Abstrak Nama-Nama Ahli: ( Zahidin bin Jamaludin, Tan Boon Hua, Lydeneo Wesley, Nur Syahmi binti

Nazri dan Nor Hidayatul Ziana binti Jahari) Pada April 2012 akan diadakan sebuah pameran inovasi anjuran Jabatan Ilmu Pendidikan peringkat IPG kampus Sultan Mizan. Kesemua guru pelatih digalakkan untuk melibatkan diri manakala pameran ini diwajibkan bagi guru pelatih ambilan Januari 2012. Penglibatan guru pelatih dalam pameran ini merupakan sebuah tapak untuk menonjolkan bakat dan kreativiti masing-masing. Jadi, kami telah mencipta sebuah inovasi yang dipanggil “Puzzle Fraction”. Tujuan utama projek ini dilaksanakan adalah untuk membantu murid-murid untuk lebih memahami konsep penambahan dalam topik pecahan. Ini kerana, ramai murid yang tidak dapat menguasai konsep dalam pecahan disebabkan keliru untuk menjawab soalan berkaitan dengan penambahan dalam pecahan. Kadangkala mereka juga sukar untuk menjawab soalan kerana keliru dengan konsep pengangka dan penyebut pecahan. Secara tidak langsung, miskonsepsi ini dapat diubah dengan terciptanya bahan inovasi ini. Apa yang menariknya mengenai bahan inovasi ini ialah bahan-bahan yang diperlukan untuk menyiapkannya merupakan bahan-bahan yang mudah didapati seperti polisterin, kertas warna, pembalut hadiah, plastik pembalut buku, kadbod dan lain-lain. Kos pembuatannya tidak tinggi dan berpatutan serta bersesuaian dengan anggaran perbelanjaan kami. Bagi mengetahui keberkesanan dan tahap kesesuaian bahan inovasi, kami telah menguji bahan ini ke atas murid tahun 4 sekolah rendah. Hal ini kerana, bahan inovasi yang telah kami reka amat bersesuaian dengan sukatan pelajaran matematik bagi murid tahun 4. Kami telah menguji bahan ini ke atas murid yang sama. Bahan ini mampu menarik perhatian mereka dan membantu memudahkan mereka dalam menjawab soalan penambahan dalam pecahan. Kesimpulannya, bahan inovasi ini banyak membantu murid dalam

menyelesaikan soalan berkaitan dengan penambahan dalam pecahan. Penciptaan bahan ini mampu menarik minat murid bukan sahaja dari murid tahun 4, malah turut menarik minat murid tahun 1 untuk belajar topik pecahan pada peringkat yang lebih tinggi.

Mereka yang terlibat untuk kumpulan sasaran ini kerana inovasi yang direkakan ini khas untuk pembelajaran murid yang mana dalam topik asas dalam pendidikan matematik. Kami telah menjalankan kajian kami kepada 10 orang murid sekolah rendah yang bermasalah untuk mendapatkan dapatan kajian berkenaan dengan inovasi yang kami rekakan. Tambahan pula. dan kedudukan rumah nombor. . Kesemua pelajar yang diuji ini merupakan pelajar darjah satu sehingga darjah tiga yang berbeza kelas mereka dan prestasi pelajaran yang berbeza pencapaiannya. Dengan ini. mereka berpeluang untuk membuat tinjauan awal bagi melengkapkan tugasan ini. ruang. Berdasarkan tinjauan mereka. pecahan. Antara topik yang difokuskan untuk pembelajaran murid sekolah ini ialah. Hal ini kerana. tiada alat bantu mengajar yang digunakan untuk menambahkan pemahaman murid-murid terhadap topik tersebut. Seramai dua orang ahli kumpulan kami telah mengadakan PBS di sekolah yang sama.KUMPULAN SASARAN Penciptaan inovasi ini adalah direkakan khas untuk murid sekolah rendah darjah 1 sehingga darjah 3 yang mempunyai masalah pembelajaran. guru yang mengajar hanya menggunakan bahan abstrak dalam pengajaran mereka. dalam topik penambahan. TINJAUAN AWAL Kami telah menguji bahan inovasi kami di Sekolah Kebangsaan Kampung Baharu selama seminggu dalam tempoh menjalani program Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS). Guru hanya memberi latihan dan soalan-soalan kepada mereka dengan penerangan yang kurang berkesan. kebanyakkan muridmurid di sekolah tersebut kurang menguasai topik pecahan dalam matematik. Mereka telah membuat pemerhatian semasa proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) bagi subjek matematik di kelas tahap satu. penolkan. Oleh sebab itu. kami cuba untuk menguji keberkesanan bahan inovasi kami terhadap pembelajaran murid berkenaan dengan topik pecahan.

Meskipun soalan yang dibekalkan hanya melibatkan pecahan yang mempunyai pengangka yang sama tetapi murid masih lagi mengalami kekeliruan ketika menjawab soalan. Setelah tamat. kami sekali lagi telah membuat analisis terhadap jawapan yang telah mereka berikan. kami telah menyediakan 10 soalan penambahan pecahan yang mengikut tahap sukatan pelajaran murid. kami meminta mereka menjawab soalan secara terus. hampir keseluruhan murid tidak dapat menjawab soalan dengan baik. Berikut merupakan helaian kertas soalan yang telah kami berikan kepada murid-murid sebelum dan selepas menggunakan bahan inovasi kami : . Hal ini menunjukkan keberkesanan penggunaan bahan inovasi kami dalam pembelajaran murid yang berkaitan dengan topik pecahan khususnya. Berdasarkan semakan yang kami buat. Mengikut analisis yang kami jalankan. murid-murid dapat menjawab soalan dengan baik dalam masa yang agak singkat berbanding sebelumnya. Mereka sebenarnya tidak memahami konsep penambahan dalam pecahan dan menganggap sebagai operasi kompleks. Pada mulanya. Setelah tamat tempoh 30 minit yang diberikan. hampir kesemua murid dapat menjawab semua soalan dengan tepat.PELAKSANAAN KAJIAN INOVASI Sebagai permulaan perlaksanaan kajian inovasi kami. tanpa menggunakan apa-apa bahan bantu bagi mendapatkan jawapan. Kami dapati kebanyakkan daripada mereka mengalami kesukaran untuk menjawab soalan. kami telah menguji murid-murid dengan menggunakan bahan inovasi kami. Mereka mengambil masa yang agak lama untuk menyelesaikan setiap soalan. Sebahagian daripada mereka juga keliru untuk membezakan antara pengangka dan penyebut. Kami terlebih dahulu memberi mereka soalansoalan yang sama seperti sebelumnya. Masa 30 minit telah diperuntukkan kepada murid untuk menjawab soalan dengan menggunakan bahan inovasi kami sebagai bahan bantu mereka. Berdasarkan pemerhatian kami. kami memeriksa jawapan yang dijawab oleh murid dalam setiap soalan. Kami telah memperuntukkan masa selama 30 minit untuk murid menjawab semua soalan tersebut. Cara penggunaan bahan inovasi telah kami terangkan kepada murid-murid sebelum mereka menjawab soalan. Pelaksanaan seterusnya. Hal ini dapat membimbing murid untuk menggunakan bahan tersebut dengan betul. Kami telah memilih 10 orang murid tahun dua yang mengalami masalah pembelajaran untuk menjawab 10 soalan yang telah kami sediakan. Kami telah membuat pemerhatian semasa murid menjawab soalan.

Berikut merupakan analisis data yang telah kami kumpul hasil daripada soal selidik terhadap 10 orang murid tahun 4. Berdasarkan jadual. hampir 70% daripada responden yang telah kami pilih mampu menguasai topik penambahan dalam pecahan. seramai 3 orang murid yang mudah untuk memahami topik pecahan yang di ajar oleh guru mereka di dalam kelas.DAPATAN KAJIAN Berdasarkan pelaksanaan kajian kami. Tidak 5 7 6 2 3 2 4 1 . Seterusnya. kami dapati bahawa penggunaan bahan inovasi kami banyak membantu murid-murid dalam menyelesaikan soalansoalan yang berbentuk penambahan pecahan khususnya. Melalui soal selidik. hampir kesemua murid menunjukkan minat dalam menggunakan bahan inovasi tersebut sebagai bahan bantu untuk menjawab soalan pecahan. hanya seramai 4 orang murid yang dapat menambah pecahan dengan baik sebelum menggunakan bahan inovasi kami manakala murid yang selebihnya tidak dapat menambah pecahan dengan baik. Situasi ini dapat dilihat apabila lebih ramai murid tidak dapat menjawab soalan penambahan pecahan dengan baik. Dalam pada itu. seramai 5 orang murid suka akan topik pecahan. manakala 5 orang murid lagi tidak gemar akan topik pecahan dalam matematik. tetapi terdapat 7 orang murid yang sukar untuk memahami topik tersebut. Seterusnya. kami juga telah membuat soal selidik ke atas murid-murid yang telah menggunakan bahan inovasi kami. Sekolah Kebangsaan Kampung Baharu : Bilangan Maklumbalas Responden Nombor soalan Soalan 1 Soalan 2 Soalan 3 Soalan 4 Soalan 5 Soalan 6 Soalan 7 Soalan 8 Ya 5 3 4 8 7 8 6 9 Jadual 1: bilangan maklumbalas responden Berdasarkan jadual di atas. Ini mungkin disebabkan cara pengajaran guru yang tidak menarik dan efektif.

Di samping itu. Ini dapat dilihat melalui jadual di atas seramai 7 orang murid yang bersetuju dengan penyataan ini. Alat inovasi kami dapat membantu murid-murid untuk menambah pecahan dengan mudah.Berdasarkan soal selidik yang dibuat juga. Seramai 6 orang murid bersetuju bahawa alat ini dapat membantu mereka untuk lebih memahami topik pecahan. kami dapat mengetahui bahawa seramai 8 orang murid yang mengatakan alat inovasi kami amat menarik perhatian mereka. kami telah membina graf bar seperti berikut : Graf Bilangan Maklumbalas Responden 10 Bilangan Maklumbalas Responden 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Soalan 1 Soalan 2 Soalan 3 Soalan 4 Soalan 5 Soalan 6 Soalan 7 Soalan 8 Nombor Soalan Ya Tidak Rajah 1 : Carta bar bagi bilangan maklumbalas responden dalam jadual 1 . Ini dapat dibuktikan apabila hampir kesemua responden berpendapat bahawa alat ini perlu digunakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan bagi subjek matematik. Bagi mendapatkan gambaran yang lebih jelas berkenaan dengan bilangan maklumbalas responden. terdapat 8 orang murid yang suka menggunakan alat ini dalam pembelajaran mereka.

Melalui pemerhatian berdasarkan carta bar di atas.5% murid yang suka akan alat inovasi kami. Analisis data ini dapat membuat kesimpulan bahawa bahan inovasi kami mampu menarik perhatian murid-murid untuk menggunakannya. . dapat dirumuskan bahawa terdapat lebih kurang 37. Soalan-soalan yang dikemukan juga lebih banyak berkaitan dengan kebaikan alat inovasi kami. carta bar ini dapat menggambarkan keberkesanan alat kami serta kejayaan kami dalam menarik perhatian murid untuk minat terhadap topik pecahan khususnya penambahan dalam pecahan. Walaubagaimanapun. Justeru.5% murid yang tidak suka dan gemar menggunakan bahan inovasi kami. sebanyak 62. Bagi melihat dengan lebih jelas bilangan maklumbalas responden yang bersetuju lebih banyak daripada responden yang tidak bersetuju. Di samping itu. kami dapat lihat bahawa lebih ramai murid yang bersetuju dengan bahan inovasi kami. ia juga dapat membantu murid-murid untuk lebih memahami konsep penambahan yang melibatkan pecahan dengan mudah. kami telah membuat carta pai seperti berikut : Ya Tidak Rajah 2 : carta pai bagi bilangan maklumbalas responden dalam jadual 1 Berdasarkan carta pai berikut.

nazri@yahoo. Kelantan : Menunggang basikal & melukis : 920126-03-5754 : nursyahmi.NAMA TARIKH LAHIR ASAL HOBI NO.com . KAD PENGENALAN EMAIL : Nur Syahmi binti Nazri : 26 Jan 1992 : Pasir Puteh.

com . Selangor : Melayari internet : 920629-10-5566 : gilaksudaaa@ymail.NAMA TARIKH LAHIR ASAL HOBI NO. KAD PENGENALAN EMAIL : Nor Hidayatul Ziana binti Jahari : 29 Jun 1992 : Sabak Bernam.

NAMA TARIKH LAHIR ASAL HOBI NO.gdin@ymail. KAD PENGENALAN EMAIL : Zahidin bin Jamaludin : 07 Julai 1992 : Kota Baru.com . Kelantan : Do assignment : 920707-03-5357 : idin.

Sarawak : Bermain permainan komputer : 920325-13-5539 : tanboonhua@ymail. KAD PENGENALAN EMAIL : Tan Boon Hua : 25 Mac 1992 : Bau.com .NAMA TARIKH LAHIR ASAL HOBI NO.

com . Sabah : Membaca buku : 920327-12-5561 : absolutezero_27@yahoo.NAMA TARIKH LAHIR ASAL HOBI NO. KAD PENGENALAN EMAIL : Lydeneo Wesley : 27 Mac 1992 : Kudat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful