You are on page 1of 19

First published 1989 Reprinted 2007 © Goodword Books 2007

Goodword Books Pvt. Ltd. 1, Nizamuddin West Market NewDelhi-ll0013 email: info@goodwordbooks.com www.goodwordbooks.com
Printed in India

~

"1 571 t. ~ 3f(if -q ~ ~ ~arr. arrcrf;tl<IQd d ..~~fd attt
\iIT'~ ~
\rntT: ~ ~

~-~

~

'i5+=qc:ij("~("~I~

~

qij("~q ~

22 .. al<IQijl'1 ~~

attt 8 \iff 632 ~ dlY;dq(~. ~~~~ iR ~ 3fT1f !(1I'1ijl( attt~~q3lI*tfq;m1ft.

t.

m cm-iT ~
(if1J(IT.

~~m~!(I~Qd

~

'Jii"qltf\ ~ ~ ~ ~,

h~cRt
~,

~

3RR~,

m~, ~
~

antrcf; qm~,
tql'1ijlfl, ~

'1l<iiGld

m

attt

~-~~ ... '"
~

ijt('nft~dl,

~~~ri.~.
~l<d fI'1 ~~,

~-m-,~
arrcr~~ath:-~ qo11~$IIf.:tq;lJ1U-q \

ql'1cf1tt q<Iq;ltlOl ~

ij'ql11d t:.ttPctdfCI Balanced (

Personality)

iPl<T \ifm
~

~
~ ~

firtr ~
¥)' ~

~

ar:AT ~ 1l m- ~ ~IISlI::qI( q 31t:;1~I* ~, q¥,f\1li1' • tromrm~, ijl<'1lffl~,~, 31ql'1dC:I(, ~«~m~,
a1lttfl~dl attt~t~~~~. \tTlT

'il<+=qa

m 31«i("~1~

f ~ 3f(if

if; ~

31lqtft(

'tTR ~ ~

~~m~
~ 3fT1f
~~~ ~.

t.

~

;rn:r '3f(;-3Jlfr;r' (~

~~ q 31QI'1dijl() ~

(l!iIijl~~-~, a1i!.dlf~iI ~ ~

I. ~
iR ~

91)

25 ~cIiT~-q~

anq;fmft~m~~~
~ ~

~~

iPl<T ~:

3

~~ '1f1..q4 fiR atWi("i11 qij' 'iCfilili11 ~~-« \fr fcI;lrr ii1'I'tt ~ ~ I(I c;tid, ij 001'1d I, ~, ~ ~ af.ir if iIl~. ~cfr-q;mr~ ~lfgFf~ aft\~~~~ . ... 3IGf_dlfi;til ~ ~ ~ ~~ if onff ~ ~, ~ ~ if ~ if .fitfllij ~ ~ ~ mfim'~. ~ ~ iffif triT ijjij If{Cfi at'1if if ~~, 'if.:t~I~ ~~q;gtiff. ~~ ... ~~~~~ ~aR~~ atl4if{4i ~I~~d ~~~arrm, ~'1f1 ..q4 fiR3I~("i11 ifmnt~t, ~~if~~~~t ~~~~if~~~fiR;r~d'!.~~ cfr aRrrURUT 41H~dl~ ~ ~ ~ q;lq~l~ cfr ~ llmT

m

~!.

~ •.Ikf'{-~

cf; ~

~ ~~

~:qd

~

~~ ~ ~ ~

~.

antr ayq;ft ~
iF{m~.

~

timrnrait cCr ~
if

~~

cCr '3lI' it ~~ ~ ~ 1fqf ~. ~~~~lllqlf) &l1'1el'1 ctitfcnT<rr~'I~~'1'fu1t lIR"f cr Iii I~ ele fimT, iIft;q; arrcr it afrr arrcr q;r ~iI(efd '4T ~ amrr. arcr ~ ~~, ~ afI7 ¥lq~lcsfI cCr ~ ~ ~ mt lftcfi ~a ~ Tfci; ~. ~ ~ ~ m'$4i'" ~ attt tt ~ tit~. ~ .. -~ ~ m ~~~mr~~ftnrr, \ilTm~cfr~<illcfI cfr~ ~ \iffifT ~. ~ ~ f.rcm ~ ~ 3Wf 3A'ft W-~ cf; ~ ~ CIi11f - um iF{ ~ ~. arcr ~ '4T ~ 1fqf. 3fiI' 3Wf ~ -~ ~~ ~if,¥~,~~~~~iRflR~iff.~fcI; ~ <flU t? arrr liel ~ ~ ~ aft'{ atlijQI'1 tR 1jtt ~ ~,mm if arr'1'-lfl'1'~. ~rf;~·mm if am~'1 ~ attt ~ mlT-~jijl~t'I if arq;fr ~ iI"ifA ~ ~ ~
25;m;r

iff, ~ ~ '~II'1el'" ~ W ~fCfitrr.

m ifN ~ fct(lfld -m-

3Wf~cf;~~:in:tI'1el'1

nrct ~ ~

if~~.

fljijlf(Cfi ~ flli1~ &llfa¥f1 (~)

m-Q'fr ~

itT ~

~~

cCr

m qli1el(

*~ ~

4

am- trm.T cR ~ ri if'U ft;nrr. ~ ~ (fr;r ~ m-~~, ~ ~ 1ffiT ~ ~ ifl1f firu~. atTtf mJ_ am- qr;ft ~ em ~~. ~ *m am~~ ftI; ,(f1IHlI;fl·

*~

'q"{ ~

~~ ~
~

~"fll"'j ~.q~r~4ft

~ ~~

~~4i4id

~,

~amt ~

'q"{~~.

~

~~1;(CR:~~,

~~~!

~cm~,

ftI; ~ "(if, q 3ItR
~iRfT

at'ttallfl+il.,

~. ~

twilc~, am-~~, tfr. ~~lR~*~.q3ItR~q;r~..,.trr~
¥fT. ~

aml, •

qr;ft ~ ~

~ ~~ at'ttmJ_ER+t" ~ ~ ~ "@1tf-~ q;r ~ ~~ * ~{f1lfdl" atlfl+il.,

(1flR ~

arcr arrtR ~
¥fT

..am- ~
iff; ~

~~ ~ &ltfl!fT
~

~m~
~

~ ~.q

~

ftI; ~

~

~

~1~1Th; ~ ~~4ft ~4.1A1t) ~~~ .qr~~~ ~~4ft ~, ~ iff; 'U. iff; fCf~ ~ ~1~4d q;r~ 'U. atir~~~of~~.q~ ~, ~ fI\ij4Idl, ~ ~ 'R ~ ¥IT. \ill f4;(~j( at'tt ~

rio

cR ~

or ~ ~ ~
~
ifOf

~

or
arcr
iff;

crcti 41cf~d"

~-m~

m q;r ~
t- 1IT~
-q
~,~

at'tt ~

*~ 1T4T
~ ~:

gq;e 'U. ~ ~.~

tmrr ¥fT,

*~ q;r
~

iff; 3fGf ~

~,.iff; ~

flifllf'<4idl at'tt ~fit41cf1 ~

\("4tl., lR

.~~"(f;\iffiIT~.

*~ ~~

~ \iffif

fWt ~
~~~~~.qmrr~,

~ ~ iif.:l41 cfI ~
.q ~r~4ft

crcti-gr
~.

~

tR: iff; ~

atR -gr ~

tR:

41\ij.l(~ (OJ1ffi1'
tR:~~

q~l&ilij{-~

# ~ ~~iff; 3ItR"(if ~ iIffi q;t, ~
iff;

m-

at!'ft1q~ ~

*~ ~ ~

fcI; ~

3l1Rt ~

- q"{&' q;t (trr'fr

~
'q"{

~ ftI; $" cit
cnTd'

atk+ifi4 It ~ q ij I, atk+ifo;id.,
~~ \i)~(<iI'

1IT ~gn1f) ~ ~ \ifir ftI; iff; ~ atR ~ ~ ~ fcI; iff; wR-~ ~
~.
5

*~

'lIT'ft ~

q;r q'JilcU<~

~

~', ~
I~

ftr-r -mf W
m~

~

~

fq;~~~crcwr~~~~~~~fq;~ "{if t ijilifl'"li~ (ij<~~~ft)

~ m.~

m~, ri

a{tfflT~m~,

q;r

6{ ~~~

11~ fq;Cffl' ~tft-q
qffi ftr-r'
q;r~~~ ~,~q;r~

m

cf;

~~ll~~ijilfl~lfI

~~m~fq;~at'"f{~~q;r
am-~q;r~~3lR~,~q;ratffd€it~~~
~~,

or w ~ ~ ~

ijil4ifld (~) ~

t +ii1lijild, attA aJr:r t +ii1lijild a1\'{~~ ~ ~ ~ t lii1I¥ld -q~~W~~, a1\'{ ~lif{f{iji q;r TJ m cf;.~ Cffl'uR -~ cfi ~ ~ CfCRf ~ f1;rlrr ~:~Tf:g"{mm~~
~

q;t,

~~~cf;~~q;r~;nff~~~,iIft.q;m~

~ 3F!"1fd cf;efrq t ~
~q;r

* at'"f{ \itT ~ ~~m~, ~~o:ij~ft
31Ttti6 ~
ar.f"fu~ ~ ~ ~~
~,

~~lkll-~~aNofi

~1~4d

~~~,

~

tfT,

m ~Cffif ~
~ ~ ~ \iIT ~

cf;

~~~~a1\'{~cm;

~.~~,
;nff ~

~;r~~m
~~

~ tfT, ~
~

~ 11 qm ~, ~

~

~~ ~
t~

~~

~UiCUll~ifRrq;r
mep:f

~ qrofr t, ~
q;r ~ ~
~~\ifGr~~

~~cf;

~m: ~
aAofI'

~

~~.Ik1f1~

~
~ ~,

t ~ ~~Ikll-~ atR~atl*m~~~~~,
~ a1\'{ a{\if"{ -~
~

aJr:r'R~~WR~~~W~*fuqr~a1\'{~~,

~lT"{tm~o:ij~ft atk~~~~~qm~m ~, 3fir antffl ~o:ij~ft~ 'CIlntmrtIT~, ~ 3{l1f

am: cnft ~

~r~IIf;j4d q;r
~ ~ ~, ~

lJi, ~

311lf 31'1VIT ~

~

'i1lTT

\3&¥fIii!',

m~, ~ 3fir

oq;;rrarr
6

~~ a1\'{ ~atl

qlfd~q; ~ q;r ~~~;

f1n;r

m

~

-m ~ ~
~ if; ~
_1<lq~

~~tft q;m 1JlU ~

~~
'~

ar-u~.
~ ~

atl\1lijii'1 ~

[Akhirat ~-Gri;r

~ t. cnr rn- m \ifmT t ~ ~ ~
~

~

~

Oriented Life)' q;gr ~ t. itm ~ 3PAT -gt itm ar-u ~ ~ ~cnr atlft;t(d ~ ~ ~ ~ t. ~ ~ -q atlf&(d -gt +i~(=CCQuf m . ~~

-q ~-~

-mft' ~. ~

m~

ftj..i=l4f1 Q(\'11iji+i@l ifrcr;r 'lIT

m
~

~ t.
~

'(ffi1f

m- ~

t. CW; ~

if; ~

~~

~onff~
(flfTlf

~~

CIiT ~

am:fnrq; ~

lJ,qi ijijl(\iflcft ~

ijjijlf(iji ~-~

if; f1rct ~~,

~

cNffl~l. d"lnlf

~ ~ ~ ~ ~~1f1 CIiT ~ ~ ~~ ~-qCW;~~t~t~~-q~~CftUWrr. ~ m 'lITTIlT, ijil+iCllcfl m'lIT i1lijillfl, ~iHi=lfd1 ~ ~ m 'lIT ~(Iqfl ~, ~ ~ "\1IT ~ it 'lITatli'tl~i1I, ~ CIiT ~ it 'lIT '1~"d CIiT, ~ ~ -q at Ifiji (d CIiT t:IITi1" ~ ~ fcmrctT t. ~ ~
alli'b (d CIiT ~ ~ atq~di1 q 'iOTflU \£h(' CIiT ~ ~ \iffiIT t. ~ji'1 ifq; araT ~ cnr ~ i11f4;iji m;:rcr iffirr t, lR ~ ~ ~ iffiiT if; fi;ro: t;j(\1i1OS ~ ~, ~ Q ~ ij (14)1( ~ t. \ill at If& (d ~ d I("1* cm;fi iff. iffiiT -q atlf&(d CIiT ~(Wj~fcfl ~q;lfit \iffiftt ... if
~ ~ q<ffl

m ~~. ~

~

if; ~

atTdT

t, ~

ltri \RITi'lT ~ .
~

~ri-ri ~ q;gorr~t.
~

m~ m ~ ~
m"
~ fmm;r ~

m-

m
~

"(Ilf ~

am ~if; ~

~

~cf;\ijid ~ ~ it~dtli1

~

~.

~

-qRif;~~if;~~mw;~~t.~~~~m

onff t. ~
~ ~

~ t. ~
~

m, ~
CIiT

~R:4f1 q;r q q;lf ~
~

m- ~ ~
1l'lIT

mm onff ~~.
7

q4Ikf'(-~ q;r aqf.ldeq ti5 ~ ~ \ifif ~ ~ r$r ~

t.
if

m~ -qm;rr

q4Ikf'(-~

~ \ifGr ti5 gcQIijid

m- ~ ~ ~

tnt m CW; ~
3tT1f ~

~ ~~4fI cit ~~

~, ~ anq 6U ~~, r(; ~ ~~

~am--am-~arr
~ tt, ~
~ ~

m- anq ~ m ~ rn~. arrqq;r'~
~
-~

m~ aUClii&fr ifif ~
~

~

f.im

--«;:;pi ~ ~

~

~ atfd4.19i1< (~~1jjfvf;rr ~15Ilrr~) tmrr. ~ ~ ~ ~ amr ft ~ ~

~;:q€'4l

~arr ~ Wrr.
~

'CIiT ~

FtI; ;raft fi("('1R'1IM ~

if ~

~n~. ~mtR~~mlJ1IT. ~-~ "" ~.r(; tmf ~ m m~ ~ ~ ~
iffif atNCf; m-vr ~ ~ fltfq 1CIi (~)

lR ~ ~. antA t!;t1~'t1

(mft) ~~.

~

atR w
~

C1iiIT :
~ ~
Gm:~~

am- ~lU Iid

~.

cf; ftr.r ~

~

q;r n if

3t1"CR t!;tI~iil

q'J1IT.

tmrr m 1l

{ft' I1ifqlCli ~ lIT'<ffi'. ~ 2~)ff;~~~~ifif~ ~. ~ antA

amt, ~ ~~. ~~ ~~ ~ \3\9 __'11'! 'J1T'f1JT ~ cm;rr 'IT. of ~~ ftRr q;{df 'IT. ~
~~~~.~'mlfOT~q;r~~sT~.{ft'

«ii~I'1, antrcf; G44d~'1 ~

am- (fq'f1T ~
~;f

~

~ fiR ~
~

~6d ~'1 'IT, ~ foUUl4d f& t'11 q:;

~vr

mr tft" FtI; ~

awrcr:

~ff;

41
'CIiT iffir

~ antA

C1iiIT:
t~ ~ ~

¥l4liid ~ ~~.

«1t'11'fit;1l~

~~."
m~~ll"CkI:rT'(· -~

~ ~mfitffift atNtiit ~-~

~ a1R~~
antrCfi) ~

amr ~

~~
iffir.~

~~

a-at tt.
~

ff; 01i ~

atN~m~~. ~ ~ cmrt: ~ ~ ;riff ~

~. ~~

tm l!3IT. ~ ~
~
~ ~

~41k1'(-~
~

~f&:tl41 ~ ~ ~ ~¢jt!(d attt d'1(fa 'IT. ~ "1T1f 3t1"CR (~ ~IkI ( I til ii) cf; "ffllf 1R I til fj "(lgf. 3fiI" ucf;'

cl ~

~ -q 1fIfurr

' II

x

' II

m

e,

wrri oTarrtf~ ~ ~ fq; .q:~ fW. arrtf'lilt! .. q,l ~ .q:~ ~ attt ~ ~. 3f"{if rt ~ Idlfilq; is.,t! .. q,l ~ ~ ~ ifm FGJro - 31t=f -~ f1T;r ~ aimtT fW lllfT, ~cw;~a'~. ~~~~~qc:;fr~. ~~t~.q: arcRR ~ q;r ~3TT ¥U. arrtf~ q,l *~ ~ * ~ ~ aftt cnrr dan ~ anW aft"{ ...-rq; .q:~~. ath: .. .. arrtf~~ofanrffrt~*iitJq,\c;~~~. ,lilt!q ri~~*~~fq;~elim~(~632).q:~ ~ it lllfT. arrtf~ ~ ma- q,l ~ ~ ~ ~. l'f~aiT.q:~41"iiCl-~~31Tlf~~~~~ f.~~,~mcr.mt,~em«lath:~~tTg ~ ~ 31Tlf iWf~ tffifi~.~wcf; iiClcNJ_c; ~ ~ ~q;r ~~Wl";nff qm. arrtf ~.. f tR arrqcf; lfU~ ~~ ~ ~ f: t~ .. ~~~, ~ 'liltlq, ~~ma-~~f. atm -«~t, ~~t, tR~m~iffif;nff~~
" \ifiI'

3fi{

m' q,l ~

,lilt! q rt ~

~

15IiI"( ~

~

'(inlf

* *~ ~
m

mm ~

~q,l~it.

~. ~ ~ .q:~ ~ ~ ma- eli~ t. lfcft;f eli 1ij(Ot"I~ ~ ~ fq; ~ ~-~ ~4f."iiC( ~ ~ ma- *~ rt fi3TTt. ~~iffif ~ .. if60 GrtT ~ ~ ~~ ~ ~~ ~~4d rt f&i'1I4i ~. '" ..

~

fa'iJ '4lilg)q q;r ~

mm

~3TT, iSf14iI¢ t lIAr ~ ¥U fq;~-~

~ fa'iJ ~-~ ath:~-~

antR ft

q,l \if1rr

~... aftt~.q:~~~ma-t~;nff~. oT ~ ~ f.11t1l~qr .q:t~ f;t1l1l~4i f. ~q+t"~ moT~~. ~ aftt tWIT ,fa ~Iij .q:l'f UiiU .q:~ t: ~ ifn anq ~.q: it. antR m mza q,l ~.~
9

m~

fW aih: ~:

~

m~~~
~.
C-

It~ qijil alall. ~ tR antR~: it ~ ft ~~: ~ if;~, PI' ~~q;{~. tt awl' ~;r~) antR qI(qllU: ~~t~qq-~~
~, tR

fu1rr. ~ m~~:it~~

~~:

it~~
\3dl~all. ~~~:
\iJlIT~.

(tlJit

it

"fl:d41~

(~~

~ ~)

cit ~;nff~.
ir.f
q;{) ~.

~~~~;rgr~~q;)t~am-~ if; aft:q "fl:d41" if; m1f (tlJit ~f!tItsC!
31N

';fl(QI41:

m qs) ~
cit ~
~

~

~

~

~

gr ~
~

~. ~ it iIiff~,
~ m1f

~
3Ji{ ~

it iliff ~,
~~
~. ~

ECIi'tftij; ~ ~

:m emf
t~

t~ ~ ;m
m1f.
~

~ etT ~
it ~

m~ ~
trarr. ern~~."
~

qm ~

trarr vtt. ~m'CRi'tT~.
ll1rr:

al'Nil~

~~,

~

C4ijR1'f qu \lUI" ...

~~m~~~.

"1):

m m ~!"

* ~iffif*~~~~
(~)
'1tii'tQI'1

(mrraft)

.

m~ ~ -«~~,
W~
~~

~d 1C4-ft Cf~:qIt1lq

*~ :m~*6{-«~~
3fGJ. ~
~

am:~:

ij(>i't(>i'tIM ~ tI~~Pl-«!~ arq;ft ~

0fGft

~jqq;1 ~

W

~ OIECtilij

"m.r m attt ~
q~

attt~tR~~.

mqs) ar:A thT ~

~ ern~

orGft ijR1R1lgl

qq- w n t ~ ~ mtift ~
~ ~ 1111*1441 "f('Il~ ij(>(1(>(1IM rifif C4ti(>(1'f ~~~.

c:NOtI~1 q;{

m qm ~ ~ ~ ~ t :m m~ rn~
~
~ 10 ~

~~ 'f1i't<=1 'itii't'fI'1 ( '1ij(1'fI'1 ffi' etT t. ~ ~('f141: 'iflIT

~?"
'\3'tt'~~

iff ~

t.
~~ifR

:m Ofift

*~ ft, "~~
~ ~-Tffi: t!"

~~t~~~~qfr.~anrr~'#twrij1f~~. aNt m~ ftr.f _ ~ ~ ~ ~ ~ ~ arrcrtF ~f1 \101"{ lift. q;cd ~ ~
3fCrrq;U." ~~~:

am:

*~

an 1Ttrr.
~

q;oh: ~

"~It1t'1i1

r.fir ~

~
tR: arrqq;f ~ ~m.1R

~
~

~

~~
atm. ~

~
~

mvr ~. ~

mer. ~
~

~~~ ~
iI"{dlq

cA- i4~d¥f11ift

~, "aNtffi'qR~~ftr-r~f,"

~t.I+iI{-~~'1fqi(la~.
~

~~~~

ftn~~~':fi(+i141:

~

~~~~~.

~~~tcm~\itTarr~~~~~ ~ arcrr q;'{ GT. aItt afm' mar

m~~*~.
cit ~
(fq;

~ ! ~ aItt 1fl; .. \i)"(d¥1~ ~. ~ ~

aftt

~

0ii:14tfl

*~ *~ ~ a1tt
~ ~,

(<'ftl1f1T40 ~)

~tl+il{ -~

aror ~ ~
aft";f ~ ~ ~

Plift;tfdl'1

~~q;rorrantrcA'~~~~~~.arrq~~~

*~ *~
F'9~tfl ~ ~
anqqiT

qil +i41if1 fm;fr GR

~

(jj'J'q'

1f'((.~q;r~ ~
tR:
~

~ri ~ ~

mo ~
~~

atm:-~~~~
Ei~f'Gc41 Glld:;ftd if; ~ cIfr ~flt4d t am( at ~ 1fl; ~

~;rtff ~.

~ Iif;r ¥1ij\:ju;,~ m"<r:1f'((fc¥~

mmn (Cf'\i! ~ tJrift) ~

31N~~f
~

*

~ (~) if; ~ Igiiqd i4lq"_C: ~
~~f~"~(ri)~~lRtR:~~~

*

1R~ 1R ~ ~

t·~ m- tR ~ ~
~~.
q;'{ ~

m~~~ffcf;
~

~

ariu'

f ~m
fir'1' ~

~ aitt~

"R

~;nff
~. ~

m~.

~ tmft' eft iff; ;mg;r ~ cHqj\itl @C!€llidl ~ f fcf; ;raft ij("<'f~1@l1 ~ qij("(1¥1 ~
11

~

airl q;'{ ~

mr.q ~ ~~; ~ ~

~ar;~~~.
~~cm*

~ q;f~, ~~! ~-AA~ ~ ~ fq; antr ~~~ \\it\<d f. m.q~\iI1rrf;~.q '!fl<'t¥f .t$t ~ ~ am- tcrUUt~~ ~ ~ ~ t$t~ m-iRftttT~~~~~.q~~.~~tft\~ am:~lRW~-m~~cw;~;nff, ~f.1Wf aq; fcI; q;w ~nf\q~'w~~~arr fcI;~ ufR: lRdrf;q;g~

m~

..

W~t$tqram:314\Qd cw;~ q;f ~ ~ ~ ~ ~('4ii'1 3fT1f ~ t$t~ ~.
GUO ~ 3Ri W ~

q;f~~~,
mmif ~

rim.q ~ t." ~

am ~~rrn-cm*
tfcl; ~~

~*~q;ffimTv~t. wmr t. lR arrtf ~ * ifN q;)l ~ 311 I, q;)l ~ am: t11:q., amu. m- antrcir ~
~~w
mfi«riftmt.

mr

~, CflIl fcI; ~ lJTi'1' qm t, cw;f at i «P(¥flql, "lJTi'1'ttT ~wt

mamrr,

tI'i6~'1Q, ~l)~~g.

~

cnr ~,

~~,

"iIlff." ~~,
~

"~Gf(ffiif

~

~

~,

"CflIl?"

qq~w~'i{Ut~;nff~."
~ fcI; ~

~~.*

awr~~~~ am:~ amrt$t~ am:~ t$t~ft~.

am:~~~t." ~ \1~PRqq rniIlff?" m- q;gr, lf11i{¥f' t fcI;
II~

a-u t, if at ifN W

mer am: t$t~GR wff ~. i1fiO q;lfam-rn. .. aT ifq; iR ~. ar:roft 31H'11:q.,1 iflmf if~. q;qi- ~ ~ q;~ ~fiI;t~w~ifam:~~~~_if.~ ~
II~"

awr lR ~

wnw ~ ~ ~

~ fcI; awr fit.,Qdl,

~

riar ~ .. m~ ~ri
~ iRT tr

l!ffiIT ~.

'lIToft .q ~ ~ 311lf ~ amr 'lftr antr~~~

*

aT

~~fq;~~t{;t~~
~ ~ ~ ~

"i~ ~

*~.

am:~

~

iIR ~
3fJtf ~."

m~ of ~
~

~fcI;~

tr ~. ~~~w

m tr 3{111c(; m ..

iffif tR

31ftIt CJilIT,
q;r '{tr

12

~

lPU.arrtR dfldfll ~~,

"if1n'~1!'f
\lTI!fGT ~
If{ ~

~?

~ ~ em ~~: ~ em ~ l(ij) ~~ ~
~~
'" C'

err mm ~ ~
~
qif ~ ~

~1$if1JiR~

1tR em ~
~"frlf ~

aft'{ ~

1tR em ~a-~
Ql(fl141,

;nt". em, ..~ ~
qif~'f
'"

aft'{ ~

~arr ~."
~

aItt ~ l'fWfT
Gffif.q~

~~ atl'"CR tn'ft ~ ~ Gffif~
em
~~I4fl-~

onff arrt ftf; ~
~

"er. ~

(cmrr) ~."
aft'{ ~
qif ~

iI(lilfi ~ ~

WfT qif

~

Eft.

iRf. ~ ~
~~~~. ~

~

*~ ~ ~ ~~, ~ ifiIlR.q
\1lI ~

m~.

'JI1rt1f11 ~~-mtt~~: ~~.

~~

~~~

~~

4ilfijfll ~ ~

'i~iild

~1l cft~~~mif;~mm~ \ilTir. ~ 5T~ aItt lIT~ ~~. ~ qc;ft) ~ \if1ff' fiR m~ ;r-t ttm:
m ~
QITU ~

fcFir~~~~m
atmlf (~~ q~

~

'JIlfuJiI if;lR ij("t'1("t'1IEfl ~

miT
q;l

~ ~, "'JIlfaJiI". ~ ~~I"ill-~ ~ tpJ ~~~ft atl~(d .q ~ 1ft ~. ,efi;tt( ~ ~ &j) @I "ld ~ ar~ ~ ~ ftwn:!: crmr ~. l(ij) ~ ~ WI ¥ij)( ~ ~ ~~ t;jIJi ij) fqiit'j ICiCl'lll(ij)re.rr ~ ~ 1ft~; Ifbl t ~ 'lI5' ftf; ~ 'JIlfuJiI if; 1lftr ~ ~ ~ l(ij) G{R ~ ~ ~~~: ".qqq-~ 4ilRtJil ~l(ij)Gffif~, ~m(~~ ~ ~("i'1("i'1lil ~ qije-i'1Ji ~ QJ1iT ~?" ~ ~cnfW:
Of
<a

~? ~

q;m,
~

"

m.
..:on

m-

~

~ 'ij)5f,

It

'JIlfdttl q;r 'lI5' ~

~ fq; ~

m~it~~~,tfT'ft~~~~~~~llf;mt;r
qs lPU ~. ~ ~ ~ . ~q~if;tfffi~~ err q;qi- ~ ._

tfnnft m
••~ q;lfijttl ~,

~

ftfflT

if; tfffi

~aft aitt ~

(cmr) ~.lffl"~~'ij)5f: ~~~ lITtIT. 13

m~. ~

fa';ff;r4T e("i'1("i'1I~

tR ijR'j(>t1I51 lJilfd '11 ~ ... 'Jilfd'1l q;f
~

em n

rir ~ rir ~

~ q~ ~ 11"{. ~ c. antrcf; qm ~ ~. ~ GffiI' ~ q~ ~ lJi<'1I~I: t):lJilfd'1l,

«Cffl 3lltf« fm;r if~. ~ fuif iIGfr ~ lR 3lN. a1h: mr ~ Cf1IT iffif ~? 1fU ~ ifflTlIT ath: ~ ~ GRIT1rr fij; If.f gr
c.

if; GfT(f ifiift ij(>(1(>(1ltn
am-lR

cm-iT if; q;jlf~.
1~'~,

~«m.
~

~~.
1

1d4iaft<' ~.~

~arr ffl 33 m ~ 33i1R~cit'1~'~. 34m~q5t ~mm1flrr. ~~~~«
~

m~if;qwfam~.
tR

~

(ri 33 ~

iIT"{

~

ij iij~1'1(>t1 ~; I~'

..

lIT'ft ~
iIT"{ ~

cit'

t.mm

q ortfq; q;U 3f~ gem ~ ortfq; ~

if;

g. 33

q;r

4101411'1 ~
~

1~t1~~I1-t(O{1I~' ij<I~'11 ~
~ 3f~

~,

..

ri ~ gem rir

~ if; ~

g.

33 iIT"{

1~~'~,

ri ~ ull ~

..

m a1h:

3f~

~

'1~I'1dl if1rr.f '1~I'1d'1~,
tR

~~~.)
~ ~~." lJilfd+i1 ~ ~ ~ ~, ~ ~~~~ifiiftij('t1R1lil ~ aftt lJi.lfd+i1 ~ ~ tR~

ath: ~«~
~q~~~

~

~

'1tT ~.

tnt ~

q~lkI<-~ ~ fGAT~c(;~t. qn;Acm;rr aftt~t.
3{rffif: ~

~~~t

~

'TcR"~1ft~Cffl~

~fij;~

afttCl1ft~~cm;rr, mt~~~(cmrq~)~.

m

'11ff ~~~~~it~
c(;~
3f17TlT ~

c(; ~

am- ~ ~

~

it Q~.em~
cii ~

JtC4liij~~ g. if; ~ ~~ '1~dF¥(1 aftt ~ F\ilR;4ft-m;: 31i~f'1z(f cf; ~ ~ ~
\II~4'1 ~ ~ ~ 3IT1T.

m-

am:

~;fq41,"q~-~rir~~~~ocr~~ , 14

~

'4T fcflrr ~ mt $~'itl q;f ~ if; 1lfir ~ cro. ~ if; ~

~
I~'

-«~~,
rJTlr ~ ~~

~

~

~ ~ ~~
~
~

-q ~

if; ~ ~

q;f ~

mm q;f~.
~~

mif; ft:ro; ~
f-;m ~

ll~~ ~, ~ \ffl
~ ~.

~~.

~ ~ i(1fFfmif; ~

~ ~~ ftmTGr
ar;gr ~
tIT

q~

l{VIT~,

~ ~, f-;m ~ q1f ft;rlrr~. ~ cpr

ffi ~

~ aftt if; ~

GTt ... ~

m. aftt ~ m m. aftt m ~
\ifT1ffl

m 1fQ; ffi ~ q;m: q-q- mm aftt ~
if;

q;r q;Jlf

qmf

G(l1J

aro- ~. .. t tIT rtrn
q;r

q;rq q;r

aftr ~ ~ ft;ro: arm.

em ~
~.
~
tIT

arm: ~
tIT

3ftt ~
ltT1f ~

if; fMi'tl4i ~

~nC()ti-~~q~· if; ~

amft ~.

~'1~qd ~if;~
q;f ~
q;r $a:asl~ ~

m
~

~,

'4T ~

\ffl ~

'4T f;wtif4i

f;r;;ft o'tt ~
~

m~
-~

'1~qa· ~ ~ attt~aifq;f~q~~I~l Cffif ~~

~

;nff cp«ff. ~ ~

if; ~i'tI4i ~ 3Wm.f q;r 'JUlor GfifCR ~ ~ ~t; ~ f;cft4id q;r~ attt ~ ~~~~ cm;rr iR ~ t. \ifGr ~ ~... if ~ c;'f1RIT ~ ~ ~ ~.aft"{ ~ Of q;U. qtl ..ql-~ fu«t~if;~~~;nff~, ~~if; ~ . q;f ~ oq; ~ .. q;r f+m;,- '4T arrqq;f mtrr lTlrr ~. ~

@I+ihr ~ . \iffifi~, \ifir ~

t.~ ~

-«~ ~

t, 'R ..
if; ~

o:nff

'R

fiI("4it1 ~

~w~~~~~~~-«~~.
~ 1; csi t1 d _, q;roJT.~

~~-«~~oq;if;q;fo;r~-« ~ 'i$T tpT f'!i R; 4ft if 3{Ttf
~~.

'11'1 cfl14
~

I

iffff ~. ~
~ •

tpT ~ ~, .,.gr ~ ~ ~
q;roJT ~

arrqq;f 4t\i.1<~1

m:nt' 3ltt

~

q (~~ 411 it 'R

tm. ~

23
tIT

$rijl;:f\ ~

~

fq; ~~ if; n ~ ~ .
tf(: ~ ~.

~

~

~ * fflW
q.:rr
((ffi'

m(:f

lftfCfiT

~.

q;m- ~~.

w:r ~

* fcriTfum.:r ~ ..
it·~ it
t5

'1fit1'1,;j'i ~

~

lir ri ..

~~~3lfCR;~~tit~~~em~fq(;
lim

aft\ ~

~

trni Qq; ~ arrcr lII<CilR; ~ q;r ~ ~~ ctr ~
mf~ ~
,!CfiI('11 ~ ~:

'$flll",Cfi ~

~.

3lfCR; ~

if ~

I~H'1< mvft ~ ~

m ~ q;r ~
arrcrctr ~
"~cf; cf; .qt -q ~,

~

~~
~

3llr.ft ~ ~~. erg- ~ II ~ ~
~

~

erg- c1;m ~ cf;~~~~.

~~.1R~~m-~;;~-l!~ ~ arrcrtR: ~ r4h:slIq { ~
CfiI'iliICii if

e;ltoIITCIiarrcrcF~llif~~~1R

mm."· mm
\jfCij" ~

~

i ~Tor \j1lMii"f em~

ill ~ ~. ~ attR 1tft ~ arrarr.~ t

m- M~ ~

cf;~

fcflrr. tIlr ~ if 11l1R ~.

cf;~ctr~

if ~ ~

~

if (WflTJ fq; ito ~~ 3itt tfRcf; ~ ¥ 1l1f. ~ ~~ ~ q;r lf~ Qf«(1ql", ~. ~ arrcrtR: m.a ~ ~, ~ ~ -q ~ tit ~, (~ cf; ~ ~ ~ C(Ti1T~) ctr ~ ~ ~ lJT(1-q ~11"{. tIlr
~. tIlr ~ ~

it mf;.

~

m- ~

~

am-~·~vft cm:r '4T ~ trtT ~ ~ II ~ arift ~ ~~ ~ ~ ~~

..

~ f.:t Cfiltol cf;~ attR cmrr if qcq CR ~ QT3fG[ ~ ~ ~ ¥~. ~ 3itt ~ atiii("(11 fir;r 'mTiI" ~ ~~
lfTU,

m- ~oq;

~

~~

3Ji!~fir.r

a1to1\i1df( ~~

~~. ~~
~C4I.
....

~aq;~~~m~~~iffif~~fq;arrcr~m
fq; ~ ~, ~

~~lfT~~tIT1Jm". (141Idl{ ~~ifarrcr~ Cfi'i \ij) ( tIT~. ~ aq; ~ awr ~ 1fi II~ flrt. ~ -ij- \jfCij" arrcr arrtrrf;~rictr~lT!ctr~lft.
"(~1("toIlf(~~!"

cf;~ ~~

~~~if~~, if ~ lRT~
~"
~ Nf9illl"';~

~~cF~ cit ~ 1tft ii''1~4f1 qm if q;r if ~ ~ em ~
~cm:

~~

@.Q;"'iC{l

aw:tCf; ~ mfur) cf;~~arr4·~~~.
16

mmo -q

"cnf~~
~ iffif ~

qilii41at)~,

'cnft' ~

q;r ~

;rgy ant ~
(nf ~

~

m;riftq;r~~."
~iiI

tl<'t

WU cit ~

~

t~

~fflifT~cIt~(~Cf~)~lU~ ~ (lffiAT) ~, ~ ~ ~~.
128)

~m

31TQ;:

iffif

q;r

m

atftip41 (

;rgy. ~ lUor
(~-l1R:R;

~ ctt ~ ~ 111U. anq ~
~

ri
~

q;"{ ~

~~

t ~ ~dlqoflri' ~. ~ atmPT ~ ~ t ~~, lR ~1ft1+fr ~ ~c;-4Iitlf'<~' cf; ft;ro: ~ ~ ~cil4d a- aitt mar~. ~ ~
~~.
~

at ii!("<'tI fif;r ~

Cf~lft
~: ~,

q;g ~

arrcr mllT~t~~ ail+f q;r lJT9=i q;"{ a-, ~

m~,.. ~ ~

.qy ~;raft

ij("<'t("('tlf:fl \;ffif~ aitt ~

Cfi;"

;rgy ~~
~~.

~ aitt ~ cIr fiJid Ian' -q ~ ~ mtfu'qf~~~fr1Jl~.~~ifffi'(ft~~~ ~ ~~I"iI'(-~ cit ~~cft ~ lIFfCf
q;r

~-at"I1I"d ~ ~

31mi ~
f¥T

~.

14relofl f'4;(I:.II(

-Q- ~

qr;rr ~.

aitt ~ if; ~ if; m-a- q;r ~ t ~~ if; ~ ~ ~ Cf?ffi' ~ q;r aitt ~ atl~ (d q;r ~ ~ ~. lIli:T ¢14"ld ~ ft;ro: ~ cit ~~. Cfi;" ~ lfZ"1T q;r~ cit ~ aitt ~ ~ -q~q;rf;mt;r qr~. ~-q m~ q;("ff ~ tffl' q;lft ~ Of ~ ~~ m1J 1ITIfffi ~ cf; ~~ 1l \ilR cm1T t. \ilg "'iii q;r n ~ ~ if; 1Jftr fcA"q iATa-~ ~ q;r
~

~

q;r iJt=e:T

t. aitt ~

ClIlqinf'<q;~

~~

t ~~ ~ ~ ~ -q ~ q;r iJt=e:T GR q;"{

«~.

m~~~~q;r~afRar~iATa-.~cIr~ if; an;:r it Cf5 "{fl' ~ m~ ~
iClf4lfqc:: aitt

aitt q;W ~

inrr-.fr c:rir. ~
~
~

fultnr q;r~
of

atI

i11 it"

~~
Ilft

cIr ~
tffl' arorr ~

lft iffif ~
Of ~

Cf5 ~,

~

c¥ ~

m~
17

Of

a-- ~ t 14relofl f'4;(l:.Ij( q;r
aitt
q;+f

t ~ ~.

ISLAM
AS IT I

;r.
,

-

J

•.

'k~

II

WISDOM
A DAYBOOKOf srlRlruAL LIVING

ISLAM PEACE
MW

, 00
.. li.

~

'!1.
..

ISLAM
The Voice of Hunum Nature

THE IDEOLOGYOF

PEACE

JfHAD

TRUE

Ih.

,

y};.
.' ,

0
r~..
WMinllU'lhl"'rl

...,u, \'-'

IH'