You are on page 1of 2

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 22 maja 2012 r. Poz. 568

Elektronicznie podpisany przez Jaroslaw Deminet Data: 2012.05.22 16:28:04 +02'00'

Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzajce ustaw Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889) oraz art. 5 ust. 2 w zwizku z art. 5 ust. 2a ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezporednim wyborze wjta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191) oraz w zwizku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 172) zarzdza si, co nastpuje: 1. Zarzdza si przeprowadzenie przedterminowych wyborw burmistrza Okonka w wojewdztwie wielkopolskim. 2. Dat przedterminowych wyborw wyznacza si na niedziel 24 czerwca 2012 r.

3. Dni, w ktrych upywaj terminy wykonania czynnoci wyborczych, okrela kalendarz wyborczy, stanowicy zacznik do rozporzdzenia. 4. Rozporzdzenie wchodzi w ycie z dniem nastpujcym po dniu ogoszenia.

ww

w. rcl .go v.p l


ROZPORZDZENIE PREZESA RADY MINISTRW z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborw burmistrza Okonka w wojewdztwie wielkopolskim Prezes Rady Ministrw: D. Tusk

Dziennik Ustaw

Poz. 568
Zacznik do rozporzdzenia Prezesa Rady Ministrw z dnia 22 maja 2012 r. (poz. 568)

Lp. 1 1

3 4 5 6

8 9

ww
do 14 czerwca 2012 r. 10 do 19 czerwca 2012 r. 11 12 23 czerwca 2012 r. 13 24 czerwca 2012 r. godz. 8002200

w. rcl .go v.p l


KALENDARZ WYBORCZY Termin wykonania czynnoci wyborczej 2 Tre czynnoci wyborczej 3 w dniu wejcia w ycie rozporzdzenia podanie do publicznej wiadomoci, w formie obwieszczenia Wojewody, rozporzdzenia Prezesa Rady Ministrw w sprawie przedterminowych wyborw burmistrza Okonka do 30 maja 2012 r. podanie do publicznej wiadomoci, w formie obwieszczenia, informacji o siedzibie miejskiej komisji wyborczej, zawiadomienie Komisarza Wyborczego o utworzeniu komitetw wyborczych zgaszanie kandydatw do skadu miejskiej komisji wyborczej do 31 maja 2012 r. do 1 czerwca 2012 r. do 6 czerwca 2012 r. (do godz. 2400) powoanie przez Komisarza Wyborczego miejskiej komisji wyborczej zgaszanie miejskiej komisji wyborczej do zarejestrowania kandydatw na burmistrza do 11 czerwca 2012 r. zgaszanie kandydatw do skadu obwodowych komisji wyborczych, podanie do publicznej wiadomoci, w formie obwieszczenia, informacji o: a) numerach i granicach obwodw gosowania, b) wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, skadanie przez penomocnikw komitetw wyborczych wnioskw o przydzia nieodpatnego czasu antenowego w programach telewizji publicznej i publicznego radia podanie do publicznej wiadomoci, w drodze rozplakatowania, obwieszczenia miejskiej komisji wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza, na ktrym umieszczone s, w kolejnoci alfabetycznej nazwisk: nazwiska, imiona, wiek, wyksztacenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zgaszajcego kandydata oraz nazwa partii politycznej, do ktrej naley kandydat, oraz tre owiadcze lustracyjnych stwierdzajcych fakt pracy lub suby w organach bezpieczestwa pastwa lub wsppracy z nimi, sporzdzenie spisu wyborcw, powoanie obwodowych komisji wyborczych nieodpatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach telewizji publicznej i publicznego radia skadanie wnioskw o sporzdzenie aktu penomocnictwa do gosowania skadanie wnioskw przez wyborcw niepenosprawnych o dopisanie ich do spisu w wybranym obwodzie gosowania na obszarze gminy zakoczenie kampanii wyborczej przekazanie przewodniczcym obwodowych komisji wyborczych spisw wyborcw przeprowadzenie gosowania do 12 czerwca 2012 r. od 14 czerwca 2012 r. 22 czerwca 2012 r. o godz. 2400