You are on page 1of 27

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 22 maja 2012 r. Poz. 566

Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.05.22 15:32:18 +02'00'

ROZPORZDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNTRZNYCH 1) z dnia 17 maja 2012 r.

w sprawie przywrcenia tymczasowo kontroli granicznej osb przekraczajcych granic pastwow stanowic granic wewntrzn Na podstawie art. 17a ustawy z dnia 12 padziernika 1990 r. o ochronie granicy pastwowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 67, z 2010 r. Nr 164, poz. 1108 oraz z 2011 r. Nr 50, poz. 255 i Nr 217, poz. 1280) zarzdza si, co nastpuje: 1. Rozporzdzenie dotyczy przywrcenia tymczasowo kontroli granicznej osb przekraczajcych granic pastwow stanowic granic wewntrzn w rozumieniu przepisw rozporzdzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiajcego wsplnotowy kodeks zasad regulujcych przepyw osb przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz. Urz. UE L 105 z 13.04.2006, str. 1), zwanej dalej kontrol graniczn osb, i okrela: 2) odcinki granicy pastwowej, na ktrych kontrola graniczna osb zostaje przywrcona tymczasowo; 3) przejcia graniczne, rodzaj ruchu dozwolonego przez te przejcia i czas ich otwarcia oraz zasig terytorialny przej granicznych. 2. 1. W okresie od dnia 4 czerwca 2012 r. do dnia 1 lipca 2012 r. przywraca si tymczasowo kontrol graniczn osb przekraczajcych granic pastwow stanowic granic wewntrzn. 2. Zakres kontroli, o ktrej mowa w ust. 1, w tym moliwo jej ograniczenia na zasadach okrelonych w kodeksie granicznym Schengen, bdzie dostosowany odpowiednio do stopnia zagroenia porzdku publicznego lub bezpieczestwa pastwa w zwizku z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej finaowego turnieju Mistrzostw Europy w Pice Nonej UEFA EURO 2012. 3. Kontrol graniczn osb przywraca si tymczasowo: 1) na granicy pastwowej z Republik Czesk; 2) na granicy pastwowej z Republik Federaln Niemiec; 3) na granicy pastwowej z Republik Litewsk; 4) na granicy pastwowej z Republik Sowack;

ww
1)

5) w portach morskich stanowicych granic wewntrzn w rozumieniu kodeksu granicznego Schengen; 6) w portach lotniczych stanowicych granic wewntrzn w rozumieniu kodeksu granicznego Schengen.

4. Wykaz przej granicznych, rodzaj ruchu dozwolonego przez te przejcia, czas ich otwarcia oraz zasig terytorialny przej granicznych okrela zacznik do rozporzdzenia. 5. Rozporzdzenie wchodzi w ycie z dniem 4 czerwca 2012 r. Minister Spraw Wewntrznych: wz. P. Stachaczyk

Minister Spraw Wewntrznych kieruje dziaem administracji rzdowej sprawy wewntrzne, na podstawie 1 ust. 2 rozporzdzenia Prezesa Rady Ministrw z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegowego zakresu dziaania Ministra Spraw Wewntrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

w. rcl

1) okres, na ktry kontrola graniczna osb zostaje przywrcona tymczasowo;

.go

v.p l

Zacznik do rozporzdzenia Ministra Spraw Zacznik z rozporzdzenia Ministra Spraw Wewntrznych Wewntrznych do dnia ..2012 r. z dnia 17 maja 2012 r. (poz. 566) (poz. ..)
Dziennik Ustaw

WYKAZ PRZEJ GRANICZNYCH, RODZAJ RUCHU DOZWOLONEGO PRZEZ TE PRZEJCIA, CZAS ICH OTWARCIA ORAZ ZASIG TERYTORIALNY PRZEJ GRANICZNYCH
Rodzaj ruchu Czas otwarcia Zasig terytorialny

ww
2
Odcinek granicy pastwowej z Republik Czesk Droga na odcinku 20 m od miejsca przecicia z lini granicy osobowy i towarowy, pastwowej w rejonie znaku granicznego nr I/6 w kierunku zgodnie caodobowo miejscowoci Jaworzynka. Kontrola jest przeprowadzana z parametrami drogi na drodze w rejonie znaku granicznego nr I/6. Droga wojewdzka nr 943 od miejsca przecicia z lini granicy pastwowej w rejonie znaku granicznego nr I/13 w odlegoci 50 osobowy i towarowy, m od linii granicy pastwowej w kierunku przysika Jasnowice zgodnie caodobowo (nalecego do miejscowoci Istebna). Kontrola jest z parametrami drogi przeprowadzana na drodze wojewdzkiej nr 943 na 2 pasach jezdni. Droga na odcinku 20 m od miejsca przecicia z lini granicy osobowy i towarowy, pastwowej w rejonie znaku granicznego nr I/29 w kierunku zgodnie caodobowo przysika W Dolinie (nalecego do miejscowoci Wisa-Kopydo). Kontrola jest przeprowadzana na drodze z parametrami drogi w rejonie znaku granicznego nr I/29. Droga na odcinku 20 m od miejsca przecicia z lini granicy osobowy i towarowy, pastwowej w rejonie znaku granicznego nr I/38/1 w kierunku zgodnie caodobowo przysika Dorastuszek (nalecego do miejscowoci Wisa-Jawornik). Kontrola jest przeprowadzana na drodze z parametrami drogi w rejonie znaku granicznego nr I/38/1. Droga powiatowa nr 2610S od miejsca przecicia z lini granicy osobowy i towarowy, pastwowej w rejonie znaku granicznego I/61 w odlegoci zgodnie caodobowo 50 m od linii granicy pastwowej w kierunku miejscowoci Dzigielw-Zamek. Kontrola jest przeprowadzana na drodze z parametrami drogi powiatowej nr 2610S na 2 pasach jezdni.

Lp.

Przejcie graniczne nazwa rodzaj

Jaworzynka

Jasnowice

Stoek

Beskidek

w. rcl v.p l

Leszna Grna

.go

Poz. 566

Lp. osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi caodobowo

Przejcie graniczne nazwa rodzaj Rodzaj ruchu Czas otwarcia Zasig terytorialny

Dziennik Ustaw

ww
osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi caodobowo

Pucw

Cieszyn esk Tn

Cieszyn

w. rcl
osobowy i towarowy caodobowo osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi caodobowo

Cieszyn Chotbuz

.go

Droga na odcinku 20 m od miejsca przecicia z lini granicy pastwowej w rejonie znaku granicznego nr I/67 w kierunku miejscowoci Pucw. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr I/67. Kontrola pojazdw: w kierunku wjazdowym i wyjazdowym Cieszyn Most Wolnoci: droga powiatowa nr 2619S (ul. 3-go maja) od miejsca przecicia z lini granicy pastwowej w rejonie znaku granicznego nr I/86 w odlegoci 40 m od linii granicy pastwowej w kierunku centrum miasta Cieszyn. Kontrola jest przeprowadzana na mocie granicznym na 2 pasach jezdni. Kontrola w kierunku wjazdowym: Cieszyn Most Przyjani: droga powiatowa nr 2624S (ul. Zamkowa) na odcinku 50 m od linii granicy pastwowej w rejonie znaku granicznego nr I/88. Kontrola jest przeprowadzana na mocie granicznym na 2 pasach jezdni. Kontrola pieszych: mosty w miecie Cieszyn. Kontrola jest przeprowadzana na chodnikach wzdu drg powiatowych nr 2619S i nr 2624S. Miasto Cieszyn dworzec PKP peron nr 2 z 2 liniami torw. Kontrola jest przeprowadzana na dugoci 100 m. Odlego od granicy pastwa wynosi 1559 m. Tory kolejowe przecinaj granic pastwow w rejonie znaku granicznego nr I/89. Droga krajowa nr 1 od miejsca przecicia z lini granicy pastwowej w rejonie znaku granicznego nr I/91/2 na odcinku 1300 m od linii granicy pastwowej w kierunku miasta Bielsko-Biaa oraz cz platformy wjazdowej za wjazdem z drogi krajowej nr 1. Kontrola w kierunku wjazdowym jest przeprowadzana na platformie wjazdowej za wjazdem z drogi krajowej nr 1. Cz platformy wyjazdowej od wjazdu z drogi krajowej nr 1 oraz cz drogi krajowej nr 1 na odcinku 1300 m od platformy wyjazdowej do linii granicy pastwowej w rejonie znaku granicznego nr I/91/2. Kontrola w kierunku wyjazdowym jest przeprowadzana na platformie wyjazdowej za wjazdem z drogi krajowej nr 1.

Poz. 566

v.p l

Lp. osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi caodobowo

Przejcie graniczne nazwa rodzaj Rodzaj ruchu Czas otwarcia Zasig terytorialny

Dziennik Ustaw

10

Kaczyce Grne

ww
osobowy i towarowy caodobowo osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi caodobowo osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi caodobowo

11

Zebrzydowice

12

Marklowice Grne

13

Gokowice

14

aziska

15

Olza

w. rcl
osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi caodobowo osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi caodobowo osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi caodobowo

16

Chaupki

.go

Droga na odcinku 20 m od miejsca przecicia z lini granicy pastwowej w rejonie znaku granicznego nr I/111 w kierunku miejscowoci Kaczyce Grne. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr I/111. Miejscowo Zebrzydowice peron nr 2 z 2 liniami torw. Kontrola jest przeprowadzana na odcinku o dugoci 100 m lub na trasie Zebrzydowice Katowice Zebrzydowice. Odlego od granicy pastwa wynosi 4288 m, tory kolejowe przecinaj granic pastwa w rejonie znaku granicznego nr I/133. Droga powiatowa nr 2645S od miejsca przecicia z lini granicy pastwowej w rejonie znaku granicznego nr I/134 w odlegoci 400 m od linii granicy pastwowej w kierunku miejscowoci Zebrzydowice. Kontrola jest przeprowadzana na drodze powiatowej nr 2645S na 2 pasach jezdni w rejonie ptli autobusowej. Droga powiatowa nr 5039S od miejsca przecicia z lini granicy pastwowej w rejonie znaku granicznego nr I/156/1 w odlegoci 150 m od linii granicy w kierunku miejscowoci Gokowice. Kontrola jest przeprowadzana na drodze powiatowej nr 5039S na 2 pasach jezdni. Droga na odcinku 20 m od miejsca przecicia z lini granicy pastwowej w rejonie znaku granicznego nr I/168/5 w kierunku miejscowoci aziska. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr I/168/5. Droga na odcinku 20 m od miejsca przecicia z lini granicy pastwowej w rejonie znaku granicznego nr I/182 w kierunku miejscowoci Olza. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr I/182. Ul. Bogumiska w Chaupkach od miejsca przecicia z lini granicy pastwowej w rejonie znaku granicznego II/7/4 w odlegoci 200 m od linii granicy pastwowej w kierunku miejscowoci Chaupki. Kontrola jest przeprowadzana na ul. Bogumiskiej na 2 pasach jezdni.

Poz. 566

v.p l

Dziennik Ustaw

Lp.

Przejcie graniczne nazwa rodzaj Rodzaj ruchu Czas otwarcia Zasig terytorialny

17

Nowe Chaupki

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

caodobowo

ww
osobowy i towarowy caodobowo osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi caodobowo osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi caodobowo

18

Chaupki

19

Chaupki ilhovice

20

Rudyszwad

21

Tworkw

22

Owsiszcze

w. rcl
osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi caodobowo osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi caodobowo osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi caodobowo

23

Bolesaw

.go
caodobowo

24

Borucin

Droga krajowa nr 78a od miejsca przecicia z lini granicy pastwowej w rejonie znaku granicznego nr II/8/2 w odlegoci 700 m od linii granicy pastwowej w kierunku miejscowoci Chaupki. Kontrola jest przeprowadzana na drodze krajowej nr 78a na 4 pasach jezdni wraz z utwardzonym pasem rozdzielajcym. Miejscowo Chaupki peron nr 2 z 2 liniami torw (tor nr 1 i tor nr 2). Kontrola jest przeprowadzana na dugoci 400 m. Odlego od granicy pastwowej wynosi 1298 m, tory kolejowe przecinaj granic w rejonie znaku granicznego nr II/8/3. Miejscowo Chaupki ul. WOP na odcinku 20 m od miejsca przecicia z lini granicy pastwowej w rejonie znaku granicznego nr II/12 w kierunku centrum miejscowoci Chaupki. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr II/12. Miejscowo Rudyszwad ul. Graniczna na odcinku 20 m od miejsca przecicia z lini granicy pastwowej w rejonie znaku granicznego nr II/13/10 w kierunku centrum miejscowoci Rudyszwad. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr II/13/10. Droga na odcinku 20 m od miejsca przecicia z lini granicy pastwowej w rejonie znaku granicznego nr II/19/13 w kierunku miejscowoci Tworkw. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr II/19/13. Droga powiatowa nr 3511S od miejsca przecicia z lini granicy pastwowej w rejonie znaku granicznego nr II/21/10 w odlegoci 50 m od linii granicy pastwowej w kierunku miejscowoci Owsiszcze. Kontrola jest przeprowadzana na drodze powiatowej nr 3511S na 2 pasach jezdni. Droga na odcinku 20 m od miejsca przecicia z lini granicy pastwowej w rejonie znaku granicznego nr II/24/3 w kierunku miejscowoci Bolesaw. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr II/24/3. Droga na odcinku 20 m od miejsca przecicia z lini granicy pastwowej w rejonie znaku granicznego nr II/30/4 w kierunku miejscowoci Borucin. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr II/30/4.

Poz. 566

v.p l

Dziennik Ustaw

Lp.

Przejcie graniczne nazwa rodzaj Rodzaj ruchu Czas otwarcia Zasig terytorialny osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi caodobowo

25

Krzanowice Chucheln

ww
osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi caodobowo osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi caodobowo osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi caodobowo

26

Krzanowice Strahovice

27

Pietraszyn

28

Grdczanki

29

Kietrz

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

caodobowo

30 caodobowo

ciborzyce Wielkie Rohov

w. rcl
osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi caodobowo osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi caodobowo

31

ciborzyce Wielkie Hnevosice

32

Pilszcz

.go

Droga wojewdzka nr 917 od miejsca przecicia z lini granicy pastwowej w rejonie znaku granicznego nr II/32 w odlegoci 50 m od linii granicy w kierunku miejscowoci Krzanowice. Kontrola jest przeprowadzana na drodze wojewdzkiej nr 917 na 2 pasach jezdni. Droga na odcinku 20 m od miejsca przecicia z lini granicy pastwowej w rejonie znaku granicznego nr II/34 w kierunku miejscowoci Krzanowice. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr II/34. Droga wojewdzka nr 916 od miejsca przecicia z lini granicy pastwowej w rejonie znaku granicznego nr II/39 w odlegoci 100 m od linii granicy pastwowej w kierunku miejscowoci Pietraszyn. Kontrola jest przeprowadzana na drodze wojewdzkiej nr 916 na 2 pasach jezdni. Droga na odcinku 20 m od miejsca przecicia z lini granicy pastwowej w rejonie znaku granicznego nr II/44/5 w kierunku miejscowoci Grdczanki. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr II/44/5. Droga na odcinku 20 m od miejsca przecicia z lini granicy pastwowej w rejonie znaku granicznego nr II/47 w kierunku miasta Kietrz. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr II/47. Droga na odcinku 20 m od miejsca przecicia z lini granicy pastwowej w rejonie znaku granicznego nr II/54/10 w kierunku miejscowoci ciborzyce Wielkie. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr II/54/10. Droga na odcinku 20 m od miejsca przecicia z lini granicy pastwowej w rejonie znaku granicznego nr II/55/23 w kierunku miejscowoci ciborzyce Wielkie. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr II/55/23. Droga wojewdzka nr 420 od miejsca przecicia z lini granicy pastwowej w rejonie znaku granicznego nr II/67/11 w odlegoci 50 m od linii granicy w kierunku miejscowoci Pilszcz. Kontrola jest przeprowadzana na drodze wojewdzkiej nr 420 na 2 pasach jezdni.

Poz. 566

v.p l

Lp. osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi caodobowo

Przejcie graniczne nazwa rodzaj Rodzaj ruchu Czas otwarcia Zasig terytorialny

Dziennik Ustaw

33

Wiechowice

ww
osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi caodobowo osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi caodobowo osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi caodobowo

34

Branice

35

Pietrowice

36

Chomia

37

Lenarcice

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

caodobowo

38

Gadzowice

w. rcl
osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi caodobowo osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi caodobowo osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi caodobowo

39

Pomorzowiczki

40

Trzebina

.go

Droga na odcinku 20 m od miejsca przecicia z lini granicy pastwowej w rejonie znaku granicznego nr II/72 w kierunku miejscowoci Wiechowice. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr II/72. Droga wojewdzka nr 419 od miejsca przecicia z lini granicy pastwowej w rejonie znaku granicznego nr II/85/4 w odlegoci 50 m od linii granicy w kierunku miejscowoci Branice. Kontrola jest przeprowadzana na drodze wojewdzkiej nr 419 na 2 pasach jezdni. Droga krajowa nr 38 od miejsca przecicia z lini granicy pastwowej w rejonie znaku granicznego nr II/93/17 w odlegoci 110 m od linii granicy pastwowej w kierunku miejscowoci Pietrowice. Kontrola jest przeprowadzana na drodze krajowej nr 38 na 2 pasach jezdni w rejonie parkingu. Droga na odcinku 20 m od miejsca przecicia z lini granicy pastwowej w rejonie znaku granicznego nr II/96 w kierunku miejscowoci Chomia. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr II/96. Droga na odcinku 20 m od miejsca przecicia z lini granicy pastwowej w rejonie znaku granicznego nr II/99/8 w kierunku miejscowoci Lenarcice. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr II/99/8. Droga na odcinku 20 m od miejsca przecicia z lini granicy pastwowej w rejonie znaku granicznego nr II/114/6 w kierunku miejscowoci Gadzowice. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr II/114/6. Droga na odcinku 20 m od miejsca przecicia z lini granicy pastwowej w rejonie znaku granicznego nr II/122/16 w kierunku miejscowoci Pomorzowiczki. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr II/122/16. Droga krajowa nr 41 od miejsca przecicia z lini granicy pastwowej w rejonie znaku granicznego nr II/135 w odlegoci 90 m od linii granicy pastwowej w kierunku miasta Trzebina. Kontrola jest przeprowadzana na drodze krajowej nr 41 na 3 pasach jezdni.

Poz. 566

v.p l

Dziennik Ustaw

Lp.

Przejcie graniczne nazwa rodzaj Rodzaj ruchu Czas otwarcia Zasig terytorialny osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi caodobowo

41

Konradw

ww
osobowy i towarowy caodobowo osobowy i towarowy caodobowo osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi caodobowo

42

Guchoazy Mikulovice

43

Guchoazy Jindichov ve Slesku

44

Guchoazy Mikulovice

45

Sawniowice

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

caodobowo

46

Kakw

w. rcl
osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi caodobowo osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi caodobowo osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi caodobowo

47

Dziewitlice

48

Gorzyczki Vnovice

.go

Droga wojewdzka nr 411 od miejsca przecicia z lini granicy pastwowej w rejonie znaku nr II/153 w odlegoci 130 m od linii granicy pastwowej w kierunku miasta Guchoazy. Kontrola jest przeprowadzana na drodze wojewdzkiej nr 411 na 2 pasach jezdni. Miasto Guchoazy peron nr 2 z 2 liniami torw (nr 2 i 6). Kontrola jest przeprowadzana na dugoci 100 m. Odlego od granicy pastwowej wynosi 5650 m, tory kolejowe przecinaj granic pastwow w rejonie znaku granicznego nr II/160/4. Miasto Guchoazy peron nr 2 z 2 liniami torw (nr 2 i 6). Kontrola jest przeprowadzana na dugoci 100 m. Odlego od granicy pastwowej wynosi 11225 m, tory kolejowe przecinaj granic pastwow w rejonie znaku granicznego nr II/140/14. Droga krajowa nr 40 od miejsca przecicia z lini granicy pastwowej w rejonie znaku granicznego nr II/160/17 w odlegoci 500 m od linii granicy pastwowej w kierunku miasta Guchoazy. Kontrola jest przeprowadzana na 2 pasach jezdni (w rejonie parkingu komunalnego). Droga na odcinku 20 m od miejsca przecicia z lini granicy pastwowej w rejonie znaku granicznego nr II/168 w kierunku miejscowoci Sawniowice. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr II/168. Droga na odcinku 20 m od miejsca przecicia z lini granicy pastwowej w rejonie znaku granicznego nr II/177/1 w kierunku miejscowoci Kakw. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr II/177/1. Droga na odcinku 20 m od miejsca przecicia z lini granicy pastwowej w rejonie znaku granicznego nr II/186/1 w kierunku miejscowoci Dziewitlice. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr II/186/1. Droga na odcinku 20 m od miejsca przecicia z lini granicy pastwowej w rejonie znaku granicznego nr I/170/2 w kierunku miejscowoci Gorzyczki. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr I/170/2.

Poz. 566

v.p l

Dziennik Ustaw

Lp.

Przejcie graniczne nazwa rodzaj Rodzaj ruchu Czas otwarcia Zasig terytorialny osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi caodobowo

49

Paczkw

ww
osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi caodobowo osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi caodobowo osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi caodobowo

50

Zoty Stok

51

Lutynia

52

Nowa Morawa

53

Boboszw

54

Midzylesie

w. rcl
osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi caodobowo osobowy i towarowy caodobowo osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi caodobowo

55

Niemojw

.go

Droga wojewdzka nr 382 od miejsca przecicia z lini granicy pastwowej w rejonie znaku granicznego nr II/192/3 w odlegoci 90 m od linii granicy pastwowej w kierunku miasta Paczkw. Kontrola jest przeprowadzana na drodze wojewdzkiej nr 382 na 2 pasach jezdni. Droga asfaltowa PGL Lasw Pastwowych, na dugoci 20 m od znaku granicznego nr II/202, w kierunku drogi krajowej nr 46. Kontrola jest przeprowadzana w kierunku wjazdowym na 1 pasie ruchu oraz w kierunku wyjazdowym na 1 pasie ruchu. Droga powiatowa nr 3251D, na dugoci 50 m od miejsca przecicia z lini granicy pastwowej w rejonie znaku granicznego nr III/15, w kierunku miejscowoci Lutynia. Kontrola jest przeprowadzana w kierunku wjazdowym na 1 pasie ruchu oraz w kierunku wyjazdowym na 1 pasie ruchu. Droga powiatowa nr 3230D, na dugoci 50 m od miejsca przecicia z lini granicy pastwowej w rejonie znaku granicznego nr III/60, w kierunku miejscowoci Nowa Morawa. Kontrola jest przeprowadzana w kierunku wjazdowym na 1 pasie ruchu oraz w kierunku wyjazdowym na 1 pasie ruchu. Droga krajowa nr 33, na dugoci 100 m od miejsca przecicia z lini granicy pastwowej w rejonie znaku granicznego nr III/87, w kierunku miejscowoci Boboszw, wraz z przylegym parkingiem. Kontrola jest przeprowadzana w kierunku wjazdowym na 1 pasie ruchu oraz w kierunku wyjazdowym na 1 pasie ruchu. Miasto Midzylesie stacja kolejowa oraz odcinek kolejowy od 129,952 km do miejsca przecicia z lini granicy pastwowej w rejonie znaku granicznego nr III/89/1. Droga powiatowa nr 3275D i jej cznik z mostem granicznym na rzece Dzika Orlica, na odcinku 20 m od miejsca przecicia z lini granicy pastwowej w rejonie znaku granicznego nr III/102, w stron miejscowoci Niemojw. Kontrola jest przeprowadzana w kierunku wjazdowym na 1 pasie ruchu oraz w kierunku wyjazdowym na 1 pasie ruchu.

Poz. 566

v.p l

Dziennik Ustaw

Lp.

Przejcie graniczne nazwa rodzaj Rodzaj ruchu Czas otwarcia Zasig terytorialny

56

Mostowice

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

caodobowo

ww
pieszy caodobowo osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi caodobowo Osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi caodobowo

57

Czermna

58

Kudowa-Sone

59

Tumaczw

10

60

Golisk

61

Mieroszw

w. rcl
osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi caodobowo towarowy caodobowo osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi osobowy i towarowy caodobowo

62

Lubawka

.go
caodobowo

63

Lubawka

Droga wojewdzka nr 389 i jej cznik z mostem granicznym na rzece Dzika Orlica, na odcinku 100 m od miejsca przecicia z lini granicy pastwowej w rejonie znaku granicznego nr III/113, w stron miejscowoci Mostowice. Kontrola jest przeprowadzana w kierunku wjazdowym na 1 pasie ruchu oraz w kierunku wyjazdowym na 1 pasie ruchu. Miasto Kudowa-Zdrj ul. Kociuszki na dugoci 10 m przed lini granicy pastwowej, w rejonie znaku granicznego nr III/157/4. Droga krajowa nr 8, na odcinku 520 m od miejsca przecicia z lini granicy pastwowej w rejonie znaku granicznego nr III/151, w kierunku miasta Kudowa-Zdrj. Kontrola jest przeprowadzana w kierunku wjazdowym na 1 pasie ruchu oraz w kierunku wyjazdowym na 1 pasie ruchu. Droga wojewdzka nr 385, na odcinku 250 m od miejsca przecicia z lini granicy pastwowej w rejonie znaku granicznego nr III/190, w kierunku miejscowoci Tumaczw. Kontrola jest przeprowadzana w kierunku wjazdowym na 1 pasie ruchu oraz w kierunku wyjazdowym na 1 pasie ruchu. Droga krajowa nr 35, na odcinku 100 m od przecicia z lini granicy pastwowej w rejonie znaku granicznego nr III/224, w kierunku miejscowoci Golisk, wraz z przylegym parkingiem. Kontrola jest przeprowadzana w kierunku wjazdowym na 1 pasie ruchu oraz w kierunku wyjazdowym na 1 pasie ruchu. Miasto Mieroszw stacja kolejowa oraz odcinek kolejowy od 28,033 km do miejsca przecicia z lini granicy pastwowej w rejonie znaku granicznego nr III/225/7. Droga krajowa nr 5, na dugoci 100 m od miejsca przecicia z lini granicy pastwowej w rejonie znaku granicznego nr IV/1, w kierunku miasta Lubawka. Kontrola jest przeprowadzana w kierunku wjazdowym na 1 pasie ruchu oraz w kierunku wyjazdowym na 1 pasie ruchu. Miasto Lubawka przystanek osobowy oraz odcinek kolejowy od 10,148 km do miejsca przecicia z lini granicy pastwowej w rejonie znaku granicznego nr III/265/7.

Poz. 566

v.p l

Dziennik Ustaw

Lp.

Przejcie graniczne nazwa rodzaj Rodzaj ruchu Czas otwarcia Zasig terytorialny osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi caodobowo

64

Przecz Okraj

ww
osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi caodobowo osobowy caodobowo osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi caodobowo

65

Jakuszyce

66

Jakuszyce

67

Czerniawa-Zdrj

11

68

Mioszw

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

caodobowo

69

Zawidw

w. rcl
osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi caodobowo towarowy caodobowo

70

Zawidw

.go
caodobowo

71

Bogatynia

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

Odcinek drogi wojewdzkiej nr 368 od 3,900 km do 4,000 km przylegy do parkingu nalecego do Nadlenictwa nieka w Kowarach, w kierunku miasta Kowary. Kontrola jest przeprowadzana w kierunku wjazdowym na 1 pasie ruchu oraz w kierunku wyjazdowym na 1 pasie ruchu. Odcinek drogi krajowej nr 3 od 493,800 km do 494,300 km w miejscowoci Jakuszyce, przylegy do parkingu stanowicego wasno Stowarzyszenia Bieg Piastw. Kontrola jest przeprowadzana w kierunku wjazdowym na 1 pasie ruchu oraz w kierunku wyjazdowym na 1 pasie ruchu. Miejscowo Jakuszyce przystanek osobowy oraz odcinek kolejowy od 37,070 km do miejsca przecicia z lini granicy pastwowej w rejonie znaku granicznego nr IV/51/11. Droga wojewdzka nr 361, na dugoci 150 m od miejsca przecicia z lini granicy pastwowej w rejonie znaku granicznego nr IV/67, w kierunku miasta wieradw-Zdrj. Kontrola jest przeprowadzana w kierunku wjazdowym na 1 pasie ruchu oraz w kierunku wyjazdowym na 1 pasie ruchu. Droga powiatowa nr 12367, na dugoci 100 m od miejsca przecicia z lini granicy pastwowej w rejonie znaku granicznego nr IV/80, w kierunku miejscowoci Mioszw. Kontrola jest przeprowadzana w kierunku wjazdowym na 1 pasie ruchu oraz w kierunku wyjazdowym na 1 pasie ruchu. Droga wojewdzka nr 355 na odcinku 100 m od miejsca przecicia z lini granicy pastwowej w rejonie znaku granicznego nr IV/102/3 w kierunku miasta Zgorzelec. Stacja kolejowa Zawidw obszar dworca kolejowego z przylegymi torami i peronami oraz odcinek kolejowy od miejsca przecicia z lini granicy pastwowej w rejonie znaku granicznego nr IV/104/16 do dworca kolejowego Zawidw na 2,1 kilometrze linii kolejowej nr 344. Kontrola jest przeprowadzana na dworcu kolejowym w Zawidowie. Droga wojewdzka nr 352 na odcinku 100 m od miejsca przecicia z lini granicy pastwowej w rejonie znaku granicznego nr IV/126 w kierunku miasta Bogatynia.

Poz. 566

v.p l

10

Lp. osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr I/1/1. Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr I/16. Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr I/26/3. Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr I/43. Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr I/44. Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr I/49. caodobowo Droga powiatowa nr 2364D na odcinku 100 m od miejsca przecicia z lini granicy pastwowej w rejonie znaku granicznego nr IV/146 w kierunku miejscowoci Porajw.

Przejcie graniczne nazwa rodzaj Rodzaj ruchu Czas otwarcia Zasig terytorialny

Dziennik Ustaw

72 pieszy i rowerowy caodobowo

Porajw Hrdek nad Nisou

73 pieszy i rowerowy caodobowo

Jaworzynka-Trjstyk

74 pieszy i rowerowy caodobowo

Istebna

ww
pieszy i rowerowy caodobowo pieszy i rowerowy caodobowo pieszy i rowerowy caodobowo pieszy i rowerowy caodobowo Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr I/114. pieszy i rowerowy caodobowo Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr I/143/8.

75

Stoek Wielki Stoek

76

Wielka Czantoria

77

Wielka Czantoria Ndek

78

Cisownica

79

Kaczyce Dolne

80 pieszy i rowerowy caodobowo

Jastrzbie-Ruptawa

12

81 pieszy i rowerowy caodobowo

Skrbesko

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr I/152.

82

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr II/146.

83 pieszy i rowerowy pieszy i rowerowy pieszy i rowerowy pieszy i rowerowy pieszy i rowerowy caodobowo caodobowo

Jarnotwek (Biskupia Kopa) Zlat Hory (Biskupsk kupa) Jarnotwek (Biskupia Kopa szczyt) Zlat Hory (Biskupsk kupa vrchol) pieszy i rowerowy caodobowo

w. rcl
Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr II/147/1. Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr II/157/8. Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/7/19 III/8. Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/23/6. caodobowo caodobowo caodobowo

84

Podlesie

85

Orowiec Bil Voda (Renec)

86

Ldek-Zdrj ern Kout

.go

87

Nowy Gieratw Uheln

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/28/14.

88

Bielice Nzerov

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/35.

Poz. 566

v.p l

11

Lp. pieszy i rowerowy Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/69/10. Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/79/19. Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/95. Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/122. Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/127. Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/124/1. caodobowo Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/47/7III/47/8.

Przejcie graniczne nazwa rodzaj Rodzaj ruchu Czas otwarcia Zasig terytorialny

Dziennik Ustaw

89 pieszy i rowerowy caodobowo

Bielice Paprsek

90 pieszy i rowerowy caodobowo

nienik Vrchol Krl. Snniku

91 pieszy i rowerowy caodobowo

Jodw Horni Morava

ww
pieszy i rowerowy caodobowo pieszy i rowerowy caodobowo pieszy i rowerowy caodobowo pieszy i rowerowy caodobowo pieszy i rowerowy caodobowo

92

93

94

Kamieczyk Mladkov Petroviky Zieleniec Masarykowa chata Duszniki-Zdrj Olenice v Orl. horch

95

Orlica Vrchmezi

96

97 pieszy i rowerowy caodobowo

Kocio Olenice v Orl. horch Brzozowie esk ermn

13

98 pieszy i rowerowy caodobowo

Pstrna rky

99 pieszy i rowerowy caodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/132a/132b133. Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/146/11 III/147. Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/164/26 III/164/27. Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/174 III/175.

100 pieszy i rowerowy caodobowo

Ostra Gra Machovsk Lhota Pasterka Machovsk Ki

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/180 ab.

101 pieszy i rowerowy pieszy i rowerowy pieszy i rowerowy pieszy i rowerowy pieszy i rowerowy caodobowo caodobowo

Radkw Bozanov

w. rcl
Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/185. Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/207. Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/215. caodobowo

102

103

104

Guszyca Grna Jannoviky omnica Ruprechtick pik (vrchol) omnica Ruprechtick pik caodobowo caodobowo

.go

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/215/11.

105

czna Zdoov

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/234.

106

Chemsko lskie Libn

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/241.

Poz. 566

v.p l

12

Lp. pieszy i rowerowy Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr IV/8. Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr IV/13 IV/13/1. Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr IV/24. Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr IV/29. Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr IV/31. Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr IV/36 IV/36/6. caodobowo Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/250.

Przejcie graniczne nazwa rodzaj Rodzaj ruchu Czas otwarcia Zasig terytorialny

Dziennik Ustaw

107 pieszy i rowerowy caodobowo

Okrzeszyn Petikovice

108 pieszy i rowerowy caodobowo

Niedamirw - acl

109 pieszy i rowerowy caodobowo

ww
pieszy i rowerowy caodobowo pieszy i rowerowy caodobowo pieszy i rowerowy caodobowo pieszy i rowerowy caodobowo Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr IV/38. pieszy i rowerowy caodobowo Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr IV/39/11 IV39/12.

110

Niedamirw Horni Albeice Sowia Przecz Sovi Sedlo

111

lski Dom Luni bouda

112

113

114

115 pieszy i rowerowy caodobowo

14

116 pieszy i rowerowy caodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr IV/49/a-b-c.

117 pieszy i rowerowy caodobowo

Rwnia pod niek Luni bouda Przesieka pindlerv Mln Jagnitkw Petrova bouda Czarna Przecz Martinova bouda Szrenica Vosecka bouda Polana Jakuszycka Harrachov

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr IV/52.

118 pieszy i rowerowy caodobowo

Orle Jizerka

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr IV/56.

119 pieszy i rowerowy caodobowo

Stg Izerski Smrk

w. rcl
Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr IV/64. Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr IV/74. Odcinek granicy pastwowej z Republik Federaln Niemiec Droga powiatowa nr 2364D na odcinku 100 m od miejsca osobowy i towarowy, przecicia z lini granicy pastwowej w rejonie znaku zgodnie caodobowo granicznego nr 5 w kierunku miejscowoci Porajw. Kontrola z parametrami drogi jest przeprowadzana na drodze powiatowej nr 2364D.

120

wiecie Jindichovice pod Smrkem

Porajw Zittau

.go

Poz. 566

v.p l

13

Dziennik Ustaw

Lp.

Przejcie graniczne nazwa rodzaj Rodzaj ruchu Czas otwarcia Zasig terytorialny

ww
osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi caodobowo osobowy (pieszy) caodobowo osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi caodobowo

Sieniawka

Krzewina Zgorzelecka

Radomierzyce

15

Zgorzelec

w. rcl
osobowy i towarowy caodobowo osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi caodobowo osobowy (pieszy) caodobowo

Zgorzelec

Zgorzelec (Most Staromiejski) osobowy i towarowy

.go
caodobowo

Jdrzychowice

Droga wojewdzka nr 354 na odcinku 100 m od miejsca przecicia z lini granicy pastwowej w rejonie znaku granicznego nr 9 w kierunku miejscowoci Sieniawka oraz dziaka nr 158/1 bezporednio przylegajca do drogi nr 354 (zarzdca dziaki Miasto i Gmina Bogatynia). Kontrola jest przeprowadzana w kierunku wjazdowym na drodze nr 354 i na dziace nr 158/1 oraz w kierunku wyjazdowym na drodze wojewdzkiej nr 354. W miejscowoci Krzewina most graniczny, na odcinku 30 m od miejsca przecicia z lini granicy pastwowej na wysokoci znaku granicznego nr 71 w kierunku miejscowoci Krzewina Zgorzelecka. Kontrola jest przeprowadzana przed mostem granicznym. Droga wojewdzka nr 352A na odcinku 100 m od miejsca przecicia z lini granicy pastwowej w rejonie znaku granicznego nr 96 w kierunku miejscowoci Radomierzyce. Stacje kolejowe: Zgorzelec-Ujazd, Zgorzelec-Miasto i Wgliniec obszar dworcw kolejowych z przylegymi torami, peronami oraz trasa kolejowa od miejsca przecicia z lini granicy pastwowej w rejonie znaku granicznego nr 120 do stacji kolejowej Wgliniec na 26,7 kilometrze linii kolejowej nr 278. Kontrola jest przeprowadzana na dworcach kolejowych i na trasie przejazdu pocigu. Droga wojewdzka nr 317 na odcinku 100 m od miejsca przecicia z lini granicy pastwowej w kierunku miasta Zgorzelec oraz dziaka nr 6/3 bezporednio przylegajca do drogi nr 317 (zarzdca dziaki Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu). Kontrola jest przeprowadzana w kierunkach wjazdowym i wyjazdowym na drodze wojewdzkiej nr 317 oraz dziace nr 6/3. W miecie Zgorzelec na odcinku 50 m od miejsca przecicia z lini granicy pastwowej na Mocie Staromiejskim w kierunku miejscowoci Zgorzelec. Kontrola jest przeprowadzana przed wejciem na most graniczny. Autostrada A-4 (droga midzynarodowa E-40) na odcinku od miejsca przecicia z lini granicy pastwowej w rejonie znaku granicznego 142 do skrzyowania z drog krajow nr 94.

Poz. 566

v.p l

14

Lp. osobowy (pieszy) caodobowo

Przejcie graniczne nazwa rodzaj Rodzaj ruchu Czas otwarcia Zasig terytorialny

Dziennik Ustaw

Piesk

ww
towarowy caodobowo osobowy i pieszy, zgodnie z parametrami drogi caodobowo osobowy i pieszy, zgodnie z parametrami drogi caodobowo

10

Wgliniec

11

Przewz Podrosche

12

knica Bad Muskau

16

13

knica Krauschwitz

osobowy i towarowy

caodobowo

W miecie Piesk na odcinku 30 m od miejsca przecicia z lini granicy pastwowej na wysokoci znaku granicznego nr 159 w kierunku miasta Piesk. Kontrola jest przeprowadzana przed wejciem na most graniczny. Stacja kolejowa Wgliniec obszar dworca kolejowego z przylegymi torami i peronami od 26,1 do 26,7 kilometra linii kolejowej nr 278. Kontrola jest przeprowadzana na dworcu kolejowym w Wglicu. Droga krajowa nr 27 na odcinku od miejsca przecicia z lini granicy pastwowej w rejonie znaku granicznego 234 do skrzyowania z drog wojewdzk nr 350. Kontrola jest przeprowadzana na odcinku drogi krajowej nr 27 na dziace nr 580 (zarzdca dziaki Starostwo Powiatowe w arach). Ul. 1 Maja w knicy na odcinku od miejsca przecicia z lini granicy pastwowej w rejonie znaku granicznego 291 do skrzyowania z ulic Hutnicz. Kontrola jest przeprowadzana na odcinku ul. 1 Maja w miecie knica. Droga krajowa nr 12 na odcinku od miejsca przecicia z lini granicy pastwowej w rejonie znaku granicznego 285 do ronda w kierunku miasta knica. Kontrola jest przeprowadzana na odcinku drogi krajowej nr 12.

14 osobowy (pieszy) caodobowo

15 osobowy (pieszy) osobowy i towarowy (z wyczeniem ruchu pieszego) caodobowo caodobowo

knica (Park Muakowski) Bad Muskau Most Podwjny knica (Park Muakowski) Bad Muskau Most Angielski osobowy (pieszy) caodobowo

w. rcl
Most Podwjny w rejonie znaku granicznego nr 295. Kontrola jest przeprowadzana przy wejciu na most graniczny. Most Angielski w rejonie znaku granicznego 298. Kontrola jest przeprowadzana przy wejciu na most graniczny.

16

Siedlec Zelz

17

Olszyna Forst

.go

Most betonowy w rejonie znaku granicznego nr 322. Kontrola jest przeprowadzana przy wejciu na most graniczny. Droga krajowa K-18 (midzynarodowa E-36) na odcinku od miejsca przecicia z lini granicy pastwowej w rejonie znaku granicznego 332 w odlegoci 650 m w kierunku miasta Wrocawia.

Poz. 566

v.p l

15

Dziennik Ustaw

Lp.

Przejcie graniczne nazwa rodzaj Rodzaj ruchu Czas otwarcia Zasig terytorialny

18

Zasieki Forst

osobowy i pieszy, zgodnie z parametrami drogi

caodobowo

ww
osobowy i towarowy caodobowo osobowy i towarowy caodobowo

19

Zasieki Forst

20

Gubinek Guben

17

21

Gubin Guben

w. rcl
osobowy i pieszy, zgodnie z parametrami drogi caodobowo pieszy caodobowo

22

Gubin Guben (Wyspa Teatralna) osobowy i towarowy

.go
caodobowo

23

Gubin Guben

Droga wojewdzka nr 289 na odcinku od miejsca przecicia z lini granicy pastwowej w rejonie znaku granicznego 360 w odlegoci 200 m w kierunku miejscowoci Zasieki wraz z przylegym parkingiem. Kontrola jest przeprowadzana w kierunku wjazdowym i wyjazdowym na przylegym parkingu w rejonie drogi wojewdzkiej nr 289 na dziace nr 282/9. Dworce kolejowe Tuplice i ary oraz odcinek kolejowy od 353,4 km linii kolejowej (miasto ary) do miejsca przecicia z lini granicy pastwowej w rejonie znaku granicznego nr 351. Droga krajowa nr 32, kontrola w kierunku wjazdowym jest przeprowadzana na odcinku od miejsca przecicia z lini granicy pastwowej w rejonie znaku granicznego nr 398 w odlegoci 1008 m w kierunku miejscowoci Gubinek, wraz z przylegymi do drogi dziakami nr 35/9, 35/16 i 35/17. Kontrola w kierunku wyjazdowym jest przeprowadzana na odcinku od miejsca przecicia z lini granicy pastwowej w rejonie znaku granicznego nr 398 w odlegoci 736 m w kierunku miejscowoci Gubinek, wraz z przylegymi do drogi dziakami nr 25/5 i 25/8. Droga wojewdzka nr 138, kontrola w kierunku wjazdowym jest przeprowadzana na odcinku od miejsca przecicia z lini granicy pastwowej w rejonie znaku granicznego nr 407 w odlegoci 151 m w kierunku miasta Gubin, na wydzielonej czci pasa ruchu. Kontrola w kierunku wyjazdowym jest przeprowadzana na odcinku od miejsca przecicia z lini granicy pastwowej w rejonie znaku granicznego nr 407 w odlegoci 111 m w kierunku miasta Gubin, na wydzielonej czci pasa ruchu. Kontrola ruchu pieszego jest przeprowadzana przy wejciu na most graniczny w miecie Gubin w rejonie znaku granicznego nr 407. Most na Wyspie Teatralnej w miecie Gubin w rejonie znaku granicznego nr 408. Kontrola jest przeprowadzana przed wejciem na most graniczny. Dworzec kolejowy w miecie Gubin oraz odcinek kolejowy od miejsca przecicia z lini granicy pastwowej w rejonie znaku granicznego nr 413 do 2000 m linii kolejowej w kierunku miasta Gubin, kontrola jest przeprowadzana na linii kolejowej nr 358.

Poz. 566

v.p l

16

Lp. osobowy i towarowy caodobowo Port rzeczny bulwar Jana Pawa II w Kronie Odrzaskim.

Rodzaj ruchu

Czas otwarcia

Zasig terytorialny

Dziennik Ustaw

24

Przejcie graniczne nazwa rodzaj R Miw Eisenhttenstadt

ww
osobowy i towarowy caodobowo osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi caodobowo

25

wiecko Frankfurt

26

Subice Frankfurt

18

27

Kunowice Frankfurt

w. rcl
osobowy i towarowy caodobowo osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi caodobowo

28

Kostrzyn nad Odr Kietz

.go
caodobowo

29

Kostrzyn nad Odr Kietz

osobowy i towarowy

Droga krajowa K-2, kontrola jest przeprowadzana w kierunku wjazdowym na odcinku od miejsca przecicia z lini granicy pastwowej w rejonie znaku granicznego nr 481 w odlegoci 1800 m w kierunku miasta Pozna, wraz z dziak nr 3/7. Kontrola jest przeprowadzana w kierunku wyjazdowym na odcinku od miejsca przecicia z lini granicy pastwowej w rejonie znaku granicznego nr 481 w odlegoci 1800 m w kierunku miasta Pozna wraz z dziak nr 3/6. Droga krajowa K-29, kontrola jest przeprowadzana w kierunku wjazdowym na odcinku od miejsca przecicia z lini granicy pastwowej w rejonie znaku granicznego nr 490 na mocie granicznym w odlegoci 100 m w kierunku miasta Subice (ul. 1-go Maja). Kontrola jest przeprowadzana w kierunku wyjazdowym na odcinku 200 m od miejsca przecicia z lini granicy pastwowej w rejonie znaku granicznego nr 490 na mocie granicznym Subice Frankfurt nad Odr do dziaki nr 672 (ul. Jednoci Robotniczej). Dworzec kolejowy w wiebodzinie i przystanek osobowy Subice oraz odcinek linii kolejowych nr 003 km osi stacji 475,925 (przystanek osobowy Subice) do 407,344 km linii kolejowej (stacja wiebodzin). Droga krajowa nr 22, kontrola jest przeprowadzana w kierunku wjazdowym na odcinku od miejsca przecicia z lini granicy pastwowej w rejonie znaku granicznego nr 555 w odlegoci 600 m w kierunku miasta Kostrzyn nad Odr, wraz z przyleg dziak nr 75/5 i dziak nr 76/37, kontrola jest przeprowadzana w kierunku wyjazdowym na odcinku od miejsca przecicia z lini granicy pastwowej w rejonie znaku granicznego nr 555 w odlegoci 600 m w kierunku miasta Kostrzyn nad Odr, wraz z przyleg dziak nr 69/6. Dworzec kolejowy Kostrzyn nad Odr oraz odcinek kolejowy od 339,2 kilometra linii kolejowej (nastawnia KOA1) do miejsca przecicia z lini granicy pastwowej w rejonie znaku granicznego nr 556.

Poz. 566

v.p l

17

Dziennik Ustaw

Lp.

Przejcie graniczne nazwa rodzaj Rodzaj ruchu Czas otwarcia Zasig terytorialny

ww
osobowy i towarowy caodobowo osobowy i towarowy caodobowo osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi caodobowo

30

Kobaskowo

31

Lubieszyn

32

Roswek

19

33

Szczecin-Gumiece

osobowy i towarowy

caodobowo

34 caodobowo

Dobieszczyn

35 osobowy i towarowy osobowy i towarowy osobowy i towarowy osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi caodobowo caodobowo

Gryfino

w. rcl
caodobowo osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi Autostrada A-6. Kontrola jest przeprowadzana w kierunku wjazdowym na odcinku od miejsca przecicia z lini granicy pastwowej w rejonie znaku granicznego nr 772 w odlegoci 1100 m w kierunku miejscowoci Kobaskowo wraz z pasem wspomagajcym znajdujcym si na dziakach nr 203/10, 203/3 i 203/79, kontrola jest przeprowadzana w kierunku wyjazdowym na odcinku od miejsca przecicia z lini granicy pastwowej w rejonie znaku granicznego nr 772 w odlegoci 1100 m w kierunku miejscowoci Kobaskowo. Droga krajowa nr 10 na odcinku 200 m od miejsca przecicia z lini granicy pastwowej w rejonie znaku granicznego nr 804 w kierunku miejscowoci Lubieszyn oraz parking pnocny (dziaka nr 884/13) i poudniowy (dziaka nr 890/7). Droga krajowa nr 13 na odcinku 200 m od miejsca przecicia z lini granicy pastwowej w rejonie znaku granicznego nr 765 w kierunku miejscowoci Kobaskowo. Stacja kolejowa Szczecin-Gumiece oraz dworzec kolejowy Szczecin Gwny z peronami i torami, na ktrych jest przeprowadzana kontrola graniczna, a take szlak kolejowy nr 433 od 0,085 km do 3,161 km (rozjazd nr 2) Szczecin Gwny Szczecin-Gumiece. Droga wojewdzka nr 115 na odcinku 250 m od miejsca przecicia z lini granicy pastwowej w rejonie znaku granicznego nr 864 w kierunku miejscowoci Tanowo. Droga wojewdzka nr 120 na odcinku 250 m od miejsca przecicia z lini granicy pastwowej w rejonie znaku granicznego nr 751 w kierunku miasta Gryfino. Przysta rzeczna w miecie Gryfino (Odra Zachodnia). Przysta rzeczna w miejscowoci Widuchowa. caodobowo

36

Gryfino

37

Widuchowa

38

Krajnik Dolny

.go
caodobowo

39

Osinw Dolny

Droga krajowa nr 26 na odcinku 400 m od miejsca przecicia z lini granicy pastwowej w rejonie znaku granicznego nr 696 w kierunku miasta Chojna. Droga wojewdzka nr 124 na odcinku 300 m od miejsca przecicia z lini granicy pastwowej w rejonie znaku granicznego nr 633 w kierunku miejscowoci Osinw Dolny.

Poz. 566

v.p l

18

Dziennik Ustaw

Lp.

Przejcie graniczne nazwa rodzaj Rodzaj ruchu Czas otwarcia Zasig terytorialny osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi i promu samochodowego w okresie kursowania promu Przysta promowa w Gozdowicach w rejonie znaku granicznego nr 607 oraz droga gminna prowadzca do drogi wojewdzkiej nr 126 wraz z parkingiem samochodowym w odlegoci 50 m od nabrzea przystani.

40

Gozdowice

ww
osobowy, zgodnie z parametrami drogi caodobowo

41

winoujcie Garz

42

winoujcie Ahlbeck

43

winoujcie

20

Ogrodniki

Odcinek drogi krajowej nr 93 (ul. Grunwaldzka), o dugoci 60 m, liczc od mostu na linii granicy pastwowej przy znaku granicznym nr 898 w gb kraju. Odcinek drogi powiatowej nr 5723Z (ul. Wojska Polskiego), o dugoci 50 m, liczc od linii granicy pastwowej w gb kraju, osobowy, zgodnie caodobowo wraz z zatoczk. Po prawej stronie od znaku granicznego z parametrami drogi nr 921, po lewej stronie od linii granicy pastwowej przy znaku granicznym nr 920 wzdu podstawy nasypu linii kolejowej UBB. Teren stacji kocowej Uznamskiej Kolei Nadmorskiej osobowy caodobowo w winoujciu (skrzyowanie ul. Wojska Polskiego i ul. 11-go Listopada). Odcinek granicy pastwowej z Republik Litewsk Droga krajowa nr 16 od miejsca przecicia z lini granicy pastwowej w rejonie znaku granicznego nr 066 na odcinku osobowy i towarowy, 400 m od linii granicy pastwowej. Kontrola jest przeprowadzana zgodnie caodobowo przy zmienionej organizacji ruchu na wydzielonym odcinku drogi z parametrami drogi i w rwnolegych zatokach.

Budzisko

w. rcl
osobowy i towarowy caodobowo osobowy i towarowy caodobowo

Trakiszki

.go
00 00

Berniki

osobowy

od 08 do 18

Droga krajowa nr 8 od miejsca przecicia z lini granicy pastwowej w rejonie znaku granicznego nr 140 na odcinku 400 m od linii granicy pastwowej. Kontrola jest przeprowadzana przy zmienionej organizacji ruchu na wydzielonym odcinku drogi i w rwnolegych zatokach. Stacja PKP w miejscowoci Trakiszki 2 perony z 5 liniami torw w odlegoci 4100 m od linii granicy pastwowej w rejonie znaku granicznego nr 115 i trasa przejazdu pocigu osobowego pomidzy stacjami PKP Trakiszki Suwaki Trakiszki. Droga gminna Berniki granica pastwa od miejsca przecicia z lini granicy pastwowej w rejonie znaku granicznego nr 032 na odcinku 100 m od linii granicy pastwowej. Ruch pojazdw bez zmiany organizacji ruchu, kontrola jest przeprowadzana na wydzielonym odcinku drogi.

Poz. 566

v.p l

19

Lp.

Przejcie graniczne nazwa rodzaj Rodzaj ruchu Czas otwarcia Zasig terytorialny osobowy od 08 do 18
00 00

Dziennik Ustaw

Sudawskie

Droga gminna Wiajny Sudawskie granica pastwa od miejsca przecicia z lini granicy pastwowej w rejonie znaku granicznego nr 190 na odcinku 65 m od linii granicy pastwowej. Ruch pojazdw bez zmiany organizacji ruchu, kontrola jest przeprowadzana na wydzielonym odcinku drogi.

ww
21

Radoszyce

upkw

Barwinek

Konieczna

Muszynka

Muszyna

w. rcl .go
Odcinek granicy pastwowej z Republik Sowack Miejscowo Radoszyce kontrola jest przeprowadzana wzdu osobowy i towarowy, drogi Radoszyce granica pastwowa Palota na odcinku zgodnie caodobowo granica pastwowa parking samochodowy znajdujcy z parametrami drogi si 500 m od granicy pastwowej. Miejscowo Stary upkw 1 peron z 4 z liniami torw osobowy i towarowy caodobowo oraz linie torw od granicy pastwowej. Droga krajowa nr 9 od miejsca przecicia z lini granicy osobowy i towarowy, pastwowej w rejonie znaku granicznego nr I/155 na dugoci zgodnie caodobowo 200 m od linii granicy pastwowej w kierunku miasta Dukla (do stacji paliw). Pasy ruchu: w kierunku wjazdowym 3 pasy z parametrami drogi ruchu, w kierunku wyjazdowym 3 pasy ruchu. osobowy i towarowy, Droga wojewdzka nr 977 na dugoci 100 m od linii granicy zgodnie caodobowo pastwowej w kierunku miasta Gorlice. Kontrola jest przeprowadzana na drodze i w zatokach. z parametrami drogi osobowy i towarowy, Droga krajowa nr 75 na dugoci 30 m od linii granicy zgodnie caodobowo pastwowej w kierunku miejscowoci Muszynka. Kontrola jest z parametrami drogi przeprowadzana na drodze z wykorzystaniem pobocza jezdni. Miasto Muszyna 1 peron z 2 liniami torw. Kontrola jest osobowy i towarowy caodobowo przeprowadzana na dugoci 225 m. Droga gminna na dugoci 150 m od linii granicy pastwowej osobowy i towarowy, w kierunku miejscowoci Leluchw. Kontrola jest zgodnie caodobowo przeprowadzana na drodze z wykorzystaniem jednego pasa z parametrami drogi ruchu w obu kierunkach. Droga krajowa nr 87 w odlegoci 230 m od linii granicy osobowy i towarowy, pastwowej w kierunku miasta Piwniczna. Kontrola jest zgodnie caodobowo przeprowadzana na drodze z wykorzystaniem parkingu z parametrami drogi w miejscowoci Podolik. osobowy i towarowy, Droga powiatowa nr 1639K na dugoci 30 m od linii granicy zgodnie caodobowo pastwowej w kierunku miejscowoci Niedzica. Kontrola jest z parametrami drogi przeprowadzana na drodze z wykorzystaniem parkingu.

Leluchw

Piwniczna

Niedzica

Poz. 566

v.p l

20

Lp. osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi caodobowo

Przejcie graniczne nazwa rodzaj Rodzaj ruchu Czas otwarcia Zasig terytorialny

Dziennik Ustaw

10

Jurgw

11

ysa Polana

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

caodobowo

ww
osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi caodobowo osobowy i towarowy caodobowo caodobowo

12

Chochow

13

Chyne

14 caodobowo

Winiarczykwka

22

15 caodobowo

Korbielw

16 osobowy i towarowy caodobowo

Ujsoy

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

17 osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi caodobowo

Zwardo

w. rcl
osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi caodobowo

18

Zwardo Skalit Platforma

19

Zwardo Mto

.go
caodobowo

20

Oenna

Droga krajowa nr 49 na dugoci 160 m od linii granicy pastwowej w kierunku miejscowoci Jurgw. Kontrola jest przeprowadzana na drodze z wykorzystaniem zatoki. Droga wojewdzka nr 960 na dugoci 160 m od linii granicy pastwowej w kierunku miejscowoci Bukowina Tatrzaska. Kontrola jest przeprowadzana na drodze z wykorzystaniem poboczy drogi. Droga wojewdzka nr 959 na dugoci 40 m od linii granicy pastwowej w kierunku miejscowoci Chochow. Kontrola jest przeprowadzana na drodze z wykorzystaniem parkingu. Droga krajowa nr 7 na dugoci 70 m od linii granicy pastwowej w kierunku miejscowoci Chyne. Kontrola jest przeprowadzana na wyczonej z ruchu powierzchni pomidzy pasami ruchu. Droga wojewdzka nr 962 na dugoci 50 m od linii granicy pastwowej w kierunku miejscowoci Lipnica Wielka. Kontrola jest przeprowadzana na drodze z wykorzystaniem pobocza. Droga wojewdzka nr 945 na dugoci 20 m od linii granicy pastwowej w kierunku miejscowoci Korbielw. Kontrola jest przeprowadzana na drodze z wykorzystaniem parkingu. Droga powiatowa nr 1439S na dugoci 40 m od linii granicy pastwowej w kierunku miejscowoci Ujsoy. Kontrola jest przeprowadzana na drodze z wykorzystaniem zatoki. Miejscowo Zwardo 2 perony z 3 liniami torw w odlegoci 500 m od granicy pastwa. Kontrola jest przeprowadzana w pocigu z wykorzystaniem peronw na dugoci 300 m. Droga krajowa nr S69 w odlegoci 950 m od linii granicy pastwowej w kierunku miejscowoci Milwka z wykorzystaniem wydzielonych zatok po obu stronach drogi na dugoci 200 m. Droga powiatowa nr 1447S na dugoci 40 m od linii granicy pastwowej w kierunku miejscowoci Milwka. Kontrola jest przeprowadzana z wykorzystaniem wydzielonych zatok po obu stronach drogi na dugoci 200 m. Droga wojewdzka nr 992 na odcinku 40 m od miejsca przecicia z lini granicy pastwowej w rejonie znakw granicznych nr I/197 i nr I/198. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znakw granicznych nr I/197 i nr I/198.

Poz. 566

v.p l

21

Lp. osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr I/33. Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr I/52/2. Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr I/141. Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr I/223. caodobowo Droga na odcinku 20 m od miejsca przecicia z lini granicy pastwowej w rejonie znaku granicznego nr II/138/1-2. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr II/138/1-2.

Przejcie graniczne nazwa rodzaj Rodzaj ruchu Czas otwarcia Zasig terytorialny

Dziennik Ustaw

21 pieszy i rowerowy caodobowo

Kacwin

22 pieszy i rowerowy caodobowo

Roztoki G.

ww
pieszy i rowerowy caodobowo pieszy i rowerowy caodobowo pieszy i rowerowy caodobowo Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr I/230. pieszy i rowerowy caodobowo Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr I/241/2a.

23

Balnica

24

Czeremcha

25

Wysowa-Zdrj Regetovka

26

Blechnarka

27 pieszy i rowerowy caodobowo

Wysowa-Zdrj Cigelka

23

28 pieszy i rowerowy caodobowo

Muszyna Legnava

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr II/15/10.

29 pieszy i rowerowy caodobowo

Milik Legnava

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr II/19/1-2.

30 pieszy i rowerowy pieszy i rowerowy pieszy i rowerowy pieszy i rowerowy caodobowo caodobowo

Wierchomla

w. rcl
Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr II/45. Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr II/57/2. Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr II/62/6. caodobowo

31

Piwowarwka

32

Eliaszwka

33

Jaworki Litmanov

.go
caodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr II/71.

34

Jaworki Strnany

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr II/76.

Poz. 566

v.p l

22

Lp. pieszy i rowerowy Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr II/91. Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr II/94. Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr II/105. Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr II/114/1. Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr II/160/6. caodobowo Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego II/83.

Przejcie graniczne nazwa rodzaj Rodzaj ruchu Czas otwarcia Zasig terytorialny

Dziennik Ustaw

35 pieszy i rowerowy caodobowo

Szlachtowa

36 pieszy i rowerowy caodobowo

Szczawnica Lesnica

37 pieszy i rowerowy caodobowo

Szczawnica Lesnica

ww
pieszy i rowerowy caodobowo pieszy i rowerowy caodobowo pieszy caodobowo Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr II/210.

38

Sromowce Nine

39

Sromowce Wyne

40

apszanka

41 pieszy i rowerowy caodobowo

Rysy

24

42 pieszy i rowerowy caodobowo

Gra Magra

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr II/267.

43 pieszy caodobowo

Przywarwka

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/75.

44 pieszy i rowerowy caodobowo

Babia Gra

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/81/2.

45 pieszy i rowerowy pieszy i rowerowy pieszy i rowerowy pieszy caodobowo caodobowo

Zawoja-Czatoa

w. rcl
Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/88/10. Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/93. caodobowo

46

Przecz Jaowiecka Gluchaky

47

Moczarki

48

Pilsko

.go
caodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/94.

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/109.

49

Przecz Przysop

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/151.

Poz. 566

v.p l

23

Lp. pieszy i rowerowy Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/163/7. Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/168. Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/175. Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/180. Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/182/5-183. caodobowo Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/158/10-11.

Przejcie graniczne nazwa rodzaj Rodzaj ruchu Czas otwarcia Zasig terytorialny

Dziennik Ustaw

50 pieszy i rowerowy caodobowo

Przegibek

51 pieszy i rowerowy caodobowo

Rycerka

52 pieszy i rowerowy caodobowo

Wielka Racza

ww
pieszy i rowerowy caodobowo pieszy i rowerowy caodobowo pieszy i rowerowy caodobowo Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/184.

53

Kikula

54

Br

55

Zwardo Skalit-Skalanka

56 pieszy i rowerowy caodobowo

Gra Gomka

25

57 pieszy caodobowo

Zwardo Skalit

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego III/184/13-14.

58 Morski odcinek granicy pastwowej

Jaworzynka

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/198.

1 osobowy caodobowo

Szczecin

2 osobowy osobowy i towarowy osobowy i towarowy osobowy i towarowy caodobowo

Trzebie

w. rcl
osobowy i towarowy caodobowo Obszar portu morskiego w Szczecinie oraz obszar portu morskiego w Policach. Obszar morskiego portu rybackiego w Trzebiey. Obszar portu morskiego w Nowym Warpnie. caodobowo

Nowe Warpno

winoujcie

.go
caodobowo caodobowo

Obiekty portowe portu w winoujciu suce do regularnych pocze promowych. Nabrzea portowe portu w Koobrzegu suce do regularnych pocze promowych. Nabrzea portowe portu w Darowie suce do regularnych pocze promowych.

Koobrzeg

Darowo

Poz. 566

v.p l

24

Lp. osobowy i towarowy caodobowo Nabrzea portowe portu w Ustce suce do regularnych pocze promowych. Obiekty portowe portu w Gdyni suce do regularnych pocze promowych. Obiekty portowe portu w Gdasku-Porcie do regularnych pocze promowych. suce

Przejcie graniczne nazwa rodzaj Rodzaj ruchu Czas otwarcia Zasig terytorialny

Dziennik Ustaw

7 osobowy i towarowy caodobowo

Ustka

8 osobowy i towarowy caodobowo

Gdynia

9 Lotnicze przejcia graniczne

ww
osobowy i towarowy caodobowo osobowy i towarowy caodobowo Zasig terytorialny lotniczego przejcia granicznego Warszawa-Okcie. Zasig terytorialny lotniczego przejcia granicznego d-Lublinek. osobowy i towarowy caodobowo Zasig terytorialny lotniczego przejcia granicznego Bydgoszcz. osobowy i towarowy caodobowo Zasig terytorialny lotniczego przejcia granicznego Kielce-Masw.

Gdask-Port

Warszawa-Okcie

d-Lublinek

Bydgoszcz

4 osobowy i towarowy caodobowo

Kielce-Masw

26

Krakw-Balice

Zasig terytorialny lotniczego przejcia granicznego Krakw-Balice.

Katowice-Pyrzowice

w. rcl
osobowy i towarowy caodobowo. Zasig terytorialny lotniczego przejcia granicznego Katowice-Pyrzowice. osobowy i towarowy caodobowo Zasig terytorialny lotniczego przejcia granicznego Gdask-Rbiechowo. Zasig terytorialny lotniczego przejcia granicznego Wrocaw-Strachowice. Zasig terytorialny lotniczego przejcia granicznego Szczecin-Goleniw. caodobowo osobowy i towarowy caodobowo

Gdask-Rbiechowo

Wrocaw-Strachowice

.go

Szczecin-Goleniw

osobowy i towarowy

Poz. 566

v.p l

25

Lp. osobowy i towarowy caodobowo Zasig terytorialny lotniczego przejcia granicznego Rzeszw-Jasionka. Zasig terytorialny lotniczego przejcia granicznego Pozna-awica. Zasig terytorialny lotniczego Zielona Gra-Babimost. Pyta postojowa lotniska Warszawa-Babice. Terminal pasaerski, kontenery (pomieszczenie punktu kontroli granicznej), pyta postojowa lotniska Warszawa-Modlin. przejcia granicznego

Przejcie graniczne nazwa rodzaj Rodzaj ruchu Czas otwarcia Zasig terytorialny

Dziennik Ustaw

10 osobowy i towarowy caodobowo

Rzeszw-Jasionka

11 osobowy i towarowy
00

Pozna-awica caodobowo

ww
osobowy
00

12 od 07 do 22
00

Zielona Gra-Babimost

13 osobowy
00

Warszawa-Babice od 06 do 22
00

14 osobowy
00

Warszawa-Modlin od 07 do 22
00

15 osobowy
00

Jelenia Gra od 07 do 22
00

Lotnisko Aeroklubu Jeleniogrskiego w Jeleniej Grze.

27

16 osobowy
00

Mielec od 07 do 22
00

Lotnisko PZL Mielec Cargo Sp. z o.o. w Mielcu.

17 osobowy
00

Mazury od 07 do 22
00

Infrastruktura lotniska Mazury.

18 osobowy od 06 do 22
00

widnik k. Lublina

19

Przylep k. Zielonej Gry

w. rcl
Infrastruktura lotniska zakadowego WSK PZL-WIDNIK S.A. Infrastruktura Portu Lotniczego Przylep k. Zielonej Gry.

O bj a n i en i a:

D drogowe przejcie graniczne K kolejowe przejcie graniczne R rzeczne przejcie graniczne M morskie przejcie graniczne L lotnicze przejcie graniczne

.go

Poz. 566

v.p l

26