You are on page 1of 6

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 21 maja 2012 r. Poz. 559

Elektronicznie podpisany przez Jaroslaw Deminet Data: 2012.05.21 13:46:15 +02'00'

w sprawie czynnoci wykonywanych przez Prezesa Urzdu Transportu Kolejowego, za ktre pobierane s opaty, oraz wysokoci tych opat i trybu ich pobierania

Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, zpn.zm.2))zarzdzasi,conastpuje:

1.WykazczynnociwykonywanychprzezPrezesaUrzduTransportuKolejowego,zaktrepobieranesopaty,oraz wysokotychopatokrelazacznikdorozporzdzenia. 2.Opaty,oktrychmowaw1,pobierasi: 1)przyskadaniuwnioskuo:

a) ydanie,przedueniewanociizmianautoryzacjibezpieczestwa,certyfikatubezpieczestwaczciAiB,wiaw dectwabezpieczestwaorazzaprowadzenieiaktualizacjrejestrutychdokumentw,

b) ydanie certyfikatu podmiotowi odpowiedzialnemu za utrzymanie pojazdu kolejowego (ECM) w odniesieniu do w wagonwtowarowychorazzakontrolspenianiawarunkwlubwymagazawartychwtymcertyfikacie, c)wydaniezezwolenianadopuszczeniedoeksploatacji: podsystemwstrukturalnychskadajcychsinasystemkolei,

d) ydaniewiadectwadopuszczeniadoeksploatacjitypu:budowliprzeznaczonejdoprowadzeniaruchukolejowego, w urzdzeniaprzeznaczonegodoprowadzeniaruchukolejowego,pojazdukolejowegoorazzaprowadzenieiaktualizacjrejestrutychdokumentw 100%minimalnejstawkiopatydladanegorodzajuczynnoci,apozostaczopatyprzywydawaniudokumentu; 2)przywydawaniudokumentwnapodstawiewnioskuo:

ww
1)

w a) ydanie, przeduenie wanoci, aktualizowanie danych zawartych w licencji maszynisty i wydanie wtrnikw licencjiorazzaprowadzenieiaktualizacjrejestrutychdokumentw, b) adanieizmianeuropejskiegonumerupojazdowikolejowemu(EVN)orazzadokonaniezmianpozostaychdanych n rejestrowychwkrajowymrejestrzepojazdwkolejowych,

inisterTransportu,BudownictwaiGospodarkiMorskiejkierujedziaemadministracjirzdowejtransport,napodstawie1ust.2 M pkt3rozporzdzeniaPrezesaRadyMinistrwzdnia18listopada2011r.wsprawieszczegowegozakresudziaaniaMinistraTransportu,BudownictwaiGospodarkiMorskiej(Dz.U.Nr248,poz.1494). 2) mianytekstujednolitegowymienionejustawyzostayogoszonewDz.U.z2007r.Nr176,poz.1238iNr191,poz.1374,z2008r. Z Nr 59, poz. 359, Nr 144, poz. 902, Nr 206, poz. 1289 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 3, Nr 18, poz. 97, Nr 19, poz. 100, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 966, Nr 157, poz. 1241 i Nr 214, poz. 1658, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 102, poz. 586, Nr 106, poz. 622, Nr 187, poz. 1113, Nr 205, poz. 1209, Nr 227, poz. 1367, Nr 230, poz. 1372 i Nr 233, poz. 1381 oraz z 2012 r. poz. 460.

w. rcl .go v.p l


ROZPORZDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 2 maja 2012 r. owegolubzmodernizowanegotaborukolejowegojakopodsystemustrukturalnego,nieobjtegotechnicznymispen cyfikacjamiinteroperacyjnoci,zwanymidalejTSI,

Dziennik Ustaw c)wyrejestrowaniepojazdukolejowego,

Poz. 559

100%opaty;

3)wkadymrokukalendarzowymzanadzrnadpodmiotamiuprawnionymido: b)przeprowadzaniabadawceluuzyskanialicencjiiwiadectwamaszynisty

a)szkoleniaiegzaminowaniaosbubiegajcychsiolicencjiwiadectwomaszynisty,

100%opatypatnejwterminie30dnioddniasporzdzeniadokumentupokontrolnego;

4) aczynnocizwizanezkontrol,oktrejmowawart.13ust.1apkt6ustawy,oilepolegajonenawykonywaniu z badaipomiarw50%minimalnejstawkiopatydladanegorodzajuczynnociprzyrozpoczciukontroli,apozosta czopatyprzyodbiorzeprotokoukontroli. 3.Wysokoopatzawydanie,przedueniewanociizmianautoryzacjibezpieczestwa,certyfikatubezpieczestwa,wiadectwbezpieczestwaorazzawydawaniewiadectwdopuszczeniadoeksploatacjitypubudowliprzeznaczonych doprowadzeniaruchukolejowego,typuurzdzeprzeznaczonychdoprowadzeniaruchukolejowegoorazwiadectwdopuszczeniadoeksploatacjitypueksploatowanegopojazdukolejowego:

1) pisanegodorejestruzabytkw,zgodniezustawzdnia23lipca2003r.oochroniezabytkwiopiecenadzabytkami w (Dz.U.Nr162,poz.1568,zpn.zm.3)),lubdoinwentarzamuzealiw,zgodniezustawzdnia21listopada1996r. omuzeach(Dz.U.z1997r.Nr5,poz.24,zpn.zm.4)),ieksploatowanychwceluprowadzeniaprzewozwokolicznociowychpocigamiRetrowynosi10%opatydladanegorodzajuczynnoci; 2) ksploatowanegowcelachrekreacyjno-wypoczynkowych,wtymkoleiwskotorowychwynosi20%opatydladanee gorodzajuczynnoci. 4.Rozporzdzeniewchodziwyciepoupywie14dnioddniaogoszenia.5)

ww
3)

mianywymienionejustawyzostayogoszonewDz.U.z2004r.Nr96,poz.959iNr238,poz.2390,z2006r.Nr50,poz.362 Z i Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, z 2009 r. Nr 31, poz. 206 i Nr 97, poz. 804 oraz z 2010 r. Nr 75, poz. 474 i Nr 130, poz. 871. 4) mianywymienionejustawyzostayogoszonewDz.U.z1998r.Nr106,poz.668,z2002r.Nr113,poz.984,z2003r.Nr162, Z poz. 1568, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2007 r. Nr 136, poz. 956 oraz z 2011 r. Nr 207, poz. 1230. 5) iniejsze rozporzdzenie byo poprzedzone rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie czynnoci N wykonywanychprzezPrezesaUrzduTransportuKolejowego,zaktrepobieranesopaty,orazwysokocitychopatitrybuichpobierania(Dz.U.Nr47,poz.276),ktreutraciomoczdniemwejciawycieustawyzdnia16wrzenia2011r.ozmianieustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 230, poz. 1372), tj. z dniem 28 stycznia 2012 r.

w. rcl .go v.p l


MinisterTransportu,BudownictwaiGospodarkiMorskiej:S. Nowak

d) dstpstwoodstosowaniaTSIwprzypadkach,oktrychmowawart.25fustawyzdnia28marca2003r.otransporo ciekolejowym,zwanejdalejustaw

Dziennik Ustaw

Poz. 559
ZacznikdorozporzdzeniaMinistraTransportu,Budownictwa Zacznik iGospodarkiMorskiejzdnia2maja2012r.(poz.559) do rozporzdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia .(poz. .)

WYKAZCZYNNOCIWYKONYWANYCHPRZEZPREZESAURZDUTRANSPORTUKOLEJOWEGO, WYKAZ CZYNNOCI WYKONYWANYCH PRZEZ PREZESA URZDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO, ZAKTREPOBIERANESOPATY,ORAZWYSOKOTYCHOPAT ZA KTRE POBIERANE S OPATY, ORAZ WYSOKO TYCH OPAT
Nr poz. 1 I. Rodzaj czynnoci Wysoko opat (PLN)

ww
1. 2. VII.

w. rcl .go v.p l


2 Dotyczce autoryzacji bezpieczestwa 3 do 10 godzin 7000 4000 4 10 do 30 godzin 9000 7000 Pracochonno 5 6 30 do 40 40 do 50 godzin godzin 12000 8000 15000 9000 4000 7 opata maksymalna ponad 50 godzin 1. 2. 3. Wydawanie dokumentu autoryzacja bezpieczestwa Przeduanie wanoci autoryzacji bezpieczestwa rwnowarto w zotych 5500 euro* 10000 5000 Zmiana autoryzacji bezpieczestwa 2000 2500 3000 II. 1. 2. 3. Dotyczce certyfikatw bezpieczestwa cz A Wydawanie dokumentu certyfikatu bezpieczestwa cz A Przeduanie wanoci certyfikatu bezpieczestwa cz A do 10 godzin 7000 4000 10 do 30 godzin 9000 7000 30 do 40 godzin 12000 8000 40 do 50 godzin 15000 9000 opata maksymalna ponad 50 godzin rwnowarto w zotych 5500 euro* 10000 5000 Zmiana certyfikatu bezpieczestwa cz A 2000 2500 3000 4000 III. 1. 2. 3. IV. 1. 2. Dotyczce certyfikatw bezpieczestwa cz B Wydawanie dokumentu certyfikatu bezpieczestwa cz B Przeduanie wanoci certyfikatu bezpieczestwa cz B Zmiana certyfikatu bezpieczestwa cz B Dotyczce wiadectw bezpieczestwa do 10 godzin 4000 3000 10 do 30 godzin 5000 5000 30 do 40 godzin 6000 6000 40 do 50 godzin 9000 8000 opata maksymalna ponad 50 godzin rwnowarto w zotych 5500 euro* 10000 5000 2000 2500 3000 4000 3. Wydawanie dokumentu wiadectwa bezpieczestwa Przeduanie wanoci wiadectwa bezpieczestwa Zmiana wiadectwa bezpieczestwa do 10 godzin 3000 1500 800 10 do 30 godzin 5000 2500 30 do 40 godzin 7000 3500 40 do 50 godzin 10000 5000 opata maksymalna ponad 50 godzin rwnowarto w zotych 5500 euro* 7000 3500 1000 1500 2000 V. VI. Wydawanie certyfikatu podmiotowi odpowiedzialnemu za utrzymanie pojazdu kolejowego (ECM) w odniesieniu do wagonw towarowych oraz za kontrol speniania warunkw zawartych w tym certyfikacie Dotyczce licencji maszynisty wydawanie, przeduanie wanoci, aktualizowanie danych zawartych w licencji, wydawanie wtrnikw licencji W przypadku zoenia wniosku przy pomocy systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Prezesa UTK W przypadku zoenia wniosku w inny sposb ni w pkt 1 Dotyczce zezwole na dopuszczenie do eksploatacji do 10 godzin 7000 10 do 30 godzin 9000 30 do 40 godzin 10000 40 do 50 godzin 12000 opata maksymalna ponad 50 godzin rwnowarto w zotych 5500 euro* 100 200 do 10 godzin 10 do 30 godzin 30 do 40 godzin 40 do 50 godzin opata maksymalna ponad 50 godzin

Dziennik Ustaw
1 1. 2. 2 Wydawanie zezwole na dopuszczenie do eksploatacji podsystemw strukturalnych Wydawanie zezwole na dopuszczenie do eksploatacji nowego lub zmodernizowanego taboru kolejowego jako podsystemu strukturalnego nieobjtego TSI 3 4000 4000

2 4
4 6000 6000 5 7000 7000 6 10000 10000

Poz. 559
7 rwnowarto w zotych 3000 euro* rwnowarto w zotych 3000 euro*

VIII.

1.5.

2.1.1. 2.1.2. 2.1.3.

ww
2.1.4. 2.1.5.

w. rcl .go v.p l


Dotyczce prowadzenia spraw zwizanych z rozpatrywaniem wnioskw o odstpstwa od stosowania TSI w przypadkach, o ktrych mowa w art. 25f ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym Dotyczce europejskiego numeru pojazdu kolejowego (EVN) do 10 godzin 1100 10 do 30 godzin 2000 30 do 40 godzin 4000 40 do 50 godzin 6000 opata maksymalna ponad 50 godzin 12000 IX. 1. Nadawanie i zmiana europejskiego numeru pojazdowi kolejowemu (EVN) oraz dokonywanie zmian pozostaych danych rejestrowych w krajowym rejestrze pojazdw kolejowych, z wyjtkiem 1) zmiany kodu interoperacyjnoci Zmiana kodu interoperacyjnoci Dotyczce wyrejestrowania pojazdu kolejowego 200 za pojazd 2. 3. 4. X. 1. Wyrejestrowanie pojazdu kolejowego Dotyczce wiadectw dopuszczenia do eksploatacji 20 za pojazd opata maksymalna rwnowarto w zotych 25 euro* za pojazd 50 za pojazd opata maksymalna ponad 40 godzin Dla budowli przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego na typ: do 10 godzin 1500 2000 10 do 20 godzin 3000 4000 20 do 30 godzin 4500 6000 30 do 40 godzin 6000 8000 rwnowarto w zotych 7000 euro* 1.1. 1.2. Skrzyowania torw kolejowych Rozjazdu kolejowego Szyny kolejowej 1.3. 1.4.
2)

2000

4000

6000

8000

2)

Systemu przytwierdze

2000

4000

6000

8000

2)

Podkadu kolejowego

1500

3000

4500

6000

1.6. 2.

2)

Systemu zasilania trakcyjnego, w tym grnej sieci jezdnej i trzeciej szyny metra

2000

4000

6000

8000

2.1.

Dla urzdze przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego Sterowania i zabezpieczenia ruchu kolejowego na typ: Systemu stacyjnych urzdze sterowania ruchem kolejowym Systemu urzdze sterowania rozrzdem, w tym hamulca torowego Systemu blokady liniowej

do 10 godzin 2000

10 do 20 godzin 4500

20 do 30 godzin 7000

30 do 40 godzin 9000

2000

4500

7000

9000

rwnowarto w zotych 7000 euro* rwnowarto w zotych 7000 euro* rwnowarto w zotych 7000 euro* rwnowarto w zotych 7000 euro* rwnowarto w zotych 7000 euro* opata maksymalna rwnowarto w zotych 7000 euro* opata maksymalna ponad 40 godzin rwnowarto w zotych 7000 euro* rwnowarto w zotych 7000 euro* rwnowarto w zotych 7000 euro* rwnowarto w zotych 7000 euro* rwnowarto w zotych 7000 euro* rwnowarto w zotych 7000 euro*

2000

4500

7000

9000 6000 6000

Systemu zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowych, w tym napdu rogatkowego, sygnalizatora drogowego Systemu do wykrywania stanw awaryjnych pojazdw kolejowych podczas biegu pocigu oraz nieprawidowoci zaadunku wagonw

1500 1500

3000 3000

4500 4500

Dziennik Ustaw
1 2.1.6. 2.1.7. 2.1.8. 2 Urzdze kontroli niezajtoci torw i rozjazdw kolejowych, w tym obwodw torowych i licznikw osi Urzdze oddziaywania tor pojazd, w tym rezonatora samoczynnego hamowania pocigu Urzdze do przestawiania lub kontrolowania ruchomych elementw rozjazdu kolejowego Sygnalizatora kolejowego 3 1500 1500

3 5
4 3000 3000 5 4500 4500 6 6000 6000

Poz. 559
7 rwnowarto w zotych 7000 euro*

2.1.10.

ww
1. 2.

w. rcl .go v.p l


rwnowarto w zotych 7000 euro* 1500 3000 4500 6000 rwnowarto w zotych 7000 euro* 2.1.9. 1500 3000 4500 6000
2)

Urzdze oddziaywania tor pojazd

1500

3000

4500 4500 6000

6000 6000 8000

2.1.11 2.1.12 2.1.13

Dawika torowego

1500

3000 4000

Wycznika szybkiego

2000

2.1.14. 2.2.

Systemu ochrony przed poraeniem prdem elektrycznym Systemu automatycznego prowadzenia pocigu metra cznoci na typ:

2000

4000

6000

8000

1500

3000

4500

6000

rwnowarto w zotych 7000 euro* rwnowarto w zotych 7000 euro* rwnowarto w zotych 7000 euro* rwnowarto w zotych 7000 euro* rwnowarto w zotych 7000 euro* rwnowarto w zotych 7000 euro* rwnowarto w zotych 7000 euro* rwnowarto w zotych 7000 euro*

2.2.1.

2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 3.

Urzdze cznoci przewodowej: zapowiadawczej, stranicowej i stacyjno-ruchowej, przeznaczonej wycznie do prowadzenia ruchu kolejowego Urzdze cznoci bezprzewodowej: pocigowej, manewrowej, drogowej i utrzymania Systemu telewizji uytkowej Rejestratora rozmw zwizanych z prowadzeniem ruchu Dla pojazdw kolejowych na typ: Pojazdu trakcyjnego

2000

4500

7000

9000

2000

4500

7000

9000

1500

3000

4500

6000

1500

3000

4500

6000

rwnowarto w zotych 7000 euro* rwnowarto w zotych 7000 euro* opata maksymalna ponad 50 godzin

do 10 godzin 4000 4000 3000 3000

10 do 30 godzin 10000 10000 6000 6000

30 do 40 godzin 20000 20000

40 do 50 godzin 40000 40000

3.1. 3.2. 3.3. 3.4. XI. 1.

rwnowarto w zotych 30000 euro* rwnowarto w zotych 30000 euro* 60000 75000

Wagonu pasaerskiego Wagonu towarowego Pojazdu specjalnego Dotyczce nadzoru

10000 15000

30000 40000

Kontrole w ramach nadzoru nad podmiotami uprawnionymi do szkolenia i egzaminowania osb ubiegajcych si o licencj i wiadectwo maszynisty

do 10 godzin 2500

10 do 20 godzin 4000

20 do 30 godzin 5500

30 do 40 godzin 7000

opata maksymalna ponad 40 godzin 8000

2.

XII.

Kontrole w ramach nadzoru nad podmiotami uprawnionymi do przeprowadzania bada w celu uzyskania licencji i wiadectwa maszynisty Dotyczce kontroli

2500

4000

5500

7000

8000

Przestrzegania zasad prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji Warunkw technicznych eksploatacji pojazdw kolejowych

do 10 godzin 1900 1900

10 do 20 godzin 3600 3600

20 do 30 godzin 7000 7000

30 do 40 godzin 12000 12000

opata maksymalna ponad 40 godzin rwnowarto w zotych 5000 euro* opata maksymalna rwnowarto w zotych 5000 euro*

Dziennik Ustaw

4 6
3 1900 4 3600 5 6000 6 8000

Poz. 559

1)

2)

ww

w. rcl .go v.p l


Zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym. W opacie za nadanie i zmian europejskiego numeru pojazdowi kolejowemu (EVN) zostaa wkalkulowana opata za dokonywanie zmian pozostaych danych rejestrowych w krajowym rejestrze pojazdw kolejowych, z wyjtkiem zmiany kodu interoperacyjnoci. Dotyczy odpowiednio sieci kolejowych, o ktrych mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, bocznic kolejowych, kolei wskotorowych i metra.

1 3.

2 Przestrzegania warunkw, jakie powinni spenia maszynici, osoby zatrudnione na stanowiskach bezporednio zwizanych z prowadzeniem i bezpieczestwem ruchu kolejowego, prowadzeniem okrelonych rodzajw pojazdw kolejowych oraz pojazdw kolejowych metra

7 rwnowarto w zotych 5000 euro*