Toancapba.

com

Bài tập tích phân lượng giác

4

dx
sin x  cos x
0

1.


4

dx
sin x  1
0

2.


4


6

dx
dx
,7.
1  tan x 0 sin x  3 cos x
0


4

6.


4




sin  x  
3
4

 dx ,9. dx
8.
0 cos4 x
1  sin2x
0

dx
sin x  cos x
0

3.

4. tan3 xdx


2

0


4

5. sin3 x .cos3 xdx
0

1

10.
0

sin xdx
3

3  cos x


6

1  2cos2x
dx
sin x

,11.

3


3

2  sin2 x
12.
dx ,13. 1  sin4xdx
cos4 x
0
0