You are on page 1of 8

Elektronicznie

podpisany przez
Grzegorz Paczowski
Data: 2012.05.23
14:21:24 +02'00'

DZIENNIK USTAW

v.p
l

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 23 maja 2012 r.
Poz. 571

ROZPORZDZENIE

PREZESA RADY MINISTRW

.go

zdnia 8 maja 2012r.

zmieniajce rozporzdzenie wsprawie wzoru formularza opinii subowej oraz opiniowania subowego
funkcjonariuszy Agencji Wywiadu
Na podstawie art.53 ust.3 ustawy zdnia 24 maja 2002r. oAgencji Bezpieczestwa Wewntrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz.U. z2010r. Nr29, poz.154, zpn. zm.1)) zarzdza si, co nastpuje:
1. Wrozporzdzeniu Prezesa Rady Ministrw zdnia 24 kwietnia 2003r. wsprawie wzoru formularza opinii subowej oraz opiniowania subowego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu (Dz.U. Nr86, poz.794 oraz z2006r. Nr47, poz.338)
wprowadza si nastpujce zmiany:

w.
rcl

1) w3:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

1. Wopiniowaniu subowym funkcjonariuszy uwzgldnia si nastpujce kryteria:

1) efektywno suby;
2) znajomo suby;
3) dyspozycyjno;
4) dyscyplina;

5) pracowito;

6) inicjatywa ikreatywno;
7) samodzielno;

8) organizacja pracy;

9) sporzdzanie dokumentw subowych;

10) praca wzespole;

ww

11) rozwj zawodowy.,

b) po ust.1 dodaje si ust.1a wbrzmieniu:


1a. Wopiniowaniu subowym funkcjonariuszy wykonujcych czynnoci:

1) operacyjno-rozpoznawcze, oprcz kryteriw wymienionych wust.1, ocenie podlegaj:


a) aktywno operacyjna,
b) odwaga operacyjna,
c) przestrzeganie zasad bezpieczestwa,
d) korzystanie zpomocy osb niebdcych funkcjonariuszami;

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578 oraz
z2011r. Nr53, poz.273, Nr84, poz.455, Nr117, poz.677 iNr230, poz.1371.


Dziennik Ustaw

Poz. 571

2) analityczno-informacyjne, oprcz kryteriw wymienionych wust.1, ocenie podlegaj:


b) sporzdzanie informacji wywiadu.,
c) ust.2 otrzymuje brzmienie:

v.p
l

a) umiejtnoci analityczne,

2. Wopiniowaniu subowym funkcjonariuszy etatowo kierujcych zespoem ludzi, oprcz kryteriw wymienionych wust.1, atake kryteriw okrelonych wust.1a oile opiniowani funkcjonariusze wykonuj czynnoci
operacyjno-rozpoznawcze lub analityczno-informacyjne, ocenie podlegaj:
1) autorytet;
2) decyzyjno;
3) delegowanie zada;
5) ocenianie podwadnych;
6) stosunki midzyludzkie;

.go

4) egzekwowanie zada;

7) zarzdzanie rodkami finansowymi irzeczowymi.;


2) 4 i5 otrzymuj brzmienie:

4. Przy opiniowaniu subowym funkcjonariuszy stosuje si szeciostopniow skal ocen poziomu speniania kryteriw, oktrych mowa w3 ust.12:
1) 6 bardzo dobry;
2) 5 wicej ni dobry;
3) 4 dobry;

w.
rcl

4) 3 wicej ni dostateczny;
5) 2 dostateczny;

6) 1 niedostateczny.

5. 1. Na podstawie ocen poziomu speniania kryteriw, wystawionych funkcjonariuszowi zzastosowaniem


skali ocen okrelonej w4, dokonuje si oceny oglnej przebiegu suby funkcjonariusza.
2. Do oceny oglnej przebiegu suby funkcjonariusza sporzdza si uzasadnienie zawierajce wszczeglnoci
osignicia iniedocignicia wsubie oraz wskazanie mocnych isabych stron funkcjonariusza, jak rwnie uzasadnienie kadej oceny niedostatecznej wystawionej na podstawie kryteriw, oktrych mowa w3 ust.12.
3. Ocena oglna przebiegu suby funkcjonariusza wraz zuzasadnieniem stanowi opini subow.;

3) 7 otrzymuje brzmienie:

7. 1. Opini subow sporzdza bezporedni przeoony.

ww

2. Bezporedni przeoony, sporzdzajc opini subow, przedstawia propozycje wzakresie rozwoju zawodowego funkcjonariusza, okrelajc wszczeglnoci rodzaj izakres szkolenia zawodowego, ktre powinien odby
funkcjonariusz, ewentualn zmian jego zakresu obowizkw subowych lub rodzaju wykonywanych czynnoci
subowych wtym biorc pod uwag przydatno funkcjonariusza do penienia suby polegajcej na wykonywaniu czynnoci operacyjno-rozpoznawczych albo analityczno-informacyjnych, atake predyspozycje funkcjonariusza do zajmowania stanowisk zwizanych zkierowaniem zespoem ludzi.;

4) zacznik do rozporzdzenia otrzymuje brzmienie okrelone wzaczniku do niniejszego rozporzdzenia.


2. Rozporzdzenie wchodzi wycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia.
Prezes Rady Ministrw: D. Tusk


Dziennik Ustaw

Zacznik
Poz. 571
do rozporzdzenia
Prezesa Rady Ministrw
Zacznik do rozporzdzenia Prezesa Rady Ministrw
dniar. (poz.
8 maja
z dnia 8 majaz2012
571) 2012 r.

..................................................................

Egz. pojedynczy

..................................................................
(miejsce i data sporzdzenia opinii subowej)

.go

(nazwa jednostki organizacyjnej Agencji Wywiadu,


w ktrej peni sub opiniowany funkcjonariusz)

v.p
l

odpowiednia klauzula tajnoci


(po wypenieniu)
L. dz. ________________________

OPINIA SUBOWA
funkcjonariusza Agencji Wywiadu

za okres od ............................................................. do ...............................................................

w.
rcl

I. Dane funkcjonariusza

.............................................................................................................................................
(stopie subowy, imi i nazwisko, imi ojca)

.............................................................................................................................................
(data i miejsce urodzenia)

............................................................................................................................................
(stanowisko subowe, data mianowania)

..................................................................

ww

(data przyjcia do suby w Agencji Wywiadu)

....................................................................
(charakter suby: przygotowawcza, staa)

...............................................................................................................................................

(rodzaj wykonywanych czynnoci subowych: operacyjno-rozpoznawcze, analityczno-informacyjne, administracyjne)

...............................................................................................................................................
(wyksztacenie, przeszkolenie zawodowe rok ukoczenia)

odpowiednia klauzula tajnoci

Strona 1 z 6


Dziennik Ustaw

Poz. 571

v.p
l

odpowiednia klauzula tajnoci


(po wypenieniu)
L. dz. ________________________

Egz. pojedynczy

II. Ocena speniania kryteriw w ramach opiniowania subowego


(skala ocen: 6 bardzo dobry, 5 wicej ni dobry, 4 dobry, 3 wicej ni dostateczny, 2 dostateczny,
1 niedostateczny, x kryterium nie dotyczy opiniowanego funkcjonariusza)

1) efektywno suby

.go

1. Wszyscy funkcjonariusze
(efekty i jako realizacji zada subowych)

2) znajomo suby

(znajomo zada i obowizkw subowych


na zajmowanym stanowisku subowym)

3) dyspozycyjno

(gotowo w kadej chwili do realizacji zada subowych)

4) dyscyplina

w.
rcl

(wykonywanie polece przeoonych, stosowanie si do obowizujcych


zasad i przepisw, w tym przepisw o ochronie informacji niejawnych)

5) pracowito

(sumienno, wytrwao i zaangaowanie w realizacji zada subowych)

6) inicjatywa i kreatywno

(poszukiwanie nowych rozwiza, pomysowo i twrcze mylenie)

7) samodzielno

(umiejtno realizacji zada subowych bez pomocy,


nadzoru i kontroli ze strony innych funkcjonariuszy)

8) organizacja pracy

(gradacja zada subowych wedug wanoci, planowanie,


terminowo, utrzymywanie porzdku w dokumentacji
lub w rzeczowych skadnikach majtkowych)

9) sporzdzanie dokumentw subowych

ww

(umiejtno sporzdzania dokumentw subowych


pod ktem merytorycznym, formalnym i jzykowym)

10) praca w zespole

(umiejtno wspdziaania z innymi funkcjonariuszami


przy realizacji zada subowych)

11) rozwj zawodowy

(posiadane kwalifikacje zawodowe oraz denie do pogbiania wiedzy


i umiejtnoci zawodowych)

odpowiednia klauzula tajnoci

Strona 2 z 6


Dziennik Ustaw

Poz. 571

v.p
l

odpowiednia klauzula tajnoci


(po wypenieniu)
L. dz. ________________________

Egz. pojedynczy

2. Funkcjonariusze wykonujcy czynnoci operacyjno-rozpoznawcze


1) aktywno operacyjna

(poszukiwanie nowych moliwoci realizacji zada subowych)

2) odwaga operacyjna

(umiejtno realizacji zada subowych w warunkach niepewnoci i ryzyka)

.go

3) przestrzeganie zasad bezpieczestwa


(dbao o bezpieczestwo realizowanych zada subowych,

w tym ochron danych identyfikujcych funkcjonariuszy i inne osoby


uczestniczce w realizacji tych zada)

4) korzystanie z pomocy osb niebdcych funkcjonariuszami


(umiejtno tworzenia relacji z osobami niebdcymi funkcjonariuszami
sucych efektywnej realizacji zada subowych)

3. Funkcjonariusze wykonujcy czynnoci analityczno-informacyjne


1) umiejtnoci analityczne

w.
rcl

(umiejtno oceny znaczenia faktw i okolicznoci, okrelania zachodzcych


midzy nimi zwizkw oraz wyprowadzania wnioskw i hipotez)

2) sporzdzanie informacji wywiadu

(umiejtno sporzdzania dokumentw subowych stanowicych kocowy produkt


procesu uzyskiwania, analizowania i przetwarzania informacji mogcych mie istotne
znaczenie dla bezpieczestwa i midzynarodowej pozycji Rzeczypospolitej Polskiej
oraz jej potencjau ekonomicznego i obronnego)

4. Funkcjonariusze etatowo kierujcy zespoem ludzi


1) autorytet

(umiejtno ksztatowania mylenia i zachowa podlegych


funkcjonariuszy poprzez wasn postaw, umiejtnoci i wiedz)

2) decyzyjno

ww

(umiejtno podejmowania optymalnych decyzji w zakresie


posiadanych uprawnie bez odwoywania si do przeoonych)

3) delegowanie zada

(umiejtno stosowania podziau pracy oraz przydzielania zada subowych


podlegym funkcjonariuszom w sposb jasny i precyzyjny)

4) egzekwowanie zada

(nadzr nad sprawn i terminow realizacj zada subowych przez podlegych


funkcjonariuszy)

5) ocenianie podwadnych

(umiejtno rzetelnej i obiektywnej oceny podlegych funkcjonariuszy)

odpowiednia klauzula tajnoci

Strona 3 z 6


Dziennik Ustaw

Poz. 571

6) stosunki midzyludzkie

v.p
l

odpowiednia klauzula tajnoci


(po wypenieniu)
L. dz. ________________________

Egz. pojedynczy

(umiejtno ksztatowania wrd podlegych funkcjonariuszy


atmosfery pracy sucej efektywnej realizacji zada subowych)

7) zarzdzanie rodkami finansowymi i rzeczowymi


(umiejtno optymalnego wykorzystywania rodkw
finansowych i rzeczowych w realizacji zada subowych)

.go

III. Oglna ocena przebiegu suby funkcjonariusza

(oglnej oceny dokonuje si na podstawie ocen wystawionych w czci II opinii subowej poprzez
zaznaczenie wybranej oglnej oceny symbolem X)

1. Opinia pozytywna (przydatny do suby i na zajmowanym stanowisku subowym)


2. Nieprzydatny na zajmowanym stanowisku subowym (w subie
przygotowawczej proponuj przenie na nisze stanowisko subowe)

3. Nieprzydatny do suby (w subie przygotowawczej zwolni ze suby)

w.
rcl

4. Nie wywizuje si z obowizkw subowych (pierwsza opinia subowa


o niewywizywaniu si z obowizkw subowych w subie staej)

5. Nie wywizuje si z obowizkw subowych

(druga opinia subowa


o niewywizywaniu si z obowizkw subowych w subie staej proponuj przenie na
nisze stanowisko subowe)

6. Nie wywizuje si z obowizkw subowych (druga opinia subowa

o niewywizywaniu si z obowizkw subowych w subie staej proponuj zwolni ze


suby)

IV. Uzasadnienie oglnej oceny przebiegu suby funkcjonariusza


(uzasadni ogln ocen wystawion w czci III opinii subowej, wskazujc w szczeglnoci
osignicia i niedocignicia w subie oraz mocne i sabe strony funkcjonariusza, jak rwnie
obowizkowo uzasadni kad ocen niedostateczn wystawion w czci II opinii subowej)

ww

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
odpowiednia klauzula tajnoci

Strona 4 z 6


Dziennik Ustaw

Poz. 571

v.p
l

odpowiednia klauzula tajnoci


(po wypenieniu)
L. dz. ________________________

w.
rcl

.go

Egz. pojedynczy
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

V. Propozycje w zakresie rozwoju zawodowego funkcjonariusza

(okreli rodzaj i zakres szkolenia zawodowego, ktre powinien odby funkcjonariusz, ewentualn
zmian jego zakresu obowizkw subowych lub rodzaju wykonywanych czynnoci subowych, biorc
pod uwag w szczeglnoci przydatno funkcjonariusza do penienia suby polegajcej na
wykonywaniu czynnoci operacyjno-rozpoznawczych albo analityczno-informacyjnych, a take, czy
posiada predyspozycje do zajmowania stanowisk zwizanych z kierowaniem zespoem ludzi)

ww

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

......................................................................................................
(podpis i piecz bezporedniego przeoonego opiniowanego funkcjonariusza)

odpowiednia klauzula tajnoci

Strona 5 z 6


Dziennik Ustaw

Poz. 571

Pouczenie

v.p
l

odpowiednia klauzula tajnoci


(po wypenieniu)
L. dz. ________________________

Egz. pojedynczy

.go

Funkcjonariusz, ktry nie zgadza si z treci opinii subowej, moe w terminie 14 dni od dnia
zapoznania si z t opini wnie drog subow, na pimie, odwoanie do wyszego przeoonego.
W przypadku nieuwzgldnienia odwoania przez wyszego przeoonego funkcjonariusz ma prawo,
w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia go o tym fakcie, zoy do Szefa Agencji Wywiadu wniosek
o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek skada si na pimie za porednictwem wyszego przeoonego,
ktry rozpatrywa odwoanie. Jeeli odwoanie rozpatrywa Szef Agencji Wywiadu, wniosek o ponowne
rozpatrzenie odwoania skada si bezporednio do Szefa Agencji Wywiadu.

Z opini subow zapoznaem si

.......................................................................

w.
rcl

(data i podpis funkcjonariusza)

...........................................................................................................

ww

(data, podpis i piecz wyszego przeoonego opiniowanego funkcjonariusza)

Wykonano w egzemplarzu pojedynczym akta osobowe


Wykona:

odpowiednia klauzula tajnoci

Strona 6 z 6

Related Interests