You are on page 1of 114

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 572

Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.05.23 14:26:26 +02'00'

OBWIESZCZENIE MARSZAKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 marca 2012 r.

w sprawie ogoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo o szkolnictwie wyszym 1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogaszaniu aktw normatywnych i niektrych innych aktw prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogasza si w zaczniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365), z uwzgldnieniem zmian wprowadzonych: 1) ustaw z dnia 26 stycznia 2006 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyszym oraz ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. Nr 46, poz. 328),

3) ustaw z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie owiaty oraz o zmianie niektrych innych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 542), 4) ustaw z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektrych innych ustaw (Dz. U. Nr 120, poz. 818), 5) ustaw z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie niektrych ustaw w zwizku z czonkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 176, poz. 1238), 6) ustaw z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o zakadach opieki zdrowotnej oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyszym (Dz. U. Nr 176, poz. 1240), 7) ustaw z dnia 7 wrzenia 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280),

ww

8) ustaw z dnia 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektrych innych ustaw (Dz. U. Nr 70, poz. 416),

9) ustaw z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzajce ustaw o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 178, poz. 1061),

10) ustaw z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowizku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektrych innych ustaw (Dz. U. Nr 161, poz. 1278), 11) ustaw z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyszym (Dz. U. Nr 202, poz. 1553), 12) ustaw z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyszym (Dz. U. Nr 75, poz. 471), 13) ustaw z dnia 5 marca 2010 r. zmieniajc ustaw o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustaw Prawo o szkolnictwie wyszym (Dz. U. Nr 57, poz. 359),

w. rcl

2) ustaw z dnia 9 czerwca 2006 r. Przepisy wprowadzajce ustaw o Subie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Subie Wywiadu Wojskowego oraz ustaw o subie funkcjonariuszy Suby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Suby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 711),

.go

v.p l

Dziennik Ustaw

Poz. 572

14) ustaw z dnia 30 kwietnia 2010 r. Przepisy wprowadzajce ustawy reformujce system nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 620), 15) ustaw z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziemi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235),

16) ustaw z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyszym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz zmianie niektrych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455 i Nr 112, poz. 654), 17) ustaw z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziaalnoci leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654),

18) ustaw z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielgniarki i poonej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039),

19) ustaw z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rzdowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oraz zmian wynikajcych z przepisw ogoszonych przed dniem 1 lutego 2012 r.

2. Podany w zaczniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy nie obejmuje:

1) art. 231251 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365), ktre stanowi: Art. 231. W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z pn. zm.a)) w art. 12 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1) uczelnie,.

Art. 232. W ustawie z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z pn. zm.b)) w art. 2 w ust. 4 po wyrazach studia podyplomowe dodaje si przecinek i wyrazy na zasadach okrelonych w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365).

3a. Organizacj i zakres dziaania Wyszej Szkoy Policji w Szczytnie jako szkoy wyszej oraz tryb wyznaczania i odwoywania rektora oraz wyznaczania, wyboru i odwoywania prorektorw reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365).. Art. 234. W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, z pn. zm.d)) w art. 7 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1) uczelnie, zwolnienie nie dotyczy przedmiotw opodatkowania zajtych na dziaalno gospodarcz,. Art. 235. W ustawie z dnia 14 czerwca 1991 r. o finansowaniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z budetu pastwa (Dz. U. Nr 61, poz. 259) art. 1 otrzymuje brzmienie: Art. 1. Katolicki Uniwersytet Lubelski otrzymuje dotacje i inne rodki z budetu pastwa na zasadach okrelonych dla uczelni publicznych, z wyjtkiem finansowania kosztw realizacji rodkw trwaych w budowie sucych procesowi dydaktycznemu..

ww
a)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, z 2002 r. Nr 200, poz. 1680, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2005 r. Nr 143, poz. 1199. b) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2003 r. Nr 238, poz. 2390. c) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 i Nr 277, poz. 2742 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 70. d) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291 i Nr 281, poz. 2782 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1087 i Nr 143, poz. 1199.

w. rcl

Art. 233. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z pn. zm.c)) w art. 4 po ust. 3 dodaje si ust. 3a w brzmieniu:

.go

v.p l

Dziennik Ustaw

Poz. 572

Art. 236. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z pn. zm.e)) wprowadza si nastpujce zmiany: 1) w art. 6 w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 3) dzieci do ukoczenia 25 lat uczce si w szkoach, o ktrych mowa w przepisach o systemie owiaty lub w przepisach Prawo o szkolnictwie wyszym, jeeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskay dochodw, z wyjtkiem dochodw wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodw w wysokoci niepowodujcej obowizku zapaty podatku; 2) w art. 21 w ust. 1 pkt 39 i 40 otrzymuj brzmienie: 39) stypendia otrzymywane na podstawie przepisw o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie przepisw Prawo o szkolnictwie wyszym oraz inne stypendia naukowe za wyniki w nauce, ktrych zasady przyznawania zostay zatwierdzone przez ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego po zasigniciu opinii Rady Gwnej Szkolnictwa Wyszego albo przez ministra waciwego do spraw owiaty i wychowania,

Art. 237. W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Pastwowej Stray Poarnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230, z pn. zm.f)) w art. 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Organizacj i zakres dziaania Szkoy Gwnej Suby Poarniczej w Warszawie jako szkoy wyszej oraz tryb wyznaczania i odwoywania rektora oraz wyznaczania, wyboru i odwoywania prorektorw reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365)..

1) w art. 6 w ust. 3, w art. 8 w ust. 1 w pkt 3a, w art. 43e w ust. 1 i 2, w art. 44a w ust. 2a, w art. 44c w ust. 1 i 3, w art. 45 w ust. 1 w pkt 2 w lit. e, w art. 53a w ust. 2, w art. 55 w ust. 3, w art. 56 w ust. 2, w art. 60 w ust. 6, w art. 66 w ust. 1 oraz w art. 67 w ust. 3a uyty dwukrotnie w rnej liczbie i przypadku wyraz pastwowa zastpuje si uytym w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazem publiczna; 2) w art. 36a w ust. 1 uyty czterokrotnie w rnej liczbie i przypadku wyraz pastwowa zastpuje si uytym w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazem publiczna.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595, Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 1001, Nr 109, poz. 1163, Nr 116, poz. 1203, 1205 i 1207, Nr 120, poz. 1252, Nr 123, poz. 1291, Nr 162, poz. 1691, Nr 210, poz. 2135, Nr 263, poz. 2619 i Nr 281, poz. 2779 i 2781 oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 30, poz. 262, Nr 85, poz. 725, Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 102, poz. 852, Nr 143, poz. 1199 i 1202 i Nr 155, poz. 1298. f) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 59, poz. 516 i Nr 166, poz. 1609, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 100, poz. 836. g) Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 13821384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703.
e)

ww

w. rcl

Art. 238. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakadach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z pn. zm.g)) wprowadza si nastpujce zmiany:

.go

40) wiadczenia pomocy materialnej dla uczniw, studentw, uczestnikw studiw doktoranckich i osb uczestniczcych w innych formach ksztacenia, pochodzce z budetu pastwa, budetw jednostek samorzdu terytorialnego oraz ze rodkw wasnych szk i uczelni przyznane na podstawie przepisw o systemie owiaty, Prawo o szkolnictwie wyszym, a take przepisw o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki,.

v.p l

Dziennik Ustaw

Poz. 572

Art. 239. W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904, z pn. zm.h)) wprowadza si nastpujce zmiany: 1) po art. 15 dodaje si art. 15a w brzmieniu: Art. 15a. Uczelni w rozumieniu przepisw o szkolnictwie wyszym przysuguje pierwszestwo w opublikowaniu pracy dyplomowej studenta. Jeeli uczelnia nie opublikowaa pracy dyplomowej w cigu 6 miesicy od jej obrony, student, ktry j przygotowa, moe j opublikowa, chyba e praca dyplomowa jest czci utworu zbiorowego.; 2) art. 93 otrzymuje brzmienie: Art. 93. Do prawa do artystycznego wykonania stosuje si odpowiednio przepisy art. 15a oraz art. 33 pkt 10 Kodeksu rodzinnego i opiekuczego.; 3) art. 122 otrzymuje brzmienie:

Art. 122. ciganie przestpstw okrelonych w art. 116 ust. 1, 2 i 4, art. 117 ust. 1, art. 118 ust. 1, art. 1181 oraz art. 119 nastpuje na wniosek pokrzywdzonego..

1. Osobami penicymi funkcje publiczne w rozumieniu ustawy s: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pose, senator oraz osoba powoana, wybrana lub mianowana na okrelone w innych ustawach kierownicze stanowisko pastwowe, przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Sejm, Prezydium Sejmu, Senat, Sejm i Senat, Marszaka Sejmu, Marszaka Senatu lub Prezesa Rady Ministrw, Szef Suby Cywilnej, dyrektor generalny w ministerstwie, urzdzie centralnym lub urzdzie wojewdzkim oraz sdzia, prokurator i adwokat, a take rektor, prorektor, kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej w publicznej i niepublicznej szkole wyszej, czonek Rady Gwnej Szkolnictwa Wyszego i czonek Pastwowej Komisji Akredytacyjnej, czonek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytuw.. Art. 241. W ustawie z dnia 25 kwietnia 1997 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 75, poz. 469, z pn. zm.j)) w art. 36 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 4. Instytut moe prowadzi:

Art. 242. W ustawie z dnia 26 czerwca 1997 r. o finansowaniu Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie z budetu pastwa (Dz. U. Nr 103, poz. 650) art. 1 otrzymuje brzmienie: Art. 1. Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie otrzymuje dotacje i inne rodki z budetu pastwa na zasadach okrelonych dla uczelni publicznych, z wyjtkiem finansowania kosztw realizacji rodkw trwaych w budowie sucych procesowi dydaktycznemu.. Art. 243. W ustawie z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich (Dz. U. Nr 108, poz. 685, z pn. zm.k)) w art. 1 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1) studenci uczelni, o ktrych mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365),.

ww
h)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402, z 2002 r. Nr 126, poz. 1068 i Nr 197, poz. 1662, z 2003 r. Nr 166, poz. 1610 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 869, Nr 96, poz. 959 i Nr 172, poz. 1804. i) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 57, poz. 618, Nr 62, poz. 681 i Nr 63, poz. 701, z 2000 r. Nr 43, poz. 488 i Nr 50, poz. 600, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 765, Nr 153, poz. 1271 i Nr 175, poz. 1434, z 2003 r. Nr 44, poz. 390 i Nr 99, poz. 921 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219. j) Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 141, poz. 943, z 1999 r. Nr 49, poz. 484, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71. k) Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2004 r. Nr 146, poz. 1546 i Nr 152, poz. 1598 oraz z 2005 r. Nr 23, poz. 187.

w. rcl

1) studia doktoranckie, na zasadach okrelonych w ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595), 2) studia podyplomowe oraz inn dziaalno z zakresu ksztacenia, z wyczeniem studiw doktoranckich, na zasadach okrelonych w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365)..

.go

Art. 240. W ustawie z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub suby w organach bezpieczestwa pastwa lub wsppracy z nimi w latach 19441990 osb penicych funkcje publiczne (Dz. U. z 1999 r. Nr 42, poz. 428, z pn. zm.i)) w art. 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

v.p l

Dziennik Ustaw

Poz. 572

Art. 244. W ustawie z dnia 7 padziernika 1999 r. o jzyku polskim (Dz. U. Nr 90, poz. 999, z pn. zm.l)) art. 9 otrzymuje brzmienie: Art. 9. Jzyk polski jest jzykiem nauczania oraz jzykiem egzaminw i prac dyplomowych w szkoach publicznych i niepublicznych wszystkich typw oraz w placwkach owiatowych i innych instytucjach edukacyjnych, chyba e przepisy szczeglne stanowi inaczej..

Art. 245. W ustawie z dnia 23 grudnia 1999 r. o ksztatowaniu wynagrodze w pastwowej sferze budetowej oraz o zmianie niektrych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z pn. zm.m)) wprowadza si nastpujce zmiany: 1) w art. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1) pastwowa sfera budetowa rozumie si pastwowe jednostki budetowe, pastwowe zakady budetowe, gospodarstwa pomocnicze pastwowych jednostek budetowych, ktre prowadz gospodark finansow na zasadach okrelonych w art. 1820 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z pn. zm.n)), zwanej dalej ustaw o finansach publicznych,; 2) w art. 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Rada Ministrw okrela, w drodze rozporzdzenia, przypadki, w ktrych wynagrodzenia w zakadach budetowych i gospodarstwach pomocniczych pastwowych jednostek budetowych oraz finansowane z funduszy motywacyjnych mog by wypacane ponad wynagrodzenia, ustalone zgodnie z art. 6, z uwzgldnieniem: 1) przepisw ustaw tworzcych fundusze motywacyjne, 2) uzyskania ponadplanowych dochodw w zakadach budetowych i gospodarstwach pomocniczych, 3) wynagrodze prowizyjnych za czynnoci egzekucyjne, 5) zmian organizacyjnych.. 4) wyrwnania do kwoty minimalnego wynagrodzenia, okrelonego na podstawie odrbnych przepisw, Art. 246. W ustawie z dnia 25 lipca 2001 r. o Pastwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 113, poz. 1207, z pn. zm.o)) w art. 30 uchyla si ust. 4. Art. 247. W ustawie z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 i Nr 216, poz. 1826 oraz z 2005 r. Nr 143, poz. 1199) w art. 7 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1) uczelnie;.

Art. 248. W ustawie z dnia 27 lutego 2003 r. o utworzeniu Akademii Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 56, poz. 496 oraz z 2004 r. Nr 152, poz. 1598) w art. 3 uchyla si ust. 3. Art. 249. W ustawie z dnia 27 lutego 2003 r. o utworzeniu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosawa Dbrowskiego (Dz. U. Nr 60, poz. 534 oraz z 2004 r. Nr 152, poz. 1598) w art. 3 uchyla si ust. 3. Art. 250. W ustawie z dnia 27 lutego 2003 r. o utworzeniu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterw Westerplatte (Dz. U. Nr 60, poz. 533 oraz z 2004 r. Nr 152, poz. 1598) w art. 3 uchyla si ust. 4. Art. 251. W ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595) wprowadza si nastpujce zmiany: 1) w art. 6 dodaje si ust. 5 w brzmieniu: 5. Centralna Komisja w uzasadnionych przypadkach moe uzna, e osoby reprezentujce pokrewne dziedziny nauki lub sztuki, w tym pokrewne dyscypliny naukowe i artystyczne, speniaj warunki, o ktrych mowa w ust. 13.;

ww
l)

Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 29, poz. 358, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2003 r. Nr 73, poz. 661, z 2004 r. Nr 92, poz. 878 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141. m) Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 19, poz. 239, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1784 i 1799, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 152, poz. 1267, Nr 213, poz. 1802 i Nr 214, poz. 1805, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, Nr 166, poz. 1609, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2256 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 240, poz. 2407 i Nr 273, poz. 2703. n) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114 i Nr 64, poz. 565. o) Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1801, z 2002 r. Nr 241, poz. 2073, z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 124, poz. 1152 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135.

w. rcl

.go

v.p l

Dziennik Ustaw 2) w art. 9: a) uchyla si ust. 5, b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

Poz. 572

6. Uchway Centralnej Komisji w sprawach, o ktrych mowa w ust. 2 pkt 2 i 3 oraz w ust. 4, ogasza Centralna Komisja w Dzienniku Urzdowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski.; 3) art. 19 otrzymuje brzmienie: Art. 19. 1. Uchwaa o nadaniu stopnia doktora habilitowanego staje si prawomocna z chwil jej podjcia.

2. W przypadku niezatwierdzenia uchway o nadaniu stopnia doktora habilitowanego podjtej przez rad waciwej jednostki organizacyjnej rada tej jednostki organizacyjnej lub osoba ubiegajca si o nadanie tego stopnia moe, w terminie 3 miesicy od dnia dorczenia jej rozstrzygnicia, wystpi do Centralnej Komisji z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. 3. Centralna Komisja rozpatruje wniosek, o ktrym mowa w ust. 2, w terminie 4 miesicy od dnia jego dorczenia.

4) w art. 20: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Do gosowania, o ktrym mowa w ust. 1, uprawnieni s czonkowie waciwej rady jednostki organizacyjnej posiadajcy tytu profesora lub stopie doktora habilitowanego., b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 5. W przewodach doktorskich powouje si co najmniej dwch recenzentw, a w przewodach habilitacyjnych powouje si czterech recenzentw, w tym nie wicej ni jednego zatrudnionego w tej samej uczelni lub w innej placwce naukowej, ktrej pracownikiem jest osoba ubiegajca si o nadanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego, albo bdcego czonkiem rady jednostki organizacyjnej przeprowadzajcej przewd., 5a. Recenzentw w przewodzie habilitacyjnym powouj: 2) Centralna Komisja w liczbie dwch.

5) art. 23 otrzymuje brzmienie:

ww

6) w art. 27 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 4. W postpowaniu o nadanie tytuu profesora powouje si czterech recenzentw, w tym nie wicej ni jednego zatrudnionego w tej samej szkole wyszej lub w innej placwce naukowej, ktrej pracownikiem jest osoba ubiegajca si o nadanie tytuu profesora, albo bdcego czonkiem rady jednostki organizacyjnej przeprowadzajcej postpowanie. Recenzentem moe by osoba posiadajca tytu profesora w zakresie danej lub pokrewnej dziedziny nauki lub sztuki. Recenzentw, po dwch, powouj rada waciwej jednostki organizacyjnej oraz Centralna Komisja, uczestnicz oni w postpowaniu o nadanie tytuu profesora na takich samych zasadach.;

w. rcl
c) dodaje si ust. 5a i 5b w brzmieniu: 1) rada waciwej jednostki organizacyjnej w liczbie dwch; d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

5b. Recenzenci, o ktrych mowa w ust. 5a, uczestnicz w przewodzie habilitacyjnym na takich samych zasadach.,

6. Promotorem w przewodzie doktorskim oraz recenzentem rozprawy doktorskiej lub habilitacyjnej moe by osoba posiadajca tytu profesora lub stopie doktora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej lub artystycznej.;

Art. 23. 1. Pracownikowi niebdcemu nauczycielem akademickim lub pracownikiem naukowym, przygotowujcemu rozpraw doktorsk lub habilitacyjn, przysuguje, na jego wniosek, w uzgodnionym z pracodawc terminie, urlop w wymiarze dwudziestu omiu dni, ktre w rozumieniu odrbnych przepisw s dla tego pracownika dniami pracy, na przygotowanie obrony rozprawy doktorskiej lub kolokwium habilitacyjnego oraz zwolnienie od pracy na przeprowadzenie obrony rozprawy doktorskiej lub kolokwium habilitacyjnego. 2. Za okres urlopu oraz za czas zwolnienia od pracy, o ktrych mowa w ust. 1, przysuguje pracownikowi wynagrodzenie ustalane jak za urlop wypoczynkowy.;

.go

4. W postpowaniu, o ktrym mowa w ust. 3, mog bra udzia recenzenci powoani w przewodzie habilitacyjnym.;

v.p l

Dziennik Ustaw 7) art. 28 otrzymuje brzmienie:

Poz. 572

2. Centralna Komisja podejmuje uchwa o przedstawieniu albo o odmowie przedstawienia kandydata do tytuu profesora w terminie do 6 miesicy od dnia otrzymania uchway. 3. Centralna Komisja, w terminie 1 miesica od podjcia uchway o przedstawieniu kandydata do tytuu, skada do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o nadanie tytuu profesora.

4. W przypadku podjcia uchway o odmowie przedstawienia kandydata do tytuu profesora, rada jednostki organizacyjnej lub osoba ubiegajca si o nadanie tytuu moe, w terminie 3 miesicy od dnia dorczenia jej rozstrzygnicia, wystpi do Centralnej Komisji z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. 5. Centralna Komisja rozpatruje wniosek, o ktrym mowa w ust. 4, w terminie 6 miesicy od dnia jego dorczenia.

8) w art. 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. W postpowaniach dotyczcych nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego albo tytuu profesora oraz nadania, ograniczenia, zawieszenia i pozbawienia uprawnienia do nadawania tych stopni w zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje si odpowiednio przepisy Kodeksu postpowania administracyjnego. Do zaskarania decyzji wydanych w tych postpowaniach stosuje si przepisy o zaskaraniu decyzji administracyjnych do sdu administracyjnego.; 9) po art. 29 dodaje si art. 29a w brzmieniu: Art. 29a. 1. Rada waciwej jednostki organizacyjnej lub odpowiednio Centralna Komisja, w drodze decyzji, stwierdza niewano postpowania w sprawie nadania tytuu lub stopnia, jeeli w pracy stanowicej podstaw nadania tytuu lub stopnia osoba ubiegajca si o tytu lub stopie przypisaa sobie autorstwo istotnego fragmentu lub innych elementw cudzego utworu lub ustalenia naukowego. 2. Decyzje, o ktrych mowa w ust. 1, nie wyczaj odpowiedzialnoci dyscyplinarnej, karnej i cywilnoprawnej.;

10) w art. 33 w ust. 2 dodaje si zdanie drugie w brzmieniu:

11) w art. 35 ust. 3 i 4 otrzymuj brzmienie:

12) rozdzia 6 otrzymuje brzmienie:

ww

w. rcl
Rozdzia 6

Termin wyraenia opinii w sprawie zatrudnienia w szkole wyszej na stanowisku profesora nadzwyczajnego osoby nieposiadajcej stopnia doktora habilitowanego wynosi 3 miesice od dnia przedstawienia wniosku.; 3. Centralna Komisja podejmuje uchway po zasigniciu opinii co najmniej jednego recenzenta. Uchway o niezatwierdzeniu uchwa o nadanie stopnia lub odmowie przedstawienia kandydata do tytuu profesora w sprawach, o ktrych mowa w art. 15 ust. 2 oraz w art. 28 ust. 4, mog by podjte po zasigniciu opinii co najmniej dwch recenzentw, w tym co najmniej jednego spoza skadu Centralnej Komisji. 4. Centralna Komisja podejmuje uchway w sprawach, o ktrych mowa w art. 15 ust. 3, w art. 19 ust. 2, po zasigniciu opinii co najmniej jednego recenzenta.;

Studia doktoranckie w placwkach naukowych

Art. 37. 1. Studia doktoranckie okrelone w niniejszej ustawie, zwane dalej studiami doktoranckimi, mog prowadzi placwki naukowe niebdce szkoami wyszymi, posiadajce uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego. Przez placwki naukowe niebdce szkoami wyszymi rozumie si instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk albo instytuty naukowo-badawcze dziaajce na podstawie przepisw o jednostkach badawczo-rozwojowych. 2. Studia doktoranckie przygotowuj do uzyskania stopnia doktora. 3. Studia doktoranckie w placwce naukowej s tworzone przez jej dyrektora. 4. Nadzr merytoryczny nad studiami doktoranckimi sprawuje rada placwki naukowej prowadzcej te studia. 5. Studia doktoranckie s prowadzone jako studia stacjonarne lub niestacjonarne.

.go

6. W postpowaniu, o ktrym mowa w ust. 5, mog bra udzia recenzenci powoani w przewodzie o nadanie tytuu profesora.;

v.p l

Art. 28. 1. Rada waciwej jednostki organizacyjnej po podjciu uchway popierajcej wniosek o nadanie tytuu profesora przesya go wraz z aktami postpowania, w terminie 1 miesica od podjcia uchway, do Centralnej Komisji.

Dziennik Ustaw

Poz. 572

7. Stacjonarne studia doktoranckie s bezpatne.

8. Wysoko opat za niestacjonarne studia doktoranckie, jeeli s one odpatne, ustala dyrektor placwki naukowej prowadzcej te studia.

9. Studia doktoranckie mog by studiami rodowiskowymi prowadzonymi przez placwki, o ktrych mowa w ust. 1, przy udziale innych jednostek organizacyjnych. Zadania placwki naukowej i innych jednostek organizacyjnych oraz sposb finansowania studiw doktoranckich okrelaj umowy zawarte midzy placwk naukow i tymi jednostkami. Art. 38. 1. Do podstawowych obowizkw uczestnikw studiw doktoranckich naley: 1) uczestnictwo w realizacji programu studiw i skadanie wyznaczonych egzaminw;

2. Uczestnicy studiw doktoranckich niewywizujcy si z obowizkw, o ktrych mowa w ust. 1, mog zosta skreleni z listy uczestnikw studiw. Decyzj o skreleniu podejmuje kierownik studiw. Od tej decyzji suy odwoanie do dyrektora placwki naukowej prowadzcej studia, w terminie 14 dni od jej otrzymania. 3. Uczestnicy studiw doktoranckich podlegaj odpowiedzialnoci dyscyplinarnej na zasadach okrelonych dla uczestnikw studiw doktoranckich prowadzonych w szkoach wyszych. Art. 39. 1. Uczestnicy studiw doktoranckich maj prawo do: 1) corocznej przerwy w okresie wakacji, w wymiarze 8 tygodni;

2) ubezpieczenia spoecznego i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach okrelonych w odrbnych przepisach.

ww
p)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 118, poz. 561, Nr 139, poz. 647 i Nr 147, poz. 686, z 1997 r. Nr 82, poz. 518 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 75, poz. 486 i Nr 113, poz. 717, z 2002 r. Nr 135, poz. 1146 oraz z 2003 r. Nr 213, poz. 2081.

w. rcl

2. Okres odbywania studiw doktoranckich, niezalenie od daty ich zakoczenia, nie duszy ni 4 lata, zalicza si do okresu pracy, od ktrego zale uprawnienia pracownicze, jeeli obrona rozprawy doktorskiej nastpia w cigu roku od daty zakoczenia tych studiw. 3. Do okresu, od ktrego zale uprawnienia pracownicze, zalicza si rwnie okres odbywania dziennych studiw doktoranckich, jeeli zostay one przerwane z powodu podjcia zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego i w okresie przewidzianym dla tych studiw zosta uzyskany stopie doktora. Przepis ust. 2 stosuje si odpowiednio.

4. Jeeli regulamin, o ktrym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakadowym funduszu wiadcze socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335, z pn. zm.p)), tak stanowi, z zakadowego funduszu wiadcze socjalnych mog korzysta take uczestnicy studiw doktoranckich. 2. Minimalne stypendium, o ktrym mowa w ust. 1, nie moe by nisze ni 60% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich. 3. Decyzj o przyznaniu stypendium doktoranckiego oraz jego wysokoci podejmuje dyrektor placwki naukowej prowadzcej te studia. 4. Uczestnicy stacjonarnych studiw doktoranckich mog podejmowa prac zarobkow, z zastrzeeniem ust. 5. Wykonywanie tej pracy nie powinno kolidowa z zajciami wynikajcymi z programu studiw doktoranckich. 5. Uczestnicy stacjonarnych studiw doktoranckich otrzymujcy stypendium mog podejmowa prac zarobkow wycznie w niepenym wymiarze czasu pracy, po uzyskaniu zgody kierownika tych studiw.

Art. 40. 1. Uczestnik studiw doktoranckich moe otrzymywa stypendium doktoranckie.

Art. 41. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego w porozumieniu z ministrem waciwym do spraw nauki okreli, w drodze rozporzdzenia, warunki i tryb organizowania studiw doktoranckich okrelonych w ustawie, ich prowadzenia i odbywania oraz przyznawania stypendiw osobom je odbywajcym, uwzgldniajc: 1) czas trwania studiw i moliwo przeduania go, w tym prawo do dodatkowego przeduenia okresu odbywania studiw doktoranckich o czas trwania urlopu macierzyskiego okrelonego w odrbnych przepisach;

.go

2) prowadzenie bada naukowych lub dziaalnoci artystycznej i skadanie sprawozda z ich przebiegu.

v.p l

6. Wicej ni poowa programu stacjonarnych studiw doktoranckich wymaga obecnoci uczestnikw tych studiw w prowadzcej je jednostce organizacyjnej i jest realizowana w formie zaj dydaktycznych i pracy naukowej wymagajcych bezporedniego udziau uczestnikw studiw doktoranckich i ich opiekunw naukowych. Organizacja niestacjonarnych studiw doktoranckich zapewnia moliwo odbywania studiw doktoranckich osobom zatrudnionym w ramach stosunku pracy.

Dziennik Ustaw 2) sposb przeprowadzania rekrutacji;

Poz. 572

4) wzr legitymacji uczestnika studiw doktoranckich i wiadectwa ich ukoczenia; 5) wysoko opat za wydanie legitymacji i wiadectwa..;

2) art. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 2006 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyszym oraz ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. Nr 46, poz. 328), ktry stanowi: Art. 4. Ustawa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia.;

3) art. 80 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. Przepisy wprowadzajce ustaw o Subie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Subie Wywiadu Wojskowego oraz ustaw o subie funkcjonariuszy Suby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Suby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 711), ktry stanowi: Art. 80. Ustawa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia, z wyjtkiem art. 556, oraz art. 77 i art. 78, ktre wchodz w ycie z dniem 1 padziernika 2006 r.; 4) art. 10 ustawy z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie owiaty oraz o zmianie niektrych innych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 542), ktry stanowi: Art. 10. Ustawa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia, z wyjtkiem:

1) art. 9a ust. 2 pkt 12 i 6, art. 9c ust. 2 pkt 1, 2, 3 i 4 oraz 8 i ust. 5 pkt 2 lit. b i c oraz art. 10 i 10a ustawy, o ktrej mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw, ktre wchodz w ycie z dniem 1 lipca 2007 r.; 2) art. 53, art. 54 i art. 64a ustawy, o ktrej mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw, ktre wchodz w ycie z dniem 1 wrzenia 2007 r.; 5) art. 23 ustawy z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektrych innych ustaw (Dz. U. Nr 120, poz. 818), ktry stanowi:

6) art. 45 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie niektrych ustaw w zwizku z czonkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 176, poz. 1238), ktry stanowi: Art. 45. Ustawa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia, z wyjtkiem art. 11 pkt 2 lit. b i c, ktry wchodzi w ycie po upywie 90 dni od dnia ogoszenia.; 7) art. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o zakadach opieki zdrowotnej oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyszym (Dz. U. Nr 176, poz. 1240), ktry stanowi: Art. 3. Ustawa wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2008 r.;

8) art. 32 ustawy z dnia 7 wrzenia 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280), ktry stanowi: Art. 32. Ustawa wchodzi w ycie po upywie 6 miesicy od dnia ogoszenia.;

9) art. 22 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektrych innych ustaw (Dz. U. Nr 70, poz. 416), ktry stanowi: Art. 22. Ustawa wchodzi w ycie po upywie 30 dni od dnia ogoszenia.;

ww

10) art. 123 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzajce ustaw o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 178, poz. 1061), ktry stanowi: Art. 123. Ustawa wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2010 r., z wyjtkiem:

1) art. 13 pkt 35, art. 95, art. 101 ust. 3 i art. 120, ktre wchodz w ycie z dniem ogoszenia; 2) art. 10, art. 11, art. 18 pkt 1, art. 25, art. 43, art. 49 i art. 50, ktre wchodz w ycie z dniem 1 lipca 2010 r.; 3) art. 2 pkt 3, art. 3, art. 5, art. 6, art. 8, art. 13 pkt 1, 2 i 6, art. 14, art. 18 pkt 2 lit. b i pkt 3 lit. b i c, art. 20, art. 21, art. 23, art. 28, art. 34, art. 36, art. 39 pkt 26, art. 40, art. 41, art. 45 pkt 1 i 6, art. 46 pkt 1 lit. a i lit. ce oraz pkt 25, art. 57 pkt 2, art. 58, art. 59 pkt 13, art. 60, art. 63, art. 65 pkt 35, art. 66 pkt 1 lit. a i pkt 2, art. 67 pkt 1, art. 78, art. 79, art. 80 pkt 3 oraz art. 81, ktre wchodz w ycie z dniem 1 stycznia 2011 r.;

w. rcl

Art. 23. Ustawa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia.;

.go

v.p l

3) szczegowe uprawnienia dyrektora placwki prowadzcej studia doktoranckie, rady placwki i kierownika studiw doktoranckich;

Dziennik Ustaw

10

Poz. 572

4) art. 16, art. 17 pkt 6, art. 39 pkt 1 i art. 70, ktre wchodz w ycie z dniem 1 stycznia 2012 r.; 5) (uchylony); 6) art. 33, ktry wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2015 r.; 11) art. 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowizku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektrych innych ustaw (Dz. U. Nr 161, poz. 1278), ktry stanowi: Art. 23. Ustawa wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2010 r., z wyjtkiem: 2) art. 21, ktry wchodzi w ycie z dniem 30 grudnia 2009 r.; 1) art. 1 pkt 36 lit. b, ktry wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia;

12) art. 2 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyszym (Dz. U. Nr 202, poz. 1553), ktry stanowi: Art. 2. Ustawa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia.;

Art. 2. 1. W terminie 12 miesicy od dnia wejcia w ycie niniejszej ustawy zaoyciel albo organ kolegialny uczelni niepublicznej przedoy ministrowi waciwemu do spraw szkolnictwa wyszego do zatwierdzenia statut odpowiadajcy przepisom niniejszej ustawy. 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si, jeeli: 1) w dniu nadania albo uchwalenia statutu uczelni niepublicznej nie dziaa w tej uczelni zwizek zawodowy; 2) w dniu wejcia w ycie niniejszej ustawy w uczelni niepublicznej nie dziaa w tej uczelni zwizek zawodowy; 3) statut uczelni niepublicznej obowizujcy w dniu wejcia w ycie niniejszej ustawy by zaopiniowany przez dziaajcy w tej uczelni zwizek zawodowy.

14) art. 3 ustawy z dnia 5 marca 2010 r. zmieniajcej ustaw o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustaw Prawo o szkolnictwie wyszym (Dz. U. Nr 57, poz. 359), ktry stanowi: Art. 3. Ustawa wchodzi w ycie z dniem 23 kwietnia 2010 r.;

15) art. 81 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. Przepisy wprowadzajce ustawy reformujce system nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 620), ktry stanowi: Art. 81. Ustawa wchodzi w ycie z dniem 1 padziernika 2010 r., z wyjtkiem:

1) art. 5 pkt 1, ktry wchodzi w ycie z dniem 1 lipca 2010 r.;

2) art. 10 pkt 1 lit. b oraz art. 12 pkt 1 lit. b, ktre wchodz w ycie z dniem 1 stycznia 2011 r.; 16) art. 79 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziemi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235), ktry stanowi: Art. 79. Ustawa wchodzi w ycie po upywie miesica od dnia ogoszenia, z wyjtkiem:

1) art. 6, ktry wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2013 r.;

ww

2) art. 5053 i 7073, ktre wchodz w ycie pierwszego dnia miesica nastpujcego po upywie 6 miesicy od dnia ogoszenia;

3) art. 62 i 63, ktre wchodz w ycie z dniem ogoszenia; 4) art. 64 ust. 2, ktry wchodzi w ycie po upywie 12 miesicy od dnia wejcia w ycie ustawy.;

17) art. 1638 ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyszym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektrych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455 i Nr 112, poz. 654), ktre stanowi: Art. 16. 1. Jednostki organizacyjne uczelni niespeniajce wymaga okrelonych w art. 11 ust. 24 ustawy, o ktrej mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw, prowadzce w dniu wejcia w ycie ustawy studia na kierunku studiw i poziomie ksztacenia bez koniecznoci uzyskania decyzji ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego mog je prowadzi do zakoczenia caego cyklu ksztacenia.

w. rcl

Art. 3. Ustawa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia.;

.go

13) art. 2 i 3 ustawy z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyszym (Dz. U. Nr 75, poz. 471), ktre stanowi:

v.p l

Dziennik Ustaw

11

Poz. 572

3. Podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, o ktrych mowa w ust. 1, posiadajce uprawnienia do prowadzenia ksztacenia na okrelonym kierunku studiw i poziomie ksztacenia zachowuj te uprawnienia bez koniecznoci uzyskania decyzji ministra, o ktrej mowa w art. 11 ust. 3 ustawy, o ktrej mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw, jeeli w cigu 12 miesicy od dnia wejcia w ycie ustawy dostosuj programy ksztacenia:

1) do wzorcowych efektw ksztacenia, o ktrych mowa w art. 9 ust. 2 ustawy, o ktrej mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw, albo 2) do opisu efektw ksztacenia opracowanego przez senat uczelni.

5. W przypadku negatywnej opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego cofa albo zawiesza uprawnienia do prowadzenia studiw na danym kierunku i okrelonym poziomie ksztacenia. Art. 17. 1. Studia podyplomowe prowadzone w dniu wejcia w ycie niniejszej ustawy s prowadzone do ich zakoczenia na zasadach dotychczasowych. 2. Wszczte i niezakoczone postpowania w sprawach wnioskw o udzielenie zgody na prowadzenie studiw podyplomowych, zaopiniowane przed dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy przez Rad Gwn Szkolnictwa Wyszego s rozpatrywane na zasadach i w trybie okrelonych w przepisach dotychczasowych. 3. Wszczte i niezakoczone postpowania w sprawach wnioskw o udzielenie zgody na prowadzenie studiw podyplomowych, niezaopiniowane do dnia wejcia w ycie niniejszej ustawy przez Rad Gwn Szkolnictwa Wyszego umarza si. Art. 18. 1. Wszczte i niezakoczone przed dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy postpowania w sprawach dotyczcych pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej lub przeniesienia pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej na rzecz innej osoby fizycznej lub prawnej s rozpatrywane na podstawie przepisw ustawy, o ktrej mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw. 2. W przypadkach pozwole na utworzenie uczelni zaopiniowanych przed dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy przez Pastwow Komisj Akredytacyjn minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego nie zasiga ponownie opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej. 3. Wydane przed dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznych na czas okrelony staj si pozwoleniami na czas nieokrelony, jeeli w dniu wejcia w ycie niniejszej ustawy uczelnia prowadzi ksztacenie. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego w terminie szeciu miesicy od dnia wejcia w ycie niniejszej ustawy dokona odpowiednich zmian w rejestrze uczelni niepublicznych. Art. 19. 1. Czonkowie Rady Gwnej Szkolnictwa Wyszego oraz Pastwowej Komisji Akredytacyjnej staj si z dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy czonkami Rady Gwnej Nauki i Szkolnictwa Wyszego oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej i peni swoje funkcje do koca kadencji, na ktr zostali wybrani. 2. Osoby, o ktrych mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 ustawy, o ktrej mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw, zostan z dniem 1 stycznia 2012 r. wczone do skadu Rady Gwnej Nauki i Szkolnictwa Wyszego. Osoby te bd peni funkcje czonkw Rady Gwnej Nauki i Szkolnictwa Wyszego do koca kadencji na ktr zostali wybrani. 3. Osoby, o ktrych mowa w ust. 2, wybior spord siebie zastpc przewodniczcego Rady Gwnej Nauki i Szkolnictwa Wyszego. 4. Kobiety stanowi co najmniej 10% skadu Polskiej Komisji Akredytacyjnej pierwszej kadencji czonkw powoanych na podstawie przepisw art. 48 ustawy, o ktrej mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw, oraz co najmniej 20% skadu Komisji drugiej kadencji.

ww

w. rcl

.go

4. Jeeli dostosowanie, o ktrym mowa w ust. 3 pkt 2, wymaga dokonania w programie ksztacenia zmiany zaj dydaktycznych, za ktre mona uzyska wicej ni 30% punktw ECTS, podstawowa jednostka organizacyjna uczelni moe prowadzi ksztacenie na okrelonym kierunku studiw i poziomie ksztacenia po pozytywnym zaopiniowaniu opisu efektw ksztacenia przez Polsk Komisj Akredytacyjn.

v.p l

2. Wszczte i niezakoczone postpowania dotyczce uprawnie do prowadzenia kierunku studiw w sprawach zaopiniowanych przed dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy przez Pastwow Komisj Akredytacyjn s rozpatrywane na zasadach i w trybie okrelonych w przepisach dotychczasowych.

Dziennik Ustaw

12

Poz. 572

2. W przypadku nieprzeksztacenia zamiejscowych orodkw dydaktycznych w podstawowe jednostki organizacyjne uczelni lub filie mog one prowadzi ksztacenie do zakoczenia cyklu ksztacenia. Zamiejscowe orodki dydaktyczne nie dokonuj po dniu wejcia w ycie ustawy rekrutacji na studia. 3. W szczeglnie uzasadnionych przypadkach zwizanych z duymi nakadami uczelni na infrastruktur, wysok jakoci kadry naukowo-dydaktycznej, a take dostpem do ksztacenia, minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego moe, w drodze decyzji administracyjnej, wyrazi zgod na wyduenie okresu, o ktrym mowa w ust. 1 lub 2. Art. 21. 1. Organy jednoosobowe i kolegialne uczelni peni swoj funkcj do koca kadencji, na ktr zostay wybrane.

2. Uprawnione organy uczelni, w terminie szeciu miesicy od dnia wejcia w ycie niniejszej ustawy, dostosuj statuty uczelni do przepisw ustawy, o ktrej mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw.

Art. 22. 1. Osoba zatrudniona przed dniem wejcia w ycie ustawy na stanowisku docenta, na podstawie mianowania na czas nieokrelony albo umowy o prac na czas nieokrelony, pozostaje na tym stanowisku, jednak nie duej ni do koca roku akademickiego, w ktrym ukoczya szedziesity pity rok ycia. 2. Osoba zatrudniona przed dniem wejcia w ycie ustawy na stanowisku docenta, na podstawie mianowania na czas okrelony albo umowy o prac na czas okrelony, pozostaje na tym stanowisku do czasu upywu okresu wskazanego w akcie zatrudnienia.

2. Osoba zatrudniona przed dniem wejcia w ycie ustawy na podstawie mianowania albo umowy o prac na czas okrelony pozostaje zatrudniona na dotychczasowym stanowisku do czasu upywu okresu zatrudnienia wskazanego w akcie mianowania albo w umowie o prac. Art. 24. Nauczyciel akademicki, ktry w dniu wejcia w ycie niniejszej ustawy wykonuje dodatkowe zatrudnienie w ramach stosunku pracy moe je wykonywa przez okres nie duszy ni 3 lata od dnia wejcia w ycie niniejszej ustawy, chyba e uzyska zgod na podstawie art. 129 ust. 1, 5 lub 10 ustawy, o ktrej mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw. Art. 25. Nauczycielom akademickim, ktrym wszczto przewd habilitacyjny na podstawie przepisw dotychczasowych, przygotowujcym rozpraw habilitacyjn przysuguje w okresie dwch lat od dnia wejcia w ycie niniejszej ustawy patny urlop naukowy na dotychczasowych zasadach. Art. 26. Pracownicy uczelni niepublicznych otrzymujcy przed dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy dodatek za sta pracy zachowuj prawo do tego dodatku w wysokoci przysugujcej przed dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy. Art. 27. 1. Za przypadajce po dniu wejcia w ycie ustawy okresy niezdolnoci do pracy, spowodowane przyczynami, o ktrych mowa w art. 92 Kodeksu pracy, oraz inne okresy usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy, nauczycielom akademickim przysuguj wiadczenia, okrelone w przepisach dotyczcych wiadcze pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa. Przepis zdania pierwszego ma zastosowanie take do przypadkw, gdy okres niezdolnoci do pracy lub innej usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy zacz biec przed dniem wejcia w ycie ustawy i trwa nadal po tym dniu. 2. Wskazane w ust. 1 okresy niezdolnoci do pracy lub innej usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy, zakoczone lub rozpoczte przed dniem wejcia w ycie ustawy, za ktre nauczyciel akademicki otrzyma wynagrodzenie, wlicza si do okresw pobierania wiadcze, na zasadach okrelonych w przepisach dotyczcych wiadcze pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa. Art. 28. Uczelnie dostosuj stosunki pracy powstae przed dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy do wymogw przepisw art. 118 ust. 7 i art. 135 ust. 2 ustawy, o ktrej mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw, w terminie dwunastu miesicy od dnia wejcia w ycie niniejszej ustawy.

ww

w. rcl

Art. 23. 1. Osoba zatrudniona przed dniem wejcia w ycie ustawy na podstawie mianowania albo umowy o prac na czas nieokrelony pozostaje zatrudniona w tej samej formie stosunku pracy.

.go

3. Uprawnione organy uczelni wojskowych i uczelni sub pastwowych przedo odpowiednio Ministrowi Obrony Narodowej albo ministrowi waciwemu do spraw wewntrznych do zatwierdzenia statuty odpowiadajce przepisom ustawy, o ktrej mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw, w terminie okrelonym w ust. 2.

v.p l

Art. 20. 1. Waciwe organy uczelni w terminie roku od dnia wejcia w ycie niniejszej ustawy mog przeksztaci zamiejscowe orodki dydaktyczne w jednostki, o ktrych mowa w art. 85 ust. 1 ustawy, o ktrej mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw.

Dziennik Ustaw

13

Poz. 572

2. Studenci przyjci na studia przed dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy oraz w roku akademickim 2011/2012:

1) studiujcy bez opat za ksztacenie na wicej ni jednym kierunku studiw nie wnosz opat, o ktrych mowa w art. 99 ust. 1 pkt 1a ustawy, o ktrej mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw, do koca okresu studiw przewidzianego w programie i planie studiw; 2) wnoszcy opaty za ksztacenie wnosz opaty na dotychczasowych zasadach do koca okresu studiw przewidzianego w programie i planie studiw.

Art. 30. W pierwszym roku nastpujcym po roku wejcia w ycie niniejszej ustawy podstaw do ustalenia procentu zwikszenia liczby studentw studiw stacjonarnych ustalanego na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy, o ktrej mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw, stanowi liczba studentw studiw stacjonarnych studiujcych w danej uczelni w roku akademickim 2009/2010.

Art. 32. Jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopni naukowych na podstawie dotychczasowych przepisw dostosuj warunki do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego, okrelone w art. 6 ust. 14 ustawy, o ktrej mowa w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw, w okresie dwch lat od dnia wejcia w ycie niniejszej ustawy. Jeeli w tym okresie jednostka nie speni wymaga okrelonych w niniejszej ustawie, traci uprawnienie. Art. 33. 1. Przewody doktorskie i habilitacyjne oraz postpowania o nadanie tytuu profesora, niezakoczone do dnia wejcia w ycie niniejszej ustawy, s prowadzone na podstawie przepisw dotychczasowych. 2. W okresie dwch lat od dnia wejcia w ycie niniejszej ustawy, na wniosek osoby ubiegajcej si o nadanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego albo tytuu profesora, mog by prowadzone przewody doktorskie i habilitacyjne oraz postpowania o nadanie tytuu profesora na podstawie przepisw dotychczasowych albo przewody doktorskie, postpowania habilitacyjne oraz postpowania o nadanie tytuu profesora na podstawie przepisw ustawy, o ktrej mowa w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw. Art. 34. 1. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytuw w dotychczasowym skadzie peni swoje funkcje do dnia 31 grudnia 2012 r. 2. W terminie trzech miesicy od dnia wejcia w ycie niniejszej ustawy Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytuw dostosuje swj statut do wymogw niniejszej ustawy i przedoy Prezesowi Rady Ministrw do zatwierdzenia. Art. 35. 1. Biuro Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytuw dziaajce na podstawie przepisw dotychczasowych staje si z dniem 1 stycznia 2012 r. Biurem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytuw okrelonym w art. 33 ust. 4 ustawy, o ktrej mowa w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw. 2. Pracownicy Biura Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytuw dziaajcego na podstawie przepisw dotychczasowych staj si pracownikami Biura Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytuw okrelonym w art. 33 ust. 4 ustawy, o ktrej mowa w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw. Art. 36. Centrum Medyczne Ksztacenia Podyplomowego z siedzib w Warszawie zachowuje uprawnienia do prowadzenia studiw doktoranckich i studiw podyplomowych w dziedzinie nauk medycznych na zasadach okrelonych w ustawie, o ktrej mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw. Na prowadzenie tych studiw Centrum Medyczne Ksztacenia Podyplomowego otrzymuje dotacje z budetu pastwa ze rodkw pozostajcych w dyspozycji ministra waciwego do spraw zdrowia. Art. 37. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie:

ww

1) art. 6 ust. 3, art. 9, art. 15 ust. 3, art. 29 ust. 7, art. 96, 105, 162, art. 165 ust. 2, art. 167 ust. 3, art. 187, art. 192 ust. 1 i 4 i art. 201 ustawy, o ktrej mowa w art. 1, zachowuj moc do dnia wejcia w ycie przepisw wykonawczych wydanych na podstawie art. 8 ust. 9, art. 9, 9b, 9c, art. 15 ust. 3, art. 29 ust. 7, art. 96, 105, 162, art. 165 ust. 3, art. 167 ust. 3, art. 187, art. 191a ust. 8, art. 192 ust. 1 i art. 201 ustawy, o ktrej mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw;

2) art. 7 ust. 1, art. 22 ust. 2, art. 24 ust. 4, art. 30 ust. 2, art. 31, art. 33 ust. 5 i art. 34 ust. 5 ustawy, o ktrej mowa w art. 2, zachowuj moc do dnia wejcia w ycie przepisw wykonawczych wydanych na podstawie art. 7 ust. 1, art. 22 ust. 2, art. 24 ust. 5, art. 30 ust. 3, art. 31, art. 33 ust. 5 i art. 34a ust. 3 ustawy, o ktrej mowa w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw.

w. rcl

.go

Art. 31. Student studiw stacjonarnych przyjty na studia przed dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy jest obowizany do zoenia owiadczenia, o ktrym mowa w art. 184 ust. 7 ustawy, o ktrej mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw, w terminie trzech miesicy od dnia wejcia w ycie niniejszej ustawy.

v.p l

Art. 29. 1. Studenci przyjci na studia przed dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy oraz w roku akademickim 2011/2012 studiuj wedug programw opracowanych na podstawie dotychczasowych przepisw do koca okresu studiw przewidzianego w programie i planie studiw.

Dziennik Ustaw

14

Poz. 572

Art. 38. Ustawa wchodzi w ycie z dniem 1 padziernika 2011 r., z wyjtkiem: 1) przepisw art. 1 pkt 6870, pkt 71 w zakresie dotyczcym art. 94b i 94c, pkt 7379, pkt 81 w zakresie dotyczcym art. 103 ust. 2, pkt 106, pkt 147, pkt 154 w zakresie dotyczcym art. 209 ust. 6, art. 4 pkt 1 lit. b i d oraz pkt 2 lit. b, ktre wchodz w ycie z dniem 1 stycznia 2012 r.; 2) przepisw art. 1 pkt 71 w zakresie dotyczcym art. 94a, pkt 82, pkt 119, pkt 122 w zakresie dotyczcym art. 173 ust. 1 pkt 4 i 5, pkt 127, pkt 129 w zakresie dotyczcym art. 181 ust. 2, pkt 131 lit. b tiret drugie, pkt 133, pkt 144 w zakresie dotyczcym art. 199 ust. 3 i pkt 145, ktre wchodz w ycie z dniem 1 padziernika 2012 r.; 3) przepisu art. 20 ust. 2, ktry wchodzi w ycie z dniem 1 padziernika 2012 r.; 4) przepisu art. 1 pkt 83 w zakresie dotyczcym art. 105, ktry wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2013 r.; 5) przepisu art. 1 pkt 92, ktry wchodzi w ycie z dniem 1 padziernika 2013 r.;

18) art. 221 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziaalnoci leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654), ktry stanowi:

19) art. 104 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielgniarki i poonej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039), ktry stanowi: Art. 104. Ustawa wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2012 r., z wyjtkiem art. 95 i art. 99, ktre wchodz w ycie z dniem ogoszenia.; 20) art. 78 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rzdowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), ktry stanowi: Art. 78. Ustawa wchodzi w ycie pierwszego dnia miesica nastpujcego po upywie trzech miesicy od dnia ogoszenia.. Marszaek Sejmu: E. Kopacz

ww

w. rcl

.go

Art. 221. Ustawa wchodzi w ycie z dniem 1 lipca 2011 r., z wyjtkiem art. 17 ust. 2 i 3, art. 25, art. 88 ust. 3, art. 106 ust. 2 zdanie trzecie, ust. 3 pkt 13, ust. 4 pkt 11 i ust. 5, art. 148 pkt 6 oraz art. 172 pkt 10, ktre wchodz w ycie z dniem 1 stycznia 2012 r.;

v.p l

Dziennik Ustaw

15

Poz. 572
Zacznik do obwieszczenia Marszaka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2012 r. (poz. 572)

USTAwA

z dnia 27 lipca 2005 r.

Prawo o szkolnictwie wyszym DZIA I

System szkolnictwa wyszego Rozdzia 1

Art. 1. 1. Ustaw stosuje si do publicznych i niepublicznych szk wyszych.

2. Ustawy nie stosuje si do szk wyszych i wyszych seminariw duchownych prowadzonych przez kocioy i zwizki wyznaniowe, z wyjtkiem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, chyba e ustawa lub umowa midzy rzdem a wadzami kociow lub zwizkw wyznaniowych stanowi inaczej. Art. 2. 1. Uyte w ustawie okrelenia oznaczaj:

1) uczelnia szko prowadzc studia wysze, utworzon w sposb okrelony w ustawie;

2) uczelnia publiczna uczelni utworzon przez pastwo reprezentowane przez waciwy organ wadzy lub administracji publicznej; 3) uczelnia niepubliczna uczelni utworzon przez osob fizyczn albo osob prawn niebdc pastwow ani samorzdow osob prawn; 4)1) zaoyciel uczelni niepublicznej osob, o ktrej mowa w pkt 3, ktra utworzya uczelni lub prowadzi uczelni na podstawie art. 26 ust. 3; 5)1) studia wysze studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, prowadzone przez uczelni uprawnion do ich prowadzenia; 6) (uchylony);2)

7)3) studia pierwszego stopnia form ksztacenia, na ktr s przyjmowani kandydaci posiadajcy wiadectwo dojrzaoci, koczc si uzyskaniem kwalifikacji pierwszego stopnia; 8)3) studia drugiego stopnia form ksztacenia, na ktr s przyjmowani kandydaci posiadajcy co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, koczc si uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia; 9)3) jednolite studia magisterskie form ksztacenia, na ktr s przyjmowani kandydaci posiadajcy wiadectwo dojrzaoci, koczc si uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia; 10)3) studia trzeciego stopnia studia doktoranckie, prowadzone przez uprawnion jednostk organizacyjn uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub midzynarodowy instytut naukowy dziaajcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzony na podstawie odrbnych przepisw, na ktre s przyjmowani kandydaci posiadajcy kwalifikacje drugiego stopnia, koczce si uzyskaniem kwalifikacji trzeciego stopnia;

ww
1)

11)3) studia podyplomowe form ksztacenia, na ktr s przyjmowani kandydaci posiadajcy kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia, prowadzon w uczelni, instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk, instytucie badawczym lub Centrum Medycznym Ksztacenia Podyplomowego, koczce si uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych;

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyszym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektrych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455 i Nr 112, poz. 654), ktra wesza w ycie z dniem 1 padziernika 2011 r. 2) Przez art. 1 pkt 1 lit. a tiret drugie ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. 3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. a tiret trzecie ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1.

w. rcl

.go

Przepisy oglne

v.p l

Dziennik Ustaw

16

Poz. 572

11a)4) forma studiw studia stacjonarne i studia niestacjonarne; 12)5) studia stacjonarne form studiw wyszych, w ktrej co najmniej poowa programu ksztacenia jest realizowana w postaci zaj dydaktycznych wymagajcych bezporedniego udziau nauczycieli akademickich i studentw; 13)5) studia niestacjonarne form studiw wyszych, inn ni studia stacjonarne, wskazan przez senat uczelni;

14)5) kierunek studiw wyodrbnion cz jednego lub kilku obszarw ksztacenia, realizowan w uczelni w sposb okrelony przez program ksztacenia;

14a)6) obszar ksztacenia zasb wiedzy i umiejtnoci z zakresu jednego z obszarw wiedzy okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z pn. zm.7)); 14b)6) program ksztacenia opis okrelonych przez uczelni spjnych efektw ksztacenia, zgodny z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyszego, oraz opis procesu ksztacenia, prowadzcego do osignicia tych efektw, wraz z przypisanymi do poszczeglnych moduw tego procesu punktami ECTS;

16) (uchylony);8) 17) (uchylony);8)

18)9) standardy ksztacenia zbir regu ksztacenia na studiach przygotowujcych do wykonywania zawodu nauczyciela oraz zawodw, dla ktrych wymagania dotyczce procesu ksztacenia i jego efektw s okrelone w przepisach prawa Unii Europejskiej; 18a)10) Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyszego opis, przez okrelenie efektw ksztacenia, kwalifikacji zdobywanych w polskim systemie szkolnictwa wyszego;

18c)10) efekty ksztacenia zasb wiedzy, umiejtnoci i kompetencji spoecznych uzyskanych w procesie ksztacenia przez osob uczc si; 18d)10) punkty ECTS punkty zdefiniowane w europejskim systemie akumulacji i transferu punktw zaliczeniowych jako miara redniego nakadu pracy osoby uczcej si, niezbdnego do uzyskania zakadanych efektw ksztacenia; 18e)10) profil ksztacenia profil praktyczny, obejmujcy modu zaj sucych zdobywaniu przez studenta umiejtnoci praktycznych albo profil oglnoakademicki, obejmujcy modu zaj sucych zdobywaniu przez studenta pogbionych umiejtnoci teoretycznych; 18f)10) kwalifikacje pierwszego stopnia efekt ksztacenia na studiach pierwszego stopnia, zakoczonych uzyskaniem tytuu zawodowego licencjata, inyniera lub rwnorzdnego okrelonego kierunku studiw i profilu ksztacenia, potwierdzony odpowiednim dyplomem; 18g)10) kwalifikacje drugiego stopnia efekt ksztacenia na studiach drugiego stopnia, zakoczonych uzyskaniem tytuu zawodowego magistra, magistra inyniera lub rwnorzdnego okrelonego kierunku studiw i profilu ksztacenia, potwierdzony odpowiednim dyplomem; 18h)10) kwalifikacje trzeciego stopnia uzyskanie, w drodze przewodu doktorskiego przeprowadzonego na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stopnia naukowego doktora w okrelonej dziedzinie nauki w zakresie dyscypliny nauki lub doktora sztuki okrelonej dziedziny sztuki w zakresie dyscypliny artystycznej, potwierdzone odpowiednim dyplomem;
4) 5)

ww

Dodany przez art. 1 pkt 1 lit. a tiret czwarte ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. a tiret pite ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. 6) Dodany przez art. 1 pkt 1 lit. a tiret szste ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. 7) Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455. 8) Przez art. 1 pkt 1 lit. a tiret sidme ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. 9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. a tiret sme ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. 10) Dodany przez art. 1 pkt 1 lit. a tiret dziewite ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1.

w. rcl

18b)10) kwalifikacje efekty ksztacenia, powiadczone dyplomem, wiadectwem, certyfikatem lub innym dokumentem wydanym przez uprawnion instytucj potwierdzajcym uzyskanie zakadanych efektw ksztacenia;

.go

15) (uchylony);8)

v.p l

Dziennik Ustaw

17

Poz. 572

18i)10) kwalifikacje podyplomowe osignicie zakadanych efektw ksztacenia na studiach podyplomowych, potwierdzone wiadectwem; 18j)10) filia uczelni zamiejscow jednostk organizacyjn uczelni, w ktrej skad wchodz co najmniej dwie podstawowe jednostki organizacyjne uczelni; 18k)10) student osob ksztacc si na studiach wyszych; 18l)10) doktorant uczestnika studiw doktoranckich; 18m)10) suchacz uczestnika studiw podyplomowych; 19) immatrykulacja akt przyjcia w poczet studentw uczelni; 20) (uchylony);11) 21) (uchylony);11)

23) uczelnia zawodowa uczelni prowadzc studia pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskie nieposiadajc uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora; 24) uczelnia wojskowa uczelni publiczn nadzorowan przez Ministra Obrony Narodowej;

25) uczelnia sub pastwowych uczelni publiczn nadzorowan przez ministra waciwego do spraw wewntrznych; 26) uczelnia artystyczna uczelni publiczn nadzorowan przez ministra waciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;

28) uczelnia morska uczelni publiczn nadzorowan przez ministra waciwego do spraw gospodarki morskiej; 29)12) podstawowa jednostka organizacyjna wydzia lub inn jednostk organizacyjn uczelni okrelon w statucie, prowadzc co najmniej jeden kierunek studiw, studia doktoranckie lub badania co najmniej w jednej dyscyplinie naukowej; 30) nauka i badania naukowe take odpowiednio sztuk i twrczo artystyczn; 31) stopie naukowy doktora i stopie naukowy doktora habilitowanego take odpowiednio stopie doktora sztuki i stopie doktora habilitowanego sztuki; 32) tytu naukowy profesora take odpowiednio tytu profesora sztuki;

33)13) podstawowe miejsce pracy uczelni albo jednostk naukow, w ktrej nauczyciel akademicki lub pracownik naukowy jest zatrudniony w penym wymiarze czasu pracy, wskazan w akcie stanowicym podstaw zatrudnienia jako podstawowe miejsce pracy; w tym samym czasie podstawowe miejsce pracy moe by tylko jedno; 34)14) jednostka naukowa instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy albo midzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrbnych przepisw, dziaajcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2.15) Ilekro w ustawie jest mowa o:

ww
11) 12)

1) studiach bez bliszego okrelenia rozumie si przez to studia wysze; 2) poziomie ksztacenia rozumie si przez to studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie albo studia trzeciego stopnia;

Przez art. 1 pkt 1 lit. a tiret dziesite ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. a tiret jedenaste ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. 13) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. a tiret dwunaste ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. 14) Dodany przez art. 1 pkt 1 lit. a tiret trzynaste ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. 15) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. b ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1.

w. rcl

27) uczelnia medyczna uczelni publiczn nadzorowan przez ministra waciwego do spraw zdrowia;

.go

22) uczelnia akademicka uczelni, w ktrej przynajmniej jedna jednostka organizacyjna posiada uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora;

v.p l

Dziennik Ustaw

18

Poz. 572

3) zwizku uczelni, bez bliszego okrelenia rozumie si przez to zwizek uczelni publicznych albo zwizek uczelni niepublicznych; 4) tytule zawodowym rozumie si przez to tytu licencjata, inyniera, magistra, magistra inyniera lub tytu rwnorzdny. 3. W uczelni, w ktrej nie ma podstawowych jednostek organizacyjnych, przepisy ustawy dotyczce takich jednostek stosuje si odpowiednio do caej uczelni.

Art. 3. 1.16) Wyraz uniwersytet moe by uywany w nazwie uczelni, ktrej jednostki organizacyjne posiadaj uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora co najmniej w dziesiciu dyscyplinach, w tym co najmniej po dwa uprawnienia w kadej z nastpujcych grup dziedzin nauki: 1) humanistycznych, prawnych, ekonomicznych lub teologicznych; 2) matematycznych, fizycznych, nauk o Ziemi lub technicznych;

3) biologicznych, medycznych, chemicznych, farmaceutycznych, rolniczych lub weterynaryjnych.

2.16) Wyrazy uniwersytet techniczny mog by uywane w nazwie uczelni, ktrej jednostki organizacyjne posiadaj uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora co najmniej w dziesiciu dyscyplinach, w tym co najmniej sze uprawnie w zakresie nauk technicznych. 3. Wyraz uniwersytet uzupeniony innym przymiotnikiem lub przymiotnikami w celu okrelenia profilu uczelni moe by uywany w nazwie uczelni, ktrej jednostki organizacyjne posiadaj co najmniej sze uprawnie do nadawania stopnia naukowego doktora, w tym co najmniej cztery w zakresie nauk objtych profilem uczelni. 4. Wyraz politechnika moe by uywany w nazwie uczelni, ktrej jednostki organizacyjne posiadaj uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora co najmniej w szeciu dyscyplinach, w tym co najmniej cztery w zakresie nauk technicznych. 5. Wyraz akademia moe by uywany w nazwie uczelni, ktrej jednostki organizacyjne posiadaj co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. Art. 4. 1. Uczelnia jest autonomiczna we wszystkich obszarach swojego dziaania na zasadach okrelonych w ustawie. 2.17) Uczelnie kieruj si zasadami wolnoci nauczania, bada naukowych i twrczoci artystycznej. 3. Uczelnie, penic misj odkrywania i przekazywania prawdy poprzez prowadzenie bada i ksztacenie studentw, stanowi integraln cz narodowego systemu edukacji i nauki. 4.18) Uczelnie wsppracuj z otoczeniem spoeczno-gospodarczym, w szczeglnoci w zakresie prowadzenia bada naukowych i prac rozwojowych na rzecz podmiotw gospodarczych, w wyodrbnionych formach dziaalnoci, w tym w drodze utworzenia spki celowej, o ktrej mowa w art. 86a, a take przez udzia przedstawicieli pracodawcw w opracowywaniu programw ksztacenia i w procesie dydaktycznym. 5. Organy administracji rzdowej i organy jednostek samorzdu terytorialnego mog podejmowa decyzje dotyczce uczelni tylko w przypadkach przewidzianych w ustawach.

ww
16) 17)

Art. 5. 1. Uczelnie wojskowe s jednoczenie jednostkami wojskowymi w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowizku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461) i realizuj zadania zwizane z obron narodow. 2. Zakres dziaania uczelni sub pastwowych jako jednostki organizacyjnej waciwej suby okrelaj odrbne przepisy.

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. a ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. 18) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. b ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1.

w. rcl

.go

v.p l

Dziennik Ustaw Art. 6.19) 1. Uczelnia ma w szczeglnoci prawo do:

19

Poz. 572

1) prowadzenia bada naukowych i prac rozwojowych oraz okrelania ich kierunkw; 2) wsppracy z innymi jednostkami akademickimi i naukowymi, w tym zagranicznymi, w realizacji bada naukowych i prac rozwojowych, na podstawie porozumie w celu pozyskiwania funduszy z realizacji bada, w tym z ich komercjalizacji oraz wspierania mobilnoci naukowcw;

3) wspierania bada naukowych prowadzonych przez modych naukowcw, w szczeglnoci przez przeprowadzanie konkursw finansowanych ze rodkw, o ktrych mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092);

4) prowadzenia ksztacenia na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich i studiach doktoranckich zgodnie z przysugujcymi jej uprawnieniami, w tym: a) ustalania warunkw przyjcia na studia, w tym liczby miejsc na kierunkach i formach studiw, z wyjtkiem studiw na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym, w zakresie w jakim maj do nich zastosowanie przepisy wydane na podstawie art. 8 ust. 9,

5) prowadzenia studiw podyplomowych, kursw doksztacajcych i szkole;

6) wydawania dyplomw ukoczenia studiw potwierdzajcych uzyskanie tytuu zawodowego oraz wiadectw ukoczenia studiw podyplomowych i kursw doksztacajcych. 2. Uprawnione jednostki organizacyjne uczelni maj prawo nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz wystpowania o nadanie tytuu naukowego profesora na zasadach okrelonych w ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.

Art. 8.20) 1. Studia w uczelni s prowadzone w ramach kierunku studiw; przyjcie studenta na okrelony kierunek studiw nastpuje nie pniej ni po upywie pierwszego roku studiw. Kierunek studiw moe by prowadzony przez podstawow jednostk organizacyjn uczelni albo cznie przez kilka takich jednostek. 2. Uczelnia, ktra ma co najmniej cztery uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego moe organizowa indywidualne studia midzyobszarowe, obejmujce co najmniej dwa obszary ksztacenia i prowadzce do uzyskania dyplomu na co najmniej jednym kierunku studiw, prowadzonym w danej uczelni przez podstawow jednostk organizacyjn, majc uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora w obszarze wiedzy zwizanym z tym kierunkiem. 3. Liczb studentw studiw stacjonarnych w uczelni publicznej, finansowanych z budetu pastwa na poszczeglnych kierunkach studiw okrela senat uczelni, w drodze uchway, kierujc si zasad odpowiedzialnoci za jako ksztacenia oraz moliwociami zapewnienia finansowania ich ze rodkw publicznych. 4. Zwikszenie oglnej liczby studentw studiw stacjonarnych w uczelni publicznej powyej 2% oglnej liczby studentw studiw stacjonarnych studiujcych w poprzednim roku akademickim nastpuje w drodze decyzji ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego albo waciwego ministra nadzorujcego uczelni, o ktrym mowa w art. 33 ust. 2, podjtej w uzgodnieniu z ministrem waciwym do spraw szkolnictwa wyszego, uwzgldniajcej: 1) liczb studentw na poszczeglnych kierunkach studiw, w tym kierunkach priorytetowych dla rozwoju kraju; 2) oceny jakoci ksztacenia dokonane przez Polsk Komisj Akredytacyjn; 3) zasad rwnomiernego dostpu do studiw nieodpatnych na obszarze kraju.

ww
19) 20)

5. Zwikszenie oglnej liczby studentw studiw stacjonarnych w uczelni publicznej nadzorowanej przez ministra waciwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego nie wymaga decyzji, o ktrej mowa w ust. 4.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1.

w. rcl

Art. 7. Uczelnia moe prowadzi dziaalno gospodarcz wyodrbnion organizacyjnie i finansowo od dziaalnoci, o ktrej mowa w art. 13 i 14, w zakresie i formach okrelonych w statucie.

.go

b) ustalania planw studiw i programw ksztacenia, uwzgldniajcych efekty ksztacenia zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyszego, zwanymi dalej Krajowymi Ramami Kwalifikacji, dla obszarw ksztacenia okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2;

v.p l

Dziennik Ustaw

20

Poz. 572

6. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego okreli, w drodze rozporzdzenia, tryb podejmowania decyzji, o ktrych mowa w ust. 4, uwzgldniajc terminy skadania wnioskw i zakres danych niezbdnych do podjcia decyzji. 7. Uczelnia moe prowadzi studia podyplomowe w zakresie obszaru ksztacenia, z ktrym zwizany jest co najmniej jeden kierunek studiw prowadzony przez uczelni.

8. W przypadku gdy program studiw podyplomowych wykracza poza zakres, o ktrym mowa w ust. 7, do prowadzenia tych studiw wymagana jest zgoda ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego wydana po zasigniciu opinii Rady Gwnej Nauki i Szkolnictwa Wyszego.

9. Minister waciwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem waciwym do spraw szkolnictwa wyszego okreli, w drodze rozporzdzenia, limit przyj na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny w poszczeglnych uczelniach, uwzgldniajc zasady okrelone w ust. 4, moliwoci dydaktyczne uczelni oraz zapotrzebowanie na absolwentw tych kierunkw. 10. Minister Obrony Narodowej okreli, w drodze rozporzdzenia, limit miejsc na kierunki studiw dla kandydatw na onierzy zawodowych w poszczeglnych uczelniach wojskowych, uwzgldniajc moliwoci dydaktyczne uczelni oraz zapotrzebowanie na absolwentw tych kierunkw.

11. Minister waciwy do spraw wewntrznych okreli, w drodze rozporzdzenia, limit miejsc na kierunki studiw straakw w subie kandydackiej oraz straakw w subie staej, uwzgldniajc moliwoci dydaktyczne uczelni oraz zapotrzebowanie na absolwentw tych kierunkw. Art. 8a.21) Studia podyplomowe trwaj nie krcej ni dwa semestry. Program ksztacenia powinien umoliwia uzyskanie przez suchacza co najmniej 60 punktw ECTS, przy czym uczelnia jest obowizana do okrelenia ich efektw ksztacenia oraz sposobu ich weryfikowania i dokumentacji. Art. 9.22) 1. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego okreli, w drodze rozporzdzenia:

2) Krajowe Ramy Kwalifikacji, w tym opis efektw ksztacenia dla obszarw ksztacenia, z uwzgldnieniem poziomw i profili ksztacenia. 2. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego okreli, w drodze rozporzdzenia, po zasigniciu opinii Rady Gwnej Nauki i Szkolnictwa Wyszego, wzorcowe efekty ksztacenia dla wybranych kierunkw studiw, uwzgldniajc poziom i profil ksztacenia w poszczeglnych obszarach ksztacenia. 3. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego okreli, w drodze rozporzdzenia: 1) warunki, jakie musz spenia jednostki organizacyjne, aby prowadzi studia na okrelonym kierunku i poziomie ksztacenia, a w szczeglnoci: a) liczb nauczycieli akademickich, posiadajcych tytu naukowy lub stopie naukowy lub osb, ktre nabyy uprawnienia rwnowane z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, zaliczanych do minimum kadrowego, b) proporcje liczby pracownikw, o ktrych mowa w lit. a, do liczby studentw na danym kierunku studiw z uwzgldnieniem zasad, okrelonych w art. 9a i art. 112a;

ww
21) 22)

2) warunki, jakie musi spenia program ksztacenia uwzgldniajc: a) zakadane efekty ksztacenia, b) opis procesu ksztacenia prowadzcego do uzyskania tych efektw z punktami ECTS przypisanymi do poszczeglnych moduw,

c) sposb weryfikacji efektw;

Dodany przez art. 1 pkt 6 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1.

w. rcl

1) warunki, jakie musi spenia opis kwalifikacji pierwszego i drugiego stopnia, uwzgldniajc przyporzdkowanie kwalifikacji do obszarw ksztacenia oraz dziedzin i dyscyplin okrelonych na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki;

.go

v.p l

Dziennik Ustaw

21

Poz. 572

3) warunki oceny programowej, o ktrej mowa w art. 48a ust. 3, uwzgldniajc w szczeglnoci: a) spenianie warunkw prowadzenia studiw na okrelonym kierunku, poziomie i profilu ksztacenia, b) akredytacje lub certyfikaty instytucji midzynarodowych, majc na uwadze zapewnienie waciwej jakoci ksztacenia; c) dziaanie wewntrznego systemu zapewniania jakoci ksztacenia w zakresie analizy efektw ksztacenia

4) warunki oceny instytucjonalnej, o ktrej mowa w art. 48a ust. 4, uwzgldniajc w szczeglnoci: a) funkcjonowanie i doskonalenie systemw zapewnienia jakoci ksztacenia, b) akredytacje lub certyfikaty instytucji midzynarodowych, majc na uwadze zapewnienie waciwej jakoci ksztacenia;

c) wyniki oceny programowej kierunkw studiw prowadzonych w podstawowej jednostce organizacyjnej uczelni

Art. 9a.23) 1. Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni zalicza do minimum kadrowego tylko nauczyciela akademickiego zatrudnionego w penym wymiarze czasu pracy, na podstawie zoonego przez niego owiadczenia, o ktrym mowa w art. 112a. 2. Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni prowadzca studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym moe zaliczy do minimum kadrowego, w miejsce nauczyciela akademickiego posiadajcego tytu naukowy lub stopie naukowy doktora habilitowanego lub osoby, ktra nabya uprawnienie rwnowane z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, dwie osoby posiadajce stopie naukowy doktora. 3. Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni, o ktrej mowa w ust. 2, moe zaliczy do minimum kadrowego, w miejsce nauczyciela akademickiego posiadajcego stopie naukowy doktora, dwie osoby posiadajce tytu zawodowy magistra i znaczne dowiadczenie zawodowe zdobyte poza uczelni w dziedzinie zwizanej z kierunkiem studiw. 4. Liczba osb, o ktrych mowa w ust. 2 lub 3, nie moe przekroczy 50% liczby osb zaliczanych do minimum kadrowego, okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 1, w grupie nauczycieli akademickich posiadajcych tytu naukowy profesora lub stopie naukowy doktora habilitowanego lub osb, ktre nabyy uprawnienia rwnowane z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, a take 50% liczby osb zaliczonych do grupy nauczycieli akademickich posiadajcych stopie naukowy doktora. Art. 9b.23) 1. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego w porozumieniu z ministrem waciwym do spraw zdrowia okreli, w drodze rozporzdzenia, standardy ksztacenia dla kierunkw studiw: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielgniarstwa i poonictwa, uwzgldniajc wymogi dotyczce ksztacenia i szkolenia przygotowujce do wykonywania zawodu lekarza, lekarza-dentysty, farmaceuty, pielgniarki i poonej, okrelone w przepisach Unii Europejskiej. 2. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego okreli, w drodze rozporzdzenia, standardy ksztacenia dla kierunkw studiw weterynarii oraz architektury, uwzgldniajc wymogi dotyczce ksztacenia i szkolenia przygotowujce do wykonywania zawodu lekarza weterynarii oraz architekta, okrelone w przepisach Unii Europejskiej. Art. 9c.23) Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego w porozumieniu z ministrem waciwym do spraw owiaty i wychowania okreli, w drodze rozporzdzenia, majc na uwadze wymagania rynku pracy, standardy ksztacenia przygotowujcego do wykonywania zawodu nauczyciela, uwzgldniajc: 1) efekty ksztacenia w zakresie:

ww
23)

a) wiedzy merytorycznej i metodycznej, b) wiedzy pedagogicznej i psychologicznej, w tym w zakresie wychowania, z uwzgldnieniem przygotowania do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

Dodany przez art. 1 pkt 8 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1.

w. rcl

.go

5) szczegowe warunki tworzenia i funkcjonowania filii oraz zamiejscowej podstawowej jednostki organizacyjnej, uwzgldniajc obowizek spenienia warunkw okrelonych w przepisach wydanych na podstawie pkt 1, odrbnie dla kadego kierunku studiw.

v.p l

Dziennik Ustaw

22

Poz. 572

c) przygotowania w zakresie stosowania technologii informacyjnej, d) poziomu znajomoci jzyka obcego; 2) czas trwania studiw oraz studiw podyplomowych, wymiar i sposb organizacji praktyk. Art. 10. (uchylony).24)

Art. 11.25) 1. Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni posiadajca uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego i speniajca warunki okrelone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 1, moe prowadzi studia na okrelonym przez senat uczelni, w drodze uchway, kierunku studiw i poziomie ksztacenia, w ramach obszarw ksztacenia oraz dziedzin odpowiadajcych uprawnieniom do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego. Uchwaa senatu uczelni okrela efekty ksztacenia, do ktrych s dostosowane plany studiw i programy ksztacenia, odpowiednio do poziomu i profilu ksztacenia. 2. Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni nieposiadajca uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego, moe prowadzi studia na okrelonym kierunku, poziomie i profilu ksztacenia zgodnie z: 1) wzorcowym opisem efektw ksztacenia dla kierunku i poziomu ksztacenia okrelonym w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 lub 2) opisem efektw ksztacenia okrelonym przez senat uczelni dla kierunku innego ni kierunki okrelone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2. 3. Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni nieposiadajca uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego moe uzyska uprawnienie do prowadzenia studiw, o ktrych mowa w ust. 2, na podstawie decyzji ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego, wydanej po zasigniciu opinii ministra nadzorujcego uczelni oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej w zakresie speniania warunkw okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 1. W przypadku kierunku studiw innego ni okrelony w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 jest wymagana rwnie opinia Polskiej Komisji Akredytacyjnej o efektach ksztacenia okrelonych przez senat uczelni.

3a.26) Warunkiem wydania decyzji, o ktrej mowa w ust. 3, uprawniajcej do prowadzenia studiw na kierunkach pielgniarstwo lub poonictwo jest uzyskanie akredytacji ministra waciwego do spraw zdrowia na podstawie art. 59 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielgniarki i poonej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039 i Nr 291, poz. 1707). 4. Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni, o ktrej mowa w ust. 2, speniajca warunki okrelone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 1 i art. 9b lub art. 9c, moe uzyska uprawnienie do prowadzenia studiw na kierunku, o ktrym mowa w art. 9b, na podstawie decyzji ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego, wydanej po zasigniciu opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej i ministra nadzorujcego uczelni. 5. Do prowadzenia studiw przez jednostki midzyuczelniane lub jednostki wsplne, a take jednostki organizacyjne zwizku uczelni stosuje si odpowiednio przepisy ust. 14. Art. 11a.27) 1. Rektor zawiadamia ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego, ministra nadzorujcego uczelni i Polsk Komisj Akredytacyjn o uruchomieniu ksztacenia na kierunku studiw, w terminie miesica od dnia rozpoczcia ksztacenia na tym kierunku. 2. Polska Komisja Akredytacyjna ocenia jako ksztacenia na danym kierunku studiw, uwzgldniajc jego efekty, a take spenianie warunkw okrelonych w art. 9a oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 1 i art. 9b lub art. 9c. Ocena ta moe by rwnie dokonana na wniosek ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego.

ww
24) 25)

3. W przypadku wtpliwoci co do speniania warunkw do prowadzenia studiw okrelonych w art. 9a oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 1 i art. 9b lub art. 9c, przez podstawowe jednostki organizacyjne, o ktrych mowa w art. 11, minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego niezwocznie, po zawiadomieniu go przez rektora o uruchomieniu ksztacenia, wystpuje do Polskiej Komisji Akredytacyjnej z wnioskiem o dokonanie oceny.

Przez art. 1 pkt 9 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. 26) Dodany przez art. 88 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielgniarki i poonej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039), ktra wesza w ycie z dniem 1 stycznia 2012 r. 27) Dodany przez art. 1 pkt 11 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1.

w. rcl

.go

v.p l

Dziennik Ustaw

23

Poz. 572

2. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego zawiesza uprawnienia podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni do prowadzenia studiw na danym kierunku studiw i poziomie ksztacenia w przypadku niezawiadomienia przez rektora w wyznaczonym terminie o zaprzestaniu speniania przez t jednostk warunkw do prowadzenia studiw.

3. W przypadku negatywnej oceny ksztacenia dokonanej przez Polsk Komisj Akredytacyjn, minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego, uwzgldniajc w szczeglnoci rodzaj i zakres stwierdzonych narusze, w drodze decyzji, cofa albo zawiesza uprawnienia do prowadzenia studiw na danym kierunku i okrelonym poziomie ksztacenia.

4. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego powiadamia Polsk Komisj Akredytacyjn o podjtych decyzjach w sprawie zawieszenia lub cofnicia podstawowej jednostce organizacyjnej uprawnie do prowadzenia studiw, o ktrych mowa w ust. 13 oraz o decyzjach o wyganiciu uprawnienia lub uchyleniu zawieszenia, o ktrych mowa w art. 11c ust. 4 i 6. Art. 11c.27) 1. W terminie nie duszym ni dwanacie miesicy od dnia podjcia decyzji o zawieszeniu uprawnie, o ktrym mowa w art. 11b ust. 13, uczelnia jest obowizana do usunicia stwierdzonych narusze. 2. W okresie zawieszenia uprawnie podstawowej jednostki organizacyjnej do prowadzenia studiw na danym kierunku i okrelonym poziomie ksztacenia zostaj wstrzymane przyjcia studentw na ten kierunek i poziom ksztacenia.

4. W przypadku negatywnej opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego wydaje decyzj o wyganiciu zawieszonego uprawnienia. 5. W przypadku cofnicia albo wyganicia uprawnie do prowadzenia studiw na danym kierunku i okrelonym poziomie ksztacenia, o ktrych mowa w ust. 4 i w art. 11b ust. 3, rektor uczelni zapewnia studentom moliwo kontynuowania studiw na tym kierunku. 6. W przypadku pozytywnej opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego wydaje decyzj o uchyleniu decyzji zawieszajcej uprawnienie. 7. W przypadku cofnicia albo wyganicia uprawnie do prowadzenia studiw na danym kierunku ksztacenia z ponownym wnioskiem o przyznanie uprawnie do prowadzenia studiw na tym samym kierunku, poziomie i profilu ksztacenia uczelnia moe wystpi po upywie co najmniej dwunastu miesicy. Art. 11d.27) 1. W przypadku poczenia podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni lub zmiany nazwy jednostki, uprawnienia do prowadzenia kierunkw studiw pozostaj przy nowo utworzonej jednostce organizacyjnej lub jednostce o nowej nazwie, jeeli speniaj one warunki okrelone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 1.

ww
28)

2. W przypadku nieuruchomienia studiw na danym kierunku i poziomie ksztacenia w okresie dwch lat od dnia uzyskania uprawnienia, o ktrym mowa w art. 11 ust. 3, uprawnienie to wygasa.

3. W przypadku podziau podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni posiadane uprawnienia do prowadzenia kierunkw studiw zachowuj te nowo utworzone jednostki organizacyjne uczelni, ktre speniaj warunki okrelone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 1.

4. Rektor uczelni jest obowizany powiadomi ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego, ministra nadzorujcego uczelni oraz Polsk Komisj Akredytacyjn o decyzjach w sprawach, o ktrych mowa w ust. 1 lub 3, w terminie miesica od dnia podjcia uchway przez senat uczelni.
Dodany przez art. 88 pkt 2 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 26.

w. rcl

3. W terminie nie duszym ni trzy miesice po upywie terminu, o ktrym mowa w ust. 1, Polska Komisja Akredytacyjna wydaje opini dotyczc przywrcenia zawieszonych uprawnie.

.go

3a.28) Przepis ust. 3 stosuje si take w przypadku odmowy albo cofnicia akredytacji wydanej na podstawie art. 59 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielgniarki i poonej przez ministra waciwego do spraw zdrowia.

v.p l

Art. 11b.27) 1. Rektor zawiadamia ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego, ministra nadzorujcego uczelni i Polsk Komisj Akredytacyjn w terminie nie duszym ni trzy miesice, o zaprzestaniu speniania przez podstawow jednostk organizacyjn warunkw do prowadzenia studiw, w tym o zmianach w stanie zatrudnienia wpywajcych na uprawnienie do prowadzenia studiw. Jeeli w terminie dwunastu miesicy od zaprzestania speniania wymaganych warunkw podstawowa jednostka organizacyjna nie speni tych warunkw, minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego, w drodze decyzji, zawiesza uprawnienia podstawowej jednostki organizacyjnej do prowadzenia studiw na danym kierunku i okrelonym poziomie ksztacenia.

Dziennik Ustaw Art. 12. Uczelnia ma osobowo prawn.

24

Poz. 572

1)29) ksztacenie studentw w celu zdobywania i uzupeniania wiedzy oraz umiejtnoci niezbdnych w pracy zawodowej;

2) wychowywanie studentw w poczuciu odpowiedzialnoci za pastwo polskie, za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw czowieka; 3) prowadzenie bada naukowych i prac rozwojowych oraz wiadczenie usug badawczych; 4) ksztacenie i promowanie kadr naukowych;

5) upowszechnianie i pomnaanie osigni nauki, kultury narodowej i techniki, w tym poprzez gromadzenie i udostpnianie zbiorw bibliotecznych i informacyjnych; 6)30) prowadzenie studiw podyplomowych, kursw i szkole w celu ksztacenia nowych umiejtnoci niezbdnych na rynku pracy w systemie uczenia si przez cae ycie; 7) stwarzanie warunkw do rozwoju kultury fizycznej studentw; 8) dziaanie na rzecz spoecznoci lokalnych i regionalnych;

9)31) stwarzanie osobom niepenosprawnym warunkw do penego udziau w procesie ksztacenia i w badaniach naukowych. 2. Uczelnia zawodowa prowadzca wycznie studia pierwszego stopnia nie jest obowizana do wykonywania zada okrelonych w ust. 1 pkt 3 i 4. 3.32) Zadaniem uczelni medycznej lub podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni dziaajcej w dziedzinie nauk medycznych albo weterynaryjnych moe by take uczestniczenie w sprawowaniu opieki medycznej albo weterynaryjnej w zakresie i formach okrelonych w przepisach o dziaalnoci leczniczej i przepisach o zakadach leczniczych dla zwierzt. Art. 13a.33) Uczelnia monitoruje kariery zawodowe swoich absolwentw w celu dostosowania kierunkw studiw i programw ksztacenia do potrzeb rynku pracy, w szczeglnoci po trzech i piciu latach od dnia ukoczenia studiw. Art. 14. Uczelnia moe prowadzi domy studenckie i stowki studenckie.

Art. 15. 1. Wadze publiczne, na zasadach okrelonych w ustawie, zapewniaj uczelniom publicznym rodki finansowe niezbdne do wykonywania ich zada oraz udzielaj pomocy uczelniom niepublicznym w zakresie i formach okrelonych w ustawie. 2.34) rodki finansowe niezbdne do funkcjonowania Polskiej Komisji Akredytacyjnej s zapewniane w czci budetu pastwa, ktrej dysponentem jest minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego. rodki finansowe niezbdne do funkcjonowania Rady Gwnej Nauki i Szkolnictwa Wyszego oraz komisji dyscyplinarnej przy tej Radzie s zapewniane w czciach budetu pastwa, ktrych dysponentami s minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego i minister waciwy do spraw nauki. Funkcjonowanie Rzecznika Praw Absolwenta przy Radzie Gwnej Nauki i Szkolnictwa Wyszego jest finansowane w ramach rodkw przyznanych Radzie. 3.34) Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego okreli, w drodze rozporzdzenia:

ww
29) 30)

1) sposb obsugi administracyjnej i finansowej Rady Gwnej Nauki i Szkolnictwa Wyszego, komisji dyscyplinarnej przy Radzie Gwnej Nauki i Szkolnictwa Wyszego oraz Rzecznika Praw Absolwenta przy Radzie Gwnej Nauki i Szkolnictwa Wyszego, majc na uwadze zapewnienie sprawnej obsugi prowadzonych przez nich prac;

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 lit. a ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 lit. b ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. 31) Dodany przez art. 1 pkt 12 lit. c ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. 32) W brzmieniu ustalonym przez art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziaalnoci leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654), ktra wesza w ycie z dniem 1 lipca 2011 r. 33) Dodany przez art. 1 pkt 13 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. 34) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 lit. a ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1.

w. rcl

.go

v.p l

Art. 13. 1. Podstawowymi zadaniami uczelni, z zastrzeeniem ust. 2 i 3, s:

Dziennik Ustaw

25

Poz. 572

4.35) Zwrot kosztw podry czonkom Rady Gwnej Nauki i Szkolnictwa Wyszego, Polskiej Komisji Akredytacyjnej i komisji dyscyplinarnej przy Radzie Gwnej Nauki i Szkolnictwa Wyszego, wyznaczonym przez nie recenzentom i ekspertom, rzecznikom dyscyplinarnym przy komisji dyscyplinarnej przy Radzie Gwnej Nauki i Szkolnictwa Wyszego oraz Rzecznikowi Praw Absolwenta nastpuje na zasadach okrelonych dla pracownikw zatrudnionych w pastwowej lub samorzdowej jednostce sfery budetowej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 775 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z pn. zm.36)).

2. Tytu doktora honoris causa nadaje senat, a w uczelni niepublicznej organ kolegialny wskazany w statucie, na wniosek podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni uprawnionej do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego. 3. Szczegowe warunki nadawania tytuu doktora honoris causa oraz tryb postpowania okrela statut uczelni. Art. 17. Sprawy zwizane z funkcjonowaniem uczelni nieuregulowane w ustawie okrela statut uczelni, zwany dalej statutem. Rozdzia 2

Art. 18.37) 1. Utworzenie publicznej uczelni akademickiej, jej likwidacja, zmiana nazwy oraz poczenie z inn uczelni publiczn nastpuj w drodze ustawy, z zastrzeeniem ust. 6. 2. Utworzenie publicznej uczelni zawodowej, jej likwidacja, zmiana nazwy oraz poczenie z inn publiczn uczelni zawodow nastpuj w drodze rozporzdzenia ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego. 3. Likwidacja uczelni publicznej, jej poczenie z inn uczelni publiczn oraz zmiana jej nazwy nastpuj po zasigniciu opinii senatu lub senatw uczelni, ktrych te akty dotycz. 4. Utworzenie publicznej uczelni zawodowej, jej likwidacja, zmiana nazwy albo poczenie z inn publiczn uczelni zawodow nastpuj odpowiednio na wniosek sejmiku wojewdztwa lub rektora albo sejmiku wojewdztwa lub rektorw uczelni. 5. Do wniosku, o ktrym mowa w ust. 4, docza si akt notarialny zawierajcy zobowizanie przeniesienia, z dniem utworzenia publicznej uczelni zawodowej, na jej rzecz wasnoci nieruchomoci niezbdnych do prawidowego dziaania. 6. Do wczenia uczelni publicznej do innej uczelni publicznej stosuje si odpowiednio przepisy ust. 1 i 3, z tym e wczenie publicznej uczelni zawodowej do publicznej uczelni akademickiej nastpuje w drodze rozporzdzenia ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego na wniosek rektorw uczelni po zaopiniowaniu przez ich senaty.
Dodany przez art. 1 pkt 14 lit. b ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704, z 2010 r. Nr 105, poz. 655, Nr 135, poz. 912, Nr 182, poz. 1228, Nr 224, poz. 1459, Nr 249, poz. 1655 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 36, poz. 181, Nr 63, poz. 322, Nr 80, poz. 432, Nr 144, poz. 855, Nr 149, poz. 887 i Nr 232, poz. 1378. 37) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1.
35) 36)

ww

w. rcl

.go
Tworzenie i likwidacja uczelni

Art. 16. 1. Akademickim tytuem honorowym jest tytu doktora honoris causa.

v.p l

2) wysoko wynagrodzenia czonkw Rady Gwnej Nauki i Szkolnictwa Wyszego, Polskiej Komisji Akredytacyjnej i komisji dyscyplinarnej przy Radzie Gwnej Nauki i Szkolnictwa Wyszego, wyznaczanych przez nie recenzentw i ekspertw, rzecznikw dyscyplinarnych przy komisji dyscyplinarnej przy Radzie Gwnej Nauki i Szkolnictwa Wyszego oraz Rzecznika Praw Absolwenta, uwzgldniajc zasad, e wysoko wynagrodzenia czonkw Rady Gwnej Nauki i Szkolnictwa Wyszego, Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Rzecznika Praw Absolwenta i komisji dyscyplinarnej przy Radzie Gwnej Nauki i Szkolnictwa Wyszego bdzie ustalana w relacji do minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego, okrelonej w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich, w wysokoci adekwatnej do wykonywanych zada.

Dziennik Ustaw

26

Poz. 572

8. Uprawnienia ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego, o ktrych mowa w ust. 2, w przypadku tworzenia lub likwidacji uczelni zawodowej sub pastwowych, jej poczenia z inn uczelni zawodow sub pastwowych oraz zmiany jej nazwy wykonuje minister waciwy do spraw wewntrznych w porozumieniu z ministrem waciwym do spraw szkolnictwa wyszego. Art. 19. 1. Akt prawny o utworzeniu uczelni publicznej okrela jej nazw oraz siedzib.

2. Pierwszego rektora uczelni publicznej powouje minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego.

3. Pierwszy statut uczelni publicznej nadaje minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego, przy czym statut obowizuje do czasu uchwalenia przez senat uczelni lub zatwierdzenia przez odpowiedniego ministra nowego statutu.

5. Uprawnienia ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego okrelone w ust. 2 i 3 w odniesieniu do uczelni wojskowych, sub pastwowych, artystycznych, medycznych i morskich wykonuj odpowiednio ministrowie wskazani w art. 33 ust. 2. 6. Przepisy ust. 15 stosuje si odpowiednio w przypadku poczenia uczelni publicznej z inn uczelni publiczn. Art. 20. 1. Z wnioskiem o pozwolenie na utworzenie uczelni niepublicznej moe wystpi do ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego osoba fizyczna albo osoba prawna niebdca pastwow ani samorzdow osob prawn. 2. Utworzenie uczelni niepublicznej oraz uzyskanie przez ni uprawnie do prowadzenia studiw wyszych na danym kierunku i okrelonym poziomie ksztacenia wymaga pozwolenia ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego. 2a.38) Uzyskanie pozwolenia, o ktrym mowa w ust. 2, na prowadzenie studiw na kierunkach pielgniarstwo lub poonictwo wymaga posiadania akredytacji ministra waciwego do spraw zdrowia na podstawie art. 59 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielgniarki i poonej. 3. W pozwoleniu, o ktrym mowa w ust. 2, okrela si zaoyciela uczelni, jej nazw, siedzib, prowadzone kierunki studiw i poziom ksztacenia, a take minimaln wielko i rodzaj rodkw majtkowych, ktre zaoyciel jest obowizany przeznaczy na jej utworzenie i funkcjonowanie, z tym e wysoko rodkw finansowych nie moe by nisza ni 500 tysicy zotych. 4. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego odmawia udzielenia pozwolenia, jeeli z wniosku o wydanie pozwolenia wynika, e uczelnia niepubliczna lub jej jednostki organizacyjne nie bd speniay warunkw niezbdnych do prowadzenia studiw okrelonych w ustawie i aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie. 5. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego odmawia udzielenia pozwolenia osobie fizycznej, ktra: 1) zostaa skazana prawomocnym wyrokiem za przestpstwo umylne;

ww
1) postawienia w stan likwidacji; 2) postawienia w stan upadoci;
38)

2) zostaa wpisana do rejestru dunikw niewypacalnych Krajowego Rejestru Sdowego; 3) posiada wymagalne zobowizania wobec Skarbu Pastwa. 6. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego odmawia udzielenia pozwolenia osobie prawnej w przypadku:

3) wpisania do rejestru dunikw niewypacalnych Krajowego Rejestru Sdowego;

Dodany przez art. 88 pkt 3 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 26.

w. rcl

.go

4. Pierwsza kadencja organw nowo utworzonej uczelni publicznej trwa do dnia 31 sierpnia roku nastpujcego po roku akademickim, w ktrym uczelnia zostaa utworzona.

v.p l

7. Uprawnienia ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego, o ktrych mowa w ust. 2, w przypadku tworzenia lub likwidacji wojskowej uczelni zawodowej, jej poczenia z inn wojskow uczelni zawodow oraz zmiany jej nazwy wykonuje Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem waciwym do spraw szkolnictwa wyszego.

Dziennik Ustaw

27

Poz. 572

4) posiadania wymagalnych zobowiza wobec Skarbu Pastwa; 5) gdy w stosunku choby do jednej z osb umocowanych do reprezentacji zachodzi przynajmniej jedna z przesanek okrelonych w ust. 5. 7.39) Decyzje, o ktrych mowa w ust. 5 i 6, minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego wydaje bez zasigania opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej. 8.39) Pozwolenie, o ktrym mowa w ust. 2, wydaje si na czas nieokrelony. 9. (uchylony).40) 10. (uchylony).40) 11. (uchylony).40) 12. (uchylony).40)

Art. 21. W zwizku z postpowaniem o wydanie pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej pobierana jest opata zwizana z kosztami postpowania opiniodawczego. Opata stanowi dochd budetu pastwa. Art. 22. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego okrela, w drodze rozporzdzenia, zakres danych i informacji objtych wnioskiem o wydanie pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej oraz sposb pobierania i wysoko opaty na wydatki zwizane z kosztami postpowania opiniodawczego, uwzgldniajc wykaz dokumentw, jakie musz by doczone do wniosku, w tym wykaz dokumentw dotyczcych zaoyciela uczelni i dokumentw dotyczcych zobowiza i gwarancji finansowych oraz zaoe organizacyjnych i dydaktycznych uczelni, a take majc na uwadze, aby uczelnie byy tworzone przez osoby waciwie do tego przygotowane i gwarantujce naleyte wypenianie obowizkw zaoyciela oraz uwzgldniajc zasad, e pobierane opaty powinny pokrywa rzeczywiste koszty ponoszone w zwizku z prowadzonym postpowaniem. Art. 23. 1. Po uzyskaniu pozwolenia, o ktrym mowa w art. 20 ust. 2, zaoyciel skada w formie aktu notarialnego owiadczenie woli o zaoeniu uczelni niepublicznej, zwane dalej aktem zaoycielskim. Akt zaoycielski okrela w szczeglnoci zaoyciela, nazw, siedzib i szczegowy zakres dziaalnoci uczelni, wielko rodkw majtkowych przeznaczonych na utworzenie uczelni, w tym warto rzeczy przekazanych jej na wasno, termin ich przekazania oraz sposb dalszego finansowania uczelni. 2. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego cofa pozwolenie, jeeli: 1) zaoyciel w terminie trzech miesicy od dnia uzyskania pozwolenia nie zoy aktu zaoycielskiego, o ktrym mowa w ust. 1; 2) zaoyciel nie przekaza rodkw majtkowych, o ktrych mowa w ust. 1, w terminie trzech miesicy od dnia wpisania uczelni do rejestru; 3) uczelnia niepubliczna w cigu roku od dnia wpisu do rejestru, o ktrym mowa w art. 29 ust. 1, nie rozpocza ksztacenia studentw. Art. 24. 1. Pierwszy statut uczelni niepublicznej nadaje jej zaoyciel.

ww
39) 40)

2. Pierwszego rektora uczelni niepublicznej powouje zaoyciel uczelni. Pierwsza kadencja rektora nowo utworzonej uczelni trwa do dnia 31 sierpnia roku nastpujcego po roku akademickim, w ktrym uczelnia zostaa utworzona.

3. Zaoyciel uczelni niepublicznej moe podejmowa decyzje dotyczce uczelni tylko w przypadkach okrelonych przez jej statut. Art. 25. Przepisy art. 2024 stosuje si odpowiednio do poczenia uczelni niepublicznej z inn uczelni niepubliczn.

Art. 26. 1. Zaoyciel, za zgod ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego, moe zlikwidowa uczelni niepubliczn po zapewnieniu studentom moliwoci kontynuowania studiw.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 lit. a ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. Przez art. 1 pkt 16 lit. b ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1.

w. rcl

.go

v.p l

Dziennik Ustaw

28

Poz. 572

3.41) Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego, na wniosek osoby, ktrej udzielono pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej, przenosi to pozwolenie w drodze decyzji, na rzecz innej osoby fizycznej lub prawnej, jeeli przyjmuje ona wszystkie warunki zawarte w pozwoleniu oraz nie zachodz przesanki okrelone w art. 20 ust. 5 lub 6. 4. Przepisy ust. 3 stosuje si odpowiednio do przeniesienia pozwolenia na wniosek osoby, na ktr, w drodze decyzji, pozwolenie na utworzenie uczelni niepublicznej zostao przeniesione. Art. 27. 1. Likwidacja uczelni niepublicznej polega na zadysponowaniu skadnikami materialnymi i niematerialnymi jej majtku po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli, w szczeglnoci pracownikw i studentw. 2. Majtek uczelni niepublicznej pozostay po zaspokojeniu wierzycieli przeznacza si na cele okrelone w statucie.

4. Otwarcie likwidacji uczelni niepublicznej powoduje, e:

1) kompetencje organw uczelni w zakresie dysponowania jej majtkiem przejmuje likwidator; 2) uczelnia nie prowadzi przyj na studia.

5. Studia prowadzone w dniu otwarcia likwidacji mog by kontynuowane nie duej ni do koca roku akademickiego, w ktrym nastpio otwarcie likwidacji. 6. Koszty likwidacji uczelni niepublicznej s pokrywane z jej majtku, z pierwszestwem przed roszczeniami wierzycieli. 7. Likwidator zawiadamia niezwocznie ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego o zakoczeniu likwidacji. Z dniem zakoczenia likwidacji uczelnia niepubliczna zostaje wykrelona z rejestru, o ktrym mowa w art. 29 ust. 1. 8. Tryb likwidacji uczelni niepublicznej w zakresie nieuregulowanym w ustawie okrela jej statut. Art. 28. 1. W celu wsplnego wykonywania zada, o ktrych mowa w art. 13, w trybie waciwym dla utworzenia uczelni publicznych albo uczelni niepublicznych moe by utworzony zwizek uczelni publicznych albo zwizek uczelni niepublicznych. 2. Zwizek uczelni ma osobowo prawn.

3.42) Utworzenie zwizku uczelni publicznych nastpuje w drodze aktu prawnego waciwego dla utworzenia uczelni wchodzcych w jego skad, z zastrzeeniem ust. 4, po przyjciu przez waciwe organy kolegialne zainteresowanych uczelni jednobrzmicej uchway o utworzeniu zwizku, okrelajcej w szczeglnoci uczestnikw zwizku, jego zadania oraz skadniki mienia przekazywane przez uczestnikw w celu wykonywania zada zwizku oraz statut zwizku. 3a.43) Utworzenie zwizku uczelni niepublicznych nastpuje w drodze decyzji ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego, po przyjciu przez waciwe organy kolegialne zainteresowanych uczelni jednobrzmicej uchway o utworzeniu zwizku, okrelajcej w szczeglnoci uczestnikw zwizku, jego zadania oraz skadniki mienia przekazywane przez uczestnikw w celu wykonywania zada zwizku oraz statut zwizku.

ww
41) 42)

4.44) Utworzenie zwizku publicznej uczelni akademickiej i publicznej uczelni zawodowej nastpuje w drodze rozporzdzenia ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego.

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 lit. a ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. 43) Dodany przez art. 1 pkt 18 lit. b ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. 44) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 lit. c ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1.

w. rcl

.go

3. Likwidacj uczelni niepublicznej prowadzi likwidator powoany w trybie okrelonym w statucie, z zastrzeeniem art. 37 ust. 3.

v.p l

2.41) Postawienie uczelni niepublicznej w stan likwidacji nastpuje z dniem, w ktrym decyzja o cofniciu ostatniego uprawnienia do prowadzenia kierunku studiw staa si ostateczna albo z dniem wydania decyzji o powoaniu likwidatora, wydanej na podstawie art. 37 ust. 4; dzie ten jest dniem otwarcia likwidacji.

Dziennik Ustaw

29

Poz. 572

6.44) Regulamin samorzdu studenckiego i samorzdu doktorantw zwizku uczelni okrela take zasady dziaania samorzdu studenckiego i samorzdu doktorantw tego zwizku. Przepisy art. 202 ust. 3 i 4 stosuje si odpowiednio. 7.44) Zwizek uczelni moe zosta przeksztacony w uczelni w trybie waciwym dla utworzenia uczelni publicznych albo uczelni niepublicznych. Przepis ust. 3 i 3a stosuje si odpowiednio. Art. 29. 1. Uczelnia niepubliczna oraz zwizek uczelni niepublicznych uzyskuj osobowo prawn z chwil wpisania do rejestru uczelni niepublicznych i zwizkw uczelni niepublicznych, zwanego dalej rejestrem. 2. Wpis uczelni do rejestru dokonywany jest na wniosek jej zaoyciela, a w przypadku zwizku uczelni, na zgodny wniosek wszystkich zaoycieli uczelni tworzcych zwizek. 3. Rejestr prowadzi minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego.

4. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego odmawia wpisania uczelni niepublicznej lub zwizku uczelni niepublicznych do rejestru, jeli akt zaoycielski lub statut albo akt prawny tworzcy zwizek jest niezgodny z przepisami prawa lub udzielonym pozwoleniem. 5. Rejestr jest jawny. Kady ma prawo:

1) dostpu do danych zawartych w rejestrze;

2) do otrzymania powiadczonych odpisw, wycigw i zawiadcze o danych zawartych w rejestrze.

7. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego okrela, w drodze rozporzdzenia: 1)45) sposb prowadzenia rejestru, uwzgldniajc dane, jakie musi zawiera wniosek o wpisanie uczelni niepublicznej lub zwizku uczelni niepublicznych do rejestru, w tym rodzaj dokumentw, ktre zaoyciele s obowizani doczy do wniosku, nazwy rubryk rejestru, tryb dokonywania wpisw i zmian w rejestrze oraz warunki wykrelenia z rejestru; 2) szczegowy tryb udostpniania rejestru, uwzgldniajc sposb sporzdzania i wydawania odpisw, wycigw i zawiadcze, o ktrych mowa w ust. 5 pkt 2, oraz wysoko opat za ich wydawanie. Art. 30.46) Udzielenie albo odmowa udzielenia pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej lub zwizku uczelni niepublicznych, cofnicie pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej lub zwizku uczelni niepublicznych, nadanie i odmowa nadania uprawnienia do prowadzenia studiw na danym kierunku i poziomie ksztacenia, uzyskanie, zawieszenie i cofnicie uprawnienia do prowadzenia studiw na danym kierunku i poziomie ksztacenia, pozwolenie na poczenie uczelni niepublicznych, wpis albo odmowa wpisu uczelni niepublicznej lub zwizku uczelni niepublicznych do rejestru, zarzdzenie wpisu w rejestrze, zawieszenie dziaalnoci albo nakaz likwidacji uczelni niepublicznej lub zwizku uczelni niepublicznych, nakaz zaprzestania oraz usunicia skutkw dziaalnoci niezgodnej z przepisami ustawy, statutem lub pozwoleniem, nastpuj w drodze decyzji administracyjnej.

ww
45) 46)

Art. 31. 1.47) Uczelnia moe na podstawie umowy utworzy centrum naukowe z innymi uczelniami, instytutami naukowymi Polskiej Akademii Nauk oraz instytutami badawczymi, w tym rwnie z zagranicznymi jednostkami naukowymi i instytutami midzynarodowymi prowadzcymi dziaalno naukowo-badawcz. Centrum naukowe tworzy rektor, wskazujc podstawow jednostk organizacyjn uczelni, ktra wchodzi w skad centrum. Uczelnia moe rwnie utworzy centrum naukowe w ramach swojej struktury.

2.47) Rektor wskazuje rwnie podstawow jednostk organizacyjn uczelni, ktra bdzie reprezentowa uczelni w centrum Polskiej Akademii Nauk lub w centrum naukowo-przemysowym utworzonym przez instytut badawczy.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 20 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. 47) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1.

w. rcl

6. Za wydawanie odpisw, wycigw i zawiadcze, o ktrych mowa w ust. 5 pkt 2, jest pobierana opata. Opata stanowi dochd budetu pastwa.

.go

v.p l

5.44) Statut zwizku uczelni okrela jego uczestnikw, ustrj, w tym organy jednoosobowe i kolegialne, tryb ich wyboru, odwoania i uzupeniania skadu oraz kompetencje, zasady zatrudniania przez zwizek pracownikw, w tym pracownikw uczestnikw zwizku, zasady funkcjonowania oraz zasady finansowania zwizku ze rodkw jego uczestnikw, a take zasady i tryb likwidacji zwizku, w tym przeznaczenie jego majtku pozostaego po likwidacji.

Dziennik Ustaw 3.47) Umowa, o ktrej mowa w ust. 1, okrela:

30

Poz. 572

2) sposb wykorzystania infrastruktury centrum naukowego oraz zasobw naukowych do prowadzenia wsplnych studiw doktoranckich. 4.47) Do zada centrum naukowego naley:

1) prowadzenie, wspieranie i koordynowanie bada naukowych i prac rozwojowych;

2) inicjowanie i koordynowanie udziau uczelni i innych jednostek naukowych w midzynarodowych programach badawczych; 3) inicjowanie organizowania rodowiskowych centrw aparaturowych i nadzr nad nimi; 4) wspdziaanie w organizowaniu rodowiskowych studiw doktoranckich;

6) rozwijanie programw stay po uzyskaniu stopnia naukowego doktora w instytutach centrum;

7) pozyskiwanie i obsuga projektw badawczych midzynarodowych, wsplnych projektw badawczych krajowych i projektw finansowanych z funduszy europejskich. 5. Uczelnie zawodowe mog wspdziaa z uczelniami akademickimi, w szczeglnoci poprzez zawieranie umw dotyczcych zapewnienia wysokiego poziomu ksztacenia w zakresie przedmiotw podstawowych, rozwoju naukowego nauczycieli akademickich, kontynuacji studiw przez absolwentw oraz wspierania uczelni zawodowych wysoko kwalifikowan kadr.

2. Uczelnia moe tworzy, w trybie okrelonym w ust. 1, jednostki wsplne take z innymi podmiotami, w szczeglnoci z instytucjami naukowymi, w tym rwnie zagranicznymi. 3. Porozumienie, o ktrym mowa w ust. 1, okrela organizacj, sposb funkcjonowania i finansowania jednostki midzyuczelnianej lub jednostki wsplnej, zasady prowadzenia studiw i ksztacenia w innych formach, okrelonych w art. 13 ust. 1 pkt 6, oraz zasady wydawania dyplomw ukoczenia studiw i wiadectw ukoczenia ksztacenia. Art. 32. 1. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego ogasza w wydawanym przez siebie dzienniku urzdowym wykaz uczelni i zwizkw uczelni, obwieszczenia o utworzeniu i likwidacji uczelni, a take informacje o zawieszeniu i cofniciu uprawnie uczelni do prowadzenia studiw. 2. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego ogasza na stronach internetowych waciwego ministerstwa dane, o ktrych mowa w ust. 1. Rozdzia 3

ww
48)

Art. 33. 1. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego sprawuje nadzr nad zgodnoci dziaa uczelni z przepisami prawa i statutem oraz z treci udzielonego pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej, a take nad prawidowoci wydatkowania rodkw publicznych. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego moe da informacji i wyjanie od organw uczelni oraz zaoyciela uczelni niepublicznej, a take dokonywa kontroli dziaalnoci uczelni. 2. Uprawnienia ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego w zakresie nadzoru, o ktrym mowa w ust. 1, sprawuj odpowiednio: 1) Minister Obrony Narodowej w odniesieniu do uczelni wojskowych; 2) minister waciwy do spraw wewntrznych w odniesieniu do uczelni sub pastwowych;
Dodany przez art. 1 pkt 22 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1.

w. rcl
Nadzr nad uczelniami

Art. 31a.48) 1. Uczelnia moe, na podstawie porozumienia z innymi uczelniami, tworzy jednostki midzyuczelniane i jednostki wsplne.

.go

5) wspieranie mobilnoci pracownikw naukowych uczelni, instytutw naukowych Polskiej Akademii Nauk i instytutw badawczych;

v.p l

1) organizacj, sposb funkcjonowania i finansowania centrum naukowego, w tym wasno aparatury badawczej, praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw wasnoci przemysowej, a take podzia rodkw uzyskanych w wyniku komercjalizacji bada;

Dziennik Ustaw

31

Poz. 572

3) minister waciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w odniesieniu do uczelni artystycznych; 4) minister waciwy do spraw zdrowia w odniesieniu do uczelni medycznych; 5) minister waciwy do spraw gospodarki morskiej w odniesieniu do uczelni morskich.

3. Publiczne uczelnie teologiczne i wydziay teologiczne uczelni publicznych znajduj si take, w zakresie okrelonym przez umow midzynarodow zawart ze Stolic Apostolsk oraz ustawy regulujce stosunki midzy Rzeczpospolit Polsk a innymi kocioami i zwizkami wyznaniowymi oraz przez statuty tych uczelni, pod nadzorem wadz kociow i zwizkw wyznaniowych. Art. 34. 1.49) Kontrola, o ktrej mowa w art. 33 ust. 1, obejmuje badanie zgodnoci dziaania organw uczelni z przepisami prawa, statutem oraz uzyskanymi uprawnieniami, a w przypadku uczelni niepublicznej rwnie z treci udzielonego pozwolenia na jej utworzenie, a take prawidowoci wydatkowania rodkw publicznych. Przedmiotem kontroli moe by rwnie badanie warunkw realizacji procesu dydaktycznego. 1a.50) Protok moe zawiera wnioski i zalecenia pokontrolne. 2. (uchylony).51) 3. (uchylony).51)

Art. 34a.52) 1. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego prowadzi System Informacji o Szkolnictwie Wyszym, obejmujcy dane, o ktrych mowa w art. 35 ust. 1 i 2 oraz ust. 3 pkt 2 i 3, oraz wykazy, o ktrych mowa w art. 129a i art. 170c. System moe by prowadzony w formie elektronicznej. 2. W przypadku prowadzenia Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyszym w formie elektronicznej minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego moe zleci instytutowi badawczemu administrowanie bazami danych Systemu, zapewniajc na ten cel rodki finansowe.

2.53) Rektor uczelni przedstawia w terminie do dnia 30 czerwca roku nastpujcego po roku sprawozdawczym ministrowi waciwemu do spraw szkolnictwa wyszego sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego. 3. Rektor uczelni przekazuje ministrowi waciwemu do spraw szkolnictwa wyszego, w terminie miesica od podjcia, uchway waciwych organw uczelni w sprawach: 1) przyjcia lub zmiany statutu;

2) uruchomienia lub zniesienia kierunku studiw wraz z informacj o obsadzie kadrowej na prowadzonych kierunkach studiw; 3) utworzenia zamiejscowej jednostki organizacyjnej wraz z informacj o bazie materialnej i obsadzie kadrowej tej jednostki; 4) (uchylony);54)

ww
49)

5) przyjcia lub zmiany regulaminu studiw lub regulaminu studiw doktoranckich oraz zasad i trybu przyjmowania na studia i studia doktoranckie wraz z uchwaami odpowiednio uczelnianego organu uchwaodawczego samorzdu studenckiego podjtymi na podstawie art. 161 ust. 2 lub uczelnianego organu uchwaodawczego samorzdu doktorantw podjtymi na podstawie art. 161 ust. 2 w zwizku z art. 196 ust. 2.

Ze zmian wprowadzon przez art. 67 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rzdowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), ktra wesza w ycie z dniem 1 stycznia 2012 r. 50) Dodany przez art. 1 pkt 23 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. 51) Przez art. 67 pkt 2 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 49. 52) Dodany przez art. 1 pkt 24 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. 53) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 25 lit. a ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. 54) Przez art. 1 pkt 25 lit. b ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1.

w. rcl

Art. 35. 1. Rektor uczelni przedstawia w terminie do dnia 15 padziernika roku nastpujcego po roku sprawozdawczym ministrowi waciwemu do spraw szkolnictwa wyszego roczne sprawozdanie z dziaalnoci uczelni wraz z informacj dotyczc obsady kadrowej na prowadzonych kierunkach studiw.

.go

v.p l

Dziennik Ustaw

32

Poz. 572

4. Przepisy ust. 13 stosuje si odpowiednio do organu zarzdzajcego zwizku uczelni. 5. Przepisy ust. 13 w odniesieniu do uczelni wojskowych, sub pastwowych, artystycznych, medycznych oraz morskich stosuje si odpowiednio do ministrw wskazanych w art. 33 ust. 2. 6.55) Organy, o ktrych mowa w ust. 4 i 5, przekazuj dane, o ktrych mowa w ust. 1 i 2 oraz ust. 3 pkt 2 i 3 rwnie ministrowi waciwemu do spraw szkolnictwa wyszego.

7.55) Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, ministrem waciwym do spraw wewntrznych, ministrem waciwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministrem waciwym do spraw zdrowia oraz ministrem waciwym do spraw gospodarki morskiej okreli, w drodze rozporzdzenia, wzory sprawozda, w tym sprawozda, o ktrych mowa w ust. 1 i 2, uwzgldniajc cele polityki rozwoju nauki i szkolnictwa wyszego. Art. 36. 1. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego stwierdza niewano uchway organu kolegialnego uczelni lub decyzji rektora uczelni, z wyczeniem decyzji administracyjnej, w przypadku stwierdzenia jej niezgodnoci z przepisami prawa lub statutem uczelni, nie pniej ni w terminie dwch miesicy od otrzymania uchway lub decyzji. Na rozstrzygnicie ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego w sprawie stwierdzenia niewanoci uchway lub decyzji suy, w terminie trzydziestu dni od dnia jego dorczenia, skarga do waciwego sdu administracyjnego. Przepisy o zaskaraniu do sdu administracyjnego decyzji z zakresu administracji publicznej stosuje si odpowiednio. 2. Uprawnienia ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego okrelone w ust. 1 w odniesieniu do uczelni wojskowych, sub pastwowych, artystycznych, medycznych oraz morskich wykonuj odpowiednio ministrowie wskazani w art. 33 ust. 2. 3. Przepis ust. 1, w zakresie okrelonym w umowie, ustawach i statutach, o ktrych mowa w art. 33 ust. 3, stosuje si odpowiednio do kompetencji waciwych wadz kociow i zwizkw wyznaniowych w odniesieniu do uczelni teologicznych i wydziaw teologicznych uczelni publicznych.

Art. 37.56) 1. Jeeli uczelnia lub zaoyciel uczelni niepublicznej prowadz dziaalno niezgodn z przepisami prawa, statutem lub pozwoleniem, o ktrym mowa w art. 20 ust. 2, minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego wzywa organy uczelni lub zaoyciela uczelni niepublicznej do zaprzestania tej dziaalnoci i usunicia jej skutkw, wyznaczajc w tym celu odpowiedni termin. 2. Przepis ust. 1 stosuje si odpowiednio w przypadku stwierdzenia, e uczelnia lub zaoyciel uczelni niepublicznej nie realizuj wnioskw i zalece, sporzdzonych w wyniku kontroli dziaalnoci uczelni, o ktrej mowa w art. 34 ust. 1. 3. Jeeli uczelnia lub zaoyciel uczelni niepublicznej w racy sposb naruszaj przepisy ustawy, statut lub pozwolenie, o ktrym mowa w art. 20 ust. 2, w szczeglnoci nie realizuj zalece lub wnioskw, o ktrych mowa w ust. 1 i 2, minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego wszczyna postpowanie w sprawie likwidacji uczelni publicznej albo cofa pozwolenie na utworzenie uczelni niepublicznej oraz nakazuje jej likwidacj przez zaoyciela w wyznaczonym terminie. 4. Jeeli zaoyciel uczelni niepublicznej nie przystpi w wyznaczonym terminie do likwidacji uczelni zgodnie z nakazem, o ktrym mowa w ust. 3, minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego powouje likwidatora uczelni oraz wyznacza termin zakoczenia likwidacji. Koszty likwidacji uczelni i wynagrodzenia likwidatora s pokrywane z majtku uczelni. Art. 37a.57) 1. W przypadku stwierdzenia, e uczelnia organizuje lub prowadzi ksztacenie prowadzce do wydania dyplomu ukoczenia studiw wyszych bez pozwolenia lub wymaganych uprawnie, o ktrych mowa w ustawie, minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego nakazuje uczelni zaprzestanie prowadzenia studiw. Decyzji w sprawie zaprzestania prowadzenia studiw nadaje si rygor natychmiastowej wykonalnoci. 2. Organizowanie lub prowadzenie ksztacenia prowadzcego do wydania dyplomu ukoczenia studiw, bez pozwolenia lub uprawnie wymaganych ustaw, stanowi podstaw do odpowiedzialnoci rektora na zasadach okrelonych dla funkcjonariuszy publicznych.

ww
55) 56)

Dodany przez art. 1 pkt 25 lit. c ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 26 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. 57) Dodany przez art. 1 pkt 27 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1.

w. rcl

.go

v.p l

Dziennik Ustaw

33

Poz. 572

3. W przypadku stwierdzenia, e uczelnia utworzya jednostk organizacyjn niezgodnie z przepisami ustawy, minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego nakazuje likwidacj tej jednostki. Przepis ust. 1 stosuje si odpowiednio. 4. Uprawnienia ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego okrelone w ust. 13 i w art. 37 ust. 13 w odniesieniu do uczelni wojskowych, sub pastwowych, artystycznych, medycznych oraz morskich wykonuj odpowiednio ministrowie wskazani w art. 33 ust. 2 w porozumieniu z ministrem waciwym do spraw szkolnictwa wyszego. Art. 38. 1. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego moe wystpi do senatu uczelni z wnioskiem o odwoanie rektora w przypadku stwierdzenia istotnych narusze przez rektora przepisw prawa lub statutu. Senat uczelni po zaopiniowaniu wniosku przekazuje go organowi waciwemu do odwoania rektora albo zaoycielowi uczelni niepublicznej, jeeli jest waciwy do odwoania rektora. 2. Wnioski o odwoanie rektora rozpatrywane s w terminie trzydziestu dni od ich zoenia.

3. Do czasu rozpatrzenia wniosku o odwoanie rektora minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego moe zawiesi go w penieniu funkcji.

5.58) W przypadku racego naruszenia prawa przez rektora, minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego moe odwoa rektora po zasigniciu opinii Rady Gwnej Nauki i Szkolnictwa Wyszego oraz odpowiednio Konferencji Rektorw Akademickich Szk Polskich albo Konferencji Rektorw Zawodowych Szk Polskich i wyznaczy termin do powoania rektora w trybie okrelonym w statucie uczelni. 6. Uprawnienia ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego okrelone w ust. 1, 3 i 5 w odniesieniu do uczelni wojskowych, sub pastwowych, artystycznych, medycznych oraz morskich wykonuj odpowiednio ministrowie wskazani w art. 33 ust. 2.

Art. 40. 1.59) Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego lub minister waciwy do spraw owiaty i wychowania w uzgodnieniu z ministrem waciwym do spraw szkolnictwa wyszego, po zasigniciu opinii senatu uczelni, mog zleci uczelni wykonanie okrelonego zadania w dziedzinie nauczania lub ksztacenia kadr naukowych, zapewniajc odpowiednie rodki na jego realizacj. 2. Uprawnienia ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego okrelone w ust. 1 w odniesieniu do uczelni wojskowych, sub pastwowych, artystycznych, medycznych oraz morskich wykonuj odpowiednio ministrowie wskazani w art. 33 ust. 2. 3.60) Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego lub minister waciwy do spraw owiaty i wychowania, po zasigniciu opinii waciwego ministra wskazanego w art. 33 ust. 2, moe zleci uczelni wojskowej, sub pastwowych, artystycznej, medycznej oraz morskiej wykonanie zadania, o ktrym mowa w ust. 1. 4.61) Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego, w przypadku klski ywioowej lub w celu wykonania zobowiza midzynarodowych, moe zleci uczelni wykonanie take innych zada, zapewniajc rodki na ich realizacj. Rozdzia 4

ww
58) 59)

Art. 41. 1. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej oraz ministrami waciwymi do spraw wewntrznych, do spraw zdrowia, do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, do spraw nauki oraz do spraw gospodarki morskiej koordynuje wspprac uczelni z zagranicznymi instytucjami naukowymi w ramach umw midzynarodowych zawieranych przez Rzeczpospolit Polsk.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 28 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie owiaty oraz o zmianie niektrych innych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 542), ktra wesza w ycie z dniem 24 maja 2007 r. 60) Dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyszym (Dz. U. Nr 202, poz. 1553), ktra wesza w ycie z dniem 16 grudnia 2009 r. 61) Dodany przez art. 1 pkt 29 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1.

w. rcl

Art. 39. Przepisy art. 33, art. 34, art. 36 ust. 1, art. 37 oraz art. 38 stosuje si odpowiednio do zwizku uczelni.

wsppraca midzynarodowa uczelni w zakresie ksztacenia i bada naukowych

.go

4. Rektor zostaje zawieszony w penieniu funkcji z mocy prawa, w przypadku gdy toczy si przeciwko niemu postpowanie karne z oskarenia publicznego.

v.p l

Dziennik Ustaw

34

Poz. 572

Art. 42. 1. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego, z zastrzeeniem ust. 2, okrela, w drodze rozporzdzenia, warunki kierowania osb za granic w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczeglne ich uprawnienia, okrelajc w szczeglnoci:

1) formy ksztacenia, na ktre mog by kierowane osoby, oraz warunki, jakie musz spenia, aby ubiega si o skierowanie, 2) formy pomocy materialnej dla osb skierowanych za granic, w tym stypendia i zwrot kosztw przejazdw, 3) okresy i zasady wypacania wiadcze osobom skierowanym za granic, 4) warunki i tryb odwoywania osb skierowanych za granic,

uwzgldniajc zapewnienie moliwie szerokiego dostpu do ksztacenia i prowadzenia bada naukowych za granic. 2. Warunki i tryb kierowania przez uczelni za granic jej pracownikw, doktorantw i studentw w celach, o ktrych mowa w ust. 1, okrela senat uczelni. Art. 43. 1. Osoby niebdce obywatelami polskimi, zwane dalej cudzoziemcami, mog podejmowa i odbywa studia, studia doktoranckie oraz inne formy ksztacenia, a take uczestniczy w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach okrelonych w ustawie, z zastrzeeniem ust. 2. 2. Na zasadach obowizujcych obywateli polskich mog podejmowa i odbywa ksztacenie oraz uczestniczy w badaniach naukowych i pracach rozwojowych, o ktrych mowa w ust. 1:

1a) (uchylony);62)

2) cudzoziemcy posiadajcy status uchodcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej; 3) cudzoziemcy korzystajcy z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 4)63) pracownicy migrujcy, bdcy obywatelami pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub pastwa czonkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a take czonkowie ich rodzin, jeeli mieszkaj na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 5) cudzoziemcy, ktrym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta dugoterminowego Wsplnot Europejskich; 6) cudzoziemcy, ktrym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w zwizku z okolicznoci, o ktrej mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13 i 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573); 6a)64) cudzoziemcy, ktrym udzielono ochrony uzupeniajcej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 7)65) obywatele pastw czonkowskich Unii Europejskiej, pastw czonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i czonkowie ich rodzin, posiadajcy prawo staego pobytu.

ww
62)

Dodany przez art. 31 pkt 1 ustawy z dnia 7 wrzenia 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280), ktra wesza w ycie z dniem 29 marca 2008 r.; uchylony przez art. 1 pkt 30 lit. a ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. 63) W brzmieniu ustalonym przez art. 38 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie niektrych ustaw w zwizku z czonkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 176, poz. 1238), ktra wesza w ycie z dniem 10 padziernika 2007 r. 64) Dodany przez art. 13 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektrych innych ustaw (Dz. U. Nr 70, poz. 416), ktra wesza w ycie z dniem 29 maja 2008 r. 65) Dodany przez art. 16 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektrych innych ustaw (Dz. U. Nr 120, poz. 818), ktra wesza w ycie z dniem 20 lipca 2007 r.

w. rcl

1) cudzoziemcy, ktrym udzielono zezwolenia na osiedlenie si;

.go

5) uprawnienia osb kierowanych za granic pozostajcych w zatrudnieniu

v.p l

2. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego oraz odpowiednio ministrowie wskazani w art. 33 ust. 2 przekazuj nadzorowanym przez siebie uczelniom rodki finansowe na wykonanie realizowanych przez nie zada wynikajcych z umw, o ktrych mowa w ust. 1.

Dziennik Ustaw

35

Poz. 572

3. Cudzoziemcy niewymienieni w ust. 2, z zastrzeeniem ust. 5, mog podejmowa i odbywa ksztacenie oraz uczestniczy w badaniach naukowych i pracach rozwojowych, o ktrych mowa w ust. 1, na podstawie: 1) umw midzynarodowych, na zasadach okrelonych w tych umowach;

2) umw zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach okrelonych w tych umowach;

3) decyzji ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego lub odpowiedniego ministra wskazanego w art. 33 ust. 2; 4) decyzji rektora uczelni.

4. Cudzoziemcy, o ktrych mowa w ust. 3, mog podejmowa i odbywa ksztacenie oraz uczestniczy w badaniach naukowych i pracach rozwojowych, o ktrych mowa w ust. 1: 1) jako stypendyci strony polskiej; 2) na zasadach odpatnoci; 3) bez odpatnoci i wiadcze stypendialnych;

4) jako stypendyci strony wysyajcej, bez ponoszenia opat za nauk; 5) jako stypendyci uczelni.

5.66) Obywatele pastw czonkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub pastw czonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i czonkowie ich rodzin, posiadajcy rodki finansowe niezbdne na pokrycie kosztw utrzymania podczas studiw, mog podejmowa i odbywa studia wysze, studia doktoranckie oraz inne formy ksztacenia, a take uczestniczy w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach obowizujcych obywateli polskich, z tym e osobom tym nie przysuguje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osb niepenosprawnych i zapomg, albo na zasadach okrelonych w ust. 3 i 4. 5a.67) Posiadacze wanej Karty Polaka mog podejmowa studia wysze, studia doktoranckie oraz inne formy ksztacenia, a take uczestniczy w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach obowizujcych obywateli polskich albo na zasadach okrelonych w ust. 3 i 4. 6.68) Za czonkw rodzin osb, o ktrych mowa w ust. 2 pkt 4 i 7 oraz w ust. 5, uwaa si osoby wymienione w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjedzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjedzie z tego terytorium obywateli pastw czonkowskich Unii Europejskiej i czonkw ich rodzin. 6a.69) Rektor uczelni niezwocznie informuje ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego oraz Komendanta Gwnego Stray Granicznej o: 1) przyjciu na studia cudzoziemcw, o ktrych mowa w ust. 3 pkt 2 i 4;

2) niepodjciu ksztacenia przez cudzoziemcw, o ktrych mowa w ust. 3, lub skreleniu ich z listy studentw, podajc imi i nazwisko, dat urodzenia, adres staego zamieszkania, informacje o posiadaniu Karty Polaka lub spenieniu wymaga okrelonych w art. 5 ust. 13 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532, z pn. zm.70)). 6b.69) Rektor przekazuje ministrowi waciwemu do spraw szkolnictwa wyszego, w terminie do 15 stycznia kadego roku, wykazy cudzoziemcw, o ktrych mowa w ust. 3 i 4, sporzdzone wedug stanu na dzie 31 grudnia poprzedniego roku, ze wskazaniem osb posiadajcych Kart Polaka lub speniajcych wymagania okrelone w art. 5 ust. 13 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji, zawierajce: imi i nazwisko cudzoziemca, pastwo zamieszkania, kierunek i rok studiw lub inny rodzaj ksztacenia oraz jednostk organizacyjn uczelni, w ktrej cudzoziemiec odbywa ksztacenie, a take warunki finansowe ksztacenia.

ww
66) 67)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 30 lit. b ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. Dodany przez art. 1 pkt 30 lit. c ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. 68) W brzmieniu ustalonym przez art. 16 pkt 2 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 65. 69) Dodany przez art. 1 pkt 30 lit. d ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. 70) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, z 2006 r. Nr 249, poz. 1828, z 2007 r. Nr 120, poz. 818 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416 i Nr 216, poz. 1367.

w. rcl

.go

v.p l

Dziennik Ustaw

36

Poz. 572

7.71) Cudzoziemcy, ktrzy speniaj wymagania okrelone w art. 5 ust. 13 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji i studiujcy w kraju swojego zamieszkania, mog by stypendystami, o ktrych mowa w ust. 4 pkt 1. 8. Stypendystom, o ktrych mowa w ust. 4 pkt 1 i ust. 7, stypendia przyznaje oraz ustala ich wysoko minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego lub, odpowiednio, minister wskazany w art. 33 ust. 2.

9. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego oraz odpowiednio ministrowie wskazani w art. 33 ust. 2 podaj do wiadomoci w wydawanych przez siebie dziennikach urzdowych limit stypendiw dla osb, do ktrych ma zastosowanie ust. 3 pkt 1 i 3, w tym, w porozumieniu z ministrem waciwym do spraw zagranicznych, limit stypendiw dla osb okrelonych w ust. 7. Art. 44. 1. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego okrela, w drodze rozporzdzenia: 1) formy studiw i szkole, na ktre mog by przyjmowani cudzoziemcy,

3) sposb ustalania wysokoci stypendiw przyznawanych w ramach limitu, o ktrym mowa w art. 43 ust. 9, przyjmujc za podstaw minimaln stawk wynagrodzenia zasadniczego asystenta zatrudnionego w uczelni oraz tryb ich przyznawania, wypacania, zawieszania i cofania, 4) sposb ustalania w uczelniach publicznych odpatnoci za studia, studia doktoranckie, szkolenia i uczestniczenie w badaniach naukowych i pracach rozwojowych, uwzgldniajc planowane koszty ksztacenia, moliwo obniania i zwalniania z opat i organy uprawnione do podejmowania decyzji w tych sprawach oraz sposb wnoszenia opat i przypadki, w ktrych opaty podlegaj zwrotowi

2. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego w porozumieniu z ministrem waciwym do spraw zagranicznych okrela, w drodze rozporzdzenia: 1) wymagania, jakie musz spenia cudzoziemcy, o ktrych mowa w art. 43 ust. 7, uwzgldniajc kraj zamieszkania oraz form i kierunek studiw, 2) tryb przyznawania oraz sposb ustalania wysokoci stypendiw przyznawanych osobom, o ktrych mowa w art. 43 ust. 7 majc na uwadze zapewnienie moliwie szerokiego dostpu do ksztacenia i prowadzenia bada naukowych w kraju zamieszkania oraz urzeczywistnienie zasady rwnego traktowania. 3. Stypendystom, o ktrych mowa w art. 43 ust. 7, stypendia mog by wypacane za porednictwem polskich placwek konsularnych lub polskich organizacji pozarzdowych. 4. Warunki przyznawania stypendiw cudzoziemcom, o ktrych mowa w art. 43 ust. 4 pkt 5, oraz ich wysoko ustala przyznajcy stypendium. Rozdzia 5 Rada Gwna Nauki i Szkolnictwa wyszego72)

ww
71) 72)

Art. 45.73) 1. Rada Gwna Nauki i Szkolnictwa Wyszego, zwana dalej Rad, jest wybieralnym organem przedstawicielskim nauki i szkolnictwa wyszego. 2. Rada w swoich pracach kieruje si zasad rzetelnoci, bezstronnoci i przejrzystoci.

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 30 lit. e ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. Tytu w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 31 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. 73) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 32 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1.

w. rcl

majc na uwadze zapewnienie moliwie szerokiego dostpu do ksztacenia i prowadzenia bada naukowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz urzeczywistnienie zasady rwnego traktowania.

.go

2) wymagania, jakie musz spenia cudzoziemcy ubiegajcy si o przyjcie na studia, studia doktoranckie i szkolenia lub o uczestniczenie w badaniach naukowych i pracach rozwojowych, uwzgldniajc poziom wyksztacenia odpowiedni do podjcia danej formy studiw lub szkolenia, stan zdrowia i predyspozycje do studiw na okrelonych kierunkach oraz rodzaje dokumentw, ktre s obowizani przedstawi,

v.p l

Dziennik Ustaw

37

Poz. 572

1) wyraa z wasnej inicjatywy opinie we wszystkich sprawach dotyczcych szkolnictwa wyszego, nauki, kultury i owiaty; moe rwnie zwraca si w tych sprawach do organw wadzy publicznej, jednostek naukowych i uczelni, w tym o udzielenie wyjanie i informacji, zawiadamiajc o tym ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego i ministra waciwego do spraw nauki oraz innych ministrw; 2) sporzdza opinie w sprawach przedstawionych przez ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego, ministra waciwego do spraw nauki oraz inne organy wadzy i administracji publicznej lub z inicjatywy wasnej;

3) opiniuje projekty aktw prawnych dotyczcych szkolnictwa wyszego oraz rozwoju nauki i innowacyjnoci, a take zawieranych przez Rzeczpospolit Polsk umw midzynarodowych dotyczcych szkolnictwa wyszego i nauki; 4) wyraa opinie w sprawach projektu budetu pastwa w zakresie czci, ktrych dysponentami s minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego oraz minister waciwy do spraw nauki, w sprawach zasad przyznawania uczelniom dotacji z budetu pastwa, a take w sprawach rodkw na nauk i szkolnictwo wysze przewidzianych w czciach budetu pastwa, ktrych dysponentami s ministrowie wskazani w art. 33 ust. 2; 5) opiniuje plany i sprawozdania z dziaalnoci Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Bada i Rozwoju; 6) opiniuje wnioski o finansowanie inwestycji w zakresie duej infrastruktury badawczej oraz sprawozdania z jego wykorzystania, uwzgldniajc zwizki polskiej infrastruktury badawczej z infrastruktur europejsk; 7) wyraa opinie w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla obszarw ksztacenia;

8) wyraa opinie w sprawie standardw ksztacenia dla kierunkw studiw, o ktrych mowa w art. 9b i 9c; 9) przedstawia ministrowi waciwemu do spraw szkolnictwa wyszego propozycje dotyczce wzorcowych opisw efektw ksztacenia dla poszczeglnych kierunkw studiw, z uwzgldnieniem poziomu i profilu ksztacenia, przypisanych do odpowiednich obszarw ksztacenia. 4. Rada moe wsppracowa z krajowymi i midzynarodowymi organizacjami dziaajcymi w obszarze szkolnictwa wyszego i nauki. Art. 46.73) 1. W skad Rady wchodz:

1) nauczyciele akademiccy wybrani przez Konferencj Rektorw Akademickich Szk Polskich oraz Konferencj Rektorw Zawodowych Szk Polskich spord kandydatw wyonionych przez uczelnie na podstawie wyborw w liczbie czternastu, z podziaem tej liczby pomidzy obie Konferencje proporcjonalnie do cznej liczby studentw studiujcych w uczelniach czonkowskich kadej z tych Konferencji; 2) przedstawiciele Polskiej Akademii Nauk, wybrani przez Prezydium Polskiej Akademii Nauk w liczbie piciu; 3) przedstawiciele instytutw badawczych, wybrani przez Rad Gwn Instytutw Badawczych w liczbie czterech; 4) studenci, wybrani przez Parlament Studentw Rzeczypospolitej Polskiej w liczbie czterech; 5) doktoranci, wybrani przez Krajow Reprezentacj Doktorantw w liczbie dwch; 6) przedstawiciele pracodawcw, wybrani przez organizacje pracodawcw w liczbie trzech. 2. Kandydaci na czonkw Rady nie mog mie w dniu rozpoczcia kadencji wicej ni siedemdziesit lat.

ww
74)

3. Podmioty wybierajce kandydatw na czonkw Rady kieruj si zasadami denia do wyrwnywania udziau kobiet i mczyzn w pracach Rady oraz zapewnienia w jej skadzie osobowym waciwej reprezentacji instytucjonalnej i kadrowej. Art. 46a.74) 1. Czonkostwa w Radzie nie mona czy z czonkostwem w:

1) Polskiej Komisji Akredytacyjnej; 2) Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytuw; 3) Radzie Gwnej Instytutw Badawczych; 4) Komitecie Ewaluacji Jednostek Naukowych.
Dodany przez art. 1 pkt 33 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1.

w. rcl

.go

v.p l

3. Rada wspdziaa z ministrem waciwym do spraw szkolnictwa wyszego, ministrem waciwym do spraw nauki oraz z innymi organami wadzy i administracji publicznej w ustalaniu polityki pastwa w zakresie szkolnictwa wyszego, polityki naukowej i innowacyjnej pastwa, a w szczeglnoci:

Dziennik Ustaw

38

Poz. 572

2. Czonkiem Rady nie moe by rwnie osoba bdca zaoycielem uczelni niepublicznej lub penica funkcj: 1) rektora, prorektora lub kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni; 2) kanclerza uczelni; 3) dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk; 4) dyrektora instytutu badawczego; 5) prezesa lub wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk; 6) prezesa lub wiceprezesa Polskiej Akademii Umiejtnoci;

7) dyrektora Narodowego Centrum Bada i Rozwoju lub Narodowego Centrum Nauki. 3. Czonkiem Rady moe by osoba, ktra: 1) korzysta z peni praw publicznych;

2) ma nieposzlakowan opini i przestrzega zasad etyki naukowej;

3) nie bya skazana prawomocnym wyrokiem za umylne przestpstwo lub umylne przestpstwo skarbowe. 4. Ta sama osoba moe peni funkcj czonka Rady nie duej ni przez dwie nastpujce po sobie kadencje. 5. Kadencja Rady rozpoczyna si 1 stycznia i trwa cztery lata. Przedstawiciele studentw i doktorantw s powoywani na czonkw Rady na okres okrelony odpowiednio w statucie Parlamentu Studentw Rzeczypospolitej Polskiej i Krajowej Reprezentacji Doktorantw. Art. 46b.74) 1. Przewodniczcy Rady stwierdza wyganicie mandatu czonka Rady w przypadku:

2) zoenia rezygnacji;

3) niespeniania choby jednego z wymaga okrelonych w art. 46a;

4) nieuczestniczenia w pracach Rady przez okres duszy ni sze miesicy.

2. W przypadku wyganicia mandatu czonka Rady w trakcie kadencji dokonuje si na jego miejsce wyboru nowej osoby w trybie okrelonym w art. 46, na okres do koca kadencji. Niepenej kadencji nie wlicza si do okresu, o ktrym mowa w art. 46a ust. 4. Art. 46c.74) 1. Rada dziaa na posiedzeniach plenarnych i przez swoje organy. Organizacj i tryb dziaania Rady oraz jej organy i ich kompetencje okrela statut, uchwalony przez Rad na posiedzeniu plenarnym. 2. W posiedzeniach plenarnych Rady uczestnicz z gosem doradczym przedstawiciele reprezentatywnych organizacji zwizkowych w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trjstronnej Komisji do Spraw Spoeczno-Gospodarczych i wojewdzkich komisjach dialogu spoecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z pn. zm.75)) dziaajcych w uczelniach, instytutach badawczych i Polskiej Akademii Nauk, po jednym z kadego zwizku. 3. Rektor, na wniosek czonka Rady bdcego nauczycielem akademickim, moe zwolni go cakowicie lub czciowo z obowizkw dydaktycznych.

ww
75)

Art. 46d.74) 1. Przy Radzie dziaa Rzecznik Praw Absolwenta, powoywany przez ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego. 2. Rzecznik Praw Absolwenta wspdziaa z Rad w zakresie ograniczenia barier w dostpie do wykonywania zawodu zgodnego z kierunkiem studiw absolwenta. W tym celu Rzecznik Praw Absolwenta analizuje sytuacj absolwentw na rynku pracy i stopie ich dostpu do okrelonych zawodw oraz przedstawia wnioski Radzie i ministrowi waciwemu do spraw szkolnictwa wyszego.
Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1793 i 1800, z 2002 r. Nr 10, poz. 89 i Nr 240, poz. 2056, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2009 r. Nr 219, poz. 1707.

w. rcl

1) mierci;

.go

v.p l

Dziennik Ustaw

39

Poz. 572

Art. 47.76) 1. Rada zamieszcza uchway podjte w sprawach, o ktrych mowa w art. 45 ust. 3, na swojej stronie internetowej. 2. Obsug administracyjn Rady i Rzecznika Praw Absolwenta wykonuj jednostki organizacyjne urzdu obsugujcego ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego. Rozdzia 6

Polska Komisja Akredytacyjna77)

Art. 48.78) 1. Polsk Komisj Akredytacyjn, zwan dalej Komisj, powouje minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego.

3. Czonkiem Komisji moe by nauczyciel akademicki posiadajcy co najmniej stopie naukowy doktora, zatrudniony w uczelni jako podstawowym miejscu pracy. 4. Powoujc czonkw Komisji, minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego uwzgldnia wymg reprezentowania w skadzie Komisji przedstawicieli wszystkich obszarw ksztacenia oraz zapewnia co najmniej 30% udzia kobiet w jej skadzie. 5. Kandydaci na czonkw Komisji nie mog mie w dniu rozpoczcia kadencji wicej ni siedemdziesit lat. 6. Do czonkw Komisji stosuje si odpowiednio przepisy art. 46a ust. 14.

7. Czonkiem Komisji z mocy prawa jest przewodniczcy Parlamentu Studentw Rzeczypospolitej Polskiej. 8. Przewodniczcy Komisji stwierdza wyganicie mandatu czonka Komisji z przyczyn okrelonych w art. 46b ust. 1. Do powoania nowego czonka stosuje si odpowiednio przepis art. 46b ust. 2. 9. Czonek Komisji moe by odwoany, na wniosek prezydium Komisji, przez ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego. Do powoania nowego czonka stosuje si odpowiednio przepis art. 46b ust. 2. 10. Komisja liczy nie mniej ni siedemdziesiciu i nie wicej ni dziewidziesiciu czonkw. 11. Kadencja Komisji rozpoczyna si 1 stycznia i trwa cztery lata.

12. Rektor, na wniosek czonka Komisji bdcego nauczycielem akademickim, moe zwolni go cakowicie lub czciowo z obowizku prowadzenia zaj dydaktycznych. Art. 48a.79) 1. Komisja jest instytucj dziaajc niezalenie na rzecz doskonalenia jakoci ksztacenia. 2. Komisja w swoich pracach kieruje si zasad rzetelnoci, bezstronnoci i przejrzystoci oraz deniem do wyrwnywania udziau kobiet i mczyzn w jej pracach. 3. Komisja dokonuje oceny jakoci ksztacenia na kierunkach studiw (ocena programowa), majc na uwadze efekty ksztacenia odpowiadajce Krajowym Ramom Kwalifikacji w zakresie obszarw ksztacenia i kierunkw studiw oraz speniania warunkw niezbdnych do prowadzenia studiw okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 14 oraz art. 9b i 9c.

ww
76) 77)

4. Komisja moe dokonywa oceny dziaalnoci podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni (ocena instytucjonalna), w tym oceny jakoci ksztacenia na prowadzonych przez ni studiach trzeciego stopnia i studiach podyplomowych; ocen instytucjonaln przeprowadza si w jednostce, w ktrej wczeniej dokonano oceny programowej na wikszoci prowadzonych przez ni kierunkw studiw.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 34 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. Tytu w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 35 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. 78) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 36 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. 79) Dodany przez art. 1 pkt 37 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1.

w. rcl

.go

2. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego powouje czonkw Komisji spord kandydatw zgoszonych przez Rad, Konferencj Rektorw Akademickich Szk Polskich, Konferencj Rektorw Zawodowych Szk Polskich, Parlament Studentw Rzeczypospolitej Polskiej, senaty uczelni oraz oglnokrajowe stowarzyszenia naukowe i organizacje pracodawcw.

v.p l

Dziennik Ustaw

40

Poz. 572

5. Komisja dokonuje ocen, o ktrych mowa w ust. 3 i 4, z inicjatywy wasnej lub na wniosek uczelni oraz w przypadkach okrelonych w art. 11a ust. 2 i 3 i art. 49 ust. 4, na wniosek ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego. 6. Do czonkw oraz ekspertw Komisji stosuje si odpowiednio przepisy art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pn. zm.80)). Wyczenia czonka Komisji lub eksperta dokonuje przewodniczcy Komisji.

Art. 49.81) 1. Komisja przedstawia ministrowi waciwemu do spraw szkolnictwa wyszego opinie i wnioski dotyczce: 1) utworzenia uczelni oraz przyznania uczelni lub jej jednostce organizacyjnej uprawnie do prowadzenia studiw na danym kierunku i okrelonym poziomie ksztacenia; 2) dokonanej oceny programowej, w tym ksztacenia nauczycieli, oraz oceny instytucjonalnej, a take przestrzegania warunkw prowadzenia studiw; 3) przywrcenia zawieszonych uprawnie do prowadzenia studiw na okrelonym kierunku i poziomie ksztacenia; 4) utworzenia przez uczelni zagraniczn uczelni lub filii, o ktrej mowa w art. 85 ust. 5.

3. W sprawach, o ktrych mowa w ust. 1, Komisja moe zwraca si do uczelni o udzielenie wyjanie i informacji oraz przeprowadza wizytacje uczelni. 4. W uzasadnionych przypadkach na wniosek ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego Komisja, poza przyjtym przez siebie harmonogramem prac, dokonuje oceny programowej we wskazanej uczelni lub jej jednostce organizacyjnej, o ktrej mowa w ust. 1 pkt 2 lub dokonuje oceny instytucjonalnej, o ktrej mowa w art. 48a ust. 4, w szczeglnoci dla zbadania przesanek do podjcia decyzji, o ktrej mowa w art. 37 ust. 4. 5. Komisja moe, na wniosek zainteresowanej uczelni, dokonywa oceny ksztacenia, wczajc to zadanie do harmonogramu prac Komisji. 6. Komisja dokonujc ocen, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 2 oraz ust. 4, stosuje skal ocen: wyrniajca, pozytywna, warunkowa, negatywna. 7. Opinie w sprawach, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 5, Komisja wyraa w terminie nie duszym ni cztery miesice od dnia otrzymania wniosku, a oceny, o ktrych mowa w ust. 4, w terminie nie duszym ni trzy miesice. W uzasadnionych przypadkach przewodniczcy Komisji moe wnioskowa o przeduenie tego terminu. 8. Oceny, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 2, wraz z uzasadnieniem i wynikajcymi z nich wnioskami, Komisja przedstawia niezwocznie po ich sporzdzeniu. 9. W zwizku z wykonywaniem zada, o ktrych mowa w ust. 14, Komisja moe przetwarza dane osobowe nauczycieli akademickich i studentw ocenianych uczelni w zakresie niezbdnym do wykonania tych zada. Art. 49a.82) Komisja wsppracuje z krajowymi i midzynarodowymi instytucjami i organizacjami dziaajcymi w obszarze szkolnictwa wyszego, w szczeglnoci z tymi, ktrych przedmiotem dziaania jest ocena jakoci ksztacenia i akredytacja. Art. 50. 1. Komisja dziaa na posiedzeniach plenarnych oraz przez swoje organy. 2. Organami Komisji s:

ww
1) przewodniczcy; 2) sekretarz; 3) prezydium.
80)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 18, Nr 34, poz. 173, Nr 106, poz. 622 i Nr 186, poz. 1100. 81) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 38 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. 82) Dodany przez art. 1 pkt 39 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1.

w. rcl

.go

2. Opinie i wnioski w sprawach, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 13, w odniesieniu do uczelni wojskowych, sub pastwowych, artystycznych, medycznych oraz morskich Komisja przekazuje rwnie odpowiednio ministrom wskazanym w art. 33 ust. 2.

v.p l

Dziennik Ustaw 3. W skad prezydium wchodz: 1) przewodniczcy Komisji; 2) sekretarz;

41

Poz. 572

3) przewodniczcy zespow, o ktrych mowa w ust. 4;

4) przewodniczcy Parlamentu Studentw Rzeczypospolitej Polskiej; 5)83) dwaj przedstawiciele organizacji pracodawcw.

4.84) W skad Komisji wchodz zespoy dziaajce w ramach obszarw ksztacenia okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2.

Art. 51. 1. Przewodniczcego Komisji oraz jej sekretarza powouje i odwouje minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego. 2. Przewodniczcy Komisji zwouje posiedzenia plenarne Komisji, przewodniczy jej obradom, reprezentuje j na zewntrz oraz podpisuje uchway Komisji. 3. Sekretarz zapewnia sprawne funkcjonowanie Komisji i wykonywanie przez ni zada. 4. Przewodniczcych zespow wybieraj ich czonkowie spord swego grona.

Art. 52. 1.85) Prezydium podejmuje uchway w sprawach, o ktrych mowa w art. 49 ust. 1 i 4, kierujc si sprawozdaniem przedoonym przez jeden spord zespow, o ktrych mowa w art. 50 ust. 4. 2.85) Strona niezadowolona z uchway prezydium podjtej w sprawach, o ktrych mowa w art. 49 ust. 1 i 4, moe zwrci si z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek kieruje si do Komisji w terminie trzydziestu dni od dnia dorczenia uchway. 3. Wniosek, o ktrym mowa w ust. 2, jest rozpatrywany na wsplnym posiedzeniu zespou i prezydium Komisji w terminie nie duszym ni dwa miesice od dnia otrzymania wniosku. Art. 53. 1.86) Organizacj i tryb dziaania Komisji, szczegowe kompetencje jej organw, szczegowe kryteria i tryb dokonywania ocen oraz sposb wyznaczania recenzentw okrela statut uchwalony przez Komisj na posiedzeniu plenarnym. 2.86) Obsug administracyjn i finansow Komisji wykonuje Biuro Polskiej Komisji Akredytacyjnej, zwane dalej biurem. 3. Biuro jest pastwow jednostk budetow finansowan ze rodkw ustalanych w czci budetu pastwa, ktrej dysponentem jest minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego. 4. Dyrektora biura powouje i odwouje przewodniczcy Komisji. Pozostaych pracownikw zatrudnia dyrektor. 5. Szczegowy zakres dziaalnoci biura oraz jego organizacj okrela regulamin organizacyjny nadany przez przewodniczcego Komisji.

ww
83) 84)

Art. 53a.87) 1. Komisja zamieszcza na swojej stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej podjte uchway, dotyczce jakoci ksztacenia wraz z uzasadnieniem. 2. Komisja moe zamieszcza na swojej stronie internetowej raporty zespow oceniajcych.

Dodany przez art. 1 pkt 40 lit. a ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 40 lit. b ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. 85) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 41 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. 86) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 42 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. 87) Dodany przez art. 1 pkt 43 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1.

w. rcl

.go

5.84) W skad zespou wchodzi co najmniej piciu czonkw Komisji, bdcych przedstawicielami obszaru ksztacenia, w tym co najmniej trzech posiadajcych tytu naukowy profesora lub stopie naukowy doktora habilitowanego w dziedzinach lub dyscyplinach naukowych zwizanych z tym obszarem ksztacenia, a take co najmniej jeden przedstawiciel organizacji pracodawcw.

v.p l

Dziennik Ustaw

42 Rozdzia 7 Konferencje rektorw

Poz. 572

Art. 54. 1. Uczelnie akademickie, w ktrych ksztaci si cznie wicej ni poowa oglnej liczby studentw studiujcych w uczelniach akademickich, mog utworzy Konferencj Rektorw Akademickich Szk Polskich. 2. Uczelnie zawodowe, w ktrych ksztaci si cznie wicej ni poowa oglnej liczby studentw studiujcych w uczelniach zawodowych, mog utworzy Konferencj Rektorw Zawodowych Szk Polskich. 3. Do konferencji rektorw, o ktrych mowa w ust. 1 i 2, stosuje si odpowiednio przepisy art. 10 ust. 1 i 2, art. 11, art. 25, art. 28 i art. 29 oraz art. 3339 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z pn. zm.88)), z zachowaniem przepisw niniejszej ustawy.

5. Statuty konferencji rektorw, o ktrych mowa w ust. 1 i 2, okrelaj w szczeglnoci zasady czonkostwa zwykego oraz czonkostwa stowarzyszonego indywidualnego i zbiorowego, a take kryteria reprezentacji uczelni czonkowskich rnych typw w organach konferencji. 6. Kadencja organw konferencji rektorw, o ktrych mowa w ust. 1 i 2, jest zgodna z kadencj organw uczelni publicznych. Art. 55. 1. Konferencje rektorw, o ktrych mowa w art. 54 ust. 1 i 2, dziaaj na rzecz rozwoju szkolnictwa wyszego, nauki i kultury, a w szczeglnoci: 1) wystpuj do organw wadzy publicznej w istotnych sprawach szkolnictwa wyszego, nauki i kultury oraz w ywotnych sprawach rodowiska akademickiego; 2) wyraaj z wasnej inicjatywy opinie i przedstawiaj wnioski w sprawach dotyczcych szkolnictwa wyszego, nauki i kultury; 3)89) wspieraj i monitoruj dziaania na rzecz systematycznego podnoszenia jakoci ksztacenia oraz promowania jednostek oferujcych ksztacenie wysokiej jakoci, co mog realizowa poprzez rodowiskowe komisje akredytacyjne. 2. Organy wadzy publicznej zasigaj opinii konferencji rektorw, o ktrych mowa w art. 54 ust. 1 i 2, w sprawach: 1) zasad dziaania i kierunkw rozwoju szkolnictwa wyszego, systemu bada naukowych, ksztacenia i pomocy materialnej dla studentw i doktorantw, zarzdzania uczelniami, ksztacenia kadr i polityki naukowej oraz bazy materialnej szk wyszych; 2) projektu budetu pastwa w czci dotyczcej szkolnictwa wyszego;

3) projektw aktw prawnych dotyczcych szkolnictwa wyszego, nauki i kultury, a take promocji nauki polskiej za granic; 4) rozwiza w systemie owiaty majcych znaczenie dla szk wyszych.

ww
88)

3. Termin na wyraenie opinii w sprawach, o ktrych mowa w ust. 2 pkt 24, wynosi miesic. W przypadku bezskutecznego upywu tego terminu wymg zasignicia opinii uwaa si za speniony.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 874, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 112, poz. 766 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654. 89) Dodany przez art. 1 pkt 44 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1.

w. rcl

.go

4. Organem nadzorujcym konferencje rektorw, o ktrych mowa w ust. 1 i 2, jest minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego.

v.p l

Dziennik Ustaw

43 DZIA II Ustrj uczelni Rozdzia 1 Statut uczelni

Poz. 572

Art. 56. 1. Statut uczelni publicznej uchwala jej senat wikszoci co najmniej dwch trzecich gosw swojego skadu, po zasigniciu opinii zwizkw zawodowych dziaajcych w uczelni. 1a.90) Zwizki zawodowe przedstawiaj opini w terminie 30 dni.

1b.90) W przypadku bezskutecznego upywu terminu, o ktrym mowa w ust. 1a, wymg zasignicia opinii uwaa si za speniony.

3. (uchylony).92) 4. (uchylony).92)

5.93) Statut uczelni wojskowej i uczelni sub pastwowych wchodzi w ycie z dniem wydania odpowiednio przez Ministra Obrony Narodowej lub ministra waciwego do spraw wewntrznych decyzji zatwierdzajcej statut, chyba e w statucie zosta okrelony termin pniejszy. Art. 57.94) 1. Statut publicznej uczelni teologicznej jest uchwalany przez waciwy organ uczelni w porozumieniu z waciwymi wadzami kociow i zwizkw wyznaniowych. Statut wchodzi w ycie z dniem okrelonym w tej uchwale. 2. Przepisy ust. 1 stosuje si odpowiednio do innych uczelni publicznych, w ktrych dziaa teologiczna podstawowa jednostka organizacyjna, z tym e porozumienie z waciwymi wadzami kociow i zwizkw wyznaniowych dotyczy tylko postanowie statutu zwizanych z funkcjonowaniem teologicznej podstawowej jednostki organizacyjnej. Art. 58. 1.95) Statut uczelni niepublicznej nadaje jej zaoyciel albo uchwala organ kolegialny uczelni wskazany w statucie, z zastrzeeniem art. 24 ust. 1, po zasigniciu opinii zwizkw zawodowych dziaajcych w uczelni. 1a.96) Zwizki zawodowe przedstawiaj opini w terminie 30 dni.

1b.96) W przypadku bezskutecznego upywu terminu, o ktrym mowa w ust. 1a, wymg zasignicia opinii uwaa si za speniony. 2. Statut uczelni niepublicznej okrela sposb przejcia funkcji zaoyciela w razie jego mierci, jeeli jest osob fizyczn, albo likwidacji, jeeli jest osob prawn, oraz zasady i tryb likwidacji uczelni, z uwzgldnieniem zobowiza zaoyciela uczelni w przypadku jej likwidacji. Przejcie funkcji zaoyciela wymaga zgody ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego wyraonej w formie decyzji administracyjnej. 3. (uchylony).97)

ww
90)

Dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyszym (Dz. U. Nr 75, poz. 471), ktra wesza w ycie z dniem 20 maja 2010 r. 91) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 45 lit. a ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. 92) Przez art. 1 pkt 45 lit. b ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. 93) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 45 lit. c ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. 94) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 46 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. 95) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. a ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 90. 96) Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. b ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 90. 97) Przez art. 1 pkt 47 lit. a ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1.

w. rcl

.go

2.91) Statut uczelni publicznej wchodzi w ycie z dniem okrelonym w uchwale senatu.

v.p l

Dziennik Ustaw

44

Poz. 572

4.98) Statut uczelni niepublicznej wchodzi w ycie z dniem okrelonym w uchwale organu kolegialnego wskazanego w statucie lub w decyzji zaoyciela. 5. (uchylony).99)

Art. 59. Przepisy art. 5658 stosuje si odpowiednio do zmiany w statucie. Rozdzia 2

Organy uczelni

Art. 60. 1. Organami kolegialnymi uczelni publicznej s senat i rady podstawowych jednostek organizacyjnych, z zastrzeeniem ust. 2. 2.100) Statut publicznej uczelni moe przewidywa zamiast lub obok senatu inny organ kolegialny.

3.100) Przepisy ustawy dotyczce senatu uczelni mog by stosowane, w zakresie okrelonym w statucie uczelni, do organu kolegialnego. 4.100) W publicznej uczelni, jeeli statut tak stanowi, obok senatu lub organu kolegialnego moe dziaa konwent. 4a.101) W publicznej uczelni zawodowej dziaa konwent.

5. Organy kolegialne uczelni niepublicznej okrela jej statut. Przepisy ustawy dotyczce senatu stosuje si odpowiednio do najwyszego organu kolegialnego uczelni niepublicznej. 6. Organami jednoosobowymi uczelni s rektor i kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych. Kierownikiem wydziau jest dziekan. 7. Statut uczelni niepublicznej moe przewidywa istnienie innego, oprcz rektora, organu jednoosobowego. 8. Organami wyborczymi uczelni publicznej s kolegia elektorw.

9. W organach kolegialnych uczelni i organach wyborczych uczelni publicznej s reprezentowani nauczyciele akademiccy, doktoranci, studenci oraz pracownicy niebdcy nauczycielami akademickimi. Art. 61. 1. Skad senatu uczelni okrela statut.

2. Statut uczelni publicznej okrela tryb wyboru i procentowy udzia w skadzie senatu przedstawicieli nauczycieli akademickich, doktorantw, studentw oraz pracownikw niebdcych nauczycielami akademickimi, z uwzgldnieniem ust. 3. 3. Udzia przedstawicieli studentw i doktorantw w senacie uczelni nie moe by mniejszy ni 20%. Liczb przedstawicieli studentw i doktorantw ustala si proporcjonalnie do liczebnoci obu tych grup w uczelni, z tym e studenci i doktoranci s reprezentowani co najmniej przez jednego przedstawiciela kadej z tych grup. 4. W publicznej uczelni akademickiej nauczyciele akademiccy posiadajcy tytu naukowy profesora lub stopie naukowy doktora habilitowanego stanowi wicej ni poow statutowego skadu senatu, nie wicej jednak ni trzy pite.

ww
98) 99)

5. W publicznej uczelni zawodowej nauczyciele akademiccy posiadajcy co najmniej stopie naukowy doktora stanowi wicej ni poow statutowego skadu senatu, z tym e statut uczelni zawodowej prowadzcej studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie moe ustali inny skad senatu. 6. Przewodniczcym senatu uczelni jest rektor.

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 47 lit. b ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. Przez art. 1 pkt 47 lit. c ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. 100) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 48 lit. a ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. 101) Dodany przez art. 1 pkt 48 lit. b ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1.

w. rcl

.go

v.p l

Dziennik Ustaw

45

Poz. 572

7. W posiedzeniach senatu uczelni publicznej uczestnicz, z gosem doradczym, kanclerz, kwestor, dyrektor biblioteki gwnej oraz przedstawiciele zwizkw zawodowych dziaajcych w tej uczelni, po jednym z kadego zwizku. 8. W publicznej uczelni zawodowej w skad senatu wchodz kanclerz oraz przedstawiciel uczelni wskazany przez rektora uczelni akademickiej, z ktr publiczna uczelnia zawodowa wspdziaa na podstawie zawartej umowy. Art. 62.102) 1. Kompetencje senatu uczelni okrela statut uczelni, z wyjtkiem spraw uregulowanych w ustawie.

2. W uczelni, w ktrej nie ma podstawowych jednostek organizacyjnych, senat peni rwnie funkcj rady takiej jednostki. 3. Senat uczelni zatwierdza sprawozdanie finansowe uczelni zgodnie z przepisami o rachunkowoci. Art. 63. 1. W skad konwentu uczelni publicznej mog wchodzi w szczeglnoci przedstawiciele: 1) organw pastwowych; 2) organw samorzdu terytorialnego i zawodowego;

4) organizacji pracodawcw oraz, jeeli statut tak stanowi, organizacji samorzdu gospodarczego; 5) przedsibiorcw i instytucji finansowych.

2. W skad konwentu publicznej uczelni zawodowej mog wchodzi przedstawiciele uczelni akademickiej, z ktr publiczna uczelnia zawodowa wspdziaa. 3. Szczegowy skad konwentu oraz sposb powoywania jego czonkw, w tym przedstawicieli wymienionych w ust. 1, okrela statut. 4.103) Minister Obrony Narodowej okreli, w drodze rozporzdzenia, skad konwentu nadzorowanych przez niego uczelni zawodowych, uwzgldniajc zadania uczelni jako jednostki wojskowej. 5.103) Minister waciwy do spraw wewntrznych okreli, w drodze rozporzdzenia, skad konwentu nadzorowanych przez niego uczelni zawodowych, uwzgldniajc zadania uczelni jako jednostki waciwej suby pastwowej. Art. 64. 1. Kompetencje konwentu uczelni publicznej okrela statut.

2. Statut uczelni publicznej moe okrela wsplne kompetencje senatu i konwentu, a take ustala tryb zwoywania i prowadzenia wsplnych posiedze oraz podejmowania wsplnych uchwa. Art. 65. 1. Uchway senatu uczelni publicznej podjte w zakresie kompetencji stanowicych s wice dla innych organw uczelni publicznej, jej pracownikw, doktorantw i studentw. 2. Rektor uczelni publicznej zawiesza wykonanie uchway senatu naruszajcej przepisy ustawy lub statutu uczelni i w terminie czternastu dni od jej podjcia zwouje posiedzenie senatu w celu ponownego rozpatrzenia uchway. Jeeli senat nie zmieni albo nie uchyli zawieszonej uchway, rektor przekazuje j ministrowi waciwemu do spraw szkolnictwa wyszego lub waciwemu ministrowi wskazanemu w art. 33 ust. 2, w celu rozpatrzenia w trybie okrelonym w art. 36 ust. 1. 3. Rektor uczelni publicznej zawiesza wykonanie uchway senatu naruszajcej wany interes uczelni i w terminie czternastu dni od jej podjcia zwouje posiedzenie senatu w celu ponownego rozpatrzenia uchway. Zawieszona uchwaa wchodzi w ycie, jeeli senat wypowie si za jej utrzymaniem wikszoci co najmniej trzech czwartych gosw, w obecnoci co najmniej dwch trzecich swojego statutowego skadu. 4. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje si do uczelni niepublicznej, jeeli jej statut nie stanowi inaczej.

ww
102) 103)

Art. 66. 1. Rektor kieruje dziaalnoci uczelni i reprezentuje j na zewntrz, jest przeoonym pracownikw, studentw i doktorantw uczelni. 1a.104) Rektor opracowuje i realizuje strategi rozwoju uczelni, uchwalan przez organ kolegialny uczelni wskazany w statucie. Uchwaa moe okreli rodki na wdraanie tej strategii, w tym pochodzce z funduszu rozwoju uczelni.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 49 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. Dodany przez art. 1 pkt 50 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. 104) Dodany przez art. 1 pkt 51 lit. a ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1.

w. rcl

.go

3) instytucji i stowarzysze naukowych, zawodowych oraz twrczych;

v.p l

Dziennik Ustaw

46

Poz. 572

2. Rektor uczelni publicznej podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczcych uczelni, z wyjtkiem spraw zastrzeonych przez ustaw lub statut do kompetencji innych organw uczelni lub kanclerza, w szczeglnoci: 1)105) podejmuje decyzje dotyczce mienia i gospodarki uczelni, w tym w zakresie zbycia lub obcienia mienia, do wysokoci okrelonej w art. 90 ust. 4; 2) (uchylony);106)

3) sprawuje nadzr nad dziaalnoci dydaktyczn i badawcz uczelni;

3a)107) sprawuje nadzr nad wdroeniem i doskonaleniem uczelnianego systemu zapewnienia jakoci ksztacenia; 4) sprawuje nadzr nad administracj i gospodark uczelni;

5) dba o przestrzeganie prawa oraz zapewnienie bezpieczestwa na terenie uczelni; 6) okrela zakres obowizkw prorektorw. 3. (uchylony).108)

4. Rektor uczelni wojskowej oraz uczelni sub pastwowych jest jednoczenie komendantem uczelni w rozumieniu przepisw, odpowiednio, o subie wojskowej albo o waciwej subie pastwowej. 5. Do kompetencji rektora uczelni niepublicznej nale sprawy, o ktrych mowa w ust. 2 pkt 3 i 5, oraz inne sprawy okrelone w statucie uczelni. 6. Statut uczelni niepublicznej moe przekaza kompetencje okrelone w ust. 2 pkt 1 i 4 do waciwoci organu, o ktrym mowa w art. 60 ust. 7. Art. 67. 1. Skad rady podstawowej jednostki organizacyjnej okrela statut.

2. Przewodniczcym rady podstawowej jednostki organizacyjnej jest jej kierownik.

3. Statut okrela tryb wyboru i procentowy udzia w skadzie rady podstawowej jednostki organizacyjnej przedstawicieli nauczycieli akademickich, doktorantw, studentw oraz pracownikw niebdcych nauczycielami akademickimi jednostki, z uwzgldnieniem ust. 4 i 5. 4. Udzia przedstawicieli studentw i doktorantw w radzie podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni nie moe by mniejszy ni 20%. Liczb przedstawicieli studentw i doktorantw ustala si proporcjonalnie do liczebnoci obu tych grup w podstawowej jednostce organizacyjnej, z tym e studenci i doktoranci s reprezentowani co najmniej przez jednego przedstawiciela kadej z tych grup. 5. W uczelni akademickiej, nauczyciele akademiccy posiadajcy tytu naukowy profesora lub stopie naukowy doktora habilitowanego stanowi wicej ni poow statutowego skadu rady podstawowej jednostki organizacyjnej. 6. W posiedzeniach rady podstawowej jednostki organizacyjnej uczestnicz, z gosem doradczym, przedstawiciele zwizkw zawodowych dziaajcych w uczelni, po jednym z kadego zwizku. Art. 68. 1. Do kompetencji rady podstawowej jednostki organizacyjnej naley w szczeglnoci: 1) ustalanie oglnych kierunkw dziaalnoci jednostki;

ww
105) 106)

2)109) uchwalanie, po zasigniciu opinii waciwego organu samorzdu studenckiego, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez senat uczelni publicznej lub organ kolegialny uczelni niepublicznej, planw studiw i programw ksztacenia;

3) uchwalanie, po zasigniciu opinii waciwego organu samorzdu doktorantw, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez senat uczelni publicznej lub organ kolegialny uczelni niepublicznej, planw i programw studiw doktoranckich;

4) uchwalanie, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez senat uczelni publicznej lub organ kolegialny uczelni niepublicznej, planw i programw studiw podyplomowych oraz kursw doksztacajcych.

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 51 lit. b tiret pierwsze ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. Przez art. 1 pkt 51 lit. b tiret drugie ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. 107) Dodany przez art. 1 pkt 51 lit. b tiret trzecie ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. 108) Przez art. 1 pkt 51 lit. c ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. 109) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 52 lit. a ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1.

w. rcl

.go

v.p l

Dziennik Ustaw

47

Poz. 572

2. Szczegowe kompetencje rady podstawowej jednostki organizacyjnej okrela statut. 3. Uchway rady podstawowej jednostki organizacyjnej w sprawach nalecych do jej kompetencji s wice dla kierownika, pracownikw, doktorantw i studentw tej jednostki.

4. Od uchway rady podstawowej jednostki organizacyjnej kierownikowi tej jednostki suy odwoanie do senatu uczelni. 5.110) Senat uczelni uchyla uchwa rady podstawowej jednostki organizacyjnej sprzeczn z ustaw, statutem, uchwa senatu lub najwyszego organu kolegialnego uczelni niepublicznej, regulaminami i innymi przepisami wewntrznymi uczelni lub naruszajc wany interes uczelni. Art. 69. 1. Tryb zwoywania posiedze i tryb pracy organw kolegialnych uczelni okrela jej statut.

2. Uchway organw kolegialnych uczelni zapadaj zwyk wikszoci gosw w obecnoci co najmniej poowy statutowej liczby ich czonkw, chyba e ustawa lub statut okrelaj wysze wymagania.

2. Od decyzji kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej suy odwoanie do rektora.

3. Rektor uchyla decyzj kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej sprzeczn z ustaw, statutem, uchwa senatu lub najwyszego organu kolegialnego uczelni niepublicznej, uchwa rady tej jednostki organizacyjnej, regulaminami lub innymi przepisami wewntrznymi uczelni lub naruszajc wany interes uczelni. Art. 71. 1. Statut uczelni publicznej okrela skad kolegium elektorw oraz tryb wyboru jego czonkw, tryb wyboru organw jednoosobowych, przedstawicieli do organw kolegialnych oraz osb penicych inne funkcje z wyboru, z zachowaniem nastpujcych zasad: 1) jednoosobowe organy s wybierane przez kolegia elektorw; nie mniej ni 20% skadu kolegium elektorw stanowi przedstawiciele studentw i doktorantw; liczb przedstawicieli studentw i doktorantw ustala si proporcjonalnie do liczebnoci obu tych grup odpowiednio w uczelni lub jednostce organizacyjnej, z tym e studenci i doktoranci s reprezentowani co najmniej przez jednego przedstawiciela kadej z tych grup; 2)112) czynne prawo wyborcze przysuguje nauczycielom akademickim zatrudnionym w uczelni jako podstawowym miejscu pracy, pracownikom niebdcym nauczycielami akademickimi, studentom oraz doktorantom; 3)112) bierne prawo wyborcze przysuguje nauczycielom akademickim zatrudnionym w uczelni jako podstawowym miejscu pracy, ktrzy nie ukoczyli szedziesitego pitego roku ycia, a w przypadku osb posiadajcych tytu profesora siedemdziesitego roku ycia, pracownikom niebdcym nauczycielami akademickimi, zatrudnionym w penym wymiarze czasu pracy, studentom oraz doktorantom; 4) kady wyborca, o ktrym mowa w pkt 2, ma prawo do zgaszania kandydatw; 5) gosowanie jest tajne;

6) wybr uwaa si za dokonany, jeeli kandydat uzyska wicej ni poow wanych gosw, chyba e statut uczelni wymaga innej wikszoci kwalifikowanej; 7) czas i miejsce wyborw podaje si do wiadomoci w takim terminie i w taki sposb, aby wyborca mia moliwo wzicia udziau w wyborach; 8) wybory przeprowadzaj komisje wyborcze, powoane w trybie okrelonym w statucie.

ww
110) 111)

2. Tryb wyboru oraz czas trwania kadencji przedstawicieli studentw i doktorantw okrelaj odpowiednio regulamin samorzdu studenckiego i regulamin samorzdu doktorantw.

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 52 lit. b ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 53 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. 112) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 54 lit. a ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1.

w. rcl

.go

Art. 70. 1.111) Kompetencje kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni okrela statut. Do kompetencji kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni naley w szczeglnoci opracowanie strategii rozwoju jednostki zgodnej ze strategi rozwoju uczelni.

v.p l

Dziennik Ustaw

48

Poz. 572

3.113) W publicznych uczelniach zawodowych czynne prawo wyborcze przysuguje take nauczycielom akademickim zatrudnionym w uczelni jako dodatkowym miejscu pracy. 4. W publicznych uczelniach artystycznych oraz w artystycznych podstawowych jednostkach organizacyjnych innych uczelni publicznych czynne i bierne prawo wyborcze przysuguje take pracownikom zatrudnionym co najmniej w poowie penego wymiaru czasu pracy, a bierne prawo wyborcze pracownikom zatrudnionym co najmniej w poowie penego wymiaru czasu pracy, ktrzy nie osignli wieku emerytalnego. Art. 72. 1.114) Rektor uczelni publicznej moe by powoany w drodze wyborw albo w drodze konkursu.

2.114) Rektorem uczelni moe by osoba posiadajca co najmniej stopie naukowy doktora. Warunkiem penienia funkcji rektora jest zatrudnienie w uczelni jako podstawowym miejscu pracy.

2a.115) Sposb powoania rektora, szczegowe wymagania kwalifikacyjne, jakie musi spenia kandydat na rektora oraz warunki i tryb przeprowadzania konkursu okrela statut.

4. W przypadku utworzenia nowej uczelni publicznej stosunek pracy z pierwszym jej rektorem nawizuje minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego, a w odniesieniu do uczelni wojskowej, sub pastwowych, artystycznej, medycznej oraz morskiej odpowiednio waciwy minister wskazany w art. 33 ust. 2. 5. W publicznej uczelni morskiej rektor moe by wybrany take spord osb zatrudnionych w tej uczelni na stanowisku profesora nadzwyczajnego i posiadajcych najwyszy stopie oficerski, ustalony w przepisach o kwalifikacjach zawodowych i skadzie zag polskich statkw morskich, zwany dalej najwyszym stopniem oficerskim. W publicznej uczelni artystycznej rektor moe by wybrany take spord osb zatrudnionych w tej uczelni na stanowisku profesora nadzwyczajnego i odznaczajcych si wybitnymi osigniciami artystycznymi. 6. Przewodniczcy komisji wyborczej stwierdza na pimie wybr rektora i niezwocznie zawiadamia o wyborze ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego lub, odpowiednio, waciwego ministra wskazanego w art. 33 ust. 2. Art. 73.116) 1. Rektora uczelni wojskowej wyznacza Minister Obrony Narodowej, spord onierzy zawodowych, speniajcych warunki okrelone w art. 72 ust. 2. 2. W szczeglnych przypadkach Minister Obrony Narodowej moe wyznaczy rektora uczelni wojskowej spord oficerw niespeniajcych warunkw okrelonych w art. 72 ust. 2, posiadajcych co najmniej stopie wojskowy generaa brygady lub kontradmiraa. 3. Prorektora waciwego do spraw realizacji zada uczelni wojskowej jako jednostki wojskowej wyznacza Minister Obrony Narodowej na wniosek rektora, spord onierzy zawodowych. Art. 74.116) 1. Rektora uczelni sub pastwowych jako jednostki organizacyjnej waciwej suby wyznacza minister waciwy do spraw wewntrznych spord funkcjonariuszy waciwej suby pastwowej, speniajcych warunki okrelone w art. 72 ust. 2. 2. W szczeglnych przypadkach minister waciwy do spraw wewntrznych moe wyznaczy rektora uczelni sub pastwowych spord oficerw, niespeniajcych warunkw okrelonych w art. 72 ust. 2, posiadajcych stopie we waciwej subie pastwowej odpowiadajcy co najmniej stopniowi generaa brygady. 3. Prorektora waciwego do spraw realizacji zada uczelni sub pastwowych jako jednostek organizacyjnych waciwej suby wyznacza minister waciwy do spraw wewntrznych na wniosek rektora, spord funkcjonariuszy waciwej suby pastwowej.

ww
113) 114)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 54 lit. b ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 55 lit. a ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. 115) Dodany przez art. 1 pkt 55 lit. b ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. 116) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 56 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1.

w. rcl

.go

3. Rektor uczelni publicznej niespeniajcy w chwili wyboru wymogu zatrudnienia w uczelni jest zatrudniany, z pominiciem wymaga okrelonych w art. 121 ust. 3, na warunkach okrelonych w ust. 1 najpniej w dniu poprzedzajcym objcie funkcji rektora.

v.p l

Dziennik Ustaw

49

Poz. 572

2. (uchylony).118)

3.119) Osoba kandydujca na prorektora do spraw studenckich musi uzyska zgod wikszoci przedstawicieli studentw i doktorantw w organie dokonujcym wyboru lub w komisji rozstrzygajcej konkurs. Niezajcie stanowiska w terminie wskazanym w statucie uwaa si za wyraenie zgody. 4. Jeeli nowo wybrany rektor uczelni morskiej nie posiada najwyszego stopnia oficerskiego, co najmniej jeden z prorektorw powinien posiada taki stopie.

Art. 76. 1.120) W uczelni publicznej kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej lub jego zastpcy s powoywani w drodze wyborw albo w drodze konkursu. 2. Warunkiem penienia funkcji kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej lub jego zastpcy jest zatrudnienie w uczelni jako podstawowym miejscu pracy.

3.121) Sposb powoywania osb, o ktrych mowa w ust. 1, liczb zastpcw kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej, szczegowe wymagania kwalifikacyjne oraz warunki, zasady i tryb przeprowadzania konkursu okrela statut. 4. (uchylony).122)

5. Przepis art. 75 ust. 3 stosuje si odpowiednio do wyboru prodziekana waciwego do spraw studenckich, a jeeli statut przewiduje wybr zastpcw kierownikw podstawowych jednostek organizacyjnych niebdcych wydziaami, take do wyboru zastpcy waciwego do spraw studenckich.

Art. 77. 1. Kadencja kolegialnych i jednoosobowych organw uczelni publicznej trwa cztery lata i rozpoczyna si w dniu 1 wrzenia w roku wyborw, a koczy w dniu 31 sierpnia w roku, w ktrym upywa kadencja. 2. W uczelni publicznej rektor, prorektor, kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej i jego zastpca nie mog by wybrani do penienia tej samej funkcji na wicej ni dwie nastpujce po sobie kadencje. 2a.123) W uczelni publicznej ta sama osoba nie moe by czonkiem senatu lub czonkiem konwentu duej ni dwie nastpujce po sobie kadencje. Nie dotyczy to osb wchodzcych w skad senatu lub konwentu w zwizku z penieniem funkcji organu jednoosobowego uczelni. 2b.123) Ograniczenia wynikajce z ust. 2a nie dotycz uczelni publicznych nadzorowanych przez ministra waciwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego. 3. Statut uczelni publicznej okrela przypadki wyganicia mandatu czonka organu kolegialnego i mandatu organu jednoosobowego przed upywem kadencji oraz tryb wyborw uzupeniajcych. 4. Organy kolegialne uczelni publicznej peni swoje funkcje do czasu ukonstytuowania si organw nowej kadencji.

ww
117) 118)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 57 lit. a ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. Przez art. 1 pkt 57 lit. b ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. 119) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 57 lit. c ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. 120) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 58 lit. a ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. 121) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 58 lit. b ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. 122) Przez art. 1 pkt 58 lit. c ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. 123) Dodany przez art. 1 pkt 59 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1.

w. rcl

6. Jeeli statut przewiduje powoywanie kierownikw podstawowych jednostek organizacyjnych i ich zastpcw, kandydatura zastpcy kierownika waciwego do spraw studenckich wymaga zgody organu samorzdu studenckiego lub organu samorzdu doktorantw danej jednostki organizacyjnej, wskazanego w regulaminie samorzdu studenckiego i samorzdu doktorantw. Jeeli samorzd studencki i samorzd doktorantw nie zajm stanowiska w tej sprawie w terminie siedmiu dni, kandydatur uwaa si za przyjt.

.go

v.p l

Art. 75. 1.117) Prorektorzy w uczelni publicznej s powoywani w drodze wyborw albo w drodze konkursu. Sposb powoywania prorektorw, ich liczb, szczegowe wymagania kwalifikacyjne oraz warunki, zasady i tryb przeprowadzania konkursu okrela statut. Warunkiem penienia funkcji prorektora jest zatrudnienie w uczelni jako podstawowym miejscu pracy.

Dziennik Ustaw

50

Poz. 572

2.124) Wniosek o odwoanie rektora moe by zgoszony przez co najmniej poow statutowego skadu senatu uczelni. Wniosek o odwoanie prorektora moe by zgoszony przez rektora, a pisemny wniosek o odwoanie prorektora waciwego do spraw studenckich moe by zgoszony rwnie przez co najmniej trzy czwarte przedstawicieli studentw i doktorantw wchodzcych w skad senatu. 3. Uchwaa o odwoaniu rektora jest podejmowana wikszoci co najmniej trzech czwartych gosw w obecnoci co najmniej dwch trzecich statutowego skadu organu, ktry dokona wyboru. 4. Uchwaa o odwoaniu prorektora jest podejmowana bezwzgldn wikszoci gosw w obecnoci co najmniej dwch trzecich statutowego skadu organu, ktry dokona wyboru.

6.125) Rektora uczelni sub pastwowych i prorektora waciwego do spraw realizacji zada tej uczelni jako jednostki organizacyjnej waciwej suby moe odwoa minister waciwy do spraw wewntrznych w trybie okrelonym w przepisach o subie funkcjonariuszy waciwej suby pastwowej. Art. 79. 1. Funkcji organu jednoosobowego uczelni lub jego zastpcy nie moe peni osoba penica funkcj organu jednoosobowego w innej uczelni albo bdca zaoycielem innej uczelni niepublicznej. 2. Statut moe zakaza czenia funkcji czonka organu kolegialnego uczelni z funkcj organu jednoosobowego innej uczelni, ze statusem zaoyciela innej uczelni niepublicznej bdcego osob fizyczn albo ze statusem czonka organu osoby prawnej bdcej zaoycielem innej uczelni niepublicznej. Art. 80. 1.126) Organy jednoosobowe uczelni niepublicznej i ich zastpcw powouje i odwouje zaoyciel lub organ wskazany w statucie, po zasigniciu opinii senatu uczelni. Zaoyciel zwouje posiedzenie senatu w celu zasignicia opinii w sprawie powoania i odwoania organw jednoosobowych i ich zastpcw. 2. Szczegowy tryb powoywania i odwoywania organw jednoosobowych uczelni niepublicznej okrela statut. Art. 81. 1. Kanclerz uczelni publicznej kieruje jej administracj i gospodark w zakresie okrelonym przez statut oraz rektora. 2. Kanclerza uczelni publicznej zatrudnia rektor po zasigniciu opinii senatu. 3. Kanclerz uczelni publicznej odpowiada za swoj dziaalno przed rektorem. Art. 82. 1. Kwestor uczelni publicznej peni funkcj gwnego ksigowego i jest zastpc kanclerza. Obowizki i uprawnienia kwestora jako gwnego ksigowego reguluj odrbne przepisy. 2. Kwestora uczelni publicznej powouje i odwouje rektor na wniosek kanclerza. Art. 83. 1. Organizacj oraz zasady dziaania administracji uczelni publicznej okrela regulamin organizacyjny, chyba e statut stanowi inaczej. Tryb ustalania regulaminu organizacyjnego okrela statut. 2. Organizacj oraz zasady dziaania administracji uczelni niepublicznej okrela regulamin organizacyjny nadany przez zaoyciela lub przez organ wskazany w statucie.

ww
124) 125)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 60 lit. a ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. Dodany przez art. 1 pkt 60 lit. b ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. 126) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 61 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1.

w. rcl

.go

5.125) Rektora uczelni wojskowej i prorektora waciwego do realizacji zada tej uczelni jako jednostki wojskowej moe odwoa Minister Obrony Narodowej w trybie okrelonym w przepisach o subie onierzy zawodowych.

v.p l

Art. 78. 1.124) Rektor i prorektor uczelni publicznej powoani w drodze wyborw mog by odwoani przez organ, ktry dokona wyboru, a w przypadku rektora i prorektora powoanych w drodze konkursu przez senat uczelni kwalifikowan wikszoci dwch trzecich statutowego skadu senatu, z zastrzeeniem ust. 5 i 6.

Dziennik Ustaw

51 Rozdzia 3 Organizacja uczelni

Poz. 572

Art. 84. 1.127) Podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, w tym jednostki zamiejscowe, tworzy, przeksztaca i likwiduje rektor po zasigniciu opinii senatu. 2. (uchylony).128)

3.129) W uczelni mog by tworzone inne jednostki organizacyjne. Rodzaje, warunki i tryb tworzenia, likwidacji i przeksztacania tych jednostek, z zastrzeeniem art. 85 ust. 14, okrela statut. 3a.130) W uczelni w celu organizacji indywidualnych studiw midzyobszarowych, o ktrych mowa w art. 8 ust. 2, moe by utworzona midzywydziaowa jednostka organizacyjna uczelni, ktrej rada okrela plany studiw i programy ksztacenia.

Art. 84a.132) 1. Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni lub centrum naukowe dziaajce w strukturze uczelni, prowadzce badania naukowe na najwyszym poziomie w okrelonej dziedzinie nauki, powizane z prowadzonymi studiami doktoranckimi o najwyszej jakoci, mog uzyska status Krajowego Naukowego Orodka Wiodcego, zwanego dalej KNOW. 2. Status KNOW moe uzyska rwnie centrum naukowe, o ktrym mowa w art. 31 ust. 1, i konsorcjum naukowe, o ktrym mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, jeeli prowadz studia doktoranckie wsplnie z jednostk organizacyjn uczelni. Art. 84b.132) 1. Status KNOW nadaje, w drodze decyzji, minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego na okres piciu lat. 2. KNOW jest wyaniany w drodze konkursu przeprowadzanego w dziedzinowo okrelonych obszarach wiedzy i ksztacenia, ogaszanego przez ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego i ministra waciwego do spraw nauki. 3. Liczba KNOW w jednym obszarze wiedzy i ksztacenia nie moe by wiksza ni 3. 4. Konkurs przeprowadza komisja, powoywana przez ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego spord ekspertw okrelonych dyscyplin naukowych, w tym take ekspertw zagranicznych. 5. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego okreli, w drodze rozporzdzenia, kryteria, warunki i tryb ubiegania si o status KNOW, uwzgldniajc w szczeglnoci jako prowadzonych bada naukowych oraz jako ksztacenia i wsppracy z otoczeniem spoeczno-gospodarczym. 6. KNOW jest dofinansowywany z dotacji na zadania projakociowe, o ktrej mowa w art. 94b ust. 1 pkt 1. 7. Status KNOW uwzgldnia si przy ubieganiu si o rodki z budetu pastwa i rodki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na finansowanie inwestycji dotyczcych aparatury badawczej oraz inwestycji zwizanych z dydaktyk. 8. Komisja, o ktrej mowa w ust. 4, po piciu latach od dnia uzyskania przez jednostk statusu KNOW dokonuje oceny efektw dziaania KNOW na podstawie raportu kocowego prezentujcego wyniki przeprowadzonych bada naukowych, ich powizanie z osigniciami naukowymi pracownikw i doktorantw, powizanie z procesem dydaktycznym, otoczeniem spoeczno-gospodarczym, a take na podstawie kocowego sprawozdania finansowego.

ww
127) 128)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 62 lit. a ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. Przez art. 1 pkt 62 lit. b ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. 129) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 62 lit. c ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. 130) Dodany przez art. 1 pkt 62 lit. d ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. 131) Przez art. 1 pkt 62 lit. e ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. 132) Dodany przez art. 1 pkt 63 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1.

w. rcl

.go

4. (uchylony).131)

v.p l

Dziennik Ustaw

52

Poz. 572

Art. 85.133) 1. Uczelnia w celu realizacji zada dydaktycznych moe utworzy poza swoj siedzib zamiejscow jednostk organizacyjn w formie: 1) podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni; 2) filii.

2. Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni moe prowadzi ksztacenie w obiektach pooonych w tym samym co siedziba uczelni obszarze metropolitalnym, o ktrym mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z pn. zm.134)), bez potrzeby tworzenia zamiejscowych jednostek organizacyjnych. 3. Uczelnia moe utworzy poza swoj siedzib zamiejscow jednostk organizacyjn o zadaniach innych ni dydaktyczne, take w formie innej ni okrelona w ust. 1. 4. Utworzenie za granic zamiejscowej jednostki organizacyjnej uczelni wymaga pozwolenia ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego, wydanego w drodze decyzji administracyjnej, po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra waciwego do spraw zagranicznych. 5. Uczelnie zagraniczne mog tworzy uczelnie i filie z siedzib na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, po uzyskaniu zgody ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego, wydanej po zasigniciu opinii ministra waciwego do spraw zagranicznych i Komisji. 6. Uczelni lub fili moe tworzy uczelnia zagraniczna, ktra uzyskaa pozytywn ocen agencji oceniajcej jako ksztacenia uznawanej przez wadze macierzystego kraju albo zarejestrowanej w Europejskim Rejestrze Agencji Akredytacyjnych (EQAR) lub agencji innego kraju, ktrej oceny s uznawane przez Komisj. 7. Do uczelni i filii utworzonych przez uczelnie zagraniczne nie maj zastosowania przepisy niniejszej ustawy, z wyjtkiem ust. 5 i 6. Art. 86. 1. W celu lepszego wykorzystania potencjau intelektualnego i technicznego uczelni oraz transferu wynikw prac naukowych do gospodarki, uczelnie mog prowadzi akademickie inkubatory przedsibiorczoci oraz centra transferu technologii. 2. Akademicki inkubator przedsibiorczoci tworzy si w celu wsparcia dziaalnoci gospodarczej rodowiska akademickiego lub pracownikw uczelni i studentw bdcych przedsibiorcami. 3. Akademicki inkubator przedsibiorczoci utworzony:

1) w formie jednostki oglnouczelnianej dziaa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez senat uczelni; 2) w formie spki handlowej lub fundacji dziaa w oparciu o odpowiednie dokumenty ustrojowe. 4. Centrum transferu technologii tworzy si w celu sprzeday lub nieodpatnego przekazywania wynikw bada i prac rozwojowych do gospodarki. 5. Centrum transferu technologii utworzone:

ww
133) 134)

1) w formie jednostki oglnouczelnianej dziaa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez senat uczelni; 2) w formie spki handlowej lub fundacji dziaa w oparciu o odpowiednie dokumenty ustrojowe.

6. W akademickim inkubatorze przedsibiorczoci lub centrum transferu technologii, utworzonych w formie oglnouczelnianych jednostek organizacyjnych, tworzy si rady nadzorujce, ktrych skad i kompetencje okrelone s odpowiednio w ich regulaminach.

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 64 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz. 1043 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 153, poz. 901.

w. rcl

.go

v.p l

Dziennik Ustaw

53

Poz. 572

Art. 86a.136) 1. Uczelnia, w celu komercjalizacji wynikw bada naukowych i prac rozwojowych tworzy spk z ograniczon odpowiedzialnoci lub spk akcyjn, zwan dalej spk celow. Spk celow tworzy rektor za zgod senatu uczelni lub innego organu kolegialnego uczelni. Do zada spki celowej naley w szczeglnoci obejmowanie udziaw w spkach kapitaowych lub tworzenie spek kapitaowych, ktre powstaj w celu wdroenia wynikw bada naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych w uczelni. 2. Rektor, w drodze umowy, moe powierzy spce celowej zarzdzanie prawami wasnoci przemysowej uczelni w zakresie jej komercjalizacji.

3. Uczelnia w celu realizacji zada okrelonych w ust. 1 i 2 przekazuje spce celowej w formie aportu wyniki bada naukowych i prac rozwojowych, w szczeglnoci uzyskane prawa wasnoci przemysowej.

Art. 86b.136) 1. Spka celowa moe zosta utworzona przez kilka uczelni publicznych albo kilka uczelni niepublicznych. 2. W przypadku, o ktrym mowa w ust. 1, kada z uczelni moe powierzy spce celowej zadania okrelone w art. 86a ust. 1 i 2 w drodze odrbnej umowy, zawartej midzy rektorem uczelni a spk celow. Art. 86c.136) Senat, a w przypadku uczelni niepublicznej organ wskazany w statucie, uchwala regulamin zarzdzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami wasnoci przemysowej oraz zasad komercjalizacji wynikw bada naukowych i prac rozwojowych, ktry okrela:

2) zasady wynagradzania twrcw;

3) zasady i procedury komercjalizacji wynikw bada naukowych i prac rozwojowych; 4) zasady korzystania z majtku uczelni wykorzystywanego do komercjalizacji wynikw bada naukowych i prac rozwojowych oraz wiadczenia usug naukowo-badawczych. Art. 87.137) Status szpitali bdcych baz dydaktyczn i naukowo-badawcz uczelni medycznych lub innych uczelni prowadzcych dziaalno dydaktyczn i badawcz w dziedzinie nauk medycznych reguluj przepisy o dziaalnoci leczniczej. Art. 88. 1. W uczelni dziaa system biblioteczno-informacyjny, ktrego podstaw stanowi biblioteka. Organizacj i funkcjonowanie systemu biblioteczno-informacyjnego uczelni, w tym zasady korzystania z niego przez osoby niebdce pracownikami, doktorantami lub studentami uczelni, okrela statut. 2. Dyrektora biblioteki zatrudnia rektor po zasigniciu opinii senatu uczelni. W uczelni akademickiej dyrektorem biblioteki moe by osoba posiadajca uprawnienia do zajmowania stanowisk wymienionych w art. 113 lub stopie naukowy. 3. W uczelni dziaa rada biblioteczna jako organ opiniodawczy rektora. Skad i kompetencje rady bibliotecznej oraz tryb jej powoywania okrela statut uczelni. 4. Uczelnia w zwizku z funkcjonowaniem systemu biblioteczno-informacyjnego moe przetwarza okrelone w jej statucie dane osobowe osb korzystajcych z tego systemu.

ww
135) 136)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 65 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. Dodany przez art. 1 pkt 66 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. 137) W brzmieniu ustalonym przez art. 176 pkt 3 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 32.

w. rcl

1) prawa i obowizki uczelni, pracownikw oraz studentw i doktorantw w zakresie ochrony i korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw wasnoci przemysowej;

.go

4. Wypacon dywidend spki celowej uczelnia przeznacza na dziaalno statutow uczelni.

v.p l

7.135) Dyrektora akademickiego inkubatora przedsibiorczoci lub centrum transferu technologii, dziaajcych w formie oglnouczelnianych jednostek organizacyjnych, powouje rektor po zasigniciu opinii senatu uczelni, spord kandydatw przedstawionych przez rady nadzorujce tych jednostek.

Dziennik Ustaw

54

Poz. 572

6. Uczelnia prowadzi archiwum. Dziaalno archiwum reguluj przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 i Nr 171, poz. 1016). Rozdzia 4

Mienie i finanse uczelni Art. 89. Mienie uczelni obejmuje wasno i inne prawa majtkowe.

Art. 90. 1. W akcie o utworzeniu uczelni publicznej wskazuje si mienie lub organ, ktry j w to mienie wyposaa.

3. Skarb Pastwa oraz jednostki samorzdu terytorialnego mog przekazywa uczelniom nieruchomoci w trybie i na zasadach okrelonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z pn. zm.139)). 4.140) Rozporzdzanie przez uczelni publiczn skadnikami aktyww trwaych w rozumieniu przepisw o rachunkowoci, w zakresie okrelonym w ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnie przysugujcych Skarbowi Pastwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493, z pn. zm.141)), wymaga zgody ministra waciwego do spraw Skarbu Pastwa, w przypadkach gdy warto rynkowa przedmiotu rozporzdzenia przekracza rwnowarto w zotych kwoty 250 000 euro, obliczonej na podstawie redniego kursu ogoszonego przez Narodowy Bank Polski, wedug stanu z dnia wystpienia o zgod. Do wystpienia docza si zgod senatu uczelni. 5. W przypadku likwidacji uczelni publicznej jej mienie, po spaceniu zobowiza, staje si, odpowiednio do rda pochodzenia tego mienia zgodnie z ust. 2, mieniem Skarbu Pastwa albo mieniem jednostki samorzdu terytorialnego. O przeznaczeniu mienia zlikwidowanej uczelni publicznej decyduje minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego, a w przypadku uczelni wojskowej, sub pastwowych, artystycznej, medycznej oraz morskiej odpowiednio ministrowie wskazani w art. 33 ust. 2. 6. Przepis ust. 5 stosuje si odpowiednio do mienia przekazanego uczelni niepublicznej w trybie ust. 3. 7. (uchylony).142)

Art. 91. 1. Dziaalno uczelni, o ktrej mowa w art. 13 ust. 1 i art. 14, podlega zwolnieniu z podatku dochodowego, podatku od towarw i usug, podatku od nieruchomoci, podatku rolnego, podatku lenego i podatku od czynnoci cywilnoprawnych na zasadach okrelonych w odrbnych ustawach. 2. Uczelnia jest zwolniona z opat z tytuu uytkowania wieczystego nieruchomoci Skarbu Pastwa, z wyjtkiem opat okrelonych w przepisach o gospodarowaniu nieruchomociami rolnymi Skarbu Pastwa.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 165, poz. 1170 i Nr 176, poz. 1238, z 2010 r. Nr 41, poz. 233, Nr 182, poz. 1228 i Nr 229, poz. 1497 oraz z 2011 r. Nr 230, poz. 1371. 139) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307 i Nr 200, poz. 1323 oraz z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110 i Nr 224, poz. 1337. 140) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 68 lit. a ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1; wszed w ycie z dniem 1 stycznia 2012 r. 141) Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 106, poz. 673, Nr 115, poz. 741 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2001 r. Nr 4, poz. 26, z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 240, poz. 2055, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 107, poz. 721, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 206, poz. 1590, z 2010 r. Nr 229, poz. 1496, z 2011 r. Nr 34, poz. 171, Nr 122, poz. 695 i Nr 185, poz. 1092 oraz z 2012 r. poz. 459. 142) Przez art. 176 pkt 4 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 32.
138)

ww

w. rcl

.go

2. Na wyposaenie, o ktrym mowa w ust. 1, tworzonej uczelni przeznacza si nieruchomoci z zasobu nieruchomoci Skarbu Pastwa oraz jednostek samorzdu terytorialnego. Na wyposaenie uczelni tworzonej z poczenia kilku uczelni przeznacza si nieruchomoci stanowice wasno czonych uczelni; na jej wyposaenie mog by rwnie przeznaczone nieruchomoci z zasobu nieruchomoci Skarbu Pastwa oraz jednostek samorzdu terytorialnego.

v.p l

5. Zbir danych osobowych, o ktrych mowa w ust. 4, jest zwolniony z obowizku rejestracji zbiorw danych osobowych, o ktrych mowa w art. 40 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z pn. zm.138)).

Dziennik Ustaw

55

Poz. 572

Art. 92. 1.143) Dziaalno uczelni publicznej jest finansowana z dotacji z budetu pastwa na zadania ustawowo okrelone oraz moe by finansowana z przychodw wasnych. 2.144) Przychody wasne uczelnia publiczna gromadzi na odrbnych rachunkach bankowych.

Art. 93. 1. Wydatki budetu pastwa planowane na finansowanie dziaalnoci uczelni publicznych, w czci dotyczcej wynagrodze waloryzowane s corocznie, co najmniej o rednioroczny wskanik wzrostu wynagrodze w pastwowej sferze budetowej ustalony w ustawie budetowej na dany rok budetowy. 2. Wydatki budetu pastwa planowane na finansowanie dziaalnoci uczelni publicznych, w czci niedotyczcej wynagrodze waloryzowane s corocznie, co najmniej o rednioroczny wskanik wzrostu cen towarw i usug ustalony w ustawie budetowej na dany rok budetowy. Art. 94. 1. Z budetu pastwa uczelnia publiczna otrzymuje dotacje na:

2) zadania uczelni wojskowej zwizane z obron narodow;

3) zadania uczelni sub pastwowych zwizane z bezpieczestwem obywateli;

4) zadania uczelni artystycznej zwizane z dziaalnoci kulturaln w rozumieniu przepisw o organizowaniu i prowadzeniu dziaalnoci kulturalnej; 5)146) zadania uczelni morskiej zwizane z utrzymaniem statkw szkolnych i specjalistycznych orodkw szkoleniowych dla kadr morskich; 6) zadania uczelni ksztaccej personel lotniczy dla lotnictwa cywilnego, zwizane z utrzymaniem powietrznych statkw szkolnych i specjalistycznych orodkw szkoleniowych kadr powietrznych; 7) zadania zwizane z bezzwrotn pomoc materialn dla studentw w zakresie okrelonym w art. 173 ust. 1 oraz dla doktorantw w zakresie okrelonym w art. 199 ust. 1; 8)147) zadania zwizane ze wiadczeniami zdrowotnymi, wykonywanymi w ramach ksztacenia studentw studiw stacjonarnych w podstawowej jednostce organizacyjnej uczelni medycznej lub innej uczelni publicznej, w ktrej prowadzone jest ksztacenie na kierunkach medycznych pod bezporednim nadzorem nauczycieli akademickich posiadajcych kwalifikacje do wykonywania zawodu medycznego waciwego ze wzgldu na treci ksztacenia; 9) zadania zwizane z prowadzeniem podyplomowego ksztacenia w celu zdobywania specjalizacji przez lekarzy, lekarzy dentystw, lekarzy weterynarii, farmaceutw, pielgniarki i poone oraz przez diagnostw laboratoryjnych; 10)148) dofinansowanie lub finansowanie kosztw realizacji inwestycji, w tym sucych ksztaceniu studentw i doktorantw, bdcych osobami niepenosprawnymi realizowanych w szczeglnoci z udziaem z budetu pastwa, pastwowych funduszy celowych lub rodkw rozwojowych pochodzcych z Unii Europejskiej lub z innych rde zagranicznych, o ktrych mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2011 r. Nr 279, poz. 1644); 11)148) zadania zwizane ze stwarzaniem studentom i doktorantom, bdcym osobami niepenosprawnymi warunkw do penego udziau w procesie ksztacenia.

ww
143) 144)

Oznaczenie ust. 1 nadane przez art. 1 pkt 69 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1; wszed w ycie z dniem 1 stycznia 2012 r. Dodany przez art. 1 pkt 69 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1; wszed w ycie z dniem 1 stycznia 2012 r. 145) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 70 lit. a tiret pierwsze ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1; wszed w ycie z dniem 1 stycznia 2012 r. 146) W brzmieniu ustalonym przez art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowizku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektrych innych ustaw (Dz. U. Nr 161, poz. 1278), ktra wesza w ycie z dniem 1 stycznia 2010 r. 147) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o zakadach opieki zdrowotnej oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyszym (Dz. U. Nr 176, poz. 1240), ktra wesza w ycie z dniem 1 stycznia 2008 r. 148) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 70 lit. a tiret drugie ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1; wszed w ycie z dniem 1 stycznia 2012 r.

w. rcl

.go

1)145) zadania zwizane z ksztaceniem studentw studiw stacjonarnych, w tym studentw, o ktrych mowa w art. 99 ust. 1a, z wyczeniem ksztacenia, o ktrym mowa w art. 99 ust. 1 pkt 1a, ksztaceniem uczestnikw stacjonarnych studiw doktoranckich i kadr naukowych oraz utrzymaniem uczelni, w tym na remonty;

v.p l

Dziennik Ustaw

56

Poz. 572

2. Uczelnia publiczna w ramach dotacji na pomoc materialn dla studentw i doktorantw, o ktrej mowa w ust. 1 pkt 7, moe dofinansowa remonty domw oraz stowek studenckich. 3. Dotacje, o ktrych mowa w ust. 1, s udzielane z budetu pastwa z czci, ktrej dysponentem jest minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego, z tym e dla:

1) uczelni wojskowej dotacje, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 10, s udzielane z czci, ktrej dysponentem jest Minister Obrony Narodowej, z zastrzeeniem, e dotacja, o ktrej mowa w ust. 1 pkt 1, w zakresie dotyczcym zada zwizanych z ksztaceniem studentw studiw stacjonarnych oraz uczestnikw stacjonarnych studiw doktoranckich obejmuje onierzy zawodowych lub kandydatw na onierzy zawodowych; 2) uczelni sub pastwowych dotacje, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 1, 3, 7, 10 i 11, s udzielane z czci, ktrej dysponentem jest minister waciwy do spraw wewntrznych; 3) uczelni artystycznej dotacje, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 1, 4, 7, 10 i 11, s udzielane z czci, ktrej dysponentem jest minister waciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego; 4) uczelni morskiej dotacje, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 1, 5, 7, 10 i 11, s udzielane z czci, ktrej dysponentem jest minister waciwy do spraw gospodarki morskiej; 5) uczelni ksztaccej personel lotniczy dla lotnictwa cywilnego dotacje, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 6, s udzielane z czci, ktrej dysponentem jest minister waciwy do spraw transportu;

6)149) uczelni medycznej lub innej uczelni publicznej bdcej podmiotem, ktry utworzy lub prowadzi podmiot leczniczy prowadzcy szpital, w czci dotyczcej jednostek organizacyjnych tej uczelni prowadzcych dziaalno dydaktyczn i badawcz w dziedzinie nauk medycznych, dotacje, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 1 i 711, s udzielane z czci, ktrej dysponentem jest minister waciwy do spraw zdrowia.

4a.150) Uczelnia niepubliczna otrzymuje dotacj na zadania zwizane ze stwarzaniem studentom i doktorantom bdcym osobami niepenosprawnymi warunkw do penego udziau w procesie ksztacenia. 5. Uczelnia niepubliczna speniajca warunki okrelone w przepisach wydanych na podstawie art. 95 ust. 1 moe otrzyma: 1) dotacj przeznaczon na pokrycie czci opat wnoszonych przez studentw studiw stacjonarnych oraz uczestnikw stacjonarnych studiw doktoranckich; 2)151) dotacje na dofinansowanie kosztw realizacji zada wymienionych w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 oraz 810. 6.152) Uczelnia moe otrzymywa inne rodki finansowe z budetu pastwa oraz z budetw jednostek samorzdu terytorialnego lub ich zwizkw, przy czym z budetw tych jednostek i ich zwizkw moe otrzymywa take dotacje celowe na zadania, o ktrych mowa w ust. 1, jeeli dotowane zadanie jest zwizane z zadaniami wasnymi jednostek samorzdu terytorialnego. 7. Przepisy ust. 3, 4 i 5 stosuje si odpowiednio do zwizku uczelni.

ww
149) 150)

Art. 94a.153) Dotacje na zadania, o ktrych mowa w art. 94 ust. 1 pkt 7, dla doktorantw w jednostkach naukowych, w zakresie okrelonym w art. 199 ust. 1, s udzielane z czci budetu, ktrej dysponentem jest minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego.

W brzmieniu ustalonym przez art. 176 pkt 5 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 32. Dodany przez art. 1 pkt 70 lit. c ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1; wszed w ycie z dniem 1 stycznia 2012 r. 151) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 70 lit. d ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1; wszed w ycie z dniem 1 stycznia 2012 r. 152) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 70 lit. e ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1; wszed w ycie z dniem 1 stycznia 2012 r. 153) Dodany przez art. 1 pkt 71 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1; wejdzie w ycie z dniem 1 padziernika 2012 r.

w. rcl

4. Uczelnia niepubliczna otrzymuje dotacj na zadania zwizane z bezzwrotn pomoc materialn dla studentw, w zakresie okrelonym w art. 173 ust. 1 oraz dla doktorantw, w zakresie okrelonym w art. 199 ust. 1.

.go

v.p l

Dziennik Ustaw

57

Poz. 572

Art. 94b.154) 1. W budecie pastwa jest okrelana dotacja podmiotowa na dofinansowanie zada projakociowych, przeznaczona na: 1) dofinansowanie jednostek organizacyjnych majcych status KNOW, w tym z tytuu dodatku do wynagrodzenia dla pracownikw oraz specjalnych stypendiw naukowych dla uczestnikw stacjonarnych studiw doktoranckich oraz specjalnych stypendiw naukowych dla studentw; 2) dofinansowanie podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni posiadajcych ocen wyrniajc na podstawie opinii Komisji, dotyczcej oceny ksztacenia, o ktrej mowa w art. 49 ust. 1 pkt 2 i ust. 5; 3) dofinansowanie podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni w zakresie wdraania systemw poprawy jakoci ksztacenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji;

4) finansowanie zada zwizanych z ksztaceniem uczestnikw stacjonarnych studiw doktoranckich prowadzonych w uczelniach niepublicznych; dotacja nie przysuguje: a) jeeli wydano prawomocn decyzj o cofniciu uprawnienia do prowadzenia w danej uczelni jednego z kierunkw studiw w okresie ostatnich piciu lat lub 5) finansowanie zwikszenia wysokoci stypendiw doktoranckich, o ktrych mowa w art. 200a, dla 30% najlepszych doktorantw, w uczelniach publicznych i niepublicznych. 2. Zadania okrelone w ust. 1 pkt 3 s finansowane w drodze konkursu.

3. Wydatki budetu pastwa planowane na dotacj, o ktrej mowa w ust. 1, s waloryzowane corocznie co najmniej o rednioroczny wskanik, o ktrym mowa w art. 93 ust. 2. 4. Dotacja, o ktrej mowa w ust. 1, jest udzielana z budetu pastwa z czci, ktrej dysponentem jest minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego. Art. 94c.154) rodki finansowe przyznawane na finansowanie zada, okrelonych w art. 94 ust. 1 pkt 19 i 11 oraz art. 94b ust. 1 s przekazywane w formie dotacji podmiotowej, a rodki finansowe na dofinansowanie lub finansowanie kosztw realizacji inwestycji, a take zakupw rodkw trwaych sucych ksztaceniu studentw i doktorantw, bdcych osobami niepenosprawnymi, okrelone w art. 94 ust. 1 pkt 10 s przekazywane w formie dotacji celowej. Art. 95. 1.155) Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego okreli, w drodze rozporzdzenia, warunki i tryb wystpowania przez uczelnie niepubliczne o dotacje, o ktrych mowa w art. 94, oraz sposb kontroli ich wykorzystania, uwzgldniajc jako ksztacenia w uczelni, liczb nauczycieli akademickich, dla ktrych uczelnia jest podstawowym miejscem pracy, liczb ksztaconych w uczelni studentw studiw stacjonarnych i uczestnikw stacjonarnych studiw doktoranckich, zaangaowanie wasnych rodkw w rozwj bazy materialnej uczelni oraz osignicia uczelni w dotychczasowym ksztaceniu. 2. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego przyznaje dotacje, o ktrych mowa w art. 94 ust. 1, 4 i 5, okrelajc ich wysoko i przeznaczenie. Dotacje, o ktrych mowa w art. 94 ust. 3, przyznaje waciwy minister wymieniony w art. 94 ust. 3, okrelajc ich wysoko i przeznaczenie. 3. (uchylony).156)

Art. 96.157) 1. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego okreli, w drodze rozporzdzenia: 1) sposb i tryb ustalania wskanikw kosztochonnoci dla poszczeglnych kierunkw studiw stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia jednolitych studiw magisterskich oraz obszarw ksztacenia, a take dla stacjonarnych studiw doktoranckich w poszczeglnych dziedzinach nauki, majc na uwadze warunki zwizane z prowadzeniem tych studiw, 2) sposb podziau dotacji, o ktrej mowa w art. 94 ust. 1 pkt 7 i ust. 4 oraz art. 94a, biorc pod uwag w szczeglnoci liczb studentw i doktorantw, w tym znajdujcych si w trudnej sytuacji materialnej oraz liczb studentw i doktorantw, bdcych osobami niepenosprawnymi, 3) tryb udzielania oraz zasady i tryb rozliczania dotacji, o ktrej mowa w art. 94 ust. 1 pkt 10 aby zapewni efektywne wydatkowanie tych rodkw, z uwzgldnieniem jakoci ksztacenia.

ww
154) 155)

Dodany przez art. 1 pkt 71 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1; wszed w ycie z dniem 1 stycznia 2012 r. W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 72 lit. a ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. 156) Przez art. 1 pkt 72 lit. b ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. 157) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 73 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1; wszed w ycie z dniem 1 stycznia 2012 r.

w. rcl

.go

b) istnieje zagroenie cigoci finansowania uczelni;

v.p l

Dziennik Ustaw

58

Poz. 572

1) w zakresie zada, o ktrych mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 kosztochonno kierunkw studiw stacjonarnych i stacjonarnych studiw doktoranckich w poszczeglnych dziedzinach nauki oraz jako ksztacenia i liczb studentw studiw stacjonarnych i uczestnikw stacjonarnych studiw doktoranckich,

2) w zakresie zada, o ktrych mowa w art. 94 ust. 1 pkt 8 dane o liczbie studentw studiw stacjonarnych, w ramach ksztacenia ktrych s wykonywane zadania zwizane z udzielaniem wiadcze zdrowotnych,

3) w zakresie zada, o ktrych mowa w art. 94 ust. 1 pkt 11 i ust. 4a dane o liczbie studentw i doktorantw bdcych osobami niepenosprawnymi aby zapewni efektywne wydatkowanie tych rodkw.

1) w zakresie zada, o ktrych mowa w art. 94b ust. 1 pkt 1 moliwo ich dofinansowania przez okres piciu lat oraz przeduenia dofinansowania na kolejny okres piciu lat, uwzgldniajc dane o liczbie pracownikw, w tym nauczycieli akademickich, doktorantw i studentw w jednostkach organizacyjnych majcych status KNOW, 2) w zakresie zada, o ktrych mowa w art. 94b ust. 1 pkt 2 moliwo dofinansowania nie wicej ni dwudziestu piciu podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni przez okres trzech lat, uwzgldniajc dane o liczbie nauczycieli akademickich, studentw i doktorantw w jednostkach organizacyjnych posiadajcych ocen wyrniajc Komisji,

4) w zakresie zada, o ktrych mowa w art. 94b ust. 1 pkt 4 dane o liczbie doktorantw na stacjonarnych studiach doktoranckich, dane o wynikach oceny ksztacenia na kierunkach studiw, dokonanej przez Komisj, uwzgldniajc zaprzestanie finansowania w przypadku uzyskania przez uczelni niepubliczn lub jej podstawow jednostk organizacyjn negatywnej oceny programowej, 5) w zakresie zada, o ktrych mowa w art. 94b ust. 1 pkt 5 moliwo zwikszania stypendiw doktoranckich uwzgldniajc jako bada naukowych i ksztacenia oraz stopie ich konkurencyjnoci w skali midzynarodowej. Art. 97.159) Zasady i tryb finansowania bada naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w uczelni, zakwalifikowanych do finansowania ze rodkw przewidzianych w budecie pastwa na nauk, okrela ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Art. 98. 1. Przychodami uczelni publicznej s w szczeglnoci:

1)160) dotacje z budetu pastwa, o ktrych mowa w art. 94 ust. 1 pkt 16, 8, 9 i 11 oraz art. 94b; 2) uzyskane z budetu pastwa rodki na nauk, o ktrych mowa w ustawie wymienionej w art. 97; 3)161) odpatnoci za wiadczone usugi edukacyjne, w szczeglnoci za ksztacenie, o ktrym mowa w art. 99 ust. 1 pkt 1a, oraz za ksztacenie na studiach i studiach doktoranckich prowadzonych w formach niestacjonarnych, a take za wiadczone przez uczelnie artystyczne usugi artystyczne;

ww
158) 159)

4) opaty za postpowanie zwizane z przyjciem na studia;

Dodany przez art. 1 pkt 74 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1; wszed w ycie z dniem 1 stycznia 2012 r. W brzmieniu ustalonym przez art. 26 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. Przepisy wprowadzajce ustawy reformujce system nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 620), ktra wesza w ycie z dniem 1 padziernika 2011 r. 160) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 75 lit. a ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1; wszed w ycie z dniem 1 stycznia 2012 r. 161) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 75 lit. b ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1; wszed w ycie z dniem 1 stycznia 2012 r.

w. rcl

3) w zakresie zada, o ktrych mowa w art. 94b ust. 1 pkt 3 popraw jakoci ksztacenia oraz restrukturyzacj organizacyjn i programow zgodn z Krajowymi Ramami Kwalifikacji,

.go

Art. 96a.158) Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego okreli, w drodze rozporzdzenia, sposb podziau i tryb przekazywania podmiotowej dotacji na dofinansowanie zada projakociowych, o ktrych mowa w art. 94b ust. 1, biorc pod uwag:

v.p l

2. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej oraz ministrami waciwymi do spraw wewntrznych, do spraw zdrowia, do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz do spraw gospodarki morskiej okreli, w drodze rozporzdzenia, sposb podziau dotacji, o ktrych mowa w art. 94 ust. 1 pkt 16, 8, 9 i 11 oraz ust. 4a, biorc pod uwag w szczeglnoci:

Dziennik Ustaw

59

Poz. 572

5) jednorazowe opaty za wydanie dyplomu, wiadectwa oraz innego dokumentu zwizanego z tokiem studiw; 6) odpatnoci za usugi badawcze i specjalistyczne, specjalistyczne i wysokospecjalistyczne usugi diagnostyczne, rehabilitacyjne lub lecznicze, a take opaty licencyjne i przychody z dziaalnoci kulturalnej; 7) przychody z dziaalnoci gospodarczej; 8) przychody z udziaw i odsetek;

9) przychody ze sprzeday skadnikw wasnego mienia oraz z odpatnoci za korzystanie z tych skadnikw przez osoby trzecie na podstawie umowy najmu, dzierawy albo innej umowy; 10) przychody z tytuu darowizn, dziedziczenia, zapisw oraz ofiarnoci publicznej; 11) rodki pochodzce ze rde zagranicznych, niepodlegajce zwrotowi; 12) rodki, o ktrych mowa w art. 94 ust. 6.

2.162) Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego ustala na rok akademicki, w drodze rozporzdzenia, maksymaln wysoko opaty, o ktrej mowa w ust. 1 pkt 4, uwzgldniajc specyfik kierunkw studiw, w tym konieczno przeprowadzenia testw sprawdzajcych uzdolnienia artystyczne lub sprawno fizyczn kandydata. 2a.163) Rektor uczelni ustala na rok akademicki wysoko opaty, o ktrej mowa w ust. 1 pkt 4, uwzgldniajc zasad, e opata nie moe przekracza kosztw planowanych do poniesienia w zakresie niezbdnym do wykonywania czynnoci zwizanych z przyjmowaniem na studia na danym kierunku i okrelonym poziomie ksztacenia. 3. Niewykorzystane w danym roku rodki finansowe pozostaj w dyspozycji uczelni.

Art. 99. 1. Uczelnia publiczna moe pobiera opaty za wiadczone usugi edukacyjne zwizane z: 1) ksztaceniem studentw na studiach niestacjonarnych oraz uczestnikw niestacjonarnych studiw doktoranckich; 1a)164) ksztaceniem studentw na studiach stacjonarnych, jeeli s to ich studia na drugim lub kolejnym kierunku studiw w formie stacjonarnej; 1b)164) ksztaceniem studentw na studiach stacjonarnych, w przypadku korzystania z zaj poza dodatkowym limitem punktw ECTS okrelonym w art. 170a ust. 2; 2) powtarzaniem okrelonych zaj na studiach stacjonarnych oraz stacjonarnych studiach doktoranckich z powodu niezadowalajcych wynikw w nauce; 3) prowadzeniem studiw w jzyku obcym;

4) prowadzeniem zaj nieobjtych planem studiw;

5) prowadzeniem studiw podyplomowych oraz kursw doksztacajcych.

1a.165) Do studentw studiw stacjonarnych, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 1a, nie zalicza si: 1) studentw, ktrzy po ukoczeniu studiw pierwszego stopnia kontynuuj studia do uzyskania tytuu magistra lub rwnorzdnego; 2) studentw, o ktrych mowa w art. 170a ust. 3 i 4, studiujcych drugi kierunek studiw na studiach stacjonarnych bez wnoszenia opat;

ww
162)

3) studentw studiujcych na kierunkach, o ktrych mowa w art. 170b ust. 1.

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 26 stycznia 2006 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyszym oraz ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. Nr 46, poz. 328), ktra wesza w ycie z dniem 5 kwietnia 2006 r. 163) Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. b ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 162. 164) Dodany przez art. 1 pkt 76 lit. a ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1; wszed w ycie z dniem 1 stycznia 2012 r. 165) Dodany przez art. 1 pkt 76 lit. b ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1; wszed w ycie z dniem 1 stycznia 2012 r.

w. rcl

.go

v.p l

Dziennik Ustaw

60

Poz. 572

2.166) Wysoko opat, o ktrych mowa w ust. 1, ustala rektor uczelni publicznej, z tym e opaty, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 1, 1a i 2, nie mog przekracza kosztw ponoszonych w zakresie niezbdnym do uruchomienia i prowadzenia w danej uczelni, odpowiednio studiw lub studiw doktoranckich, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 1 i 1a, oraz zaj na studiach i studiach doktoranckich, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 2, z uwzgldnieniem kosztw przygotowania i wdraania strategii rozwoju uczelni, w szczeglnoci rozwoju kadr naukowych i infrastruktury dydaktyczno-naukowej, w tym amortyzacji i remontw. 2a.167) Informacj o wysokoci opat za usugi edukacyjne, o ktrych mowa w ust. 1, oraz wysokoci kosztw ponoszonych w zakresie niezbdnym do wiadczenia tych usug uczelnia zamieszcza na swojej stronie internetowej.

4.169) Zasady pobierania opat i wysoko opat w uczelni niepublicznej okrela organ wskazany w statucie, z tym e opaty za wiadczone usugi edukacyjne zwizane z ksztaceniem studentw na studiach i studiach doktoranckich oraz opaty zwizane z powtarzaniem okrelonych zaj na studiach i studiach doktoranckich nie mog przekracza kosztw ponoszonych w zakresie niezbdnym do uruchomienia i prowadzenia w danej uczelni, odpowiednio studiw lub studiw doktoranckich oraz zaj na studiach lub studiach doktoranckich, z uwzgldnieniem kosztw przygotowania i wdraania strategii rozwoju uczelni, w szczeglnoci rozwoju kadr naukowych i infrastruktury dydaktyczno-naukowej, w tym amortyzacji i remontw. Art. 99a.170) Uczelnia nie pobiera opat za rejestracj na kolejny semestr lub rok studiw, egzaminy, w tym egzamin poprawkowy, egzamin komisyjny, egzamin dyplomowy, wydanie dziennika praktyk zawodowych, zoenie i ocen pracy dyplomowej oraz wydanie suplementu do dyplomu. Art. 100. 1. Uczelnia publiczna pokrywa koszty swojej dziaalnoci, zobowizania oraz wydatki na rozwj i inne potrzeby z przychodw okrelonych w art. 98 ust. 1. 2.171) Uczelnia publiczna prowadzi samodzieln gospodark finansow na podstawie planu rzeczowo-finansowego, zatwierdzanego przez senat uczelni, zgodnie z przepisami o finansach publicznych oraz o rachunkowoci. 2a.172) Uczelnia niepubliczna prowadzi samodzieln gospodark finansow na podstawie planu rzeczowo-finansowego, zatwierdzanego przez organ kolegialny wskazany w statucie uczelni, zgodnie z przepisami o rachunkowoci, a w zakresie gospodarowania rodkami pochodzcymi z budetu pastwa, rwnie zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 3.173) Plan rzeczowo-finansowy w terminie czternastu dni od jego uchwalenia:

1) uczelnia publiczna przekazuje ministrowi, ktry sprawuje nad ni nadzr, oraz ministrowi waciwemu do spraw finansw publicznych; 2) uczelnia niepubliczna przekazuje ministrowi waciwemu do spraw szkolnictwa wyszego. Art. 100a.174) 1. Uczelnia publiczna, w ktrej suma strat netto w okresie nie duszym ni pi ostatnich lat przekracza 25% kwoty dotacji z budetu pastwa otrzymanej w roku poprzedzajcym biecy rok budetowy na zadania, o ktrych mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1, jest obowizana do opracowania programu naprawczego.

ww
166) 167)

2. Uczelnia publiczna opracowuje program naprawczy nie pniej ni w okresie trzech miesicy od stwierdzenia straty, o ktrej mowa w ust. 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 76 lit. c ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1; wszed w ycie z dniem 1 stycznia 2012 r. Dodany przez art. 1 pkt 76 lit. d ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1; wszed w ycie z dniem 1 stycznia 2012 r. 168) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 76 lit. e ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1; wszed w ycie z dniem 1 stycznia 2012 r. 169) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 76 lit. f ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1; wszed w ycie z dniem 1 stycznia 2012 r. 170) Dodany przez art. 1 pkt 77 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1; wszed w ycie z dniem 1 stycznia 2012 r. 171) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 78 lit. a ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1; wszed w ycie z dniem 1 stycznia 2012 r. 172) Dodany przez art. 1 pkt 78 lit. b ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1; wszed w ycie z dniem 1 stycznia 2012 r. 173) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 78 lit. c ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1; wszed w ycie z dniem 1 stycznia 2012 r. 174) Dodany przez art. 1 pkt 79 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1; wszed w ycie z dniem 1 stycznia 2012 r.

w. rcl

.go

3.168) Senat uczelni publicznej okrela zasady pobierania opat, wice rektora przy zawieraniu umw ze studentem, o ktrych mowa w art. 160 ust. 3, oraz tryb i warunki zwalniania w caoci lub czci z tych opat studentw lub doktorantw, w szczeglnoci osigajcych wybitne wyniki w nauce, a take tych, ktrzy znaleli si w trudnej sytuacji materialnej.

v.p l

1b.165) W przypadku podjcia studiw rwnoczenie na kilku kierunkach studiw stacjonarnych uczelni publicznej pobiera si opaty za drugi wskazany przez studenta kierunek studiw, jeeli nie posiada uprawnie do korzystania z zaj bez wnoszenia opat, o ktrych mowa w art. 170a ust. 3 i 4 oraz za kady kolejny kierunek studiw.

Dziennik Ustaw

61

Poz. 572

4. Senat uczelni publicznej uchwala program naprawczy i przedkada go ministrowi nadzorujcemu uczelni. Senat uczelni publicznej przedkada ministrowi okresowe sprawozdania z wykonania programu naprawczego wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu rzeczowo-finansowego, o ktrym mowa w art. 35 ust. 2. Pierwsze sprawozdanie skada si w roku kalendarzowym nastpujcym po roku, w ktrym program naprawczy zosta uchwalony. 5. W przypadku gdy uczelnia publiczna nie wprowadzi programu naprawczego w trybie okrelonym w ust. 24 albo ocena rezultatw programu naprawczego przedstawianych w okresowych sprawozdaniach, o ktrych mowa w ust. 4, wskazuje, e nie zostan osignite jego cele, minister nadzorujcy t uczelni powouje, na okres nie duszy ni trzy lata, osob penic obowizki rektora, powierzajc jej zadania dotyczce opracowania i wdroenia programu naprawczego. 6. Z dniem powoania osoby penicej obowizki rektora:

2) zawieszona zostaje dziaalno organw kolegialnych uczelni publicznej w zakresie decydowania o gospodarce finansowej, w szczeglnoci w zakresie kompetencji okrelonych w art. 90 ust. 4; pozostae kompetencje organw kolegialnych s realizowane na zasadach dotychczasowych; 3) osoba penica obowizki rektora staje si przewodniczcym senatu uczelni publicznej.

7. Zawieszenie, o ktrym mowa w ust. 6 pkt 1 i 2, pozostaje bez wpywu na upyw kadencji rektora i czonkw organw kolegialnych. W przypadku gdy kadencja rektora upynie w trakcie okresu, na ktry zostaa powoana osoba penica obowizki rektora, do koca tego okresu nie przeprowadza si wyboru lub konkursu na rektora na kolejn kadencj. 8. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego okreli, w drodze rozporzdzenia, zakres i tryb realizacji programu naprawczego prowadzcego do uzyskania rwnowagi finansowej, uwzgldniajc poziom zaduenia i specyfik uczelni. Art. 101. 1. Uczelnia publiczna tworzy: 1) fundusz zasadniczy;

2) inne fundusze, ktrych utworzenie przewiduj odrbne przepisy. 1a.175) Uczelnia moe utworzy fundusz rozwoju uczelni.

2.176) Zysk netto przeznacza si na fundusz zasadniczy, a w przypadku utworzenia funduszu rozwoju uczelni, rwnie na ten fundusz. 3. Strat netto pokrywa si z funduszu zasadniczego.

ww
175) 176)

4. Roczne sprawozdanie finansowe uczelni publicznej podlega badaniu przez biegego rewidenta. Art. 102. 1. Fundusz zasadniczy odzwierciedla warto mienia uczelni publicznej.

2. W uczelni publicznej rodki trwae oraz wartoci niematerialne i prawne, z wyjtkiem budynkw i lokali oraz obiektw inynierii ldowej i wodnej, podlegaj amortyzacji na zasadach okrelonych w odrbnych przepisach. 3. Budynki i lokale oraz obiekty inynierii ldowej i wodnej s umarzane.

Dodany przez art. 1 pkt 80 lit. a ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 80 lit. b ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1.

w. rcl

.go

1) dotychczasowy rektor uczelni publicznej zostaje zawieszony w penieniu obowizkw; w okresie zawieszenia rektorowi nie przysuguje dodatek funkcyjny do wynagrodzenia;

v.p l

3. Program naprawczy obejmuje dziaania majce na celu odzyskanie rwnowagi finansowej przez zrwnowaenie planowanych kosztw dziaalnoci z przychodami okrelonymi w art. 98 ust. 1 w okresie nie duszym ni trzy lata od dnia uchwalenia programu naprawczego.

Dziennik Ustaw

62

Poz. 572

Art. 103. 1. Uczelnia tworzy fundusz pomocy materialnej dla studentw i doktorantw. 2.177) Fundusz, o ktrym mowa w ust. 1, tworzy si z:

1) dotacji, o ktrej mowa w art. 94 ust. 1 pkt 7 i ust. 4, z wyczeniem rodkw na stypendia ministra, o ktrych mowa w art. 173 ust. 1 pkt 4; 2) opat za korzystanie z domu studenckiego; 3) opat za korzystanie ze stowki studenckiej;

4) innych przychodw, w tym z opat za wynajem pomieszcze w domach i stowkach studenckich.

3.178) Fundusz pomocy materialnej dla studentw i doktorantw w czci, o ktrej mowa w ust. 2 pkt 1, przeznacza si na wypaty stypendiw i zapomg, a w przypadku uczelni publicznej take na remonty domw oraz stowek studenckich. Dotacja przeznaczona na pomoc materialn dla doktorantw nie moe by mniejsza ni wynika to z proporcji liczby doktorantw do liczby studentw oraz nie wiksza ni 6% wysokoci dotacji okrelonej w ust. 2 pkt 1.

5. Fundusz pomocy materialnej dla studentw i doktorantw w czci, o ktrej mowa w ust. 2 pkt 24, moe by rwnie przeznaczony na wypat stypendiw i zapomg oraz remonty i modernizacj domw i stowek studenckich. 6. Fundusz pomocy materialnej dla studentw i doktorantw, w czci nieprzekraczajcej w danym roku budetowym 0,2% dotacji, o ktrej mowa w art. 94 ust. 1 pkt 7 i ust. 4, moe by przeznaczony na pokrywanie kosztw realizacji zada zwizanych z przyznawaniem i wypacaniem stypendiw i zapomg dla studentw i doktorantw, ponoszonych przez uczelni. 7. Niewykorzystane w danym roku budetowym rodki funduszu pomocy materialnej dla studentw i doktorantw pochodzce ze rda, o ktrym mowa w ust. 2 pkt 1, przechodz na rok nastpny do wykorzystania na cele okrelone w ust. 3, a rodki pochodzce ze rde okrelonych w ust. 2 pkt 24, na cele okrelone w ust. 4 i 5. Art. 103a.179) Przepis art. 103 stosuje si odpowiednio do jednostek naukowych prowadzcych studia doktoranckie. Art. 104. 1. Uczelnia moe utworzy, ze rodkw innych ni okrelone w art. 94 ust. 1 i 6, wasny fundusz stypendialny na stypendia dla pracownikw i studentw oraz doktorantw. Stypendia z tego funduszu mog by przyznawane, jeeli statut uczelni tak stanowi, niezalenie od stypendiw, o ktrych mowa w art. 173 ust. 1 oraz w art. 199 ust. 1. 2. Stypendia, o ktrych mowa w ust. 1, s przyznawane studentom i doktorantom w uzgodnieniu odpowiednio z uczelnianym organem wykonawczym samorzdu studenckiego wskazanym w regulaminie samorzdu studenckiego lub z uczelnianym organem wykonawczym samorzdu doktorantw wskazanym w regulaminie samorzdu doktorantw. Art. 105.180) Rada Ministrw okreli, w drodze rozporzdzenia, szczegowe zasady gospodarki finansowej uczelni publicznych, z uwzgldnieniem: 1) zasad sporzdzania planu rzeczowo-finansowego; 2) zasad tworzenia oraz zmian stanu funduszy; 3) zasad rozliczania kosztw; 4) sposobu dostosowania dotychczasowych zasad gospodarki finansowej szk wyszych do postanowie ustawy.

ww
177) 178)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 81 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1; wszed w ycie z dniem 1 stycznia 2012 r. W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 81 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. 179) Dodany przez art. 1 pkt 82 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1; wejdzie w ycie z dniem 1 padziernika 2012 r. 180) W tym brzmieniu obowizuje do wejcia w ycie zmiany, o ktrej mowa w odnoniku 181.

w. rcl

.go

4. Fundusz pomocy materialnej dla studentw i doktorantw w czci, o ktrej mowa w ust. 2 pkt 24, przeznacza si na pokrycie kosztw utrzymania domw i stowek studenckich, a w przypadku uczelni publicznej take na wynagrodzenia pracownikw uczelni zatrudnionych w tych domach i stowkach oraz na odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych dla tych pracownikw, o ktrym mowa w art. 157.

v.p l

Dziennik Ustaw

63

Poz. 572

Art. 105.181) Rada Ministrw okreli, w drodze rozporzdzenia, szczegowe zasady gospodarki finansowej uczelni publicznych, w tym: 1) zasady sporzdzania planu rzeczowo-finansowego,

2) zasady tworzenia oraz zmian stanu funduszy, w tym funduszu rozwoju uczelni, 3) zasady rozliczania, w tym ewidencji kosztw, biorc pod uwag:

a) rozliczanie kosztw wedug rodzajw dziaalnoci, z wyodrbnieniem finansowania z dotacji z budetu pastwa oraz z przychodw wasnych,

b) rozliczanie kosztw w ramach dziaalnoci dydaktycznej w podziale na koszty ksztacenia na studiach stacjonarnych i studiach niestacjonarnych, 4) sposb dostosowania dotychczasowych zasad gospodarki finansowej uczelni do postanowie ustawy w celu zapewnienia efektywnego wykorzystania rodkw publicznych.

Art. 106. Prowadzenie przez uczelni dziaalnoci dydaktycznej, naukowej, badawczej, dowiadczalnej, artystycznej, sportowej, diagnostycznej, rehabilitacyjnej lub leczniczej nie stanowi dziaalnoci gospodarczej w rozumieniu przepisw ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dziaalnoci gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z pn. zm.182)). DZIA III

Art. 107. Pracownikami uczelni s nauczyciele akademiccy oraz pracownicy niebdcy nauczycielami akademickimi. Art. 108. Nauczycielami akademickimi s: 1) pracownicy naukowo-dydaktyczni; 2) pracownicy dydaktyczni; 3) pracownicy naukowi;

4) dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej. Art. 109. 1. Nauczycielem akademickim moe zosta osoba, ktra: 1) posiada kwalifikacje okrelone w ustawie;

2) ma pen zdolno do czynnoci prawnych;

3) nie zostaa ukarana prawomocnym wyrokiem sdowym za przestpstwo umylne; 4) nie zostaa ukarana kar dyscyplinarn wymienion w art. 140 ust. 1 pkt 4; 5) korzysta z peni praw publicznych. 2. (uchylony).183)

ww
181) 182)

3. Zatrudnienie w uczelni w charakterze nauczyciela akademickiego cudzoziemca nastpuje bez koniecznoci uzyskania zezwolenia i zgody organu zatrudnienia. Zezwolenia i zgody nie wymaga take powierzenie cudzoziemcowi innej pracy zarobkowej w zakresie zada, o ktrych mowa w art. 111.

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 83 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1; wejdzie w ycie z dniem 1 stycznia 2013 r. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1593 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 459, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 120, poz. 690, Nr 131, poz. 764, Nr 132, poz. 766, Nr 153, poz. 902, Nr 163, poz. 981, Nr 171, poz. 1016, Nr 199, poz. 1175, Nr 204, poz. 1195 i Nr 232, poz. 1378. 183) Przez art. 1 pkt 84 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1.

w. rcl

.go
Pracownicy uczelni Rozdzia 1 Przepisy oglne

v.p l

Dziennik Ustaw

64

Poz. 572

3a.184) Przy zatrudnianiu osoby, o ktrej mowa w ust. 3, a take obywatela polskiego, ktry stopie naukowy, stopie w zakresie sztuki lub tytu zawodowy uzyska za granic, mona odstpi od warunkw okrelonych w art. 114. 4. Osoba, o ktrej mowa w ust. 3, podlega obowizkowi ubezpiecze spoecznych i ubezpiecze zdrowotnych, a take korzysta z uprawnie przewidzianych w ustawie oraz innych uprawnie na zasadach obowizujcych obywateli polskich pozostajcych w stosunku pracy. Art. 110. 1. Pracownicy naukowo-dydaktyczni i naukowi s zatrudniani na stanowiskach: 1) profesora zwyczajnego; 2) profesora nadzwyczajnego; 3) profesora wizytujcego; 4) adiunkta; 5) asystenta. 2. Pracownicy dydaktyczni s zatrudniani na stanowiskach: 1) starszego wykadowcy; 2) wykadowcy; 3) lektora lub instruktora.

3. W uczelni zawodowej pracownicy dydaktyczni mog by zatrudniani take na stanowiskach wskazanych w ust. 1 pkt 13 i 5. 4. (uchylony).185)

Art. 111.186) 1. Pracownicy naukowo-dydaktyczni s obowizani:

1) ksztaci i wychowywa studentw, w tym nadzorowa opracowywanie przez studentw prac zaliczeniowych, semestralnych, dyplomowych, pod wzgldem merytorycznym i metodycznym; 2) prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe, rozwija twrczo naukow albo artystyczn; 3) uczestniczy w pracach organizacyjnych uczelni.

2. Pracownicy naukowi maj obowizki okrelone w ust. 1 pkt 2 i 3.

3. Do obowizkw nauczycieli akademickich posiadajcych tytu naukowy profesora lub stopie naukowy doktora habilitowanego naley rwnie ksztacenie kadry naukowej. 4. Pracownicy dydaktyczni s obowizani:

1) ksztaci i wychowywa studentw, w tym nadzorowa opracowywanie przez studentw prac zaliczeniowych, semestralnych, dyplomowych, pod wzgldem merytorycznym i metodycznym; 2) podnosi swoje kwalifikacje zawodowe;

3) uczestniczy w pracach organizacyjnych uczelni.

ww
184) 185)

5. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni zawodowej mog uczestniczy w pracach badawczych. Warunki prowadzenia tych prac okrela organ kolegialny uczelni wskazany w statucie.

Art. 112. 1.187) Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni medycznej lub innej uczelni prowadzcej dziaalno w dziedzinie nauk medycznych uczestnicz w sprawowaniu opieki zdrowotnej poprzez wykonywanie zada dydaktycznych i badawczych w powizaniu z udzielaniem wiadcze zdrowotnych w jednostkach organizacyjnych niezbdnych do prowadzenia dziaalnoci dydaktycznej i badawczej udostpnionych tym uczelniom na zasadach okrelonych w przepisach o dziaalnoci leczniczej.

Dodany przez art. 38 pkt 2 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 63. Przez art. 1 pkt 85 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. 186) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 86 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. 187) W brzmieniu ustalonym przez art. 176 pkt 6 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 32.

w. rcl

.go

v.p l

Dziennik Ustaw

65

Poz. 572

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si odpowiednio do podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni publicznych dziaajcych w zakresie nauk weterynaryjnych.

Art. 112a.188) 1. Nauczyciel akademicki skada w uczelni owiadczenie, w ktrym upowania wybran podstawow jednostk organizacyjn uczelni do zaliczania go do minimum kadrowego jednego kierunku jednolitych studiw magisterskich albo jednego kierunku studiw pierwszego oraz drugiego stopnia albo jednego kierunku studiw tylko pierwszego stopnia albo jednego kierunku studiw tylko drugiego stopnia. 2. Nauczyciel akademicki moe dodatkowo zoy w jednostce organizacyjnej tej samej uczelni albo w jednostce organizacyjnej innej uczelni co najwyej jedno owiadczenie, upowaniajce t jednostk do zaliczenia go do minimum kadrowego jednego kierunku studiw pierwszego stopnia.

Art. 113. Dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej s zatrudniani na stanowiskach: 1) starszego kustosza dyplomowanego, starszego dokumentalisty dyplomowanego; 2) kustosza dyplomowanego, dokumentalisty dyplomowanego;

3) adiunkta bibliotecznego, adiunkta dokumentacji i informacji naukowej;

4) asystenta bibliotecznego, asystenta dokumentacji i informacji naukowej.

Art. 114. 1. Na stanowisku profesora zwyczajnego moe by zatrudniona osoba posiadajca tytu naukowy profesora. 2. Na stanowisku profesora nadzwyczajnego moe by zatrudniona osoba posiadajca stopie naukowy doktora habilitowanego lub tytu naukowy profesora. 3. Na stanowisku profesora wizytujcego moe by zatrudniona osoba bdca pracownikiem innej uczelni, posiadajca stopie naukowy doktora habilitowanego lub tytu naukowy profesora, z zastrzeeniem art. 115 ust. 3. 4. W uczelni morskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego moe by zatrudniona take osoba posiadajca stopie naukowy doktora oraz najwyszy stopie morski. 5. Na stanowisku adiunkta moe by zatrudniona osoba, ktra posiada co najmniej stopie naukowy doktora. 6. Na stanowisku asystenta moe by zatrudniona osoba, ktra posiada co najmniej tytu zawodowy magistra lub tytu rwnorzdny. 7. Na stanowiskach pracownikw dydaktycznych, o ktrych mowa w art. 110 ust. 2, mog by zatrudnione osoby posiadajce tytu zawodowy magistra lub tytu rwnorzdny. 8. (uchylony).189)

ww
2. (uchylony).190)
188) 189)

Art. 115. 1. Na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub profesora wizytujcego moe by zatrudniona osoba niespeniajca wymaga okrelonych odpowiednio w art. 114 ust. 2 i 3, jeeli posiada stopie naukowy doktora oraz znaczne i twrcze osignicia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej, potwierdzone w trybie okrelonym w statucie.

3.191) W uczelni wojskowej na stanowisku profesora wizytujcego moe by zatrudniona osoba posiadajca co najmniej stopie wojskowy generaa brygady lub kontradmiraa.
Dodany przez art. 1 pkt 87 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. Przez art. 1 pkt 88 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. 190) Przez art. 1 pkt 89 lit. a ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. 191) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 89 lit. b ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1.

w. rcl

.go

3. Owiadczenia, o ktrych mowa w ust. 1 i 2, skada si przed rozpoczciem roku akademickiego, nie pniej jednak ni do dnia 30 czerwca roku poprzedzajcego rok akademicki.

v.p l

2.187) W udzielaniu wiadcze zdrowotnych, o ktrych mowa w ust. 1, nauczyciele akademiccy uczestnicz na podstawie odrbnej umowy zawartej z podmiotem prowadzcym dziaalno lecznicz udostpniajcym jednostk, o ktrej mowa w ust. 1.

Dziennik Ustaw

66

Poz. 572

3a.192) W uczelni sub pastwowych na stanowisku profesora wizytujcego moe by zatrudniona osoba posiadajca stopie we waciwej subie pastwowej odpowiadajcy co najmniej stopniowi generaa brygady. 4. (uchylony).193) 5. (uchylony).193)

Art. 116. Statut uczelni moe okrela dodatkowe wymagania i kwalifikacje zawodowe osb zatrudnianych na stanowiskach, o ktrych mowa w art. 110. Art. 117. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego okreli, w drodze rozporzdzenia:

1) warunki, jakie powinien spenia kandydat na dyplomowanego bibliotekarza oraz dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej, uwzgldniajc w szczeglnoci wymagania w zakresie posiadanego wyksztacenia, stau pracy i osigni naukowych, warunkujce dopuszczenie do postpowania kwalifikacyjnego oraz warunki uzyskiwania zwolnienia z tego postpowania,

3) warunki awansowania dyplomowanego bibliotekarza i dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej, uwzgldniajc wymagania kwalifikacyjne warunkujce awans zawodowy, wykaz specjalizacji zawodowych oraz ich zakres tematyczny, 4) wzr zawiadczenia o uzyskaniu kwalifikacji zawodowych, uwzgldniajc potrzeb umieszczenia wszystkich danych potwierdzajcych uzyskane kwalifikacje zawodowe uwzgldniajc w szczeglnoci sprawne funkcjonowanie systemu biblioteczno-informacyjnego uczelni. Rozdzia 2

Art. 118. 1.194) Nawizanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim nastpuje na podstawie mianowania albo umowy o prac. Na podstawie mianowania zatrudnia si wycznie nauczyciela akademickiego posiadajcego tytu naukowy profesora. Zatrudnienie na podstawie mianowania nastpuje w penym wymiarze czasu pracy. 2. Stosunek pracy z nauczycielem akademickim w uczelni publicznej nawizuje i rozwizuje rektor w trybie okrelonym w statucie, z zastrzeeniem art. 121 ust. 4. 3. Stosunek pracy z nauczycielem akademickim w uczelni niepublicznej nawizuje i rozwizuje organ uczelni wskazany w statucie, z zastrzeeniem art. 121 ust. 5, w trybie okrelonym w statucie. 4. (uchylony).195)

5. W uczelni wojskowej onierzy zawodowych wyznacza si na stanowiska nauczycieli akademickich na zasadach i w trybie okrelonych w przepisach o subie wojskowej onierzy zawodowych, z zachowaniem przepisw art. 114116. 6. W uczelni sub pastwowych funkcjonariuszy wyznacza si na stanowiska nauczycieli akademickich na zasadach i w trybie okrelonych w przepisach dotyczcych tych sub, z zachowaniem przepisw ustawy. 7.196) Pomidzy nauczycielem akademickim a zatrudnionym w tej samej uczelni jego maonkiem, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia wcznie oraz osob pozostajc w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli nie moe powsta stosunek bezporedniej podlegoci subowej. Nie dotyczy to osb penicych funkcje organw jednoosobowych uczelni, dla ktrych ustawa przewiduje powoywanie ich w drodze wyborw. Art. 118a.197) 1. Zatrudnienie nauczyciela akademickiego w wymiarze przewyszajcym poow etatu na czas okrelony lub nieokrelony w uczelni publicznej na stanowiskach, o ktrych mowa w art. 110, nastpuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu. Tryb i warunki postpowania konkursowego okrela statut.

ww
192) 193)

Dodany przez art. 1 pkt 89 lit. c ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. Przez art. 1 pkt 89 lit. d ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. 194) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 90 lit. a ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. 195) Przez art. 1 pkt 90 lit. b ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. 196) Dodany przez art. 1 pkt 90 lit. c ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. 197) Dodany przez art. 1 pkt 91 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1.

w. rcl

Stosunek pracy pracownikw uczelni

.go

2) form i tryb postpowania kwalifikacyjnego stanowicego podstaw do przyznawania uprawnie dyplomowanego bibliotekarza oraz dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej, uwzgldniajc tryb powoywania oraz sposb funkcjonowania komisji egzaminacyjnej,

v.p l

Dziennik Ustaw

67

Poz. 572

3. Nauczyciela akademickiego, ktry naby uprawnienia emerytalne, mona zatrudni ponownie na tym samym stanowisku, w tej samej uczelni bez postpowania konkursowego. Art. 119. 1. Akt mianowania oraz umowa o prac zawierane z nauczycielem akademickim okrelaj strony umowy, rodzaj umowy, dat jej zawarcia oraz warunki pracy i pacy, w szczeglnoci: 1) rodzaj pracy; 2) miejsce wykonywania pracy;

3) informacj, czy uczelnia jest podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy;

4) wynagrodzenie za prac odpowiadajce rodzajowi pracy, ze wskazaniem skadnikw wynagrodzenia; 5) wymiar czasu pracy; 6) termin rozpoczcia pracy.

2. Warunkiem zawarcia z nauczycielem akademickim stosunku pracy na podstawie mianowania jest zoenie na pimie owiadczenia, e uczelnia jest dla niego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy. Art. 120.198) Okres zatrudnienia na stanowisku asystenta osoby nieposiadajcej stopnia naukowego doktora oraz okres zatrudnienia na stanowisku adiunkta osoby nieposiadajcej stopnia naukowego doktora habilitowanego, a take warunki skracania i przeduania oraz zawieszania tych okresw okrela statut. Art. 120.199) Okres zatrudnienia na stanowisku asystenta osoby nieposiadajcej stopnia naukowego doktora oraz okres zatrudnienia na stanowisku adiunkta osoby nieposiadajcej stopnia naukowego doktora habilitowanego, a take warunki skracania i przeduania oraz zawieszania tych okresw okrela statut, z tym e zatrudnienie na kadym z tych stanowisk osoby nieposiadajcej stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego nie moe trwa duej ni osiem lat. Art. 121. 1. (uchylony).200)

2. Mianowanie nastpuje na czas nieokrelony lub okrelony. 3. (uchylony).200)

4. Mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego osoby penicej funkcj rektora uczelni publicznej dokonuje minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego na wniosek senatu tej uczelni. 5. Przepis ust. 4 stosuje si do uczelni niepublicznej, jeeli statut tej uczelni nie stanowi inaczej. 6. Uprawnienia ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego okrelone w ust. 4 w odniesieniu do uczelni wojskowych, sub pastwowych, artystycznych, medycznych oraz morskich wykonuj odpowiednio ministrowie wskazani w art. 33 ust. 2. Art. 122. 1. Rektor, na wniosek nauczyciela akademickiego, wystawia nauczycielowi akademickiemu legitymacj subow. 2. Za wydanie legitymacji subowej, o ktrej mowa w ust. 1, pobierane s opaty zwizane z kosztami wydania dokumentu; wysoko tej opaty nie moe przekroczy wysokoci kosztw wytworzenia dokumentu. Opaty stanowi przychd uczelni.

ww
198) 199)

3. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego okreli, w drodze rozporzdzenia, wzr oraz tryb wystawiania legitymacji subowej, o ktrej mowa w ust. 1, uwzgldniajc potrzeb powiadczenia zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego.
W tym brzmieniu obowizuje do wejcia w ycie zmiany, o ktrej mowa w odnoniku 199. W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 92 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1; wejdzie w ycie z dniem 1 padziernika 2013 r. 200) Przez art. 1 pkt 93 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1.

w. rcl

.go

v.p l

2. Informacj o konkursach, o ktrych mowa w ust. 1 oraz w art. 72 ust. 1, art. 75 ust. 1 i art. 76 ust. 1, ogasza si na stronach internetowych uczelni, urzdu obsugujcego ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego oraz ministra nadzorujcego uczelni, a take na stronach internetowych Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowcw, przeznaczonym do publikacji ofert pracy naukowcw.

Dziennik Ustaw

68

Poz. 572

Art. 123. 1. Stosunek pracy z mianowanym nauczycielem akademickim moe by rozwizany: 1) w drodze porozumienia stron; 2) przez wypowiedzenie dokonane przez jedn ze stron; 3) bez wypowiedzenia.

2. Rozwizanie stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim za wypowiedzeniem nastpuje z kocem semestru, z zachowaniem trzymiesicznego okresu wypowiedzenia. 3. W uczelni wojskowej nauczyciela akademickiego bdcego onierzem zawodowym zwalnia si ze stanowiska na zasadach i w trybie okrelonych w przepisach o subie wojskowej onierzy zawodowych.

4. W uczelni sub pastwowych rozwizanie stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim bdcym funkcjonariuszem waciwej suby pastwowej nastpuje na zasadach i w trybie okrelonych w przepisach dotyczcych tych sub, z zachowaniem przepisw ustawy.

Art. 124.201) 1. Rektor moe rozwiza za wypowiedzeniem stosunek pracy z mianowanym nauczycielem akademickim w przypadku: 1) czasowej niezdolnoci do pracy spowodowanej chorob, jeeli okres tej niezdolnoci przekracza okres zasikowy, a w przypadku stwierdzenia przez uprawnionego lekarza poprawy stanu zdrowia i moliwoci powrotu do pracy, jeeli okres ten przekracza dwa lata; 2) wszczcia postpowania w sprawie likwidacji uczelni;

3) otrzymania przez nauczyciela akademickiego oceny negatywnej, o ktrej mowa w art. 132;

4) podjcia lub wykonywania przez nauczyciela akademickiego dodatkowego zatrudnienia bez zgody rektora, o ktrej mowa w art. 129 ust. 1 i 10. 2. Rektor rozwizuje za wypowiedzeniem stosunek pracy z nauczycielem akademickim w przypadku otrzymania przez nauczyciela akademickiego dwch kolejnych ocen negatywnych, o ktrych mowa w art. 132. Art. 125.202) Stosunek pracy z mianowanym nauczycielem akademickim moe by rozwizany rwnie z innych wanych przyczyn, po uzyskaniu opinii organu kolegialnego wskazanego w statucie uczelni. Art. 126. Rektor moe rozwiza stosunek pracy z mianowanym nauczycielem akademickim bez wypowiedzenia w przypadku: 1) trwaej utraty zdolnoci do pracy na zajmowanym stanowisku, stwierdzonej orzeczeniem lekarza orzecznika w rozumieniu przepisw o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych, jeeli nie ma moliwoci zatrudnienia pracownika na innym stanowisku, odpowiednim do jego stanu zdrowia i kwalifikacji zawodowych, albo gdy nauczyciel odmawia przejcia do takiej pracy; 2) niedostarczenia w wyznaczonym terminie orzeczenia potwierdzajcego zdolno do pracy na zajmowanym stanowisku, wydanego przez lekarza prowadzcego badania okresowe lub kontrolne; 3) dopuszczenia si:

ww
201) 202)

a) czynu okrelonego w art. 115 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z pn. zm.203)) stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sdowym, b) stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej: przywaszczenia sobie autorstwa albo wprowadzenia w bd co do autorstwa caoci lub czci cudzego utworu albo artystycznego wykonania, rozpowszechnienia, bez podania nazwiska lub pseudonimu twrcy, cudzego utworu w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania,

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 94 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 95 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. 203) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 94, poz. 658 i Nr 121, poz. 843, z 2007 r. Nr 99, poz. 662 i Nr 181, poz. 1293, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 152, poz. 1016.

w. rcl

.go

v.p l

Dziennik Ustaw

69

Poz. 572

rozpowszechnienia, bez podania nazwiska lub pseudonimu twrcy, cudzego artystycznego wykonania albo publicznego znieksztacenia takiego utworu, artystycznego wykonania, fonogramu, wideogramu lub nadania, innego sposobu naruszenia cudzych praw autorskich lub praw pokrewnych, innego oszustwa naukowego; 4) skazania prawomocnym wyrokiem za przestpstwo umylne. faszowania bada lub wynikw bada naukowych lub innego oszustwa naukowego,

Art. 127. 1. Stosunek pracy mianowanego nauczyciela akademickiego wygasa z mocy prawa w przypadku: 1) stwierdzenia, e mianowanie nastpio na podstawie faszywych lub niewanych dokumentw; 2) prawomocnego orzeczenia przez sd utraty praw publicznych;

3) prawomocnego ukarania kar dyscyplinarn pozbawienia prawa wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stae lub na czas okrelony;

5) upywu trzymiesicznego okresu nieobecnoci w pracy z powodu tymczasowego aresztowania; 6) odbywania kary pozbawienia wolnoci lub ograniczenia wolnoci; 7) upywu okresu mianowania; 8) mierci nauczyciela akademickiego.

3. Wyganicie stosunku pracy stwierdza rektor.

4. Stosunek pracy mianowanego nauczyciela akademickiego penicego funkcj rektora, z kocem roku akademickiego, w ktrym ukoczy on 70. rok ycia, przeksztaca si na czas pozostay do zakoczenia penienia tej funkcji w stosunek pracy na podstawie umowy o prac. Art. 128.205) 1. Rozwizanie lub wyganicie umowy o prac z nauczycielem akademickim nastpuje na zasadach okrelonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, z tym e rozwizanie stosunku pracy, za wypowiedzeniem nastpuje z kocem semestru. 2. Rektor moe rozwiza za wypowiedzeniem stosunek pracy nauczyciela akademickiego zatrudnionego na podstawie umowy o prac rwnie w przypadku okrelonym w art. 124 ust. 1 pkt 3. Art. 129.205) 1. Nauczyciel akademicki zatrudniony w uczelni publicznej moe podj lub kontynuowa zatrudnienie w ramach stosunku pracy tylko u jednego dodatkowego pracodawcy prowadzcego dziaalno dydaktyczn lub naukowo-badawcz. Podjcie lub kontynuowanie przez nauczyciela akademickiego dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy u pracodawcy, o ktrym mowa w zdaniu pierwszym, wymaga zgody rektora. Podjcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia bez zgody rektora stanowi podstaw rozwizania stosunku pracy za wypowiedzeniem w uczelni publicznej stanowicej podstawowe miejsce pracy.

ww
204) 205)

2. Rektor odmawia wyraenia zgody, o ktrej mowa w ust. 1, jeeli wiadczenie usug dydaktycznych lub naukowych u innego pracodawcy zmniejsza zdolno prawidowego funkcjonowania uczelni lub wie si z wykorzystaniem jej urzdze technicznych i zasobw uczelni.

3. Nauczyciel akademicki prowadzcy dziaalno gospodarcz informuje o tym rektora uczelni, ktra jest dla niego podstawowym miejscem pracy.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 96 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 97 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1.

w. rcl

2.204) Stosunek pracy mianowanego nauczyciela akademickiego zatrudnionego w uczelni publicznej wygasa z kocem roku akademickiego, w ktrym ukoczy on szedziesity pity rok ycia. Stosunek pracy mianowanego nauczyciela akademickiego posiadajcego tytu naukowy profesora, zatrudnionego na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub zwyczajnego w uczelni publicznej, wygasa z kocem roku akademickiego, w ktrym ukoczy on siedemdziesity rok ycia.

.go

4) prawomocnego orzeczenia rodka karnego w postaci zakazu zajmowania okrelonego stanowiska w przypadku, gdy orzeczenie to dotyczy wykonywania obowizkw nauczyciela akademickiego;

v.p l

Dziennik Ustaw

70

Poz. 572

4. Przepisu ust. 1 nie stosuje si do nauczycieli akademickich podejmujcych zatrudnienie w ramach stosunku pracy: 1) w urzdach, o ktrych mowa w art. 1 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, 2 i 4a ustawy z dnia 16 wrzenia 1982 r. o pracownikach urzdw pastwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953, z pn. zm.206)); 2) w organach towarzystw naukowych i zawodowych; 3) w organach wymiaru sprawiedliwoci; 4) w instytucjach kultury;

5) we wadzach Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejtnoci; 6) w samorzdowych kolegiach odwoawczych.

5. Podjcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez nauczyciela akademickiego, bdcego organem jednoosobowym uczelni publicznej wymaga uzyskania zgody wskazanego w statucie organu kolegialnego uczelni. Zgoda jest wydawana na okres kadencji. W przypadku powoania nauczyciela akademickiego do penienia funkcji organu jednoosobowego kolejnej kadencji okres, ktrego dotyczy zgoda ulega przedueniu o cztery miesice. 6. Zgoda, o ktrej mowa w ust. 1, jest wydawana w terminie dwch miesicy od dnia wystpienia o zgod na podjcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia, a zgoda w przypadku, o ktrym mowa w ust. 5, w terminie dwch miesicy od dnia rozpoczcia kadencji organu jednoosobowego. 7. W terminie czterech miesicy od dnia nieuzyskania zgody waciwego organu kolegialnego na kontynuowanie przez nauczyciela akademickiego bdcego organem jednoosobowym uczelni publicznej dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy nauczyciel akademicki jest obowizany zaprzesta kontynuowania dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Niezaprzestanie kontynuowania dodatkowego zatrudnienia powoduje wyganicie mandatu organu jednoosobowego uczelni publicznej. 8. Wypowiedzenie stosunku pracy, o ktrym mowa w ust. 1, nastpuje z kocem miesica nastpujcego po miesicu, w ktrym rektor powzi wiadomo o niezaprzestaniu przez nauczyciela akademickiego kontynuowania dodatkowego zatrudnienia, a w odniesieniu odpowiednio do rektora uczelni wojskowej, sub pastwowych, artystycznej, medycznej oraz morskiej waciwy minister wskazany w art. 33 ust. 2, z tym, e rozwizanie stosunku pracy nastpuje zgodnie z art. 128 ust. 1. Wyganicie mandatu, o ktrym mowa w ust. 7, nastpuje z dniem stwierdzenia niezaprzestania kontynuowania dodatkowego zatrudnienia. 9. Wypowiedzenia stosunku pracy oraz wyganicie mandatu, o ktrych mowa w ust. 1 i 7, dokonuje lub stwierdza rektor, w stosunku do rektora uczelni publicznej, minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego, a w stosunku do rektora odpowiednio uczelni wojskowej, sub pastwowych, artystycznej, medycznej oraz morskiej waciwy minister wskazany w art. 33 ust. 2, na wniosek senatu uczelni. 10. W uczelni wojskowej onierze zawodowi penicy sub na stanowiskach nauczycieli akademickich wystpuj o zgod, o ktrej mowa w ust. 1, w trybie okrelonym w przepisach o zawodowej subie wojskowej. Podjcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy bez uzyskania zgody skutkuje skierowaniem przez rektora wniosku o zwolnienie ze stanowiska nauczyciela akademickiego, w trybie okrelonym w przepisach o zawodowej subie wojskowej. 11. Przepisy ust. 18 stosuje si odpowiednio do uczelni niepublicznej, jeeli statut nie stanowi inaczej. Wypowiedzenia stosunku pracy oraz wyganicie mandatu w stosunku do rektora uczelni niepublicznej dokonuje lub stwierdza zaoyciel. Do rozwizania stosunku pracy stosuje si przepis art. 128 ust. 1. 12. W przypadku gdy nauczyciel akademicki podejmuje dodatkowe zatrudnienie w innej uczelni, instytucie naukowym lub pomocniczej jednostce naukowej Polskiej Akademii Nauk, instytucie badawczym lub midzynarodowym instytucie naukowym utworzonym na podstawie odrbnych przepisw, dziaajcym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rektor uczelni lub dyrektor instytutu jest obowizany powiadomi o tym, w terminie czternastu dni, ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego. W zawiadomieniu wskazuje si podstawow jednostk organizacyjn nowej uczelni lub instytut, w ktrym nauczyciel akademicki podj dodatkowe zatrudnienie.
206)

ww

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr 123, poz. 1353 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 1, poz. 18, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256, z 2005 r. Nr 10, poz. 71 i Nr 169, poz. 1417, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1218, Nr 218, poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, z 2008 r. Nr 157, poz. 976 i Nr 227, poz. 1505, z 2010 r. Nr 165, poz. 1118, Nr 182, poz. 1228 i Nr 229, poz. 1494 oraz z 2011 r. Nr 82, poz. 451 i Nr 201, poz. 1183.

w. rcl

.go

v.p l

Dziennik Ustaw

71

Poz. 572

Art. 129a.207) 1. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego prowadzi centralny wykaz nauczycieli akademickich i pracownikw naukowych. 2. W centralnym wykazie nauczycieli akademickich i pracownikw naukowych zamieszcza si nastpujce dane: 1) imi i nazwisko nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego;

2) numer PESEL, a w przypadku jego braku numer dokumentu potwierdzajcego tosamo, tytu zawodowy, stopie naukowy lub tytu naukowy; 3) informacje o podstawowym miejscu zatrudnienia i miejscu dodatkowego zatrudnienia; 4) informacje o zaliczeniu do minimum kadrowego.

4. Dostp do danych zawartych w centralnym wykazie nauczycieli akademickich i pracownikw naukowych przysuguje waciwym ministrom wskazanym w art. 33 ust. 2, rektorom uczelni, dyrektorom instytutw i pastwowych jednostek organizacyjnych podlegych Ministrowi Sprawiedliwoci, o ktrych mowa w ust. 3, organom Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytuw, Radzie oraz Komisji. 5. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego okreli, w drodze rozporzdzenia: 1) sposb prowadzenia wykazu,

2) terminy, w ktrych uczelnie oraz instytuty, o ktrych mowa w ust. 3, s obowizane przekazywa dane objte wykazem, 3) szczegowy tryb i form udostpniania wykazu

majc na uwadze zapewnienie waciwej polityki kadrowej w uczelniach.

Art. 130. 1.208) Czas pracy nauczyciela akademickiego jest okrelony zakresem jego obowizkw dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych. 2. Zasady ustalania zakresu obowizkw nauczycieli akademickich, rodzaje zaj dydaktycznych objtych zakresem tych obowizkw, w tym wymiar zada dydaktycznych dla poszczeglnych stanowisk, oraz zasady obliczania godzin dydaktycznych okrela senat. 3. Roczny wymiar zaj dydaktycznych wynosi:

1) od 120 do 240 godzin dydaktycznych dla pracownikw naukowo-dydaktycznych; 2) od 240 do 360 godzin dydaktycznych dla pracownikw dydaktycznych, z zastrzeeniem pkt 3; 3) od 300 do 540 godzin dydaktycznych dla pracownikw dydaktycznych zatrudnionych na stanowiskach lektorw i instruktorw lub rwnorzdnych. 4.209) Rektor moe obniy wymiar zaj dydaktycznych poniej dolnej granicy wymiaru ustalonej zgodnie z ust. 3, w przypadku powierzenia nauczycielowi akademickiemu wykonywania wanych zada lub realizowania przez nauczyciela akademickiego projektw badawczych lub innych zada przewidzianych w statucie.

ww
207) 208)

5. Szczegowy zakres i wymiar obowizkw nauczyciela akademickiego ustala kierownik jednostki organizacyjnej okrelonej w statucie. 6. Zajcia dydaktyczne mog by wykonywane rwnie poza uczelni, a w szczeglnoci w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej prowadzonych przez uczelni na zasadach okrelonych przez senat.

Dodany przez art. 1 pkt 98 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. W brzmieniu ustalonym przez art. 176 pkt 7 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 32. 209) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 99 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1.

w. rcl

.go

3. Dane w zakresie okrelonym w ust. 2 przekazuj ministrowi uczelnie, instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, pastwowe jednostki organizacyjne podlege Ministrowi Sprawiedliwoci, prowadzce dziaalno naukow i badawczo-rozwojow oraz midzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrbnych przepisw, dziaajce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

v.p l

Dziennik Ustaw

72

Poz. 572

8. Statut uczelni niepublicznej moe ustanowi inny ni okrelony w ust. 3 i 7 wymiar zaj dydaktycznych oraz wymiar czasu pracy pracownikw, o ktrych mowa w art. 113, a take pracownikw bibliotecznych oraz pracownikw dokumentacji i informacji naukowej zatrudnionych na stanowiskach: kustosza bibliotecznego, starszego bibliotekarza i starszego dokumentalisty. Art. 131. 1.210) W szczeglnych przypadkach, uzasadnionych koniecznoci realizacji programu ksztacenia, nauczyciel akademicki moe by obowizany prowadzi zajcia dydaktyczne w godzinach ponadwymiarowych, w rozmiarze nieprzekraczajcym dla pracownika naukowo-dydaktycznego 1/4, a dla pracownika dydaktycznego 1/2 wymiaru obowizkw dydaktycznych, okrelonego zgodnie z art. 130 ust. 3 i 4.

3. Nauczyciela akademickiego w ciy lub wychowujcego dziecko w wieku do jednego roku nie mona zatrudnia w godzinach ponadwymiarowych bez jego zgody. Art. 132. 1.211) Wszyscy nauczyciele akademiccy podlegaj okresowej ocenie, w szczeglnoci w zakresie naleytego wykonywania obowizkw, o ktrych mowa w art. 111, oraz przestrzegania prawa autorskiego i praw pokrewnych, a take prawa wasnoci przemysowej. 2.211) Oceny dokonuje podmiot wskazany w statucie uczelni, nie rzadziej ni raz na dwa lata lub na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, w ktrej nauczyciel akademicki jest zatrudniony. Oceny nauczyciela akademickiego posiadajcego tytu naukowy profesora, zatrudnionego na podstawie mianowania, dokonuje si nie rzadziej ni raz na cztery lata. Kryteria oceny oraz tryb jej dokonywania, z uwzgldnieniem moliwoci zasigania opinii ekspertw spoza uczelni, okrela statut. 3.211) Podmiot, o ktrym mowa w ust. 2, przy dokonywaniu oceny nauczyciela akademickiego w zakresie wypeniania przez niego obowizkw dydaktycznych uwzgldnia ocen przedstawian przez studentw i doktorantw, po zakoczeniu kadego cyklu zaj dydaktycznych. Zasady dokonywania tej oceny i sposb jej wykorzystania okrela statut uczelni. 4. Do okresu, o ktrym mowa w ust. 2, nie wlicza si okresu nieobecnoci w pracy wynikajcej z przebywania na urlopie macierzyskim, urlopie wychowawczym lub urlopie dla poratowania zdrowia oraz okresu suby wojskowej lub suby zastpczej. Art. 133. 1. Nauczycielowi akademickiemu przysuguje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze trzydziestu szeciu dni roboczych w cigu roku. Urlop wypoczynkowy powinien by wykorzystany w okresie wolnym od zaj dydaktycznych. 2. Nauczyciel akademicki uzyskuje prawo do pierwszego urlopu wypoczynkowego w ostatnim dniu poprzedzajcym letni przerw w zajciach dydaktycznych, a prawo do drugiego i dalszych urlopw z pocztkiem kadego nastpnego roku kalendarzowego. 3. Nauczyciel akademicki ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w przypadkach: 1) zatrudnienia w cigu roku kalendarzowego; 2) ustania stosunku pracy w cigu roku kalendarzowego; 3) podjcia pracy po powrocie z urlopu bezpatnego, wychowawczego oraz urlopu dla poratowania zdrowia.

ww
210) 211)

4. Nauczyciel akademicki zatrudniony w niepenym wymiarze czasu pracy ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do wymiaru zatrudnienia.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 100 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 101 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1.

w. rcl

.go

2. Nauczycielowi akademickiemu, za jego zgod, moe by powierzone prowadzenie zaj dydaktycznych w wymiarze przekraczajcym liczb godzin ponadwymiarowych okrelon w ust. 1. Zasady oraz tryb powierzania tych zaj okrela senat.

v.p l

7. Obowizkowy wymiar czasu pracy pracownikw, o ktrych mowa w art. 113, a take pracownikw bibliotecznych oraz pracownikw dokumentacji i informacji naukowej, zatrudnionych na stanowiskach kustosza bibliotecznego, starszego bibliotekarza i starszego dokumentalisty, wynosi 36 godzin tygodniowo.

Dziennik Ustaw

73

Poz. 572

5. W przypadku niewykorzystania urlopu wypoczynkowego z powodu rozwizania lub wyganicia stosunku pracy nauczycielowi akademickiemu przysuguje ekwiwalent pieniny za okres niewykorzystanego urlopu. 6. Dni wolnych od pracy wynikajcych z rozkadu czasu pracy w piciodniowym tygodniu pracy nie wlicza si do urlopu wypoczynkowego. 7.212) Tryb udzielania urlopu wypoczynkowego okrela senat uczelni lub organ wskazany w statucie.

Art. 134. 1. Mianowany nauczyciel akademicki moe, nie czciej ni raz na siedem lat zatrudnienia w danej uczelni, otrzyma patny urlop dla celw naukowych, w wymiarze do roku. 2. (uchylony).213)

3. Nauczyciel akademicki przygotowujcy rozpraw doktorsk moe otrzyma patny urlop naukowy w wymiarze nieprzekraczajcym trzech miesicy.

5. Nauczyciel akademicki zatrudniony w penym wymiarze czasu pracy, po przepracowaniu co najmniej piciu lat w uczelni ma prawo do patnego urlopu dla poratowania zdrowia w wymiarze nieprzekraczajcym jednorazowo szeciu miesicy, jeeli stan jego zdrowia wymaga powstrzymania si od pracy w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia. czny wymiar urlopu dla poratowania zdrowia w okresie caego zatrudnienia nauczyciela akademickiego nie moe przekracza dwch lat. 6. Minister waciwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem waciwym do spraw szkolnictwa wyszego okreli, w drodze rozporzdzenia, tryb orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu urlopu dla poratowania zdrowia, o ktrym mowa w ust. 5, oraz sposb prowadzenia dokumentacji zwizanej z wydawaniem orzecze o potrzebie udzielenia tego urlopu, uwzgldniajc w szczeglnoci zachowanie przejrzystoci procedur i trybu udzielania urlopu oraz konieczno odpowiedniego uzasadniania wydawanych orzecze o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia. 7. Rektor udziela nauczycielowi akademickiemu urlopu, o ktrym mowa w ust. 5, na jego pisemny wniosek. Do wniosku nauczyciel akademicki docza orzeczenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, leczcego tego nauczyciela akademickiego. 8. Prawidowo wydanych orzecze podlega kontroli na zasadach okrelonych w odrbnych przepisach. 9. Nauczyciel akademicki nie ponosi kosztw zwizanych z orzekaniem o stanie jego zdrowia w zwizku z potrzeb udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia. 10.214) Pracownik korzystajcy z patnego urlopu, o ktrym mowa w ust. 5, nie moe w tym czasie wykonywa pracy w ramach stosunku pracy ani prowadzi dziaalnoci gospodarczej. 11.214) Wynagrodzenie za czas patnych urlopw, o ktrych mowa w ust. 1, 3 i 5, oblicza si jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy. 12.214) Szczegowe zasady i tryb udzielania urlopw, o ktrych mowa w ust. 1, 3 i 5, okrela statut. Art. 135. 1. Pracownicy uczelni niebdcy nauczycielami akademickimi s zatrudniani na podstawie umowy o prac. Umow o prac zawiera rektor lub inny organ uczelni wskazany w statucie.

ww
212) 213)

2.215) Do pracownikw niebdcych nauczycielami akademickimi stosuje si odpowiednio przepisy art. 118 ust. 7 i art. 138 ust. 1. Art. 136. 1. W sprawach dotyczcych stosunku pracy pracownikw uczelni, nieuregulowanych w ustawie, stosuje si przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 2. Spory o roszczenia ze stosunku pracy pracownika uczelni rozpatruj sdy pracy.

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 102 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. Przez art. 1 pkt 103 lit. a ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. 214) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 103 lit. b ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. 215) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 104 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1.

w. rcl

.go

4. Nauczyciel akademicki moe, za zgod rektora, uzyska urlop bezpatny dla celw naukowych.

v.p l

Dziennik Ustaw

74 Rozdzia 3 Emerytury i renty nauczycieli akademickich

Poz. 572

Art. 137. 1. Nauczyciel akademicki oraz czonkowie jego rodziny maj prawo do wiadcze na podstawie przepisw o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych, z uwzgldnieniem przepisw ust. 2 i 3. 2. Nauczyciel akademicki bdcy onierzem zawodowym ma prawo do zaopatrzenia emerytalnego na podstawie przepisw o zaopatrzeniu emerytalnym onierzy zawodowych oraz ich rodzin.

3.216) Nauczyciel akademicki bdcy funkcjonariuszem sub pastwowych ma prawo do zaopatrzenia emerytalnego na podstawie przepisw o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego, Agencji Wywiadu, Suby Kontrwywiadu Wojskowego, Suby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stray Granicznej, Biura Ochrony Rzdu, Pastwowej Stray Poarnej i Suby Wiziennej oraz ich rodzin, jeeli spenia warunki okrelone w tych przepisach.

2. Mianowany nauczyciel akademicki przechodzcy na emerytur w zwizku z osigniciem 65. roku ycia nie moe zosta ponownie mianowany. Rozdzia 4

Odpowiedzialno dyscyplinarna nauczycieli akademickich

Art. 139. 1. Nauczyciel akademicki podlega odpowiedzialnoci dyscyplinarnej za postpowanie uchybiajce obowizkom nauczyciela akademickiego lub godnoci zawodu nauczycielskiego. 2. Odpowiedzialno, o ktrej mowa w niniejszym rozdziale, nie wycza odpowiedzialnoci dyscyplinarnej lub zawodowej przewidzianej w odrbnych przepisach. Art. 140. 1. Karami dyscyplinarnymi s: 1) upomnienie; 2) nagana;

3) nagana z pozbawieniem prawa do penienia funkcji kierowniczych w uczelni na okres do piciu lat; 4) pozbawienie prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stae lub na czas okrelony. 2.217) Odpis orzeczenia o udzieleniu kary dyscyplinarnej z uzasadnieniem wcza si do akt osobowych nauczyciela akademickiego. Sentencje prawomocnych orzecze komisji dyscyplinarnych do spraw nauczycieli akademickich, o ktrych mowa w art. 142 ust. 1, orzekajce kar, o ktrej mowa w ust. 1 pkt 4, s ogaszane przez ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego, w wydawanym przez niego dzienniku urzdowym. Art. 141. 1. Kar upomnienia za przewinienia dyscyplinarne mniejszej wagi nakada rektor po uprzednim wysuchaniu nauczyciela akademickiego.

ww
216)

2. Nauczyciel akademicki ukarany przez rektora kar upomnienia moe wnie odwoanie do uczelnianej komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich. Odwoanie wnosi si w terminie czternastu dni od dnia dorczenia zawiadomienia o ukaraniu. 3. W przypadku, o ktrym mowa w ust. 2, komisja nie moe wymierzy kary surowszej.

W brzmieniu ustalonym przez art. 56 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. Przepisy wprowadzajce ustaw o Subie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Subie Wywiadu Wojskowego oraz ustaw o subie funkcjonariuszy Suby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Suby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 711), ktra wesza w ycie z dniem 8 lipca 2006 r.; wszed w ycie z dniem 1 padziernika 2006 r. 217) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 105 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1.

w. rcl

.go

Art. 138. 1. Nauczyciele akademiccy przechodzcy na emerytur lub rent z tytuu niezdolnoci do pracy maj prawo do jednorazowej odprawy w wysokoci trzykrotnego wynagrodzenia zasadniczego otrzymanego za ostatni miesic zatrudnienia.

v.p l

Dziennik Ustaw

75

Poz. 572

Art. 142. 1. W sprawach dyscyplinarnych nauczycieli akademickich orzekaj: 1) w pierwszej instancji uczelniana komisja dyscyplinarna do spraw nauczycieli akademickich w skadzie: a) trzech czonkw, gdy rzecznik dyscyplinarny wnis o zastosowanie kary okrelonej w art. 140 ust. 1 pkt 13, b) piciu czonkw, gdy rzecznik dyscyplinarny wnis o zastosowanie kary okrelonej w art. 140 ust. 1 pkt 4; 2) w drugiej instancji komisja dyscyplinarna do spraw nauczycieli akademickich przy Radzie w skadzie:

a) trzech czonkw, gdy rozpatrywana jest sprawa, w ktrej orzeczono kar okrelon w art. 140 ust. 1 pkt 13, b) piciu czonkw, gdy rozpatrywana jest sprawa, w ktrej orzeczono kar okrelon w art. 140 ust. 1 pkt 4.

2. Jeeli w toku postpowania ujawniaj si okolicznoci uzasadniajce rozpoznanie sprawy w skadzie picioosobowym, komisja orzekajca wydaje postanowienie o rozpoznaniu sprawy w takim skadzie. Nowych czonkw komisji wyznacza przewodniczcy uczelnianej komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich lub komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich przy Radzie.

4. W skadzie orzekajcym komisji, o ktrej mowa w ust. 1 pkt 2, co najmniej jeden z czonkw powinien mie wysze wyksztacenie prawnicze. 5. Przewodniczcym skadu orzekajcego powinien by nauczyciel akademicki zatrudniony na stanowisku nie niszym ni obwiniony. Art. 143. 1. Komisja dyscyplinarna, o ktrej mowa w art. 142 ust. 1 pkt 1, pochodzi z wyboru. Tryb wyboru okrela statut. 2. Komisj dyscyplinarn, o ktrej mowa w art. 142 ust. 1 pkt 2, wybiera Rada. Tryb wyboru okrela regulamin uchwalony przez Rad. 3. Komisje dyscyplinarne, o ktrych mowa w art. 142 ust. 1, s niezawise w zakresie orzekania. 4.218) Komisje dyscyplinarne, o ktrych mowa w art. 142 ust. 1, rozstrzygaj samodzielnie wszelkie zagadnienia faktyczne oraz prawne i nie s zwizane rozstrzygniciami innych organw stosujcych prawo, z wyjtkiem prawomocnego skazujcego wyroku sdu oraz opinii komisji do spraw etyki w nauce. 5. Postanowienia i orzeczenia skadu orzekajcego zapadaj zwyk wikszoci gosw. 6. Kadencja komisji dyscyplinarnej, o ktrej mowa w art. 142 ust. 1 pkt 1, trwa cztery lata i rozpoczyna si z pocztkiem kadencji organw uczelni. 7. Kadencja komisji dyscyplinarnej, o ktrej mowa w art. 142 ust. 1 pkt 2, trwa cztery lata i rozpoczyna si w dniu 1 stycznia. 8. Obsug komisji dyscyplinarnej, o ktrej mowa w art. 142 ust. 1 pkt 2, wykonuj komrki organizacyjne urzdu obsugujcego ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego. Art. 144. 1. Postpowanie dyscyplinarne komisja dyscyplinarna wszczyna na wniosek rzecznika dyscyplinarnego. 2. Postpowanie dyscyplinarne nie moe by wszczte po upywie szeciu miesicy od dnia powzicia odpowiednio przez rektora lub ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego wiadomoci o popenieniu czynu uzasadniajcego naoenie kary oraz po upywie piciu lat od popenienia tego czynu. Jeeli czyn stanowi przestpstwo, okres ten nie moe by krtszy od okresu przedawnienia cigania tego przestpstwa, z zastrzeeniem ust. 3.

ww
218)

3. Rzecznik dyscyplinarny wszczyna postpowanie wyjaniajce z urzdu w przypadku, gdy nauczycielowi akademickiemu zarzuca si popenienie czynu polegajcego na: 1) przywaszczeniu sobie autorstwa albo wprowadzeniu w bd co do autorstwa caoci lub czci cudzego utworu albo artystycznego wykonania;

W brzmieniu ustalonym przez art. 26 pkt 2 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 159.

w. rcl

.go

3. W skadach orzekajcych komisji, o ktrych mowa w ust. 1, co najmniej jeden z czonkw powinien by studentem.

v.p l

Dziennik Ustaw

76

Poz. 572

2) rozpowszechnieniu, bez podania nazwiska lub pseudonimu twrcy, cudzego utworu w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania; 3) rozpowszechnieniu, bez podania nazwiska lub pseudonimu twrcy, cudzego artystycznego wykonania albo publicznym znieksztaceniu takiego utworu, artystycznego wykonania, fonogramu, wideogramu lub nadania; 4) naruszeniu cudzych praw autorskich lub praw pokrewnych w inny sposb;

5) faszowaniu bada lub wynikw bada naukowych lub dokonaniu innego oszustwa naukowego;

6) przyjmowaniu, w zwizku z penieniem funkcji lub zajmowaniem stanowiska w uczelni, korzyci majtkowej lub osobistej albo jej obietnicy;

7) powoywaniu si na wpywy w uczelni, instytucji pastwowej lub samorzdowej albo wywoywaniu przekonania innej osoby lub utwierdzaniu jej w przekonaniu o istnieniu takich wpyww i podjciu si porednictwa w zaatwieniu sprawy w zamian za korzy majtkow lub osobist albo jej obietnic;

4. Jeeli w okresie, o ktrym mowa w ust. 2, wszczto postpowanie dyscyplinarne, karalno czynu uzasadniajcego naoenie kary ustaje z upywem dwch lat od dnia wszczcia postpowania. 5. Nie stosuje si przedawnienia w odniesieniu do wszczcia postpowania dyscyplinarnego wobec nauczyciela akademickiego, ktremu zarzuca si popenienie czynu, o ktrym mowa w ust. 3 pkt 15. 6. Kary dyscyplinarne okrelone w art. 140 ust. 1 pkt 13 ulegaj zatarciu, a odpis orzeczenia o ukaraniu, doczony do akt osobowych nauczyciela akademickiego, podlega usuniciu po upywie trzech lat, a w przypadku kary okrelonej w art. 140 ust. 1 pkt 3 po upywie piciu lat od dnia dorczenia mu prawomocnego orzeczenia o ukaraniu, jeeli w tym okresie nie zosta on ukarany dyscyplinarnie lub sdownie za przestpstwo umylne. Art. 144a.219) W sprawach narusze dyscyplinarnych, ktre stanowi jednoczenie naruszenie zasad etyki w nauce, w szczeglnoci okrelonych w art. 144 ust. 3 pkt 15, komisja dyscyplinarna moe zwrci si o wydanie opinii do komisji do spraw etyki w nauce, o ktrej mowa w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455). Opinia komisji do spraw etyki w nauce wie komisj dyscyplinarn w ustaleniu treci naruszenia. Art. 145. 1. Rzecznikw dyscyplinarnych w uczelni powouje rektor, a rzecznikw dyscyplinarnych przy komisji, o ktrej mowa w art. 142 ust. 1 pkt 2 minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego, spord nauczycieli akademickich posiadajcych co najmniej stopie naukowy doktora habilitowanego. 2. W przypadku powzicia przez organ, ktry powoa rzecznika dyscyplinarnego, wiadomoci o popenieniu czynu uzasadniajcego odpowiedzialno dyscyplinarn, organ niezwocznie poleca rzecznikowi dyscyplinarnemu wszczcie postpowania wyjaniajcego. 3. Rzecznik dyscyplinarny jest zwizany poleceniami organu, ktry go powoa. 4. Kadencja rzecznikw dyscyplinarnych powoywanych przez rektora trwa cztery lata i rozpoczyna si z pocztkiem kadencji organw uczelni. 5. Kadencja rzecznikw dyscyplinarnych powoywanych przez ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego trwa cztery lata i rozpoczyna si w dniu 1 stycznia. Art. 146.220) 1. Obwiniony ma prawo do korzystania z pomocy wybranego przez siebie obrocy. W przypadku gdy rzecznik dyscyplinarny wnosi o orzeczenie kary, o ktrej mowa w art. 140 ust. 1 pkt 4, a obwiniony nie ma obrocy z wyboru, przewodniczcy skadu orzekajcego wyznacza obroc z urzdu spord nauczycieli akademickich uczelni.

ww
219) 220)

2. W przypadku gdy obwiniony uchyla si od uczestnictwa w postpowaniu, postpowanie moe toczy si pod jego nieobecno.
Dodany przez art. 26 pkt 3 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 159. W brzmieniu ustalonym przez art. 26 pkt 4 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 159.

w. rcl

.go

8) udzieleniu albo obiecywaniu udzielenia korzyci majtkowej lub osobistej w zamian za porednictwo w zaatwieniu sprawy w uczelni, polegajce na wywarciu wpywu na decyzj, dziaanie lub zaniechanie osoby penicej funkcj lub zajmujcej stanowisko w uczelni, w zwizku z penieniem tej funkcji lub zajmowaniem stanowiska.

v.p l

Dziennik Ustaw

77

Poz. 572

4. Od prawomocnego orzeczenia komisji dyscyplinarnej, o ktrej mowa w art. 142 ust. 1 pkt 2, stronom suy odwoanie do Sdu Apelacyjnego w Warszawie Sdu Pracy i Ubezpiecze Spoecznych. Do odwoania stosuje si przepisy Kodeksu postpowania cywilnego dotyczce apelacji. Od orzeczenia sdu apelacyjnego nie suy skarga kasacyjna.

5. Informacj o prawomocnym orzeczeniu w sprawach narusze, o ktrych mowa w art. 144 ust. 3 pkt 15, komisja dyscyplinarna przekazuje do wiadomoci organu przyznajcego rodki finansowe na nauk. 6. Postpowanie dyscyplinarne zakoczone prawomocnym orzeczeniem mona wznowi, jeeli:

1) w zwizku z postpowaniem dopuszczono si racego naruszenia prawa, a istnieje uzasadniona podstawa do przyjcia, e mogo to mie wpyw na tre orzeczenia;

3) w trakcie postpowania naruszono przepisy, przez co uniemoliwiono lub w powanym stopniu utrudniono obwinionemu korzystanie z prawa do obrony, albo skad komisji nie odpowiada warunkom okrelonym w art. 142, albo zasiadaa w niej osoba podlegajca wyczeniu. 7. Wznowienie nie moe nastpi z przyczyny wymienionej w ust. 6 pkt 1, jeeli bya ona przedmiotem rozpoznania przez sd apelacyjny w trybie okrelonym w ust. 4. 8. Wznowienie postpowania dyscyplinarnego na niekorzy obwinionego nie jest dopuszczalne po jego mierci albo po upywie trzech lat od popenienia czynu bdcego podstaw orzeczenia, a gdy czyn stanowi przestpstwo po upywie okresu przedawnienia cigania tego przestpstwa lub w razie wykonania kary i jej zatarcia.

Art. 147. 1. Rektor moe zawiesi w penieniu obowizkw nauczyciela akademickiego, przeciwko ktremu wszczto postpowanie karne lub dyscyplinarne, a take w toku postpowania wyjaniajcego, jeeli ze wzgldu na wag i wiarygodno przedstawionych zarzutw celowe jest odsunicie go od wykonywania obowizkw. 2. Nauczyciel akademicki zostaje z mocy prawa zawieszony w penieniu obowizkw z dniem jego tymczasowego aresztowania. 3. Zawieszenie w penieniu obowizkw nie moe trwa duej ni sze miesicy, chyba e przeciwko nauczycielowi akademickiemu toczy si nadal postpowanie karne. Art. 148. 1. Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela akademickiego w okresie zawieszenia w penieniu obowizkw moe ulec obnieniu, a tymczasowo aresztowanego ulega ograniczeniu najwyej do poowy, w zalenoci od stanu rodzinnego nauczyciela akademickiego, poczwszy od pierwszego dnia miesica kalendarzowego nastpujcego po miesicu, w ktrym nastpio zawieszenie. W okresie zawieszenia w penieniu obowizkw nie przysuguj dodatki do wynagrodzenia oraz wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

ww

2. Jeeli postpowanie dyscyplinarne lub karne zakoczy si umorzeniem z braku dowodw winy albo wydaniem orzeczenia lub wyroku uniewinniajcego, nauczycielowi akademickiemu naley wypaci pozosta cz penego wynagrodzenia. Art. 149. 1. Ministrowi waciwemu do spraw szkolnictwa wyszego w postpowaniu wyjaniajcym i dyscyplinarnym przysuguj uprawnienia rektora, jeeli przewinienie jest zarzucane rektorowi, prorektorom, przewodniczcemu komisji, o ktrej mowa w art. 142 ust. 1 pkt 1, oraz przewodniczcemu i czonkom komisji, o ktrej mowa w art. 142 ust. 1 pkt 2. 2. Uprawnienia ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego okrelone w ust. 1 w odniesieniu do uczelni wojskowych, sub pastwowych, artystycznych, medycznych oraz morskich wykonuj odpowiednio ministrowie wskazani w art. 33 ust. 2.

w. rcl

9. Wniosek o wznowienie postpowania dyscyplinarnego mog skada, w terminie trzydziestu dni od dnia powzicia wiadomoci o przyczynie uzasadniajcej wznowienie: obwiniony, obroca, rzecznik dyscyplinarny, a po mierci obwinionego lub gdy zachodz uzasadnione wtpliwoci co do jego poczytalnoci take jego maonek, krewny w linii prostej, brat lub siostra.

.go

2) po wydaniu orzeczenia ujawniono nowe fakty lub dowody nieznane w chwili jego wydania, wskazujce na to, e obwiniony jest niewinny, skazano go za popenienie innego czynu lub komisja bezpodstawnie umorzya postpowanie;

v.p l

3. Od orzeczenia uczelnianej komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich strony mog si odwoa do komisji, o ktrej mowa w art. 142 ust. 1 pkt 2, w terminie czternastu dni od dnia dorczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem.

Dziennik Ustaw

78

Poz. 572

Art. 150. Do postpowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli akademickich w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje si odpowiednio przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postpowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z pn. zm.221)), z wyczeniem art. 82. Rozdzia 5

wynagrodzenia i inne wiadczenia dla pracownikw uczelni

1) wysoko minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego w odniesieniu do poszczeglnych stanowisk oraz wysoko i warunki przyznawania innych skadnikw wynagrodzenia, tak aby wysoko przecitnego miesicznego wynagrodzenia w uczelni publicznej, w poszczeglnych grupach stanowisk pracownikw w relacji do kwoty bazowej okrelanej w ustawie budetowej dla czonkw korpusu suby cywilnej wymienionych w art. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o ksztatowaniu wynagrodze w pastwowej sferze budetowej oraz o zmianie niektrych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 79, poz. 431 i Nr 291, poz. 1707) nie bya nisza:222) a) w grupie stanowisk profesorw od 391,8%, b) w grupie stanowisk docentw, adiunktw i starszych wykadowcw, starszych kustoszy dyplomowanych, starszych dokumentalistw dyplomowanych, kustoszy dyplomowanych i dokumentalistw dyplomowanych, a take adiunktw bibliotecznych i adiunktw dokumentacji i informacji naukowej od 261,2%, c) w grupie stanowisk asystentw, wykadowcw, lektorw, instruktorw, asystentw bibliotecznych, asystentw dokumentacji i informacji naukowej od 130,6%, d) w grupie pracownikw niebdcych nauczycielami akademickimi od 130,6% kwoty bazowej okrelanej w ustawie budetowej, z uwzgldnieniem zasady, e wysoko indywidualnych stawek poszczeglnych skadnikw wynagrodzenia pracownikw uczelni ustala rektor; 2) skadniki wynagrodzenia, ktre wypacane s nauczycielowi akademickiemu miesicznie z gry i inne skadniki wynagrodzenia nauczyciela akademickiego, z uwzgldnieniem zasady, e prawo do wypacanego z gry wynagrodzenia wygasa z ostatnim dniem miesica, w ktrym usta stosunek pracy, z tym e pracownik zachowuje wypacone za ten miesic wynagrodzenie; 3) wykaz podstawowych stanowisk pracy i wymagania kwalifikacyjne dla pracownikw niebdcych nauczycielami akademickimi, uwzgldniajc obecnie istniejce w uczelniach nazwy stanowisk pracy i tradycj akademick;
Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889, Nr 240, poz. 2405 i Nr 264, poz. 2641, z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 48, poz. 461, Nr 77, poz. 680, Nr 96, poz. 821, Nr 141, poz. 1181, Nr 143, poz. 1203, Nr 163, poz. 1363, Nr 169, poz. 1416 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 15, poz. 118, Nr 66, poz. 467, Nr 95, poz. 659, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1009 i 1013, Nr 167, poz. 1192 i Nr 226, poz. 1647 i 1648, z 2007 r. Nr 20, poz. 116, Nr 64, poz. 432, Nr 80, poz. 539, Nr 89, poz. 589, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 123, poz. 849 i Nr 128, poz. 903, z 2008 r. Nr 27, poz. 162, Nr 100, poz. 648, Nr 107, poz. 686, Nr 123, poz. 802, Nr 182, poz. 1133, Nr 208, poz. 1308, Nr 214, poz. 1344, Nr 225, poz. 1485, Nr 234, poz. 1571 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 20, poz. 104, Nr 28, poz. 171, Nr 68, poz. 585, Nr 85, poz. 716, Nr 127, poz. 1051, Nr 144, poz. 1178, Nr 168, poz. 1323, Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 7, poz. 46, Nr 98, poz. 626, Nr 106, poz. 669, Nr 122, poz. 826, Nr 125, poz. 842, Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1307 oraz z 2011 r. Nr 48, poz. 245 i 246, Nr 53, poz. 273, Nr 112, poz. 654, Nr 117, poz. 678, Nr 142, poz. 829, Nr 191, poz. 1135, Nr 217, poz. 1280, Nr 240, poz. 1430, 1431 i 1438 i Nr 279, poz. 1645. 222) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 106 lit. a ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1; weszo w ycie z dniem 1 stycznia 2012 r.
221)

ww

w. rcl

.go

Art. 151. 1. Warunki wynagradzania za prac i przyznawania innych wiadcze zwizanych z prac dla pracownikw zatrudnionych w uczelni publicznej do czasu objcia ich ukadem zbiorowym pracy lub regulaminem wynagradzania okreli, w drodze rozporzdzenia, minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego w porozumieniu z ministrem waciwym do spraw pracy, ustalajc:

v.p l

3. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej oraz ministrami waciwymi do spraw wewntrznych, do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, do spraw zdrowia oraz do spraw gospodarki morskiej okrela, w drodze rozporzdzenia, szczegowy tryb postpowania wyjaniajcego i postpowania dyscyplinarnego, uwzgldniajc przebieg postpowania wyjaniajcego i dyscyplinarnego, moliwo zawieszania i wznawiania postpowania dyscyplinarnego, sposb i warunki wzywania i przesuchiwania obwinionego, wiadkw i biegych oraz przeprowadzania innych dowodw, a take sposb wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia.

Dziennik Ustaw

79

Poz. 572

4) przypadki, w ktrych nauczyciel akademicki traci prawo do przyznanego dodatku funkcyjnego, uwzgldniajc dugo okresu niepenienia funkcji; 5) okresy pracy i inne okresy uprawniajce do dodatku za sta pracy, o ktrym mowa w art. 154 ust. 3, z uwzgldnieniem zasady, e zaliczeniu podlegaj: a) zakoczone okresy zatrudnienia,

b) inne okresy uwzgldniane na podstawie odrbnych przepisw jako okresy, od ktrych zale uprawnienia pracownicze, c) okresy asystenckich studiw przygotowawczych, odbytych na podstawie przepisw dotyczcych zasad i warunkw tworzenia w szkoach wyszych asystenckich studiw przygotowawczych,

d) okresy pobytu za granic wynikajce ze skierowania udzielonego na podstawie przepisw o kierowaniu za granic pracownikw w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych;

7) sposb ustalania i zaliczania godzin pracy, w tym godzin ponadwymiarowych przypadajcych w okresie usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy dla celu ustalenia wysokoci wynagrodzenia przysugujcego w tym okresie, uwzgldniajc zasady, e: a) w czasie choroby lub innej nieprzewidzianej, usprawiedliwionej nieobecnoci nauczyciela akademickiego godziny zaj dydaktycznych wynikajce z pensum dydaktycznego, ktre wedug planu zaj przypadayby na okres tej nieobecnoci, zalicza si, dla celw ustalenia liczby godzin zaj dydaktycznych, jako godziny przepracowane zgodnie z planem, b) wymiar godzin ponadwymiarowych ustala si na podstawie rozliczenia faktycznie przepracowanych godzin, c) nauczycielowi akademickiemu, dla ktrego nie zaplanowano obcienia dydaktycznego z powodu jego zatrudnienia po rozpoczciu roku akademickiego, przewidzianej nieobecnoci w pracy zwizanej w szczeglnoci z dugotrwa chorob, urlopem bezpatnym lub innym zwolnieniem od pracy, odbywaniem suby wojskowej, urlopem macierzyskim albo ustania stosunku pracy przed zakoczeniem roku akademickiego, zalicza si do przepracowanych godzin zaj dydaktycznych jedn trzydziest ustalonego dla danego stanowiska rocznego pensum za kady tydzie nieobecnoci przypadajcej za okres, w ktrym prowadzone s w uczelni zajcia dydaktyczne biorc pod uwag normy czasu pracy wynikajce z przepisu ustawy.

2. Wynagrodzenie przysugujce rektorowi uczelni publicznej ustala minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego, a uczelni wojskowej, sub pastwowych, artystycznej, medycznej oraz morskiej odpowiednio minister wskazany w art. 33 ust. 2. 3. W uczelni publicznej wynagrodzenia rektorw, prorektorw, kanclerzy i kwestorw s jawne, nie podlegaj ochronie danych osobowych. 4. rodki na wynagrodzenia dla pracownikw uczelni publicznej okrela senat w ramach rodkw posiadanych przez uczelni. 5. Wynagrodzenie i inne wiadczenia dla pracownikw uczelni wojskowych bdcych onierzami zawodowymi okrelaj przepisy o subie wojskowej onierzy zawodowych.

ww
223)

6. Wynagrodzenie i inne wiadczenia dla pracownikw uczelni sub pastwowych bdcych funkcjonariuszami sub pastwowych okrelaj przepisy waciwe dla tych sub.

7. W okresie wykonywania zada powierzonych zgodnie z art. 130 ust. 4 cz wynagrodzenia za prac zwizana z wykonywaniem tych zada moe by finansowana take ze rodkw pozabudetowych, w tym przyznanych na ten cel przez podmioty zagraniczne. 8.223) Senat uczelni moe przeznaczy dodatkowe rodki na zwikszenie wynagrodze, jeeli uczelnia posiada na ten cel rodki pochodzce z innych rde ni okrelone w art. 94 ust. 1. Zasady podziau tych rodkw s ustalane z zachowaniem uprawnie zwizkw zawodowych.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 106 lit. b ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1; wszed w ycie z dniem 1 stycznia 2012 r.

w. rcl

.go

6) sposb obliczania godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkw okrelanych stawk miesiczn wynikajcych z osobistego zaszeregowania nauczyciela akademickiego oraz pracownika niebdcego nauczycielem akademickim, z uwzgldnieniem zasady, e miesiczne stawki dzieli si przez liczb godzin pracy przypadajcych do przepracowania w danym miesicu, a w odniesieniu do nauczycieli akademickich przez liczb 156, biorc pod uwag wysoko wynagrodzenia i dodatkw okrelonych stawk miesiczn;

v.p l

Dziennik Ustaw

80

Poz. 572

2. Ponadzakadowy ukad zbiorowy pracy okrela sprawy, o ktrych mowa w art. 151 ust. 1.

3. Z dniem wejcia w ycie ukadu zbiorowego pracy lub regulaminu wynagradzania do pracownikw objtych ukadem lub regulaminem wynagradzania przestaj mie zastosowanie przepisy wydane na podstawie art. 151 ust. 1.

Art. 153. 1. Nauczycielowi akademickiemu przysuguje w okresie urlopu wypoczynkowego wynagrodzenie, jakie otrzymywaby, gdyby w tym czasie pracowa. Zmienne skadniki wynagrodzenia s obliczane na podstawie przecitnego wynagrodzenia z okresu dwunastu miesicy poprzedzajcych miesic rozpoczcia urlopu. Jeeli zatrudnienie trwao krcej, to przecitne wynagrodzenie oblicza si z caego okresu zatrudnienia z uwzgldnieniem stawek wynagrodzenia obowizujcych w okresie urlopu. 2. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego okreli, w drodze rozporzdzenia, sposb ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego, uwzgldniajc w szczeglnoci, e wysoko ekwiwalentu pieninego jest ustalana zgodnie z zasadami stosowanymi przy obliczaniu wynagrodzenia za okres urlopu wypoczynkowego. Art. 154. 1. (uchylony).224) 2. (uchylony).224)

3.225) Pracownikowi uczelni publicznej przysuguje dodatek za sta pracy w wysokoci 1% wynagrodzenia zasadniczego za kady rok pracy, wypacany w okresach miesicznych, poczynajc od czwartego roku pracy, z tym e dodatek ten nie moe przekroczy 20% wynagrodzenia zasadniczego. Art. 155. 1. Nauczyciele akademiccy mog otrzymywa za osignicia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne albo za caoksztat dorobku nagrody rektora oraz nagrody ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego. 2. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni wojskowej, uczelni sub pastwowych, uczelni artystycznej, uczelni morskiej lub uczelni medycznej mog otrzymywa za osignicia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne albo za caoksztat dorobku nagrody rektora oraz nagrody waciwego ministra wskazanego w art. 33 ust. 2, na zasadach i w trybie okrelonych w ust. 37. 3. rodki budetowe na nagrody ministra, o ktrych mowa w ust. 1 i 2, okrela si w wysokoci 0,05% planowanej rocznej dotacji, o ktrej mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1. rodki te pozostaj w tych czciach budetu pastwa, ktrych dysponentami s waciwi ministrowie zgodnie z art. 94 ust. 3. 4. Uczelnia publiczna nalicza rodki na nagrody rektora, o ktrych mowa w ust. 1 i 2, w wysokoci 2% planowanych przez uczelni rocznych rodkw na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli akademickich. 5. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej oraz ministrami waciwymi do spraw wewntrznych, do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, do spraw zdrowia oraz do spraw gospodarki morskiej okreli, w drodze rozporzdzenia, szczegowe zasady i tryb przyznawania nagrd ministrw wymienionych w ust. 1 i 2, uwzgldniajc: 1) rodzaje nagrd oraz ich wysoko, ustalan w relacji do minimalnej stawki wynagrodzenia profesora zwyczajnego, okrelonej na podstawie art. 151 ust. 1 pkt 1;

ww
224) 225)

2) tryb postpowania kwalifikacyjnego. 6. Zasady i tryb przyznawania nagrd rektora okrela regulamin ustalony przez senat uczelni publicznej.

7. Pracownicy niebdcy nauczycielami akademickimi mog otrzymywa za osignicia w pracy zawodowej nagrody rektora.

8. Uczelnia publiczna nalicza rodki na nagrody rektora, o ktrych mowa w ust. 7, w wysokoci 1% planowanych przez uczelnie rocznych rodkw na wynagrodzenia osobowe dla tej grupy pracownikw. Zasady podziau i przyznawania nagrd okrela statut.
Przez art. 1 pkt 107 lit. a ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 107 lit. b ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1.

w. rcl

.go

v.p l

Art. 152. 1. Ponadzakadowy ukad zbiorowy pracy dla cywilnych pracownikw uczelni publicznych ze strony pracodawcw zawiera minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego, a uczelni wojskowych, sub pastwowych, artystycznych, medycznych oraz morskich waciwy minister wskazany w art. 33 ust. 2.

Dziennik Ustaw

81

Poz. 572

Art. 156. 1. Pracownicy uczelni publicznej maj prawo do nagrd jubileuszowych, z tytuu wieloletniej pracy, w wysokoci: 1) za 20 lat pracy 75% wynagrodzenia miesicznego; 2) za 25 lat pracy 100% wynagrodzenia miesicznego; 3) za 30 lat pracy 150% wynagrodzenia miesicznego; 4) za 35 lat pracy 200% wynagrodzenia miesicznego; 5) za 40 lat pracy 300% wynagrodzenia miesicznego; 6) za 45 lat pracy 400% wynagrodzenia miesicznego.

2. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego okreli, w drodze rozporzdzenia, okresy pracy i inne okresy uprawniajce do nagrody jubileuszowej oraz sposb obliczania i wypacania, uwzgldniajc, e: 1) pracownikowi pozostajcemu jednoczenie w wicej ni jednym stosunku pracy okresy uprawniajce do nagrody ustala si odrbnie dla kadego stosunku pracy;

2) podstaw do obliczenia wysokoci nagrody stanowi wynagrodzenie przysugujce pracownikowi w dniu jej wypaty, a jeeli dla pracownika jest to korzystniejsze wynagrodzenie przysugujce w dniu nabycia prawa do nagrody, przy czym uwzgldnia si skadniki wynagrodzenia i inne wiadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczania ekwiwalentu pieninego za urlop wypoczynkowy; 3) wypata nagrody nastpuje niezwocznie po nabyciu przez pracownika prawa do niej;

4) w przypadku rozwizania stosunku pracy z powodu przejcia na emerytur lub rent z tytuu niezdolnoci do pracy nagrod t wypaca si w dniu rozwizania stosunku pracy, jeeli do nabycia prawa do nagrody brakuje mniej ni dwanacie miesicy.

Art. 157. 1. Dla pracownikw uczelni publicznych tworzy si odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych w wysokoci 6,5% planowanych przez uczelni rocznych wynagrodze osobowych. 2. W uczelniach publicznych mog by tworzone pracownicze programy emerytalne wykorzystujce zakadowy fundusz wiadcze socjalnych do wysokoci 30%. 3.226) Odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych na jednego byego pracownika uczelni publicznej bdcego emerytem lub rencist wynosi za dany rok kalendarzowy 10% rocznej sumy najniszej emerytury lub renty z roku poprzedniego, ustalonej zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z pn. zm.227)). 4. Odpisy, o ktrych mowa w ust. 1 i 3, stanowi w uczelni publicznej jeden fundusz. 4a.228) Z zakadowych obkw i klubw dziecicych mog korzysta dzieci studentw i uczestnikw studiw doktoranckich. 4b.228) Opaty, o ktrych mowa w art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziemi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, Nr 131, poz. 764 i Nr 171, poz. 1016), zwikszaj zakadowy fundusz wiadcze socjalnych. 5. W sprawach nieuregulowanych w ust. 1, 3 i 4 stosuje si przepisy o zakadowym funduszu wiadcze socjalnych.

ww
226) 227)

Art. 158.229) Przepisw dziau III ustawy nie stosuje si do onierzy w czynnej subie wojskowej, wyznaczonych do wykonywania zada poza wojskiem, na stanowiskach nauczycieli akademickich w jednostkach organizacyjnych uczelni.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 108 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 224, Nr 134, poz. 903, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 149, poz. 887, Nr 168, poz. 1001, Nr 187, poz. 1112 i Nr 205, poz. 1203 oraz z 2012 r. poz. 118 i 251. 228) Dodany przez art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece na dziemi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235), ktra wesza w ycie z dniem 4 kwietnia 2011 r. 229) W brzmieniu ustalonym przez art. 11 pkt 2 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 146.

w. rcl

3. Pracownikowi uczelni publicznej przysuguje dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach okrelonych w przepisach o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym pracownikw jednostek sfery budetowej.

.go

v.p l

Dziennik Ustaw

82 DZIA IV Studia i studenci Rozdzia 1

Poz. 572

Organizacja studiw

Art. 159. Studia w uczelni s prowadzone jako studia pierwszego, drugiego stopnia lub jako jednolite studia magisterskie. Art. 160. 1. Organizacj i tok studiw oraz zwizane z nimi prawa i obowizki studenta okrela regulamin studiw.

1a.230) Regulamin studiw okrela take warunki i tryb uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniw w zajciach przewidzianych tokiem studiw na kierunkach zgodnych z uzdolnieniami oraz zasady zaliczania tych zaj.

3.231) Warunki odpatnoci za studia lub usugi edukacyjne, o ktrych mowa w art. 99 ust. 1, okrela umowa zawarta midzy uczelni a studentem w formie pisemnej. Art. 161. 1. Regulamin studiw uchwala senat uczelni co najmniej na pi miesicy przed pocztkiem roku akademickiego. 2. Regulamin studiw wchodzi w ycie z pocztkiem roku akademickiego, po uzgodnieniu z uczelnianym organem uchwaodawczym samorzdu studenckiego. Jeeli w cigu trzech miesicy od uchwalenia regulaminu senat uczelni i uczelniany organ uchwaodawczy samorzdu studenckiego nie dojd do porozumienia w sprawie jego treci, regulamin wchodzi w ycie na mocy ponownej uchway senatu uczelni podjtej wikszoci co najmniej dwch trzecich gosw jego statutowego skadu. 3.232) W uczelniach wojskowych oraz w uczelniach sub pastwowych regulamin studiw wchodzi w ycie po zatwierdzeniu odpowiednio przez Ministra Obrony Narodowej albo ministra waciwego do spraw wewntrznych. 4. Do zmiany regulaminu studiw stosuje si odpowiednio przepisy ust. 13.

Art. 162. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego okreli, w drodze rozporzdzenia, warunki, jakim musz odpowiada postanowienia regulaminu studiw w uczelniach, uwzgldniajc:233) 1) czas trwania roku akademickiego;

2) warunki i tryb odbywania zaj dydaktycznych; 3) stosowane skale ocen;

3a)234) tryb przeprowadzania, na wniosek studenta lub promotora, otwartego egzaminu dyplomowego; 4) tryb skrelania z listy studentw; 5) warunki:

ww
b) przyznawania urlopw, c) wznawiania studiw,
230) 231)

a)235) odbywania studiw wedug indywidualnego planu studiw i programu ksztacenia,

d) zmiany kierunku lub systemu studiw,

Dodany przez art. 3 pkt 2 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 59. W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 109 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. 232) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 110 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. 233) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 111 lit. a ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. 234) Dodany przez art. 1 pkt 111 lit. b ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. 235) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 111 lit. c ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1.

w. rcl

.go

2.231) Studia w uczelni s prowadzone wedug planw studiw i programw ksztacenia.

v.p l

Dziennik Ustaw e) skadania egzaminw i uzyskiwania zalicze, f) dopuszczenia do egzaminu dyplomowego, g) ukoczenia studiw;

83

Poz. 572

6)236) warunki waciwej realizacji procesu dydaktycznego, z uwzgldnieniem szczeglnych potrzeb studentw bdcych osobami niepenosprawnymi. Art. 163. 1. Studia w uczelni s prowadzone jako studia stacjonarne lub niestacjonarne.

2. W uczelni publicznej liczba studentw studiujcych na studiach stacjonarnych nie moe by mniejsza od liczby studentw studiujcych na studiach niestacjonarnych. Art. 164. 1. Wykady w uczelni s otwarte, jeeli jej statut nie stanowi inaczej.

3. Zajcia dydaktyczne na studiach mog by prowadzone take z wykorzystaniem metod i technik ksztacenia na odlego. 4. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego okreli, w drodze rozporzdzenia, warunki, jakie musz by spenione, aby mogy by prowadzone zajcia dydaktyczne, o ktrych mowa w ust. 3, uwzgldniajc zapewnienie przez uczelni odpowiedniej dostpnoci dla studentw zaj prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik ksztacenia na odlego oraz waciwej proporcji czasu tych zaj, odpowiednio na studiach stacjonarnych oraz na studiach niestacjonarnych, do cakowitego czasu zaj na studiach.

2. W celu uzyskania dyplomu ukoczenia studiw pierwszego stopnia student jest obowizany uzyska co najmniej 180 punktw ECTS, studiw drugiego stopnia co najmniej 90 punktw ECTS, jednolitych studiw magisterskich co najmniej 300 punktw ECTS w systemie studiw picioletnich oraz 360 punktw ECTS w systemie studiw szecioletnich. 3. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego moe okreli, w drodze rozporzdzenia, wysz liczb punktw ECTS konieczn do uzyskania dyplomu ukoczenia studiw uwzgldniajc obszary ksztacenia, kierunki studiw i poziomy ksztacenia. Art. 165.238) 1. Regulamin studiw uwzgldnia przenoszenie i uznawanie zaj zaliczonych przez studenta w jednostce organizacyjnej uczelni macierzystej lub w innej uczelni, w tym zagranicznej, zgodnie z zasadami systemu przenoszenia osigni. 2. Studentowi przenoszcemu zajcia zaliczone w uczelni innej ni macierzysta, w tym zagranicznej, z przypisanymi punktami ECTS, zajcia te zalicza si do osigni wyraonych w punktach ECTS w uczelni macierzystej. 3. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego okreli, w drodze rozporzdzenia, warunki i tryb przenoszenia zaj zaliczonych przez studenta, w tym wyraonych w punktach ECTS, majc na uwadze konieczno zapewnienia kontynuacji ksztacenia, przyjmujc minimaln liczb 30 punktw ECTS wymagan do zaliczenia semestru.

ww
236) 237)

Art. 166. 1.239) Studia licencjackie trwaj co najmniej sze semestrw, a studia inynierskie co najmniej siedem semestrw. 2.239) Do okresu studiw pierwszego stopnia oraz jednolitych studiw magisterskich zalicza si praktyk zawodow studenta.
Dodany przez art. 1 pkt 111 lit. d ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. Dodany przez art. 1 pkt 112 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. 238) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 113 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. 239) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 114 lit. a ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1.

w. rcl

Art. 164a.237) 1. Wynikajcym z planu studiw i programu ksztacenia zajciom zaliczonym przez studenta przypisuje si punkty ECTS.

.go

2. Zajcia dydaktyczne w uczelni oraz sprawdziany wiedzy lub umiejtnoci, a take egzaminy dyplomowe, mog by prowadzone w jzyku obcym w zakresie i na warunkach okrelonych w regulaminie studiw. W jzyku obcym mog by rwnie prowadzone sprawdziany wiedzy lub umiejtnoci w trakcie przyj na studia oraz przygotowywane prace dyplomowe. Uczelnia przyjmujca na studia cudzoziemcw organizuje dla tych osb zajcia z jzyka polskiego.

v.p l

Dziennik Ustaw

84

Poz. 572

2a.240) Do okresu studiw pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiw magisterskich straakw w subie kandydackiej zalicza si praktyk zawodow studenta. 3. Senat uczelni moe okreli warunki zwalniania studenta z obowizku odbycia praktyki. 4. Studia drugiego stopnia trwaj trzy lub cztery semestry.

5. Jednolite studia magisterskie trwaj od dziewiciu do dwunastu semestrw.

6. Studia niestacjonarne mog trwa jeden lub dwa semestry duej ni odpowiednie studia stacjonarne.

Art. 167. 1.241) Absolwenci studiw otrzymuj uczelniane dyplomy ukoczenia studiw, potwierdzajce uzyskanie odpowiedniego tytuu zawodowego i suplementy do dyplomw. Absolwenci studiw podyplomowych i kursw doksztacajcych otrzymuj wiadectwa ukoczenia tych studiw lub kursw. 1a.242) Wzr dyplomu zatwierdza senat uczelni. Rektor przekazuje zatwierdzony wzr dyplomu niezwocznie ministrowi nadzorujcemu uczelni oraz ministrowi waciwemu do spraw szkolnictwa wyszego. 2. Dat ukoczenia studiw jest data zoenia egzaminu dyplomowego, w przypadku kierunkw lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i weterynarii data zoenia ostatniego wymaganego planem studiw egzaminu, a w przypadku kierunku farmacja data zaliczenia ostatniej, przewidzianej w planie studiw praktyki. 2a.243) Osoba, ktra ukoczya studia pierwszego stopnia, zachowuje prawa studenta do dnia 31 padziernika roku, w ktrym ukoczya te studia. 3.244) Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego okreli, w drodze rozporzdzenia:

1) tytuy zawodowe nadawane absolwentom studiw pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiw magisterskich, uwzgldniajc istniejce tytuy zawodowe;

3) wzr suplementu do dyplomu, uwzgldniajc zakres niezbdnych informacji.

Art. 168.245) 1. Studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie mog by prowadzone wsplnie przez rne uczelnie i instytucje naukowe, w tym z udziaem zagranicznych uczelni i instytucji naukowych, na podstawie zawartego przez nie porozumienia. 2. Przedmiotem porozumienia moe by prowadzenie studiw na kierunku i poziomie ksztacenia, w ktrym podstawowe jednostki organizacyjne uczelni polskich bdcych stronami porozumienia maj uprawnienia do prowadzenia studiw na poziomie ksztacenia nie niszym ni poziom okrelony w porozumieniu. 3. Absolwenci studiw, o ktrych mowa w ust. 1, mog otrzyma dyplom wsplny, speniajcy wymogi okrelone w przepisach wydanych na podstawie art. 167 ust. 3. Art. 168a.246) 1. Uczelnia moe prowadzi studia o profilu praktycznym z udziaem podmiotw gospodarczych. 2. Sposb prowadzenia i organizacj studiw, o ktrych mowa w ust. 1, okrela umowa zawarta w formie pisemnej midzy uczelni a podmiotem gospodarczym. Umowa moe okrela: 1) moliwo prowadzenia zaj ze studentami, w szczeglnoci praktycznych, przez pracownikw podmiotw gospodarczych; 2) udzia podmiotu gospodarczego w opracowaniu programu nauczania;

ww
240) 241)

Dodany przez art. 1 pkt 114 lit. b ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 115 lit. a ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. 242) Dodany przez art. 1 pkt 115 lit. b ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. 243) Dodany przez art. 1 pkt 115 lit. c ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. 244) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 115 lit. d ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. 245) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 116 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. 246) Dodany przez art. 1 pkt 117 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1.

w. rcl

2) warunki wydawania i niezbdne elementy dyplomw, w tym dyplomw wsplnych i wiadectw studiw podyplomowych, biorc pod uwag poziomy i form ksztacenia oraz rodzaje tytuw zawodowych;

.go

v.p l

Dziennik Ustaw

85

Poz. 572

3) sposb dofinansowania studiw przez podmiot gospodarczy; 4) efekty ksztacenia; 5) sposb realizacji praktyk i stay.

Art. 169.247) 1. Do odbywania studiw w uczelni moe by dopuszczona osoba, ktra spenia warunki rekrutacji ustalone przez uczelni oraz ma:

1) wiadectwo dojrzaoci w przypadku ubiegania si o przyjcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie;

2) tytu magistra, licencjata, inyniera lub rwnorzdny i spenia warunki okrelone na podstawie ust. 2 w przypadku ubiegania si o przyjcie na studia drugiego stopnia. 2. Senat uczelni ustala warunki i tryb rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, dla poszczeglnych kierunkw studiw. Uchwa podaje si do wiadomoci publicznej nie pniej ni do dnia 31 maja roku poprzedzajcego rok akademicki, ktrego uchwaa dotyczy i przesya ministrowi waciwemu do spraw szkolnictwa wyszego. W przypadku uruchomienia nowego kierunku studiw lub nowo utworzonej uczelni senat podejmuje uchwa i przesya j ministrowi waciwemu do spraw szkolnictwa wyszego i ministrowi nadzorujcemu uczelni, podajc j niezwocznie do publicznej wiadomoci. 3. Podstaw przyjcia na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie stanowi wyniki egzaminu maturalnego. Senat uczelni ustala w trybie okrelonym na podstawie ust. 2, jakie wyniki egzaminu maturalnego stanowi podstaw przyjcia na studia. 4. Uczelnia moe przeprowadzi dodatkowe egzaminy wstpne, w trybie okrelonym na podstawie ust. 2, tylko w przypadku koniecznoci sprawdzenia uzdolnie artystycznych, sprawnoci fizycznej lub szczeglnych predyspozycji do podejmowania studiw na danym kierunku niesprawdzanych w trybie egzaminu maturalnego, lub gdy osoba ubiegajca si o przyjcie na studia posiada wiadectwo dojrzaoci uzyskane za granic. Egzaminy te nie mog dotyczy przedmiotw objtych egzaminem maturalnym. 5. Warunki i tryb rekrutacji w przypadku egzaminw wstpnych, o ktrych mowa w ust. 4, powinny uwzgldnia szczeglne potrzeby kandydatw na studia, bdcych osobami niepenosprawnymi. 6. Jeeli podstaw przyjcia na studia stanowi wyniki egzaminu dojrzaoci, senat uczelni moe podj uchwa o przeprowadzeniu egzaminw wstpnych, w trybie okrelonym na podstawie ust. 2.

7. Przepisy ust. 3 i 4 dotyczce egzaminu maturalnego oraz jego wynikw stosuje si odpowiednio do egzaminu maturalnego potwierdzonego wiadectwem maturalnym, o ktrym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z pn. zm.248)) oraz egzaminu przeprowadzanego w ramach programu Matury Midzynarodowej, ktrego zdanie potwierdza dyplom IB (International Baccalaureate) wydany przez organizacj International Baccalaureate Organization z siedzib w Genewie, oraz wynikw tego egzaminu. 8. Szczegowe zasady przyjmowania na studia w uczelni publicznej laureatw oraz finalistw olimpiad stopnia centralnego okrela senat uczelni na okres co najmniej trzech lat. 9. Senat uczelni moe okreli szczegowe zasady przyjmowania na studia laureatw konkursw midzynarodowych oraz oglnopolskich, w tym organizowanych przez uczelni. 10. Rekrutacj przeprowadzaj komisje rekrutacyjne powoane przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej lub inny organ wskazany w statucie. Komisja rekrutacyjna podejmuje decyzje w sprawach przyjcia na studia.
247) 248)

ww

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 118 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206.

w. rcl

.go

v.p l

Dziennik Ustaw

86

Poz. 572

12. Od decyzji komisji rekrutacyjnej suy odwoanie, w terminie czternastu dni od dnia dorczenia decyzji, do uczelnianej komisji rekrutacyjnej, powoanej w trybie okrelonym w statucie. 13. Od decyzji kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni lub innego organu wskazanego w statucie suy odwoanie do rektora, w terminie czternastu dni od dnia dorczenia decyzji. 14. Podstaw odwoania w przypadkach, o ktrych mowa w ust. 12 i 13, moe by jedynie wskazanie naruszenia warunkw i trybu rekrutacji na studia, okrelonych zgodnie z ust. 2.

15. Po rozpatrzeniu odwoania wnoszonego w trybie ust. 12 decyzj podejmuje uczelniana komisja rekrutacyjna, a po rozpatrzeniu odwoania wnoszonego w trybie ust. 13 decyzj podejmuje rektor. Decyzja ta jest ostateczna.

17. W uczelni wojskowej i w uczelni sub pastwowych warunki i tryb przyjcia na studia kandydatw na onierzy zawodowych i funkcjonariuszy sub pastwowych ustala, na wniosek senatu, odpowiednio Minister Obrony Narodowej lub minister waciwy do spraw wewntrznych. Art. 170.249) Osoba przyjta na studia nabywa prawa studenta z chwil immatrykulacji i zoenia lubowania, ktrego tre okrela statut uczelni. Art. 170. 1.250) Osoba przyjta na studia nabywa prawa studenta z chwil immatrykulacji i zoenia lubowania, ktrego tre okrela statut uczelni. 2.251) Student rozpoczynajcy studia ma prawo do przeszkolenia w zakresie praw i obowizkw studenta. 3.251) Szkolenia prowadzi Parlament Studentw Rzeczypospolitej Polskiej w porozumieniu z samorzdem studenckim uczelni. Art. 170a.252) 1. Student studiw stacjonarnych w uczelni publicznej ma prawo bez wnoszenia opat do korzystania z zaj, za ktre moe uzyska liczb punktw ECTS, o ktrych mowa w art. 164a. 2. Poza limitem punktw ECTS, o ktrym mowa w art. 164a, student, o ktrym mowa w ust. 1, ma prawo bez wnoszenia opat do korzystania z zaj na okrelonym poziomie studiw, za ktre moe uzyska dodatkowo nie wicej ni 30 punktw ECTS, a student realizujcy ksztacenie w ramach indywidualnych studiw midzyobszarowych, o ktrych mowa w art. 8 ust. 2 nie wicej ni 90 punktw ECTS. 3. Student lub absolwent pierwszego kierunku studiw stacjonarnych w uczelni publicznej ma prawo podj studia na drugim kierunku studiw stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opat. 4. Do kontynuowania studiw bez wnoszenia opat w kolejnym roku studiw, o ktrych mowa w ust. 3, ma prawo student, ktry w poprzednim roku studiw speni kryteria, o ktrych mowa w art. 181 ust. 1, z uwzgldnieniem art. 174 ust. 4. 5. Student, ktry na pierwszym roku studiw, o ktrych mowa w ust. 3, nie speni kryteriw, o ktrych mowa w art. 181 ust. 1, obowizany jest wnie opaty za pierwszy rok studiw, zgodnie z umow, o ktrej mowa w art. 160 ust. 3, i na zasadach okrelonych przez senat, o ktrych mowa w art. 99 ust. 3.

ww
249) 250)

6. Student, o ktrym mowa w ust. 3 i 4, ma prawo bez wnoszenia opat do korzystania z zaj, za ktre moe uzyska po raz drugi limit punktw ECTS, o ktrych mowa w art. 164a. 7. Uprawnienie, o ktrym mowa w ust. 3, jest jednorazowe.

W tym brzmieniu obowizuje do wejcia w ycie zmian, o ktrych mowa w odnonikach 250 i 251. Oznaczenie ust. 1 nadane przez art. 1 pkt 119 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1; wejdzie w ycie z dniem 1 padziernika 2012 r. 251) Dodany przez art. 1 pkt 119 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1; wejdzie w ycie z dniem 1 padziernika 2012 r. 252) Dodany przez art. 1 pkt 120 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1.

w. rcl

.go

16. Wyniki postpowania rekrutacyjnego s jawne.

v.p l

11. Komisji rekrutacyjnej nie powouje si w przypadku gdy wstp na studia jest wolny. Decyzje w sprawie przyjcia na studia podejmuje w takim przypadku kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni lub inny organ wskazany w statucie.

Dziennik Ustaw

87

Poz. 572

8. Decyzje dotyczce prawa studenta do korzystania z zaj bez wnoszenia opat podejmuje rektor, na wniosek studenta zaopiniowany przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. 9. Kandydat na studia stacjonarne w uczelni publicznej jest obowizany do zoenia owiadczenia o spenianiu warunkw do podjcia i kontynuowania studiw bez wnoszenia opat.

10. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego okreli, w drodze rozporzdzenia, wzr owiadczenia studenta o spenianiu warunkw do podjcia i kontynuowania studiw bez wnoszenia opat, majc na uwadze zakres i sposb wykorzystania punktw ECTS, o ktrych mowa w art. 164a oraz uprawnienie do studiowania bez wnoszenia opat drugiego kierunku studiw stacjonarnych w uczelni publicznej. Art. 170b.252) 1. Kierunki studiw zwizane z dyscyplinami artystycznymi, ktre ze wzgldu na swoj specyfik i poziom, wymagaj wiedzy i umiejtnoci uzyskanych w drodze wczeniejszego ukoczenia studiw drugiego stopnia, mog by studiowane na studiach stacjonarnych w uczelni publicznej jako drugi kierunek studiw bez wnoszenia opat. 2. Minister waciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z ministrem waciwym do spraw szkolnictwa wyszego okreli, w drodze rozporzdzenia, wykaz kierunkw zwizanych z dyscyplinami artystycznymi, na ktrych mona studiowa w uczelni publicznej na studiach stacjonarnych drugi kierunek bez wnoszenia opat, uwzgldniajc potrzeby zwizane z rozwojem sztuki oraz wszechstronne przygotowanie do wykonywania zawodw artystycznych.

Art. 170c.252) 1. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego prowadzi oglnopolski wykaz studentw, z wyczeniem studentw uczelni wojskowych bdcych onierzami. 2. W oglnopolskim wykazie studentw zamieszcza si nastpujce informacje uczelni o kadym studencie: 1) imi i nazwisko studenta;

2) numer PESEL, a w przypadku jego braku numer dokumentu potwierdzajcego tosamo;

4) sum punktw ECTS, ktre student mg uzyska cznie na zajciach, w ktrych uczestniczy bez wnoszenia opat w ramach studiw stacjonarnych w uczelni publicznej; 5) liczb punktw ECTS, ktre student moe jeszcze wykorzysta na studiach stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opat, o ktrych mowa w art. 170a ust. 1 i 2, z uwzgldnieniem uprawnie nadanych mu przez uczelni publiczn do realizacji studiw na drugim kierunku studiw stacjonarnych, o ktrych mowa w art. 170a ust. 35 oraz uprawnie, o ktrych mowa w art. 170b ust. 1; 6) rodzaj przyznanych wiadcze pomocy materialnej w uczelni publicznej i niepublicznej. 3. Dostp do danych zawartych w oglnopolskim wykazie studentw przysuguje waciwym ministrom wskazanym w art. 33 ust. 2, rektorom uczelni, Radzie oraz Komisji. 4. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego okreli, w drodze rozporzdzenia: 1) szczegowy zakres danych, o ktrych mowa w ust. 2, 2) terminy i form ich przekazywania przez uczelni

ww
Art. 171. 1. (uchylony).253)
253)

majc na uwadze zapewnienie rwnego dostpu do ksztacenia bez wnoszenia opat i do pomocy materialnej. Rozdzia 2 Prawa i obowizki studentw

2. Student moe studiowa wedug indywidualnego planu studiw i programu nauczania na zasadach ustalonych przez rad podstawowej jednostki organizacyjnej lub inny organ wskazany w statucie.
Przez art. 1 pkt 121 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1.

w. rcl

3) sum uzyskanych przez studenta punktw ECTS w rozbiciu na kierunki studiw;

.go

v.p l

Dziennik Ustaw

88

Poz. 572

Art. 172. 1. Student moe uzyska urlop od zaj w uczelni na zasadach i w trybie okrelonych w regulaminie studiw.

2. W okresie korzystania z urlopu student zachowuje prawa studenta, chyba e regulamin studiw lub przepisy o pomocy materialnej stanowi inaczej. Art. 173. 1. Student moe ubiega si o pomoc materialn ze rodkw przeznaczonych na ten cel w budecie pastwa w formie: 1) stypendium socjalnego; 2) stypendium specjalnego dla osb niepenosprawnych; 3)254) stypendium rektora dla najlepszych studentw; 4)255) stypendium ministra za osignicia w nauce; 4)256) stypendium ministra za wybitne osignicia; 5) (uchylony);258) 6) (uchylony);259) 7) (uchylony);259) 8) zapomogi.

5)257) stypendium ministra za wybitne osignicia sportowe;

3. Student moe ubiega si o zakwaterowanie w domu studenckim uczelni maonka i dziecka. Art. 173a.260) 1. Pomoc materialna dla studentw moe by przyznawana przez jednostki samorzdu terytorialnego. 2. Organ stanowicy jednostki samorzdu terytorialnego okrela w uchwale: 1) rodzaj pomocy materialnej;

2) sposb i terminy ubiegania si o pomoc materialn;

3) sposb wyaniania studentw, ktrym bdzie przyznana pomoc materialna;

4) maksymaln wysoko pomocy materialnej, o ktr moe ubiega si student. Art. 173b.260) 1. Stypendia za wyniki w nauce dla studentw mog by przyznawane przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebdce pastwowymi ani samorzdowymi osobami prawnymi. 2.261) Zasady przyznawania stypendiw, o ktrych mowa w ust. 1, zatwierdza minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego, po zasigniciu opinii Rady.

ww
254) 255)

3.261) Zasady przyznawania stypendiw, o ktrych mowa w ust. 1, dla studentw uczelni wojskowych, sub pastwowych, artystycznych, medycznych oraz morskich zatwierdza minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego, po zasigniciu opinii waciwych ministrw wskazanych w art. 33 ust. 2 oraz Rady.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 122 lit. a ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. W tym brzmieniu obowizuje do wejcia w ycie zmiany, o ktrej mowa w odnoniku 256. 256) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 122 lit. a ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1; wejdzie w ycie z dniem 1 padziernika 2012 r. 257) W tym brzmieniu obowizuje do wejcia w ycie zmiany, o ktrej mowa w odnoniku 258. 258) Przez art. 1 pkt 122 lit. b ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1; wejdzie w ycie z dniem 1 padziernika 2012 r. 259) Przez art. 1 pkt 122 lit. b ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. 260) Dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 60. 261) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 123 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1.

w. rcl

2. Student moe ubiega si o zakwaterowanie w domu studenckim uczelni lub wyywienie w stowce studenckiej uczelni.

.go

v.p l

3. Student moe przenie si z innej uczelni, w tym take zagranicznej, za zgod kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni przyjmujcej, wyraon w drodze decyzji, jeeli wypeni wszystkie obowizki wynikajce z przepisw obowizujcych w uczelni, ktr opuszcza.

Dziennik Ustaw

89

Poz. 572

Art. 174. 1.262) wiadczenia, o ktrych mowa w art. 173 ust. 1 pkt 13 i 8, przyznaje si ze rodkw funduszu pomocy materialnej dla studentw i doktorantw, o ktrym mowa w art. 103. 2. Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorzdu studenckiego i uczelnianym organem samorzdu doktorantw dokonuje podziau dotacji, o ktrych mowa w art. 94 ust. 1 pkt 7 i ust. 4. 3. W nowo utworzonej uczelni podziau funduszu dokonuje na okres roku rektor.

4.263) rodki z dotacji, o ktrych mowa w art. 94 ust. 1 pkt 7 i ust. 4, przeznaczone na stypendia rektora dla najlepszych studentw przyznawane w liczbie nie wikszej ni 10% liczby studentw kadego kierunku studiw prowadzonego w uczelni stanowi nie wicej ni 40% rodkw przeznaczonych cznie na stypendia rektora dla najlepszych studentw, stypendia socjalne oraz zapomogi. Art. 175.264) 1. wiadczenia, o ktrych mowa w art. 173 ust. 1 pkt 12 i 8, s przyznawane na wniosek studenta przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej.

3. Od decyzji kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej w sprawie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osb niepenosprawnych oraz zapomogi studentowi przysuguje odwoanie do rektora, skadane w terminie czternastu dni od dnia otrzymania decyzji. W przypadku decyzji rektora w sprawie stypendium dla najlepszych studentw przysuguje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. 4. Na wniosek waciwego organu samorzdu studenckiego kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej lub rektor przekazuj uprawnienia w zakresie przyznawania stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osb niepenosprawnych, zapomogi oraz stypendium rektora dla najlepszych studentw odpowiednio komisji stypendialnej lub odwoawczej komisji stypendialnej. Art. 176.265) 1. W uczelni nieposiadajcej podstawowej jednostki organizacyjnej wiadczenia, o ktrych mowa w art. 173 ust. 1 pkt 13 i 8, s przyznawane na wniosek studenta przez rektora. 2. Od decyzji rektora, o ktrej mowa w ust. 1, przysuguje prawo zoenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie czternastu dni od dnia otrzymania decyzji. 3. Na wniosek waciwego organu samorzdu studenckiego rektor przekazuje uprawnienie, o ktrym mowa w ust. 1, komisji stypendialnej, a w zakresie rozpatrywania wniosku, o ktrym mowa w ust. 2, odwoawczej komisji stypendialnej. Art. 177. 1. Komisj stypendialn i odwoawcz komisj stypendialn, o ktrych mowa w art. 175 ust. 3, powouje odpowiednio kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej lub rektor spord studentw delegowanych przez waciwy organ samorzdu studenckiego i pracownikw uczelni. 2. Komisj stypendialn i odwoawcz komisj stypendialn, o ktrych mowa w art. 176 ust. 3, powouje rektor spord studentw delegowanych przez waciwy organ samorzdu studenckiego i pracownikw uczelni. 3. Studenci stanowi wikszo skadu komisji, o ktrych mowa w ust. 1 i 2.

ww
262) 263)

4. Decyzje wydane przez komisje stypendialne i odwoawcze komisje stypendialne, o ktrych mowa w art. 175 ust. 3 i art. 176 ust. 3, podpisuj przewodniczcy tych komisji lub dziaajcy z ich upowanienia wiceprzewodniczcy.

5. Nadzr nad dziaalnoci komisji stypendialnej i odwoawczej komisji stypendialnej, o ktrych mowa w art. 175 ust. 3, sprawuj odpowiednio kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej lub rektor, a nadzr nad dziaalnoci komisji, o ktrych mowa w art. 176 ust. 3, rektor. 6. W ramach nadzoru, o ktrym mowa w ust. 5, odpowiednio kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej lub rektor moe uchyli decyzj komisji stypendialnej lub odwoawczej komisji stypendialnej niezgodn z przepisami ustawy lub regulaminem, o ktrym mowa w art. 186 ust. 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 124 lit. a ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 124 lit. b ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. 264) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 125 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. 265) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 126 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1.

w. rcl

.go

2. Stypendia rektora dla najlepszych studentw s przyznawane na wniosek studenta przez rektora.

v.p l

Dziennik Ustaw

90

Poz. 572

2. Uprawnienie ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego okrelone w ust. 1 w odniesieniu do uczelni wojskowych, sub pastwowych, artystycznych, medycznych oraz morskich wykonuj odpowiednio ministrowie wskazani w art. 33 ust. 2. Art. 178.267) 1. Stypendia ministra za wybitne osignicia przyznaje studentom minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego na wniosek rektora uczelni zaopiniowany przez rad podstawowej jednostki organizacyjnej, a w przypadku uczelni nieposiadajcej podstawowej jednostki organizacyjnej przez senat uczelni. 2. wniosek o przyznanie stypendium, o ktrym mowa w ust. 1, dla studentw uczelni wojskowych, sub pastwowych, artystycznych, medycznych oraz morskich wymaga opinii odpowiednio ministra wskazanego w art. 33 ust. 2.

2.268) Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorzdu studenckiego ustala wysoko dochodu na osob w rodzinie studenta uprawniajc do ubiegania si o stypendium socjalne. 3.268) Wysoko dochodu, o ktrej mowa w ust. 2, nie moe by nisza ni 1,30 kwoty, o ktrej mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spoecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z pn. zm.269)), oraz wysza ni 1,30 sumy kwot okrelonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z pn. zm.270)). 4. Przy ustalaniu wysokoci dochodu uprawniajcego studenta do ubiegania si o stypendium socjalne uwzgldnia si dochody osigane przez:271) 1) studenta;

2) maonka studenta, a take bdce na utrzymaniu studenta lub jego maonka dzieci niepenoletnie, dzieci pobierajce nauk do 26. roku ycia, a jeeli 26. rok ycia przypada w ostatnim roku studiw, do ich ukoczenia, oraz dzieci niepenosprawne bez wzgldu na wiek; 3) rodzicw, opiekunw prawnych lub faktycznych studenta i bdce na ich utrzymaniu dzieci niepenoletnie, dzieci pobierajce nauk do 26. roku ycia, a jeeli 26. rok ycia przypada w ostatnim roku studiw, do ich ukoczenia, oraz dzieci niepenosprawne bez wzgldu na wiek. 5.272) Miesiczn wysoko dochodu na osob w rodzinie studenta uprawniajcego do ubiegania si o stypendium socjalne ustala si na zasadach okrelonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o wiadczeniach rodzinnych, z uwzgldnieniem ust. 4, z zastrzeeniem, e do dochodu nie wlicza si: 1) dochodw, o ktrych mowa w ust. 4 pkt 3, jeeli student jest samodzielny finansowo; 2) wiadcze pomocy materialnej dla studentw i doktorantw, otrzymywanych na podstawie przepisw ustawy;

ww
266) 267)

W tym brzmieniu obowizuje do wejcia w ycie zmiany, o ktrej mowa w odnoniku 267. W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 127 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1; wejdzie w ycie z dniem 1 padziernika 2012 r. 268) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 128 lit. a ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. 269) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706 i Nr 221, poz. 1738, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842 i Nr 217, poz. 1427 oraz z 2011 r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622 i Nr 149, poz. 887. 270) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 222, poz. 1630, z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 105, poz. 720, Nr 109, poz. 747, Nr 192, poz. 1378 i Nr 200, poz. 1446, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 138, poz. 872 i 875, Nr 223, poz. 1456 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 97, poz. 800 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 50, poz. 301 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016 i Nr 205, poz. 1212. 271) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 128 lit. b ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. 272) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 128 lit. c ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1.

w. rcl

.go

Art. 179. 1. Stypendium socjalne ma prawo otrzymywa student znajdujcy si w trudnej sytuacji materialnej.

v.p l

Art. 178.266) 1. Stypendia ministra za osignicia w nauce i za wybitne osignicia sportowe przyznaje minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego na wniosek rady podstawowej jednostki organizacyjnej, a w przypadku uczelni nieposiadajcej podstawowej jednostki organizacyjnej oraz uczelni zawodowej na wniosek senatu uczelni, przedstawiony przez rektora tej uczelni.

Dziennik Ustaw

91

Poz. 572

3) stypendiw przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach: a) funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, b) niepodlegajcych zwrotowi rodkw pochodzcych z pomocy udzielanej przez pastwa czonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), c) umw midzynarodowych lub programw wykonawczych, sporzdzanych do tych umw albo midzynarodowych programw stypendialnych;

4) wiadcze pomocy materialnej dla uczniw otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty; 5) wiadcze, o ktrych mowa w art. 173a, 173b, 199a i art. 200 ust. 1.

6. Student jest samodzielny finansowo, jeeli on lub jego maonek spenia cznie nastpujce warunki: 1) posiada stae rdo dochodw w ostatnim roku podatkowym; 2) posiada stae rdo dochodw w roku biecym;

3)273) jego miesiczny dochd w okresach, o ktrych mowa w pkt 1 i 2, nie jest mniejszy ni 1,30 sumy kwot okrelonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wiadczeniach rodzinnych; 4) nie zoy owiadczenia o prowadzeniu wsplnego gospodarstwa domowego z rodzicami bd jednym z nich. 7.274) W przypadku gdy do ustalania wysokoci dochodu uprawniajcego studenta do ubiegania si o stypendium socjalne przyjmuje si dochd z prowadzenia gospodarstwa rolnego, dochd ten ustala si na podstawie powierzchni uytkw rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokoci przecitnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogaszanego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z pn. zm.275)). W przypadku uzyskiwania dochodw z gospodarstwa rolnego oraz dochodw pozarolniczych dochody te sumuje si. 8.276) W uzasadnionych przypadkach kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej albo odpowiednio komisja stypendialna lub odwoawcza komisja stypendialna, o ktrych mowa w art. 177, mog zada dorczenia opinii jednostki w systemie pomocy spoecznej odpowiedzialnej za ustalenie sytuacji dochodowej i majtkowej osb i rodzin, i uwzgldni j w postpowaniu. Art. 180. Stypendium specjalne dla osb niepenosprawnych moe otrzymywa student z tytuu niepenosprawnoci potwierdzonej orzeczeniem waciwego organu. Art. 181. 1.277) Stypendium rektora dla najlepszych studentw moe otrzymywa student, ktry uzyska za rok studiw wysok redni ocen lub posiada osignicia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we wspzawodnictwie midzynarodowym lub krajowym. 2.278) Stypendium ministra za osignicia w nauce moe by przyznane studentowi szczeglnie wyrniajcemu si w nauce oraz posiadajcemu osignicia naukowe, a stypendium ministra za wybitne osignicia sportowe studentowi, ktry osign wysoki wynik sportowy we wspzawodnictwie midzynarodowym lub krajowym i zaliczy kolejny rok studiw. 2.279) Stypendium ministra za wybitne osignicia moe by przyznane studentowi szczeglnie wyrniajcemu si w nauce lub posiadajcemu wybitne osignicia naukowe, artystyczne lub sportowe. 3. O przyznanie stypendiw, o ktrych mowa w ust. 1 i 2, student moe ubiega si nie wczeniej ni po zaliczeniu pierwszego roku studiw.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 128 lit. d ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 128 lit. e ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. 275) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475. 276) Dodany przez art. 1 pkt 128 lit. f ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. 277) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 129 lit. a ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. 278) W tym brzmieniu obowizuje do wejcia w ycie zmiany, o ktrej mowa w odnoniku 279. 279) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 129 lit. a ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1; wejdzie w ycie z dniem 1 padziernika 2012 r.
273) 274)

ww

w. rcl

.go

v.p l

Dziennik Ustaw

92

Poz. 572

5. (uchylony).281)

6.282) Student moe rwnoczenie otrzymywa stypendium rektora dla najlepszych studentw i stypendium ministra za wybitne osignicia. Otrzymanie tych stypendiw nie wyklucza prawa studenta do wiadcze pomocy materialnej oraz prawa do otrzymywania stypendium przyznawanego przez organy samorzdu terytorialnego oraz pracodawcw, a take pochodzcych ze rodkw funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Art. 182.283) 1. Student studiw stacjonarnych znajdujcy si w trudnej sytuacji materialnej moe otrzyma stypendium socjalne w zwikszonej wysokoci z tytuu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym ni dom studencki, jeeli codzienny dojazd z miejsca staego zamieszkania do uczelni uniemoliwiaby lub w znacznym stopniu utrudnia studiowanie. 2. Student studiw stacjonarnych w przypadku, o ktrym mowa w ust. 1, moe otrzyma stypendium socjalne w zwikszonej wysokoci rwnie z tytuu zamieszkania z niepracujcym maonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym ni dom studencki. Art. 183. 1. Zapomoga moe by przyznana studentowi, ktry z przyczyn losowych znalaz si przejciowo w trudnej sytuacji materialnej. 2. Student moe otrzyma zapomog, o ktrej mowa w ust. 1, dwa razy w roku akademickim.

Art. 184. 1.284) Student moe otrzymywa stypendia, o ktrych mowa w art. 173 ust. 1 pkt 13, w danym roku akademickim przez okres do dziesiciu miesicy, a gdy ostatni rok studiw trwa jeden semestr przez okres do piciu miesicy.

3.285) Stypendia, o ktrych mowa w art. 173, wypacane s co miesic.

3.286) Stypendia, o ktrych mowa w art. 173, wypacane s co miesic z wyjtkiem stypendium ministra za wybitne osignicia wypacanego jednorazowo, nie pniej ni do 15 grudnia danego roku. 4.287) Student studiujcy rwnoczenie na kilku kierunkach studiw moe otrzymywa stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osb niepenosprawnych, zapomog, stypendium rektora dla najlepszych studentw i stypendium ministra za wybitne osignicia tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiw. 5.287) Studentowi, ktry po ukoczeniu jednego kierunku studiw kontynuuje nauk na drugim kierunku studiw, nie przysuguj wiadczenia, o ktrych mowa w art. 173, chyba e kontynuuje on studia po ukoczeniu studiw pierwszego stopnia w celu uzyskania tytuu zawodowego magistra lub rwnorzdnego, jednake nie duej ni przez okres trzech lat. 6.287) czna miesiczna wysoko stypendiw, o ktrych mowa w art. 173 ust. 1 pkt 1 i 3, nie moe by wiksza ni 90% najniszego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.

ww
280) 281)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 129 lit. b ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. Przez art. 1 pkt 129 lit. c ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. 282) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 129 lit. d ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. 283) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 130 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. 284) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 131 lit. a ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. 285) Ze zmian wprowadzon przez art. 1 pkt 131 lit. b tiret pierwsze ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1; obowizuje do wejcia w ycie zmiany, o ktrej mowa w odnoniku 286. 286) Ze zmian wprowadzon przez art. 1 pkt 131 lit. b tiret drugie ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1; wejdzie w ycie z dniem 1 padziernika 2012 r. 287) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 131 lit. c ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1.

w. rcl

2.284) Stypendia, o ktrych mowa w art. 173 ust. 1 pkt 13, s przyznawane na semestr lub na rok akademicki, a stypendium ministra, o ktrym mowa w art. 173 ust. 1 pkt 4, na rok akademicki, z wyjtkiem przypadku gdy ostatni rok studiw, zgodnie z planem studiw, trwa jeden semestr.

.go

v.p l

4.280) O przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentw lub stypendium ministra za wybitne osignicia moe ubiega si rwnie student pierwszego roku studiw drugiego stopnia rozpocztych w terminie roku od ukoczenia studiw pierwszego stopnia, ktry speni kryteria okrelone odpowiednio w ust. 1 lub 2 na ostatnim roku studiw pierwszego stopnia.

Dziennik Ustaw

93

Poz. 572

7.288) Student jest obowizany do zoenia owiadczenia o niepobieraniu wiadcze pomocy materialnej na wicej ni jednym kierunku. Art. 185. 1. Pierwszestwo w przyznaniu miejsca w domu studenckim uczelni publicznej przysuguje studentowi tej uczelni, ktremu codzienny dojazd do uczelni uniemoliwiaby lub w znacznym stopniu utrudnia studiowanie i ktry znajduje si w trudnej sytuacji materialnej. 2. Pierwszestwo w przyznawaniu wyywienia w stowce studenckiej przysuguje studentowi, o ktrym mowa w ust. 1.

Art. 186. 1.289) Szczegowy regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypacania wiadcze pomocy materialnej dla studentw, o ktrych mowa w art. 173 ust. 1 pkt 13 i 8, w tym szczegowe kryteria i tryb udzielania wiadcze pomocy materialnej dla studentw, wzory wnioskw o przyznanie wiadcze pomocy materialnej, wzr owiadczenia o niepobieraniu wiadcze na innym kierunku studiw oraz sposb udokumentowania sytuacji materialnej studenta ustala rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorzdu studenckiego.

Art. 187.290) Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego okreli, w drodze rozporzdzenia, szczegowe warunki i tryb przyznawania oraz wypacania stypendiw ministra, o ktrych mowa w art. 173 ust. 1 pkt 4 i 5, maksymaln wysoko tego stypendium oraz wzr wniosku o przyznanie stypendium ministra, uwzgldniajc: 1) minimaln redni ocen uprawniajc do ubiegania si o stypendium ministra, biorc pod uwag oceny ze wszystkich lat studiw oraz zrnicowanie skali ocen w uczelni; 2) rodzaje osigni naukowych i aktywnoci naukowej, ktre brane s pod uwag przy ubieganiu si o stypendium ministra, takich jak praca w kole naukowym, publikacje, opracowania, referaty, udzia w konferencjach, praca naukowa, udzia w pracach naukowo-badawczych, wsppraca z innymi orodkami akademickimi lub naukowymi, nagrody i wyrnienia, studia na drugim kierunku studiw, indywidualny program studiw, praktyki, stae, potwierdzona znajomo jzykw obcych, olimpiady; 3) rodzaje osigni sportowych, ktre s brane pod uwag przy ubieganiu si o stypendium ministra za wybitne osignicia sportowe, w tym udzia w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach wiata, mistrzostwach Europy, uniwersjadach, akademickich mistrzostwach wiata, akademickich mistrzostwach Europy; 4) terminy przekazywania wnioskw;

5) sposb wypacania stypendium ministra, w tym w przypadku wczeniejszego ukoczenia studiw, a take podjcia studiw w innej uczelni. Art. 187.291) Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego okreli, w drodze rozporzdzenia, szczegowe warunki i tryb przyznawania oraz wypacania stypendium ministra za wybitne osignicia, liczb stypendiw i maksymaln wysoko stypendium oraz wzr wniosku o przyznanie stypendium ministra, uwzgldniajc rodzaje osigni naukowych oraz innych osigni studenta powiadczajcych ich wybitny poziom oraz sposb udokumentowania tych osigni. Art. 187a.292) Wybitnie uzdolnieni absolwenci studiw licencjackich i inynierskich oraz studenci po ukoczeniu trzeciego roku jednolitych studiw magisterskich, cznie nie wicej ni 100 osb, mog w drodze konkursu, realizowanego w ramach programu ministra waciwego do spraw nauki Diamentowy Grant, otrzyma rodki na badania naukowe, finansowane ze rodkw przewidzianych w budecie pastwa na nauk.

ww
288) 289)

Art. 188. 1.293) Studentowi przysuguje prawo do korzystania z 50% ulgi w opatach za przejazdy publicznymi rodkami komunikacji miejskiej. Osobom, ktre ukoczyy studia pierwszego stopnia, prawo to przysuguje do dnia 31 padziernika roku, w ktrym ukoczyy te studia.

Dodany przez art. 1 pkt 131 lit. d ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 132 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. 290) W tym brzmieniu obowizuje do wejcia w ycie zmiany, o ktrej mowa w odnoniku 291. 291) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 133 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1; wejdzie w ycie z dniem 1 padziernika 2012 r. 292) Dodany przez art. 1 pkt 134 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. 293) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 135 lit. a ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1.

w. rcl

.go

2. W nowo utworzonej uczelni regulamin, o ktrym mowa w ust. 1, ustala na okres roku rektor.

v.p l

Dziennik Ustaw

94

Poz. 572

1a.294) Jednostki samorzdu terytorialnego mog podj decyzj o przyznaniu ulgi w opatach za przejazdy publicznymi rodkami komunikacji miejskiej dla doktorantw. 2. Uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdw rodkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego okrelaj odrbne przepisy.

Art. 188a.295) 1. Podrczniki akademickie mog by dofinansowywane z budetu pastwa z czci, ktrej dysponentem jest minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego.

2. W przypadku gdy ustawa budetowa ustali dotacje przedmiotowe do podrcznikw akademickich, minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego, w porozumieniu z ministrem waciwym do spraw finansw publicznych, ustala, w drodze rozporzdzenia, stawki oraz okrela szczegowy sposb oraz tryb udzielania i rozliczania dotacji, majc na wzgldzie uatwienie studentom dostpu do materiaw dydaktycznych. Art. 189. 1. Student jest obowizany postpowa zgodnie z treci lubowania i regulaminem studiw. 2. Student jest obowizany w szczeglnoci do:

1) uczestniczenia w zajciach dydaktycznych i organizacyjnych zgodnie z regulaminem studiw;

2) skadania egzaminw, odbywania praktyk i speniania innych wymogw przewidzianych w planie studiw; 3) przestrzegania przepisw obowizujcych w uczelni.

Art. 190. 1. Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej skrela studenta z listy studentw, w przypadku: 1) niepodjcia studiw; 2) rezygnacji ze studiw;

3) niezoenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego; 4) ukarania kar dyscyplinarn wydalenia z uczelni.

2. Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej moe skreli studenta z listy studentw, w przypadku: 1) stwierdzenia braku postpw w nauce;

2) nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w okrelonym terminie; 3) niewniesienia opat zwizanych z odbywaniem studiw.

3. Od decyzji, o ktrych mowa w ust. 1 i 2, przysuguje odwoanie do rektora. Decyzja rektora jest ostateczna. Art. 191. Student ostatniego roku studiw drugiego stopnia lub jednolitych studiw magisterskich moe na zasadach okrelonych w statucie uczelni odbywa sta przygotowujcy do podjcia obowizkw nauczyciela akademickiego i otrzymywa, ze rodkw wasnych uczelni, stypendium na zasadach okrelonych w statucie. Art. 191a.296) 1. Dyplom wydany przez uprawnion uczelni dziaajc w systemie szkolnictwa wyszego pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej, pastwa czonkowskiego Organizacji Wsppracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub pastwa czonkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, potwierdzajcy ukoczenie: 1) trzyletnich studiw lub studiw pierwszego stopnia trwajcych co najmniej trzy lata potwierdza w Rzeczypospolitej Polskiej posiadanie wyszego wyksztacenia na poziomie studiw pierwszego stopnia; 2) studiw drugiego stopnia potwierdza w Rzeczypospolitej Polskiej posiadanie wyszego wyksztacenia na poziomie studiw drugiego stopnia; 3) co najmniej czteroletnich studiw jednolitych potwierdza w Rzeczypospolitej Polskiej posiadanie wyszego wyksztacenia na poziomie studiw drugiego stopnia, jeeli jest uwaany za rwnorzdny dyplomowi ukoczenia studiw drugiego stopnia w kraju wydania.

ww
294) 295)

Dodany przez art. 1 pkt 135 lit. b ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. Dodany przez art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzajce ustaw o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 178, poz. 1061), ktra wesza w ycie z dniem 1 stycznia 2010 r. 296) Dodany przez art. 1 pkt 136 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1.

w. rcl

.go

v.p l

Dziennik Ustaw

95

Poz. 572

3. Jeeli dyplom potwierdzajcy ukoczenie studiw wyszych za granic daje prawo do kontynuacji ksztacenia lub otwarcia przewodu doktorskiego w pastwie, w ktrego systemie szkolnictwa wyszego dziaa uczelnia, ktra ten dyplom wydaa, uprawnia on rwnie do kontynuacji ksztacenia odpowiednio: 1) na studiach drugiego stopnia w polskiej uczelni lub studiach podyplomowych w polskiej uczelni, instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk lub instytucie badawczym albo

2) na studiach trzeciego stopnia w polskiej uczelni, studiach doktoranckich w jednostce naukowej lub do otwarcia przewodu doktorskiego w polskiej uczelni lub jednostce naukowej.

1) na studiach drugiego stopnia w polskiej uczelni lub studiach podyplomowych w polskiej uczelni, instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk lub instytucie badawczym albo 2) na studiach trzeciego stopnia w polskiej uczelni, studiach doktoranckich w jednostce naukowej lub do otwarcia przewodu doktorskiego w polskiej uczelni lub jednostce naukowej. 5. Dyplomy potwierdzajce ukoczenie studiw wyszych za granic nie nadaj w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnie, o ktrych mowa w ust. 14, jeeli: 1) instytucje, ktre je wyday lub instytucje, w ktrych prowadzone byo ksztacenie:

b) nie dziaaj w systemie szkolnictwa wyszego adnego pastwa lub

2) program studiw wyszych albo jego cz bya realizowana niezgodnie z przepisami pastwa, na ktrego terenie byo prowadzone ksztacenie. 6. W przypadku wtpliwoci dotyczcych waciwoci dyplomu lub statusu uczelni zagranicznej, o ktrych mowa w ust. 15, na wniosek zainteresowanego podmiotu minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego lub upowaniony przez niego podmiot wydaj w tym przedmiocie opini lub zawiadczenie. Przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postpowania administracyjnego stosuje si odpowiednio, z tym e termin, o ktrym mowa w art. 217 3 tej ustawy, wynosi dwadziecia jeden dni. 7. Dyplom ukoczenia studiw wyszych lub tytu zawodowy uzyskany za granic mog by uznane za rwnowane odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytuowi zawodowemu na podstawie umowy midzynarodowej okrelajcej rwnowano, a w przypadku jej braku w drodze nostryfikacji. 8. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego okreli, w drodze rozporzdzenia: 1) tryb nostryfikacji,

ww

2) organy przeprowadzajce postpowanie nostryfikacyjne, 3) rodzaje dokumentw, ktre powinny by doczone do poda o nostryfikacj dyplomu ukoczenia studiw, 4) terminy, w ktrych naley przeprowadzi postpowanie nostryfikacyjne, 5) warunki ustalania odpatnoci za przeprowadzenie postpowania nostryfikacyjnego, uwzgldniajc moliwo obniania lub zwalniania z opat oraz sposb wnoszenia opat,

6) wzr zawiadczenia wydawanego po przeprowadzeniu postpowania nostryfikacyjnego uwzgldniajc konieczno zapewnienia sprawnego przeprowadzania postpowa oraz przejrzyste zasady ich prowadzenia.

w. rcl

a) w rozumieniu prawa wewntrznego pastw, w ktrych systemach szkolnictwa wyszego dziaaj te instytucje, nie byy akredytowanymi uczelniami w dniu wydania dyplomu lub realizoway program studiw nieposiadajcy akredytacji w dniu wydania dyplomu lub

.go

4. Jeeli dyplom potwierdzajcy ukoczenie studiw wyszych prowadzonych wsplnie przez uczelnie zagraniczne daje prawo do kontynuacji ksztacenia lub otwarcia przewodu doktorskiego przynajmniej w jednym pastwie, w ktrego systemie szkolnictwa wyszego byo prowadzone ksztacenie, uprawnia on rwnie do kontynuacji ksztacenia odpowiednio:

v.p l

2. Przepis ust. 1 stosuje si odpowiednio do dyplomw potwierdzajcych ukoczenie studiw wyszych prowadzonych wsplnie przez uczelnie dziaajce w systemach szkolnictwa wyszego pastw czonkowskich Unii Europejskiej, pastw czonkowskich Organizacji Wsppracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub pastw czonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Dziennik Ustaw

96

Poz. 572

10. Zasady uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pastwach czonkowskich Unii Europejskiej okrelaj odrbne przepisy. Art. 192. 1. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego okreli, w drodze rozporzdzenia, sposb prowadzenia przez uczelnie dokumentacji przebiegu studiw, dokonywania sprostowa i wydawania duplikatw, legalizacji dokumentw przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranic oraz wysoko i sposb pobierania opaty za wykonywanie tych czynnoci, a take za wydanie indeksu, legitymacji studenckiej, dyplomu i dokumentw stwierdzajcych ukoczenie studiw, w tym: 1) sposb prowadzenia teczki akt osobowych studenta, 2) sposb prowadzenia albumu studenta i ksigi dyplomw, 3) wzr indeksu i legitymacji studenckiej,

4) obowizek i sposb dokumentowania przebiegu studiw,

5) sposb sporzdzania i wydawania duplikatw dokumentw,

6) sposb dokonywania sprostowa dokumentw oraz zmian danych osobowych studenta lub absolwenta w dokumentach prowadzonych i wydawanych przez uczelnie, 7) tryb i sposb legalizacji dokumentw,

8) sposb przechowywania i zasady wydawania dokumentw,

10)297) sposb postpowania z dokumentacj przebiegu studiw oraz zasady wydawania dokumentw stwierdzajcych ukoczenie studiw w przypadku likwidacji uczelni uwzgldniajc konieczno zapewnienia prawidowego tworzenia i gromadzenia dokumentacji niezbdnej dla przebiegu studiw i kontroli procesu dydaktycznego. 2. (uchylony).298) 3. (uchylony).298) 4. (uchylony).298)

Art. 192a.299) W przypadku likwidacji uczelni jej likwidator przekazuje dokumentacj przebiegu studiw do waciwego miejscowo archiwum pastwowego. Koszty przechowywania dokumentacji pokrywa si z majtku likwidowanej uczelni. Art. 193. Organ waciwy, w drodze decyzji, stwierdza niewano postpowania w sprawie nadania tytuu zawodowego, jeeli w pracy stanowicej podstaw nadania tytuu zawodowego osoba ubiegajca si o ten tytu przypisaa sobie autorstwo istotnego fragmentu lub innych elementw cudzego utworu lub ustalenia naukowego. Art. 194.300) Przepisw art. 172187 oraz art. 191 nie stosuje si do studentw bdcych kandydatami na onierzy zawodowych, bdcych onierzami zawodowymi oraz funkcjonariuszami sub pastwowych.

ww
297) 298)

Dodany przez art. 1 pkt 137 lit. a ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. Przez art. 1 pkt 137 lit. b ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. 299) Dodany przez art. 1 pkt 138 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. 300) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 139 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1.

w. rcl

9) wysoko opat za legalizacj dokumentw, wydanie dyplomu, wydanie odpisw w jzykach obcych, wiadectwa, indeksu, legitymacji studenckiej oraz za wydanie duplikatw tych dokumentw,

.go

v.p l

9. Osoba, ktrej tytu zawodowy na podstawie umowy midzynarodowej lub w drodze przeprowadzonego postpowania nostryfikacyjnego zosta uznany za rwnowany polskiemu tytuowi zawodowemu, moe posugiwa si odpowiednim polskim tytuem zawodowym.

Dziennik Ustaw

97 Rozdzia 3 Studia doktoranckie

Poz. 572

Art. 195. 1.301) Jednostki organizacyjne uczelni oraz jednostki naukowe posiadajce uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego albo co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora mog prowadzi studia doktoranckie w zakresie dyscyplin odpowiadajcych tym uprawnieniom.

2.301) Studia doktoranckie mog by studiami rodowiskowymi, prowadzonymi przez jednostki organizacyjne uczelni oraz jednostki naukowe. Zadania poszczeglnych jednostek oraz sposb finansowania studiw doktoranckich okrelaj umowy zawarte midzy tymi jednostkami. 3.301) Przepisy art. 164 stosuje si odpowiednio do doktorantw i studiw doktoranckich prowadzonych w jednostkach organizacyjnych uczelni oraz jednostkach naukowych. 4. Studia doktoranckie s prowadzone jako studia stacjonarne lub niestacjonarne.

5. Wicej ni poowa programu stacjonarnych studiw doktoranckich wymaga obecnoci uczestnikw tych studiw w prowadzcej je jednostce organizacyjnej i jest realizowana w formie zaj dydaktycznych i pracy naukowej wymagajcych bezporedniego udziau nauczycieli akademickich lub opiekunw naukowych i doktorantw. Organizacja niestacjonarnych studiw doktoranckich zapewnia moliwo odbywania studiw doktoranckich osobom zatrudnionym w ramach stosunku pracy. 6.302) Studia doktoranckie w uczelni s tworzone przez rektora na wniosek rady jednostki organizacyjnej, a w jednostkach naukowych przez dyrektora jednostki na wniosek rady naukowej jednostki naukowej. 7.302) Nadzr merytoryczny nad studiami doktoranckimi sprawuje rada jednostki organizacyjnej uczelni albo rada naukowa jednostki naukowej prowadzcej te studia. 8.302) Stacjonarne studia doktoranckie w uczelniach publicznych oraz w publicznych jednostkach naukowych s bezpatne. 9.302) Niestacjonarne studia doktoranckie mog by odpatne. Wysoko opat nieprzekraczajc kosztw ksztacenia ustala rektor uczelni lub dyrektor jednostki naukowej, w ktrej s prowadzone te studia. 10.303) Warunki odpatnoci za studia doktoranckie okrela umowa zawarta, w formie pisemnej, midzy uczelni lub jednostk naukow a doktorantem. Art. 196.304) 1. Do studiowania na studiach doktoranckich moe by dopuszczona osoba, ktra posiada tytu zawodowy magistra lub rwnorzdny. 2. Rekrutacja na bezpatne studia doktoranckie odbywa si w drodze konkursu. Warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie oraz ich formy okrela w uczelni senat, a w jednostce naukowej rada naukowa jednostki. Przepis art. 169 ust. 5 stosuje si odpowiednio. Uchwa podaje si do publicznej wiadomoci nie pniej ni do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego, w ktrym rozpoczyna si rok akademicki, ktrego uchwaa dotyczy. 3. Rekrutacj przeprowadzaj komisje rekrutacyjne powoane przez kierownika jednostki organizacyjnej uczelni lub dyrektora jednostki naukowej. Komisje rekrutacyjne podejmuj decyzje w sprawach przyjcia na studia doktoranckie. 4. Od decyzji komisji rekrutacyjnej suy odwoanie, w terminie czternastu dni od dnia dorczenia decyzji, odpowiednio do rektora lub dyrektora jednostki naukowej. Podstaw odwoania moe by jedynie wskazanie naruszenia warunkw i trybu rekrutacji na studia doktoranckie, o ktrych mowa w ust. 2. Decyzja rektora lub dyrektora jednostki naukowej jest ostateczna. 5. Wyniki postpowania rekrutacyjnego s jawne.

ww
301) 302)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 140 lit. a ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 140 lit. b ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. 303) Dodany przez art. 1 pkt 140 lit. c ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. 304) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 141 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1.

w. rcl

.go

v.p l

Dziennik Ustaw

98

Poz. 572

Art. 196a.305) Osoba przyjta na studia doktoranckie nabywa prawa doktoranta z chwil zoenia lubowania, ktrego tre okrela statut uczelni albo jednostki naukowej. Art. 197. 1. Doktorant jest obowizany postpowa zgodnie z treci lubowania i regulaminem studiw doktoranckich. Przepis art. 189 ust. 2 stosuje si odpowiednio.

2. Do podstawowych obowizkw doktorantw, poza obowizkami okrelonymi zgodnie z ust. 1, naley realizowanie programu studiw doktoranckich oraz prowadzenie bada naukowych i skadanie sprawozda z ich przebiegu. 3.306) Uczestnicy studiw doktoranckich prowadzonych w uczelni maj take obowizek odbywania praktyk zawodowych w formie prowadzenia zaj dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu. Maksymalny wymiar zaj dydaktycznych prowadzonych przez doktorantw nie moe przekracza dziewidziesiciu godzin rocznie. 4.306) Doktoranci, ktrzy nie wywizuj si z obowizkw, o ktrych mowa w ust. 1 i 2, mog zosta skreleni z listy uczestnikw studiw doktoranckich. Decyzj o skreleniu podejmuje kierownik studiw. 5.306) Od decyzji, o ktrej mowa w ust. 4, suy odwoanie odpowiednio do rektora albo dyrektora jednostki naukowej prowadzcej studia. Decyzja rektora albo dyrektora jednostki jest ostateczna. Art. 198. 1. Doktoranci maj prawo do przerw wypoczynkowych w wymiarze nieprzekraczajcym omiu tygodni w cigu roku, ktre powinny by wykorzystane w okresie wolnym od zaj dydaktycznych. 2. Doktoranci maj prawo do ubezpieczenia spoecznego i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach okrelonych w odrbnych przepisach. 3. Doktorantowi, po uzyskaniu stopnia doktora, okres odbywania studiw doktoranckich, nie duszy ni cztery lata, zalicza si do okresu pracy, od ktrego zale uprawnienia pracownicze. 4. Doktorantowi, po uzyskaniu stopnia doktora, do okresu, o ktrym mowa w ust. 3, zalicza si rwnie okres odbywania stacjonarnych studiw doktoranckich, jeeli zostay one przerwane z powodu podjcia zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego w instytucjach naukowych. Art. 199.307) 1. Doktorant moe otrzyma pomoc materialn w formie: 1) stypendium socjalnego; 2) zapomogi;

3) stypendium dla najlepszych doktorantw;

4) stypendium specjalnego dla osb niepenosprawnych; 5) stypendium ministra za wybitne osignicia.

ww
305) 306)

2. wiadczenia, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 14, przyznaje si ze rodkw funduszu pomocy materialnej dla studentw i doktorantw, o ktrym mowa w art. 103, na zasadach okrelonych przez rektora w uzgodnieniu z uczelnianym organem samorzdu doktorantw. 3.308) W przypadku studiw doktoranckich prowadzonych w jednostce naukowej wiadczenia, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 14, przyznaje si ze rodkw funduszu pomocy materialnej dla doktorantw, o ktrej mowa w art. 103, na zasadach okrelonych przez dyrektora jednostki w uzgodnieniu z samorzdem doktorantw.

Dodany przez art. 1 pkt 142 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 143 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. 307) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 144 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. 308) Wejdzie w ycie z dniem 1 padziernika 2012 r.

w. rcl

.go

v.p l

6. Organizacj i tok studiw doktoranckich w zakresie nieuregulowanym w ustawie oraz w odrbnych przepisach okrela regulamin studiw doktoranckich. Regulamin uchwala w uczelni senat, a w jednostce naukowej rada naukowa, co najmniej na pi miesicy przed rozpoczciem zaj. Do uchwalania regulaminu stosuje si odpowiednio przepisy art. 161 i 162.

Dziennik Ustaw

99

Poz. 572

4. Do przyznawania wiadcze, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 14, stosuje si odpowiednio przepisy o pomocy materialnej dla studentw, z wyczeniem art. 174 ust. 4 oraz z zastrzeeniem ust. 5. 5. Stypendium, o ktrym mowa w ust. 1 pkt 3, moe by przyznane:

1) na pierwszym roku studiw doktoranckich doktorantowi, ktry osign bardzo dobre wyniki w postpowaniu rekrutacyjnym; 2) na drugim roku i kolejnych latach studiw doktoranckich doktorantowi, ktry w roku akademickim poprzedzajcym przyznanie stypendium speni cznie nastpujce warunki: a) uzyska bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminw objtych programem studiw doktoranckich, b) wykaza si postpami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej,

c) podczas studiw doktoranckich prowadzonych przez uczelni wykaza si szczeglnym zaangaowaniem w pracy dydaktycznej.

Art. 199b.309) Stypendia naukowe dla doktorantw mog by przyznawane przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebdce pastwowymi ani samorzdowymi osobami prawnymi na zasadach okrelonych w art. 173b. Art. 199c.310) 1. Stypendia ministra za wybitne osignicia s przyznawane doktorantom przez ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego na wniosek rektora uczelni zaopiniowany przez rad podstawowej jednostki organizacyjnej, a w przypadku uczelni nieposiadajcej podstawowej jednostki organizacyjnej przez senat uczelni. 2. Wniosek o przyznanie stypendium, o ktrym mowa w ust. 1, dla doktorantw uczelni wojskowych, sub pastwowych, artystycznych, medycznych oraz morskich wymaga opinii odpowiednio ministra wskazanego w art. 33 ust. 2.

Art. 200. 1. Uczestnik stacjonarnych studiw doktoranckich moe otrzymywa stypendium doktoranckie. 2. Minimalne stypendium, o ktrym mowa w ust. 1, nie moe by nisze ni 60% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich. 3.311) Decyzj o przyznaniu stypendium doktoranckiego, okresie jego pobierania oraz wysokoci podejmuje w uczelni rektor, a w jednostce naukowej jej dyrektor. 4. (uchylony).312)

5.313) Stypendia, o ktrych mowa w ust. 1, w uczelni publicznej s finansowane w szczeglnoci w ramach rodkw, o ktrych mowa w art. 98 ust. 1, a w jednostkach naukowych w szczeglnoci w ramach rodkw przewidzianych na rozwj kadr naukowych w przepisach o finansowaniu nauki. Art. 200a.314) 1. Zwikszenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakociowej, o ktrej mowa w art. 94b ust. 1 pkt 5, przysuguje doktorantom wyrniajcym si w pracy naukowej i dydaktycznej. Tryb przyznawania zwikszenia stypendium doktoranckiego okrela regulamin okrelony przez rektora po uzyskaniu opinii waciwego organu samorzdu doktorantw, z uwzgldnieniem zasady, e uprawnienie do otrzymywania tego stypendium przysuguje nie wicej ni 30% najlepszych doktorantw na poszczeglnych latach studiw doktoranckich.
Dodany przez art. 1 pkt 5 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 60. Dodany przez art. 1 pkt 145 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1; wejdzie w ycie z dniem 1 padziernika 2012 r. 311) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 146 lit. a ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. 312) Przez art. 2 ustawy z dnia 5 marca 2010 r. zmieniajcej ustaw o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustaw Prawo o szkolnictwie wyszym (Dz. U. Nr 57, poz. 359), ktra wesza w ycie z dniem 23 kwietnia 2010 r. 313) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 146 lit. b ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. 314) Dodany przez art. 1 pkt 147 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1; wszed w ycie z dniem 1 stycznia 2012 r.
309) 310)

ww

w. rcl

3. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego okreli, w drodze rozporzdzenia, szczegowe warunki i tryb przyznawania oraz wypacania stypendium ministra za wybitne osignicia, liczb stypendiw i maksymaln wysoko stypendium oraz wzr wniosku o przyznanie stypendium ministra, uwzgldniajc rodzaje osigni naukowych oraz innych osigni doktoranta powiadczajcych ich wybitny poziom oraz sposb udokumentowania tych osigni.

.go

Art. 199a.309) Jednostki samorzdu terytorialnego mog przyznawa pomoc materialn dla doktorantw na zasadach okrelonych w art. 173a.

v.p l

Dziennik Ustaw

100

Poz. 572

Art. 201.315) 1. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego okreli, w drodze rozporzdzenia, warunki i tryb organizowania, prowadzenia i odbywania studiw doktoranckich, przyznawania stypendiw doktoranckich oraz zwikszania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zada projakociowych, a take minimaln wysoko kwoty zwikszenia stypendium doktoranckiego, uwzgldniajc: 1) czas trwania studiw i moliwo przeduania go, w tym prawo do dodatkowego przeduenia okresu odbywania studiw doktoranckich o czas trwania urlopu macierzyskiego, okrelonego w odrbnych przepisach, majc na uwadze potrzeb prawidowego przygotowania do przeprowadzenia przewodu doktorskiego; 2) szczegowe uprawnienia organu tworzcego studia doktoranckie, rady jednostki organizacyjnej i kierownika studiw doktoranckich, uwzgldniajc potrzeb zapewnienia sprawnego przebiegu studiw i wysokiej jakoci ksztacenia;

4) wzr legitymacji doktoranta;

5) wysoko opat za wydanie legitymacji, nie wysz ni koszty wydania dokumentu; 6) tryb i okresy przyznawania stypendiw doktoranckich.

2. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego okreli, w drodze rozporzdzenia:

1) reguy ksztacenia na studiach doktoranckich, uwzgldniajc efekty ksztacenia i warunki ich uzyskania,

3) wymiar praktyk, w tym realizowanych w formie zaj dydaktycznych na studiach doktoranckich prowadzonych w uczelni, 4) wymagania dla poszczeglnych form studiw doktoranckich

majc na uwadze konieczno zapewnienia najwyszej jakoci ksztacenia, prowadzcego do uzyskania kwalifikacji trzeciego stopnia, okrelonych w art. 2 ust. 1 pkt 18h. Rozdzia 4

Art. 202. 1. Studenci studiw pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiw magisterskich prowadzonych przez uczelni tworz samorzd studencki. 2. Organy samorzdu studenckiego s wycznym reprezentantem ogu studentw uczelni. 3. Samorzd studencki dziaa na podstawie ustawy i uchwalonego przez uczelniany organ uchwaodawczy samorzdu regulaminu, okrelajcego zasady organizacji i tryb dziaania samorzdu, w tym rodzaje organw kolegialnych i jednoosobowych, sposb ich wyaniania oraz kompetencje. Samorzd studencki dziaa zgodnie ze statutem uczelni.

ww
315)

4. Regulamin samorzdu studenckiego wchodzi w ycie po stwierdzeniu przez senat uczelni jego zgodnoci z ustaw i statutem uczelni. Pierwszy regulamin samorzdu studenckiego w nowo utworzonej uczelni uchwala senat uczelni na wniosek organu wskazanego w statucie, o ktrym mowa w art. 203 ust. 4.

5. Samorzd studencki prowadzi na terenie uczelni dziaalno w zakresie spraw studenckich, w tym socjalno-bytowych i kulturalnych studentw.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 148 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1.

w. rcl
Samorzd i organizacje studenckie

2) zajcia fakultatywne rozwijajce umiejtnoci dydaktyczne lub zawodowe, minimalny wymiar zaj oraz liczb punktw ECTS,

.go

3) wymg sprawowania opieki naukowej i prowadzenia zaj dydaktycznych przez pracownikw posiadajcych aktualny dorobek naukowy, opublikowany w okresie ostatnich piciu lat;

v.p l

2. Doktorantowi znajdujcemu si w grupie 30% najlepszych doktorantw, ktremu nie przyznano stypendium doktoranckiego, przyznaje si rodki finansowe w wysokoci kwoty zwikszenia stypendium, o ktrym mowa w ust. 1. Zwikszenie to staje si stypendium doktoranckim.

Dziennik Ustaw

101

Poz. 572

5a.316) Uczelniane samorzdy studentw s obowizane do opracowania i promowania kodeksu etyki studenta. 6. Organy samorzdu studenckiego decyduj w sprawach rozdziau rodkw finansowych przeznaczonych przez organy uczelni na cele studenckie. Organy samorzdu studenckiego przedstawiaj organom uczelni sprawozdanie z rozdziau rodkw finansowych i rozliczenie tych rodkw nie rzadziej ni raz w roku akademickim. 7. Rektor uchyla uchwa organu samorzdu studenckiego niezgodn z przepisami prawa, statutem uczelni, regulaminem studiw lub regulaminem samorzdu. 8. Uczelnia zapewnia rodki materialne niezbdne do funkcjonowania organw samorzdu studenckiego.

Art. 203. 1. Przedstawiciele uczelnianych samorzdw studenckich tworz Parlament Studentw Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej Parlamentem Studentw, reprezentujcy og studentw w kraju.

3. Najwyszym organem Parlamentu Studentw jest zjazd delegatw reprezentujcych samorzdy studenckie z poszczeglnych uczelni, zwany dalej zjazdem delegatw. 4. Zasady organizacji i tryb dziaania Parlamentu Studentw, w tym rodzaje organw kolegialnych i jednoosobowych, sposb ich wyaniania oraz kompetencje, okrela statut uchwalony przez zjazd delegatw. Statut wchodzi w ycie po stwierdzeniu przez ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego jego zgodnoci z przepisami prawa. 5. Przepis ust. 4 stosuje si odpowiednio do zmian statutu Parlamentu Studentw.

Art. 203a.318) 1. Parlament Studentw ma osobowo prawn.

2. Do Parlamentu Studentw stosuje si odpowiednio przepisy art. 10 ust. 1 i 2, art. 11, art. 25, art. 29, art. 3335 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, z zachowaniem przepisw niniejszej ustawy. 3. Organem nadzorujcym Parlament Studentw jest minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego. 4. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego przekazuje Parlamentowi Studentw rodki finansowe niezbdne do jego funkcjonowania, w tym na zadania wynikajce z przepisw art. 170 ust. 3, w formie dotacji. Art. 204. 1. Studenci maj prawo zrzeszania si w uczelnianych organizacjach studenckich, w szczeglnoci w koach naukowych oraz zespoach artystycznych i sportowych, na zasadach okrelonych w ustawie. 2. Uczelniane organizacje studenckie, a take dziaajce w uczelni stowarzyszenia zrzeszajce wycznie studentw lub studentw i nauczycieli akademickich, maj prawo wystpowania z wnioskami do organw uczelni lub do organw samorzdu studenckiego w sprawach dotyczcych studentw uczelni.

ww
316) 317)

3. Organy uczelni mog przeznacza rodki materialne dla uczelnianych organizacji studenckich i stowarzysze, o ktrych mowa w ust. 2. Organizacje te przedstawiaj wadzom uczelni sprawozdanie i rozliczenie z otrzymanych rodkw nie rzadziej ni raz w semestrze.

Art. 205. 1. Uczelniane organizacje studenckie podlegaj rejestracji, z wyczeniem organizacji studenckich dziaajcych na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. Rejestr uczelnianych organizacji studenckich jest jawny.

Dodany przez art. 1 pkt 149 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. Przez art. 1 pkt 150 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. 318) Dodany przez art. 1 pkt 151 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1.

w. rcl

6. (uchylony).317)

.go

2. Parlament Studentw ma prawo do wyraania opinii i przedstawiania wnioskw w sprawach dotyczcych ogu studentw, w tym do opiniowania aktw normatywnych dotyczcych studentw. Projekty aktw normatywnych przedkada Parlamentowi Studentw minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego. Termin wyraenia opinii w sprawie projektu aktu normatywnego wynosi miesic od daty jego przedoenia.

v.p l

Dziennik Ustaw

102

Poz. 572

2. Organem rejestrujcym i prowadzcym rejestr uczelnianych organizacji studenckich jest rektor. Od decyzji rektora w sprawie rejestracji przysuguje odwoanie do ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego. 3. Warunkiem rejestracji uczelnianej organizacji studenckiej jest zgodno jej statutu (regulaminu, deklaracji zaoycielskiej) z przepisami prawa i statutem uczelni. 4. Rektor uchyla uchwa organu uczelnianej organizacji studenckiej niezgodn z przepisami prawa, statutem uczelni lub statutem (regulaminem, deklaracj zaoycielsk) tej organizacji.

5. Senat uczelni, na wniosek rektora, rozwizuje uczelnian organizacj studenck, jeeli w jej dziaalnoci raco lub uporczywie s naruszane przepisy ustawowe, statut uczelni lub statut (regulamin, deklaracja zaoycielska) organizacji. Art. 206. 1. Samorzd studencki, w tym Parlament Studentw, lub stowarzyszenie o zasigu oglnokrajowym, zrzeszajce wycznie studentw, moe dla poparcia swoich da, gdy s one przedmiotem sporu zbiorowego i dotycz istotnych spraw lub interesw studentw podj akcj protestacyjn, nienaruszajc przepisw obowizujcych w uczelni. 2. Decyzj o przeprowadzeniu akcji protestacyjnej i jej formie podejmuje bezwzgldn wikszoci gosw, odpowiednio do jej zasigu, organ samorzdu studenckiego lub stowarzyszenia, o ktrym mowa w ust. 1. O decyzji tej waciwy organ zawiadamia rektora lub kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej nie pniej ni trzy dni przed rozpoczciem akcji protestacyjnej.

3. Strajk studencki (powstrzymywanie si od uczszczania na zajcia z moliwoci pozostania w uczelni) moe by podjty wycznie przez samorzd studencki lub stowarzyszenie, o ktrym mowa w ust. 1, jeeli wczeniejsze negocjacje z rektorem lub inne ni strajk formy akcji protestacyjnej nie doprowadziy do rozwizania konfliktu. 4. Udzia w strajku lub innej akcji protestacyjnej jest dobrowolny i nie stanowi naruszenia obowizkw studenta, jeeli strajk lub inna akcja protestacyjna zostay zorganizowane zgodnie z ustaw. 5. Organizator strajku lub innej akcji protestacyjnej jest obowizany zapewni taki ich przebieg, aby nie zagraay zdrowiu lub yciu ludzkiemu, mieniu uczelni lub innych osb, ani nie naruszay praw pracownikw uczelni, a take studentw niebiorcych udziau w protecie. 6. Przepisw ust. 15 nie stosuje si do uczelni wojskowych oraz uczelni sub pastwowych. Art. 207. 1.319) Do decyzji, o ktrych mowa w art. 169 ust. 10 i 11 oraz art. 196 ust. 3, decyzji podjtych przez organy uczelni, kierownika studiw doktoranckich lub dyrektora jednostki naukowej w indywidualnych sprawach studentw i doktorantw, a take w sprawach nadzoru nad dziaalnoci uczelnianych organizacji studenckich oraz samorzdu studenckiego i doktoranckiego, stosuje si odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postpowania administracyjnego oraz przepisy o zaskaraniu decyzji do sdu administracyjnego. 2. Decyzje wydawane przez rektora w pierwszej instancji s ostateczne. W takim przypadku stosuje si odpowiednio art. 127 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postpowania administracyjnego. 3. Organem waciwym do wznowienia postpowania w sprawie nadania tytuu zawodowego i wydania dyplomu oraz do stwierdzenia niewanoci decyzji o nadaniu tytuu zawodowego i wydaniu dyplomu jest rektor uczelni. 4. Przepis ust. 1 stosuje si take do decyzji podjtych przez komisj stypendialn i odwoawcz komisj stypendialn, o ktrych mowa w art. 175 ust. 3 i art. 176 ust. 3. Rozdzia 5

ww
319) 320)

Art. 208. 1.320) Uczestnicy studiw doktoranckich prowadzonych w uczelni lub jednostce naukowej tworz samorzd doktorantw. 1a.321) Uczelniane samorzdy doktorantw s obowizane do opracowania i promowania kodeksu etyki doktoranta. 2. Do samorzdu doktorantw stosuje si odpowiednio przepisy art. 202 ust. 28, art. 206 i art. 207.

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 152 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 153 lit. a ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. 321) Dodany przez art. 1 pkt 153 lit. b ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1.

w. rcl
Samorzd i organizacje doktorantw

.go

v.p l

Dziennik Ustaw

103

Poz. 572

Art. 209.322) 1. Przedstawiciele samorzdw doktorantw w uczelniach i jednostkach naukowych tworz Krajow Reprezentacj Doktorantw. 2. Krajowa Reprezentacja Doktorantw ma osobowo prawn.

3. Krajowa Reprezentacja Doktorantw ma prawo do wyraania opinii i przedstawiania wnioskw w sprawach dotyczcych ogu doktorantw, w tym do opiniowania aktw normatywnych dotyczcych doktorantw. Projekty aktw normatywnych przedkada Krajowej Reprezentacji Doktorantw minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego. Termin wyraenia opinii w sprawie projektu aktu normatywnego wynosi miesic od dnia jego przedoenia. 4. Najwyszym organem Krajowej Reprezentacji Doktorantw jest zjazd delegatw.

5. Do Krajowej Reprezentacji Doktorantw stosuje si odpowiednio przepisy art. 203 ust. 4 i 5 i art. 203a ust. 2 i 3.

6.323) Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego przekazuje Krajowej Reprezentacji Doktorantw rodki finansowe niezbdne do jej funkcjonowania, w formie dotacji.

Art. 210. 1. Doktoranci maj prawo zrzeszania si w uczelnianych organizacjach doktorantw, w szczeglnoci w koach naukowych oraz zespoach artystycznych i sportowych, na zasadach okrelonych w ustawie. 2. Do uczelnianych organizacji doktorantw oraz stowarzysze, ktre nie zrzeszaj innych czonkw oprcz doktorantw, studentw i pracownikw uczelni, stosuje si odpowiednio przepisy art. 204 ust. 2 i 3, art. 205207. Rozdzia 6

Odpowiedzialno dyscyplinarna studentw

2. Za ten sam czyn student nie moe by ukarany jednoczenie przez sd koleeski i komisj dyscyplinarn. Art. 212. Karami dyscyplinarnymi s: 1) upomnienie; 2) nagana;

3) nagana z ostrzeeniem;

4) zawieszenie w okrelonych prawach studenta na okres do jednego roku; 5) wydalenie z uczelni.

Art. 213. 1. W sprawach dyscyplinarnych studentw orzekaj komisja dyscyplinarna oraz odwoawcza komisja dyscyplinarna, powoane na okres kadencji spord nauczycieli akademickich i studentw uczelni, w trybie okrelonym w statucie. 2. Dugo kadencji komisji, o ktrych mowa w ust. 1, okrela statut. 3. Komisje dyscyplinarne s niezawise w zakresie orzekania.

ww
322) 323)

4. Komisje dyscyplinarne rozstrzygaj samodzielnie wszelkie zagadnienia faktyczne oraz prawne i nie s zwizane rozstrzygniciami innych organw stosujcych prawo, z wyjtkiem prawomocnego skazujcego wyroku sdu.

5. Komisja dyscyplinarna orzeka w skadzie zoonym z przewodniczcego skadu orzekajcego, ktrym jest nauczyciel akademicki, oraz w rwnej liczbie, z nauczycieli akademickich i studentw.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 154 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. Wszed w ycie z dniem 1 stycznia 2012 r.

w. rcl

Art. 211. 1. Za naruszenie przepisw obowizujcych w uczelni oraz za czyny uchybiajce godnoci studenta student ponosi odpowiedzialno dyscyplinarn przed komisj dyscyplinarn albo przed sdem koleeskim samorzdu studenckiego, zwanym dalej sdem koleeskim.

.go

v.p l

Dziennik Ustaw

104

Poz. 572

2. Za przewinienie mniejszej wagi rektor moe, z pominiciem komisji dyscyplinarnej lub sdu koleeskiego, wymierzy studentowi kar upomnienia, po uprzednim wysuchaniu obwinionego lub jego obrocy.

3. Student ukarany przez rektora kar upomnienia lub organ samorzdu studenckiego, o ktrym mowa w ust. 1, moe wnie odwoanie do komisji dyscyplinarnej lub sdu koleeskiego. Odwoanie wnosi si w terminie czternastu dni od dorczenia zawiadomienia o ukaraniu. Komisja dyscyplinarna lub sd koleeski mog w tym przypadku wymierzy tylko kar upomnienia. 4. W razie podejrzenia popenienia przez studenta czynu polegajcego na przypisaniu sobie autorstwa istotnego fragmentu lub innych elementw cudzego utworu rektor niezwocznie poleca przeprowadzenie postpowania wyjaniajcego.

6. Jeeli w wyniku postpowania wyjaniajcego zebrany materia potwierdza popenienie czynu, o ktrym mowa w ust. 4, rektor wstrzymuje postpowanie o nadanie tytuu zawodowego do czasu wydania orzeczenia przez komisj dyscyplinarn oraz skada zawiadomienie o popenieniu przestpstwa. Art. 215. 1. Postpowanie wyjaniajce przeprowadza rzecznik dyscyplinarny do spraw studentw, powoany przez rektora na okres kadencji organw uczelni spord nauczycieli akademickich uczelni. 2. Rektor moe powoa kilku rzecznikw dyscyplinarnych do spraw studentw.

Art. 216. 1. Rzecznik dyscyplinarny do spraw studentw wszczyna postpowanie wyjaniajce na polecenie rektora, ktrego informuje o dokonanych ustaleniach. 2. Po zakoczeniu postpowania wyjaniajcego rzecznik dyscyplinarny do spraw studentw umarza postpowanie lub kieruje do komisji dyscyplinarnej wniosek o ukaranie. Rzecznik dyscyplinarny moe rwnie zoy rektorowi wniosek o wymierzenie kary upomnienia lub o przekazanie sprawy do sdu koleeskiego. 3. Postanowienie o umorzeniu postpowania wyjaniajcego wydaje rzecznik dyscyplinarny do spraw studentw, a zatwierdza rektor. W przypadku odmowy zatwierdzenia postanowienia rektor moe poleci innemu rzecznikowi dyscyplinarnemu do spraw studentw wniesienie wniosku o ukaranie. Powtrne postanowienie rzecznika dyscyplinarnego do spraw studentw o umorzeniu postpowania wyjaniajcego jest ostateczne. Art. 217. 1. Postpowanie dyscyplinarne wszczyna komisja dyscyplinarna na wniosek rzecznika dyscyplinarnego do spraw studentw. 2. Wymierzenie studentowi za ten sam czyn kary w postpowaniu karnym lub w postpowaniu w sprawach o wykroczenia nie stanowi przeszkody do wszczcia postpowania przed komisj dyscyplinarn. 3. Nie mona wszcz postpowania dyscyplinarnego po upywie szeciu miesicy od dnia uzyskania przez rektora wiadomoci o popenieniu czynu uzasadniajcego naoenie kary lub po upywie trzech lat od dnia jego popenienia. Jeeli czyn stanowi przestpstwo, okres ten nie moe by krtszy od okresu przedawnienia cigania tego przestpstwa. 4. Przedawnienie orzekania nastpuje rwnie po upywie roku od opuszczenia uczelni przez studenta.

ww

5. Nie stosuje si przedawnienia w odniesieniu do wszczcia postpowania dyscyplinarnego wobec studenta, ktremu zarzuca si popenienie plagiatu.

w. rcl

3. Rzecznik dyscyplinarny do spraw studentw peni funkcj oskaryciela przed komisj dyscyplinarn i jest zwizany poleceniami rektora.

.go

5. W razie uzasadnionego podejrzenia popenienia przez studenta przestpstwa rektor jednoczenie z poleceniem przeprowadzenia postpowania wyjaniajcego moe zawiesi studenta w prawach studenta do czasu wydania orzeczenia przez komisj dyscyplinarn.

v.p l

Art. 214. 1. Rektor moe, z inicjatywy wasnej lub na wniosek organu samorzdu studenckiego, wskazanego w regulaminie samorzdu, przekaza spraw do sdu koleeskiego zamiast przekaza j rzecznikowi dyscyplinarnemu. Sd koleeski nie moe wymierza kar wymienionych w art. 212 pkt 4 i 5.

Dziennik Ustaw

105

Poz. 572

6. Postpowanie dyscyplinarne zakoczone prawomocnym orzeczeniem mona wznowi, jeeli: 1) w zwizku z postpowaniem dopuszczono si racego naruszenia prawa, a istnieje uzasadniona podstawa do przyjcia, e mogo to mie wpyw na tre orzeczenia; 2) po wydaniu orzeczenia ujawniy si nowe fakty lub dowody nieznane w chwili jego wydania, wskazujce na to, e obwiniony jest niewinny, skazano go za popenienie innego czynu lub komisja bezpodstawnie umorzya postpowanie;

3) w trakcie postpowania naruszono przepisy, przez co uniemoliwiono lub w powanym stopniu utrudniono obwinionemu korzystanie z prawa do obrony, albo skad komisji nie odpowiada warunkom okrelonym w art. 213 ust. 5, albo zasiadaa w niej osoba podlegajca wyczeniu. 7. Wniosek o wznowienie postpowania dyscyplinarnego mog wnie osoba ukarana lub rzecznik dyscyplinarny do spraw studentw w terminie trzydziestu dni od dnia powzicia wiadomoci o przyczynie uzasadniajcej wznowienie. Art. 218. 1. Obwinionemu studentowi suy prawo do korzystania z pomocy wybranego przez siebie obrocy.

Art. 219. 1. Rozprawa przed komisj dyscyplinarn lub sdem koleeskim jest jawna.

2. Komisja dyscyplinarna wycza jawno postpowania w caoci lub w czci, jeeli jawno mogaby obraa dobre obyczaje albo jeeli wymaga tego interes obwinionego, uczelni lub osb trzecich. Wyczenie jawnoci nie obejmuje ogoszenia orzeczenia. 3. Komisja dyscyplinarna wydaje orzeczenie po przeprowadzeniu rozprawy, podczas ktrej wysuchuje rzecznika dyscyplinarnego do spraw studentw i obwinionego lub jego obrocy. 4. Rektor lub komisja dyscyplinarna, po wysuchaniu rzecznika dyscyplinarnego do spraw studentw, moe zawiesi studenta w prawach studenta w przypadku uporczywego nieusprawiedliwionego niestawiania si na wezwanie rzecznika dyscyplinarnego do spraw studentw w postpowaniu wyjaniajcym lub na posiedzenie komisji dyscyplinarnej mimo prawidowego zawiadomienia. 5. Przepisy ust. 3 stosuje si rwnie do postpowania przed sdem koleeskim. nie. Art. 220. 1. Od orzeczenia komisji dyscyplinarnej oraz od orzeczenia sdu koleeskiego stronom przysuguje odwoa-

2. Odwoanie wnosi si odpowiednio do odwoawczej komisji dyscyplinarnej lub sdu koleeskiego drugiej instancji w terminie czternastu dni od dnia dorczenia orzeczenia. Art. 221. Od prawomocnego orzeczenia odwoawczej komisji dyscyplinarnej suy skarga do sdu administracyjnego. Art. 222. 1. Zatarcie kary dyscyplinarnej nastpuje z mocy prawa po upywie trzech lat od uprawomocnienia si orzeczenia o ukaraniu. 2. Organ, ktry orzek kar dyscyplinarn, moe orzec o jej zatarciu na wniosek ukaranego, zoony nie wczeniej ni po upywie roku od uprawomocnienia si orzeczenia o ukaraniu.

ww

Art. 223. Do postpowania wyjaniajcego i postpowania dyscyplinarnego wobec studentw, z wyjtkiem postpowania przed sdem koleeskim, w sprawach nieuregulowanych w ustawie, stosuje si odpowiednio przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postpowania karnego, z wyczeniem art. 82. Art. 224. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego okreli, w drodze rozporzdzenia, szczegowy tryb postpowania wyjaniajcego i dyscyplinarnego, uwzgldniajc: 1) umorzenie postpowania wyjaniajcego przez rzecznika dyscyplinarnego, w szczeglnoci w przypadkach: a) upywu terminu przedawnienia,

w. rcl

.go

2. W przypadku gdy rzecznik dyscyplinarny do spraw studentw wnosi o orzeczenie kary, o ktrej mowa w art. 212 pkt 5, a obwiniony nie ma obrocy z wyboru, przewodniczcy skadu orzekajcego wyznacza obroc z urzdu spord nauczycieli akademickich lub studentw uczelni.

v.p l

Dziennik Ustaw

106

Poz. 572

b) stwierdzenia, e postpowanie dyscyplinarne co do tego samego czynu tej samej osoby zostao prawomocnie ukoczone lub wczeniej wszczte jest w toku, c) znikomej szkodliwoci popenionego czynu;

2) moliwo zawieszenia postpowania dyscyplinarnego przez komisj dyscyplinarn, w szczeglnoci w przypadku gdy w sprawie tego samego czynu wszczto postpowanie karne lub postpowanie w sprawach o wykroczenia, a take moliwo podejmowania przez komisj dyscyplinarn zawieszonego postpowania; 3) przywracanie terminu wniesienia odwoania przez studenta ukaranego kar upomnienia w cigu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminom; 4) postpowanie przed komisjami dyscyplinarnymi w uczelni oraz przed odwoawcz komisj dyscyplinarn obejmujce rozpoznanie wniosku przez skad orzekajcy na posiedzeniu niejawnym oraz na rozprawie;

5) odrzucenie odwoania studenta przez przewodniczcego odwoawczej komisji dyscyplinarnej w razie wniesienia odwoania po upywie terminu przewidzianego w art. 220 ust. 2 albo przez osob nieuprawnion;

Art. 225. Organizacj i szczegowy tryb postpowania przed sdem koleeskim okrela regulamin samorzdu studenckiego. Rozdzia 7

Odpowiedzialno dyscyplinarna doktorantw

Art. 226. 1. Za naruszenie przepisw obowizujcych w uczelni oraz za czyny uchybiajce godnoci doktoranta doktorant ponosi odpowiedzialno dyscyplinarn. Do odpowiedzialnoci dyscyplinarnej doktorantw stosuje si odpowiednio przepisy art. 211224, z zastrzeeniem ust. 2 i 3. 2. Komisja dyscyplinarna rozstrzygajca spraw doktoranta orzeka w skadzie zoonym z przewodniczcego skadu orzekajcego, ktrym jest nauczyciel akademicki, oraz w rwnej liczbie, z nauczycieli akademickich i doktorantw. 3. Organizacj i szczegowy tryb postpowania przed sdem koleeskim doktorantw okrela regulamin samorzdu doktorantw. 4.324) Za naruszenie przepisw obowizujcych w jednostce naukowej oraz za czyny uchybiajce godnoci doktoranta doktorant w jednostce naukowej podlega odpowiedzialnoci dyscyplinarnej na zasadach okrelonych w ust. 13. DZIA V

Art. 227. 1. Rektor dba o utrzymanie porzdku i bezpieczestwa na terenie uczelni. 2. Teren uczelni okrela rektor w porozumieniu z waciwym organem samorzdu terytorialnego. 3. Suby pastwowe odpowiedzialne za utrzymanie porzdku publicznego i bezpieczestwa wewntrznego mog wkroczy na teren uczelni tylko na wezwanie rektora. Suby te mog jednak wkroczy z wasnej inicjatywy na teren uczelni w sytuacji bezporedniego zagroenia ycia ludzkiego lub klski ywioowej, zawiadamiajc o tym niezwocznie rektora.

ww
324)

4. Porozumienia zawarte przez rektora z waciwymi organami sub, o ktrych mowa w ust. 3, mog okreli inne przypadki zwizane z utrzymaniem porzdku i bezpieczestwa uzasadniajce przebywanie tych sub na terenie uczelni.

5. Suby, o ktrych mowa w ust. 3, s obowizane opuci teren uczelni niezwocznie po ustaniu przyczyn, ktre uzasadniay ich wkroczenie na teren uczelni, lub na danie rektora.

Dodany przez art. 1 pkt 155 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1.

w. rcl

Utrzymanie porzdku i bezpieczestwa na terenie uczelni

.go

6) tryb wzywania i przesuchiwania obwinionego, wiadkw i biegych oraz przeprowadzania innych dowodw.

v.p l

Dziennik Ustaw

107

Poz. 572

Art. 228. 1. Rektor jest obowizany zapewni bezpieczne i higieniczne warunki osobom pobierajcym w uczelni nauk lub odbywajcym zajcia praktyczno-techniczne albo wykonujcym prace na rzecz uczelni. 2. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego w porozumieniu z ministrem waciwym do spraw pracy okreli, w drodze rozporzdzenia, przepisy bezpieczestwa i higieny pracy w uczelniach, uwzgldniajc: 1) zakres obowizkw rektora dotyczcych zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunkw pracy i nauki;

2) wymagania dotyczce wyposaenia budynkw i pomieszcze uczelni, w tym laboratoriw, warsztatw, pracowni specjalistycznych oraz domw studenckich, tak aby zapewni bezpieczestwo ich uytkownikom; 3) warunki zawieszania zaj w uczelni ze wzgldw bezpieczestwa.

Art. 229. 1. Rektor, w razie powstania okolicznoci uniemoliwiajcych normalne funkcjonowanie uczelni, moe czasowo zawiesi zajcia w uczelni lub w jej jednostkach organizacyjnych albo zarzdzi czasowe zamknicie uczelni lub jej jednostki organizacyjnej.

3.325) Decyzj, o ktrej mowa w ust. 1 i 2, podjt z powodu zagroenia bezpieczestwa ludzi lub mienia w znacznych rozmiarach, wraz z uzasadnieniem, rektor niezwocznie przekazuje do wiadomoci: 1) organw odpowiedzialnych za bezpieczestwo, ochron ludnoci i zarzdzanie kryzysowe, o ktrych mowa w odrbnych przepisach, waciwych ze wzgldu na pooenie uczelni lub jej jednostek organizacyjnych; 2) waciwego ministra nadzorujcego, wskazanego w art. 33.

2. O zamiarze zorganizowania zgromadzenia organizatorzy zawiadamiaj rektora co najmniej na 24 godziny przed rozpoczciem zgromadzenia. W sytuacjach uzasadnionych nagoci sprawy rektor moe przyj zawiadomienie zoone w krtszym terminie. 3. Rektor odmawia udzielenia zgody, o ktrej mowa w ust. 1, lub zakazuje zorganizowania i przeprowadzenia zgromadzenia, jeeli cele lub program zgromadzenia naruszaj przepisy prawa. 4. Na zgromadzenie rektor moe delegowa swego przedstawiciela.

5. Statut uczelni okrela przepisy porzdkowe dotyczce odbywania zgromadze. 6. Organizatorzy zgromadze odpowiadaj przed organami uczelni za ich przebieg. 7. Rektor uczelni albo jego przedstawiciel, po uprzedzeniu organizatorw, rozwizuje zgromadzenie, jeeli przebiega ono z naruszeniem przepisw prawa. DZIA VI

ww
Art. 231251. (pominite).326)
325) 326)

Art. 252. 1. Istniejce w dniu wejcia w ycie ustawy pastwowe i niepastwowe szkoy wysze staj si odpowiednio uczelniami publicznymi i niepublicznymi w rozumieniu ustawy.

2. Istniejce w dniu wejcia w ycie ustawy pastwowe i niepastwowe wysze szkoy zawodowe staj si odpowiednio uczelniami publicznymi i niepublicznymi w rozumieniu niniejszej ustawy.
Dodany przez art. 1 pkt 156 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 1. Zamieszczone w obwieszczeniu.

w. rcl

Art. 230. 1. Pracownicy uczelni, doktoranci i studenci maj prawo organizowania zgromadze na terenie uczelni. Na zorganizowanie zgromadzenia w lokalu uczelni niezbdna jest zgoda rektora.

Zmiany w przepisach obowizujcych, przepisy przejciowe i kocowe

.go

2. Decyzj podjt na podstawie ust. 1 rektor niezwocznie przedstawia senatowi uczelni do zatwierdzenia. W przypadku odmowy zatwierdzenia tej decyzji przez senat, rektor zarzdza wznowienie zaj lub otwarcie uczelni lub jej jednostki organizacyjnej albo przedstawia spraw do rozstrzygnicia ministrowi waciwemu do spraw szkolnictwa wyszego, ktry podejmuje decyzj w cigu siedmiu dni.

v.p l

Dziennik Ustaw

108

Poz. 572

3. Istniejce w dniu wejcia w ycie ustawy akademie wojskowe staj si uczelniami wojskowymi publicznymi uczelniami akademickimi. 4. Istniejce w dniu wejcia w ycie ustawy wysze szkoy oficerskie staj si uczelniami wojskowymi publicznymi uczelniami zawodowymi.

5. Istniejce w dniu wejcia w ycie ustawy Wysza Szkoa Policji w Szczytnie i Szkoa Gwna Suby Poarniczej w Warszawie staj si uczelniami sub pastwowych. 6. Ilekro w odrbnych przepisach jest mowa o wyszych szkoach pastwowych lub niepastwowych, naley przez to rozumie odpowiednio uczelnie publiczne i niepubliczne.

Art. 253. Centrum Medyczne Ksztacenia Podyplomowego z siedzib w Warszawie zachowuje uprawnienia do prowadzenia studiw doktoranckich i studiw podyplomowych w dziedzinie nauk medycznych na zasadach okrelonych w ustawie. Na prowadzenie tych studiw Centrum Medyczne Ksztacenia Podyplomowego otrzymuje dotacje z budetu pastwa ze rodkw pozostajcych w dyspozycji ministra waciwego do spraw zdrowia.

Art. 255.327) 1. Do dnia 30 czerwca 2016 r. nazwy uczelni zostan dostosowane do wymaga okrelonych w art. 3. 2. Do dnia 30 czerwca 2015 r. Rada Ministrw przedoy projekt ustawy dostosowujcej nazwy publicznych uczelni akademickich do wymaga okrelonych w art. 3. 3. Rada Ministrw, w drodze rozporzdzenia, dostosuje nazwy uczelni publicznych utworzonych w drodze rozporzdzenia albo uczelni publicznych niebdcych uczelniami akademickimi do wymaga okrelonych w art. 3. 4. Do dnia 31 marca 2015 r. zaoyciel lub uprawniony organ uczelni niepublicznej przedoy ministrowi waciwemu do spraw szkolnictwa wyszego wniosek dotyczcy dostosowania nazwy uczelni do wymaga okrelonych w art. 3. 5. Jeeli uprawniony organ lub zaoyciel uczelni niepublicznej nie dopeni obowizku, o ktrym mowa w ust. 4, nazw tej uczelni zmienia minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego. Decyzj o zmianie nazwy wydaje si z urzdu. Art. 256. 1. Z dniem wejcia w ycie ustawy grunty Skarbu Pastwa pozostajce w uytkowaniu wieczystym uczelni publicznej staj si jej wasnoci. Warto tych gruntw zwiksza fundusz zasadniczy uczelni publicznej. 2. Nabycie prawa wasnoci, o ktrym mowa w ust. 1, stwierdza w drodze decyzji wojewoda. Art. 257. 1. Szkoy wysze, ktre w dniu wejcia w ycie ustawy nie speniaj warunkw okrelonych w art. 2 ust. 1 pkt 22, staj si uczelniami zawodowymi w rozumieniu ustawy. 2. Do studiw rozpocztych przed dniem wejcia w ycie ustawy, z zastrzeeniem ust. 3 i 4, stosuje si przepisy dotychczasowe. 3. Studia zawodowe, prowadzone w dniu wejcia w ycie ustawy, staj si studiami pierwszego stopnia w rozumieniu ustawy. 4. Studenci jednolitych studiw magisterskich, ktrzy rozpoczli studia przed dniem wejcia w ycie ustawy, mog je ukoczy w tym trybie albo przenie si na odpowiednie studia pierwszego stopnia, albo po spenieniu wymaga okrelonych w regulaminie studiw na odpowiednie studia drugiego stopnia. 5. Do studiw doktoranckich rozpocztych przed dniem wejcia w ycie ustawy stosuje si przepisy niniejszej ustawy.

ww
327)

Art. 258. 1. Prowadzone przez uczelnie w dniu wejcia w ycie ustawy studia dzienne staj si studiami stacjonarnymi w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 12, a studia wieczorowe, zaoczne i eksternistyczne studiami niestacjonarnymi w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 13.

2. Uczelnie prowadzce w dniu wejcia w ycie ustawy studia specjalne mog je prowadzi do zakoczenia caego cyklu ksztacenia.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 60.

w. rcl

.go

Art. 254. Do wydziaw nauk kocielnych Uniwersytetu Kardynaa Stefana Wyszyskiego stosuje si przepisy ustawy dotyczce wydziaw teologicznych.

v.p l

Dziennik Ustaw

109

Poz. 572

Art. 259. 1. Wszczte i niezakoczone postpowania w sprawach: 1) dotyczcych: a) pozwole na utworzenie uczelni niezaopiniowanych przez Pastwow Komisj Akredytacyjn, s rozpatrywane na zasadach i w trybie okrelonych w niniejszej ustawie; 2) dotyczcych: b) uprawnie do prowadzenia kierunku studiw niezaopiniowanych przez Pastwow Komisj Akredytacyjn

a) pozwole na utworzenie uczelni zaopiniowanych przez Pastwow Komisj Akredytacyjn, s rozpatrywane na zasadach i w trybie okrelonych w przepisach dotychczasowych;

b) uprawnie do prowadzenia kierunku studiw zaopiniowanych przez Pastwow Komisj Akredytacyjn

3) co do ktrych postpowanie zostao zakoczone wydaniem nieprawomocnej decyzji, s rozpatrywane wedug przepisw dotychczasowych. 2. Jeeli wniosek o utworzenie uczelni zawodowej nie spenia wymaga okrelonych w art. 20, w terminie roku od dnia wejcia w ycie ustawy moe zosta uzupeniony i podlega rozpatrzeniu w trybie i na zasadach ustalonych w niniejszej ustawie. Po tym terminie niezakoczone postpowania w sprawie utworzenia uczelni zawodowych niespeniajce wymaga okrelonych w art. 20 zostaj zakoczone. Art. 260. Uczelnie, ktre w dniu wejcia w ycie ustawy nie speniaj wymaga okrelonych w art. 56 ust. 2 lub art. 58 ust. 4, nabywaj uprawnienia, ktre przepisy niniejszej ustawy wi ze spenieniem tych wymaga, jeeli w dniu wejcia w ycie ustawy speniaj wymagania okrelone w art. 12 ust. 1 lub 2 ustawy wymienionej w art. 276 pkt 2. Uczelnie te trac powysze uprawnienia z dniem 31 sierpnia 2010 r., chyba e wczeniej speni wymagania okrelone w art. 56 ust. 2 lub art. 58 ust. 4.

Art. 261a.329) 1. Minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego moe, w drodze rozporzdzenia, na wniosek organu prowadzcego: 1) przeksztaci publiczn szko pomaturaln, kolegium nauczycielskie, nauczycielskie kolegium jzykw obcych albo kolegium pracownikw sub spoecznych w publiczn uczelni zawodow, 2) wczy placwki, o ktrych mowa w pkt 1, do uczelni publicznej, po uzyskaniu zgody senatu tej uczelni, 3) poczy placwki, o ktrych mowa w pkt 1, w publiczn uczelni zawodow

okrelajc sposb przejcia pracownikw i suchaczy tych placwek, kierunki i specjalnoci studiw, na ktre suchacze tych placwek bd przejmowani, oraz tryb ukoczenia studiw pierwszego stopnia, majc na celu zachowanie wysokiego poziomu ksztacenia. 2. W przypadku wczenia placwek, o ktrych mowa w ust. 1, do uczelni publicznej: 1) wobec podstawowych jednostek organizacyjnych przejmujcych pracownikw i suchaczy okresowo, nie duej jednak ni na 3 lata, okrela si indywidualne wymagania w zakresie minimum kadrowego niezbdnego do prowadzenia danego kierunku studiw oraz do prowadzenia ksztacenia poza siedzib uczelni; 2) dla przejtych suchaczy tworzy si specjalno o charakterze zawodowym, ktrej program nauczania w okresie nieprzekraczajcym 3 lat od jej utworzenia moe odbiega od standardw ksztacenia na danym kierunku studiw; 3) bdcej uczelni zawodow moliwe jest prowadzenie ksztacenia poza siedzib tej uczelni w dotychczasowej siedzibie placwki przez okres nie duszy ni 3 lata, po okreleniu indywidualnych wymaga, o ktrych mowa w pkt 1, pod warunkiem utrzymania wycznie zawodowego charakteru prowadzonych specjalnoci.

ww
328) 329)

3. W okresie od przejcia przez uczelni jednostki, o ktrej mowa w ust. 1, do koca roku budetowego, w ktrym nastpio przejcie, jednostka samorzdu terytorialnego prowadzca dotychczas jednostk, o ktrej mowa w ust. 1, przekazuje
Przez art. 1 pkt 7 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 60. Dodany przez art. 1 pkt 8 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 60.

w. rcl

Art. 261. (uchylony).328)

.go

v.p l

Dziennik Ustaw

110

Poz. 572

4. W przypadku poczenia, o ktrym mowa w ust. 1 pkt 3, przepisy ust. 2 i 3 stosuje si odpowiednio.

5. W przypadku placwek niepublicznych zasady okrelone w ust. 1 i 2 uwzgldnia si w pozwoleniu na utworzenie z nich niepublicznej uczelni zawodowej.

Art. 261b.329) Porozumienia zawarte przez organy prowadzce kolegia nauczycielskie, nauczycielskie kolegia jzykw obcych albo kolegia pracownikw sub spoecznych z uczelniami w zakresie, w jakim umoliwiaj one absolwentowi, po zdaniu egzaminu dyplomowego, ubieganie si o dopuszczenie do egzaminu w uczelni oraz uzyskanie dyplomu i tytuu zawodowego licencjata, trac moc z dniem 30 wrzenia 2015 r. Art. 262. 1. Wnioski dotyczce zmiany struktury wewntrznej uczelni, zgoszone, a nierozpatrzone do dnia wejcia w ycie ustawy, podlegaj rozpatrzeniu w trybie i na zasadach okrelonych w niniejszej ustawie. 2. Waciwe organy uczelni, w terminie roku od wejcia w ycie ustawy, dostosuj zamiejscowe orodki dydaktyczne uczelni do wymaga ustawy. W tym samym terminie rektor przekae ministrowi waciwemu do spraw szkolnictwa wyszego informacje o zamiejscowych jednostkach organizacyjnych, zawierajce dane niezbdne do ustalenia, czy jednostki te speniaj wymagania okrelone w art. 85 ust. 1 lub 2 oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 9 pkt 5 lit. b. 3. Zamiejscowe orodki dydaktyczne niespeniajce wymaga ustawy po upywie terminu okrelonego w ust. 2 ulegaj likwidacji. Art. 263. Dyrektorzy administracyjni uczelni pastwowych staj si kanclerzami uczelni publicznych. Art. 264. 1. Do stosunkw pracy powstaych przed dniem wejcia w ycie ustawy stosuje si jej przepisy. 2. Osoba zatrudniona przed dniem wejcia w ycie ustawy na stanowisku profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego na podstawie mianowania na stae pozostaje mianowana na tym stanowisku. 3. Osoba posiadajca przed dniem wejcia w ycie ustawy stopie naukowy doktora habilitowanego i zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego na podstawie mianowania na czas nieokrelony pozostaje mianowana na tym stanowisku. 4. Osoba posiadajca przed dniem wejcia w ycie ustawy stopie naukowy doktora habilitowanego i zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego na podstawie mianowania na czas okrelony pozostaje mianowana na tym stanowisku do koca okresu mianowania. 5. Mianowani nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowisku docenta zgodnie z art. 188 ust. 5 ustawy wymienionej w art. 276 pkt 2 pozostaj mianowani na tym stanowisku. Organem waciwym w sprawach dotyczcych stosunku pracy docenta jest rektor szkoy wyszej. Stosunek pracy z docentem wygasa z kocem roku akademickiego, w ktrym ukoczy on 65. roku ycia, jeeli okres zatrudnienia umoliwia nabycie prawa do emerytury. Jeeli z ukoczeniem 65. rok ycia osoba zajmujca stanowisko docenta nie nabya prawa do emerytury, wyganicie stosunku pracy nastpuje z kocem roku akademickiego, w ktrym nabya to prawo lub w ktrym ukoczya 70. rok ycia. 6. Mianowani nauczyciele akademiccy zajmujcy stanowiska adiunkta, starszego wykadowcy, wykadowcy lub asystenta pozostaj mianowani na czas nieokrelony na tych stanowiskach, z zastrzeeniem art. 120.

ww

7. Osoba zatrudniona przed dniem wejcia w ycie ustawy na stanowiskach: starszego kustosza i starszego dokumentalisty dyplomowanego, kustosza i dokumentalisty dyplomowanego, adiunkta bibliotecznego i adiunkta dokumentacji i informacji naukowej, asystenta bibliotecznego i asystenta dokumentacji i informacji naukowej, kustosza bibliotecznego, starszego bibliotekarza i starszego dokumentalisty na podstawie mianowania pozostaje mianowana na tym stanowisku i na tych samych zasadach. 8. Rektorzy szk wyszych w terminie trzech miesicy od dnia wejcia w ycia ustawy dostosuj do przepisw ustawy dokumenty dotyczce nawizania stosunku pracy z nauczycielami akademickimi oraz pozostaymi mianowanymi pracownikami.

w. rcl

.go

v.p l

uczelni, na podstawie porozumienia, rodki finansowe w formie dotacji celowej w wysokoci nie niszej ni przypadajca na ten okres kwota ustalona na prowadzenie jednostki w ramach czci owiatowej subwencji oglnej otrzymanej przez jednostk samorzdu terytorialnego; porozumienie moe rwnie okrela warunki przekazania uczelni skadnikw majtku jednostki.

Dziennik Ustaw

111

Poz. 572

10. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach profesorw w wyszych szkoach zawodowych z dniem wejcia w ycie ustawy pozostaj zatrudnieni w uczelniach zawodowych na stanowiskach profesorw nadzwyczajnych, o ktrych mowa w art. 114 ust. 2. Art. 265. 1. Nauczyciel akademicki, ktry przed dniem wejcia w ycie ustawy podj dodatkowe zatrudnienie w ramach stosunku pracy u wicej ni jednego pracodawcy, moe je wykonywa przez okres nie duszy jednak ni rok od dnia wejcia w ycie ustawy, pod warunkiem zawiadomienia, w terminie trzech miesicy od dnia wejcia w ycie ustawy, waciwego organu, zgodnie z art. 129 ust. 6. 2. Nauczyciel akademicki, ktry przed dniem wejcia w ycie ustawy podj dziaalno gospodarcz i czy j z dodatkowym zatrudnieniem w ramach stosunku pracy, moe wykonywa t dziaalno, przez okres nie duszy jednak ni rok od dnia wejcia w ycie ustawy, pod warunkiem zawiadomienia, w terminie trzech miesicy od dnia wejcia w ycie ustawy, waciwego organu, zgodnie z art. 129 ust. 6. 3. Niezawiadomienie przez nauczyciela akademickiego waciwego organu uczelni, w terminie okrelonym w ust. 1 i 2, o podjciu dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub prowadzeniu dziaalnoci gospodarczej stanowi podstaw do rozwizania stosunku pracy za wypowiedzeniem w uczelni bdcej jego podstawowym miejscem pracy. 4. Obowizek zawiadomienia rektora o wykonywaniu dodatkowego zatrudnienia uwaa si za speniony w odniesieniu do nauczyciela akademickiego, ktry przed dniem wejcia w ycie ustawy zawiadomi rektora zgodnie z art. 103 ustawy wymienionej w art. 276 pkt 2. Art. 266. 1. Niezakoczone do dnia wejcia w ycie ustawy postpowania w sprawach dotyczcych odpowiedzialnoci dyscyplinarnej studentw, doktorantw i nauczycieli akademickich prowadzone s na podstawie przepisw dotychczasowych.

Art. 267. Nauczyciel akademicki urodzony przed dniem 31 grudnia 1948 r. moe, na swj wniosek, przej na emerytur, jeeli ukoczy 60. rok ycia i przepracowa 30 lat, w tym 20 lat w szkolnictwie lub instytucjach naukowych w przypadku mczyzny, a w przypadku kobiety po ukoczeniu 55. roku ycia i przepracowaniu 25 lat, w tym 20 lat w szkolnictwie lub instytucjach naukowych. Art. 268. 1. Rektorzy uczelni, ktrzy w dniu wejcia w ycie ustawy nie speniaj warunku okrelonego w art. 72: 1) w ust. 1 zdanie drugie w przypadku rektora uczelni publicznej, 2) w ust. 2 w przypadku rektora uczelni niepublicznej peni swoj funkcj do koca kadencji.

2. W przypadku gdy statut uczelni niepublicznej nie przewiduje kadencji, rektor niespeniajcy warunku okrelonego w art. 72 ust. 2 peni swoj funkcj nie duej ni cztery lata od dnia wejcia w ycie ustawy. 3. Organy jednoosobowe uczelni i ich zastpcy niespeniajcy warunku okrelonego w art. 76 ust. 2 i w art. 79 peni swoj funkcj do koca kadencji. Przepis ust. 2 stosuje si odpowiednio.

ww

Art. 269. 1. Studenci przyjci na studia przed dniem wejcia w ycie ustawy oraz w roku akademickim 2005/2006 wnosz opaty za zajcia dydaktyczne na dotychczasowych zasadach do koca okresu studiw przewidzianego w programie studiw. 2. Umowy, o ktrych mowa w art. 160 ust. 3, obowizuj od roku akademickiego 2006/2007.

Art. 270. 1. Rada Gwna Szkolnictwa Wyszego oraz Pastwowa Komisja Akredytacyjna wybrane na podstawie przepisw ustawy wymienionej w art. 276 pkt 2 peni swoj funkcj do czasu upywu kadencji, na ktre zostay wybrane.

2. W przypadku wyganicia mandatu czonka organu kolegialnego, o ktrym mowa w ust. 1, przed upywem kadencji wyboru uzupeniajcego dokonuje si na okres nie duszy ni do koca upywu kadencji, na ktr wybrano cay skad organu kolegialnego.

w. rcl

2. Urlopy dla celw naukowych, artystycznych lub ksztacenia zawodowego, urlopy dla poratowania zdrowia oraz urlopy udzielone w zwizku z przygotowywaniem rozprawy doktorskiej i habilitacyjnej udzielone przed dniem wejcia w ycie ustawy s wykorzystywane na zasadach i w wymiarze ustalonym na podstawie dotychczasowych przepisw.

.go

v.p l

9. Stosunki pracy pracownikw dydaktycznych zatrudnionych na podstawie umowy o prac zgodnie z przepisami ustawy wymienionej w art. 276 pkt 2 oraz pracownikw naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych uczelni niepublicznych zostan dostosowane do przepisw ustawy w terminie trzech lat od dnia jej wejcia w ycie.

Dziennik Ustaw

112

Poz. 572

3. Czonek organu kolegialnego wybrany na zasadach okrelonych w ust. 2 moe by wybrany na kolejn kadencj na zasadach okrelonych w ustawie. 4. Jednoosobowe i kolegialne organy uczelni pastwowej, wybrane na podstawie przepisw ustaw wymienionych w art. 276, przeksztaconej zgodnie z art. 252 w uczelni publiczn, peni swoj funkcj do czasu upywu kadencji, na ktr zostay wybrane. 5. Organy, o ktrych mowa w ust. 4, mog by wybrane na kolejn kadencj z zachowaniem art. 77 ust. 2, z zastrzeeniem ust. 6 i 7. 6. Kadencja kolegialnych organw uczelni publicznej rozpoczynajca si w dniu 1 wrzenia 2006 r. trwa do dnia 31 sierpnia 2008 r.

7. Osoba penica funkcj organu jednoosobowego uczelni publicznej, ktrej kadencja koczy si z dniem 31 sierpnia 2006 r., moe by ponownie wybrana na dwuletni kadencj.

Art. 272. 1. Z dniem 1 stycznia 2006 r. tworzy si Biuro Pastwowej Komisji Akredytacyjnej.

2. Do dnia 31 grudnia 2005 r. obsug administracyjn Pastwowej Komisji Akredytacyjnej wykonuj jednostki organizacyjne urzdu obsugujcego ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego. Art. 273. Istniejcy w dniu wejcia w ycie ustawy Parlament Studentw Rzeczypospolitej Polskiej dziaajcy na podstawie ustawy wymienionej w art. 276 pkt 2 staje si Parlamentem Studentw Rzeczypospolitej Polskiej, o ktrym mowa w art. 203, z tym e jego statut wymaga zatwierdzenia przez ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego.

2. Uprawnione organy uczelni publicznych niespeniajcych wymaga okrelonych w art. 56 ust. 2 lub art. 58 ust. 4 przedo waciwym ministrom do zatwierdzenia, nie pniej ni do dnia 30 marca 2006 r., statuty odpowiadajce przepisom niniejszej ustawy. 3. Zaoyciel lub uprawniony organ uczelni niepublicznej przedo ministrowi waciwemu do spraw szkolnictwa wyszego do zatwierdzenia, nie pniej ni do dnia 30 marca 2006 r., statuty odpowiadajce przepisom niniejszej ustawy. 4. W przypadku gdy uczelnia nie wypeni obowizku, o ktrym mowa w ust. 13, waciwy minister nada jej statut w drodze decyzji administracyjnej. Art. 275. 1.330) Do dnia 31 grudnia 2006 r. zachowuj moc art. 24, 117a, 121 i 122 ustawy wymienionej w art. 276 pkt 2 oraz art. 22 i 66a ustawy wymienionej w art. 276 pkt 3. 2.330) Do dnia 31 sierpnia 2006 r. zachowuj moc art. 75117, 118, 119 i 124139 ustawy wymienionej w art. 276 pkt 2 oraz art. 4966 i 6770 ustawy wymienionej w art. 276 pkt 3. 2a.331) Od dnia 1 wrzenia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. pracownicy publicznej uczelni zawodowej maj prawo do korzystania z zakadowego funduszu wiadcze socjalnych oraz nagrd specjalnych na dotychczasowych zasadach. 2b.331) Za lata 2005 i 2006 pracownicy uczelni publicznych otrzymuj dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach okrelonych w przepisach ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracownikw jednostek sfery budetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080, z pn. zm.332)).

ww
330) 331)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. a ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 162. Dodany przez art. 1 pkt 3 lit. b ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 162. 332) Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 72, poz. 802 i Nr 110, poz. 1255, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 199, poz. 1939 i Nr 223, poz. 2217, z 2004 r. Nr 116, poz. 1202, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 34, poz. 243.

w. rcl

Art. 274. 1. Uprawnione organy uczelni speniajcych wymagania okrelone w art. 56 ust. 2 lub art. 58 ust. 4 nadadz statuty odpowiadajce przepisom niniejszej ustawy do dnia 30 czerwca 2006 r.

.go

Art. 271. Do przewodw habilitacyjnych i postpowa o nadanie stopnia doktora habilitowanego i tytuu profesora wszcztych i niezakoczonych przed dniem wejcia w ycie ustawy stosuje si przepisy ustawy zmienianej w art. 251 w brzmieniu obowizujcym przed dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy.

v.p l

Dziennik Ustaw 2c.331) Do dnia 31 grudnia 2006 r.:

113

Poz. 572

1) uczelnia moe uzyskiwa rodki finansowe z budetw jednostek samorzdu terytorialnego lub ich zwizkw; 2) minister waciwy do spraw szkolnictwa wyszego ustala i przyznaje: a) Akademii Obrony Narodowej, o ktrej mowa w ustawie wymienionej w art. 248,

b) Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosawa Dbrowskiego, o ktrej mowa w ustawie wymienionej w art. 249, c) Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterw Westerplatte, o ktrej mowa w ustawie wymienionej w art. 250

dotacj na dziaalno dydaktyczn na ksztacenie osb cywilnych, uwzgldniajc wysoko dotacji oraz jej udzia w kosztach ksztacenia w uczelniach nadzorowanych przez ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego, a take moe przyznawa dotacje, o ktrych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy wymienionej w art. 276 pkt 2; 3) uczelnia publiczna, ktra w dniu wejcia w ycie ustawy dziaaa na podstawie ustawy wymienionej art. 276 pkt 3, otrzymuje z budetu pastwa rodki, o ktrych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1, 1a, 2 i 6 ustawy wymienionej w art. 276 pkt 2;

3. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 4 ust. 3a, art. 4a ust. 2 pkt 1 i 2, art. 4a ust. 2 pkt 3, art. 4a ust. 2 pkt 4, art. 4a ust. 2 pkt 5, art. 16 ust. 6, art. 33 ust. 2, art. 33b ust. 1, art. 143 ust. 3, art. 149 ust. 2, art. 149 ust. 3, art. 152i, art. 176 ust. 1 i art. 1781 ust. 2 ustawy, o ktrej mowa w art. 276 pkt 2, zachowuj moc do czasu wejcia w ycie przepisw wykonawczych wydanych na podstawie art. 6 ust. 3, art. 9 pkt 1 i 4, art. 9 pkt 2, art. 9 pkt 3, art. 9 pkt 5, art. 29 ust. 7, art. 42 ust. 1, art. 44, art. 162, art. 167 ust. 3, art. 187, art. 192 ust. 1, art. 224, art. 228 ust. 2 niniejszej ustawy, a dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 25 ust. 2 oraz art. 30 ustawy, o ktrej mowa w art. 276 pkt 2, zachowuj moc do dnia wejcia w ycie przepisw wykonawczych wydanych na podstawie art. 95 ust. 1 i art. 105 niniejszej ustawy, jednak nie duej ni do dnia 31 grudnia 2006 r. 4. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy, o ktrej mowa w art. 276 pkt 3, zachowuj moc do czasu wejcia w ycie przepisw wykonawczych wydanych na podstawie art. 22 niniejszej ustawy, a dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy, o ktrej mowa w art. 276 pkt 3, zachowuj moc do dnia wejcia w ycie przepisw wykonawczych wydanych na podstawie art. 95 ust. 1 niniejszej ustawy, jednak nie duej ni do dnia 31 grudnia 2006 r. 5. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o ksztatowaniu wynagrodze w pastwowej sferze budetowej oraz o zmianie niektrych ustaw, zachowuj moc do czasu wejcia w ycie nowych przepisw wykonawczych wydanych na podstawie art. 9 ust. 3, w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw. 6. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki zachowuj moc do czasu wejcia w ycie przepisw wykonawczych wydanych na podstawie art. 41, w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw. Art. 276. Trac moc:

1) ustawa z dnia 31 marca 1965 r. o wyszym szkolnictwie wojskowym (Dz. U. z 1992 r. Nr 10, poz. 40, z pn. zm.333)); 2) ustawa z dnia 12 wrzenia 1990 r. o szkolnictwie wyszym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z pn. zm.334)); 3) ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyszych szkoach zawodowych (Dz. U. Nr 96, poz. 590, z pn. zm.335)).
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 7, poz. 44, z 1997 r. Nr 96, poz. 590, Nr 107, poz. 688, Nr 115, poz. 741 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 141, poz. 1184, z 2003 r. Nr 179, poz. 1750 oraz z 2005 r. Nr 100, poz. 836. 334) Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 5, poz. 34 i Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 96, poz. 590, Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 50, poz. 310, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1115 i 1118, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 103, poz. 1129, Nr 111, poz. 1193 i 1194 i Nr 126, poz. 1383, z 2002 r. Nr 4, poz. 33 i 34, Nr 150, poz. 1239, Nr 153, poz. 1271 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 65, poz. 595, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206, Nr 152, poz. 1598 i Nr 179, poz. 1845 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 187 i Nr 94, poz. 788. 335) Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 4, poz. 33 i Nr 150, poz. 1239, z 2003 r. Nr 65, poz. 595, Nr 137, poz. 1304 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206, Nr 152, poz. 1598 i Nr 179, poz. 1845 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71 i Nr 23, poz. 187.
333)

ww

w. rcl

.go

4) uczelnia niepubliczna moe otrzyma z budetu pastwa rodki, o ktrych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1a, 2 i 6 ustawy wymienionej w art. 276 pkt 2.

v.p l

Dziennik Ustaw

114

Poz. 572

Art. 277. Ustawa wchodzi w ycie z dniem 1 wrzenia 2005 r., z tym e: 1)336) art. 94, 151, 155 oraz 157 wchodz w ycie z dniem 1 stycznia 2007 r.; 2)336) art. 107150 i 152154, 156 oraz 158 wchodz w ycie z dniem 1 wrzenia 2006 r.; 3) art. 99 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz art. 199 wchodz w ycie z dniem 1 padziernika 2006 r.

ww
336)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 162.

w. rcl

.go

v.p l