TRUONG DHSP HA NOr TRUONG THPT CHUYEN

www.hocsieu.vn

BE THI THlJ !l~I I!QC
MONV~TLY

1;AN 7 (2012)

Thai gian lam bai: 90 phut; (60 cdu triic nghiem) Mi d@thi 171 HQ, ten thi sinh: S6 bao danh: . .

Cho: hfuIg s6 Plang h=6,625.1O-34J.s, t6c dQ anh sang trong chan kh6ng c= 3.108m/s; lu=931,5 MeV/c2; dQ 16n di~n tich nguyen t6 e=I,6.1O-l9C; s6 A~v6~ga-dr6 NA=6;023.1023 mOrl I. PHAN CHUNG (40 diu) Can 1: Song di~n tir duoc hinh thanh do qua trinh Ian truyen cua dien tir tnrong bien thien trong kh6ng gian. Di~n tir tnrong bien thien d6 co:' A. Di~n tnrong va ill tnrong bi~n thien tu§.n hoan cling tAn s6 B. Di~n tnrong va tir tnrong bi~n thien tu§.n hoan khong cling pha C. Dien tnrong va nr tnrong bi~n thien ru§.n hoan I~ch pha nhau goc nl2 D • .f)i~n tnrong va nr tnrong bi~n thien tuan hoan nguoc pha . Ciu 2: Mach dao dQng di~n tir tg do.

giam, Sau khoang thoi gian ngan nhAt 8t = 2.1 O-asthi hieu di~n thJ gifra 2 ban tu dl,ltgia tri s6 rieng cua mach dao dQng la: A. 3.1 06Hz B. 6. 106Hz C. 10616 Hz D. 10613 Hz
Can 3: SlJ hinh thanh dao dQng dien tir tl,rdo trong mach dao dQng 1Ado: A. Hien nrong cong huong xay ra trong mach dao dQng B. Hi~u nrong cam irng di~n til

o thoi di~m t = 0, hieu di~n th~ gifra 2 ·bantl,lla

u = VoI2 va dang C\IC dai. T§.n

C. Hien nrong nr cam D. Nguon di~n khong d6i tich di~n cho tu dien
Ciu 4: Thuc hien thi nghiem lang v~ giao thoa anh sang. Khoang each gitra hai khe 1 mm, man quan sat d~t song song voi m~t phang chua hai khe va each hai khe 2 m. Chien sang hai khe bang anh sang trang c6 biroc song OAOO urn :5 1v:5 0,750 urn, Biroc song Ian ohit cua cac birc XI,l cho van t6i tai diem N tren man, each van trung tam 12 mm, Ia A. 0,706 urn. B. 0,735 um. C. 0,632 urn, D. 0,685 urn . Can 5: Mot song fun truyen tlr khong khi vao mroc thi A. t§n s6 khong thay d6i, con btroc s6ng thay d6i. B. tfuI s6 va biroc song d~u khong thay dM. c. tfuI s6 thay d6i, con buoc song kh6ng thay d6i. D. t§.n s6 va buoc s6ng d~u thay d6i. 01u 6: Hat nhan ph6ng xa
2~~ U

dung yen, phong ra mQt hat a va bien thanh hat nhan thori (Th). D.81,6%.

Dong nang cua hat ex. chiem bao nhieu phfuI tram nang hrong phan ra? A. 18,4%. B. 1,7%. C.98,3%. Can 7: Dungproton

bfut vao hat nhan :Be dirng yen d8 gay phan img: jJ + :Be ~

nang cua cac hat p, X, l§n hrot la 5,45Me V, 4,OMe V va 3,575Me V Coi kh6i hrong cac hat tinh theo u giin bang s6 kh6i cua no; Goc hCJP huang chuyen d(lng cua cac hat p va X gclndung bkg: boi A. 45°; B. 120°; c. 60°; D. 90°. Call 8: V~t c6 kh6i hrong m = 0,5kg thuc hien d6ng thai hai dao dQng di~u hoa cung phuong, cung tdn s6 goc 4n(rad/s), XI "" AI cos(Ctlt + 7r 16)(cm) , x2 = 4sin(wt -7r 13)(cm). BiJt d(l 100 luc eire dai tac dung len v~t trong qua trinh v~t dao oQng lit 2,4N. Bien Q(lcua dao d(lng I lit: A. 7cm B. 6em C. 5em D. 3em Call 9: Thirc hien giao thoa anh sang voi thi~t bi cua Yvang, khoang each giira hai khe a = 2 mrn, nr hai khe den man D = 2 Ill. Nguoi ta ehi~u sang hai khe b~ng anh sang trang (380 nm ::::: :::::760 nm). A Trang 1/6 • Ma: d~ thi 171

:Li

x+ :Li.Bi~t

dQng

.Quan sat di~m M tren man anti, each van sang trung tam 3,3 mm. T~ M birc xa cho van t6i co buoc song ngili1 nh~t bang A. 490 nm. B. 508 nm. C. 388 nm. D. 440 nm. Cau 10: D~t mQt di~n ap xoay chieu 220V - 50Hz vao hai dAu mQt bong den 5ng, den sang len m6i· khi di~n ap a hai dAu bong den IOn hon hoac bang 11o..fi V. BiSt rkg trong mQt ehu ki den sang len hai Ian va tAt hai Ian. Ti s6 gifra thai gian den t~t va thai gian den sang trong mQt chu ki Ia

www.hocsieu.vn

A. 114

B. 2

C. 112

D. 1

Cau 11: Hat nhan 2~:Ra dung yen phan ra ra mQt hat a va biSn d6i thanh hat nhan X. Bi8t ring dQng nang cua hat a trong phan ra tren bing 4,8 MeV va eoi kh5i hrong cua hat nhan tinh thea u xdp xi bang s5 kh6i cua cluing. Nang hrong toa ra trong mQt phan ra Ia A. 5,867 MeV. B. 4,886 MeV. C. 7,812 MeV. D.5,216'MeV. Cau 12: Mach di~n xoay chieu g6m di~n tro thuan R = 30 (0) mite nM ti~p voi eUQnday. D~t vao hai dAu mach mQt di~n ap xoay chieu u = 60 J6 cos(l OOm) (V). Dong di~n trong mach I~eh pha ,~ so v~) u va I~ch pha ; so voi ua, Di~n tra hoat dQng cua cUQnday co gia tri A.300.

a io o.

C.150.

D. 17,3

n,

Cau 13: Doan mach AB g6m hai doan mach AM va MB mite n5i ti~p. Doan AM g6m di~n trc thuan R:= 300, doan mach MB g6m cuon day co di~n tro thuftn r = 100 va cam khAngZL =: 300 mitc:n5i tiSp voi tu di~n co di~n dung C thay dbi diroc. f)~t vao A, B di~n ap' xoay ..chieu UAB= 100J2 sin(IOO1t1: V. Thay dbi C thi th~y khi C = Cm thi di~n ap hieu dung V~B' dl;lt ) khang Zem va di~n ap VMB khi do bang A. 30n, 25
Ct;fC

ti~u.Dung

J2 V.

B. 600, 25V

C. 600.,25

(V) vao hai dAu doan mach R, L, C mitc. n5i ti~p (cuon day thuAn cam). Khi n6i titt t1,1 C thi di~n ap hieu dung tren di~n tro R tang 2 IAn va dong di~n trong hai tnrong hop nay vuong pha nhau. H~ s5 cong sudt cua doan mach luc sau b~g

Cau 14: D~t dien ap xoay chieu u

= u-Ii cos(rot)

J2 V.

D. 30n, 25V.

A.~.

2

B.~.

F3

C.~.

1

D.~.

.fi

Can 15: MQt song ngang duoc mo ta boi phirong trinh u = Vocos27l'(ftern, t do bing s. T6c dQ dao dQng song khi
C1,lC

x), trong do u, x do ,bAng A dai cua cac phan tir moi tnrong 1611gdp 4 l§n v~ t6e truyen
D. A= 7l'Uo 8 m6i giay phat ra 2,5.1019 ra la birc xa D, mau tim.

C. A= 7l'Uo 4 2 Cau 16: MQt nguon sang phat anh sang don sac, cocong suitt 1W, trong photon. Cho bi8t: h = 6,625. 10-34 Js ; c = 3.108 m/s. Birc xa do den phat A. mau do, B. h6ngngo{li. ..C.lirngo{li. Can 17: Hat nhan

B. A= 7l'Uo

2::U phan
cua

ra a tao thanh d6ng vi

ala 7,10 MeV/nudon;

2::U la 7,63

Z!~Th. Bi~t cac nang hrong lien k~t rieng: cua hat MeV/nudon; cua 2!~Th Ia 7,70 Mev/nuclon. Nang hrong toa
C. '14,98 MeV. D. 13,98 MeV.

ra trong phan irng phan ra tren la A. 15,98 MeV. B. 12,98 MeV. Cau 18: MQt d6ng h6 qua l~c chay dung

a Thanh
5

ph6 H6 Chi Minh dtroc dua ra Ha NQi. Qua lite eoi

nhu mot con Hic don co h~ s6 no dai a = 2.1O- .K-:-,1 .·Gia t6c trong tnrong 6 Thanh ph5 H6 Chi Minh la gl = 9,787mJs2• Ra Ha NQi nhiet dQ giam lOoe. D'6ng h6 chay nhanh 34,5s trong mQt ngay demo Gia t6e trong tnrong (y Hi NQi la: ' 2 2 A.9,815m1s B.9,825mls C. 9,715m/s2 D.9,793mJs2

Trang 2/6 - Ma: d~ thi 1.71
---------

Cau 19: Chi~u mQt tia sang dan sik eo tftn s6 f tIT chan khong vao mQt moi tnrong trong su6t eo hcfug s6 di~n rnoi 6, dQ tU thfun 1-1. Bi~t v~ t6e anh sang trong ehan khong la c. Trong moi tnrong do tia sang nay se co buoc song 'J..' duoc xac dinh bcfugbi~u tlurc nao: c c:: C D. }.'= EjlC . A. }.'=-"Ejl ; B. }.'=--; I eu f I

www.hocsieu.vn

Can 20: Tai thoi di~m t, cirong dQ dong di~n

i

= 5 cos(lOilirt

+ rr/2) (.4) eo gia tri 2,5A va dang tang.

Sau thai di~m t la I1100s, cirong dQ dong di~n eo gia tri la: A. -2.5Ampe B. 2,S... !iAmpe C. 2,SAmpe

D. - 2,5·./iAmpe

Cau 21: MQt dQng cc khong d6ng bQ ba pha d~u hinh sao vao mang di~n 3 pha co hi~u di~n th~ day bang 300V. DQng co co cong su~t bang 6kW va h~ 86 cong su~t bkg 0,8. Cirong dQ dong di~n qua dQng co la A. 9,SA B. 8,SA C. 14,43A D. 1O,25A Cau 22: Stato ella mQt dQng co kh6ng d6ng bQ ba pha g6m 9 cuon day, cho dong dien xoay chien ba pha tfuJ.s6 50Hz vao dQng ca. Roto 16ng soc cua dQng co co th~ quay voi t6e dQ nao sau day? A.IOOOvong/min B.900vong/min C.3000vong/min D.1500vong/min .Cau 23: MQt di~m M each nguon fun mQt khoang d co cirong dQ la I, eho nguon M met doan SOm thi cuong dQ fun giam di 9 lfuJ..Khoang each d ban dAu la: A. 20m B. 25m C. 30m . .. .D. 40m

am

am dich xa di~m

Cau 24: MQt con l~e 10 xo treo thkg dung tai mQt noi co gia t6c ~~i nr do g = 10 m/s2, co dQ cimg ella 10 xo k = SO N/m. Bo qua kh6i hrong ella 10 xo. Khi v~t dao dQng thi hrc keo C\fCdai va hrc nen eire di;liella 10 xo len gia treo lfuJ.hrot la 4 N va 2 N. T6c dQ C\fCdi;licua v~t la

C. 30.J5 cm/s. D. soFs cm/s. Can 25: Con l~e 10 xo co dQ cirng k = 100 N/m, khbi hrong v~t nang m= 1 kg. V~t nang dang & vi tri
can bang, ta tac dung len con l~e mQt ngoai hrc bi~n d&i dieu hoa thea thoi gian VGiphuong trinh F = Focos 10m . Sau met thai gian ta th~y v~t dao dQng &n dinh voi bien dQ A = 6 em. T6c dQ cue d~i ella v~t co gia tri bclng A. 60 cm/s. B. 60n em/s. C. 0,6 em/s. D. 6rr cm/s.

A. 40Fs em/s.

B. 60Fs em/s.

Can 26: Chon cau khong dung khi noi vS nang hrong trong dao dQng diSu hoa ? A. Khi v~t dang chuyen dQng ra xa vi tri can bkg thi th~ nang ella v~t dang tang. B. Cit dQng nang va th~ nang ella h~ dSu bi~n d6i tufuJ.hOM thea thai gian VGi cung mQt tfuJ.56. C. Khi v~t dao dQilg di qua vi tri can bang thi dQng nang cua h~ 16n nh~t. D. Dong nang 1611 nh~t cua h~ kh6ng chi phu thuoc vao each kich thieh dao dQng rna eon phu thuoc vao viec chon true tea dQ va g6c thai gian. Cau 27: Mau s~c cac v~t la do v~t A. eho anh sang truyen qua v~t. B. h~p thu m9t s6 bUGCsong anh sang va phan xa anh sang co nhfmg bUGCsong khac c. phan xa, tan xa anh sang chieu vao vat. D. h~p thu anh sang chieu vao vat. Csu 28: M9t con lAc 10 xo gom 10 xo nhe duoc treo thang dung tai noi co gia t6e trong tnrong g = 1Om/s'', d~u tren cua 10 xo e6 djnh, dAu diroi g~ voi v~t nho kh6i hrong 1 kg. Gitr v~t & phia duoi vi tri can bang sao eho khi do hrc dan h6i ella 10 xo tac dung len v~t co dQ 16n F = 12 N, r6i tha nhe eho v~t dao d<)ngdieu hoa, Lire dan h6i nho nhar ella 10 xo trong qua trinh v~t dao dQng bing A. 4N B. 8N C. 22N D. ON Can 29: May quang ph& cang t6t, neu chiet su~t ella chit lam lang kinh

A. cang 1611
B. cang nho C. bj~n thien cang nhanh thea buoc song anh sang D. bi~n thien cang cham thea biroc song anh sang Cau 30: Phep phan tich quang pho 13. A. phep phan tich met chum sang nho hien tuong tan s~c B. phep do nhiet dQ cua mot vat dua tren quang ph6 do v~t phat ra
Trang 3/6 - Ma

d6 thi

171

C. phep pharr tich thanh phfuJ cdu tao cua mot chAt dua tren viec nghien cuu quang phb do no phat ra D. phep do van t6c va bircc song cua anh sang tir quang ph6 thu duoc Cau 31: Con l~e 16 xo nfim ngang dao dQng di~u hoa voi chiSu dai 16 xo bi~n thien tir 52cm d~n 64 em. ThO; gian ng~ nhat-chieu dai 10 xo giam ill 64 em d~n 61 em la 0,3s. Thoi gian ngan nhat chiSu dai 16 xo tang tir 55 em d~n 58 em la A. 0,6 s. B. 0,15 s. C. 0,3 s. D. 0,45 s. Can 32: D~ ion hoa nguyen tir hidro dang 6 trang thai co ban, ngiroi ta cfuJ rnQt nang hrong la 13,6 eV. BUGC song ngan nhdt cua vach qUang ph6 co th8 co diroc trong quang ph6 hidro la A. 91,3 run. B. 112 run. C. 0,913 um . D. 0,071 um . Can 33: Cho 2 nguon song k~t hop co phirong trinh dao dQng UI = Acos (stt + 1t/3) va n), G9i I la trung di~m 2 nguon, PhfuJ til v~t chdt tai I dao dQng voi bien dQ
U2

= Aeos(m

+

A. 2A

B. A

Can 34: Ngiroi ta dung mQt IOC;li laze CO2 co cong sudt P=12W d~ lam dao mb. Tia laze chi~u vao chB m6 se lam mroc 6 phan mo chB do b6c hoi va mo bi ck Nhi~t dung rieng cua nuoc la 4186J/kgdQ. Nhiet hoa hoi cua mroc L=2260kJlkg, nhiet dQ co th~ la 37°C, kh6i IUQ'Ilgrieng cua nuoc 1000kg/m3• Th8 tich mroc rna tia laze lam b6c hoi trong Is la A.4,557mrn3 B.7,455mrn3 C.4,755mm3 D.5,745mm3 Can 35: Trong each mac dong di~n xoay chi~u ba pha d6i ximg theo hinh tam giac, phat bieu nao sau day la khong dung? A. B. C. D. C~ng s~t ~~a ba ph~ ba.n~.ba lfuJ~conf suAt mBi pha. Cong suat tieu thu tren mot pha deu bang nhau. Di~n ap gitra hai dAu mQt pha bfulg di~n ap gifra hai day pha. Dong di~n trong mBi pha bang dong di~n trong rnBi day pha.

C. A..fi

D.

°

www.hocsieu.vn

Can 36: MQt con I~e 16 xo gAm v~t nho kh6i hrong 0,2 kg va 16 xo co dQ cirng k = 20 N/m. V~t nho duoc d~t tren gia do c6 dinh nAm ngang doc theo true 16 xo. H~ s6 rna sat tnrot gitra gia do vav~t nho la 0,0 I. Til"vi tri 10 xo khong bi bien dang, truyen cho v~t v~ t6c ban d~u 1 m/s thi thdy con uic dao d¢ng tiit dfuJ trong gioi han dan h6i cua 16 xo. LAy g = 10 mls2. D¢ Ian hrc dan hdi eire dai cua 16 xo trong qua trinh dao dQng b~g A. 1,98 N. B. 2 N. C. 2,98 N. D. 1,5 N. Can 37: Co ban ( Hoi sau thai A. 17,51 nam.

:~Co) la ddng vi phong XC;l co chu ki ban ra bang gian bao lau thi hrong ;iCo con Iai la 1° g?
B. 13,71 nam. C. 19,81 nam.

5,27 nam. Ban dAu co 100 g D. 15,71 nam

:~Co.

Can 38: Doan mach AB gAm di~n tro R, cuon thufuJ cam co dQ t\f cam L va tu di~n co di~n dung C mac n6i ti~p theo dung thir tu tren. GQi M la di~rn n6i giua cuon day va tv dien.Von k~ co di~n trc vo cung Ian mac gitra A va M. Di~n ap S6 chi cua von k~ bang A.80V. B. 100V.

a hai

d~u mach AB la

UAB

= 100.J2 cosrot (V). Bi~t 2LCro2 = 1. D.200V.

C. 120V.

Cau 39: M¢t soi day dan h6i rAt dai co dAu 0 dao d¢ng dieu hoa voi phuong trinh s, = lOcos2;ift(mm). V~ t6c truyen song tren day la 4m1s. Xet di~m N tren day each 0 Ia 28 cm, di~m nay dao d¢ng lech pha voi 0 la!1cp = (2k + 1)~ (k = 0, ±l, ±2 ... ). Bi~t tk 23 Hz d~n 26 Hz. BUGe song cua song tren la A. 24 em. B. 12 em. C. 8 cm. D. 16 em.

s6 f co

gia tri til"

dien ap xoay chibu co bieu thirc u = 120J2 eos(l20rrt) V. Bi€t ring irng voi hai gia tri cua bi~n tro 13. R, = 18 Q, R2 = 32 Q thi dean mach dbu tieu thu cong su&t la P. Gia tri cua Pia A. 288 W. B. 600 W. C. 25 W. D. 576 W.

Cdu 40: Cho mach di~n xoay chieu RLC mac n6i tiep, co R la bi€n tro. D~t vao hai d~u doan mach

Trang 4/6 - Ma -----

d8 thi

171

II. PHAN RIENG

www.hocsieu.vn

A. Chuong trinh chnin
Call 41: MQt v~t dang dao dQng di~u hoa v61 w = 10raajs. Khi v~n t6e cua v~t la 20m/s thi gia t6e cua n6 bdng 2~!Jm/s:'. Bien d9 dao.dcng ella v~t la: A. 4em B. 2em C. lern D. 0,4em Call 42: Quan sat song dirng tren mQt soi day dan h6i, ngiroi ta do dircc khoang each gitra 5 nut s6ng lien ti~p la 100 em. Bi~t tAn s6 ella s6ng truyen tren day bang 100 Hz, v~ t6e truyen song tren day la A. 50 mls. B. 25 mls. C. 75 mls. D. 100 mls. Call 43: Chon cau sai dtroi day A. DQng eo khong d6ng bQ ba pha bien di~n nang thanh eo nang B. DQng eo khong d6ng bQ ba pha hoat dQng dua tren co cua hien tirong cam irng di~n ttt va su dung tir tnrong quay c. Trong dQng ea khong d6ng bQ ba pha, v~ t6e goc cua khung day luon nho han v~ t6e goc cua tir tnrong quay D.DQng co khong d6ng bQ ba pha tao ra dong di~n xoay chieu ba pha

sa

Can 44: MQt eon l~e dan g6m qua du kim loai nho kh6i hrong m, tich di~n q >0, day treo nhe, each di~n, chieu dill 1. Con l~e dao dQng diSu hoa trong dien tnrong dSu eo diroi. Chu ki dao dQng cua-conlac diroc xac dinh.bkgbi8uthuc:

E huang

thang dimg xuong

1

A. T = 2n

B. T

= 21t

~------

C. T = 2n. Can 45: D~t di~n ap xoay chi8u eo gia tri hieu dung 220V va tAn s6 khong d6i vao hai dfiu A va B cua doan mach g6m R"L, C IAn Itrot m~c n&i ti~p. CUQnthudn cam L khong d6i. R va C co th~ thay d6i. R, L, C la cac dai hrong co gia tri hiru han khac khong. GQi N la di~m nfun giua L va C. v 61 C = C1 thi hieu di~n th~ gitra hai dfiu biSn tra Reo gia tri khong ddi va khac 0 khi thay d6i gia tri R. V61 C = CI/2 thi di~n ap hieu dung gitta A va N la: A. 220",'2V B. 110yW C. 220V D. 110V . Can 46: MQt tfun nhua trong su&t co b~ day e = IOem. Chieu mQt churn tia sang trang hep t61 m~t tren cua tfun nay voi goc toi i = 60°. Chiet suilt cua nhua voi anh sang do va tim IAn hrot la I1d = 1,45; nt = 1,65. BS rQng dai quang ph6Iien tuc khi chum sang 10 ra khoi tfun:nhiraIa; A. I,8Iem B.2,81em C.2,18em D.0,64em Can 47: Ban dfiu co mot miu phong xa nguyen-chat, sau thai gian t s6 hat nhan chat phong xa giarn di e IAn (e la co s& cua loga tir nhien v61 lne = 1). Hoi sau thai gian t = 3T thi con Iai bao nhieu phdn tram kh&i hrong chilt phong xa trong miu so voi ban dfiu? A.25%. B. 12,5%. C. 15%. D.5%. Can 48: Chi~u mQt birc xa di~n nr co bircc song A = 546 run len b8 mat Ka t&t cua met t~ bao quang di~n thi thu diroc dong quang dien bao hoa eo cirong dQ 2 mAo C6ng suat birc xa di~n tir la 1,5 I 5 W. Hieu suilt luong tu cua hieu irng quang di~n la: ' A. 0,3%; B. 3%; C. 0,03%; D. 30%. Call 49: Phat bi€u nao sau day la sai khi noi v~ di~n nr tnrong? A. Khi mot nr tnrong bi8n thien thea thoi gian, no sinh ra mQt dien tnrong xoay. B. Dien truong xoay la di~n tnrong co duong sue la nhfrng dirong cong khong kin. C. Khi mQt dien tnrong bien thien theo thai gian, no sinh ra mot tir tnrong xoay. D. Di~n tnrong xoay la dien tnrong c6 duong sue la nhtmg duong cong kin.
"

Call so: Tim phat bieu sai: Hai nguyen

t6 khac nhau c6 d?e diem quang ph6 vach phat xa khac nhau A. D9 sang ti d&i giira cac vach quang ph6. B. B~ rong cac vach quang phd. C. S6 luong cac vach quang pho. D. Mau s~c cac vach va vi tri cac vach mau .

vS.

.Trang 5/6 - Ma d~ thi 171

B. Chuong trinh nang cao

www.hocsieu.vn

Cau 51: Tai 2 diem A, B each nhau 32cm tren mat ch&t long co 2 nguon song dao dQng voi phirong trinh 'U1 = 10cosl00rrt(mm); "2""" lOcos (10Orrt + lC/2)(mm). V~ tac truyen song tren m~t ch&t long hi 2m/s. Coi bien dQ song khong d6i trong qua trinh truyen song. Sa di~m dao dQng voi bien dQ dao dQng cue dai, eire tieu tren dirong nai 2 nguon song la: A. 15,16 B.. 16,17 C. 17,16 D.16,16

Can 52: Phat bi~u nao sau day

dinh?

khong dung voi momen

quan tlnh cua mQt v~t nin dai voi mQt true quay

ca

A. Co dQ Ian B. D~c tnrng C. Co dQ Ian D. Co dan vi

phu thuoc vao S1,1' phan ba khai hrong xa hay gfut true quay. cho rmrc quan tinh cua V?t rlin trong chuyen dQng quay quanh true quay do. ti I~ voi binh phirong khoang each tir trong tam v~t rlin den true quay. do la kg.rrr',

Cau 53: MQt v~t rlin dang quay quanh mQt true ca dinh voi tac dQ goc 28 rad/s thi chiu tac dung cua mot momen can co dQ Ian bc1ng 9 N.m. Biet momen quan tinh cua v~t nin dai v6i true quay do la 6 kg.rrr', Sau 4 s k~ ill khi b~t dAu quay chsm dfut d~u, V?t dat tac dQ goc la A. 34 rad/s. B. 16 rad/s. C. 4 rad/s. D. 22 rad/s. Cau 54: MQt hat co khai hrong nghi mo chuyen dQng voi tac dQ v = ~ c, voi c la tac dQ anh sang trong chan khong. Ti sa gitra dQDgnang va Dang hrong nghi cua hat la

A.l.

B.2.

C.0,5.

D. J).
2

Cau 55: Chu ki ban ra cua Cl41a 5600 nam. Tfnh tu6i cua mQt pho nrong g6 biet dQ phong xa f3 - cua no bang 0,8 Idn dQ phong xa cua mQt khuc g6 cung khai hrong vira moi chat? A. 1615 nam. B. 2012 nam. C. 1803 narn. D. 1900 nam. co biroc song 0,200)1111a mQt co ffin sa 1,67.1015 Hz. Di~n the eire ~ v A.l,7V,· B.2,4V,· C. 4,1 v,.

Cau 56: MQt tfun kim Ioai co gi6i han quang di~n Ao = 0,275pm diroc roi dang thoi boi hai birc xa: mQt
cua

tim kim loai do la:
D.3,4V.

Cau 57: MQt v~t rlin dang quay quanh mQt true ca dinh voi tAc dQ goc la 8 rad/s thi b~t dAu quay nhanh dfut d~u voi gia tac goc la 2,5 rad/s'. Khi toa dQ goc bien thien ducc 32,2 rad thi v~t dat tac dQ gocla A. 15 rad/s. B. 12 rad/s. C. 72,5 rad/s. D. 20 rad/s.

Cau 58: MQt dang ha qua l~c chay dung gio cr nhiet dQ 30°C. Thanh treo qui l~c co M sf. ncr dill
1,5.10-5 K-1.

d nhiet dQ 15°C m6i ngay dem dang h6 chay: A. cham 12,96s B. nhanh 12,96s C. cham 9,72s

(l

=

D. nhanh 9,72s

Cau 59: MQt bachxe co ban kinh R quay nhanh d§.n d~u tir trang thai nghi voi gia tAc goc y. Gia tac toan phdn cua mQt di~rri tren vanh banh xe tai thoi di~m t k~ tir hic banh xe b~t dftu chuyen dQng Ia A. yR~t2 +y2 . B. yR~1+y2t2

.

C. yR~1+yt2

.

D. yR~1+y2t4

.

Cau 60: f)~t mot di~n ap xoay chieu vao 2 dAu mach di~n gam dien tro thuan R m~c nai tiep voi 11) C thi bi8u thirc dong di~n co dang t = I:-;cos((jJt + :rt!6) (A). M~c n6i ti~p vao mach di~n cucn thuan cam L rai m~c vao di~n ap xoay chieu tren thi bieu thtrc dong di~n co dang i: = !~cos(ci)t - n-/3) (A). Bi~u thirc dien ap hai dAu mach co dang A. u:= Uc .;:o:;(wt' -;t/1Z}(V) B. u = fJ" cos(t..tt +:t!4) (F) D. u :: Up ,o~(.wt - .../4.) ('i") c. tl = Ue 'O~(4lt + ",/12 )cr') ----------- fI~l[ ----------

Trang 6/6 - Ma d~ thi 171

nAp

AN DE THI TIlU DAI HOC LAN VII NAM 2012
o •

hocsi WWW.OCSleU.Vn
" CAU

A

_

,

MONVATLY

.

MADE
171
A C C A
A

172
C
B

173
D C
A

174
C C B

CAU

"-

-171
B A B C D A A 'D --

MADE
172
B A B

I

I'
I,

I

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30

C
B

A
D A

B A
B

D
B C B B D
B A

C
D A

C
B

C
D

A
B

B
C

C A D B A
B

D
A

D C
D

B
A D B

A

B
A B D D D
B

C B
D

B
A

A
C D D

B
A

D C
A

B D
A A A D C

C
B A

C
B

B B B D B
B C

C A C B
A

DB

A C C B
D

C

D B D B C

C C
A 'D D B

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

173
D D A
A

174
D A A A

A A A C
C D B

A C
A C

B
A D
C C D

B

C
A

A A A
D

C
D D B

C C D D'
A

C C D B
D D D A -C

B D
D

A
D

C
D

A
A C

C
A

B
B

D
A

D B

D C D
B

C
B

B D D C B
C

B D B
C

B C

A
C

C A C
B

A
D D A

C D D B

C A C
B C A

C B
D

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful