You are on page 1of 2

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 22 maja 2012 r. Poz. 563

Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.05.22 13:19:24 +02'00'

ROZPORZDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNTRZNYCH 1) z dnia 9 maja 2012 r.

zmieniajce rozporzdzenie w sprawie organu emerytalnego waciwego do ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzdu Ochrony Pastwa, Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stray Granicznej, Biura Ochrony Rzdu i Pastwowej Stray Poarnej oraz ich rodzin Na podstawie art. 32 ust. 2a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego, Agencji Wywiadu, Suby Kontrwywiadu Wojskowego, Suby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stray Granicznej, Biura Ochrony Rzdu, Pastwowej Stray Poarnej i Suby Wiziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, z pn. zm.2)) zarzdza si, co nastpuje:

1) w 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

2) w 5:

a) w ust. 1:

ww
1)

Minister Spraw Wewntrznych kieruje dziaem administracji rzdowej sprawy wewntrzne, na podstawie 1 ust. 2 rozporzdzenia Prezesa Rady Ministrw z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegowego zakresu dziaania Ministra Spraw Wewntrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491). 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 i Nr 191, poz. 1954, z 2005 r. Nr 10, poz. 65, Nr 90, poz. 757 i Nr 130, poz. 1085, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 66, poz. 402 i 409 i Nr 220, poz. 1410, z 2009 r. Nr 24, poz. 145 i Nr 95, poz. 786, z 2010 r. Nr 113, poz. 745 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1203.

w. rcl
pkt 8 otrzymuje brzmienie: pkt 14 otrzymuje brzmienie:

1. W rozporzdzeniu Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie organu emerytalnego waciwego do ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzdu Ochrony Pastwa, Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stray Granicznej, Biura Ochrony Rzdu i Pastwowej Stray Poarnej oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 43, poz. 405, z 2006 r. Nr 119, poz. 817 oraz z 2009 r. Nr 176, poz. 1369) wprowadza si nastpujce zmiany:

1. Dyrektor Zakadu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewntrznych, zwany dalej Dyrektorem Zakadu, jest organem waciwym w sprawach zaopatrzenia emerytalnego osb, o ktrych mowa w 1.;

8) wsppraca w granicach uprawnie, z centralnymi organami administracji rzdowej, organami i jednostkami organizacyjnymi podlegymi lub nadzorowanymi przez ministra waciwego do spraw wewntrznych oraz komrkami organizacyjnymi urzdu obsugujcego tego ministra;,

14) prowadzenie gospodarki finansowej i majtkowej wedug zasad okrelonych dla pastwowych jednostek budetowych, w tym opracowywanie planw, sprawozda finansowych, rocznego planu dochodw i wydatkw dotyczcych dziaalnoci Zakadu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewntrznych;,

.go

v.p l

Dziennik Ustaw b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Poz. 563

2. Rozporzdzenie wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia.

ww

w. rcl

.go

v.p l
Minister Spraw Wewntrznych: J. Cichocki

2. Obsug realizacji zada Dyrektora Zakadu, o ktrych mowa w ust. 1, zapewnia Zakad Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewntrznych bdcy pastwow jednostk budetow, zwany dalej Zakadem..