You are on page 1of 2

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 21 maja 2012 r. Poz. 558

Elektronicznie podpisany przez Jaroslaw Deminet Data: 2012.05.21 13:46:30 +02'00'

zmieniajce rozporzdzenie w sprawie orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy Suby Kontrwywiadu Wojskowego i Suby Wywiadu Wojskowego oraz emerytw i rencistw Suby Kontrwywiadu Wojskowego i Suby Wywiadu Wojskowego

Na podstawie art. 21 ust. 4a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego, Agencji Wywiadu, Suby Kontrwywiadu Wojskowego, Suby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stray Granicznej, Biura Ochrony Rzdu, Pastwowej Stray Poarnej i Suby Wiziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, z pn. zm.1)) zarzdza si, co nastpuje: 1. W rozporzdzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 padziernika 2006 r. w sprawie orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy Suby Kontrwywiadu Wojskowego i Suby Wywiadu Wojskowego oraz emerytw i rencistw Suby Kontrwywiadu Wojskowego i Suby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 198, poz. 1459 oraz z 2011 r. Nr 64, poz. 335) wprowadza si nastpujce zmiany: 1) w 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

2) 4 otrzymuje brzmienie:

ww
3) uchyla si 5; 4) 6 otrzymuje brzmienie:
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 i Nr 191, poz. 1954, z 2005 r. Nr 10, poz. 65, Nr 90, poz. 757 i Nr 130, poz. 1085, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 66, poz. 402 i 409 i Nr 220, poz. 1410, z 2009 r. Nr 24, poz. 145 i Nr 95, poz. 786, z 2010 r. Nr 113, poz. 745 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1203.

w. rcl .go v.p l


ROZPORZDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 maja 2012 r. 1. Do orzekania w sprawach, o ktrych mowa w 1 pkt 2 i 3, s waciwe: 1) rejonowe wojskowe komisje lekarskie w Bydgoszczy, Eku, Krakowie, Lublinie, odzi, Szczecinie, Warszawie, Wrocawiu i aganiu oraz Rejonowa Wojskowa Komisja Morsko-Lekarska w Gdasku, 2) Centralna Wojskowa Komisja Lekarska w Warszawie zwane dalej wojskowymi komisjami lekarskimi..; 4. Do rejonowych wojskowych komisji lekarskich, stosownie do ich waciwoci miejscowej, naley orzekanie w stosunku do: 1) funkcjonariuszy w sprawach, o ktrych mowa w 1 pkt 2; 2) emerytw i rencistw w sprawach, o ktrych mowa w 1 pkt 2 i 3.; 6. Do Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Warszawie naley rozpatrywanie odwoa od orzecze pozostaych wojskowych komisji lekarskich.;

Dziennik Ustaw 5) 13 otrzymuje brzmienie:

Poz. 558

2. Sprawy wszczte i niezakoczone przez waciwe wojskowe komisje lekarskie przed dniem wejcia w ycie niniejszego rozporzdzenia rozpatruj wojskowe komisje lekarskie wedug waciwoci okrelonej w 35 rozporzdzenia, o ktrym mowa w 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporzdzeniem. 3. Rozporzdzenie wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2013 r.

ww

w. rcl .go v.p l


1) odpis przebiegu suby z akt personalnych funkcjonariusza oraz informacj o warunkach jej penienia; 2) informacj o warunkach i przebiegu suby dla celw wojskowych komisji lekarskich; 3) informacje uzyskane w trybie okrelonym w 15 ust. 2; 4) historie chorb z leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego; 5) wyniki pomiarw czynnikw szkodliwych wystpujcych w rodowisku suby; 6) kart bada profilaktycznych i okresowych; 7) informacje zawarte w pisemnym owiadczeniu funkcjonariusza, emeryta lub rencisty. 2. Informacj, o ktrej mowa w ust. 1 pkt 2, uwzgldniajc wykryte schorzenia i przebyte urazy z ich przebiegiem i wynikiem leczenia, a take czynniki ryzyka wynikajce ze szczeglnych waciwoci lub warunkw suby na zajmowanych stanowiskach, sporzdza lekarz jednostki na podstawie badania lekarskiego, karty opisu stanowiska subowego, karty bada profilaktycznych i okresowych oraz dokumentacji medycznej i orzeczniczo-lekarskiej funkcjonariusza.. Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

13. 1. Orzeczenia w sprawach, o ktrych mowa w 1 pkt 2 i 3, wojskowe komisje lekarskie wydaj na podstawie badania lekarskiego i wynikw bada specjalistycznych, dokumentacji medycznej oraz informacji i dokumentw, wykorzystujc w szczeglnoci: