You are on page 1of 3

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 21 maja 2012 r. Poz. 557

Elektronicznie podpisany przez Jaroslaw Deminet Data: 2012.05.21 13:46:46 +02'00'

w sprawie szczegowych zasad wydawania upowanie do kontroli oraz trybu wykonywania czynnoci nadzoru Komendanta Gwnego Policji nad dziaalnoci specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych

Na podstawie art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osb i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221, zpn.zm.2))zarzdzasi,conastpuje: 1.1.Rozporzdzenieokrela:

1) zczegowe zasady wydawania przez Komendanta Gwnego Policji upowanie do kontroli dziaalnoci specjalis stycznych uzbrojonych formacji ochronnych;

2)rybwykonywaniaczynnocinadzoruKomendantaGwnegoPolicjinadspecjalistycznymiuzbrojonymiformacjami t ochronnymi. 2.Ilekrowrozporzdzeniujestmowaoustawie,rozumiesiprzeztoustawzdnia22sierpnia1997r.oochronieosb i mienia. 2.1.Upowanieniedokontrolidziaalnocispecjalistycznejuzbrojonejformacjiochronnej,zwanedalejupowanieniem,wydajeKomendantGwnyPolicji.

2.UpowanieniewydajesipolicjantowipenicemusubwKomendzieGwnejPolicji,komendziewojewdzkiej Policjilub KomendzieStoecznejPolicji,wykonujcemuzadaniazzakresunadzoru nadspecjalistycznymiuzbrojonymi formacjamiochronnyminawniosek,odpowiednio,dyrektorawaciwejkomrkiorganizacyjnejKomendyGwnejPolicji,komendantawojewdzkiegoPolicjilubKomendantaStoecznegoPolicji. 3.Wniosek,oktrymmowawust.2,powinienzawiera:

1) topiepolicyjny,imiinazwisko,numerlegitymacjisubowejpolicjantaoraznazwjednostkiorganizacyjnejPolicji, s wktrejpolicjantpenisub; 2) azwlubfirmorazsiedzibiadressiedziby,jeelipodmiotobjtykontroljestosobprawnalbojednostkorganin zacyjnnieposiadajcosobowociprawnej,alboimiinazwiskoorazmiejscezamieszkanialubsiedzibiadressiedziby,jeelipodmiottenjestosobfizyczn;

ww
1)

3) umeridatwydaniakoncesji,okreleniejejzakresuiformywiadczonychusugalbonumeridatuzgodnieniaplanu n ochronyjednostki,wktrejochronsprawujewewntrznasubaochrony,oktrejmowawart.2pkt8ustawy,lub numeridatwydaniazezwolenianautworzenietejsubyochrony; 4)okreleniespecjalistycznejuzbrojonejformacjiochronnej;

inisterSprawWewntrznychkierujedziaemadministracjirzdowejsprawywewntrzne,napodstawie1ust.2rozporzdzenia M PrezesaRadyMinistrwzdnia18listopada2011r.wsprawieszczegowegozakresudziaaniaMinistraSprawWewntrznych(Dz.U. Nr248,poz.1491). 2) mianytekstujednolitegowymienionejustawyzostayogoszonewDz.U.z2006r.Nr104,poz.708,z2008r.Nr171,poz.1055 Z iNr180,poz.1112,z2009r.Nr98,poz.817,z2010r.Nr47,poz.278,Nr182,poz.1228iNr229,poz.1496orazz2011r.Nr106, poz. 622, Nr 170, poz. 1015 i Nr 171, poz. 1016.

w. rcl .go v.p l


ROZPORZDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNTRZNYCH 1) z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Dziennik Ustaw

Poz. 557

5)okrelenierodzajukontroliijejzakresuprzedmiotowego; 6)okreleniemiejscaprzeprowadzeniakontroli; 7)datrozpoczciaiprzewidywanyterminzakoczeniakontroli. 4.Upowanieniepowinnozawiera: 2)oznaczenieorganukontroli;

1)wskazaniepodstawyprawnejkontroli;

3)oznaczeniepodmiotuobjtegokontrol;

4) topiepolicyjny,imiinazwisko,numerlegitymacjisubowejpolicjantaupowanionegodoprzeprowadzeniakontros lioraznazwjednostkiorganizacyjnejPolicji,wktrejpolicjantpenisub; 5)okrelenieprzedmiotowegozakresukontroli; 7)podpisiokrgpieczorganukontroli; 8)datimiejscewydaniaupowanienia; 6)okreleniedatyrozpoczciakontroliiprzewidywanegoterminujejzakoczenia;

9)pouczenieoprawachiobowizkachpodmiotuobjtegokontrol.

5.WuzasadnionychprzypadkachKomendantGwnyPolicjimoeprzeduyokrelonywupowanieniuczastrwania kontroli.Doprzeduaniaczasutrwaniakontroliprzepisyust.24stosujesiodpowiednio.

3.Upowanienieuprawniadowstpunaterenkontrolowanegoobszarulubobiektuorazdodostpudowiadomoci stanowicychinformacjniejawn,wzakresieniezbdnymdoprzeprowadzeniakontroli. 4.Kontrolemogbyprowadzone: 1)zewzgldunazakres,jako:

a)problemoweobejmujcewybranyzakreszagadniezwizanychzochronlubprowadzondziaalnociochronn, b)kompleksoweobejmujcecaoksztatzagadniezwizanychzochronlubprowadzondziaalnociochronn; 2)zewzgldunatrybichwszczynania,jako:

a) lanowewynikajcezrocznychplanwkontrolispecjalistycznychuzbrojonychformacjiochronnych,sporzdzap nych przez waciwych terytorialnie komendantw wojewdzkich Policji (Komendanta Stoecznego Policji) i zatwierdzanychprzezKomendantaGwnegoPolicji, b)doraneinterwencyjne,wynikajcezpotrzebyzbadanianagychzdarze.

5.Policjantwskazanywupowanieniu,zwanydalejkontrolujcym,przedprzystpieniemdokontrolijestobowizanyokazalegitymacjsubowiupowanieniekierownikowijednostki,wktrejutworzonowewntrznsubochrony,oktrejmowawart.2pkt8ustawy,lubosobieupowanionejprzeztegokierownika.

ww
4)zakresiczastrwaniakontroli; 5)ustaleniaiwnioski;

6.Kontrolprzeprowadzasiwobecnociprzedsibiorcy,ktryuzyskakoncesjnaprowadzeniedziaalnocigospodarczejwzakresieusugochronyosbimienia,posiadajcegopozwolenienabronaokaziciela,alboprzedsibiorcy,ktry powoawewntrznsubochrony,oktrejmowawart.2pkt8ustawy,albokierownikajednostki,wktrejutworzono taksub,lubosbprzeznichupowanionych,zwanychdalejkontrolowanymi. 7.1.Zprzeprowadzonejkontrolisporzdzasiprotok,pojednymegzemplarzudlakontrolujcego,kontrolowanego ikierownikajednostkichronionejprzezspecjalistycznuzbrojonformacjochronn. 2.Protokpowinienzawierawszczeglnoci:

1) azw i adres siedziby kontrolowanej specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej oraz miejsce przeprowadzenia n kontroli; 2)imiinazwiskokontrolowanego; 3)stopiepolicyjny,imi,nazwiskoistanowiskosubowekontrolujcego;

w. rcl .go v.p l

Dziennik Ustaw

Poz. 557

6) aleceniamajcenaceluusuniciestwierdzonychnieprawidowociidostosowaniedziaalnocispecjalistycznejuzbroz jonej formacji ochronnej do przepisw prawa; 7)terminrealizacjizalece.

3.Protokpodpisujkontrolujcyikontrolowanylubosobaprzezniegoupowaniona.

4.Kontrolowanylubosobaprzezniegoupowanionamoewniedoprotokou,przedjegopodpisaniem,pisemnezastrzeeniacodosposobuprzeprowadzeniakontroli,ustaleiwnioskwzkontroliorazwpisanychdoprotokouzalece iterminuichrealizacji. 5.Podpisanieprotokounastpujeniepniejniwcigu14dnioddniazakoczeniaczynnocikontrolnych.

6. W przypadku odmowy podpisania protokou przez kontrolowanego protok podpisuje kontrolujcy i umieszcza wnimadnotacjoprzyczynieodmowypodpisaniaprotokouprzezkontrolowanego. 8.1.Kontrolujcymoeutrwaliprzebiegkontrolizapomoctechnikaudiowizualnych.

2.Nonikiobrazulubdwiku,naktrychutrwalonoprzebiegczynnocikontrolnych,zaczasidoprotokou,oktrym mowa w 7 ust. 1. 9.Czynnoci,oktrychmowawart.43ust.2pkt1i2ustawy,swykonywanepoprzezsprawdzenie: 1)zgodnociorganizacjiochronyzobowizujcymiwtymzakresieprzepisamiprawa; 2)zgodnocifaktyczniewykonywanychczynnociochronnychzdokumentacjochronn;

3) prawniepracownikwochronydowykonywaniaczynnociwramachspecjalistycznejuzbrojonejformacjiochronu nej; 4)zakresuiprawidowociwykonywaniazadaochronnychprzezposzczeglnychpracownikwochrony;

5)zgodnociwyposaeniapracownikwochronyzwarunkamiwynikajcymizplanuochronylubzinnejdokumentacji okrelajcejzasadywykonywaniazadaochronnychnaposzczeglnychstanowiskach; 6)warunkwprzechowywaniabroniiamunicjiorazzgodnociewidencjibroniiamunicjizestanemfaktycznym; 7)prawidowociprowadzeniadokumentacjiochronnej.

10.1.Przedwejciemnaterenobszarwiobiektw,wktrychprowadzonajestochrona,lubnaterensiedzibyprzedsibiorcyprowadzcegodziaalnowzakresieochronyosbimieniakontrolujcyjestobowizanyokazalegitymacj suboworazupowanienie. 2.Kontrolujcymoeda:

1) dostpnianiadokumentacjiochronnejlubwglduwniodosbupowanionychdoprowadzeniadokumentacjilub u dysponowaniani; 2) stnych lub pisemnych wyjanie w sprawach bdcych przedmiotem kontroli od kontrolowanego i pracownikw u ochrony;zustnychwyjaniekontrolujcywraziepotrzebysporzdzaprotok.

3.Kontrolujcymaprawowstpunaterenkontrolowanegoobiektupozagodzinami,wjakichprowadzonajestwnim dziaalno, tylko w obecnoci kierownika jednostki chronionej przez specjalistyczn uzbrojon formacj ochronn lub osobyprzezniegoupowanionej. 11.1.Dokontrolidziaalnocispecjalistycznychuzbrojonychformacjiochronnychwszcztychiniezakoczonych przeddniemwejciawycieniniejszegorozporzdzeniastosujesiprzepisydotychczasowe.

ww

2.Roczneplanykontrolispecjalistycznychuzbrojonychformacjiochronnych,zatwierdzoneprzezwaciwychkomendantw wojewdzkich Policji (Komendanta Stoecznego Policji), zachowuj wano do koca roku kalendarzowego, wktrymnastpiowejciewycieniniejszegorozporzdzenia. 12.TracimocrozporzdzenieMinistraSprawWewntrznychiAdministracjizdnia11sierpnia1998r.wsprawie szczegowychzasadwydawaniaupowaniedokontrolioraztrybuwykonywaniaczynnocinadzoruKomendantaGwnegoPolicjinaddziaalnocispecjalistycznychuzbrojonychformacjiochronnych(Dz.U.Nr116,poz.752). 13.Rozporzdzeniewchodziwyciepoupywie14dnioddniaogoszenia. MinisterSprawWewntrznych:J. Cichocki

w. rcl .go v.p l