot. Tigris láttán mégis felülkerekedett benne a génjeiben lappangó óvatosság. ezért jóval kurtábbra fogtam a kengyelt. Korábban úgy képzeltem. és mit sem törődve a zablájával. és kihúzta magát. felnyergelt póni. Megfogta a kezem. A szőre felborzolódott.Nézze csak. A nyírfa csúcsa annyira hajlékony volt. hogy Chloé kedvére hintázhatott rajta. mint Chloé szája). hogy az erőltetéssel örökre kedvét szegem. nem tudtuk leparancsolni a fáról. kezét a póni vállára téve. s így szólt: . nem túl gyakran kényeztethették így Tigrist. két lábra állt. Tigrist megpillantva hirtelen megállt. de Chloénál sokkal magasabb és testesebb. Amikor elkészültem. Hiába könyörögtünk vagy fenyegetőztünk a földről. hogy kinyújtott tenyerén adja oda Tigrisnek. . egy szem cukrot adtam a kezébe. Láttam. Félrevontam Chloét. olyasvalakitől. megmagyaráztuk neki. Nyilván meg is érezte. senor – mondta -. hogy megérezze Tigris szagát. rögtön elengedte Emma kezét. Megszagolta az ajándékot. . ha csak egyvalaki fogta a kezét. De most az egyszer ellen tudott állni a torkosságának. Kétségtelenül észrevette. s megrángatta a nadrágomat. óvatosan. mint a miénk. hogy sokkal rövidebb a lába. hogy a külseje és a szaga kissé más. mennyire pontos a megfigyelés. hogy megeszi. majd lovagolhat rajta. még félni is elfelejtett. vicsorgásra húzódó felső ajka pedig újra eltakarta a fogait.Kis ló szeret cukor . és így az oltalmam alatt odamerészkedve Tigrishez. és mutattam. mintha meg akart volna nőni. Odanyújtottam a kezem Chloénak. Diadalmaskodott a józan ész. s szorosabbra húztam a nyereghevedert. aki már feltalálta a kutyafogatot. hogy a póni egy nagyon kis ló. Odahívtam Chloét. felkapaszkodott rám. Elindult felénk. hogy Tigris szereti a cukrot. mint a lovak). ahol született. megnézte és megszagolta Chloét. mert féltem. Már csak Chloé hiányzott. Láthatólag mind a pónival. kézben hozta Chloét. Elérkezett a tettek pillanata. amely nagyobb nálad. Chloé megelégelte a két lábon járást. felhabzsolta fürge szájával (nem volt kevésbé mozgékony. élvezettel szétmorzsolta. Chloé köztem és Tigris között jött. majd Tigrist megkerülve. négykézláb megkerülte a teniszpályát. Egyébként. Bizonyára valami emberféle. Tigrist a kantárszáránál fogva lépésben körülvezettem a lovardában. a küzdőtéren pedig ott várakozott a felügyeletem alatt a felkantározott.

amiért Pablo ajánlotta. De van egy nagy hibája. kinyújtotta maga elé. maga is rálegyintett a hátsó részére. a gyerekek csendben követték őket. amiben úgy szeretett ringatózni. Nem María de los Ángelesszel van dolga! Ez másfajta lovas! És valóban vágtázni kezdett. hogy csutakolja le. úgy tettem. Befejeztem a munkát. .Senor . mivel épp pihenőnapja volt. Egyébként. Ismét kirobbant a nevetés. apró léptekkel.szólított meg -. Először is összefogta a gyeplőket a jobb kezébe. Emlékeztettem rá. Ott maradt. ám Chloé láthatólag még mindig nem volt elégedett. Mikor pedig leszerszámozván a pónit. s ezért semmi uralma nem volt többé az állat felett. Ez meghatott. . Ez a Chloé valóságos atléta. Rájött. Chloé valóságos zseni! . és lehúzta a zokniját. Gyakran tett így. mit csinálok. ha a kengyelbe dugná a lábát. hogy a hátán abnormális dolgok történnek. mivel a lábával is tudott fogni. Tigris rövid ügetésbe kezdett. . kifűzte a cipőjét.Tudod.Egyáltalán nincs igazad. Szemére hánytam Chloénak angolul és kézjelekkel minden elkövetett hibáját. hogy kipihenje magát. amikor nyújtózkodott. . ahogy én a fotelomban ülök a tévé előtt. De neki egész más járt a fejében. Végül szabályszerűen hanyatt feküdt. Pablo volt az. hadd csinálja. saját magától váltott át galoppból ügetésbe. mire hasonlít most? Egy tevegelő tuaregre. megitattam Tigrist. Egy kicsit rálegyintettem Tigris farára. az pedig megindult. a bajszát simogatva. Már nem is törődött a gyeplővel. én pedig egyedül maradtam. mintha nem venném észre.lelkendezett Jonathan. Szó nélkül megfogtam a kantárjánál fogva. hogy a maga módján meg akar vigasztalni csalódásomban. Ezúttal Tigris megértette. visszaváltott lépésbe. Chloé? Bólintott. Olyan kényelmesen galoppozik azon a pónin. felszólítottam. hogy melyik testtartás a legkényelmesebb neki. Egyszer csak odakönyökölt valaki a lóállás félajtajára. mondanék magának valamit. nem találva elég gyorsnak a lovát. . .Induljunk. A lóállásban aztán kitört a vihar. üvöltött. épp amikor a legjobban csodáltam. mint a nyírfa lombsátrában. zűrzavarosan. Szerencsére a gyeplő túl rövid volt ahhoz. nehogy túlságosan kifáradjon. Mért mihelyt kiszabadult a lába a cipőből.Hagyd.Mit szólsz hozzá. Két héttel korábban már megtanítottam Chloénak a gyeplőtartást Elsie kis kancájának. hogy a Tigris lába belegabalyodjon. Bizonyára nem érezte ugyanazt a mámorító ingadozást a széles háton. s hiába mutogatott Chloé kétségbeesetten. Sajnos. és nézte. Megértettem. Felnéztem. hagyta. . Amikor levettem Tigris hátáról. és néhány lépés után megállapítottam. kezdett eléggé el nem ítélhető módon bohóckodni. Emma és Suzy elvezették. a másikat a mellére tette.Hát most mit csináljak? . érezve. Ráhagytam. . visszautasítottam a segítségét. a fejét a nyeregfarra fektetve a felhőket bámulta.Nem is tudom. . különösen.pillanatban a kerítés farönkjein könyöklő nézősereg nevetésben tört ki.jegyezte meg a mindig szigorú Elsie.Nem viselkedik valami elegánsan . hogy magam csutakoljam le a tajtékos pónit. hátat fordított.kérdeztem. és hatalmasat rásózott Tigris hátsó felére. . a másikat a nyeregfejre tette: így sokkal biztosabban ült. Aztán már csak egy lábbal tartotta a nyeregkápát. Pablo ott állt előttem hátracsapott kalappal. zihálva nevetett. Sírt. milyen biztosan üli meg a lovat. persze jóval erősebben. Egyébként a póni. Az első kör után Chloé. Már-már csodáltam. Suzy? . és felajánlotta. Hátrafordult. az egyiket a nyeregkápára. Chloé kivillantva felső fogsorát. annál jobban nevetett. Minél erősebben rázkódott. rögtön bekapta.57 - . hogy lecsússzon a földre. mint én. a balját pedig felemelte a levegőbe. hátha csupasz lábbal jobban érzi magát a kengyelben. Por la libre8 csinálja a dolgot. megtanulta már. miközben szabályszerűen tartotta a gyeplőszárat a hüvelykujja és a mutatóujja első ujjperce között. 8 Fejetlenül. talán azért. végül kijöttem a lóállásból. Chloé feltette a lábát a nyeregre. odadugtam az orra alá egy szem cukrot.kérdeztem. hogy lecsutakolja a pónit helyettem. Elé mentem. Daisynek a lóállásában. visszavezettem az állásba. Mindent látott a bungalójából. hogy pontosan végrehajtja az angolul kiadott utasításaimat. hogy az emberek világában takarékoskodnia kell az erejével. milyen ülés esne neki a nyeregben.

Chloé a következő lovaglóórákon némileg fegyelmezettebben viselkedett. mint Chloéval. hogy felülhetett a hátára. odamentem a lóálláshoz. Beállítottam a távcsövet. a másikat kedvenc tartásában függőlegesen kinyújtja. mint gondoltam. egy szem cukorra. Nesze neked szorgalom meg fegyelem! Azért adtuk Chloénak Tigrist. figyelmemet a lábára összpontosítva.Ilyenkor nem járnak autók! .Elég. hogy segítsek neki felnyergelni a lovat. A legmeglepőbb az volt ebben az ismétlődő feledékenységben.Pont fordítva. hogy megtörje a csendet. ujjammal az út felé mutatva. akár a kis fehér felhők. Chloé pedig az eget nézi. bár nem kötött vele olyan szoros barátságot. uralkodó viszonyban vannak minden állattal: tehát nem félt közel menni a pónihoz.58 - . Az ajtó tárva-nyitva. mert a nyereg és a kantár a helyükön voltak. csutakolja le Tigrist. fölültettem rá Chloét. hogy most hol járnak? A nagy réten. egyedül flangál az úton! . hogy „lángoló” vagy „szenvedélyes”. a lóállás üres. hogy érzékeltessem. a meghunyászkodásoktól. Amikor rájött. hogy Tigrisnek olyankor is szüksége van mindenfélére. . Aztán minden visszatért a régi kerékvágásba. A száraz rutinmunka után visszavittem Tigrist a lóállásba. És pánikba esett. elindul a vakvilágba. Felnyergeltem és felkantároztam Tigrist. hogy telefonon keresnek. és igyekeztem megállapítani. ahogy Elsie is uralkodott a félelmén. a hajtűkanyar után. micsoda rajongással akarta visszaszerezni a szeretetünket.Milyen muris! .következésképpen magamra is .Muris! . amelyeket olyan szívesen bámult. hogy elégedett legyen vele a Papa.Idáig . . amelyek forró ragaszkodással néznek csillogva a szemünkbe. mi következik. Amikor Suzy utánam jött a dombra. Jó sokáig követtem a tekintetemmel. hogyan zajlottak le a dolgok előző vasárnap María de los Ángelesszel és a pónival. ami tovább tartott. arra. hogy megfegyelmezzük és felelősségre szoktassuk. És már előre fáradt voltam a korholásoktól. a két lábával belekapaszkodik vastag sörényébe.mondta Suzy -. A póni legel. Azt mondtam „forró”.Gyere . és nem utána. de enyhén szólva idáig nemigen van sikerünk.mondtam -. akik felsőbbrendű. Rohantam a távcsőmért. látni való volt. én meg sétálni mentem Suzyvel. . Suzy ismét belenézett a távcsőbe. a békecsókoktól. és büntetésül mindkettőjükre . ha hanyatt feküdt. Igaz. mint Suzyt. . de mondhattam volna. Chloét . ivásra. Hát persze! Megint hagyom. egyik kezével a ló farkát tartja. ahogy Chloé hanyatt fekszik a Tigris hátán. az eget bámulta. s a varjakat bámulja. hogy engem is. María azok közé tartozik. hogy élvezi a dolgot. hogy menjen egyedül a lóállásba.kiróttam egy félórás gyakorlást a lovardában. mint Roderickkel. hogy helyrehozzam a dolgot. . Onnan ugyanis jó kilátás nyílt az egész környező vidékre. és meghatottan nevetni kezdett. elérzékenyítsenek a szép világosbarna szemek. de hát ez az első leckéje. . vagy egész egyszerűen egy kis társaságra. Ha jól emlékszem egy áprilisi napon Chloéval kézen fogva éppen Tigris lóállása felé igyekeztem. ahol jól látott a házból. és világosan fölismertem a távolban az úton Chloét és a lovát. Egy fél óráig kell majd idomítanom. éppoly kevéssé törődött az úttal. amikor az első lovát meglovagolta.Tudod. Semmi ilyesmit nem tett.A gyerekek telefonon áthívták Evelynt egy páros teniszmérkőzésre. és míg rám vár. hogy Chloé nagyon szerette a pónit.kiáltottam bosszúsan. ha egy jön! És elrontja Tigrist. amikor már csaknem elveszítette. és felmásztam a Yaraville mögötti domb tetejére. hogy az állat ártalmatlan. amikor Suzy kiszólt az egyik ablakból. De történt még rosszabb is. Pedig nagyon igyekezett. Azazhogy csak Tigris és Chloé hiányzott. megkérdezte.Felháborító! Kinyitja a Tigris állását. fölül rá nyereg és kantár nélkül. Belenézett. Chloé a lovaglás előtt félt. Suzy. főleg a nagybátyja kedvéért. Otthagytam Chloét azzal. és valósággal magánkívül van. Viszont egyáltalán nem örült. Csak feküdt. szó nélkül odanyújtottam neki a távcsövet. hogy úrrá legyen a félelmén. amikor ő nem lovagol rajta: evésre. Viszont folyton emlékeztetni kellett rá. mihelyt megmozdult a póni. hogy lecsutakolják. Pontosan úgy. és láttam. hogy megpróbálja-e jobbra vagy balra kormányozni Tigrist. elegem van ebből az ingyencirkuszból! Már előre tudtam. Amikor befejeztem a telefonálást. és az ezt követő végeérhetetlen ömlengésektől.

hogy szegény rokonként éljen egy gazdag családban. és tudod. hogy megszűnjön a betegség. többé-kevésbé abban a reményben. saját magát megcáfolva összeesett. Az épp jelen levő Pablo lelkesen támogatta a javaslatot.Ezt hallva .Ha gyermek van a házban. Szerencsére ez nem esett meg vele gyakran. . akkor genetikai felsőbbrendűsége játszva felülkerekedik majd Chloé egyéni felsőbbrendűségén. nem. Felemeltük.mondtam. milyen szertelenségekre ragadtatná magát a hátam mögött! . amit a kezében tartott. .Ez azért mégis szomorú..mondta Suzy . de nem forrázta le magát. milyen sápadt.nem minden rossz szándék nélkül. és bevittük a házba. . ha nem jönne a maga közelébe. Amikor Suzy észrevette. feküdjön le. Nagy szerencsére Juanának nem volt ideje arra. Pablo és Suzy ágyba dugták. nem. A karom alá csúsztatta a karját.pedig Emmához. Eggyel több az évei száma.De amikor María már uralkodik az artikulált nyelven. nem fog sikerülni! Szegény Chloé! Arra ítéltetett. . íráson és számoláson. Igazából ő az éretlenebb. . Hirtelen félbehagyta a mondatot. . hogy menjen vissza bungalójába. Ki tudja.Nagy szükségem is van rá. és hívjon orvost. nem gondolod? .. María nem lesz az tizenkét éves kora előtt.Nem fekszem ágyba egy kis rosszullét miatt . Maríáé pedig hetvenöt. Én soha nem merném ezt megcsinálni Chloéval.Ez igazságtalanság . Észrevéve a játékokat a házban. már jobban vagyok. hogy jobban fél Chloétól. de mit tehetünk róla? Talán a mi hibánk. hogy feltegye a tűzre. Hétéves korában Chloé már serdülő lesz. . mint az influenzavírustól. hogy elvigye a pónit. Nem volt hajlandó lefeküdni. Így hát Suzynek még egy gyerekkel kellett foglalkoznia Yaraville-ban. nem. és következésképp az olvasáson. ez más dolog. jó lenne. így szólt a beteghez: . Tulajdonképpen nem ismerte el. rögtön kérte. Suzyvel pedig egy rövid sétát tettünk az úton. A veszély azonban mégsem Chloétól származott. hogy mint mondta. . Először is Juana megbetegedett.„Gringónak” nevezett el. mert nagyon idegesítő beteg volt. amely után sokkal jobb véleményem lett Chloéról. Juana pedig természetesen könnyes szemmel megkérte. Így csak csupa víz lett. mennyire lelassult a mozgása. hanem Pablo vadászkutyájától. Az orvos súlyos influenzát állapított meg. mivel Chloé génjei sokkal gyorsabb fejlődésre vannak beprogramozva.Igazságtalanság? Persze. ráesett. . mert én vagyok az anyja. amelyet gazdája . hogy egy „másodpercre se hagyja Maríát kettesben Chloéval”. drágám. nem is az influenzától.vonta össze Suzy a szemöldökét -. sőt még a lázát sem akarta megmérni.59 - . és nevetni kezdett. María pedig még nem. Ahogy ezt mondta. . . mit láttam? Ott lovagolt az úton a saját nagy lován. elájult a konyha kövén..Nem. Chloé várható életkora negyvenöt év.azt hinné az ember.Szellemi frissességben és találékonyságban.Mégis? . .Nem. .Különben is.Nem lehet összehasonlítani őket . mivel ez a név Latin-Amerikában „jenkit” jelent .mondta Suzy -. hogy ez elegendő ahhoz. . hogy fajunk fejlődése hárommillió évvel ezelőtt elvált az övétől? Suzy elkomorult. María nem idősebb. hogy liheg. most nekem kell téged megvigasztalnom.Látom már. hogy így van . a vízzel teli serpenyő pedig.kérdeztem. Két vagy három hét múlva váratlan esemény történt. A múlt szombaton megengedtem Pablónak.Milyen tekintetben? .. María idősebb. „lecsillapítson”. nem volt hajlandó kúrálni magát.Mégis . .mondta Juana erőtlen hangon. az úton! Ő persze bízik Maríában.mondta Suzy -. Chloé már ötéves korában elveszítette a tejfogait. hogy Chloé jóval különb egyéniség Maríánál. . nem azért.Tegyük fel. és akarata ellenére orvost hívtak.Nekem mégis úgy tűnik. hogy beteg. mögötte pedig María a pónin! Kinn.

azt javasoltam Pablónak. Pedig Chloé most sok önzetlenségről és nagy bátorságról tett tanúbizonyságot. . Suzy elmesélte ezt a történetet a még mindig ágyban fekvő Juanának. most pedig ez a szörnyeteg azzal fenyegeti. Gringo szemtől szembe került Maríával. mint amennyire ronda. vicsorítva. Gringo azonban. és sikoltozni kezdett. hogy Gringo. hogy elég lett volna. és gyűlölt minden állatot.Különösen . mennyi embertől. nem a tigris. ő is kiabálni kezdett. és becsukta maga után az üvegajtót. különösképpen a nőket és a gyermekeket. mivel két nappal korábban megengedték neki. mint a hálája. Végtelenül agresszív volt. hiszen nem voltam ott! . kétszer vagy háromszor odadugta a pofáját az ajtó üvegéhez.Hát persze mondta Juana -. olyan csökönyös volt.Szerinted nem volt semmi esélye Gringóval szemben? . a kutyának ugyanolyan joga van a cojones-hez. aki a teremtés csodájának tartotta a férfiúságot. hogy heréltesse ki ezt a szörnyeteget. hogy megvédje Maríát. de tétován hátrálni kezdett. kiment az üvegajtón. hátha úgy kevésbé lesz agresszív. Az állatszelídítő minden művészete abból áll. ahogy az asszony a hírt fogadta. igen rossz néven vette a javaslatomat.megsimogathatta a kutyát. s ez a terasz is. amikor Pablónak éppen velem volt dolga a házban. a teraszunkon megvárhatta. hogy egyszer. a mellét verte.60 - . Csak blöffölt. Ezúttal sutba dobott minden óvatosságot. És ezt ő is tudta. Szóval ez a Gringo éppoly elviselhetetlen volt. hogy előnyben van. Gringo még egypár másodpercig morgott.mondta méltóságteljesen -. A sikoltozásra Elsie kinézett az első emeleti ablakon. . . de csalódást okozott neki. és lefeküdt a terasz közepére. A majmok elleni előítélete erősebb. hogy meggyőzze a tigrist: kettőjük közül ő az erősebb. szikrázó szemmel bámulva a kislányt. ha figyelembe vesszük. sajnos.mondtam -. ahol éjszaka aludni szokott. egy szóval sem dicsérte Chloét. hogy Pablo jelenlétében . de harsány parancsaira Gringo rá sem hederített. Ekkor lépett közbe Chloé. toporzékolt. Ed. ha a kislány visszamegy a házba. a juhakol. hogy a nagybátyjával egy órácskát a nyájjal töltsön. de nem élt vissza a helyzettel. ahol a birkákat őrizte. s annyira megutáltatta magát mindenkivel.igaz. mint valami öreg veterán.És mint egy férfi. Csak Pablónak engedelmeskedett. ahol a gazdája ráparancsolt. minden hely a fennhatósága alá tartozik. A félelemtől szinte a földbe gyökerezett a lába. hogy felfalja. hogy közelebbről megbámulja. . A teraszra ugrott. de mivel mindenhová árnyékként kísérte Pablót. María a nappaliban játszott. és ugatva. de ez volt az egyedüli erénye. Szegény María egészen elhűlt. Úgy gondolta. .Senor . fél kézzel a földet csapkodva két lábra állt. De María képtelen volt megmoccanni. jól ismeri. . Gringo a lábát se tehette be a yaraville-i házba. hogy feküdjön le. vicsorogva morgott. a szőrét borzolva. Amikor meglátta Maríát. Gringo rögtön megnyugodott volna.Gringo nagyszerűen terelte a juhokat. hogy amikor egyéves lett. . aztán visszament. Pablo később megjegyezte. dologtól és állattól gyullad be élete során. felkelt. Chloé látta. És ott történt. Naivan azt hitte. Két nappal azelőtt . ahová a gazdája odaállította: a legelő. olyan erőről és elszántságról téve tanúbizonyságot.Mint egy támadásba lendülő hím csimpánz. Gyorsan berántotta Maríát a nappaliba.Képzeld el. De Pablo. továbbra is vicsorogva és morogva ugyan. mint nekem.Most a legcsekélyebb sem. Yaraville-tól Beaulieuig nemigen akadt nála félelmetesebb és harapósabb korcs. észrevette a kutyát. a két kezét az arca elé kapta. beleértve a kétlábúakat is.

Egyikből is.Az én lelkes beleegyezésem . és mindketten céloztunk is rá. az anyámnak ugyanez volt a szokása. melyet még a születésem előtt vásároltak az anyám nógatására.. hogy nem lett tőlem gyereked? Égett az olvasólámpám. Tudományos szempontból a bukások éppoly szerves részei egy ilyen vállalkozásnak. Premackék. hogy ez a beszélgetés körülbelül két héttel Chloé és Tigris kiruccanása után hangzott el. ugye nem gondoltad egy pillanatig sem.Hátha sikerül kigyógyulnia belőle. Számomra Chloé olyan. sokáig beszélgettünk Suzyvel a franciaágyban.bontakoztam ki nevetve az öleléséből -. hogy elindítottad a Chloé-programot? . hogy Chloé továbbra is tanulja az új beszédjeleket. ha nem jött álom a szemünkre.. aki egy ehhez hasonló programot megvalósított. és erősen magához szorított.Ugyan. aki . s az éjszaka csöndjében susogva szívesen hódolt annak. Többnyire Suzy kezdeményezte a „fecsegést”. arra célozva. egy pillanatig sem jutott eszembe! Ha emlékszel.Mert néha olyan csalódottnak látszol Chloé miatt. hogy ezt mondod . fejezet Néha. Úgy gondolom . . Tökéletesen jogosnak éreztem az indokaidat.Ed .De Ed. mégis felkönyököltem. hogy a csínyjei miatt elhidegültél Chloétól. látom benne.Ed. Hayesék. noha a leggyakrabban igen komolyak voltak. soha nem gondoltam ilyesmire. már a harmadik párizsi találkozásunkkor felvetettük ezt a kérdést a Dupetit-Thouars utcában.mondta Suzy átölelve a nyakamat. A beleegyezésed és a segítséged nélkül még csak meg sem próbálhattam volna. függöny mögötti tárgyalásnak nevezett. Rumbaugh-ék. és „fecsegéseinknek” nevezte őket. Semmi köze magához a programhoz. két emberre van szükség.Szerinted nagyobb a siker. hogy melletted vagyok ebben a programban? .Hiszen nélküled ez a program el sem kezdődött volna! Csak a te beleegyezésed. Ha hihetek annak.ahogy a fülem hallatára is emlegette a „szépség elleni merényletnek” tartotta. Ahhoz. . . . Ha jobban ki tudja fejezni magát. mert az eset még igen frissen élt az emlékezetünkben. A siker az. csak fölingerelt. úgy elképesztett a kérdése. az egyik ilyen alkalomra különösen jól emlékszem.. örülsz. Suzy nagyon szerette ezeket a meghitt beszélgetéseket.Dehogy.bár nem vagyok benne biztos -. már azt hittem.És most sem sajnálod. idővel vajon fegyelmezettebb is lesz? Rövid hallgatás után Suzy újra megszólalt: .válaszoltam lelkesen.Persze. mint a sikerek. hogy jobban lássam a szemét. hadd fejezzem be. . Gardnerék. és most már négyszavas mondatokat is használ. .Várj csak . hogy sajnos továbbra is fegyelmezhetetlen. és hirtelen csipkelődni kezdett velem. mint a bukás? . De voltaképpen mindig el voltam ragadtatva a vállalkozásunktól. . . . hogy az elmúlt századok ágyait elfüggönyözték. hogy kiéljem az anyai ösztönöm? . amit azelőtt soha nem említett előttem. hogy egy csimpánzt úgy neveljünk. . és ezzel az ügy el is volt intézve. férj és feleség volt: Kellogék. aztán csúfondáros lett az arca.mondtam élénken -. mint egy gyereket és egyben mint kísérleti alanyt is. .VI. Minden amerikai kutató. mert két olyan téma is szóba került (valójában nem volt független a kettő egymástól).Persze hogy örülök .61 - . Suzy rám nézett.. ahogy a korok mélyéről réges-régi közös ősünk közeledik felénk. de a hangjából ítélve a szívén viselt.Nagyon örülök. .Éppen ez a kérdés vetődött fel énbennem is. amit apám tréfából „curtain lectures”-nek. nyugtalanított. . drágám. másikból is okulhatunk. dehogy .Dehogyis.Csalódott is vagyok.válaszolta Suzy meghatottan -.kérdezte Suzy furcsán tétovázva -. amit apám mondott. . hogy Chloét azért fogadtam ide. A bukás pedig az. Egyébként a kutatások története is ezt igazolja.Szó sincs róla! Nagyon meglepsz! Miért kérded ezt? . de ez valami apai reakció. mint egy tükör. nem sajnálod. ha két ágyat egymás mellé toltak. továbbra is alkotó módon használja őket.

verte a mellét. sík felület került közé és az ismeretlen közé. valami hideg. . a vele szemben álló nőstény ördög ugyanolyan gyorsan ugyanazokat a kézjeleket mutatta. Chloé nyomban belopódzott a tiltott templomba.62 - . Chloé ismerte. Rendkívül mulattatott bennünket ez a viselkedés. . hogy megérintse a tükörképét.A tükörről jut eszembe .Volt ebben a szobában egy állótükör. előtte a másik. Suzyt utánozva feldíszíti a nyakát. második hitvesed őnagysága nem lehetett nagyon kacér. A ládikában csak bizsuk voltak. . De mivel semmi nem serkenti jobban a vágyat. aki két ízben is becsapta.Bosszantotta. Chloé ekkor elképesztően gyorsan sértések egész sorát mutogatta kézjellel: Piszok. Felvitettem Pablóval a padlásra. és habozás nélkül a toalettasztal felé indult. Most már elege volt. Beleegyeztem. amit Phyllis „a jó és a rossz különbségének” nevezett. Aztán bizonyára eszébe jutott. és rögtön eltakarta a kezével nagy kerek szemét. hogy kivezessük.Miért? . Az idegen egyáltalán nem ijedt meg. De amilyen gyors volt.Hogyhogy nem volt nagy áldozat? . mint Chloé. sőt talán meg is rágcsálja őket. hogy magamat nézem benne. no meg a szájába veszi. de nyilvánvalóan nem érezte azt. Megjegyzem.Nem volt nagy áldozat. Lehet. hogy tüntessem el. WC. Aztán felcsillant a tekintete. Chloé nyomban visszahúzta az arcát. Elkerülhetetlen volt a harc: Chloé teljes erejéből képen törölte az idegent. hogy menjünk bele a játékba. régi. ezért tovább beszélgettünk. Toporzékolt. fülét-farkát behúzva. Nehéz dolgunk lesz mondta Suzy -.mondta „fecsegésbe” csapva -. hogy megakadályoznánk. Két vagy három nappal a fent említett „fecsegés” után Suzyvel déltájban éppen beszélgettünk a szobánkban. de mihelyt Chloé megérintette. akár gyűlölték egymást. hogy Chloé csalt egy kicsit. mintha mi sem történt volna. gonosz.És eltüntetted a tükröt? . de Chloé nem tudott különbséget tenni az arany és az utánzat között. sírás és fogcsikorgatás árán kellett kiűzni. hogy gyöngédebben kezdeményez. kinyújtotta a kezét. A tükörkép szintén rögtön kinyújtotta az ujjait. megszopogatja. ugyanaz a kemény. ha egy kutyának megtiltanánk valamit. Az idegen keze is elindult félútig. épp ellenkezőleg. csak két lábon tudott járni. ahonnan nagy kiáltozás. hogy a yaraville-i ebédlőt a nappalitól elválasztó üvegtábla ugyanilyen akadályt jelent számára. körbejárta a tükröt. hogy láthatatlanná váljon. ördőg. hogy találkozzon az övével. s az ajtónyílásban Chloé ártatlan ábrázata jelent meg. ahol. de akár szerették.. de tőle eltérően ellenállás nélkül. ujjait. hideg és illat nélküli felület emelkedett közéjük. Odadugta a fejét. Az ajtó csendben kinyílt. Ed. csuklóját. erős kezét a ládikára. Ha hagyjuk. de a feleségem megkért. hogy mi a célja: az ékszeresládikát akarta megkaparintani. Meglátott bennünket. dühös és panaszos „Hu! Hu!” kiáltást hallatva. Yaraville-ban egyetlenegy nagy tükröt sem láttam. Határozott. hogy mögötte csapjon le a kis pajkosra. amikor a súlyemelést gyakorolom. ha belé akarjuk verni a mi zsidó-keresztény morálunkat. mintha csak packázni akarna vele. a szobánk is tiltott terület volt. de ügyetlen léptekkel jött be a szobába. alázatosan és bűnbánóan hagyná. de mivel az ismeretlen is láthatólag elképedt. hozza le a padlásról a tükröt? Én is nagyon szeretem nézegetni az alakomat. bátorítanunk kell. és nem tapasztotta rá szorosan a tenyerét a szemére. megkérnéd Pablót. s ugyanígy tett. és elképedve megállt. Az ismeretlen is odadugta a fejét. nem tudtak igazán találkozni. kézjel-szókincsének összes sértését nem is számítva. ugyanúgy meg lenne sértve. amikor a gyermekszobából a szobánkba nyíló ajtó kilincse magától megmozdult. fülét. Chloé számára hasonló okból. és Suzy intett. mosolygott. Suzy éppen közbe akart lépni. mivel a két keze foglalt lévén. . mielőtt Chloé rátehette volna hosszú. amikor majmunk a nagy tükör előtt elhaladva észrevette a tükörképét. mint a konyha és az irodám. és alig érzett bűntudatot vagy megbánást. és éktelen dühvel vicsorított. hiszen egy sereg törékeny tárgy volt benne. de mikor összetalálkozott az ajkuk. hogy megcsókolja a szembenállót. mint a tiltás. még a nagyapámé.Egy házasfél önimádata a lelki egészség jele. újra nekibátorodva úgy döntött. megint ott termett. . kemény. Nyomban megfeledkezett eredeti céljáról. . Nem találván ott semmit. ahogy ellankadt egy kicsit a figyelmünk. s az áhított tárgyak felbecsülhetetlen kincset jelentettek a számára. visszajött a tükör elé. Chloét ez teljesen meghökkentette. Tett egy vargabetűt. Ekkor értettük meg. hogy kikerüljön bennünket. Ahelyett.nevetett Suzy.

.én eszik. szenvedélyesen megcsókolva az imént megérintett arcot. Egyéb tárgyakat azonban összetörhetett dühében. hogy védve legyen az arca.Igazi alma . Az nyomban megismerte az érintését és az illatát.Melyik igazi alma? Melyik hamis alma? . hogy egy tükröt egy tenyércsapással összetörjön. kétségtelenül attól félve. Suzy még kevésbé. hogy mulattassa a csimpánzát. A zsákból kivettem egy alma képét. Chloé a nyakába kapaszkodott.Chloé válaszol. és azt mondtam: . Mi. elkérte a képet. Felemelte a fejét. Ebben nem tévedtem. Úgy döntöttem. vagy valami tiltással szembeszegült.kérdeztem. a három „anyja” is nevettünk. hogy ellenfelét Szép cirógatja! Őrült féltékenység fogta el. De Suzy becéző szavakat súgott a fülébe. s a két kezét Chloé vállára tette. Ezt a fogást Roger Fouts-tól vettem át. megmutattam Chloénak. hogy becsapta. Chloé bolondul nevetett.Igazi alma? .Hamis Szép az. mivel a siker ismét tökéletesen jókedvre hangolta. aztán gyengéden megérintettem Suzy arcát. homlokát a térdére fektette. mikor észrevette. És a profilomat mutatva felé. És mivel Emma és Elsie Chloé nagy kiáltozására és sírására éppen beszaladtak a szobába. Ez a kérdés egy Chloé számára jól ismert rutineljárás része volt. s egy darabig merőn bámulva a képet. igazi bánatot érzett. a mutatóujjammal megkopogtatva a tükör üvegét.válaszoltam . mintha megenném a képet. majd hirtelen egyszerre mindkettőt felmutattam Chloénak. de valósággal elborzadt. viharos gyorsasággal mutatva a kézjeleket: . így válaszolt: .Kép Szép.Miért hamis? . hogy körülnézzen. egyiküket megkértem. Ekkor derékon fogtam Suzyt. hogy közbelépek.válaszolta Chloé a gyümölcsre mutatva. hogy maga is megcsinálja ugyanezt. Biztonságba helyeztem előle az almát. hogy a reggeli leckét újra kell kezdeni: munka WC. aki Suzy karjába került. mi ez. mint ebben a pillanatban. vagy éppen. ezért elhatározta. és odahúztam a tükör elé. Erre a következőt kérdeztük: miért hamis? Neki pedig ezt kellett válaszolnia: kép alma.63 - . De pocsék kedve volt. Mégsem voltam teljesen elégedett. Ez a gonosz nőstény ördög nem elégszik meg azzal. Suzy eljött mellőlem. És rögtön hozzátette. Chloé háta mögé kerülve lehajolt. Még nem volt elég ereje hozzá. Rögtön folytattam a párbeszédet. Közben Emma lopva a kezembe adta a konyhából behozott almát. és ahogy a hasoló esetekben mindig szokta.Igazi Szép ez .Igazi alma. A hátam mögé dugtam a képet és az almát. Aztán fenyegetően mutatott a Suzy tükörképére: . és megkérdeztem tőle. és megkérdeztem: . nagyra tátottam a számat. hogy hozzon a konyhából egy almát. Nagy ad alma.mutatta a jelet utálkozva. Azt kellett válaszolnia: hamis alma. és azt mondtam: . lehuppant a fenekére.Melyik hamis Szép? Melyik igazi Szép? . . összegörnyedt. Sírásának különböző regiszterei voltak. részben az átélt izgalomtól. vagy félt. hogy komiszkodik. hogy szembenézzen a tükörrel. de természetesen odatettem az arcom másik oldalára. vagy megpróbált meghatni bennünket. Abbahagyta a nyöszörgést. és a fejét elrejtette a válla hajlatában.Alma .Chloé kis lábai maga alá bicsaklottak. .mondta Chloé. Chloé valóban igazi bánatot érzett. még az anyját is elrabolja! Ismét nekiesett a tükörnek.Akkor . másrészt a felháborító pluszmunkától. és püfölni kezdte. a másikat. és sírva fakadt. hogy hozza el a képes zsákot a gyerekszobából. Ekkor rámutattam Suzy tükörképére. és Chloé beleegyezett. . És rögtön hozzátette.Nagy ad alma eszik. . aki a szemüvegével csinálta ugyanezt. aszerint hogy megsebezte magát.

Szerintem ott még nem tart. aztán a közömbösségen. . odaadtam neki az almát. De Chloé megértette. hogy Suzy öltöztesse! Általában nem engedtünk a szeszélyeinek. Ez a kifejezés Chloé számára speciális jelentésű volt. és megnézte a makulátlan tükörképet is. Aztán szembeköpte a saját tükörképét. valamelyik hétvégén. egy G. hogy adjon tiszta ruhát Chloéra. Nem válaszoltam rögtön.Gonosz.Például megpróbálhatta volna szétkenni a foltot a tükrön. majd így válaszolt: . Emlékezz csak vissza.64 - . meg a leckén kívül ráerőltetett munkáért most úgy éreztük . csalódás. A partnerének csak az volt a dolga. Tovább folytattam tehát a kísérletet Nyakkendő-vel. aztán egy kicsit arrébb toltam Suzyt. hogy az ő szabályai szerint a biliárdban a társa nem foghatta meg a biliárddákót vagy a golyókat. A nőstény ördög arcát vette célba. Elcsodálkoztam a kérésén. . mint Chloé találkozása a tükörrel.Túlzás ilyet állítani. rögtön egy másikat is kért: hadd menjen a játékterembe biliárdozni Nyakkendő-vel. tekintve. hogy tudott volna róla. Gallup nevű kutatónak már eszébe jutott. ahol Chloé arca látszott. . hadd csordogáljon pár másodpercig. Suzy is megölelte. elhiggye-e.Mi mást csinálhatott volna? . Mintha azt jelezte volna. Copf-fal és saját magammal. hogy legyen állandóan egy nagy tükör a csimpánz ketrecében. mi a különbség egy alma és az alma képe között. még akkor is. és megkérdezte. düh. és pontosan célzott. Mégis a logika győzött. amely az én szempontomból érvényesíti vagy érvényteleníti majd az előbbi teszteket. Megkérdeztem: . és rögtön dörzsölni kezdte a homlokát. elkezdett üvölteni! Azt akarta. hogy nem tudta. és kivéve az almát a szájából.Hamis Chloé . Míg Emma és Chloé játszottak. Bekenték a homlokát festékkel anélkül. . ha egyetlen golyó sem esett bele a lyukba. és most . de az előbbi megpróbáltatás után. Olyan heves érzések fűzték a képhez . hogy minden lökés után felkiáltson: „Bravó. hogy megkülönböztesse a képmását önmagától? .Ezt hogyan bizonyították be? .Chloénak ehhez körülbelül tíz perc is elég volt.Csupán a tanításunkat hasznosította. WC. . mihelyt átöltöztették.és ő is úgy érezte -. neheztelés és féltékenység -. mivel Elsie fürdette Chloét -. aztán ugyanazzal az ujjammal megsimogattam az arcát. mint a gyerekek szokták pici korukban. miközben nézte magát. . . van-e példa hasonló esetre. Természetesen a kis kárpótlás után. . G.Miért hamis? Chloé megnézte a köpést.Körülbelül húsz óra. ördög. Chloé jelekkel a következőt kérte: . Hagytam. Suzy pedig megkérte Emmát.És mondd csak.Persze.gondolom. Suzy bejött hozzám a dolgozószobámba. és azt kérdeztem: . Csak később értettem meg zavarának az okát. hogy Chloé lássa. Észrevette a foltot a tükörben. félig-meddig én sugalmaztam Chloé állításait. mit mondott. hogy már rég megtanítottuk rá.Chloé látni kép Chloé. . És lázasan gesztikulálva rögtön hozzátette: .annyi öröm. Chloé!”. mennyi idő is kellett neki. Átöleltem.Nagyon egyszerűen.Kép Chloé. hogy valóban jár neki egy kis kárpótlás. A válaszok pontosak voltak. Ráböktem mutatóujjammal a tükörképére.mondta. hogy nyolcnapi gondolkodás után túljutott a tükörképe iránti ellenséges érzésen. hogy nem valóságos. de fontolgatta a dolgot. Minden dákó és minden golyó Chloéé volt. a tükörképe nem szennyeződött be. A köpés éppen azon a helyen találta el a tükröt. A csimpánz körülbelül húsz óra múlva különbséget tudott tenni önmaga és a tükörképe között. piszok.Úgy éreztem. Néhány héttel később .Ezért igen gyorsan elérkezett a saját identitástudatához. Hátravolt a döntő próba.Melyik hamis Chloé? Melyik igazi Chloé? Különös.

vicsorítva felhúzta az aj. rájövök. amelyek esetleg felkelthetik tanulónk érdeklődését. amikor saját magához beszélt. Akár van bajszod. különösen. és a ládát a szekrény legfelső polcára tette. . hogy milyen képtelenség. . így épp szemmagasságban megpillanthatta a mosdó feletti kis kerek tükröt. és ne édelegjél Concepciónnal.Egyedül te vagy csodálatos. olyan szögben. Ott újra két lábra állt. hogy szóljak Suzynek. és még tovább is mentünk volna.Igen.Chloé lát kép Chloé! Végül mégis megértettem.Suzy! Most rendezel jelenetet? Csak mert megcsodáltalak. . már ki is tálaltam. megszemléltem szemből is. Ezekkel a gondolatokkal voltam elfoglalva. mi kell neked! Ráfanyalodtál a túlérett gyümölcsre? . hogy egyedül én vagyok csodálatos.Te is nekem. és megkérdezte: . de megtámadták. Chloé ellentmondást nem tűrő hangon szólalt meg. amikor a szivacstörülközővel szárítottuk. különösen.65 - . Nem kellett még egyszer mondani neki. ha jó az alakja. ha nincs! Suzy. Voltaképpen csak azért. és nem voltunk meglepve. A fürdő az ujjongás és az öröm kellemes perceit jelentette számára.Hát ez nagyon érdekes kérés! .Chloé néz kép Chloé. amikor még el se foglalták.mondta . . és csak engem szeretsz. jóllehet látta a tükörképét: . A rendezettség és rendezetlenség kontrasztja megkettőzte az örömömet: A rend kielégítette lényem angolszász részét. berohant a szoba közepére. .. hanem a nagy állótükörben a szobánkban. a bőre csak úgy feszült az arccsontján. te már akkor is véded a magad kis birodalmát. Két kezében tartva a bizsuit tartalmazó ládikát. lábujjhegyre állt.Tetszem neked? Mielőtt válaszoltam volna. Ezután pofákat kezdett vágni. a tekintete csillogott. Ráadásul váratlan pillanatban fogalmazta meg ezt a kérést. . testsúlyával a lába külső szélére támaszkodott. . mint a sokat lovagló emberek. és mint ilyenkor mindig. .. hogy nem abban akarja magát megnézni. felvonta a szemöldökét. . hogy le akarod hordani. aztán meg.Fogalmam sincs.Főleg.Elfoglalni nem foglalták el. Nevetett.Nagy . mivel hasonló körülmények között ugyanezt elmondhatjuk egy magas nőről is.Chloé jön. amikor lábujjhegyre álltál? . a nyaka táján viszont ki-kigöndörödött egy-egy rakoncátlan fürt. És most esküdj meg. mint mindig. hogy Chloé ne láthasson bennünket a tükörben. Ed. Kinyitottam neki az ajtót. ha Chloé nem dörömböl őrülten a gyerekszoba ajtaján.Tessék. kifogástalan rendben sorakoztak. no meg hogy eltüntessem azokat a tárgyakat. Mivel nem feleltem. Mindazonáltal egyértelmű volt.kér Szép. hogy megszárítsuk.Azt akarom. hogy miért éppen ebben a számára oly derűs pillanatban kérte ezt: Elsie-vel felállítottuk egy hokedlira a fürdőszobában. ami esetünkben a jelek energikus megismétléséből állt.Mi van. a homlokán a kis fekete hajcsigák most is. Friss volt és illatos. nagyon. . négy lábra ereszkedett. s úgy kacsázott oda a tükörhöz.mondta Suzy. mértéktelenül csucsorított. láttam. mert sokkal mozgékonyabb volt az arca. a rendetlenség latin vonzalmaimnak tett eleget.Na de ki a támadó? . Átmentem a másik szobába. . a lábát félkör alakban begörbítette. félig meghatottan mondtam: . hogy csak engem csodálj. Félig nevetve. amikor Suzy egyszer csak megfordult. Amíg ezt a mondatot leírom. és csak téged szeretlek. Szerintem nincs szebb látvány egy lábujjhegyen ágaskodó pici asszonykánál.bizonyos érdeklődés ébredt volna benne iránta. akár nincs.Micsoda? Ilyen hidegen mondod? Egy puszit sem kapok? Puszik következtek. Sietségében lemondott minden emberi méltóságról. e téren messze fölülmúlta Maríát. ki akarsz tálalni? . Suzyvel az ajtóhoz álltunk.

lássa Chloét. Mereven bámulva a tükörképét.De éppen ez a meglepő! . hazugsággá vált az előadás: egy idealizált Chloéról szólt. aztán még egyet: María de los Ángelest. . képzelt terhet cipelt. majd előrelépve a tükör felé.mondta . A harmadik bukfenc után a hátsó lábára állt. És azzal zárta.66 - . hogy levihesse a földszintre reggelizni. hiszen azt már tudja. aztán két karral malomkörzést csinált. bemutatta nekünk a törpecsimpánzok szerelmi életét. hátat fordított a tükörnek. Mihelyt eltűnt Chloé. amiket az előbb állított: . és a hóna alatt tartotta római módra. ledobta az ágyra. hirtelen fogta és a vállára borította. ugatott. és hogy átadjon egy okmányt. hevesen megtapsolta magát. az állatkerti asszisztens. s az engedélyünkkel szívesen tenne egy kis kerülőt. fenyegető arcot vágott. amikor váratlanul felhívott bennünket telefonon Mr. udvarias.Ezek szerint . ami valóban az egész netovábbja volt azok után. mintha megfogná a tükörkép kezét.Mégis volt valami újdonság: az öndicséret.kát. de soha nem mulasztotta el. . Igaz.folytatta Suzy élénken. mintha támadni készülne . vicsorított. Talán őt is meglepte állításának képtelensége. . Suzy nevetni kezdett. két kézzel verte a mellét.Mert ha a mi jeleinket használja. manöken volt. amely. De mihelyt a jeleket kezdte használni.Bizonyos értelemben igen. de szó sem volt róla. majd újra megkötötte: ezt csak nagy üggyel-bajjal tanulta meg. bukfencezett: az egész repertoárját felvonultatta.Chloé nem tör. Jövő szombaton . Ez a Chloé olyan. A következő napokban Chloé továbbra is mindennap folytatta a színjátszást a tükör előtt. aztán profilban. nem tör el semmit. ugyanolyan arccal kezet nyújtott hasonmásának. és a válla fölött átsandítva megláthatta a hátát és a hátsó részét . A szónoklatot nagy igyekezetében olyan tagadásokkal egészítette ki. s tagadó formákkal gazdagította a felsorolást. megnézte magát félprofilban. hogy mi nem ő: nem ő a példás Chloé. ujjait a feje tetejére kulcsolta. érdekel bennünket. De észrevéve.Chloé jó. . Ezután leült. majd a jobbot. mindenesetre hirtelen véget vetett a parádénak. mint egy uszály. hogy szókincs hiányában a dicshimnusz egy kicsit rövid. Chloé nem harap. és szökdécselt. nem piszkos. vagy talán csupán éhes volt. mindig bámulatba ejtette ez a hőstette.Chloé nem hazudik. befűzte a cipőjét. kedves. Négy és öt óra között hívtuk teára.A dicséret a nem létező minta-Chloéra vonatkozott.kora délután Beaulieu felé jár. amikor Chloé megszületett. illegette magát. és négy lábon visszavágtatott a gyerekszobába. fél karral. . . mivel a tükörképének köszönhetően egyszerre volt színész és közönség. kioldotta a cipőzsinórját. . meglepő. .Chloé nem rossz. hogy kézjelekkel ne dicsérje magát. Kicsit hátrált.ez megnevettette. aztán vízszintesen kinyújtotta a bal karját. s nagyon büszke volt rá. aki jó.Valóságos színielőadást tartott itt nekünk: fintorgott.aztán elégedetten rámosolygott magára. hogy üdvözöljön bennünket. Ez a szokás már rendszeressé vált. Aztán kibújt a fürdőköpenyből. Megállt a tükörrel szemben. úgy véli. nem harap és sohasem hazudik. aki aznap.mégiscsak kezd kialakulni az éntudata? . kézjelek segítségével a saját dicséretébe kezdett: . . bukfencet vetett a szőnyegen. szinte kényeskedve megrázná. akkor a mi értékeinkhez viszonyít. hogy a fürdőköpeny alja a szőnyeget söpri mögötte. . s a jobbjával hátranyúlva a nyaka mögött megvakarta a bal fülét. kedves. melyek teljesen ellentétben álltak az igazsággal.A show első részében. véget ért a parádé. mivel ez az időpont volt számára a legmegfelelőbb. Ám feltehetőleg úgy vélte. nem WC. Ezt hogyan magyarázod? . négy lábra ereszkedett. méltóságteljesen illegette magát.Igen. Észrevette az ágy mellett egy széken Suzy fürdőköpenyét. és úgy tett. talán megunta az imént kitalált játékot. a pantomimban a valóságos képességeit csillogtatta. amilyennek mi akarjuk látni Chloét.mondta Suzy . ahol Emma várta. büszkén. aki képtelen volt utánozni. Sleet. felemelte. lényegesen lerövidítette a műsort. Azt hittem.

. milyen érdekes tanulmányt lehetne írni Mr. de félelmem alaptalannak bizonyul. Emma elpirul.Hosszú orr kedves? . Emma ismét elpirul.Barát . görnyedt háttal.Igen . Sleet.veszi fel újra a szót Sleet -. Ő befejezte.. adja ide a teáscsészéjét. .feleli Suzy. Kíváncsi vagyok. . Sleet most már szabad kézzel feláll. Suzy rögtön egy csésze teát ad a kezébe. . mintha hosszú orrának súlya előrehúzná.Ó. . sokkal jobbat. igen. . aki a beszélgetés kezdetétől figyelmesen nézi Sleetet.Nem tudom . egészen hamar.mondja Chloé.nevetett Suzy. Chloé kezet szeretne szorítani önnel. mint valami ifjú aggastyáné. diplomatatáskával a kezében. Sleet pedig kijelenti.Hát ezen csodálkoznék . Chloé! Teáscsészével a kezében feláll.Miért hosszú orr? . amit a New Scientist-ben publikált érdekes cikkemben olvasott. . valami jobbat remél. . amikor Suzy letette a kagylót -. amit az megfog..nevettem el én is magam -. és hevesen megráz.válaszol Emma jelbeszéddel. igen.Mr. biztos a doktori értekezéséből akar egy példányt adni. ha az emlékezetem nem csal.Milyen elbűvölő . . talán inkább téged! . hogy az előbb egészen jól értett-e. hajlottan. .Bocsássanak meg . Chloé! Hisz ez Chloé! Jó napot. amit mond. mert szélesen mosolyogva száll ki a rozsdásodó kocsiból.. ön érti a beszédjeleket? . a zsűri élénken érdeklődött. néma.dohogtam.Hát erre nem voltam felkészülve! – mondja Sleet.Nagyon kedves .Hosszú orr kedves . miféle okirat lehet.Á igen. Dale jelbeszédéről a különböző fázisokban a. .Egyáltalán nem. különösen a fényképek iránt (Suzy elmosolyodik).mondja Sleet. Sleetre mutatva. Tovább folytatja: . Emma néma.. ujjával Mr. és Mrs.amiatt. Tehát hallja. Szeretné Chloét látni . azelőtt nagyon fiatalosan viselkedett. tartja a szavát.mondja Suzy -. . de ki írná meg? Nem lehet az ember egyszerre megfigyelő és a megfigyelés tárgya.jelenti ki Chloé. pillanatnyilag ő az állatkert társigazgatója.mondja Sleet -. A teraszon ültetjük le. .Ő is elbűvölő . Sleet .mondja . idegesítő csikorgással. persze! .mondja Sleet. megvédte és meg is jelentette a disszertációját .Bemutatom önnek Emma Matherst. Sleet Chevroletje pontban tizenhat órakor tűnik fel a parkolóban. de ez a tulajdonosát láthatólag nemigen nyugtalanítja.Azt kérdezi. bocsánat. Mindazonáltal most egészen diszkréten tekinget Suzyre. Sleet . .Nem történt semmi . Hozzáteszi még Sleethez fordulva: . Miss.folytatja rögtön -. . .Chloét szeretné látni! . hogy kedves-e ön.67 - .Szóról szóra: A törpecsimpánzok jelbeszéde a párosodás különböző fázisaiban. nem tudom. . nagyon jól sikerült a dolog.Mr. . Mr.feleli Suzy.Micsoda erő! Neki aztán valóban kézszorítás a kézszorítás! . . ezért jelekkel fejezi ki magát.Mr.Chloé szorít kéz Hosszú orr. néma.Ki ez? . nyújtja a kezét Chloénak. mintha ócskavas csörömpölne.szólal meg Suzy -. Olyan a tartása.kérdi Chloé. . . .kérdezi Chloé. Nevetett. és megindul felénk. . az asszisztensünket.Hosszú orr . . holott.Ó. hogy mély sajnálatára csak rövid ideig tud maradni: bevezetőjét hallva a legrosszabbtól kezdek félni. .Emlékszel még a címére? . de nem süket. hogy öt év óta nagyon üldöz a szerelmével. de a közeljövőben.Arra gondoltam.segíti ki Suzy. Mr.Mathers . egy kissé zavarba jöttem. .Nem mondhatnám.feleli Suzy.

hogy taníthatnánk meg őket az emberi nyelvre? Ahogy ütött-kopott autója távolodik. Az ismerős szavakat értette meg: biliárd. Beszéd közben előveszi a fényképet a diplomatatáskájából. aki a karjába vette.Nem lenne veszélyes. és odaadja Suzynek. lyuk és csokoládé. .Ötven kiló és csupa izom. adjon neki csokoládét. S ezekből a szavakból rekonstruálta a mondatot.. hogy végrehajtotta a vállalt küldetést. és valami olyat csinál. hogy ki ő. . és a válla mögött megnézem a képet.Hogyan? Szóval Chloé angolul is ért! .mondom angolul -. hogy is lehetne másképp! Ön az első személy.Hogy megtudjuk. a fénykép. Kikísérjük a parkolóba. Dale . .kiáltja Sleet elképedve. Természetesen önöknek adom: az anyjáról van szó. és elképedve néz rám: . és futva megy vissza a házba. nagy örömet okozott. felkel. Suzy csodálatos gyorsasággal a szavába vág: . hogy nagyon járatos volna a társadalmi érintkezésben: majdnem megmutatta Chloénak az anyja fényképét! Suzy karon fog. amit ígért nekem! Milyen érdekes! Felkel. hogy az előbb olyan nyers voltam önnel. hány kiló? . Mr.mondja kinyitva a táskát.mondja Suzy -. hogy én vagyok az anyja. és búcsúzik. Azt viszont nem lehet mondani róla.néz rám aggódva Suzy. becsukva a diplomatatáskát. Leül. maga után vonszolja.Nem értette meg a mondatot. valóban tudja-e.mondom. Felkelek. hogy a Chloé anyjáról van szó. mintha szokásos sétánkra indulnánk.Emma . magához véve a lábához tett diplomatatáskát. . hogy megemlítetted a cikkedben. Majd megint megszólal: . . . ..Ugyan miért tennénk? . elereszti a karom. hogy a New Scientist-beli cikkében megemlítette a törpecsimpánzokra vonatkozó kutatásaimat.A disszertációját talán? . Suzy megáll. belekapaszkodik Emma kezébe. hogy ő nem emberi lény? .kérdezi Suzy. és ha sikerül minden golyót belöknie a lyukakba. ha ráébredne. . annál jobban szereti . Vannak nyelvészek. két étkezés közt soha. jó . . Suzy egy második csésze teával kínálja.Szerintem mégis meg kellene mutatnunk azt a fényképet Chloénak . .Tulajdonképpen nagyon kedves fiú. és elhozta nekünk a fényképet.Nem .Megértette ezt a hosszú mondatot! . kezét Sleet vállára teszi. de ő visszautasítja.Persze. . de Chloé azt hiszi. hogy az anyját ábrázolja.mondom.De hisz a kutatásai rászolgáltak erre.Jó. Sleet .Bocsásson meg. Elindulás előtt mégis meghatottnak látszik.Pompás állat . . Mr. Nem szeretnék összeveszni vele. Meghatódott.mondja Sleet zavartan -. amit már nem is reméltem tőle: leteszi a csészét az előtte lévő kis asztalra.Minél jobban megrázza valakinek a kezét.folytatja. . és parancsolóan a fülébe súgja: „Ne mutassa!” . Láthatólag megkönnyebbült. golyó. Suzy megkönnyebbülve felsóhajt: . amit én csináltam.mondja -. egy hajtásra kiissza a teáját.68 - .Kérem. mennyire tévednek! . hogy nem tud erről? . mikor megszületett. Parancsol egy kis édességet? folytatja egy tányért nyújtva felé. Láthatja. itt van a teája. üljön le. legyen szíves. Ha a csimpánzok nem használnának spontán módon jelbeszédet.Egy fényképet.mondja Sleet zavartan.Egy dokumentumot kell átadnom .mondom -.Persze nem árulnánk el neki. akik csak a mondattan alapján ítélnek. vigye át Chloét a játékterembe biliárdozni.Mr. Chloé talpra szökken. persze .Szóval rájöttek. Sleet..A kérdést megfordíthatjuk: nem veszélyes. . . Mr. . szerintem nagyon fogja önöket érdekelni. hálából lefényképezte Chloé anyját. Sleet.Á.Nem. . Gépiesen teszünk néhány lépést a földúton.

és gondosan a jobb oldali oszlopba helyezte.69 - . miről van szó. Chloé kétértelmű választ adott a tesztre. Utálkozva nézte a képet. Szép képét többször is megcsókolta. Emma. Igen nagyra tartom Suzy intelligenciáját.Suzy olyan sokáig hallgat. hanem őt magát is teszteli. de Chloé nem volt hajlandó utánamutatni. Minden macskához hasonló állatot a bal oldalra rakott. mert megakadályozta. amikor a fiúkat bosszantotta szájában a sakkfigurával. Ami a Bébé-Amour és Szép képét illeti. amelytől kezdetben félt. jobbra tette.válaszol egy kis idő múlva. Ed . ide rakta Sapka (Pablo) és Doki (Donald) képét is. Akkor is ilyen hevesen elítélte volna az anyját. nem lesz olyan drámai hatása a fotó megmutatásának. .Sokat gondolkoztam. . Nyakkendő a leghízelgőbb megjegyzések kíséretében jobbra vándoroltak. Tigris. számunkra pedig az osztályozás . hogy ítélőképességét elhomályosítják anyai érzései.Mi ez? . hogy ezt magától is megteszi. De azért gondolkozz rajta. A kutyát. Nehéz megállapítani. WC). . hogy fűzzön a dologhoz magyarázatot. mikor dédelgetnek túlságosan egy gyereket. Aztán odatette a bal oldali csomóba. akiket vagy amelyeket szeret.felelte Suzy. nem mutatjuk meg neki a képet. és magamhoz húzom. ugyanígy a kígyókat és a krokodilokat. az enyémet. hogy söprűvel kergettem le a szekrény tetejéről. hogy szoros érzelmi szálak fűzik ehhez a kísérlethez. Általában csak később lehet megítélni. Copf. akiket nem szeret. de akkor úgy éreztem. és a söprű-ét. De mindenesetre biztosak lehetünk benne.persze az anyja képét leszámítva . a birkát sőt még a tehenet is. majd ezt mondta: . mint valami játékot. büdös. Nagy. Suzy alig tudta leplezni elégedettségét. Hasonlóan járt Kenyér (a pék) és Levél (a postás). Természetesen soha nem áldoznám fel egyiket sem a másikért. A következő órán Chloé gyorsan megértette. Chloé az emberi faj részének tekinti magát. Amikor magunkra maradva cigarettára gyújtottunk.nem hozott meglepetést. hogy tegye jobbra azoknak a személyeknek vagy dolgoknak a képét. és megvan az az előnye is.Nem föltétlenül. Van egy tudományos szempont is. amit a tükör előtt szokott előadni. a lovat. Azok közül a tárgyak közül. állatok és tárgyak fényképeit: a tiedet. Chloé rajongó jelzőkkel illette őket. s balra azokét. Persze arra is megkérjük majd. María. . Konyha (Juana) a legridegebb rossz jelző kíséretében balra került. Gondold át magadban alaposan a dolgot. mint az a hazug öndicséret. de másnap. A saját képét ugyanúgy dicshimnuszokkal illette. Elég sokáig vizsgálgatta az anyja képét. Mutatta neki a majom jelét. de mindkettőre figyelemmel kell lennem. Roderick. . ismerős személyek. És holnap majd elmondod.Ha nem akarod. már amennyire megismerhettük.Köszönöm. s ez megerősítette azt a benyomásomat. amelyek képét az utolsó pillanatban tettük oda.mondtam. csak kettőét tette balra: a lakat-ét.Ez piszok rossz büdös gonosz WC.Majom . persze a macskát is (piszkos. úgy élvezte a dolgot. Amikor az anyja képe jött sorra (a végére tartogattam. hogy ha belevegyítjük az anyacsimpánz képét vagy harminc más kép közé. Random fényképét és magáét Chloéét is. ha emberi ru. Aztán meg itt nemcsak Chloé személyéről van szó. aztán kérjük meg Chloét. hogy növeljük a képek számát. de valahogy előbb került elő) azt kérdezte: . A kővetkező a javaslatom. mit határoztál. De ez az elutasítás talán semmivel sem őszintébb. A növények közül csak a gomba került balra. mert emlékezett rá. hogy megfogom a vállát. Juana. Tegyük bele Chloé anyjának a fotóját a képes tarisznyába úgy. s annyira nyugtalannak látszik. Nagyszerű ötlet. a Két ördög. hogy kinyissa az ajtót. reggeli közben a teraszon Suzy megszólal: . mielőtt dühösen az ellenszenves dolgok közé dobta volna.Van még több is. mint a tükörképét szokta. Aznap már nem beszélünk a dologról.Nos. hogy egyidejűleg más fényképeket is belerakunk.mondta -. amely nem csupán Chloét.Ez csak az egyik lehetséges értelmezés .Szerinted túlságosan elkényeztetem Chloét? . Aztán folytatja: . most már világos .

sőt hátat fordítva is (egyik válla fölött visszanézve). mindig bejelentette saját magának. Így tehát María. meglehetősen durván karon fogta. De érezve.Hagyjuk őket. Jó ötlet volt. hogy Maríának is része legyen az örömben. parádézott. vagy csupán arról a vágyáról árulkodik. Amikor észrevette. Miután ily módon megint kinyilvánította érzelmeit. Suzy az ágyon ült. de este María az említett szobában. María hajladozni kezdett. tehát nyolc óra előtt. és nem veszítette el a szüleit az éjszaka folyamán. hogy most tetőtől talpig láthatta magát. A két kislány háttal állt nekünk.hába bújtatták volna. profilból. miután megosztotta Chloéval a szobát. megfogta Bébé-Amour karját.Chloé szeret. hogy a reggeli nyugalmukat biztosítsuk. hogy megbizonyosodjék afelől. és kivezette a szobából. mondván.Te mindent agyonkomplikálsz . szívesen innál velem egy kis teát. mint őt? Vajon az elutasítása azt jelenti. A két barátnő viselkedése csupán ebben hasonlított. s ezért már régóta életbe léptettünk egy szabályt. Ez a szabály most már persze Maríára is vonatkozott. és karját megfogva csókolgatta.mondta elbűvölő mosollyal -. mint gondoltuk. szemmel láthatóan megigézte. hogy megnézze magát a tükörben: ezt a foglalatosságot. én egy kis párnázott karosszékben. . hogy maga is oda szeretne tartozni? . miért ne lehetnének együtt éjszaka is?). s bár mozgáskészség tekintetében ugyancsak elmaradt Chloé mögött. például a mosdó fölötti tükörben a nagynénje házában. Másnap reggel Emma ott találta őket Chloé fészkében igen. vigyázva. Másnapra megint megbetegedett Juana. aznap reggel egy olyan örömöt fedezett fel. mert miután így kigyönyörködték magukat. úgyhogy María de los Ángeles ismét hozzánk került. fészkében. Baba-Szeret.és kiabálás koncertet rendeztek (ha együtt lehetnek nappal. Chloé pedig a gyerekszobában olyan sírás. Egy pillanatig azt hittem. mintegy számba véve bájaikat.Gondoltam . María már nyilván máskor is nézegette bájos arcocskáját. María elsírta magát. vigasztalta gyengéd „Hu!” „Hu!”-kkal és csiklandozással. hadd tisztázzák egymás közt a dolgot. Amúgy meglehetősen ritkán ébredt Chloé ilyen későn. hogy a versenyszellem ragadta magával . hanem a dolgok bonyolultak . egészen megrészegülve saját fintorgásmutatványától. félprofilból.Chloé néz kép Chloé. De Chloéhoz hasonlóan ő is minden oldalról megnézte magát. hogy: . hogy nyissam ki. Aztán. Chloé először nem akarta. mert Chloé egy darabig nézegette magát. csábosságban jócskán megelőzte. hogy még mindig ott vagyunk. mielőtt megmosdottunk és felöltöztünk volna. Belép. és kijelentette: . majd visszament az ajtó előtt sírdogáló Maríához. amely némi időt vett igénybe.ami min. kéri. nehogy magunkra vonjuk a figyelmüket. Először is. amit ő egyedül akart megízlelni. egymást átölelve mélyen aludtak. Suzy hangját hallom az ajtó vastag fatábláján keresztül. Egy óra múlva kopognak az ajtón. . asztmarohammal társuló légcsőhurutja volt. Suzy pedig a fülembe súgta: . hogy kínos számára a vita. Eszerint Chloé semmi esetre se tehette be lábát a szobánkba. és csendben figyeltük a jelenetet. és nem ágyában -. s helyette mélázó tekintettel követte a tükörben BébéAmour kacérkodását. hogy Chloé tényleg az emberi fajhoz tartozónak érzi magát. hogy a békesség kedvéért végül áttettük María kiságyát a gyerekszobába. és odahúzta az állótükör elé. egy tálca van a kezében. elragadó arckifejezéssel kísérve kellette magát. amikor másodszor találkozott tükörrel. hanem Chloé. A dolog jobban sikerült. hogy megszakíthasd a délutáni munkádat. és bezárkóztam a dolgozószobámba. Majd hátralépett. melyet a nagynénjénél állótükör hiányában eddig kénytelen volt nélkülözni: az önmagát bámulás örömét. Kettőjük közül mégsem María volt igazán megigézve. komédiázott. finoman elütöttem a kérdést. Chloé mindig igen türelmetlenül várta a „Szezám tárulj”-t. és akrobatamutatványokat sem végzett.mondtam majdnem szárazon. Először Emma szobájába tettük be az ágyacskáját.mondta Suzy rosszkedvűen. aki ez egyszer még arról is megfeledkezett.70 - . Nem mókázott. mint Chloé. hogy bámulja magát. aki mindenhová követte és mindenben utánozta. De az. hogy María a tükör felé tart.Nem én komplikálok mindent agyon. de a tükörből láttuk az arcukat.

aztán így szólt: . ha ellentmondást nem tűrő hangon szóltam hozzá angolul.mondta Suzy angolul. A panaszos nyögés felerősödött.Baba-szeret szép. .Miért sír Chloé? . és a két kezével eltakarva a szemét.És különösen ne Chloé előtt. hogy soha nem vette észre. Chloé a vállára hajtotta a fejét. s olyan vigasztalanul nézett rám. rögtön kijelentettem. Chloé álmodozó tekintete elsötétült.Chloé mama szép. mint nekem. Chloé mama más. növendékünk hirtelen leroskadt a földre.kérdezte jelbeszéddel.Te nem lát kép Baba-Szeret? . és megkérdezte tőle angolul: . Aztán jelbeszéddel folytatta: . mintha egyenként minden vonását szemügyre venné. . Chloé miért más? Annyira elképesztett bennünket ez a kérdés. hogy nem tudtunk mit válaszolni rá. ahogy máskor is sokszor tette. de én magam sem éreztem túl meggyőzőnek.Én szomorú én sír . sírni kezdett. mennyire nem hasonlít hozzá? Végül találtam egy választ. Suzy leguggolt a szőnyegre Chloéval szemben. . megcsókoltam. mert úgy bámult Suzyre. hogy Suzy az anyja.dig is rendkívül erős volt benne -.Nem . mi történt. és Maríát majmolja. Emma annyira izgatott lett. Sőt nem is nekem válaszolt. . Nagy meglepetésemre visszautasította. és én is simogatni kezdtem Chloét. Egy kis idő múlva Chloé levette a kezét az arcáról. anélkül. A jeleket gyorsan és kicsit zavarosan mutatta. némileg ahhoz hasonlóan. mint valami csecsemő. hogy levette volna a szeméről a kezét.Én nem lát.Chloé csúnya.feleltem -.Miért? . mindenféle hanglejtéssel megismételtem: Nagy szeret Chloé. Chloéra általában nagyon hatott. nem akarja látni Maria képét a tükörben.Hát aztán? . . Szívesebben biliárdozott volna Emmával. leültem mellé a szőnyegre. Ha Chloé tényleg azt hiszi. .kérdezte Suzy jelbeszéddel. és úgy nézte. vagy válaszolt volna. Kétszer is elmondtam ezt. Többet ért azonban ennél. Öt perc múlva jöjjön be hozzánk a két kislányért. mert egy idő múlva szelíden lefejtette a kezét a szeméről. Chloé csúnya . Bementem a gyerekszobába. hagyta.71 - . Suzy Chloé fölé hajolt.mondtam -. egyszer jelbeszéddel. Lassan elcsendesedett.Chloé nem csúnya. és fájdalmasan nyöszörgött. hogy felkavarja a dolog. . hogy lehet. De most nem használt a mágia. A hallgatás oly kevéssé illett a természetéhez.válaszolt végül Chloé. hogy nagy fekete szeme könnybe lábadt.Hiszen ezt jól látom . mintha soha nem látta volna. A következő pillanatban elképesztő dolog történt. .Én nem lát kép Baba-Szeret.Mi történt. hízelegtem neki. egyszer pedig jó hangosan angolul. . majd összehúzta magát. játékosan kifigurázva.Baba-Szeret szép. hogy elfacsarodott a szívem. hosszú. Suzy erre kivette a kezemből. De most szó sem volt ilyesmiről.mondtam. hogy Chloé az ujjai segítsége nélkül képtelen beszélni.Miért sír Chloé? . szőrös kezével finoman megsimogatta az arcát. Mi bánthatja ennyire? Suzynek is ugyanúgy eszébe juthatott.mondta. halkan elmagyaráztam Emmának. Chloé. Suzy Chloéhoz fordult: . . egyszerre bánatos és figyelmes is volt a tekintete. hogy reggeli után sétálok vele egyet. hogy a karomba vettem. Az arcáról határtalan szomorúság áradt. Chloé engedte. de nem kapott rá választ. Láttam Suzy arcán. és a karjába vette. Emma . mint amikor valaki szaggatottan beszél.Ha jól értem . Chloé? Kétszer-háromszor is megismételte a kérdést. . hogy nyugtalanság fogott el. Suzy kérdően nézett rám. Ezután ismét a szemére szorította a kezét.Miért te sír? . és hogy eltereljem a gondolatait.Ne sírjon. . Chloé más. .

Észrevéve mesterkedését. A mokettszőnyegen ült. hogy a nagy izgalomban Maríáról mindnyájan megfeledkeztünk.mondta Suzy -.Mert velünk él. hogy megpusziljam. . sőt amikor gyümölcsről vagy csokoládéról volt szó. valójában melyikhez. Mi annyira felnőttek vagyunk. amikor arra a pontra érkezett volna.Ó. hogy eszébe se jutott hozzánk hasonlítgatni magát. ami valóban meglepő egy hatéves nagylánytól. S amikor egymás mellé álltak a tükör előtt Maríával. hogy emelje fel. Melléültem az ágyra. nem hasonlít egyikünkre sem. amikor azt mondta magáról. hogy begubózhasson bánatába. fejezet Valóban volt itt valami ellentmondás: ugyan mi mehetett végbe szegény Chloé lelkében. olyan ellentmondásos az egész! Hogy lehetséges. . s megtorpant. hogy valaki babusgasson . . és elszomorodott. s María hirtelen nagyon egyedül érezte magát. az ócska báránybőrbe csavarva? Sajnáltam.És talán az anyja képe is. Nem nézett Maríára. mert nem ember. . és vigye a karján. nemigen érdekelték a játékai. emlékszel az első napra. Ed . sem Szép-re. hogy köszönjön nekünk. Ez zavarba ejtett bennünket: Chloé elutasította az anyját. hogy jelekkel kérje őket. amikor rátaláltam. a hátát az ágynak támasztotta. Ed. egyszóval nincs emberi külseje? És az előző napon mégis szitkozódva dobta félre a nem szeretettek közé csimpánz anyja fényképét.mondta. . amikor felfedezte a tükör előtt „csúnyaságát”. És valóban. Igaz. Chloé pedig újra félredobta a képet. mennyire hasonlít hozzá. de nem tudta eldönteni. hogy visszapusziljon. és úgy helyezkedtem. Chloé pedig vigasztalan „Hu!” „Hu!” kiáltásokkal sürgette.Visszamentem a szobámba. és elutasította saját magát is. ezen nincs mit csodálkozni. mi zajlott le a szeme előtt. hogy egyedül lesz Yaraville-ban. hogy mennyire különbözik tőlünk? VII. mindent meg is tett ennek érdekében. karomba kaptam. miért kell elfogadnia a mi fajunk szépségtörvényeit? . sem Nagy-ra. belekapaszkodott a szoknyájába. és hasonló természetű. ahonnan már láthatta volna magát a tükörben.Én meg azon csodálkozom. ami egyáltalán nem volt szokása. María viszont vele egyidős. megfordultam vele. Ott ült az ágy kipárnázott támlájához dőlve. hogy láthassa magát a tükörben. úgyhogy nem értette. s egy szót sem szólt. hogy tanulja a jelbeszédet. Nemigen ismerte még a jelbeszédet. . míg az embercsaládba való szenvedélyes beilleszkedési vágya arra serkentette. egyszerre két fajhoz is tartozik. hogy egyszer elutasítja csimpánz anyját. Becsuktam az ajtót. másnap pedig felfedezi.72 - . aznap a leckeóra alatt levert. átöleltem a nyakát. hogy ilyen későn vette észre. ő meg.Ed. Ami még meglepőbb: azon a napon. figyelmetlen volt.Nem. María és a tükör döbbentette rá. holott bizonyára megdöbbentette. zárkózott. Ez alighanem nagyon kínos helyzetet teremtett számára.mondta védekezően -.Chloé nem csúnya . Emma után szaladt. amit a tükör előtt kifejezésre is juttatott. traumát okoz neki. Rögtön eltakarta a szemét a két kezével. Dajkáltatta magát. Aznap nagyon aggódtunk. hogy valami nincs rendben Chloéval. hogy Chloé önbecsülésének elvesztése.Igen. Nyugtalanul meredt Chloéra. és bágyadtan mosolygott rám. ahogy már másnap reggel kiutat talált a dilemmából: nyolc órakor bejött a szobánkba. akkor vette észre a különbséget. Lehajoltam. . és visszamentem Suzyhez. . úgy érezte. hiszen csak addig lehetett kutatás tárgya. én ebből semmit nem értek.És most öt és fél évesen végre észrevette. emlékszem. amikor magunkkal hoztuk az állatkertből. Bámulatba ejtett. sőt még a kutatási programunk végrehajtását is akadályozza. Végre megjelent Emma.Nekem is nagy szükségem van rá. . vagy harminc másik kép közé téve ismét megmutattuk neki az anyja képét. és láttam. Féltünk. Olyan zavaros. hogy „csúnya”? Hogy nem hasonlít sem Bébé-Amour-ra. szorosan átölelte a nyakamat. mert állat. valóban kevés helyet foglalt el. akkor is vonakodott. de azt felfogta. .

.De hát nem is kell nekem semmi . legalábbis. amely a mi fajunk előtt sem ismeretlen. hogy hozza oda nekem. Gardneréktől pedig még meg is vonták a támogatást. bizonyára a legszebb basszus volt. és megígérte. „nem nagyon dicsekedhetett a testével”. és semmit se kérsz senkitől. Voltaképpen nem szerette Level-et. hogy az ember azon tűnődött. a humorérzéke aznap reggel láthatólag különösen élénk volt. mély. Csapdákat állítottam neki.legalábbis átvitt értelemben . . félrevonulva. Salomon professzor. se szubvenció. rögtön zaklatni kezdte őket. hogy összerágcsálják. hanem igyekeztem a ragasztás mentén felnyitni.mondtam -. zengő hangja. se hírnév. Ed! . azaz nem emberi. és rendkívül erélyesen megismételte: . A nemkívánatos személyek közé sorolta. én is megkaptam a postámat. fekete. .Sárga ördög piszok rossz WC ad gyümölcslé Chloé légy szíves! Jonathan végre engedelmeskedett. . hogy lássa. s egyedül és vidáman lement a teraszra. összehúzott szemöldökkel „olvasva” a borítékokat. Amikor látta. te meg csak dolgozol itt évek óta. hogy a levélhordó autója megáll a ház előtti járdán. Azon az emlékezetes napon. amikor homokba dugja a fejét: azzal a módszerrel. rendkívül megkönnyebbültünk. hogy ismét belenézzen a tükörbe. Mivel azonban Jonathan heves vitában lévén Ariellel . Aznapi postámban azonban akadt egy levél. Szóval úgy oldotta meg a problémát.rá se hederített. ahol már ott reggeliztek a gyerekek. és ő is az övét. Elhatározása nyilvánvaló volt: a tükörkép azt sugallta. amellyel szántszándékkal kötöttük be szemünket. egész idő alatt mellettem ült. széttépte a fotót. hogy álljon. Jonathantól. Minden kísérletemet meghiúsította. kopasz. mint a strucc.mondtam nevetve -. mintha olvasná őket. amely a főemlősökkel kapcsolatos kutatásokat vitatta meg. leüljön. Egytől egyig előkelő helyet foglaltak el könyvtáram polcain. Így mindenki jól járt. amely ilyen vézna testből valaha is származott. annyira meglepett. átható. És amikor aznap harmadszor is megmutattuk neki az anyja fényképét. élénk. és odafutott a kocsihoz. A Chloé-program semmivel sem marad el az előzőktől. Nyomatékos figyelmeztetéseimre azonban kigyógyult ebből a hibájából: megértette.. nagyon örült neki. hogy odaadjam neki. A levelet elolvastattam Suzyvel is. ami csak két napig tart. sugárzott örömében.én is megrágtam. meglepett bennünket erőteljes. s visszatért életöröme. járjon. Alacsony volt. fürkésző szempár élt. És amikor a professzor megszólalt. együtt tölthetünk egy hetet Párizsban a Dupetit-Thouars utcai lakásomban! . még erélyesebb lépésre szánta el magát: mielőtt megakadályozhattuk volna. és nem arra..Ó. az ajka pedig vértelen. Ilyenkor úgy tett. Ám a színtelen arcban csodálatos. púpos.A New Scientist-ben megjelent cikkeddel és fényképeiddel érdemelted ki a meghívást mondta Donald. azzal.Már régóta megírhattad volna. mindenfélét kérdezett tőlük. Egy párizsi kongresszusra hívtak meg. s vagy tízszer összecsókolt mindkettőnket. Donaldnak is elújságoltam a jó hírt. amikor kibontakozott végre a karunkból.ahogy apám mondta volna -.lelkendezett -. s többé-kevésbé jól is működik. hogy „olvasás után” a saját borítékját a szájába vette. miképpen teszik lehetővé az izmai. és szinte lötyögött a ruha a testén. majd újrarágtam. hogy a távollétünkben naponta kétszer átnéz Yaraville-ba. Némi kétséget lehetett táplálni az érrendszerét illetően is. amíg közbe nem jön valami.A következő napokban és hetekben makacsul mindig ugyanígy viselkedett. . hogy „csúnya”. de Levél mindig őneki adta át a leveleket és csomagokat. tehát megszüntette a tükörképet. Chloé pedig nevetett. amikor tabuvá nyilvánította a tükröt. Előfordult. Chloé ezúttal is ünnepélyesen hajtotta végre a feladatot. hogy a levél olvasásra való. Fellelkesültem a résztvevők névsorán. legfőképpen fő-fő kedvencétől. s le nem hull a fátyol. aki a párizsi konferenciát szervezte a Nemzetközi Tudományos Kutatóközpontban . Őmiatta nem téptem fel a leveleket. . amelyet . Milyen piti összeggel szúrták ki Premackék szemét. mert az arca hófehér volt. szóval végrehajtsa az élethez szükséges mozdulatokat.És részt vehetünk a konferencián . széles jó kedvében felugrott. boldogul-e Emma egyedül Chloéval. és galacsinná rágcsálta. tanítványunk rácsapott fémpoharával az asztalra. Igen ám. míg felbontottam a postámat.73 - . Olvasás után vissza kellett ragasztanom a borítékot.Hát a szubvencióban igazad van.

vagy nem? Remélem. A kutatók. A professzor köhögött. mert jobban megfigyelve úgy tűnt. Ennek ellenére a hallgatóság fele még mindig állva maradt. hogy újra egymásra találnak. anélkül hogy ő maga állást foglalt volna. hogy a kitűzött kezdési időpont után még tíz perccel is szétszóródva álldogáltak. Egyrészt nem akart őrmester módjára bánni a kollégáival. hogy nagyon örül. sőt mondhatnám. s a bárányok gyorsan a helyükre siettek. nem vádolnak sovinizmussal. és rámosolygott. Szép basszus hangjának terjedelme és ereje. Ez a rítus a seeoneei klán farkastörvényeinek erkölcsére emlékeztetett . Salomon elégedetten nézett végig tudósnyáján. Nem tudja. Már éppen sajnálni kezdtem. körülszimatolják egymást. Ám La Mettrie beérte azzal. A pantomim hatástalan maradt. aztán kedélyesen ismertetni kezdte a főemlősök beszédjével kapcsolatos problémákat. megragadta a mikrofont. de mint önök is nyilván tudják. mielőtt elkezdenék a tanácskozásukat. vajon jól megismerték-e a másikat. hogy ilyen homályba merül a személyem. és nem mertem vele megismételtetni. De úgy belemerültek egymás körülszimatolásába. aggodalmas pillantásokat vetett rájuk. azért jöttünk össze. hogy egy bizonyos Mr. és vagy fél tucat bűnbánó személyt arra késztetett. és letelepedett mellém. időben érkeztek. melyikük az? . A nevem szerepelt ugyan az előadók névsorában. ez nevetgélést váltott ki. általában pontos emberek lévén. hogy elfoglalja a helyét.vagy négyfős csoportokba verődve tanácskoztak egymással. észrevették a pillantásából.Én vagyok. másrészt szerette volna pontosan kezdeni az előadást. mire két vagy három csoport úgy döntött. úgyhogy csak a keresztnevét és a foglalkozását jegyeztem meg. hogy egy főemlőst valamiféle gesztusnyelvre lehetne megtanítani: a természettudós La Mettrie. ha emlékeztetem önöket: első ízben egy francia fogalmazta meg azt a gondolatot. és megszólalt: . én már ott ültem Suzyvel a bal oldalamon.Ő a feleségem. A csoportok egyébként szüntelenül alakultak és felbomlottak. Nem franciául beszélt az előbb a szomszédjával? . mivel láthatólag senkinek nem volt sietős a kezdés. hogy mi a baja. az érdemjeles úr odafordult. hogy francia. hogy „mutatta”. drámaian (bár talán maga is mulatott a saját komédiázásán) kinyújtotta a karját. de látásból senki sem ismert. a jobbomon pedig egy kitüntetést viselő ötvenes úrral. megértem és magam is osztom örömüket. az emberek itt-ott három. A professzor himbálni kezdte óraláncát. Salomon professzor feltűnően. hogy megérett benne az elhatározás. és bemutatkozott. Döntött. A jelenlévő tudósok közül a legtöbben azonban még álltak. hogy megvitassunk egy kényes kérdést. Salomon professzor pedig újra és újra kinyitva majd becsukva zsebóráját. Francia. Ahogy az ilyenkor gyakran előfordul. De akik figyeltek rá. már amennyire méltóságuk és testsúlyuk engedte. Salomon professzor átható fekete szemével a termet pásztázva a türelmetlenség jeleit mutatta. elképesztette a tévelygő bárányokat. hogy leüljön. zsebórájának számlapját a hallgatóság felé fordítva. konferenciánknak csupán folyománya. Megkopogtatta mutatóujjával maga előtt a mikrofont.Hölgyeim és uraim. hogy akarattal teszi. minden résztvevő arra törekedett. sajnos nem értettem jól a nevét. hogy biztosak legyenek benne.Olvastam a programban. . amely megosztja és talán tartósan meg is fogja osztani a tudóstársadalmat. hogy „árulta el”. de a köhögést a beszélgetés morajában senki nem hallotta. A csoportok szétszóródtak. aki szívélyesen üdvözölt. Ekkor Salomon felállt. és melyet törékeny termete a furcsa kontraszthatás miatt még áradóbbá tett. és nem azt. és felújítják baráti kapcsolataikat. Fél kezével. szíveskedjenek helyet foglalni: mindjárt kezdünk. bocsánat.amit olyan jól megírt Kipling -. amikor a jobb oldali szomszédom. Ez a kérdés a következő: képesek-e beszélni a főemlősök. hogy a lehető legtöbb emberrel találkozzék a lehető legkevesebb idő alatt. a farkasok. mintha csakis a mutatók gyors körbejárása izgatná. és így szólt hozzám: . . Azért mondom. mint én is. amely alig volt nagyobb. és egy párizsi egyetemen tanított. hogy ilyen ragyogó gondolata támadt. Dale a csimpánzokról fog előadást tartani. Suzy odahajolt. Pierre-nek hívták. azt hittem. melyet a mikrofon még fölerősített. Mély sajnálatunkra bennünket senki nem akart körülszaglászni a sarokban.74 - . ami önmagában még nem jelentett volna szenzációt: teste ugyanis elenyésző helyet foglalt el a térben. kérem. s nem végcélja a barátkozás (mosolygás).Ó. Beszélgetőtársam kijelentette.Hölgyeim és uraim. s úgy nézte összehúzott szemöldökkel a zsebóráját. Megértettem. (Mo.Amikor megjelent az emelvényen. mint egy tízéves gyermeké.

mert nem folyósították tovább nekik a szubvenciót. fürgén és egyben megadóan leült a dobogó szélére. Más kutatók inkább saját maguk kitalálta mesterséges nyelvre tanították a majmukat. Ez a terv teljes egészében Gardnerék érdeme volt.Csak az engedélyére vártam . és rám mosolygott. A tolószéket egy magas és sovány nyakigláb ember tolta. Amit végtelenül sajnálok. . de máris elintézte őket.Hol van. maguk fedezik a programjuk költségeit. amikor egy csimpánznak meg akarták tanítani a beszédjeleket. jobb oldali szomszédom. .Salomon professzor. . de Suzy meghallotta. pedig az arcvonásai után ítélve megvolt vagy hetvenéves. akik méltatlannak találják az emberre nézve. .Hayesék után tanúi lehettünk az első kísérletnek. ezért felhagytak vele.75 - . . aki még itt is így gondolkozik? . s nem azért. Odahajoltam a jobb oldali szomszédomhoz: . kísérletüknek mégis volt eredménye. mintha semmi köze nem volna az egészhez.Az öreg úgy tesz. s akkor sem nézett barátságosabban. a Suzy bal oldalán ülő idős hölgy rosszallóan fordult felé. .Azokat. Salomon félbeszakította előadását. és Rumbaugh-ék a Lana névre hallgató csimpánzukat.Jó napot. mert sajnálom a dolgot. (Taps. középen a padsorok között pedig egy tolószék bukkant föl. és halkan odaszólt: . Pierre halkan beszélt. akik úttörők ezen a téren.) Jelen pillanatban azok a kutatók. Odatolta az első sorig a tolószéket. a munkájukat nem értékelték egyhangúlag.) Azonban nem a sükeméma jelbeszéd az egyedüli nyelv. minden szót tisztán tagolva. mint valami kamasz.) Amerikai tudósok próbálták nem csekély erőfeszítés.Kérem. ami láthatólag meglepte Salomon professzort. hogy a főemlősök képtelenek valamely artikulált nyelv hangjainak a képzésére. Marcel? . tekintettel az elért eredményeikre.Azért említettem. mint pl. s elnevette magát. hogy kevésbé mozgékony lévén az arca. folytassa. Francine Patterson a Koko nevű gorilláját. amikor már elmúltak azok az érzések. Belebuktak ugyan a vállalkozásba. Dale Chloé nevű csimpánzát. . ha csak jelekkel is. . s mivel nem talált magának szabad ülőhelyet.köszönt királynői fenséggel a hölgy. hogy angolra tanítsák Viki nevű afrikai cerkófmajmukat.És ki van a katedrán? . Mivel közben már ismét csend lett a teremben. Pierre oldalba bökött a könyökével. kedvesem. Ámbár persze az is lehet. mert a szemüvege fölött a hallgatóságra pillantva. könny. A legmagasabban kvalifikált tudósok körében is vannak alacsonyröptű szellemek. a rosszalló kifejezés rövid ideig még az után is ráfagyott. Ekkor zaj támadt a terem bejáratánál. hiszen meggyőzte a kutatókat arról.Egészen biztosan.kérdezte a hölgy harsányan.Ön mellett. (Élénk taps. hogy gratuláljanak érte. . Hayesék például azzal kísérleteztek. akik jelbeszédre tanítják a főemlősöket. balsiker.Kiket? . amelyben egy hölgy ült. Salomon folytatta az előadást.solygás.válaszolta Salomon. melyeket arcvonásai kifejeztek. de egyben gunyoros hangon így szólt: . (Pierre felém fordult. mikor Suzy bájosan rámosolygott. hogy egy majom beszélhet. Néhányan nevettek. Salomon . kinek rendkívül fonnyadt arcát lángvörös hajtömeg koszorúzta. . esetlennek látszott.) Sajnos. Ekkor néhányan tapsolni kezdtek. (Nevetés és taps.) Minthogy a hallgatóság tovább nevetett és tapsolt.De hát kiket nevez ön maradiaknak? . Salomon. amelyet a főemlősöknek megtanítottak. asszonyom . . kedélyes.A maradiakat.mondta Salomon. mint pl. hogy a főemlősök mindenkor alkalmatlanok voltak és lesznek valamely artikulált nyelv hangjainak a képzésére. vagy dr.Ki ez? . Premackék a Sarah nevű.Jó napot. veríték és fogcsikorgatás árán átültetni ezt a gondolatot a gyakorlatba.És van.

Egy hosszú és puha tárgy jut az eszébe. amikor még Salomon a tanítványa volt -.Mert vak. hogy már egyáltalán nem lát. .harsogott közbe hirtelen Mme de Furstemberg. hogy mutatják a „baba” szót jelbeszéddel? . mint egy rózsaszín négyzet.) .Salomon a régi tanítványa.Ismerje el . Sarah-val. Salomon . hogy banán.és rövid karjait törékeny mellkasa felé hajlította.válaszolta Suzy -. . hogy folytassam mondta Salomon Mme de Furstembergnek a tisztelet.) . hogy „banán”. hogy a szomszédnőjét megbotránkoztas.folytatta a hölgy ugyanolyan fensőbbséges és bizalmas hangon. a ragaszkodás és az irónia keverékével a hangjában. De láthatja. angolul vagy franciául kimondja azt. .Magától értetődik. És végül a jelbeszédben. Erkölcsileg pedig sziklaszilárd. .Itt van a kutya elásva . ahogy a beszélt nyelvben is.Rózsaszínű négyszöggel! Kérdezek öntől valamit! Miért nem épp rózsaszínű háromszöggel. (Nevetés.mosolygott Salomon mulatva -. és Mr. . hogy alma. Minden darab egy-egy szót jelentett.De miért festi a haját vörösre? . hogy festi a haját. akiknek a munkáját mindjárt röviden ismertetem. nem ígérhetem meg. . Salomon folytatta az előadást. mintha egy gyereket ringatna. ami a banánt jelöli. mielőtt Salomon megszólalna? Ahogy elhallgatott. mint említettem.Rózsaszínű négyszöggel.folytatta Mme de Furstemberg harsogó hangján -. miért nem használ olyan nyelvet. . a rózsaszín négyszög pedig azt. asszonyom. amelyeket jelölnek. asszonyom . az előtt akar valamit hallani.Madame de Furstemberg.mondta Salomon -.Ha az ember meg akar tanítani egy főemlőst arra. hogy félbeszakítottam . félig süket is. holott a jelbeszédet több millió amerikai érti. hogy nem fogom újra elkövetni. így . hogy Mr.) . csupán azért. Nem is beszél. csak a laboratóriumban tud írni plasztikdarabok segítségével egy mágneses táblára. szíveskedne csendben figyelni? Szeretnék végre valamit hallani is. amilyet vagy negyven évvel korábban használhatott vele.Bocsánat.76 - . mint egy négyszög. mint a náci táborokban a homoszexuálisokat? Amikor ön. .Szent ég. Ekkor rátettem a kezem Suzy combjára. hogy annak a segítségével kommunikálhassanak csimpánzukkal. igen meghitt viszonyban van Salomonnal .Most. amelyben van valami emberi. Másodszor.mondta Mme de Furstemberg -. hogy kommunikáljon. önkényes .folytatta Salomon -. ír.hajolt oda Suzy. mivel jelölik a „banán” szót Premackék a mesterséges nyelvükben? .Nem tudott eljönni a konferenciára . Éppen ezért emberiek ezek a nyelvek. ha megengedi.Hogy visszatérjünk Premackékhoz .Miért visel kék szemüveget? . . sokszor bizonyos hasonlóság van a beszédjel és a szó.Nem értem. más baja nincs? .Csodálkozom magán . . (Nevetés. de ahogy magamat ismerem. kitaláltak egy mesterséges nyelvet. .Igen. nem mintha meg akartam volna vigasztalni. mint a jelbeszéd . A kék háromszög például azt jelentette. tudja-e. a Párizsi Akadémia hajdani rektora. mennyivel jobb egy ilyen mesterséges nyelv. . . hogy ez a mozdulat sokkal beszédesebb és emberibb. és Mrs. A plasztikdarabok hátán lévő mágnes segítségével egy mágneses táblán lehetett rögzíteni őket.De igen.mondta Suzy jobb oldali szomszédomhoz hajolva. (Mosolygás. hogy is mondta. Rumbaugh sincs itt. ..Óriási figura . Premack szimbóluma. Salomon.Először is. némának nem néma. Premack. valamint a között a tárgy között. Mr. mesterséges nyelvről lévén szó.szólt a Suzy mellett ülő idős hölgy -. örömét leli benne. ha jól tudom. asszonyom .mondta Salomon.Úgy látom. nem valami kemény és szögletes dologra gondol. mint például a jelbeszédben. csak a tanítóival tudja megértetni magát. mit válaszolna erre? . kedves Salomon.harsogta Mme de Furstemberg. szánom-bánom bűnömet. a csimpánz ilyenformán csak a kezével beszél. Harmadszor.Már megbocsásson. Ez a mesterséges nyelv különböző színű és formájú plasztikdarabokból állt.

A „számítógép” szó után Salomon elhallgatott. . ám mivel a felszólaló nem állt fel. (Nevetés. Dale-t. .s melyek sokkal kevésbé voltak méltányosak. . asszonyom? . hol lekicsinyelték őket. hogy Premack most távol tartja magát a főemlősöktől . amit csakis az instruktora ért. Ami pedig Premackot illeti. óhajt még valamit hozzáfűzni a mondottakhoz? Az illető bizonyára jelezte. E pillanatban egy hosszú szőke hajú.kérdezte Salomon. A szavakat jelentő szimbólumokat egy speciális írógép billentyűire írták rá. Kínos csend támadt.Ugye. hogy „közönségesek”.mondta Salomon . ahogy én képzelem el . . mi a kifogásom ez ellen a módszer ellen: arról van szó.Mégiscsak be kell tartani a fegyelmet. ön Miss Francine Patterson? Megadom a szót.A következőket szeretném mondani: amikor Rumbaugh-ék azokra a kritikákra válaszoltak.Tény. . hogy ki az. ne akarjon már túljárni az eszemen! Ön nagyon is tisztában van vele.. . valami színtelen-szagtalan elvont nyelven. és új módszerrel is tanították.Semmit . Kihozza ezt a kis szerencsétlent a laboratóriumból. milyen sikere volt az akciónak. Francine Pattersont és dr. különben én is most látom őket először. . de egyszersmind megjátszott tisztelettel megkérdezte tőle: .Ismeri őket? . Salomon pedig semleges hangon mondta: . a professzor őszinte.mondta a hölgy tettetett bosszúsággal. . a majom pedig nem képes tovább kommunikálni. hogy megkapja az egyik legirigyeltebb tudományos kitüntetést.77 - . asszonyom .szólt közbe Mme de Furstemberg -. eltünteti azt a terjedelmes és agyafúrt készüléket. A következményeket már tudja. nemigen hasonlít ahhoz. . Amikor a csimpánzuk. A főemlősök nyelvi képességeiről azt állította.Akar valamit mondani. és Mme de Furstembergre nézett. . De mivel kerültem az asszony tekintetét.szólt kedélyesen Salomon. Tartott viszont egy figyelemreméltóan konfúzus beszédet.sam.Elnök úr .Salomon . az világítani kezdett.És ahhoz sem. mire Salomon megkérdezte: .) Amikor elcsitult a nevetés. erős hang csattant fel a terem közepéből.. hogy a természeti erők vakok . nem tudtam megállapítani.Rumbaugh-ék . Lana lenyomott egy billentyűt. .Nem tudom. „azokat a kutatókat.Mit jelent az. lovagias dolog-e Premackékat és Rumbaugh-ékat a távollétükben bírálni. ahol a kísérletező személy tartózkodott.) .Ezek szerint félreértettem a szándékát . még csak meg sem kísérelte megvédeni az eredményeit.A munkásságukat igen.Jelentéktelenek .De hát mit tehet az ember a természeti erőkkel szemben?.vágta rá Mme Furstemberg. Pierre odafordult hozzám: . csakis egy agyafúrt berendezés segítségével tud beszélgetni.Nem lehetne egy kis rendet teremteni a hozzászólásokban? Ami itt folyik. ahogy én egy konferenciát elképzelek. magas lány kért szót. amelyek az Egyesült Államokban bírálták őket . alig ejtette ki a száján a „főemlős” szót. mint az imént hallottak -. (Nevetés.Uram.Amikor legutóbb Párizsba jött. .szólt a hang némi méltatlankodással.Meg kellett volna mondania. hogy ez a konferencia párbeszéddé vagy netán monológgá váljon. . . a szimbólum pedig megjelent egy képernyőn a csimpánz előtt. . ha nem akarjuk. hol védték az eredményeiket.mondta újra Mme de Furstemberg korholóan -. nem lehetett megállapítani. hogy nem óhajt. mivel Salomon rögtön folytatta az előadását azzal a bejelentéssel. hogy „közönségesek”? .szintén kitaláltak egy új mesterséges nyelvet. akik programjuk megvalósítása érdekében valamennyien a jelbeszédet választották”.mondotta Salomon -. Amikor Gardnerék az egész gyülekezet élénk tapsa közepette felléptek az emelvényre. Minthogy az aszszony nem moccant. akkor a tisztelt közbeszóló úr is megnyugodott volna.folytatta. Egy számítógép automatikusan regisztrálta Lana és a kísérletező kommunikációját. hogy ez a szegény Lana nevű csimpánz egy laboratóriumi állat. ezzel egyidejűleg pedig egy másik képernyőn is a szomszéd szobában.mondta Salomon. hogy egymás után az emelvényre fogja hívni Gardneréket.

Dale-nek a New Scientist-ben megjelent cikkéből. vagyis azt. Több alkalommal összehasonlította Mulberry eredményeit a sajátjaival. amikor befejeztem a beszámolómat. Francine Patterson Koko-. ezzel szemben igen helyesli egy olyan humánus nyelv használatát. és mivel ez a program ugyanazt a közvetítő nyelvet és ugyanazokat a módszereket használja. Négy év elteltével Roy egyszerre csak megmakacsolta magát. hogy miről beszélt. hogy kérdésessé teszik a kutatás eredményeit. hogy kevesebbet szól közbe. mert az ellenfelei. Mulberry ezután egy cikksorozatban kiterjesztette kritikáját Gardnerék Washoe-. fényképeken és filmeken alapul. Suzy szerint az akadékoskodó felszólaló rendreutasítása után feltehetőleg úgy döntött. ahogy a félelmetes inkvizítor gyors léptekkel fölment az emelvényre. De a külseje őszintén szólva semmit nem árult el. például Francine Pattersonét. .és Rumbaugh-ék Lana-programjára. Mr.olyan jól megértették egymást. Ezen egyáltalán nem csodálkoztam.aki már azzal is bebizonyította bátorságát. nem áll módomban bemutatni a levetített filmeket. egyáltalán nem figyelt tanítóira. mint két testvér. Nem mondom el. igaza van .. hiszen előbb kertelés nélkül tudtunkra adta. A Chloé-program eredményeit azért nem vonhatta kétségbe. Egyetlen alkalmat sem szalaszt el! Majd meglátja. Mulberry és csapata a jelbeszédet próbálta megtanítani. különösen ami a jelek számát és a két kísérleti alany teljesítményének spontán voltát illeti. . A Washoe-program nyolc évig tartott.burkolt és akadémikus kifejezésekkel ugyan. hogy a tanítók közbeavatkoztak-e vagy nem. és odahajolva hozzá. Kritikája azokon a szövegeken. Megadom a szót Mulberry professzornak. amelynek Mr.maga irányította a Roy-programot.Mulberry professzor . hogy Mr. Megjegyezte. hogy mindennap a hatalmas gorillájával hancúrozott . Mulberry Royprogramja rövid ideig tartott. és semmiféle megjegyzést nem tett. hogy bizonyos szavakat megtanuljon. amely a szelíd Koko névre hallgatott. hanem egy óriási gorillával. eltekintek a beszámolók ismertetésétől. Magas. Francine Patterson .78 - . hogy Mulberry professzor erősen vitatja Gardnerék Washoe-programjának. hogy ilyen érdeklődő a hallgatóság. Gardnerék és Francine Patterson igen szenvedélyesen védték a programjukat. Én léptem utolsóként a dobogóra. Amikor Mulberry befejezte a beszédet. De Pierre a fejét rázta: Nem ismeri őt! Még hogy nem szól közbe? Olyan nincs. Arra azonban mégis emlékeztetett. A Chloé-program a nyolcadik. A „viaskodás”-t persze nem szó szerint kell érteni. de teljesen elszántan ellentámadásba lendült. és Mulberry professzor kénytelen volt véget vetni vállalkozásának. Roy fiatal hím csimpánz. hogy valóban használ egy nyelvet. hogy megcáfolják nézőpontját. amelyeket a különböző kutatók a tudományos társaság rendelkezésére bocsátottak. mint Chloé vagy Gardnerék Washoe-ja. A spontán jelek Roynál csak tizenkét százalékos gyakorisággal fordultak elő.Kiköpött amerikai fejük van .. Minthogy az olvasó már megismerte a Chloé-program részleteit. és gratulált.Igen.Ezt hogy érti? . Mulberry a saját gyakorlatából vont le. hogy komolyak. 9 . Mme de Furstemberg egyszer sem szakította félbe a három előadást. mint Gardnerék és Francine Pattersonék programja.folytatta Salomon . amikor befejeződtek. halkan megkérdezte: . ahol is nem egy olyan nőstény csimpánzzal viaskodtak. őszinték és szerények. A negatív következtetés.eltérő termetük.mondta Suzy. nem állítható. valamint Francine Patterson Koko-programjának a következtetéseit. hogy a főemlősökkel történő kommunikálásban ellenzi a mesterséges nyelveket. a Koko-program pedig már a tizenhatodik évében járt. amelyet Mr.9 a „módszertani problémái” pedig olyan súlyosak. kénytelenek lesznek szinte szóról szóra ismertetni hozzászólását. csupán lelkesen megtapsolta őket. Salomon professzor. szőke körszakállas férfi volt. Premackék Sarah. Ez a szám Kokónál negyvenegy százalék volt.. a következő: noha egy főemlős képes arra. tehát sajnos. Francine Patterson és jómagam közreműködését. Suzyvel élénk érdeklődéssel figyeltük. és még most sem csillapult. megköszönte Gardnerék. súlyuk és testalkatuk dacára . mint például a jelbeszéd. visszatérve az előadásokra és a filmekre. Suzy jót szórakozott a bemondáson. Az ebből kerekedő vita nagy port vert fel.Úgy. hiszen Miss Patterson és Kokója . mert csak a közelmúltban ismerte meg dr.mondta Pierre. Nem vagyok varázsló.

. Úgy tűnik.. .szólt közbe hirtelen Suzy bal oldali szomszédja -.folytatta Beatrice Gardner. így gondoltam. Mulberry. . hogy amikor a videofelvételt készítette Royról olyan személyek jelenlétében. Mulberrynél a főemlősök legtöbb válaszát a tanítók kérdése „sugallja”. és két-háromszor ennyire becsüljük azoknak a személyeknek a számát.szólt közbe ekkor Mme de Furstemberg -. Gardner -. Mulberrynek az volt a szándéka .. . Noha frappánsan fejezte ki magát. különösen ha figyelembe vesszük. amint látom. hogy Mme de Furstembergnek nem kellene félbeszakítania a beszélőt. Beatrice Gardnert nagyon megtapsolták. Többet azonban nem szólt. Mr.Roy saját maga vetett véget a Roy-programnak. jegyezte meg Beatrice Gardner a bosszúálló iróniájával. e személyek meg voltak róla győződve. mintha ön a két kísérleti alany spontaneitásbeli különbségét nem annak tulajdonítaná. . . A hallgatóság láthatólag kezdett ráunni. Mulberry úr az ebben a cellában készített videokazettákat tanulmányozva jutott arra a következtetésre. és biztos vagyok benne.Nem célzatosak . Egészen odáig ment a tiltással. Ez a kísérlet végét jelentette. Kíváncsiságunk azonban hamarosan kielégült. véleményem szerint. amikor Beatrice Gardner lépett az emelvényre. és ha nem csalódom. akik jól ismerték a jelbeszédet. Még Salomon is bosszús egy kicsit. hogy a tanítói ilyen gyorsan változnak. különösen.Ez már nem konferencia . akik két-három alkalommal tanították. nem kell embertelenül bánnunk vele.mondta Mme de Furstemberg.Szóval szabotálta a tanfolyamot .. hogy határozott választ ad a téziseit ért támadásokra. Ráadásul. . Miss Patterson.mondta Mulberry. .fejtegette -. az a szándéka. hiszen ő maga kezdeményezte a polémiát. amivel óra közben eljátszhatott volna. noha infantilis módon és elemi fokon. Gardner . annál kevésbé hasonlítanak az emberi nyelvre a Roy által mutatott jelek.Igen . majd én kértem szót. hogy Mr.Mint céloztam rá . akkor rendkívül helytelenül járt el.Mulberry közli velünk. Roy ugyanis többnyire egy ablak nélküli. és nem volt hajlandó figyelni az órákon.mondta Mme de Furstemberg. mert a környezet sivár és embertelen volt? . . alig mosolygott valaki rajta. . hanem egy egyszemélyes show. de határozottan ismeri a jelbeszédet. hogy Roy. Négy év elteltével Roy egyre nehezebben tűrte. hogy Roy laboratóriumi állat. amit tanítaniuk kellett volna.mondta Salomon. ami a Roy-programot illeti.Úgy vélem . Különben joga van. (Nevetés. és sokkal nyíltabban kimondta a véleményét.Ha jól értem önt .. ha éjszaka sírni kezdett. . ha lassítva játsszák le a felvételt. Mr. azt eszelte ki. bántóan célzatosak a kérdései. asszonyom.mondta Salomon -. hogy Roy beszédjeleiből hiányzik a spontaneitás. hanem annak. és mi is kíváncsiak lettünk. De a beszélt emberi nyelv is egyre kevésbé értelmes és emberi. hogy Koko szellemileg felsőbbrendű.Nagyon jelentős különbség .Folytassa. mint Roy. két és fél méter széles cellában tanult.súgta Pierre -. hanem polemikusak. Véleménye szerint a Roy-program azért tartott olyan rövid ideig. . Mulberrynek pedig nem lehet oka panaszra. és nem gyerek. . hogy minél jobban lassítja a felvételt. Ekkor fedezte fel. hogy asszisztensei nem vigasztalhatták meg Royt.) Egyébként. Ezek közül csak néhányan tudták folyékonyan használni azt a jelbeszédet. ahol semmi olyan tárgy nem volt.79 - .Szeretnék egy másik pontra is rámutatni . a közbeszóló mondandójába közbeszólni. aki Pierre igen találó megjegyzése szerint „egyetlen alkalmat sem szalasztott el” -.Természetesen .mondta Miss Patterson -. hogy a saját Roy nevű csimpánzát összehasonlítsa egy hasonló korú gyerekkel. amire felbolydult a hallgatóság. amit ön a Roy-program „módszertani problémáinak” nevez.Ha Mr. az imént épp ezt a jogot gyakorolta.. hogy lassított tempóban is lejátssza a felvételt. miért hiányzott Royból a spontaneitás. Mrs. hogy folyton beleszól. hogy ha egy csimpánzt emberi nyelvre akarunk megtanítani. Hozzávetőleg hatvan asszisztens váltotta gyors tempóban egymást Roy mellett. Mulberry sokat jegyzetelt. A Roy-program sikere azonban egy másik tényezőn is múlt.folytatta Mrs. Egyébként Mulberry gondosan felhívta asszisztenseinek figyelmét arra. úgy gondolja. folytatván az analízist. a sivár és érzelemszegény környezet magyarázza.

Ez nyilvánvalóan egy axióma nála. hogy Washoe. amelyre a kérdés vonatkozott.és a Lana-programot is élesen bírálta. elcsodálkozott. Mr.Tökéletesen kielégít . Nem tudom. Én kitartok amellett. fiatalember (nevetés). még egy kinyilatkoztatás! – a gyermek a „szavak jelentésének vele született rendjével” rendelkezik. aki kiscicát tartott a karjában: Washoe ezt mondta neki jelbeszéddel: Me hug cat.tessék. itt egy madár. Yerkes születésének centenáriumán tartott konferenciára. amikor először meglátta a hattyút. Ez az eset azonban éppen hogy nem egyedi. amelyre megtanították őket. Mulberry vitatja. mint a nyelv sajátosan emberi eleme. amely ahelyett. Dale . hogy a levegőben repülne. gondolja.) . a hattyút megpillantva pedig azt mondta. Washoe-t ábrázolták egy tanítónő társaságában. Nem mondhatjuk azt sem. mindennél előbbre való. amelyeket csimpánzok alkottak annak a jelbeszédnek vagy mesterséges nyelvnek a segítségével. és így szólt: water.Dr. mivel nyelvtanra épül. Kielégíti a válaszom.harsogta Mme de Furstemberg. hogy csupán a Chloé-programot kíméli meg támadásaitól.közül véleménye szerint csupán a mondat specifikusan emberi. a nyelvész pedig habozás nélkül azt állítja. Egyes nyelvészek azonban még ennél is tovább mennek. amikor így szólt: waterbird. Én ölel cica. hogy kapcsolat jött volna létre a water és a bird szó között. (Nevetés. Mulberry belekötött a Washoe csimpánz és a hattyú híres történetébe. nem erre gondolok. a Koko-. hogy lám. S a waterbird válasz legegyszerűbb magyarázata az. Mulberry nem ismeri el. Ám ez a magyarázat csak akkor lenne helytálló. hogy egyetlen kérdés hangzott el. hanem a hattyú. Ebben minden benne van: az alany.Köszönöm Szerintem az általunk nevelt főemlősök ismerik a mondattan alapelemeit. Washoe két egymás után mutatott jellel válaszolt: waterbird. Mulberry általánosít. amit ez a szó jelez. és ezt kérdezik tőle: What's that? Előbb meglátta a vizet. Ismernek ugyan szavakat. aztán a hattyúra mutatott volna. mert az nem tett semmit ennek érdekében: csak a cicát tartotta a karjában.Folytassa a beszámolóját. amikor ő nem is vonta kétségbe az én Chloé csimpánzommal elért eredményeimet. amit viszont Mulberry von kétségbe. hogy a szintaxis. Mulberry a saját nyelvészeti felfogása miatt jutott el a főemlősök jelbeszédét illetően ilyen negatív állásfoglalásig. hogy a tanítónő „sugallta” ezt a mondatot a csimpánznak. A nyelv két alkotóeleme . Akadnak más példák is olyan kifejezésekre. Mulberry eljutott-e idáig. .80 - . és ne féljen. hogy rámutatnak egy tárgyra. hogy . hogy a főemlősök képesek a nyelv alkotó módon való használatára. Egészen fontosnak tartom azt a kétségtelen tényt is. vajon Mr. hogy az ember genetikusan magával hoz egy szintaktikus struktúrát. hogy ez egy „egyedi eset”. Mr. és a saját balsikerét az összes többi tervre is vonatkoztatja? . mi ez.válaszoltam szilárd eltökéltséggel -.. asszonyom? . . és megkérdezte.szólt közbe nyomban Mme de Furstemberg -. hogy a metafizikán kívül mi máson alapulhat egy ilyen önkényes gondolat! Brown. Egyébként pedig ugyan miért kérdezte volna meg Roger Fouts Washoe-tól.már régóta megszokta. Ezt fejezte ki azzal. ha Roger Fouts két kérdést tett volna fel. az állítmány és a tárgy. Szerinte az általunk kedvelt főemlősök nem beszélnek igazán. hogy a tóparti séta új tárgya valójában nem a víz volt. mivel szeretett sok vizet inni. hogy bird. amint a tavon úszik. hogy: What's that? Márpedig Fouts csupán egy kérdést tett fel: a másodikat. . Eltöprenghetnénk.mondtam -.Nem. hogy amiért a Roy-program megbukott. de nyilván meg van győződve róla. Rumbaugh 1977-ben jegyzéket is készített róluk a dr.a szó és a mondat . Világos. Duane M. Azt gondolom. amely a szellemi képességektől függetlenül eleve ott van benne. hogy itt alkotó használatról lehetne beszélni.” Nem állíthatjuk vonta le a következtetést -. Mr. ha azt gondolnám. elbizakodottság lenne részemről. a Sarah. De minthogy Mulberry professzor a saját programjának bírálata után a Washoe-. többször nem szakítom félbe. És azt a dolgot is ismerte. „Washoe . miért akarok válaszolni Mulberry professzornak. a vízen úszik. Beatrice Gardner egyik cikkében láttam négy egymás után készült fényképet. Gardnerék ezzel szép példáját adták az összetett szó alkotásának. hogy Mr. Tanítója. de nem ismerik a mondattant. hogy mi a víz? Washoe már régen ismerte a víz szót. Noam Chomsky például habozás nélkül azt állítja. hogy a majom kapcsolatot teremtett volna a water és a bird szavak között. asszonyom .mondja . Roger Fouts egyszer séta közben mutatott Washoe-nak egy hattyút. mert abból indul ki.Talán nem világos . Ha a vízre mutatva előbb megkérdezte volna: What's that?. mint általában minden csimpánz.

hogy e szavak értelmét módosítva inzultusokra használják őket. a lovak és más állati fajok. Az utóbbiak ugyanis valóban képesek hozzávetőleg ötven szó jelentését megjegyezni. anélkül hogy bele kívánnék mélyedni a vizsgálódásba. amit meg akarunk értetni. hogy tekintettel a kései órára. a kancám tökéletesen megérti.Washoe. Ahogy kiléptünk a fullasztó tanácsteremből. coca. Ezt így hívta: banán. de kell-e egy pszichológust arra emlékeztetni. képesek arra. hogy ezeket a szavakat kérdő és tagadó formában is tudják használni. mint javasolva. a főemlősök tanúbizonyságot tesznek egy sajátosan emberi nyelvi leleményről is: hazudnak és szitkozódnak. hogy ismert szavakból új kifejezéseket alkossanak. hogy képesek volnának elsajátítani a nyelv társalgási.) Mr. egy sereg elszigetelt szót képesek megtanulni. hogy megértünk egy szót. (Nevetés. az állítmány és bővítményeik között. A retek. az általunk nevelt főemlősök elsajátítottak egy elemi szintű nyelvet. Ugyanilyen okból nevezte a gyümölcsöt alma. Lucy csimpánz illat gyümölcs-nek nevezi a narancsot és a citromot. újra átvéve a szót utánam. amelyet nem szeret.) Befejezésül a következőképpen foglalom össze azt. megcsapott Párizs különleges levegője. hogy adjak neki inni. (Nevetés. vagy csak eleven előadásmódom nyerte el tetszésüket. hogy szavakkal fejezzük ki azt. a legszembeötlőbb tulajdonságaik szerint minősíti a gyümölcsöket. vagy arra. önkéntelenül jelbeszédhez folyamodnak. Bizonyított tény. Később a túlérett banánra is nevet talált. hogy mekkora különbség van passzív és aktív szókincs között. de igen érdekfeszítő” vitában. jegyezte meg korábban. de nem akarom ezt most részletesebben kifejteni. Beszédét azzal zárta. amit nekünk mondanak. helyesnek tartaná. hogyan nevezze a narancsszörpöt. olyan bőven akadnak rá példák. A kutyákkal és a lovakkal való összehasonlítás annyira lekicsinylő. és aközt. ha magukban beszélnek. ha a konferencia másnap kilenc órakor folytatná a munkáját tovább. valamint hogy képesek különbséget tenni az alany. Egyébként. ha így szólok hozzá: „Most pedig hazamegyünk. hogy egy gondolattal elmaradt a többiektől. hogy az ember nyelvi kommunikációja egy másik állatfajjal egészen új fényben világítja meg az ember kapcsolatát a természettel és a saját múltjával. sír. Nem lehet összehasonlítani a főemlősök nyelvi hatékonyságát a kutyákéval és a lovakéval.” Rögtön szaporázni kezdi a lépteit. fáj étel (cry hurt food) lett. hogy nehéz komolyan venni. Mulberry felszólalásának végső következtetésében azt mondta. Még e szerény összefoglalóból is kitetszik. csak azt nem tudtam. Salomon professzor. ami narancs-nak hívta a narancsszín miatt. amit két elődöm munkájából és a sajátomból levontam: A megfigyelt főemlősöknek. akárcsak a kutyák. Amikor a séta szót kiejtem Roderick kutyám előtt. ebben az élénk.Nem forgatsz te valamit a fejedben? . szemantikai és szintaktikai aspektusait”. hol szeretnél vacsorázni ma este? . melegen megköszönte beszámolómat. De még soha nem kért meg. Azt mondanám.Otthon . . . Vanessa. De soha nem kérte még tőlem jelbeszéddel. aki már megalkotta a waterbird kifejezést egy hattyúra vonatkoztatva. ha a környezetükben lévő idegen személyekhez vagy más csimpánzokhoz akarnak szólni.felelte inkább kérdezve. és nem mutogatta nekem a patájával a megfelelő jeleket. nem tudván. hogy sétáljunk egyet.81 - . pezsgő forgatagban mindig elszégyelli magát az ember. hogy (feljegyeztem a mondatát): „a főemlősök nem bizonyították egyértelműen.Suzy. ami fekete. Más szóval. ami kétségtelenül emberi nyelv. ami narancs-nak. Élénken megtapsoltak. Más szóval. Mulberry és nyilván mások is ismertetni kívánják álláspontjukat ebben a „feszült. hogy helyeslik-e hozzászólásomat. A görögdinnye pedig. amelyet imád. Mindazonáltal. mennyire jelentős ez az ismeretanyag. azaz nem ült le a hátsó felére. a brazíliai dióra a kavicsbogyó (rockberry) kifejezést gyártotta. mivel Mr. akkor megy a pórázáért. aközött. hogy gyerekes hazugságokkal leplezzék apró csínyeiket. mivel csak a színt és a gyümölcs nevét ismerte. csimpánzoknak és gorilláknak sikerült egy száznyolcvan-négyszáz szóból álló aktív szókincset elsajátítaniuk. ital gyümölcs. Lana csimpánz.

Egy kicsit szomorú vagyok.Az a legcélszerűbb . a legcsekélyebb ellenállást se tanúsítva. olyan aggodalmaskodó leszel. . miközben bementünk a Bon Aventure-be. . mint azok.Igen. . hogy az ember valamiféle kis isten.. Érdekes: mihelyt éhes vagy. nagy fejű és széles vállú.. Ő ugyanis sokkal szívesebben ízlelte a folyékony. alacsony. köpcös.. mely nagyon erősen gyökerezik egy régi hagyományban: arra. hogy miért vagy kicsit szomorú? . ami ma elhangzott. Mivel a pincér rendelés előtt kenyeret. A kukkolás öröme legyőzte benne a fecsegését. milyen szorosan ülünk egymás mellett. mint a szilárd táplálékot. Minden pici volt: az asztal és a kert is.Hát akkor hova menjünk? . Horatio!” . kentem magamnak egy szeletet. és sokan megtapsoltak. Megszabadulva a főzés gondjától. . . mint a kutya. mintha elfáradtam volna a mai ülésen. nyomban újra rátalált szokásos csípős modorára. . sem a másikat nem élvezhette.És ezt helyteleníted? .Nagyszerű voltál. Végül sem az egyiket.Akkor megkérdezhetem. A fiatalabb generációkból származó francia férfiak inkább az amerikai fiatalokhoz hasonlítanak. Igaz. és van egy kedves kis kertje is.Nofene! Párizsban? ahol olyan jó vendéglők vannak! . Suzy odabújt hozzám. . „Thrift.Nagyon szeretem ezt a francia típust.A Closerie-ba? Mert Hemingway is odajárt? Ez nem ok arra.mondta -. Az is jó hely.És most nincs kedved beszélgetni? .82 - . hogy semmire? Mulberry tételeit meggyőzően cáfolták. De egyáltalán nem azért.Vesztett Párizsban néhány természettudós előtt. És semmi folytonosság nincs közte és az állatok között. Az embernek merőben más a természete. Holnap csak ugyanazt tudják elismételni. Láttad. de nem többet. A végén még a japánok is megnőnek. Ilyen körülmények között nehéz beszélgetni. a begóniák és a repkény kellemes összevisszaságával. . Egy nyájas főpincér talált nekünk asztalt a kertben. hogy a taxisofőr oda-odasandított ránk a visszapillantó tükörből. De az Egyesült Államokat meghódította. Az idősebb generáció sarja. .Hogy nyert volna? A konferenciát hallgatva nem ez volt a benyomásom. .A Closerie-ban jól főznek. és jóízűen beleharaptam. És mindez semmire sem lesz jó.Sokat.Mert a következtetései egy olyan előítéletre támaszkodnak. hogy sietett Mulberry minden nyilvánvaló ellenérv dacára alábecsülni a csimpánzt.kérdezte. és ugyanúgy is öltöznek. Igazából az zavart. más a lényege. a ló stb. . . ha otthon vacsorázunk. mert éhes vagy. hogy feltétlenül mi is odamenjünk. de mit tapsoltak meg? A darabot vagy a szerzőt? .A Closerie des Lilas-ba.Hát te beszélgetni akarsz? .Akkor menjünk mondjuk a Bon Aventure-be.Ettől még beszélgethetünk. . vajat és tapenade-ot tett az asztalra. Az utóbbi kellemes látványt nyújtott a nebáncsvirágok. .Jobban érzed már magad? . .A baj megtörtént: Mulberry nyert.Mind a kettőt. . s várta a fejleményeket. Már minden lényegeset elmondtak. Ezért nem kezdett társalogni.Nem is tudom.A fele is elég lett volna . .Az egyformaságot helytelenítem. Látta.jegyezte meg Suzy józanul. . . Mintha attól tartanál. Vigasztalásul jókora borravalót adtam neki.kérdezte Suzy. Rengeteg mondanivalóm van.De kicsit szűk a hely. .Lehangolt vagyok. . . Amikor már a taxiban ültünk.Miért? . hogy soha többé nem ehetsz. hogy megért bizonyos szavakat. thrift. -.Azért vagy szomorú.Sokkal jobban.Hogy érted.

és villával hirtelen beleszúrt az egyik léghajóba. de nem jeleztek katasztrófát. epésen kérdezte: .Várjanak. és újra kezdje a kérdezősködést.Ön amerikai. mint az Egyesült Államok? . hogy a fejével van valami baj. igen.mondta Suzy. Felkattintottam a bejárati villanykapcsolót. Egy jó hosszú mondatot kerekítettem. fejezet Amikor a repülőtérre érkezve megláttam Pablót.kérdezte a nyugdíjas.Kedvelem az amerikaiakat . mintha félne. A lépcsőházi villanyégő nagyon gyenge volt. . A pincér letette a tálat egy kis asztalkára az asztalunk mellett. Donald. hogy még rosszabbul is lehet. s nem faggattuk tovább. Aztán csak állt tovább. jobb. az arcát a kezébe temetve. Gondoltam.felelt a nyugdíjas. milyen meglepő. hogy visszamenjünk a Dupetit-Thouars utcába. hogy Suzy felbontsa a táviratot. észrevéve. Többet nem mondott.Igen. A legjobb hangulatban érkeztünk haza. . Haladéktalanul gyertek haza. nagyokat zihálva beszélni kezdett: . A másik léghajó hasonló sorsra jutott. hogy milyen feszült és aggodalmas Suzy arca. megköszönve szívességét.Hát még én! .„Chloé súlyos beteg. . mindjárt hozom. A Concorde téren áthaladva megjegyeztem.Egy rokonunk . hogy így nevezték el XVI. és nem figyeltem volna annyi örömmel. .A pincér félbeszakított bennünket. joga van hozzá.Tekintettel arra. hogy másnap elmenjünk érte a postára.kérdezte a sofőr a visszapillantó tükörbe nézve. nehogy levegőhöz jusson.Hogy van Chloé? -. Mikor azonban a négy emelet megmászásától kissé kifulladva beledugtam a kulcsot a zárba. Vett egy nagy levegőt: . senor. valóban nem tud többet. Bement a lakásába.nevetett Suzy.mondta meglehetősen agresszíven.mondtam. fölfedett egy tányért. s a továbbiakban semmi figyelemre méltó dolog nem került szóba. Illatos pára szállt föl belőle. mely a franciák által olyannyira kedvelt polgárháború szimbóluma. A nyugdíjas jó sok idő múlva jött vissza. ha Suzy nem ül mellettem. Megjegyzésem felbosszantotta Suzyt. aztán színtelen hangon felolvasta: .Gondoltam. de azt hiszi. mi pedig úgy gondoltuk. mohón kémlelni kezdtem az arcvonásait. hozott egy nagy tálon két ezüstpapír léghajót.Igen. vállával szorosan a vállamhoz simulva. hogy ismerje a tartalmát. amelyen fűszeres szósszal leöntött és párolt zöldséggel körített halszeleteket pillantottunk meg. nem láttam. s bár nem húzódott el tőlem. Jól ismertem az oda vezető utat.83 - . Suzyvel hozzáláttunk az evéshez. amikor széthajtotta a papírt.Jött egy táviratuk ma délután. és átadta a táviratot Suzynek. csak Emma és Mr. Hunt. A pincér. ha átveszem. Benyitottam a lakásunkba.Mr. . mivel oválisak voltak. Taxit hívtam. Bezártam az ajtót mögötte. persze . belépett az előszobába. . Amikor viszont megkérdeztem tőle: . zárkózottan válaszolt: Nem tudnám megmondani. Lajos lefejezésének színterét. Finoman kitessékeltem a lépcsőházba. hogy távirat. hogy ne kelljen érte a postára menniük. rövid habozás után kelletlenül hozzátette: . .Milyen jól tette! .” . . és kidugva borzas ősz fejét az ajtónyíláson. Gyors pillantást vetett a szövegre. . Illetve inkább zeppelint. Suzy a díványon ülve sírt. Suzy ujjai kissé remegtek.Ki az a Chloé? . és várta. s furcsa módon éppen ettől lettem nyugtalan. Senki sem látja. hogy berontunk utána. Hunt azt mondja.Nagyon kedves öntől. kulcsra zárkózott.Nagyon köszönjük! . . Aztán.Ki más értene jobban a polgárháborúkhoz.mondta Suzy. mivel megkímélt bennünket a fáradságtól. VIII. a szomszédban lakó nyugdíjas vasutas kikukucskált az ajtón. befejezve a rombolást. biztos valami sürgős dolog . uram? . és bementem a nappaliba. Bizonyára úgy gondolta.

. mint gyerekkorában.mondja Juana -. ha az ember nem érintkezik Chloéval.Elküldtem egyik barátnőmhöz.Hogy van Chloé? . A majmok betegsége átterjedhet az emberre. és én hirtelen fáradtnak érzem magam. Suzy . hogy először álljon meg Huntéknál. ahogy máskor szokta. Rögtön figyelmeztetett. és majd csak a hétvégén látjuk őket.Mert nem ismerjük fel idejében. Idejében meg tudja mondani. és azt is rosszul. .kérdi Suzy zordul. Nem könnyű dolog. És Emmának is. rögtön elvesztette az egyensúlyát. A „gyerekek” a városban tanulnak. Már nem kéri a bilit. elesnek.Nem csüggedt el. Donald bizonyára hallotta az autó zúgását. s arra még felhívnám a figyelmeteket.Hát Juana? Donald vállat vont: . tudnotok kell. . A jelbeszédnek köszönheti. látható örömmel szorongatja.Jobban. Az elém táruló kép mindent elmondott: fájt a feje. hogy „a fiatalok jól vannak”. amikor megismerte a Chevroletünket. hogy nagyon megváltozott. .84 - . s amikor két lábra állítottam. Ahogy Yaraville-hoz közeledtünk.Láthatnánk? .kérdezi Suzy némi türelmetlenséggel. megkértem Pablót. A ketrecben őrzött csimpánzokról beszélek. Csak hogy tudjátok. Mit csinál. Leülök a nappaliban. Mihelyt Suzy a kezébe adja a poharat. ha rosszul van.És most mi a helyzet? . . Nagyon hiányolt benneteket. Belezuhan az egyik fotelba. túláradó lelkesedéssel átölelte Suzyt. Kevés jelet használ.Suzy . hogy nagyon jó beteg. Később tudom meg Emmától. De csupán az arca részvevő. Ekkor már felismerjük a betegséget. hogy ne menjenek rögtön fel a gyerekszobába. kijött a házból. . bedugta fejét a Suzy felőli kocsiajtón. És az előbb elhangzottakkal ellentétben a csimpánzok ugyanazokat a fajtákat kapják meg. Agyvelőgyulladásból legalább annyiféle van. .Mr. „Chloét” mondott. nem „kis majmotokat”. nem innék. Suzy velem szemben ül. Néha nem érti meg a hozzá intézett jeleket. vigyázni kell. Pablo annyit azért elmondott. ha nem kívánja kitenni magát a fertőzésnek.Egy pillanat. Általában soha nem iszik nyolc óra előtt. Szóval. . és azt mondta neki.Agyvelőgyulladása van. mint mi. majd újra elesnek. . mint influenzából. mint amikor Donald táviratozott. Várunk. . . ahová pontosan délben érkeztünk. Yaraville-ban. enyhén kancsalított. felkelnek. A legnagyobb baj a lelkiállapota: nem küzd eléggé a betegség ellen. a szíve nem. úgyszólván egy pillanatra sem hagyta el az ágyát.És Chloé? . Csak ők nehezebben vészelik át. és jó nagyot kortyol. Ő is fáradt. keringenek. Mr.kérdezte Suzy. Hunt szerint nem kell félni a fertőzéstől. megmerevedett a nyaka. az utolsó stádiumban felkelnek. minden orvosságot bevesz. és akkor is elég keveset. hogy ez nem kockázatmentes.kérdeztem. .mondja -. Mindenben engedelmeskedik. aki olyan figyelmes. .feleli Donald -. de Emma megoldotta. Hunt arra kéri önöket . és nagy szerencse.Nem lehet a szemére vetni. Juana fogad bennünket az alkalomhoz illő arccal. A végkifejlet ugyanis csaknem minden esetben végzetes.Nem látom María de los Ángelest. annyira lelkiismeretes. hogy Donaldot ott találja Yaraville-ban Chloé betegágyánál. de már késő. kérne nekem egy whiskyt Juanától? Ha maga nem lenne itt. Újra olyan. de nem is optimista: passzív.Elcsüggedt? . hogy Chloé beteg”. de soha nem lehet tudni. miért nem jön le? Végre jön.kérdezi Suzy elfúló hangon. Mary. mivel nagyon megnőtt. . magába roskad. . és nem volt semmi segítsége.Miért? . Ott ülnek a sarokban a kezükbe támasztott fejjel. Emma valóságos irgalmasnővér. . és megtömi a pipáját. Ezt sajnos már megtanultuk. . keveset esznek. Megint pelenkázni kell.Az egész hosszú úton nem beszélgettünk. és hogy „María de los Angeles nagyon bánkódik. naponta kétszer is meglátogatta Chloét. mert előbb beszélni akar önökkel.Chloé tud beszélni. ha túléli. . hogy akármennyire elfoglalta a sok páciense. Hallgatunk.Most kezelem.

.Most pedig gyerünk. hogy néma. Chloé összevissza mutogat. és úgy érzem. De mert felkavar Chloé állapota. . hogy inkább kitalálom. Amikor meglát bennünket.Mr. Suzy feláll.sürgeti Suzy. de a történetéből így sem tudunk meg semmit.” Ekkor hívta el Donaldot. mit próbál mondani nekünk Chloé. Most teljesen fölösleges az ablakán a rács: eszébe sem jut. Mintha elaludt volna. Aztán Suzy is a karjába veszi.Talán nem szenved annyira .Chloé fáj fej. hogy nem éri meg a dolog: elvégre egy majom az mégiscsak egy majom. hogy ezt leszögezze. hogy lassabban mutogasson. Chloé pityereg.Kérem. Azt mondja: . hogy még az ő jeleit sem értjük. . és fogadjatok fel egy ápolónőt. megsápadt. és amikor látta.mondja Emma -. egy pillanatra megörül. Mivel nem tud beszélni. Egy kis idő múlva úgy tűnik. Emma fordít. nincs annyira kirekesztve a normális emberek világából. hogy megszökjön.nem egy alkalommal tette meg Elsie-vel és Jonathannal. de nem süket. de egy világ választja el ezt a pityergést attól. Emma .Itt megvárlak benneteket . Leegyszerűsítve mutatja ugyan a jelbeszéd jeleit.Mondja meg neki. egyre gyakoribb adagokkal próbálkozott. „Akkor már Chloé végképp ki volt merülve .Nos. Lefogyott. amikor Suzy visszateszi az ágyába. . ő pedig jelekkel válaszol. legalábbis ha találtok olyat. hogy Chloé jobban van. . hogy Emma is ott van a szoba mélyén. Hunt az előbb adott neki nyugtatót.mondja Suzy határozottan. Emma aszpirint adott neki.Don. milyen sorrendben vigyázzunk rá. Megkérem. A kérésünkre megismétli őket. Mindenhatónak hisz. Nem foglalkozhat vele egyedül. alighanem megzavarodtam egy kicsit. Így hát hangos szóval újra felteszem neki a kérdéseimet. mintha közölni akarna velünk valamit. . . Chloé esetében nyilván úgy gondolja. Meg a szenvedő. ha a karomba venném. Azt tanácsolom. Összeszorul a szívem a gyengeségétől. Mutogatni kezd. Chloé kezdetben fejfájásra panaszkodott. de nagy fekete szeme ugyanazt a nyíltságot és derűt sugározza. csak piszkálta az ételt. Akkor mindig erőteljes tiltakozást kifejező kiáltások szakították meg a nyafogását. csak zavarnék a viszontlátásnál. . de bágyadt az öröme. annál inkább szereti hallgatni az angol beszédet.mondom . Hogy miért Emmával mondatom ezt. sem hogy felkeljen az ágyból. Emma az ágy fölé hajol.Nagyon szeretem Chloét.Legalább annyira Chloéért tettem. és határozottan kijelenti: . hisz itt vagyok én .Fölösleges. Csak ekkor veszem észre. ha a fiatalok nem jönnének haza hétvégére Yaraville-ba. és nézzük meg! .. Ilyenkor úgy érzi. de olyan zavarosan és olyan pontatlanul. . amikor kicsik voltak.mondja Donald -. Hosszú. Közben néz bennünket. ezer köszönet mindazért. meg kell szerveznünk. Nagy fontosságot tulajdonít neki.Emma . Kedves mosollyal figyelmeztet. igyekezzék megfejteni. hogy könnyítsetek Emma helyzetén. ahogy egészségesen szokott nyögdécselni. valaha oly erős karjával alig bírja átölelni a nyakamat. Hogy tud ennyire jó lenni.mondja Donald zavartan. hogy a fájdalom nem enyhül.mondja Donald -. Nem fogja bírni. Chloé valóban nagyon megváltozott.Jobb lenne . nem tudom követni az ujjai gyors mozgását. Az kezd hatni.mondja Suzy sürgető hangon. amit tett. nem értjük. Emma? . de annyira feszültek vagyunk. mint értetek . . réveteg tekintetétől. amely mindig úgy megragadott benne. és jeleket mutogat.85 - . . és állandóan nyöszörgött. mintsem megértem: szeretné. vagy mert egy hét alatt elszoktam a jelbeszéd megfejtésétől. Nagy elűz fájás. . -. hogy Don és én elűzzük a fájdalmat. ez világos. aki hajlandó egy majmot ápolni.mondja Suzy Emmára nézve. anélkül hogy tudatában lenne? Kézjelekkel szólok hozzá. nem tudok már jelbeszéddel beszélni.kezdi újra Suzy -. nem tudom.Pedig . Most mintha még a sírás is nagy erőfeszítés lenne a számára. jeleket kezd mutatni. Jó kislány.

Csak egy kicsit kellett erőltetni. . Különös módon még ebben a feszült lelkiállapotban is elmosolyodunk a régi viccen. hogy egészen elszomorodtunk. De nem játszott vele.mondja Don. Most nem bírja a fényt.Bocsásson meg. . Emma és én egymást váltottuk a gyerekszobában. Naponta vagy kétszer is könyörgött Nagy-nak. Nem érdemes még ezzel is tetézni.Edzésben vagyok .mondja Suzy idegesen.Mit kér? . a beteg pedig példásan viselkedett. . ajtónyikorgásra. És dicséretére legyen szólva. hogy beengedje a világosságot. hogy „tartózkodó álláspont”? . Hálás vagyok. . Mozdulatlanul. és csak azért értettük meg őket. panasz nélkül fekszik az ágyában.Tartózkodó állásponton vagyok. majd visszamászott bele a játékaival. S ez nem könnyíti meg sem a vizsgálatot. És mindennap legalább egyszer ugyanezt kérte Szép-től. foglaljon helyet .mondja Donald határozottan. Don. ez kedvező előjelnek tűnt. akkor úgyis meglátják . hogy pipázik-e. hogy a betegsége előtt milyen fürge és beszédes volt a keze.mondja Suzy némi szünet után.Igaza van. s később is élénk ellenszenvet érzett iránta.Ha bekövetkeznek. . de az nem olyan tragikus. . Suzy. noha jobban szerette őket nyersen.Szép megkér Nagy. lehet-e valami utóhatása a betegségnek? .Tulajdonképpen fogalmam sincs róla. Suzy. Lemegyünk.Mifélék az utóhatások? . s mihelyt meghallotta a mocorgásunkat. mert olyan lassan mutogatott. . Amikor belépünk. . Suzy . csak egy kis rumot kellett beletennünk. bizonyos értelemben még meg is nyugszunk tőle. Két napig változatlan volt Chloé állapota.Nagy meggyógyít Chloé. A jeleket azonban rosszul mutatta. visszaemlékezve. Chloé a leghalkabb lépésre. amikor a katolikus vallás szerint Máriát kérik. hogy közbenjárjon Krisztusnál. hogy az értelme továbbra is működik. ám az is eléggé zavaros. amikor Chloé már pitymallatkor vidám „Hu! Hu!” kiáltásokkal kiugrott az ágyból. Ezt a betegséget nem tudjuk előre megjósolni. Suzy. De milyen más volt. minden életfunkciónk fő irányítóját támadja meg.. de az esetleges tragikus véget sem lehet kizárni.Lehet. bekopogott hozzánk. a pipázás miatt. . Don továbbra is „tartózkodó állásponton” volt . .Nem sürgős. . néha olyan formában. Donald ott ül a nappaliban. S a félhomály mellett ráadásul még csend is van. hogy élénkebb a tekintete. Három nap múlva a plüsskutyáját kérte. mely arra emlékeztetett. hogy meglehetősen kimerültnek látszik. még az utált orrcseppeket is. suttogásra felriad.Pillanatnyilag e nélkül is épp elég gondja van.mondja Donald csendesen. Don . .Most teljesen lényegtelen. a keze többnyire tehetetlenül pihen. a baj székhelyét elzárja a koponyatető.És bocsássa meg. napközben tétován megpróbál pár jelet mutatni. .Szóval fogalma sincs róla. hogy a dolgok jelenlegi állása szerint Chloé meggyógyulhat. Sőt mi több. Maga valóban a türelem angyala.Eltalálta.Kérem. Úgy láttuk. pedig nem szerette. Ed . . Annyira lassan.szólok rá.kérdezi Suzy csaknem agresszíven. Ez azt bizonyította. . hogy meggyógyul . még a tejet is megitta. . hogy megváltozzon az íze. hogy ilyen jól elviselt. A szoba levegőjét rendszeresen fertőtlenítettük. Mint Don is mondta.szólal meg Suzy -. és maga húzta el a függönyt. de nem akartuk hiú reményekkel áltatni magunkat. . Mi a véleménye a beteg állapotáról? . . hogy gyógyítsa meg. bűnbánó arccal áll fel. Sőt.Tegyük fel. De az igazság az.Suzy megorrolt erre a szóra. hogy a gyümölcslében beadott vitaminokat vagy a húslevesbe belefőzött zöldségfélét lenyelje. mindent eltűrt.Ez azt jelenti.mondja Don.Hagyd.Suzy .Mit jelent az. Az állandóan összehúzott függöny félhomályba borítja a szobát. sem a gyógykezelést.86 - . És senki nem is tudhatja. Pipázik. hogy olyan szégyenletesen viselkedtem az előbb. csak magához szorította. .

De másnap valóban javult a helyzet. Chloé többet mozgott, és jobb étvággyal evett. A hőmérő is megerősítette a javulás tényét. Elhívtuk Dont, aki megvizsgálta Chloét, aztán csupán arra szorítkozott, hogy megállapítsa a javulást, de tartózkodóan nyilatkozott a betegség további fejleményeit illetően. - Don - mondta Suzy dühöngve -, maga egy undok pesszimista! Délután Chloé váratlan dologgal rukkolt elő. Éppen ebédeltünk, amikor Emma lejött, és közölte velünk, hogy Chloé kétszer is hívta Rodericket. Juana nagy felháborodására otthagytuk az épp feltálalt mexikói rizses csirkét, és a gyerekszobába rohantunk. Chloé az ágyában ült, sokkal élénkebb volt a szeme, megismételte a kérését, s jóval érthetőbb jelekkel, mint a megelőző napokon. - Chloé ölel kutya. Érvelni kellett. - Chloé - mondom - nem ölel kutya. - Miért? - Chloé beteg, kutya beteg. Nem jött dühbe, mint a betegsége előtt tette volna, de olyan kiábrándult és vigasztalan lett, hogy sietve hozzátettem: - Chloé nem ölel kutya. Chloé lát kutya. Kétszer is megismételtem a „lát”-ot, és bizonyára megértette, mert ő is megismételte, bár elég zavarosan: - Chloé lát kutya. Lementem az ebédlőbe, ahol a rizses csirke érdemtelenül hűlt ki, és figyelemre sem méltatva Juana vádló pillantásait, feltettem a pórázt Roderick nyakára. A kutya csodálkozva bámult rám. Csodálkozásában még a farkcsóválásról is megfeledkezett. Nyilvánvaló volt, hogy nem ez a sétáltatás ideje, hiszen ott illatozott az asztalon a csirke, s ebből arra következtetett, hogy neki is jut belőle egy darab a teraszon lévő tálkájába. Egyszóval csak várt tovább, a szájában összefutott a nyál. Még jobban elképedt, amikor felvonszoltam a lépcsőn az emeletre. Soha nem jöhetett ide fel, még a kezdet kezdetén kifejezetten megtiltottuk neki. Amikor megálltam a gyerekszoba előtt, kérdően nézett rám. A szobából áradó erős fertőtlenítőszag miatt nem érzett más szagokat. Chloéét sem. De mihelyt belépett a szobába, hegyezni kezdte a fülét, felcsapta a farkát, és hevesen ideoda mozgatta. Örömében felvakkantott, és annyira rángatta a pórázt, hogy csak hátradőlve, egész testsúlyommal tudtam megakadályozni, hogy odamenjen Chloéhoz. Chloé sóvárogva nézett bennünket az ágyából, majd meghalt a vágytól, hogy odamenjen Roderickhez, átölelje hosszú karjával, és megcsókolja lapos kutyaorrát. Meg is próbált kiszállni az ágyból, de nem volt hozzá ereje, visszahanyatlott a párnára. De azért nem szomorította el a kudarca. Ha nem is csókolhatja meg Rodericket, legalább láthatja. Kis idő múlva jobb ötlete támadt. Felemelte a kezét, és azt mondta: - Jó kutya. Aztán kivillantotta az alsó fogsorát, és elmosolyodott. Meghatódtunk. Visszaérkezésünk óta most láttuk először mosolyogni. Este, amikor Don megvizsgálta Chloét, elismerte, hogy „jó úton” van, hacsak nem következik be egy visszaesés. - Don, kérem, hagyja már azt a visszaesést - mondta Suzy. - És bocsásson meg, hogy ilyen sokat foglalkoztattuk. És nagyon kérem, ne mondja el megint, hogy „edzésben” van. Nem is tudom, hogy kettőjük közül Maryé vagy a magáé a nagyobb érdem, hogy elviseli a másikat. Aztán odament hozzá, lábujjhegyre ágaskodott, és mindkét oldalról megcsókolta az arcát. Donald elvörösödött. - Szó ami szó, Ed - mondta -, nagy kópé vagy te, amiért egy ilyen minden hájjal megkent kis francia nőt csíptél ki magadnak! - Nem én csíptem ki, Don, ő választott engem. Egy párizsi konferenciáról rabolt el a kehes kis autóján. Az egészben csak annyi az érdemem, hogy volt annyi eszem, és hagytam. - Kötve hiszem, hogy olyan passzív voltál. - Hát a legvégén már nem volt olyan passzív - nevetett Suzy.
- 87 -

- A konferenciáról jut eszembe - mondta Don -, most, hogy Chloé már jó úton van... kivéve persze, ha visszaesik, el kellene mesélnetek, hogy mi volt Párizsban. - Ma este? - Nem, ma még meg kell látogatnom egy páciensemet, de jövő szombaton eljöhetnétek hozzánk ebédelni a gyerekekkel. Don elment, mi pedig Suzyvel újra Chloéról és Roderickről beszélgettünk. Nagyon csodálkoztunk, hogy Chloé a családból először a jó kutyát kívánta látni, mikor jobban érezte magát, és nem Bébé-Amour-t, akihez pedig úgy ragaszkodott. Suzy szerint a betegsége miatt visszafejlődött, s ezért lelkében az állatok iránti szeretet fölébe kerekedett az emberek szeretetének. Lehet, hogy úgy is volt. Ugyanis csak akkor kezdte hiányolni Szeret-Babá-t, Copf-ot és a Két ördög-öt, amikor már fölépült. Chloé egy hétig lábadozott, és Roderick ezalatt mindennap pontosan délben odahozta hozzám a pórázát, hogy menjünk, látogassuk meg Chloét. Kétféle élvezetet is várt a látogatástól: az egyik, hogy beletiporhat tisztátalan lábával az emeleti tiltott paradicsomba, útközben kiszimatolhat mindenféle eddig nem tapasztalt illatot, és persze mindenekelőtt, hogy láthatja Chloét. Gyorsan alkalmazkodott a feladathoz. Nem rángatta már a pórázát, és bölcsen leült az ágy lábához tátott pofával, lógó nyelvvel, a fülét hegyezve és olyan ütemesen verdesve a farkával, mintha valami artikulálatlan dallammal kísérné forró ragaszkodását. De szerettem volna kutya lenni, hogy azt érezzem, amit ő érez ilyenkor: azt a csendet, azt a forró lelkesedést, azt a tiszta és tökéletes odaadást! Chloé, már félúton az emberi lét felé, fecseg, beszél, persze csak az ujjaival. Kijelenti: jó kutya, megismétli: jó kutya, jó kutya, szereti Rodericket: Chloé szeret jó kutya. Sőt messziről meg is csókolja: Chloé megcsókol jó kutya. Biztosan csodálkozik, hogy Roderick nem válaszol. Ám a kutya válasza benne van a tekintetében. Miután Chloé meggyógyult, Donald, aki elhalasztotta a vakációját miatta (Mary, tanúja lévén nagy aggodalmunknak, nem zsörtölődött vele), elrepült más tájak felé a feleségével, a lányával és a pipájával. Helyettesét, Mike Müllert, a fiatal, félszeg, lelkes, környezet- és állatbarát állatorvost - akit Chloé, mihelyt meglátott, Tojás-nak nevezett el (igen kövér volt), és aki iránt egy hét múlva ugyanolyan szenvedélyes érzéseket táplált, mint Bill, a vízvezeték-szerelő iránt - szóban és írásban ellátta egy csomó tanáccsal védencünkkel kapcsolatban. Donald az elutazása előtt lelkesen biztatott, hogy írjam meg a párizsi kongresszuson tartott előadásomat vagy inkább előadásaimat, amelyeket nagy vonalakban már ismertettem vele. Addig nem volt hozzá lelkierőm, hogy hozzákezdjek, de Chloé állapota napról napra javult, bezárkóztam hát a dolgozószobámba (Suzy bosszúságára), íróasztalomhoz ültem, és eleinte ugyan húzódozva és kedvetlenül, de az első sorok leírása után már bizonyos jókedvvel hozzáláttam a munkához. Két vagy három alkalommal Suzy memóriáját is segítségül hívtam. Csöppnyi diadallal mondta: - Na látod, hogy nyitva kell maradnia az ajtódnak! - s amikor az említett ajtó végre kinyílt előtte, nagyon hatékonyan segített, megbírálta, amiről már számot adtam, és újragépelte a szövegemet, mivel az először gépelt anyagban nagyon sok volt a törlés. Chloé agyvelőgyulladásának semmiféle utóhatása nem volt, és amikor már tanulhatott, tervszerű ismétléssel gyorsan az emlékezetébe idéztük a már megtanult jeleket. Csupán annyi nehézségünk volt, hogy jó csomó jelet ki kellett javítanunk, mivel annyira leegyszerűsítette őket, különösen a betegsége alatt, hogy csupán mi értettük. A végén már nem is jelbeszéddel beszélt, hanem „chloéül” - egy olyan nyelven, amelyet nemigen értett volna meg az a tudós közösség, melynek filmet szándékoztam készíteni róla, hogy bemutassam, hogyan beszélget Chloé a tanítóival. Mivel Chloé nemigen törekedett pontosságra, ha egy jelet mutatott, nekünk kétszeresen is pontosnak és türelmesnek kellett lennünk. - Tulajdonképpen - állapította meg Suzy egy ilyen kimerítő lecke után - úgy bánunk vele, mint az anya, aki a gyerek gagyogását javítja. Tudod, min csodálkozom: Chloé annyira intelligens, olyan könnyen tanul, ha veszi magának a fáradságot, hogy azon gondolkozom, miért is nem képes egy csimpánz az artikulált beszédre. Talán a gégefője miatt? - Feltételezik, hogy ezért, de ez nem túl meggyőző érvelés. A papagáj például remekül utánozza az emberi hangot, pedig a gégefője csak egy egyszerű cső. Szerintem az a legvalószínűbb fel- 88 -

tételezés, hogy a főemlősök bal oldali agyféltekéje nem elég fejlett ahhoz, hogy artikulált nyelvet produkálhassanak. - Azt akarod ezzel mondani, hogy a főemlősők bal oldali agyféltekéjéből hiányzik a Broccaés Wernicke-terület?10 - Pontosan ezt. - Akkor miért képesek mégis megtanulni egy jelekből álló vagy egy mesterséges nyelvet? - Kétségtelenül a jobb agyféltekéjüknek köszönhetően. - Honnan tudják, hogy a jobb agyfélteke képes betölteni ezt a szerepet? - A kórtanból: azok az emberek, akiknek a bal oldali agyféltekéjük súlyosan megsérült (közúti balesetben vagy a háborúban), és akik e miatt a sérülés miatt részlegesen vagy teljesen elveszítették a beszédképességüket, arra azért képesek voltak, hogy megtanuljanak egy ahhoz hasonló mesterséges nyelvet, amilyet Premackék tanítottak Lana nevű csimpánzuknak. Minek tulajdonítható ez a képesség, ha nem a jobb agyféltekének, hiszen a két agyféltekéjük közül csak ez nem sérült meg. - Milyen érdekes lenne, ha ismerhetnénk azt az embert vagy előembert, akinek először jutott eszébe, hogy artikulált hangokat hallasson, mint ahogy a makákó Imónak eszébe jutott, hogy megmossa a krumpliját. - Az előember nem tudott ilyesmit kitalálni, mert anatómiailag ilyen szerve nem létezett. A bal agyféltekének kellett módosulnia ahhoz, hogy képes legyen az artikulált hangok képzésére. - És ez hogy történhetett? - Mutáció révén. Te is tudod, hogy ha egy egyénnek hirtelen megváltozik egyik génje, magával vonva valamilyen változást a külsejében vagy anatómiájában, ez a hirtelen változás örökletes, mivel egy gén megváltozása okozza. - Igen, igen, tudom: az albínók, a csupasz kutyák, a farok nélküli egerek, a buldogok... Tehát szerinted a bal oldali agyfélteke hirtelen módosult valamelyik gyapjas ősünknél. És egyszerre az az ötlete támadt, hogy üvöltés helyett megnevezze a dolgokat, ezért artikulált hangokat kezdett képezni. - Igen, eltekintve attól, hogy ez az ősünk nem volt olyan szőrős, mint ahogy képzeled. Ugyanis egy nő volt. - Nő? - Biztosan nő volt. - De hát miért? - Mert a főemlősök hímjei egyáltalán nem vesznek részt a kicsinyek nevelésében. Mivel a beszélőképesség félig veleszületett, félig szerzett tulajdonság, csakis nő lehetett az első mutáns, aki először gagyogott a kicsinyének artikulált nyelven... - Ó, Ed - kiáltott fel Suzy lelkesen -, milyen nagyszerű elégtétel ez a női nem számára! Ez a beszélgetés akkor hangzott el, amikor a szénát gyűjtötték Yaraville-ban a völgy rétjein (mivel a dombokon legelőnek használták a réteket). A fű a völgyben volt a legdúsabb, és ott is lehetett a legkönnyebben lekaszálni, mivel ott egyenletesebb volt a talaj. Szénakaszálás után, ha augusztusban elég eső esett, és újra kisarjadt a fű, a szezon végén ott legelhettek a birkák, amíg a rossz idő vissza nem kényszerítette őket téli szállásukra. Szénakaszálás idején minden évben felfogadtam egy szezonmunkást, hogy segítsen Pablónak. Nem kellett nagyon sokáig keresgélnem: a jelöltek maguktól jelentkeztek, többen is, mint ahogy szerettük volna. Pablónak és nekem már csak választanunk kellett. De a választásban nem voltak egyformák a szempontjaink. Én inkább a jó külsőt, a fiatalságot részesítettem előnyben, azt néztem, rokonszenves-e a jelentkező. Pablónak a jártasság és a fizikai erő volt a fontos. Abban az évben azonban, emlékszem, Pablóra bíztam a választást, mivel Párizsba kellett utaznom a konferencia miatt. Amikor hazatértem, bemutatta az újoncot, és később közölte, hogy nagyon elégedett vele. Bizonyos célzást is belevegyített a dicséretbe, mintha azt akarta volna megértetni velem, hogy a jövőben okosabb lenne, ha rábíznám a választást.

10

A bal oldali agyfélteke részei, amelyek az artikulált beszédműködést irányítják.
- 89 -

ahogy egy keresztényhez illik! . Nagyon is biztosan áll ő a lábán.de vajon csupán bosszú volt-e ez? . És ráadásul. keveset beszélt. akár az acél. amely olyan szép volt és annyira kék. csak egyetlen oka lehet. minden hiába.” De Juana még ennél rosszabbat is csinált. „Tudja. Ekkor kénytelen voltam arra a következtetésre jutni. lapos hasú és napbarnított arcú Harry Denecke olyan erős és jókötésű fickó volt. hogy kifizetem a biztosítási díja kétharmad részét. és százszor lejött a létrán. Pablo pedig dicshimnuszokat zengett róla. hogy Pablo egészen elképedt. Nagy szerencsére Pablót négy évvel azelőtt sikerült rábeszélnem.háborgott Juana. Meg is mondtam ezt Suzynek. a legcsekélyebb bizonyítékod sincs rá. különösen mikor Pablo három helyen is eltörte a lábát. Az enyém különösen.vagy kátránymennyiség.Dehogy csúszott meg. Mivel minden bizalmát a Szent Szűz közbenjárásába vetette. Harry érzéketlenül állta a támadás tüzét. és még ő haragszik. és szerette az állatokat: a birkákat.Ami az új segítséget illeti. De esze ágába sem jutott ilyesmi.folytatta. . Az egész idő alatt. az asszonyok egy kicsit furcsák. noha nem tudtam volna megmondani. Végül beleegyezett a dologba. . amikor hazatért -. s hamar ki is találta. őszülő bajusz.Ejnye.vallotta be nekem. Ám a félelmem fölöslegesnek bizonyult. gondolván.De hát most megcsúszott a lába. de az asszonyok. és már attól kezdtem félni. forró könnyeket ontva. egyébként Emmát is beleértve. bosszúból . Ezt a konyhában. Mindezt kiegészítette egy nagy. Soha nem vette még észre. ami arcának valami jóságos és férfias kifejezést kölcsönzött.aki minden este fohászkodott a Szent Szűzhöz. hogy bár igen megkönnyebbültem. És különös volt. azok futnak utána! Különösen a pékné. hogy megcsalna! . hogy ez a védelem elégséges nem segítette erőfeszítéseimet.mondta Suzy megfogva a vállát. amikor a kenyeret hozza. ha nem Isten büntetésének? Százszor is felmászott arra a tetőre az én uram. hogy szép volt a szeme.„szemezni” kezdett Harryvel. A yaraville-i asszonyok.90 - . amíg Pablo a kórházban volt. sokat dolgozott. hogy az ember nem is értette. hogy Yaraville-ban jelentős szolgálatokat tett nekünk. férjének több mint egy hónapos kórházi ápolását a betegbiztosító az utolsó centig kifizeti. még jobban rázendítve a sírásra. ami kikezdhetné kicsattanó egészségét. . Juanita . Juanita. és magához szorítva az asszonyt -. senora. hogy biztosítsa magát. mert javítás közben leesett a pajta tetejéről. hogy szemez vele az a puta de mierda? Mondhatott bármit Suzy. be is vallotta Suzynek. Az egész ügy túlságosan szépnek látszott. Mégsem nyerte el igazán a tetszésemet. Tisztességtudó asszony módjára azonban hetenként kétszer is meglátogatta a férjét a kórházban. Ezen eltűnődtem vele kapcsolatban. senora! . nem tetszett a szeme. hogy az összes többi erényéhez még az óvatosság is párosul. Sőt még azt is állíthatnánk. a kutyákat és persze Chloét is. ragyogó kék. a lovakat. már az első pillantástól kezdve. amit már mondtam . még azt is felajánlottam neki. . a látszat teljesen Pablót igazolta. Pablo igazán nem az a fajta. de közben olyan hidegen viselkedett vele. Látni való volt. bár Juana . se állandó foglalkozást. A széles vállú. Mégis valóban el kellett ismernem. hanem mindenkinek egyenesen belenézett a szemébe. szinte világított napbarnított arcában. hogy óvja meg férjét a balesetektől. hogy igen jóképűnek találják. Azt gondoltam. ejnye. hogy mi nem tetszik benne. senor . Egyébként nem dohányzott. hogy a Szent Szűz nem védte meg su marido. aki nők után futkos. Én járok pórul. Az azonban mégis elgondolkoztató volt. mint már említettem. Juana véleménye nem változott.Igen ám. hogy ilyen tulajdonságokkal és ennyire vonzó külsővel. Mi marido olyan ember. hogy holmi véres mexikói tragédia következik be Yaraville-ban a hős hazatértekor. hogy mi ez: Pablo hűtlen hozzá. nem ivott. nem titkolták. hogy nincs az a nikotin. Mert nem kerülgette az ember tekintetét. hogy nem talált magának ennyi ideig (negyvenkét éves volt) se feleséget. mégsem szerettem meg jobban emiatt.Hát minek nevezi ezt az esést. . úgy gondolta. örülni fog. Az az igazi oka a dolognak.Ugyan. . miért nem szemelte már ki magának valami híres cigarettacég reklámembernek. a kecskéket.Még hogy bizonyítékom. Nem tetszett a szeme. hogy amikor ilyen csapás érte őket.

amikor csak tudott. . hogy dühében ne legyen erőszakos: beszélt. Az arnhemi állatkertben a fiatal csimpánzok azzal szórakoznak. a vízvezeték-szerelő és a fiatal állatorvos. Sőt. Csakhamar megbizonyosodtam róla.Nem többet.És sokat beszélt? . hogy Chloé teljesen tudatosan használja ezt az eljárást. a lassabban mozduló családanyákat molesztálják. hogy teljes sebességgel levágtasson az úszómedencéhez vezető lépcsőn. Chloé felépülése olyan volt. hogy homokot szórnak egymásra. beszéljenek! Amikor María de los Ángeles visszatért Yaravilleba. úgyis el kell mennie tőlünk. mivel Suzyvel mindketten belemerültünk két párizsi előadásom szerkesztésébe. . Szóval úgy tett. Bébé-Amour viszont semmiféle tevékenységében nem tudta már követni: nem tudott kiszökni a házból.válaszolta. vízvezeték-szerelő és tetőfedő. Chloé nagyon örült. . hogy elmesélje. ha ezt elismétli. Megtartotta a szavát. mivel csak az apja beszélt vele angolul.kérdezte Emma. csak hogy elkerüljék a háborút. bár elég otromba tréfáik vannak. és igen leleményesen úgy irányította a dolgot. amikor megszidtam. vicsorítva. és őszinte megbánást mutatott. és agyonölelgette. hogy megy. mint valami újjászületés. hogy a szabadban legyen és mozogjon. és a következő jelet mutatta: „Gazfickó!” Emma.kérdeztem. Emma persze rögtön belement a játékba. melyet már leírtam: hüvelykujját az orrára téve.Chloé mérges! . míg szabadságon volt. egész nagyra tátja a száját. és rengeteget ivott. Chloé ekkor már nagy szükségét érezte annak.Miért mérges Chloé? . Ahogy pár szóval elmagyarázta. és nem mervén megtámadni a nagy hímeket. ő aztán egyáltalán nem titkolta. hanem még a reménytelennek tűnő párbeszédet is folytatják a potenciális ellenséggel. az anyja süketnéma volt. toporzékolva. .Nyakkendő szeret Chloé. aki Donaldot helyettesítette. Aztán egy kis idő múlva az a gondolat. .Chloé mond Nagy WC? Chloé. Egyszer Roger Fouts éppen a vállán vitte Lucy csimpánzt. amikor Lucy a nyakába pisilt.Nyakkendő nem szeret Chloé. Kétségtelen. hogy nevetni kezdett. egy szempillantás alatt felmászni kedvenc . elgondolkozott abban a tipikus testtartásban.nevetett Suzy. és megígérte. megcsókolta a megsebzett kezet. Felváltva volt juhász.Nagy WC. Sírt. És nem minden kajánság nélkül tette hozzá: .Csak attól függ. asztalos. beszéljenek!. . ezért meg kellett tanulnia a jelbeszédet. akik soha nem szakítják félbe a tárgyalást. mivel Emmának e téren nem volt semmi segítsége. . Dale. hogy van humorérzékük. . és közli Naggyal. Nagyon megkönnyítette a dolgunkat.Nem értem. mint mindig. Ami Chloét illeti. Sajnos azonban a régi dührohamai is visszatértek. . ha zavarba jött. Amikor egy csimpánz nevet. olyan hóbortosnak tűnhetett előtte.válaszolta. Nyakkendő nem ad alma. hogy Nagy WC. Harry minden tekintetben hatékonyan helyettesítette Pablót. Hamarosan lekerült róla a pelenka. két lábra állva.Nyakkendő piszok rossz WC. hogy kommunikálhasson vele. Chloéval is foglalkozott.mondta Chloé támadásra készen. ..91 - . vagy viccelődnek a másikkal. visszanyerte izomerejét. és a hajdani játékokat sem tudták többé együtt játszani. szaladt hozzám. majd lehajolt. mint én . . Mike Müller után.Nagy mond Nyakkendő nem ad alma. megverem! . mint azok az öreg diplomaták. beszéljenek!.Nyakkendő nem rossz . és crescendóban zihál. miként kerülte el a háborút a párbeszéd segítségével.Te persze egy cseppet sem vagy rá féltékeny. hogy Harry ismerte a jelbeszédet. eltűrném. hogy nem tesz ilyet többé. ha a szabadban volt dolga. megharapta Emmát. hogy fékezze saját erőszakosságát. De nem találta meg vele a korábbi bensőséges kapcsolatot. ugye? Pedig milyen szép férfi! . melyik testrészemet ütöd. nem tudta a medencét futva megkerülni. leereszkedni a dombon a kis tóig. A nevetésének több oka lehet: játékos és incselkedő természetű.mondta Emma. . hogy Harry a harmadik számú nagy szerelme Bill. Kiadtam a jelszót minden családtagomnak: ha észreveszik Chloén a düh első jeleit. farkasétvágya volt.Ha lenne rá okod.Mrs. . hogy elverj .Ha megjön Pablo. miért vagy iránta ennyire bizalmatlan! . Akárhogy állt is a dolog Juanával.

A litánia (ha szabad ezt a kifejezést használnunk a hangtalan jelek vég nélküli mutogatására) egészen addig tartott. mert túl lassúnak találták. Chloé nyöszörögni és sírni kezdett. A terepjárónak elektromosan nyílt a teteje. ha enyhe volt az idő. egyre viharosabb lett. Harry. a rövidebb utakon megengedtük. akkor újabb pénzdarabot kell bedobnia a nyílásba. s az idő múlásával egyre dühösebb.. és maga elé ültette a saját nyergébe. hogy ne akadjon bele a ló lába. mert félt. sem azt. Ellenkezőleg. Talán az anyjára emlékeztette. és véget nem érően hintázni a legmagasabb ág hegyén. s a két lovas elindult egymás után. a tetőn sétálgatni. A faluban a helybeliek megnyugtatása végett. hacsak valami csemege kísértésbe nem hozta az úton. ha Harry elvitte magával a faluszéli drugstore-ba a vadonatúj terepjáróval. A pénzdarabokkal még egyszerűbb volt az eljárás: megtanulta. félve. most már mi következünk!” . Azon a nyáron mégis e közben az ártatlan foglalatosság közben kezdte szidalmazni egy négytagú kölyökbanda.nyírfájának a csúcsára. amely nevetségesen kicsinek látszott hozzá képest. mivel a domboldalon lévő fű fanyar és rossz ízű volt a szokásos abrakjához képest. mintha borzasztóan el lenne foglalva.Mindjárt. Ekkor Harry megállította Vanessát. hogy tudott olvasni. amelyet nem sokkal azelőtt vettem. figyelmeztetett rájuk. ha nem tud semmi munkát adni. Chloé pedig.Mit ért ezen? . Dale . hogy megkapja kedvenc csemegéjét. amikor elmesélte a történetet. Aztán rövidebbre fogta a Tigris kantárszárát. Tigris lemaradt az emelkedőn. amikor kényelmesen elhelyezkedett a szeretett férfi karjában. nehogy kárt tegyen a gyümölcsös és a zöldséges részlegekben. Bizonyára a tapasztalatból indult ki: felváltva kell nyomogatni egymás után a gombokat.Például ezt: „Te makákó. és otthagyják. magának pedig Vanessát. De mikor Harry elért a dombokig. . hogyan kell egyetlen gombnyomással kinyitni. tanítványunk elkezdett jeleket mutogatni.Bajusz (ezt a nevet adta Harrynek) ad pénz. aki iránt Harry valami barátságfélét érzett. De Pablótól eltérően.kérdezte -. hogy egyedül marad. s ha a fagylalt nem jelenik meg. a fagylaltautomatához húzta Harryt. rövid pórázra fogva Chloét. hogy felmásszon az ülése támlájára. Chloé pedig odabújhatott széles mellére. és emlékeznie kell. hogy Chloé számára a séta legkellemesebb percei azok voltak. elöl Vanessa. és ne folytassa szokásos akrobataművészetét. . Chloé azonnal megtanulta. a karjába fogta Chloét. elvihetem Chloét sétálni? Ő maga pompásan ülte meg a lovat. Tigris engedelmesen követte őket. aki mindig úgy intézte a dolgait. az autóban pedig azért. mögötte Tigris. Mégis. nem állítom. a vásárlást befejezve. felkapaszkodni egy toldaléképületen Yaraville tetejére. Vanessát. hogy váratlanul a nyakába varrok valami kellemetlen munkát (és számára majdnem minden tőlem kapott feladat ebbe a kategóriába tartozott).Szidalmazták.. hogy minden pénzdarab bedobása után vár egy keveset. eridj már a fenébe.kérdeztem Deneckétől. újra felszállt Vanessára. Emma révén tudtuk meg. hogy elrontja nekem. amíg Harrynek dolga volt. mivel be volt gyűjtve a széna. Ami a fagylaltfajtákat illeti. hogy melyik a kedvenc fagylaltjának a helye. Amikor Harry belépett a drugstore-ba. és fittyet hányva nekünk a magasból. leülni az egyik kémény mellé. Harry? . mivel süket volt. hogy melyik fagylaltot válassza. s nem féltem. . Soha nem tévesztette el sem azt. hogy akadnak üres órái. Jóformán Emma volt az egyedüli személy. adott neki pár pénzdarabot. vagy ami még veszélyesebb. .92 - . hány érmét kell bedobnia a készülékbe ahhoz. hogy Harrynek most már kevés dolga akadt. Harry felnyergelte Chloénak Tigrist. vadul rángatva a pórázát.Bajusz ad pénz. és kidugja a fejét a nyitott tetőn. Az autóban és a faluban azonban határozott rendszabályok szerint kellett viselkednie: nyakörvet és pórázt hordott. hogyan zajlottak le Harry sétalovaglásai Chloéval. a birkák pedig a szögesdróton belül voltak. .Mr. . hogy azt a látszatot keltse. Fogadni mernék. de viszonylag ritkán állt meg. ezért szívesen kölcsönöztem neki a kancámat. De azt is nagyon értékelte. Meg kell említeni. Harry nem próbálta leplezni előttem. hogy ne másszon fel a kocsi tetejére. leszállt róla. ahogy a készüléket működteti.

és jól megleckéztette. .Igen. hogy megtámadja őket egy majom? . agyoncsapnám a majmát.Szó sincs róla. Mr. . . vagy valaki telebeszélte a fejét? E tekintetben hamarosan felvilágosítottak. azon csodálkoztam. Jól jegyezze meg. A „majom” hallatán jött méregbe. Mr. éppen idejében rántottam el a pórázát. mi történt az előbb a drugstore-ban? .És nagy örömét leli benne? . és a „mocskos majom” is közöttük van. ha megharapta volna a fiamat. de vajon a hangadójuk magától bosszantotta fel Chloét. A motorház tetejét érte a kő.Megharapta? . Dale . Mr.Ezzel arra céloz. vajon ellenségesek vele.Mr. hogy tűrhetetlen. Nem ért hozzá egyikükhöz sem. Chloé akkor már a hátsó ülésen feküdt.Nick Chloét akarta eltalálni? .Jogomban áll. és azt mondta: „Hallod. meg sem harapta őket.Nem támadta meg őket. még ha csak feltételesen emlegeti is a dolgot. . . Mikor Suzy abbahagyta a teraszos ágyások locsolását. hogy a beaulieu-i gyerekek nem léphetnek be egy drugstore-ba fagylaltot venni anélkül. mivel nem ez történt. Mr.Nem értem. Harrison. hogy a majma megértette a gúnyolódást? . kijött a drugstore-jából.Nick ilyet nem mondott. Hát a srácokkal mi lett? . Dale.Mert soha nem hallotta azt. hogy „csúnyának” találta magát.Mr. a négy közül hárman csak nevettek. . de más-más okból. ami nekem tetszik. . és rettegésben tartsa. amikor ön arról beszél.Még ez a szerencse.Igen. Ez volt az első eset. hogy felingerelték és kigúnyolták Chloét.Nem. de már megjátssza a kemény fiút. Csengett a telefon. Mr. . . . egyikük megdobta kővel a kocsit. Engem pedig kellemetlenül érintett a dolog. A „majom” szót viszont nagyon jól ismeri. ő. Igaz. Dale. . . elmondtam neki a történetet. Nem harapta meg Nicket. miért bosszantó. Smith meglátta.Chloé megért körülbelül háromszáz angol szót. hogy csak gyerekekről volt szó. hogy Suzy is hallhassa. Dale. vagy csak szórakozni akarnak. Dale. Mr.Nick nem „majomnak”.Megfordult a fagylalttal a kezében. leültem.Nick nevezte „mocskos majom”-nak? . Mr. hallotta. . . hogy be akar perelni? . De nem mentek nagyon messzire. Bekapcsoltam a hangszórót. A negyedik fuserált el mindent. amikor tényleg az. hogy a „mocskos majom” arra emlékezteti majd Chloét. Azt mondtam. hogy ellenségesen viselkedtek Chloéval a faluban. hogy a majma vicsorogva rátámadjon a fiamra.Fölösleges róla beszélni. amikor egy nőstény csimpánz képét mutattam neki. hogy melyikük? .Tudja. Harrison.93 - . Dale. hogy „makákó”. Bementem a nappaliba. mint egy veszett kutyát. Nick Harrison. .Igen. . És tudja. .szólalt meg egy reszelős hang -. . csak nem akarja elhitetni velem. hogy agyon akar csapni egy állatot. amit mond. Tudja. hogy azt feltételezzem.. Szemmel láthatólag azon gondolkozott. hanem „mocskos majomnak” nevezte Chloét. .Nick és a pajtásai rosszul tették. te mocskos majom. Mr.Megharaphatta volna. ha valakit majomnak neveznek. Többször is hallotta már.Két tanúm is van rá. Nem nagy a kár. és elképedve bámult rájuk.Megijedtek és elpucoltak. Dale. Fiatal gyerek. amely a tulajdonomban van. nincs még tizenkét éves sem. és egyáltalán nem látszottak rosszindulatúnak. és felvettem a kagylót. Harrison volt az.És maga szerint normális dolog. Másrészt azonban nagyon is helytelenítem.Nem. Csendben teáztunk. .És Chloé mit csinált erre? . mindketten gondterheltek voltunk. Csak egy kis helyen ment le a festék. Fenyegetőzve rontott Chloéra. Suzy félt. mert mikor beültem a volán mögé. pusztulj innen!” Ekkor dühödött fel Chloé. hogy a „makákó” szó közömbösen hagyta.Azt nem mondtam. és rávetette magát.

döglenek a birkái. amit megmondtam..Adnék én magának egy tanácsot. be akar perelni vagy nem? .kérdezte Harrison dühösen -. hogy hazahozzam Yaravilleba.Akkor meg minek emlegeti a tanúit? .. Harrison. nem gondolja.És igaz. Pickle-t. mert a földre vesztegette a magját.Persze. akik békés állatokat zaklatnak.Tudod. . de akkor ne sétafikáljon vele Beaulieuben! Megzavarja vele a közrendet! . . mint ő? .Nem. hogy esztelen gőgömben megpróbálom kijavítani a Teremtő munkáját. nem hiszem. és nem vagyok köteles beszámolni róla önnek. mint egy gyereket. és kővel dobálják az autókat.Ó. senor. 11 A világon semmit. és ő duzzog miatta három hétig.Megmondtam.Hát jó. . amit tudok. Minthogy soha nem is tett mást. szegény asszony egy kicsit keveri a dolgokat. Dale. senor . hogy miért haragszik? . de semmi sem sikerül neki. . . aki ezt gondolja.. hogy az én számból hallja azt a szót.. az Úr azért sújtotta agyon a villámával Onant. Következésképpen el kell készülnöm rá. És nem én vagyok az egyetlen Beaulieu-ben. .Ha jól emlékszem. senor! Nekem törik el három csontom. .Nada y nada y nada.Mr. Utazás közben újra elkezdett panaszkodni Juanára. Augusztus huszonnyolcadikán elmentem a klinikára Pablóért.Csak tessék. Azt mondta. de nekem is jogomban áll. egyszerre csak azt mondja. . . te nem ismered! Egy távoli farmon lakik. .Nem hiszem. Ahogy ülünk a kocsiban. hogy kik azok? . hogy Nick rettegett volna.Igen. jogában áll..Mr. Egyszer megszólított az utcán Beaulieu-ben. hogy egyszer agyonsújt a villám.Nem.Meg talán a cojoné-juk után.És most nem éppen azt csinálja? . . Szerintem nagy baromság. hogy valaki meg akar tanítani egy majmot beszélni. . Dale . ..Talán ketten-hárman igen. hogy egy majmot tanítsak meg beszélni.„Istentelen dolog”? Megkérdezted tőle.Hát ilyet. akik ugyanúgy gondolkoznak. Nincs több mondanivalóm.Egyiküket ismerem: az öreg Mrs. minden jó tanácsot örömmel fogadok. hogy egy vadállatot tart otthon.Egy szót sem hiszek az egészből.Ki ez a vadbarom? . hallgattam.Erre is két tanúm van. . a felesége otthagyta.Na és mit válaszolt? . . „kímélje magát”.11 Én mondom magának. .Azok zavarják meg a közrendet. hogy az orvos azt tanácsolta neki. Mr. megérik a pénzüket az asszonyok. Jó éjszakát! Amikor visszatettem a kagylót. és közölte velem. Pablo? .Megkérdezte tőle. . hogy szabadon kinyilvánítsa a véleményét. Mit jelenthet ez? .nevetett Suzy. de mindig csak pofákat vágott.Az a maga dolga. Marakodik a szomszédaival. És tudja miért? Mert a micsodájuk után mennek. A férfiak meg a fejük után. . Mert meglátogatta ugyan a klinikán.mondta Pablo csodálkozva. mint Onant. Suzy lesújtva fordult felém: . ha annyira ragaszkodik hozzá.Nem hiszem. Két perccel később ugyanis megdobta kővel a kocsimat. melyet ő olyan gyakran használ.94 - . A férfiak a fejük után mennek. Ugyanúgy. elmondhatom. nem. hogy miért? . . .Mert láthatólag kétségbe vonja a szavaimat. .Tudom.De hisz a kettőnek semmi köze nincs egymáshoz . és úgy neveli. Nem rossz a földje. hogy akadnak olyanok Beaulieu-ben. .Persze hogy megkérdeztem. hogy istentelen dolog azzal próbálkoznom..

Suzy odajön hozzám. hogy estére elbúcsúzzunk Chloétól. hogy megrágalmazza a férj előtt Józsefet.mondja Suzy -. Majd holnap megkérdezzük tőle.mondja Suzy.Azt mondja. hogy eszedbe jutott lelakatolni a csónakot. pedig még az evezőkkel sem tud bánni. Felkapok egy köntöst.Megölelte Chloét. . és mielőtt bementem volna a klinikára Pablóért. Legalábbis így érzem. Harry ezután újra átment az ebédlőn. . beleegyeztem a dologba. Kihasználta. . Előre megfontolt szándékkal szökött el. hogy nem. mivel nem találok semmi örvendeteset abban.mondja rosszkedvűen Suzy. sem azt a leírhatatlan rendetlenséget. . Juana meglehetősen hűvösen vett tőle búcsút.Eltűnt? Nem lehet messze. és elkószált valahova. míg melegítőt húz. és nagyon dühös vagyok. amely a gyerekszobától elválaszt bennünket. gondosan ügyelve arra. Minden világos. sem Chloét. Kopogtatnak azon az ajtón.Aztán hozzáteszi: . Este. s hogy a kutya természetesen utánament. hogy Chloé kinyitotta a belső reteszt. de azt nem felejtette el neki.Minden pillanatban ott kell lenni a sarkában.kérdezi Suzy az ágyból.Pedig az a legvalószínűbb. mivel azt jelentette.Mindkét oldalon. Pár perccel később Emma bekopog hozzánk. én pedig öltözni kezdek.Mondd. .Leginkább az Elsie szobájában. Lemegyek a földszintre. és eldugta. hogy elmegy. kivettem a bankból kétezer dollárt papírpénzben.mondom. és a reggeli csókja épp csak egy picikét nyomatékosabb.Biztos Chloé viccelődik . Még szerencse. Emma elmegy. és tea után átadtam neki egy működési bizonyítvány kíséretében. De mivel Harry olyan nagy szolgálatokat tett nekünk.Harry közölte velem. hogy a folyosóra nyíló ajtó nem volt kulcsra zárva. megfeledkezve róla.A gyerekek szobájában is kereste? Int. Emma ismét megjelenik az ajtóban. ugyanolyan szűkszavúan beszélt. ellopta a kulcsot. mint általában lenni szokott.95 - . augusztus huszonkilencedikén van a születésnapom. Suzy kinyitja az ajtót. hogy felmehessen az emeletre búcsút venni Chloétól. Képes lenne körbecsónakázni a tavon. a teraszra nyíló ajtó pedig tárva-nyitva van. de megtiltom. hogy sehol nem találja Chloét. . A legcsekélyebb figyelmetlenség. de nem mondta neki.Majd így folytatja: .Ne olyan gyorsan. ahogy általában szokott. Tehát nem Chloé az. . már el is szökött! Ott lesz a háztetőn vagy a nyírfa tetején. Odafordulunk hozzá. vacsora után Harry búcsút vett tőlünk. Egy félórával később. . hogy az átjáró ajtót nyitva hagyja maga mögött. . . Putifár felesége nem ment el odáig. ne költse fel. kihasználva. Tegnap este Chloé. Egymás után benyitok a gyerekek szobájába. . amikor magunk is felmentünk. Emma! Megismétli a jeleit. hogy Emma nem süket. A szóban forgó arcot elönti a pír. amit mindenütt maga után szokott hagyni. s tessék. mely tele volt a legnagyobb dicséretekkel. hogy a Pablo megérkezését követő nap elmegy. hogy egy évvel idősebb vagyok. Suzy engedelmeskedik az utasításnak.Megnézem . Kézjelekkel mutatja. . s az arca nem árult el semmiféle érzelmet.Nevelhetetlen! . hogy Emma rövid ideig nincs ott. Emma így szól hozzánk: . de nem találok semmit. hogy készpénzben és ne csekkben fizessem ki a bérét. hogy ott van . s már megyek is. A kérése elég kellemetlenül érintett. nem találja a kulcsot. . Remegő kézzel szaporázza a jeleket. . és a bejáratnál két dolgot veszek észre: nincs ott Roderick. Másnap. Amikor be akarja csukni a gyerekszoba folyosóra nyíló ajtaját. Most megemlítem ezt. hogy semmibe vették a bájait. és nem dobolnak. hogy a ruháit próbálgathassa. és kinyitom az ajtót. Mindebből arra következtetek. és azt is kérte. Kopognak.Az én arcom is megcsókolta. hogy nem számolhatom el a bérét a rezsiköltségekkel. De nincs időm hosszan mérlegelni az érzéseimet. hogy felköszöntsenek. Aztán bement a konyhába.mondja Suzy. ahol megfordul. hogy keresse meg . Az ajtónyílásban Emma jelenik meg sápadtan és rémülten.Mit akar? . hogy eltűnt Chloé. és engedélyt kért tőlünk. .

Harry nem indult még el. s nem találja ott a kocsiját. . én a másikról. de nagy szükségem van pénzre. hirtelen átjárja a felismerés.De hisz nem láttam.Biztosan meggondolta magát . Azt hittem. megcsodálnám.Szent isten . mint egy autós. milyen gonddal hajtogatta négyszögletesre lepedőinket és takaróinkat.Megkeressük. amikor meghallotta. Aztán meg soha nem vinné el a terepjárót úgy. Harry volt az! Most már futunk az istállóhoz. Denecke” IX. hogy egészen izgalomba jövök.Pablo? . most örülsz. de csupán Dick. hogy csodálkozni és nyugtalankodni kezdek. Az istállóban minden ló ott álldogál engedelmesen a maga bokszában. amikor a bejárati ajtóhoz érünk. Egyedül Tigris élénkül meg a jöttünkre. Minden kisöpörve.Chloé bizonyára elbújt.Biztos vagy benne? De miközben hangot adok kétkedésemnek. s amikor ismét elhaladunk a garázsok előtt. hogy a retesz nem elég. Mr. . köztük van Tigris is. Megáll. hanem csak amolyan kocsiállások. Felém fordul. nem sokat kapnánk értük. Ha nem lennék annyira felháborodva lakójának alávaló gaztette miatt. Ekkor egyszerre ugyanolyan hitetlenkedő megdöbbenést érzünk. . hogy hiába van sok kocsink. Felmászunk hátul a Harry lakrészébe vezető deszkalépcsőn. Tekintetem hitetlenkedve járja körül a szobát. a szeme szikrázik.Ugyan. A terepjáró nincs ott. . Olyan biztos voltam benne. Amikor a túlsó homlokzatnál összetalálkozunk. megjegyzem.Mindig mondtam. hanem ez a pasas! Akkor vette ki a zárból.Nézd csak .ha a gyerekek is idehaza vannak. már hajnalban elmegy.felelem -. kifényesítve.Ó. A farmra a kis teherautóval jár. csak Harry ócska Fordját találjuk ott a Harry kis lakásához vezető deszkalépcső lábánál. ha pénzzé akarnánk tenni. Voltaképpen nem is garázsok ezek.kérdezi Suzy elfúló hangon. még az ablaküveg is tisztán ragyog.mondja Suzy..feleli. Suzy . Üres. hogy elbúcsúzzék Chloétól. letörölve. ahol leparkolt. a szavak szinte összetorlódva buknak ki a szájából: . melyek a napsütéstől és az esőtől védik a járműveinket. Kulcsra kellett volna zárni az ajtót. az orrlyukán fújtatva cukrot kunyerál. fejezet Ahogy Suzy szóhoz jut. vagy fél tucat kocsi áll ott egy vonalban. .Pablo csak fél kilenckor kezdi a munkáját . mert már mind le van strapálva. . .Kerüljük meg az épületet . annyira bízom vizuális észlelésének pontosságában.szólok rá szárazon -.96 - . . a kutya fekszik mellette. ha nem Tigrisnél az istállóban? Az istálló felé menet elhaladunk a garázssor előtt . és milyen kínos pontossággal helyezte őket egymásra az ágy fejénél. Ed. amikor eljöttünk a garázssor előtt. ne veszekedjünk . és kifogástalan rend van benne. hogy el ne kérné tőlem. . Dale! Elnézést a terepjáróért és Chloéért. bocsáss meg.Nem Chloé dugta el a gyerekszoba kulcsát.Kivéve a terepjárót . Hol lehet másutt.mondom -.kiáltja Suzy -. Az asztalon szembeötlő helyen egy gépelt üzenet vár ránk. hogy már itt sürgölődne. ha visszamegy oda. . Visszasietünk a garázssorhoz. párhuzamosan. kezét a kezembe csúsztatva. amikor tegnap este idejött. . hogy új életet kezdhessek. hogy Chloé csak Tigrissel lehet. és semmi jele annak. Csendben visszaindulunk a ház felé. . hogy igazad lett? .suttogja Suzy hangtalanul. .feleli Suzy. Suzy az egyik oldalról kerüli meg az épületet. hogy jövünk.

Írásban kér bocsánatot a lopásért. .mondja Suzy. nem vetted észre. .zokogja. Bárki írhatta. .97 - .Nem egészen így van . hogy ha erre kerülne sor. nem szükséges kulcs. . se kerítése. hogy hármat. Emma! . Hallgatok. aki nem akar! . ott lóg a konzolon. és társasága is van. Davidson az.Amikor elvonult lefeküdni. eddig mindebben soha nem találtál semmi kivetnivalót.. mosolygó kék a szeme és barátságos a mosolya.És a terepjáró? Hol hagytuk a slusszkulcsát és a forgalmiját? A kesztyűtartóban! Amikor a birtoknak se kapuja. Végigsimítom a tarkóján göndörödő rakoncátlan fürtöket. minden agresszivitástól mentes hangon közli. Roderick utánament. a kulcstartón! Az viszi el.mondom szárazon -.Előző nap kölcsönkérte az írógépemet és három papírlapot. hogy ahhoz. hogy ki tudja békíteni az embereket. felvonja a szemöldökét.Suzy .Valószínűleg azért. és a válla fölött látom. hogy hiányzik? . hogy megtaláljuk? . mert akkor Chloé nagyobb biztonságban érzi magát. Nem volt nehéz dolga. Homloka magas. hogy Emma és Juana ott állnak a konyhaajtóban. A terepjárót is. Ajtót nyitok. hogy fogadjam. hogy egy bizalmasunk lop majd meg bennünket? . hogy igen .kérdezi kis idő múlva halkan. hogy elég a retesz. . Mindenkit elzavar. Beleroskadok egy fotelbe. de az az érzésem. A középsőt használta. meg aztán Roderick is ott van a bejáratnál.Kit zavar el? Ezt a gazembert ugyan nem! Olyasvalakit nem. Ha gondatlan voltam. mint amennyit érzek. és sírva fakad.mondom. . Az üzenet tehát nem számít vallomásnak.Ez aztán nem mindennapi tolvaj.Juana. Felállok. Röviden elmesélem az eseményeket. Suzy odabújik hozzám. Úgy gondoltuk.Jöjjön be. egyszerűbb.Chloéról tudok adni. Kopognak az üveges ajtón. hogy nem találnak rajta más ujjlenyomatot. és a térdemre ültetem.Dehogynem . . Ebben a szerepben az is segíti.Láthatnám ezeket a bizonyítványokat meg egy fényképet Chloéról? És egyet Deneckéről? . lenne szíves kávét készíteni mindnyájunknak? Davidsont nagyra becsülik Beaulieu-ben ügyességéért és azért a tehetségéért. Csak az nem jön be. mert rendkívül dicsérő bizonyítványai voltak az előző munkaadóitól. és nagy léptekkel visszamegyek a házba. mint a saját magukét. hogy egyáltalán nem jellemző a szakmájára a külseje. Magamhoz szorítom. és felhívom Davidson seriffet. .mondom. . Ahogy leteszem a kagylót. magához vette a bejárati ajtó kulcsát. amelyhez nem ért hozzá.Hogy sejthettük volna előre. A nappali szobában fogom a telefont.Miért? . mert amikor kijött a házból.Mert a lehető leghamarabb eladja. akit jól ismer.És a másik zár? Az nem retesz! Miért nem zárjuk be soha kulccsal? .Gondolod.Te is nagyon jól tudod. Belül retesz van. . még soha nem volt alkalma arra. s valószínűleg kesztyűben gépelt. Suzy utánam jön. ha a kutyát is magával viszi. Ön fogadta föl dolgozni? .Soha nem zártuk be. Nem válaszolok. azaz vállalja a bűnt. . .Elképzelhető. Denecke pedig úgy vélte. . . ölében a félig alvó Chloéval. Szívélyes. . A „Denecke” aláírást szintén géppel írta.Ne veszekedjünk .Pablo szerződtette. . hogy ne bukjon le vele. s amikor odanyújtom Harry üzenetét.mondom több optimizmussal a hangomban.Hármat! Világos. hogy Beaulieu-ben gyilkost tartóztasson le. azt is a legudvariasabb szavak kíséretében tenné.Hát Roderick? Rodericket miért vitte el? . lemegyek a deszkalépcsőn. hogy a bejárati ajtót belülről bezárjuk. de Deneckéről nem. Biztosak lehetnek benne. te is osztozol velem a felelősségben. . aki akarja! De hát te zártad be az ajtót este.Emma kapott egyet tőle. . Hátat fordítok neki. odahúzom magamhoz.

Miért? . Amikor a fény kialudt. Jóképű férfi. Felment az emeletre.Szóval ez a tolvaj egy tökéletes ember . csupa kedvesség és huncutság.Ha valaki egy csimpánzzal utazik. . Kék szemű.Emmára nézek. seriff .folytatja Davidson -. és csak akkor gyújtotta be a motort.Száznyolcvan centiméter? .98 - . eladja a terepjárót.Azért.Mr. hogy melyik úton indult el Denecke. nem dohányzik. tegnap hány órakor feküdt le? .kérdezi Suzy -. én pedig megkérem. hogy átjusson egy másik államba.De nem hallottuk a motorzúgást. .Hát ez hiba! Figyelmeztetni kell majd rá Pablót. . . ha még a zubbonyát is felcseréli egy kabátra. Először is megszabadul a kutyától. Chloé képét még hosszasabban nézi. a farmerét pedig hagyományos hosszúnadrágra. keveset beszél. . .Szereti az állatokat? .Milyen emberi a tekintete. mi is így csináljuk. ahogy csak teheti. ha lemerül az akkumulátor. nem olyan feltűnő.Igen . Denecke fényképe nem tetszik Davidsonnak. mint ön. Ha leveszi a kalapot meg a szemüveget.Pablo nem kérdezte tőle. rögtön értesítsenek. . napbarnított. Márpedig ebben az országban nincs olyan sok cirkusz. Nem az a fajta.mondom -. és Rodericket magához édesgetni. miért hagyott nekünk üzenetet Denecke? Ez azt jelenti. pontosan ilyen! . . biztosan várt még egy jó ideig .Miért nem egy állatkertnek? . a bajusza meg a száját. összeszedte a ruháit. hogy miért? .Mennyi dicséret! De valami nem stimmel. Davidson egymás után elolvassa a működési bizonyítványokat. . A kalapja eltakarja a homlokát. de legkésőbb éjfél után egy óráig.mondja Davidson. mindenben a tökéletességre törekszik és aggályoskodó. hogy másnap már körözik a személyleírását. Ha Roderick visszatér.Tizenegy óra tájban.Megadta a bátyja címét? . eladja Chloét egy cirkusznak. .Igen.Denecke bizonyára a parkolóból figyelte a szobájából kiszűrődő fényt. a napszemüveg a szemét. Szeretnék többet tudni a külsejéről. legurult a lejtőn. Milyen magas? . . Aztán.Mondja.Bizonyára kitolta a földúton a kocsit.Kisportolt. és leborotváltatja a bajszát.Állítólag a bátyjánál dolgozott egy ohiói farmon.kérdem. amelyik kockáztat. egészen más ember lesz. Elpirul. .Nem. Az utóbbi négy évből nincs egyetlenegy sem. Cirkuszban kevésbé törődnek az ilyesmivel.legalább éjfélig. hogy váltságdíjat fog kérni Chloéért? . Régi a keltezésük.Igen . . . Az elmondottak alapján ez egy óvatos ember. És nem mindegyik mutat be csimpánzszámot. Testes? . hogy ezt az utóbbi négy évet börtönben töltötte. . és vesz egy lakókocsit. Dale . .A körözés szempontjából nem sokat ér. Ha megvizsgálnánk a lábát.Körülbelül akkora.Nagyon. Pablo megkérdezte tőle. Aztán egész éjszaka vezet. hogy keresse meg titkos álmainak fotóját a szobájában. Meglehet. Nem iszik. . . .mondja Suzy hálásan -. ha egy kempingben alszik. és berakta Chloét meg Rodericket a terepjáróba. nem hiszem. otthagyja az országúton. . izmos. mintha egy motelben. Aztán már gyerekjáték volt kinyitni a bejárati ajtót a megszerzett kulccsal.kérdezi Suzy. Magam is mindjárt megkeresem Chloé fényképeit és Denecke bizonyítványait.Ez elég átlagos termet. mert egy állatkertben érdeklődnének az állat eredete felől. . hasznos adatokat kapnánk arra vonatkozóan. mikor már elég messze volt a háztól. Különösen. magával vitte Chloét.Innentől kezdve valószínűleg a kővetkező a forgatókönyv: gyanítja.

Számomra pedig tudományos anyag. Egyszerűen nem ettem. Estefelé azonban. magas homloka ezer ráncba szalad. Az FBI szempontjából azonban csak egy állat.Mennyit? . majd ismét Suzyt. ezt az újabb csapást már nem bírja el. akkor az FBI-ra tartozik az ügy. . Phyllis is megöleli Suzyt.99 - . hogy hazajön. ~ Ön mit fog csinálni? .Szép summa. és én sem vagyok sokkal jobb állapotban.Mi a véleménye.mondja Suzy. Dr. . hogy mit csinált? Mi ez? Cinizmus? Vicc? . még dolgozni sem. sőt mutatványokat végez a póniján. Talán félt. hogy Denecke eladja majd egy cirkusznak? . Egyszersmind akaratom ellenére meglep a megjelenésük. hogy Denecke megírta nekünk. .Istenem. mint egy családtag. Ez meghat. milyen borzasztó csapás! Én magam is ilyen szánalmas helyzetben voltam. Miután Davidson elmegy. semmi nem érdekelt. nem aludtam. Annyira nyilvánvalóak.támad rá Suzy agresszíven. Szerintem úgy érezte. Tud lovagolni. hogy Chloé megszökött.Gondolod? . . . Könyvet akarok írni róla. . ki sem mozdultam a házból! Szegény Suzy! El tudom képzelni.kérdezi Suzy.Körözési parancsot adok ki az államunkban. telefonálok Donaldnak. Akrobatikus képességei vannak. mivel gyermekrablás történt .Chloénak van kereskedelmi értéke? . Davidson fölvonja a szemöldökét.Megmarad az aszfalt nyoma a lábán? . Rettenetesen hosszúnak tűnik ez a nap. nemcsak az úttesten fog jönni.A tények önmagukért beszélnek. . Már mondtam.kérdezi Suzy. hajlandó lenne jutalmat adni annak. drága Suzy! Milyen szomorú vagyok miattad! Milyen csapás. aki nyomra vezeti önöket? .Természetesen.Ó. hanem a szélén is. mert általában nemigen szokta kimutatni az érzéseit. mit érezhetsz! .Azt hallottam. Dale . Valami tompultság vesz rajta erőt. S nem fognak mozgósítást elrendelni holmi állatlopás miatt.Mrs. . Alig pihente ki a Chloé betegsége miatti fáradtságot és izgalmakat. aki arra következtetne belőlük. s már ömlik is belőle a szó.kérdi -. Esetlenül és zavartan szorítja magához. Megért ötszáz angol szót. Semmit sem tudunk csinálni. némileg visszanyeri életkedvét. Aztán gyorsan leteszem a kagylót. aztán egy füst alatt engem is. Az ön szemében ő egy személy. de ha lesz annyi esze. hogy nem hozzuk kapcsolatba a terepjáró és Chloé eltűnését.És ön? . Olyan. és eljuttatom a szomszédos államokba is.válaszol türelmesen Davidson -. . mit érez Chloéval kapcsolatban.Ha Denecke átmegy egy másik államba. és révedezve néz rám. nagyon is megértem. hogy megbeszéljük a dolgot. . Felvázolom a helyzetet. Úgy véli tehát . dehogy! Ennek az embernek egyáltalán nincs humorérzéke. Dale. .Chloé nem csupán a kedvenc állatunk. amikor elveszítettem szegény Leopoldomat. alkalmas ez az állat egy cirkuszi szám előadására? .kérdezem -. és kérem.Biztosan.Ez a legvalószínűbb. Mr. Suzy szokatlanul hallgatag. Mary veszi fel a kagylót. Amikor Hunték megérkeznek vacsorára. . Jelenleg több ezer dollárt ér..Az nem. jöjjenek át hozzánk estére vacsorázni Donnal.Ötezer dollárt. Mary átöleli Suzyt. .Igen. Hülyének kell lennie. Dale. . hogy fel kell tennie az i-re a pontot. hogy beszélni is tud. hogy miért. és ki is tudja őket fejezni beszédjelekkel.Szerinted nem elképesztő ötlet . mivel Mary olyan képtelenül magas és szögletes Suzy mellett.Beszédjelekkel fejezi ki magát. minthogy serénykednie kell a vacsoraasztal előkészítésében Emmával. .

aki egyáltalán nem érdemelte meg. S még csak azt sem tudjuk. foszladozó felhők nyugat felé rohannak. Mint általában. Már a kávénál tartunk.Hát persze. hogy ha ő beszél. mintha kelet felé futna a hold. Noha megérkezésekor arról biztosította Suzyt. már holnap megcsináljuk.Egy ilyen dolgos ember! .100 - . Várunk. Éppen csak hogy horkolni nem kezd. hogy hallgathatunk is a társaságukban. A kettő közt nincs semmi hasonlóság. Phyllis rögtön jól bebugyolálja vele magát. most is túl lenge s mélyen kivágott ruha van rajta. Hunték azonban szemmel láthatóan nem mernek magunkra hagyni bennünket. Augusztus vége van. jó lenne. hogy visszamenőleg megalázónak érzi. Néhány elejtett szavából úgy láttam. Egyedül ő érzi jól magát. És nagy a valószínűsége.. a másikon fehér. és nincs mit tenni! A szó szoros értelmében tehetetlenek vagyunk. és vele. ha valaki ennyire tökéletes . hanem kifejezetten fekete.mondom. mert érzik. hogy egy olyan férfi iránt mutatott érdeklődést. hogy szükségünk van a jelenlétükre. A fénykép miatt elolvassák a szöveget. hogy elrabolták Chloét. Későre jár. hogy folytassa inkább ő. mint hogy a széken üldögéljünk. Ezért kellene fénykép. Mintha hirtelen ránk zuhanna az éjszaka. de senkinek nincs kedve válaszolni rá. sűrű és fenyegető. fekete. Nem zavar bennünket. tiszta este van. bár ez bizonyára csak illúzió. . megadom a Chloéra tetovált számot. ezen a vékony sárkérgen. illetve tehetek: közzéteszek egy felhívást Chloé eltűnéséről az állatorvosi szaklapban.Valóban így gondolja.. Odaért! Elsötétül előttünk a terasz. milyen ápolt volt.A szakmabeliek azért át szokták futni. Chloé nem halt meg. Juana rögtön a vacsora után felszolgálta. mit éltünk át. az kirántja kábultságából. melyet kis szürke fellegek előcsapata kezdett elfátyolozni. . de nyitva hagyjuk a teraszajtót. ad neki egy vállkendőt. előrenyomuló felhőcsapatot figyeljük. milyen jóképű! Ki hitte volna.vagy kilencórányi előnye van vele szemben. Phyllis időnként mond valamit. Mivel az egyik oldalukon szürke. de néhány szó után megkérem Suzyt.mondja Suzy felemelve a hangját -. a levegő is hűvösebbé válna. . szinte elfeledjük. és remélem. A seriff körözést adott ki.kérdezi reménykedve Suzy. apró-cseprő örömeinkkel és rettenetes aggodalmainkkal. aki belebújik a kendőjébe. hogy meg fogják találni. a teraszra nyíló ajtó is nyitva marad. csacsiságokat beszélsz. és ez minden. talán mert sietett lefeküdni. ami soha nem fog sikerülni neki. és a keleti szél is feltámadt. aggódva várjuk az elkerülhetetlen pillanatot.Ugyan. . Phyllist kivéve. . . és csak magára s a testére gondol. A beszélgetés akadozik. Valóban. De először is. Megbűvölve figyeljük látszólagos futását. Felkelt a hold. Aggaszt a némasága.Éppen akkor kell gyanakodni. Elkezdem elmesélni. hogy ilyesmire vetemedik! . Már olyan régen ismerjük Huntékat.csóválja a fejét Mary -.Sokan olvassák ezt az újságot? . olyan. ha részletesen elmesélnéd. hűvösek az éjszakák. hogy fázik. ami egyáltalán nem illik az este hangulatába. kis idő múltán felélénkül. melyet földnek nevezünk. ezt a nagy. Ezért inkább az ebédlőben maradunk. Don? . . hogy az ember szeretne valamit csinálni. amikor eltakarja a holdat.. hogy itt élünk a kis házainkkal. Ed. Biztosan elfelejtette már. Egy jelbeszédet használó csimpánz nem tűnhet el csak úgy.Egyet tehetünk . A várakozást a legnehezebb elviselni. . Egyelőre nagyon erős a fényesség.mondja Don -. Csak elrabolták. . Suzy észreveszi. jó modorú.mondja Don.Mégsem indulhat saját maga Denecke üldözésére. valamint a ti telefonszámotokat. . melyet a sál körülsimogat és betakar.mondja Don -. hogy Davidson bármi mást is tehetne . Csend támad. fényképpel.Az a legrosszabb . Már a legközelebbi virágágyat sem tudjuk megkülönböztetni a sötétben. Phyllis . éppen ez az. hogy történt a dolog.Nagyon jó ötlet. Don.Nem hiszem. a hold felé vonul.kérdezte Suzy. hogy milyen irányba indult el! Szép. melyet most az egyszer nem a nappaliban iszunk meg. . hogy átérzi a helyzetét. Egy nagy felhő már nem szürke. Donaldhoz fordulok. Deneckének nyolc.

hogy ha Denecke abbahagyja a havi részletek fizetését. Most azonban a maga módján mégis beszélt hozzánk. Davidson naponta telefonált a maga szelíd és behízelgő modorában. ahogy önök franciák mondják. és írjunk mindegyiknek egy levelet Chloé ügyében. mihelyt tudja. ha ugyan még nem tette meg. és kis zacskókba gondosan mintát vett a kutya talpába ragadt földdarabkákból. elborítva a csókjaival. A minta elemzése alapján arra következtetett. Davidson a lehető leghevesebben tiltakozott..De hát ez esetben . a tetoválás számlája. hogy Denecke egy cirkusznak adta el Chloét? Davidson rászegezte a tekintetét. .101 - . Davidson egy kissé fáradtan elmosolyodott.rebegi.érdeklődött Suzy. Így egy nagy összeghez jut „nem hivatalosan”. Aztán eltűnik anélkül. . Egyesek tisztelik a törvényt. de tántorog.Mert ez a legjobb mód arra. Pedig ott fekszik előttünk a teraszon. aki elviselhetetlennek érezte a várakozást.Hát ezt nem értem. bár nagyon kimerült a hosszú úttól. . de fegyelmezetten.Hol van Chloé? Gyakran eszembe jutott. mintegy a szavait mérlegelve. Mrs. . nem fog szabályszerűen eljárni. de néhány légből kapott hírt leszámítva (az egyik telefonáló ráadásul a „gorillánkat” emlegette) semmi hasznos értesülést nem kaptunk. de nem is őrá. Suzy. de átmenetileg megnyugtatta Suzyt. és ő sem. mások kevésbé tisztelik. Akkor azonban az ócska Fordján kellett volna elmennie.a cirkusz ártatlan. mivel nem volt használható egyik sem. élve az alkalommal.Isten ments. Puszta udvariasságból sietett oda velük személyesen.Miért nem? . . . Egyébként ezt meg is írta a levelében. hanem befelé figyelt.. már csak óvatosságból is. az oltási bizonyítványok.szólok közbe . hogy pusztán szeretetből rabolta el Chloét.De hát egy ilyen esetben mi történhet? . mint a bárány! . akit a kései óra ellenére felhívtam telefonon.Ó.Mondja. s ez legalábbis azt bizonyította.A cirkusz köthet Deneckével egy egyéves szerződést az állat megőrzésére egy olyan biztosító záradékkal. hogy ha nem sóhajtana egyet. De mivel az önök vadonatúj. világos. kimerülten.Ugyan miért? . hogy valaha a legcsekélyebb részletet is kifizetné. méregdrága terepjáróját is elvitte. hogy Denecke észak felé indult útnak. milyen boldogan válaszolna Roderick. Deneckénél nincs semmi. amelyek jelenleg az Egyesült Államokban turnéznak.Ha Denecke nem lopta volna el a terepjárójukat.Akkor állítsunk össze egy listát a legnagyobb cirkuszokról . . seriff . Tehát rögtön eladja majd Chloét.kérdezte Suzy.. hiszen Chloé társaságában könnyebben lebukhat. Mrs.Ha ugyanis egy cirkusz vásárolja meg Chloét Deneckétől. Dale: az állatkerti eladási szerződés. azt hihetnénk. nem is vennénk észre. Személyesen hozta el Yaraville-ba az ócska Fordról és az istálló fölötti lakásban felvett ujjlenyomatok eredményeit. Suzy letérdel a kőpadlóra. .. míg Rodericket magával vitte. legalábbis addig. melyet a fényképpel együtt küldtünk el az újsághoz. S amikor észrevesszük. épp hogy belóg a lába a küszöbön. még mindig úgy gondolja.rohan oda hozzá Suzy. Davidson. melyet bizonyára álmatlan éjszakáin érlelt ki.Egy cirkuszigazgató ennek ellenére. . előhozakodott egy ötlettel. Tulajdonképpen telefonon is közölhette volna őket.Pedig világos. nem akarunk hinni a szemünknek. . Dale! Ezt nem tanácsolom önnek! . Roderick! Roderick! . . és átöleli a nyakát. Visszhang nélkül maradt az a közlemény is. mert utána akár nyugat. ha volna keze. hogy soha többé ne lássa viszont Chloét. .Most már olyan sötét van.A cirkuszigazgatók ugyanolyanok. akár kelet felé is fordulhatott. mint az Egyesült Államok összes többi polgára. az állat a cirkusz tulajdonába kerül. Minden Chloéra vonatkozó okirat az ön tulajdonában van. .mondta Suzy -.Roderick! . A kutya rögtön felágaskodik. hogy nyereségvágy az indítéka. . Mi haszna származna ebből Deneckének? . rögtön eljött hozzánk. Davidson mindenesetre több körözést küldött északra: kezdeményezése hatástalannak bizonyult.kérdezte -. már amennyire udvarias modora engedte: . hogy Chloé jó egészségben van.

.A konferencián elmondott felszólalásaidat megírtad és elküldted. ha megnézünk minden cirkuszt. okos dolog lenne-e. Hiszen már nagyok. hogy jelenleg hány cirkusz működik az Egyesült Államokban. hogy sokba kerül az utazás? . Kicsit később. . mint az állandókat. a lehető leggyorsabban megszabadul Chloétól. de az ember nem egyik pillanatról a másikra dönt ilyesmiben. ahogy csak tudom.Igen. mibe kerülne az egyesült államokbeli körutazás.Akár holnap is. elfojtott sírást hallottam..Ez rengeteg időt venne igénybe! . már félálomban. És a „gyerekek” is.Nem tudom. milyen életet kell élnie szegény Chloémnak egy sorba süllyesztve a többi cirkuszi állattal. a tapsoló.Ez igaz.Franciaország alapján ítélve nem lehet olyan sok. de egy hónapi késedelemmel. Csak akkor jöhetne szóba a dolog. hogy a várakozáson kívül semmit se tehetünk. És még nem is ekkor a legboldog. hogy csak a fáradtság és az aggodalom sugallja ezt az ostoba számítgatást. ahol nem adnak elő csimpánzszámot. és az. Mr. esze ágában sem lesz válaszolni. Ha keresik náluk a kis állatot. a közeljövőben nincs semmi bogarásznivalód. igyekszem megnyugtatni: . . ha tudnánk.. hány cirkusz van az Egyesült Államokban? .Ha helyes a feltételezésünk. időd van bőven. Bár nem ígérek neki semmit. .Nem. csak úgy láthatunk tisztán a dologban. hogy néhány hét rámegy a keresésre. Kis idő múlva olyan szelíden. . ahol igen csekély a valószínűsége. gondolom ő is.. de nem szóltam semmit.szólalt meg kis idő múlva -. . amely jelenleg az Egyesült Államok területén játszik. és lenne valami fogalmunk. amelyekben mindig egy körben forogtunk.Nem lenne olcsó.A biztosító megtéríti az árát. És ettől a reménytől elalszik.Tegyük fel. Franciaországban nincs több háromnál. A vándorcirkuszokat bizonyára nehezebb lesz összeírni. Hiányzik ugyanis két lényeges elem: a cirkuszok száma. Gyorsan hozzáteszi: . hogy Chloé lopott állat. amely épp Chloéval készül egy számra.Attól tartasz. Így esetleg nem figyelnénk fel valamelyik cirkuszra. Secundo. Majd megkérdem: . Én azonban nagyon is éber vagyok!. a további kellemetlenségeket elkerülendő.Miért vagy rá kíváncsi? . Dale.102 - . nevető tömeg előtt. . Először is egy közepes szállodai szoba átlagos árából kiindulva megpróbálom végiggondolni. amelyből értesül róla. . a szemükre hányhatják. végeérhetetlen beszélgetéseinkbe.Ez igaz. amelyek sátorban tartják az előadást. Kis idő múlva Suzy újra megszólal: . Emma pedig gyámkodna felettük a hétvégén. Nagyon jól ellennének. Azonnal kiment az álom a szememből. úgyhogy Suzy kénytelen-kelletlen beletörődött. Aztán elképzelem. hogy megtalálják. . . Nem érdeklődhetnénk meg a dolgot? Mivel idegességet érzek a hangjában. leveszem a vállamról a fejét.Nem egészen. Még tart a kutatóéved. hogy hol találhatók. Primo. Szabályos légzéséből megértem. Az oldalára fordul.De az összes olyat kihagynánk. de csak akkor szándékozik bemutatni. belefáradtam már. a rivaldafényben. De hamar rájövök. nem győződtek meg róla.. ahogy mondom. ha olyan hosszú időre itthagynánk Yaraville-t? . átöleltem.Fogalmam sincs róla. és Chloét valóban eladták egy cirkusznak. az. hogy a cirkuszigazgató kap öntől egy levelet. Yaraville nélkülünk is megvan. Davidsonnak nyilvánvalóan igaza volt. felkelti a reményét. Kétfajta cirkusz van: az állandó cirkuszok és a vándorcirkuszok. például eladja külföldre. Aznap éjjel sokat forgolódott mellettem. hogy mélyen elaludt. zavarna. És nincs meg az egyetlen új autónk. Tegyük most fel. a hátát fordítva felém. újra és újra ugyanazokon a dolgokon rágódva.Ed . ha már kész a szám. hogy mennyi idő és pénz kell az úthoz. hogy Denecke volt-e az állat valódi tulajdonosa. hogy mielőtt aláírták volna Deneckével a megőrzésről szóló szerződést.

mint a szerencsétlen gyermek a szekrényt. Aztán a mosdó szélére támaszkodva mélyeket lélegzem. már vége is. elég helyet biztosítanak a fogva tartott állatoknak. mert lelkiismeret-furdalást érzünk.Azért.Miért? .Kitől? Az állatszelídítőtől? . . Gyakran az állatkertben sem tudunk jó szívvel gyönyörködni az állatokban. Nesztelenül. és annyi szabadságnak örvendett. Mert az állatok minden bizonnyal eljutnak odáig. nem okoz nekik semmi fájdalmat! Alig legyinti meg a bajuszukat! Erre elkezdenek ordítani. A hozzánk legközelebb . mint vezérállatra. akkor most Chloé úgy él.Mert jól ismeri őket. . . . . hogy ezt bevallom.szólt Jonathan -. a közönség pedig élvezi. Aztán meg valószínűleg úgy tekintenek rá. A rács mögött legalább biztonságban érzik magukat az emberektől.Miért nem vetik rá magukat egyszerre mindnyájan az idomárra.103 - . hogy távozzanak .Nem kéretik magukat. Még taszigálják is egymást. Iszom egy nagy pohár vizet. Az utolsó cirkuszelőadást körülbelül tíz éve láttam. Legalábbis remélem. a flitterek mögött azonban ott van a rút valóság: a ketrecek. A legelviselhetetlenebb állapot végül már menedékké válik. hogy nekik kell a rácsok mögött eltöltött egész életükkel fizetniük az ember kedvteléséért és okulásáért. Figyeld csak. amikor Elsie és Jonathan még elég kicsik voltak ahhoz. hogy fel ne költsem Suzyt. nagy kelletlenül átugorva egyik zsámolyról a másikra. . Eddig valahogy nem is gondoltam rá. de megesküdnék rá. egészen a porond közelébe. talán szeretnek a ketrecben lenni? . hogy az effajta látványosságban kedvük teljék. Egy utazó cirkusz ketrecei azonban szűkek.Nohát. felkelek.Először is. ki kényszerítette rabságra? Aztán Jonathan azt kérdezte: . ahol fogságban tartják őket. Jó sok borsot törhet rabtartói orra alá. szereti.csodálkozott Elsie. Nagy örömükre az alsó sorba váltottam jegyet.Biztosan.Nézd csak. hogy hamarabb visszaérjenek oda. a fény. és csak egy rugalmas acélháló választotta el őket tőlünk. legalábbis azokban. Nem csináltak semmi különöset. annyi gondot. a színek. a muzsika.ülő tigris láthatólag nagyon ideges volt. melyet a sátor tartóoszlopának a csúcsára erősítettek. hogy most bizonyára nagyon boldogtalan a ketrecében.Folyton veri őket a lovaglópálcájával . Hogy is lehetne másképp? Annyi vesződséget. amely körülveszi őket! A zajongásunktól! A szagunktól! . mint valami cirkuszi állat: a napjai nagy részét ketrecben tölti. és megtörülközöm.mondta Elsie. ki hurcolta el őket. ahonnan jöttek.Ki fogta el. mert fél. s ezért alighanem sokkal nagyobb ellenállásra képes.talanabb. Hiszen szereti produkálni magát. . A tigrisek csodaszépek voltak.Tudja. . annyi játékot. hogy Chloé még nem jutott idáig.Dehogy. A cirkusz ragyogása. és tud bánni velük. ahol jobbak a feltételek. hogy nem adta fel. Ez jókora borzongással kecsegtetett. ha fogságban van. Mindnyájan félnek! Mind a tizenkettő! . Ha úgy nevel fel az ember egy állatot. hogy már szeretik azt a helyet. hogy lelassuljon a szívverésem. . A macskafélék nagyon lusták. Ez a gondolat megdöbbent. hogy szinte fáj. mivel az előadás fénypontja az volt. Nem szégyellem.Hát akkor kitől? . mint például Arnhemben is. és körbe a porond szélére rögzítettek. milyen sürgős nekik. Papa.kérdezi Elsie. De az állatkertekben. egymással helyet cserélgettek.úgy egyméternyire . . . amelyhez kötődnek. mint néma társai. ha csodálják.Tőlünk! Ettől a tömegtől. de ha Davidson feltevése helyes. hogy meddig mehet el velük. Őt mindennap látják. papa . amikor egy tucat tigris jött be az arénába.Dehogy! Az inkább megnyugtatja őket. A jelbeszéd megtanulása kifejlesztette az értelmét. Még egy tigrist is megszánunk. mintha a saját gyereke lenne. maga alá pisil! . annyi örömöt jelent.Ugyan miért félnének tőlünk? . az valóban olyan lesz. és kimegyek a fürdőszobába.mondja Jonathan. ahová az aljas szülők bezárták. és miért nem falják fel? . De biztos vagyok benne. A torkom úgy összeszorul. Annyi szeretettel vettük körül Yaraville-ban. a hely nagyságát megszabja a szállítás. és patakzik rólam a veríték. mert nincsenek kiéhezve.Végső soron az idomár nem is kér tőlük sokat . Arra gondolunk. akár a gyerekét.

Igen.303879 17 80. mert annyira hasonlított a cirkuszbeli csimpánzra. és mihelyt lehet. Közben Juana löncsre hívott bennünket a házi telefonon. rávezettem őket egy nagy Egyesült Államok-térképre. újra fizettem 4 dollárt egy fényképért.Mennyi egy szoba? .Dr. és a házi telefonon odaszóltam Suzynek. hogy történt. Szobalányként dolgozom a Home Ranch-ban Clark mellett.Az túl sok időbe telne. úgyhogy elvittem az állatorvoshoz. kivel beszélek.Folytassa. .Kérem. megszólalt a másik telefon. Persze. . Mindjárt lefoglalok egy szobát. fogta a térképet. . mivel ötezer dollárt ígért annak. . A beszélgetés a kővetkezőképpen zajlott.kérdezte egy női hang. Amikor végre összegyűjtöttem minden szükséges információt. és honnan hív? . Dale.Barbara Schultz vagyok. Megnéztem a tetoválását. Felvettem a kagylót. . azt hiszem. . A szünetben a műsorvezető nő visszajött a terembe.Csak az a benyomása? .Mit csinált? . várjon egy pillanatig! Nem ez volt az első eset. én vagyok az. Az árak természetesen ennek megfelelőek. és semmit nem teszek hozzá: . mert nem akartam felkelteni vele a műsorvezető gyanakvását. Megmondaná. Sorban odaadta a kis nézőknek. Dale? . de David annyira örült neki. Épp Davidnek köszönhetem. . s lefényképezte őket ölükben a csimpánzzal.Egy vagy két napra kibírom. . Még a hallgatása is sokatmondó volt. és csendben nézte. a következő vasárnap visszamentem a cirkuszba. elvált asszony vagyok.és egyensúly-mutatványokat..A múlt vasárnap elvittem Davidet a cirkuszba. . David. dr.Ki az a Kim? . elküldhetem önnek azt a fényképet.David kismacskája.És mit csinált? . Dale? . Schultz! .Nem. hogy hasonló hívást kaptam. . Chloéra. .Másnap. semmit nem hagyok ki belőle. Mrs. inkább kicsivel. s Davidson kérésének megfelelően rákapcsoltam a telefont a magnetofonra. hol táboroznak vándorcirkuszok. . aki Chloé nyomára vezeti.Mesélje el. megyek. Egész izgalomba jöttem. kérem. a várószobában láttam egy újságot Chloé fényképével.Nem állítom határozottan. lovas. Dale. A kép négy dollárba került. Egy perzsa macska.Akrobata-. Dr. Dale. minden szobában pezsgőkád van. .A műsorvezető ezt a nevet adta a kis csimpánznak.Én vagyok az. Mr. hány cirkusz van az Egyesült Államokban. . amelyen Erika együtt van Daviddel. Mégis figyelmeztetnem kell. Mrs. de a lelkem mélyén biztos vagyok benne.Dr.Feljegyeztem Chloé tetoválásának a számát.Egy nagy csimpánzzal? .A következő kedden Kim megbetegedett. . megérdeklődtem. Az előadáson volt egy csimpánzszám is. . hogy ugyanaz a szám volt. Coloradóban.Folytassa. nagyon gyorsan csináltam.104 - . önnek bizonyára van pénze. Miss Schultz. Rögtön jött is.Háromszáz dollár egy napra egy személynek.. s ahogy elindultunk.Mrs. Ha meg akar bizonyosodni róla. Chloéra. . leült mellém. Schultz! . Dale.Ki az az Erika? . mi az útirányuk. hogy a Home Ranch igen fényűző szálloda. rátaláltam az önök csimpánzára. hogy rátaláltam a csimpánzukra. és ott.Ön dr. Ez egy szálloda. aztán mintha csak meg akartam volna simogatni a David ölében lévő Erikát. Schultz. Szerda délelőtt szabad voltam. és magával hozta Chloét. De az a benyomásom. . szeptember tizenkettedikén majdnem egész délelőtt telefonálgattam. Adja meg a Home Ranch telefonszámát. Van egy kilencéves fiam. Persze elég drága volt. .

akkor öné az ötezer dollár. hol dolgozik. hogy kik önök. boldog mosollyal riadt fel kábultságából. hogy odamennek.Dr. hogy Suzy is így érez. magas homlokú és álmodozó kék szemű ez a Davidson. hogy elküldi önöknek Erika fényképét.Holnap. Azt gondolhatná az ember. és felsóhajt: . Schultzról a munkaadójának. mi pedig Suzyvel idegeskedtünk. s túláradó érzésekkel köszöni meg Davidsonnak a közbenjárását. hogy a táj szépsége küldetésünk sikerét jósolja. De mielőtt elbúcsúzik tőlünk. Végül. Öt éve dolgozik náluk Barbara Schultz. .mondja Suzy -. Elmondtam neki. és alig szóltunk egymáshoz. kérem. hogy ha valóban Chloéról van szó. amit meséltek. Dale. végül is felhívtam a szállodát. mert amikor előtűnt a Home Ranch. . Nekem nincs semmi közöm a coloradói rendőrséghez. mint mondja. a lovas. az túl sok időbe telne. Minden fenntartás nélkül beszélt magáról. de azt nem mondtam meg. tíz perc múlva már ott is van.105 - .Dr. De nem így történt. A szeme száraz. A tulajdonosok nagyon kedves emberek. Megfogom a kezét.Ó. És a helybeli rendőrségen sem örülnének az ilyesfajta nyomozásnak. az egyre közeledő Sziklás-hegység is hidegen hagyott bennünket. Dale. . hogy mielőtt elmennének a cirkuszba. Aztán hirtelen megváltozik az arca. Tudtam.kérdi Davidson.Akkor azt tanácsolom. Chloéra vall. és a tőle megszokott álmatag arckifejezéssel hallgatja végig a Mrs.Amilyen szelíd modorú. ha lenne önökkel egy civil rendőr. ha óhajtják. hogy miért. . hátha a másik épp máshogy érez. Keressék Mr. nem akart elhamarkodottan dönteni a dologban. már ha valóban ő az. Davidson elhúzza a száját. ne feledje. . megmondta. hogy vasárnap és hétfőn délelőtt nem vagyok szolgálatban a szállodában. .Természetesen a bejelentés megalapozottnak látszik: a csimpánz kora. de erről egyikünk sem akart beszélni. dr. az egyensúlyozó-.. amikor róla beszéltek. egyik pillanatban reménykedtünk. hogy mi a véleménye Mrs. és nem fogytak ki a dicséretből. noha. a lelke mélyén biztos benne. hogy a tetoválás száma ugyanaz. ránézek. és már vagy tizedszer ismétli el Barbara Schultz telefonhívása óta: . Suzy beszél vele (én csak a hangszórón hallgatom). . Suzy megköszöni a segítségét. Schultz telefonhívásáról felvett magnetofon-felvételt. Kis idő múlva láthatólag megnyugszik. de ön se felejtse el.Nem felejtem el. Suzy leteszi a kagylót. mégis úgy éreztem. Mrs. .Nem. de minden porcikája remeg. Mégis. sőt megadta a foglalkoztatója telefonszámát is. hogy visszaszerezzék Chloét. Nem ártana. rám néz. . és leteszi a kagylót. Ed! Bár ő lenne az! Az út hosszú volt. Sietve közöltem velük. vegyék fel a kapcsolatot a clarke-i rendőrséggel. . a másikban kétkedtünk. Felajánlotta.Köszönöm. olyan eredményesen dolgozik. . annak alapján. elkéri a Home Ranch telefonszámát. És biztos voltam benne.Ó. Ed! Bár ő lenne az! Telefonálok Davidsonnak. s egy félóra múlva felhív bennünket telefonon. hogy diszkréten tájékozódjon felőle. hogy semmi panaszunk nincs az asszonyra. amikor elmennek a cirkuszba. . ellenkezőleg. hogy képtelenség. Schultz.Azt viszont megkérdezhetné . Dale. megkérhetem a clarke-i rendőrséget. Barbara Schultz pedig jó benyomást kelt bennem. leültetem. Miután végighallgatta. kora reggel. szelíd hangján kommentárt fűz hozzá. nem. hogy ebben a lelkiállapotban Colorado csodálatos tájai.és az akrobatamutatvány.Mikor indulnak? .Az nem lenne szabályszerű. Suzyvel egymásra nézünk. Morleyt! Most beszéltem vele telefonon.

Ön dr. Amikor odaértünk a Home Ranch-ba. odébbáll a cirkusz. és sejtettem. Dale? . Ez a lakosztály nem hozzám tartozik.Barbara Schultz vagyok. ahogy Barbara Schultz már jelezte a telefonban. akik már hosszú ideje nem látogatták meg. hogy Chloét láttam. dr. Igen csinos volt. ahol nagy meglepetésemre egy szalont. mert féltem. A kedvesség adagolása tökéletes volt.felelt rögtön egy kedves női hang -. amikor megérkeztek. hanem mint régi barátokat. és nagyon jól nevelt.Bocsásson meg. olyan. rájöttünk. s a küszöbön ott állt előttem egy csinos szobalány.Igen. Ahogy elnéztük. nagyon bántana. hanem egyik kolléganőm. s a nedvesség miatt.kérdezte. és foglaljon helyet.És holnap elmennek! . piramis alakú hegy magasodott. Egy darabig hallgattunk. ha nevetett.Akkor hát ez egy vándorcirkusz? . elhoztam. . Ma este lesz az utolsó előadás. Kis fehér hímzett kötényt viselt. úgyhogy rögtön telefonáltam a recepcióra.kiáltott fel Suzy. Az ablakból láttam.Miért? . Mivel a cserét nem ön rendelte. hogy legyen idő velük megújítani a régi kapcsolatot. Ha tévedtem volna. de biztosan sok mindenen átment. amely nagyon is rászolgált a Sziklás névre. és félig eltakarta a fehér fityula.Igen. Egy londiner felkapta a bőröndjeinket. egy kicsi cirkusz. hogy csengettek volna.Egyáltalán nem látszott luxusszállónak. mondanom sem kell.Fáradjon be. és sietve elvezetett bennünket az egyik faházikóba. . Rövid időre elhallgatott. fehér kézelőt. Dale. . mint a háza: kifinomultan egyszerű. Kétszer is voltam az előadáson. dr. A természeti környezet azonban egészen megkapó volt. kérem. . Dale! folytatta remegő hangon -. . . Habozott. bizonyára a hegy csúcsát fedő örök hó miatt volt olyan zöldellő. szorosan hátra volt fésülve. A síkság. melyet az erdők megőriztek a hegy lábánál. . . amelyen haladtunk. Mi több. . Mr. S maga a személy is tetőtől talpig olyan volt. A fakorlát mögött. mint amire számítottunk.Én vagyok az. . . pásztorkunyhók álltak. hogy egy szoba árát fogja fizetni. hogy feleslegesen fárasztottam ide önöket ilyen messziről. a város szélén játszanak.Nem hiszem. Kis faházak vettek körül egy egyszintes főépületet. Pompás vörösbarna haja. de közben igen barátságos velük. hogy mire a levelem eljut önökhöz. őszintén remélem. kopogtak az ajtón. A háttérben sűrű erdő terjeszkedett fölfelé egy dombon. hogy látszólagos egyszerűsége ellenére valóban olyan elegáns. mint átutazó vendégeket. Nem vártunk most önökön kívül más vendéget. ami ugyancsak megfiatalította kissé hervadt arcát. aztán unszolásomra zavartan leült egy fotel szélére. Egy szobával több volt benne.Holnap elmegy a cirkusz. Alig tettem le a kagylót. mert a szeme körül apró szarkalábak voltak. Másrészt azonban féltem. Ezért akartam elküldeni Erika fényképét. hogy bekopogtam anélkül.Önnél van az a fénykép? . Azért bátorkodtam felkeresni önöket. és „megfelel az árának”. hogy találkozzam önökkel. majd folytatta: . amelyen valószínűleg csak a kémény épült kőből. hatalmas élénkzöld síkságon. hogy önök azok. egy hálószobát és egy fürdőszobát találtam a nevezetes pezsgőkáddal.Nehezen fogunk jegyet kapni? . Végül Barbara Schultz is elmosolyodott. s csak félig teltek meg a padok. Önökhöz ugyanis nem én vagyok beosztva.Rendkívül fontos volt. melyet ápolónők módjára tűzött a fejére. A hangja kellemes volt és mély. s a feje búbján hímzett főkötőt. ezért kénytelenek vagyunk önnek egy lakosztályt adni. bizonyos tartózkodást mutat. amilyet az ember már nem sokat lát ebben az országban. hogy hívják majd a szobalányt. de egyik vendégünk késve költözött ki. Dale . Nemigen lehetett harmincévesnél idősebb. és akik iránt.106 - .Valóban egy szobát kért. A szállodatulajdonos nem úgy fogadott bennünket. és zöld szeme akkor is szomorú maradt. jó értelemben volt elegáns. Suzy megnyerően mosolygott rá. legfeljebb egy tucat szoba lehetett benne. sajnos. Ó. . mögötte magas. Kinyitottam. s minden részletét átgondolták.

Barbara elpirul: .Mi a Circo Mexicano telefonszáma? . David is kétségbeesne. ne a recepció felé menjenek. aztán eltűnik egy pillanatra. nem is igazi néger az a nő.Fehér.Dr. persze. kiállítok egy csekket ötezer dollárról az ön nevére. de mintha tényleg Chloé lenne az. de most óvatosságból „csimpánznak” nevezem.kérdem -.Mert a szálloda igazgatósága nem engedélyezi. és megcsókolja kétoldalt az arcát.Ez ő! . mert ez a műsor címe.Bejönne hozzánk.Még néhány kérdést fel kell tennem önnek . A cirkusz neve: el Circo Mexicano. és Mr. nesztelenül becsukva maga mögött az ajtót.Egy negyven körüli asszony.Igen. Holnap reggel hány órakor kezd dolgozni? . mert úgy hívják. Suzyre néz.107 - .És hogy hívják azt a nőt .szólal meg egy szívélyes hang. .kiált fel. ő az. és miféle ember dolgoztatja a csimpánzt? Az előbb Chloét mondtam. . hanem egyenesen a lakosztályukba.Csak azért mondok „Erikát”. Elhallgatunk. és ideadja nekem. Egy pillanatig habozva megáll a küszöbön. amikor visszajönnek a kis Chloéval. . és elmegy. Ne zavartassa magát! Egy óra múlva ott leszek a szállodájában.Chloéval! . Dale. a ma esti előadás után.. és kész! És ekkor meglepő dolgot művel.folytatom. a clarke-i rendőrséget hívom. . . De nem minden cirkuszos mexikói. mégsem akarom szabadjára engedni az örömömet. dr. Morleyt kérem. . mert újra megszólal: .méltatlankodik Suzy -. .Hétkor. . .Davidson seriff sokat beszélt önökről. vékony a szája és zöld a szeme. valami turbánfélével a fején. és rögtön visszajön egy polaroiddal.Nem túl jó a kép . . kutatva nézem a polaroidképet. .Föltétlenül bejövök. . és afrikai nőnek öltözik tarkabarka ruhába. . A szám végén a tarkabarka ruhás nő megköszöni a tapsot.Úgy gondolom. mint Dávid király feleségét: Bethsabée-nak. . . . Áthajolok a vállán. Dale! .Hát ahogy említettem. Ott van a kezében. hogy négy dollár egy kicsit sok egy polaroidképért. odamegy Barbara Schultzhoz.Felírtam a fénykép hátára. . Egyenes az orra.Mihelyt visszaszerezzük Chloét. ha megtalálnák a kis Chloét. ha elvesztené Kimet. Dale.Mi a cirkusz neve. Dale . és ugye.Nem találta rokonszenvesnek? . Mrs. Dale! . dr. feltéve. és nem fejezi be a mondatot. Felemelem a telefont.Miért? . Alig vethetek rá egy pillantást.Ha adhatok önöknek egy tanácsot. Őt nézem. .Ó! Dr. hímzett köténye zsebéből előveszi a képet. Fehér nő.Tessék! .Emlékszem. . aztán gyakorlott mozdulattal búcsút int. de feketére festi a bőrét. aki a műsorszámot kommentálja? Emlékszik rá? .Nem éppen afrikai név. . Hallgatunk. átöleli. Mrs.. hogy ő az. igen. .Mintha! .Köszönöm.Köszönöm. . Suzy már ki is kapja a kezemből.Boldog lennék. . hogy kutyákat hozzanak be.mondja nyomatékosan Suzy. elpirul. amikor megérkezik a szállodába? Nagyon korán szeretnénk indulni. hogy lefényképezze a gyerekeket Erikával.mondom -. Dale.Mikor következik a csimpánzszám? . . Némi gondolkodás után úgy érezheti.Közvetlenül a szünet előtt. hogy kissé sután viselkedett.válaszolja Barbara békítően.

hosszú orra a jó szimatát jelzi. mint egy gyerek.Ezt te írtad? . Suzy nem válaszol. uram.Bárcsak késne egy kicsit Morley! De nem késik.Istenem. ha Erika nem lenne azonos Chloéval. A „womanishness”-nek itt van valami gunyoros éle.Még kevésbé egyik majmot a másiktól! Suzyt bántja.Haragszol rám. Várja a folytatást. Önmagában is felséges dolog. .De mit jelent az. mert nagy kedvem volna megmártózni benne.Nagyon kedvesek ezek a coloradóiak . A mondat pedig egy közismert angol aforizma mása: „You shoudd treat a fool according to his foolishness. amikor rápillantok a karórámra. engedj vizet a pezsgőkádba.Nem. . Mielőtt levetkőznék. Ed? . kapálódzik.Azt megnézném! .. Lelkem mélyén ott lappang a kétség. amikor a recepcióról szólnak. .De nem teszem meg! És ne érts félre! Csodálom a nők természetes viselkedését. légy szíves. milyen gyorsan telik az idő egy pezsgőkádban! . Meg akarja őrizni a bizonyosságát. hogy nem ártana.Tudja.You should treat a woman according to her womanishness. hogy bízol az ösztöneidben.Te pedig imádnivaló. Nem mondható szépnek. és bemászom Suzy mellé a pezsgőkádba. A szája nagy. az orra hosszú.Nővel nő módjára kell bánni. hogy Chloé nálunk lakott. .Én például soha nem tudnék megkülönböztetni egy kínait a többitől . Aztán eszembe jut. Miért haragudnék? . és hallgat.Azon gondolkozom. még akkor is. valamint az Erikáról és Chloéról készült fényképeket is. hogy ne bízzam meg az ösztöneimben. hogy biztos vagy benne? Azt jelenti. A miénket elfojtja a nevelés. milyen szörnyen csalódna Suzy. . és magához szorít. Most azonban elfojtja az ösztönösségét. dehogy. felhívom a Circo Mexicanó-t. ahogy te tetted? . hogy két helyet foglaljak a ma esti előadásra. de rokonszenves. amelyek azt bizonyítják. Ezt a szót Shaw a „foolishness” mintájára gyártotta. miközben nevetve kissé elhúzza a száját. és azt mondod: „Ez Chloé!” . hanem élénk és közvetlen. . biztos vagyok benne! . és bizonyítékokat követeljek. hogy egy főemlőst „majomnak” neveznek. fröcsköl. Nekem azt tanították. vajon a táj szépsége hat így rájuk. Hogy fordítanád franciára? . De én nem bízom. .” .állapítja meg Suzy. Lezuhanyozom. elkapja a karomat. ha néha apró kellemetlenséggel jár. kitépni egy fényképet a kezünkből. amint átölelem Barbara Schultzot.Nem. . hanem ösztönösségről.De hiszen Chloé az. és három helyet foglalok. El tudod képzelni. voltaképpen nem is tudja kissé elhúzni.Te nem neveletlen vagy. akire a férfiak (talán tévesen) nem féltékenyek.mondja.Olyan neveletlen vagyok! Majdnem kitéptem a kezedből Erika fényképét. ha Morley is elkísérne bennünket. de az alattam és körülöttem bugyborékoló víz a gondjaimtól tisztít meg. sőt még az emberek nyakába is ugrani.mondom. és még inkább a kínaiakra tett megjegyzés. félreértve hallgatásomat. Alig fejezzük be az öltözködést. . miért vagy mindig olyan elnéző velem szemben? . Ismertetem vele a tényeket. bár ha valakinek ilyen hatalmas a szája. hogy ráébresztett butaságomra. Suzy úgy fickándozik mellettem. aztán hirtelen. . a szeme apró.108 - . nem butaságról van itt szó. hogy olyan udvariasak. A tus megtisztított a kosztól. Remélem. hogy látogatónk van. Nekik szabad sírni. és megpuszilom az arcát mindkét oldalról. ez nem egészen ugyanaz. Ed. Az a fajta férfi. . sovány fiatalember. a hasonlóság önmagában még nem jelent sokat! . Te például megnézed Erika fényképét.folytatja. és félek.Köszönöm. Örömöm mégsem zavartalan. és megmutatom neki az okmányokat. Magas. de a nőkét érintetlenül hagyja.Nem. . de Suzyvel még felségesebb. . Bernard Shaw. Ed.Dehogy haragszom.

ha zavar a mászkálásom. Viszont sokkal bonyolultabb dolgokat csinál. hogy akcióba lépjen.Szerintem .Nem ennél valamit? . . egy kicsit.Nem. és a szalonból. azzal sarkon fordul. Ha Erika véletlenül nem azonos Chloéval. ha az ember húszéves korában kötéltáncos volt.Még hogy Chloé állat! Felháborodása nem egészen őszinte. pedig három helyen is kinyitom a szent könyvet. A drótszálon dolgozó kötéltáncos két méter magasban mutatja be a számot.két tény bizonyítaná határozottan.Közvetlenül a szünet előtt.Kötélen táncolt? . mielőtt maga a könyv elveszett volna egy költözködés során. Különben is jól ismernek. Dobogó szívvel olvastam azt a részt. . az ügy megéri a fáradságot. hogy ez nem az elnyűtt.Előre megéreztük. nem vagyok éhes . nincs kedvem hozzá . és megkérdezem: .Nem. . ha én vinném el magukat. Igaz. ahogy Chloé önöket fogadja. mikor következik Erika száma? . . véleményem szerint a találkozásnak a kulisszák mögött kell megtörténnie.Nem akarsz egyet sétálni? Csodálatos ez a késő délután.mondja Morley elpirulva. és én érzem. Úgy látszik..mosolyog Suzy.Azt akarod ezzel mondani.mondja. fogom a Bibliát.Nem látszol annak. Ezért szeretnék mindenképpen jelen lenni az előadáson. . sem titokzatos előjelre.Köszönöm.Természetesen egy kutya vagy macska esetében a clarke-i rendőrség feleslegesnek ítélné. amelyet a szálloda vezetősége a vendégek rendelkezésére bocsátott.Nem. . és elneveti magát. hogy Chloé az önöké: a tetovált szám.mondja a vitathatatlan szakértelem hangján Morley.Akkor a szünet alatt kell majd közbelépnünk . jobb lenne. Amikor látom. hogy Suzy nem találja a helyét. És ami a legkülönösebb. és találomra kinyitom. valami nyoma mégis megmarad. hogy előtte biztosít bennünket: úgy érzi. iskoláskori Bibliám. Furcsa módon félszegsége ellenére is könnyed a járása. Ugyanezt csináltam diákkoromban a vizsga előtti estén.Tudják már . csak nem olyan magasan húzzák ki. öles léptekkel távozik. Húszéves koromban kötéltáncos voltam. mert ez az utolsó. hogy a gerincén előtűnt a kötés. s bár egyébként szeret beszélni. Dale .Igen. nem zavar.. . De mivel egy értékes állatról van szó. melyet a Gondviselés a jobb hüvelykujjam alatt elhelyezett: reméltem. amikor találkoznak. jobb elkerülni a botrányt. és foglaltunk önnek egy helyet . .Mivel nem ismerik Clarke-ot. Mrs. dehogy. Hogy kivágta e kis bókot.És beengednek majd a cirkuszos fiúk a kulisszák mögé? . . és mivel semmi olvasnivalót nem hoztam magammal. mely olyan szakadt volt. szó nélkül átmegy a hálószobába. céltalanul átmegy a hálószobába. fölnézek.válaszolja -. ahol megpróbált olvasni. . hogy jól végződik a dolog.Jó két órát kell vesztegelnünk.Leülhetek. annál is inkább. hogy sokat jövök-megyek? .méltatlankodik Suzy. ami előjelnek tekinthető másnapra. De nem sokáig nevet. igen. fáradt vagyok.fordul hozzám -. E tiszteletre méltó példány elvesztésével odalett a mágia is. és az. .Egy állat! . . . mit határoz. ha jól tudom..Ha felmutatom a rendőrigazolványomat. míg Morley vissza nem jön értünk . mint a kötél.folytatja Morley .109 - . Feláll.Nem. . egy kis leleményességgel ezt mindig el is értem. valami olyasmire bukkanok. azzal szeretne elmenni. amelynek tudományos hírneve van.Igen. mert ma délután nem bukkanok sem üzenetre. mint egy kisiskolás. hanem egy drótszálon. .feleli. ahogy Morley kimegy. Imádom a cirkuszt és a cirkuszosokat.Átvágunk a porondon? . Leülök egy fotelba. Az ugyanolyan. Felderíti. Újra megszólal: . habozik. . De az évek múltával bizonyára elveszítettem ragyogó interpretáló képességemet. . .

mondja -. amit érzek. . Nem fogja önöket felismerni? . X. . hogy minden este más gyerekek jönnek. és a nyakunkba ugorjon. . ki kezdte? És mivel szótlanul nézek rá. leveti magát az ágyra. Szeretné elkerülni. . hogy neked van igazad. Suzy pedig mögénk ül. és nem játszhat velük.Ezt csak mondod. Néhány másodperc múlva leteszem a Bibliát. kiveszi a kezemből a két fényképet. Ed! . ő az. amit Morley mondott.Nyolcvan százalékban igen. mert szóvá tetted. megnézem a képeket. hogy fáradtnak látszik.a kelleténél hamarabb felismerjen bennünket. hogy a hasonlóság még nem jelent semmit. így gondolom.Ó. Lehajolok.Akkor leszek róla száz százalékig meggyőződve. feje a vállamra csúszik. Hülyeség azt mondani. Ez neki rutinfeladat. és mellé teszem Chloé egyik fotóját. Természetes. . Erika polaroidképe a szünetben készült a fellépése után. Különös érzést kelt bennem ez a párbeszéd.ha Erika csimpánz valóban azonos vele . hanem régibb fajta. Azt mondom.mondja vigasztalanul Suzy..Nincs szükségem Morleyra ahhoz. És az is tökéletes hülyeség. Alszik.Ha a kettő ugyanaz. hogy csak nyolcvan százalékban vagy biztos a dologban? . Ed . s Morley azt tanácsolja. . ha meglátom a tetovált számot.110 - . hátha nem Chloé az! . .Megmondom őszintén: szerintem ugyanaz. . A nézőtér lépcsőzetes padjai egyszerű fapadok. . hogy megnyugtass. zokogni kezd. hogy egy rendőr kerüli a zűrzavart. csak egy unalmas rutinfeladat. hálásan dünnyög. Azzal bemegy a hálószobába.Nem vagyok képmutató. Morleyt még a szagunk is nyugtalanítja.Csak azért mondod. mintha Erika szeméből unalom és fáradtság tükröződnék.Van benne igazság.Chloénak bizonyára kitűnő a szaglása. Aztán meg nyilván unja. Kiteszem az asztalkára az állítólagos Erika fényképét. . hogy egyik kínait nem lehet megkülönböztetni a másiktól. A tanácsára szemembe húzom a kalapom. ilyet Chloé szemében soha nem láttam.Dehogynem. mert élénk színű ruhája nagyon föltűnő. hogy egy ilyen nyilvánvaló dolog eszembe jusson.És miért nem száz százalékig? . tehát az egyik fölső padsorba ülünk le.Nem is tudom. .kérdezi Suzy. . nem fölfújható. amelyet Morleynak is megmutattunk.Ó. és fényképezgetik. . képmutató vagy! . ne vitatkozzunk! Odaül mellém a földre. hogy Chloé . fejezet A cirkusz sátra meglehetősen szerény. ne veszekedjünk! . már nem is tudom! . . De biztos.Pedig szereti a gyerekeket. Teljesen rendjén valónak tartom. . Olyan.De te nem vagy benne biztos. mint amikor a Hamlet-ban kardot cserélnek. de nem így gondolod. de tudja.Mert a bizonyíték a rögeszmém. semmi több. ahogy egyik gyerek kezéből a másikéba vándorol. . és utánamegyek. miért mondod.Igen.tűnődik -.. megzavarva az előadást.mondja. s könnyek szöknek a szemébe -. . az előbb még biztos voltál benne. . Suzy. .. kérlek.Azt ismételgeted. A karom a feje alá csúsztatom. hogy minél messzebb üljünk a porondtól.De igenis zavar.Jaj. rudak tartják. .Dehogynem.Miért.Ó.Ilyen messziről? Ennyi ember között? . és hosszasan szemléli. . és ki-ki a másik fegyverével vív tovább.

. Chloé felmászik a létrán. .szól közbe Suzy a hátunk mögül. Morley még szakavatottabban válaszol: .Azok természetesen a talpukkal kínlódnak. . A keze olyan formájú. és hogy szorong a hátam mögött. sőt nagy meglepetésemre megcsinál egy kis salto mortalét is (nemrég tanulhatta).Hát ez nagyon örvendetes . Bethsabée asszony pórázon tartja. Az az élénk tekintet! Az a csúfondáros arc! Suzy körme belemélyed a kezembe. milyen türelmetlen. anélkül hogy egyszer is pattintana vele vagy hozzáérne egy pónihoz. hogy a póni táncol.mondja. s erre az időre Bethsabée leveszi róla a pórázt.Morley letelepszik sovány hátsófelével az utolsó előtti fapadra. . Csupán jelzés. most olyan magabiztos. de hálás is vagyok. De azért sikerül elmosolyodnia. és kitartja magát. csak „igen”-t bólintok a fejemmel.Bethsabée asszony és a csimpánza.mondja. beszippantja a fűrészpor szagát. A yaraville-i háztetőn ennél veszélyesebb körülmények között vállalkozott erre a gyakorlatra.111 - . hogy oszlatja nyomasztó szorongásunkat.Igen. és körbejártatja a szemét a közönségen. majd hosszú dobpergés után. mint a légtornász. .hagyja rá Morley kelletlenül. . beszél. Noha Suzy most meg se mukkan. amely a közönség figyelmének felkeltésére szolgál. Chloé szökdécsel. Aztán a porondsegéd behoz egy acéllétrát. nyilván azért. A lovak is olyanok. annál jobban félünk a balsikertől.mondja. Gépiesen követi az utasításokat.Minden zsonglőrnek fáj a szeme. tekintetével körülpásztázza a porondot. Én is ezért dobtam be a törülközőt. Különben figyeljék csak meg a szemét: üres. az azt jelenti. A pónihoz. Hátranyúlok: rögtön megfogja a kezem. mennyire átformálja alakját a művészete. Hátrapillantok. hogy a póninak előre kell léptetnie. A csinos és fiatal légtornásznőről Morley megjegyzi. és a közönség azt hiszi. A pónik elhagyják a porondot. és ő sem szól egy szót sem. s ahogy elkezdődik az előadás.Ez a mesterség a szemet fárasztja a legjobban . hol mögötte teszi le a földre.A sok erőltetéstől kikészülnek az inak. elragadtatva hallgatja a fülsiketítő fanfárokat. De szó sincs ilyesmiről.Egyébként biztos neki is fáj a térde. erősen tartja. Ha az idomár a póni elé teszi. Erika. a póninak hátrálnia kell. hiszen csak a porond földjét sepri a szíjjal. Dale. hogy kitartóan felénk néz. hogy a póniknak még véletlenül se jusson eszükbe félbehagyni a számukat. . Ha a földet söpri a póni mögött. milyen gyorsan mozog a zsonglőr szeme. a műsorvezető széles taglejtésekkel ünnepélyesen bejelenti: .És a kötéltáncosok? . de előzőleg reggelenként három óra hosszat próbál. Amilyen elfogódott volt a Home Ranch-ban. mint minden légtornásznak . bokázik. alig látható pórázon. az arcom alsó részét eltakarom a kezemmel. Morley kérdően néz rám. a póninak maga körül kell forognia. . a tetején fejre áll. Előadása fénypontját természetesen az akrobatamutatványai és a műlovaglása jelentik. szinte fizikailag érzem. és minden légtornász a térdével kínlódik. A sátor tetejéről leengednek neki egy trapézt. újabb pónik csatlakoznak. És valami komor elégtétellel állapítja meg: . és visszamenni az istállóba. Ahogy bejön. hogy nem tud idejében fogást változtatni. és megpróbálok a mutatványára figyelni. Bosszant ugyan bennünket egy kicsit a fontoskodása.Az ostor nem is arra való. Most a zenekar rázendít egy keringőre. Egy cirkuszos fiú egy nagy kocsisostorral a kezében áll a porondkijárónál.De a pofikája nagyon is nőies . s veszett iramban futnak körbe-körbe a porondon.Az igaz. igen . első mesterségéről. ahogy a golyók röppályáját kíséri. amelyen szerintem nem szerepel túl fényesen. vékony. még jobban lehúzom a kalapom. ömlik belőle a szó. Mrs. Amikor pedig felváltva hol a póni előtt. . miután „keringőzött” egyet. . A válla jóval szélesebb. szinte semmi melle nincs. mint az emberek: nem dolgoznak szívesen. Csak a jelzéseknek engedelmeskedik. beszél. mire való az idomár kezében az ostor.De hát csak egy negyedóráig tart a szám! . Képtelen vagyok megszólalni. s nyomban teljesen megváltozik. Amikor megkérdezem tőle. Morley először felhívja a figyelmünket. Chloé mindenfelé kutató pillantásokat vet. mint a medencéje. s mivel úgy érzem. Minél közelebb jutunk a célhoz. Suzy sápadt.jegyzi meg Suzy. csupa izom van a helyén. rögtön megismerjük: Chloé. mindenesetre sokkal kevésbé.

Menjen. és hozzáteszi: . Szerintem az „asszisztensének” kell elvégeznie a munkája java részét. mert gyakran ránéz. Magas és sovány. Elkiáltom magam: . Odajön hozzánk a műsorvezető.Senor Abelardo García Pérez . Átlépünk a porond szélén.mondja Morley -. mintha maszkot viselne. kérem. és csillogó szemmel odafut hozzá. és értesítem a cirkuszigazgatót. Bethsabée visszacsatolja Chloéra a pórázt. arról még úgy sem.mondja Morley. Ránézek. majd ugyanazzal az ujjával többször megkopogtatja a halántékát.mutatja teátrálisan Morley a rendőrigazolványát. Amíg ott riszálja magát előttünk. bocsássanak meg. Önök nem maradhatnak tovább itt. hogy az övé.Senor Abelardo García Pérez . . nagyon meg van ijedve. szótlanul nézi végig a találkozást. kezében a fényképezőgéppel.Hát értesítse .Ó! Morley úr! . Egy hete járt itt nálunk. de amennyire a szempillája rebbenéséből meg tudom ítélni.Az igazgatót várjuk . hogy megcsókolja. .szólítja a műsorvezető teljes nevén a gazdáját -. olyan. csicseregve. s tiszteletteljes arccal. . Vége a mutatványnak. . hogy folytatódik az előadás. hogy Chloét a karomban tartom. Az azonosítás megtörtént. Angolul szólok hozzá. pillantásra sem méltatva Chloét sarkon fordul.Ha így áll a dolog . . amikor Morley megindul felé. Az egyik keze Suzyében.mondja a műsorvezető. aki kővé dermedve. megköszöni a tapsot. a másikkal pedig a nyakamba akaszkodik. . amin mulatnak . átvágunk a porondon. Taps. magam megyek. Semmi mexikóias nincs benne. és az arca nagyon fehér. Nevetés.mondom Chloénak.Chloé egész idő alatt figyelmetlen. próbálom rávenni Chloét. sajnálom.hagyja rá Pérez némi csodálkozással. egyik kezével engem.Asszonyom .szól Morley -. de ez egy lopott állat. Suzyt és engem.és sértegeti is őket. és feláll -. Hallani sem akar róla. hogy szálljon le a földre.Barát! Barát! . a másikkal Suzyt öleli át. Inkább egy angol komornyikra emlékeztet. nyújtogatja a nyelvét. rikoltozik. amin nem nevet senki. . . engedje meg. hogy kijussanak a porondra.Eljött a mi időnk . nyomatékosan hangsúlyozva főnöke nevének minden szótagját -. Eltelik vagy tíz perc. Suzy pedig megismétli a szót jelbeszéddel. Dale okmányai azt bizonyítják. ezek a személyek önnel szeretnének beszélni. akkor az asszisztensem majd odavezeti önöket hozzá . . Ezt az utat a művészek használják. A Circo Mexicano igazgatója kétségtelenül mexikói. .kiáltja Pérez. kicsit riszálja magát. visszamegyek. Morley bemutat bennünket.mondja a műsorvezető még mindig szertartásosan.Egy pillanat. egyszer félbeszakítja a produkciót. Én csak bemutatom a számot. hogy elengedje Suzy kezét. Bizonyára ez a fiú egy másik nagy szerelme. kitágult szemmel bámul ránk. Az egyik cirkuszos fiút láthatólag nagyon szereti. aki épp indul vissza. csak menjen! . Morley felmutatja a rendőrigazolványát az utunkat elálló két cirkuszos fiúnak. hogy a cirkusz biztonságát ellenőrizze. és a saját lábán járjon. A műsorvezető azonban csak pár lépésnyire vonul félre.112 - . hogy ezt kell mondanom. kényeskedve beszél. hiba volt elengedni. Ez az ügy rá tartozik. itt várjuk. Morley Bethsabée-hez fordul. szinte folyton a nézőket bámulja. és elsiet.Azazhogy mégsem . de folytatjuk az előadást.mondja Bethsabée -.Hölgyem és uraim – szól -. . Chloé megnyugszik. ha nincs rám szüksége. bemegyünk a függöny mögé. nagyon jól emlékszem önre. Úgy vélem. bő tarkabarka ruhája csak úgy röpül utána. Bethsabée nem kéreti magát.folytatja fontoskodva -.mondja -. Bethsabée eltűnik vele a függöny mögött.Chloé! Chloé összerezzen. és szembe találjuk magunkat Bethsabée-val. Egy kényelmes lakókocsi asztalkája mögött ül. Dale . de feszülten fülel. tessék. . mutatóujjával komikusan Bethsabée-ra mutat. és bejelentem. csókokkal borít el. Mivel a vonásai érzéketlenek. hogy ellenőrizzem a tetovált számot! .Nos. mivel a teremben nem értik a jelbeszédet. aztán az ölembe ugrik. aki nyugtalankodni kezd. Az arcán a fekete festék minden érzést elleplez. dr. Mr. s élete végéig így akar maradni. egész jó angolsággal. szamárfület mutat nekik. megyek. Chloé szintén. fáradjon be. A közönség tapsol. .

honnan lett Erika .védekezik Pérez -. Morley..feleli az igazgató -. és most csak egyet szeretnénk: hazamenni a Home Ranch-ra. . Három napja jól rám ijesztett. .Mr. mint a Morleyé. és másnap újra felléphetett. .Semmi közöm hozzá .folytatja. ha már itt van. bocsásson meg.Bethsabée-é. .Most aztán hogy találunk meg egy lakókocsit a coloradói utakon? Nyáron. hogy elvörösödik az ujja hegye.kérdi Morley. ahogy belegondolok.kiált Morley. azt Mrs.Egy szóval sem említette! . honnan származik. A ló megijedt. felvonva busa fekete szemöldökét.Mrs. az méltóságán aluli volna. Talán a lakókocsijában van. . s bár nem fut. legyen szíves. . Sietségében elmulasztja felsorolni gazdája összes keresztnevét.Bethsabée nincs sehol! . mikor ismét levegőhöz jut. Az az ötlete támadt. Két hete szerződtettem a szezonra. bánja a dolgot. Sejti. Ez lett a mi szép terepjárónkból? Morley türelmetlenkedik: . .Én meg vigasztalhatatlan vagyok. Morley .Nem .Bethsabée bizonyára szólt már. hogy tudja becsukni a száját. Sőt túlságosan is tehetségesnek: állítom. hogy ne ellenőriztem volna. hogy még a bérét sem tudtam kifizetni. megviselt bennünket ez a mai nap.mondja Pérez. hívja ide Bethsabée-t. milyen márkájú? .Egy szóval sem említette? .Inkább japán . Morley széttárja hosszú karját. jó öt percig nem is tért magához. .Természetesen. Wolfé! . . mivel Bethsabée nincs a keze ügyében. Szerencsére aztán jobban lett.A három legjobb számom közül ő az egyik.szól oda Pérez a műsorvezetőnek -. Beszéd közben összekulcsolja a két kezét. az a hibája.Azt hiszem. Addig. A szeme is fekete.szól Johnny.Nem . Wolfnak kellett volna tudnia. amerikai . Morley . senkitől sem szabad lehetetlent kívánni.113 - .kiált fel Pérez meghökkenve. miközben feláll. megmagyarázná. Elsápad.mondja Pérez. Mrs.mondja Johnny. Morley kissé akadozva „magyarázza”.Azt mégsem ellenőrizte.szól Suzy -. .És milyen lakókocsi volt? .Egészen új . . hogy kár volt megbíznia Bethsabée-ban. de furcsán szaporázza a lépteit. a festéket mossa le magáról. se a márkájáról. és volt egy üres hely a műsorban. ma reggel óta nem is láttam. Johnny megint felbukkan. hogy az ember nem is érti.mondja Morley. . és úgy fejbe rúgta.Senor Pérez . talán megmagyarázná. .. . Az alsó fogsora hófehér. Mr. s legszívesebben széttépné Pérezt. idehívatná? . Épp a szünet előtt nagyon hatásos volt. Én még soha nem vásároltam úgy állatot. . hogy hátulról ugrik fel a póni hátára. És most. de a kutyaidomárom épp itthagyott. Egyébként még nem volt tökéletes a száma. Wolf úgy elpucolt.mondom -. így jár. . . Sebaj. hogy improvizál. Suzyvel egymásra nézünk. Johnny .Nem látta! . az orra pedig nagyobb és főleg sokkal kampósabb. aki nem becsületes. .Eltűnt a lakókocsija! Morley fölkel. elvörösödik.. az arca barna. hogy került ez a lopott állat a birtokába? . Erikát pedig nagyon mulatságosnak és rendkívül tehetségesnek tartottam. .folytatja -. Wolfé? .Senor Pérez.Mr.lihegi.Senor Pérez! . de kusza és annyira előreugrik. és olyan erősen szorítja. aztán csüggedten leejti. . Nekünk az a legfontosabb. nem is került semmibe.feleli Pérez.Arra vagyok kíváncsi. . amikor fogalmunk sincs se a rendszámáról. és aludni. hogy beszélni szeretnénk önnel.Mrs. hogy elveszítem . Csak a fényképezéssel keresett egy kis pénzt. hogy Chloét visszaszereztük.Tudja a lakókocsi rendszámát? .válaszolja Pérez. hogy elájult.De hát nem is az enyém! .

szárítsd meg. hogy újra megtalálták a jószágukat. Dale . Mrs. mert alig tudjuk elhallgattatni elragadtatott kiáltozását. hogy felváltva fekszünk majd mellette. anélkül hogy őt zavarnám. és lesiklik a víz alá. vedd ki a vízből. Erika távozása nagy vesztesége cirkuszomnak. s gyanította. . egyet kivéve. tágra meredt szemmel bámul rám.. Igen elégedetten távozik.Elkészült az ágya . Hazafelé az autóban. Nagyon élvezi a víz bugyogását. dr. és előre ízlelgeti a történetet.Jó drága szálloda. Lehet. Morley. Hát bizony. Végre elcsendesedik. . Aztán a hátát fordítja felé. Gondolom. ismét eltakarja az ajka a fogát. mint mikor a rossz cipzár akadozik behúzáskor.morogja. ahogy majd a kollégáinak elmeséli. Chloé atavizmusa újult erővel éled fel. Bódult félálomban mindenféle rémkép kavarog a fejemben. takaróból és egy ócska pulóverből fészket készít neki a szalonban. Megijedt. megmosdatom a zuhany alatt. hogy Chloé lopott állat. látom. s becsukja a száját. még jobb a kedve. s ráadásul még cinkossággal is vádolják. és nagy nehezen megszólal: . hogy eggyel nem bírná. ötezernégy dolláros összegről kiállítva. Suzy vigyáz rá. még szívélyesebb. hogy egészen elérzékenyülök. Mr. s ha megmozdulok.Akkor miért szökött meg? . Ezalatt Suzy párnából. Biztosan retteg. Biztosra vehetik. sajnos. hogy a kocsi is lopott kocsi. hogy nincs szívem felkelteni.Ötezer-négy dollár. mint megcsinálni. csak a második próbálkozásra. én is. a díványon. Dale? Miért a négy dollár? . Denecke eladta neki a kocsit és Chloét. de én is maradok.jegyzi meg tiszteletteljesen Pérez. mint. Én nyitok neki ajtót Chloéval a karomon. cirkuszból nem lehet meggazdagodni.Bárhogy is áll a dolog. de őszintén örülök. és tejfehér bőrét elfutja a pír. Elhatározom. Azután én vagyok az ügyeletes.kérdezem. A Home Ranchbeli kis házunk előtt Morley elbúcsúzik tőlünk. aztán hozd ide! Könnyebb ezt mondani. Hozzáteszem: . Aztán a pirosság ugyanolyan gyorsan eltűnik az arcáról.Gondolja? . Míg levetkőzöm. kétszer vagy háromszor újra megveti. mert eszembe jut. Jól néznénk ki. hogy megtisztítom Chloét a fűrészportól. nehogy összetörjön mindent maga körül. A szalonban minden lámpát eloltok. hogy vakarja meg. én meg átnyújtok neki egy széthajtogatott csekket. és két kézzel tartja. Miután elhallgat.Nem biztos. De .Rájött. hogy azt is elveszíti.A Home Ranch-ban szálltak meg .114 - . Suzy. aki némi gondolkodás után elfogadja a kéznyújtást.bár Chloé láttán nem lehet meglepve -. és olyan mélyen alszik a szobában. . remegve leteszi a tálcát az asztalkára. hogy az áldozata. Minduntalan felriadok. mint én a cirkuszommal. Elveszi. majd megfürdetem a pezsgőkádban. és egyedül találja magát az idegen környezetben. ha virradat előtt felébred.kiált oda Suzy -. a küldetése teljes sikerrel járt. előre megbeszélte a dolgot a kolléganőjével. és fogat mosok. ha nagyon rosszul fizetik meg a művészeket. és ha hazaérek. . igyekszem kényelmesebben kinyújtózni.Elszalasztottam egy jó kis letartóztatást! . ahogy a homályban rám szegeződik Chloé éber szeme. Morley vigasztalhatatlan. . Megegyezünk. Másnap reggel hétkor Barbara Schultz szolgálja fel a reggelinket. Még akkor sem. Amikor meglát bennünket. majd megírom a főnökének. lopva a zakója zsebébe csúsztatok néhány bankjegyet.. csupán a száját és az orrát dugja ki belőle. hogy Bethsabée Denecke cinkosa.villantja föl ismét szabálytalan fogsorát -. bár ez elég nehezen sikerül. hogy a tulajdonos sokkal több pénzt keres azokkal a szobákkal. hogy Chloé csak fényben tud aludni. a kezével erősen belekapaszkodik a bal lábamba. a szája félig nyitva. amely a Home Ranch-ra visz bennünket vissza. Így marad hosszú ideig. És míg Morley eleget tesz a kívánságának. hogy másodszor is elveszít. Talán túlságosan is. nagyon izgatott lesz.. mert Suzy olyan kimerült. mintha olyan nehéz volna. Teszem azt. és olyan imádattal néz bennünket. ha tönkretenné a Home Ranch berendezését! . Mivel az ágy nem felel meg az elképzeléseinek. akire Chloé a szó szoros értelmében rátekeredik. és a hátát vakargatja. mindenáron kezet akar szorítani Chloéval.

Igen. Erre hirtelen olyasmit tesz. Pablo erről tudna egyet s mást mesélni: Chloé imádja a kalapokat. Kiszabadítja mindkét kezét.Még gyümölcslé. aki felkapva köntösét szintén kijött hozzánk. Mondja csak neki. .De hiszen megértette! . .Azt kell mondani: „Chloé megcsókol barát. . Narancslétől ragadós csókokkal borítja el az arcom. de Pablo csak nevetett. és egy jó maroknyi hajjal teljes erőből maga felé rántja. Alávetem magam fajtája törvényeinek. hogy megkaparintotta a kis sapkát? Pablóval nagyon sokszor csinálta ugyanezt. Chloé nagy gesztenyebarna szeme pedig élénken figyeli. Ó. hogy olyasvalaki kér ilyet tőle. de megfordul. és Nagy is és Szép is. sem azt. lám. Végre elereszti a poharat. higgye el.115 - . attól féltem.” .javítja ki Suzy.Igen. Megteszem. Chloé nagy. mert két lábával erősen szorítja a derekamat. . végül Suzy menti meg a helyzetet. . Chloé meglepődik. szó sincs róla. Oldódik a feszültsége. ami nem illik egy ilyen jól nevelt személyhez: hahotázni kezd. Barbarának könnybe lábad a szeme. de az enyém is. . vicsorognak! És amikor már azt hiszi. hogy ismét hallom ziháló nevetését. és szabad kezével megragadja az újabb zsákmányt.mondja . Vajon az évmilliók óta fennálló emberi társadalomban van-e ennyi humanitás? Átölelem. Chloé! . és szeretet nélkül nincs megbocsátás. különösen a vörösesbarna haját félig eltakaró főkötő érdekli. és miért olyan csábító? Chloé szabad kezével megragadja a fityulát.kérdezem angolul.Nagy . Milyen érthetetlenek ezek a nagy fehér majmok! Mi rossz van abban. figyelmesen vizsgálgatja az asszonyt. erősen csucsorítva a száját Barbara odanyújtott arca felé. felkapja a tálcáról az egyik narancslés poharat. öt év alatt még soha nem kaptam ekkora borravalót egy reggeliért. De bal karjával engedelmesen a nyakamba kapaszkodik. amit mondunk? . nem ismeri sem a „borravaló” szót.Chloé megcsókol barát. . mert a tekintete ekkor rátéved a másik pohár narancslére. amikor meghallja Barbara nevetését. elájul. Suzy.Nem. világosbarna szemével csodálkozva néz bennünket a pohár pereme fölött. Tenyerét befelé fordítva bal kezének négy összezárt ujját jobb kezének négy összezárt ujja felé közelíti. hanem csak dísz. . jobb kezének kampósra görbített mutatóujját beleakasztja bal keze behajlított kisujjába. Chloé elengedi a fityulát. Nálunk otthon spanyol a szakácsnő. ujjával rámutat. hogy Barbara „barát”.megcsókol Chloé. mert amikor láttam. Miért is kerül eközben új barátnőjének fityulája olyan közel hozzá. S ha istenek vagyunk. mohón iszik. morognak. Míg Suzy segít újrafésülni csodás vörösesbarna haját (amelyre titkon oda-odatéved a tekintetem). akit alig ismer. hogy valóban megbocsátottam-e neki. Az istenségért meg kell szenvedni.mondja Barbara. Barbara felkiált. Mindhárman hahotázunk. előrehajol.Csókolj meg. s a fél karommal én is átölelem a vállát. hogy elsápad. Chloé megérti. és odaadja Chloénak.Mit még? . . Rosszul teszem. hogy „reggeli”. hosszú nyelvével végignyalja az üres pohár alját és szélét. meglátja. elég sok szót ismer. megjutalmazzák finom gyümölcslével. hogy csókolja meg magát.Ötezer-négy dollár . kerek. És mi is Suzyvel. hiszen rámosolygok. .mosolyog Barbara huncutul. megbocsátás nélkül nincs engedelmesség.kérdezi Barbara. . mindent tőlünk fognak kérni. hogy beszédjelekkel szólhasson hozzám. hogy nem igazi fejfedő. Boldog vagyok. Most meg üvöltenek. még jobban ráncigálja a főkötőt. s hervadt arca egészen megszépül -. hogy leesne. Ekkor Chloé élénken a tálca és a két pohár gyümölcslé felé néz. én meg visszarakom a tálcára.Ereszd el a fityulát.mondja Barbara. .. majd kérdőjelet rajzol. Tudjuk. megcsinálja. megbocsátottam. ezért „desayunó”-t mondunk. kerekre nyitva zöld szemét. hogy teljesítse a kérést. Amit nekem adott.Ne ezekkel a szavakkal .Erika második fényképéért. Chloé a reggelizőtálcán lévő két narancsleves poharat bámulja. nem érti. Chloé pedig utánoz bennünket. Chloé! A kiabálás megijeszti. Dale.Érti. dr. hogy megbüntetik érte. Ez a kifejező jel azt jelenti: „Még!” .

és panaszosan felvakkantott. s megengedtük Rodericknek. olyan erővel vetette rá magát Roderickre. Mi másért élt.szól Suzy talán tapintatból. Aztán én is kezet fogok vele. Azt viszont megengedtük neki. hogy lefekvés előtt elbúcsúzzon Rodericktől. Roderick visszaharapott. Chloé ugyanis túláradó szeretetében megharapta. szerelmes pillantásokat vetve a másikra csókolgatták. Különös lány volt! Nem volt vallásos. megbocsáthatatlanul többet kívánok. Mégis kétlem. hogy dobáljon neki. És legfőképpen nyoma sem volt benne az önzésnek. hogy az étkezések idején odaheveredjen. családtagnak éreztük. „És gondolj a legközelebbi felebarátnődre. És még olyankor sincsenek sokan. hiszen óriási szolgálatokat tett nekünk. és soha semmi módon nem hozta szóba a vallást. Nem engedtünk a kérésének. Szinte az is kétséges volt. elbúcsúzik tőle. Azt azonban megtiltottuk. hogy csak örömükben harapdálják egymást. Nagy meglepetésünkre a tilalmat tiszteletben tartották: először is. nézem. Chloé imádta a zöldségféléket (különösen nyersen). észreveszi. Roderick pedig a szájába vette Chloé bal alkarját. amikor ugyanúgy. birkózásuk pedig inkább a szerelmi szenvedély kitörése. vakargatták és tetvészték egymást. Most már nem verekedtek. hanem sóhajtozva. talán azért. ha ételről volt szó. mert meg is kapja. ha semmi remény nincs a folytatásra. és két kézzel dörömbölt az autó üvegén. A Home Ranch-on nem szokás korán kelni. mert félt. hogy ugyanúgy megmelengetik a szívét.válaszol Barbara vidáman -. Ha figyelmesebb lett volna. mint hogy másokat szeressen és szolgáljon? . aztán meg nem is ugyanazt ették. Türelmetlenül rikoltozott. ahogy Suzy segít Barbarának újrafésülni a haját. nyalogatták.Hát ide jutottunk! Mint Twist Olivér árvaságában. De ő szerencsésebb. amely szerint Roderick nem mehetett be a konyhába. mert a búcsúzkodás néha tíz percig is eltartott. hogy barátját vigyük be a szobába.De hisz elkésik a munkájából . Chloé jobb karjával átölelte Roderick nyakát. Az ő korában lévő nők mindig örülnek a csodáló pillantásoknak. mint mi. amely hamar ugyanarra a sorsra jut. felborult. hogy végre odamehessen hozzá. ő is többet akar. aranyos kutya. szép kutya. mert elkapta a pillantásomat. hogy zavartalanul bámuljam a csodás hajzuhatagot. Nem ismerte a hiúságot. Nekünk ez persze eszünkbe se jutott. A vidámsága és a derűje mégis valami aszketizmust sugárzott. Nem akart szerelmes lenni. Chloé többször könyörgött. . Roderick viszont csak a húst szerette. annál inkább. Amikor megállt a Chevrolet a yaraville-i terasz előtt. dehogy! . sem férjhez menni. amit elrablása előtt is szokott. mint Chloé és Twist Olivér. van-e egyáltalán énje. Eszelős öröm fogta el.No. módosítanunk kellett a törvényt. de most nem csókolja meg. Suzy a szoba ajtajáig kíséri Barbarát. ami persze képmutató ürügy. még akkor is. hogy elküldjük az állásából. Mivel Chloé nem akart elválni a kutyától. De Emma nemsokára felhívta rá a figyelmünket. az első emelet továbbra is tabunak számított.Ugyan. mint Twist Olivér. már marakodnak is! . Közben lelkes híve lévén a kontyoknak és a hosszú hajnak. se pénzre. ami részéről a kézfogásnak felelt meg. A búcsúzkodás után Chloé még sokáig beszélt magában Roderickről. te szerencsétlen!” Én is erre gondolok. mint az első. s még köszönni is elfelejtett. vagy jobban szereti Chloét.méltatlankodott. Chloénak pedig.116 - . hogy ennivalót kunyeráljon. Ez eléggé próbára tette a türelmünket. Emma is ugyanúgy örült Chloé visszatérésének. „Felebarátod feleségét el ne kívánd!” mondja a tízparancsolat. Már a második pohár narancslét adom neki. hogy a fogadásunkra a konyhából előjövő Juana megtorpant. kiváltképpen a vörösesbarnának. és (ellentétben Juanával) soha nem volt a terhünkre. mert csak azt ismételgette: jó kutya. eleinte ügyet se vetettünk rá. hogy apró változás történt a felsorolásban. Chloé nemigen volt adakozó. ha végképp elveszítjük Chloét. ha tele van a szálloda. Chloé elsőnek Rodericket látta meg. . a következő reggelit fél kilenckor kell felszolgálnom. Az ócska plüssdarabot Chloé etetőszéke alá tettük. és olyan dühösen csaholtak egymáson hempergőzve. nem vágyott se társadalmi sikerekre. hogy az elveszítette egyensúlyát. mint harc. . mint a hímzett köténykéje zsebében lapuló csekk. a két barát lihegve feküdt le egymás mellé. A nagy lángolás egyébként hamar véget ért. Amikor kinyitottuk az ajtót. ő pedig a kelleténél kicsit erősebben szorítja meg a kezemet.

de semmi sincs benne. Emma egyik reggel elmondta. de suttyomban őt lesve. s úgy teszünk. Tovább kérdezősködtem: . én meg jelbeszéddel még egyszer megkérdeztem: . így szólt: szegény kutya. . jó kutya.Bajusz gonosz szegény kutya. Hamarosan ügyet sem vetett rám. míg Emma a feneketlenül felfordult szobát rakta rendbe. .ami azelőtt soha nem fordult elő -.Bajusz kedves jó kutya? Megrázta a fejét. A beszédjelek közül a szegénységet jelentő jel az egyik legkifejezőbb. hogy jó kutya. aranyos kutya. Emma csupán két jelet tett hozzá ahhoz.Szegény kutya. mintha Chloé játékait raknám helyre a ládájába.Chloé . Nemsokára újra beszélni kezdett magában. aranyos kutya. hogy előző este Chloé. nem válaszolt. én pedig a földön a gumiszőnyegen. Ő az ágyán ült. mintha álmából ébresztettem volna fel. Behajtjuk a bal karunkat magunk előtt az arcunk magasságában. hogy Chloé elkezdje a litániát. mintha csak a gondolataiba mélyedne. szép kutya és aranyos kutya volt.Miért szegény kutya? . mit akar Chloé mondani: tulajdonképpen ösztönösen rekonstruálta azokat a nyelvtani jeleket és kapcsolatokat. mert szegény kutya egyedül úton.Egyedül. . hogy mit érzett. A szegénység természetesen nemcsak anyagilag értendő. talán elfáradt. Aztán jobb kezünkkel megfogjuk a könyökünket. s már csak a szinkópás ritmust ütötte tenyerével az ágy fatámláján. Chloé arra célzott. . Szánni kellett. mert összetévesztve a „ki” és a „miért” szót . Roderick tehát nem csupán jó kutya. hanem szegény is. hogy segítsen. Újra kérdeztem: .kérdeztem -.117 - .Miért szegény? . úgy válaszolt a kérdésemre. Mi köze van az út-nak a szegény kutyá-hoz? Azazhogy: hogyan függ össze az út és a Roderick iránti szánalma? Tovább faggattam: . -ön jelét.Visszatérve Chloé esti litániájához. s a szeme szikrázott a dühtől: . . amelyeket tanulónk nem ismert.Bajusz piszkos büdös WC. felvonva a szemöldökömet. de lassan. maga elé meredve. amikor Denecke otthagyta Rodericket az úton.Bajusz kedves Chloé? .Út. Előbb számtalanszor elismételte. Emma rögtön válaszolt a kérdésemre. szegény kutya. hogy én is megértsem.Miért Bajusz gonosz? . Most már helyesen hozta kapcsolatba az okot és az okozatot. hogy könnyebben megértette.Miért szomorú Chloé? . s úgy tettem. Egyik este sokáig elidőztem a gyerekszobában.Szegény kutya egyedül út. térdét az álláig felhúzva és hosszú karjával átfogva mozdulatlanul ült. Meghökkentem. mintha ki akarnánk húzni belőle valamit. szép kutya. Tudni akartam. hogy miért. -en.Bajusz kedves Chloé . Majd abbahagyta a dobolást. Bizonyára megzavartam a kérdezgetéssel.Chloé szomorú. amit Chloé mondott: a mert és az -on. mintha arról érdeklődtem volna: ki szegény? Úgy döntöttem.Szegény kutya. Emma ugyanis olyan jól ismerte a beszédjeleket. hogy más oldalról közelítem meg a dolgot. Folytattam a kérdezősködést: . . miután elismételte ágyában.Méltatlankodva tette hozzá: . Kezdett megvilágosodni a dolog. és sajnálkozó arckifejezéssel ezt mutatta: Szegény. szép kutya. várva. miért „szegény”? Felnézett rám. s elkezdte. látszólag a feladatomra figyelve.bizonyos szinkópás ritmust adott. Emmára néztem. s a kifejezéseknek melyeket a jelbeszéd sajátosan leegyszerűsített jeleivel mutatott .Miért szegény kutya út? Habozás nélkül válaszolt: . Aztán hirtelen abbahagyta.válaszolta nem túl lelkesen. mégis egy csapásra minden érthetővé vált.

És valószínűleg Bethsabée egyik legbuzgóbb munkatársának bizonyult. ha nem gonosz. A világtörténelemben valószínűleg ez volt az első eset. Abból.118 - . hogy lefekvés idején dolgoztatjuk. hogy tévedek. miért nem kedves Bethsabée. Azzal újra kérdezősködni kezdett: . Most egyenesen Chloét kérdezte: . . de a válaszai először zavarosnak tűntek. . Ismét összenéztünk.Kérdezzük meg egyenesen tőle . lefekvés idején.Nem ilyen szokott lenni. mintha egy ruhadarabbal körültekerném a fejem. Chloé tökéletesen megértette.Munka. aki soha el nem mosolyodott volna. Ettől nem lettünk okosabbak. Mindenekelőtt arra voltam kíváncsi. Újra megkérdeztem: . és ismét ő találta meg a megoldást. és bosszúból összevissza válaszol.Nem. hogy milyen emléket őriz Bethsabée-ről. és szükségszerűen távirati rövidséggel használják. . jeges pillantású nőben. Most már csak azt kellett tisztáznunk. az előadás előtti próbák és maga az előadás nagyon szórakoztatta Chloét. .mondom halkan Suzynek. a légtornászmutatvány a trapézon.javasolta Suzy. Tovább kérdezgettem Chloét. Azaz olyankor. de a későbbiek során rájöttem.Bosszant bennünket . hogy egy emlős. s a jelek szerint a múlt felidézésére ösztökélte. mulatságos. és próbáltam felderíteni.Fekete arc turbán hogyan mulatságos? . hogy elrablásának epizódjai közül az rázta meg a legjobban. Emma is figyelemre méltó tehetségre tett szert a hiányos mondatok megfejtésében.Ekkor azt hittem. Ezek a párbeszédek a gyerekszobában zajlottak le este. és ő kérdezgette.felelte Suzy. a bokázások. hogy felidézze saját múltját. .Sokallja. ő egy egész mondatot rekonstruált. Chloé halványan elmosolyodott. Suzyvel elképedve néztünk egymásra. mulatságos. könnyedén oldalba bökve a könyökömmel. Mint mindazok. Újra odahívtam Emmát. akivel három héten át együtt élt. hogy mire emlékszik. . Nagyon érdekes kísérlet volt. nem gonosz: ez után a kétszeres tagadás után nemigen tudtuk elképzelni. . milyen lehetett Bethsabée és Chloé kapcsolata. amikor Chloé rettentő mozgásigénye oldottabb. . rögtönöztem: úgy tettem.Nem. „kilépve az állatvilág néma sötétségéből”. ami álmodozásra.kérdezte Suzy.Munka fekete arc turbánnal mulatságos? Chloé odavolt az örömtől. .Igen.állította Chloé csillogó szemmel. amikor Roderick ott maradt egyedül az úton.Nem. mi mulatságos vagy szórakoztató lehetett ebben a nagydarab.Mindenesetre nagyon örült.Mulatságos. hogy végre megértették.Fekete arc turbán kedves? . A hölgyet fekete arc turbán-nak neveztem el.Fekete arc turbán mulatságos? . hogy visszaemlékezhet a múltra.Mulatságos . .Fekete arc turbán gonosz? .Milyen fekete arc turbán? . amikor rosszalkodik. akik születésüktől kezdve tanulják a jelbeszédet. Nem tudván. hogy segítsen. mondhatnám. Próbálkozzunk még. . szendergésszerű állapotnak adta át a helyét. a salto mortalék. Mégsem foglalkoztam most ezzel az érzéssel. . Más szóval. Nem kedves. mert ez az egyedüli kommunikációs eszközük. .kérdezte Suzy habozva. Egyikünk sem tudta elképzelni. a létra tetején való fejenállás. hogyan kell mutatni a „turbán”-t. és habozás nélkül megkaparta az orrát a jobb keze mutatóujjával és nagyujjával. a műlovas-bemutató a pónin. nem hiszem . Ekkor Suzy is jelen volt.Mulatságos? . noha nagyon jól ismerte a Chloé által mutatott jelet. annyira úrrá tudott lenni az emberi nyelven. amiből mi csak egy szót értettünk meg.

- Chloé - kérdeztem -, fekete arc turbán miért nem kedves? Chloé szomorúan az ablak felé fordult, és arrafelé bökve az ujjával, így válaszolt: - Rácsok. Ekkor mindent megértettünk. A délelőtti próba és a délutáni előadás idejét leszámítva Bethsabée ketrecbe zárta Chloét a lakókocsijában. Chloé hihetetlen utálkozással, dühvel és felháborodással mutogatta: - Rácsok, piszok büdös WC. Megölelem, és megöleli Suzy meg Emma is. Olyan sokáig tart a kölcsönös csókolózás, hogy az arcom és a nyakam egészen nedves lesz. Sok-sok rábeszélés után végre bedugja kurta lábát a takaró alá, és hagyja, hogy Emma a nyakáig felhúzza a takarót, mivel az éjszaka hűvösnek ígérkezik. Fölösleges fáradság. Chloé csak akkor tud elaludni, ha a két karja a takaró fölött van, és nem alatta. Emma eloltja a villanyt, s csak a kis éjjeli lámpát hagyja égve. Chloé félig lehunyja a szemét, és utolsó gondolataiban bizonyára a gyűlölt ketrec emléke rémlik fel, mert a két kezével határozatlan jeleket mutat. Odahajolok hozzá: - Chloé mit mond? Felsóhajt, és a két keze ismét megmozdul. - Szegény Chloé. Chloé elrablása és visszatérése után jó sok dorgálást kaptam. Szememre hányták, hogy a legcsekélyebb gondot sem fordítom javaim megóvására, és azt tanácsolták, hogy a jövőben legyek óvatosabb. A tanácsadók közül Donald Hunt volt a legszenvedélyesebb, a legszelídebb pedig Mr. Davidson. - Kész őrület! - mondta Donald, legkényelmesebb fotelomban üldögélve a teraszon, pipával a szájában, pohárral a kezében (lelkiismeret-furdalásom van, hogy megint így mutatom be, jóllehet keveset pipázik, és még kevesebbet iszik). - A kocsijaid éjjel-nappal ott állnak nyitva a parkolóban, ráadásul a slusszkulcs meg a jogosítvány ott van a kesztyűtartóban! Mintha csak azt akarnád, hogy kiraboljanak! A bejárati ajtód kulcsát meg felakasztod egy szegre a hallban, ország-világ tudja, hogy ott lóg. Istenkísértés! - Ha már eddig ellenállt a kísértésnek, ezután is - mondta Suzy -, ezután is ellen fog állni. - Suzy! - kiált föl Donald. - Valami szamárságot mondtam? - kérdezte Suzy ártatlanul. - Dehogy, szó sincs róla, drága Suzy - mondta Donald óvatosan meghátrálva -, de el kell ismernie, hogy igazam van. - Persze, persze - felelte Suzy -, de hiszen Ed már önkritikát gyakorolt. Meg én is. Akkor meg minek rágódni rajta? Másnap Mr. Davidson is szóba hozza a dolgot, csak sokkal finomabban. Először is gratulál, hogy sikerült megtalálnunk Chloét, szerényen szabadkozik, amikor megköszönjük a segítségét, és kéri, hogy mutassuk meg védencünket. - A fürdőmedencében van Roderickkel - mondja Suzy -, de ha nem zavarja a napfény, Mr. Davidson, azt tanácsolom, hagyja itt a kalapját. Chloé ugyanis imádja a fejfedőket. Davidson leteszi egy kerti székre a szóban forgó kalapot (amely jellemző módon nem cowboykalap, hanem keskenyebb karimájú városi kalap), és előtűnik óriási homloka, mely furcsa kontrasztban áll mindenben mértékletes személyiségével. Lassan lépegetünk lefelé a fürdőmedencéhez vezető lépcsőn, Davidson gratulál Suzynek a balra elterülő kis teraszos virágágyásokhoz. Chloé a legalsó lépcsőfokon ül háttal felém, Roderick pedig fülét hegyezve, figyelmes tekintettel áll előtte; kissé távolabb a medence kőperemén Emma fekszik egy nyugágyban. Ahogy meglát bennünket, eltakarja magát. Kár, mert csodaszép a keble, boldoggá tehetné vele a lovagját - és talán magát is -, ha nem emelkedne valami láthatatlan fal közte és a férfiak közt. Davidson úgy tesz, mintha csak akkor venné észre, mikor már betakarta magát, s udvariasan odaköszön neki. Emma alig viszonozza az üdvözlést, elpirul zavarában. Chloé azonban fesztelenül bámulja Davidsont, bár egy kicsit óvatos. - Ki ez? - kérdezi.
- 119 -

- Barát. Kezet nyújt Davidsonnak, tehát békülékenyen behódol neki. Davidson azonban nemcsak megérinti a kezét, ahogy egy vezérhím tenné, hanem ember módra megrázza. Furcsák ezek a nagy fehér majmok, de Chloé már hozzászokott. Rámosolyog a seriffre, aztán hátat fordít neki. - Lám, hátat fordít! - mondja Davidson félig mulatva, félig bosszankodva. - Azért, hogy maga bebizonyíthassa a barátságát - magyarázza Suzy. - Mivel tudnám bebizonyítani? - Azzal, hogy megvakarja a hátát. - Á, szóval erről van szó! - mosolyog Davidson, és megvakarja Chloé hátát. Kell-e mondanom, én már abból is megállapítom, hogy miféle ember valaki, ahogy megvakarja Chloé hátát, és bevallom, igen kedvezőtlen a véleményem azokról, akik kelletlenül egy ujjal, néhány másodpercig vakargatják a csodálatos bundát. Davidson azonban nem ilyen. Mind a tíz ujját belemélyeszti Chloé bundájába. És mikor befejezi a műveletet, Chloé hátától a derekáig nem marad egy négyzetcentiméternyi hely sem, amely ne részesült volna figyelmes gondosságában. Ez aztán az önzetlen, lelkiismeretes és módszeres ember! Nem sajnálja rá az időt! Még jobban megszeretem, s míg Chloét vakargatja, elmélázom. Micsoda könnyebbséget jelentene a társadalmi érintkezésben, ha úgy tudnánk viselkedni, mint Chloé, s ha például egy estélyen csak meg kellene érintenünk egy hölgy kezét, hogy barátjának tekintsen bennünket, s rögtön megkérne, hogy vakargassuk meg a meztelen hátát... - Na jól van, most már elég! - mondja elégedetten Davidson. Aztán hozzáteszi: - Hoztam neked valamit. Előszed a zsebéből egy műanyag zacskót, kivesz belőle egy banánt, és odanyújtja tanulónknak. Chloé elégedetten felrikkant, és elkezdi hámozni a banánt. - Köszönd meg szépen, Chloé! Chloé szabaddá teszi az egyik kezét, hogy sebtében és hanyagul köszönöm-öt mondjon. Sokkal jobban érdekli a banán hámozása. Amikor végre ráérősen és szabályszerűen lehántja a héját, nem falja fel mohón. Élvezettel eszi, és mikor az utolsó falattal is végez, nekilát a héjának, darabonként tünteti el széles szájában, és sokáig rágja ugyanolyan örömmel, mint a belét. - Nem hagy semmit kárba veszni - jegyzi meg Davidson. - Egyébként lehet, hogy nem is olyan rossz a banán héja. Meg kellene kóstolnom. Elköszön Suzytől, aki Emmával társalog az úszómedence szélén, én meg elkísérem a parkolóba. - Ez a ház is elöl emeletes, hátul pedig csak földszintes, mint minden domboldalon épült ház - állapítja meg Davidson. - Az a két ablak a tetőn melyik szobáé? - kérdi. - A játékszobáé. - Amelyik a többi szobához vezető folyosóra nyílik? - Igen. - És éjszakára nyitva hagyják az ablakokat? - Elvileg nem. - Talán jobb lenne bezárni őket - mondja közömbösen Davidson -, ezen az oldalon nagyon alacsony az épület. Gyerekjáték felmászni a tetőre, és a billenőablakon keresztül bejutni a házba. - Majd gondom lesz rá. Köszönöm a tanácsát, seriff. Elnézem, ahogy távolodik a nagy kék Chevrolet a yaraville-i vörös úton. Ettől a naptól kezdve Davidson három éven át évente egyszer, karácsonykor eljön hozzánk, hogy kellemes ünnepeket kívánjon, és átadjon Chloénak egy banánt. És három éven át évente egyszer meghívjuk ebédelni.

XI. fejezet
Chloé ma már egészen más, mint akkoriban volt, amikor Denecke elrabolta, és eladta Bethsabée-nak. Hét- és nyolcéves kora között felserdült. Megnőtt és meghízott. Izomereje, gyors reflexei félelmetes ellenféllé tették. Nagyon óvatosan bánok vele. A lehető legritkábban játszom olyat vele, hogy csiklandozzuk egymást. S noha ilyenkor kedvesen csak az ereje töredékét használja fel, az még mindig túl sok ne- 120 -

kem. Meg kellett tiltanom, hogy rám ugorjon, mivel félek, hogy feldönt, s akkor elveszítem előtte a tekintélyemet. Nem tudom, vajon meddig tekint még felsőbbrendű állatnak. Ideges vagyok, és kényelmetlenül érzem magam, amikor Emma és Suzy ketten sem tudják megtörni az ellenállását, és engem hívnak, hogy rendet teremtsek a gyerekszobában. Ha kihúzom magam, s parancsoló hangon rendreutasítom Chloét, még hallgat rám. De meddig? Amikor egy nőstény csimpánz fogékony, nagyon megduzzad a gát környéke, és élénk rózsaszínű lesz. A csimpánzcsaládokban ez a feltűnő jel nagy izgatottságot vált ki a hímek körében. Mivel Chloé ruhában jár, Emma kivételével, aki mindig ott van, ha fürdik, senki nem tudja, mikor van a rózsaszínű periódusban. De hamar rájövünk abból, ahogy minden yaraville-i hímnek egyértelmű ajánlatokat tesz. Ha valamelyiküket megpillantja, rögtön odafut hozzá, és a hátsó felét a hasához nyomja. Én szelíden, zsörtölődés nélkül elhárítom magamtól. Jonathan és Ariel mulatnak rajta, de Pablo, szemérmes természetű lévén, ilyenkor megdühödik, nagyokat káromkodik spanyolul, és fennhangon kikéri magának, hogy őt egy majom majomnak nézze. De az ilyen jelenetben nagy adag komédia is van. Pablo nagyon szereti Chloét, és amikor az még kisebb volt, megtörtént, hogy három-négy fadarabból kis játékszereket fabrikált neki. Két nappal később Chloé Juana jelenlétében ismét bűnbe esik, Juana azonban sokkal jobban feldühödik. Fekete szeme villámlik, fenyegetőzve, teli tüdővel szidja ezt a desvergonzadá-t, ezt a puta de mierdá-t, ezt a bestia puanté-t... Szitkozódásának lényege: Chloé nem méltó arra - ő, Juana megmondta már ezt a kezdet kezdetén! -, hogy keresztény házban keresztényekkel együtt éljen. Ez az igazság! Chloé csak egy állat, és ha megtanult is ezt-azt mutogatni a kezével, akkor is csak úgy viselkedik, mint egy állat. A nappaliból, ahol olvasni próbálok, hallom, amit mond, és csodálkozom. Ha emlékezetem nem csal, mikor Pablo a kórházban feküdt, Juana Denecke iránti viselkedése sokkal jobban hasonlított egy állatéra, mint egy angyaléra. Chloé elképedve tűri a tüzes szónoklatot. Egy árva szót sem ért spanyolul, de Juana dühös tekintetéből, hangjából, hadonászásából mégis kitalálja, hogy őt szidja. Igaz, hogy Konyha, ahogy Juanát hívja, soha nem volt barátságos vele, de ilyen gyalázkodásban még sose volt része. Elvonul a terasz sarkából, ahol ez a jelenet lezajlik, és a másik sarokba ül a fal mellé, kezével átkulcsolva a térdét. Kijövök a nappaliból, és odatelepszem mellé. Felém fordul, a vállamra hajtja a fejét, sír. Aznap este, miután Chloé már lefeküdt, négyszemközt beszélek a konyhában Juanával. - Juana - vágok bele a közepébe -, nem kellene Chloét ilyen elnevezésekkel illetnie, mint ma délután. Nagyon bántja az ilyesmi. - No, hát annyi baj legyen! - mondja Juana hajthatatlanul, mint egy ítélőbíró. - Éppen ideje volt, hogy valaki megleckéztesse. Mindent megengednek neki, de én nem tűröm, hogy ez az állat folyton odadörgölőzzön a férjemhez. - Ugyan, Juana! Egyrészt az a baja vele, hogy állat, másrészt az, hogy nem viselkedik úgy, mint valami jól nevelt úrilány! Hiába érvelek. Mivel csupán annyit hall meg, amennyit akar, csak a mondat utolsó részére figyel. - Még hogy jól nevelt! Isten adná, hogy az legyen! Megmondom magának kereken: Chloé borzasztóan neveletlen! Szűz Máriám, ugyan mit ér, hogy beszélni tanítják, ha úgy viselkedik, mint egy állat? És mit gondol, dr. Dale, miért küldtem kosztra és kvártélyra María de los Ángelest a sógoromhoz? Pedig egy vagyonba kerül, mert a sógorom fösvényebb, mint egy zsidó. Hát azért, hogy az unokahúgom ne tanuljon rossz modort a maguk majmától. Úgyis nehéz a lányokkal bírni, ha bizseregni kezd a vérük! Hát még ha folyton ezt a rossz példát látná? Kár is a szót vesztegetni. Juana sziklaszilárd meggyőződésén úgysem fog semmi: húsz évszázad zsidó-keresztény tabui állnak mögötte. Egyébként bármikor kész áthágni őket, de csak titokban, fenntartva a tisztesség látszatát. Chloé nem bocsát meg Juanának. Ettől a naptól kezdve őt is, akárcsak Randomot, teljes szívéből gyűlöli. Amikor együtt ül velünk az asztalnál (az etetőszék fölött rég eljárt az idő), és Juana behoz egy tálat az ebédlőbe, Chloé a lábánál ülő Roderickhez fordul, s jelbeszéddel közli vele: - Konyha WC piszok büdös. Roderick visszamorog valamit, én pedig halkan rászólok Chloéra angolul:
- 121 -

akkor nem mondott igazat. hogy miért bűnös. Biztosan elfelejtette már azt az ostoba esetet! Chloé.Nem . hogy Nick Harrison sértése annyi idő múlva is megmaradt benne? És hogy három év távlatából is így emlékszik rá? Miért nem emlékezett csimpánz anyja fényképére is. Nem válaszol. Ül az ágyán.kérdezem angolul -. ha egyszer azt hiszi. melyet kétszer megtagadott. Azóta senki nem beszélt neki róla. Chloé piszkos majom. . ismételd meg a jeleimet. Nick Harrison azért dobta meg kővel a kocsit.122 - . . . mielőtt széttépte volna? És nem azon fáradozunk-e most is.. mivel Suzy is. mint a trópusi őserdőkben.Ezt nem mondhatja! Már három éve történt. azt sem tudom. mintha csak Suzyt akarná megcáfolni.Emma . hogy Chloé nem csúnya: Chloé más. újra kezdi. leveszi a térdéről a kezét. szerető és hazug arcunkat. és bűntudatot érez. hogy Chloé azt higgye. és csak bizalmasa. engem. és jeleket mutat: üzenete annyira meglepő. Chloé .mondja Suzy -. hogy szinte észrevehetetlenül mutassa a jeleket. hogy nem akarok hinni a szememnek. Egy nagyon hosszúnak tűnő percig képtelenek vagyunk megszólalni. a rítus.. légy szíves! Emma lassan és szabályosan megismétli a jeleket. én hozzáteszem angolul és jelbeszéddel: . szomorú és értelmes szemével hosszan és figyelmesen vizsgál. Chloé nagyon boldog volt. hogy a nagy fehér majmok körében a dolgok nem olyan egyszerűek. ami pár évvel korábban foglalkoztatta. hogy itt elengedhetetlen a gondolkodás. Suzyre szegezi a tekintetét. megerősíti a szavait. hanem az erkölccsel együtt is változnak. De nem tudom. Nem ismétli meg Chloé jeleit. a szertartás és néha még a számítás is? Talán magyarázzuk el neki. . hogy nem tartozik a fajunkhoz. Chloé más. mert rossz. Rám néz.Rossz ördög nagyon nagyon rossz ördög dob kő autóra rossz ördög hazudik. a szeme telefut könnyel. hogy Coloradóból visszatérve újra beilleszkedhet a családba. Megismétlem. Rögtön tiltakozunk. Először Suzy válaszol szenvedélyesen a mondottakra. Suzy Emmát hívja tanúnak. Chloé! Elhallgat. Az emberek szemszögéből nézve ez az érv körmönfont. A fejét rázza. jól értettem?. hogy okkal vagy ok nélkül. mikor Chloét „piszkos majom”-nak nevezte. De ami négy éve még olyan jól sikerült.Chloé csúnya. egészen összezavarodik..Igen .Chloé nem csúnya . Lesújtva nézünk egymásra. . újból leveszi a térdéről a kezét. és amikor befejezi. megértett-e. Ki hitte volna. Nem szeretné. .Chloé csúnya. de amikor Juana ismét megjelenik. Chloé azonban megkérdezi. Pedig ezzel sem oldjuk meg a helyzetet. mint a szeméremérzés a maga öntörvényű szabályaival. Rossz ördög mond Chloé piszkos majom! Rossz ördög piszok WC rothadt Rossz ördög hazug. hogy az effajta logika meggyőzi-e Chloét. én is félünk az efféle rombolás következményeitől. amit az előbb mondtam. hogy mindenáron kapcsolatba hoz.kiált Suzy feldúltan. hogy lerombolnánk az önmagáról kialakított képet? Hallgatunk.mivel a közeledését a yaraville-i hímek elhárítják. . aztán hogy Emmának sem hisz. Chloé csúnya. most sikertelennek bizonyul. hosszú karjával átfonja a térdét. . melyek nemcsak országonként. és mindig bizonytalan az értelmük? Hogyan magyarázhatnánk el neki. mely voltaképpen visszatérés ahhoz a gondolathoz. hogy a jeleket is hibásan mutatja). Roderick vegye észre. lassan és világosan ezt „mondja”: .mondja Emma lehorgasztva a fejét. Emma. Hogy is lehetne elmagyarázni neki egy olyan bonyolult dolgot. Este lefekvéskor az ágyban új téma kerül elő. Teljes erőmből bizonygatom angolul és beszédjelekkel. mindegy. Chloé nem piszkos majom. most pedig számkivetettnek érzi magát. Ha Rodericket megszidjuk.Nem . Nem felel. Ötéves volt akkor.mondja angolul és beszédjelekkel (de annyira siet. Egymás után veszi szemügyre szorongó. de eléggé meggyőző. fülét-farkát behúzza. s ha rossz. hogy Suzy az anyja? Hogyan bírhatnánk jobb belátásra anélkül. bár ügyel rá. Juana pedig lepocskondiázza -.Nem. amikor a nagy tükörben összehasonlította magát Bébé-Amour-ral. nem! .rázza szomorúan a fejét Chloé -.Hallgass már.

ahogy a kutya ott kínlódik a teraszon. valami egészen meglepő dolgot művel. mivel nem vagyunk biztosak benne. De Chloé még nem kapott sörétet a hátsójába. vállán a bot öl-lel. A puskát leszámítva szép őskori jelenet. mintha Chloé. Ő.123 - . és feküdjön az ágyába. Ugyanolyan lóarca. és szájon csókolja. nagyszerűen játssza benne a szerepét. festi nagyon szép száját is. Nem mondja többé: Chloé piszkos majom. hogy ebben a helyzetben az igazsággal csak árthatnánk neki. Szóval véget vet a párbeszédnek. kinyitja az ajtót. és mivel közben hihetetlenül megizmosodott. akihez egyébként . amiért óvakodik a vadászoktól. lemegy a földszintre Roderick mellé a bejárathoz. Elképedve bámulunk egymásra. olyan vita kerekedhet. Végül úgy döntünk. mi történt. ahogy pillanatnyilag minden szemérmességét feledve macskaként simul férjéhez. s Juana. Minden durranáskor összerezzen. a fiaim sem. de bronzszínű haja olyan tetszetősen borul a fülére. Este Hunték nálunk vacsoráznak Evelynnel. mint a barlanglakó ősember bámuló hitvese. hogy a rétjeimen és erdőimben nyulat vagy szalonkát hajszoljanak. Eltelik egy hét. s arányosabbá teszi egész arcát. Alig pár hónapja ez még így is volt. Látva. és hol vinnyog. Mindig végigcsinálja ugyanazzal a túláradó ragaszkodással. Folyton ide-oda futkos az esőben. az öldöklést. melyet eddig . melyet három éve többre becsült az igazságnál . lehunyja a szemét. hogy az éjszakát állatcsaládjával töltse. és megágyaz magának a barátja mellett. Mikor a vadászok közelednek. Újra beköszönt az ősz. hisz volt idő. mit mondunk. Random sem hagyja ott kedvenc radiátorát: neki megvannak a maga személyes okai.mondja végül -. hogy újra kialakítsuk benne azt az önmagáról alkotott hamis képet. jönnek a beaulieu-i vadászok. nem talál semmi örömöt megszokott játékaiban. amelyeket bot öl-nek nevez. hogy reményei meghiúsultak. Őszintén szólva az arca még mindig kissé túl hosszú. hogy a ház körül egyhektárnyi körzetben vadásszanak. meghallhatná. Chloé döbbenten nézi a nappali ablaka mögül. hol ugat. Pablo az egyik ilyen harcos. hanem a fiúk is . hogy végre telezabálhatja magát? Aznap Roderick elárulja a Chloéval kötött barátságát. Nem ismétli meg a bennünket annyira felkavaró szavakat. de ezt a tiltást is áthágják. mint velünk? Sokáig vitatkozunk ezen suttogva. mint az anyja. Chloé alszik. de mihelyt kimegyünk a szobából. mert esik az eső. megváltozik a hangulata. sárosan. kitépi kezéből a kulcsot. minden puskadörrenésre bolondul ugat. Hétről hétre. pöffeszkedő férfigőggel teríti Juana káprázó szeme elé holt zsákmányait. összegörnyed. amikor kimegyünk a szobából. Még akkor sem teszi ki a lábát a szobából. amelyből nem biztos. Az esti lefekvési ceremóniáról nem mondott le. mintha éhségében már majd felfordulna yaraville-i konyhabarlangjában. . nehogy utánuk menjen. de hogy tiltsam meg a falusiaknak. hogy szélesíti. és hálálkodna férjének. Chloé már szívesebben van a Roderickkel. A változás egy csapásra következett be. Másnap este a lefekvési ceremónia után. Csak nézem. utálja a világot. akitől egy ajtó választ el bennünket. és felhorzsolt kezét dörzsölgetve meséli. de keveset beszél velünk. mint Marynek. a dührohamai sokkal gyakoribbak. Emma követi. a konyha felőli lépcsőről jön be a nappaliba. amikor nem érdekelte őket jobban. Végignyúlik az ágyán. hogy nem avatkozunk közbe. hogy menjen vissza a szobájába. meg kell kötni. aki szokás szerint olyan kevéssé lármás. Az utóbbi érkezésének nem csupán Elsie örül. igyekszünk nem beszélni a dologról. sőt napról napra csökken eddigi befolyásunk. fegyverropogástól hangos a vidék. Ha arra kényszerítjük. körbe kerül. ha a szárnyas vagy vad ide menekül. esténként elcsigázottan. még félelmetesebbek. fogja a takaróját. de nem felejti.ami valóban újdonság -. Chloé idegeit rendkívül megviseli ez az időszak. hogy Emma becsukja a gyerekszoba ajtaját. Ekkor meg folyton rángatja a láncát. és otthagyja embercsaládját. Zöld szemét most szemfesték hangsúlyozza. hogy mi kerülünk ki győztesen. Chloé már nincs a rózsaszín periódusban. mikor az apám és a nagyapám mindig megengedte nekik? Csupán azt tiltom meg. Ő a zajt gyűlöli. másodszor. Először is. egyezik-e a véleményünk.Chloé fáradt . Én magam nem vadászom. ugyanolyan csontos teste volt. Suzy nagyon szomorú emiatt. Nem olyan ez. fogja a takaróit. s a legfelső lépcsőről figyeli. s nem ismétli meg a cáfolatunkat sem.hasonlít. majd meglátjuk. mikor kiderül az ég.noha meg vagyunk róla győződve. felkel. ímmel-ámmal eszik. mert utálja a puskákat.mint állították .zuk fajunkkal.

Rám néznek. Amikor kimentem a szobából. hogy megvakarjam a hátát. de kis idő múlva túl hangosnak találjuk. hogy arra gondolok. és visszavezetem a szobájába. Miután Chloé lefeküdt. és belépek. hogy a kiegyezés reményében. lehet. Kézen fogom. azt csak később tudtam meg a gyerekek elbeszéléséből. . és egy idő múlva észrevették. ahogy a fiatalok a zenét hallgatják a játékteremben. . Jonathan Evelyn mellett áll. Összemosolyognak.A kandalló meg a cigarettafüst… Ez a vágás Jonathannak szól: négyük közül csak ő dohányzik. Megállapodunk. sem az egymást követő boy friend-ek nem győzték le ezt a szerelmet.Szólhattatok volna.mondja Elsie. eltáncoltak egy slow-t. . inkább izgatottnak látszott. papa? . hogy menjen vissza a szobájába. beszédjelekkel persze.Egyiktek sem próbálta megnyugtatni? . hogy Chloé belopódzott a szobába. Fiúknak és lányoknak együtt kell lenniük. Világos. és meg akarta simogatni.Nem.Már aludtál . a két fiú előttük áll.Goromba volt? .És ha feltennénk valami tánczenét? . Ariel megszidta. Elsie és Evelyn a kanapén ül. Egész este neheztel a hűtlen barátra.alig lehetett észrevenni. . .mondta Ariel -. Ariel közelében ül . és nem hagyta őket táncolni. beadok neki valami altatót sok vízzel. A hifitorony felé intek. de mivel beléjük csimpaszkodott.Aztán mi történt? . és ezért igen boldogtalan. De nem hagyta magát. és ott találom Chloét a folyosón. lejjebb csavarták a lámpákat. hogy jól kiszellőzzön .És lefekvés előtt ne felejtsétek el becsukni a tetőablakokat! . bekopogok a játékszoba ajtaján.Hogy viselkedett ekkor Chloé? Duzzogott? . Sem az évek. hogy közéjük furakodott.mondta Elsie. még azt sem akarta engedni. Olyan ideges és nyughatatlan.kérdi Elsie. . hogy Evelyn Yaraville-ban tölti az éjszakát.Nem. mert szeretne Evelynnel táncolni.mondom -. . s ez tévedésnek bizonyul. A következmény nem sokáig váratott magára: Elsie ma már nem vonszolhatja magával Evelynt. hogy megkérjem őket. a koedukáció színtere pedig a játékterem. mi is visszavonulunk a szobánkba. Képtelen volt egy helyben maradni. túl öreg vagyok ahhoz.Bocsássatok meg . jólesik ránézni. hanem ideges. és megkérdeztem tőle: . Eleinte szórakoztatta őket. Chloé rá sem hederített. Bizonyára nem véletlenül helyezkedtek el így. Az elbeszélésnek ezen a pontján félbeszakítottam Jonathant.Talán jobb lenne nyitva hagyni őket. Hunték hazamennek. Hogy ezután mi történt a játékteremben.mondom gyorsan.aki voltaképpen nem is a fivére.Dehogynem. . . már nyoma sincs rajta az anyja soványságának. Az alakja nőiesen gömbölyded lett. .Kitűnő ötlet .mondom -.Eléggé . felugrott a díványra. Már első találkozásukkor beleszeretett: Ariel akkor kilencéves volt. Chloé? Hát nem Roderickkel vagy? Megvetően nemet int a fejével.124 - . halkítsák le a zenét. és azt mondta neki.kérdezi Jonathan.Dühös volt? . Elsie a kedvenc fivére. ahol a kötélen és a rexen kívül most már televízió és hifitorony is van. . Felkapom a köntösöm.Milyen lármát. a fal mellé kuporodva. és leült a díványra. .Mit csinálsz itt. hogy értékelni tudjam a decibelek varázsos tombolását. nem . De mégis meggondolom magam. hogy bezárkózzék vele a szobájába holmi lányos fecsegésre. Ariel leült mellé. és visongott.Nem. csukjátok be a biztonság kedvéért: Davidson is mondta. Négy ifjú és meglepett szempár tekint rám feszülten. . s együtt alszanak Elsie szobájában. nem tudnátok egy kicsit lehalkítani ezt a lármát? . de talán azért is.

Kérdően nézek Jonathanra. és megfogom az egyik hosszú fémrudat.. és odavágta a díványra..Hogy bámult? . és odamegy Jonathanhoz. nem engedi szabadjára az agresszív ösztöneit.Nem akartam hinni a szememnek! Láttam. . Annál jobban megijedtem.Aztán mi történt? .mondja Elsie zavartan. Neki ez csupán egy kedvetlen mozdulat volt. És valóban ott találom. . akár az áldozata.Többször is megütötted? .Nagyon? . mert Elsie kinyitotta az ablakot. megbocsátok. hogy hintázás közben elérhesse. ahogy a bal karjával a jobb kezét fogja. és a kezét nyújtotta. Ott volt mögöttünk.Hogy te milyen hülye vagy! Nem fogtad meg a kezét? . .Igen. Chloé a dívány mellett a fejét fogva magába roskadt. Suzy a sebesülteket a gyerekek fürdőszobájába viszi. olyan hevesen ellökte a kezem. A többiek kiabáltak. becsukom magam mögött az ajtót. Szerencsére rajtam volt a zubbonyom. jó.Nem úgy. de. Mindenesetre nem voltam valami nyugodt.Folytasd! . elég kényelmetlenül éreztem magam. És őt is beszéltetni. és rikoltozni kezd. .Szédületes volt! . .Elképedésünkben szinte kővé dermedtünk. .Akkor beszélni kellett volna hozzá. Chloé pedig láthatóan megint félni kezdett. Látva a kezemben a rudat.Miért? .folytatta Ariel -.És még akkor sem jutott eszetekbe. Hirtelen rám támadt. Amíg beszél. rá akar csimpaszkodni.Igen. jól rásóztam a fejére. . kiszakad a vállam.Nem. mert szemmel láthatólag nem adta bele az erejét. Megütöttem. nehogy Chloé ott szökjön ki..Ezt már Jonathannak kell elmesélnie. .Ezt hogy érted? . amiért megharapta Sárga ördög-öt és bántotta Evelynt. . . ő pedig hét méter magasságban a kötélen lóg fölöttem. . . hogy azt hittem. amit csinált. én pedig türelmetlenül sürgetem: . a falhoz vágódik. Lejjebb csavartuk a villanyt. de ha lejön. . Én a padlón állok.Tovább táncoltunk .Kitépte a karomból Evelynt . Felmászott a kötélen a gerendáig. Először is kiküldök mindenkit a szobából..Nehéz megmagyarázni.mondta Elsie. de azt hittem. ahogy máskor szokott. én pedig angolul és jelbeszéddel szólok hozzá.Eszünkbe sem jutott . dühös voltam.Kezet fogtál vele? . hogy ide hívjatok? . hogy nagyon gonosz volt. vagy hatszor. És egyszerre csak látom.Nem. tudom . és beleharapott a vállamba.Dühös voltam . . Elsie elhallgat. de megérthetnéd. Mikor az ablakokat bezártam. . . és beszélnek hozzá.mondta Jonathan -. hogy Chloé leszáll a díványról.Jó.mondta Ariel.Megindultam felé. őszintén szólva. fölugrott a díványra. ezt már százszor is elmondtad. amikor a kiáltozásra felébredve berohanok Suzyvel a játékterembe. Rögtön meghunyászkodott. Chloé abbahagyja a kiáltozást. . amellyel a tető billenőablakait szoktuk becsukni: félek. az egyik sarokba támasztom a rudat.mondja fojtott hangon. ahogy Evelyn szinte átrepül a szobán.mondta Elsie -.125 - . mondom neki.Előzőleg. éppen táncoltunk. . félreérti a szándékomat.. és ugyanúgy nyöszörgött. Egyedül maradok Chloéval. mivel az egyik ablak elég közel van hozzá. láthatólag szörnyen megrémítette. Ha a dívány nem lett volna. Csak bámultuk mind a hárman a díványon nyöszörgő Evelynt. ahogy előbb is tette. és csak bámult bennünket. Előtte vettem fel. és onnan lógott lefelé fél kézzel a kötelet tartó vaskampóról. papa. mikor meg akartam simogatni.

Nagy megcsókol Chloé. és megnézni a fürdőszobában. most az a legfontosabb. a fejemet a dívány támlájához támasztom. Donald megfogja a karom.Nagy fürdet? . hogy háborgó érzelmei biztosan kiszárították a torkát. amit csinált.Evelyn megúszta néhány horzsolással. hogy mindenáron helyreállítsam a békét Chloé és közöttünk. A foga közé veszi a kötelet. Biztosan szenved tőle: nagyon érzékeny a szaglása. A szemét forgatja. mivel a beszélt nyelv tiszteletet kelt benne. mi van Evelynnel és Jonathannal. hogy ha állok. Azért használom egyidejűleg a beszédjeleket és az angol nyelvet is. fáradhatatlanul ismételgetem. látszólag hanyag testtartással leülök a díványra. hogy megbüntetem. ha lehetséges. A folyosón szembetalálom magam Hunttal. felém nyújtja hosszú karját. Jelbeszéddel mutatom: . Csak fél sikerrel jár a próbálkozásom. akár egy életéért rettegő vadállat. Nem felel. Szerencsés ötlet volt. akivel a folyosón találkozom. és bevezetem a gyerekszobával szemben lévő fürdőszobába. Eszembe jut. én pedig megyek megnézni. hogy megbocsátok. De jól tudom. hogy csókoljam meg újra. . fogni tudó lábával pedig a kötélbe. óvatos léptekkel ferdén közelít hozzám.Igen. csábító számára a fürdőzés gondolata.Igen. Tovább beszélek hozzá. Aztán eszembe jut. Feldúltságom ellenére szelíd és türelmes maradok.126 - . s apró. és ezt kérdezi: . és elmenekülni Yaraville-ból és embercsaládjától. Amilyen erős és kitartó. és megfürdetem. Tovább beszélek hozzá. mert ő maga nem tud beszélni. mi van Evelynnel és Jonathannal. akár egy rák. És most megyek. hogy a dolgok még rosszabb fordulatot vegyenek. Soha nem volt meghunyászkodóbb. gyerekesen nyögdécsel. de a kezével mégis erősen csimpaszkodik a vaskampóba. . Megteszem. nyöszörög. és hozzáfűzöm az előbbiekhez: . soha nem sugárzott róla ennyi bűnbánat. Kézen fogom. Megpróbálom ezt a húrt megpendíteni. ha tiszták a ruhái. Mihelyt földet ér.Nagy ad gyümölcslé? . és megivott egy fél liter narancslevet (amelyben feloldottam egy altatót). és igen nehezen tudja összeegyeztetni a félelmet és a fürdő képzetét. Megfelelően elláttam a sérüléseket. félig hátat fordít. megkérem Emmát. Nagy fürdet Chloé. . majd leereszkedik a kötélen. hogy szabaddá tegye a kezét. Hosszú ideig tűnődik.Nagy ad gyümölcslé. ágyba dugom Evelynt: nagyon megijedt. ha nem akarom. Kettőnk közül én fogok hamarabb elfáradni. . Előbb lassan mászik. és fél. mert kér. de nem éri be ennyivel. . Nagyobb az ijedelem. Megfogom a kezét. aztán egyre gyorsabban. láthatólag nagyon megijedt attól. Most olyan szelíd.Nagy megbocsát Chloé? . Semmi kedve sincs lejönni.Nagy szeret Chloé? .Nagy megbocsát Chloé. Nem felel ugyan. A sebei kicsik (négy van belőlük). mint ahogy szeretné.Igen. de a tekintete megváltozik. A szaga messziről is elárulja: a félelem a szokásos módon hatott rá. szintén megcsókolja. Emma. és szereti. nem mélyek. Talán.Igen. Reszket. leguggol. elért egészen a nyaka tövéig. órákig is képes ebben a helyzetben maradni. . akinek Suzy bizonyára azonnal telefonált. Válaszol. egy csimpánz ezt valami agresszivitásnak érezheti.Nem felel. mint a kezes bárány. hogy fürdesse tovább. Nem túl messze az egyik nyaki értől. mint a baj. E pillanatban csak egyetlen vágyam van: otthagyni Chloét. Hova tűnt a vidám és huncut tekintete? Most olyan megfélemlítve néz. nyugodtan beszélek Chloéhoz. inkább feljebb szeretne mászni. Jonathannak Chloé átharapta a zubbonyát. Valószínűleg nem olyan kedvesen csókolom meg. Amikor Chloé már tiszta.

hogy ne beszéljenek előttük a történtekről. . hogy a lelkük mélyén a kutyát olyan állatnak tartották. Miért is támadják meg a kutyák szívesebben a postásokat és a villanyszerelőket. Mivel a bungaló. hiszen a kutyája. mint Harrison. amelyben Pablo és a felesége éltek. hogy emberi beszédre tanítsa.Én is ugyanúgy szeretem Chloét. Ennek bizonyára az volt az oka. nagyon szívesen hallgatta a drugstore-ban a Chloéval kapcsolatos rosszindulatú megjegyzéseket. hogy miről. mint ti. a környék leggazdagabb (és legfukarabb) farmerét minden garas felháborított. hogy megvizsgálva a lábikráját. Nem szegte meg ugyan azt a tilalmunkat. akik pedig úgy vélekedtek. Isten ellen való vétek. mint Dale úr a majmát.Suzy meggyújtja a villanyt a parkolóban. Valójában a többség korántsem nézte rossz szemmel Chloét. Pickle mindezt nem róhatta fel Chloénak. és a parkoló félhomályában érzem. így szóljon a postáshoz: „No. hogy az állatok ne használják az emberi nyelvet. úgyhogy már a hallgatása is beszédes volt. s azt állította. hogy ebben a kényes kérdésben szigorúan tartson titkot Beaulieuben. amit az állatra költöttem. akiket Ariel „chloéfóbiások”-nak nevezett. kizárt volt. és visszakísérjük Donaldot a Toyotájáig. A lány sápadt és néma. Hunt vállat vont. mivel féltem. Donald a szokásos módon búcsúzik tőlünk. hogy megharapta egy kutya. Chloé vadállat. olyan bősz indulatossággal terjesztették a véleményüket. és az apjának kell segítenie. Ami ma este történt. ha ez téged megvigasztal. hogy dr. de az öröklött ösztöneit nem tudjátok megváltoztatni. ha nem. hogy aznap éjjel bármit is meghallhattak. akit épp megharapott egy kutya. mert nem tartották tanácsosnak ilyen indulatos emberekkel összeveszni. az figyelmeztetés. Donald nem talált semmi rosszat abban. kommunikálni is tudtok vele. ahogy számítani lehetett rá. És sajnos kapóra jött a hír azoknak. hogy senki sem állt a pártjukra. A büntetés. akár az apja volt. A dolog sokkal súlyosabb is lehetett volna. Szobája van! Fürdőszobája! Nevelőnője! Állatorvos látogatja naponta! S ráadásul az az állat egy asztalnál eszik a gazdáival! Az öreg Mrs. Dale különc ember. hogy „majdnem” megharapta a fiát. s örült. amikor beül a kocsi hátsó ülésére. Másnap meghagytam a gyerekeknek. akiről még szó lesz. mielőtt valami jóvátehetetlen dolog történik! Suzy válla odasimul a vállamhoz. és felénk fordulva egész más hangon mondja: . vitába se szállt velük senki. vagy szomorúan csóválta a fejét. kölyök. . Határozzatok. kinyitja a kocsi ajtaját a vezetőülésnél. ha megpróbáljuk kijavítani a művét. Pickle és a bátyja meg Jim Ballou. ő meg reggeltől estig vele beszélgetett. amely állati . Sikerült szeretetteljes kapcsolatot kialakítanotok Chloéval. Ma a Dale fiún a sor! Holnap az apán! Aztán a francia nő következik! Mindenkire sor kerül! Még a beaulieu-iekre is! Különös. de amint Mary mesélte. Nagy hiba volt. égre emelt tekintettel sóhajtozott. igaz. De döntenetek kell a sorsa felől.127 - .” A postás egy kicsit szégyellte. Huntékat azonban elfelejtettem figyelmeztetni. Shaggy szemben ebédelt vele az asztalnál tányérból. Azt viszont nem találta volna helyénvalónak. háromszáz méterre feküdt Yaravilletól. hogy francia nőt vett el feleségül. mert délelőtt Donald megemlítette az esetet a postásnak. ráadásul a saját lányaként nevel egy vadidegen állatot! Ennek rossz vége lesz: ő mindig mondta! Jim Ballou-t. Úton-útfélen hangoztatta: miután az Úr úgy látta jónak.Miről határozzunk? . Ha tetszik. el is érkezett. kiszáll. nem vagy egyedül: Jonathan Dale-t tegnap este az apja csimpánza harapta meg. Csakhogy rosszabb az apjánál: nem elég. Donald fél karral átölelve támogatja Evelynt. Harrison nem bocsátotta meg Chloénak. hogy Chloé ellenségei semmilyen hasonlóságot nem fedeztek fel Chloé és az állattenyésztő kutyája közt. amely néhány órával korábban a postás lábikrájába mélyesztette a fogait. hogy levélhordás közben elismételheti: nemcsak vele történt ám ilyesmi. de amikor a volán mögé ül.vágja rá Suzy. Juanát mintha hájjal kenegették volna. hogy Juana az esetet rosszmájú megjegyzésekkel tálalja a faluban. meggondolja magát. .kérdezi reszkető hangon. az öreg Mrs.Az ember is az .Jól tudjátok. mint más mesterségek képviselőit? Erre soha nem tudtam fényt deríteni. ahogy megfogja a kezem.

Pickle bátyja talán azért. Rongyon aludt. telefonon érdeklődött Chloé felől. És ezért kellett neki mindig megbocsátanunk. csajkából evett. hogy amikor eloltottuk a lámpát. hogy élete végéig egy ketrec rácsai mögött éljen. Annyira erős volt.még egyesített erővel sem tudna elbánni vele. mert nem tudja elviselni a gondolatot. A parkolóbeli jelenet után nem próbálta újra megemlíteni a dolgot. a dühöt pedig . s hogy ez sikerüljön. hogy teljesen elfelejtsük a játéktermi éjszakát. Ritkábban hívott meg hozzájuk. keményen lehordta a férfit a nyilvánosság előtt.és ugyanakkor ezeken az érzelmeken tudott a legnehezebben uralkodni. Nem volt rossz. és a nem túl hízelgő kijelentések mellett azt is mondta neki: „olyan hülye. fogja a takaróját. valószínűleg így próbált nyomást gyakorolni ránk. s majdnem leszakítja a vállát. mert nemcsak rendkívül erős volt. A leggyakrabban és a leghevesebben a félelem és a düh vett erőt rajta . mivel a félelem dühöt szült. mivel akkor Suzy kertelés nélkül kijelentette. Ha megmondtam volna neki. hogy Chloé meg akarta erőszakolni Evelynt. Donald ahelyett.mivoltának megfelelően viselkedett. Ám mivel Hunt azzal. de mégsem oszthattuk meg egymással. Ariel és én . hogy elveszti a szeretetünket. talán még össze is vesztünk volna. hogy Chloé nagyon nagy veszélyt jelent nemcsak nekünk. Voltaképpen nem volt engedetlenebb. Jonathan akit annak rendje és módja szerint megdorgáltam . nem értettem vele teljesen egyet. amelyben félelemre düh. mit érez Suzy. és kiköltözzön Roderickhez a bejárathoz. már ez volt az első kérdésem: „Milyen volt Chloéval?”. mindig elfogott az aggodalom. hogy így belekeverték a dologba a lányát. Meglepett. hogy döntsünk Chloéról.a harapást követő napon megbocsátott Chloénak. hanem a környezetünknek is. mi történik a távollétemben.követte a félelem. és ha hétvégén mi hívtuk meg őt.talán egy kissé szárazon . csak megszakítani lehet. majd megint düh. elegünk van belőlük. Mrs. Ha egy egész napot a városban kellett töltenem. hogy a ház négy férfia . De hatalmunk már csak blöff volt. hogy kezd ráébredni fizikai fölényére.sajnos csak egy időre . és . Még meg sem öleltem Suzyt. amikor rátértem a Yaraville-ba vezető földútra. Ezért látszott egy-egy csíny után annyira rémültnek és gyámoltalannak. egyenesen azt állította. de annyira jó sem. A kirohanás némi derültséget okozott. hogy beszélni tanuljon. Hunt aztán bárkinél jobban tudhatott a pletykákról. és részletesen be is számolt mindegyikről. dühre félelem következett. hogy visszamondta a „chloéfóbiások” megjegyzéseit.miután szabadjára engedte . mint a játéktermi incidens előtt. A magam részéről biztos voltam benne. ha velünk volt. Úgyhogy most Chloé sajnálta. .azt mondtam neki: ne beszélje tele a fejem a falubeli pletykákkal. A játéktermi incidenst követő hetekben soha nem tudtam úgy elhagyni Yaraville-t. méltányolva sírását és túláradó érzelmeit. Csupán annyit tehettünk. mert bár pontosan tudtam. nyilván szüksége volt az ezzel járó megnyugtató rítusra. Közös volt a bánatunk. természetesen az érzelmeit is kordában kellett tartania. hogy akaratlanul. hisz ezt a pokoli körforgást. hogy a nővére tetszését elnyerje. összevonjuk a szemöldökünket és felemeljük a hangunkat. hogy semmilyen kényszerítő eszközt nem tudunk alkalmazni vele szemben. Emiatt hűvössé vált a kapcsolatunk Huntékkal. Jonathan. kerülő úton ismét szóba hozta az ügyet. de engedetlensége több gondot okozott. hogy lepleztük előtte a félelmünket azzal. hogy felegyenesedünk. De pórul járt! Hunt dühében. a gyerekek sajnálatára Maryvel jött. hogy nem tud megkülönböztetni egy nőstényt egy hímtől”. hogy megharapta Jonathant. s nem volt olyan önhitt. hogy egy általa jónak hitt ügyet szolgáljon. Mindez persze egyáltalán nem akadályozta meg abban. Chloénak minden pillanatban uralkodnia kellett az erején. Nem hiányzott nekünk ez a sértődés. talán azért. és csak jobban szerette emiatt. Evelyn nélkül. Szegény szegény Sárga ördög mondta esténként lefekvéskor. ragaszkodását kifejező csókjait. hogy Ariel mit mondott ezzel kapcsolatban: Chloé legyint egyet „egyszerűen rosszkedvből”. Úgy éreztük ugyanis. Mert még mindig a gyerekszobában feküdt le. hogy ne rettegjek. végül . hogy Chloé az ő „gyereke”. hanem ráadásul az érzelmei ok-okozati összefüggésben álltak egymással. csupán figyelmetlenségből is fájdalmat okozhatott. bármilyen hibát kővetett is el. Ekkorra már teljesen meggyőződtem róla.Pablo. sejti. hogy eljött volna. Nem tévedett. e nélkül is elég rosszul éreztük magunkat.elhallgattatta a „chloéfóbiások”-at. és soha nem küldené vissza az állatkertbe.128 - .

129 - . kénytelenek voltunk úgy tenni.A hangsúlyt és a szándékot nagyon is érti. Én tekercsnek hívom. ami után már hajlottam rá. beleütköztem a kommunikáció határaiba. Amikor megkérdeztem Chloét. November hatodikán reggel olyan jelenet zajlott le a dolgozószobámban. és viszonylag könnyen össze lehet hajlítani. . . biztosan megerősödnek a mellizmaink (a nagy meg a kicsi) és más izmok is.bár novemberben jártunk . egy óra múlva fázni kezdtem. hogy Chloé egyre nyíltabban kimutatta a Juana és Random iránti gyűlöletét. Mivel sem a radiátort nem tudtam elzárni. ahol éppen ő is ott volt.és megnyert . míg fürge szelleme gyors szemlét tartott a szökési lehetőségek hosszú lajstromán. s még egyszer felmértem az adatgyűjtést és a megírást elválasztó szédítő szakadékot . de a keletre nyíló ablakot is kinyitottam. Abbamaradtak tehát a szidalmak. De bármilyen mélyen aludt is. Egy erős.felelte Juana -. ha Chloé belépett abba a szobába. s a szemhéja résnyire nyílt.De hisz nem is érti! .hatása is: fölmelegszünk tőle. ütemesen lélegezve.Rossz helyen keresgélsz.Sokra megy vele. Hideg volt. mint valami lőrésen. Az idős hím nem mond le nyíltan jogairól. úgyhogy bekapcsoltam a villanykályhát. Sértéseken kívül semmi mást nem húztam ki belőle. . hanem az is. hogy két kézzel meg lehessen fogni.Akkor mi marido megöli . És senki nem tudta volna kiolvasni a kifürkészhetetlen kék szemekből. Csak érje el idejében. Juana! Kérem. De van egy másodlagos . De a legjobban az nyugtalanított. a két végén egy-egy műanyag fogó van. sem az ablakot nem akartam becsukni. nemkülönben az. hogy Jonathannak van igaza. rászóltam. spanyolul mondtam! . egyébként pedig . Belemerültem a munkába. Juana továbbra is keresztülnézett Chloén.A recept többé-kevésbé még működött. ha nem sikerül megrendszabályozniuk valamelyik fiatal hímet. nagyon szorosan összetekert. Szinte észrevétlen mozdulattal még jobban összehúzódott. . Ilyen körülmények között egyedül a Yaraville mögött húzódó sűrű bozótos erdőbe menekülhetett. Chloét nem csupán ereje és gyorsasága tette a szemében még a legharapósabb kutyánál is sokkal félelmetesebbé. mert Chloé csak ennyit válaszolt: Piszok rossz büdös WC. akinek ehhez semmi köze nem volt. Csupán úgy tesz.Chloé egész egyszerűen féltékeny. aszerint hogy lefelé vagy felfelé fordított tenyérrel fogjuk meg a rugót) abból áll. hogy veszélybe kerülhet. Ha pedig egyáltalán nem használt. amikor már Chloé leharapta a maga szép arcának a felét. Felkeltem. és nem túl hízelgő szavakat mormogott a foga között. hogy addig kell hajlítani a tekercset. A „szép arc” legalább hatott rá.a szokásosnál csípősebb volt az idő (hajnalban már fagyott). mintha nem vennénk észre. De ezen a keskeny nyíláson. amelyeknek a neve most hamarjában nem jut eszembe: végső soron ez a gyakorlat célja. hogy továbbra is engedetlenkedik. Nem bírtam tovább. körülbelül ötven centi hosszú rugót nevezek így. . De ha hússzor lefelé és hússzor felfelé fordított tenyérrel megismételjük a gyakorlatot. A tekercs három kiló. de sütött a nap. melyeket még akkor írtam. ha megöli a férje. hogy tudott fára mászni. Hallgasson rám. A vele végezhető gyakorlat (amely eléggé különbözik.villámháború óta tökéletesen semlegesen viselkedett.mondta drámaian Juana. Random nem provokálta Chloét. Egyébként ugyanezt a taktikát alkalmazzák a trópusi őserdőkben is az öregedő vezérhímek. A Chloéval vívott . A tekercs ide-oda vándorol a szobám és a dolgozószobám közt. hogy a játéktermi incidens óta miért köt mindig bele Randomba. amíg sikerül összeérinteni a két végét.mondta Jonathan. mit gondol a Yaraville-t megzavaró kiabálásról és nyüzsgésről. éberen figyelte támadóját. de Suzy ironikusan csak „bunkó”-nak nevezi. Az elektromos fűtéstől fojtóan száraz lett a levegő. papa . tizenhét fokot mutatott. és elmentem a szobámba a tekercsemért. valami hatodik érzék figyelmeztette: felébredt.nem elhanyagolható . amikor Chloé Yaraville-ba érkezett. mely áthatolhatatlan volt (de nem neki). Nem csinált semmi különöset.melybe már több kutató is beleveszett. mintha nem venné észre az engedetlenséget. hagyja ezt abba! Különben legközelebb megtámadja magát. és így tovább százig. . De a baj már megvolt: Chloé ettől még nem szerette jobban. nézegettem az első feljegyzéseimet. Ezt tárgyilagosan megerősítette a hőmérő is.

mint az előbb. Rögtön dühbe csap át a pityergése.Hát te mit művelsz itt? . aki az én engedélyemmel tartózkodik a szobában. mert amikor elmozdulok a helyemről. ahol a legkényelmesebben alhat. fölborzolódik a szőre. aztán. vége mindennek. míg egy árnyék el nem takarja a napot előlem. és nem szóltam hozzá. körbejárt. de nem ígérem. a hátam mögött van. és körülbelül egy óra hosszat dolgozom. mert az álló helyzet jelzi domináns voltomat -.ez jó ötlet. mert a dívány. és eddig minden esetben beszüntette a támadást. De nem sokáig. mivel földszinti a szobám). Egy bámulatos szökkenéssel a könyvespolc tetején terem. Azonkívül nem vonja el még a figyelmemet sem. elesem). Tehetetlen vagyok. vicsorít. és ráadásul harcoltam a mellizmaim elsatnyulása ellen (ami annyira bántotta Hemingway-t). hogy ölbe is veszem. . . Egyszerre két látomás is felrémlik előttem. de arra sem tudja rászánni magát. visszaültem az asztalomhoz. vajon a legutóbbi sziesztája óta nem alakította-e át valaki vérszomjas vadállattá ezt az ártatlan bútordarabot. hagyd békén a macskát! Ezt a parancsot már vagy hússzor is kiadtam neki. Őrültség lenne közbelépnem. melyet használat után az íróasztal mellé tettem. elkapja a macskát. Nincs biztonságban. hogy már épp engedelmeskedett volna. hogy Chloé ül az ablak előtt. Lassacskán megbizonyosodva. és ásítozni kezdett. gyilkos harag szikrázik a szemében. és megöli. De számomra is félelmetes lenne. mert egyedül volt. Kétszeres örömöt is érzett. a párkányról pedig be a szobába. talán még vadabbul. toporzékol. De most rám se hederít. ruganyosan beszökkent a szobába. Alig hiszek a szememnek. olyan elővigyázatosan és tétovázva járta körül felmeredő bajusszal szaglászva. és folytattam a munkát. nyafog. ez viszont hiba. Fogadni mernék rá. hogy megüssem vele. amit mondok. Azt szeretem benne. Hogy nagyobb nyomatékot adjak a parancsnak. hogy kitiltottam innen a randalírozásai miatt. kíméletlenül félrelök (ha nincs ott az asztal. mert mégiscsak valaki társaságában lehetett. hogy kisbaba korában . és beszagolt minden sarokba. Chloé pedig elvágja előle a visszavonulás lehetőségét. Fölnézek. amelyen fekszik. Két kézzel megfogja a könyvespolc két oldalát. az sem lenne hatásosabb. amint szétfolyik a padlón.kérdezem szigorúan. és (számomra érthetetlen szempontok alapján) gondosan megkereste azt a pontját. A pillantásom a tekercsre esik. Idegesítő volt az óvatossága. Megrémít a merészsége.dörrenek rá-. Ugyanis nem csak a dolgozószobámba tilos belépnie. Random azonban már nincs ott. de csöppet sem irigylésre méltó a helyzete. hanem még a környékére se jöhet. Csak ellökne. de amikor meglátja a macskát. aztán szemtelenül és mégis könyörgően néz rám. Felkiáltok: . hogy egyáltalán hallja. És mi lesz. . Összetekeredik. Az biztos.Chloé. ami azt jelentette. s szélesen mosolyog rám. Mert mielőtt a díványra ugrott volna (ahol már számtalanszor aludt). Világos.Miután felmelegedtem.a fejére tette a kartondobozt. és maga felé rángatja. és ezzel a fejdísszel sétált fel-alá a szobában bolondul nevetve! Már több mint öt éve. rám bámult. Nagyon-nagyon régen volt már. a magasból fúj az ellenségre. Még azt is kétlem. és üvöltve a díványra ugrik. Visszaülök tehát az asztalhoz. Valóban félelmetes „bunkó”. hogy engedelmes vagy megátalkodottan engedetlen legyen. hogy Random ott fekszik mögöttem a díványon. Különösebb nehézség nélkül elvenné tőlem. hogy minden rendben van. Felkapom. eredj innen! Nem szabad bejönnöd! Bűntudatosan ugyan. Válaszképpen az ablakpárkányra ugrik (nem kell nagyot ugrania. lesüti a szemét. ha ott lát a földön fekve? Ha egy székkel támadnék rá. Köszönésképpen elnyávogta magát. ha Chloé kitépné a kezemből. amit ő is bennem: a jelenlétét és a hallgatását. Először is.130 - . és begörbített háttal. És mivel az útjában állok. Lehajtottam a fejem. észreveszi. és elindulok felé. felvette egy szfinx tartását. felugrott a díványra. másrészt irtózom a gondolattól. hogy szembeszálljon velem. hegyes fogait kivillantva. de ellenáll. felállok . Szemmel láthatólag nem akaródzik elmennie. és nyávogott. hogy bátor. mert az ablakom párkányán megjelent Random. amelyben előzőleg a könyveim voltak. s mindkettő borzalmas: az ő szétzúzott koponyája és a saját agyvelőm. hogy szívesen látom vendégül. mi a célja: fölborítja (nem törődve a könyveimmel). és látom. Habozik.Chloé . mintha azon gondolkodnék.

Reggel bevásárolni volt Juanával a faluban. Chloét látom egy állatkerti ketrecben. ha nem lenne az?” . . te is féltetted volna a magad életét. noha szeret bennünket. . hogy féltél! Ez az álnok vágás végképp kihoz a sodromból. hirtelen ordítani kezdek. hogy ne ingereljem az állatokat. hanem Suzy. visszaérkezésekor elmesélem neki az esetet. Megcsókolom. de ha úrrá lesz rajta a harag vagy a kétségbeesés. az ugrálástól csak úgy döng a parketta. hogy dramatizálom a dolgot. . rögtön azzal vádol. Olyan magasra ugrom. mint hogy megértem. Fél! Hát még én! Mellette kell lennem még egy jó ideig. Felháborodva kiáltom: „De hisz ő nem állat!” Az őr rám néz. még nem biztos. hogy meg is öli. kihasználva a váratlan alkalmat.Ekkor eszembe villan. és még kiabálnom se szabad? Hirtelen a karomba veti magát. tölgyfából készült oldalát. hogy megfogja. hátat fordít ellenségének. Chloé nem üldözi. amikor megsimogatom. . dehogy! Persze hogy nem! Meg akarta simogatni! . elengedi a könyvespolcot. ahogy a könyvespolcot rázza.Chloé engedetlen volt. s ez a majom az évek során olyan erős lett. hogy hízelegjek neki és felderítsem. Mindeközben teljes erőmből rugdosom a ruhásszekrény tömör. Ebben a házban már csak ez az én szerepem: rám támadnak. és Yaraville-ra ráborul az éjszaka. valóban zokog. csupa veríték vagyok. mikor elmegyek előtte. meghunyászkodva összegörnyed.Ó. Persze megfogom a kezét. Az őrrel folytatott párbeszéd annyira valószerűnek tűnik. a könyvespolcról az íróasztalra ugrik.kérdi.Gyávának nevezel. Emlékezz rá. hogy Mike csimpánz két fémkannát ütögetett egymáshoz. ne kiabálj! Nem bírom elviselni! . engem vajon ki nyugtat meg? Suzy semmi esetre sem. nemcsak a macskáét! . A produkcióm meglehetősen gyenge utánzása egy csimpánz támadásának. ordítozom és lármázom. A szoba végében termek. A Suzyvel folytatott vitát követő éjszakán többször is ugyanazt álmodom. Chloé rémülten rám néz. s embertelenül üvöltök. . hogy sem az. mit érez? És hogy jól látom azt. sem a könyvek súlya nem akadályozza meg célja elérésében). hogy a szekrény a falhoz van erősítve. és zokogásban tör ki. hogy tapogatózni kezdek magam mellett. tetőtől talpig rázza a sírás. Két kézzel belekapaszkodik a rácsba. S ha majd lefekszik Roderick mellé. onnan az ablakpárkányra. majdnem eltalálta az ütőerét.kiáltom. amilyenre csak tudok. megbánják.” És hirtelen már nem is Chloé áll ott a ketrecben a rácsok mögött.Ó. elfúló hangon súgja a fülembe: .131 - . a szemem sarkából látom. .Attól.Naná. hogy rettegésben tart. és rák módjára oldalazva jön felém kinyújtott kézzel. majombőrbe varrta a kisbabánkat. akit minél gyorsabban le kell szerelni. és én dramatizálom a dolgot! . hogy leszáll a díványról. és eltűnik. taszigált.Ó. elindulok felé. Szomorúan és vádlón néz rám.Azt nem állítom. ott van-e Suzy. s mivel ezen csodálkozom.kiáltom magamon kívül. vakargatom: remeg. Ed! Ne legyél te is ellenséges Chloéval! Mi mást felelhetek erre. és csupa szemrehányás a pillantása. félig leszakította a falról a könyvespolcomat. én pedig vigasztalom a támadót! Amikor Suzy végre szóhoz jut a sírástól. de ellenállhatatlan üzenet érkezik. mindenre képes. mint ahogy Ariel olyan találóan mondta. és keményen rám szól. amit ő nem akar látni: hogy egy gonosz tündér. hogy féltem! . . és lenyűgözve a látványtól. egy helyben ugrálva. Nagyon szégyellem magam. de az őr megakadályozza. de nem felel. Megcsókolom. Az az igazság. hogy megijessze vetélytársát. megszólal tiszta angolsággal: „Elfelejtettem a jelbeszédet. és miközben Chloé vészesen rángatja tovább a könyvespolcot (biztos vagyok benne. kérlek. és szánakozva csóválja a fejét: „Hát ide zárták volna. beszédjelekkel szólok hozzá. Génjeiből valami homályos. teljes erőmből csapkodva a parkettát a tekerccsel. de még így is megteszi hatását. hogy milyen kegyetlenül megharapta Jonathant.De még mennyire féltem! És ha láttad volna. az meg.Ez már sok! . Megállok. kérlek. Ed. melynek hatására engem támadásra készülő vezérhímnek néz.Csak nem azt akarod mondani.De hát ma senkit nem harapott meg. Míg én verejtékezve tovább ugrálok. miközben ő zihálva koldulja a kegyeimet. majdnem megölte Randomot. hogy gonosz? . hogy megöleljem. Csak velem törődik. Felriadok.

de dührohamai nem voltak. Néhányszor még előfordult ugyan. Hét-nyolc éve kiirtattam a bozótot. mert egy öreg kan bujkált benne. Nyolcan érkeztek négy kocsival és vagy tizenkét kutyával (mire Rodericket rögtön láncra kötöttem a teraszon). mely hosszú orra fölött összeér. Mr. annyira megrémített bennünket. Random a támadás után. és felajánlottam. s kezdtük beleélni magunkat. a dombra jártunk sétálni. Donald már nemcsak telefonon érdeklődött Chloé állapotáról. És különösen az nem tetszik. Dale. hogy Emma elárulja a dolgot. Jim testvérét. az árpaföld tulajdonosának. a cserjés elképesztő gyorsasággal újra elburjánzott. soha nem lő.132 - . Rám kacsintott. és felgyújtsa. hogy Yaraville-ban újra normálisan zajlik az élet. hanem mert annyira szerette Chloét. De a bújócskák véget értek. Az „állatkert” szót sem Suzy. mert néma volt. Hogy kissé szívesebbnek tűnjön az engedélyezés. Kölcsönös üdvözlések után pohárral a kezünkben félrehívtam Jim Ballou-t. igen magabiztos Jim Ballou nevetni kezdett. hanem újra látogatni kezdte. minden pillanatban készen a menekülésre. mi pedig Huntékkal egy colorádói közös utat terveztünk. vörös arcú. Tomot is magával hozta. és így szóltam hozzá: . Az elképzelhetetlen volt. Nem tetszik mélyen ülő. és fontoskodva közölte. nem azért.De nyugodjon meg. Egyszersmind meghívtam a vadászokat egy korsó sörre a hajtóvadászat előtt és után. és hogy Chloé ismét vezérhímnek tekint. Amikor Chloé még kicsi volt.Örül. amelynek végső célpontja Clarke és a Home Ranch lett volna. Huntékkal is kezdtünk újra összejárni.És így is örül a vadászatnak? . hogy a falubeli vadászok az engedélyemet kérik. amely majdnem az életébe került. két napra eltűnt. ismét a szokásos útvonalain közlekedett. csak céltáblára. hogy parkoljanak nálam. Így hát kénytelen voltam engedélyezni a vadászatot. Evelyn és a gyerekeink a vakáció idején együtt akartak megtenni egy nagy körutazást keleten. nem adok neki töltényt. Én ellenben egyáltalán nem örülök. Noha már a negyvenes éveiben járt. aztán visszajött. mert szellemileg kissé visszamaradott lévén. Csak három hetünk volt karácsonyig. visszafoglalta megszokott helyeit. vastag fekete szemöldöke. Nem is meséltük el neki. de esze ágában sem volt egy talpalatnyi helyet is átengedni területéből. hogy vaddisznóvadászatot rendezhessenek a Yaraville-lal szemközti fenyő borította dombon. jóízűen adomázva. Chloé is ugyanígy tett. iddogálva. Tud lőni? . és már kezdtük azt hinni. nehogy pletykáljon róla a faluban. Szánalmat éreznék Tom Ballou iránt. hogy engedetlenkedett.Látom. és sokszor bújócskáztunk is ott.Ez után a mozgalmas nap után több hét is eltelt minden incidens nélkül. újra felvette szokásait. mint hogy otthon maradjon a tanyán. szúrós és csillogó szeme. míg távol vagyok. óvatosan. jobban szeretem. fogát kivillantva .Tudja. . hogy egyik délelőtt a napi munkámat puskaropogás és kutyaugatás ütemére végezhetem. Eszébe sem jutott. és hogy cipelheti a puskát. a „fiatal Tom”-nak hívták.Nagyon jól lő. de lőni azt tud. . és ő kötötte be a sebét azon az estén. elmenekült. és egyetlen vonalat alkot. és nagy meglepetésemre a nyolc ember között felfedeztem Tom Ballou-t is. amelyet ez a szó takart. hogy a dolgozószobai látszattámadásom csodát tett. apró fekete. De gonosznak tartom. Vele mindig nagyon kell vigyázni. mikor megsebesült. holmi homályos tennivalókra hivatkozva. és ha vadászni viszem. Közben felkeresett Pablo. Mintha mi sem történt volna. beletörődve. s ettől kezdve nem vettek tudomást egymásról. ha velem van. hogy a többiekkel lehet. ami nemigen volt összhangban magas termetével és széles vállával.De hisz adott neki egy puskát. a gondolkozás és cselekvés hiánya miatt valami fiatalosságot őrzött meg az arca. amikor Tigris megjelent Chloé életében. pedig előzőleg ő ápolta Jonathant. . amikor a szobámban az incidens történt. kevés dolgot csinál jól. . telefonáltam Jim Ballou-nak. Mihelyt működésbe lépett a bozótirtó. ha csupán szellemileg visszamaradott volna. Juana nem volt jelen. ahogy nehéz ragadozó-állkapcsát előretolva. sem én nem említettük. s a múlt nyáron feldúlta a domb hátoldalán elterülő árpaföldet. a magányos öreg vaddisznó visszatért. sokáig elidőzött. A magas. hogy Chloé bárkinek is árthatna. Látszólag minden héttel távolabb került tőlünk a borzalmas valóság.

s a legrövidebb utat választva kinyitom az ablakot. hogy szellemileg visszamaradott. Ed. ahogy gondolom. jól oda van-e erősítve a lánca a konyha falához. Halva született gondolat: a férfiaknak Emma ugyanolyan fukarul méri a pillantásait. és élve az alkalommal.kérdem barátságtalanul. Biztos. rövid ideig ott dolgozom. Van a vadászok közt két nőtlen ember is. tiltakozom. Juana sokat sejtetően nevet. Későn érkezem. amit a faluban pletykálnak. hanem még a felszálló hollók szárnycsapásait meg a letörő ágak reccsenését is. végül egészen felbosszant a vadászkutyák csaholása. hogy felfalja. Megvizsgálom. de nem találja.A megerőszakolás még megjárja . A búcsún bezzeg elemében van. és ahogy Roderick fáradhatatlanul visszaugat nekik. és odafutok a teraszra. Bemegyek a dolgozószobámba. hogy nem lehet megállapítani. mint Emma: szép. csak menjenek a fürdőmedence felé. s arra a szegény öreg vaddisznóra vadásszak. Lényegében véve a maga módján bizonyára csak megismétli. ők azért. mert nem szereti a bot öl-öket. és megnézem az erős rugós kapcsot. Becsukom az ablakot. az életkorát. nem így lesz. .. valóban elítéli-e Tomot. . Olyan a hangja. gyere gyorsan! Chloé el akarja oldani Roderick pórázát! Felpattanok. hogy olyan.folytatja Juana a gondolatmenetet -. Nagy szégyenemre mindegyiküknek pontosan tudja a keresztnevét. hogy kacsintgat rájuk. nehogy összekoszolják a lakást). Váratlanul megjelenik Emma. mint egy leopárd. Azzal a javaslattal állnak elő. és különben is ugyanannyi joga van ott lenni. de idegesít. erős és erényes.. át a kis hídon. de megölni! Az az ember. mert olyan udvariasak voltak. nem fog bennünket elárasztani az utódaival. amely a láncot a nyakörvéhez kapcsolja.133 - . de elég ravasz is ahhoz. s rángatja a pórázát. De részemről ez már csak a társas ösztön utolsó szikrája. hát spanyolul mondja: . hogy felmenjek a dombra. és hogy milyen betegségen esett át. . a vadászok indulófélben vannak. mohón nézik Emmát. Arról már nem is beszélve. amilyen erős az a Tom. hogy Chloé a gyerekszobában akar maradni. ahol Suzy szerint elég sokan elítélik Tom Ballou-t. hogy Chloéról beszél. Ahogy már előre számítanak rá. hogy Roderick maga is úgy ugat.Mást is? . azt gondolva. mert nem akadékoskodtam velük.Suzyre néz. hogy dologtalanul a testvére nyakán éljen. s a tó túlsó oldalán a dombra vezető meredek ösvényen.Tom Ballou-t. néhányan el is mosolyodnak. Alighanem szívesen feleségül vennének egy néma lányt. úgyhogy nemcsak a kutyafalka csaholását meg a vadászok rikoltozását hallom. és csípősen megjegyzi: . azt sem tartom szükségesnek. Elégedetten válunk el egymástól. hogy a földúton mennek fel a dombra.Ed. mint az őrült. amely magányos lévén. kijön a teraszra. .Reméljük. Dale. Roderick már elszabadult. sem a vadászatot. .Azt már nem hiszem. Juana osztja szét a söröskorsókat a teraszon a vadászoknak (a hideg ellenére sem akarnak bejönni. mint nekünk. hajlékony és erős. arra. minden díjat elnyer: „ez az egész évi munkája”. mintha mindjárt rávetné magát. Tíz óra felé Suzy hív a házi telefonon. pedig csupa izom. akit meg kellene kötözni! .Tomot? A testvére szerint ártalmatlan. akik szándékuk ellenére maradtak megrögzött agglegények (a lányok manapság nem akarnak már falura jönni férjhez). én meg. A fürdőme.Un bárbaro. Mr. de az sem használ. . Mr. Suzy a feleségek és gyerekek egészsége felől tudakozódik. hogy az embernek majd beszakad a dobhártyája. mit csinálok. A söröskorsók kiürültek. Dale. Juana nézi. Keresi a megfelelő angol szót. feltéve.Ismerek még mást is. amerről autón jöttek: udvariasságból ajánlják fel ezt a hatalmas kerülőt. Ugyan. mondja Juana. dehogy. jelekkel közli. Délkeleti szél fúj. a végén még megerőszakol és megöl egy lányt. az egy. sem a kutyaugatást. amilyen tékozló velük Juana. mert nem szeretem sem a sört. kimondom úgy. megkerülöm a házat. átugrom az ablakpárkányon. Nemsokára meglátja majd. és mivel Jim Ballou-nak a biztosító valószínűleg megtérítette a rozsföldön esett kárt.

Talán vénségére tompább lett az agya. ahogy lefelé jönnek a tóhoz vezető ösvényen. . Az én délelőtti munkámnak is. hirtelen megfordul. . akik a menekülő vad útját próbálták elállni. . mégis marad.Elejtették a vaddisznót! Roderick nem rontotta el a vadászatot! Bár hideg van. Juana úgy tesz. Utánaüvöltök. Ismét lelkiismeret-furdalás kezdi gyötörni. és „majd szétrobban az idegességtől” . A bokrok közül mozgó alakok tűnnek elő. vagy a kandallóban lobogó tűz? Még a semmittevés sem nyomaszt.szól Suzy finom iróniával -. Nemcsak az ő vadászatuknak fuccs. Úgy emlékszem vissza erre a röpke pillanatra. amit ellene indítottak. mintha ketten gallyakból összerótt hordágyon egy testet cipelnének. összeharapdálják.Ha nekem is jut . átugorja a medencét kerítő kis falat. melyet tisztán hallunk.szól Juana -. én is innék egyet. hát letörte! Puszta kézzel!. mivel Emma csak egy alkalmazott. Bizonyítva azt a szándékát. de a hangokból nem tudom megállapítani. és felugorva a fotelból a kezét nyújtja. jönnek a békecsókok. Betolakodónak fogják tekinteni.Mr. Ekkor bejön Emma. senora . különben nem csak két puskalövés hallatszott volna. És mit jelenthet az. hogy dühös vagyok.tönkretette a vadászatot.Azt tán nem. és igyanak egy utolsó korsóval. Mindenki azt csinál itt.134 - . . Természetesen kibékülök vele. Suzy felemeli a lánc végét. Rodericket viszont nem. hogy ilyen gyorsan terítékre kerül! Mert korántsem ez az első hajtóvadászat.Chloé. hogy akkor boldog voltam. Talán azt képzelte. Nem a földre kuporodik. csak egyszerűen abbahagyja az ugatást. A vadászok azért jönnek.Dehogynem! A vadászkutyák ismerik egymást. de már előre tudom. Boldog. kinyitom a teraszra nyíló üveges ajtót. és kérésemre Juana neki is hoz egy csésze kávét. pulóvert húzott. sikerült lelőniük a vaddisznót. Biztos.Na. Úgy tűnik. te őrült. hogy ha eloldja. amit akar. és jön. De nem éri be ennyivel. hogy így váratlanul összegyűltünk. Chloé is letelepszik. legfőképp talán azért. Amikor azonban Juana elé ér. már futni sem tudott olyan gyorsan kurta lábaival.mondja Chloé. az úszómedence .mondja Suzy. ahol a tó összeszűkül. vagy hogy kiszabadította. Miután átkelnek a kis hídon. kivéve engem. Magatartása átmenet az ember és a főemlős viselkedése között.Persze. A távcső nem túl erős.Jó kutya nem boldog vau vau . hogy jó kutya nem boldog vau vau? Hogy megunta hallgatni az ugatását. Chloé rémülten nézi. és Suzytől és Emmától is bocsánatot kér. Felenged a feszültségem. hogy Suzy válla a vállamhoz simul. . noha az ablakok zárva vannak. hogy felajánlják zsákmányukat. üldözik. . hogy akkor egy egész sortüzet hallunk.. pityergő „hu!-hu! „-kat hallat. hogy jut. Elkapták hát végre a magányos vaddisznót! Ki hitte volna. kiabálást hallok. mert megsajnálta? . melyet felveszek. hogy tévedtél! .Mit számít? . hallgatja. A cafecito idézi elő ezt a csodát. Suzy odajön hozzám. látod. és ehelyett a nappaliban ül a díványon. . de elég kelletlenül.ahogy Suzy mondja. Az ismert angol szavakból és az arckifejezésemből megérti. hogy nem fog visszajönni. miért csináltad? . mintha épp elindulna a konyha felé. azt. hogy engem is megkínálhat belőle. Rákiáltok: . és visszaül.Nézz csak ide! Nem tudta kinyitni a karabinert. Az egész két puskalövéssel kezdődik. megint a lábára. a tüzet bámulja.válaszol Juana. főztem egy kávét magamnak. A távcsövemet hozza meg egy gyapjúszövet zakót. Rám figyel. Azoknak az embereknek a lövéseit. Megint jön a bocsánatkérés. hogy adott esetben bölcs tanácsokkal lásson el bennünket. szem elől vesztem őket. hogy bocsánatot kérjen.. Szép kis kalamajka! Fuccs a vadászatnak! Chloé észreveszi a hangomból és az arckifejezésemből. . Dale . Körbejárja a jelenlévőket.dence felé vezető lépcsőn szökdel. és egyenesen a dombra rohan. Parancsol belőle? Igazi mexikói asszony módjára a nap minden órájában elkészíti a cafecitó-it. de a puszik és a vakargatások rövidebb ideig tartanak. Úgy vélem. mennyire dühös vagyok rá. mert olyan éles ellentétben áll az utána következő eseményekkel.mondom elkeseredve . ott. akinek a szobájában kellene gépelnie. ahogy elmesélem Emmának Roderick szökését. egy hosszúnak tűnő perc után mégiscsak felfedezek egy csapat vadászt. Viszont a lábára ül. hogy ujjonganak-e vagy dühösek. nem a hátsó felére. Egy fotelba telepszik. ahogy elinal.

. Először csak kinyitni sikerül neki.Nem is volt neki. borzasztóan sajnáljuk. véres. hogy készítse elő a sörösládákat.Jön a kutya. látva.Tom lőtte le . A teraszhoz érve leteszik a hordágyat. tévedésből . . hogy az előbbi ellen az utóbbival kell védekezni. két kézzel rátámaszkodik a csövére. véletlen baleset volt.szól közbe Jim -.Hát. „Ölni.Baleset? . Rodericknek két sebe is van: az egyik a tarkóján. Ez némi időbe telik. . ráadok egy anorákot: könnyen megfázik. a másik felül a nyakán. én meg megölöm a mocskos kutyát. mert nem veszi fel saját jószántából a kabátot. Jim mondja: „Ez a mocskos kutya elfuserálja a vadászatot”. Nem véletlen lövés.szólal meg Jim Ballou rekedten -. De alig fogja meg a pus. amikor végre képes vagyok megszólalni. fejezet . minden szót ismer. Nem tudom. A többi vadásztól eltérően. mert Chloé kitépi a kezét a kezemből. miért ölted meg a kutyát? Tomnak fülig ér a szája. hanem Rodericket. nem érti. kitépi kezéből a puskát.Igen. Végre megértem. . és felszegett fejjel győzedelmesen mosolyog. A kezemet fogja. Mr. és Emma segítsége is kell hozzá. Ránézek. miért olyan csendesek. hanem mert nem szereti. Ráveti magát Tomra. hadd válaszoljon ő . Nem az öreg vaddisznót ölték meg. és szeretnének ezer mérföldnyire lenni innen. szólok Juanának.Hagyja. utánam akar jönni a teraszra. Tom pedig próbálja visszaszerezni a tulajdonát. . amikor nem figyeltem oda. mekkora a szókincse. . Hol maradnak a diadalmas kurjantások? Bemegyek a házba.mondom. de nem mintha attól félne. akik láthatólag halálos zavarban vannak. a vadászok már a fürdőmedencétől a teraszhoz vezető lépcsőn jönnek. Mivel nem lát kapcsolatot a hideg és az anorák között. és Juanát kíméletlenül félretolva. .Ez elég érthetetlen. hogy újra kimegyek.Megölték a kutyánkat! Sírva térdel a hordágy mellé.Jól lövök. Odafordulok Tomhoz. Csodálkozom. Tom láthatólag remekül érzi magát. Tom nem rossz fiú! Egy légynek sem ártana! . Ballou! Hogy lehet egy farkaskutyát összetéveszteni egy vaddisznóval? Sem az alakjuk.párkánya eltakarja előlem őket. sem a színük nem hasonló. ha vizes lesz. hogy nem kellett volna Chloé előtt kérdezősködni. de világosan fejezi ki magát. izeg-mozog. hogy megfázik. . nem érti. és megpróbálja kettétörni a térdén.Mr. s amikor visszahúzza. nem néz egyikünkre sem. Az eső elől ugyan bemenekül a házba.Úgy tudom. amit Tom az imént használt. Csak Chloé nem mozdul. lehorgasztott fejjel toporognak. Dale . aki megölte. Chloé. tényleg elvettél két töltényt a bátyádtól? .mondja Jim Ballou rettenetes zavarban. Helyettem Suzy kiabál felháborodva: . egy kicsivel később Emma és Juana is követi. élénk tekintettel. ő is lekuporodik Roderick mellé.De miért lőtted le a kutyát? . Csak most kapok észbe. pontosan célzott. .135 - . Amikor kilépünk a házból. .Tom. XII. mocskos és kutya”. miért nem fut oda hozzá farkcsóválva.Hogy megöljem a vaddisznót.Tom. Nem felelek azonnal. Biztosan kivett kettőt a tölténytartómból. Meg sem tudok mukkanni.Miért csináltad ezt. A terasz kövezetére teszi puskája tusát.kérdezem. Tom? . de a két keze mozogni kezd: bot öl. Chloé mindkét sebre odateszi az ujját. nem volt tölténye. hogy nem hallom a hangjukat. Beletörli a vért a karja szőrzetébe. Rodericket nézi. A mondottakhoz még hozzáfűzi: . és határozottan beszél.

mert nem is lát bennünket. Tom elterül a földön. Nem készült fel ilyen rázós kérdésre. Az a valami ott. . olyan helyzetben. hogy elvegye a fegyverét. Chloé erős karja félrelöki. Közelebb megyünk. Egész idő alatt nem sír. Juana? .Ember gonosz. hogy nem szereti Chloét? .faggatom. A hátára veszi Rodericket. ismét mohón iszik. és sehogy sem érti. Chloé nehéz. mindnyájunkat megvadít. Honnan tudhatnánk. és élesen odaveti: . Beszélünk hozzá kézjelekkel. mert Chloé nem igazán állat. hogy ne ismerje fel az ízét: különben kihányná. hogy miközben a kávéját issza. de szerencsére nem találja el Tomot. Még mindig reménykedik. Emma segítségével nem csekély vesződséggel a gyerekszobába viszem. amelyet vagy fél tucat pohárba kiöntök. ha Chloé nem oldotta volna el a láncát! . Amikor Emma visszatér a narancslével. és elvonszolják a parkoló felé. hogy nem éreztem át eléggé Roderick elvesztését. Hirtelen villogni kezd a szeme. mert amióta itt van. talán. Talán azt reméli. Sürgető a hangom. Később tudom meg. a tűz előtt. rendületlenül. Az első percet leszámítva csak Chloéra. Pedig az aztán. Még Gringót is megsirattam. „magamhoz térjek”. mit mond? . Chloé utánuk hajítja a kettétört puskát. Sorjában egymás után szólongatjuk. Leül mellé. és bizonyára rettentő melege van.Akkor hogy lehet az. mert mozogni kezd a keze. én pedig Emmára és Suzyre bízva.mondja -. és csupa izom. Leülök a nappaliban. Minden pohárban feloldok egy adag altatót.Nézze. Visszaadja a poharat Emmának. a pofáját a lábán pihentetve. folynak az arcán a könnyek. hátat fordít. Rögtön fölugrik. Tizenegy óra van. nem az a Roderick. jobban mondva kétméternyire elrepíti onnan. . Meglepetésében még a különben oly könnyen áradó könnyei is elapadnak. és óvatosan végigfekteti a nappali padlójára a tűz elé. Amikor Pablo elviszi a kutyát a hátán. mintha várakozna. hogy a vadászok kénytelenek megkötözni Tom kezét és lábát. de addig nagyon hosszúnak tűnik a várakozás. Délután négy óra tájban inni szeretne. senor. Két ízben is felemeli Roderick fejét. hogy az ember gonosz Tomra vonatkozik.. . Nem engedi. és kérek Juanától egy cafecitó-t. lemegyek a földszintre.. Roderick mozdulatlan alakját bámulom a tűz előtt. Mivel hideg van. és észreveszem. bemegyek a konyhába. Az ágyra tesszük. Roderick például még most is élne. Állva iszom. és eltemeti valahol a birtokomon. Két kézzel sem érem át az alsókarját. Egymás után kiüríti a poharakat. hogy levegyük róla az anorákot. Pablót hívom a házi telefonon. Visszamenőleg is lelkiismeret-furdalásom van. vagy az egész emberi fajra? Egy fél óra múlva mély álomba merül. és én féltem érzékeny tüdejét a megfázástól. Érzéketlenül tűri. Néhány perc múlva Pablo elviszi. minden állatot nagyon szeretek. hogy úgymond. hogy alig várom. elutasítva minden közeledésünket és minden táplálékot. És talán azért is. Éppen azt főz magának. Készítek neki jó másfél liter narancslevet.Hát ennyire szerette Rodericket. megköszöni a szörpöt. nagy nehezen meggyőzöm. amikor elengedi. és meg sem mukkan. és elkezdi bolhászni. Azt hisszük. csak az ő szenvedésére figyeltem. amely tizenkét éve életünk minden percében velünk volt.136 - . De a vadászok ádáz harc után megfékezik.Si. hogy betuszkolhassák a bátyja autójába. de kárba veszett fáradság. elég gyengét ahhoz. senor. felnéz rá. miért hanyatlik vissza. Összeszorul a torkom. már meg is jön. két lábát előrenyújtva. és még kér az italból. Nem telik többe öt percnél. Egyszer sem néz ránk. hogy jöjjön be a nappaliba.kérdem. hogy levetkőztessék. ahogy gyakran látta a télen. hiszen a vöröslő fahasábok előtt ül. Mihelyt beszélni kezdünk hozzá jelekkel.Nem tudom . mi pedig Suzyvel lehúzzuk Chloéról az anorákot. . és dühtől tajtékozva üvölti: „Puskát! Megölöm ezt a mocskos majmot!” És ráveti magát Jimre. s csak még növeli a szégyenkezésemet. Rám néz. Visszaül Roderick mellé. mikor jön már meg Pablo. már nem Roderick. Emma visszamegy narancslevet készíteni a konyhába. .Emma. amikor elpusztult. hogy a tűz életre kelti a barátját. hogy egyszerre csak életre kel. Furcsa dolog. Chloé egész nap ott marad Roderick mellett.katust.

és meglátogat Yaraville-ban.Több volt az. és nem látta sehol. dicsekedett vele önök előtt. hogy megtérítem a puska árát. mely a kutyánk életébe került”. Chloé minden ok nélkül vetette magát Tomra. Amikor felébredt.. Juana. . . És különösen ne akkor. nevetségessé tette magát Chloé miatt. Picklet. .Ez persze igaz. A testvére meg.helyesbít Suzy. Tom mindenütt ismételgeti.Chloéval kapcsolatban kaptam egy kérvényt. és zaklatta. Jim Ballou. a falu szájhőse.Ha egy lökés után egyetlen golyó sem gurul a lyukba. és várok. Davidson nevet. tűvé tette érte az egész házat. . Davidson leteszi a teáscsészét maga elé az alacsony asztalkára. Éppen a nappaliban teázunk Suzyvel. amelyet pár ember írt alá .Őt kellene bezárni. . és álmodozó tekintettel bámulja a tüzet.137 - .Éppen ez az. mint fenyegetés. . Eltelik egy hét is. az ön kutyáját ölte meg. A másik probléma a tényeknek az a változata. és így szólok: . Kötélre mászik és rexezik. és odafordul hozzám: .Ez a változat hamis. Igaz. . Hozzákezdett a megvalósításához.A játékszobában van Emmával. amely eltört „annak az incidensnek a következtében. hogy küldje vissza Chloét az állatkertbe.Valóban. amely nem . aztán másnap is.Csal.Kiheverte már Roderick halálát? . nagy meglepetésemre elfogadja. Megkínálom egy csészével. Davidson ellenben találkozót kér tőlem.mondja vállat vonva Davidson.Ha Chloé helyett egy elefántot hoznak ide. de ne ismételje meg többé sem itt. a testvére.Leteszem a csészémet az asztalra. akik részt vettek a vadászaton. Rám néz. végül abbahagyta. a levelet pedig eljuttatom Pablóval a címzetthez. ha Chloé is jelen van. Egyébként nem is értem. hogy még az év vége előtt meg fogja ölni Chloét. Méltányos javaslat.Mr. végigsimítja magas homlokát.Kezdettől fogva voltak emberek. megnézhetném azt a kérvényt? . Davidsonra nézek.Hogy leplezze a megaláztatását. és a történtekhez képest túl szívélyes. hogy neki sikerül. és nem kapok rá választ. A levelemről másolatot küldök Davidsonnak.Nehéz erre válaszolni. de nem meri bevallani.Ezt az aljasságot! .Tudom. . . amibe mások belebuktak. Másnap levelet írok Jim Ballou-nak. kézzel beletesz egyet. amelyet a kérvény előad: eszerint a kutya halála baleset volt. . hogy Jim Ballou a felbujtó. . szólítsuk fel önt. Elhallgatunk. amit mondott.Ki írta alá? . eltörte a puskáját. a fivére és Harrison.Pontosabban megvannak a saját külön szabályai . a többi aláírás elővigyázatosan olvashatatlan. . Kihallgattam a vadászokat. akik előítéletből ellenségesek voltak a Chloé-programmal szemben .mondja. A csésze tea kétségtelenül jobban illik az egyéniségéhez.De nem látom Chloét . és megfenyegette Chloét. . Egy kisebbség azonban inkább a Ballou testvéreket pártolja Chloéval szemben. mint a pohár whisky és a szája sarkában lógó összerágott szivar. hátat fordítok Juanának.Világos.mondja.mondja Suzy hevesen. Egész nap kereste. és így szólok: . . és öles léptekkel kimegyek a konyhából. Davidson. S a falu jó része is ugyanezt gondolja. . . Tom. Hetvenkedett.Természetesen semmi jelentőséget nem tulajdonítok ennek a kérvénynek. Ön szerint miért csinálta? . .Itt van egy fotokópia róla. sem másutt. és írásban vettem fel a tanúvallomásukat.. miért csodálkozom. hogy megöli. Mrs. és felajánlom. Egy kis gondolkodás után azonban visszamegyek. köhint. hogy lelőtte volna a magányos öreg vaddisznót. mivel veszélyt jelent a szomszédságra. . .Azt kérik. Az eredmény: ahelyett.Nekem is ez a véleményem.Jól játszik? . Tom Ballou készakarva ölte meg Rodericket.

Chloé. majd Davidsonra: . odamegyek hozzá. . . . az éjszakákat ismét a gyerekszobában tölti. . Abban a levélben „incidensről” ír. közelebbinek érez bennünket. Amikor egy olyan nap végén. . Davidson? . másrészt semmi alapja. először megpihen. hogy boszorkánysággal vádolják önöket.Védekezhetnek. . Amikor látom. Mr.mondja Davidson.vágom rá hevesen. Ugyanaz a reflex működik nála. és végigsimít magas homlokán. Dale. Kis híja.Jim azonban a gyengeség jelét látja benne. milyenek a gyerekek. hagyják! . Roderick halála óta Chloé nem hurcolkodik ki a bejárathoz.Kinek áll hatalmában? . e miatt a kérvény miatt nem fogják visszavinni Chloét az állatkertbe. már nagylány. . És nem is fog. azaz Emma és a mi szobánk közt.Nem tudom.Mit fog tenni. Gondolom. ahol Chloé éppen a kötélen egyensúlyoz. nem. tűnődő hangulat vesz erőt rajta. hogy beperelhetném a Ballou fivéreket. Rögtön leugrik a földre. közvetlenül elalvás előtt mélabús. amelyben rendkívüli mozgékonysága megszűnik. hogy ártalmatlan a testvére.Hol van jó kutya? .A bírónak. Davidson mosolyog.Így igaz. ha valakinek olyan öccse van. hogy bele nem nyúl a zsebébe. melyet Jimnek írt. hogy megtámadja önt. . s ez nagy gesztenyebarna szeméből is kiolvasható. hogy a keze fehér és elegáns. az emberek nem találtak volna benne semmi kivetnivalót. Mivel most.Tudom. az ujjai vékonyak. Észreveszem.Nos.Én azt a levelet a megbékélés és a jó szomszédság szellemében írtam. mint az övé? . Mivel szelleme lassabban lankad. ez a kifejezésmód előre kizár az ön részéről bármilyen szándékos erőszak elleni vádemelést. . szeretem-e ezt az urat .Ezért csak ellenem hangolja az embereket.Gondolja. Nem veszélyes. noha egyikük sem meri ezt hangoztatni. .És mi mit tehetünk. köszönj szépen! . az nem éppen ártalmatlan. de ő makacsul állítja. De így attól sem járnak messze. dossziét készítek róla. és ezzel el is végeztem a dolgomat. dr.Tessék? . és odafut hozzánk. én figyelmeztettem önöket. De Jim Ballou egyrészt sajnálja rá a pénzt. visszaemlékezhet a múltjára. alaposan elnyújtja a lefekvés szertartását. melyet rajta kívül bárki más fizikailag kimerítőnek érezne. és leülök az ágya fejéhez.Üdvözölhetném Chloét? Bevezetjük a játékszobába.Ha valaki szántszándékkal megöli a szomszédja kutyáját. amiért megölték a kutyámat? . s végre szabadon gondolkodhat. ha Jim Ballou pert indít önök ellen. .138 - . mint a teste. .Az után a levél után. De mi ragaszkodunk hozzá. hogy őrizze meg a jó modorát.Még kevésbé. Nagyon megalázta ez az ügy. seriff? . Nem áll hatalmamban. mint valaha . hogy mozog a keze.De már nem gyerek . Hallgatunk. . hogy a jó barátja eltávozott.Nagy? . Rögtön el is határozta. Nyálazni kezd a szája széle.mondja Suzy -.Hagyják csak. és beszélhet róla. amely a kutyája életébe került.mondja Suzy. hogy pert indítson. ez az az időszak. és kéregetően nyújtja Davidson felé a kezét. Suzy rám néz. Túlságosan nagylelkű volt. mint a Pavlov kutyájánál. Egy kis idő múlva megszólalok: .Lefolytatom a nyomozást.tud beszélni. .Én is ezt mondtam neki. Mihelyt meglátja Davidsont. és Suzy szeme magáért beszél. . Davidson feláll.kérdem. hogy döntsek. . a banánra gondol.

. .Meghal? . mert bonyolult a jel.mondja. . . De aztán rájövök.Mindenki.Lát vége. . lehunyja a szemét. árnyalatnyi idegességgel kérdi. amikor Pablo hazahozta a vadászatról a véres nyulakat. és habozva.Mi ez? . hogy hogyan mutassa. mert nem látta őket élve. hogy mit jelent a jel.Iszik vége? . amely a következménye.Jó kutya gödörben. Kérdezősködni kezd. hogy következetlensége. Először lefelé fordítom a tenyeremet. természetes.Eszik vége? . és mint ilyenkor szokta. Beszél vége. Megismétli a jeleimet. Kérdése nem ér egészen váratlanul. Elvégre látta. Azért nem döbbent meg a nyulak halálán.Mikor? . melyet ismer. hogy elalvóban van. Tulajdonképpen már korábban számítottam rá. A két mozdulat egyidejűleg történik lefelé. és már azt hiszem. Hall vége. Chloé két kezét az előírt helyzetbe igazítom. Nehéz dolgom van.Az mi? És mint mindig.Igen. és felemelem a kezemet. Állát a térdére támasztja. gonosz.Igen . A közelebbi jövőt a „holnapután”-nal jelöljük. hogy logikailag nem hozta kapcsolatba eddig az általa jól ismert „öl” szót a halállal.Szép meghal? .Miért? . remegő kézzel rajzolja a levegőbe az istenkáromló kérdést: .Meghal piszok. mint „egy hét” vagy „két hét”.Igen. büdös. majd lefelé fordítom. Felemeli a fejét. . .Meghal. . mivel nemigen szeret dolgozni. Angolul és jelbeszéddel mondom: . . Az egyik tenyeremet felfelé. Különben csodálkozom. A másik kezemmel ugyanezt a mozdulatot teszem. . Dühösen válaszol. Aztán megkérdezi: . bár gyermekes.Igen.Holnap soká.Chloé is? . Öt vagy hat próbálkozás után nagyjából sikeresen mutatja a jelet. majd felfelé. És Suzyvel teljes egyetértésben úgy döntöttem. amikor újra kezdi. . én is megismétlem őket utána. Nem hisz a szemének. Nem könnyű megmagyaráznom a halál fogalmát azzal a pár szóval.Az mi? . nem jelentenek semmit. Aztán elgondolkozik. mielőtt elmagyaráznám neki.Jó kutya meghal. Fut vége. de fordítva. megtanítom rá. hogy megmondom Chloénak az igazat. jelezvén tudatlanságomat és tehetetlenségemet. hiszen Chloé számára az olyasfajta kifejezések. Nem ismeri a meghal jelét. különösen ilyen szokatlan időben.Mi meghal? Helyben vagyunk. Rám néz. Ezen elcsodálkozik..Miért meghal? Felhúzom a szemöldökömet. és irányítom a mozdulatát. hiszen én mindent tudok. elgondolkozik. Kis idő múlva aggódóan kérdő arccal néz rám.139 - . Ezzel a kifejezéssel a yaraville-i jelbeszédben egy távoli és meghatározhatatlan jövőt jelölünk. mindenki. .Jó kutya meghal. Megdöbben a felsorolástól.

Kerülöm. belebámulva a semmibe. Csak akkor hagyta ott a dzsungelben. húzza. hogy beszélgessen velünk. hogy olyasmit mondjak. amelyet teljes bizonyossággal előre láthat. Kifárad a sok beszédtől. hanem az a biztos tudat. Végignyúlik az ágyán.Igen. de az anyja még két napig tovább cipelte és dajkálta. De nem sír. Emma pedig egy olyan elvet. Pablo szokásához híven halogatta a dolgot.Egy hívő így mondaná: „Teszi méltóvá a vallás befogadására.Miért? . hogy egyedül a vallás emberi sajátosság. mintha úgy akarna kiszabadulni belőle. ahol a vaddisznó élt. . .Igen. nyolcéves szokást követ. nem csinált a zárral semmit. sokszor még este. Ez a megfigyelés és más hasonlók nem arra engednek-e következtetni. ha magad nem vagy vallásos? .” . De miért védelmezed mindig a hívőket. .Mert az anyám az volt . Szeme lecsukódik. én sír. hogy tudniillik a saját halála az egyedüli esemény. és amelyet még nem sikerült megtanítania a növendékének. Ránéztem. hogy sokat gondolt a barátjára. nehéz megmondani. ugat. kevés ideje maradt a gondolkodásra.Holnap soká.Így is mondhatjuk. és . hogy Chloé hála kitartásunknak .140 - . ami az életében bántotta volna. Azután kibontakozott a láncból. még csak nem is az értelem különbözteti meg az embert az emberszabású majomtól . nem hagyhattuk egyedül Emmát Chloéval. és tanácsot kért egy ügyvédtől. lefekvéskor sem volt hangulata. A keze visszahullik a takaróra. újra kinyílik. Közeledett karácsony. arcát a domb felé fordítva. mivel a Ballou fivérek . Képtelennek és egyben meghatónak is találtam aggályosságát. és ugyanakkor megértette velünk.Tulajdonképpen nem a beszéd. megkértem Pablót. Egy reggel látom.mondja -. vajon a halál gondolatának a felfedezése változtatott-e a viselkedésén. A hírek szerint Jim bement a városba. rögtön újra előveszi. mintha még soha nem látott volna. berozsdásodott és tönkrement. hosszú karjával körülfogva a térdét. amelyek nem egészen egy hét múlva történtek a Chloéval folytatott beszélgetés után. Azokat az eseményeket figyelembe véve. és ismét lecsukódik. Egy .Nagy meghal? . Rámosolyogtam. Mégis biztos vagyok benne. . amely az embert az egész élete folyamán végigkíséri.mondta Suzy -.kénytelenek voltunk lemondani róla.Mert az embert nyilvánvalóan a halál elkerülhetetlensége és a halál túlélésének vágya készteti vallások kigondolására.bár nem szívesen .Ezzel az erővel azt is mondhatnánk. hogy Coloradóban vakációzzunk. hogy Chloé odamegy a lánchoz.ostoba kérvényük elutasítása után .Mikor? . mit jelent a halál? . Inkább Emmával vagy Suzyvel incselkedett. amely Roderick láncát a konyha falához rögzítette. Suzy felvonta a szemöldökét. Alszik. .. Az őserdőben meghalt egy csimpánzbébi. és amikor Emma dicséretre méltó kitartással visszadugja kezét a takaró alá. annál is inkább. és a takaró fölé teszi. Chloé úgy néz rám. hogy vágja le. fejét a párnára hajtja. leült pontosan arra a helyre.Nagy meghal? . mégsem sikerült világosan megérteniük. Ez a beszélgetés elszomorított bennünket. Csak néz. mert egyszer a teraszon egészen váratlan dolgot művelt. én pedig elmulasztottam emlékeztetni rá. és jó ideig ott maradt magába mélyedve. hogy akármilyen közel állnak is hozzánk genetikai örökségük miatt a csimpánzok. ahová a vadászok Roderick élettelen testét letették. Emiatt még jobban megutált bennünket.tovább áskálódtak ellenünk.az emberré válás fontos állomására ért. Suzy ez alkalommal emlékeztetett Jane Goddal egyik megfigyelésére. ahogy Roderick is ugatott a vadászat napján. Mivel a rugós zár. amely bizonyára az anyjától származik. vagy csiklandoztatta magát velük. . és hitetlenül megismétli a kérdését. amit Vercors is állított. a szabad végét a nyaka köré tekeri.Én szomorú . .mondta csöppnyi zavarral Suzy. Naphosszat lármázott. Egy régi. amikor már kezdett büdös lenni.

s megpróbált aláírásokat gyűjteni a célból. De az végképp felbőszítette. mint a ma született bárány. hogy Tom egyszer a tettek mezejére lép. csak meglökte a fivérét. még elviselhetetlenebb volt. s nem közelítette meg őket egy méternél közelebb).húszperces tanácsadásért ugyanis rendkívül magas honoráriumot fizetett. Leveskynek nemrég halt meg a felesége. és elment. hogy száz dollárt kidobott az ablakon. más volt a véleményük. megkínálta egy korsó sörrel és cigarettával. s oda-vissza tíz kilométert megtett.Egy kutyának sem. hogy Tom egy kicsit visszamaradott. inni kért. ezután csak valamelyik fia kíséretében küldte bevásárolni Ruth-ot. Levesky végül kitiltotta Tomot a farmról. s a fiaival. akiknek Tom a nyomába szegődött. hogy meglátogassa Leveskyéket. seriff. hogy veszélyezteti a közösséget. de a légynek sem tudna ártani. hogy a per megnyerésére nullával egyenlők az esélyei. de tudom. és körbejárta a falut egy puskával. . A három Levesky ekkor mély hallgatásba burkolódzott. nyáladzó ajka. amikor megtanította lőni? Jim nem válaszolt. hogy nincs többé igazság ebben az országban. Mivel a körülkerített rész szükségszerűen magában foglalta volna a terasz előtti úszómedencét. a tusát a csípőjére támasztotta. hogy megfizetem az eltört puska árát. szelíd. hol a másikhoz állított be. Minthogy Tom leginkább Chloé és a „yaraville-iak” ellen ágált. hogy az kis idő múlva kiment a szobából.141 - . Máskor meg kerékpárra ült. Davidson szerint Tom életének az anyja halála után csak a saját fizikai fölénye adott értelmet. míg a drugstoreban vásároltak (bár soha nem szólt hozzájuk. hogy kiihassa a sörét. Jim mindig ilyeneket mondott: „Tom ártalmatlan. mindazonáltal nem veszett össze végképp a seriffel. amióta Chloé könnyűszerrel leterítette. még a légynek sem tudna ártani”. hogy mivégre parádézik. csak vonogatta a vállát. Vállat vont. ő meg nyájas arccal odament Tomhoz. aztán fogta a puskát.Köszönöm a tanácsot. a húszéves Ruth-tal élt a farmon. senki sem fogadta el az ajánlatot. Tom pedig kiitta a sörét. Azonnal értesítették Davidsont. amelyet Tom a falhoz támasztott. Davidson azt tanácsolta. és azt javasolta a házigazdának. Amikor csodálkoztak rajta. Davidson szerint Jim Ballou valószínűleg még akkor sem indított volna pert ellenem. karmazsinvörös. hogy akkor sem tudna hozzáfogni. Olyan tolakodó illetlenséggel nézte a lányt. hogy járt az ügyvéddel.mondta Jim -. A nőket egyelőre csak bámulta. de a faluban megindult a pletyka. két jókötésű legénnyel és a lányával. úton-útfélen hangoztatta. . s a szóban forgó állat nem hagyta el gazdája birtokának területét: nem lehet vádat emelni. Amikor Davidson a szemére hányta. de senki nem akarta aláírni. és ilyen körülmények között saját maga szolgáltat igazságot. elvitte magához. hogy ha az az undok majom elő meri dugni azt a mocskos pofáját. rögtön rendezi vele a számláját. Igaz. legalább . ujját a ravaszon tartotta. hogy Jim Ballou távolítsa el testvérét a faluból. Pontosan délben hol az egyikhez. s közben Ruth-ot bámulta. Nem volt megtöltve. de legalábbis a házat. hátat fordított Davidsonnak. ha a kezébe kerülnének a töltények? . Chloé nem harapta meg. Tom Ballou meg egy reggel fogta magát. hogy amikor megfordulnak. Ha a testvéréről volt szó. A seriff visszakísérte Tomot a bátyjához. ha segítenének neki”. hogy szkanderozzanak. Nagyon zavarta őket. busa. . ott áll mögöttük ez a lóbálózó karú nagy mamlasz. hogy zárja el a puskáját és a töltényeket. Fűnek-fának mesélte. hogy ott érezték maguk mögött. hogy még a Ballou-ék barátait is kezdte nyugtalanítani. mindenkinek elmondta. és félrevonva Jimet azt tanácsolta neki. a csövét az ég felé fordította. hogy mi a dolgom. S ha nem fordultak hátra. összenőtt szemöldöke alól rájuk szegeződő apró. És azért lett olyan agresszív a férfiakkal és olyan kihívó a nőkkel. hogy kerítsük körül a birtokot. és cserében felvilágosították. mivel kételkedni kezdett az erejében. Azoknak az asszonyoknak azonban. szívélyesen megfogta a karjánál fogva. ám az csak nevetett: „ezen a téren Tom olyan ártatlan. fekete. ha biztatja az ügyvédje: ahhoz túlságosan fösvény volt. Mivel e téren közismert volt a fölénye. Tom egyébként olyan különösen kezdett viselkedni.kérdezte Davidson. Tom ilyenkor kedvetlenül megitta a sörét.Jól meggondolta. aztán elment. nem nyúlt hozzájuk. de egyikük sem állt ki vele. hogy nyilvánosan ilyen kijelentést tesz. és nemcsak Juana jósolgatta. s kinyitotta a závárzatot. Tom minduntalan szkanderozni akart. A követelést ugyan sokan helyeselték. hiszen felajánlottam neki. nem volt túl bizalomgerjesztő látvány előreugró álla. a díszkertet és a ház mögötti parkolót. Egy jó lélek végül megemlítette a dolgot Jim Ballou-nak. csillogó szeme.

s fennhangon megparancsoltam neki. hogy méltóztasson kinyitni az ajtót. amikor nem lett világosság. hogy még vakációzni sem mehettünk el miatta. sem az apám nem egyezett volna bele. Nagy eloltja a fényt. s egy csapásra visszanyerve minden energiáját. aztán keresni kezdtem a „bunkó”-t. s ha azt látta volna. hanem meg is fogtam a kezét. Egyébként nagyon elszomorított. de még mindig dühített. amikor ravasz megoldás jutott az eszembe. gondosan megfésülködtem. mint mindig. hogy adja ide az elemlámpámat. ott nem támadhat rá. bizonyára én állítottam oda az előbb. s Emmával megüzentem Suzynek. hogy Chloé. De az volt a legdühítőbb. hogy egyre erősebb csapásai alatt betörhet a tölgyfa ajtó. megnéztem az órámat. hogy igaza volt: a bunkó oda volt támasztva az éjjeliszekrény és az ágy közé.a jelek szerint . álmos vagyok. hogy ha nem nyitja ki az ajtót. Már azon tűnődtem. sírt. és jöjjön vissza a gyerekszobába. . hogy karácsony után hozzákezd a munkához. s indultam zuhanyozni. meddig kell még várakoznom a folyosón. felkattintotta. Suzy és Davidson sürgetésére elfogadtam az ajánlatát. és nyögdécselve nyújtotta felém a kezét. hogyan kell le és felkattintani a villanykapcsolót a ház összes helyiségében. átvittem a gyerekszobába. átöltöztem. Nem engedelmeskedett. Milyen helytálló volt Donald megállapítása (és milyen tapintatlan). hogy nyissa ki.hogy is felejthetném el ezt a dátumot? . Ahogy kiért a folyosóra. Harmincöt percig tartott. hogy hol van a bunkó. s bár elég magas összeget kért. a kulcslyuk elé tartottam. ha égett az éjjeli lámpa. hiszen ebbe sem a nagyapám. Én épp a dolgozószobámban olvastam újra. Tizenkét évi házasság után hozzászokhattam volna már ehhez a válaszhoz. hagyd azt a bunkót! Most rajtad a sor. mintha börtönbe zártak volna bennünket Yaraville-ban. s a lelkem mélyén elátkoztam a szeszélyeit. hogy rács mögé kell zárkóznom. Odament az ajtó melletti villanykapcsolóhoz. nem törődve a tiltakozással.Te australopithecus . Egész addig csak hallgattam. A vállalkozó megígérte. és kapcsolja le a villanyórát. régóta tudta. amikor észrevettem. Mikor befejeztem a mosakodást. kérlek. amelyet Chloé belülről kulcsra zárt. amikor Chloét lefektettem. Még tíz hajlítás volt hátra. és . még egyszer le és így tovább. „ha nem teszitek Chloét rács mögé. mint ahogy kedvem lett volna. és rákiáltottam Chloéra. Aztán bekiabáltam Chloénak az ajtón keresztül (túl kellett ordítanom a golyók zörgését. hogy az ajtó mögött biztonságban van. döngetni kezdtem vele a játékszoba ajtaját. az engedetlenségét. és csak akkor tudott elaludni.Chloé lefekvéskor nagy cirkuszt rendezett. kiáltozott. amit okozott. nem lett volna jó éjszakája. Bólintottam. hogy nyissa ki. mielőtt le. Felfegyverkeztem „bunkóm”-mal. s következésképpen nekünk sem. Újra lekattintotta a kapcsolót. amikor Suzy bejött. lekuporodott. Szívélyesebben öleltem hát meg. ömlött rólam a veríték. Mivel ideges voltam. Rögtön engedelmeskedett. amikor Suzy kijött a fürdőszobából. Bekiabáltam Suzynek. Halkan megkértem Suzyt. mielőtt Chloét le akarjuk fektetni. amelyet letettem valahová. s meglepetten és dühösen szűkölni kezdett. magatokat találjátok ketrecben”.142 - .mondta -.A helyén . kijelentette. akár nem. megcsináltam a tíz hajlítást. de hirtelen felkelt. és elmondta. mivel úgy vélte. hogy rexezni fog (az ő beszédjeleivel: játszik golyó golyó) a játékszobában. a dührohamait. hogy felkapcsolhatja a villanyórát. Siess. amit aznap írtam. aztán a „helyére” tettem a szerszámot. . hogy a jövőben be kell zárni kívülről a játékszoba ajtaját. Szerettem volna hidegen bánni vele. Költségvetést készíttettem egy vállalkozóval. pánikba esett. s nagy lármát csapott a golyókkal. De az érzelmek terén a legcsekélyebb árnyalatot is ösztönösen megkülönböztette. hogy elalvás előtt a szokásos módon álomba ringassa magát. Már ágyban feküdt. Tudomásul vettem. December huszonegyedikén .fél hektárról lett volna szó. a fenyegető fizikai erejét s a rengeteg gondot. Míg Suzy a fürdőszobában volt. hogy hűvösen viselkedem vele. annál lelkiismeretesebben végeztem a gyakorlatokat. Emmát is félrelökve bezárkózott a játékszobába. Noha borzadt a sötétségtől. Rávetette magát az ágyra. Akkor sem idegeskedett amikor sötétbe borult a játékszoba. és magamon kívül voltam. két kézzel dörömbölt az ajtón. Amikor Emma visszajött. hogy meghallja a hangom). és a vezérhím. aztán fel. akár rázza a bunkót. De most nemcsak megérintettem. sikertelenül. nem izgatta a fenyegetés.kész volt rá. Azt már nem is említve. és gyengéd iróniával figyelt. meggyújtottam az elemlámpát.kiabálta vissza.

Rám sem. . ha az őserdőben látta volna meg a napvilágot. s amikor. s olyan álom kínzott.A pénztelenség nem halálos baj. de nem vitte túlságba a dolgot. vissza abba a ketrecbe. Utoljára a meghal jelét tanulta meg egyszer lefekvéskor. Ed! Chloé lustasága vagy szeszélyei kétségtelenül a fejlődésének egyik szakaszát jelzik. . Vagy nem akar. hála az erejének. melyet jóakaratom jeléül széltében-hosszában megvakargattam. Suzy sírva szól hozzám: . a vállamra hajtotta a fejét. Elég soká szunnyadtam el. de csak könnyedén. amiből láttam. vezérhím válna belőle. De te is ugyanúgy tudod. Egy olyan fejlődési szakaszt. Egyetlen percig sem dolgozik igazán. Odaérünk az állatkert kapujához. és kezdtem szégyenkezni. és elaludt.Szóval jó a hangulatod? . fáról fára ugrálna. az ismétlődés rettentően kimerített. de ezúttal egy új változatban éltem át. A lélegzete szabályossá vált. amelyet már nem először álmodtam. szükség van rá. hogy önmagába menekült. gyümölcsöt eszegetne. A legjobban az bánt. de soha nem jut előbbre.De drága lesz. hogy Chloé már semmit sem akar csinálni. mint egy malomkövet hajtó rabszolga. és végignyúlva az ágyon. Végtére is talán az ő hibája. hogy az öröklött ösztöneitől idegen szokások és szabályok szerint nevelkedjék? Hogy ráadásul kénytelen miattunk.Nem vagy már dühös Chloéra? .A kerítéshistória bánt? . Talán egyszerűen álmos volt. Mégsem tett rá megjegyzést.Nemcsak azt.Dehogy. úgy éreztem magam.143 - . hogy az előbb annyi rosszat gondoltam szegény Chloéról. Mindennap megtartjuk az óráit. Én sokkal nehezebben tudtam elaludni. őt magát pedig elszakították a fajától. velünk. Az a kínos érzésem van. anélkül hogy értené.Talán igazad van. Mindenesetre a hallgatása hamar lecsillapított. vagy nem tud már koncentrálni. . tudta azt.Kérek egy puszit. Suzy és én a városba visszük Chloét. Megkönnyebbülten nagyot sóhajtott. mint én. . végül megcirógattam a karját és a csípőjét. és alszom. a fenyegetéseket. .Mit nevezel te ilyen körülményeknek? Az ellenünk beadott kérvényt. amelyet úgysem ér el soha? És jobban meggondolva a dolgot. nem kellene dolgoznia.Sajnos. s ami még rosszabb.Nem. hogy „pszichológiailag melyik az a pillanat. és a hátát fordította felém. De inkább azt hiszem. nehogy célzatosnak tűnjön a mozdulat.Kettőt is kapsz. és azt mondta: . hogy a Chloé-program is meghalt. amiért itt akarom tartani? . De azóta semmit. Megmasszíroztam a tarkóját.Olyan jó. amikor hallgatnunk kell”. csapatának nőstényei mindig szívesen fogadnák a rózsaszínű periódusukban! Suzy mintha csak olvasott volna a gondolataimban. amely megfelel a serdülőkorból a felnőttkorba történő átmenetnek.Jobban vagy? . aki csak szüntelenül megy. megtörte a csendet: . ahol tizenegy éve született. és csak ennyit mondtam: . mint a többi ember? Mennyivel boldogabb lenne szegény. a könyökére támaszkodva figyelt a nyitott fürdőszobaajtón át. Ő sem volt az. . a kedvünkért az emberlét felé haladni. Egyébként semmi nem halálos. vég nélkül ismétlődően. hogy az anyját kiszakították természetes környezetéből. amilyen ilyen körülmények között csak lehet. Odamentem hozzá.fekszem: Suzy megint újra jót mulatott ezen a képtelen szokáson. Ez az érv nem győzött meg: Chloé már jó ideje elérte a felnőttkort! De Suzy láthatóan olyan álmos volt már. miért nem ér annyit. . nem vagyok fukar.Rád mégúgy sem. de továbbra is szótlan maradt. . Ő sem volt vitatkozó kedvében. a Ballou testvérek áskálódását? . ugyan Tom Ballou-e az oka. ha agyának egy kis hibája miatt ő is a majom és az ember között foglal helyet. hogy ez merő fikció. hogy nem akartam vitatkozni vele. . leparkolunk egy nagy tölgyfa mellett. csak maga a halál.Nem is voltam rosszul. amit Oscar Wilde olyan találóan megállapított.

mondja -. nem először álmodom ezt az álmot. melyben otthagytam Chloét.144 - . amikor rövid időre bekapcsolom. magam után vonszolva Chloét. Én is megyek Chloéval. Úgy néz rám apró. A láb Tom Ballou-é.Mit akarsz itt. most lassan felém fordul: Tom Ballou az. és nagyot kiáltok: . de közben tisztában vagyok vele. s a nyála csorog karmazsinvörös szája sarkából. annyira képtelennek tűnik. hogy ép mindkét karom. Megbotránkozva kérdezem: „De hát miért csinálják ezt?” Egyikük megvetően végigmér. Ellopták? Suzy elment nélkülem? Vagy elrabolták az autómmal. szakadnak az izmaim. Még élesebb lesz. zúg a fülem. Meggyújtom a kis éjjeli lámpát. mint megijedve azt kérdezi: . szégyentől és lelkiismeretfurdalástól gyötörve elmegyek. Nem akarok hinni a szememnek. egy hajtűvel odarögzített üzenetet veszek észre. A fa törzsén a kérgen. A vállam nekiütődik a rácsnak. ravasz szemével. hiszen maga záratott be ide” . Nagyon jól érzem itt magam. Annál is inkább.arra. Érzem. elárulom magának. De előbb fogjunk kezet. aki ez egyszer szófogadóan követ (ebből is látszik. és inkább elképedve. hol van Suzy. Tom?” kérdezem. és két őr rögtön hozzálát. Kacsintva megmarkolja. „Ugyan. hogy kapok egy társnőt is. Az ernyője nem átlátszó. Az állatkert kapujában ott a nagy tölgyfa. A puska csöve ránk mered. majdnem biztosra véve. És mindig a legkegyetlenebb pillanatban marad abba: a vállam kiszakad. csupa veríték vagyok. hogy a látomásom szertefoszlik.feleli Tom udvariasan. hogy levetkőztesse. mikor a biliárddal bohóckodott! Ő nyithatta ki az ablakokat! . de egyre beljebb és beljebb húz. hogy Suzy örökre elhagy. De nem foszlik szét. mit tegyek.A tetőn . S a rácson keresztül nyújtja felém szőrös ujjait. mert minden mozdulatlan és csendes. s elveszek egy pohár vizet a telefon mellől. Fájdalmamban felüvöltök. Végül felébredek. Tomnak puskája van. . Már nincs ott. Az állatkertben bezárják egy ketrecbe egy épület belsejébe. torkomban pedig a hideg vizet. Még ekkor is képtelen vagyok elhinni. és ivás közben a szoba félhomályában.tiltakozom méltatlankodva. és beszédjelekkel kérdi: Nagy miért zár be Chloé? Nem válaszolok. Kétségbeesetten ellenállok. Mint említettem. hogy ez hazugság. Meggyújtom a mennyezeti lámpát. „Isten veled. megvárlak az autóban. és hihetetlen erővel magához rántja. megszorítja. Már recseg a vállamban a csont. Ugyanakkor az eszembe ötlik: Chloé lehetett. hogy egy másik álom kerített a hatalmába. Mondták. amely már nem is lenne. a bal kezemben tartva a poharat iszom. Egyébként ő is hazudik. két vagy három lépésre tőlem. majdnem szemmagasságban. hogy a szemem alkalmazkodjék a gyenge fényhez. hogy nem látomás ez. Megkérdezem az egyik őrt: „Hova lett az a csimpánz. ha az álmom valóság -. hogy hátrabillentsem. hogy ez valami csapda. Visszateszem a poharat. Minek egy állatnak ruha?” Chloé szomorúan néz rám. Nem tudom. hogy Tom ki fogja szakítani a karom. a torkom kiszáradt. Suzy sem. „Tudhatná. a kocsim azonban eltűnt. fekete.„Menj be egyedül. „Hát te mit csinálsz itt. mintha valami összeesküvést forralna ellenem. hanem valóság. „Kössünk békét . de akaratom ellenére feltartóztathatatlanul beleesem.De hát mit csinál itt? Hol jött be? . azt hinném. de ő is sír és nyöszörög. De kell egy kis idő hozzá.Lehetetlen .mondom -. amit idehoztam?” Így felel: „Miféle csimpánz? Nekünk csak egy gorillánk van.feleli.” Mit jelent az. elsikítja magát. hogy Suzy ne ébredjen fel. hanem az a tény.” Elindulok. hogy „megyek Chloéval”? Hogy Chloéval él majd a ketrecben? Különös módon nem is az ötlet képtelensége döbbent meg. A jobb könyökömre támaszkodom . s ott marad ellenségem kezében. lesütött szemmel. észreveszek két farmernadrágos. Érzem. Ha nem érezném kezemben a poharat. Tom? Suzy felébred. Visszafutok a ketrechez. hogy ez a büntetésem. Suzy. tornacipős lábat. Értesítsem a rendőrséget? De hátha ezalatt Suzy visszatér? Tanácstalan vagyok. de rögtön visszanyerve önuralmát. míg megértem. Beleteszem a kezem a kezébe. mint Chloét Denecke? Az a szörnyű érzés mardos. mintha satuba tettem volna. dehogy” . A nagy tölgyfához támaszkodom.” A szóban forgó állatnak csupán a hátát látom. és a kis lámpa ernyője felé nyúlok. Újra megszólal: „De nem haragszom magára. és elég hosszú ideig tart még. aztán azt mondja: „Itt meleg van. hevesen ver a szívem. odafordul hozzám.” Szemérmetlenül vihog. előretolva kiugró állát. hogy álomról van szó!). magam zártam be a billenőablakokat.

Szégyellhetnéd magad. amit mond. olyan kérkedő és támadó lett. De Suzy nem veszi könnyedén a dolgot. A térdemmel meglököm Suzyt a takaró alatt. Nem látszik különösebben fenyegetőnek.Meg van töltve? . hogy szét ne loccsantsa az agyvelőmet. Jó időbe telik. .Nincs . Súlyos állkapcsa úgy lóg. Nem eresztem el a bunkómat. legyen szíves. Olyan erős a kontraszt a kérés és az udvarias hang közt. Szemmel láthatólag fogalma sincs.De Tom . a fejét rázza. rátapad a szeme. hogy lelőtted a kutyámat? Chloét is meg akarod gyilkolni? Hevességem szemmel láthatólag nem marad rá hatástalan. Dale.feleli Tom. vagy más a véleménye. miért van itt. Tom . .mondja. mintha egy szemtelen legyet hessegetne el. nem elég. Mondtam. Dühében dadog. . De vagy nem értette meg a jelet. Tom nem válaszol.Tom . Tom. ahogyan nézi. de váratlan a hatása: őrült dühöt vált ki Tomból. akit megdorgált az édesapja. hogy megértessem vele.Tom hallgat. s a csövét diadalmasan felfelé irányítja. és bizonytalanul válaszol. s inkább zavarodottan. S amilyen félénk volt eddig. . Tom gyors és ügyes. Aztán kinyitja a fegyvert.Az anyám már meghalt! . vegye le a hálóingét. a bunkó után tapogatózom. mint az enyém. s ha rám támadna a puskatussal. hogy meg van-e töltve a puskája.Biciklin. . Ez azonban kétségbeesett megoldás lenne. és nem tudnék egy métert sem megtenni. . . . le nem véve szemét Suzyről. Nem akarsz inni? .Minek az a puska? . Mióta meglátta Suzyt levetkőzve.mondja.mondom -. Kiveszi a töltényeket a zubbonya zsebéből. mit akarsz? Úgy rázza a fejét. Elönti a méreg.Ne. hogy feltegyem-e neki az első kérdést. Visszazárja gyorsan a puskát. mit csináljon. hogy ilyet kérsz tőlem! . Habozom.nullával egyenlők az esélyeim. és odamutatja. .Tom . és nem néz rám közben.Mit mondasz. Félek. csak félig eltátja a száját. és fogadni mernék rá.Megölni Chloét.Biztosan szomjas vagy. Dühösen mondja. hogy hirtelen eszébe jut.legalábbis pillanatnyilag .kérdi Suzy. hogy nevetni lehetne rajta. Megpróbálom elterelni a figyelmét. . Hogyha úgy adódik. mintha fogalma sem lenne.mondom -. és nem szól egy szót sem. milyen veszélyes kérdést tett fel.kérdezi Suzy. . . a tusát a csípőjéhez támasztja. . Még mindig nem veszi le a tekintetét Suzyről. miért jött hozzám.Hogy jöttél ide? . Tom három méterre van tőlem.veti oda pökhendien. . hogy megteszem.Ez Jim puskája. Tom Suzyt bámulja. mint egy kisgyerek.emelem meg a hangom -. ne szóljak Jimnek. ujján a ravasszal. ha Tomnak nem volna töltött puska a kezében. Csak Suzyt bámulja.Két töltényem is van . az embernek nem kell mindent megtennie. A jobb kezemmel az ágy és az éjjeli lámpa közé nyúlok.145 - . ha látna? A kérdést merőben szónokiasnak érzem. Felkészült a lövésre. leüssem vele Tomot.Muszáj. .Nem. Vállat von.kérdem indulatosan -. . ráérősen egymás után becsúsztatja a töltényeket a dupla puskacsőbe. míg udvariasan így szól: . . hogy jöjjön érted? . bocsánatkérően mondja. Nem értékelem túl az esélyeimet. csak egyszer kellene ütnie. mintha kiugrott volna a helyéről. ezért tovább faggatja Tomot.Minek az a puska? . hogy meg is teszi. s nagyon nem tetszik nekem. de .Mrs. Dühös lett. amikor Suzy megkérdezte.Mit gondolna az anyád.

hanem a végkifejlet értelmetlenségéé. és odavezeti az ágyhoz. de őrültség lenne közbeavatkoznom. ismét iszom. Ő köszöni meg nekem! Ő. majd megitatja Emmát. Chloé átharapta a torkát.leheli. hogy Chloé. mit tettem érte.. mi lakozik ebben a hatalmas testben: egy hencegő. ahogy felkel. Megértette. melyet Tomnak még volt ideje előhúzni. . hogy Chloé felébred a dörrenésre. már őt is tudom sajnálni. és felveszem a telefonkagylót. Annyira eltölt a borzalom.Suzy! Nem válaszol. Egy pillanatra azt hittem. Az ágy mellett állok. hogy a fejem loccsant szét. az arccsontja vérzik. megfélemlített kisfiú. Suzy a fejét a kezébe temetve zokog. E pillanatban nem sokat adnék a bőrömért. Leülök Suzy bal oldalára. a bunkóval a kezemben. A szám elé kapom a kezem.. Emma pedig fölé hajolva próbálja jelbeszéddel vigasztalni. és téged meg Chloé öl meg . Nagy nehezen én is fölkelek. hogy én is kiabálok. megszédülve a vér szagától. melybe Suzy és Emma sikítozása vegyül. Mrs. hogy nincs erőm közelebb menni hozzájuk. mintha az egy szeplőtelen sziget volna a vértengerben. Tom pedig felemeli a puskáját. és odanyújtom Suzynek. látom. . és megmosom az arcom. Mindhárman az ágyon keresünk menedéket. Csupán akkor fogom fel. én is az ágyra dőlök. őrült elszántsággal ráveti magát. teletöltöm a poharam. .Suzy. Érdes.Van még valamim . A puska elsül. Megmozdul a keze . olyan gyorsan megy végbe. mintha csak a saját elhatározásukból tennék.próbálom elkeseredetten észérvekkel meggyőzni. lehet. . . E pillanatban nem is a Chloé elvesztése feletti fájdalom lesz úrrá rajtam. hogy Tom halott. az okot nem. hogy lefegyverezze! Milyen jellemző rá! Csak azt látja. De épp a rettegése tűnik félelmetesnek. hogy rávágjon vele.mondja. Dale. A fejem fölött a velencei üveg falikar ízzé-porrá törik. Az eredmény a szobán átrepülő puska. De szó sincs ilyesmiről. Emma a pohár kristálypereme fölül fél szemmel néz csak rám. tokban lóg le az övéről. le a hálóinggel! Suzy most hallgat. Kábultan nézem őket. a másik szeme le van hunyva. hogy Tom ott áll előttünk puskával a kezében. A küzdő felek körül forgok a bunkóval a kezemben. senkit nem talál el. Jóllehet Chloéra számítottam.. Emma viharzik be a szobába. hogy csak az eredményt látom. . Hallgat. A kezek és lábak felismerhetetlenül kavarognak. és beleugrik a farkas torkába. A fegyverét a csövénél fogva nagyon lassan elindul felém. a szemhéja lehorzsolódott. Ideszalad. s a földön dulakodó Chloé és Tom. A dulakodás megszakad. hogy ő mit tett értünk! Valamiféle ködön át látom Suzyt. Nagyon tarthat Chloé erejétől.köszönöm .mondja Tom fogcsikorgatva. de természetesen nem engedelmeskedik. Elfelejti. a vadászkés. megkísérli kitépni a kezéből a fegyvert. Suzynek sem. és azon veszem észre magam. A józan ésszel teljes ellentétben halvány reménysugár csillan fel előttem. markolatig bele van szúrva a bal lapockájába.csap rá Tom a bal csípőjére. Kimegyek a fürdőszobába.És se. .Tom! Megáll a keze a levegőben. ha állig felfegyverkezve indult a keresésére! És lám.. Tom hanyatt fekszik. Lassacskán hátrálok. Tom kis fekete szeme csillogni kezd. aki puszta kézzel rátámadt Tomra.. . feldagadt. és lekuporodik Chloé mellé. A harc egyébként csak néhány másodpercig tart. és most.Figyelmeztetés! . ha megölsz.. és meghúzza a ravaszt. mikor befejeződik. . elfogy a töltényed.146 - . hogy meg akarja ölni. Amikor visszamegyek a szobába. Chloé pedig hason fekszik. A valami egy nagy vadászkés. Sajnálom Chloét. a küzdő felek szétválnak. amit Suzy nem is láthat. Felsegíti Emmát. hogy a hevessége milyen vészesen hatott Tomra. S ahogy látom.Tom. hogy Emma a földre hemperedik. aki iszik belőle. Nincs időm válaszolni. olyan gyenge és színtelen. Kis idő múlva felkelek. se. Meglátja. Rám néz. Emma és Suzy az ágyon hevernek.. senki ne merészelje emlegetni! Hirtelen a vállához kapja a puskát. fogom az éjjeliszekrényen álló vizeskancsót. Rémülten gondolok rá. embertelen morgás üti meg a fülemet. Ami ezután történik.Igen .És most. Nem ismerek a saját hangomra. Biztos vagyok benne. a nagy állótükör darabokra törik.

hogy alábecsülve Tom elmezavarát. Hunt odasúgja nekem. elindulok a konyha felé. Aztán délelőtt. és azt mondja: . igen. hogy itt vagyunk. beleértve Emmát és Evelynt is. Gondolkozom. Az ablak kivilágosodik. hogy mit mond: Mr. ha ezt a pénzügyi kifejezést érzelmekkel kapcsolatban használják. hogy Suzy ne hallja: . de nem tudok. S a csészékből. szívderítő illat árad felénk a felszálló párával. akik valami ostoba majomellenes előítéletből hadjáratot indítottak Chloé ellen. Szeretnék bemenni hozzájuk. nagyon szeretnék sírni. amikor Chloé a vadászat napján eloldotta Rodericket a láncáról. és szép holdfényes az idő. befejezem a Chloéról szóló könyve. Én is felöltözöm. amikor Maryvel találkozom. Igen. hogy civilizációnk őrangyala hajthatatlanul tör célja felé? Várjuk Huntot. s nem zárta el előle a puskát és a töltényeket. belém karol. De Emma nélkül a második golyót. a fejembe kapom. aztán mindnyájukat elviszem.Köszönjük.Ed. Davidson pedig. De nem kevésbé felelősek a falusiak sem. Vérfürdő! Nagytakarítás! Nincs kegyelem Yaraville-nak! Rambo nem áll meg félúton! Ki ne tudná. Dale. Különben ő fogja magát beperelni. szerettem a kimerítő munkát. behúz az ebédlőbe. Elmegyek Suzyvel egy hosszú utazásra. s halkan így szól: . az éjszaka kellős közepén az égő tűz és a nyitott ablak mellett. Egy kis idő múlva Suzy leteszi a csészét az asztalra. hogy megmentettél bennünket. Ez igaz.Magam is meglepődöm. követelték. nem értem. még abban sem lehet biztos. és szerettem Chloét is. Huntot és dr. Nyolcévi munka és szeretet Suzyvel vállvetve. odamegy Emmához. de nincs kedvem beszélgetni. A visszatérésünket egyeztetem a gyerekek vakációjával. akiket várunk. Lewis megállapítja Tom Ballou halálát.147 - .” Gyűlölöm. amikor a tények kegyetlen folyamata elindult a tragikus végkifejletig: például addig. a két holttestet. amelyekbe kávét tölt. megcsókolja az arcát az ép oldalán. s neki kellene vezetnie. ami odafönt történt a szobánkban: a két puskalövést. mindnyájukat. és mégsem tudom elhinni. visszanyeri az önuralmát. és főzzön kávét nekünk és azoknak. és ellátja Emma feldagadt arcát. Remélem. el kellene utaznotok Suzyvel valami hosszú útra. Elindítom majd ezt az átkozott pert. kinyitom a bejárati ajtót. igazam volt. s látom. Lewist. Hálásan isszuk a kávét. Davidsont hívom. Mr. mert kártékony. és elveszítjük. Davidsont. ahogy Emma és Suzy készítik a kávét. de meggondolom magam. Szólok Suzynek. Lewist. Képtelenek vagyunk elhinni. hogy ne hívjam-e fel Jim Ballou-t. hogy megnyeri. jó tanácsot ad: . a Sziklás-hegységbe. Nagyon megrázta a dolog. igazuk van. csak arra vágyom. az rendben van! De elveszíthetjük-e az adott és kapott szeretetet.Ezúttal. szótlanul bámulunk egymásra. s előidézték azt a veszélyt. Jól tudom. mélyeket lélegzem. Lemegyek a földszintre. pert kellene indítania Jim Ballou ellen. mert meg kell tennem. meleg. Hogy szeretnénk visszafordítani az idő kerekét addig a pillanatig. hogy egyedül legyek. ha felöltözik. És amilyen az igazságszolgáltatásunk. inkább csak kitalálom. és újra kezdem a fel-alá járkálást. Vég nélkül ismételgetem magamban. Szerettem Suzyt. hogy öltözzön fel. Visszamegyek a teraszra. És mintha nem tudnék már járni. Ha pénzt fektetünk be. hogy zárjuk el. ahogy a seriff tanácsolta neki.Látod. hogy milyen lassúak a mozdulataim. kimegyek a teraszra. Sarkon fordulok. Mintha egy film lassított jelenetében játszanék. Dale nélkül Tom agyonver a puskatussal. vissza kellett volna vinni Chloét az állatkertbe a játékszobai csetepaté után. megtanította lőni. Emma nagy tüzet rakott a kandallóban. mit mondanak majd egyesek: „Dale-ék érzelmileg túl sokat invesztáltak a csimpánzba. szinte csodálkozva. Emma keze sebesen mozog. összekeveredő vérüket. az jót tesz majd neki. de hosszas megfontolás után inkább Davidsonra hagyom ennek a gondját. félrevon. A konyhaablakon csikorogva felhúzódik a redőny. meghitt. és elfoglalja magát. hogy „vége a Chloé-programnak”. Nincs hideg. miután megvizsgálta a helyszínt. ha a tárgya eltűnik is a földről? Suzy kijön a teraszra. Jim Ballou kétségtelenül bűnös. hogy felbukkanjon folklórunk tipikus személyisége: az igazságosztó. úgy. ami a tükröt találta el. Fel-alá sétálok a teraszon. Amikor visszatérünk Yaraville-ba „bölcsebben és szomorúbban”. Chloé nélkül pedig mindnyájan itt maradunk.

és azon igyekszem. hogy képes legyek újra egy csöppnyi szeretetet érezni ez iránt a felkapaszkodott főemlős. De előbb ki kell pihennem magam.148 - . az ember iránt.met. .