You are on page 1of 13

ArbaI BaaYaa pa`maaNao dIna AoTlao Pvana pawita. Ala[slaama Ao dIna Co.

AoTlao ko Ala[slaama Ao KaudaAo saucavaolaI Pvanapawita Co. Anao kao[paNa pawita koTlaak isawaMtaaonaa AaQaaro AmalamaaM Aavao Co. [slaamanaa maULaBaUta isawaMta ko sanaatanamaUlyaao paiva~akuAa-namaaM vaNa-vavaamaaM Aavyaa Co. Anao Aa isawaMtaao ko Jo Kauda Wara vaNa-vavaamaaM Aavaolaa Co taonao Jao AnauSarvaamaaM Aavao taao J [slaamanao AnauSarvaamaaM Aavao Co taoma khI Sakaya. KaudaAo kuAa-namaaM Aovaa sanaatana isawaMtaao vaNa-vyaa Co Jo Afr ko ATla Co. Aok vyai>ta maaomaIna tyaaro J khovaaSao jyaaro tao kuAa-nanaa Aa ATla isawaMtaao ko sanaatanamaUlyaaomaaM _@ivaevaasa Qaravataao haoya Anao vyavaharmaaM AnauSartaao haoya. Aonaa isavaaya tao maaomaIna naqaI khovaa[ Saktaao Aqavaa Aoma khI Sakaya ko Aok maaomaIna maaTo kuAa-nao Aapaolaa Aa maUlyaaonaa AaQaaro Pvana PvavauM frJ Co. AoTlao dInanaI [maarta sanaatanamaUlyaaonaa paayaa ]par }BaI qaaya Co, Aqavaa Aoma khIAo ko dIna sanaatana maUlyaao Aapao Co. Jao Ao pa`maaNao AapaNao Pvana gauJarIAo taao AapaNauM Aa duinayaanauM Pvana JnnatanauM Pvana banaI Jaya Co Anao AaKaorta AoTlao maRtyau paCInauM Pvana paNa JnnatanauM Pvana banaI Jaya Co. Anao kuAa-na ]par [maananaao Aqa- J taoNao Aapaolaa maUlyaao ]par [maana qaaya. Aa pa`krNamaaM Aovaa kTlaak maUlyaaonaI TuMkmaaM samaJNa AapaI Co, koTlaak maulyaaonaI TuMkmaaM AoTlao ko Jao baQaa maUlyaaonaI ivastaRta samaJNa AapavaI haoya taao tao maaTo AaKauM paiva~akuAa-na saamao laavavauM paDo. maaNasanaI Jata ko Aatmaa: sanaatana maUlyaaomaaM saaOqaI }McauM maUlya Kaud maaNasanaI Jata ko Aatmaa Co. taoqaI saaOqaI paholaaM taonaI samaJNa la[Ao. kuAana maaNasanaI Jatanao naFsa khInao AaoLaKaavao Co, Anao taonao #h AoTlaoko Kauda[ ]Ja-(AlauhyaataI tavaanaa[ ko DIvaa[na AonaP-) kho Co. Aa Aok gahna ivaYaya Co,paNa taonao TuMkmaaM samaJvaanaao pa`yaasa krIAo. jyaaro kuAa-na maaNasanaa saJ-nanaa Juda Juda taba>kaAaonauM (ko Jonaao saMbaMQa taonaa BaaOitak ko sqaULa SarIr saaqao Co, Anao tao baIJa pa`aNaIAaomaaM paNa samaana Co) vaNa-na kyaabaad kho Co ko 32:9.(KaudaAo) taomaaM paaotaanaI #h fuMkI dIQaI. taao taomaaM #hnaao Aqa- maaNasanaI Jata Co, JonaaqaI ]tk`aMitanaI Aok kDI (maaNasa) paaotaanaI AagaLanaI kDIAaoqaI (pa`aNaIPvanaqaI tad\dna navaI) JudI Anao inaraLaI qa[ Jaya Co. 23:14.paCI Amao taonao tad\dna JudI maKalauk (saJ-na) banaavaI dIQaI. maaNasanaa Pvananaao Qyaoya maaNasanaI Jata ko Aatmaanaao ivakasa Co. JonaI rIta dIna SaIKavao Co. 91:9-10. JoNao Aonaao ivakasa kyaao- tao fulyaao falyaao. JoNao Aonao kcaDI Ao AivaksaIta rhI gayaao. maaNasanaa drok kaya-naI Asar taonaI Jata ]par qaaya Co. saara ko sauMdr kayaao- Ao Co JonaaqaI taonaI JatamaaM _@taa ]tpanna qaaya Co Anao Karaba ko KaaoTa kayaao- Ao Co JonaaqaI taomaaM inaba-Lataa ko @IlaapaNauM AavaI Jaya Co. JatanaI ADgataaqaI maaNasa Amartaa pa`apta krI Sako Co. 44:54.taomaaM (Jnnatanaa PvanamaaM) taomanao maa~a pa`qama maRtyau (ko Jo sqaULa SarIrnao) AavaSao, taonaa paCI taomanao maRtyau nahIM Aavao. Kauda[ }Ja-naI pairBaaYaa ivaYao Jra QyaanaqaI samaJvaa JovauM Co. ba`|aMDmaaM drok JgyaaAo }Ja-nauM Aistatva Jaovaa maLao Co, parMtau tao }Ja- BaaOitak pairbaLaao Anao karNaao Aqavaa sqaULa inayamaao pa`maaNao Jahor qaaya Co, Jonao BaaOitak }Ja- tarIko AaoLaKavaamaaM Aavao Co. pa`aNaIAaonaa SarIrmaaM paNa Aa }Ja-nau Aistatva haoya Co, Anao maaNasanaa SarIrmaaM paNa. parMtau maaNasanaa sva#pamaaM Aok baIP }Ja- paNa haoya Co tao taonaa AiQakar Anao taonaI marPnaa sva#pamaaM Jahor qaaya Co. Aa }JaBaaOitak }Ja- krtaaM GaNaI Sai>taSaaLaI Co, karNako BaaOitak }Ja- taonao AaiQana kama kro Co. Aa }Ja-nao BaaOitak }Ja-qaI Alaga paaDvaa maaTo KaudaAo taonao paaotaanaa tarfqaI AapaolaI vaNa-vaI Co Anao taonao ruh khInao AaoLaKaavaI Co. Aonao maaNasanaI Jata ko Aatmaa kho Co. Aonaa maaTo AapaNao Kauda[ }Ja-naI pairBaaYaa ]payaaogamaaM laIQaI Co. Aok vaata spaYT samaP laao ko maaNasanaI Jata ko Aatmaa KaudanaI Jatanaao Baaga naqaI, Aa }Ja- Kauda Wara AapaolaI Co Jonao BaaOitak }Ja-qaI Alaga AaoLaKavaa maaTo Kauda[ }Ja- khovaamaaM AavaI Co. (Aama taao BaaOitak }Ja- paNa Kauda Wara J AapavaamaaM AavaolaI Co Anao taonaa inaiecata krolaa inayamaao pa`maaNao J AistatvamaaM Aavao Co.)maaNasanaI Jata ko Aatmaa savaao-cca maUlya Co. baIJa maUlyaao taonaa ivakasanauM maaQyama banao Co Anao jyaaro tao paUNa- ivaksaIta qa[ Jaya Co tyaaro taomaaMqaI baIJa maUlyaao saurJnaa ikrNaaonaI Joma AapaaoAapa taomaaMqaI naIkLavaa Anao }Barvaa maaMDo Co. Ao vaata samaP laao ko Aonaao Aqa- Ao naqaI ko maaNasanaa SarIrnauM kao[ mahtva ko maUlya naqaI. kuAa-na pa`maaNao maaNasanauM SarIr AoTlao maaNasanauM BaaOitak ko sqaULa Pvana Anao taonaa saaQanaao paaotaanauM
1.

[slaamanaa koTlaak maULaBaUta isawaMta ko sanaatana maUlyaao.

ibasmaIllaaihr-rhmaainar-hIma

maUlya raKao Co. taonauM rxaNa paNa J#rI Co, parMtau tao maUlyaao sanaatana naqaI. AoTlao ko jyaaro BaaOitak Pvana Anao maaNasanaI Jata ko Aatmaanaa fayadaAaonaI vaccao saMGaYa- paoda qaaya, taao maaNasanaI Jata ko Aatmaanaa fayadanaa rxaNa maaTo BaaOitak Pvana Anao taonaa fayadaAaonaI kurbaanaI AapaI dovaI Jao[Ao.AanaI samaJNa AagaLa AavaSao. taoqaI pa`qama Anao maULaBaUta maUlya Co maaNasanaI Jata ko Aatmaa,AoTlao Jatanaao ivakasa krvaao drok maaomaInanaI frJ Co.
2. maaNasaa[naao Aadr:

maaNasanaI Jata ko Aatmaa drok maaNasanaa baaLaknao samaana QaaorNao pa`apta qaaya Co, taoqaI drok maaNasa maa~a maaNasa haovaanaa karNao samaana Aadr maoLavavaanaao hkdar Co. 17:70.Anao Ao hikkta Co ko Amao Aadmanaa tamaama baaLakaonao samaana Aadrnaa hkdar banaavyaa. taoqaI maaNasaa[naao Aadr Ao sanaatana maUlya Co. Jonaao kao[paNa fayada ko Qyaoya maaTo kao[paNa saMJaogaaomaaM Baaoga laovaavaao Jao[Ao nahIM. taonaaqaI Jatapaata, kuLa, vaMSa, gaao~a, rMganaa tamaama BaodBaava dur qa[ Jaya Co. kuAa-na samaga` maanavaJatanao saMbaaoQana krInao kho Co. 4:1.Amao tamanao baQaanao Aok J Pva(AokkaoYaI) single life cell maaMqaI sajyaa-. taoqaI s~aI Anao pau#YamaaM paNa AokbaIJa ]par kao[ caDIyaataapaNauM naqaI. 4:1.AoNao Ao PvaMta kaoYanao bao BaagamaaM ivaBaaJna krInao, taonaI JaoDI banaavaI dIQaI (maada ovum Anao nar spermatazoon) Anao taomaaMqaI s~aI Anao pau#YaaonaI ivapaula saMKyaa ivaevamaaM folaavaI dIQaI. paNa koTlaIk laaxaiNaktaaAao pau#YaaomaaM AovaI raKavaamaaM AavaI Co Jo s~aIAaomaaM naqaI, Anao koTlaIk laaxaiNaktaaAao AovaI Co Jo s~aIAaomaaM Co paNa pau#YaaomaaM naqaI. Aama, Aok Jaitanao baIP Jaita ]par EaoYZtaa AapavaamaaM AavaI Co AoTlao s~aInao pau#Ya ]par Anao pau#Yanao s~aI ]par (4:32). taoqaI baIJuM sanaatanamaUlya maaNasaa[naao Aadr Co,AoTlao drok maaNasanao paCI s~aI haoya ko pau#Ya samaana Aadr Aapavaao Aok maaomaInanaI frJ Co, Anao maaNasa JatamaaM JataI,rMga,vaMSa,kuLa,doSa,Qama-,BaaYaa Jovaa Baod krvaa ko Aavaa QaaorNaaonaa AaQaaro kao[nao }Mcaao ko naIcaao samaJvaao maaomaIna maaTo hrama khovaaSao. Aok maaomaIna maaTo drok maaNasa maa~a maaNasa haovaanaa krNao sarKaao Aadr paa~a rhoSao kayaao-naa AaQaaro sqaana: Jnmanaa AaQaaro drok maaNasa samaana Aadrnao paa~a Co. parMtau AonaaqaI AagaLa samaaJmaaM sqaana kyaa QaaorNaao pa`maaNao gaNaaSao 46:19.droknauM sqaana taomanaa kayaao-naa AaQaaro sauinaiecata qaSao, Aa ivaYayamaaM paiva~akuAa-na kho Co, 49:13. ho maanavaJata, Amao tamanao nar Anao maadaqaI (JnaIna) ]tpanna kyaa- Anao tamanao doSaao Anao kibalaaAaomaaM vahoMcaI dIQaa, (taonaao hotau maa~a AoTlaao J Co ko) JoqaI tamaarI AaoLaKa qa[ Sako, (Anao jyaaM sauQaI maana Anao Aadrnaao saMbaMQa Co Aa isawaMtanao yaad raKaao ko) tamaaramaaMqaI AllaahnaI naPk saaOqaI vaQaaro Aadrnaao hkdar Ao Co ko Jo taonaa inayamaaonauM saaOqaI vaQaaro paalana kro Co Anao paaotaanaI JvaabadarIAao paurI kro Co. Aama, ~aIJuM sanaatanamaUlya Co maaNasanaI [jJta Anao taonaa maaoBaanauM QaaorNa taonaI paaotaanaI laayakata Co, nahIM ko KaanadanaI AaoLaKa.
3. 4.nyaaya:

tamaama maaNasaaonao Jnmanaa AaQaaro sarKaa samaJvaa, droknao paaotaanaI Sai>taAaonaa ivakasa maaTo tak AapavaI Anao kaya- Anao pa`yatnaaonaa pa`maaNao samaaJmaaM taomanaa sqaana Anao maaoBaa sauinaiecata krvaa, mahonata pa`maaNao vaLatar AapavauM, kao[naa hk ko AiQakarnauM hnana na krvauM, Anao drok vyavaharaonaa inaNa-yaao Anao ivavaadaonaa caUkada Ao kayada Anausaar krvaa Jo droknaa ]par samaana QaaorNao laagau, AomaaM kao[naI KaaoTI tarfdarI naa haoya. Aanao nyaaya ko Adla khovaaya Co. Jonaa maaTo khovaamaaM AavyauM Co ko, 16:90. inaSaMdoh, Allaah nyaayanaao AadoSa Aapao Co. Aama nyaaya paNa Aok sanaatana maUlya Co, Jonao kao[paNa saMJaogaaomaaM Anao kao[paNa sqaLao CaoDI Sakaya nahIM. AoTlao sauQaI ko Jo laaokao tamaarI Sa~autaa kro taomanaI saaqao paNa nyaaya krvaao maaomaIna maaTo J#rI Co 5:8. kao[ kaomanaI Sa~autaa tamanao AovauM krvaa naa pa`oro ko tamao taomanaI saaqao nyaaya krvaanauM CaoDI dao, kao[paNa saMJaogaaomaaM nyaaya krao, Aa takvaanaI Aokdma naPk Co. (Anao JovauM ko ]par khovaamaaM AavyauM Co ko takvaa AoTlao ko inayamaaonaa paalanaqaI Aadr maLao Co). Aonaa ]parqaI tamao Ao paNa JaNaI laIQauM hSao ko sanaatana maUlya kaonao khovaaya. saamaanya rItao taao Aoma J khovaamaaM Aavao Co ko Jo kaoma Sa~autaa ]par ]taro

taonaI saaqao nyaaya kovaao? parMtau nyaaya Ao sanaatanamaUlya Co, JoqaI kao[naI ima~ataa ko Sa~autaa taonaa Amala ]par kao[paNa saMJaogaaomaaM Asar naa krI Sako. JovaI rItao duSmananaa baaLaknao paNa maaNasa haovaanao karNao Aadrpaa~a samaJvaamaaM AavaSao. taovaI J rItao Sa~au saaqao paNa nyaaya krvaamaaM AavaSao. taoqaI nyaaya Ao caaoqauM sanaatanamaUlya Co.
5.gaunaanaI saJa:

kayada ko inayamanaao saBaanataamaaM krvaamaaM Aavaolaao BaMga, gaunaao khovaamaaM Aavao Co Anao Aonaa karNao nyaayanauM vyavasqaataM~a tauTI Jaya Co. AoTlaa maaTo AavaI manaaovaRi<a ko Aavaa pagalaaAaonao ATkavavaa AtyaMta J#rI Co, Aa pagalaaAaonao gaunaanaI saJa ko ksaasa kho Co. ksaasanaao Aqa- Co gaunaogaarnaao paICao krInao taonaa krolaa kaya-naao badlaao Aapavaao. ksaasa maaM maanavaJatanaI PvaMtataanauM rhsya CupaayaolauM Co. 2:179.ho bauiwSaaLaI Anao samaJdar laaokao, tamaara maaTo ksaasamaaM PvananauM rhsya CupaayaolauM Co, taoqaI tamao kayadanauM saarI rItao paalana krao. parMtau, Aa ksaasa ko gaunaanaI saJa vyai>tagata QaaorNao na AapaI Sakaya. Aa sarkarnaI frJ Co. da.ta. Kaunanaa gaunaanaI saJanaa ivaYayamaaM paiva~akuAa-na kho Co ko 17:33.Anao Jao inadao-YanauM Kauna krI naaKavaamaaM Aavao taao taonaa vaarsadarnao AiQakar AapavaamaaM Aavyaao Co. parMtau tao maRtyaudMDmaaM Aitarok naa kro, AoTlaa maaTo ko Aonao madd krvaamaaM AavaI Co. AaJnaI pairBaaYaamaaM Aoma khI Sakaya ko Aavaa gaunaaAaomaaM sarkar Kaud paxakar banao Co. parMtau saJa hMmaoSaaM gaunaanaa pa`maaNamaaM haovaI Jao[Ao. badlaao laovaa maaTo na haovaI Jao[Ao. 10:27.Anao Jo laaokao gaunaa[ta kayaao- kro Co taonaI saJa taomanaa gaunaanaa pa`maaNamaaM haovaI Jao[Ao. Anao gaunaogaar taonaa kRtya ]par Sarma AnauBavataao haoya Anao taonaamaaM sauQaarao qavaanaI Sakyataa doKaataI haoya taao taonao xamaa AapavaI Jao[Ao. saurta ASSauramaaM Co ko. 42:40.saJa gaunaanaa pa`maaNamaaM J haovaI Jao[Ao 42:40.parMtau Jo vyaikta(gaunaogaarmaaM paecaataapanaa icanhao Jao[nao taonao) maaf krI do,Anao(Aavaa sauMdr kaya-qaI gaunaogaarnaI) sauQaarNaa kro, taao AovauM krvaavaaLaanao Allaah tarfqaI vaLatar maLaSao. nyaayanaI Ao paNa J#rta Co ko gaunaogaarnaI saJa gaunaogaarnao J maLao, AovauM nahIM ko gaunaao kao[ kro Anao taonaI saJa kao[ baIJanao AapavaamaaM Aavao. 6:165. Anao Jo gaunaao krSao tao J taonaI saJa BaaogavaSao, baIJao kao[ nahI. karNa ko Allaahnaa inayama pa`maaNao drok kaya- taonauM yaaogya pairNaama ]tpanna kro Co. Aama, samaaJmaaM taTsqa nyaayanaI vyavasqaa haovaI Ao paNa Aok sanaatana maUlya Co.taoqaI Aok maaomaInanaI frJ Co ko tao nyaaya pa`NaalaInao sahkar kro.
6.kao[naI JvaabadarI baIJao nahIM ]Zavao:

nyaayanaao Ao paNa takaJao Co ko drok vyai>ta paaotapaaotaanaI JvaabadarI Kaud ]Zavao, AovauM na haoya ko JvaabadarI kao[naI haoya Anao taonao paurI kao[ baIJao kro. 6:165.kao[ baaoJao }McakvaavaaLaao kao[ baIJanaao baaoJao nahIM }Mcako. Aa isawaMta Aovaao ivastaRta Aqa- Qaravao Co ko Jo Pvananaa drok xao~amaaM laagau paDo Co.
7.Anyaaya,AtyaacaarqaI maui>ta:

jyaaro nyaaya AaTlauM mahtvanauM maUlya khovaatauM haoya taao spaYT Co ko Anyaaya ko Atyaacaar koTlauM Karaba hSao. Aa ivaYayamaaM paiva~a kuAa-nao maa~a AoTlauM J naqaI k(uM ko tamaaro kao[naa ]par Atyaacaar ko Anyaaya na krvaao Jao[Ao, parMtau AoNao taao AoTlao sauQaI k(uM Co ko kao[naI ihMmata naa qavaI Jao[Ao ko kao[ tamaara ]par ko kao[ baIJa ]par Atyaacaar krI Sako. 2:279.naa kao[naa ]par Atyaacaar krao, naa kao[naa ]par Atyaacaar qavaa dao. Aa Aok sanaatana maUlya Anao Pvananaao ATla isawaMta Co. Aqavaa baIJa SabdaomaaM khIAo taao paaotaanaI AMdr AoTlaI Sai>ta paoda krvaI (Anao AovaI rItao AonauM vyavasqaataM~a sqaapavauM) ko kao[ AapaKaud Anao AtyaacaarInao paaotaanaao haqa ]ZavavaanaI ihMmata na qaaya. maa~a tamaarI iva#wmaaM J nahIM paNa kao[ paNa kmaJaor ko inaba-LanaI saamao paNa nahIM. AtyaacaarInaa Atyaacaarnao raokvaa maaTo kao[ rstaao na bacao taao yauw krvaanaI paNa paiva~a kuAa-na AnaumataI Aapao Co. 22:39.AtyaacaarI Jomanaa ]par Atyaacaar kro, taomanao AnaumataI AapavaamaaM Aavao Co taoAao paNa taonaa ivaraoQamaaM yauw kro. AoTlaa maaTo ko taomanaa ]par Atyaacaar qa[ r(ao Co.

Aama maaomaIna naa taao kao[naa ]par Julma,Atyaacaar ko Anyaaya kro Co,naa paaotao sahna kro Co Anao naa kao[naa ]par qavaa do Co. maaomaIna Sabdnaao Aqa- J qaaya Co ko AmananaI (SaaMita Anao salaamataInaI) KaatarI Aapavaa vaaLaao. Aama,Atyaacaar ko Anyaayanao ATkavavaao Ao paNa Aok sanaatanamaUlya Co.
8.[hsaana (AoTlao ko kao[naI ]Napanao

BarvaI): Jyaaro tamao kao[ maJurnao kao[ kama maaTo na>kI krao Anao tao AaKaao idvasa tao pa`maaNao kama kro Co taao tamao taonao taonaI paholaaMqaI inaQaa-rola maJurI caukvaI Aapaao Cao. Aa nyaaya Co. 6:153. tamao maapavaanaa Anao taaolavaanaa maapadMD sarKaa Anao nyaayaI raKaao, taomaaM vaQaaro ko AaoCuM kyaaroya naa krao parMtau jyaaro tamao JuAao Cao ko tao maJur paaotaanaI paurI mahonata krvaa CtaaM paNa AoTlauM naqaI kmaataao ko paaotaanaa pairvaarnaao gauJarao qa[ Sako, taao tamaara maaTo Ao paNa J#rI Co ko tamao taonaI Ao ]Napa paurI krao. taonao [hsaana khovaamaaM Aavao Co. [hsaananaao Aqa- qaaya Co huSnapaoda krvauM. huSna AoTlao ko sauMdrtaa Anao sauMdrtaa Ao saMtaulana ko sapa`maaNataa proportionnauM J baIJuM naama Co. taoqaI JonauM saMtaulana bagaDI Jaya taonauM frI saMtaulana krvauM Aqavaa ibaJa SabdaomaaM,kao[ vyai>ta paaotaanaa paurtaa pa`yatnaao CtaaM paaCLa rhotaao haoya taao taonaI Aa paaCLa rhI JvaanaI kmaInao ko ]Napanao paurI krvaI taonao [hsaana kho Co. Aama,[hsaana paNa Aok sanaatana maUlya Co, 16:90. Allaah tamanao Adla (nyaaya) Anao [hsaananaao (bannaonaao) AadoSa Aapao Co. nyaaya svayaM badlaao ko vaLatar maaMgao Co (AoTlao taomaaM baIJanaa hk paura krvaamaaM Aavao Co). parMtau [hsaanamaaM badlaao ko vaLatar laovaanaao pa`ena }Baao naqaI qataao. AoTlao [hsaananaa badlaa ko vaLatarnaI [cCa raKavaI Ao sanaatana maUlyanaao ivaraoQa ko paiva~a kuAa-nanaI ivaraoQaI ivacaarsarNaI Co. kuAa-nao kho Co ko 55:60.tamao kao[naa bagaDolaa saMtaulananao samataaola kyaao- Anao tao saMtaulana barabar qa[ gayauM, (tamao huSna paoda krvaanaao pa`yatna kyaao- Anao huSna paoda qa[ gayauM.) hvao taonauM vaQaaro vaLatar Saanau? Jao tamao Ao ivacaarqaI kao[naI ]par [hsaana kyau-M Co, ko tamanao taonaa badlaamaaM vaQaaro kM[k M parta maLaSao taao tao [hsaana naqaI. Aavaao [hsaana krvaanaI J#rta paNa naqaI. 74:6. vaQaaro laovaanaa [radaqaI kao[naa ]par [hsaana naa krao. tamaarao $iYTkaoNa Ao haovaao Jao[Ao ko 86:9. Amao tamaaraqaI na kao[ badlaao [cCIAo CIAo ko na AaBaar pa`staava. Aok vaata spaYT samaP laovaanaI ko jyaaro kuAa-na AaQaairta vyavasqaataM~anaI sqaapanaa qa[ gayaa baad Aa [hsaana AoTlao ko KaamaIAaonao paurI krvaanaI JvaabadarI svayaM vyavasqaataM~anao hstak rho Co, Jo samaaJnaI drok vyai>tanaI rbauibayata (paalanapaaoYaNa) maaTo Jvaabadar haoya Co, parMtau jyaaM sauQaI AovauM vyavasqaataM~a na sqapaaya, Aa JvaabadarI vyai>tagata QaaorNao Ada krvaanaI rho Co. vyavasqaataM~amaaM paNa Aa JvaabadarI vyai>ta tarf qaI J Ada qataI haoya Co paNa tao saamauihk rItao qaaya Co Anao taoqaI kao[ vyai>ta tarf qaI naqaI khovaataI. taoqaI baIJa laaokaonaI KaamaIAao Anao ]Napaao paurI krvaI Ao paNa Aok mahtvanauM sanaatana maUlya Co.Jo maaomaInanaI frJ Co.
9.kao[

vyai>ta baIJa kao[ vyai>tanaao gaulaama ko taabaodar na haoya,svataM~ataa. maaNasaa[naa AadrnauM inaiecata pairNaama Ao haoya Co ko kao[ vyai>ta baIJa vyai>tanaao gaulaama,paraiQana ko taabaodar na haoya. droknao samaana QaaorNao svataM~ataa pa`apta haoya. kuAa-nanaao Aa baabatamaaM spaYT inaNa-ya Co ko 3:79.kao[ paNa maaNasanao Aovaao AiQakar pa`apta naqaI qa[ Jtaao ko tao kao[ baIJa maaNasanao paaotaanaao hukma manavaravao,paCI tao Kaud Kaudanaao payagaMbar paNa koma naa haoya,Jonao KaudaAo iktaaba Anao sa<aa paNa koma naa AapaI haoya tao paNa baIJa laaokaonao Aoma naqaI khI Saktaao ko tamao Kaudanaa badlao maara gaulaama ko taabaodar banaI JaAao. samaaJnaa kao[paNa vyai>ta ko }Mcaa haod\dodarnao Ao vaatanaao AiQakar naqaI ko tao samaaJnaa kao[paNa vyai>tanao paaotaanaI marP pa`maaNao calaavao, Anao naa taao Qama-naI duinayaamaaM paNa kao[ vyai>tanao Ao AiQakar haoya Co, Kaudanaa nabaInao paNa Ao AiQakar naqaI ko tao kao[ baIJanao paaotaanaao hukma manaavao. drok vyai>tanaI svataM~ataa Anao Ao svataM~ataanaao Aadr Aok maULaBaUta Anao sanaatana maUlya Co, Jonaao kao[paNa saMJaogaaomaaM BaMga na qavaao Jao[Ao.
10.kayadanauM

paalana: Ao vaata spaYT Co ko kao[ samaaPk vyavasqaataM~a sqapaa[ ko TkI naqaI SaktauM, jyaaM sauQaI taonaa saByaao ]par koTlaIk mayaa-daAao lagaaDvaamaaM na Aavao. paiva~a kuAa-na kho Co Aa mayaa-daAao kayadanaI #Ao lagaaDvaamaaM AavaSao. Aa kayadaAao ko inayamaao

KaudanaI vahInaa AMtaga-ta na>kI qaSao. taoqaI Aalao [marana saurtanaI Jo Aayatanaao Aok Baaga ]par AapavaamaaM Aavyaao Co,tao AaKaI Aayatanaao Baavaanauvaad qaSao ko 3:79.kao[ paNa maaNasanao Aovaao AiQakar pa`apta naqaI qa[ Jtaao ko tao kao[ baIJa maaNasanao paaotaanaao hukma manavaravao,paCI tao Kaud Kaudanaao payagaMbar paNa koma naa haoya,Jonao KaudaAo iktaaba Anao sa<aa paNa koma naa AapaI haoya tao paNa baIJa laaokaonao Aoma naqaI khI Saktaao ko tamao Kaudanaa badlao maara gaulaama ko taabaodar banaI JaAao. taoNao taao AovauM khovauM Jao[Ao ko tamao baQaa (rbbaaina AoTlao ko)KaudanaI rbauibayatanaa (KaudaAo maanavaJatanaa paalanapaaoYaNa Anao ivakasanaao Jo kayak`ma Aapyaao Co taonao laagau krvaanaa) zMDaQaarI banaI JaAao, Anao Ao kaya- paNa Aa paiva~a paustak pa`maaNao krao, Jonaao tamao AByaasa krao Cao Anao Jonao AnauSarvaanaI AokbaIJanao iSaKaamaNa Aapaao Cao. AanaaqaI bao vaataao spaYT qa{ Jaya Co ko kao[ paNa maaNasanao ---paCI Balao taonao kayadao GaDvaanaI ko kayadao laagau krvaanaI sa<aa paNa koma na AapavaamaaM AavaI haoya, Aqavaa taonao KaudanaI tarfqaI nabauvata paNa koma na maLaI haoya---taonao Ao AiQakar naqaI ko tao ka[ baIJa maaNasanao taonaI marP manaavao. tao maa~a kayadanauM paalana krSao Anao kravaSao, baIJuM Ao ko Aa kayadaAaonaa maULaBaUta isawaMta maaNasao banaavaolaa nahI haoya paNa Kauda Wara inaiecata krolaa hSao. taoqaI paalana vaastaivaktaamaaM paalana Kaudanaa inayamaaonauM hSao, naa ko maaNasao Jatao banaavaolaa kayadaAaonauM. AoTlao ko Aok maaomaInanauM [maana AovauM haoya Co ko maaNasanao paaotaanaI marP pa`maaNao paaotanaa Pvana ivaSaonaa isawaMtaao GaDvaanaI CuT naqaI,tao kuAa-namaaM AavaI gayaa Co. maaNasa maa~a Aa isawaMtaaonao inayamaaonauM ko kayadanauM sva#pa AapaInao laagau krI Sako Co. Anao Aa kayada Anao inayamaaonauM paalana drok maaomaIna maaTo frJ Co. taoqaI Aovaa saamaaPk vyavasqaataM~amaaM maa~a kayadanauM SaaYana hSao maaNasanauM nahIM, Anao Ao kayada KaudaAo Aapaolaa ATla isawaMtaao pa`maaNao hSao.taoqaI J khovaamaaM AavyauM Co ko 7:3.Jo tamaara paalanahar tarfqaI tamanao AapavaamaaM AavyauM Co taonauM AnauSarNa krao, Aonaa isavaaya tamaara baIJa kao[ maddgaar, ihtaocCu, saMrxaknauM AnauSarNa naa krao. Aa inayamaaonaao Amala samaaJnaa drok vyai>ta ]par samaana QaaorNao qaSao.kao[ maaoTI hista paNa taomaaMqaI baakata nahI rho. AoTlao sauQaI ko Kaud payagaMbar ko Jonaa maaQyamaqaI Allaahnaa inayamaao laaokaonao maLao Co tao paNa Aa mahana vaastaivaktaanaI Jahorata krtaaM kho Co ko, 46:9.hMu Aonaa isavaaya ko Jo maara ]par vahI krvaamaaM Aavao Co, baIP kao[ vastaunauM AnauSarNa naqaI krtaao. Anao Aama tao kho Co ko 6:163.huM Kaudanaa inayamaaonaao saMpaUNa- svaIkar krvaamaaM saaOpa`qama CuM. AoTlao payagaMbar saaOqaI paholaaM Aa inayamaaonauM paalana kro Co Anao paCI baIJa laaokao paasao taonauM paalana kravao Co. Aama kao[ vyai>ta kao[ baIJa vyai>tanaI gaulaama ko taabaodar naqaI haotaI. ivavaadaspad baabataaonaa caukada Kaudanaa paiva~a paustaknaa AaQaaro krvaamaaM Aavao Co, Jonaao Amala baQaa laaokao maaTo samaana QaaorNao qaaya Co. 5:44.Jo Kaudanaa paiva~a paustak pa`maaNao caukada naqaI Aapataa, tao laaokao J kafIr Co. Aama Kaudanaa inayamaaonauM paalana krvauM Anao kravavauM sanaatana maUlya Co.
11.drok kaya-nauM

pairNaama: kayada ko inayamanaa paalananaao Aqa- Ao Co ko drok vyai>tanauM drok kama pairNaama ]tpanna kyaa- vagarnauM naa rhI Jaya. saara kaya-nauM saa#M pairNaama ]tpanna qa[ Jaya Anao Karaba kaya-naI saJa maLaI Jaya. (saara kama AoTlao Kaudanaa inayamaao pa`maaNaonaa kaya-, Anao Karaba kaya-naao Aqa- Co Aa inayamaaonaao BaMga krvaao). samaaJ Aa hotau maaTo Adalata Anao paaolaIsanaI vyavasqaa kro Co, parMtau Jo KaudaAo sanaatana maUlyaao sauinaiecata kyaa- Co taonaI vyavasqaa Ao Co ko kao[nauM kao[ kama, paCI Balao tao paaolaIsanaI naJrqaI Aaozla J koma naa rhI gayauM haoya, kao[paNa pairisqaitamaaM paaotaanauM yaaogya pairNaama ]tpanna kyaa- vagar na rhI Sako. taonauM khovaanauM Ao Co ko ba`|aMDnaI Aa mahana Anao ivasmayamakarI maSaInarI Aa J hotau maaTo kaya-SaIla Co ko drok kaya- paaotaanauM saacauM pairNaama ]tpanna krtauM rho. 45:22.KaudaAo Avakasa Anao paRqvaInao vaastaivaktaamaaM banaavyaa Co, Anao Ao hotau maaTo banaavyaa Co ko drok vyai>tanao taonaa kaya-naao yaaogya badlaao maLaI Jaya, Anao taomaaM kao[ paNa pa`karnaI vaQaGaT naa qaaya. Aanao Kaudanaao kanaunao makafatao Amala AoTlao ko badlaa ko vaLatarnaao inayama kho Co, JonaI pakDmaaMqaI (sqaULa kayaao- taao Aok tarf) )dyanaa ivacaarao Anao $iYTnaI caaorI paNa bacaI naqaI SaktaI. 40:19.tao $iYTnaI caaorI Anao dIlanaa rhsyaaonao paNa JaNao Co, AoTlao

Jo vyai>ta Aok parmaaNauM barabar paNa Kaudanaa inayama pa`maaNao kama kro Co. taonauM sauMdr pairNaama taonaI saamao AavaI Jaya Co, Anao Jo parmaaNauM barabar paNa Kaudanaa inayamanaao BaMga kro Co tao taonauM pairNaama taonaI saamao AavaI Jaya Co. Aa ivaYayamaaM Kaud payagaMbarnao paNa CuT naqaI. saura yaunausamaaM payagaMbarsaahobanao paNa khovaamaaM AavyauM Co ko tamao Ao Aolaana krI dao ko 10:15.Jao huM paNa Aa vahInauM }llaMGana k#M taao manao paNa Kaudanaao gazba pakDSao, Anao huM taonaI pakDqaI Kauba D#M CuM. Kaudanaa kanaunao makafata ko Kaudanaao vaLatarnaa inayamanaI pakD GaNaI saKata Co. 85:12.Aa inayamanao AaQaaro kyaaroya AovauM naqaI qatauM ko kao[naI mahonata baokar Jaya. 3:194.Allaah tamaaramaaMqaI kao[ kama krvaavaaLanaa kamanao vyaqa- naqaI Jvaa dotaao, tao s~aI haoya ko pau#Ya. 4:194.kao[naa vaLatarmaaM Jra paNa AaoCuM krvaamaaM naqaI AavatauM ko naa AovauM qaaya Co ko kao[nao kao[ paNa Jatanaa kayaao- Anao pa`yatnaao vagar kM[ AapaI dovaamaaM AavatauM haoya. 53:39.kao[ paNa maaNasanao taonaa pa`yatnaao vagar kM[ naqaI maLatau. taoqaI drok kaya-nauM yaaogya pairNaama maoLavavauM Ao paNa sanaatana maUlya Co.
99:7-8. 12.samaaPk nyaayataM~a:

AapaNao ]par JaoyauM taoma Kaudanaa nyaayataM~amaaM drok kaya- paaotaanauM yaaogya pairNaama ]tpanna kro J Co. jyaaM sauQaI maaNasao sqaapaolaa AdalataI nyaayataM~anaao saMbaMQa Co, taonaa maaTo Juda sanaatana maUlyaao AapavaamaaM Aavyaa Co. Jovaako 2:42.JaNaI Jao[nao satyanao kyaaroya CupaavavauM na Jao[Ao. 2:42.satya Anao JUZnaI kyaaroya BaoLasaoLa na krvaI ko naa taomaaM Ba`ma paoda krvaao ko naa AQa-satya baaolavauM. 2:283.saaxaI-pauravaaAaonao kyaaroya naa CupaavavaamaaM Aavao 4:135.ho sanaatana maUlyaao ]par _@ivaevaasa raKavaavaaLaaAao! tamao hMmaoSaaM nyaayanaa zMDaQaarI banaInao rhao,saaxaI maa~a Allaahnaa paxamaaM (naa vaadInaa ko naa pa`itavaadInaa) Aapaao. paCI Balao tao tamaara paaotaanaa iva#wmaaM ko tamaara maabaapanaI iva#wmaaM ko tamaara sagaavhalaanaI iva#wmaaM, paCI tao garIba haoya ko AmaIr(AamaaM kao[nao paNa CuT naa Aapaao), kao[naa paNa iva#wmaaM koma na Jaya. AoTlaa maaTo ko Kaudanaao hk Aa laaokaonaI sarKaamaNaImaaM kao[paNa saMJaogaaomaaM tamaara ]par vaQaaro Co. Jao Jao! kyaaMk AovauM na qaaya ko tamaarI AMgata laagaNaIAao Anao maanyataaAao nyaayanaa maaga-maaM AaDo Aavao. Jao tamao saaxaI pauravaa taaoDvaa, maraoDvaa ko forvavaanaI kaoiSaYa krI, taao Ao vaata tamaaro samaP laovaI Jao[Ao ko Kauda (naao vaLatarnaao inayama) tamaara drok kaya-nao saarI rItao JaNao Co. (tamao taonaI Adalatanao CotarI naqaI Saktaa ko naa tamao taonaaqaI bacaInao kyaaMya J[ Sakao Cao). 4:105.gaunaogaaraonaI vaiklaata naa krao. 4:106.Jo laaokao paaotaanaI Jata Aqavaa paaotaanaa laaokao saaqao Apa`maaiNaktaa Aacaro taomanaI vakIlaata naa krao ko naa gaunaogaarnao AaSarao Aapaao, 28:17.>yaaroya gaunaogaaraonaa maddgaar naa banaao taoqaI duinayaamaaM nyaayanauM vyavasqaataM~a sqaapavauM AoTlao ko taonaI sqaapanaa Anao taonaa Aistatvanao TkavaI raKavaa saMpauNa- madd krvaI Ao paNa Aok sanaatanamaUlya Co.Jo maaomaInanaI frJ Co.
13.kayadanauM

paalana kravavauM: samaaJnaa drok vyai>tanaI Anao Kaud kuAa-na AaQaairta samaaPk vyavasqaataM~anaI frJ Co ko droknao Kaudanaa kayadaAao pa`maaNao vata-vaanaao AadoSa Aapao Anao kayadao taaoDvaaqaI raoko. 3:109.tamao Aok EaoYZ ]mmata Cao Jonao samaga` maanavaJatanaa Balaa maaTo AistatvamaaM laavavaamaaM AavaI Co. tamaarI frJ Ao Co ko tamao baQaanao Jo satya Co (Kaudanaa inayamaao pa`maaNao) tao pa`maaNao vata-vaanaao AadoSa Aapaao, Anao kayadanaao BaMga qataaM ATkavaao. taoqaI Aavaa samaaJnaI rcanaa krvaI sanaatana maUlya Co.
14.kayadao Anao vyavasqaanaI JaLavaNaI krvaamaaM Aavao Anao

Ba`YTacaar raokvaamaaM Aavao: samaaJmaaM AMQaaQauMQaI ko Avyavasqaa saJ-vaI ko Kaudanaa inayamaaonaao BaMga krvaao, taonao kuAa-nanaI pairBaaYaamaaM fsaad kho Co, tao

Kauba maaoTao gaunaao Co. 2:205.(tamao Ao vyai>tanao paNa JaoSaao) jyaaro tao sa<aa saMBaaLaSao taao doSamaaM Avyavasqaa ko Ba`YTacaar saJ-Sao. tao laaokao paaotao saaOpa`qama baMQaarNa Anao kayadaAaonao Aok baaJu maukInao, sarmauKatyaar ko AapaKaud banaInao paaotaanaI marP pa`maaNao laaokaonao calaavaSao, Anao taonaI doKaadoKaImaaM baIJa laaokao paNa kayadanaao BaMga krvaanauM Sa# krI doSao. taon auM pairNaama Ao AavaSao ko laaokaonaa manamaaMqaI kayadanaao Aadr inakLaI JSao. Aovaa laaokao maaTo Aokdma saKata saJa Co (5:33). Aama kayadao Anao vyavasqaanaI JaLavaNaI ko Ba`YTacaarnao raokvaao Ao sanaatana maUlya Co
15.parspar

salaahsaucananaa AaQaaro vyavasqaataM~a calaavavauM: ivaevamaaM saacaa vyavasqaataM~anaI frJ Ao Co ko tao sanaatana maUlyaaonao laagau kro Anao taonaao Amala kravao. parMtau sanaatana maUlyaao maaoTBaagao maULaBaUta isawaMtaaonaa sva#pamaaM haoya Co. Aa isawaMtaaonao kayaa-nvaIta krvaa maaTo drok sqaLa, samaya Anao saMJaogaao o pa`maaNao tao vyavasqaataM~anaa saByaaoAo Aa maULaBaUta isawaMtaaonaI AMtaga-ta rhInao naIitainayamaaonaI rcanaa krvaI paDo.kuAa-na kho Co ko Aa kaya- paNa kao[ Aok vyai>tanao saaoMpavaamaaM na Aavao, parMtau laaokaonaa pa`itainaQaIAaonaa parspar ivacaar ivamaYa-qaI qavauM Jao[Ao. 42:38.taoAao paaotaanaa vyavaharao parspar salaah saUcanaqaI inaiecata kro Co. AoTlao sauQaI ko Kaud payagaMbarnao paNa Aa pawitaqaI par naqaI raKyaa. taomanao paNa khI dovaamaaM AavyauM ko 3:158.vyavaharaomaaM taomanaaqaI ivacaar ivamaYa- krao. taoqaI vyavasqaataM~amaaM parspar ivacaarivamaYa- paNa Aok sanaatana maUlya Co. parMtau AhIM Ao vaata Kaasa QyaanamaaM raKavaanaI ko kuAa-na pa`vata-maana laaokSaahI pawita ko JomaaM 51% mata maoLavaInao krvaamaaM Aavaolaao kao[paNa inaNa-ya 49% matavaaLaaAao maaTo svaIkarvaao J#rI qa[ paDo Co ko taomanaa ]par qaaopaI dovaamaaM Aavao Co taonauM samaqa-na naqaI krtauM. parMtau tao Aa ivacaarivamaYa-naao hotau kuAa-namaaM vaNa-vaolaa sanaatana maUlyaao Wara na>kI krolaI saImaamaaM rhInao raoJbaraoJnaa naIitainayamaao GaDvaa maaTo hSao. Aqaa-ta Aa sanaatana maUlyaao kuAa-na AaQaairta vyavasqaataM~amaaM Aovaa maULaBaUta isawaMtaao ko laaokaonaa baMQaarNaIya h>kao ko frJaonauM sva#pa QaarNa kro Co,Jo forfarnao paa~a naqaI haotaa.taonauM paalana frPyaata Co.
16.vyavasqaataM~anaI lagaama Ayaaogya

laaokaonao saaoMpavaI naa Jao[Ao: saacaa vyavasqaataM~amaaM AiQakar Aovaa laaokao paasao haoya Co Jo vyavasqaataM~anaa saaQanaao Anao saMpai<anaa saMrxak haoya Co. taoqaI Ao Kauba J#rI Co ko Aa sa<aanaI Amaanata Aovaa laaokaonao J saaoMpaavaI Jao[Ao ko Jo taonao laayak haoya, tao Ayaaogya laaokaonaa haqamaaM na JvaI Jao[Ao 4:58.Kauda tamanao Ao inayamanaI taaikd kro Co ko tamao Amaanatanao Ao laaokaonao saaoMpaI dao Jo taonao yaaogya haoya, Anao laaokaomaaM jyaaro caukadao Aapaao taao tao hMmaoSaaM nyaayasaMgata Aapaao. yaaogya laaokaonao J vyavasqaa saaoMpavaI Ao paNa Aok sanaatana maUlya Co.
17.rIJk paurao

paaDvaanaI JvaabadarI samaaJ ]par Co: rIJk AoTlao PvananaI maULaBaUta J#iryaataao. samaaJ ko vyavasqaataM~anaI sqaapanaanaa maULaBaUta hotauAaomaaM Ao paNa Co ko tao taonaa drok saByanaa PvananaI maULaBaUta P#iryaataao paurI paaDvaanaI JvaabadarI lao. 11:6.paRqvaI ]par kao[ Pva Aovaao naqaI Jonaa irJknaI JvaabadarI Kauda ]par na haoya. kuAa-na kho Co ko Jo vyavasqaataM~a Kaudanaa inayamaaonao laagau krvaa maaTo AistatvamaaM Aavao Co, tao Ao tamaama JvaabadarIAaonao paNa paaotaanaa maaqaa ]par la[ lao Co Jonao KaudaAo paaotaanaI JvaabadarIAao gaNaavaI Co. AavauM vyavasqaataM~a Ao tamaama vyai>taAaonaI ko Jo taonaI JvaabadarImaaM Aavao Co taomanao Kauda vataI paaotaanaa tarfqaI Ao KaatarI Aapao Co ko: 6:152.Amao tamaarI Anao tamaara saMtaanaaonaa PvananaI maULaBata J#iryaataao paurI krvaanaI JvaabadarI la[Ao CIAo. irJknaI vyaaKyaamaaM SaairrIk paalanapaaoYaNa Anao maanavaIya Sai>taAaonaa ivakasanaa saaQanaao Anao s~aaotaao baQauM AavaI Jaya Co. kuAa-nanaI pairBaaYaamaaM taonaa maaTo ivastaRta Aqa- Qaravataao Sabd zkata ]payaaogamaaM Aavyaao Co, Jonaao Saaibdk Aqa- ivakasa ko vaRiw qaaya Co. [taaAo zkata AoTlao samaga` maanavaJatanao ivakasanaa saaQanaao paura paaDvaa. Anao Ao kuAa-na AaQaairta vyavasqaataM~anaI pa`qama frJ Co. 22:41.Aa Ao laaokao Co Jomanao jyaaro paRqvaI ]par AiQakar pa`apta qaSao, taao taoAao salaatanaI sqaapanaa krSao Anao maanavaJatanaa ivakasanaa saaQanaao paura paaDSao. taoqaI, tamaama laaokaonaa irJknaI JvaabadarI samaaJnaa vyavasqaataM~a maaTo Aok sanaatana maUlya Co, taonao kao[paNa saMJaogaaomaaM

naJr AMdaJ naa krI Sakaya Anao Ao JaovauM maaomaInanaI frJ. rIJknaa s~aaota: Jo vyavasqaataM~a AaTlaI maaoTI JvaabadarI paaotaanaI ]par lao, taao Ao J#rI Co ko irJknaa s~aaota taonaa AiQakarxao~amaaM rho. taoqaI irJknaa s~aaota AoTlao ]tpaadnanaa s~aaota maaTo spaYT SabdaomaaM khI dIQauM ko. 2:29.Kauda Ao Co JoNao Jo paNa kM[ JmaInamaaM Co, taonauM tamaara baQaanaa fayada maaTo saJ-na kyau-M Co. AoTlao ko AoTlaa maaTo saJ-na kyau-M Co ko tamao baQaa taonaaqaI saMtaaoYa maoLavaao, AoTlaa maaTo nahIM ko koTlaak laaokao ko samauh taonaa ]par kbaJao krInao baosaI Jaya. baIP JgyaaAo Co 8:10.Ao spaYT Co ko Amao tamanao paRqvaI ]par AiQakar Aapyaao Co, Anao taonaamaaM tamaara baQaa maaTo Pvana J#iryaatanaa saaQanaaonauM saJ-na krI dIQauM Co. Aa saaQanaao 41:10.baQaa J#iryaatamaMdaonao samaana QaaorNao maLavaa Jao[Ao. AoTlao Aa Pvana J#iryaatanaa saaQanaao laaokaonaI J#iryaataao paurI krvaa maaTo saJ-vaamaaM Aavyaa Co. taoqaI taonaI vyavasqaa AovaI rItao qavaI Jao[Ao ko kao[ vyai>ta taonaaqaI vaMcaIta na rho. taoqaI rIJknaa s~aaotaao samaga` maanavaJata maaTo samaana QaaorNao pa`apya rho tao JaovauM Ao paNa sanaatana maUlya Co.
18. 19.J#rtaqaI vaQaaranauM:

irJknaa saaQanaao Anao s~aaotaaonao AMgata maailakImaaM la[ Sakataa naqaI. parMtauM, Jo kao[naI paasao taonaI paaotaanaI J#iryaataqaI vaQaaro saaQanaao haoya taonao paNa maanavaJatanaa Balaa Anao klyaaNa maaTo samaipa-ta krI dovaa Jao[Ao, JoqaI samaaPk vyavasqaataM~a taonao Ao Qyaoya maaTo paaotaanaa ]payaaogamaaM laavaI Sako. 2:219.tamanao pauCo Co ko (Amao AmaarI kmaaNaImaaMqaI) koTlaa pa`maaNamaaM (baIJaAaonaa Balaa Anao klyaaNa maaTo) AapaIAo? taomanao khI dao ko JoTlauM paNa J#rtaqaI vaQaaro haoya tao baQauM. taoqaI vyai>tanaI paaotaanaI J#iryaataqaI vaQaaro saMga`h naa krvauM Ao paNa Aok sanaatana maUlya Co. Aa sanaatana maUlyaao ]par ivaevaasa raKavaavaaLaaAaonaI halata AovaI hSao ko taomanaI J#rtaqaI vaQaaro Qana Anao Pvana J#iryaatanaa saaQanaaonao baIJa laaokaonaa paalanapaaoYaNa maaTo samaipa-ta krI doSao, Anao taonaa badlaamaaM taomanaa tarfqaI kao[ vaLatarnaI Apaoxaa nahI haoya, AaBaarnaI paNa nahI. taoAao taomanao khI doSao ko 76:9.Amao tamaara maaTo Jo PvanaJ#iryaatanaa saaQanaao paura paaDIAo CIAo, taomaaM Amaarao kao[ AMgata fayadao naqaI. Amao maa~a Kauda maaTo AavauM krIAo CIAo, Aonaa badlaamaaM Amanao tamaarI paasaoqaI kao[ vaLatarnaI Aapaoxaa naqaI ko naqaI tamaara AaBaar pa`staavanaI Kaovanaa.
20.rbauibayata:

Amao AoTlaa maaTo AavauM krIAo CIAo ko baIJa laaokaonauM paalanapaaoYaNa AoTlao ko rbauibayata paNa Aok sanaatana maUlya Co, Jonaa ]par Amaa#M [maana Co Anao AonaaqaI svayaM AmaarI Jata ko Aatmaa maJbauta banao Co Anao ivakasa paamao Co, AoTlaa maaTo kuAa-namaaM Co ko 2:265.taonaaqaI taomanaI naF\sa (Jata ko Aatmaa) _@taa pa`apta kro Co.
21.caair~ya-SaIlanauM

rxaNa. kuAa-na pa`maaNao caair~anauM rxaNa paNa Aok sanaatana maUlya Co, caair~anauM rxaNa AoTlao s~aI ko pau#Yanaao Jaitaya saMbaMQa maa~a lagna ko inakahnaI svaIkRta pa`NaalaImaaM J haovaao Jao[Ao. Aa isavaayanaa Jaitaya saMbaMQaaonao Pnaa ko vyaiBacaar gaNavaamaaM Aavyaa Co, Jonaa naPk paNa JvaaqaI raokvaamaaM Aavyaa Co. 17:32.Anao vyaiBacaarnaI naPk paNa naa JaAao, Aa AnaOitak kaya- Co, Anao Aokdma Karaba maaga-. Jo Aa kama krSao taonao saJa AapavaamaaM AavaSao (24:2). inakah pauKta s~aI Anao pauKta pau#YanaI parspar svaIkRitaqaI qataa krarnauM naama Co. s~aInaI svaIkRita vagar baLaJbarIqaI taomanaa maailak banaI Jvaanao inakah naqaI khI Sakataao(4:19).Ao tamaara maaTo hlaala naqaI ko tamao s~aIAaonaa baLaJbarIqaI maailak banaI JaAao. inakahnaao hotau maa~a JaitayavaRi<aAaonaa saMtaaoYanaao J naqaI, paNa parspar pa`oma, laagaNaI, caair~anaa saMbaMQaao rcavaanaao Co. (30:21)AoNao tamaara maaTo Kaud tamaara JinanamaaMqaI JaoDIAao banaavaI, JoqaI tamao taomaaM sauKa SaaMita pa`apta krI Sakao, Anao AoNao tamaaramaaM pa`oma Anao rhmatanaI laagaNaI ]tpanna dIQaI. Jao paitapatnaImaaM Aa halata na rho taao Aa krar taaoDI Sakao Cao (taonao talaak kho Co). 24:33.Jo vyai>tanauM lagna na qa[ Sako tao saMyaMmaqaI kama lao, Anao paaotaanaa caair~anaI rxaa kro. 25:69.JaitayasaMbaMQaaomaaM duracaarqaI vyai>tanaI Sai>taAaomaaM,kabaolaIyatamaaM paDtaI Aavao Co.

Aa ivaYayamaaM paiecamanaao Aok AByaasau J.D.UNWIN taonaa ivaeva ivaKyaata paustak SEX AND CULTURE maaM Ao taarNa ]par Aavao Co ko kao[ kaoma ko doSamaaM vyaiBacaar vaQaI Jaya taao tao kaoma, Jaita ko doSanauM koTlaak samaya paCI AoTlao ko ~aNa pao@IAao Aqavaa saao varsanaa samayagaaLaa paCI paDtaI ko patana Sa# qa[ Jaya Co. Aama, caair~a ko SaIlanauM rxaNa paNa Aok sanaatana maUlya Co.
22.samaga`

maanavaJata AokJ ]mmata (Jaita) Co: AagaLa Ao vaata AavaI caukI Co ko tamaama maaNasaaonaI ]tpai<a Aok PvamaaMqaI qa[ Co (4:1).Aonaao Aqa- Ao Co ko baQaa maaNasaao AokJ Jaitanaa saByaao Anao Aok J vaMSavaRxanaI DaLaIAao Co. taoqaI samaga` maanavaJaitanaa laaokaoAo Aok J kaoma ko ibaradrI banaInao rhovauM Ao Pvananaao Qyaoya haovaao Jao[Ao.kuAa-na kho Co 10:19.samaga` maanavaJata Aok kaoma htaI, taonaa paCI taonaamaaM taomaNao parspar mataBaod }Baa krI dIQaa. kaomaao Anao doSaaomaaM vahoMcaayaolaa maaNasaaonao Aok ]mmata, kaoma ko doSa (ivaeva baMQautva) banaavavaanaI rIta Ao Co ko Aa baQaanaa maaTo Aok samaana naIitainayamaao ko AacaarsaMihMtaa haoya. Jonao AaJnaI parIBaaYaamaaM one world government kho Co. paiva~a kuAa-nao paaotaanao samaga` maanavaivaeva maaTo samaana AacaarsaMihMtaa tarIko pa`stauta kyau-M Co. 10:57.ho maanavaJata! inaSaMdoh, tamaara paalanahar tarfqaI tamaara maaTo Aok AacaarsaMihMtaa AavaI caukI Co. taoqaI samaga` maanavaJatao PvananaI Aa AacaarsaMihMtaa pa`maaNao Aok kaoma ko ]mmata banaInao rhovauM paNa sanaatana maUlya Co.
23.maanavaJata maaTo fayadakark:

Balaa[ Anao klyaaNanaa kayaao-nao paxaao, samauhao, doSaao Anao JaitaAaonaa vaaDaAaomaaM isamaIta krI dovaa Ao sanaatana maUlyaaonaI maULaBaUta ivacaarsarNaIqaI tad\dna iva#w Co. paiva~a kuAa-na pa`maaNao Ao kaya- J baakI rhI Sako Co Jo samaga` maanavaJaitanaa Balaa maaTo krvaamaaM Aavao, tao spaYT rItao JNaavao Co ko 13:17.paRqvaI ]par tao J icarsqaayaI rhoSao Jo samaga` maanavaJatanaa fayada maaTo hSao. sahkar taonaa maaTo tao pa`qama pagalauM Ao saucavao Co ko baQaa maaNasaao rMga, kuLa, Jaita Anao doSanaa BaodBaava BaulaInao, 5:2.Aovaa kayaao-maaM sahkar kro Jo maanavataa maaTo fayadakark Anao sanaatana maUlyaaonaa paalanamaaM madd#pa haoya Anao Aovaa kayaaomaaM AokbaIJanaao sahkar na kro Jo maanavataa maaTo naukSaanakark Anao JonaaqaI inayama ko kayadanaao BaMga qataao haoya.
24.Juda[

ko AlagataanauM QaaorNa: Aovaa laaokao Jo kayada Anao inayamaaonauM Aadr kro Co Anao Aovaa laaokao Jo taonaao BaMga kro Co, taomaaM Aok spaYT tafavata haoya Co. Aama kuAa-na samaga` maanavaJatamaaM tafavata ko AlagataanauM QaaorNa Ao pa`maaNao nakkI kro Co ko Jo laaokao KaudaAo sauinaiecata krolaa sanaatana maUlyaaonaao svaIkar kro Anao taonaao Aadr Anao Amala paaotaanaa Pvananaao Qyaoya banaavaI lao, tao Aok kaoma ko Jaitanaa laaokao Co, Anao Jo laaokao taonaao [nakar kro Anao paaotaanaa Jatao banaavaolaa QaaraQaaorNaao pa`maaNao Pvana Pvao tao baIP kaoma ko Jaitanaa laaokao Co. pa`qama Jo pa`kar vaNa-vavaamaaM Aavyaao Co taomanao maaoimana (maanavaavaaLaa)kho Co, Anao baIJa pa`karnaa laaokaonao kaifr ([nakar krvaavaaLaa) kho Co. kuAa-na AnauSaar Aonaa isavaaya AlagataanauM baIJuM kao[ QaaorNa svaIkaya- naqaI. Aonao halanaa JmaanaanaI pairBaaYaamaaM IDEOLOGY kho Co. taoqaI kuAa-na pa`maaNao kaoma ko JaitanaI AaoLaKanaao AaQaar Aa[DIyaaolaaoP Co. rMga, kuLa, vaMSa, BaaYaa, doSanaa tafavata maaNasaaomaaM BaodBaavanauM karNa naqaI banaI Saktaa. tafavata Alagataa ko mataBaodnauM Aa QaaorNa Kaud Aok sanaatana maUlya Co. taoqaI 64:2. Allaah Ao Co JoNao tamanao baQaanao paoda kyaa-, tamaaramaaMqaI koTlaak kafIr qa[ gayaa Anao koTlaak maaoimana.
25.dIna

maaM baLaJbarInao kao[ Avakasa naqaI: kao[paNa vyai>tanao kuAa-nanaa sanaatana maUlyaaonaao svaIkar krvaa maaTo baaQya naqaI krI Sakataao. maanavauM ko naa maanavauM, svaIkar ko AsvaIkar Ao maaNasanaa mananaa inaNa-yanauM naama Co. Jo inaNa-ya raPKauSaIqaI laovaayaolaao naa haoya tao inaNa-ya Jo tao vyai>tanaao inaNa-ya na khI Sakaya. inaNa-ya Ao Co Jo vyai>ta paaotaanaI marPqaI lao. taoqaI dIna ko sanaatana maUlyaaonaI baabatamaaM baLaJbarI naqaI krI SakataI. 2:256.dInanaI baabatamaaM kao[ baLaJbarI naqaI, saacaao maaga- Anao KaaoTao maaga- (vahInaa AaQaaro) sauinaiecata qa[ caukyaao Co. AoTlao Jonao Jo maaga- yaaogya laagao tao svaIkarI lao.

khI dao ko Ala h>k (sanaatana satya) tamaara paalanahar tarfqaI AavaI cau>yauM Co, JonaI [cCa haoya tao Apanaavao Anao JonaI [cCa na haoya tao naa Apanaavao. Jo Aa sanaatana satyanao ApanaavaSao tao taonaa saara pairNaamaaoqaI laaBaainvata qaSao, Anao Jo taonaao AsvaIkar krInao baIP pawita ]par Amala krSao tao taonaa naukSaananaao saamanaao krSao. Aa AsvaIkar krvaavaaLaanaI (kafIrnaI) iva#w maa~a Ao vaata ]par ko taomaNao Aa pawitanaao AsvaIkar kyaao- Co AoTlao ko taomaNao [slaama isavaayanaa Qamaao-nao koma Apanaavyaa Co, kao[ paNa pa`karnaI kaya-vaahI naqaI krI SakataI. maa~a AoTlauM J nahIM ko taomanao naukSaana qaaya taovauM kao[ kaya- krvaamaaM nahIM Aavao, parMtau taomanao Qaaima-k svataM~ataa AapavaamaaM Aavao Co. Anao taomanaa pauJasqaLaaonaI saurxaa kuAa-nanaa AnauyaayaIAaonaI AoTlao ko maaomaInaaonaI JvaabadarI Co.tao ivaYayamaaM kuAa-na kho Co 22:40.Jao Kauda Aok samauhnaI madd Anao saurxaa baIJa samuahqaI na kravataao taao Ka`IstaIAaonaa dovaLa, sanyaasaIAaonaa maZ, yahudIAaonaa paUJasqaLa Anao mausalamaanaaonaI masPdaonao ko JomaaM Kaudanaa inayamaaonao satata QyaanamaaM raKavaamaaM Aavao Co, baQaa naYT qa[ Jtaa. taoqaI Jo laaokao mauislama naqaI taomanaa Qama-sqaLaaonaI saurxaanaI JvaabadarI mausalamaanaaonaI Co. maa~a taomanaa Qama-sqaLaaonaI saurxaa J nahIM paNa taomanaa Jana, maala, [jJta, Aaba#, SaIla, tamaama vastaunaI saurxaa.Anao Aa laaokao paNa Ao tamaama maULaBaUta AiQakarao samaana QaaorNao maoLavaSao Jo maaNasa haovaanaa karNao taomanao sanaatana maUlyaaonaa AaQaaro maLao Co. Ao vaata spaYT Co ko Aa ivaYayamaaM kao[naa ]par kao[paNa pa`karnaI baLaJbarI krvaamaaM nahIM Aavao(naa taao SaarIrIk baLaJbarI ko naa maanaisak dbaaNa) ko taoAao [slaama Apanaavao ko kao[ baIJao Qama- Apanaavao. Aama Aa paNa Aok sanaatana maUlya Co ko vyai>ta paaotaanaI marP pa`maaNao Pvanapawita Apanaavao, Jonaao Aadr kao[paNa saMJaogaaomaaM qavaao Jao[Ao.
18:29.taomanao

sava-EaoYZ Anao sauMdrtama naama ko gauNaao AapaNao paiva~a kuAa-namaaM vaNa-vavaamaaM Aavaolaa koTlaak maaoTa maaoTa sanaatana maUlyaao ivaYao saMxaopamaaM ivavarNa JaoyauM. maULavaata Ao Co ko sanaatana maUlyaaonauM ]d\gamasqaana KaudanaI Jata Co. kuAa-naokrImamaaM Kaudanaa gauNaaonao Jo sauMdr rItao vaNa-vyaa Co taonao QyaanaqaI JaovaamaaM Aavao taao maaoTaBaaganaa (isavaaya ko Aovaa pa`karnaa Jovaa ko huvala Avvalau valaAaKaI#) sanaatana maUlyaao Aovaa Co Jonao maaTo kuAa-nao AlaAsmaa AlahuSnaa pairBaaYaanaao ]payaaoga kyaao- Co. Kaudanaa gauNaaonao Aok QaaorNa tarIko svaIkarInao maaNasa paaotaanaI AMdr Aok maaNasa tarIkonaI saImaamaaM Sa>ya haoya taoTlaa tao gauNaaonao ivaksaavao, Ao dInanaao hotau Anao Pvananaao Aqa- Co. Joma Joma maaNasanaI Jata ko AatmaamaaM _@taa ]tpanna qataI JSao taoma taoma taomaaM Aa gauNaao AoTlao ko sanaatana maUlyaaonaao ]d\Bava qataao JSao. mado- maaomaIna Ao Co JonaamaaM Aa gauNaao AapaaoAapa doKaataa haoya Anao Aavaa laaokaonaa hstao kuAa-na AaQaarIta samaaJnaI rcanaa qaaya Co. tamao Jra ivacaar krao ko maanava ivaevamaaM Aovaa pa`karnaao samaaJ sqapaa[ Jaya JomaaM sanaatana maUlyaaonaao Aadr AMta:krNaqaI qaaya Anao taonao kao[paNa saMJaogaaomaaM haqamaaMqaI CaoDvaamaaM na Aavao taao Aa duinayaa kovaI JnnatamaaM badlaa[ JSao. Aa JnnatamaaM drok vyai>tanao Ao vaatanaI KaatarI hSao ko taonaI saaqao sanaatana maUlyaao isavaayanaI kao[ vata-Nauk krvaamaaM nahIM Aavao. maaomaInanaao baIJao Aqa- J Ao Co ko Jo AmanamaaM (SaaMta Anao saurixata) haoya Anao baIJa laaokaonao AmananaI KaatarI Aapao. maanava ivaevamaaM Amana maa~a maaomaInaaonaa haqao J sqapaa[ Sako Co. AhIMyaaM sauQaI AapaNao Ao maulyaao ivaYao JaNyauM Jo paaotaanauM sanaatana, AnaMta ko saaevata sqaana Qaravao Co. Jo kao[paNa saMJaogaaomaaM ATla, Afr rhoSao. ]du-maaM Aok khovata Co maala sadkaAo Jana, Jana sadkaAo Aaba#. tamao JaoyauM ko maala ko Qana paNa Aok maUlya Co, parMtau Qana Anao Jana ko PvamaaM AstaItvanaao saMGaYa- qaaya taao QananauM Pvanao maaTo balaIdana AapavaamaaM Aavao Co. AovaI J rItao jyaaro Pva Anao Aaba# vaccao saMGaYa- qaaya tyaaro Aaba#naI saurxaa maaTo Pvanao kurbaana krI dovaamaaM Aavao tao J#rI qa[ Jaya Co. Aonaao Aqa- Ao Co ko Qana Anao Pva gaaONa maUlyaao Co Anao Aaba# sanaatana maUlya Co.
1.patnaI Anao baaLakaonaao pa`oma:

Ala Asmaa Ala huSnaa

gaaONa maUlyaao ko vaQaaranaa maUlyaao

kuAa-nao sanaatana maUlyaaonaI saaqao gaaONa maUlyaaonaao ]llaoKa paNa kyaao- Co.da.ta. 3:14.laaokao maaTo patnaI Anao baaLakaonaao pa`oma, saaonaa Anao caaMdInaao saMga`h, }McaI nasalanaa GaaoDa, @aor, KaotaIvaaDInao AakYa-NanauM karNa banaavavaamaaM Aavyaa Co. taoqaI Aa vastauAao paNa paaotapaaotaanauM maUlya Qaravao Co. parMtau Aovaa pa`saMgaao paNa AavaI Jaya Co JomaaM Qana Anao saMtaana maanavaI maaTo naukSaananauM karNa banaI Jaya Co.

Anao saMtaanaao ksaaoTInauM karNa banaI Sako Co. AavauM Ao vaKatao qaaya Co ko jyaaro Qana Anao saMtaanaao AokbaaJu haoya Anao AonaaqaI }Mcau maUlya baIP baaJu. Ao vaKatao Jao maaNasa Qana Anao saMtaanaaonaa rxaNa maaTo kao[ ]cca maUlyanaao Baaoga Aapao Co, taao Aa vastauAao (Qana, saMtaana, paita ko patnaI vagaoro) taonaI tabaahInaa karNaao Anao Sa~au banaI Jaya Co. 64:14.inasaMdoh, tamaara paitaAao Aqavaa patnaIAao Anao tamaara baaLakaomaaMqaI koTlaak tamaara Sa~au haoya Co. AaJ karNasar ]par Jo Aayata laKaolaI Co taomaaM patnaI, baaLakao Anao Qananao AakYa-Nanaa karNa gaNavaamaaM Aavyaa Co, tyaaM Ao paNa khI dovaamaaM AavyauM Co ko 3:14.Aa maaNasanaa BaaOitak Pvananaa sauKanaa saamaana Co, Jao kao[ samayao AomaaM Anao maanavaInaa vaastaivak PvanamaaM (Jo maaNasanaI Jata ko AatmaanauM Pvana Co) saMGaYa- qaaya taao Ao vaKatao Ao samaP laovauM Jao[Ao ko BaaOitak sauKaao krtaaM maaNasanaI JatanauM mahtva Anao maUlya GaNauM vaQaaro Co.
2.Qananaao pa`oma:

8:28.tamaaro JaNavauM Jao[Ao ko tamaa#M Qana

Jo vyai>ta }cca maUlyaaonaa mahtvanaI vaastaivaktaa ]par ivaevaasa naqaI raKataao tao 100:8.Qananaa pa`omanao (Aa ]cca maUlyaao krtaaM) vaQaaro mahtva Aapao Co. parMtau Jo ]cca maUlyaao ]par ivaevaasa raKao Co tao 2:177.QananauM AakYa-Na haovaa CtaaM tao Qananao maanavaJatanaI Balaa[ maaTo AapaI do Co. saurta taaObaamaaM }cca maUlyaao Anao gaaONamaUlyaao vaccaonaa saMGaYa-nao spaYT krvaamaaM AavyauM Co. 9:24. taomanao khI dao ko Jao tamaara baapa Anao tamaara baaLakao Anao tamaara Baa[baMQaao Anao tamaarI patnaIAao ko paitaAao Anao parIvaarnaa baIJa saByaao Anao tamaa#M Qana ko Jo tamao AokZuM kyau-M Co Anao tamaara kamaQaMQaa ko JomaaM maMdI AavavaaqaI tamao Drao Cao Anao tamaara makanaao ko Jonao tamao pasaMd krao Cao, Aa vastauAao tamanao Allaah Anao rsaulanaa maaga-maaM saMGaYa- krvaa krtaaM vaQaaro ipa`ya qa[ Jaya taao tamao rah JuAao ko Kauda (taonaa inayama pa`maaNao) Ao vaatanaao fosalaao krI do (ko tamaarI Aa rItanaa pairNaama SauM Co). Allaah kao[ AovaI kaomanao ko Jo ]cca maUlyaaonao CaoDInao gaaONa maUlyaaonaI paaCLa laagaolaI rho taonao kovaI rItao saIQaao maaga- bataavaI Sako? kuAa-namaaM Qananaa maUlyanao QyaanamaaM raKaInao caaorInaI saJa na>kI krI dIQaI Co (5:38).AokbaIJanauM Qana KaaoTI rItao hDpa krI JvaanaI paNa manaa[ krI Co (4:29).laaMca AapaInao paaotaanauM kama k@avaI laovaanao paNa saKtaIqaI raokvaamaaM AavyauM Co (2:188).svaIkaya- rstaaAaoqaI Qana kmaavavauM Anao taonaI saurxaa krvaanaI taakId Co, parMtau baIP baaJu Aa QananaI J#rta ]cca maUlyanaI saurxaa maaTo paDo taao paaotaanaI J#rtaqaI vaQaaro Jo paNa haoya tao AapaI dovaanaao Aaga`h paNa krvaamaaM Aavyaao Co
(2:219). 3.PvanaI ikMmata:

kuAa-na pa`maaNao maaNasanaao Pva, Qana krtaaM Kauba mahtvanauM Anao ]cca maUlya Qaravao Co. AonaI ikMmata Anao taonauM mahtva Ao vaataqaI lagaavaao ko tao kho Co ko 5:32.kao[Ao Aovaa vyai>tanauM Kauna kyau-M ko JoNao naa taao kao[nauM Kauna kyau-M haoya ko naa doSamaaM fsaad ko ]pa$va folaavataao haoya, taao Aoma samaJao ko taoNao samaga` maanavaJatanauM Kauna kyau-M Anao kao[ Aok vyai>tanaao Pva bacaavyaao taao Aoma samaJao ko taoNao samaga` maanavaJatanaao Pva bacaavyaao. parMtau kao[ vyai>ta kao[ inadao-Yanao maarI naaKao Aqavaa kao[ saacaa samaaJ PvananaI SaaMita Anao saurxaanao Astavyasta krI naaKao taao taonaI saJa maaota saucavavaamaaM AavaI Co. taoqaI ]parnaI AayatamaaM Ao Sabdao paNa Co. ibagayarI naFsaIna Ava fsaadI ifla AdI-, AoTlao ko taoNao kao[nao maarI naaKyaao haoya ko tao samaaJmaaM fsaad folaavavaanaao gaunaogaar haoya. Jonao baIP JgyaaAo baIla h>k satya maaTo Pva laovaao khovaamaaM AavyauM Co. 17:33.Jo Pvanao KaudaAo Aadrpaa~a banaavyaao Co, AonauM Kauna naa krao, isavaaya satyanaI saurxaa ko h>k maaTo. satya ko h>knaao Ao J Aqa- Co ko KaunaI Anao fsaad folaavavaavaaLaanao taonaa gaunaanaI saJa #pao maaotanaI saJa AapavaamaaM Aavao. PvanaI ikMmata Anao mahtvanao QyaanamaaM raKaInao Ao taakId krvaamaaM AavaI Co ko AovauM kao[ pagalauM naa Barao JonaaqaI maaNasanauM maRtyau qa[ Jaya. 2:195.paaotaanaI Jatanao haqao krInao maRtyaunaa mauKamaaM naa naaKaao. Aa AadoSa JovaI rItao saamauihk Co, AovaI J rItao vyai>tagata paNa Co. taoqaI paaotaanaa PvanaI saurxaa Kauba J#rI Co. baIP JgyaaAo Co. 4:29.paaotaanaa laaokaonao naa maarao Aqavaa Aatmahtyaa naa krao.

kuAa-nao yahudIAaonaI iva#w Jo gaunaa gaNaavyaa Co taomaaM Ao paNa Co ko taoAao paaotaanaa laaokaonao maarI naaKataa htaa, Anao taomanao GaraomaaMqaI ka@I mauktaa htaa (2:85).Aa samaJNaqaI Ao spaYT qa[ Jaya Co ko kuAa-na pa`maaNao PvanauM maUlya Anao ikMmata SauM Co. parMtau ]cca maUlyaaonaI saurxaa maaTo Pva AapavaanaI J#rta AavaI paDo tyaaro raPKauSaIqaI Pva hqaoLaImaaM la[nao haJr qa[ Jaya, Anao hsataa maaoM@o taonao kurbaana krI do tao maaNasanao savaao-cca maaoBaanaao maalaIk gaNavaamaaM Aavyaao Co. AoTlao sauQaI ko taonaa maaTo khovaamaaM AavyauM Co ko taonao mauda- ko marolaao naa khao. 2:154.Jo Allaahnaa maaga-maaM Pva AapaI do taonao marI gayaolaa naa khao. tao PvaMta Co, parMtau tamao tamaarI halanaI samaJNanaa inamna starnao karNao samaP naqaI Saktaa. AonaaqaI Ao spaYT Co ko Pva AoTlaao vhalaao haovaa CtaaM, vaQaaranauM maUlya Co. Jao taomaaM Anao kao[ sanaatana maUlyanaI saurxaamaaM kao[ saMGaYa- paoda qa[ Jaya, taao sanaatana maUlyanaa rxaNa maaTo Pva Aapavaao Ao maaNasaa[naI pa`itaYZanauM karNa banao Co.
4.KaotaI Anao nasala

ko pa`JaitanaI rxaa: kuAa-nao Ao vyai>ta, kaoma ko Jaitanao saaOqaI Karaba gaunaogaar gaNyaa Co, Jo 2:205.KaotaI Anao nasala ko pa`Jaitanao Katama kro Co (Allaah fsaad folaavavaavaaLaanao pasaMd naqaI krtaao). parMtau Jao kao[ kaoma ko Jaita Julama Anao Atyaacaar ]par ]tarI Aavao, Anao taonao taonaI maaNasaa[ iva#wnaI rItaqaI raokvaa maaTo, yauw isavaaya kao[ ]paaya naa bacao taao taonaa iva#w yauw krvaanaI rJa AapavaamaaM Aavao Co. 22:39.taomanao yauw krvaanaI rJa AapavaamaaM Aavao Co Jomanaa ]par humalaao krvaamaaM Aavyaao haoya. Anao Ao spaYT Co ko yauwmaaM gamao taoTlaI kaLaP raKavaamaaM Aavao taao paNa, KaotaI Anao nasala naYT qaaya J Co. taoqaI Julama ko Atyaacaarnao raokvaao Aok AovaI J#rta Co ko Jonao maaTo AonaaqaI gaaONa maUlyanao JtauM krvaanaI CuT raKavaamaaM AavaI Co. Kaud yauw maaTo paNa kuAa-na kho Co ko taonao Ao samaya sauQaI J yaaogya gaNavaamaaM Aavao, 47:4.jyaaM sauQaI yauw svayaM paaotaanaa hiqayaar naaKaI naa do. AoTlao yauwnaI rJa ivaevamaaMqaI yauwnaa AstaItvanao maITavavaa maaTo AapavaamaaM AavaI Co
5.vacana

paalana: kuAa-nao vacana paalananao GaNauM mahtva AapyauM Co. tao maaomaInanaI AaoLaKa Ao bataavao Co ko 2:177.jyaaro taoAao vacana Aapao Co ko krar kro Co taao taonao paurao kro Co. taoqaI vaayadao ko krar Ao AovauM maUlya Co Jonaao Aadr J#rI Co. parMtau JonaI saaqao krar krvaamaa Aavao Co, taonaa tarfqaI krar BaMga qavaanaao AMdoSaao hoaya taao, taomanaa krarmaaMqaI mau>ta qa[ JaAao. 8:58.parMtau tamanao kao[ kaomaqaI vacanaBaMganaao AMdoSaao haoya taao, samaana Sartaao pa`maaNao taomanaa krarmaaMqaI mau>ta qa[ JaAao. Aok vaata spaYT Co ko kuAa-nao maa~a paaotaanaa tarfqaI krar taaoDvaanaI rJa naqaI AapaI. khovaamaaM Aoma AavyauM Co ko Jo laaokao tarfqaI krar BaMga qavaanaao Dr Co, taomanao khI dao ko tamaarao Anao Amaarao krar hvaoqaI baakI naqaI rhotaao. Aama tamao bannao krar faok qayaa paCI samaana pairisqaitamaaM AavaI Java, tyaar paCI J tamao kao[ baIJuM pagalauM BarI Sakao Cao. Aa $iYTkaoNaqaI Jao[Ao taao vacanapaalana Ao Aok gaaONa maUlya naqaI rhotauM paNa sanaatana maUlya banaI Jaya Co, karNako kuAa-nao vacana taaoDvaanaI rJa kao[paNa pairisqaitamaaM naqaI AapaI. saamaonaa paxa Wara krarmaaM cauk, dgaao ko ivaevaasaBaMganaI pairisqaitamaaM krar faok Jahor krvaanaI rJa AapavaamaaM AavaI Co. Aa paCI tao laaokao saamao kao[ pagalauM laovaamaaM AavaSao taao tao krarBaMga nahIM khovaaya, Anao Ao laaokao saamao pagalauM gaNaaSao JonaI iva#w tamaarao kao[ krar naqaI. Ao vaata spaYT Co ko kao[naI saaqao krar krtaI vaKatao Ao Sartaao na>kI krI naaKavaI Jao[Ao ko krar k[ pairisqaitamaaM faok Jahor qaSao. vacanaBaMga isavaaya kuAa-na Ao vaatanaI paNa saKata rItao manaa[ frmaavao Co ko tamao saaogaMQanao dgaao AapavaanauM maaQyama banaavaao, 16:92.tamao paaotaanaa krarao ko vacanaaonao AokbaIJanao dgaao AapavaanauM maaQyama banaavaao Cao, JoqaI Aok kaoma baIP kaomaqaI AagaLa qa[ Jaya. taonaaqaI AagaLa khovaamaaM AavyauM Co,. 16:94.paaotaanaa vacanaao ko kraraonao AokbaIJanao dgaao AapavaanauM maaQyama naa banaavaao. A samaJNaqaI spaYT qa[ Jaya Co ko vacanapaalananaI saKata taakId krvaamaaM AavaI Co, Ao $iYTkaoNaqaI JaovaamaaM Aavao taao vacanapaalana Aok sanaatana maUlya Co. parMtau saamaonaa paxa tarfqaI krarBaMganaI pairisqaitamaaM krarnao faok Jahor krvaanaI CuT Co taoqaI taonao gaaONa ko vaQaaranaa maUlyanaa pa`krNamaaM laKavaamaaM AavyauM Co. Ao frknao AovaI rItao samaP Sakaya ko da.ta. nyaaya krvauM sanaatana maUlya Co, taomaaM AovauM naqaI ko tamaara saamaa paxavaaLaao tamaarI saaqao nyaaya kro tyaaM sauQaI J nyaaya krvaanaao, Anao saamaovaaLaao nyaaya CaoDI do taao tamaaro paNa nyaaya CaoDInao Julama ]par ]tarI AavavaanauM. naa, saamaonaao paxa nyaaya kro ko naa kro

tamao nyaaya naqaI CaoDI Saktaa. parMtau krarmaaM Ao Sarta haoya Co ko saamaonaao paxa paNa taonauM paalana kro, Anao Jao tao taonauM paalana naa kro taao tamao paNa taonaa paalanamaaM baMQaayaolaa naqaI. maa~a Aa frknao karNao taonao gaaONa maUlyanaa pa`krNamaaM laKavaamaaM AavyauM Co, Aonaa isavaaya krarnauM paalana paNa Aok sanaatana maUlya Co. Aa htaa TuMkmaaM koTlaak vaQaaranaa ko gaaONa maUlyaao, Jonaao Aadr saamaanya pairisqaitamaaM Kaasa J#rI Co. parMtau Jonao kao[ ]cca maUlya maaTo balaIdana AapaI Sakaya Co. Aa saUcaI saMpauNa- naqaI, paiva~akuAa-nanaao AByaasa krvaaqaI taomaaM vaQaarao qa[ Sako Co. paiva~akuAa-namaaM sanaatana maUlyaao Anao gaaONa maUlyaao vaccao parspar saMbaMQa Anao taomanaI vaccao Tkravanaa samayao ]cca maUlyaaonaI JaLavaNaI maaTo gaaONa maUlyaaonao kurbaana krI dovaanaI pairisqaitanao saurta taaObaanaI AayatamaaM Aokdma sauMdr rItao Anao saMxaopamaaM vaNa-vavaamaaM AavyauM Co, Jo AagaLa paNa AavaI ga[ Co CtaaM taonao Collao frIqaI vaNa-vavaaqaI tao vaata manamaaM spaYT qa[ Jaya Anao yaad paNa rhI Jaya. 9:24.taomanao khI dao ko Jao tamaara baapa Anao tamaara baaLakao Anao tamaara Baa[baMQaao Anao tamaarI patnaIAao ko paitaAao Anao parIvaarnaa baIJa saByaao Anao tamaa#M Qana ko Jo tamao AokZuM kyau-M Co Anao tamaara kamaQaMQaa, JomaaM maMdI AavavaaqaI tamao Drao Cao Anao tamaara makanaao Jonao tamao pasaMd krao Cao, Aa vastauAao tamanao Allaah Anao taonaa rsaulanaa maaga-maaM saMGaYa- krvaa krtaaM vaQaaro ipa`ya haoya, taao tamao rah JuAao ko Kauda (taonaa inayama pa`maaNao) Ao vaatanaao fosalaao krI do (ko tamaarI Aa rItanaa pairNaama SauM Co).Allaah Ao laaokaonao saIQaa rstaa tarf maaga-dSa-na naqaI Aapataao ko Jo saIQaao rstaao CaoDInao Aok tarf naIkLaI Jaya Co. Pvananaao saIQaao maaga- Ao Co ko JomaaM drok vastaunao taonaI paaotaanaI yaaogya JgyaaAo J raKavaamaaM Aavao, Anao jyaaro paNa sanaatana ko ]cca maUlyaao Anao gaaONa maUlyaao vaccao saMGaYa- paoda qa[ Jaya, taao ]cca maUlya maaTo gaaONa maulyanao kurbaana krI dovaamaaM Aavao. AavaI Pvana pawitanao [slaama khovaamaaM Aavao Co Anao Aa sanaatana maUlyaaonao raJkIya pairBaaYaamaaM maULaBaUta maanava AiQakarao Fundamental Human Rights khovaaya Co. samaapana Jo maaNasa kuAa-nao Aapaolaa sanaatanamaUlyaao ]par _@ivaevaasa Qaravao Co,AoTlao taoNao maoLavaolaa &aananaa fayada samaga` maanavaJatanaa Balaa Anao klyaaNa maaTo vaaparo Anao taomaaM paNa tao fayadanaa ]payaaoga maaTo paaotaanaI Jatanao saaOqaI CollaI raKao taonao maaomaIna kho Co.maaomaIna Sabdnaao Aqa- J Amana AoTlao ko SaaMita Anao saurxaanaI KaatarI AapavaavaaLaao,Anao AlamaaomaIna Ao Kaudanaao Aok gauNa Co. Aok khovata ko tamao >yaaroya AovauM saaMBaLyauM Co ko paaDao cartaao paNa Aavyaao Anao BaoMsa maaTo Baarao laotaao paNa Aavyaao!? maaNasa J ibaJanaa ivaYao ivacaar krI Sako Co.Anao maaomaIna Ao Co Jo samaga` maanavaJatanaI Balaa[ ivacaartaao haoya.Aa ivaYayamaaM Aok mahtvanaI vaata Ao Co ko kuAa-na Jovaa samaaJnaI rcanaa krvaanauM saucavao Co Anao tao samaaJ rcanaanaa Jo pairNaama JNaavao Co tao tyaaro J Sa>ya Co jyaaro taonaa baQaa maUlyaaonao mananaI saMpaUNa- raPKauSaIqaI svaIkarvaamaaM Aavao. qaaoDak maUlyaaonao svaIkarvaamaaM Aavao Anao qaaoDak CaoDI dovaamaaM Aavao taao Jo pairNaama AavavauM Jao[Ao tao nahIM Aavao ko kdaca naukSaana paNa qaaya Aa vaatanao kuAa-namaaM spaYT SabdaomaaM vaNa-vaI dovaamaaM AavaI Co Anao AagaLa ]llaoKa AavaI gayaao Co ko Aa sanaatanamaUlyaao Ao hkIktamaaM Kaudanaa gauNaao J Co,taoqaI tao tamaama gauNaaonao saaqao Apanaavavaa paDSao nahI taao fayadao qavaanao badlao naukSaana qaSao : 7:180.Anao Kaudanaa Aa naama Jo sava-EaoYZ Anao sauMdrtama gauNaao Co (tao sanaatana satyanaa Juda Juda paasaa Co) taao tamao taonao Aa tamaama gauNaaonaI saaqao paaokarao (ko Apanaavaao),Anao Ao laaokaonao CaoDI dao Jo taonaa Aa gauNaaomaaMqaI (koTlaaknao svaIkarInao) Aok tarf inakLaI Jaya Co (Anao koTlaaknao CaoDI do Co). 2:85.SauM tamao paiva~a paustaknaa Aok Baaganao svaIkarao Cao Anao baIJa Baaganaao AsvaIkar krao Cao? Jo vyai>ta AavauM krSao taonauM pairNaama Aonaa isavaaya SauM hao[ Sako ko taonao Aa duinayaanaa PvanamaaM itarskar Anao badnaamaI maLao Anao tao AaKaortamaaM (AoTlao ko maRtyau paCInaa PvanamaaM) paNa itava` Azaba Baaogavao. hvao,AapaNao Ao ivacaarvauM paDSao ko AapaNao KaroKar maaomaIna CIAo ko paCI maa~a khovaanaa maaomaIna?Anao Jao AapaNao KaroKar maaomaIna banavauM hSao taao taonaao sauQQa maaga- maa~a paiva~a kuAa-na J vaNa-vao Co. KaroKar: [kbaala Allaamaa P.Ao.parvaoz saahobanaa [slaama kyaa ho paustaknaa pa`krNamaustaikla Akdar nauM gauJrataI BaavaanauMvaad. gauJrataI BaavaanauMvaad Anao saMklana:ihdayataullaaKaana ibaharI. saurta. (nagaaNaa)

hO sahadtagaaho ]laftamaoM kdma rKanaa, laaoga samaJtao hOM AasaaM hO mausalamaaM haonaa.