You are on page 1of 28

[slaama J maa~a satya ‘dIna’Co.

Allaahnaa naamaqaI, Jo rhmaana Anao rhIma Co, Sa# k#M CuM.
Aok mahtvanaao Anao mauMzvataao pa`ena GaNaI vaKata manamaaM ]d\Bavao Co ko, ivaevanaa baQaa maaoTa Qamaao-maaM sad\vatan- anaa
maUlyaao saamaanya rItao samaana Jaovaa maLao Co. AoTlao drok Qama- Aoma J kho Co ko, JuZ naa baaolaao, caaorI naa krao, pa`maaiNak
banaao,saMga`h naa krao,dana krao,kao[naa ]par Julama naa krao,kao[naao hk naa maarao, mahonatanauM pau#M vaLatar Aapaao vagaoro
vagaoro. Anao [slaama paNa AavauM J kho Co.taao pa`ena Ao ]dBavao ko Ao k[ laaxaiNaktaaAao Co, Jonaa AaQaaro AapaNao Aoma
khIAo CIAo ko Aok maa~a [slaama J satya dIna Co,Anao tao isavaaya Allaahnao tyaaM kao[ baIJao dIna isvakaya- naqaI.Anao samaga`
maanavaJatanauM klyaaNa maa~a taonaa qakI J Co?
mahtvanaao pa`ena:
Aa Aok mahtvanaao pa`ena Co ko maa~a sad\vata-nanaa maulyaaonaa AaQaaro J [slaamanao AovauM khovaanaao AiQakar haoya taao tao
vyaaJbaI karNa naqaI,karNa ko drok Qama-maaM Aavaa maUlyaao haoya J Co,maa~a Aa karNasar J [slaamanao ‘dIna Ao hk’ ko satya
dIna naa khI Sakaya.
Aa J AaQaar ]par sama`aT Akbaro Qaaima-k ivaKavaad dur krvaa maaTo ‘dIna Ao [laahI’naamanaao navaao Qama- sqaapyaao
htaao,JomaaM ivaevanaa baQaa Qamaao-naI saarI saarI vaataaonao samaavavaamaaM AavaI htaI, tao paCI baMgaaLamaaM raJa rama maaohna rayanaI
AagaovaanaI hoZLa ‘ba`|aosamaaJ’naI sqaapanaa krvaamaaM AavaI htaI taomaaM paNa baQaa Qamaao-naI saarI vaataaonao samaavaI laovaamaaM
AavaI htaI. Aa caLavaLa paNa sad\vata-na ko iSaYTacaar ko ‘AKalaak’naa samaana naOitak maUlyaaonaa AaQaaro ]d\BavaI htaI.
AonaaqaI Aok baIP ivacaarsarNaI ]d\BavaI ko Jao ‘satya’ maa~a Aa sad\vata-nanaa maUlyaaonauM J naama haoya taao paCI QamanaI paNa SauM J#r Co? Aavaa maUlyaaonao taao Jo laaokao naaistak Co ko JoAao Kaudanaa Aistatvanao J naqaI svaIkartaa taoAao paNa
svaIkaro Co ko saacauM baaolavauM Jao[Ao, pa`maaiNak rhovauM, kao[naa ]par Julama naa krvaao vagaoro. AoTlao ko tamoaaM Qama-nao vacamaaM
laavavaanaI paNa SauM J#r Co? Anao Aonaa AaQaaro yauraopamaaM (umaonaIzmanaI ivacaarsarNaI AmalamaaM AavaI.taoqaI Jaosad\vata-nanaa
maulyaao J maa~a Qama-naao Qyaoya haoya, Anao Aa sad\vata-nanaa maUlyaaonao maanaI laovaaqaI J Pvana safLa qa[ JtauM haoya taao
(umaonaIzmanao kovaI rItao nakarI Sakaya?
tamao ivacaar kyaao- ko Aa pa`ena PvananaI safLataa maaTo koTlaao mahtvanaao Co Anao taonaao saMtaaoYakark Jvaaba maLavaao
koTlaao J#rI? Aanaa mahtvanao karNao tao ivaYao gaMBaIrtaaqaI ivacaarvauM Jao[Ao, Anao taonao QyaanaqaI samaJvaanaao pa`yaasa krvaao
Jao[Ao.
‘dIna’AoTlao SauM?:
Aa ivaYayamaaM maULaBaUta BaUla Ao qaaya Co ko dInanao maa~a sad\vata-nanaa maUlyaaonauM ko AKalaaknauM saMklana ko Aok naIitaSaa~a
samaP laovaamaaM Aavao Co.parMtau dIna maa~a Aavaa koTlaak sad\vata-nanaa naIita inayamaaonauM maa~a saMklana J naqaI, tao Aok saMpauNaPvanapawita Co, ArbaI BaaYaa Anao paiva~akuAa-namaaM dIna Sabdnaao ]payaaoga Pvanapawitanaa saMdBa-maaM J Co. tao Pvananaa
drok xao~aao Jovaako AMgata (mana Anao SarIr), paairvaarIk, saamaaPk, Aaiqa-k, raJkIya Anao Qaaima-kxao~anao (vyaikta Anao
Kaudanaao saMbaMQa)paNa paaotaanaa Aqa-maaM AavarI lao Co. Sa#AatamaaM JonaI cacaa- krvaamaaM AavaI Co tao naIitaSaas~a AoTlao ko
sad\vata-na ko AKalaaknaa maUlyaao paNa,Aa dIna ko PvanapawitanaI AMtaga-ta J Aavao Co. Aqavaa Aoma khI Sakaya ko dIna
maanavaInao Ao paayaao rcaI Aapao Co Jonaa ]par sad\vata-nanaa naIita inayamaaonaI [maarta caNaaya Co.
tamao Ao baabata ]par ivacaar kyaao- Co ko AaKaI duinayaa Aoma kho Co ko JuZu baaolavauM, Apa`maaiNaktaa AacarvaI, dgaao
krvaao vagaoro Karaba kayaao- Co, taoma CtaaM AaKaI duinayaamaaM JuZ baaolavaamaaM Aavao Co, Apa`maaiNaktaa sava-vyaapaI Co, vaatavaatamaaM
froba AapavaamaaM Aavao Co. pa`ena Ao Co ko AavauM Saa maaTo qa[ r(uM Co? maaNasa Aa tamaama vaataaonao Karaba kho Co CtaaM koma
taovauM kro J Jaya Co? tao koma Aavaa kayaao-nao naqaI CaoDtaao? AonauM karNa Ao Co ko laaokao Aa naIitanaa maUlyaaonao maa~a irvaaJ ko
parMparanao AaQaaro svaIkaro Co, Aqavaa taonaao saMbaMQa maa~a laagaNaIAaonaI saaqao J haoya Co. taomanao AovauM &aana naqaI ko Aa
naIitanaa maUlyaaonao Saa maaTo svaIkarvaamaaM Aavao? Anao taonaao BaMga koma naa kraya? tamao kao[ vyai>tanao pauCI JuAao ko satya Saa
maaTo baaolavauM Jao[Ao?taao taonaI paasao tao pa`enanaao kao[ saMtaaoYakark Anao tak-baw Jvaaba nahIM haoya. tao samaJNa Anao dlaIlaaonaa

AaQaaro tamanao Ao nahIM samaJavaI Sako ko JuZ baaolavaaqaI SauM naukSaana qaaya ko saacauM baaolavaaqaI SauM fayadao? Anao Ao vaata
inaiecata Co ko maaNasa tao vaatanao J svaIkaro Co JomaaM taonaao fayadao haoya Anao Ao vaatanao CaoDI do Co JomaaM taonauM naukSaana
haoya.taoqaI maaNasanaao sad\vata-nanaa Aa maUlyaaonaao svaIkar maa~a irvaaP ko parMparagata haoya Co, tao taonao naa taao samaJNaqaI
svaIkaro Co ko naa taao taonao taonaa Pvananaao AaQaar banaavao Co.
dIna Ao Aovaa maULaBaUta isawaMtaao Aapao Co,Jonaa AaQaaro maanavaInaa Pvananaao Qyaoya Anao karNa spaYT qa[ Jaya Co
Anao Pvananaao Qyaoya duinayaanaI drok vastaunauM PvanamaaM mahtva na>kI kro Co. jyaaro drok vastau ko maUlyanauM mahtva na>kI qa[
Jaya taao tao vaata sarLa rItao samaJmaaM AavaI Jaya Co ko k[ vaatamaaM manao fayadao Co Anao k[ vaatamaaM manao naukSaana?kyauM maUlya
vaQaaro ikMmataI Co Anao kyauM AaoCuM?
[cCaqaI kaya- sauQaI:
Aa maULaBaUta ivacaarsarNaInaI saaqao saaqao dIna Aok AovauM vyavasqaataM~a ko kaya-pa`Naaila Aapao Co, JomaaM Aa saOwaMitak
maUlyaao ko QaaorNaao vaastaivak sva#pamaaM AmalamaaM Aavao Co,Aavaa vyavasqaataM~amaaM Aa maUlyaaonaa vaastaivak sva#pamaaM maLataa
pairNaamaaoqaI maanavaI Ao Ja[
o lao Co ko Aa naOitak maUlyaanoaao Amala krvaaqaI manao koTlaao fayadao qaaya Co Anao taonao nakarvaaqaI
koTlauM naukSaana?Jonaa karNao taonaI BaavanaaAao Anao laagaNaIAao pa`Baaivata qaaya Co Anao taoqaI tao, maUlyaaonao AmalamaaM laavavaanaI
saacaI pawita svaIkarI lao Co. taoqaI maanavaInauM Pvana Aa ]cca maUlyaaonao Aok#pa qa[ Jaya Co Anao taonauM J naama cair~anaI
]ccataa Anao sauQQataa Co.
Aok vaata QyaanamaaM raKaao ko kao[paNa isawaMtanao AmalaI sva#pa Aapavaa maaTo maanavaInauM mana ~aNa taba>kaAaomaaMqaI
pasaar qaaya Co. pa`qama manamaaM Aok ivacaar ]d\Bavao Co, Aa ivacaar Aok [cCanauM sva#pa QaarNa kro Co, taonaa maaTo tamaarI
paasao kao[ dlaIla ko tak- haotaao naqaI, taonaao saMbaMQa maa~a BaavanaaAaoqaI haoya Co, tyaar baad tamao taonaa ivaYao tamaarI bauiwqaI
ivacaarao Cao, jyaaro tamaarI BaavanaaAao Aa [cCanao paurI krvaa taIva` banao Co, tyaaro tamaarI bauiw Aa [cCanao paurI krvaa
maaTo pagalaaM ivacaaro Co, Anao taonaa AaQaarmaaM tak- Anao dlaIlaao paurI paaDo Co, Jonao vyaaJbaI karNaao ko Justificatory
Reasons kho Co. parMtau Jao tamaarI bauiw tamaarI BaavanaaAao ko laagaNaIAao ]par pa`Baava QaravataI haoya taao tao fayadao
Anao nauksaana Juvao Co. jyaaro tao Juvao Co ko nafanauM pa`maaNa vaQaaro Co, taao tao [cCanao paurI krvaanaao inaNa-ya kro Co, hvao tamaarI
[cCa (DESIRE), tamaarI marP (WISH)maaM badlaa[ Jaya Co. taonaa paCI tamaarI [cCaSai>ta (WILL) AagaLa
vaQao Co Anao tao [cCanao paurI krvaa kayaa-invata qaaya Co. Aa taba>ko [cCa inaecayanauM sva#pa QaarNa kro Co.
maaNasanaI bauiw taonaI BaavanaaAaonao taabao na haoya, taao paNa tao vaQaaromaaM vaQaaro maa~a Jo tao vyai>tanaa ko paaotaanaa nafa
naukSaananaao J ivacaar krI Sako Co, Anao tao [cCa yaaogya Co ko nahIM taonaao inaNa-ya naqaI krI SaktaI. baIJa SabdaomaaM khIAo
taao, maaNasanaI bauiw tao vyai>tanao tao JNaavaI Sako ko k[ baabatamaaM taonaao fayadao Co Anao k[maaM naukSaana, tao satya Anao
Asatya, hk Anao baaitala, gauD Anao AovaIlanao naqaI AaoLaKaI SaktaI. Aa AaoLaKa maa~a sanaatana naOitak maUlyaaonao saamao
raKavaamaaM Aavao taao J qa[ Sako Co. JovauM ]par JNaavavaamaaM AavyauM Co ko naOitak maUlyaao maa~a Pvananaa hotau, Qyaoya ko
ivacaarsarNaInao AaQaaro na>kI qa[ Sako Co.
PvanamaaM ivacaarsarNaInauM mahtva:
Pvana ivaYaonaI ivacaarsarNaI (saacaI ko KaaoTI) kovaI rItao maanavaInaao Pvana ivaYaonaao $iYTkaoNa badlaI naaKao Co Anao
kovaI rItao taonaa kayaao-naI idSaa na>kI kro Co, taonao samaJvaa maaTo dur JvaanaI J#r naqaI, AaJo drok vyai>tanaI Ao firyaad Co
ko ivaevamaaM JuZ, froba, ma>karI, dgaabaaP, Apa`maaiNaktaa, Ba`YTacaar, Anyaaya, inad-yataa, SaaoYaNa vyaapta Co, Anao AovauM
laagao Co Aa ibamaarI sava-vyaapaI banaI rhI Co. tamao Aonaa ivaYao ivacaar kyaao- Co ko taonauM karNa SauM Co? baura[Aao taao ivaevamaaM
paholaaM paNa htaI paNa AavaI sava-vyaaipa na htaI, tao vaata qaaoDIvaarmaaM samaJmaaM AavaI JSao ko taonauM karNa Pvana ivaYaonaI Ao
ivacaarsarNaI consept of life Co Jo AaogaNaIsamaI sadImaaM paiecamanaa doSaaomaaM ]d\BavaI, Anao pa`caar pa`saarnaa
saaQanaaonaI vyaapaktaanaa karNao samaga` ivaeva ]par folaa[ ga[. Aa tamaama KarabaIAao Pvana ivaYaonaI Aok ivacaarsarNaInaa
karNao ]d\BavaolaI Co, Jo ivacaarsarNaI kho Co ko:
‘maanavaInauM Pvana maa~a taonaa BaaOitak Pvananaa Aistatva PHYSICAL LIFE paurtauM J saIimata Co, Anao Aa
Pvana ]par tao inayamaaonaI J Asar qaaya Co Jonaa Anausaar maanavaI isavaayanaa baIJa Pvaao Pvao Co Anao maro Co, Anao tao

pa`maaNao Jo Sai>taSaaLaI haoya tao J bacao Co.’SURVIAVAL OF THE FITTEST Ao kudrtanaao ATla inayama Co
Anao Aa inayama AMtaga-ta PvaMta rhovaanaao Aonao J AiQakar Co Jo vaQaaromaaM vaQaaro Sai>ta pa`apta kro, Sai>ta pa`apta krvaanaI
rIta kao[paNa haoya taonauM ka[
o mahtva naqaI. naanaI maaClaI maaoTI maaClaInao Kaaya, inaba-La maa~a Sai>taSaaLaInaao Kaaorak banavaa
maaTo J haoya Co. kIDI makaoDa AoTlaa maaTo Co ko tao caklaInaao Kaaorak banao Anao caklaI baaJnaao Kaaorak banavaa maaTo Pvao Co.
Aa J pa`kRitanaao inayama Co, Aa J Pvananaao inayama Co, Aonaa AaQaaro J vyai>ta, Jaita ko doSaaonaa maRtyau Anao Pvananaa inaNayaao qaaya Co. JonaI laaZI taonaI BaoMsa Ao nyaaya Co. JMgalanaao raJa isaMh Co bakrI naqaI, Jao isaMh bakrInao maarI naaKao taao bakrI
frIyaad naqaI krI SaktaI ko taonaa ]par Atyaacaar qayaao Co.
pa`aNaIAaonauM Pvana taomanaI pa`akRitak vaRi<aAao ko pa`aNaIgata svaBaava INSTINCTSnaa AaQaaro vyaitata qaaya Co.
Aama taao Aa vaRi<aAao GaNaIbaQaI Co, paNa saOwaMitak rItao ~aNa BaagamaaM vahoMcaI Sakaya:
1. svabacaava,
2. paaotaanauM mahtva Anao
3. vaMSavaRiw.
Jao maanavaInaa Pvananao pa`aNaIAaonaa PvanaqaI ivaSaoYa kM[paNa na samaJvaamaaM Aavao taao, Ao vaata spaYT Co ko drok
vyai>ta Aa laagaNaIAao ko svaBaava Anausaar kaya-SaIla rhoSao Anao taomaaM naOitak maUlyaaonao kao[ mahtva nahIM haoya.
raYT/vaad:
Aa ivacaarsarNaInaa AaQaaro }BaI qayaolaI saMskRitamaaM saaOqaI }Mcau caair~a raYT/vaadnao gaNavaamaaM Aavao Co. QyaanaqaI
ivacaarvaamaaM Aavao taao raYT/vaad Ao paNa pa`aNaIAaonaI manaaovaRi<a J khovaaya, drok pa`aNaI paaotaanaI saurxaa AomaaM J JuAo Co ko tao
paaotaanaa samauhmaaM rho, Anao Aa manaaovaRi<anaa AaQaaro J Jaita ko raYT/nauM Aistatva ]BauM qaaya Co Anao TkI rho Co. paaotaanaI
Jaita ko raYT/naao fayadao Anao taonaI samaRiw Ao J vyai>ta maaTo saaOqaI ]McaMu naOitak maUlya gaNavaamaaM Aavao Co. saaOqaI maaoTao
doSapa`omaI Ao haoya Co ko Jo baIJa doSa ko Jaitanaa laaohInauM CollauM TIpauM paNa inacaaovaI lao Anao taonaa rMgaqaI paaotaanaa doSa ko
JaitanaI samaRiwmaaM vaQaarao kro. taonaa maaTo pa`maaiNaktaa Anao Apa`maaiNaktaa, JuZ Anao satyanaao pa`ena J ]Baao naqaI qataao. Jo
vyai>ta JuZ Anao satyanaao ivacaar krvaa baosao tao doSanaao kaya-Baar saMBaaLaI J na Sako. Wolpolenaa SabdaomaaM “saara
maaNasaao kao[ maaoTa doSanao bacaavaI naqaI Saktaa, rajyaaonao bacaavavaa maaTo GaNaI vaKata Ao hd sauQaI JvauM paDo Co, jyaaM saarao
maaNasa naqaI J[ Saktaao”. Aonaa maaTo Aa doSapa`maIAo Jo krvauM paDo Co, taonaa ivaYao AoTlaInaa maSahur salaahkar
COVOURnaa Sabdao ]llaoKavaa paurtaa Co, taoNao k(uM htauM ko “Jao AapaNao Ao baQauM AapaNaI Jata maaTo krIAo, Jo AapaNao
AapaNaa doSa maaTo krIAo CIAo, taao AapaNao koTlaa maaoTa sayataana (duYT) khovaa[Ao.” tamao ivacaar kyaao-! ko Pvana ivaYaonaI
Aok ivacaarsarNaI badlaa[ JvaaqaI, maanavaInauM vyai>tagata ko saamauihk Pvana koTlauM badlaa[ Jaya Co. Anao ivacaarsarNaI
taonaa Pvananaa drok paasaa Anao xao~anao kovaI rItao Asar kro Co? hJu sauQaI ko hala Jo naOitak maUlyaaonaI pa`saMSaa krvaamaaM ko
saaMBaLavaamaaM Aavao Co taonauM karNa Ao Co ko maanavaI Aokdma paaotaanaa BaUtakaLanaI AsarqaI maukta naqaI qa[ Saktaao. Jao
PvananaI Aa ivacaarsarNaI baIP caar pao@IAao sauQaI caalaI taao maanavaInaa manamaaM naOitak maUlyaaonaao ivacaar sauwaM nahIM Aavao,
taonaao maa~a maaoM@aqaI svaIkar paNa nahI saMBaaLaaya Anao taonaao ANasaar paNa Aavavaa maaMD\yaao Co. AapaNaI navaI ]CrtaI pao@I
Aa maUlyaaonao JunavaaNaI ko out of date khInao maJak ]Davao Co.
hvao Aavaao [slaama tarf, [slaama Ao PvananaI AovaI ivacaarsarNaI Co,Jonaa ]par maanavaInaa PvananaI AaKaI
[maarta ]BaI qaaya Co. taonaa PvananauM drok xao~a ]cca naOitak maUlyaaoqaI zLahLaI ]Zo Co. AavaI ivacaarsarNaI paiva~a kuAa-na
isavaaya kao[paNa JgyaaAo naqaI maLataI. (AaJnaa mauislamaivaevamaaM paNa nahIM, karNako taomaNao paiva~akuAa-nanaI ivacaarsarNaI
tyaP dIQaI Co.) paiva~a kuAa-nanaa [slaamanaI Ao J laaxaNaIktaaAao taonao Anao maa~a taonao sava-EaoYZ Anao satya dIna saaibata kro
Co. satya hMmaoSaaM Aok J haoya Co Anao tao maanavataanaI safLataa Anao klyaaNanaI KaatarI Aapao Co. saOwaMitak rItao Aa
ivacaarsarNaI naIcao JNaavaolaa ivaYayaao ]par AaQaarIta Co.
x KaudanaI klpanaa
x Kauda Anao maaNasa vaccaonaao saMbaMQa

x maaNasa Anao ba`|aMD vaccaonaao saMbaMQa
x maaNasa Anao maaNasa vaccaonaao parspar saMbaMQa
x Pvananaao Aqa- Anao Qyaoya taqaa kaya- Anao taonaa pairNaama vaccaonaao saMbaMQa
KaudanaI klpanaa:
kuAa-namaaM KaudanaI klpanaa ivaYao Jao[Ao tao paholaaM, Ao isavaayanaI Jo klpanaaAao ivaevamaaM pa`vatam- aana Co tao Jao AapaNao
Qyaana ]par raKaIAo taao Aa baabata saarI rItao spaYT qa[ JSao. LOKE naamanaao Aok ivacaark kho Co ko “Jao tamao manao
JNaavaao ko kao[ JaitaAo paaotaanaa pauJapaaZ maaTo kovaao Kauda banaavaolaao Co, taao huM tamanao bataavaI d]M ko tao JaitanaI
maanaisaktaa Anao taomanaI saMskRita kovaI hSao” Aqaa-ta Jo JaitaAo Jovaa KaudanaI klpanaa krI hSao, taovaI tao Jaita hSao. kuAa-nanaa
Kauda ivaYao JaNaIAo tao paholaaM Ao isavaaya ivaevamaaM JoTlaI paNa KaudanaI klpanaaAao Co tao QyaanamaaM raKaIAo, taao taomanaI vaccaonaao
frk samaP SakaSao. taao caalaao AapaNao JaNaIAo ko kuAa-na Aa ivaYayamaaM SauM kho Co.
kuAa-nao paholaaMqaI caalaI AavataI tamaama pa`karnaI KaudanaI klpanaaAao krtaaM JudI J vyaaKyaa AapaI Co. tao kho Co ko
(23:92) Aa laaokao Jo KaudanauM vaNa-na kro Co taonaa krtaaM tao GaNaao ]cca Anao paiva~a Co.
tao paCI taoNao k(uM ko, jyaaM sauQaI KaudanaI paaotaanaI Jatanaao savaala Co taao tamao taonao samaP naqaI Saktaa, AoTlaa maaTo ko AapaNao
Ao vastauAaonao J samaP SakIAo CIAo Jonao AnauMBavaI SakIAo, Anao KaudanaI Jata AonaaqaI par Co. taoqaI
(6:104)kao[ $iYT taonao samaP (pakDI) naqaI SaktaI, paNa tao drok $iYTnao samaP (pakDI) Sako Co. tao laitaf Anao
Kaibar Co.
taonaI Jatanao tamao kao[ }dahrNa ko namaunaa vaDo paNa samaJavaI naqaI Saktaa karNako
(42:11)taonaa JovaI kao[ vastau naqaI.
(112:3)naa taao tao kao[naao pau~a Co, naa taao taonao kao[ pau~a Co.
(112:3)Anao naa taonaao kao[ samakxa.
taonaI Jatanaa ivaYayamaaM tamao kM[ naqaI JaNaI Saktaa. ha,AoNao Jo paaotaanaI saIftaao,laaxaNaIktaaAao ko gauNa vaNa-vyaa
Co,AonaaqaI KaudanaI Jo klpanaa saamao Aavao Co,taonaaqaI EaoYZ,paiva~a,mahana Anao sauMdrtama klpanaa kao[ hao[ J naqaI SaktaI.
Kauda Anao maaNasa vaccaonaao saMbaMQa:
pa`ena Ao Co ko Kaudanaa Aa gauNaao ]par [maana(_@-ivaevaasa) koLavavaaqaI fayadao SauM? Aok vyai>ta Kaudanaao Aok gauNa
svaIkaro Co Anao baIJao naqaI svaIkartaao, Aa svaIkar Anao AsvaIkarqaI taonaa Pvana ]par SauM frk paaDo Co? paiva~a kuAa-na
taonaao Jvaaba Aapao Co. tao kho Co ko drok vyai>tamaaM KaudanaI ‘#h’ Aistatva Qaravao Co. Jonao maanavaInaI Aatmaa, Jata, ko
(umana pasa-naalaITI khI SakIAo. maanavaInaI Aa Jata (Aatmaa)maaM sauYaupta Sai>taAao rholaI Co, tao Sai>taAaonao maaNasa,
paaotaanaI maaNasa tarIkonaI saImaaAaomaaM rhInao, paaotaanaI Jata (Aatmaa)maaM, Jo KaudanaI #h Co, Kaudanaa Aa gauNaaonao ivaksaavaI
Sako Co. Anao Kaudanaa Aa naama, isafta ko gauNaaonao kuAa-na AlaMkarIk BaaYaamaaM inarMJna inarakar Kaudanaao rMga khInao
AaoLaKaavao Co.
(2:138)Kaudanaa rMgaqaI sauMdr Anao EaoYZ rMga kao[ hao[ Sako Karao?
Aama Kaudanaa gauNa maaNasanaI Jata(Aatmaa)naa ivakasanauM taTsqa maapadMD banao Co. tao Aok Aovaao AadSa- ko namaUnaao banao Co,
Jonao Anau#pa maaNasa paaotaanaI Jatanao @aLavaa ko taovaao banaavavaa pa`yatna kro Co. tao Aa taTsqa pairmaaNanao AaQaaro paaotaanaI
Jatanaa ivakasanao cakasataao Jaya Co. Aama, tao svayaM paaotaanaI samaJNa pa`maaNao Jao[ Sako Co ko taonaI Jatanaao(Aatmaa) koTlaao
ivakasa qayaao Co Anao koTlaI ]Napa Co?
AanaI saaqao kuAa-na Ao paNa JNaavao Co ko kyaa pa`saMgao Kaduanaao kyaao gauNa Jahor qaaya Co, JoqaI tavoaa pa`saMgao maaNasamaaM
paNa taovaao gauNa Jahor qaaya. AonaaqaI Ao baabata paNa spaYT qa[ Jaya Co ko kyaa samayao k[ baabatamaaM maaNasanaao pa`itaBaava
kovaao haovaao Jao[Ao. yaad raKaao, JovaI rItao maaNasamaaM saara gauNaao haovaa J#rI Co taoTlauM J J#rI Ao paNa Co ko taonaa tao gauNaao
yaqaayaaogya samayao Jahor paNa qaaya. da.ta. paqqaridla, JulmaI maaNasa ko Jonao kdI taonaa KaaoTa kayaao- ]par paecaataapa naqaI

qataao, taonao taoNao krolaa gaunaaihta kaya- paCI taonaa ]par dyaa krInao saJa krvaanao badlao CaoDI dovaao Ao maaNasaa[ ]par
Atyaacaar khovaaSao. jyaaro jyaaM maafI AapavaaqaI Anao dyaa krvaaqaI saara pairNaama pa`apta qavaanaa saMJaogaao haoya, tyaaM saJa
krvaI Ao paNa Julama saaibata qaSao. snaayauAaomaaM qayaolauM naukSaana maalaIsa krvaaqaI QaImao QaImao saaruM qa[ Jaya Co, parMtau tauTolaa
haDkanao JaoDvaa maaTo saKata pa+IAaonao ksaInao baaMQavaanaI J#rta paDo Co, taonao JbbaarIyata kho Co (‘Ala Jbbaar’ KaudanauM
Aok naama ko gauNa Co. AoTlao saKata pa>kD krvaavaaLaao, haDka saaMQavaa maaTo ]payaaogamaaM AavataI laakDanaI pa+IAaonao ArbaI
BaaYaamaaM ‘JbaaAor’ kho Co).paiva~a kuAa-na Allaahnaa gauNaaonao Anao tao gauNaaonaa Jahor qavaanaI pairisqaitaAao bahu saarI
rItao vaNa-vao Co. JoqaI tao, Aok vyai>tanaI Jatanaa (Aatmaa) ivakasanauM pairmaaNa banao Anao tao paNa spaYT qa[ Jaya ko maaNasao k[
pairisqaitamaaM kovaao pa`itaBaava Aapavaao Jao[Ao.
inayamaaovaaLaao Kauda:
AonaaqaI Aok baIP hkIkta saamao Aavao Co ko ‘maJhba’maaM KaudanaI klpanaa Aok sarmauKatyaar Anao manasvaI baadSaahnaI ko
AapaKaud raJanaI haoya Co. taomaaM taonaa tamaama inaNa-yaao taonaI marP ]par AaQaarIta haoya Co, Anao taomaaM kao[ inayama ko
kayadanaao hstaxaopa haotaao naqaI. Jao tao KauSa qa[ gayaao taao tao ksaurvaarnao paNa maaf krI do Co ko JagaIr AapaI do Co Anao
naaraJ qa[ gayaao taao inadao-Yanao saJa. maanavaInaI Balaa[ AomaaM haoya Co ko tao Aavaa ‘Kauda’nao KauSa raKavaanaao pa`yatna krtaao
rho. taonaI rhomanaJr ko AmaI$iYT pa`apta krvaa maaTo JudI JudI Jatanaa pa`yatnaao krtaao rho. taonaI saovaamaaM JataJatanaI
BaoTsaaogaadao caDavataao rho, Anao tao maaTo taonaI naPknaa laaokao (maukr-ibana)nauM maaQyama SaaoQataao rho. Aavaa Kaudanaa AadoSaaonao
AnauMsarvaaqaI maanavaInaao paaotaanaao kao[ fayadao naqaI qataao,parMtau Aonaao AaSaya maa~a ‘Kauda’nao ‘raP’ krvaanaao haoya Co.
[saa[yatamaaM maayaaLau baapanaa Jovaa ‘Kauda’naI klpanaa Co, JomaaM maui>tanaao AaQaar KaudanaI rhoma, k#Naa, dyaa ]par Co, tyaaM
paNa kao[ kayada, kanauna, inayama ko isawaMtanao kao[ Jgyaa naqaI.
paiva~a kuAa-nao AavaInao KaudanaI Aok JudI J klpanaa AapaI. tao kho Co, Kauda paaotao AsaIimata Sai>taAao Anao
AbaaiQata AiQakaraonaao maalaIk haovaa CtaaM taoNao drok kaya- maaTo inayama banaavaI dIQaa Co, Anao tao Aa inayamaao pa`maaNao J vataoCo. Aama, samaga` ba`|aMDnaI drok GaTnaa, taomaaM maanavaInaa PvananaI GaTnaaAao paNa AavaI Jaya Co, caao>ksa inayamaaonaa AMtagata AmalamaaM Aavao Co. Kaduanaa Aa inayamaao Aovaa ATla Co ko tao kyaaroya badlaataa naqaI ko taomaaM forfar qataao naqaI.
(35:43).tamanao Allaahnaa inayamaaomaaM kao[paNa pa`karnaao badlaava Jaovaa nahIM maLao Anao tamanao Allaahnaa
inayamaaomaaM kao[ paNa pa`karnaao idSaafor paNa Jaovaa nahIM maLao. (saunnata: pawita, rIta, rIvaaJ, kayadao, inayama)
kayada ko inayamanaao Aqa- J Ao Co ko drok GaTnaa cause and effect-kaya- Anao pairNaamanaa inayamanaI saaMkLaaomaaM
JkDayaolaI Co. Aqaa-ta Aama krSaao taao Aama qaSao, Anao Aama nahIM krao taao Aama nahIM J qaaya. JovaMu vaavaSaao taovaMu laNaSaao,
Anao Jo kro tao Baro. taoNao maanavaInao Aa tamaama inayamaao JNaavaI dIQaa Co Anao saarI rItao samaJavaI dIQaa Co. tyaarbaad taoNao
paaotao bataavaolaa saIQaa maaga- ivaYao Ao paNa JNaavaI dIQauM ko
(76:3) Amao maaga-dSa-na AapaI dIQauM, tao [cCo taao AnaMusaro Anao tao [cCo taao nakaro.
Jo saacaao maaga- ApanaavaSao taonaaqaI taonao paaotaanao fayadao qaSao, Kaudanao kao[ fayadao naqaI.
(2:286) Jo saa#M kaya- krSao taonauM saa#M pairNaama taonao J maLaSao, Jo Karaba kama krSao taonauM nauksaana taonao J qaSao.
taoqaI J kuAa-nanaao Kauda kao[ vaatanao baLaJbarIqaI naqaI manaavataao. Jo paNa kho Co tao salaahnaa sva#pamaaM kho Co. taoNao kuAanamaaM kuAa-na ivaYao khI dIQauM Co ko
(18:29).taomanao khao ko tamaara paalanahar tarfqaI Alah>k (sanaatana satya) AavaI caukyaMu, hvao JonaI [cCa
haoya tao svaIkaro Anao JonaI [cCa na haoya tao na svaIkaro.
Ao vaata spaYT Co ko Jao inaNa-ya maanavaInaI [cCa ]par CaoDvaamaaM Aavataao haoya taao Jo bauiwSaaLaI Anao samaaJdar hSao tao
samaP ivacaarInao inaNa-ya krSao. taoqaI kuAa-na pa`maaNao [maananaao Aqa- AMQaEawa naqaI, tao mana Anao )dyanaa _@ivaevaasanauM naama
Co, Anao tao maanavaImaaM samaJNaqaI koLavaaya Co. taoqaI J kuAa-namaaM KaudaAo maaomaInaaonaI laaxaiNaktaa vaNa-vataaM k(uM Co ko Aa
laaokao Ao Co ko
(25:73).jyaaro taomanaI saamao taomanaa paalanaharnaI inaSaanaIAao (Aayaata) paNa laavavaamaaM Aavao Co taao taoAao

AaMQaLaa Anao bahora qa[nao taonaa ]par paDI naqaI Jtaa. samaP ivacaarInao svaIkaro Co.
Ao paNa spaYT Co ko jyaaro kaya-naa parINaamaao inayama Anausaar maLataa haoya, taao kao[naMu BaoT AapaInao CuTI JvauM ko
BalaamaNaqaI mau>ta qa[ JvauM Sakya naqaI. Jao tamao tamaarI AaMgaLaI AagamaaM naaKaao Anao paCI hJar #ipayaa AapaInao AovauM
[cCao ko dazvaanaI paIDa tamaara badlao kao[ baIJanao qaaya taao taovauM Sakya naqaI. Jao tamao zor Kaa[ laao paCI gamao taonaI
BalaamaNa la[ Aavaao taao paNa tamao taonaa nauksaanaqaI bacaI naqaI Saktaa. taonaao Aok J ]paaya Co tamao Kaudanaa Ao inayama AagaLa
rJu qaaAao Anao tao pa`maaNao vataao- Jo pa`maaNao vata-vaaqaI dazvaanaI baLatara dur qataI haoya, taao J saurxaa maLaI Sako. maaNasanao
taklaIf Anao rahta taonaa paaotaanaa kayaao-naa pairNaama sva#pa Kaudanaa inayama pa`maaNao maLao Co.
(8:42)JoqaI Jo maRtyau paamao Co taonaI paaCLa paNa spaYT karNa haoya Co, Anao Jo PvaMta rho Co taonaao AaQaar paNa
spaYT karNa haoya Co.
Kaudanaa inayamamaaM naa taao kao[ inadao-Yanao saJa qaaya Co ko naa gaunaogaar kao[naI BalaamaNaqaI dMD BaaogavavaaqaI bacaI Sako Co.
taoqaI KaudaAo Jahor krI dIQauM ko
(2:48) Ao samayaqaI saavacaota rhao jyaaro kao[ kao[naI madd nahIM krI Sako, naa kao[naI BalaamaNa (SafaAta)
svaIkarvaamaaM AavaSao, ko naa kao[ vaLatar AapaInao CuTI JSao, ko naa kao[ gaunaogaarnao madd krI SakSao.
tamao ivacaar kyaa-o! inayamaaovaaLaa KaudaAo ‘maJhba’nao kovauM saayaMnsanauM sva#pa AapaI dIQauM! tamanao Kabar Co saayaMnsanaI
laaxaiNaktaaAao k[ Co? tao Co
(1) drok karNa cause paaotaanauM Aok caao>ksa pairNaama effect paoda kro Co, Anao taomaaM kao[ vaQaarao ko GaTaDao
naqaI krI SaktauM.
(2) saayaMnsamaaM satya AovaI rItao saamao laavao Co, JomaaM kao[ vyai>tanaI AMgata [cCa, Aarzu, hotau, fayadao ko
laagaNaInaI kao[ Asar naqaI qataI. tao pa`ik`yaa AavaI vaataaoqaI Jra paNa pa`Baaivata naqaI qataI.
inayamaaovaaLaa KaudanaI AavaI klpanaa maa~a kuAa-na J Aapao Co, KaudaAo kuAa-namaaM ATla inayamaao Aapaolaa Co Jo pa`maaNao
maanavaInaa drok kayaao- taonaa pairNaama ]tpanna kro J Co. Ao J karNasar KaudaAo k(uM Co ko, Amaarao Aa saMdoSa kao[ SaayarI
naqaI. Aama, paiva~a kuAa-na SaayarI nahIM paNa saayansa Co.
Kauda Anao maaNasanaa saMbaMQaao ivaYao kuAa-na Aok baIJa mahana satya ]parqaI paDdao ]paaDo Co.baharnaa ba`|aMDmaaM
Kaudanaa inayamaao svayaM kaya-rta Co Anao tao pa`maaNao ba`|aMDnaI drok vastau paaotapaaotaanaI frJao paurI krvaa satata kaya-rta Co.
ba`|aMD paaotaanaI ]tk`aMitanaa taba>ka pasaar krtauM AagaLa vaQaI r(uM Co. maaNasaaonaa ivaevamaaM paNa AaJ rItao Kaudanaa inayamaao
laagau Co, paNa taomanaI zDpa maaNasanaI ]MmarnaI sarKaamaNaImaaM GaNaI QaImaI Co. maaNasanaI ]Mmarnaao takaJao Co ko taonaa kayaao-naa
pairNaama GaNaa zDpaqaI AavaI Jvaa Jao[Ao.Jao maaNasa Allaahnaa inayamaao pa`maaNao vatao-, Anao tao inayamaaonao maanava ivaevamaaM
laagau krvaa maddgaar saaibata qaaya, taao tao inayamaaonaa AaQaaro taonaa kayaao-naa pairNaama maaNasanaa samaya Anao ihsaaba pa`maaNao
naIkLaI Sako Co. Aama, maaNasa Kaudanaa kaya-k`manao paurao krvaamaaM Kaudanaao saaqaI banaI Sako Co. taoqaI Kauda Anao maaNasa vaccaonaao
Aa saMbaMQa paiva~a kuAa-na isavaaya kao[ Qama- ko ivacaarsarNaImaaM Jaovaa maLataao naqaI.
maaNasa Anao ba`|aMD vaccaonaao saMbaMQa:
Kauda Anao maaNasanaa saMbaMQa paCI, maaNasa Anao ba`|aMDnaa parspar saMbaMQanaao pa`ena saamao Aavao Co. jyaaro maanava
saByataa taonaI baaLapaNanaI AvasqaamaaM htaI tyaaro maaNasanao pa`kRi<anaa baLaaonauM rhsya samaJatau na htauM. taoqaI tao taomanaaqaI Drtaao
htaao, Anao taomanaaqaI bacavaanaao AokJ ]paaya taonaa manamaaM Aavataao htaao Anao tao tamoanao krgarvaanaao ko taomanaI paasao dyaanaI
BaIKa maaMgavaanaao. taoqaI tao samayanaa maaNasanaI Ao halata htaI ko, vaadLanaI gaJ-naa qa[ ko taonaI saamao haqa JaoDI dIQaa,
vaIJLaI camakI Anao tao taonaI AagaLa namaI paD\yaao, saurJnaao taoJ Jao[nao taoNao taonao paNa namaskar kyaa-, BaukMpa Aavyaao Anao tao
taonaI saamao dMDvata qa[ gayaao, maaoTI nadInaI JLaraSaI Jao[nao taonao maataa khI dIQaI, isaMhnaI gaJ-naa saaMBaLaInao taonao dovataa
gaNaI laIQaao. Aama, pa`k`Ri<anaa Aavaa baLaaoqaI Drvaanao karNao, taomanao raP raKavaa taomanaI paUJa Sa# krI dIQaI.
Aqavaa, AonaaqaI AagaLa vaQaInao baIP tarf Aavaao taao tyaaM raohbaanaIyata ko saMsaartyaaganaI ivacaarsarNaI AavaI,
JomaaM BaaOitak ivaeva Anao taonaa AoSaaoAaramanaI vastauAaonao Ga`RNaapaa~a samaJvaamaaM AavaI.maaNasanaI maui>tanauM rhsya
saMsaartyaaga, [cCaAaonaa tyaaga, maJa maoLavavaanaa tyaagamaaM samaayaolauM Co AovauM khovaamaaM Aavao Co. Aa ivacaarsarNaImaaM

vyai>ta JoTlaao duinayaaqaI dur Baagao, taoTlaao tao KaudanaI naPk gaNaaya Co.
paiva~a kuAa-nanaI ivacaarsarNaI:
kuAa-na AavyauM Anao taoNao maanavaInao ba`|aMDmaaM taonaa saacaa sqaanaqaI maaihtagaar kyaao-. taoNao maanavaInao k(uM ko taa#M sqaana
pa`kRi<anaa baLaaonaa taabaodar tarIko nahIM paNa taomanao taabaodar banaavanaar tarIkonauM Co. KaudaAo pa`kRitanaa baLaaonao inayamaaonaI
saaMkLaaomaaM JkDI laIQaa Co, JoqaI maanavaI taomanao paatoaanaa fayada maaTo ]payaaogamaaM la[ Sako.
(45:13)Allaah Ao Co JoNao ba`|aMDnaI }Mcaa[Aao Anao paRqvaImaaM Jo kM[ paNa Co tao baQauM taara AaiQana krI dIQauM
Co .
AoNao AadmaInauM sqaana Ao bataavyauM ko tamaama malaa[ka (pa`kRitanaa saMcaalak baLaao) taonaI samaxa natamastak Co. maaomaInanauM sqaana
Ao Co ko Aa baLaaonao paaotaanaa taabao krInao taonao samaga` maanavaJatanaa klyaaNa maaTo ]payaaogamaaM laavao. Aama, Aa ba`|aMDmaaM
maanavaIqaI }McauM maa~a KaudanauM sqaana Co, JoNao Aa samaga` saRiYTnauM saJ-na kyau-M. taoqaI maanavaIAo maa~a Kauda AagaLa J namavauM
Jao[Ao Aqaa-ta maa~a Kaudanaa inayamaao ko AadoSaaonauM paalana krvauM Jao[Ao Anao tao Anausaar Pvana PvavauM Jao[Ao. Aonaa isavaaya
maaNasaqaI ]McaI kao[ caIJ naqaI. ivaevamaaM SaNagaarnaI Anao AaramanaI vastauAao maanavaI maaTo banaavavaamaaM AavaI Co, taonao kao[
Ga`RNaaspad ko hrama Jahor naqaI krI Saktaao.
(7:32).taomanao pauCao ko Ao kaoNa Co Jo Aa SaNagaarnaI vastauAaonao ko Jo KaudaAo taonaa saovakao maaTo banaavaI Co, tao
Anao Pvana Pvavaanaa saara saaQanaaonao hrama Jahor kro Co?
AadmaInauM AoTlao ko maanavaInauM Aa sqaana Anao maanavaI Anao ba`|aMDnaao Aa saMbaMQa kao[ Qama-maaM Jaovaa nahIM maLao. tyaaM taao
kyaaMk pa`kRitanaa baLaaonaI AagaLa namavaanauM hSao ko paCI taonaaqaI ivamauKa qa[ JvaanaI vaata hSao. taomanao taabao krInao
maanavaJatanaa ]payaaogamaaM laavavaanauM maa~a kuAa-na J kho Co.
yaad raKaao,paiva~a kuAa-na jyaaro Kaudanaa inayamaaonauM AnaMusarNa krvaanauM kho Co, tyaaro taomaaM pa`kRitanaa ko BaaOitak
inayamaao paNa saamaola haoya Co Anao sanaatana naOitak maUlyaao ko JomaaM sad\vata-nanaa inayamaao paNa AavaI Jaya Co tao paNa haoya Co.
BaaOitak ko sqaULa SarIrnao lagataa inayamaaonaa paalanaqaI AapaNauM SarIr Aonaa maaTo yaaogya qa[ Jaya Co ko AapaNao pa`kRitanaa
baLaaonao AapaNaa taabao krI SakIAo. We obey nature to command it. naOitak maulyaaonaI JaLavaNaIqaI AapaNaI
Jata ko Aatmaanaao ivakasa qaaya Co. bannao pairisqaitamaaM inayamanauM paalana AapaNaI Sai>taAaomaaM vaQaarao kro Co.
maanavaI Anao maanavaI vaccaonaao parspar saMbaMQa:
maaNasa Anao ba`|aMDnaa saMbaMQa paCI AapaNaI saamao maaNasa Anao maaNasa vaccaonaa parspar saMbaMQanaao pa`ena Aavao Co.
pa`acaIna BaartamaaM Jnmanaa AaQaaro vaNa-vyavasqaa AmalamaaM htaI. vaNa-vyavasqaanaa karNao saMbaMQa samaana na htaa Anao taomaaM kao[
taonauM vaNa- badlaI SaktauM na htauM. Aa vyavasqaa paaCI BaartanaI AMdr rhovaavaaLaa laaokao maaTo htaI, jyaaro BaartanaI baharnaa
laaokaonao yavana ko malaocC tarIko AaoLaKavaamaaM Aavataa htaa. pa`acaIna ga`IsamaaM Anao Arba pa`doSamaaM gaulaamaI pa`qaanao karNao
samaanataa na htaI Anao ivaevamaaM drok JgyaaAo s~aInao samaana gaNavaamaaM AavataI na htaI. yahudI Qama- pa`maaNao ka[
o paNa banaI
[sara[lanaI Jaita isavaayanaao vyai>ta yahudI naqaI banaI Saktaao Anao svaga-maaM maa~a yahudIAao J J[ SakSao, taovaI Jnma
AaQaarIta Aasqaa Co. hvao ivacaar krao ko jyaaM kaya- taonaa pairNaamamaaM kao[ samaP Sakaya taovaao vaastaivak frk paoda krtaao J
naa haoya taovaI pairisqaitamaaM sad\vata-nanaa ko iSaYTacaarnaa maUlyaao samaaJnao taMdursta banaavaI Sako Kara?
paiva~a kuAa-na SauM kho Co?
kuAa-nao AavaInao maanavaIAo Jatao GaDolaa Aa naIita inayamaaonaao AsvaIkar krI dIQaao Anao Jahor kyauM- ko samaga` ivaevanaa
laaokaonauM maULa Aok J Co Anao baQaa Aok J vaMSavaRxanaI JudI JudI DaLaIAao Co. maaNasa maaNasa vaccao maa~a Jnmanaa AaQaaro
BaodBaava naqaI qa[ Saktaao karNa ko
(4:1)(Allaaho tamanao) Aok J PvamaaMqaI banaavyaa Co. taoqaIJ
(10:19)samaga` maanavaJata AokJ Jaita Co. AoTlao ko
(17:70) drok maaNasa Aadrpaa~a Co,
Jnmanaa AaQaaro kao[ BaodBaava naqaI, AhIMyaaM }McaI Jaita ko inacaI JaitanauM Aistatva naqaI ko rMga Baod naqaI, drok maanavaI
sarKaao Co, rhI vaMSa ko gaao~anaI vaata taao

(49:13). Amao tamanao doSaao Anao kibalaaAaomaaM banaavyaa JoqaI AaoLaKa qa[ Sako.
hvao r(a samaaJmaaM sqaananaa QaaorNaao taao
(46:19)droknauM sqaana taonaa kayaao-naa AaQaaro na>kI qaSao. Anao
(49:13)taomanaamaaMqaI KaudanaI AagaLa saaOqaI AadrNaIya Ao Co JonauM caair~a saaOqaI paiva~a Anao kayaao- saaOqaI EaoYZ.
kuAa-namaaM Kauda paaotaanao kao[ caao>ksa Jaita ko kaomanaao Kauda nahIM paNa samaga` maanavaJatanaa samaana paalanahar, maalaIk ko
Kauda tarIko AaoLaKaavao Co.
(114:1-3)samaga` maanavaJatanaao paalanahar,samaga` maanavaJatanaao maalaIk, samaga` maanavaJatanaao Kauda.
Anao taonaa paiva~a paustak kA
u a-nanao
(45:21).samaga` maanavaJata maaTo samaJNa. Anao taonaa payagaMbarnao
(7:158)ho samaga` maanavaJata, huM tamaara baQaa maaTo Allaahnaao payagaMbar (saMdoSaao laavanaar) CuM.
Anao taonaa iSaxaNanauM had- Ao Co ko
(13:17)paRqvaI ]par AonauM J Aistatva TkI rho Co, Jo samaga` maanavaJatanaa fayada maaTo haoya. AoTlao ivaevamaaM tao
Pvanapawita J sanaatana caalaSao JomaaM kao[paNa Jatanaa (rMga, vaMSa, BaaYaa, doSa, Qama-, Jaita vagaoro) BaodBaava nahIM haoya
Anao samaga` maanavaJatanaa klyaaNa Anao Balaa maaTo hSao. tamao JaoyauM, AagaLa JNaavavaamaaM AavyauM Co ko paiecamanaI saMskRita
pa`maaNao Pvana ivaYaonaao $iYTkaoNa‘Jo Sai>taSaaLaI haoya tao J PvaMta rho Co’ jyaaro kuAana kho Co Jo maanavaJatanaa Balaa maaTo
haoya tao J Tko Co. tamao ivacaar kyaao- ko Pvana ivaYaonaao Aok $iYTkaoNa badlaa[ Jaya taao Pvananaa drok xao~amaaM kovaao badlaava
AavaI Jaya! Anao taonaa karNao maanavaivaevamaaM kovaMu sauMdr pairvata-na AavaI Jaya! Anao Aa Ao Pvana ivaYaonaao $iYTkaoNa Co
JonaaqaI Ao vaata samaJmaaM AavaI Jaya Co ko huM Saa maaTo baIJanaa Balaa maaTo pa`yatna k#M?Amartaa pa`apta krvaI drok
maaNasanaa )dyanaI [cCa haoya Co. duinayaamaaM kao[ maaNasa maRtyau naqaI [cCtaao, kuAa-na JNaavao Co ko hMmaoSaaM PvaMta rhovaa
maagataa haova taao Aovaa kaya- krao Jo samaga` maanavaJatanaa klyaaNa Anao Balaa maaTo haoya. baIJanaI J#rta tamaara krtaaM taIva`
haoya taao taonao paurI krvaa tamaara krtaaM Aga`taa Aapaao. maaomaIna Ao Co Jo
(59:9) Kaud taMgaImaaM haoya CtaaM baIJaAaonao paaotaanaa krtaaM mahtva Aapao Co.
Anao Ao paNa inasvaaqa- Baavao, jyaaro taoAao baIJanao PvananaI J#iryaatanaa saaQanaao paura paaDo Co tyaaro taomanaao Jvaaba haoya Co
(76:9)Amao tamaara paasaoqaI kao[ vaLatar naqaI [cCtaa ko naa AaBaar pa`staava.
Jra ivacaar krao, ko Aa $iYTkaoNaqaI sad\vata-nanaa maUlyaao kovaI rItao AapaaoAapa Pvananaao Baaga banataa Jaya Co.
maanavaInaI samaanataanao svaIkarvaaqaI Aovaa samaaJnauM inamaa-Na qaaya Co, JomaaM kao[ maaNasa kao[ baIJa maaNasanaao
gaulaama ko dasa naqaI rhotaa,o ko kao[naa AaSaro paNa naqaI haotaao. Aa baQauM Aok J AacaarsaMhIMtaanaa AaQaaro qatauM haoya taao
AonaaqaI Aok AovauM vyavasqaataM~a sqapaaya, JomaaM baQaa laaokao Kaudanaa inayamaao Jo paiva~a kuAa-namaaM Aapaolaa Co, taonaa AMtaga-ta
rhInao taomanaa Pvananaa
(42:38) inaNa-yaao parspar salaah saucanaqaI kro Co.
kuAa-nanauM vyavasqaataM~a:
kuAa-na AaQaairta vyavasqaataM~a drok vyai>tanao AonaI KaatarI Aapao Co ko,
(6:152).Amao tamanao paNa (Pvana J#iryaatanaa saaQanaao) paura paaDISauM (Anao tamaara saMtaanaaonao paNa).
hvao khao ko Aavaa vyavasqaataM~amaaM Ju=u baaolavaanaI, Apa`maaiNaktaa AacarvaanaI ko caaorI krvaanaI kao[ J#r paDo KarI? AamaaM
sad\vata-na ko iSaYTacaarnaa maUlyaao AapaaoAapa AmalamaaM Aavataa Jaya Co. Aavaa vyavasqaataM~amaaM kao[ paNa vyai>tanao Kauda[
hk, idvya AiQakar ko iDvaa[na ra[T naqaI maLataa.naa taao Qaaima-k naotaagaIrInauM Aistatva haoya Co ko naa raJaSaahI ko
maUDIvaadnaI J#r. jyaaro Aok vaKata ivacaar krI JuAao ko mazhbanaI duinayaamaaM Aavaa vyavasqaataM~anaI vaata taao Aok baaJu rhI
kao[paNa JatanauM vyavasqaataM~a J naqaI haotauM.
Katmao nabauvata (payagaMbaraonaI parMparanaao AMta)
vyavasqaataM~anaI ivacaarsarNaIqaI kuAa-nao Aok mahana satyanaI Jahorata krI Co, Jo Qama-naI duinayaamaaM Aok maaoTI k`aMita

Co. taoNao k(uM Co ko maanavaJatanaa maaga-dSa-na maaTo Jo sanaatana maUlyaao Anao ATla isawaMtaaonaI J#r htaI, tao paiva~a kuAa-namaaM
AapaI dovaamaaM Aavyaa Co, Anao tao maUlyavaana vaarsaanaI saurxaanaI vyavasqaa paNa krI dovaamaaM AavaI Co. Aa isawaMtaaonaa
AJvaaLaamaaM drok AavanaarI pao@I paaotaanaa Pvananaa vyavaharaonaI mauMzvaNaaonaa ]kola Jo tao samayanaI pairisqaitaAao pa`maaNao
svayaM hla krSao. taoqaI hvao kao[ nabaI ko payagaMbarnaI J#rta naqaI rhotaI. tamao ivacaar kyaao- ko Katmao nabauvata Qama-naI duinayaamaaM
kovaI mahana Jahorata Co, Jo Ao vaata paNa spaYT krI do Co ko hvao inayamaao badlaavaanaa naqaI, saaqao saaqao Ao satyanaI paNa
Jahorata Co ko hvao maanavataa taonaI baaLapaNanaI AvasqaamaaMqaI pauKta AvasqaamaaM AavaI ga[ Co, JomaaM taonao kao[ saharao
AapavaavaaLaanaI,AaMgaLaI pakDvaavaaLaanaI J#rta naqaI rhI. taonao hvao Kaud ]Baa qavauM paDSao Anao AagaLa caalavauM paDSao. tamao
ivacaar kyaao- ko AonaaqaI maanavaImaaM kvoaao Aatma ivaevaasa Aavao Co, Anao tao svamaanaBaor caalavaa Sai>tamaana qa[ Jaya Co.
duinayaanaa baQaa Qamaao- kao[ AavavaavaaLaanaao [MtaJar kro Co, Jo AavaInao taomanaa Qama-nao ivaevamaaM pa`Bautva ApaavaSao.kuAanamaaM KuadaAo Aa ivacaarsarNaIqaI tad\dna ivaparIta Jahor kyauM- ko,Amao Jo Pvanapawita saucavaIAo CIAo taonaI AdMr tao Sai>ta
Co ko tao ivaevanaI maaNasaaoAo banaavaolaI tamaama PvanapawitaAao ]par pa`BaavaI saaibata qaSao.
(9:33) tamao Aa PvanapawitanaI sqaapanaa krao, tao maaNasaaoAo Jatao banaavaolaI tamaama PvanapawitaAao ]par EaoYZ
saaibata qaSao, taonaI saamao baIP kao[ Pvanapawita TkI nahIM Sako.
maanava Pvananaao Aqa- Anao Qyaoya taqaa kaya- Anao taonaa pairNaama vaccaonaao saMbaMQa:
hvao AapaNao tao maud\danao la[Ao Jo Aa cacaa-naao Collaao Anao saaOqaI mahtvanaao maud\dao Co. maanavaInaa PvananaI tamaama GaTmaaLa,
pa`yatnaaonauM Qyaoya ko hotau SauM Co? Aa GaNaao mahtvanaao Anao maULaBaUta pa`ena Co Anao AonaaqaI Pvananao lagataa GaNaa xao~aao spaYT qa[
Jaya Co.
maui>ta ko naJata:
ivaevanaa lagaBaga baQaa Qamaao-maaM, maanava Pvananaa kayaao- Anao pa`yatnaaonauM karNa maui>ta ko naJata gaNavaamaaM Aavao Co. naJata ko
maui>tanaao Aqa- SauM?taonaao SaabdIk Aqa- J CuTkarao. AoTlao taomaaMqaI Aovaao Aqa- inakLao Co ko kyaaMk fsaayaolaa ko taklaIfmaaM
haovaanaI pairisqaitamaaMqaI CTukarao. kuAa-naqaI paholaaMnaa Qamaao-maaM AavaI maanyataa htaI. kao[ JgyaaAo Jnmaaonaa ca>krmaaMqaI
maui>ta,taao kao[ JgyaaAo Aa AatmaanauM Apaiva~a duinayaamaaMqaI maukta qa{ parmaatmaamaaM ivalaya.hvao ivacaar krao ko jyaaM maanavaI
Kaud paaotaanaI [cCaqaI Jo JgyaaAo Aavyaao naqaI, taonao kao[paNa JatanaI JaNa krvaamaaM AavaI naqaI Anao kao[paNa Jatanaa
AparaQa vagar Aa mausaIbatamaaM naaKavaamaaM Aavyaao Co,taao taonaa manamaaM Aavaa Kauda ivaYao kovaI klpanaa AavaSao?Anao paaCuM Aa
duinayaanaI mausaIbatamaaMqaI CuTvaanaa Jo rstaa bataavavaamaaM Aavao Co tao Aovaa kYTdoh haoya Co ko taonao sauw rItao Apanaavavaa
ASa>ya haoya. JoqaI laaokao taonao nakarI paNa naa Sako ko ApanaavaI paNa naa Sako Anao taonaa karNao samaaJmaaM dMBaI laaokao paoda
qaaya Co. Anao taovaa laaokao Jao sad\vata-nanaa maUlyaaonao JahormaaM svaIkar kro taao paNa SauM? karNa ko tao taovaMu AacarNa naa kro.Jo
AaJo AapaNao AapaNaamaaM Jao[ SakIAo CIAo. A.B.Taylor laKao Co ko“huM kao[k Aovaa vaO&aainak $iYTkaoNa Qaravataa Anao
KaudanaI tarf baaolaavataa Qama-nao AavakarISa,Jo AapaNanao maanavaInaI pa`kRita ]par Aavaa haMsaI paa~a AaLa ]par Eawa
koLavavaaqaI bacaavao.”(Mind, July1912)
kuAa-namaaM Pvananaao Qyaoya:
Aavaao vaO&aainak Anao Kauda tarf Aavakartaao Qama- [slaama Co, JonaI vaQaaro spaYTtaa AagaLa Jao[Ao. taoNao AovaI Jahorata krI
ko kao[ maanavaI taonaa Aagalaa Jnamanaa baaoJ ]ZavaInao Aa duinayaamaaM Aavataao naqaI. duinayaamaaM Aavanaar drok maanavabaaLa
kaorI slaoT la[nao Aavao Co Anao Aadrpaa~a haoya Co. taonaamaaM pa`aNaI Pvananaa starqaI ]cca Pvana PvavaanaI sauYaupta
Sai>taAao maUkI dovaamaaM AavaI Co.Aa Sai>taAaonaao ivakasa maanavaInaa Pvananaao Qyaoya Co.
Jao maanavaI paaotaanaa BaaOitak ko sqaULa PvananaI Sai>taAaonaao ivakasa kro Co taao tanoao Aa BaaOitak Pvananaa sauKa Anao
Sai>taAao taao pa`apta qa[ Jaya Co, parMtau taonao maaNasa tarIkonauM ]cca Pvana naqaI maLatau,M Jonao kuAa-na JhnnamanaI PMdgaI tarIko
samaJavao Co.
(17:18) Jo kao[ duinayaanaI PMdgaInaa fayada [cCo Co Aonao Amao AmaarI marP (inayama) pa`maaNao taonao AapaI
d[Ao CIAo, parMtau taonauM (maaNasa tarIkonauM) Pvana JhnnamanauM haoya Co. Jonao tao itarskar Anao ABaavamaaM pasaar kro
Co .

parMtau Jo vyai>ta BaaOitak PvananaI saaqao saaqao paaotaanaI maaNasa tarIkonaI Sai>taAaonaao ivakasa kro Co, taonao BaaOitak
Pvananaa fayadaAao maLavaanaI saaqao saaqao taonaI Jata ko Aatmaanaao paNa ivakasa qataao Jaya Co.
(17:19)Anao Jo BaivaYyanaI (AaKaortanaI) saarI pairisqaita [cCo Co Anao tao pa`apta krvaa maaTo Aovaa pa`yatnaao kro
Co Jovaa krvaa Jao[Ao, Anao tao KaudaAo na>kI krolaa ]cca maUlyaao ]par ivaevaasa paNa Qaravao Co, taao taonaa pa`yatnaao
Barpaur pairNaama ]tpanna kro Co.
(17:20)Anao Amao AmaarI marP (naa inayama) pa`maaNao Ao laaokaonao paNa AagaLa vaQaarIAo CIAo, Anao tao laaokaonao
paNa (bannao pa`karnaa). taomanaa kayaao- Anao pa`yatnaao pa`maaNao Amao taomanao navaaPAo CIAo, Amao AmaarI kRpaa ]par kao[
drvaaJa naqaI raKyaa ko kao[nao AagaLa vaQataa ATkavaIAo Anao kao[nao sarLataa krI AapaIAo.
maaNasanaI Jata ko Aatmaanaao ivakasa maa~a Aovaa vyavasqaataM~amaaM J Sakya Co, Jo sanaatana naOitak maUlyaaonaa AaQaaro
sqapaaya Anao caalataao haoya. Aavaa vyavasqaataM~amaaM drok kaya- taonauM pairNaama paoda kro J Co.saara ko rcanaatmak kayaao- taonaa
fayadakark pairNaama paoda kro Co, Anao Karaba ko KaMDnaatmak kayaao- taonaa nauksaanakark pairNaama paoda kro J Co.drok kayataonauM pairNaama maaNasanaI Jata ko Aatmaa ]par AMikta kro J Co. Anao AoJ hkIktanao tao vyai>tanauM AamaalanaamauM(kaya-saucaI)
kho Co. Jonao kuAa-na AlaMkarIk BaaYaamaaM drok vyai>tanauM AamaalanaamauM taonaa gaLaamaaM laTkolauM Co tamoa vaNav- ao C.o Jo pairNaama
Jahor qavaanaa samayao KaulaI Jaya Co.Jo maaNasanaI Jata ko Aatmaa Aok caaokksa QaaorNa AnaMusaar ivakisata qa[ Jaya,tao
Pvananaa Aagalaa taba>kaAao paar krvaa maaTo Sai>tamaana qa[ Jaya Co. taonao maRtyau paCInauM Pvana kho Co. Jo Jata ko Aatmaa
Aa QaaorNa ]par KarI naqaI ]tartaI taonaao ivakasa ATkI Jaya Co, Anao tao JhnnamanauM Pvana Co. taonao kuAa-namaaM ~aaJvaanaa
pallaaAaonauM Baaro ko hlakuM haovauM khovaamaaM AavyauM Co.
(101:6-9)JonauM pallau Baaro hSao tao KauSaIAaonaa zulaa zulaSao, Anao JonauM pallau hlaku hSao tao tabaahInaa KaaDamaaM
paDSao.
tamao JaoyauM ko kuAa-na pa`maaNao Pvananaao Qyaoya kao[ masuaIbataqaI CuTkarao maoLavavaao nahIM, parMtaMu AapaNaI saYuaupta
Sai>taAaonaao J#rI ivakasa krInao Aok }cca sqaana maoLavavaanaao Co Anao halanaa Pvananaa starqaI Pvananaa ]Mcaa star ]par
pahaoMcavaanauM Co. Jonao kuAa-nao FaOz Anao flaahnaI pairBaaYaamaaM vaNa-vao Co. AoTlao J taonao isaiw Achievement Anao
safLataa Success tarIko vaNa-vyaa Co, naJata, maui>ta ko Salvation tarIko nahIM. Anao tamao Ao paNa Ja[
o laIQau hSao ko
Aa ivacaarsarNaInaa AaQaaro Ao pa`enanaao Jvaaba koTlaao saarI rItao samaJaya Co ko huM sad\vata-nanaa maUlyaaonauM paalana Saa maaTo
k#M? AonaaqaI maarao SauM fayadao qaSao? Aa Ao rIta Co Jonao ApanaavavaaqaI maanavaI samaJNanao AaQaaro tao maUlyaaonauM paalana kro Co,
Anao mana Anao )dyanaa paura saMtaaoYa saaqao tao pa`maaNao kaya-rta rho Co.
Ad\dIna:
]parnaI cacaa- ]parqaI tamao Ao JaNyauM ko kuAa-na maa~a sad\vata-nanaa koTlaak maUlyaao J naqaI AapatauM paNa PvananaI Aok pawita
vaNa-vao Co. Jo Kauda, maaNasa, ba`|aMD, vaLatarnaao inayama, Qana Anao Pvananaao hotau, JovaI maULaBaUta maanyataaAao ]par sqapaaya
Co. Aa samaga` Pvanapawitanao Ad\dIna kho Co. Anao taonauM naama Ala[slaama Co. sad\vata-nanaa maUlyaao Aa PvanapawitamaaM taonaa
vaastaivak pairNaama ]tpanna kro Co, Anao samaJNanaa AaQaaro AmalamaaM Aavao Co. Aa Pvanapawita isavaaya AovaI kao[
Pvanapawita naqaI JomaaM Aa hotau bar Aavao. taoqaI J khovaamaaM AavyauM Co ko.
(3:18)Ao satya Co ko KaudanaI naPk Ad\dIna (EaoYZ Pvanapawita) maa~a Ala[slaama J Co. taoqaI,
(3:84)Jo vyai>ta [slaama isavaaya kao[ baIP Pvanapawita svaIkarvaa [cCSao taao taonaaqaI Aa (Ala [slaama)
Pvanapawita svaIkarI SakaSao nahIM, Anao (taoqaI tao Aa duinayaanaa ko naPknaa fayada taao maoLavaI laoSao paNa) tao Jao[
laoSao ko CovaTo (BaivaYyamaaM ko AaKaortamaaM) tao koTlaao naukSaanamaaM rho Co.
saMpauNa- svaIkar J#rI:
pawita ko vyavasqaataM~anaI klpanaanaa karNao Ao hkIkta spaYT qa[nao AapaNaI saamao AavaI Jaya Co ko, taonaa Juda Juda kayaBaagaaonaa pairNaama taao J maLaI Sako Co jyaaro taonaao saMpaUNa- sva#pamaaM svaIkar krvaamaaM Aavao. PvanapawitanaI sarKaamaNaI
Da^>Trnaa ipa`isk`psana saaqao krI Sakaya. ipa`isk`psananaao fayadao tyaaro J maLaI Sako Co jyaaro tamao taonaao sapMaUNa- Anao saucanaa

pa`maaNao Amala krao. Jao tamao Aa ipa`isk`psanamaaMqaI Aok bao dvaaAao la[nao taonaao ]payaaoga krvaanauM Sa# krI dao taao tao tamanao kao[
fayadao nahIM kro, paNa qa[ Sako ko tao tamanao nauksaana pahaocaaDo. AoTlao J kuAa-na kho Co.
(2:85)SauM tamao paiva~a paustaknaa Aok Baaganao svaIkarao Cao Anao baIJa Baaganaao AsvaIkar krao Cao? Jo vyai>ta
AavauM krSao taonauM pairNaama Aonaa isavaaya SauM hao[ Sako ko taonao Aa duinayaanaa PvanamaaM itarskar Anao badnaamaI maLao
Anao tao AaKaortamaaM (AoTlao ko maRtyau paCInaa PvanamaaM) paNa itava` Azaba Baaogavao. Aama, Aa Pvanapawitanaa tamaama
kaya-Baagaao Ao Kaudanaa Ao tamaama gauNaao Co, Jonao kuAa-na ‘Ala Asmaa,Ala huSnaa’ (sava-EaoYZ Anao sauMdrtama gauNaao) kho Co,
AomaaMqaI koTlaak gauNaaonao Apanaavavaa Anao koTlaaknao CaoDI dovaaqaI kao[ fayadao nahIM maLaI Sako. yaad raKaao, satyaAo –
Reality, AivaBaajya Aokma - Indivisible whole Co Jonaa TukDa naqaI qa[ Saktaa. Kaudanaa ‘Ala Asmaa,Ala
huSnaa’ gauNaao Ao Aok satyanaa Juda Juda paasaa facets Co. satya Ao Aa tamaama gauNaaonaa samauhnauM naama Co, taomaaMqaI
koTlaaknao CuTa paaDI dovaamaaM Aavao taao tao Aok satyanaa Baaga na khovaaya. Aqaa-ta satyanaa Jao saao xao~aao Co, Anao taomaaMqaI tamao
dsa xao~aao Alaga krI naaKaao taao tamao Aoma nahIM khI Sakao ko tamao satyanaa 1/10 Baaganaao svaIkar kyaao- Co, AoTlao tamanao
taonaa pa`maaNamaaM fayadao maLaI Jaya, AoTlao ko samaga` satyanao svaIkarvaaqaI maLataa fayadanaa dsamaa Baaga JoTlaao. tamao
ipa`isk`psananaI dsa dvaaAaomaaMqaI Aok dvaa laao taao tamanao saa#M naqaI qatauM, taoqaI kuAa-na kho Co
(7:180) Anao Kaudanaa Aa naama Jo sava-EaoYZ Anao sauMdrtama gauNaao Co (tao Aok satyanaa Juda Juda paasaa Co) taao
tamao,taonao Aa tamaama gauNaaonaI saaqao paaokarao (ko Apanaavaao),Anao Ao laaokaonao CaoDI dao Jo taonaa Aa gauNaaomaaMqaI
(koTlaaknao svaIkarInao) Aok tarf inakLaI Jaya Co (Anao koTlaaknao CaoDI do Co).
tamao JaoSaao ko Jo laaokao [slaamaI Pvanapawita naqaI Apanaavataa, taomanao tyaaM sad\vata-nanaa maUlyaaonao Jo mahtva AapavaamaaM Aavao
Co, taonaao saMbaMQa maanavaInaI kaomaLa laagaNaIAao saaqao haoya Co, JovaI ko hmaddI-, rhoma, dyaa, maafI, saarao svaBaava Anao vatana, k#Naa vagaoro, kao[ dsa ApaSabdao baaolao taao SaaMta rhovauM, kao[ Aok gaala ]par tamaacaao maaro taao baIJao gaala Qarvaao, Sa~aunao
paNa pa`oma krvaao, taonaaqaI AagaLa vaQaInao paxaIAaonao caNa naaKavauM, Janavarao maaTo hvaaDa banaavavaa vagaoro vagaoro. parMtau nyaaya,
gaunaahaonaI raokqaama, samaga` maanavaJatanaa hkaonauM rxaNa, AovaI raJikya vyavasqaa JomaaM kao[ vyai>ta kao[ baIJa vyai>tanaao
AaiQana ko taabaodar na haoya. AovaI saamaaPk vyavasqaa JomaaM maaNasamaa~anaao Aadr Anao taomanaI vaccao samaanataa haoya, Anao
AovaI Aaiqa-k vyavasqaa JomaaM kao[ vyai>ta kao[naao maaohtaaJ ko paravalaMbaI na haoya, Anao droknaI PvananaI J#Iryaataao
sarLataaqaI paurI qataI rho. Aovaa naIitainayamaao Jonaa AaQaaro drok kaya- taonauM yaaogya pairNaama ]tpanna krtauM rho. Aa ivaYayaao
AMgao taomanaa tyaaM sad\vata-nanaa kao[ QaaorNa naqaI haotaa.
naaistak:
]par AapaNao Qaaima-k laaokaonaa sad\vata-nanaa maUlyaaonaI halata Jao[. hvao Ao laaokaonao Jao[Ao ko Jo naa taao Kaudanao maanao Co ko naa
maaNasanaI Jata ko Aatmaanaa Aistatvanao, ko naa taao ‘vahI’ ko idvya saMdoSanao Anao naa maRtyau paCInaa Pvananao. taoma CtaaM taoAao
sad\vata-nanaa inayamaaonao svaIkaro Co Anao iSaKaamaNa paNa Aapao Co. da.ta. garIbaaonaI madd krvaI Jao[Ao. taomanao pauCao ko
garIbaaonaI madd Saa maaTo krvaI Jao[Ao?tamao JaoSaao ko taomanaa tarfqaI BaataBaatanaa Jvaaba AavaSao, kao[ khoSao ko maaNasanaI
frJ Co, taao taomanao pauCao ko maaNasanaI frJ AoTlao SauM? Anao,Aa frJ kaoNao laadI? tamao JaoSaao ko taomanaI paasao kao[
saMtaaoYakark Jvaaba nahIM haoya. kao[ khoSao ko garIbanaI madd AoTlaa maaTo krvaI Jao[Ao ko kalao kdaca AapaNao garIba qa[
J[Ao taao AapaNaI paNa madd qaaya. pa`qama taao AavaI maanyataa J koTlaa naIcalaa drjJanaI Co. Jo laaokao tamoanaa paaotaanaa maaTo
AovaI vyavasqaa kro ko BaivaYyamaaM kao[naI J#r paDvaanaI J na haoya taao tao Saa maaTo kao[nao madd kro? tamao JaoSaao ko taomanaI
ApaIla laagaNaIAaonaa AaQaaro hSao, tak-baw dlaIlaao ko samaJNanaa AaQaaro tao yaaogya Jvaaba nahI AapaI Sako.Jra QyaanaqaI
Anao }MDaNaqaI ivacaar krtaaM JNaaSao ko tao laaokao AavauM krvaa AoTlaa maaTo taOyaar qataa haoya Co ko samaaJmaaM taovaa kaya-nao saa#M
gaNavaamaaM AavatauM haoya Co, AoTlao ko samaaJmaaM maaoBaao maoLavavaanaao ko paCI raJkIya fayadanaao hotau haoya Co Aqavaa rIvaaP ko
vaarsaagata maanyataaAao ko maanavaInaI laagaNaIAaonauM pairNaama. tamao JaoSaao ko AamaaMnaI kao[ paNa caIJ maaNasanaa caair~anaao
AaQaar naqaI banaI SaktaI. baakI r(uM raiYT/ya caair~a, taao taonaa ivaYao AagaLa cacaa- AavaI ga[ Co. laagaNaInaa AaQaaro tamao
kao[naI paasao TuMkagaaLaa maaTo saa#M kaya- kravaI Sakao Cao, parMtau tao saara kaya-nao taonaa Pvananaa hotau tarIko svaIkar naqaI

kravaI Saktaa, ko taomaaM saatatya ko inayamaItataa naqaI paoda kravaI Saktaa. caair~a kho J Co AovaI PvananaI rItanao JomaaM saatatya
Anao inayamaItataa haoya. Aa saatatya Anao inayamaItataa Aok saacaI Pvanapawita ]par _@ivaevaasa koLavyaa vagar naqaI AavaI
Saktaa. Anao taoqaIJ kuAa-na Ao laaokaonao ko JoAao Qama-maaM maanao Co ko paCI naaistak Co, PvananaI Aa ivacaarsarNaI ]par
_@ivaevaasa ko [maana koLavavaanauM kho Co. Aa Pvana pawitanaao maULa isawaMta ko paayaao kho Co ko
(2:137)Jao Ao laaokao Aa ivacaarsarNaI ]par AovaI rItao $@ivaevaasa koLavao JovaI rItao tamao koLavaolaao Co, taao paCI
taoAao Pvananaa saIQaa QaaorImaaga- ]par caalaI SakSao.Anao Jao taoAao AovaI rItao na svaIkaro taao samaP laao ko taoAao satya
Anao yaqaaqa-taanaao ivaraoQa kro Co. tao Aa maaga- ]par naqaI caalataa.
vhalaa Baa[Aao Aa Co [slaamanaI yaqaaqa-taa ko Jo, naa taao ivaevanaa kao[ Qama-maaM maLao Co ko naa kao[ ivacaar ko maanava
bauiw Wara saP-ta ivacaar sarNaImaaM.taoqaI ‘dIna Alah>k’ ko satya dIna [slaama isavaaya kao[ naqaI.
mauislamaaonao saMbaaoQana:
Aa JgyaaAo mauislamaaonao Aok saMbaaoQana krvauM J#rI qa[ Jaya Co ko, AapaNaI halata AovaI Co ko AapaNaao dIna baQaa
krtaaM EaoYZ Co taoma samaPnao AapaNao KauSa qa[nao baosaI rhIAo CIAo, Anao AonaaqaI AovauM QaarI la[Ao CIAo ko AapaNao paNa
duinayaamaaM EaoYZ gaNaa[Ao CIAo Anao AaKaortamaaM Jnnatanaa vaarsadar paNa AapaNao J hao[SauM, baakI baQaa JhnnamaaM JSao.
Aa Aok AovaI Ba`maNaa Co JomaaM AapaNao fsaayaolaa CIAo (kuAa-na AapaNanao kho Co ko AavauM J banaI [sarayaolanaI kaoma paNa
maanataI htaI, taonaaqaI [itahasamaaM taomanaI Jo halata qa[ tao duinayaa JaNao Co).
kaya-qaI Pvana banao Co:
[slaamanauM EaoYZ haovauM AapaNanao tyaaro J fayadao pahaoMcaaDI Sako Co jyaaro AapaNao tao pa`maaNao Amala krI EaoYZ banaInao
doKaaDIAo. svayaM badnaamaI Anao ABaavamaaM Pvana vyaitata krvauM Anao [slaamanaI EaoYZtaa ]par gava- krvaao mauKaa-maI naqaI taao SauM
Co? Aa taao Aonaa JovaI vaata qa{ ko kao[ AaKaI duinayaamaaM @M@orao paITtaao fro ko AmaarI paasao vaarsaagata maLaolaI JDIbau+I Co,
Jo drok baImaarInaao [laaJ Co Anao paaotao maaqaanaa duKaavaa maaTo baIJa paasaoqaI dvaa maaMgataao fro. khao, tao vyai>tanao taonaI
JDIbau+I SauM fayadao pahaoMcaaDSao Anao taonaa ]par gava- krvaao taonao SauM kama AavaSao? ]parqaI AonaI AovaI Jgahsaa[ qaSao ko kao[
vyai>ta taonaI dvaa svaIkarSao nahIM. tao dvaanaI AsarkarktaanauM saaO pa`qama }dahrNa tao KaanadananaI taMdurstaI hSao JomaaM tao
vaarsaagata maLaI haoya. [slaamao taonaI satyataa Anao EaoYZtaanaao Ao J sabauta Aapyaao htaao, jyaaro payagaMbarsaahobao [slaamanaI
Aa Pvanapawitanaa ivaraoQaIAaonao k(uM htauM ko,
(6:136)tamao tamaarI Pvanapawitanao Anausarao, huM maarI Pvanapawitanao Anausa#M,AovaI rItao qaaoDak samayamaaM Kabar
paDI JSao ko k[ Pvanapawita safLa Co? AovaI rItao maarao davaao satya saaibata qa[ JSao. karNa ko JalaImanaa pa`yatnaao
kyaaroya safLa naqaI qataa.
Anao AovauM khovaavaaLaaAo saaOpa`qama taonaa davaanaI satyataanaa pauravaa tarIko paaotaanaI Jatanao rJu krI dIQaI htaI. jyaaro
payagaMbar saahobanaa ivaraoQaIAaoAo taomanao pauC\yauM ko tamaarI paasao SauM pauravaao Co ko tamao tamaara davaamaaM saacaa Cao?taao taomaNao
taomanaa JvaabamaaM k(uM htauM k,o
(10:16)maoM AanaaqaI paholaaM tamaara AMdr J maa#M Pvana ivataavyaMu Co, SauM tamao Ao naqaI ivacaarI Saktaa ko AavauM
Pvana Aok saacaa vyai>tanauM haoya ko JuZa vyai>tanauM?
QyaanamaaM raKaao, ivaevamaaM [slaamanao Aok saacaI Pvanapawita tarIko Ao vyai>ta J pa`stauta krI Sako Co, Jo ima~aaonaI maohfIlamaaM
nahIM paNa Sa~auAaonaa samauhmaaM paNa, paaotaanaa Pvananao paaotaanaa davaanaI satyataanaa pauravaa #pao rJu krI Sako, Anao kao[nao
taonaI Jata ]par AaMgaLaI ]ZavavaanaI ihMmata na qaaya. Aa J [slaamanaa pa`caarnaI saacaI rIta Co.
mausad\dIkllaImaa mAkuma
Anao Collao bao Aovaa mau_aAaonaI spaYTtaa krvaI J#rI Co ko Jo saamaanya rItao Aa ivaYayamaaM saamao Aavao Co. saaOqaI
paholaaM Ao ko paiva~a kuAa-na baIJa Qamaao- maaTo kho Co ko tao mausad\dIklalaImaa maAkuma Co,Aqaa-ta huM tamaarI paasao Co taonao samaqana AapauM CuM. Jao paiva~akuAa-na svayaM Aa Qamaao-naa iSaxaNanao samaqa-na AapatauM haoya, taao Ao kovaI rItao khI Sakaya ko KaudanaI
tarfqaI AavaolauM saacauM iSaxaNa maa~a kuAa-namaaM J Co Anao baIJa Qamaao-maaM nahIM?
pa`ena KaroKar vyaaJbaI Co taoqaI Jvaaba paNa J#rI. saaOqaI paholaaM tamao Ao JuAao ko paiva~akuAa-nanaI Ao AayatamaaM

krvaamaaM AavaolaI Ao maaMga ko baIJa Qamaao-naa laaokao kuAa-na ]par _@ ivaevaasa koLavao, tao mausalamaanaao Wara krvaamaaM AavaI Co ko
paiva~akuAa-na Wara?‘mausad\dIkllaImaamAkuma’vaaLaI paurI AayatamaaM yahudIAaonao khovaamaaM Aavao Co ko,
(2:41)tamao Aonaa (paiva~a paustak) ]par _@ivaevaasa koLavaao Jonao maoM (hvao) ]taar\yauM Co (AoTlao kuAa-na),Ao
(mausad\dIk Co AoTlao) samaqa-na Aapao Co Jo tamaarI paasao Co taonao, Anao tamao taonaa saaoqaI paholaa nakarvaavaaLaa na
banaao.
AanaaqaI spaYT qaaya Co ko kuAa-na Kaud baIJa Qamaa-onaa laaokaonao Aaga`h kro Co ko taoAao Aonaa ]par (AoTlao kuAa-na ]par)
_@ivaevaasa koLavao.
baIJuM, Ao ko paiva~a kuAa-namaaM GaNaI JgyaaAo Ao vaata vaNa-vavaamaaM AavaI Co ko Aa Qamaao-naa laaokaoAo paaotapaatoaanaa Jo tao
samayao Kauda tarfqaI Aavaolaa Qama-paustakamoaaM forfar krI dIQaao htaao.Sabdaonaao forfar paNa (4:71),taomaaM paatoaanaa tarfqaI
vaQaarao paNa (2:79), Anao satya Anao JuZnao BaoLavaI paNa dIQaa htaa. Anao taoqaI Aa paustakaomaaM AsaMKya ivaraoQaaBaaYa
]tpanna qa[ gayaa htaa (11:110).kuAa-nanaa Aa davaanao tao Qamaao-naa laaokao paNa saaxaI Aapao Co, ko taomanaI paasao taomanaa
Qama-paustaknaI maULa ko pa`qama pa`ta haJr naqaI. taoqaI kao[ vyai>ta ko Jo mausalamaana naqaI tao Aovaao davaao naqaI krI Saktaao ko Jo
paustaknao tao paaotaanauM Qama-paustak maanao Co, tao paaotaanaa maULa sva#pamaaM J Co JvoauM taomanaa payagaMbar ko AvataarI pau#Yanao AapavaamaaM
AavyauM htauM. Aqaa-ta JovaI maULapa`ta htaI taovauM Axarsa. taao paCI kuAa-na kovaI rItao taonaI maaOilaktaanauM samaqa-na kro?
parMtau, Aa paiva~a paustakaomaaM forfar qayaa haovaa CtaaM taomaaM koTlaak sad\vata-nanaa maUlyaao maaoJud Co Anao paiva~a kuAa-na
Aa maUlyaaonauM samaqa-na kro Co, nahIM ko saMpaUNa- paustaknauM. vaata Aoma Co ko AhIMyaaM mausad\dIk naao Aqa- samaqa-na krvaavaaLaao nahIM
paNa taonaao Aqa- qaaya satya saaibata krvaavaaLaao. kuAa-na kho Co ko tamaarI paasao Jo sad\vata-nanaa maUlyaao Co, tao maa~a saOwaMitak
Co, Anao huM AovaI pawita sacuavauM CuM JmoaaM Ao maulyaao satya banaInao vyavaharIk Anao vaastaivak sva#pamaaM kayaa-nvaIta qa[ Jaya Co
Anao Ao J maarI laaxaNaIktaa Co. Aqaa-ta tamao paNa Aoma khao Cao ko BauKyaanao raoTI maLavaI Jao[Ao, Anao huM paNa Aoma khuM CuM.
tamao maa~a taonao ]padoSa ko iSaKaamaNanaa sva#pamaaM khao Cao Anao laaokaonao dana AapavaanaI taakId krao Cao Anao Aonaa karNao
laaokaonaI AnnanaI J#rIyaata koTlaI saMtaaoYaaya Co taonao drok vyai>ta JaNao Co. huM Aok Aovaa vyavasqaataM~a AaQaairta Aok Aovaao
kaya-k`ma saucavauM CuM, JmoaaM ka[
o vyai>ta BauKyaao nahI rho, Anao AovaI rItao huM Ao sad\vata-nanaa maUlyanao (BaUKyaanao AnnanaI vyavasqaa
krI AapavaI) saacaao saaibata krInao doKaaDuM CuM.
[slaamanaI laaxaiNaktaa J Ao Co ko taonaa vyavasqaataM~anao karNao sad\vata-nanauM drok maUlya satya banaInao sqaaipata qa[
Jaya Co. Anao AavauM dInamaaM (PvanapawitamaaM) Sakya Co maJhbamaaM nahIM.AoTlao [slaamanao Ad\dIna (EaoYZ Pvanapawita)
khovaamaaM AavaI Co. taoqaI taonaI sarKaamaNaI ivaevanaI baIP PvanapawitaAao saaqao krvaI Jao[Ao, Qamaao- ko maJhbaao ko saMpa`dayaao
saaqao nahIM
baIJao pa`ena:
baIJao pa`ena Ao }Baao qaaya Co ko ivaevamaaM AsaMKya laaokao Aovaa Co Jomanaa sauQaI [slaama pahaoMcyaao naqaI Aqavaa da.ta. Aovaao
vyai>ta ko Jo mausalamaana naqaI taonaa Garo Jnma lao Co Anao Aokdma pa`maaiNaktaaqaI paaotaanaa Qama-nao saacaao samaPnao taonaa Anausaar
Pvana Pvyaao, Aovaa laaokaonaao SauM vaaMk ko taomanaa maaTo PvananaI saacaI safLataa Anao klyaaNanaa drvaaJa baMQa krI dovaamaaM
Aavao? Aa pa`ena paNa GaNaa )dyaaonao baocaona krI do Co, taoqaI tao paNa saarI rItao samaP laovaao GaNaao J#rI Co. Jao maui>ta Anao
safLataa Aqavaa [naama Anao saJanaao pa`ena maa~a laagaNaIAao AaQaarIta haoya taao J#r Ao vaata ivacaarvaa JovaI htaI ko Jo
laaokaonaao kao[ vaaMk naqaI taomanao saJa Saa maaTo AapavaamaaM Aavao? parMtau Jao [naama Anao saJanaao saMbaMQa inayamaqaI haoya, Anao
safLataa Anao klyaaNa Ao kayaao-naa kudrtaI ko pa`akRitak pairNaamanauM naama haoya taao taomaaM laagaNaIAaonaI Asar naqaI qataI. da.ta.
Jo gaamamaaM skula naqaI tyaaMnaa baaLakao ABaNa rhI JSao, Anao Jo fayada BaNaolaa gaNaolaa laaokao maoLavaI SakSao tao taonaaqaI vaMcaIta
rhI JSao. Aa Aok Kauba maaoTI saJa Co Jo tao baaLakaonao maLaI rhI Co, JomaaM taomanaao kao[ vaaMk naqaI. tamao taomanaaqaI gamao taoTlaI
hmaddI- krao paNa iSaxaNa vagar Jo nabaLaa[Aao taomanaamaaM rhI ga[ Co, taonao tamao dur nahIM krI Sakao. AamaaM kao[naa vaaMknaao
pa`ena J naqaI. Jo baaLak ibamaarInaa karNao AaKauM varsa skulamaaM na gayauM haoya taonao tamao Ao karNasar ]palaa QaaorNamaaM na
caDavaI Sakao, ko tamoaaM taonaao SauM vaaMk? AagaLanaa QaaorNamaaM Aonao J caDavavaamaaM Aavao Co, Jo Ao QaaorNamaaM JvaanaI yaaogyataa

maoLavaI cau>yauM haoya. kuAa-na pa`maaNao Pvananaa Aagalaa taba>kamaaM Ao J pahaoMcaI SakSao Jo Ao taba>kamaaM pahaoMcavaanaI yaaogyataa
maoLavaI cau>yaao haoya.
Aa vaata Ao laaokaonao paNa baMQa baosataI Co, Jo pa`maaiNakpaNao Anao saara hotauqaI taomanaI parMparagata caalaI AavataI
maanyataaAaonao saacaI samaPnao taonao Anausartaa hSao. Jo vyai>ta Aokdma saara [radaqaI zornao dvaa samaPnao Kaa[ lao taao zor
Aoma samaPnao taonaa nauksaanakark pairNaamaaonao raokI nahI lao ko BaulaqaI dvaa samaPnao KaavaamaaM AavyauM Co. zornao JaNaInao
KaaAao ko AJaNataa tao taonaI pa`kRita pa`maaNao Asar krSao. Jo Jaita ko doSa Aaga Anao paaNaInao dovataa samaPnao pauJapaaZ krtaI
rho, tao varaLanao paaotaanaa kMT/aolamaaM la[nao sTIma AonPna nahIM calaavaI Sako. taoqaI tao spaYT Co ko tao Jaita taonaaqaI maLataa
fayadaAaoqaI laaBanvaIta nahIM qa[ Sako, Jo varaLanaI Sai>taqaI pa`apta qaaya Co. taomanaI Aa vaMcaItataa kao[naa tarfqaI maLaolaI
saJa nahIM, paNa taomanaI A&aanataanauM kudrtaI pairNaama Co. taonao hmaddI-naI laagaNaI dur naqaI krI SaktaI. tao Ao saMJaogaaomaaM J
dur qa[ Sako Co ko tao Jaita Kaudanaa inayamaaonaao AByaasa kro, Anao pa`kRitanaa Aa baLaaonao kMT/aolamaaM krInao taonaaqaI paaotaanaa
fayadanauM kama lao.kuAa-na pa`maaNao safLataa Anao klyaaNa maaTo Aa J inayama AistatvamaaM Co. taomaaM naa taao kao[naI [cCaAaonauM
mahtva Co ko naa taao laagaNaInaao saMbaMQa, taomaaM spaYT Jahorata Co ko
(4:123)inaNa-yaao naa tamaarI [cCa pa`maaNao qaSao, naa taao (baIJa) paustakaonaa AnauyaayaIAaonaI [cCa pa`maaNao.
inaNa-yaao Kaudanaa inayama pa`maaNao qaSao Anao inayama Ao Co ko Jo paNa KaaoTuM kama krSao tao taonauM pairNaama BaaogavaSao Anao inayama
haovaao paNa Aovaao J Jao[Ao. taoqaI khovaamaaM AavyauM ko
(23:70)Jao satya laaokaonaI laagaNaIAao pa`maaNao caalao taao, Avakasa Anao paRqvaImaaM Anao Jo paNa kM[ taonaI vaccao Co
tao, baQauM naYT qa[ Jaya.
Aama, Kauda hao[ J Ao Sako Co Jo maanavaIya laagaNaIAaoqaI par haoya. taoqaI Jo laaokao taomanaa gaunaaAaonaa karNao barbaad qa[
Jaya Co taomanaa maaTo kho Co.
(91:14-15)taomanaa paalanaharo taomanaa gaunaaAaonaa karNao taomanao naYT Anao JmaInadaosta krI dIQaa, Anao taomanaa
Aavaa pairNaamaqaI tao(Kauda) BayaBaIta naa qayaao.
AoTlao sauQaI ko
(44:29)naa taomanaa ]par AasamaanaaoAo AaMsau vahavyaa ko naa paRqvaIAo.
parMtau AovauM naa samaJao ko tanoaa inayamamaaM taaObaanaI, pa`ayaiecatanaI ko Baula sauQaarNaanaI Jgyaa J naqaI. JonaaqaI Aok
KaaoTuM kaya- qa[ gayauM tao hMmaoSa maaTo rzLaI paDSao. naa! taonaa tyaaM pa`ayaiecata ko BaulasauQaarNaa maaTo Avakasa Co.
(39:53) taomanao khI dao, maara saovakao ko JomaNao paaotaanaI Jata ]par Atyaacaar kyaao- Co, taoAao KaudanaI rhmataqaI
inaraSa na qaaya, tao tamaarI baQaI BaulaaonaI hanaIkark AsaraoqaI tamaa#M rxaNa krSao.
Anao pa`ayaiecatanaI rIta Ao Co ko tamao AoTlaa pa`maaNamaaM rcanaatmak kayaao- krao ko JonaaqaI Ao nauksaana Barpaa[ qa[ Jaya Jo
tamaara KaaoTa kayaao-qaI qayaa haoya. karNa k
o(11:115)KaaoTa kayaao-naa nauksaananaI Barpaa[ rcanaatmakkayaao- Wara qaaya Co.
AapaNaI JvaabadarI:
hvao CollaI vaata ko Jo laaokao sauQaI [slaamanaao saMdoSa naqaI pahaoMcyaao taao taonaI JvaabadarI kaonaI Co? AapaNaa ]par Ao
JvaabadarI Aavao Co, Jo paiva~akuAa-nanaao vaarsadar haovaanaao davaao kro Co. AapaNao Jao AapaNaI Aa frJ paurI krvaanauM
caukIAo CIAo, Anao Jo laaokao maa~a saacaa maaga-dSa-nanaa ABaavamaaM KaaoTa kayaao- ko Baulaao krI baosao Co, taonaI JvaabadarI paNa
AapaNaI rhoSao
(29:13)taoAao paaotaanaao baaoJ paNa ]ZavaSao Anao taonaI saaqao baIJaAaonaao baaoJ paNa }ZavaSao.
hala ivaevanaI samaxa kao[ satya ko saacauM vyavasqaataM~a naa haovaanaa karNao, Jo pa`maaNao maanavaJatanao nauksaana qa[ r(uM Co, taonaI
saJanaao Baaga Kaud AapaNaI gardna ]par paNa Co, Anao tao AapaNaI halata bataavao Co. KaudaAo mauislamaaonao saah
o daAnnaasa
banaavyaa Co, AoTlao samaga` maanavaJatanaI Kabar raKavaanaI JvaabadarI saaoMpaI Co.AapaNao baIJanaI Kabar taao SauM raKaIAo
paaotaanaI Kabar raKavaanao yaaogya naqaI r(a Anao taonauM fLa paNa BaaogavaIAo CIAo. jyaaro kao[ JgyaaAo caaorI qaaya taao sau[
JvaavaaLaa caaoikdarnaI saaOqaI paholaaM QarpakD krvaamaaM Aavao Co. taoqaI AapaNao Aa gaflatanaI saJa BaaogavaI r(a CIAo.

AapaNaao Ao davaao ko [slaama tamaama PvanapawitaAao ]par EaoYZtaa Baaogavao Co, Ao AapaNanao halanaa AzabamaaMqaI naqaI
bacaavaI Saktaao Anao bacaavaSao paNa nahIM, jyaaM sauQaI AapaNao taonaa ]par Amala krInao taonao EaoYZ saaibata na krIAo.
Collao Ao vaatanaao Kaulaasaao J#rI Co ko Jo kM[paNa Aa laoKamaaM laKyauM Co, taonaao hotau kao[ Qama-, maJhba ko saMpa`dayanaa
laaokaonaI Aasqaa ko laagaNaIAaonao Zosa pahaoMcaaDvaanaao naqaI, ko naqaI taomanaa paiva~a Qama-paustakao,paiva~a mahapau#Yaao ko pauJnaIya
AasqaaAaonaI maanahanaI krvaanaao. jyaaM sauQaI baIJa maJhbaao ko Qamaao-naa sqaapak AvataarI pau#Yaaonaao saMbaMQa Co, kuAa-na
pa`maaNao Aok mauislama tarIko AapaNauM [maana ko _@ivaevaasa Co ko KaudaAo ivaevanaI tamaama JaitaAaomaaM taonaa payagaMbar maaoklyaa
htaa, taomaaMqaI koTlaaknaa paiva~a naama kuAa-namaaM vaNa-vavaamaaM Aavyaa Co Anao baakInaa naamaaonaao ]llaoKa naqaI. taoqaI tamaama
mahapau#Yaao, AvataarI pau#Yaaonao, )dyaqaI sanmaana AapaIAo CIAo. AoTlao sauQaI ko taomanao Aok payagaMbar tarIko ivaevamaaM
maaoklavaamaaM Aavyaa htaa tao AapaNaao paiva~a kuAa-na ]par [maananaao Aok Baaga Co. kuAa-na kho Co ko Aa AvataarI pau#Yaao
tarfqaI taao Kaudanaao saacaao saMdoSa pahaoMcaaDvaamaaM Aavyaao htaao, paNa taomanaa paCI laaokaoAo Aa iSaxaNamaaM vaQaarao GaTaDao krI
naaKyaao Co Anao Ao maULa iSaxaNa hvao maa~a paiva~a kuAa-namaaM J saurixata Co.
-------------sanaatana maUlyaao, maustaikla Akdar, parmaonaonT vaolyauz
AapaNao Ao JaoyauM ko dInanaI [maarta sanaatanamaUlyaaonaa paayaa ]par }BaI qaaya Co, Aqavaa Aoma khIAo ko dIna
sanaatana maUlyaao Aapao Co. Jao Ao pa`maaNao AapaNao Pvana gauJarIAo taao, AapaNauM Aa Pvana JnnatanauM Pvana banaI Jaya Co Anao
AaKaorta AoTlao maRtyau paCInauM Pvana paNa JnnatanauM Pvana banaI Jaya Co. Anao kuAa-na ]par [maananaao Aqa- J taoNao Aapaolaa
maUlyaao ]par [maana qaaya.Aa pa`krNamaaM Aovaa kTlaak maUlyaaonaI TuMkmaaM samaJNa AapaI Co, koTlaak maulyaaonaI TuMkmaaM AoTlao ko
Jao baQaa maUlyaaonaI ivastaRta samaJNa AapavaI haoya taao tao maaTo AaKauM paiva~akuAa-na saamao laavavauM paDo.
1. maaNasanaI Jata ko Aatmaa
sanaatana maUlyaaomaaM saaOqaI }McauM maUlya Kaud maaNasanaI Jata ko Aatmaa Co. taoqaI saaOqaI paholaaM taonaI samaJNa la[Ao. kuAana maaNasanaI Jatanao naFsa khInao AaoLaKaavao Co, Anao taonao #h AoTlaoko Kauda[ ]Ja- (AlauhyaataI tavaanaa[ ko DIvaa[na
AonaP-) kho Co. Aa Aok gahna ivaYaya Co,paNa taonao TuMkmaaM samaJvaanaao pa`yaasa krIAo. jyaaro kuAa-na maaNasanaa saJ-nanaa
Juda Juda taba>kaAaonauM (ko Jonaao saMbaMQa taonaa BaaOitak ko sqaULa SarIr saaqao Co, Anao tao baIJa pa`aNaIAaomaaM paNa samaana Co)
vaNa-na kyaa- baad kho Co ko
(32:9)(KaudaAo) taomaaM paaotaanaI #h fuMkI dIQaI,
taao taomaaM #hnaao Aqa- Ao maaNasanaI Jata ko Aatmaa Co, JonaaqaI ]tk`aMitanaI Aok kDI (maaNasa) paaotaanaI AagaLanaI kDIAaoqaI
(pa`aNaIPvanaqaI tad\dna navaI) JudI Anao inaraLaI qa[ Jaya Co.
(23:14)paCI Amao taonao tad\dna JudI maKalauk (saJ-na) banaavaI dIQaI.
maaNasanaa Pvananaao Qyaoya maaNasanaI Jata ko Aatmaanaao ivakasa Co. JonaI rIta dIna SaIKavao Co.
(91:9-10) JoNao Aonaao ivakasa kyaao- tao fulyaao falyaao. JoNao Aonao kcaDI Ao AivaksaIta rhI gayaao.
maaNasanaa drok kaya-naI Asar taonaI Jata ko Aatmaa ]par qaaya Co. saara ko sauMdr kayaao- Ao Co JonaaqaI taonaI JatamaaM _@taa
]tpanna qaaya Co Anao Karaba ko KaaoTa kayaao-Ao Co JonaaqaI taomaaM inaba-Lataa ko @IlaapaNauM AavaI Jaya Co. JatanaI ko AatmaanaI
ADgataaqaI maaNasa Amartaa pa`apta krI Sako Co.
(44:54)taomaaM (Jnnatanaa PvanamaaM) taomanao maa~a pa`qama maRtyau (ko Jo sqaULa SarIrnao) AavaSao, taonaa paCI taomanao maRtyau
nahIM Aavao.
Kauda[ }Ja-naI pairBaaYaa ivaYao Jra QyaanaqaI samaJvaa JovauM Co. ba`|aMDmaaM drok JgyaaAo }Ja-nauM Aistatva Jaovaa maLao Co,
parMtau tao }Ja- BaaOitak pairbaLaao Anao karNaao Aqavaa sqaULa inayamaao pa`maaNao Jahor qaaya Co, Jonao BaaOitak }Ja- tarIko
AaoLaKavaamaaM Aavao Co. pa`aNaIAaonaa SarIrmaaM paNa Aa }Ja-nau Aistatva haoya Co, Anao maaNasanaa SarIrmaaM paNa. parMtau

maaNasanaa sva#pamaaM Aok baIP }Ja- paNa haoya Co tao taonaa AiQakar Anao taonaI marPnaa sva#pamaaM Jahor qaaya Co. Aa }JaBaaOitak }Ja- krtaaM GaNaI Sai>taSaaLaI Co, karNako BaaOitak }Ja- taonao AaiQana kama kro Co. Aa }Ja-nao BaaOitak }Ja-qaI
Alaga paaDvaa maaTo KaudaAo taonao paaotaanaa tarfqaI AapaolaI vaNa-vaI Co Anao taonao ruhnaa khInao AaoLaKaavaI Co. Aonao maaNasanaI
Jata ko Aatmaa kho Co. Aonaa maaTo AapaNao Kauda[ }Ja-naI pairBaaYaa ]payaaogamaaM laIQaI Co. Aok vaata spaYT samaP laao ko
maaNasanaI Jata ko Aatmaa KaudanaI Jatanaao Baaga naqaI, Aa }Ja- Kauda Wara AapaolaI Co Jonao BaaOitak }Ja-qaI Alaga
AaoLaKavaa maaTo Kauda[ }Ja- khovaamaaM AavaI Co. (Aama taao BaaOitak }Ja- paNa Kauda Wara J AapavaamaaM AavaolaI Co Anao
taonaa inaiecata krolaa inayamaao pa`maaNao J AistatvamaaM Aavao Co.)
maaNasanaI Jata ko Aatmaa savaao-cca maUlya Co. baIJa maUlyaao taonaa ivakasanauM maaQyama banao Co Anao jyaaro tao paUNa- ivaksaIta
qa[ Jaya Co tyaaro taomaaMqaI baIJa maUlyaao saurJnaa ikrNaaonaI Joma AapaaoAapa naIkLavaa Anao }Barvaa maaMDo Co.
Ao vaata samaP laao ko Aonaao Aqa- Ao naqaI ko maaNasanaa SarIrnauM kao[ mahtva ko maUlya naqaI. kuAa-na pa`maaNao maaNasanauM
SarIr AoTlao maaNasanauM BaaOitak ko sqaULa Pvana Anao taonaa saaQanaao paaotaanauM maUlya raKao Co. taonauM rxaNa paNa J#rI Co, parMtau tao
maUlyaao sanaatana naqaI. AoTlao ko jyaaro BaaOitak Pvana Anao maaNasanaI Jata ko Aatmaanaa fayadaAaonaI vaccao saMGaYa- paoda qaaya,
taao maaNasanaI Jata ko Aatmaanaa fayadanaa rxaNa maaTo BaaOitak Pvana Anao taonaa fayadaAaonaI kurbaanaI AapaI dovaI Jao[Ao.
AanaI samaJNa AagaLa AavaSao. taoqaI pa`qama Anao maULaBaUta maUlya Co maaNasanaI Jata ko Aatmaa.
2. maaNasaa[naao Aadr
maaNasanaI Jata ko Aatmaa drok maaNasanaa baaLaknao samaana QaaorNao pa`apta qaaya Co, taoqaI drok maaNasa maa~a maaNasa
haovaanaa karNao samaana Aadr maoLavavaanaao hkdar Co.
(17:70)Anao Ao hikkta Co ko Amao Aadmanaa tamaama baaLakaonao Aadrnaa hkdar banaavyaa.
taoqaI maaNasaa[naao Aadr Ao sanaatana maUlya Co. Jonaao kao[paNa fayada ko Qyaoya maaTo kao[paNa saMJaogaaomaaM Baaoga laovaavaao
Jao[Ao nahIM. taonaaqaI Jatapaata, kuLa, vaMSa, gaao~a, rMganaa tamaama BaodBaava dur qa[ Jaya Co. kuAa-na samaga` maanavaJatanao
saMbaaoQana krInao kho Co.
(4:1)Amao tamanao baQaanao Aok J Pva(AokkaoYaI) single life cellmaaMqaI sajyaa-.
taoqaI s~aI Anao pau#YamaaM paNa AokbaIJa ]par kao[ caDIyaataapaNauM naqaI.
(4:1)AoNao Ao PvaMta kaoYanao bao BaagamaaM ivaBaaJna krInao, taonaI JaoDI banaavaI dIQaI (maada ovum Anao nar
spermatazoon) Anao taomaaMqaI s~aI Anao pau#YaaonaI ivapaula saMKyaa ivaevamaaM folaavaI dIQaI.
paNa koTlaIk laaxaiNaktaaAao pau#YaaomaaM AovaI raKavaamaaM AavaI Co Jo s~aIAaomaaM naqaI, Anao koTlaIk laaxaiNaktaaAao AovaI Co
Jo s~aIAaomaaM Co paNa pau#YaaomaaM naqaI. Aama, Aok Jaitanao baIP Jaita ]par EaoYZtaa AapavaamaaM AavaI Co AoTlao s~aInao pau#Ya
]par Anao pau#Yanao s~aI ]par (4:32). taoqaI baIJuM sanaatanamaUlya maaNasaa[naao Aadr Co.
3. kayaao-naa AaQaaro sqaana.
Jnmanaa AaQaaro drok maaNasa samaana Aadrnao paa~a Co. parMtau AonaaqaI AagaLa.
(46:19)droknauM sqaana taomanaa kayaao-naa AaQaaro sauinaiecata qaSao,
Aa ivaYayamaaM paiva~akuAa-na kho Co,
(49:13)ho maanavaJata, Amao tamanao nar Anao maadaqaI (JnaIna) ]tpanna kyaa- Anao tamanao doSaao Anao kibalaaAaomaaM
vahoMcaI dIQaa, (taonaao hotau maa~a AoTlaao J Co ko) JoqaI tamaarI AaoLaKa qa[ Sako, (Anao jyaaM sauQaI maana Anao Aadrnaao
saMbaMQa Co Aa isawaMtanao yaad raKaao ko) tamaaramaaMqaI AllaahnaI naPk saaOqaI vaQaaro Aadrnaao hkdar Ao Co ko Jo
taonaa inayamaaonauM saaOqaI vaQaaro paalana kro Co Anao paaotaanaI JvaabadarIAao paurI kro Co. Aama, ~aIJuM sanaatanamaUlya Co
maaNasanaI [jJta Anao taonaa maaoBaanauM QaaorNa taonaI paaotaanaI laayakata Co, nahIM ko KaanadanaI AaoLaKa.
4. nyaaya.
tamaama maaNasaaonao Jnmanaa AaQaaro sarKaa samaJvaa, droknao paaotaanaI Sai>taAaonaa ivakasa maaTo tak AapavaI Anao kayaAnao pa`yatnaaonaa pa`maaNao taomanaa sqaana Anao maaoBaa sauinaiecata krvaa, mahonata pa`maaNao vaLatar AapavauM, kao[naa hk ko

AiQakarnauM hnana na krvauM, Anao drok vyavaharaonaa inaNa-yaao Ao inayama Anausaar krvaa Jo droknaa ]par samaana QaaorNao laagau
haoya. Aanao nyaaya ko Adla khovaaya Co. Jonaa maaTo khovaamaaM AavyauM Co ko,
(16:90) inaSaMdoh, Allaah nyaayanaao AadoSa Aapao Co.
Aa paNa Aok sanaatana maUlya Co, Jonao kao[paNa saMJaogaaomaaM Anao kao[paNa sqaLao CaoDI Sakaya nahIM. AoTlao sauQaI ko Jo laaokao
AapaNaI Sa~autaa kro taomanaI saaqao paNa nyaaya krvaao J#rI Co,
(5:8)kao[ kaomanaI Sa~autaa tamanao AovauM krvaa naa pa`oro ko tamao taomanaI saaqao nyaaya krvaanauM CaoDI dao, kao[paNa
saMJaogaaomaaM nyaaya krao, Aa takvaanaI Aokdma naPk Co.
(Anao JovauM ko ]par khovaamaaM AavyauM Co ko ‘takvaa’ AoTlao ko inayamaaonaa paalanaqaI Aadr maLao Co). Aonaa ]parqaI tamao Ao paNa
JaNaI laIQauM hSao ko sanaatana maUlya kaonao khovaaya. saamaanya rItao taao Aoma J khovaamaaM Aavao Co ko Jo kaoma Sa~autaa ]par ]taro
taonaI saaqao nyaaya kovaao? parMtau nyaaya Ao sanaatanamaUlya Co, JoqaI ka[
o naI ima~ataa ko Sa~autaa taonaa Amala ]par kao[paNa
saMJaogaaomaaM Asar naa krI Sako. JovaI rItao ivaraoQaInaa baaLaknao maaNasa haovaanao karNao Aadrpaa~a samaJvaamaaM AavaSao. taovaI J
rItao Sa~au saaqao paNa nyaaya krvaamaaM AavaSao. taoqaI caaoqauM sanaatanamaUlya Co nyaaya.
5. gaunaanaI saJa
kayada ko inayamanaa saBaanataamaaM krvaamaaM Aavaolaa BaMganao gaunaao khovaamaaM Aavao Co Anao Aonaa karNao nyaayanauM
vyavasqaataM~a tauTI Jaya Co. AoTlaa maaTo AavaI manaaovaRi<a ko Aavaa pagalaaAaonao ATkavavaa AtyaMta J#rI Co, Aa pagalaaAaonao
gaunaanaI saJa ko ‘ksaasa’ kho Co. ksaasanaao Aqa- Co gaunaogaarnaao paICao krInao taonaa krolaa kaya-naao badlaao Aapavaao. ‘ksaasa’maaM
maanavaJatanaI PvaMtataanauM rhsya CupaayaolauM Co.
(2:179)ho bauiwSaaLaI Anao samaJdar laaokao, tamaara maaTo ‘ksaasa’maaM PvananauM rhsya CupaayaolauM Co, taoqaI tamao
kayadanauM saarI rItao paalana krao.
parMtau, Aa ksaasa ko gaunaanaI saJa vyai>tagata QaaorNao na AapaI Sakaya. Aa sarkarnaI frJ Co. da.ta. Kaunanaa gaunaanaI
saJanaa ivaYayamaaM paiva~a kA
u a-na kho Co ko
(18:33)Anao kao[ inadao-YanauM Kauna krI naaKavaamaaM Aavao taao taonaa vaarsadarnao AiQakar AapavaamaaM Aavyaao Co,
parMtau tao maRtyaudMDmaaM Aitarok naa kro, AoTlaa maaTo ko taonao madd krvaamaaM AavaI Co.
AaJnaI pairBaaYaamaaM Aoma khI Sakaya ko Aavaa gaunaaAaomaaM sarkar Kaud paxakar banao Co.
parMtau saJa hMmaoSaaM gaunaanaa pa`maaNamaaM haovaI Jao[Ao. badlaao laovaa maaTo na haovaI Jao[Ao.
(10:27)Anao Jo laaokao gaunaa[ta kayaao- kro Co taonaI saJa taomanaa gaunaanaa pa`maaNamaaM haovaI Jao[Ao.
Anao gaunaogaar taonaa kRtya ]par Sarma AnauBavataao haoya Anao taonaamaaM sauQaarao qavaanaI Sakyataa doKaataI haoya taao taonao xamaa AapaI
dovaI Jao[Ao. saurta ASSauramaaM Co ko.
(42:40)saJa gaunaanaa pa`maaNamaaM J haovaI Jao[Ao
(42:40)parMtau Jo vyaikta (gaunaogaarmaaM paecaataapanaa icanhao Jao[nao taonao) maaf krI do,Anao (Aavaa sauMdr kaya-qaI
gaunaogaarnaI) sauQaarNaa kro, taao AovauM krvaavaaLaanao Allaah tarfqaI vaLatar maLaSao.
nyaayanaI Ao paNa J#rta Co ko gaunaogaarnaI saJa gaunaogaarnao J maLao, AovauM nahIM ko gaunaao kao[ kro Anao taonaI saJa
kao[ baIJanao AapavaamaaM Aavao.
(6:165)Anao Jo gaunaao krSao tao J taonaI saJa BaaogavaSao, baIJao kao[ nahI.
taoqaI drok kaya- taonauM pairNaama ]tpanna kro Co. Aama, nyaayanaI J#rta Ao paNa Aok sanaatana maUlya Co.
6. kao[naI JvaabadarI baIJao nahIM ]Zavao.
nyaayanaao Ao paNa takaJao Co ko drok vyai>ta paaota paaotaanaI JvaabadarI Kaud ]Zavao, AovauM na haoya ko JvaabadarI
kao[naI haoya Anao taonao paurI kao[ baIJao kro.
(6:165)kao[ baaoJao }McakvaavaaLaao kao[ baIJanaao baaoJao nahIM }Mcako.
Aa isawaMta Aovaao ivastaRta Aqa- Qaravao Co ko Jo Pvananaa drok xao~amaaM laagau paDo Co.

7. Anyaaya,AtyaacaarqaI maui>ta
jyaaro nyaayanao AaTlauM mahana maUlya khovaatauM haoya taao spaYT Co ko Anyaaya ko Atyaacaar koTlauM Karaba hSao. Aa
ivaYayamaaM paiva~a kuAa-nao maa~a AoTlauM J naqaI k(uM ko tamaaro kao[naa ]par Atyaacaar ko Anyaaya na krvaao Jao[Ao, parMtau AoNao
taao AoTlao sauQaI k(uM Co ko kao[naI ihMmata naa qavaI Ja[
o Ao ko kao[ tamaara ]par ko kao[ baIJa ]par Atyaacaar krI Sako
(2:279)naa kao[naa ]par Atyaacaar krao, naa kao[naa ]par Atyaacaar qavaa dao.
Aa Aok sanaatana maUlya Anao Pvananaao ATla isawaMta Co. Aqavaa baIJa SabdaomaaM khIAo taao paaotaanaI AMdr AoTlaI Sai>ta
paoda krvaI (Anao AovaI rItao AonauM vyavasqaataM~a sqaapavauM) ko kao[ AapaKaud Anao AtyaacaarInao paaotaanaao haqa ]ZavavaanaI ihMmata
na qaaya. maa~a tamaarI iva#wmaaM J nahIM paNa kao[ paNa kmaJaor koinaba-LanaI saamao paNa nahIM. AtyaacaarInaa Atyaacaarnao
raokvaa maaTo kao[ rstaao na bacao taao yauw krvaanaI paNa paiva~a kuAa-na AnaumataI Aapao Co.
(22:39)AtyaacaarI Jomanaa ]par Atyaacaar kro, taomanao AnaumataI AapavaamaaM Aavao Co taoAao paNa taonaa ivaraoQamaaM
yauw kro. AoTlaa maaTo ko taomanaa ]par Atyaacaar qa[ r(ao Co.
Aama paaotao Atyaacaar ko Anyaaya na krvaao Anao Atyaacaar ko Anyaayanao ATkavavaao Ao paNa Aok sanaatanamaUlya Co.
8. [hsaana.
Jyaaro tamao kao[ maJurnao ka[
o kama maaTo na>kI krao Anao tao AaKaao idvasa tao pa`maaNao kama kro Co taao tamao taonao maJurI
caukvaI Aapaao Cao. Aa nyaaya Co.
(6:153). tamao maapavaanaa Anao taaolavaanaa maapadMD sarKaa Anao nyaayaI raKaao, taomaaM vaQaaro AaoCuM kyaaroya naa krao
parMtau jyaaro tamao JuAao Cao ko tao maJur paaotaanaI paurI mahonata krvaa CtaaM AoTlauM naqaI kmaataao ko paaotaanaa baaLakaonaao gauJarao
qa[ Sako, taao tamaara maaTo Ao paNa J#rI Co ko tamao taonaI Ao ]Napa paurI krao. taonao [hsaana khovaamaaM Aavao Co. [hsaananaao
Aqa- qaaya Co ‘huSna’paoda krvauM. huSna, saMtaulana ko sapa`maaNataa proportionnauM J baIJuM naama Co. taoqaI JonauM saMtaulana bagaDI
Jaya taonauM frI saMtaulana krvauM taonao [hsaana kho Co. Aa paNa Aok sanaatana maUlya Co,
(16:90)Allaah tamanao Adla (nyaaya) Anao [hsaananaao (bannaonaao) AadoSa Aapao Co.
nyaaya svayaM badlaao ko vaLatar maaMgao Co (AoTlao taomaaM baIJanaa hk paura krvaamaaM Aavao Co). parMtau [hsaanamaaM badlaao ko
vaLatar laovaanaao pa`ena }Baao naqaI qataao. AoTlao [hsaananaa badlaa ko vaLatarnaI [cCa raKavaI Ao sanaatana maUlyanaao ivaraoQa ko
paiva~a kuAa-na ivaraoQaI ivacaarsarNaI Co. kuAa-nao kho Co ko
(55:60)tamao kao[naa bagaDolaa saMtaulananao samataaola kyaao- Anao tao saMtaulana barabar qa[ gayauM, (tamao huSna paoda
krvaanaao pa`yatna kyaao- Anao huSna paoda qa[ gayauM.)
hvao taonauM vaQaaro vaLatar SauM? Jao tamao Ao ivacaarqaI kao[naI ]par [hsaana kyau-M Co, ko tamanao taonaa badlaamaaM vaQaaro kM[k parta
maLaSao taao tao [hsaana naqaI. Aavaao [hsaana krvaanaI J#rta naqaI.
(74:6)vaQaaro laovaanaa [radaqaI kao[naa ]par [hsaana naa krao.
tamaarao $iYTkaoNa Ao haovaao Jao[Ao ko
(86:9)Amao tamaaraqaI na kao[ badlaao [cCIAo CIAo ko na AaBaar pa`staava.
Aok vaata spaYT samaP laovaanaI ko jyaaro kuAa-na AaQaairta vyavasqaataM~anaI sqaapanaa qa[ gayaa baad Aa [hsaana AoTlao ko
KaamaIAaonao paurI krvaanaI JvaabadarI svayaM vyavasqaataM~anao hstak rho Co, Jo samaaJnaI drok vyai>tanaI rbauibayata
(paalanapaaoYaNa) maaTo Jvaabadar haoya Co, parMtau jyaaM sauQaI AovauM vyavasqaataM~a na sqapaaya, Aa JvaabadarI vyai>tagata QaaorNao
Ada krvaanaI rho Co. vyavasqaataM~amaaM paNa Aa JvaabadarI vyai>ta tarfqaI J Ada qataI haoya Co paNa tao saamaiuhk rItao qaaya
Co Anao taoqaI kao[ vyai>ta tarfqaI naqaI khovaataI. taoqaI baIJa laaokaonaI KaamaIAao Anao ]Napaao paurI krvaI Ao paNa Aok
sanaatana maUlya Co.
9.kao[ vyai>ta baIJa vyai>tanaao gaulaama ko taabaodar na haoya.
maaNasaa[naa AadrnauM inaiecata pairNaama Co ko kao[ vyai>ta baIJa vyai>tanaao gaulaama ko taabaodar na haoya. droknao
samaana QaaorNao svataM~ataa pa`apta haoya. kuAa-nanaao Aa baabatamaaM spaYT inaNa-ya Co ko

(3:79)kao[ maaNasanao Aonaao AiQakar pa`apta naqaI ko Kauda taonao paiva~a paustak (Kaudanaa idvya naIitainayamaao), sa<aa
Anao nabauvata Aapao (AoTlao ko payagaMbar banaavao) Anao tao baIJa laaokaonao kho ko tamao Kaudanaa badlao maara gaulaama ko
taabaodar banaI JaAao.
samaaJnaa kao[paNa vyai>ta ko }Mcaa haod\dodarnao Ao vaatanaao AiQakar naqaI ko tao samaaJnaa kao[paNa vyai>tanao paaotaanaI marP
pa`maaNao calaavao, Anao naa taao Qama-naI duinayaamaaM kao[ vyai>tanao Ao AiQakar haoya Co, Kaudanaa nabaInao paNa Ao AiQakar naqaI ko
tao kao[ baIJanao paaotaanaao hukma manaavao. drok vyai>tanaI svataM~ataa Anao Ao svataM~ataanaao Aadr Aok maULaBaUta Anao sanaatana
maUlya Co, Jonaao kao[paNa saMJaogaaomaaM BaMga na qavaao Jao[Ao.
10. kayadanauM paalana
Ao vaata spaYT Co ko kao[ samaaJ ko vyavasqaataM~a sqapaa[ naqaI SaktauM ko TkI naqaI SaktauM, jyaaM sauQaI taonaa saByaao ]par
koTlaIk mayaa-daAao lagaaDvaamaaM na Aavao. paiva~a kuAa-na kho Co Aa mayaa-daAao kayadanaI #Ao lagaaDvaamaaM AavaSao. Aa
kayadaAao ko inayamaao KaudanaI ‘vahI’naI AMtaga-ta na>kI qaSao. taoqaI Aalao [marana saurtanaI Jo Aayatanaao Aok Baaga ]par
AapavaamaaM Aavyaao Co,tao AaKaI Aayatanaao Baavaanauvaad qaSao ko
(3:79)kao[ vyai>tanao Aonaao AiQakar naqaI ko, Kauda taonao paiva~a paustak, sa<aa Anao nabauvata Aapao Anao tao laaokaonao
kho ko tamao Kaudanaa badlao maara taabaodar Anao gaulaama banaI Java. taoNao AovauM khvoauM Jao[Ao ko tamao baQaa rbbaaina
(KaudanaI rbauibayatanaa zMDaQaarI) banaI JaAao, Aa AacaarsaMihtaa pa`maaNao (Jo tamanao Kauda tarfqaI maLaI Co) JonaI
tamao AokbaIJanao iSaKaamaNa Aapaao Cao Anao paaotaanaa )dyaao ]par AMikta krtaa rhao Cao.
AanaaqaI bao vaataao spaYT qa{ Jaya Co ko kao[ maaNasanao ---paCI Balao taonao kayadao GaDvaanaI ko kayadao laagau krvaanaI sa<aa
paNa koma na AapavaamaaM AavaI haoya, Aqavaa taonao KaudanaI tarfqaI nabauvata paNa koma na maLaI haoya---taonao Ao AiQakar naqaI ko
tao ka[ baIJa maaNasanao tanoaI marP manaavao. tao maa~a kayadanauM paalana krSao Anao baIJuM Ao ko Aa kayadaAaonaa maULaBaUta
isawaMta maaNasao banaavaolaa nahI haoya paNa Kauda Wara inaiecata krolaa hSao. taoqaI paalana vaastaivaktaamaaM Kaudanaa inayamaaonauM
hSao, naa ko maaNasao Jatao banaavaolaa kayadaAaonauM.
(7:3)Jo tamaara paalanahar tarfqaI tamanao AapavaamaaM AavyauM Co taonauM AnauSarNa krao, Aonaa isavaaya baIJa kao[
maddgaar, ihtaocCu, saMrxaknauM AnauSarNa naa krao.
Aa inayamaaonaao Amala samaaJnaa drok vyai>ta ]par samaana QaaorNao qaSao.o kao[ maaoTI hista paNa taomaaMqaI baakata nahI rho.
AoTlao sauQaI ko Kaud payagaMbar ko Jonaa maaQyamaqaI Allaahnaa inayamaao laaokaonao maLao Co tao paNa Aa mahana vaastaivaktaanaI
Jahorata krtaaM kho Co ko,
(46:9)hMu Aonaa isavaaya Jo maara ]par vahI krvaamaaM Aavao Co, baIP kao[ vastaunauM AnauSarNa naqaI krtaao
Anao Aama tao kho Co ko
(6:163)huM AomaaM saaO pa`qama CuM Jo Kaudanaa inayamaao AagaLa natamastak Co.
AoTlao payagaMbar saaOqaI paholaaM Aa inayamaaonauM paalana kro Co Anao paCI baIJa laaokao paasao taonauM paalana kravao Co. Aama kao[
vyai>ta kao[ baIJa vyai>tanaI gaulaama ko taabaodar naqaI haotaI. ivavaadaspad baabataaonaa caukada Kaudanaa paiva~a paustaknaa
AaQaaro krvaamaaM Aavao Co, Jonaao Amala baQaa laaokao maaTo samaana QaaorNao qaaya Co.
(5:44)Jo Kaudanaa paustak pa`maaNao caukada naqaI Aapataa, tao laaokao J kafIr Co.
Aama Kaudanaa inayamaaonauM paalana krvauM Anao kravavauM sanaatana maUlya Co.
11. drok kaya-nauM pairNaama.
kayada ko inayamanaa paalananaao Aqa- Ao Co ko kao[ vyai>tanauM kao[paNa kama pairNaama vagarnauM naa rhI Jaya. saara kayanauM saa#M pairNaama ]tpanna qa[nao sanmauKa AavaI Jaya Anao Karaba kaya-naI saJa maLaI Jaya. (saara kamanaao Aqa- Co Kaudanaa
inayamaao pa`maaNao kaya- krvauM, Anao Karaba kaya-naao Aqa- Co Aa inayamaaonaao BaMga krvaao). samaaJ Aa hotau maaTo Adalata Anao
paaolaIsanaI vyavasqaa kro Co, parMtau Jo KaudaAo sanaatana maUlyaao sauinaiecata kyaa- Co taonaI vyavasqaa Ao Co ko kao[nauM kao[ kama,
paCI Balao tao paaolaIsanaI naJrqaI Aaozla J koma naa rhI gayauM haoya, kao[paNa pairisqaitamaaM paaotaanauM yaaogya pairNaama ]tpanna

kyaa- vagar na rhI Sako. taonauM khovaanauM Ao Co ko ba`|aMDnaI Aa mahanatama Anao ivasmayamakarI maSaInarI Aa hotau maaTo kaya-SaIla
Co ko drok kaya- paaotaanauM saacauM pairNaama ]tpanna krtauM rho.
(45:22) KaudaAo Avakasa Anao paRqvaInao vaastaivaktaamaaM banaavyaa Co, Anao Ao hotau maaTo banaavyaa Co ko drok
vyai>tanao taonaa kaya-naao badlaao maLaI Jaya, Anao taomaaM ka[
o paNa pa`karnaI vaQaGaT naa qaaya.
Aanao Kaudanaao ‘kanaunao makafatao Amala’ AoTlao ko badlaa ko vaLatarnaao inayama kho Co, JonaI pakDmaaMqaI (sqaULa kayaao- taao Aok
tarf) )dyanaa ivacaarao Anao $iYTnaI caaorI paNa bacaI naqaI SaktaI.
(40:19)tao $iYTnaI caaorI Anao dIlanaa rhsyaaonao paNa JaNao Co, AoTlao
(99:7-8)Jo vyai>ta Aok parmaaNauM barabar paNa Kaudanaa inayama pa`maaNao kama kro Co. taonauM sauMdr pairNaama taonaI
saamao AavaI Jaya Co, Anao Jo parmaaNauM barabar paNa Kaudanaa inayamanaao BaMga kro Co tao taonauM pairNaama taonaI saamao
AavaI Jaya Co.
Aa ivaYayamaaM Kaud payagaMbarnao paNa CuT naqaI. saurta yaunausamaaM payagaMbarsaahobanao paNa khovaamaaM AavyauM Co ko tamao Ao Aolaana
krI dao ko
(10:15)Jao huM Aa ‘vahI’nauM }llaMGana k#M taao manao paNa Kaudanaao kaopa ko gazba pakDSao, Anao huM taonaI pakDqaI Kauba
D#M CuM.
Kaudanaa kanaunao makafata ko Kaudanaao vaLatarnaa inayamanaI pakD GaNaI saKata Co.
(85:12)Aa inayamanao AaQaaro kyaaroya AovauM naqaI qatauM ko kao[naI mahonata baokar Jaya.
(3:194)huM tamaaramaaMqaI kao[ kama krvaavaaLanaa kamanao vyaqa- naqaI Jvaa dotaao, tao s~aI haoya ko pau#Ya.
(4:194)kao[naa vaLatarmaaM Jra paNa AaoCuM krvaamaaM naqaI AavatauM
ko naa AovauM qaaya Co ko kao[nao kao[ paNa Jatanaa kayaao- Anao pa`yatnaao vagar kM[ AapaI dovaamaaM AavatauM haoya.
(53:39)kao[ paNa maaNasanao taonaa pa`yatnaao vagar kM[ naqaI maLatau.
taoqaI drok kaya-nauM yaaogya pairNaama maoLavavauM Ao paNa sanaatana maUlya Co.
12. samaaPk nyaayataM~a.
AapaNao ]par JaoyauM tamoa Kaduanaa nyaayataM~amaaM drok kaya- paaotaanauM yaaogya pairNaama ]tpanna kro J Co. jyaaM sauQaI
maaNasao sqaapaolaa AdalataI nyaayataM~anaao saMbaMQa Co, taonaa maaTo Juda sanaatana maUlyaao AapavaamaaM Aavyaa Co. da.ta.
(2:42)JaNaI Jao[nao satyanao kyaaroya CupaavavauM na Jao[Ao.
(2:42)satya Anao JUZnaI kyaaroya BaoLasaoLa na krvaI ko naa taomaaM Ba`ma paoda krvaao Aqavaa naa AQa-satya baaolavauM.
(2:283)saaxaI-pauravaaAaonao kyaaroya naa CupaavavaamaaM Aavao
(4:135)ho sanaatana maUlyaao ]par _@ivaevaasa raKavaavaaLaaAao! tamao hMmaoSaaM nyaayanaa zMDaQaarI banaInao rhao,
saaxaI maa~a Allaahnaa paxamaaM (naa vaadInaa ko naa pa`itavaadInaa) Aapaao. paCI Balao tao tamaara paatoaanaa iva#wmaaM koma
na Jaya ko paCI tamaara maabaapanaI iva#wmaaM ko tamaara sagaavhalaanaI iva#wmaaM, paCI tao garIba haoya ko AmaIr
(AamaaM kao[nao paNa CuT naa Aapaao), kao[naa paNa iva#wmaaM koma na Jaya, AoTlaa maaTo ko Kaudanaao hk Aa laaokaonaI
sarKaamaNaImaaM kao[paNa saJ
M aogaaomaaM tamaara ]par vaQaaro Co. Jao Jao! kyaaMk AovauM na qaaya ko tamaarI AMgata
laagaNaIAao Anao maanyataaAao nyaayanaa maaga-maaM AaDo Aavao. Jao tamao saaxaI pauravaa taaoDvaa, maraoDvaa ko forvavaanaI
kaoiSaYa krI, taao Ao vaata tamaaro samaP laovaI Jao[Ao ko Kauda (Kaudanaao vaLatarnaao inayama) tamaara drok kaya-nao saarI
rItao JaNao Co. (tamao taonaI Adalatanao CotarI naqaI Saktaa ko naa tamao taonaaqaI bacaInao kyaaMya J[ Sakao Cao).
(4:105)gaunaogaaraonaI vaiklaata naa krao.
(4:106)Jo laaokao paaotaanaI Jata Aqavaa paaotaanaa laaokao saaqao Apa`maaiNaktaa Aacaro taomanaI vakIlaata naa krao
ko naa gaunaogaarnao AaSarao Aapaao, hJ. mausaaAo A.sa. Kaudanao k(uM ko
(28:17)huM >yaaroya gaunaogaaraonaao maddgaar nahI banauM.

taoqaI duinayaamaaM nyaayanauM vyavasqaataM~a sqaapavauM Anao taonaI sqaapanaa Anao taonaa Aistatvanao TkavaI raKavaa saMpauNa- madd krvaI Ao
paNa Aok sanaatanamaUlya Co.
13. kayadanauM paalana kravavauM:
samaaJnaa drok vyai>tanaI Anao Kaud kuAa-na AaQaairta samaaJnaI frJ Co ko droknao Kaudanaa kayadaAao pa`maaNao vatavaanaao AadoSa Aapao Anao kayadao taaoDvaaqaI raoko.
(3:109)tamao Aok EaoYZ ]mmata Cao Jonao samaga` maanavaJatanaa Balaa maaTo AistatvamaaM laavavaamaaM AavaI Co. tamaarI
frJ Ao Co ko tamao baQaanao Jo satya Co (Kaudanaa inayamaao pa`maaNao) tao pa`maaNao vata-vaanaao AadoSa Aapaao, Anao kayadanaao
BaMga qataaM ATkavaao.
taoqaI Aavaa samaaJnaI rcanaa krvaI sanaatana maUlya Co.
14. kayadao Anao vyavasqaanaI JaLavaNaI krvaamaaM Aavao Anao Ba`YTacaar raokvaamaaM Aavao:
AMQaaQauMQaI/ Avyavasqaa saJ-vaI ko Kaudanaa inayamaaonaao BaMga krvaao, taonao kuAa-nanaI pairBaaYaamaaM ‘fsaad’ kho Co, tao
Kauba maaoTao gaunaao Co.
(2:205) (tamao Ao vyai>tanao paNa JaoSaao) jyaaro tao sa<aa saMBaaLaSao taao doSamaaM Avyavasqaa ko Ba`YTacaar saJ-Sao,
tao laaokao paaotao saaOpa`qama baMQaarNa Anao kayadaAaonao Aok baaJu maukInao, sarmauKatyaar ko AapaKaud banaInao paaotaanaI marP pa`maaNao
laaokaonao calaavaSao, Anao taonaI doKaadoKaImaaM baIJa laaokao paNa kayadanaao BaMga krvaanauM Sa# krI doSao. taonauM pairNaama Ao AavaSao ko
laaokaonaa )dyamaaMqaI kayadanaao Aadr inakLaI JSao. Aovaa laaokao maaTo Aokdma saKata saJa Co (5:33).Aama kayadao Anao
vyavasqaanaI JaLavaNaI ko Ba`YTacaarnao raokvaao Ao sanaatana maUlya Co
15. parspar salaahsaucananaa AaQaaro vyavasqaataM~a calaavavauM
ivaevamaaM saacaa vyavasqaataM~anaI frJ Ao Co ko tao sanaatana maUlyaaonao laagau kro Anao taonaao Amala kravao. parMtau sanaatana
maUlyaao maaoToBaagao maULaBatUa isawaMtaaonaa sva#pamaaM haoya Co. Aa isawaMtaaonao kayaa-nvaIta krvaa maaTo drok sqaLa, samaya Anao
saMJaogaao pa`maaNao tao vyavasqaataM~anaa saByaaoAo naIitainayamaaonaI rcanaa krvaI paDo.kA
u a-na kho Co ko Aa kaya- paNa kao[ Aok
vyai>tanao saaoMpavaamaaM na Aavao, parMtau laaokaonaa pa`itainaQaIAaonaa parspar ivacaar ivamaYa-qaI qavauM Jao[Ao.
(42:38)taoAao paaotaanaa vyavaharao parspar salaah saUcanaqaI inaiecata kro Co.
AoTlao sauQaI ko Kaud payagaMbarnao paNa Aa pawitaqaI par naqaI raKyaa. taomanao paNa khI dovaamaaM AavyauM ko
(3:158)vyavaharaomaaM taomanaaqaI ivacaar ivamaYa- krao.
taoqaI vyavasqaataM~amaaM parspar ivacaarivamaYa- paNa Aok sanaatana maUlya Co. parMtau kuAa-na pa`vata-maana laaokSaahI pawita ko JomaaM
51% mata maoLavaInao krvaamaaM Aavaolaao kao[paNa inaNa-ya 49% matavaaLaaAao maaTo svaIkarvaao paDo ko taomanaa ]par qaaopaI
dovaamaaM Aavao Co taonauM samaqa-na naqaI krtauM. parMtau tao Aa ivacaar ivamaYa- sanaatana maUlyaao Wara na>kI krolaI saImaamaaM rhInao raoJ
baraoJnaa naIitainayamaao GaDvaa maaTo hSao. Aqaa-ta Aa sanaatana maUlyaao kuAa-na AaQaairta vyavasqaataM~amaaM Afr maULaBaUta
AiQakaraonauM sva#pa QaarNa kro Co.
16.vyavasqaataM~anaI lagaama Ayaaogya laaokaonao saaoMpavaI naa Jao[Ao.
saacaa vyavasqaataM~amaaM AiQakar Aovaa laaokao paasao haoya Co Jo vyavasqaataM~anaa saaQanaao Anao saMpai<anaa saMrxak haoya Co.
taoqaI Ao Kauba J#rI Co ko Aa sa<aanaI Amaanata Aovaa laaokaonao J saaoMpaavaI Jao[Ao ko Jo taonao laayak haoya, tao Ayaaogya laaokaonaa
haqamaaM na JvaI Jao[Ao
(4:58)Kauda tamanao Ao inayamanaI taaikd kro Co ko tamao Amaanatanao Ao laaokaonao saaoMpaI dao Jo taonao yaaogya haoya, Anao
laaokaomaaM jyaaro caukadao Aapaao taao tao hMmaoSaaM nyaayasaMgata haoya.
Aa paNa Aok sanaatana maUlya Co.
17. rIJk paurao paaDvaanaI JvaabadarI samaaJ ]par Co:
‘rIJk’ AoTlao PvananaI maULaBaUta J#iryaataao. samaaJ ko vyavasqaataM~anaI sqaapanaanaa maULaBaUta hotauAaomaaM Ao paNa Co

ko tao taonaa drok saByanaa PvananaI maULaBaUta P#iryaataao paurI paaDvaanaI JvaabadarI lao.
(11.6)paRqvaI ]par kao[ Pva Aovaao naqaI Jonaa irJknaI JvaabadarI Kauda ]par na haoya.
kuAa-na kho Co ko Jo vyavasqaataM~a Kaudanaa inayamaaonao laagau krvaa maaTo AistatvamaaM Aavao Co, tao Ao tamaama JvaabadarIAaonao
paaotaanaa maaqaa ]par la[ lao Co Jonao KaudaAo paaotaanaI JvaabadarIAao gaNaavaI Co. Aa vyavasqaataM~a Ao tamaama vyai>taAao Jo
taonaI AMtaga-ta Aavao Co taomanao paaotaanaa tarfqaI Ao KaatarI Aapao Co ko
(6:152)Amao tamaarI Anao tamaara saMtaanaaonaI PvananaI maULaBata J#iryaataao paurI krvaanaI JvaabadarI la[Ao
CIAo.
irJknaI vyaaKyaamaaM SaairrIk paalanapaaoYaNa Anao maanavaIya Sai>taAaonaa ivakasanaa saaQanaao Anao s~aaota baQauM AavaI Jaya Co.
kuAa-nanaI pairBaaYaamaaM taonaa maaTo ivastaRta Aqa- Qaravataao Sabd ‘zkata’ ]payaaogamaaM Aavyaao Co, Jonaao Saaibdk Aqa- ‘ivakasa’
qaaya Co. [taaAo zkata AoTlao samaga` maanavaJatanao ivakasanaa saaQanaao paura paaDvaa. kuAa-na AaQaairta vyavasqaataM~anaI pa`qama
frJ Co.
(22:41)Aa Ao laaokao Co Jomanao jyaaro paRqvaI ]par AiQakar pa`apta qaSao, taao taoAao ‘salaata’naI sqaapanaa krSao Anao
maanavaJatanaa ivakasanaa saaQanaao paura paaDSao.
taoqaI, tamaama laaokaonaa irJknaI JvaabadarI samaaJnaa vyavasqaataM~a maaTo Aok sanaatana maUlya Co, taonao ka[
o paNa saMJaogaaomaaM
naJrAMdaJ naa krI Sakaya.
18. rIJknaa s~aaota:
Jo vyavasqaataM~a AaTlaI maaoTI JvaabadarI paaotaanaI ]par lao, taao Ao J#rI Co ko irJknaa s~aaota taonaa AiQakarxao~amaaM
rho. taoqaI irJknaa s~aaota AoTlao ]tpaadnanaa s~aaota maaTo spaYT SabdaomaaM khI dIQauM ko.
(2:29)Kauda Ao Co JoNao Jo paNa kM[ JmaInamaaM Co, tanoauM tamaara baQaanaa fayada maaTo saJ-na kyau-M Co.
AoTlao ko AoTlaa maaTo saJ-na kyau-M Co ko tamao baQaa taonaaqaI saMtaaoYa maoLavaao, AoTlaa maaTo nahIM ko koTlaak laaokao ko samauh taonaa
]par kbaJao krInao baosaI Jaya. baIP JgyaaAo Co
(8:10)Ao spaYT Co ko Amao tamanao paRqvaI ]par AiQakar Aapyaao Co, Anao taonaamaaM tamaara baQaa maaTo Pvana
J#iryaatanaa saaQanaaonauM saJ-na krI dIQauM Co. Aa saaQanaao
(41:10)baQaa J#iryaatamaMdaonao samaana QaaorNao maLavaa Jao[Ao.
AoTlao Aa Pvana J#iryaatanaa saaQanaao laaokaonaI J#iryaataao paurI krvaa maaTo saJ-vaamaaM Aavyaa Co. taoqaI taonaI vyavasqaa AovaI
qavaI Jao[Ao ko kao[ vyai>ta taonaaqaI vaMcaIta na rho. taoqaI rIJknaa s~aaotaao samaga` maanavaJata maaTo samaana QaaorNao pa`apya rho tao
paNa sanaatana maUlya Co.
19. J#rtaqaI vaQaaranauM:
irJknaa saaQanaao Anao s~aaotaaonao AMgata maailakImaaM la[ Sakataa naqaI, parMtauM, Jo kao[naI paasao taonaI paaotaanaI
J#iryaataqaI vaQaaro haoya taonao paNa maanavaJatanaa Balaa Anao klyaaNa maaTo samaipa-ta krI dovauM Jao[Ao, JoqaI samaaJ Ao Qyaoya
maaTo paaotaanaa ]payaaogamaaM laavaI Sako.
(2:219)tamanao pauCo Co ko (Amao AmaarI kmaaNaImaaMqaI) koTlaa pa`maaNamaaM (baIJaAaonaa Balaa Anao klyaaNa maaTo)
AapaIAo? taomanao khI dao ko JoTlauM paNa J#rtaqaI vaQaaro haoya tao baQauM.
taoqaI Aa paNa Aok sanaatana maUlya Co.
Aa sanaatana maUlyaao ]par ivaevaasa raKavaavaaLaaAaonaI halata AovaI hSao ko taomanaI J#rtaqaI vaQaaro Qana Anao Pvana
J#iryaatanaa saaQanaaonao baIJa laaokaonaa paalanapaaoYaNa maaTo samaipa-ta krI doSao, Anao taonaa badlaamaaM taomanaa tarfqaI kao[
vaLatarnaI Aapaoxaa nahI haoya, AaBaar pa`staavanaI paNa nahI. taoAao taomanao khI doSao ko
(76:9)Amao tamaara maaTo Jo PvanaJ#iryaatanaa saaQanaao paura paaDIAo CIAo, taomaaM Amaarao kao[ AMgata fayadao
naqaI. Amao maa~a Kauda maaTo AavauM krIAo CIAo, Amanao tamaarI paasaoqaI kao[ vaLatarnaI Aapaoxaa naqaI ko naqaI tamaara
AaBaar pa`staavanaI.

20. rbauibayata:
Amao AoTlaa maaTo AavauM krIAo CIAo ko baIJa laaokaonauM paalana paaoYaNa AoTlao ko rbauibayata Aok sanaatana maUlya Co,
Jonaa ]par Amaa#M [maana Co Anao AonaaqaI svayaM AmaarI Jata ko Aatmaa _@ banao Co, AoTlaa maaTo kA
u a-namaaM Co ko
(2:265)taonaaqaI taomanaI naF\sa (Jata ko Aatmaa) _@taa pa`apta kro Co.
21. caair~ya-SaIlanauM rxaNa.
kuAa-na pa`maaNao caair~anauM rxaNa paNa Aok sanaatana maUlya Co, caair~anauM rxaNa AoTlao s~aI ko pau#Yanaao Jaitaya saMbaMQa
maa~a lagna ko inakahnaI svaIkRta pa`NaalaImaaM J haovaao Jao[Ao. Aa isavaayanaa Jaitaya saMbaMQaaonao Pnaa ko vyaiBacaar gaNavaamaaM
Aavyaa Co, Jonaa naPk paNa JvaaqaI raokvaamaaM Aavyaa Co.
(17:32) Anao vyaiBacaarnaI naPk paNa naa JaAao, Aa AnaOitak kaya- Co, Anao Aokdma Karaba maaga-.
Jo Aa kama krSao taonao saJa AapavaamaaM AavaSao (24:2). inakah pauKta s~aI Anao pauKta pau#YanaI parspar svaIkRitaqaI qataa
krarnauM naama Co. s~aInaI svaIkRita vagar baLaJbarIqaI taomanaa maailak banaI Jvaanao inakah naqaI khI Sakataao.
(4:19)Ao tamaara maaTo hlaala naqaI ko tamao s~aIAaonaa baLaJbarIqaI maailak banaI JaAao.
inakahnaao hotau maa~a JaitayavaRi<aAaonaa saMtaaoYanaao J naqaI, paNa parspar pa`oma, laagaNaI, caair~anaa saMbaMQaao rcavaanaao Co.
(30:21)AoNao tamaara maaTo Kaud tamaara JinanamaaMqaI JaoDIAao banaavaI, JoqaI tamao taomaaM sauKa SaaMita pa`apta krI
Sakao, Anao AoNao tamaaramaaM pa`oma Anao rhmatanaI laagaNaI ]tpanna dIQaI.
Jao paitapatnaImaaM Aa halata na rho taao Aa krar taaoDI Sakao Cao (taonao talaak kho Co).
(24:33) Jo vyai>tanaao inakah na qa[ Sako tao saMyaMmaqaI kama lao, Anao paaotaanaa caair~anaI rxaa kro.
(25:69)JaitayasaMbaMQaaomaaM duracaarqaI vyai>tanaI Sai>taAaomaaM paDtaI Aavao Co.
Jao kao[ kaoma ko doSamaaM vyaiBacaar vaQaI Jaya taao tao kaoma, Jaita ko doSanaao koTlaak samaya paCI AoTlao ko ~aNa pao@IAao Aqavaa
saao varsanaa samayagaaLaa paCI paDtaI ko patana Sa# qaaya Co.(SEX AND CULTURE by J.D.UNWIN).
Aama, caair~a ko SaIlanauM rxaNa paNa Aok sanaatana maUlya Co.
22. samaga` maanavaJata AokJ ]mmata (Jaita) Co:
AagaLa Ao vaata AavaI caukI Co ko tamaama maaNasaaonaI ]tpai<a ‘Aok Pva’maaMqaI qa[ Co (4:1).Aonaao Aqa- Ao Co ko
baQaa maaNasaao AokJ Jaitanaa saByaao Anao AokJ vaRxanaI DaLaIAao Co. taoqaI samaga` maanavaJaitanaa laaokaoAo AokJ kaoma ko
ibaradrI banaInao rhovauM Ao Pvananaao Qyaoya haovaao Jao[Ao.
(10:19)samaga` maanavaJata Aok kaoma htaI, taonaa paCI taonaamaaM taomaNao parspar mataBaod }Baa krI dIQaa.
kaomaao Anao doSaaomaaM vahoMcaayaolaa maaNasaaonao Aok ]mmata, kaoma ko doSa (ivaeva baMQautva) banaavavaanaI rIta Ao Co ko Aa baQaanaa
maaTo Aok samaana naIitainayamaao ko AacaarsaMihMtaa haoya. Jonao AaJnaI parIBaaYaamaaM one world government kho
Co. paiva~a kuAa-nao paaotaanao tamaama maanavaivaeva maaTo samaana AacaarsaMihMtaa tarIko pa`stauta kyau-M Co.
(10:57)ho maanavaJata! inaSaMdoh, tamaara paalanahar tarfqaI tamaara maaTo Aok AacaarsaMihMtaa AavaI caukI Co.
taoqaI samaga` maanavaJatao PvananaI Aoa AacaarsaMihMtaa pa`maaNao Aok kaoma ko ]mmata banaInao rhovauM paNa sanaatana maUlya Co.
23. maanavaJata maaTo fayadakark:
Balaa Anao klyaaNanaa kayaao-nao paxaao, samauhao, doSaao Anao JaitaAaonaa vaaDaAaomaaM isamaIta krI dovaa Ao sanaatana
maUlyaaonaI maULaBaUta ivacaarsarNaIqaI tad\dna iva#w Co. paiva~a kuAa-na pa`maaNao Ao kaya- J icarMPvaI rhI Sako Co Jo samaga`
maanava ivaevanaa Balaa maaTo krvaamaaM Aavao, tao spaYT rItao JNaavao Co ko
(13:17)paRqvaI ]par tao J icarsqaayaI rhoSao Jo samaga` maanavaJatanaa fayada maaTo hSao.
sahkar
taonaa maaTo tao pa`qama pagalauM Ao saucavao Co ko baQaa maaNasaao rMga, kuLa, Jaita Anao doSanaa BaodBaava BaulaInao,
(5:2)Aovaa kayaao-maaM sahkar kro Jo maanavataa maaTo fayadakark Anao sanaatana maUlyaaonaa paalanamaaM madd#pa haoya

Anao Aovaa kayaaomaaM AokbaIJanaao sahkar na kro Jo maanavataa maaTo naukSaanakark Anao JonaaqaI inayama ko kayadanaao
BaMga qataao haoya.
24. Juda[ ko AlagataanauM QaaorNa:
Aovaa laaokao Jo kayada Anao inayamaaonauM Aadr kro Co Anao Aovaa laaokao Jo taonaao BaMga kro Co, taomaaM Aok spaYT tafavata
haoya Co. Aama kuAa-na samaga` maanavaJatamaaM tafavata ko AlagataanauM QaaorNa Ao pa`maaNao nakkI kro Co ko Jo laaokao, KaudaAo
sauinaiecata krolaa sanaatana maUlyaaonaao svaIkar kro Anao taonaao Aadr paaotaanaa Pvananaao Qyaoya banaavaI lao, tao Aok kaoma ko
Jaitanaa laaokao Co, Anao Jo laaokao taonaao [nakar kro Anao paaotaanaa Jatao banaavaolaa QaaraQaaorNaao pa`maaNao Pvana Pvao tao baIP
kaoma ko Jaitanaa laaokao Co. pa`qama Jo pa`kar vaNa-vavaamaaM Aavyaao Co taomanao maaoimana (maanavaavaaLaa)kho Co, Anao baIJa pa`karnaa
laaokaonao kaifr ([nakar krvaavaaLaa) kho Co. Aonaa isavaaya AlagataanauM baIJuM kao[ QaaorNa svaIkaya- naqaI. Aonao halanaa
JmaanaanaI pairBaaYaamaaM IDEOLOGY kho Co. taoqaI kuAa-na pa`maaNao kaoma ko JaitanaI AaoLaKanaao AaQaar
Aa[DIyaaolaaoP Co. rMga, kuLa, vaMSa, BaaYaa, doSanaa tafavata maaNasaaomaaM BaodBaavanauM karNa naqaI banaI Saktaa. tafavata
Alagataa ko mataBaodnauM Aa QaaorNa Kaud Aok sanaatana maUlya Co. taoqaI
(64:2) Allaah tao Co JoNao tamanao baQaanao paoda kyaa-, tamaaramaaMqaI koTlaak kafIr qa[ gayaa Anao koTlaak maaoimana.
25. dInamaaM baLaJbarInao kao[ Avakasa naqaI:
kao[paNa vyai>tanao sanaatana maUlyaaonaao svaIkar krvaa maaTo baaQya naqaI krI Sakataao. maanavauM ko naa maanavauM, svaIkar ko
AsvaIkar Ao maaNasanaa )dyanaa inaNa-yanauM naama Co. Jo inaNa-ya raPKauSaIqaI laovaayaolaao naa haoya tao inaNa-ya Jo tao vyai>tanaao
inaNa-ya na khI Sakaya. inaNa-ya Ao Co Jo vyai>ta paaotaanaI marPqaI lao. taoqaI dIna ko sanaatana maUlyaaonaI baabatamaaM baLaJbarI
naqaI krI SakataI.
(2:256)dInanaI baabatamaaM kao[ baLaJbarI naqaI, saIQaao maaga- Anao KaaoTao maaga- (vahInaa AaQaaro) sauinaiecata qa[
caukyaao Co.
AoTlao Jonao Jo maaga- yaaogya laagao tao svaIkarI lao.
(18:29)taomanao khI dao ko Ala h>k (sanaatana satya) tamaara paalanahar tarfqaI AavaI cau>yauM Co, JonaI [cCa
haoya tao Apanaavao Anao JonaI [cCa na haoya tao naa Apanaavao.
Jo Aa sanaatana satyanao ApanaavaSao tao taonaa saara pairNaamaaoqaI laaBaainvata qaSao, Anao Jo taonaao AsvaIkar krInao baIP pawita
]par Amala krSao tao taonaa naukSaananaao saamanaao krSao. Aa AsvaIkar krvaavaaLaanaI (kafIrnaI) iva#w maa~a Ao vaata ]par ko
taomaNao Aa pawitanaao AsvaIkar kyaao- Co AoTlao ko tamoaNao [slaama isavaayanaa Qamaaon- ao koma Apanaavyaa Co, kao[ paNa pa`karnaI
kaya-vaahI naqaI krI SakataI. maa~a AoTlauM J nahIM ko tamoanao naukSaana qaaya taovauM ka[
o kaya- krvaamaaM nahIM Aava,o parMtau taomanao
Qaaima-k svataM~ataa AapavaamaaM Aavao Co. Anao taomanaa pauJasqaLaaonaI saurxaa kuAa-nanaa AnauyaayaIAaonaI JvaabadarI Co.
(22:40) Jao Kauda Aok samauhnaI madd Anao saurxaa baIJa samuahqaI na kravataao taao Ka`IstaIAaonaa dovaLa,
sanyaasaIAaonaa maZ, yahudIAaonaa saInaogaaoga Anao mausalamaanaaonaI masPdaonao ko JomaaM Kaudanaa inayamaaonao satata QyaanamaaM
raKavaamaaM Aavao Co, baQaa naYT qa[ Jtaa.
taoqaI Jo laaokao mauislama naqaI taomanaa Qama-sqaLaaonaI saurxaanaI JvaabadarI mausalamaanaaonaI Co. maa~a taomanaa Qama-sqaLaaonaI saurxaa J
nahIM paNa taomanaa Jana, maala, [jJta, Aaba#, SaIla, tamaama vastaunaI saurxaa. Anao Aa laaokao paNa tamaama AiQakarao samaana
QaaorNao maoLavaSao Jo maaNasa haovaanaa karNao taomanao sanaatana maUlyaaonaa AaQaaro maLao Co.
Ao vaata spaYT Co ko Aa ivaYayamaaM kao[naa ]par kao[paNa pa`karnaI baLaJbarI krvaamaaM nahIM Aavao(naa taao SaarIrIk
baLaJbarI ko naa maanaisak dbaaNa) ko taoAao [slaama Apanaavao ko kao[ baIJao Qama- Apanaavao. Aama Aa paNa Aok sanaatana maUlya
Co ko vyai>ta paaotaanaI marP pa`maaNao Pvanapawita Apanaavao, Jonaao Aadr kao[paNa saMJaogaaomaaM qavaao Jao[Ao.
Ala Asmaa Ala huSnaa
sava-EaoYZ Anao sauMdrtama naama ko gauNaao
AapaNao paiva~a kuAa-namaaM vaNa-vavaamaaM Aavaolaa koTlaak maaoTa maaoTa sanaatana maUlyaao ivaYao saMxaopamaaM ivavarNa JaoyauM.

maULavaata Ao Co ko sanaatana maUlyaaonauM ]d\gamasqaana KaudanaI paaotaanaI Jata Co. kuAa-nao Kaudanaa gauNaaonao Jo sauMdr rItao vaNa-vyaa Co
taonao QyaanaqaI JaovaamaaM Aavao taao maaoTaBaaganaa (isavaaya ko Aovaa pa`karnaa Jovaa ko hvuala Avvalau valaAaKaI#) sanaatana maUlyaao
Aovaa Co Jonao maaTo kuAa-nao AlaAsmaa AlahuSnaa pairBaaYaanaao ]payaaoga kyaao- Co. Kaudanaa gauNaaonao Aok QaaorNa tarIko
svaIkarInao maaNasa paaotaanaI AMdr Aok maaNasa tarIkonaI saImaamaaM Sa>ya haoya taoTlaa tao gauNaaonao ivaksaavao, Ao dInanaao hotau Anao
Pvananaao Aqa- Co. Joma Joma maaNasanaI Jata ko AatmaamaaM _@taa ]tpanna qataI JSao taoma taoma taomaaM Aa gauNaao AoTlao ko sanaatana
maUlyaaonaao ]d\Bava qataao JSao. mado- maaomaIna Ao Co JonaamaaM Aa gauNaao AapaaoAapa doKaataa haoya Anao Aavaa laaokaonaa hstao kuAa-na
AaQaarIta samaaJnaI rcanaa qaaya Co. tamao Jra ivacaar krao ko maanava ivaevamaaM Aovaa pa`karnaao samaaJ sqapaa[ Jaya JomaaM
sanaatana maUlyaaonaao Aadr AMta:krNaqaI qaaya Anao taonao kao[paNa saMJaogaaomaaM haqamaaMqaI CaoDvaamaaM na Aavao taao Aa duinayaa
kovaI JnnatamaaM badlaa[ JSao. Aa JnnatamaaM drok vyai>tanao Ao vaatanaI KaatarI hSao ko taonaI saaqao sanaatana maUlyaao isavaayanaI
kao[ vata-Nauk krvaamaaM nahIM Aavao. maaomaInanaao baIJao Aqa- Ao Co ko Jo AmanamaaM (SaaMta Anao saurixata) haoya Anao baIJa laaokaonao
AmananaI KaatarI Aapao. maanava ivaevamaaM Amana maa~a maamoaInaaonaa haqao J sqapaa[ Sako Co.
gaaONa maUlyaao
AhIMyaaM sauQaI AapaNao Ao maulyaao ivaYao JaNyauM Jo paaotaanauM sanaatana, AnaMta ko saaevata sqaana Qaravao Co. Jo kao[paNa
saMJaogaaomaaM ATla, Afr rhoSao. ]du-maaM Aok khovata Co
‘maala sadkaAo Jana, Jana sadkaAo Aaba#.’
tamao JaoyauM ko maala ko Qana paNa Aok maUlya Co, parMtau Qana Anao Jana ko PvamaaM saMGaYa- qaaya taao QananauM Pvanao maaTo
balaIdana AapavaamaaM Aavao Co. AovaI J rItao jyaaro Pva Anao Aaba# vaccao saMGaYa- qaaya tyaaro Aaba#naI saurxaa maaTo Pvanao
kurbaana krI dovaamaaM Aavao tao J#rI qa[ Jaya Co. Aonaao Aqa- Ao Co ko Qana Anao Pva gaaONa maUlyaao Co Anao Aaba# sanaatana
maUlya Co.
1. patnaI Anao baaLakaonaao pa`oma.
kuAa-nao sanaatana maUlyaaonaI saaqao gaaONa maUlyaaonaao ]llaoKa paNa kyaao- Co.da.ta.
(3:14)laaokao maaTo patnaI Anao baaLakaonaao pa`oma, saaonaa Anao caaMdInaao saMga`h, }McaI nasalanaa GaaoDa, @aor,
KaotaIvaaDInao AakYa-NanauM karNa banaavavaamaaM Aavyaa Co.
taoqaI Aa vastauAao paaotapaaotaanauM maUlya Qaravao Co. parMtau Aovaa pa`saMgaao paNa AavaI Jaya Co JomaaM Qana Anao saMtaana maanavaI maaTo
naukSaananauM karNa banaI Jaya Co.
(8:28)tamaaro JaNavauM Jao[Ao ko tamaa#M Qana Anao saMtaanaao ksaaoTInauM karNa banaI Sako Co.
AavauM Ao vaKatao qaaya Co ko jyaaro Qana Anao saMtaanaao AokbaaJu haoya Anao AonaaqaI }Mcau maUlya baIPbaaJu. Ao vaKatao Jao maaNasa
Qana Anao saMtaanaaonaa rxaNa maaTo kao[ ]cca maUlyanaao Baaoga Aapao Co, taao Aa vastaA
u ao (Qana, saMtaana, paita ko patnaI vagaoro)
taonaI tabaahInaa karNaao Anao Sa~au banaI Jaya Co.
(64:14)inasaMdoh, tamaara paitaAao Aqavaa patnaIAao, tamaara baaLakaomaaMqaI koTlaak tamaara Sa~au haoya Co.
AaJ karNasar ]par Jo Aayata laKaolaI Co taomaaM patnaI, baaLakao Anao Qananao AakYa-Nanaa karNa gaNavaamaaM Aavyaa Co, tyaaM Ao
paNa khI dovaamaaM AavyauM Co ko
(3:14)Aa maaNasanaa BaaOitak Pvananaa sauKanaa saamaana Co, Jao kao[ samayao AomaaM Anao maanavaInaa vaastaivak
PvanamaaM (Jo maaNasanaI Jata ko AatmaanauM Pvana Co) saMGaYa- qaaya taao Ao vaKatao Ao samaP laovauM Ja[
o Ao ko maaNasanaI
JatanauM mahtva Anao maUlya GaNauM vaQaaro Co.
2. Qananaao pa`oma
Jo vyai>ta Aa vaastaivaktaa ]par ivaevaasa naqaI raKataao tao
(100:8)Qananaa pa`omanao (Aa ]cca maUlyaao krtaaM) vaQaaro mahtva Aapao Co.
parMtau Jo ]cca maUlyaao ]par ivaevaasa raKao Co tao
(2:177)QananauM AakYa-Na haovaa CtaaM tao Qananao maanavaJatanaI Balaa[ maaTo AapaI do Co.

saurta taaObaamaaM }cca maUlyaao Anao gaaONamaUlyaao vaccaonaa saMGaYa-nao spaYT krvaamaaM AavyauM Co.
(9:24)taomanao khI dao ko Jao tamaara baapa Anao tamaara baaLakao Anao tamaara Baa[baMQaao Anao tamaarI patnaIAao ko
paitaAao Anao parIvaarnaa baIJa saByaao Anao tamaa#M Qana ko Jo tamao AokZuM kyau-M Co Anao tamaara kamaQaMQaa ko JomaaM maMdI
AavavaaqaI tamao Drao Cao Anao tamaara makanaao ko Jonao tamao pasaMd krao Cao, Aa vastauAao tamanao Allaah Anao taonaa
rsaula Anao taonaa maaga-maaM saMGaYa- krvaa krtaaM vaQaaro ipa`ya qa[ Jaya taao tamao rah JuAao ko Kauda (taonaa inayama pa`maaNao)
Ao vaatanaao fosalaao krI do (ko tamaarI Aa rItanaa pairNaama SauM Co). Allaah kao[ AovaI kaomanao ko Jo ]cca maUlyaaonao
CaoDInao gaaONa maUlyaaonaI paaCLa laagaolaI rho taonao kovaI rItao saIQaao maaga- bataavaI Sako?
kuAa-namaaM Qananaa maUlyanao QyaanamaaM raKaInao caaorInaI saJa na>kI krI dIQaI Co (5:38).AokbaIJanauM Qana KaaoTI rItao
hDpa krI JvaanaI paNa manaa[ krI Co (4:29).laaMca AapaInao paaotaanauM kama k@avaI laovaanao paNa saKtaIqaI raokvaamaaM AavyauM Co
(2:188).svaIkaya- rstaaAaoqaI Qana kmaavavauM Anao taonaI saurxaa krvaanaI taakId Co, parMtau baIPbaaJu Aa QananaI J#rta
]cca maUlyanaI saurxaa maaTo paDo taao paaotaanaI J#rtaqaI vaQaaro Jo paNa haoya tao AapaI dovaanaao Aaga`h krvaamaaM Aavyaao Co
(2:219).
3. PvanaI ikMmata
kuAa-na pa`maaNao maaNasanaao Pva, Qana krtaaM Kauba mahtvanauM Anao ]cca maUlya Qaravao Co. AonaI ikMmata Anao taonauM mahtva Ao
vaataqaI lagaavaao ko tao kho Co ko
(5:32)kao[Ao Aovaa vyai>tanauM Kauna kyau-M ko JoNao naa taao kao[nauM Kauna kyau-M haoya ko naa doSamaaM fsaad ko ]pa$va
folaavataao haoya, taao Aoma samaJao ko taoNao samaga` maanavaJatanauM Kauna kyau-M Anao kao[ Aok vyai>tanaao Pva bacaavyaao taao
Aoma samaJao ko taoNao samaga` maanavaJatanaao Pva bacaavyaao.
parMtau kao[ vyai>ta kao[ inadao-Yanao maarI naaKao Aqavaa kao[ saacaa samaaJ PvananaI SaaMita Anao saurxaanao Astavyasta krI naaKao
taao taonaI saJa maaota saucavavaamaaM AavaI Co. taoqaI ]parnaI AayatamaaM Ao Sabdao paNa Co. ibagayarI naFsaIna Ava fsaadI ifla
AdI-, AoTlao ko taoNao kao[nao maarI naaKyaao haoya ko tao samaaJmaaM fsaad folaavavaanaao gaunaogaar haoya. Jonao baIP JgyaaAo baIla
h>k satya maaTo Pva laovaao khovaamaaM AavyauM Co.
(17:33)Jo Pvanao KaudaAo Aadrpaa~a banaavyaao Co, AonauM Kauna naa krao, isavaaya satya ko h>k maaTo.
satya ko h>knaao Ao J Aqa- Co ko KaunaI Anao fsaad folaavavaavaaLaanao taonaa gaunaanaI saJa #pao maaotanaI saJa AapavaamaaM Aavao.
PvanaI ikMmata Anao mahtvanao QyaanamaaM raKaInao Ao taakId krvaamaaM AavaI Co ko AovauM kao[ pagalauM naa Barao JonaaqaI
maaNasanauM maRtyau qa[ Jaya.
(2:195)paaotaanaI Jatanao haqao krInao maRtyaunaa mauKamaaM naa naaKaao.
Aa AadoSa JovaI rItao saamaiuhk Co, AovaI J rItao vyai>tagata paNa Co. taoqaI paatoaanaa PvanaI saurxaa Kauba J#rI Co. baIP
JgyaaAo Co.
(4:29)paaotaanaa laaokaonao naa maarao
Aanaao Aovaao Aqa- paNa qaaya Co ko Aatmahtyaa naa krao. kuAa-nao yahudIAaonaI iva#w Jo gaunaa gaNaavyaa Co taomaaM Ao paNa Co ko
taoAao paaotaanaa laaokaonao maarI naaKataa htaa, Anao taomanao GaraomaaMqaI ka@I mauktaa htaa (2:85).Aa samaJNaqaI Ao spaYT qa[
Jaya Co ko kuAa-na pa`maaNao PvanauM maUlya Anao ikMmata SauM Co. parMtau ]cca maUlyaaonaI saurxaa maaTo Pva AapavaanaI J#rta AavaI paDo
tyaaro raPKauSaIqaI Pva hqaoLaImaaM la[nao haJr qa[ Jaya, Anao hsataa maaoM@o taonao kurbaana krI do taonao savaao-cca maaoBaanaao
maalaIk gaNavaamaaM Aavyaao Co. AoTlao sauQaI ko taonaa maaTo khovaamaaM AavyauM Co ko taonao madua- ko marolaao naa khao.
(2:154)Jo Allaahnaa maaga-maaM Pva AapaI do taonao marI gayaolaa naa khao. tao PvaMta Co, parMtau tamao tamaarI halanaI
samaJNanaa starnao karNao samaP naqaI Saktaa.
AonaaqaI Ao spaYT Co ko Pva AoTlaao vhalaao haovaa CtaaM, vaQaaranauM maUlya Co. Jao taomaaM Anao kao[ sanaatana maUlyanaI saurxaamaaM
kao[ saMGaYa- paoda qa[ Jaya, taao sanaatana maUlyanaa rxaNa maaTo Pva Aapavaao Ao maaNasaa[naI pa`itaYZanauM karNa banao Co.
4. KaotaI Anao nasala ko pa`JaitanaI rxaa

kuAa-nao Ao vyai>ta, kaoma ko Jaitanao saaOqaI Karaba gaunaogaar gaNyaa Co, Jo
(2:205)KaotaI Anao nasala ko pa`Jaitanao Katama kro Co (Allaah fsaad folaavavaavaaLaanao pasaMd naqaI krtaao).
parMtau Jao kao[ kaoma ko Jaita Julama Anao Atyaacaar ]par ]tarI Aavao, Anao taonao taonaI maaNasaa[ iva#wnaI rItaqaI raokvaa
maaTo, yauw isavaaya kao[ ]paaya naa bacao taao taonaa iva#w yauw krvaanaI rJa AapavaamaaM Aavao Co.
(22:39)taomanao yauw krvaanaI rJa AapavaamaaM Aavao Co Jomanaa ]par humalaao krvaamaaM Aavyaao haoya.
Anao Ao spaYT Co ko yauwmaaM gamao taoTlaI kaLaP raKavaamaaM Aavao taao paNa, KaotaI Anao nasala naYT qaaya J Co. taoqaI Julama ko
Atyaacaarnao raokvaao Aok AovaI J#rta Co ko Jonao maaTo AnoaaqaI gaaONa maUlyanao JtauM krvaanaI CuT raKavaamaaM AavaI Co. Kaud yauw
maaTo paNa kuAa-na kho Co ko taonao Ao samaya sauQaI J yaaogya gaNavaamaaM Aavao,
(47:4)jyaaM sauQaI yauw svayaM paaotaanaa hiqayaar naaKaI naa do.
AoTlao yauwnaI rJa ivaevamaaMqaI yauwnaa AstaItvanao maITavavaa maaTo AapavaamaaM AavaI Co
5. vacana paalana
kuAa-nao vacana paalananao GaNauM mahtva AapyauM Co. tao maaomaInanaI AaoLaKa Ao bataavao Co ko
(2:177)jyaaro taoAao vacana Aapao Co ko krar kro Co taao taonao paurao kro Co.
taoqaI vaayadao ko krar Ao AovauM maUlya Co Jonaao Aadr J#rI Co. parMtau JonaI saaqao krar krvaamaa Aavao Co, taonaI tarfqaI krar
BaMga qavaanaao AMdoSaao hoaya taao, taomanaa krarmaaMqaI mau>ta qa[ JaAao.
(8:58)parMtau tamanao kao[ kaomaqaI vacanaBaMganaao AMdoSaao haoya taao, samaana Sartaao pa`maaNao taomanaa krarmaaMqaI mau>ta
qa[ JaAao.
Aok vaata spaYT Co ko kuAa-nao maa~a paaotaanaa tarfqaI krar taaoDvaanaI rJa naqaI AapaI. khovaamaaM Aoma AavyauM Co ko Jo laaokao
tarfqaI krar BaMga qavaanaao Dr Co, taomanao khI dao ko tamaarao Anao Amaarao krar hvaoqaI baakI naqaI rhotaao. Aama tamao bannao
krar faok qayaa paCI samaana pairisqaitamaaM AavaI Java, tyaar paCI J tamao kao[ baIJuM pagalauM BarI Sakao Cao. Aa $iYTkaoNaqaI
Jao[Ao taao vacanapaalana Ao Aok gaaONa maUlya naqaI rhotauM paNa sanaatana maUlya banaI Jaya Co, karNako kuAa-nao vacana taaoDvaanaI
rJa kao[paNa pairisqaitamaaM naqaI AapaI. saamaonaa paxa Wara krarmaaM cauk, dgaao ko ivaevaasaBaMganaI pairisqaitamaaM krar faok
Jahor krvaanaI rJa AapavaamaaM AavaI Co. Aa paCI tao laaokao saamao kao[ pagalauM laovaamaaM AavaSao taao tao krarBaMga nahIM
khovaaya, Anao Ao laaokao saamao pagalauM gaNaaSao JonaI iva#w tamaarao kao[ krar naqaI. Ao vaata spaYT Co ko kao[naI saaqao krar
krtaI vaKatao Ao Sartaao na>kI krI naaKavaI Jao[Ao ko krar k[ pairisqaitamaaM faok Jahor qaSao. vacanaBaMga isavaaya kuAa-na Ao
vaatanaI paNa saKata rItao manaa[ frmaavao Co ko tamao saaogaMQanao dgaao AapavaanauM maaQyama banaavaao,
(16:92)tamao paaotaanaI saaogaMQaaonao AokbaIJanao dgaao AapavaanauM maaQyama banaavaao Cao, JoqaI Aok kaoma baIP kaomaqaI
AagaLa qa[ Jaya.
taonaaqaI AagaLa khovaamaaM AavyauM Co,.
(16:94)paaotaanaI saaogaMQaaonao AokbaIJanao dgaao AapavaanauM maaQyama naa banaavaao.
A samaJNaqaI spaYT qa[ Jaya Co ko vacanapaalananaI saKata taakId krvaamaaM AavaI C,o Ao $iYTkaoNaqaI JaovaamaaM Aavao
taao vacanapaalana Aok sanaatana maUlya Co. parMtau saamaonaa paxa tarfqaI krarBaMganaI pairisqaitamaaM krarnao faok Jahor krvaanaI
CuT Co taoqaI taonao gaaONa ko vaQaaranaa maUlyanaa pa`krNamaaM laKavaamaaM AavyauM Co. Ao frknao AovaI rItao samaP Sakaya ko da.ta.
nyaaya krvauM sanaatana maUlya Co, taomaaM AovauM naqaI ko tamaara saamaa paxavaaLaao tamaarI saaqao nyaaya kro tyaaM sauQaI J nyaaya krvaanaao,
Anao saamaovaaLaao nyaaya CaoDI do taao tamaaro paNa nyaaya CaoDInao Julama ]par ]tarI AavavaanauM. naa, saamaonaao paxa nyaaya kro ko naa
kro tamao nyaaya naqaI CaoDI Saktaa. parMtau vacanapaalanamaaM Ao Sarta haoya Co ko saamaonaao paxa paNa taonauM paalana kr,o Anao Jao tao
taonauM paalana naa kro taao tamao paNa taonaa paalanamaaM baMQaayaolaa naqaI. maa~a Aa frknao karNao taonao gaaONa maUlyanaa pa`krNamaaM
laKavaamaaM AavyauM Co, Aonaa isavaaya vacanapaalana paNa Aok sanaatana maUlya Co.
Aa htaa TuMkmaaM koTlaak vaQaaranaa ko gaaONa maUlyaao, Jonaao Aadr saamaanya pairisqaitamaaM Kaasa J#rI Co. parMtau Jonao
kao[ ]cca maUlya maaTo balaIdana AapaI Sakaya Co.
Aa saUcaI saMpauNa- naqaI, paiva~akuAa-nanaao AByaasa krvaaqaI taomaaM vaQaarao qa[ Sako Co.

paiva~akuAa-namaaM sanaatana maUlyaao Anao gaaONa maUlyaao vaccao parspar saMbaMQa Anao taomanaI vaccao Tkravanaa samayao ]cca
maUlyaaonaI JaLavaNaI maaTo gaaONa maUlyaaonao kurbaana krI dovaanaI pairisqaitanao saurta taaObaanaI AayatamaaM Aokdma sauMdr rItao Anao
saMxaopamaaM vaNa-vavaamaaM AavyauM Co, Jo AagaLa paNa AavaI ga[ Co CtaaM taonao Collao frIqaI vaNa-vavaaqaI tao vaata manamaaM spaYT qa[
Jaya Anao yaad paNa rhI Jaya.
(9:24)taomanao khI dao ko Jao tamaara baapa Anao tamaara baaLakao Anao tamaara Baa[baMQaao Anao tamaarI patnaIAao ko
paitaAao Anao parIvaarnaa baIJa saByaao Anao tamaa#M Qana ko Jo tamao AokZuM kyau-M Co Anao tamaara kamaQaMQaa JmoaaM maMdI
AavavaaqaI tamao Drao Cao Anao tamaara makanaao Jonao tamao pasaMd krao Cao, Aa vastauAao tamanao Allaah Anao taonaa rsaula
Anao taonaa maaga-maaM saMGaYa- krvaa krtaaM vaQaaro ipa`ya haoya, taao tamao rah JuAao ko Kauda (taonaa inayama pa`maaNao) Ao
vaatanaao fosalaao krI do (ko tamaarI Aa rItanaa pairNaama SauM Co). Allaah Ao laaokaonao saIQaa rstaa tarf maaga-dSa-na
naqaI Aapataao ko Jo saIQaao rstaao CaoDInao Aok tarf naIkLaI Jaya Co.
Pvananaao saIQaao maaga- Ao Co ko JomaaM drok vastaunao taonaI paaotaanaI yaaogya JgyaaAo J raKavaamaaM Aavao, Anao jyaaro paNa sanaatana
ko ]cca maUlyaao Anao gaaONa maUlyaao vaccao saMGaYa- paoda qa[ Jaya, taao ]cca maUlya maaTo gaaONa maulyanao kurbaana krI dovaamaaM Aavao.
AavaI Pvana pawitanao [slaama khovaamaaM Aavao Co Anao Aa sanaatana maUlyaaonao raJkIya pairBaaYaamaaM maULaBaUta maanava
AiQakarao Fundamental Human Rights khovaaya Co.
samaapana:
Aama,[slaama AoTlao pa`kRitanaa baLaaonaao AByaasa krInao,taonao samaPnao taomaaMqaI vaQaaromaaM vaQaaro fayadao maoLavavaao,Anao tao
fayadanao kuAa-nao Aapaolaa sanaatana maUlyaao AMtaga-ta samaga` maanavaJatanaa Balaa Anao klyaaNa maaTo ]payaaoga krvaao.
pa`kRitanaa baLaaomaaM AapaNaa sqaULa SarIrnaI Sai>taAao Anao ba`|aMDnaa saMcaalak baLaao bannao AavaI Jaya. AoTlao svaasqya
Anao mananao hainakark drok caIJao Anao ik`yaaAaoqaI dur rhovauM Ao AapaNaI pa`qama frJ Co.da.ta.kao[ vyai>tanauM svaasqya taonaI
Karaba Tovaaonao karNao bagaDI gayauM Co, taao tao vyai>ta pa`aNaInaa starqaI paNa naIcao khovaaSao karNa ko kao[ pa`aNaI taonaa maaTo Jo
inaiecata krolauM Co taonaa isavaaya kao[ caIJ KaatauM naqaI.AoTlao ko bakrI maaMsa naqaI KaataI Anao isaMh Gaasa naqaI Kaataao Anao
pa`aNaIAao Aatmahtyaa paNa naqaI krtaa. AanaaqaI Aok kdma AagaLa, kao[ vyai>ta inayama pa`maaNao Pvana Pvao Co Anao
paaotaanaa SarIrnaI kaLaP raKao Co,Anao taonauM Pvana maa~a taonaa Anao taonaa pairvaarnaa ko samauh paurtauM J isamaIta Co, Ao
isavaayanaa laaokaonao taonaaqaI kao[ fayadao naqaI taao taonauM Pvana pa`aNaI Pvananaa star ]par pahaoMcao Co.AanaaqaI Aok kdma
AagaLa, kao[ vyai>tanauM Pvana inayama pa`maaNaonauM haoya SarIr paNa svasqa haoya Anao &aana paNa maoLavao Co tyaaro tao vyai>ta
pa`aNaInaa starqaI ]par maaNasa ko AadmaInaa(pau#Ya Anao s~aI bannao)sqaana ]par pahaoMcao Co karNa ko &aana maoLavavauM
AadmaInauM(pau#Ya Anao s~aI bannao)Aok laxaNa Co Jo taonao pa`aNaIqaI Alaga paaDo Co. hvao Aavao Co maaomaIna Anao kafIrnaao frk.Jo
maaNasa taoNao maoLavaolaa &aanaqaI qayaolaao fayadao maa~a paaotaanaa svaaqa-(Jata, pairvaar, samaaJ, Jaita, doSa) maaTo ]payaaogamaaM lao
Anao taonaa isavaayanaa laaokaonao taonaaqaI maLataa fayadaAaoqaI dur raKao taonao kafIr kho Co Anao taonaaqaI AagaLa vaQaInao tao maaNasa
kuAa-nao Aapaolaa sanaatanamaUlyaao ]par _@ivaevaasa Qaravao Co AoTlao taoNao maoLavaolaa &aananaa fayada samaga` maanavaJatanaa Balaa
Anao klyaaNa maaTo vaaparo Anao taomaaM paNa tao fayadanaa ]payaaoga maaTo paaotaanaI Jatanao CollaI raKao taonao maaomaIna kho Co.maaomaIna
Sabdnaao Aqa- J Amana AoTlao ko SaaMita Anao saurxaanaI KaatarI AapavaavaaLaao,Anao AoqaI J AlamaaomaIna Ao Kaudanaao Aok gauNa
Co .
hvao,AapaNao Ao ivacaarvauM paDSao ko AapaNao KaroKar maaomaIna CIAo ko paCI maa~a khovaanaa maaomaIna?Anao Jao AapaNao
KaroKar maaomaIna banavauM hSao taao taonaao sauQQa maaga- maa~a paiva~a kuAa-na J vaNa-vao Co.
KaroKar: hO sahadtagaaho ]laftamaoM kdma rKanaa, laaoga samaJtao hOM AasaaM hO mausalamaaM haonaa.

gauJrataI BaavaanaMuvaad Anao saMklana:ihdayataullaaKaana ibaharI. saurta. ‘nagaaNaa’
Aa laoKa Allaamaa P.Ao.parvaz
o saahobanaa ]du- laoKa ‘isaf- [slaama hI saccaa dIna kyau?
M ’Anao ‘[slaama kyaa ho’ paustaknaa maustaikla Akdar
pa`krNa naa AaQaaro laKavaamaaM Aavyaao Co. ka]MsamaaM laKaloaa naMbar Ao kuAa-nanaI Aayatanaa saMdBa- naMbar Co, AMDrlaa[na krolauM vaa>ya tao
Aayatanaao gauJrataI BaavaanauMvaad Co.