Perić

UVOD

Postoji mnoštvo varijabli koje utječu na vrijednost poduzeća kao što su različite pobude za vrednovanje. Zbog mogućnosti različitih koncepata i metoda vrednovanja poduzeća, u pravilu vrijednost poduzeća treba procijeniti nezavisna stručna osoba. Kupac, odnosno ulagač u poduzeće ne bi vjerovao procjeni koju bi poduzeće obavilo samo za sebe i to zbog sumnje u objektivnost primjene metode i parametara procjene. Imovina kao potraživanja od kupaca, vrijednosni papiri, robne zalihe na skladištu, strojevi, inventar i zgrade mogu biti precjenjene ili podcijenjene, ali nužno je da procjenu vrijednosti izvrši tim od onoliko stručnjaka koliko ih je potrebno da se pokriju stručna područja koje procjena zahtijeva.

1

2 . međunarodne statističke publikacije. PRIPREMA PODUZEĆA ZA PROCJENJIVANJE Prije početka procjene vrijednosti poduzeća.1. treba poznavati te sagledati i razumijeti motive. izbor pitanja je u domeni procjenitelja te se zbog tog razloga u nastavku navodi niz tzv. Potraživanja od kupaca 2. Dugovanja dobavljačima 3. ciljeve i interes naručitelja te sve relevantne činitelje vrednovanja konkretnog poduzeća. Druge dijelove imovine ili obveze za koje se može zaključitida iziskuju odgovarajuću provjeru. Dane ili primljene avanse 5. kontrolnih pitanja na različitim razinama. Prikupljanje tržišnih cijena za vrednovanje pojedinih dijelova imovine može biti dugotrajan i naporan proces. Da bi se uspostavila potrebna informacijsko. Zaključnice o izvozu ili uvozu roba i usluga 4. uz pretpostavljenu osposobljenost procjenitelja. treba jasno odrediti strategiju njegova razvoja.dokumentacijska osnova za procijenjvanje poduzeća važno je potpuno srediti inventuru sredstava. dotično poduzeće treba timu procjenitelja osigurati pristup svim sintetičkim ili analitičkim evidencijama i dokumentaciji u kojima su evidentirani poslovni događaji. Potrebno je odgovoriti na važna pitanja koja se odnose na karakteristike tržišta te asortiman i obujam proizvodnje. Naravno. U okviru tih poslova treba sačiniti analitičke ispise i specifikacije svih oblika i izvora sredstava jer će ti podaci biti osnova za svaki pristup procjeni. A u svemu tome. izbor tehnologije. odnosno ima više vrsta kontrolih vrsta. jamče poštivanje i uvažanje temeljnih načela vrednovanja. Tijekom pristupa vredonvanju korisno je unaprijed pribaviti odgovore na čitav niz pitanja koja u znatnoj mjeri. Jednako tako. promjenu lokacije ako se to zahtijeva. burzovna izvješća i slično. izvora sredstava i obveza. Prije samog procesa procjenjivanja potrebno je u računovodstvenoj evidenciji riješiti i raščistiti eventualne dvojbe vezane uz: 1. izvore financiranja i ostalo. a cijene opreme ili sirovina i materijala mogu se pronaći u različitim izvorima kao što su cjenici za standardne proizvode. ponude proizvođača.

Izračun izvora financiranja tekućeg poslovanja i razvoja 7. U okviru analize procjene vrijednosti poduzeća kao sastavnice strateškog upravljanja. Izvedbena faza: a) Predstavljanje odnosno upoznavanje poduzeća te razgovor o njegovu položaju b) Priprema i pregled podataka i drugih pomoćnih sredstava te izvora vrednovanja imovinskofinancijskog položaja i statističke vrijednosti. Eventualno utvrđivanje likvidacijske vrijednosti U najopćenitijem smislu može se razlikovati uži i širi pristup postupku vrednovanja. poželjno je je provesti slijedeće faze postupka procjene: 1. Utvrđivanje polaznih procjena pravne osobe 8. Analiza nabavnog tržišta 4. Moguće solucije strateških odluka 12. Usporedbe za donošenje strateške odluke 9. Kriteriji za donošenje poslovne odluke 10. KORACI (POSTUPAK) VREDNOVANJA Pri razjašnjenju vrednovanja i procesa procjene uglavnom je izložen sadržaj koji djelomično daje odgovore na tok. Izračun rashoda 6.2. Procjena na temelju izabrane strategije 11. odnosno postupak vrednovanja. Analiza prodajnog tržišta 2. U ovome kontekstu postupak se izlaže u širem obuhvatu radi razumijevanja sveukupne «tehnologije» vrednovanja. te položaja uspješnosti i dinamičke vrijednosti 3 .tehničkog razvitka 3. Pripremna faza: a) Ponuda ili narudžba b) Oblikovanje terminskog plana i radnog tima c) Pokretanje radnog zadatka 2. U postupku vrednovanja poduzeća u užem pristupu postoji nekoliko faza: 4. Eventualno utvrđivanje zamjenskih vrijednosti 13. Analiza tehnološko. Izračun budućih prihoda 5.

Položaj uspješnosti u posljednjih X godina poslovanja 5.c) Utvrđivanje ekonomskog položaja s naglaskom na imovinsko-financijski položaj te na poslovnu uspješnost. Vrijednost poduzeća ali samo jednog dijela 6. narudžba i pristup 2. izrada i predstavljanje izvješća o procijenjenoj vrijednosti b) Uređivanje i predaja poslovne dokumentacije Što se tiče postupka vrednovanja poduzeća u širem smislu razlikujemo slijedeće pojmove: 1. d) Procjena vrijednosti cijelog ili dijela poduzeća 3. Nalogodavac. Opći podaci o poduzeću 3. Zaključne konstatacije 4 . Imovinski položaj i vrijednost supstancije 4. Zaključna faza: a) Oblikovanje tj.

kao i opseg prosudbi i pretpostavki zajedno sa promišljajima procjenitelja. Konačni zaključci trebaju biti tako dobro odmjereni da izvješće može biti osnovom stručne procjene problema. Opis objekta procjene pravne osobe: Gospodarske osnove Porezni okvir 3. 5 .. Izvješće Iz izvješća mora biti vidljivo u kojoj je ulozi revizor (procjenitelj) preuzeo slučaj procjene poduzeća. Radna dokumentacija Pri utvrđivanju vrijednosti poduzeća treba pripaziti i na uobičajena načela koja se odnose na radnu dokumentaciju. IZVJEŠĆE O VREDNOVANJU PODUZEĆA Kvaliteta izvješća o obavljenom vrednovanju od posebnog je značaja za dotično poduzeće. str. Treba se dotaknuti i metoda upotrijebljenih za riješavanje problema neizvjesnosti. Sastavljanje izviješća u okviru procesa procjene. ako u specifičnom slučaju ne postoji obveza čuvanja tajne. odnosno raspon vrijednosti. Ono mora biti jasno. Potom detaljno razlaže pojedinosti i promišljanja o vrijednosti poduzeća.. izvješće o procjeni treba predočiti pretpostavke mjerodavne za procjnu vrijednosti. revizor treba navesti i obrazložiti jednoznačnu vrijednost poduzeća. Prikaz zadatka procjene Nalogodavac Ugovor (motiv procjene. također trebaju biti razvidni. Opseg i kvaliteta podataka na kojima se temeljio rad. funkcija u kojoj se provodi utvrđivanje vrijednosti poduzeća) 2. kao što odgovara načelima primjereno sastavljenog izvješća. Prema Tishy-ju prikaz izvješća ide na slijedeći način1: Dokumentacija i sastavljanje izvješća o provedbi procjene vrijednosti poduzeća tj. Potreba je primjeren opis postupaka prema kojem je postupao tijekom procjene. U izvješću. Radna dokumentacija najvažniji je dokaz primijenjenog stupnja pažnje. treba i i obrazložiti na odgovarajući način. vrednovanju poduzeća 1. Sadržaj izvješća o procjeni poduzeća trebao bi u globalu sadržavati slijedeće elemente: 1. nedvosmisleno i argumentirano. Tichy. Ako su pojednostavnjenja ocijenjena pouzdanima. U načelu. izvješće o vrijednosti poduzeća predaje se u pismenom obliku. Cit. Ocjena informacija na kojima se temelji procjena: 1 E. izvješće mora odgovarati svrsi i cilju vrednovanja u odnosu na naručitelja ili drugim riječima nalogodavca. Mora predočiti opseg aktivnosti i omogućiti naknadno utvrđivanje svih važnijih osnova na kojima se temeljila procjena. Dodano.3. 128-130. treba biti tako sveobuhvatno da činitelj izvješća bude u mogućnosti dotične pretpostavke i temeljna promišljanja ocijeniti iz svoga kuta gledišta. Tu se pribraja i osiguranje dobiveno izjavom o potpunosti 2. Procjena vrijednosti poduzeća op. U skladu s načelom stvaranja jasnih i jednoznačnih mjerila procjene.

- Raspoloživost i kvaliteta ishodišnih podataka Razgraničenje odgovornosti za preuzete podatke – pretpostavke i prosudbe Pojednostavnjenja Granice podloga vrijednosti 4. Koliko vrijedni poduzeće?. 6 . Izvješće mora realistički i objektivno prikazivati procijenjenu vrijednost. postupci te rezultati procjene. Nalaz o vrijednosti poduzeća 6. Pripremni izračuni vrijednosti: Prikaz imovine Vrijednst imovine koja nije nužna za poslovanje Likvidacijska vrijednost ukoliko postoji potreba za njom Prikaz izračuna vrijednosti prihoda Zaključne napomene Posebna okolnost pojavljuje se pri sastavljanju izvješća zbog često traženog čuvanja tajnosti osnovnih podataka. Međutim. op. Statistički prikaz imovine. može se tražiti da podaci na kojim se temeljila procjena ostanu tajnom. zahtjev za sastavljanjem sveobuhvatnog izvješća mora se u pojedinom slučaju preispitati. obveza i vrijednosti čiste supstancije 4. U izvješću treba spomenuti jesu li dane daljnje pismene informacije i podloge procjene. Cit. str. Sastavni djelovi izvješća procijenjenog poduzeća su: 1.. Podloge za procjenu 3. Izvješće o procjeni vrijednosti poduzeća mora već svim svojim sastavnim dijelovima pokazati da je procjenitelj uvažavao sva osvnovna pravila o metodici vrednovanja i izvještavnja. 145. budući da se procjena vrijednosti temelji na takvim informacijama. Kako u pregovorima o prodaji i sudjelovanju u poduzeću. Prilozi 2 F. Procjenitelj može svoje objašnjenje dati usmeno ili pismeno. Dinamički prikaz vrijednosti poduzeća 5. Pokazalo se korisnim izvješće tako podijeliti da se u općenitom izvješću tekstualno prikažu bitna načela i osnove provedene procjene. tako i zbog zaštite povjerljivih internih podataka poduzeća od javnosti. Koletnik. a u odvojenom se dodatku prikazuju podaci koji će ostati tajnom. Predstavljanje procijenjenog poduzeća 2. Prema Koletniku2 ističe se da je u zaključnoj fazi vrednovanja poduzeća ili njgova dijela potrebno sastaviti pismeno izvješće o procijenjenoj vrijedonsti poduzeća za naručitelja.

Potvrda normalnog toka procesa od registriranih računovođa Mjesto registracije kompanije Tko su direktori Postoje li službena revizorska izvješća Kada je bila zadnja revizija Druge porezne obveze Ljudski resursi Pregled financijskih izvješća za neuobičajene stavke 7 . Izložiti će se postupak na primjeru vrednovanja hotelskog poduzeća. Priprema vrednovanja na temelju aktivnog i uspješnog hotela Procjena vlasništa imovine ili hotela Stuktura tržišta Kvantifikacija ponude i potražnje Segmentacija tržišta Buduće mogućnosti za hotele i turističku djelatnost na određenom području Ocjena trenutačnog menadžmenta hotela Financijska procjena 2. s nekim iznimkama kad je vlasništvo ili grupa hotela kupljena iz osobnih razloga. Temeljno načelo polazi od: Polazna/ kupovna cijena temeljena je na toku novca koji stvaraju hoteli. Vrednovanje Metodologija Javna kompanija Analiza pokazatelja 3. Istraživanje Due diligence Dio procesa ocjenjivana koji je iznimno važan potencijalnom kupcu kako bi se osiguralo da nema neaktivnih članova u grupi. 1. grupe hotela ili samo jednoga hotela.4. IZVJEŠĆE O VREDNOVANJU PODUZEĆA U HOTELSKOJ INDUSTRIJI U ovome poglavlju izvješće o vrednovanju poduzeća biti će usmjereno prema hotelskoj industriji kako je već i navedeno u naslovu poglavlja. Pristup se u principu ne razlikuje u ocjenjivanju jedoga ili cijele grupacije hotela.

pa želimo znati da li nam se isplati kupiti dotično poduzeće. procjena vrijednosti poduzeća vrši se najčešće onda kada želimo prodati poduzeće ili ga želimo kupiti. što želi reći. što zapravo i ne želimo. odnosno preuzeti od nekoga prijašnjeg vlasnika.ZAKLJUČAK Priprema liste odstupanja Vrednovanje hotelskog poslovanja u usporedbi s ocjenom samoga hotela različita je do neke granice zbog elementa uključenoga goodwilla. Nadalje. U svakome hotelskom poduzeću i poduzećima općenito treba se u svakome slučaju napraviti procjena vrijednosti poduzeća najčešće iz razloga da mi sami znamo kakvo nam je poduzeće pozicionirano na tržištu. 8 . jer zasigurno nitko ne želi imati poduzeće koje ima jako nisku vrijednost na tržištu uzrokovanu lošim poslovanjem. ako smo vlasnici automatski želimo znati da li nam je poduzeće u stanju onakvome kakvo je bilo kada smo ga osnovali ili je na boljoj poziciji na tržištu ili je u lošijoj poziciji.

. Rijeka. Osnove vrednovanja poduzeća. 9 .o Rijeka. Fintrade & tours d.LITERATURA Perić. J.o. 2005.

..................... IZVJEŠĆE O VREDNOVANJU PODUZEĆA ..................................................... IZVJEŠĆE O VREDNOVANJU PODUZEĆA U HOTELSKOJ INDUSTRIJI...........5 4...................................................... 1 1............................................................................................................9 SADRŽAJ..2 2.......................................................SADRŽAJ UVOD......................................................7 LITERATURA.......... 10 10 ... KORACI (POSTUPAK) VREDNOVANJA.....3 3................................................................................................................................................. PRIPREMA PODUZEĆA ZA PROCJENJIVANJE..................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful