You are on page 1of 27

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 22 maja 2012 r. Poz. 566

Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.05.22 15:32:18 +02'00'

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 17 maja 2012 r.

w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną Na podstawie art. 17a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 67, z 2010 r. Nr 164, poz. 1108 oraz z 2011 r. Nr 50, poz. 255 i Nr 217, poz. 1280) zarządza się, co następuje: § 1. Rozporządzenie dotyczy przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną w rozumieniu przepisów rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz. Urz. UE L 105 z 13.04.2006, str. 1), zwanej dalej „kontrolą graniczną osób”, i określa: 2) odcinki granicy państwowej, na których kontrola graniczna osób zostaje przywrócona tymczasowo; 3) przejścia graniczne, rodzaj ruchu dozwolonego przez te przejścia i czas ich otwarcia oraz zasięg terytorialny przejść granicznych. § 2. 1. W okresie od dnia 4 czerwca 2012 r. do dnia 1 lipca 2012 r. przywraca się tymczasowo kontrolę graniczną osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną. 2. Zakres kontroli, o której mowa w ust. 1, w tym możliwość jej ograniczenia na zasadach określonych w kodeksie granicznym Schengen, będzie dostosowany odpowiednio do stopnia zagrożenia porządku publicznego lub bezpieczeństwa państwa w związku z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. § 3. Kontrolę graniczną osób przywraca się tymczasowo: 1) na granicy państwowej z Republiką Czeską; 2) na granicy państwowej z Republiką Federalną Niemiec; 3) na granicy państwowej z Republiką Litewską; 4) na granicy państwowej z Republiką Słowacką;

ww
1)

5) w portach morskich stanowiących granicę wewnętrzną w rozumieniu kodeksu granicznego Schengen; 6) w portach lotniczych stanowiących granicę wewnętrzną w rozumieniu kodeksu granicznego Schengen.

§ 4. Wykaz przejść granicznych, rodzaj ruchu dozwolonego przez te przejścia, czas ich otwarcia oraz zasięg terytorialny przejść granicznych określa załącznik do rozporządzenia. § 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 4 czerwca 2012 r. Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk

Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

w. rcl

1) okres, na który kontrola graniczna osób zostaje przywrócona tymczasowo;

.go

v.p l

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Załącznik z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych Wewnętrznych do dnia ………………..2012 r. z dnia 17 maja 2012 r. (poz. 566) (poz. ……..)
Dziennik Ustaw

WYKAZ PRZEJŚĆ GRANICZNYCH, RODZAJ RUCHU DOZWOLONEGO PRZEZ TE PRZEJŚCIA, CZAS ICH OTWARCIA ORAZ ZASIĘG TERYTORIALNY PRZEJŚĆ GRANICZNYCH
Rodzaj ruchu Czas otwarcia Zasięg terytorialny

ww
–2–
Odcinek granicy państwowej z Republiką Czeską Droga na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy osobowy i towarowy, państwowej w rejonie znaku granicznego nr I/6 w kierunku zgodnie całodobowo miejscowości Jaworzynka. Kontrola jest przeprowadzana z parametrami drogi na drodze w rejonie znaku granicznego nr I/6. Droga wojewódzka nr 943 od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr I/13 w odległości 50 osobowy i towarowy, m od linii granicy państwowej w kierunku przysiółka Jasnowice zgodnie całodobowo (należącego do miejscowości Istebna). Kontrola jest z parametrami drogi przeprowadzana na drodze wojewódzkiej nr 943 na 2 pasach jezdni. Droga na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy osobowy i towarowy, państwowej w rejonie znaku granicznego nr I/29 w kierunku zgodnie całodobowo przysiółka W Dolinie (należącego do miejscowości Wisła-Kopydło). Kontrola jest przeprowadzana na drodze z parametrami drogi w rejonie znaku granicznego nr I/29. Droga na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy osobowy i towarowy, państwowej w rejonie znaku granicznego nr I/38/1 w kierunku zgodnie całodobowo przysiółka Dorastuszek (należącego do miejscowości Wisła-Jawornik). Kontrola jest przeprowadzana na drodze z parametrami drogi w rejonie znaku granicznego nr I/38/1. Droga powiatowa nr 2610S od miejsca przecięcia z linią granicy osobowy i towarowy, państwowej w rejonie znaku granicznego I/61 w odległości zgodnie całodobowo 50 m od linii granicy państwowej w kierunku miejscowości Dzięgielów-Zamek. Kontrola jest przeprowadzana na drodze z parametrami drogi powiatowej nr 2610S na 2 pasach jezdni.

Lp.

Przejście graniczne nazwa rodzaj

1

Jaworzynka

D

2

Jasnowice

D

3

Stożek

4

Beskidek

w. rcl v.p l

D

D

5

Leszna Górna

D

.go

Poz. 566

Lp. osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi całodobowo

Przejście graniczne nazwa rodzaj Rodzaj ruchu Czas otwarcia Zasięg terytorialny

Dziennik Ustaw

ww
osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi całodobowo

6

Puńców

D

7

Cieszyn – Český Těšín

D

–3–

8

Cieszyn

w. rcl
osobowy i towarowy całodobowo osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi całodobowo

K

9

Cieszyn – Chotěbuz

D

.go

Droga na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr I/67 w kierunku miejscowości Puńców. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr I/67. Kontrola pojazdów: w kierunku wjazdowym i wyjazdowym – Cieszyn Most Wolności: droga powiatowa nr 2619S (ul. 3-go maja) od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr I/86 w odległości 40 m od linii granicy państwowej w kierunku centrum miasta Cieszyn. Kontrola jest przeprowadzana na moście granicznym na 2 pasach jezdni. Kontrola w kierunku wjazdowym: Cieszyn Most Przyjaźni: droga powiatowa nr 2624S (ul. Zamkowa) na odcinku 50 m od linii granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr I/88. Kontrola jest przeprowadzana na moście granicznym na 2 pasach jezdni. Kontrola pieszych: mosty w mieście Cieszyn. Kontrola jest przeprowadzana na chodnikach wzdłuż dróg powiatowych nr 2619S i nr 2624S. Miasto Cieszyn – dworzec PKP peron nr 2 z 2 liniami torów. Kontrola jest przeprowadzana na długości 100 m. Odległość od granicy państwa wynosi 1559 m. Tory kolejowe przecinają granicę państwową w rejonie znaku granicznego nr I/89. Droga krajowa nr 1 od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr I/91/2 na odcinku 1300 m od linii granicy państwowej w kierunku miasta Bielsko-Biała oraz część platformy wjazdowej za wjazdem z drogi krajowej nr 1. Kontrola w kierunku wjazdowym jest przeprowadzana na platformie wjazdowej za wjazdem z drogi krajowej nr 1. Część platformy wyjazdowej od wjazdu z drogi krajowej nr 1 oraz część drogi krajowej nr 1 na odcinku 1300 m od platformy wyjazdowej do linii granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr I/91/2. Kontrola w kierunku wyjazdowym jest przeprowadzana na platformie wyjazdowej za wjazdem z drogi krajowej nr 1.

Poz. 566

v.p l

2

Lp. osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi całodobowo

Przejście graniczne nazwa rodzaj Rodzaj ruchu Czas otwarcia Zasięg terytorialny

Dziennik Ustaw

10

Kaczyce Górne

D

ww
osobowy i towarowy całodobowo osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi całodobowo osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi całodobowo

11

Zebrzydowice

K

12

Marklowice Górne

D

13

Gołkowice

D

–4–

14

Łaziska

15

Olza

w. rcl
osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi całodobowo osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi całodobowo osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi całodobowo

D

D

16

Chałupki

D

.go

Droga na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr I/111 w kierunku miejscowości Kaczyce Górne. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr I/111. Miejscowość Zebrzydowice – peron nr 2 z 2 liniami torów. Kontrola jest przeprowadzana na odcinku o długości 100 m lub na trasie Zebrzydowice – Katowice – Zebrzydowice. Odległość od granicy państwa wynosi 4288 m, tory kolejowe przecinają granicę państwa w rejonie znaku granicznego nr I/133. Droga powiatowa nr 2645S od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr I/134 w odległości 400 m od linii granicy państwowej w kierunku miejscowości Zebrzydowice. Kontrola jest przeprowadzana na drodze powiatowej nr 2645S na 2 pasach jezdni w rejonie pętli autobusowej. Droga powiatowa nr 5039S od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr I/156/1 w odległości 150 m od linii granicy w kierunku miejscowości Gołkowice. Kontrola jest przeprowadzana na drodze powiatowej nr 5039S na 2 pasach jezdni. Droga na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr I/168/5 w kierunku miejscowości Łaziska. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr I/168/5. Droga na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr I/182 w kierunku miejscowości Olza. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr I/182. Ul. Bogumińska w Chałupkach od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego II/7/4 w odległości 200 m od linii granicy państwowej w kierunku miejscowości Chałupki. Kontrola jest przeprowadzana na ul. Bogumińskiej na 2 pasach jezdni.

Poz. 566

v.p l

3

Dziennik Ustaw

Lp.

Przejście graniczne nazwa rodzaj Rodzaj ruchu Czas otwarcia Zasięg terytorialny

17

Nowe Chałupki

D

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

ww
osobowy i towarowy całodobowo osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi całodobowo osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi całodobowo

18

Chałupki

K

19

Chałupki – Šilhéřovice

D

20

Rudyszwałd

D

–5–

21

Tworków

22

Owsiszcze

w. rcl
osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi całodobowo osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi całodobowo osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi całodobowo

D

D

23

Bolesław

D

.go
całodobowo

24

Borucin

D

Droga krajowa nr 78a od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/8/2 w odległości 700 m od linii granicy państwowej w kierunku miejscowości Chałupki. Kontrola jest przeprowadzana na drodze krajowej nr 78a na 4 pasach jezdni wraz z utwardzonym pasem rozdzielającym. Miejscowość Chałupki – peron nr 2 z 2 liniami torów (tor nr 1 i tor nr 2). Kontrola jest przeprowadzana na długości 400 m. Odległość od granicy państwowej wynosi 1298 m, tory kolejowe przecinają granicę w rejonie znaku granicznego nr II/8/3. Miejscowość Chałupki – ul. WOP na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/12 w kierunku centrum miejscowości Chałupki. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr II/12. Miejscowość Rudyszwałd – ul. Graniczna na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/13/10 w kierunku centrum miejscowości Rudyszwałd. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr II/13/10. Droga na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/19/13 w kierunku miejscowości Tworków. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr II/19/13. Droga powiatowa nr 3511S od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/21/10 w odległości 50 m od linii granicy państwowej w kierunku miejscowości Owsiszcze. Kontrola jest przeprowadzana na drodze powiatowej nr 3511S na 2 pasach jezdni. Droga na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/24/3 w kierunku miejscowości Bolesław. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr II/24/3. Droga na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/30/4 w kierunku miejscowości Borucin. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr II/30/4.

Poz. 566

v.p l

4

Dziennik Ustaw

Lp.

Przejście graniczne nazwa rodzaj Rodzaj ruchu Czas otwarcia Zasięg terytorialny osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi całodobowo

25

Krzanowice – Chuchelná

D

ww
osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi całodobowo osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi całodobowo osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi całodobowo

26

Krzanowice – Strahovice

D

27

Pietraszyn

D

28

Gródczanki

D

–6–

29

Kietrz

D

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

30 całodobowo

Ściborzyce Wielkie – Rohov

w. rcl
osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi całodobowo osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi całodobowo

D

31

Ściborzyce Wielkie – Hnevosice

D

32

Pilszcz

D

.go

Droga wojewódzka nr 917 od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/32 w odległości 50 m od linii granicy w kierunku miejscowości Krzanowice. Kontrola jest przeprowadzana na drodze wojewódzkiej nr 917 na 2 pasach jezdni. Droga na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/34 w kierunku miejscowości Krzanowice. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr II/34. Droga wojewódzka nr 916 od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/39 w odległości 100 m od linii granicy państwowej w kierunku miejscowości Pietraszyn. Kontrola jest przeprowadzana na drodze wojewódzkiej nr 916 na 2 pasach jezdni. Droga na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/44/5 w kierunku miejscowości Gródczanki. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr II/44/5. Droga na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/47 w kierunku miasta Kietrz. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr II/47. Droga na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/54/10 w kierunku miejscowości Ściborzyce Wielkie. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr II/54/10. Droga na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/55/23 w kierunku miejscowości Ściborzyce Wielkie. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr II/55/23. Droga wojewódzka nr 420 od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/67/11 w odległości 50 m od linii granicy w kierunku miejscowości Pilszcz. Kontrola jest przeprowadzana na drodze wojewódzkiej nr 420 na 2 pasach jezdni.

Poz. 566

v.p l

5

Lp. osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi całodobowo

Przejście graniczne nazwa rodzaj Rodzaj ruchu Czas otwarcia Zasięg terytorialny

Dziennik Ustaw

33

Wiechowice

D

ww
osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi całodobowo osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi całodobowo osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi całodobowo

34

Branice

D

35

Pietrowice

D

36

Chomiąża

D

–7–

37

Lenarcice

D

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

38

Gadzowice

w. rcl
osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi całodobowo osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi całodobowo osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi całodobowo

D

39

Pomorzowiczki

D

40

Trzebina

D

.go

Droga na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/72 w kierunku miejscowości Wiechowice. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr II/72. Droga wojewódzka nr 419 od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/85/4 w odległości 50 m od linii granicy w kierunku miejscowości Branice. Kontrola jest przeprowadzana na drodze wojewódzkiej nr 419 na 2 pasach jezdni. Droga krajowa nr 38 od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/93/17 w odległości 110 m od linii granicy państwowej w kierunku miejscowości Pietrowice. Kontrola jest przeprowadzana na drodze krajowej nr 38 na 2 pasach jezdni w rejonie parkingu. Droga na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/96 w kierunku miejscowości Chomiąża. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr II/96. Droga na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/99/8 w kierunku miejscowości Lenarcice. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr II/99/8. Droga na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/114/6 w kierunku miejscowości Gadzowice. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr II/114/6. Droga na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/122/16 w kierunku miejscowości Pomorzowiczki. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr II/122/16. Droga krajowa nr 41 od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/135 w odległości 90 m od linii granicy państwowej w kierunku miasta Trzebina. Kontrola jest przeprowadzana na drodze krajowej nr 41 na 3 pasach jezdni.

Poz. 566

v.p l

6

Dziennik Ustaw

Lp.

Przejście graniczne nazwa rodzaj Rodzaj ruchu Czas otwarcia Zasięg terytorialny osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi całodobowo

41

Konradów

D

ww
osobowy i towarowy całodobowo osobowy i towarowy całodobowo osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi całodobowo

42

Głuchołazy – Mikulovice

K

43

Głuchołazy – Jindřichov ve Slesku

K

44

Głuchołazy – Mikulovice

D

–8–

45

Sławniowice

D

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

46

Kałków

w. rcl
osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi całodobowo osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi całodobowo osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi całodobowo

D

47

Dziewiętlice

D

48

Gorzyczki – Věřnovice

D

.go

Droga wojewódzka nr 411 od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku nr II/153 w odległości 130 m od linii granicy państwowej w kierunku miasta Głuchołazy. Kontrola jest przeprowadzana na drodze wojewódzkiej nr 411 na 2 pasach jezdni. Miasto Głuchołazy – peron nr 2 z 2 liniami torów (nr 2 i 6). Kontrola jest przeprowadzana na długości 100 m. Odległość od granicy państwowej wynosi 5650 m, tory kolejowe przecinają granicę państwową w rejonie znaku granicznego nr II/160/4. Miasto Głuchołazy – peron nr 2 z 2 liniami torów (nr 2 i 6). Kontrola jest przeprowadzana na długości 100 m. Odległość od granicy państwowej wynosi 11225 m, tory kolejowe przecinają granicę państwową w rejonie znaku granicznego nr II/140/14. Droga krajowa nr 40 od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/160/17 w odległości 500 m od linii granicy państwowej w kierunku miasta Głuchołazy. Kontrola jest przeprowadzana na 2 pasach jezdni (w rejonie parkingu komunalnego). Droga na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/168 w kierunku miejscowości Sławniowice. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr II/168. Droga na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/177/1 w kierunku miejscowości Kałków. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr II/177/1. Droga na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/186/1 w kierunku miejscowości Dziewiętlice. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr II/186/1. Droga na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr I/170/2 w kierunku miejscowości Gorzyczki. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr I/170/2.

Poz. 566

v.p l

7

Dziennik Ustaw

Lp.

Przejście graniczne nazwa rodzaj Rodzaj ruchu Czas otwarcia Zasięg terytorialny osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi całodobowo

49

Paczków

D

ww
osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi całodobowo osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi całodobowo osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi całodobowo

50

Złoty Stok

D

51

Lutynia

D

52

Nowa Morawa

D

–9–

53

Boboszów

54

Międzylesie

w. rcl
osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi całodobowo osobowy i towarowy całodobowo osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi całodobowo

D

K

55

Niemojów

D

.go

Droga wojewódzka nr 382 od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/192/3 w odległości 90 m od linii granicy państwowej w kierunku miasta Paczków. Kontrola jest przeprowadzana na drodze wojewódzkiej nr 382 na 2 pasach jezdni. Droga asfaltowa PGL Lasów Państwowych, na długości 20 m od znaku granicznego nr II/202, w kierunku drogi krajowej nr 46. Kontrola jest przeprowadzana w kierunku wjazdowym na 1 pasie ruchu oraz w kierunku wyjazdowym na 1 pasie ruchu. Droga powiatowa nr 3251D, na długości 50 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr III/15, w kierunku miejscowości Lutynia. Kontrola jest przeprowadzana w kierunku wjazdowym na 1 pasie ruchu oraz w kierunku wyjazdowym na 1 pasie ruchu. Droga powiatowa nr 3230D, na długości 50 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr III/60, w kierunku miejscowości Nowa Morawa. Kontrola jest przeprowadzana w kierunku wjazdowym na 1 pasie ruchu oraz w kierunku wyjazdowym na 1 pasie ruchu. Droga krajowa nr 33, na długości 100 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr III/87, w kierunku miejscowości Boboszów, wraz z przyległym parkingiem. Kontrola jest przeprowadzana w kierunku wjazdowym na 1 pasie ruchu oraz w kierunku wyjazdowym na 1 pasie ruchu. Miasto Międzylesie – stacja kolejowa oraz odcinek kolejowy od 129,952 km do miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr III/89/1. Droga powiatowa nr 3275D i jej łącznik z mostem granicznym na rzece Dzika Orlica, na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr III/102, w stronę miejscowości Niemojów. Kontrola jest przeprowadzana w kierunku wjazdowym na 1 pasie ruchu oraz w kierunku wyjazdowym na 1 pasie ruchu.

Poz. 566

v.p l

8

Dziennik Ustaw

Lp.

Przejście graniczne nazwa rodzaj Rodzaj ruchu Czas otwarcia Zasięg terytorialny

56

Mostowice

D

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

ww
pieszy całodobowo osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi całodobowo Osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi całodobowo

57

Czermna

D

58

Kudowa-Słone

D

59

Tłumaczów

D

– 10 –

60

Golińsk

61

Mieroszów

w. rcl
osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi całodobowo towarowy całodobowo osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi osobowy i towarowy całodobowo

D

K

62

Lubawka

D

.go
całodobowo

63

Lubawka

K

Droga wojewódzka nr 389 i jej łącznik z mostem granicznym na rzece Dzika Orlica, na odcinku 100 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr III/113, w stronę miejscowości Mostowice. Kontrola jest przeprowadzana w kierunku wjazdowym na 1 pasie ruchu oraz w kierunku wyjazdowym na 1 pasie ruchu. Miasto Kudowa-Zdrój – ul. Kościuszki na długości 10 m przed linią granicy państwowej, w rejonie znaku granicznego nr III/157/4. Droga krajowa nr 8, na odcinku 520 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr III/151, w kierunku miasta Kudowa-Zdrój. Kontrola jest przeprowadzana w kierunku wjazdowym na 1 pasie ruchu oraz w kierunku wyjazdowym na 1 pasie ruchu. Droga wojewódzka nr 385, na odcinku 250 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr III/190, w kierunku miejscowości Tłumaczów. Kontrola jest przeprowadzana w kierunku wjazdowym na 1 pasie ruchu oraz w kierunku wyjazdowym na 1 pasie ruchu. Droga krajowa nr 35, na odcinku 100 m od przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr III/224, w kierunku miejscowości Golińsk, wraz z przyległym parkingiem. Kontrola jest przeprowadzana w kierunku wjazdowym na 1 pasie ruchu oraz w kierunku wyjazdowym na 1 pasie ruchu. Miasto Mieroszów – stacja kolejowa oraz odcinek kolejowy od 28,033 km do miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr III/225/7. Droga krajowa nr 5, na długości 100 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr IV/1, w kierunku miasta Lubawka. Kontrola jest przeprowadzana w kierunku wjazdowym na 1 pasie ruchu oraz w kierunku wyjazdowym na 1 pasie ruchu. Miasto Lubawka – przystanek osobowy oraz odcinek kolejowy od 10,148 km do miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr III/265/7.

Poz. 566

v.p l

9

Dziennik Ustaw

Lp.

Przejście graniczne nazwa rodzaj Rodzaj ruchu Czas otwarcia Zasięg terytorialny osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi całodobowo

64

Przełęcz Okraj

D

ww
osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi całodobowo osobowy całodobowo osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi całodobowo

65

Jakuszyce

D

66

Jakuszyce

K

67

Czerniawa-Zdrój

D

– 11 –

68

Miłoszów

D

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

69

Zawidów

w. rcl
osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi całodobowo towarowy całodobowo

D

70

Zawidów

K

.go
całodobowo

71

Bogatynia

D

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

Odcinek drogi wojewódzkiej nr 368 od 3,900 km do 4,000 km przyległy do parkingu należącego do Nadleśnictwa Śnieżka w Kowarach, w kierunku miasta Kowary. Kontrola jest przeprowadzana w kierunku wjazdowym na 1 pasie ruchu oraz w kierunku wyjazdowym na 1 pasie ruchu. Odcinek drogi krajowej nr 3 od 493,800 km do 494,300 km w miejscowości Jakuszyce, przyległy do parkingu stanowiącego własność Stowarzyszenia Bieg Piastów. Kontrola jest przeprowadzana w kierunku wjazdowym na 1 pasie ruchu oraz w kierunku wyjazdowym na 1 pasie ruchu. Miejscowość Jakuszyce – przystanek osobowy oraz odcinek kolejowy od 37,070 km do miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr IV/51/11. Droga wojewódzka nr 361, na długości 150 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr IV/67, w kierunku miasta Świeradów-Zdrój. Kontrola jest przeprowadzana w kierunku wjazdowym na 1 pasie ruchu oraz w kierunku wyjazdowym na 1 pasie ruchu. Droga powiatowa nr 12367, na długości 100 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr IV/80, w kierunku miejscowości Miłoszów. Kontrola jest przeprowadzana w kierunku wjazdowym na 1 pasie ruchu oraz w kierunku wyjazdowym na 1 pasie ruchu. Droga wojewódzka nr 355 na odcinku 100 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr IV/102/3 w kierunku miasta Zgorzelec. Stacja kolejowa Zawidów – obszar dworca kolejowego z przyległymi torami i peronami oraz odcinek kolejowy od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr IV/104/16 do dworca kolejowego Zawidów na 2,1 kilometrze linii kolejowej nr 344. Kontrola jest przeprowadzana na dworcu kolejowym w Zawidowie. Droga wojewódzka nr 352 na odcinku 100 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr IV/126 w kierunku miasta Bogatynia.

Poz. 566

v.p l

10

Lp. osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr I/1/1. Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr I/16. Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr I/26/3. Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr I/43. Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr I/44. Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr I/49. całodobowo Droga powiatowa nr 2364D na odcinku 100 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr IV/146 w kierunku miejscowości Porajów.

Przejście graniczne nazwa rodzaj Rodzaj ruchu Czas otwarcia Zasięg terytorialny

Dziennik Ustaw

72 pieszy i rowerowy całodobowo

Porajów – Hrádek nad Nisou

D

73 pieszy i rowerowy całodobowo

Jaworzynka-Trójstyk

D

74 pieszy i rowerowy całodobowo

Istebna

D

ww
pieszy i rowerowy całodobowo pieszy i rowerowy całodobowo pieszy i rowerowy całodobowo pieszy i rowerowy całodobowo Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr I/114. pieszy i rowerowy całodobowo Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr I/143/8.

75

Stożek – Wielki Stożek

D

76

Wielka Czantoria

D

77

Wielka Czantoria – Nýdek

D

78

Cisownica

D

79

Kaczyce Dolne

D

80 pieszy i rowerowy całodobowo

Jastrzębie-Ruptawa

D

– 12 –

81 pieszy i rowerowy całodobowo

Skrbeńsko

D

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr I/152.

82

D

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr II/146.

83 pieszy i rowerowy pieszy i rowerowy pieszy i rowerowy pieszy i rowerowy pieszy i rowerowy całodobowo całodobowo

Jarnołtówek (Biskupia Kopa) – Zlaté Hory (Biskupská kupa) Jarnołtówek (Biskupia Kopa – szczyt) − Zlaté Hory (Biskupská kupa – vrchol) pieszy i rowerowy całodobowo

w. rcl
Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr II/147/1. Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr II/157/8. Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/7/19 – III/8. Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/23/6. całodobowo całodobowo całodobowo

D

84

Podlesie

D

85

Orłowiec − Bilá Voda (Růženec)

D

86

Lądek-Zdrój − Černý Kout

D

.go

87

Nowy Gierałtów − Uhelná

D

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/28/14.

88

Bielice − Nýzerov

D

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/35.

Poz. 566

v.p l

11

Lp. pieszy i rowerowy Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/69/10. Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/79/19. Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/95. Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/122. Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/127. Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/124/1. całodobowo Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/47/7III/47/8.

Przejście graniczne nazwa rodzaj Rodzaj ruchu Czas otwarcia Zasięg terytorialny

Dziennik Ustaw

89 pieszy i rowerowy całodobowo

Bielice − Paprsek

D

90 pieszy i rowerowy całodobowo

Śnieżnik – Vrchol Král. Sněžniku

D

91 pieszy i rowerowy całodobowo

Jodłów – Horni Morava

D

ww
pieszy i rowerowy całodobowo pieszy i rowerowy całodobowo pieszy i rowerowy całodobowo pieszy i rowerowy całodobowo pieszy i rowerowy całodobowo

92

D

93

D

94

Kamieńczyk – Mladkov Petrovičky Zieleniec – Masarykowa chata Duszniki-Zdrój – Olešnice v Orl. horách

D

95

Orlica – Vrchmezi

D

96

D

97 pieszy i rowerowy całodobowo

Kocioł – Olešnice v Orl. horách Brzozowie – Česká Čermná

D

– 13 –

98 pieszy i rowerowy całodobowo

Pstrążna – Žďárky

D

99 pieszy i rowerowy całodobowo

D

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/132a/132b−133. Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/146/11 – III/147. Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/164/26 – III/164/27. Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/174 – III/175.

100 pieszy i rowerowy całodobowo

Ostra Góra – Machovská Lhota Pasterka – Machovský Křiž

D

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/180 – ab.

101 pieszy i rowerowy pieszy i rowerowy pieszy i rowerowy pieszy i rowerowy pieszy i rowerowy całodobowo całodobowo

Radków – Bozanov

w. rcl
Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/185. Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/207. Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/215. całodobowo

D

102

D

103

D

104

Głuszyca Górna – Jannovičky Łomnica – Ruprechtický Špičák (vrchol) Łomnica – Ruprechtický Špičák całodobowo całodobowo

D

.go

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/215/11.

105

Łączna – Zdoňov

D

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/234.

106

Chełmsko Śląskie – Libná

D

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/241.

Poz. 566

v.p l

12

Lp. pieszy i rowerowy Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr IV/8. Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr IV/13 – IV/13/1. Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr IV/24. Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr IV/29. Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr IV/31. Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr IV/36 – IV/36/6. całodobowo Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/250.

Przejście graniczne nazwa rodzaj Rodzaj ruchu Czas otwarcia Zasięg terytorialny

Dziennik Ustaw

107 pieszy i rowerowy całodobowo

Okrzeszyn – Petřikovice

D

108 pieszy i rowerowy całodobowo

Niedamirów - Žacléř

D

109 pieszy i rowerowy całodobowo

D

ww
pieszy i rowerowy całodobowo pieszy i rowerowy całodobowo pieszy i rowerowy całodobowo pieszy i rowerowy całodobowo Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr IV/38. pieszy i rowerowy całodobowo Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr IV/39/11 – IV39/12.

110

Niedamirów – Horni Albeřice Sowia Przełęcz – Sovi Sedlo

D

111

Śląski Dom – Lučni bouda

D

112

D

113

D

114

D

115 pieszy i rowerowy całodobowo

D

– 14 –

116 pieszy i rowerowy całodobowo

D

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr IV/49/a-b-c.

117 pieszy i rowerowy całodobowo

Równia pod Śnieżką – Lučni bouda Przesieka – Špindlerův Mlýn Jagniątków – Petrova bouda Czarna Przełęcz – Martinova bouda Szrenica – Vosecka bouda Polana Jakuszycka – Harrachov

D

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr IV/52.

118 pieszy i rowerowy całodobowo

Orle – Jizerka

D

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr IV/56.

119 pieszy i rowerowy całodobowo

Stóg Izerski – Smrk

w. rcl
Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr IV/64. Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr IV/74. Odcinek granicy państwowej z Republiką Federalną Niemiec Droga powiatowa nr 2364D na odcinku 100 m od miejsca osobowy i towarowy, przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku zgodnie całodobowo granicznego nr 5 w kierunku miejscowości Porajów. Kontrola z parametrami drogi jest przeprowadzana na drodze powiatowej nr 2364D.

D

120

Świecie – Jindřichovice pod Smrkem

D

1

Porajów – Zittau

D

.go

Poz. 566

v.p l

13

Dziennik Ustaw

Lp.

Przejście graniczne nazwa rodzaj Rodzaj ruchu Czas otwarcia Zasięg terytorialny

ww
osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi całodobowo osobowy (pieszy) całodobowo osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi całodobowo

2

Sieniawka

D

3

Krzewina Zgorzelecka

D

4

Radomierzyce

D

– 15 –

5

Zgorzelec

w. rcl
osobowy i towarowy całodobowo osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi całodobowo osobowy (pieszy) całodobowo

K

6

Zgorzelec

D

7

Zgorzelec (Most Staromiejski) osobowy i towarowy

D

.go
całodobowo

8

Jędrzychowice

D

Droga wojewódzka nr 354 na odcinku 100 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 9 w kierunku miejscowości Sieniawka oraz działka nr 158/1 bezpośrednio przylegająca do drogi nr 354 (zarządca działki – Miasto i Gmina Bogatynia). Kontrola jest przeprowadzana w kierunku wjazdowym na drodze nr 354 i na działce nr 158/1 oraz w kierunku wyjazdowym na drodze wojewódzkiej nr 354. W miejscowości Krzewina most graniczny, na odcinku 30 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej na wysokości znaku granicznego nr 71 w kierunku miejscowości Krzewina Zgorzelecka. Kontrola jest przeprowadzana przed mostem granicznym. Droga wojewódzka nr 352A na odcinku 100 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 96 w kierunku miejscowości Radomierzyce. Stacje kolejowe: Zgorzelec-Ujazd, Zgorzelec-Miasto i Węgliniec − obszar dworców kolejowych z przyległymi torami, peronami oraz trasa kolejowa od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 120 do stacji kolejowej Węgliniec na 26,7 kilometrze linii kolejowej nr 278. Kontrola jest przeprowadzana na dworcach kolejowych i na trasie przejazdu pociągu. Droga wojewódzka nr 317 na odcinku 100 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w kierunku miasta Zgorzelec oraz działka nr 6/3 bezpośrednio przylegająca do drogi nr 317 (zarządca działki – Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu). Kontrola jest przeprowadzana w kierunkach wjazdowym i wyjazdowym na drodze wojewódzkiej nr 317 oraz działce nr 6/3. W mieście Zgorzelec – na odcinku 50 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej na Moście Staromiejskim w kierunku miejscowości Zgorzelec. Kontrola jest przeprowadzana przed wejściem na most graniczny. Autostrada A-4 (droga międzynarodowa E-40) na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego 142 do skrzyżowania z drogą krajową nr 94.

Poz. 566

v.p l

14

Lp. osobowy (pieszy) całodobowo

Przejście graniczne nazwa rodzaj Rodzaj ruchu Czas otwarcia Zasięg terytorialny

Dziennik Ustaw

9

Pieńsk

D

ww
towarowy całodobowo osobowy i pieszy, zgodnie z parametrami drogi całodobowo osobowy i pieszy, zgodnie z parametrami drogi całodobowo

10

Węgliniec

K

11

Przewóz – Podrosche

D

12

Łęknica – Bad Muskau

D

– 16 –

13

Łęknica – Krauschwitz

D

osobowy i towarowy

całodobowo

W mieście Pieńsk – na odcinku 30 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej na wysokości znaku granicznego nr 159 w kierunku miasta Pieńsk. Kontrola jest przeprowadzana przed wejściem na most graniczny. Stacja kolejowa Węgliniec – obszar dworca kolejowego z przyległymi torami i peronami od 26,1 do 26,7 kilometra linii kolejowej nr 278. Kontrola jest przeprowadzana na dworcu kolejowym w Węglińcu. Droga krajowa nr 27 na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego 234 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 350. Kontrola jest przeprowadzana na odcinku drogi krajowej nr 27 na działce nr 580 (zarządca działki – Starostwo Powiatowe w Żarach). Ul. 1 Maja w Łęknicy na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego 291 do skrzyżowania z ulicą Hutniczą. Kontrola jest przeprowadzana na odcinku ul. 1 Maja w mieście Łęknica. Droga krajowa nr 12 na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego 285 do ronda w kierunku miasta Łęknica. Kontrola jest przeprowadzana na odcinku drogi krajowej nr 12.

14 osobowy (pieszy) całodobowo

15 osobowy (pieszy) osobowy i towarowy (z wyłączeniem ruchu pieszego) całodobowo całodobowo

Łęknica (Park Mużakowski) – Bad Muskau „Most Podwójny” Łęknica (Park Mużakowski) – Bad Muskau „Most Angielski” osobowy (pieszy) całodobowo

w. rcl
Most Podwójny w rejonie znaku granicznego nr 295. Kontrola jest przeprowadzana przy wejściu na most graniczny. Most Angielski w rejonie znaku granicznego 298. Kontrola jest przeprowadzana przy wejściu na most graniczny.

D

D

16

Siedlec – Zelz

D

17

Olszyna – Forst

D

.go

Most betonowy w rejonie znaku granicznego nr 322. Kontrola jest przeprowadzana przy wejściu na most graniczny. Droga krajowa K-18 (międzynarodowa E-36) na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego 332 w odległości 650 m w kierunku miasta Wrocławia.

Poz. 566

v.p l

15

Dziennik Ustaw

Lp.

Przejście graniczne nazwa rodzaj Rodzaj ruchu Czas otwarcia Zasięg terytorialny

18

Zasieki – Forst

D

osobowy i pieszy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

ww
osobowy i towarowy całodobowo osobowy i towarowy całodobowo

19

Zasieki – Forst

K

20

Gubinek – Guben

D

– 17 –

21

Gubin – Guben

w. rcl
osobowy i pieszy, zgodnie z parametrami drogi całodobowo pieszy całodobowo

D

22

Gubin – Guben (Wyspa Teatralna) osobowy i towarowy

D

.go
całodobowo

23

Gubin – Guben

K

Droga wojewódzka nr 289 na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego 360 w odległości 200 m w kierunku miejscowości Zasieki wraz z przyległym parkingiem. Kontrola jest przeprowadzana w kierunku wjazdowym i wyjazdowym na przyległym parkingu w rejonie drogi wojewódzkiej nr 289 na działce nr 282/9. Dworce kolejowe Tuplice i Żary oraz odcinek kolejowy od 353,4 km linii kolejowej (miasto Żary) do miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 351. Droga krajowa nr 32, kontrola w kierunku wjazdowym jest przeprowadzana na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 398 w odległości 1008 m w kierunku miejscowości Gubinek, wraz z przyległymi do drogi działkami nr 35/9, 35/16 i 35/17. Kontrola w kierunku wyjazdowym jest przeprowadzana na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 398 w odległości 736 m w kierunku miejscowości Gubinek, wraz z przyległymi do drogi działkami nr 25/5 i 25/8. Droga wojewódzka nr 138, kontrola w kierunku wjazdowym jest przeprowadzana na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 407 w odległości 151 m w kierunku miasta Gubin, na wydzielonej części pasa ruchu. Kontrola w kierunku wyjazdowym jest przeprowadzana na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 407 w odległości 111 m w kierunku miasta Gubin, na wydzielonej części pasa ruchu. Kontrola ruchu pieszego jest przeprowadzana przy wejściu na most graniczny w mieście Gubin w rejonie znaku granicznego nr 407. Most na Wyspie Teatralnej w mieście Gubin w rejonie znaku granicznego nr 408. Kontrola jest przeprowadzana przed wejściem na most graniczny. Dworzec kolejowy w mieście Gubin oraz odcinek kolejowy od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 413 do 2000 m linii kolejowej w kierunku miasta Gubin, kontrola jest przeprowadzana na linii kolejowej nr 358.

Poz. 566

v.p l

16

Lp. osobowy i towarowy całodobowo Port rzeczny – bulwar Jana Pawła II w Krośnie Odrzańskim.

Rodzaj ruchu

Czas otwarcia

Zasięg terytorialny

Dziennik Ustaw

24

Przejście graniczne nazwa rodzaj R Miłów – Eisenhüttenstadt

ww
osobowy i towarowy całodobowo osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi całodobowo

25

Świecko – Frankfurt

D

26

Słubice – Frankfurt

D

– 18 –

27

Kunowice – Frankfurt

w. rcl
osobowy i towarowy całodobowo osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi całodobowo

K

28

Kostrzyn nad Odrą – Kietz

D

.go
całodobowo

29

Kostrzyn nad Odrą – Kietz

K

osobowy i towarowy

Droga krajowa K-2, kontrola jest przeprowadzana w kierunku wjazdowym na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 481 w odległości 1800 m w kierunku miasta Poznań, wraz z działką nr 3/7. Kontrola jest przeprowadzana w kierunku wyjazdowym na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 481 w odległości 1800 m w kierunku miasta Poznań wraz z działką nr 3/6. Droga krajowa K-29, kontrola jest przeprowadzana w kierunku wjazdowym na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 490 na moście granicznym w odległości 100 m w kierunku miasta Słubice (ul. 1-go Maja). Kontrola jest przeprowadzana w kierunku wyjazdowym na odcinku 200 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 490 na moście granicznym Słubice – Frankfurt nad Odrą do działki nr 672 (ul. Jedności Robotniczej). Dworzec kolejowy w Świebodzinie i przystanek osobowy Słubice oraz odcinek linii kolejowych nr 003 km osi stacji 475,925 (przystanek osobowy Słubice) do 407,344 km linii kolejowej (stacja Świebodzin). Droga krajowa nr 22, kontrola jest przeprowadzana w kierunku wjazdowym na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 555 w odległości 600 m w kierunku miasta Kostrzyn nad Odrą, wraz z przyległą działką nr 75/5 i działką nr 76/37, kontrola jest przeprowadzana w kierunku wyjazdowym na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 555 w odległości 600 m w kierunku miasta Kostrzyn nad Odrą, wraz z przyległą działką nr 69/6. Dworzec kolejowy Kostrzyn nad Odrą oraz odcinek kolejowy od 339,2 kilometra linii kolejowej (nastawnia KOA1) do miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 556.

Poz. 566

v.p l

17

Dziennik Ustaw

Lp.

Przejście graniczne nazwa rodzaj Rodzaj ruchu Czas otwarcia Zasięg terytorialny

ww
osobowy i towarowy całodobowo osobowy i towarowy całodobowo osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi całodobowo

30

Kołbaskowo

D

31

Lubieszyn

D

32

Rosówek

D

– 19 –

33

Szczecin-Gumieńce

K

osobowy i towarowy

całodobowo

34 całodobowo

Dobieszczyn

35 osobowy i towarowy osobowy i towarowy osobowy i towarowy osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi całodobowo całodobowo

Gryfino

w. rcl
całodobowo osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi Autostrada A-6. Kontrola jest przeprowadzana w kierunku wjazdowym na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 772 w odległości 1100 m w kierunku miejscowości Kołbaskowo wraz z pasem wspomagającym znajdującym się na działkach nr 203/10, 203/3 i 203/79, kontrola jest przeprowadzana w kierunku wyjazdowym na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 772 w odległości 1100 m w kierunku miejscowości Kołbaskowo. Droga krajowa nr 10 na odcinku 200 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 804 w kierunku miejscowości Lubieszyn oraz parking północny (działka nr 884/13) i południowy (działka nr 890/7). Droga krajowa nr 13 na odcinku 200 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 765 w kierunku miejscowości Kołbaskowo. Stacja kolejowa Szczecin-Gumieńce oraz dworzec kolejowy Szczecin Główny z peronami i torami, na których jest przeprowadzana kontrola graniczna, a także szlak kolejowy nr 433 od 0,085 km do 3,161 km (rozjazd nr 2) Szczecin Główny – Szczecin-Gumieńce. Droga wojewódzka nr 115 na odcinku 250 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 864 w kierunku miejscowości Tanowo. Droga wojewódzka nr 120 na odcinku 250 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 751 w kierunku miasta Gryfino. Przystań rzeczna w mieście Gryfino (Odra Zachodnia). Przystań rzeczna w miejscowości Widuchowa. całodobowo

D

D

36

Gryfino

R

37

Widuchowa

R

38

Krajnik Dolny

D

.go
całodobowo

39

Osinów Dolny

D

Droga krajowa nr 26 na odcinku 400 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 696 w kierunku miasta Chojna. Droga wojewódzka nr 124 na odcinku 300 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 633 w kierunku miejscowości Osinów Dolny.

Poz. 566

v.p l

18

Dziennik Ustaw

Lp.

Przejście graniczne nazwa rodzaj Rodzaj ruchu Czas otwarcia Zasięg terytorialny osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi i promu samochodowego w okresie kursowania promu Przystań promowa w Gozdowicach w rejonie znaku granicznego nr 607 oraz droga gminna prowadząca do drogi wojewódzkiej nr 126 wraz z parkingiem samochodowym w odległości 50 m od nabrzeża przystani.

40

Gozdowice

D

ww
osobowy, zgodnie z parametrami drogi całodobowo

41

Świnoujście – Garz

D

42

Świnoujście – Ahlbeck

D

43

Świnoujście

K

– 20 –

1

Ogrodniki

D

Odcinek drogi krajowej nr 93 (ul. Grunwaldzka), o długości 60 m, licząc od mostu na linii granicy państwowej przy znaku granicznym nr 898 – w głąb kraju. Odcinek drogi powiatowej nr 5723Z (ul. Wojska Polskiego), o długości 50 m, licząc od linii granicy państwowej w głąb kraju, osobowy, zgodnie całodobowo wraz z zatoczką. Po prawej stronie od znaku granicznego z parametrami drogi nr 921, po lewej stronie od linii granicy państwowej przy znaku granicznym nr 920 wzdłuż podstawy nasypu linii kolejowej UBB. Teren stacji końcowej Uznamskiej Kolei Nadmorskiej osobowy całodobowo w Świnoujściu (skrzyżowanie ul. Wojska Polskiego i ul. 11-go Listopada). Odcinek granicy państwowej z Republiką Litewską Droga krajowa nr 16 od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 066 na odcinku osobowy i towarowy, 400 m od linii granicy państwowej. Kontrola jest przeprowadzana zgodnie całodobowo przy zmienionej organizacji ruchu na wydzielonym odcinku drogi z parametrami drogi i w równoległych zatokach.

2

Budzisko

w. rcl
osobowy i towarowy całodobowo osobowy i towarowy całodobowo

D

3

Trakiszki

K

.go
00 00

4

Berżniki

D

osobowy

od 08 do 18

Droga krajowa nr 8 od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 140 na odcinku 400 m od linii granicy państwowej. Kontrola jest przeprowadzana przy zmienionej organizacji ruchu na wydzielonym odcinku drogi i w równoległych zatokach. Stacja PKP w miejscowości Trakiszki – 2 perony z 5 liniami torów w odległości 4100 m od linii granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 115 i trasa przejazdu pociągu osobowego pomiędzy stacjami PKP Trakiszki – Suwałki – Trakiszki. Droga gminna Berżniki – granica państwa od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 032 na odcinku 100 m od linii granicy państwowej. Ruch pojazdów bez zmiany organizacji ruchu, kontrola jest przeprowadzana na wydzielonym odcinku drogi.

Poz. 566

v.p l

19

Lp.

Przejście graniczne nazwa rodzaj Rodzaj ruchu Czas otwarcia Zasięg terytorialny osobowy od 08 do 18
00 00

Dziennik Ustaw

5

Sudawskie

D

Droga gminna Wiżajny – Sudawskie – granica państwa od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 190 na odcinku 65 m od linii granicy państwowej. Ruch pojazdów bez zmiany organizacji ruchu, kontrola jest przeprowadzana na wydzielonym odcinku drogi.

ww
– 21 –

1

Radoszyce

D

2

Łupków

K

3

Barwinek

D

4

Konieczna

D

5

Muszynka

D

6

Muszyna

w. rcl .go
Odcinek granicy państwowej z Republiką Słowacką Miejscowość Radoszyce – kontrola jest przeprowadzana wzdłuż osobowy i towarowy, drogi Radoszyce – granica państwowa – Palota na odcinku zgodnie całodobowo granica państwowa – parking samochodowy znajdujący z parametrami drogi się 500 m od granicy państwowej. Miejscowość Stary Łupków – 1 peron z 4 z liniami torów osobowy i towarowy całodobowo oraz linie torów od granicy państwowej. Droga krajowa nr 9 od miejsca przecięcia z linią granicy osobowy i towarowy, państwowej w rejonie znaku granicznego nr I/155 na długości zgodnie całodobowo 200 m od linii granicy państwowej w kierunku miasta Dukla (do stacji paliw). Pasy ruchu: w kierunku wjazdowym – 3 pasy z parametrami drogi ruchu, w kierunku wyjazdowym – 3 pasy ruchu. osobowy i towarowy, Droga wojewódzka nr 977 na długości 100 m od linii granicy zgodnie całodobowo państwowej w kierunku miasta Gorlice. Kontrola jest przeprowadzana na drodze i w zatokach. z parametrami drogi osobowy i towarowy, Droga krajowa nr 75 na długości 30 m od linii granicy zgodnie całodobowo państwowej w kierunku miejscowości Muszynka. Kontrola jest z parametrami drogi przeprowadzana na drodze z wykorzystaniem pobocza jezdni. Miasto Muszyna – 1 peron z 2 liniami torów. Kontrola jest osobowy i towarowy całodobowo przeprowadzana na długości 225 m. Droga gminna na długości 150 m od linii granicy państwowej osobowy i towarowy, w kierunku miejscowości Leluchów. Kontrola jest zgodnie całodobowo przeprowadzana na drodze z wykorzystaniem jednego pasa z parametrami drogi ruchu w obu kierunkach. Droga krajowa nr 87 w odległości 230 m od linii granicy osobowy i towarowy, państwowej w kierunku miasta Piwniczna. Kontrola jest zgodnie całodobowo przeprowadzana na drodze z wykorzystaniem parkingu z parametrami drogi w miejscowości Podolik. osobowy i towarowy, Droga powiatowa nr 1639K na długości 30 m od linii granicy zgodnie całodobowo państwowej w kierunku miejscowości Niedzica. Kontrola jest z parametrami drogi przeprowadzana na drodze z wykorzystaniem parkingu.

K

7

Leluchów

D

8

Piwniczna

D

9

Niedzica

D

Poz. 566

v.p l

20

Lp. osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi całodobowo

Przejście graniczne nazwa rodzaj Rodzaj ruchu Czas otwarcia Zasięg terytorialny

Dziennik Ustaw

10

Jurgów

D

11

Łysa Polana

D

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

ww
osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi całodobowo osobowy i towarowy całodobowo całodobowo

12

Chochołów

D

13

Chyżne

D

14 całodobowo

Winiarczykówka

D

– 22 –

15 całodobowo

Korbielów

D

16 osobowy i towarowy całodobowo

Ujsoły

D

osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

17 osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi całodobowo

Zwardoń

w. rcl
osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi całodobowo

K

18

Zwardoń − Skalité Platforma

D

19

Zwardoń − Mýto

D

.go
całodobowo

20

Ożenna

D

Droga krajowa nr 49 na długości 160 m od linii granicy państwowej w kierunku miejscowości Jurgów. Kontrola jest przeprowadzana na drodze z wykorzystaniem zatoki. Droga wojewódzka nr 960 na długości 160 m od linii granicy państwowej w kierunku miejscowości Bukowina Tatrzańska. Kontrola jest przeprowadzana na drodze z wykorzystaniem poboczy drogi. Droga wojewódzka nr 959 na długości 40 m od linii granicy państwowej w kierunku miejscowości Chochołów. Kontrola jest przeprowadzana na drodze z wykorzystaniem parkingu. Droga krajowa nr 7 na długości 70 m od linii granicy państwowej w kierunku miejscowości Chyżne. Kontrola jest przeprowadzana na wyłączonej z ruchu powierzchni pomiędzy pasami ruchu. Droga wojewódzka nr 962 na długości 50 m od linii granicy państwowej w kierunku miejscowości Lipnica Wielka. Kontrola jest przeprowadzana na drodze z wykorzystaniem pobocza. Droga wojewódzka nr 945 na długości 20 m od linii granicy państwowej w kierunku miejscowości Korbielów. Kontrola jest przeprowadzana na drodze z wykorzystaniem parkingu. Droga powiatowa nr 1439S na długości 40 m od linii granicy państwowej w kierunku miejscowości Ujsoły. Kontrola jest przeprowadzana na drodze z wykorzystaniem zatoki. Miejscowość Zwardoń – 2 perony z 3 liniami torów w odległości 500 m od granicy państwa. Kontrola jest przeprowadzana w pociągu z wykorzystaniem peronów na długości 300 m. Droga krajowa nr S69 w odległości 950 m od linii granicy państwowej w kierunku miejscowości Milówka z wykorzystaniem wydzielonych zatok po obu stronach drogi na długości 200 m. Droga powiatowa nr 1447S na długości 40 m od linii granicy państwowej w kierunku miejscowości Milówka. Kontrola jest przeprowadzana z wykorzystaniem wydzielonych zatok po obu stronach drogi na długości 200 m. Droga wojewódzka nr 992 na odcinku 40 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaków granicznych nr I/197 i nr I/198. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaków granicznych nr I/197 i nr I/198.

Poz. 566

v.p l

21

Lp. osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr I/33. Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr I/52/2. Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr I/141. Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr I/223. całodobowo Droga na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/138/1-2. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr II/138/1-2.

Przejście graniczne nazwa rodzaj Rodzaj ruchu Czas otwarcia Zasięg terytorialny

Dziennik Ustaw

21 pieszy i rowerowy całodobowo

Kacwin

D

22 pieszy i rowerowy całodobowo

Roztoki G.

D

ww
pieszy i rowerowy całodobowo pieszy i rowerowy całodobowo pieszy i rowerowy całodobowo Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr I/230. pieszy i rowerowy całodobowo Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr I/241/2a.

23

Balnica

D

24

Czeremcha

D

25

Wysowa-Zdrój − Regetovka

D

26

Blechnarka

D

27 pieszy i rowerowy całodobowo

Wysowa-Zdrój − Cigel’ka

D

– 23 –

28 pieszy i rowerowy całodobowo

Muszyna − Legnava

D

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr II/15/10.

29 pieszy i rowerowy całodobowo

Milik − Legnava

D

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr II/19/1-2.

30 pieszy i rowerowy pieszy i rowerowy pieszy i rowerowy pieszy i rowerowy całodobowo całodobowo

Wierchomla

w. rcl
Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr II/45. Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr II/57/2. Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr II/62/6. całodobowo

D

31

Piwowarówka

D

32

Eliaszówka

D

33

Jaworki − Litmanová

D

.go
całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr II/71.

34

Jaworki − Stránany

D

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr II/76.

Poz. 566

v.p l

22

Lp. pieszy i rowerowy Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr II/91. Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr II/94. Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr II/105. Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr II/114/1. Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr II/160/6. całodobowo Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego II/83.

Przejście graniczne nazwa rodzaj Rodzaj ruchu Czas otwarcia Zasięg terytorialny

Dziennik Ustaw

35 pieszy i rowerowy całodobowo

Szlachtowa

D

36 pieszy i rowerowy całodobowo

Szczawnica − Lesnica

D

37 pieszy i rowerowy całodobowo

Szczawnica − Lesnica

D

ww
pieszy i rowerowy całodobowo pieszy i rowerowy całodobowo pieszy całodobowo Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr II/210.

38

Sromowce Niżne

D

39

Sromowce Wyżne

D

40

Łapszanka

D

41 pieszy i rowerowy całodobowo

Rysy

D

– 24 –

42 pieszy i rowerowy całodobowo

Góra Magóra

D

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr II/267.

43 pieszy całodobowo

Przywarówka

D

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/75.

44 pieszy i rowerowy całodobowo

Babia Góra

D

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/81/2.

45 pieszy i rowerowy pieszy i rowerowy pieszy i rowerowy pieszy całodobowo całodobowo

Zawoja-Czatoża

w. rcl
Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/88/10. Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/93. całodobowo

D

46

Przełęcz Jałowiecka − Gluchačky

D

47

Moczarki

D

48

Pilsko

D

.go
całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/94.

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/109.

49

Przełęcz Przysłop

D

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/151.

Poz. 566

v.p l

23

Lp. pieszy i rowerowy Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/163/7. Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/168. Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/175. Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/180. Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/182/5-183. całodobowo Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/158/10-11.

Przejście graniczne nazwa rodzaj Rodzaj ruchu Czas otwarcia Zasięg terytorialny

Dziennik Ustaw

50 pieszy i rowerowy całodobowo

Przegibek

D

51 pieszy i rowerowy całodobowo

Rycerka

D

52 pieszy i rowerowy całodobowo

Wielka Racza

D

ww
pieszy i rowerowy całodobowo pieszy i rowerowy całodobowo pieszy i rowerowy całodobowo Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/184.

53

Kikula

D

54

Bór

D

55

Zwardoń − Skalité-Skalanka

D

56 pieszy i rowerowy całodobowo

Góra Gomółka

D

– 25 –

57 pieszy całodobowo

Zwardoń − Skalité

D

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego III/184/13-14.

58 Morski odcinek granicy państwowej

Jaworzynka

D

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/198.

1 osobowy całodobowo

Szczecin

2 osobowy osobowy i towarowy osobowy i towarowy osobowy i towarowy całodobowo

Trzebież

w. rcl
osobowy i towarowy całodobowo Obszar portu morskiego w Szczecinie oraz obszar portu morskiego w Policach. Obszar morskiego portu rybackiego w Trzebieży. Obszar portu morskiego w Nowym Warpnie. całodobowo

M

M

3

Nowe Warpno

M

4

Świnoujście

M

.go
całodobowo całodobowo

Obiekty portowe portu w Świnoujściu służące do regularnych połączeń promowych. Nabrzeża portowe portu w Kołobrzegu służące do regularnych połączeń promowych. Nabrzeża portowe portu w Darłowie służące do regularnych połączeń promowych.

5

Kołobrzeg

M

6

Darłowo

M

Poz. 566

v.p l

24

Lp. osobowy i towarowy całodobowo Nabrzeża portowe portu w Ustce służące do regularnych połączeń promowych. Obiekty portowe portu w Gdyni służące do regularnych połączeń promowych. Obiekty portowe portu w Gdańsku-Porcie do regularnych połączeń promowych. służące

Przejście graniczne nazwa rodzaj Rodzaj ruchu Czas otwarcia Zasięg terytorialny

Dziennik Ustaw

7 osobowy i towarowy całodobowo

Ustka

M

8 osobowy i towarowy całodobowo

Gdynia

M

9 Lotnicze przejścia graniczne

ww
osobowy i towarowy całodobowo osobowy i towarowy całodobowo Zasięg terytorialny lotniczego przejścia granicznego Warszawa-Okęcie. Zasięg terytorialny lotniczego przejścia granicznego Łódź-Lublinek. osobowy i towarowy całodobowo Zasięg terytorialny lotniczego przejścia granicznego Bydgoszcz. osobowy i towarowy całodobowo Zasięg terytorialny lotniczego przejścia granicznego Kielce-Masłów.

Gdańsk-Port

M

1

Warszawa-Okęcie

L

2

Łódź-Lublinek

L

3

Bydgoszcz

L

4 osobowy i towarowy całodobowo

Kielce-Masłów

L

– 26 –

5

Kraków-Balice

L

Zasięg terytorialny lotniczego przejścia granicznego Kraków-Balice.

6

Katowice-Pyrzowice

w. rcl
osobowy i towarowy całodobowo. Zasięg terytorialny lotniczego przejścia granicznego Katowice-Pyrzowice. osobowy i towarowy całodobowo Zasięg terytorialny lotniczego przejścia granicznego Gdańsk-Rębiechowo. Zasięg terytorialny lotniczego przejścia granicznego Wrocław-Strachowice. Zasięg terytorialny lotniczego przejścia granicznego Szczecin-Goleniów. całodobowo osobowy i towarowy całodobowo

L

7

Gdańsk-Rębiechowo

L

8

Wrocław-Strachowice

L

.go

9

Szczecin-Goleniów

L

osobowy i towarowy

Poz. 566

v.p l

25

Lp. osobowy i towarowy całodobowo Zasięg terytorialny lotniczego przejścia granicznego Rzeszów-Jasionka. Zasięg terytorialny lotniczego przejścia granicznego Poznań-Ławica. Zasięg terytorialny lotniczego Zielona Góra-Babimost. Płyta postojowa lotniska Warszawa-Babice. Terminal pasażerski, kontenery (pomieszczenie punktu kontroli granicznej), płyta postojowa lotniska Warszawa-Modlin. przejścia granicznego

Przejście graniczne nazwa rodzaj Rodzaj ruchu Czas otwarcia Zasięg terytorialny

Dziennik Ustaw

10 osobowy i towarowy całodobowo

Rzeszów-Jasionka

L

11 osobowy i towarowy
00

Poznań-Ławica całodobowo

L

ww
osobowy
00

12 od 07 do 22
00

Zielona Góra-Babimost

L

13 osobowy
00

Warszawa-Babice od 06 do 22
00

L

14 osobowy
00

Warszawa-Modlin od 07 do 22
00

L

15 osobowy
00

Jelenia Góra od 07 do 22
00

L

Lotnisko Aeroklubu Jeleniogórskiego w Jeleniej Górze.

– 27 –

16 osobowy
00

Mielec od 07 do 22
00

L

Lotnisko PZL Mielec Cargo Sp. z o.o. w Mielcu.

17 osobowy
00

Mazury od 07 do 22
00

L

Infrastruktura lotniska Mazury.

18 osobowy od 06 do 22
00

Świdnik k. Lublina

19

Przylep k. Zielonej Góry

w. rcl
Infrastruktura lotniska zakładowego WSK „PZL-ŚWIDNIK” S.A. Infrastruktura Portu Lotniczego Przylep k. Zielonej Góry.

L

L

O bj aś n i en i a:

D – drogowe przejście graniczne K – kolejowe przejście graniczne R – rzeczne przejście graniczne M – morskie przejście graniczne L – lotnicze przejście graniczne

.go

Poz. 566

v.p l

26