You are on page 1of 4

De Zevende-Dags Adventisten

Op de Scalaweg 7 is het hoofdkantoor van de Adventkerk te Curaao en Bonaire gevestigd. In totaal kunnen de 6000 leden van de Zevende-Dags Adventisten op dertig plekken terecht om hun geloof op Curaao uit te oefenen. Shurman Kook is dominee en voorzitter van de Adventkerk op Curaao en Bonaire. Hij vertelt ons wat het nu precies inhoudt om adventist te zijn.

Door Ilja Roos


Advent is een wereldbeweging en het hoofdkantoor van de hele wereld is gevestigd in Washington. Het geloof van de Zevende-Dags Adventisten is ontstaan in Amerika. De naam The Seventhday Adventist Church is in 1860 aan het geloof gegeven. Adventisme heeft haar wortels echter in de beweging die al in 1843 1844 begon, toen William Miller de Bijbel bestudeerde en daaruit afleidde dat Jezus Christus terug zou komen op aarde op 22 oktober 1844. Adventist duidt op een hoop en zekerheid op een betere toekomst wanneer Christus terug komt. Niet alleen Miller interpreteerde de Bijbel op die manier, maar op meer plekken waren er mensen die dachten dat Christus terug zou komen zoals in Australi, Europa en Zuid-Amerika. De Rooms-Katholieke priester Manuel de La Cunza schreef zelf een boek over de wederkomst van Christus. Veel mensen waren teleurgesteld toen Christus niet terugkwam op de datum die hij beloofd had en toen viel de grote groep uiteen in drie groepen. Zo dacht n groep dat Christus op een later tijdstip zou komen en een andere groep zei dat Christus wel al was gekomen, maar alleen in geestelijke zin. De laatste groep William Miller geloofden dat hij niet was gekomen op de beloofde datum, maar dat er wel iets belangrijks was gebeurd die dag maar dat deze gebeurtenis verkeerd genterpreteerd was. Deze laatste groep vormden op den duur de Zevende-Dags Adventisten. De Zevende-Dags Adventisten zijn christenen en geloven net zoals de meeste christenen in de drie eenheden van God: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, legt dominee Kook uit. Hij vertelt ons dat de Zevende-Dags Adventisten hun rustdag niet op zondag maar op zaterdag hebben. God heeft de wereld in zes dagen geschapen en op de zevende dag is er rust. Zaterdag wordt door de adventisten als de zevende dag gezien en deze rustdag heet de Sabbat. Wij geloven dat de christenen in de derde eeuw ook nog de rustdag op de zaterdag hadden. Pas in de zesde eeuw veranderde zij dit naar de zondag. De Sabbat komt ook voor in het Jodendom, dus dat hebben de Zevende-Dags Adventisten met de Joden gemeen. Bij de Zevende-Dags Adventisten ligt de nadruk op de wederkomst van Christus, meer dan bij andere kerkgenootschappen. Christus kan in hun ogen elk moment terugkomen op aarde. De wederkomst was de hoop van de profeten in het Oude Testament, van de volgelingen van Christus in het Nieuwe Testament. Ook heeft Christus beloofd dat Hij terug zou komen. Hoe zien de Zevende-Dags Adventisten Christus terug? Hij komt letterlijk en persoonlijk terug uit de hemel, en niet als een geest. Jezus zal terugkomen net zoals zijn volgelingen hem naar de hemel zagen gaan, antwoordt Kook.

Wederkomst

De dood is als een slaap


De dood is bij de Zevende-Dags Adventisten als een slaap. Je bent onbewust en je weet niks van wat er gebeurd. Je weet ook niet hoeveel tijd er voorbij gaat. Christus herrees na vier dagen en dat zal ook met alle dode mensen gebeuren wanneer Christus terugkomt. Als je dood gaat als Zevende-Dags Adventist ga je niet gelijk naar de hemel. Pas na de wederkomst van Christus kan dat. Veel adventisten zijn dan ook vegetarisch, maar vlees is niet Hij zorgt ervoor dat je in de hemel wordt verboden, legt dominee Kook uit. Er worden door de Bijbel opgenomen. wel bepaalde dieren verboden om te eten en dit zijn dieren Als het in de Bijbel staat, die niet herkauwen of geen hergespleten hoeven hebben. In de Bijbel staat dat het eten van varken verboden is en dan willen we het aangezien de Bijbel het enige credo van de adventisten is, De Zevende-Dags Adventisten aanvaarden wordt dit gehandhaafd. Het is niet verboden om fastfood te de Bijbel als hun enige credo en geloven eten al is het ongezond. Alleen een goede adventist zou dit dat bepaalde fundamentele geloofspunten zo veel mogelijk vermijden, maar je wordt niet gestraft als de leer van het heilige schrift samenvatten. je dit wel doet. Deze geloofspunten, zoals ze hierna volgen, Kerkelijk handboek zijn de neerslag van het denken van de kerk De kerk is een organisatie en de leden hiervan hebben en een weergave van de leer van het schrift. verantwoordelijkheden. Er bestaat een kerkelijk handboek Als het in de Bijbel staat, dan willen we het. De Bijbel is de voornaamste bron van de met dertien punten wanneer een lid gedisciplineerd moet worden of onder tucht gebracht moet worden. Dit is bewaarheid wat betreft geloof, aldus domidoeld om een lid te verbeteren en te redden. Daarom wordt nee Kook. het met tederheid en liefde toegepast, aldus Kook. Zo mag Geloofspunten je het geloof en de fundamentele beginselen niet negeren, De geloofspunten zijn een uitdrukking van net als dat de tien Geboden van Gods wet. Hieronder valdie dingen die ons adventisten maken, zegt len het aanbidden van afgoden, moord, stelen, gokken en de dominee Kook. Bij het dragen van kleding Sabbat breken. Het zevende gebod mag ook niet worden houdt een adventist rekening met een aantal geschonden. Deze gaat over het huwelijk wat heel beginsels, met name gezondheid, economie belangrijk is voor de adventisten. Seks mag alleen binnen in het kader van rentmeesterschap, eenhet huwelijk en vreemdgaan is verboden. Het is niet voudigheid, natuurlijke schoonheid, etc. Het mogelijk om te hertrouwen met iemand die gescheiden is gaat erom dat je lichaam van God is en niet maar in zijn vorige huwelijk zelf vreemd is gegaan, aldus van jou. Daarom moet je ook zo gezond dominee Kook. Kinderen, jeugd en kwetsbare volwassenen mogelijke kleding aan, omdat je het lichaam seksueel misbruiken is verboden, net als incest en homozo goed mogelijk moet onderhouden. Ook is seksualiteit. Lichamelijk geweld leidt ook tot tucht, net als je geld van God en moet je dus wikken en fraude. Ook moet een adventist loyaal blijven aan de wegen bij het kopen van kleding. Er zijn organisatie en de autoriteit van de kerk moet erkend worverder geen regels over de lengte van de den. Een adventist mag geen alcohol, tabak en drugs gebruirok en dergelijke. Je kunt hier en daar een ken. Ook mag een adventist dit niet maken en verkopen. groep adventisten die wel regels hanteren voor het dragen van hun kleding, maar dat is niet de officile positie van Adventkerk. Ook het eten moet zo gezond mogelijk zijn. Een studie in Californi heeft aangetoond dat adventisten daar langer leven dan de rest van de bevolking.

Adventisten hoeven niet een bepaald aantal keer per dag te bidden. Adventisten doen het voor zichzelf en niet omdat het moet. Als je het geloof goed uitoefent dan bid je wel, en vaak, zegt Kook. De kerk wordt wekelijks bezocht op de zevende dag, dus op zaterdag. Er zijn over het algemeen drie keer per week diensten in de kerk, maar op zaterdag is de meest bezochte dienst. De andere twee diensten worden gehouden op zondag en woensdag. De adventisten hebben zelf geen specifieke feestdag. Wel vieren ze de feestdagen mee met de andere christenen. Zo wordt Kerst en Pasen gevierd. Dit feest gebruiken de adventisten om mensen over Christus te kunnen vertellen. Hoe worden liederen en muziek gebruikt bij de adventisten? Tijdens de diensten wordt er gezongen en over de muziek hebben adventisten een eigen filosofie. Zo heeft muziek een geestelijke en sociale functie. De muziek die gemaakt wordt, moet passen bij de gelegenheid. Vieze muziek is wel verboden, aldus dominee Kook. Je kunt hier denken aan muziek met grove teksten. Voor dans geldt bij de adventisten hetzelfde. Deze moet ook passend zijn bij de gelegenheid en niet vies zijn. Dans als aanbidding van God is niet verboden. Wat betreft de kleding dragen adventisten niets opvallends en het is moeilijk voor de adventist om met hun kleding hun religie te uiten. Het is niet de bedoeling van God om je af te scheiden van de rest door er anders uit te zien door je kleding. Dan zou je je afscheiden van de wereld. De adventisten zijn een missiegedreven organisatie en daarom moeten ze geen subcultuur worden, zegt Kook. Er zijn adventisten die wel denken dat ze anders moeten zijn, maar dat is niet de bedoeling en niet de missie van de kerk, aldus dominee Kook. Verder gebruiken adventisten niet graag sieraden. Je moet je zo simpel mogelijk kleden. Simpel is ook een van de waarde in de Bijbel. Dezelfde beginsels voor de kleding worden bij sieraden gehanteerd. Toen ik ging trouwen, was ik ook aan het studeren. Daarom kozen wij ervoor om geen trouwring te kopen en te dragen, omdat dit toen economisch niet aanvaardbaar was. Rituelen zijn niet erg belangrijk bij de adventisten. Wel zijn er bepaalde gebeurtenissen binnen de kerkdiensten die regelmatig terugkomen. Dit zijn de doop, het heilig avondmaal en het opdragen van kinderen. Organisatie De organisatie van de adventistenkerk bevat een bepaalde structuur en deze is hier te zien. De generale conferentie bevindt zich in Washington en wordt gevormd door de vertegenwoordigers van de divisies. Deze divisies komen weer voort uit een aantal unies. Curaao valt onder de inter-Amerikaanse divisie en onder de Venezolaanse, Antilliaanse en Arubaanse unie. De unies komen weer voort uit de federaties en onder de federaties staan de lokale kerken. Dominee Kook zou graag willen dat de federaties verdwenen in Curaao zodat de kerk direct in contact staat met de divisie en generale conferentie.

Bidden en kerkbezoek

Religie uiten

De adventisten willen hun missie vervullen en dat doen zij op drie manieren: door te preken, door onderwijs te geven en door mensen te helen. Dit deed Jezus ook en dit wordt dus op deze manier doorgegeven. De adventisten hebben op Curaao een eigen school. De scholen zijn niet bedoeld om de adventjeugd te beschermen van de wereld. Iedereen mag naar de school komen, ook niet-adventisten. Het onderwijs wordt er vanuit een christelijk-adventistisch uitgangspunt gegeven en de leerlingen leren deze filosofie dus kennen, maar ze hoeven geen adventist te worden. De scholen zijn bedoeld om bij te dragen aan een betere samenleving en zo een betere wereld te creren, aldus dominee Kook. Ook is er op Curaao een adventistisch ziekenhuis. Hier wordt vanuit een christelijk-adventistisch manier gewerkt om gezondheid te bereiken. Naast alle kennis van medici ligt er veel nadruk op preventie in dit ziekenhuis. Het gezegde voorkomen is beter dan genezen past erg goed bij dit adventistische ziekenhuis, zegt Kook. De adventisten hebben ook een eigen humanitaire organisatie die samenwerkt met de United Nations: ADRA wat staat voor Adventist Development and Relief Agency. Dominee Kook vertelt dat ADRA aan ontwikkelingswerk doet en hulp biedt tijdens rampen.

School, Ziekenhuis en humanitaire organisatie

De adventisten vinden het belangrijk dat iedereen gewetensvrijheid heeft. Stel een student die adventist is, moet op zaterdag tentamen maken. Dan kan hij naar de adventisten komen en kunnen zij hulp bieden. Hij kan het tentamen niet op zaterdag maken, omdat hij dan de Sabbat zou breken. Niet alleen adventisten kunnen langskomen voor hulp bij gewetensvrijheid. Voor een roomskatholieke student die een tentamen op zondag zou moeten maken, geldt hetzelfde.

Gewetensvrijheid

Dominee Shurman Kook


Dominee Shurman Kook is als katholiek opgevoed. Op een gegeven moment kwam hij in een periode waarin hij ervan overtuigd werd dat het geloof van de adventisten het dichtstbij de Bijbel staan. Hij was 22 jaar toen hij besloot om het katholieke geloof achter zich te laten en adventist te worden wat toentertijd een groot probleem was.

Ik vind dat er hier in de samenleving veel vooroordelen over de adventisten bestaan en dat komt doordat veel mensen de adventisten niet goed kennen. Wel zijn bepaalde vooroordelen door sommige adventisten zelf veroorzaakt. Hoe zij hun geloof uiten, geeft andere mensen het idee dat het een raar geloof is. Een van de vooroordelen is dat de adventisten strenge regels hebben, terwijl dat best wel meevalt. Dominee Kook wil graag goed doen voor de samenleving. De adventisten geloven dat Christus terug zal komen, maar nu zijn we op aarde. Zolang we op aarde zijn moeten we hier er het beste van maken en doen we ons best om een betere samenleving te creren door het geven van onderwijs, de hulp in het ziekenhuis en het werk van ADRA.

Er bestaan vooroordelen over adventisten

Als mijn kinderen liever moslim worden, zou ik hun keuze respecteren

Zelf heeft dominee Kook twee kinderen en hij voedt hen op als adventisten, maar hij vindt dat ze zelf moeten beslissen wat ze daarmee doen. Als zij ouder zijn en ze worden liever moslim, vind ik dat jammer, maar ik moet hun keuze respecteren. Ik sta achter de gewetensvrijheid wat heel belangrijk is voor een adventist, aldus Kook.

You might also like