You are on page 1of 2

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 22 maja 2012 r. Poz. 564

Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.05.22 15:21:36 +02'00'

ROZPORZDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOCI z dnia 16 maja 2012 r.

w sprawie gromadzenia danych osobowych i danych o podmiotach zbiorowych w Krajowym Rejestrze Karnym oraz usuwania tych danych z Rejestru Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 292, zpn.zm.1))zarzdzasi,conastpuje: 1.Rozporzdzenieokrelawarunki,wtymtechniczneiorganizacyjne,sposboraztrybgromadzeniadanychosobowychidanychopodmiotachzbiorowychwKrajowymRejestrzeKarnym,zwanymdalejRejestrem,orazusuwaniatych danychzRejestru.

3.Osobnadzorujcprzestrzeganiezasadbezpieczestwadanychosobowychzgromadzonychwkartotekachisystemieteleinformatycznym,awszczeglnocipolitykibezpieczestwaiinstrukcjizarzdzaniasystememteleinformatycznym, wktrymszgromadzonedaneosobowe,jestadministratorbezpieczestwainformacji. 4.DaneosoboweidaneopodmiotachzbiorowychzgromadzonewRejestrzeprzetwarzasizzastosowaniemwysokiegopoziomubezpieczestwa. 5.1.Doobsugikartotekisystemuteleinformatycznegoorazurzdzewchodzcychwjegoskaddopuszczasiwycznieosobyupowanioneprzezdyrektorabiurainformacyjnego,zwanedalejosobamiuprawnionymi. 2.Zakresodpowiedzialnocizaochrondanychosobowychidanychopodmiotachzbiorowychprzeddostpemosb nieuprawnionych,wykorzystywaniemprzezosobynieuprawnione,uszkodzeniemlubzniszczeniemjestokrelonywindywidualnymzakresieczynnociosbuprawnionych. 6.Przeddopuszczeniemdopracyprzyprzetwarzaniudanychosobowychidanychopodmiotachzbiorowychkad osobuprawnionzaznajamiasizprzepisamidotyczcymiRejestruiochronydanychwnimzgromadzonychorazzpolitykbezpieczestwaiinstrukcjzarzdzaniasystememteleinformatycznym,wktrymszgromadzonedaneosoboweidaneopodmiotachzbiorowych,niezbdnymidowykonywaniapracynadanymstanowisku,coosobauprawnionapotwierdza wasnorcznympodpisem. 7.1.Okadymprzypadkunaruszeniakartoteklubsystemuteleinformatycznego,wktrychszgromadzonedane osoboweidaneopodmiotachzbiorowych,osobauprawnionajestobowizananiezwoczniepowiadomidyrektorabiura informacyjnegoorazadministratorabezpieczestwainformacji. 2.Wprzypadkunaruszenia,oktrymmowawust.1,osobauprawnionapostpujewsposbokrelonyprzezadministratorabezpieczestwainformacji.
1)

ww

mianytekstujednolitegowymienionejustawyzostayogoszonewDz.U.z2009r.Nr53,poz.432iNr168,poz.1323,z2010r. Z Nr 212, poz. 1385 i Nr 229, poz. 1497 oraz z 2011 r. Nr 240, poz. 1430 i 1432.

w. rcl

2.DozabezpieczeniadanychzgromadzonychwRejestrzestosujesiprzepisyrozporzdzeniaMinistraSprawWewntrznychiAdministracjizdnia29kwietnia2004r.wsprawiedokumentacjiprzetwarzaniadanychosobowychorazwarunkwtechnicznychiorganizacyjnych,jakimpowinnyodpowiadaurzdzeniaisystemyinformatycznesucedoprzetwarzaniadanychosobowych(Dz.U.Nr100,poz.1024),zuwzgldnieniemwarunkw,sposobuoraztrybuwynikajcych zniniejszegorozporzdzenia.

.go

v.p l

DziennikUstaw

Poz.564

2.ZawiadomieprzekazywanychdoRejestruwyczniezaporednictwemsystemuteleinformatycznegoorazzaporednictwemsystemuECRISnieumieszczasiwkartotece.

9.1.Kartyrejestracyjne,zawiadomieniaozmianachewidencyjnychizawiadomieniaoskazaniuprzezsdpastwa obcegousuwasizkartotekprzezfizycznezniszczenieprzezosobyuprawnione,wsposbuniemoliwiajcyustalenietosamociosoby,ktrejtedanedotycz.

2.Daneosoboweidaneopodmiotachzbiorowychprzetwarzanewbaziedanychsystemuteleinformatycznegousuwa sizbazydanychsystemuteleinformatycznego: 1) iezwoczniepozaistnieniufaktu,ktryskutkujeobowizkiemichusunicia,wprzypadkudanychprzekazywanych n wyczniezaporednictwemsystemuteleinformatycznego; 2) iezwocznie po otrzymaniu zawiadomienia o zatarciu skazania, w przypadku danych przekazywanych za porednin ctwemsystemuECRIS; 3) chwilusuniciakartrejestracyjnych,zawiadomieozmianachewidencyjnychizawiadomieoskazaniuprzezsd z pastwaobcego,wprzypadkupozostaychdanych.

3.ZapisinformacjidotyczcychudostpnianiadanychosobowychlubdanychopodmiotachzbiorowychzgromadzonychwRejestrzeusuwasizbazydanychsystemuteleinformatycznegozchwilusuniciawszystkichzgromadzonych danychoosobielubpodmiociezbiorowym. 10.Wprzypadkukadejosobyipodmiotuzbiorowego,ktrychdanesprzetwarzanewRejestrze,systemteleinformatycznyzapewniaodnotowanie: 1)datywprowadzeniapierwszychikolejnychdanychdosystemu; 2)identyfikatorauytkownikawprowadzajcegodane;

3)informacji,ktredaneosobowelubdaneopodmiociezbiorowymzostaywprowadzonedoRejestru; 4)rdadanych;

5)informacjikomu,kiedy,wjakimzakresieiprzezkogozostayudostpnionedanezgromadzonewRejestrze. 11.PrzepisyniniejszegorozporzdzeniastosujesiodpowiedniodozabezpieczeniaiprzetwarzaniadanychopodmiotachzbiorowychzgromadzonychwRejestrze. 12.TracimocrozporzdzenieMinistraSprawiedliwocizdnia7listopada2003r.wsprawiegromadzeniadanych osobowych i danych o podmiotach zbiorowych w Krajowym Rejestrze Karnym oraz usuwania tych danych z Rejestru (Dz. U. Nr 198, poz. 1929). 13.Rozporzdzeniewchodziwyciezdniemnastpujcympodniuogoszenia. MinisterSprawiedliwoci:J. Gowin

ww

w. rcl

.go

v.p l

8.1.Osobauprawnionawprowadzadobazydanychsystemuteleinformatycznegodaneosoboweidaneopodmiotach zbiorowychzawartewkartachrejestracyjnych,zawiadomieniachozmianachewidencyjnych,zawiadomieniachoskazaniu przezsdpastwaobcego,ozastosowaniupniejszychrodkworazinformacjezwizaneztymskazaniem,anastpnie umieszczajewodpowiedniejkartotece.