I

TRAFIC RUTIER

I

privind Cap.1- Nofiunigenerale tehnicatraficului rutier
rutier "ingineria traflc" sau de Tehnica traficului spune ci carese poate disciplind inginereas_cd gi vechi idei,preocupiri ca din"timpuri foarte dateazd dorinte.
Pompei aveao rereade strdziin sens unic, Orasul ( "dlearwav"stradape caresta!ionarea iar Drihcioiul estb inteizise) dateaZa orinanul700 i.e.n. de

I
in fostintreprinse anul1904, Wiliam i in U.S.A'de cdtre in esteconsiderat I Enocare intemeietorul tehnicitraficulr orezent moderne ace teidisc ale bazelg ]buq Ingrnere9u.
t^

La noi in tari s-ainfiintatin anul 1967un rutierin cadrul laborator tehnica de traficului

m;;''"*;l

|.P.T.A.N.A.iar din anul 1969s-a introdus prin ,

OM DRUM VEHICUL INFLUENTE
ASU PR A M ED IU L U I

in I I ln anul1930s-ainfintat ;.u.A. traficului. existihdin ln ul 19 Itehnica dirr ldeabsolventi acestuia i7 de tt ai din lleoislatiei americane 19e preJe( orEseld. avind oeste50.000 ocutrorl pladuri transport term€r rung. pe ije

U

I

gi 1.2.Concepte definitii:
vehiculelor rutlerse ocupecu migcarea Tehnica traficului geometrice ale caracteristicilor in grupgi cu influenta gi acestei traficului insugiasupra drumului a caracteristicilor migceri. care rutieresteaceapartea tehnicii Tehnica traficului ei studiazdcirculatiarutierdin complexitatea gi stabilegle: rutier; Legile traficului gi Normele proiectare amenajare drumurilor; de a accidentelor; Vohrmul caracteristicile Si

I

tn ui Tehnic. traficuf rutier se bazeaze principalpe statistica matematici.Ea opereazi,in general,cu doui mari categorii

gi de legiletraficului normele se defineascd caDacitate. sd . Statistica accidentelor permite se qi caracteristicile volumul stabileascd precumgi normele securitate. de accidentelor,

pentru siguran!a circulatiei. Nornrele

I

tehnica Ca metodede investigare folosegte: traficului
generale pa(iale; Recensdmintele sau permanente sau automate Numirdtorile temporare; fluxului M6surdtori caracteristicilor ale circulaliei rutiere; origine-destinalie; Anchete privind rutiere; transporturile Anchete privind locurile parcare; de Anchete privind accidentele. Anchete

I

studiilede Dupi scopulurmdrit, traficsunt de doud categorii:

I

ll

rutierd: 1.3.Circula{ia
rutierS: circulalia Factorii caregenereazd
de circulalieirutieredepind,in general, factorii Caracteristicile specifi zoneisrudiate. ci a zonei studiate Gradul dezvoltare de socio-economicd al constituie mai importantfactorgenerator circulalieirutiere, cel socialcd lindndseama la origineacircula{ieiseafld activitatea societritii. economicd membrilor a Gradul de motorizare se definegteca o caracteristici a dotdrii unui teritoriu, unei localitdfi sauzoneurbanecu vehicule rutiere, expdmata,dupd caz, prin numirul total de vehicule cu motor, al la sau etalon,raportat o mie de autoturismelor al autoturismelor locuitori la un locuitor sau Inversul gradului de motorizare senumefte indice de motorizare.

I

I

rutier: 1.4.Legile traficului
pe Miscarea un druma vehiculelora celorlalti si rutier conditii de amenaidri in date oartiiioanti traficul lb gi circulatia ei, iutierei de organizaredesfagurdrii define$te a rultera. vehiculelor se cu traficului rutier ocupd miscarea Tehnica qruosi cu influenta qecimetrice ale caracteristicilor in gi a caractbristicilor acestei traficuluiinsugi asupra oru-mdtui mrgcan.

I

Legiletraficuluirutierpot fi grupate, funcfie de obiectullor, in

I

legic Caracterul al desfdgurdrii rutiere: circulafiei

I

se unui Intensitatea fluxde circulatie poate in stabilitd urmdtoare cu exprima expresia Lill: de anul1880 cdtreaustriacul

curentilor 9i fluxurilor trafic.Caracteristicile traficului rutier intre contactului vitezamaxtma. de I 2. Curs 2. care ale ngtructtv.ug qgt m caracteri sticiIe.c. I reprezintd rutier Caracteristicile icului traf caredescriu cdntitativ elementele tehnice si de circulatie a natura calitativ .I T TRAFIC RUTIER I tomponentaSi masa carecirculePe drum : vehiculelor n e Esfe necesars6 . notiuni multe Vitezade proiectare: Vitezade iners: Vitezade oarcurs: ( Vitezamediesoatiald Vs ): ( Vitezamedietemboraie Vt ).I. .e u_entcalelor pot tnrcrvent diul leoilortraficuluirutier: lul rsti rbe culelor. YITEZA: ale Princioalele caracteristici traficului prin rutier caie se determind investigarea circulatiei sunt: Viteza: lntensitatea: ' Densitatea: Debitul.

n I Vitezainstantanee: in studiul aoare notiunea vitezd de circulatiei unuivehicul in care viteza instantanee ieor6zintd datd momentul caretrbceorintr-o in sectiune a prezintd instantanee doud unuidrum.2. MZA / ".INTENSITATEA: I (u ) colf qt<jl I t-. lF vil I t-'/ I l f kml de Viteze proiectare lh/ 2. o u rcuroerea dru unul m oardmetrii: I .c It MZLi] 12 | /-'/ drumurilenationale ok = debitulde 8 ore Dentru 'si de 14 ore Dentru ilrumurileiudetene Si 6omunalq. k / .Viteza acceptiuni: I Vitezade proiectare: con )zape careun. Co = coeficientde oblicitatea estimirii MZAk pe bazaesantionuluide 14 zile de recensemant: medie zilnici lunari a MZL = intensitatea traficului luna "i". din ii . registrat in ziua "j" pentru grupa _id "k" de vehiculel ak = coeficientulde redresare. VitezamediesoatialS: Vitezamedietemporard: ln V ^' = 9 't i I r') l.h.reprezentand -de raportulintre_debitul 8 respectivde 14 zlle de'recensdmAnt./ | 1 4 \ J =1 a .

*(c..61)x(c 6a)l L .I I I (a fl"(c *.

DEBITUL: la Existdmai multe notiunireferitoare debitsi anume: o DeDlt Ge ServlClu.4.TRAFIC RUTIER 2. o DeDlt OIOr Oe CarCuI.3. . DENSITATEA: 2.

de Distanla parcurs.caracteristicile de .5REPARTITIACIRCULAIIEI: I T I I Reoartitia traficuluiintre doud intiheraiiide acee. cazulexistentei multor in gi de factori concurehte.zoni'StiZlEiuta: gg. depinde numerogi anume: Durata parcurs. de Conditiile circulatie:confort: de .securitate: drumului .dificultdti orientare nr I nrin 'tnr rmitF lor:lititi I I .I 2.agi originegi destinati6: Aleoerea cdtreconducatorii a unui de auto mai intinerarii intineiar.pnali)afa' dorinta a trecesau de .

Yarialia I traficuluisiptdminale Variatiile ' gizilnice: I 2. cu Droiectarea lucrerilor amendiare retelei de stabili: biutorul acestora Dutandu-se I I Valori diferiteale vdrfurilor de ctrculaue: lntensitatea traficului MZA Mediaorara A 10-aora de vad A Drumul Drumul B 7200 896 A 20-aotade vart pentru intensitetii a traficglui Ml$ Utillzarea de a.6.uneori '100% avandacelasi traficmediu estevariabile drdmuri si ca'resA varieze zilnic oot necesitacabacit5tide circulatie de la Simo l ua d u b l u .I in traficului timp: 2.6. ' I A 30-a ora de vad A 50-a ora de varf A 100-aora de varf A 200-a ora de varf 1892 1720 1506 1270 840 800 762 A 400-aorade varf 1010 .€pacn?! drumurrlor puoct veoer-e drn drmensr9narea Tracllunea oln oeoarece de crrculafle esle recomanoala nu cu an in caretraficul estesuDerior celuimediu.Yilrturide circulatie: este Studiul varfurilor circulatie necesar de Dentru a rutiere.

perioade perspectivS. ELEM E N T E L E MATEMATICE STATISTICII I 3 .1. de anumite din si circulaliei aga fel incdtaceasta satisfacd in I 3. 9i celeprognozate.2 PE crRcuLATlE DRUMURI: DE NUMARATORI I . 3.t. 1. StudiulGirculafiei de Elaborarea studiu circulaIie unui treifaze distinctetanume: cuorinde t I : GIRCULAJIEI ANALTZA Terapia circulafiei.1. au Studiile circulatie dreptscoprezolvarea de traficului toatepunctele vedereatAtcerinlele de unei corespunzator cAt actual.

dispozitivul mdsurare inregistrare. automatd traficului a fecenzarea din Acesteaparate suntcompuse 3 pd(i: I l n ceeace privegte-detectoarele ele pot Tl: pneumatic. netic. cu sonor. controlsi . Detector electromag foto-electric." simplificate(numiritori Anch-ete oIreclonarer.I I I I DE NUMARATORI CIRCULATIE: numaralorile circulatie de In modobisnuit penlru cu se continue realizeazd dileriteaparate ruiier. Detector I I de .disoozitivul transformare de valori caracteristicilor ale traficului. cu Detector ultrasunete. Detector cu Detector razeinfrarogii. . vehiculelor: Etichetarea prin distriPuirea fige de Ancheta contramirci.dispozitivul detectie. . gi de .rnizeazi de circulatie.:tiilli{8'ill?rP"g""3l!"ctratie. Detector radar.3 ANCHETE DE crRcULAfrE: I DE ANCHETE CIRCULATIE SIMPLIFIGATE: numerelor faF. 1. Detector capacitativ. I 3. Notarea de j+t*efJ'Sstgradul complexitate. Detector de Detector contact. in a semnalelor .Iu. Anchete circula(ie de complete.

Metoda deplasiriiE'6iiiii6E 24'tr 3146 1987 't988 1989 1990 TOTAL 2072 3465 2 3 I 16 34r 8 tr = ' 1 5Ixx = 55 3390 lry= .I DE ANCHETE CIRCULATIE COMPLETE: Interogarea directi a conducitorilorauto. la I CIRCULATIEI PROGNOZA globald traficului: a Evolufia I MetodebazateDeipotezaunei evolutiiviitoaiea traficului asemenetoare cea din trecut: cu . Metoda Ancheta domiciliu. cirfilor pogtale-chestionar. MetodaGrafici: I . Metoda celormai mici pdtrate: Y= A+Bx Xy=t rll +l N y Xxy=42 * +BXxx irzA Anul N=6Volume y 1385 2691 1986 2111 x 0 1 xx 0 1 MzA xv Volume calculate: 2170 2111 4144 8766 13860 17090 .

in^conqitii fel inc6t -circulatla ul intensitdtii fluxurilbr Tluxurllor de o€ siourantd corifor srouranta contortla nlvelulInlensltalll si st tr5ficde pfognozd trSfic p o Pe de altd partese va efectua analizd proiectate.""rur 9r vehlculeloi.traficul mediu zilnic duodn ani: mediuzilnicin Anulde ieferintd: To .TERAPIA v? de a in aceastd.densitatea e. prin viitoare traficului expr a estgexprimata Evolutia anuale traficuli. mediede . intocmirea unei.durata pentru cQmparative .situatii prognozale.Viteza (nr. . de Metode sinezd: ' M"$""J9'EJA$fiEII?" asupraunei Anafiza economicdrealizald I retelerutierein vedereastabiliriivaiiantei etape: urmdtoarele optimecuprinde : GIRGULATIEI 3. a coeficienti crestere de 'icienti de in ca2ul caiese cunosc in coeficientii I intre anumite Evolu[iatraficului uneizone: zone sau in interiorul Metode Analogice: 1 T..timoultotalde deplasare vehiculelor: (km). duratamedie cdldtorie. .3. Esplooarea timpa execuliei in . de vanantele relearwera pentru varianta .parbursul totalal tuturorautovehiculelor (Km/h).I Metodebazatepe ipoteuaunei evolutiiviitoaiea'traficului diferitd de cea din trecut: este. mddie . medie .fazdstudiilor circulatie. o ( 1+ 1.se in ciilor oroceda dimensionarea de cirbulatie asa la sa se pqat4 atd efectuain conditiide efectga..proportionalS cu.ti.. ) ( 1 + t .!ehipulelor Vehicule/h). cd evolu!ia traficului oe a auto a sraoururulilrzare i!??:?i3itP".traficul ti .2 ) (1 + t.n ) Tn . . folosindu-se ecolomici a'elementelor urmatont Daramelnl: al . . .coeficientul crestere de anualda trafibului.n= T .

din este .limiti sau ideali (QslE)l de ) te irumdrulmaximd! vehiculecarepo'tciicirlh o banddsau p^e drum.Suprafata rulareesteplan6.50m gi minimd 1. CAPACITATEA I CAPACITATEA PRAGTIGA: Caoacitatea bazi.1.Letimea de benzilor circulalie de 3.orespunzdtoare vitezei de minimd 400 m: %. db . declivitdli sub .e desfdsoari in urmitoarele conditii ideale: DE iH ctRcuLATrEcoNorn TDEALE DE 4.50m. CAPACITATEA GTRGULAITE: I gr GEOMETRIGE: TRAFTC ELEMENTE 3ensuricdndtraficul irtr-un-iJns-siu'ni'rin6'etd . de o letime acostamentele geometrice prezintielemente Traseul drumului 't00 km/h. iar distanta vizibilitate de . un .Traficul alcdtuit este numai tririsme.FIuxul circulatie neinterupt: de este .I DE 4.

I DE 4. I it admisi .!l'!lllj'L NIVELDE SERVICIU B c D E 300 lsoo 18oO f#1?l??6""#""1fi 8[""t]R. NIVELUL SERVICIU: .?J'i8il ctrculaltetruuere.{l9lij.!i3if 'Ju'f '8[i'B"..3.

86 0.(A E) o " ( A .67 0.81 0.57 I li l .9'l 0.00 A-B c 0.80 0.69 0.53 0.B 't.00 7.69 0.93 0.50 A. 50 Obstacolpe parli ambele 1.I I A DE METCJOLOGIA DETERMINARE DE GAPACTTATil CIRCULAJIE: Q"(A-E)= o.71 0..s.96 0..81 0.67 c 0.bstacole l2 distanta de l!6tacol 0.E)l carosab e st acostamenrelor 0.73 0.94 0.81 f.91 0.87 0.71 0.81 0.76 0.58 0.79 0.00 0.73 0.87 0.80 I I de a CL -coeficient reducere capacitatii letimiipa4i datgfltdneasig_uririi Qs(A.50 1.75 0.67 0.71 0.86 0.83 1.00 1.00 1.72 6.B 0.00 0.91 0.90 0.75 0.50 c 0.79 0.88 0.00 1.87 0.97 0.00 0. Distanteide vizibilitatepentru.61 0.00 5.63 0.12 0.90 0.97 0.71 0.60 0.6rt singura pane 1.60 A.80 0.E) l I Cvneasigurdriilungimii de vizibilitateirentru I de a .70 0.70 0.96 0.89 0.coeficient reducere capacititiidatoriti depisirea a 400m % de asig.95 0.70 0.67 0.17 0.74 7.96 0.00 0.83 0.74 0.B 0.lepasiE 75% 50% 25% A.

zeazacompozllja Pr!?3r13i.TM+ + 100 de calculSi ugoare.5.TM P.I I I I DE CAPACITP_-II 4. t"".Ptg. Latimea Platformei I qradului Pentruun drum sau pentrustabilirea necesar debitul ca de incircareeste sau recomandabil admisibilstabilitpe baza tabelului maisus sau Drincalcul.rC P. comparat debitul cu I Debitulorar de calcul( Q ) se poate obtinecu reletia: 100 E."" l l .procentele vehiculede nedii. fie de ' se orarde calcul.rC.TU E. Ptu."t. bl in exoloatareadrumurilor Dentruasiqurarea ' unof conditii bune de desTisurare atirculatiei este ngcesir ca trafisul si n'udepdgeasci debitul recomandabil.P.Ptm. CALCULUL CU crRcuLATrE DRUMURTLOR DOUA A C B E N Z ID E IR C ULAT I E: Pentrudrumurilepubliceinterurbane 2 cu benzi de circulatie5e recomanddca la stabilireacaoacitdtiide circulatiesi se tini seamade urinitoaiele criterii: ' a) Debitul de serviciu oentru care se ' dimensioneazi druinurile este debitul admisibil.

Debltul Deblt maim de 3€dictu ct€bit Glsi @com.89 1.88 Drumuri 0. Celalaltecalculese de Co.h.95 0.al.81 0.87 0.60 fiecatecale) 0.tii t! ar rl n urnritorul tdbel: Latimeaunei b€nzi de circulatie Oist dela Obstructia Obstruc$a marginea parti peo parte Deambele benzii pana a sensului mers de de ra a sensului mers 3.86 0.ora/sens rnv.00.94 0.efi.75 3.h.II DE 4.97 1 I 0.91 0.nt_ul fl9 redugere.u fiecare banda 2000 tooo ri .00 0.50 3.96 0.pe^t.60 0.00 3.Autostrizile: Pentrudrumurile oublicecu mai mult de 2 benzide debitelor circulatie prezintiin tabelvalorile se in maxim6 s6rviciurecomandabile admisibile de si conditiiideale traficai elemente de 0eometrice.79 o'7q-o.95 1.6iort5€ns I eqaldcu 1. GL Goeficientul are valoarea fac ca in priihul pas.00 TIPUL DRUIiIULUI |l carosabilbsi a .8 0.94 0.50 3.9r 0.97 0.80 0.I CAPACITA.6.ull 0.85 0.74 0.99 0.95 (2 benzipentru 1.92 0.79 0. CALCULUL CU A CIRCULATIE DRUMURILOR MAI GIRCULATIE: MULT DOUABENZIDE DE drumuri: in aceasti categorieintre urmetoarele cu .98 0.cie.ot.Drumuri 4 sau mai multebenzide circulatie.capaqili.20 0.75 ostacol 0.ndabil admlslbll inv. .80 Auto6trezi 0.94 0.86 cu 4 benzi 0.00 3.

NECESITATEA.Autostrizi de legiturd.Benzicarosabile pe g-actoarele intraresau d6 raryrpimare.Benzile accidentali(Bsa).1.Gdiunidirecfionale circulafie . 9i pe re9rre autosrraoa.2. . .1. de . printr-ozoni mediani(Zm sunt separate . NOITUN! AUTOSTRAZI: . .Benzide ghidare(Bg).OPORTUNITATEA : AVANTAJ AUTOSTRAZILOR ELE (Pc]. .Autostrdzide degajare. $l I 5.ll TRAFIC RUTII]R AUTOSTRAZI I I I DESPRE GENERALE 5.Autostrizi urbane.Benzide stalionare pe cu suplimentare sectoarele .

suoralSroiri.parametrul^. circula'tiei.Arce de cerc centraleracordate .25 45 lo arcului clotoi. Categoria de relief SES I IN AMENAJAREA CURBELOR PLAN: . supralarqrn.razade durburdi . tiaficului. D.intensitatea intensitatea imBortantqqHtqsjrdzii.3. cirqula'liei.estelunoimea lui de clotoidS: aferentd. .Doudarce progresive.Reducerea timpului deplasare 20-3oo/o'. ief.^ ^: 6n . de tiaficului.iar pe c6t de schimbari de-se la de altSDarte fdrda se efectua o vrtezata atla OEAL 120 '112 Belgh 100 95 120 MUNTE DEFILEU 30 80 niv6lul serviciu. vrzrbrlrtate. .Arce de cerc: cu .J ^l clotoidei. VI'' EZADEREFERINTA: resurse.nfd poate fi autostrizii Functie de'relidf. traseul ri sau aliniam'ent maimultin aliniament in curbd. 120 110 '120 100 120 80 100 80 I 5. de cu . ) sunt dsiciurar mai largi.Gradde confortridicdt.be Aliniamente C!rbe Circulare Proqresive 30-50 40-20 30 3s.I I I isi Utilizatorii carefolosescautostrada aduc contributia costulei prin diferitetax6: la 5.ite sporitd spoflta crrculafler.ellcleJ|la. relief. posibilitetiile finaneiare. supralirqiri.2.decAt drqm-uf mar larotoecat la orumunoDlsnullldsidurdnd laroidecAt drum-uri ld obi5nuite obi$nu. A . mehtiunea de o de tehnibo-economice in oartede a se asiqura conditii pe cat Viteze mai md'ri sectoarb mai lunqi. mai . suorainaltdii) suprarnaltan suprainalteii) sun sunt de vizibilitate.Uzura mai micd cu 20o/o'. . se vite2elor referintd va face in de Aleoerea localepe seamade cbnditiile oenerSl tinAndu-se pe cu liecares'ector autostrade. in se Vitezade referinta stabileste functiede in cazul circulatiei oe autostraddse obtin urmdtoareleavaritajd: .Accidente putine: mai . asflelo astfel lluenta sppritd ffel o-fluentd o-flue. s . TRASEUL IN AUTOSTRAZILOR PLAN: mult Datoritd vitezelor referintd maimari de (olslanl( drn elementele derive acbstfapt(distantt )mentele caredenvadin acestlapt (distante de vizibilitate.Poluarea mediUlui scdzutS. niv6[ul serviciu. Ecuafiaclotoideieste: cn =A 2 DEAL MI INTF Traseului % din lunqimea Cu.Economi! consumul-de la carburant.

ife Io ui fl laj a"rea SB-atiuJ in con .a g arculuide racofdafFBrogresivd se patru criterii$i aniume: folosesc I A iN AMENAJAREA SPATIU GURBELOR: din la Trecerea la deverul aliniament cel de prin profilurilor dincurbd realizeazd rotirea se transversale intr-una variantelei din I IN VIZIBILITATEA PLAN: in Asiourarea vizibilitdtii plan se realizeazd gavit5..li qurb.er.L Pentrucalculullunqimiiminirr.

m Raze m Raze minime.4.AZILOR 5. . iniltimea k si h ..obtin auloslraz ln deDleu. 80de cu.(Vr. rL Racodadconcave Raze minime absolute.8 450 7.generale albtere.75m de reqiuni sessi deal niai marecle 100 km/h.cu vitezade refeiintd apelorde suprafate Pentru asiourarea scurqerii se eiecute cu o pante idirectionalE fiecare caleu'n unicd( 1.lului.70. rosie autostrdzilor llnia a se recom-andd oroie'cta a se inir-un rambleu mic (0.9 120 140 150 lr. m m Raze minime.5-2.5.mntm 800 300 500 9000 '|2000 '1800022000 18000 27300 33000 I PROFILUL TRANSVERSAL AL AUTOSTNAZITON: ELEMENTELE PROFILULUI AL TRANSVERSAL AUTOSTRAZI: 1. $cu..O % ) transversale este a Partea carosabilSuneiautostrdzi alcituite cel careaufiecare putin dindoui cii.1 100 5 8.este raza de racordareconvexi . aoelorln conorllmarDunesr evrtarea mai gleu in cazulproiectdrii abpecte cale se. ln oeneral. viteza referinta 8p de oentrLregiuni munte d^e de .t I AUTOST'. Racordad convexe minime absolute. 80 2200 100 | 3000 120 1200 6500 140 6000 150 7000 8.7 3000 3000 4500 4500 6000 9000 1 1 0 0 0 .este distanfatotali de frdnare.20m).de^^ pentru . PROIECTAREA itt pRonl LoNGtruDlNAL: EA I VIZIBILITA. Declivitdtile maximepermise suntprezentate: Viteza referinta km/h de in Caraclerislici 80 Declivitats maxima Declifi exceDtionala tate Panta oblica admisa prciectare Pasulde 6 7 9.iniltimeade obstacolului de 100km/h"si 3. CAIUNIDTRECTIONALE: z.unidirectionale doudbenzi circuldtie.ryr <itl este pgltrLreoiuni muntecu vit'eza referintd.n2iioi -circulatie dq 3. la 1 ceeace va oermite adaotarea caracte^iisticite. de --lSttmeaOb.gerea irolitiiiiiEi ^^ -* .3 7. IN PROFILLONGITUDINAL: convexe obtind i con i se l ^ dtn d Razele racordarilor ^^ tnzaoeztllol.Vr')2 n Rcx .

I 2. * .ll tl E. ZONA MEDIANAT L G! .WE- E =Ir+ry . .+ v + l#rFDAaated. g RIE Cr8o{AttA mlt EEt OJ :w)-ultEcln l€€NfiY .

obicei fdrd iinbr5cdmifite care incadreazepartea si sunt accidentala de dreapti a benzilor stationare acostamente. de o partesi de alta.I €n €s €E E* 5d al.\-. se ca'aceste. r r . q! . 5. autostra-znetu.SporesQ si I sunt accidentald amplasate Benzile stationare de dupa. -. capacitatii v. u. benzisi fie vizibile pot . BENZI STATIONARE DE )@lul ?slgvlanl oe itattonant acctdentale.---\\ . sau cu folosimai mulievariante:marcai vopsirb introd0cerea unor materiale reflectorizante.f_un_clleelemenlele^ 9e panJa. avAndrolulde a_delimita a_ confortului optic. parte. elemente orefabricate culoare de deschisi. s. I ACCIDENTALA: 4..a aulovenlculelo qi substantial substantial in dfaracdilorunidireitionale.qlulul. urqenla. AGOSTAMENTE: de ale Portiunile maroinale platformei. numite -----.91 . topogratrce Ierenulul ale condrtlle SECTIUNE PRIN GURA DE SCURGERE GULLEY CROSS SECTION CAlrilN D€ MANHOLE TRFN I (}NG|TI |r)'{ I I I I 3. ulidirectiqnale dreaptd ceilor a )e partea T t t in lateralS n-ecdsare cazul soatiile siourantd de la marecontribuind cresterea circulatiei cu"vitezd rdP a| grLa! r r de us circulalie.Sporesc n dfara cdilor nidireitionale. g€E I F86 F€g a Modulde / 'lectare de evacuare apeloroin st de zonamedialase studi-azd se proiectedza la Si gegmetrlce ale caz la caz.ra traseulur . EENZI IJE GHIDAFRE: la de incadreazd autostrdzi Benzile qhidare pe caleaunidireclionalS. caro-sabile. Pentru. InconjUraror.< EE.

.i c '2 :jt.!"0^{rl 4xo:5c 2':.ia 2x0r 50 2r Lr 00 ?xir00 2xA"a .j0 4:0r15 ..'? . 5 0 2:t0175 2t3 zan 2x2t19 2.A 0 3 'itc 25rCC 23.l o .4a ?x'l. 2xbco 4rct75 2:2154 2.10 2^?. 1 .2tl! '{rt 2:rO175 3tz 2 x 2"t5 4 221150 5t 2t0r'15 2x2 rjn 2 r 2 .00 za . IALUZURI: La autostrdzi taluzurile o panti multmai au redusd decAt drumurile la obiSnuite.3C 2-..!.2 2x7) l 4 ix2t50 2/2"4 2 r! .a t . 2iil tra .1.0 0 32.at 2t7 '.1 2"2.2t .30 ?x0!30 4:0.Co :t.aa 2x !s 5c 2xJ..1 t ?N2t50 2r I.1 Cel+:1oGti3 t?i:r*alte j l1la-a:aa .5t 23r t0 :?..55 r.N9 .ix0:51 4.cc 25"0! ?6.:.t.ari r-vs" 2^'l . ai si4i3ni.ir!0 2xc.r' 2. '1 2.:.t!1 2Nt.t 2.c.d.t .:q 2x1..91 Iiel-1a Iu:o!1aYi.ac 3r:'oc c|.:: ) .i.'o 4 r e 3 t0 .rta ':r. 2r.*tu J. acestea la unei mai servind obtinerea racoiddri linecu I DE 7.0.lx0.50 2r0:io 4.90 2{"t15. DISPOZITIVE COLECTARE SI AAPEI: EVACUARE j jt!i- !? &?:.it ?x1'15 2xi 1tA i.et 2t2 175 2x110C 2x7 tta 1l_:50 2'2 '?i 2.A"6A 4na.a..ir.f. 1 0 2t2.1'00 2:7zrc ?. ca :..nid6 r? i1 :i.r de 8.nac.rt 2.e :_r:' :_ 2l.cc 2r.l.oo Zxttic 2*7 tJ9 2 t 7? i c 2ti:54 29.01 2x2 t5{ 2x! t5t) 2*3 .1.0" J 0 4r c r 50 2rA '54 4r a. c3 1.I b.

1 TIPURIDE Distantarecomandabili intre doui noduride circulatiesuccesive estede 10.duri circdlalie. denumite de se si bifurcatii. tip in Nodurile circulatie "T". in nodurile circulatie de si in de Nodurile circdlatie "Y".TRAFIC RUTIT]R AUTOSTRAZI I DE 6. 9[ un-tformitate I RUTIERE: NODURI 6. se ln aorobierealocalititilor acestedistante pot pAni la 3 . denumite de ei "trompeti"*se intalnescla ihtersecfiile B.30 km. sub carepot'sd micSorh inteivind'd ificultiti la realizarea senfnalizdrii rutiere. .1 NODURI CIRCULATIE: in la Accesele autostrizise realizeazd Buncte no.'derelieful in zonei.4 km. de categjoria suntincluse noduri in cadrut acestor rrY" rrT" . schimbului de trafic. intilndsc la cat'egoria intersectii A. dar vd tine seamhsi de simrilitatea in efectfarea mdnevrelor. care permit tre si bretefe) frafic de pe o aftere pe al I I I rDutsr rorma nooulut oe crrculafleeste runcfle de vblurirulsi comoozitiatraficului.1. de numit_e 9_ci4l 34engjatg NOOUI Oe ClrCUlaUe esre o Inrersecue denivelatd intre dotd sau mai multeartere previzutdcu drumuride legature (b rutiere.rdqularitat'ea efectuarea I funclionali.

!i fu fta i "1 6 't cdi4Hel I Alte tipuri de intersectiilnT: I cu de Nodurile circulafie patruramuri: .:n i1ti i:+. 'ini..rl fu Y! s-btfurcslio lD trrr&qhl. z virai stirAa senidirect tn-tdqehi' o-blJuroafie n1velo de'ciloulalie).t.""iill'.. dlii d 6 cl r u l a r '1 e cu tr J: -rhr-1' cr a 'b . ct e ( l j p6qala.'.. r 'd1: ..' "'. t .tl I trqd[ri de circulatte ctr trel mru. .i"n di?ec t e dez Y o l ts te e e ri l c a L ii p.1-'"'r . cu leEiturl dlr€cte dezeoltatsorlzoniar (J p€:aJ6. ii.i i Y (J lssaie.. t ..i.-. I llv€rs-de rruqrd!rE .. . [rverB circqtai.le) i.i'.rlalie) i b-bifurcs!ie i! tnusgbt cu legltu'i qe (r p s s a J .off"'4" cir. 2 4t ve1€ ds J.."i...tr i-trj.

i. taliIl g-€.i:"':*::::Ef. .tt.i i#'*?*!l'T: lr.: ! t-e3lne!rls!' I I Nodu n l ed e ctrculaile .Nod de circulatie"Semitrefli": I NodJe circulafie"Trefld": ca rezolvi n Nodurile circulatie de le de totalitate sensurile circul.

accelerare de decelerare. srguranta Tipuri de bretele: ".pasaiele de denivelate dispjrZitivele seninaliz'are 9i Si ctrculaltet.! Nodunl ctecrrculatletlp qlratorlu: Nodurile circulati de fa u mar I LA 6.1.6 s eE i dl Fot .r?-?""= r6 drFc -t€a b-nbao' s f.'sectiunile triere.2 ELEMENTE CARESERVESC RUTIERE: AMENAJAREA NODURILOR care servesc amenaiarea la Elementele leqetura suntdrumurile'de nodurilor circulatie de intrenumitebretelecareasiouri circulatia benzile de arterele rutierecarese'intersectea2d. si carefac leqatura din db Tntre breteld sectoarele autostrade si de caleacurent.

benzilor accelerare decelerare de Amenajarea 9i Variante de rezolvare a sectiunilor >-: ------2: Bcnl:dde tabt/ndero tklr I Pori d.se Benzile accelerare decelerare de si intffiflictpe de benzile stationaie autostradd inlocuiesc si a accidentald'din sectiunea curente autostrazii. it RUTIERE: SISTEME .

I )todologia ntru l cu lul9i d . 2 pentru determinarea durateide anrobatelor bituminoase '"i a 2 enslonarea oboseali a '"2 5 3 2 .o? .

urmdrggtF 9i tealtzateaunor conslruclr anexecare sa orere spatii de condilii odihndSi repdusutilizatorilor. autostrdzilor.nsitr-:l redtsei !-c! djjenslui n::i-'e.:ie le !i c. sr r'evizii autovehiculelor.-dR dltdnil clrr6i!2! "aci-.DE LOCURI PARGARE: a Pe lAnodconditiile desfdsurare traficului de gi se in s. ale carburanti.r €-!. locuri de .$rdQ €t€re A mclel si .:1.5t urcni a-rtr d]-a. exploatar'eia specra .i:.:are s-por€ie a-ocdr =ci.e pernrr !-Eir'crle :-E.J cdrllrisne p6:rt clrca:€ p'otr!. locuri de h 15C-?aO il parcareiurentd pe autostradi: A re d t<tte d u l l rrl t( r uur l ue PENTRU SERVICII: SPATII e.igurarTta..e Fd. locuri de . . confort fluenfa. cu altmenlarea comerctale 0e cazare.

oe marTun. sistemdeschis(pe sectiuni): . POSTURIVAMALE: de se La punctele trecerea frontierei. sisteminchis(cii parcuisindividualizat).4.STATIIDE TAXARE: autostrdzilor in anumite cazuri exploatarea pd bazaachiterii permisd numai unei este gi de Se cunosc sisteme taxare anume: trei . ii. .NC<NA-NB+I de de NA .numirulde benziinainte punclul acces. srstem mtxt. I VITEZADE maxim6. de NC . EXPLOATAREA 9l optime unbr cfrc-utatiel. poslurivamalecareau scopulde ameriaieazd a facilifaooeiasiile vamale.numdrul benzi bretelei. de ale NB .de proteiare si si h autostrizilorsi'a mediuluiincon"iurdtor.crbar"ea 6onditii dai oentru utilizatoii autovehicule. Vitezade oroiectare esteviteza re ooate hdmisd fiecare fi in Dunct unui al I ACCESELELA AUTOSTRADA: Vitezade proiectare T:pulreliefului Ses pe lntrarea autostradd: NC>NA+NB-1 Munte 80 120 140 Deal 100 lesireaoe autostradd: . .numarul benzi de duodounctul acces. vamale Estenecesar'ca acesteoosturi la de traficgl pasageri fie separat traficul si -de. I AUTOSTRAZILOR: irurRrrIruCREA 6.

contribui optimizarea la .Reqlementare (C33.osibilitatea din punctde vederea ruciozitdtii. de orbiredatorat a efectului Gravitatea acci..J?rty". ploii'sau ninsorll. deficitare duprafetelor localizirii P.I l AUTOSTR/TtLoRa SEMNALIZAREA I (F8-1200x 1500mm) Form6: DimenSiu ni: Orientare Perioada utilizare: de Functionalitate Ai - (G6-1000x1500 mm) lnformare Iucrdrilor Semnalizarea .peversanti inbli noptii de Siiciiire?volumuluitraficdintimpul pbate repaititiei drare. versanlicu Spreaval.1000mm INLUCRU PEAGE F Tkml I T I DE GLISIERELE SIGURANTA: I AUTOSTRAZILOR: ILUMINATUL cu Dotarea \)lr\Jl I de Micsorarea tirhoului pbrceptie reactie. ilumi-ndrii planvertical. Santuripereate: zrdun spn n: oe Ziduii.lentelor de circulatte se oe Gravltatea acctdentelor clrculal diminueazd: ll C d ( JC l l l l tJu l u l vr 4 u q r . inari Rambleuri'mbi de 2 m: pe cu inblinarea af. ih datorite Eliminarea.desprijin.

I SISTEME INFORMARE DE I deoseQite in autostrdzilor conditii Exploatarea presupune (ceata. urmarea unoraccloenle ca aurosrnAZrloR: irurRerr urRen la lucrdrile intretinere de 'eaz6 timpul in nbptii. c6nd din de constau urm Lucrdrile intrelinere ..poler) atunclcano acllonarea. oe estenevote.

pehtfu atrdctive o Unqhenidevin6r alternativd carese va destaQur€ de traficiil international tranzit ni. dintreMoldova Transjlvania in orezent leoetura si DN se d6sfdaoarS"oe traseele 158 . de turistice pe Valea Brasov. si de activitdtile dar Prddeal alte Busteni. AutostradaTdrquMures. )eoe si dupa traficului imediat incAt poatd deschis sf fi executie. Prahovbi din'zonele 9i Astfel.pe sectorul turistic.. va ale Fiet?redincele8 seomente Proiectului astfel bu 6u inceoe se va incheia un nodrutier.' DN 15 si DN 15-DN 12C.lasi in acestcontext. zonecu Dotential realizarii unur s-a Bucuresti BrbFov luatdecizia de cu sectorde autosfrada o lungtme 1/3 Km.DN 138 carefac fatacu qrcu fluxului sooritde trafic. Sinaia. Pan-european lV de rntr. PERSPECTIVE DIN ROMANIA: DE AUTOSTRAZI ia CNADNR rivind autostrizile: l.PRIVIND IEAUA RI 6. Plole$tl Sl.5. Economrce de-etraseu: Bucure$tl. Coridoarele Transport .

nentelo.rea de urbelor deosebit peric-uloase.K ELEMENTE DE SIGURANTA CIRCULATIEI I lN 7. a solu(iide calmare traficului. pr!naplrcarea ruuereta e uts prin intersectiilor reamenaiarea gdometrice.S'rRATEGIA DOMENIUL : CIRCULAJIEI STGURANTEI Curs 7 strategiei sunt : Obiectivele fluenteicirculatiei I Gresterea sra pe drumuiilep u b l i c e .r. .r mgdifica. nbundtdtirea elementelor geometrice ale e[e.1. imbunititirea semnalizirii erticale. a zonelorcu . rutiere sigurahfei leqislatiei rutiere izarea ll Euroconform gi a sisJemului a institufion?l aplicare di ra: acestu de medicale lll imbunititirea asistentei acorUativictimeloraccidentelor urqenti de-circulatie rutieri: I ut IU EI tl r al ( r al gi a[ie.rl I KAr( rU r(U I 1=_.

lEI pentruinformare I 3.' I .seoararea ' direbtionaliinsuleimbor durate.-piste I I t.B_ D I sla uRANIA_$-!_U. le 'iluminat.diumr. de montarea parapefi'direcliodali I I I subterane pas I pasaie si asareledestinate pircul6liei pietoniloi.iri pentruIliciclet'e: colectoare.r\rrl I f\l E (.IIAESFA$uRAR E A CIRCULATIEI SUNT: ELEI ETI r ELE \rAr\E r.I de curentilor trafic cu paraDeti . lucriri de imb vegetatiei. Echioamente rutier si a dirijare traficului verticali r orizontal circulatiei .facilititi pietonale zotra trecerilorpentr pietoniririn insulecentra de protectie. amplasare efrigalga' araDolrce: vst in .

] * *e-i? .d ^+'*f "p .$ -4 .li i j .'4 .itl : ..S "d 40ull !5tt .avzoe aRjULATE RvtEda t l PERloaoatgeg-2an3 Ftb CIRGULATIE: 2oco .tr .*+.:.E .d ^ts ".en.i! 25iC 2[ie 15:0 1030 5i0 .I Aiiaoeurrton 1200c ea.'s .

I t90 tvtr tryl 1996 t99? I .

'EA da dttli* g:ltdigdrtHd.Q ia aafir gEiN xtet$ s i* ntx Ete . it$ta lE n-.n | 6 @i 1a'm . tri rt rr?**.3 .. et *11) \-t r...Ut n 4 h9. dA #Lai:E edrt€ d* tr(' r'r.bn 11daiEi5caftr1 . M.n/r.e 6i'rdrei stt dr F.r 4rd9 r o $?b "w'b .r' @ r?d i.r!tsr-f sb.a r'rwe .(R .b@rbrlsdlrs :!*"rer& r €. * t4 tu tjgd4i 6'l'ot!ffi r{r.".j I .. .. pt# n ptjl n Jns JesilE !&e 5 4 roJ . *-*h er:r.r*.tc'le tdt ttu d4e E#4 Fqgt a.*efi?r t a td ? r.!4 6.s':EadE.ll1*c& 16@.=*rb er*Fn @$r& @r Oi*.Jrd.Hd !+ 6 l.r. rngnid@...

I tt ru I CALMAR H Paraoeti metalicideformabili panouriantifonice: integrh{i'cu .

indiL"aloatele iiee. Semnalizarea in Amenalareaqrumului secundar zona ifitersectiei: de 5. 4nsdierca vitezei adnise de . Amenajarea punctelorpericuloase.berzi prcd$aloarc de agtnol iniercalele c. lse r: -r .Sepantot fiztc denivglat in 2016 nediaw.. Dispozitive calmarea traficului.arca p ad ii catcsabile. itdbatoare tufiere: .irculalb ptn me/caj tutier. I$ lN ZOIIA INTRAFII.E'@*ux!= .Amenaidri localitfli.. 2.lilato ca ihsc/ierea v:lezei e*tlise de cjn lalie. 3. sennaliat at indicato.?*.! Ca solutii de calmarea traficului se pot ehumeraurmetoarele: zonaint 1. trecerilorpentrupietoni.'OR LACALITATI nngusl. EF-" . ./ l --af r l I i. r 4ndicalor de sennafEare e inlrani in lac. Iuiier "acofue"si baliza -Reducelea Fogesira a 1lilezeiCectcukti€ pnn: .i:-\ \ \t-. :*"1rJ'F1:.:rd.l --.

l iNnffir . * =.-... 9t l . o.. pdmtte: in dalivdab ar.ofuant||li ia!el$'{ea ttua1ltluisecutdar angahliin iravesate.---=* i. r}lelooitot ptirc pal niu.pe dlumu!! seqlndale fu&$iara 'Mia ..&"w ia aplopqlea si irharca pe dr'tT l F.T:ecere penLru pietol]i deoivelata .

z ! de 29€tt +----''--+ ) e. ' t10 E ??0 .ficzei ate citLlt2ae Reducerea panala oryte giq nil$.ber.r 5 0 : a0.t.Dispazilive caociue.2 t*.arjconvej(e partiicafosablle . ReducDrea vitezei de circulatiePm: .ii.. AeoPren di.!F.arcaie $ofrkte grosini 2'5mn} .:!F x a A / \ / i :-.a cu srad ri. asfeftice -Stratrft .a: de lisc t3 { g.rPtx! r.2: n .bepi prcducatoare zgonol iatercalalecu ittdicatoarcle tutterc: de 4irsctierea.}.a!e .t9 d ' 5.xa Partii caqsabde lbumPi- .l.--rca/itezel de circuklie git nijloace de avedzale : . indtd@e flbete. ./ i/odul limaaiotde viteza ale Derive.."2 1 n .ffiffi:''!L .:t. L!I:l -.zi ptodo.E.ii: lief.bile {hut de producatoate zgomoi Benzi de cu {||.aloatece zgomot itlbtcllate cu indicatoarele ftiie'e.ere.. indtiztoate .c de . r : v + r t r" + ' .itezei admise de circulatieprin marcairufie{ Redu. tp} -deniveld:ectnrexa a petli carcs.FilvcrB-gF cg RtscsPoRTDEaccloEllr AE EIJNCfELOR RISCSPORIT ACCIDEN| CU zo. 4 .at./ *^ -. indicalaatetulierc: . $eni pnducatoarede kdetczlaleeu 2g@1A ifflbale?teletu erc' a 4enivetare.

bump): Limitatoare vitezi(speeo de

7.5

n? - S.Bd.ltft ad€laia la irtef*.ti :l la ti.ede dr pialoni: iilairll in zon. lre.|n.f do pi.rod i.hpi !u lwin. ihbr,|enb,.mrrliae re:.o€ dd .u lsn "&nfon.e

-

43 - C.hrol6 d bucl. i.d!cty. p€.'s @ntllor !!tqi p6dtu rile*l i. rde d .Ilnlrnate abnuonaEr 5l .:!He F.fElrl

nz,iidn' d.qddun, dlsld' 81.3 RafLlE. u EnEDte w) sdlpari Faw caataw p'ncul'M .Et nl t6 zo^r plncl€rtr 'i h rq' jd€nifi*E i:trtg&.ti rtcend€penil

!

i;;'ar$F

;. id.t

mad 3r l@tu'r d' dn

117tE IiUERS€Cnl = e5HL E1JRO

i ttl D ca Tu

?lMr lLr€o

'trt4- rrcRlR LsPEcl EeL|tnNta FlCa ltta!.ilrEl ; ,jgt iliL arRO

I *

IKAr'IU

l(U Ir__tK

ELEMENTEDE ESTETICA I CONFORTOPTIC

8. GENERALTTAJI:

unui caracteristica Confortul ooticreprezintd din rezultand drumsau a uneiautbstrdzi qeometrice plan, in elementelor subraounerea la careva conduce orofillonoiiudinal transvelsal si a de suficient mare de bercepei'ea la 6 distantd ce traseului urmeazd blatfoimei drumului alur'ei si optima o bd fie oarcurs cardasiourd continuitate si proie.cJat ceea- privgqte oferJlea unor ce. in a axulUi placute meolulul perspectrve Inconjuralor. ale

I

DE 8.1. METODE EXAMINAREA PUNCT VEDERE DE TRASEULUIDIN AL CONFORTULUIOPTIC:
drn compus Henlruun lraseuoe orumsl nplu, enlru pri tIr-ocurDactrcutara. racordate doudaliniamente in primul trei ioostaze observatordlui ale intereseazd rAnd:

I

mai complicate ln cazultraseelor din la-gna metodele se apeleazd urmatoare:

in Poziliaunui observator cazulunuitraseude drum

Analiza I b)'pebazatablouluispatialal dru..tului macheteloi: 1:200.9i Machetele realizeazd carade. se la

I c) Analizape bazatablouluiperspectival
orumutut:

I

SPATIALE 8.2. ELEMENTE ALE TRASEULUI:

n ca tuca''ee ihddn f.dei lb>.'u.3.jt"s1r.'.:::-:.i P.a .@ @E. RECOMANDARI SPATnLAA TRASEULUI: ALCATUTREA I Lta @ par*t tu tadoa...{ ca @-3s" I PRIVIND 8.! d Fe.:: "^ 't i ttr e .ltji f%celb I / Vedere perspectivi a suprapuneriiir rf 4jra..": -.ae@.-.e+ht ' f*lid+l .h li'lttudtdec ?ea moE 'h'/ I P^4 ma.r :b e d e a ce l a g : se t3 r ..tolc -.a!. litului h.a Pttssrdl.a t*n*ta *ttn u tonb .di azt *ste o.#A..I i din profI elementelcir flflf.{in.

a -e'::d:::e.--:P--. o izC:€ set @!ft 2F..ta.v Nr6e .L-::a= rc e -r- ..bd . 6 tlt@ffi':cq..4a 2.&€. .'ee*.+ .931:::: -*- ..t d.tttk**t<.<Md. aY c.-sa .vtl tatE d t t l li.E /!ns I tnfluenra Da erulul Inrermeolar la racordarrea declivititiilor: I p.i?+c r\l 4t. ari I .

I qrn pran orzo--ar Gucele ljorerareaeremqnr€lql ifdifr ?ilino-ro-fandh?ift Rbbortul infie razele orizontale si cele verticale de recomandi a aveavalori d6 ordinul I Inceputul ' '! curDa 4 racoroareaconvexa: Traseecu depresiuni: I Etectut oe rrambultna: -*: 8:P.$$r'f aggeico e!trfiirh: .

€e poilqlul.esa:..> -r\ \.".:-.I AMPLASAREA PRIVIND 8.IANDARI DE INTERSECTIILOR LUCRARILOR ARTA: 9I concave: in intersectiilor racordiri Amplasarea -.4.Efecie1 ile s..iadu:ctsrt La alqllj. -- . REGG.----' : :i:- - _-z I podurilor: Amplasarea I runerea In cu alurorul .- :.

rr'hi acra arnrnni. eENTRU R-ALTZAREA! coNDrTr GENEMLE B. o^ nnraaiazi ax n z.! saq coeste cunipanaap_e..cunipina ape-[o-t pg coaste s?1.s curbeloisf ge SaiaCtefultri faci oe bazaimaqinilorin perspectivd bazaimaqinilor perspectivi t diriiinitilo-i g6om6triceile drumului. OPTIC: I ESTETICII DRUMULUI CONFORTULUI 9l A II conforr oDric exista straiia"iEiiitiirEl'Erdie o prinpr6iectarea iand ieiiiiiazn. curbei bisectdareh f c!ie.lo_t fixea?etraselrl fixea?i trase-ul ..s. tennlceoe domrnante.tgo I ell+Eele. unor obtinerea in consecintd. ales cano conolt|lle mat acesto sdu de exploataresuntTavorabile executie amplabamente. Dentru q'ef6rale a dnor efecteestetice.orimui in jnaiib-ioeEe intre elementele ordin esteticsi celede de J. fg!!'*g"q$I1 ' I I r in uneletari se recomandica aprecierea a! armo4io.rep-rezinti Interloare.tg-. se oersoective si pe_ pe.gel4 duDa marlmea Dlan-lma0lned = 'lUUm.

Deplasarea locul m-unc4. crrculalrq urbancupflnoe .Valoarea a diverse: de estein'dependenta criterii .Condi{iile de .Deplasarea concediu.cetre I urban.P. acllvlralll. de icu .Condiliile circulafie. exorimati functiedb momentul in prdcum:' trecepnntrce maxrm vehtcule poatede volumul se sauintdrsectie o sectiune drumurban de de irafic5aude ca defrneste fiindcapacitatea sa 5au Circulatiestrdzilor intersectiilor. . . .Gradulde motorizare.t( Curs 9 DRUMURI URBANE I URBANA: 9.lndicelede mobilitate.Coeficien^tul utilizarea mijloacelor de de in comun. mai Pentrua caracteriza exacttraficul de dezvoltare specifici indicii trebure fie calculati sd de transpoit.Factoriipsihologici.Deplasiri . transport . .1 CTRGULATIA de a ciicuiblib autoVeh-i6ulelor beiioriald.I lt(Al'lu t(u tl _.lntoarcerea domrcrlru oupa Incnelerea la pentrupefrecqrea timpului liber. .erfo14anlele autoveh lelor gi starealor tehnici.lntoarcerea weeKeno: orn . in dg . . . vehicLlelor gi ceade transport bunuri in transpdrt comun t3'f.5'913 din drumuri oublice interiorul "unt pleton?la.

functiilor a sal6 oolitico-admihistrative coinolexe.2 ORA$UL: prooucuve preDonoeren urDan oaloflIaacltvtlautor neaoricole. . in comun I Transportultransportcurbanrsgt :face prin um a T mijloabede Tramvaiul. Oragele avuto dezvoltarede tipul: au Concentrici zon: centa A:icenlre d-c spsliiv.ui gid6pbreqie ! Reteaua strizi esteutilizatd pentru de si oozdrea retelelor instalatii de spaliile care teh4iqo-edilitqre. . a Zona l- parte. vorutiliza retelei stradale . Autobuzul. determinate rolulpe de soclalculturale din carefacd careil are in teritoriul administraiiv umana Orasul esteo formdde oroanizare sl reorezintd unitate o teritorialedministrativd de ti suntimpd(ite I in m?i multezone: Orasele Zonade locuit(reziden!iald). Troleibuzul. Zonaeconomicd(industriald) Zonacentrali orasului.I 9.

po lrist cili r m loa eloro (r fr an^{ )rt. a9 rlui it n ma lQl . stabilirea denditdtii constructiilor oooulatiei. StrEi . Rel lat tor rril.DE ALEGEREA MIJLOCULUI TRANSPORT: . de . sia plaitatd de Aqiement. urband: in Rolulcirculafiei planificarea .. Pul c n plar . rcelr ' LSP lCC mrjl le anl con ed ult nconl spo -m reareI :le {a.uit tor. trdz 9. ln .drr . rum rul iara Ins .Conflicte circulalie.calra( . fufictionalS.ile to e ca atc t9 l cal ct€ ticiE C ac€ ) tr€ ome e o > a rac ecJ et rfic9l mcment . economice sociale investitiilor si 6 Si de de imbundtdtirda conditiilor muncd.Costuri transport.Pl6ngeri publicului legdturd circulatia. eficientei cresterea de artdsi i5torice. gi odihnd iecreere.lnciden!a accidentelor. de cu . zbnarea teiitoriu local lui orqanizare'a de a reqimuldi indltime.3 ORGANIZAREA TERITORIULUI URBAN: prevede qeneral urbanism de Conceptul itdtilor. spatiiloi asiouraiea si retele ecliioarea dotdri'social-culturaleicu cd tehn'ico-edilitare. si 'punerea valoare monumentelor a id de mbdiu. . comunicatie cdide si pdstrarea imbundtitir'ea bonditiilor transport.locuit. M rrlr te urel .. 6n ale .

Lgtl -a .: .g.tlttyinelare cu )Retele schemain traseuliber.4 CARACTERISTICILE RETELEI STRADALE: pe a in O clasificare strdzilor raportcu functiunile de cargJeindeplinesc de nivelul traficse face' Ai asnet: I b) STRADA i de c-ategoria trale. -anera tegatura. a de fluxurile traficdin zonelefunctionale le diriieaza de si sau magistrale. -artera SCHEMECARACTERISTICE care prelau . careasi a) ARTERA de -artera centurd: de -artera oenetratie: ' diabonald: -artera -J ^:-^ ^ .colectoare. oe. sprestrdzile legaturd de locale. DE RETELE STRADALE: 3)Retelp. cl foarte in zoneld trafic sau-ocazionale. industriald.dt ^ . rg ta t a .strdzi cateqoria lV-a.de folosintd de a sdrvicii curente asiourd accesflla locuinte pentru si redus.I 9. .Strazl cateqorla lll-a . -artera magistjald-de legdturd.. care .

secretarat srai dec€i€goria (laexterio0 l.I 9.. brdcuni intensitatea si Cagacilele r€xiala de lrenston a svazii comun: d se ooate s5 pbhFpjqieeta oroiecta orofilul h-Svri al transversal .5 FAU tUKil UAI(E INI-LUFI :EAZA Inf' en(azgomotului: PROIECTAREA STRAZILOR: tip. ! incint€ indusiiale bircurimarifla orl if.sche4a. numarul necesar . amenajare .e utiliza.de a traseeloi bircLilatiei acestora. s$zi d€catesor lll. gaDafltul urmare aceslgra.. .pjotiliritE isb']'i strAzii prin Zo|a 50d8 45dB 50dB r ?cnele rEcr€e|E de losrclri'' . amenajarecale in tran9ee cale intunel b.Jl s5dB 6.tens .ul ce vor cunbscAnd ..mijloacelor s.Oet iat-a:l a 329 i:re::t 65dB 35dB 4adB 85dB 75dB . .lv {laexierio. oe vehicule"oentru a satisfac6 cerintele transoort de ale perspectiVd popula{iei.) a ffiasufl oe alenuare a zgomotulur: I a. cenlre circula:rie i.er EsEurante zone man.

sinuos sau frdnt.avantaje a. fiecaredintre din dez. c-urb. ptrtoaie aeiaiia r€laijile numai Raza minimd normaJe Ra:emin. 9l Categoria Distantaminimiinireinterseciii[m] dr. traseudreot.Gazele esaDament: de . I TraseuI strizilor Razerecomandabil6 STRAZILOR: 9.Zoomotul iibratiile: si care .vantaje.pentini de in lknlh] .tipdri brezentAnd.6 PROIECTAREA I traseului o strad6poateaveaun in urmaaleoerii .gi aceste.exceplionalE Razam nimi ln curba principala serpenliid lE Razaminimd curba in aqxiliafd sGeentinei a Vfeze circulaiie se. mediului: Protectia .A"oele carosabilului colebtate suorafata db provenite Ia vehicule petroliere de cbntinproduse cu oereclrunl.edilitar: I I Influen[aamplasiriiechipamentului La amplasa necesar se ltna seamaoe Garaclensflce oe sa caractensflclle de exoloatareals fiecireia. de conditiile pozaresi de'conditiile siguranld exploatare de in spbcifice. punctde vedereal crrculallel urDanlsllc.

. I Pentru ..z. T*"' .so . T .'.:: : 50-60 D€liv{aie m3rimtexceplonara lvol 6 5 4 6 5 Pas de Droiectare Autoturisme Autocamioane 7 .magistrala ProfilulLongitudinal. t i. rofilul Transversal: filului Lung.r.f i..' Parcajam."no.I strazii Categoria I .de legature locsla lV doseruire 50 Eisub --i--Iil-rrr Campie Deal stezii Categoaa 40 il.a Pasulur de Daoiectare [m] 300 200 Il.enajat In u n g n r: PARCAJE: -J.mn.so t...

taldzurile I PE zysrnAzl cHEtuRt: se a Daci stradace urme4zd se proiecta a vecindtate uheiape. proteia carosabilul carevor proteja ziAuri spriiin ziduride sprijin c6nstiui cbnstrui vor de dg. I STRAZILOR 9. prinzidariede proteclie. de munle. alunecanlor lerensau se vpr Tlxa alunecErilor terensay_5e tixa cleoencolul de pericolgl fie fie cu vegetatie. rste imediata in I .Plantatii are rol de orotectie impotriva poludrii dreefectestbtic si 'deosebit.Astfel.vor a dd soeciale siabilitatd terasamentelor.7 PRC-ECTAREA itt cottotlu SPEcIALE: vERSAN1T: rprnAz PE este foarteaccidentate in zoneleoeoqrafice strdzipe versant c6tEodbtd.lluminatul . de cu Av6ndin vedereconditiile totuldeosebite necesar se ia masur' sa este neaperat constructie.li I I ALTEECHIPAMENTE: . se realizeze sd necesar. se.

'l I I TNTERTOARE TNDUSTRIALE: 5) STRAZT I URBANE: 7) AUTOSTRAZI zonaunulorasloane mare astfelde. unorproDleme .ALEI: 3)STRAZT se in de Accesul cartierele locuinte face in lV cu strdzi incadrate cateooria sau.qdi nioderngde cl specrlrce.mai I RAMPE AGCES: DE 4)STRAZT ..I T DE TNTERTOARE CVART..

i I SUPRA SUBTL. 9$€ielEne ij>?H lls l:F tr=E .IANE 9) PASAJE 9I CTRCULATIA PTETONALA: PENTRU a.

Cucirculalie necanalizati: f t?ffilii"r' .I regle )entare bl untenul tuncllonal.Cu un pasaj: .Gu mai multe pasaje: . I c) CriteriuiJeometricl INTERSECTII DENIVELATE: I DE T|PURT INTERSECTIIPIEJE: $l '.Cucirculafie canalizati: : "illi$' INTERSECTII DENIVELATE: . .canalizatdiruaf.gr ' a traficului: .' I I :GEJi]!A .canalizatnedirijat.

I Intersectiaesteformatddin 1U.G constitutive: elemente urmitoahele I b) Zonacentrali a intersec[iei: I I INTERSEGTIEI: ELEMENTELE i"fca:tr .LIMEN I ts Uts PT<(JIts.J IARE: ts.

pe lntersec!iia menajate ce traficului in functie volumul importanta de si de in sbnsurilb.modalitdtile strabate iritersectia toa'te prin reolementare iealizeazd bazabrioritetilor se oe gi prin de se-maforizare amenajhre interseclii dentvelate- . vedite ' in circulatiei necesitatea reglemTentdrii $i bontrolului I CalcululcaDacitetii de : circulatie a'intersbctiei intersectii.90% din totalitatea este traversarea uneiaolomeratii.4 REGLEMENTAREA STRADALE: iru lrurensecltlE Pornind la constatarea timpulafectat de cd reorezintd asteotdrii intrarea la intr-ointersectie pentru timpului ndcesdr 80 .A TELE lruneru DE PROIECTAK€UNEI TIP rNsuLE SEPARATOARE LAGRIMA: I I CIRCULATIEI 10.

.ntredoui CalcululcaDacitetii intersectarr intervalul fluxuri Nr si M cdndse cunoaste ggreperftite intersectarea limiti de suqcesiune se faceconformrelafiilor: I SEMAFORIZATE: tNTERSECTII unor circulatiei aiutorul cu Reolementarea duce instala1ii electrice semdforizar6 la o de aiat fluentd ordonatd. tif . pentru circulatie alternativd si vehiqule gi oentruoietoni dar gi redpcQrea vehicule si pentru.pietoni. T" -timp de acces. formate semaforului esteciclicd. f41e[t) estefo.3 sau 4 'a faze de circulatie. I a Pentru calcululde dimensionare qicluluisemaforului pornegte la de se formula: F I t = te - Ia Te-timp de evacuare. F.distantade evacuare: Da.timpul intermediar.pind la in aparilia acestuia faza urmdtoare. .718 pind la numdrului ddabcident'e micsoiarea orin ' de reducerea totalda punctelor donflict.unei ( l v) S l tl mD U l ermedl ar l i ). I Un ciclu de semaforizarepoate avea2. .3600 = 2.Folosirea mai mult d6cit 2 faze in ciclul sdmaforuluiduce la necesitatea amenajirii intersectieicu benzi pentru fiecare miscarb independehti.distanlade acces. Functionarea din mai multefaze. din.. Timpulacoldat. relaliileapar sub forma: Tc +.timpul de verde. si la reducerea cAt Gapacitatea circulalie de Nz= PxNr Capacitatea totald de trecere Nt: Nt = Nr('t+P) Nr e .4 t /-r De.numirul fazelorde semaforizare: tvf . Pentru pietoni. aC eS Ia ( Inl tlm DUl Verde prin din'urmd fiindreoiezentat duratade timp de la terminarea timoului verdebl uneifaze.Jmat .: I de .

dar nu niai niicide 1.I IJE E'\']\.i t:j -- ll _ . ni. =- r::s ss:.spi -:] N ll f L__:-_._ - u .5CO"STRUCTIAARTERELOR pulERE URBANE: t: s-l 5' f' Ei in frofil transversal stradecu imbriciminte din pavaj TROTUARE: I ITUf\.00m gi'rarpeste 5.IJL' n[I.00m.r Dcnemaqe tuncuonarea unu slstem "inteligent": I de semaforizare' €l I I I 10.j . i se trotuarelor aleqein functiede mdrimea Ldtimea pietonisi imDortanta pe arterei careo fluxulilor de p{rginesc.

6 rnriEr. paoiillransversal ifaqase) c aprecierearuQoziiilji Meiode Si echipameniede invesiigaiie ]T I sTUDll D' GIRGULAI'IE UR.rn scfls. pgllirlLprof ilLojgllqlt!?L .m€ioca inalllmii de nisip b. rruenEAARTEK RUTIERE URBANE: aplicdndmetodelevalabile efectueazd pentru drumurileinterurbane: 9i de T pL-rl elemeni analiz6t b.Anallza reteler suaqale: ranculur.Ananza prin anchete de sunt Datelenecesare ob(inute circulatie: cipanjilorla tr .deflectomelrulDvnatest podante d capacitatea lI I URBANE: DIAGNOZA CIRCULATIEI Analiza rculatieiurbane cuprinde ci doudopera{ii: .remorca APl(Analyseur Proiilen Long) de .gie Eenkelmanc . coeficientuide frecare cu penduiul SRT .ice.transv€rsoprgflloqraf!l a.apreciefeacjiglantei fr6naae determinares coeficisntu'ui s'atuire de deileciometrulcu p6.EANA: I"" valuareastant reteleroe strazl se E de unui Elaborarea studiu circula{ie trei cuorinde fazedistincte ranume: a. STRADOGR. mesurarearugoziteiii geome!. . .I I iLoR 10.FU L de .A.cjreptaaul .

: s. localizare s6!-r rno :rtedin:!6 d:le Ce b€loi .ripcipiu reteler orumuflurDane: oe Structur rutierd a Mo Cerereade qeprasare I I DE LUCRARILOR CLASIFICAREA INTREfINERE: iiinp e Sfeclr: esrera cc. dep{asa. cadrul de nstructia noitrasee str5zi unor gi actuale mai :telei.^ l ^ - pe4tru.^tl1^t^ . Stabilireadirecliei generalede deplasare. Selectarea r^-. mediu YV ll I Insatisr.. aclia datorit: condiliiior i I 9 I ! RepaE!:: de gr.af4el de rrlel3 Si a.unei terapiia Metodef utilizateoentru realizarea e urbanepot sd aibein vedereo mai bune circulaliei in care.i .ictl'jrii .-:iiete i So]ma=r=ae 6surisi rosturi i -!raefi€rn de impe::neaEiiaafe de rftic ler i YY Conditiide acces.e.. de in Localizarea timp a momentului deplasare. Stahiliraa vcclorilor da lrafic publicului.5r:l .lell:-. gestionarea Schemi de.u'eidln natedal ricu j Modificarea gestiondri clr se! i6rd noi consirucljl ModiJicarea activitililor. trebuie se stabileascd sd Dupdce se i-ao decizie.I cu valorile calcul de le maimaricarevor constitui majore configuratia retelei stradale arese determine gi i se dimensioneazd arterele intersectiile intr-o operatiilor se efectueazd care Succesiunea este: rognozd circula{ie de punctelor originea de Stabilirea repartifiei raficului. Consultarea la adaptarea planulde variantei.p.tx l i ^ i 4 ^ 4 :^i ^L4i-^-^^ r . rdspundd binenecesitdtilor sd iitoare.nt€-.p' 9j all3 €SradSn Fr€zzrea slp.11 stl. I GIRCULATIEIUREANE: TERAPT.

relieful planecu o inclinare permite ce flin suprafele dar icurgereaapelorde suprafald.6 UE I EKMINAT(EA VULUMELUK P la n u lun e l Inclnte: I DE TERASAMENTE: PROFILELOR: a) METODA tlarrd.S5se'creeze obsibilitatea colectiriisi de evacuiriiapelbrmeteorice pe teriforiul de ' zoneide arhenaiat sistemd pante. santurisi siSteme . orin speciale: riqole. aleasd!inAndu-se natural. terenului bontde alura .Sa se'ooreasci zoneiin inuhdarea din amenaiare ape provenite exterior.CALA: I To.VERI.Si se stabileasci cotele+ 0. de . cota in b) Cota de execuliereprezintd general fati lanului referintd de carese fac mdsuritorile de gi e addncime indltime.Gonditii fundare optime: de .IU. a I c) Planulcu curbe de nivel esteo reprezentare prinamenajare: rezultat rnicroreliefului este sistematizat format d) Alte elemente. -benzide trecere.Stabiliteade lucriri de amelliorare a conditiilor terenului: . rcrc2rolJre pentru o scare convenabild intocmiteTa a semnifi' elementeledetaliild in evidentd si ncntn r nalerrlrrl vnlrrmelrir de terasamente .I SISTEMATIZAREA T va ca verticale urmdri Proiecta a sistematizdrii atdin amenaia sd se realizeze re in zonaa .00ale clddirilor: .Reali2dred lucriri de inTrastructurd de min im e - I ale Notiuniurrlizate reprezentdri ' reliefului si : reprezdntat pe Zona de sistematizatcuprinde su rmdtoarele componente: -benzide racordare.

I SIMPLIFICATA: c) METOL. qeoloqice hidroqrafice din conditiilor ii a zon6.r:i lorqitldi.i!e' . de .rib. impusemicroreliefului "F*-"-r .9ALEGEREA nivela spaliilorcirculabile: I -f G -r* / a 9i.A prin reprezentdrii curbede DEFINITIVE: I Realizarea SOLUTIEI I1 0 .3prez?ntare !€fic5 ci: l::.? posfbilitdliilorde reallzare miscerii cu terasam'entelor corelarea conditiisi proiectat.ar -2:z--- = Fco se Solutiade sistematizare va da in urma a analizdiatentea situatieiterenuluinatural.

lb.ilYrgi -.caa*trde {b stti. a glrcfs€Clt slfto{a.'a.natizare I Reprezentarea verticali la intersecfii piefe: 9i .ali'94q*tladd .'tLia h i.solufieide sistc.dpr€.

.1 T'-.incipal.R PROIECTAREA $I CONSTRUCTIA PISTELOR AEROPORTUARE .=-:} €l r. l l-i _l {::tF-=-l I i . LEGENDA E-e€narn€nti o l=limes roteE a tr€nuiui p. I T. sunt: Elementele AERONAVEI AnvergurS.pri4cipal patruboghiuri: *t.elementele 11.1+-:f -- l_ -t-:::f -rl I I rl t-:l -:t F::=l +. r.-. cu Trende at€ri?are.]_-| .r F4- -.tMlNOLOGlE ale constitutive aeroportului aeronavei: 9i a de rula I.lI I 'l'RAl''lc RU'l'l--.

.l-ax* 4 t D218&3n A < 15 r-'l Ja < 4. pragului.sioi* i : .-r 6sTa<9nr 24<A<36* .l4i:: <6 5 I e < .aeroport numarut Drsletor Dresuoune za unutmare ana numdrdd factori.ICAREAAEROPORTURILOR g'e:.'dintr6 se numdrS: care qi lactori clima.4 I I PISTAAEROPORTUARA GEOMETRICE: CARACTERISTICI qeometrice ce Elementele proiectate pisti sunt: la-o Lungimea...-_ z ]CE: p. Profilul longitudinal.i 'l C:i-ad: |r3 _i-_-6.3AMPLASAREA NUMARUL $I gi Aleggrea amplasamentului unui.:: i9 x..tic-i de orientare. a < 1 4 . . 1 5 ?< . Pantele transversale.I-.:rce4 i -lEerS. 3 e < A< 5 2 m 9<l.I '11.2CLAST. Factori de relief:Factori in legdtdri cu tipul 9i intensitatea traficului: 11..5 11 45sTa<5lli i 15JA €4. Amplasarea Lifimea. A I I PISTELOR: I I11.

80 < 1 . adm. D Var:atiarirax.000 pentru de cod1.00 t%l < 2 . p2.|ttu r ue ulst<l llcucl. ad.dax.l 15.clivitdfi Declivia.11. A{(pr-p:)+(p- PISTEI I11. adm.500 B 727-2AA 8747-20A Tu 154 necesare Lungimea [m] Aterizaae Decolare 880 2000 1630 1951 2800 1777 1981 1550 221s 853 1940 3155 2420 2217 L|. pe primutta sf6at u hir"aatl al flsteiP/ol L%1 < 2 .8 0 pisteiin funcfiede codulaeroportului: Ciira oecoo . adtn.0 0 < 1. Oecliv.0 0 3 < i .4 Q < 1.000 pentruciffade cod4 A r.000 pentru de cod3 m cifra 5.5ALTEDOTARIALE DE RULARE: 0 unde = 30.declivitatile p3 longitudinale Pasui proiectare de .000 > 30 000 ! Valoarea minimda pasuluide proiectareeste datd de relafia: pdl L .2 m cifra pj. .50 < 0. max.p€ uf} sector izolat Oecl:vit. max.a piste cu unei aprcpiere de precizie 30m > Razamin. pa 30 m E Lilimsa min.25 < 0 .decolarelaterizarb conditiistandard: in Tipul avionulua A^ 24 A30082 DC 10-10 BAC1.] de Litera cod B 18 1B c Obs.da racorda€ verti6ali [m: 2 3 4 23 3C 45 > 15.llt at I Cifra oe coo admisibile: t .n.

i 2 . I. Disianla fali de axa pisteipane Ia care banda se amenajea?a [m] >40 >40 >-75 >30 >40 >75 .i.rF Elel-r]ent geomelric o DeclivitaieaI%l 4t Cifra de cod 3 3 .- I .O a.rlrrrrrr' trtbtt"lb.>2-!. disianta d'rpi.I I 9T- A rr:'.srpra|?lade sEu.75 r i Panta transve.50 il I lr ale le Caracteristici qeometrice pisteiile tip 3 sau 4: benzilor Pista geomeiric EJemenl I I 3 $i4 r-' profilului transversal Garcteristicile de oentrupistdcu'apropiere precizie ' '9i cifri de cod 3 su 4:' de Cafra aod 1il2 benzii ' Lun$imea (distanta in emorlte de piaE.sala l%1 3.traS 6 . I dlimeatotal.:.C 1. [m] 3 ti4 u60 1 2 >30 260 : 150 > 300 >75 >60 >30 >30 >_40 > 150 >75 .irel.t Ie'urIra u e Moduri de dispunereal diferitelor dotiri ale pistei: d' -. exiaernrtaiea zoiei d6 accelerare-oprire) fml .a€ r3a-.nl .50 2. OistaniafaF de axa pisteipana ia care banda se niveieaz.

Cregterea durabilitetii pentru mai pistelor cAt funcliondrii Asigurarea mutte lrDun aeronave: oe de .6 DIMENSIONAREA PISTEIDE AEROPORT a prsleror I de ca activitatea tiansport aeroportuare. 11.realizdrii unuiprogram uryndrire lucrerilor a cgmport6rii timpSiprograftarea in de Intreunere..fac aeridn se bucure efecte sd de economice incontestabile ca: gi cheltuielilor execulie de Reducerea intretinere. o e merooe I boghiu .T l-URll STRUT. Posibilitatea. lucrdrilor.tr rl .

j'i 1.+ !ll) ! igu" '_1a .'.30 i.ME RUTIERE i a D rampg.. a sistemului ... ttla xsccn= F.J' .i.Metooa "uP" 13] u.t.' rt60 05c 0.10 i :\'rv I I SRN: DIMENSIONAREA alc6t determinarea I rmenstonarea qrosimii determinarea Diaqramd Dentru echivalenle sistemuluirutier-pentru a tip aterizoare boghiu-Metodafranceza: . l t.11 . . '-' ilro . rJ.10 I 7l'{ ?p0 l1l0 540 0.s.t . ? lq I" - RIGIDE: b) SlSi.1tru grmnare ias $elf _ r _--.

r. t ..061 la42\ l t l .rut€re 3 10 _ .K. r 1 b r'.modulul de reactieia nivelulsupericral fundaliei ldaNlcm'?j. .n: 21 0 . 'tzl 'il i -.Conside-rAnd de bet-on celetreipuncte la ce.osimea stalqdio.. 2 i [. I = 3( 1+ i v t- n ( 3 t v ) hu | [100.1.ln pe collse tolosesc Tormule: urmaloarele Qr 3 Pl . ' . gro9. .ntlu' Farglne In cares€ tageventlcareaJ. .efortul de intindere din incovoiefe in dal6 [daN/cm2].sarcinaapilcatA roata pe alnprentade razA a ldaNl.raza rigiditaliirelative.K .-.i:it P . a Calci l.. ".grosimea daleilcml.coeficientui Poissonal beicnullri.ai) f.rnl E .u2yx .ia'at: 5.. : s) 2 rih2 p .delormatia (deflexiunea) elastic....7 L I virlan 1 i 3. " -'l 1---'.v = O.o . K .."' t ' nt .ra (r v ) -2 i !-1 s 2 ! 1 h . 6 i3 : li. I 2A Boghju 60 rf Dual : 40 ti a ---"1 .a q -v .erizoare boghiu-MetodaFAA: I I rutiereflexiPile Sisteme Pentru aeroponurl: G.-o-(+)j {rz3.tl tl pentrudetermit'area Diaqramd rutierpentru oros-rmi i sidtemului tip af.. de i i ^*=n!['.5 3 I '' SRR: DIMENSIONAREA Westergaardloannides a) Formulele gi dalg .n . A .2) E. l .'15: .u ..5 3. s . =! [' 9 n l .modulul de elasticitate ai betonului lciaN/cnr'] v .

o.. u: . .vz ) p . . : r . 6M 5. t2rJ '10. D 12(I .l4N p . .I b) Metocla PtcKeft-Ray: c) Metoda francezA SBA. co o .STBA peritru din Relatiile elaliile oeritru efbrtldd intindere incovoiAre penl deformatie Si sunt: votere oentru Qr -.000 F-h3 )iagrapd de tmenstonare 1 0 . r Ji iRR .preciuneain eirnpre lpsil nt6 h-grosirfie ad aei linl Id ) Metoda FAA pentrusisteme orientative f Dimensiuni rutiererigidepentruaeroporturi: ] .

I 11.7COLECTAREA EVACUAREA $r APELOR: a Moduridc amplasare drenurilor: canatcoieclsr: cudaletraforate subteran drenlaogitudinal .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful