You are on page 1of 13

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 573

Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.05.23 14:31:05 +02'00'

ROZPORZDZENIE RADY MINISTRW z dnia 2 maja 2012 r.

zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wprowadzenia Krajowego programu zwalczania niektrych serotypw Salmonelli w stadach indykw rzenych na lata 20102012 Na podstawie art. 57 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierzt oraz zwalczaniu chorb zakanych zwierzt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 372 i Nr 78, poz. 513) zarzdza si, co nastpuje: 1. W rozporzdzeniu Rady Ministrw z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia Krajowego programu zwalczania niektrych serotypw Salmonelli w stadach indykw rzenych na lata 20102012 (Dz. U. Nr 65, poz. 406 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 680) w zaczniku wprowadza si nastpujce zmiany: 1) ust. 1.3 otrzymuje brzmienie:

Tabela 1 Rok

w. rcl
Liczba zbadanych stad*) 4424 % stad zakaonych Salmonell spp. 8,6 4952 8,1 2260 6,3 7150 6,6 3279 7,9 8) zwikszenia standardw zoohigienicznych.;

1.3. Wystpowanie serotypw Salmonelli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Wedug raportu Europejskiego Urzdu do Spraw Bezpieczestwa ywnoci (EFSA) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zakaenie Salmonell stad indykw rzenych i hodowlanych przedstawia si nastpujco:

2004 2005 2006 2007 2008

.go
% stad zakaonych Salmonell Enteritidis 0,5 0,5 0,8 0,4 0,4

ww
*) Wszystkie grupy wiekowe.;

2) w ust. 1.6 ostatni akapit otrzymuje brzmienie: Serotypowaniu podlega przynajmniej jeden izolat z kadej dodatniej prbki, zgodnie ze schematem Kaufmanna-Whitea-Le Minora.; 7) udostpnienia powiatowemu lekarzowi weterynarii dokumentacji dotyczcej stada, a w szczeglnoci dokumentacji potwierdzajcej zakup pisklt, ciki, paszy, sprzeday zwierzt oraz dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej;

3) w ust. 1.9.2 dodaje si pkt 7 i 8 w brzmieniu:

v.p l
% stad zakaonych Salmonell Typhimurium 0,9 1,2 1,2 1,4 2,2

Dziennik Ustaw 4) w ust. 1.9.4:

Poz. 573

a) w akapicie pierwszym w pkt 1 lit. d otrzymuje brzmienie: d) zniszczenie lub zagospodarowanie ciki, odchodw i innych przedmiotw, ktre mogy ulec skaeniu, w sposb, ktry wyklucza zanieczyszczenie paeczkami Salmonelli, zgodnie z rozporzdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1069/2009 z dnia 21 padziernika 2009 r. okrelajcym przepisy sanitarne dotyczce produktw ubocznych pochodzenia zwierzcego, nieprzeznaczonych do spoycia przez ludzi, i uchylajcym rozporzdzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporzdzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzcego) oraz rodkami wykonawczymi, o ktrych mowa w art. 40 ww. rozporzdzenia,, b) akapit szsty otrzymuje brzmienie:

Powiatowy lekarz weterynarii pobiera prbki do bada laboratoryjnych w celu sprawdzenia skutecznoci wykonanego oczyszczania i odkaania przed ponownym umieszczeniem indykw w obiekcie budowlanym. Prbki s pobierane nie wczeniej ni 3 dni od dnia wykonania oczyszczania i odkaania. Prbki do bada stanowi:

2) 4 wymazy powierzchniowe pobrane z naroy badanego pomieszczenia na wysokoci 1 m od poziomu podogi w laboratorium czone w 1 prbk zbiorcz, oraz 3) 3 wymazy powierzchniowe z urzdzenia sucego do karmienia, przy czym kady wymaz pobiera si z 5 metrw tamy lub rynienki paszowej lub 6 wybranych losowo karmide w laboratorium czone w 1 prbk zbiorcz, oraz 4) 2 wymazy powierzchniowe pobrane z systemu wentylacyjnego, przy czym kady wymaz moe by uyty do 3 wlotw lub wylotw tego systemu w laboratorium czone w 1 prbk zbiorcz.; 5) po ust. 1.9.4 dodaje si ust. 1.9.4a w brzmieniu:

6) ust. 1.10 otrzymuje brzmienie:

ww

w. rcl
1.10. Akty prawne stanowice podstaw realizacji programu

1.9.4a. W przypadku gospodarstw, w ktrych znajduj si dwa lub wiksza liczba stad indykw rzenych, powiatowy lekarz weterynarii moe zastosowa rodki, o ktrych mowa w ust. 1.9.3, rwnie w stosunku do tych stad indykw w gospodarstwie, ktre nie s przetrzymywane w budynkach inwentarskich, w ktrych: 1) jest zapewnione cakowite odizolowanie od pomieszcze, w ktrych znajduj si indyki zakaone paeczkami Salmonelli, objtych programem;

2) czynnoci zwizane z utrzymywaniem indykw, w tym ich karmienie, odbywaj si w sposb uniemoliwiajcy szerzenie si paeczek Salmonelli.;

1) ustawa z dnia 4 wrzenia 1997 r. o dziaach administracji rzdowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437, z pn. zm.); 2) ustawa z dnia 6 wrzenia 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z pn. zm.); 3) ustawa z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej (Dz. U. Nr 165, poz. 1590, z pn. zm.); 4) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744, z pn. zm.);

5) ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierzt oraz zwalczaniu chorb zakanych zwierzt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342, z pn. zm.); 6) ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzcego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127, z pn. zm.); 7) ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 1045, z pn. zm.); 8) ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczestwie ywnoci i ywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914, z pn. zm.); 9) ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakae i chorb zakanych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570, z pn. zm.);

.go

1) 4 wymazy powierzchniowe pobrane z podoa, w szczeglnoci z miejsc popkanych, zagbie lub pocze konstrukcyjnych w laboratorium czone w 1 prbk zbiorcz oraz

v.p l

Dziennik Ustaw

Poz. 573

11) rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkw i wysokoci wynagrodzenia za wykonywanie czynnoci przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii (Dz. U. Nr 178, poz. 1837, z pn. zm.); 12) rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 wrzenia 2004 r. w sprawie szczegowych wymaga weterynaryjnych majcych zastosowanie do drobiu i jaj wylgowych (Dz. U. Nr 219, poz. 2225, z pn. zm.); 13) rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie wsppracy organw Inspekcji Weterynaryjnej, Pastwowej Inspekcji Sanitarnej, Pastwowej Inspekcji Farmaceutycznej, Inspekcji Handlowej, Inspekcji Transportu Drogowego, Inspekcji Jakoci Handlowej Artykuw Rolno-Spoywczych oraz jednostek samorzdu terytorialnego przy zwalczaniu chorb zakanych zwierzt, w tym chorb odzwierzcych (Dz. U. Nr 83, poz. 575);

14) rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalania i wysokoci opat za czynnoci wykonywane przez Inspekcj Weterynaryjn, sposobu i miejsc pobierania tych opat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 2, poz. 15, z pn. zm.); 15) rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wymaga weterynaryjnych przy produkcji produktw pochodzenia zwierzcego przeznaczonych do sprzeday bezporedniej (Dz. U. z 2007 r. Nr 5, poz. 38); 16) rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 padziernika 2008 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego (Dz. U. Nr 193, poz. 1193);

ww
7) ust. 1.11 otrzymuje brzmienie:
1)

Niniejsze rozporzdzenie z dniem 19 maja 2012 r. zostao zastpione rozporzdzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie krajowych laboratoriw referencyjnych (Dz. U. poz. 480).

w. rcl

17) rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 padziernika 2008 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji (Dz. U. Nr 200, poz. 1236);

18) rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawcw wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz. U. Nr 142, poz. 1161);

19) rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunkw utrzymywania gatunkw zwierzt gospodarskich innych ni te, dla ktrych normy ochrony zostay okrelone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 116, poz. 778);

20) rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 wrzenia 2010 r. sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego (Dz. U. Nr 173, poz. 1178);

21) rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 wrzenia 2010 r. w sprawie rejestru zakadw produkujcych produkty pochodzenia zwierzcego lub wprowadzajcych na rynek te produkty oraz wykazw takich zakadw (Dz. U. Nr 187, poz. 1258);

22) rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie krajowych laboratoriw referencyjnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 38)1); 23) rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 wrzenia 2011 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej i ewidencji leczenia zwierzt oraz wzorw tej dokumentacji i ewidencji (Dz. U. Nr 224, poz. 1347).;

1.11. Pomoc finansowa udzielana przedsibiorstwom paszowym i ywnociowym Odszkodowanie jest przyznawane zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierzt oraz zwalczaniu chorb zakanych zwierzt.;

.go

v.p l

10) rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 wrzenia 2003 r. w sprawie szczegowych warunkw weterynaryjnych, jakie musz spenia gospodarstwa w przypadku, gdy zwierzta lub rodki spoywcze pochodzenia zwierzcego pochodzce z tych gospodarstw s wprowadzane na rynek (Dz. U. Nr 168, poz. 1643);

Dziennik Ustaw 8) ust. 2.1 otrzymuje brzmienie:

Poz. 573

Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Wojewdztwo Dolnolskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie dzkie Maopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie lskie witokrzyskie Warmisko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie

czna liczba gospodarstw utrzymujcych indyki rzene 32 31

Liczba gospodarstw utrzymujcych > 500 indykw rzenych 32 31

45 45 Wedug danych Inspekcji Weterynaryjnej na 138 terytorium 11 331 125 125 843 6 266

Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 r. znajdowao si 810

utrzymywano w sumie 4 162 stada indykw256 rzenych. 74 74 Najwicej 5


14 10 7

.go
gospodarstw (39%) 5
14 10 7

gospodarstw utrzymujcych indyki rzene, w ktrych


9 9 31

10

6 6 w wojewdztwie warmisko-mazurskim. rednia 17 liczebno

stad indykw rzenych wahaa si w poszczeglnych wojewdztwach i wynosia od 3 759 szt. w wojewdztwie opolskim do 12 000 szt. w wojewdztwie witokrzyskim. 2 2 2
318 318 495 Wedug danych Inspekcji Weterynaryjnej i1 zgodnie ze 51 44

w. rcl
25 25

sprawozdaniem z urzdowego badania zwierzt rzenych, misa, drobiu, dziczyzny, krlikw i zwierzt akwakultury za
192

72

Wedug danych Inspekcji Weterynaryjnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 r. znajdowao si 2009 r. (druk w ktrych utrzymywano w sumie 4 162 stada indykw rzenych. 810 gospodarstw utrzymujcych indyki rzene,RRW-6) urzdowemu badaniu poubojowemu Najwicej gospodarstw (39%) poddanych zostao 23 864 169 indykw.; znajdowao si w wojewdztwie warmisko-mazurskim. rednia liczebno stad indykw rzenych wahaa si w poszczeglnych wojewdztwach i wynosia od 3 759 szt. w wojewdztwie opolskim do 12 000 szt.9) wojewdztwie witokrzyskim. w ust. 2.2 otrzymuje brzmienie:

Wedug danych Inspekcji Weterynaryjnej i zgodnie ze sprawozdaniem z urzdowego badania zwierzt rze2.2. Struktura produkcji pasz nych, misa, drobiu, dziczyzny, krlikw i zwierzt akwakultury za 2009 r. (druk RRW-6) urzdowemu badaniu poubojowemu poddanych zostao 23 864 169 indykw.;pasz w Rzeczypospolitej Polskiej Struktur produkcji

9) ust. 2.2 otrzymuje brzmienie:

przestawiaj ponisze tabele.

2.2. Struktura produkcji pasz Tabela 6. Wielko produkcjiRzeczypospolitej Polskiej przestawiaj ponisze tabele. Struktur produkcji pasz w pasz przemysowych w Polsce w latach 2007 2009 Tabela 6. Wielko produkcji pasz GUS, IERiG) w Polsce w latach 20072009 (rdo: przemysowych (rdo: GUS, IERiG)

ww

v.p l
Liczba stad indykw rzenych 171 329 rednia liczebno stad indykw rzenych 10 588 4 552 10 26 11 317 4 944 9 679 3 759 9 145 8 522 8 256 4 592 12 000 7 022 7 474 4 079

2.1. Struktura hodowli indykw rzenych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz produktw pozyskanych z tych indykw Dane dotyczce gospodarstw liczcych nie mniej ni 250 sztuk, utrzymujcych w 2010 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stada indykw rzenych

znajdowao 34
56

si

72

477

Tabela Dziennik Ustaw

7. Struktura produkcji pasz przemysowych dla drobiu w latach 2007 2009 Poz. 573 5

(w %) Tabela 7. Struktura produkcji pasz przemysowych dla drobiu w latach 20072009 (w %) (rdo: GUS, IERiG) (rdo: GUS, IERiG)

10) w ust. 2.3 akapit pierwszy i drugi otrzymuj brzmienie:

w. rcl
28 czerwca 2010 r. w sprawie
2.9.1. Podsumowanie rodkw przewidzianych programem Okres trwania programu: 2010 r. 2012 r. Kontrola i zwalczanie Badania

W odniesieniu do stad indykw rzenych minimalnedrugi otrzymuj brzmienie: rzenych zostay zawar10) w ust. 2.3 akapit pierwszy i warunki utrzymywania indykw te w rozdziale 6 rozporzdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunkw utrzymywania gatunkw zwierztstad indykw rzenych, dla ktrych normy ochrony zostaW odniesieniu do gospodarskich, innych ni te, minimalne warunki y okrelone w przepisach Unii Europejskiej, natomiast szczegowe warunki weterynaryjne w rozporzdzeniu utrzymywania indykw rzenych zostay zawarte w rozdziale 6 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 wrzenia 2003 r. w sprawie szczegowych warunkw weterynaryjnych, jakie musz spenia gospodarstwa, w przypadku gdy zwierzta lub rodki spoywcze pochodzenia zwierzrozporzdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia cego pochodzce z tych gospodarstw s wprowadzane na rynek.;

.go
minimalnych natomiast r. szczegowe warunki 2003 w sprawie szczegowych

11) ust. 2.9.1 otrzymuje brzmienie:

utrzymywania gatunkw zwierzt gospodarskich, innych ni te, dla ktrych normy ochrony zostay okrelone w przepisach Unii weterynaryjne warunkw

Europejskiej, 18 wrzenia

w rozporzdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia weterynaryjnych, jakie musz spenia gospodarstwa, w przypadku gdy zwierzta lub rodki spoywcze pochodzenia zwierzcego pochodzce z tych gospodarstw s wprowadzane na rynek.;

Monitorowanie lub nadzr nad stadami indykw rzenych

Obrbka produktw pochodzcych od zakaonego drobiu i z takiego drobiu

Usuwanie produktw pochodzcych od zakaonego drobiu i z takiego drobiu Inne rodki: zniszczenie lub obrbka paszy;

ww

12) w ust. 2.9.2 dodaje si akapit w brzmieniu: Sprawy dotyczce bezpieczestwa biologicznego okrela rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunkw utrzymywania gatunkw zwierzt gospodarskich innych ni te, dla ktrych normy ochrony zostay okrelone w przepisach Unii Europejskiej. Ponadto na stronie Gwnego Inspektoratu Weterynarii w zakadce Zdrowie i ochrona zwierzt s zamieszczone informacje dotyczce bezpieczestwa biologicznego.; 9

v.p l
warunkw

13) w ust. 2.9.3 dodaje si tabel w brzmieniu:

Dziennik Ustaw

Rok: 2010 Stan na dzie: 31.12.2010 r. (wyniki bada wykonywanych z inicjatywy hodowcy i przez powiatowego lekarza weterynarii)

Gatunek: Indyki

Choroba/zakaeniea): Salmonella Enteritidis lub Salmonella Typhimurium

ww
czna
a)

Region czna zlikwidowanych ubojowi lub


a) a)

Rodzaj liczba stad poddanych zabitych liczba ba indykw rzenych z dodatnim wynikiem objtych indykw zba-

czna

czna

LiczLiczba stad czna liczba Ilo

Liczba stad e)

Ilo jaj skierowanych do przetwrstwa

stada programem rzenych da-

b)

liczba

liczba

zniszczonych jaj (liczba lub kg)


a)

stad objtych nych

c)

indykw

rzenych
progra-

(liczba lub kg)a)

stad (a3) (a4) (a3) (a4)

d)

mem

Rzecz-

(a1)

(a2)

(a3)

(a4)

(a3)

(a4)

(a3)

pospolita 3 499 24 250 498 3 434 10 14 154 7 0

Polska

Ogem

Indyki

4 163

29 317 941

37 760

rzene

w. rcl .go
11

a)

b)

c)

d)

e)

Dla Salmonelli odzwierzcej naley wskaza serotypy objte programem kontroli (a1) dla Salmonella Enteritidis, (a2) dla Salmonella Typhimurium, (a3) dla innych serotypw okreli stosownie do sytuacji, (a4) dla Salmonella Enteritidis lub Salmonella Typhimurium. Stada indykw rzenych. czna liczba stad istniejcych w regionie, wczajc stada kwalifikujce si i niekwalifikujce si do programu. Liczba stad objtych programem. W tej kolumnie nie naley stada liczy dwa razy, nawet jeeli przebadano je wicej ni jeden raz. Jeeli stado zbadano wicej ni jeden raz, dodatni wynik badania powinien by brany pod uwag tylko raz.;

Poz. 573

v.p l

14) ust. 2.9.4.2 otrzymuje brzmienie:

14) ust. 2.9.4.2 otrzymuje brzmienie:

2.9.4.2. Zaoenia w zakresie bada diagnostycznych

2.9.4.2. Zaoenia w zakresie bada diagnostycznych

Dziennik Ustaw

Gatunek: Indyki
Populacja docelowac) Liczba planowanych bada wykrycie stada zakaonego stwierdzenie skutecznoci przeprowadzonego odkaania stwierdzenie efektu hamujcego okrelenie serotypu 80 320 Rodzaj prbkid) Cele)

Regiona) indyki rzene okadziny na buty/ kurz

Rodzaj badaniab)

ww
320 57

Rzeczpospolita Polska

badanie bakteriologiczne

badanie serologiczne

a)

Region okrelony w zatwierdzonym przez dane pastwo czonkowskie Unii Europejskiej programie kontroli i zwalczania chorb. Opis badania. c) Wyszczeglnienie gatunkw i kategorii zwierzt objtych programem, w razie potrzeby. d) Opis prbki (np. odchody). e) Opis celu (np. nadzr, monitorowanie, kontrola szczepie).;

b)

w. rcl v.p l

.go
12

Poz. 573

15) ust. 2.9.4.3 otrzymuje brzmienie: 2.9.4.3 otrzymuje brzmienie: 15) ust.

2.9.4.3. Zaoenia w 2.9.4.3. Zaoenia w zakresie badania stad zakresie badania stad

Dziennik Ustaw

Rok:

2012

Gatunek: Indyki
czna liczba stad z dodatnim stad do
a) e)

Choroba/zakaeniea): Salmonella Enteritidis lub Salmonella Typhimurium


Przewidywana wana liczba na liczba
e)

Region czna przewidywazniszczenia (liczba lub kg)


a)

Rodzaj Przewidyna ilo jaj do Przewidyliczba stad likwidacji rzenych do ubicia lub zabiciaa) (a4) 107 880 (a3) (a4) (a3) indykw liczba wana liczba objtych indykw stad do

czna

czna

czna

Przewidywa-

Przewidywana ilo jaj skierowana do przetwrstwa (liczba lub kg)a) (a4) (a3) -

stada prograrzenych zbadania


d)

b)

liczba wynikiem bada

liczba

ww
(a1) 20 20 (a2) (a3) (a4) (a3) 3 434

stad mem objtych

c)

indykw

rzenych programem

Rzeczpospo3 499 24 250 498

lita Polska

Ogem

Indyki

4 163

rzene

29 317 941

a)

b)

c)

w. rcl v.p l

d)

e)

Dla Salmonelli odzwierzcej naley wskaza serotypy objte programem kontroli: (a1) dla Salmonella Enteritidis, (a2) dla Salmonella Typhimurium, (a3) dla innych serotypw okreli stosownie do sytuacji, (a4) dla Salmonella Enteritidis lub Salmonella Typhimurium. Stada indykw rzenych. czna liczba stad istniejcych w regionie, wczajc stada kwalifikujce si i niekwalifikujce si do programu. Liczba stad objtych programem. W tej kolumnie nie naley stada liczy dwa razy, nawet jeeli przebadano je wicej ni jeden raz. Jeeli stado zbadano wicej ni jeden raz, prba pozytywna jest brana pod uwag tylko raz.;

.go
13

Poz. 573

16) po ust. 2.9.4.3 dodaje si ust. 2.9.4.4 i 2.9.4.5 w brzmieniu:

16) po ust. 2.9.4.3 dodaje si ust. 2.9.4.4 i 2.9.4.5 w brzmieniu: ramach nadzoru i bada laboratoryjnych 2.9.4.4. Dane dotyczce bada w

2.9.4.4. Dane dotyczce bada w ramach nadzoru i bada laboratoryjnych

Dziennik Ustaw

Rok: 2010

Gatunek: Indyki

Kategoriaa): Indyki rzene

Opis zastosowanych bada serologicznych: zgodnie z pkt 3 zacznika do rozporzdzenia nr 584/2008

Opis zastosowanych bada mikrobiologicznych i wirusologicznych: zgodnie z pkt 3 zacznika do rozporzdzenia nr 584/2008

ww
Inne badania Liczba zbadanych prbek Liczba prbek z wynikiem dodatnim brak danych Inne (np. badanie paszy i wody): 5

Opis innych zastosowanych bada: nie dotyczy

Regionb) Badania mikrobiologiczne i wirusologiczne Liczba prbek z wynikiem dodatnim Liczba zbadanych prbek

Badania serologiczne

Liczba zbadanych prbek 24

Liczba prbek z wynikiem dodatnim

Rzeczpospolita Polska Badanie bakteriologiczne: 24 Badanie efektu hamujcego: 1 Badanie skutecznoci odkaania: 0

60

Badanie bakteriologiczne: 320 Badanie efektu hamujcego: 320 Badanie skutecznoci odkaania: 50

a)

b)

Kategoria/dodatkowe okrelenia, np. zwierzta hodowlane, kury nioski, brojlery, indyki hodowlane, indyki brojlery stosownie do potrzeb. Region okrelony w zatwierdzonym przez pastwo czonkowskie Unii Europejskiej programie kontroli i zwalczania chorb.;

w. rcl v.p l

14

.go

Poz. 573

2.9.4.5. Dane dotyczce zakaenia


Gatunek: Indyki
Liczba zakaonych indykw rzenych

Rok: 2010
Liczba zakaonych stadb)

2.9.4.5. Dane dotyczce zakaenia

2.9.4.5. Dane dotyczce zakaenia

Rok: 2010
Liczba zakaonych stadb) Liczba zakaonych indykw rzenych 37 37 760c) 760
c)

Gatunek: Indyki

Dziennik Ustaw

Regiona)a)
24 24

Rzeczpospolita Polska Rzeczpospolita Polska

Region

a) a) Region

ww
1)

b) b) Stada

okrelony w zatwierdzonym przez pastwo czonkowskie Unii Europejskiej programie kontroli i zwalczania chorb. Region okrelony w zatwierdzonym przez pastwo czonkowskie Unii Europejskiej programie kontroli i zwalczania chorb. lub gospodarstwa stosownie potrzeb. Stada lub gospodarstwastosownie do potrzeb. c) c) Liczba indykw rzenych poddanych ubojowi/zabitych ww ramach programu.; Liczba indykw rzenych poddanych ubojowi/zabitych ramach programu.;

17) w tabel w dodaje si 17) w ust 2.9.5 dodajew ust 2.9.5 brzmieniu: tabel w brzmieniu: 17) si ust 2.9.5 dodaje si tabel w brzmieniu:

1) Szacunkowa analiza kosztw programu na 2012 na Szacunkowa anali za kos ztw programu Szacunkowa analiza kosztw programuna 2012 r.r. 1)2012 r.

Przeznaczenie Przeznaczenie kosztw

10

kosztw zotych) (w euro)

Wyszczeglnienie

Wyszczeglnienie

Szacunkowa Szacunkowa liczba jednostek

Szacunkowy Szacunkowy FinansoSzacunkowy Szacunkowy Suma ogem2) jednostkowy jednostkowy Suma ogem wanie Finanso2) Suma Suma jednostkowy(w zotych)ogem (w euro) ogem jednostkowy koszt koszt (w wsplno- wanie koszt koszt liczba jednostek zotych) (w (w zotych) (w euro) towe wsplno(w euro)

towe

1. Badania
320 bada

1. Badania

1.1. Koszt bada laboratoryjnych 1.1. Koszt bada

w. rcl
3,06 4 086,40

laboratoryjnych
320 bada 0,54 z/badanie

320 bada

12,77 z/badanie

euro/badanie 12,77 z/badanie 3,06

4 086,40
euro/badanie

Badanie bakteriologiczne prbek bakteriologiczne Badanie pobranych przez powiatowego lekarza prbek pobranych przez weterynarii powiatowego lekarza 0,13

979,95

979,95
172,80

tak

tak

Badanie efektu hamujcego wzrost bakterii

Badanieweterynarii efektu hamujcego wzrost bakterii

41,44

tak

320 bada

0,54 z/badanie

.go
0,13 172,80

41,44

tak

15

15

Poz. 573

v.p l

Dziennik Ustaw

Badanie w kierunku stwierdzenia skutecznoci przeprowadzonego odkaania 5 bada 33,47 7 956,06 1907,93 67,40 z/badanie 16,16 337,00 80,82 tak tak

80 bada

10,94 z/badanie

2,62

875,20

209,88

tak

Inne badania (np. badania paszy i wody) 57 bada 139,58 z/badanie 13 427,46 3220,02 +/- 0,01 3445,42 +/- 0,01

ww
14 367,38 11

Badanie w kierunku okrelenia serotypu odpowiednich izolatw

Badania laboratoryjne cznie

Badania laboratoryjne cznie + 7% kosztw oglnych3) 106 pobra4) 24,16 z/pobranie 2 560,96 3 213,84

1.2. Koszt pobierania prbek 5 739 km 0,56 z/km

Pobranie prbek

nie nie

Dojazd do gospodarstwa w celu pobrania prbek 2 652 km 0,43 z/km

Dowz prbek do laboratorium 1 wysyka 386 zestaww 40 z/wysyka

w. rcl
1 140,36 nie 40,00 nie 2,94 z/zestaw

Koszt dostarczenia prb inne usugi

1.3. Inne koszty

Materiay, sprzt potrzebny do pobrania prbek w gospodarstwie 77 zestaww

.go
1 134,84 5,38 z/zestaw 414,26

nie

Odzie jednorazowa

nie

16

Poz. 573

v.p l

2. Szczepienie lub leczenie 2 166,00 nie nie -

Program nie przewiduje

Dziennik Ustaw

2.1. Zakup szczepionki -

2.2. Koszty dystrybucji -

2.3. Koszty podania

ww
2 tony 0 1083 z/tona 0 ton 2 tony 600 z/tona 1 200,00 2 097,45 nie nie 12

2.4. Koszty kontroli

3. Ubj

3.1. Odszkodowania

Odszkodowanie za pasze

Odszkodowania za sprzt, ktry nie moe by poddany odkaaniu

3.2. Koszty zniszczenia 531 kg 3,95 z/kg

Zniszczenie paszy

Utylizacja odpadw laboratoryjnych -

3.3. Strata w przypadku uboju 0 ton -

3.4. Koszt obrbki produktw -

Obrbka chemiczna paszy

w. rcl
0 nie 28,59 z/godz. 2 rzeczoznawcw x 1 godz. x 1 stado

4. Czyszczenie i odkaanie5)

nie dotyczy

5. Wynagrodzenia (rzeczoznawcy)

Koszt wyceny paszy

.go
57,18

nie

17

Poz. 573

v.p l

0,8358 z/km

66,86

nie

Dziennik Ustaw

Koszty dojazdu rzeczoznawcy -

2 rzeczoznawcw x 40 km x 1 stado

6. Towary konsumpcyjne i specjalny sprzt 28 459,13 14 367,38 3445,42 +/- 0,01 -

ww
13

7. Inne koszty

OGEM

OGEM (koszty kwalifikowalne)

1)

2)

3)

w. rcl
Prezes Rady Ministrw: D. Tusk

4)

5)

Analiza obejmuje szacunkowe koszty ponoszone w ramach programu. Nie wlicza si kosztw staych. Wszystkie wartoci s podane bez VAT. Koszty programu zostay obliczone dla wszystkich stad indykw rzenych objtych programem. S to szacunkowe koszty, ktre zostan dostosowane do wielkoci wydatkw przewidywanych na zwalczanie chorb zakanych zwierzt w ustawie budetowej na rok 2012. Obliczajc koszt programu w zotych, przyjto kurs 4,17 z za euro zgodnie z wytycznymi Ministra Finansw z dnia 23 grudnia 2011 r. dotyczcymi stosowania jednolitych wskanikw makroekonomicznych bdcych podstaw oszacowania skutkw finansowych projektowanych ustaw. Zgodnie z decyzj Komisji 2011/807/UE z dnia 30 listopada 2011 r. zatwierdzajc roczne i wieloletnie programy oraz wkad finansowy Unii w zakresie zwalczania, kontroli i monitorowania niektrych chorb zwierzt i chorb odzwierzcych, przedstawionych przez pastwa czonkowskie na 2012 rok i na lata nastpne (Dz. Urz. UE L 322 z 06.12. 2011, str. 11). Tylko prbkobrania przeprowadzone przez lekarzy wyznaczonych i zakady lecznicze dla zwierzt. Odkaanie jest rutynow czynnoci wykonywan zawsze przed zasiedleniem obiektu, std jego koszty s ponoszone przez hodowc..

.go

2. Rozporzdzenie wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia.

18

Poz. 573

v.p l