You are on page 1of 3

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 574
USTAWA

Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.05.23 14:35:31 +02'00'

z dnia 13 kwietnia 2012 r.

o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworw mlecznych oraz ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworw mlecznych Art. 1. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworw mlecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr11,poz.65iNr97,poz.799,z2010r.Nr148,poz.990orazz2011r.Nr106,poz.622)wprowadzasinastpujce zmiany: 1) w art. 4: a)wust.3uchylasipkt7, b)wust.5uchylasipkt4, c)uchylasiust.5a; 2) w art. 10 w ust. 1:

a)wpkt2wlit.cuchylasitiretczwarte, b)uchylasipkt2a, c) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

d) pkt4wlit.grednikzastpujesiprzecinkiemidodajesilit.hwbrzmieniu: w h)locimlekaprzeliczonegonamlekooreferencyjnejzawartocituszczudostarczonegopodmiotowiskupui jcemuprzezdostawchurtowegoodpocztku danegorokukwotowegow iloci przekraczajcejkwot indywidualnprzysugujcnadanydzieroku;,

ww
3)wart.22uchylasiust.9; 4)wart.33uchylasiust.27; 5)uchylasiart.34; 6) art. 36 otrzymuje brzmienie:

e) pkt5wlit.cprzecinekzastpujesirednikiemiuchylasilit.d, w f) pkt6wlit.cprzecinekzastpujesikropkiuchylasilit.d; w

w. rcl

3) rzekazywaniadodyrektoraoddziauterenowegoAgencji,waciwegozewzgldunamiejscezamieszkania p albosiedzibdostawcyhurtowego,wterminiedo25.dniakadegomiesica,zapoprzednimiesic: a) informacji, o ktrych mowa w pkt 2 lit. c tiret pierwszetiret trzecie, b) biorczychzestawie,ktrezawierajdaneocznejilocimlekaprzeliczonegonamlekooreferencyjnej z zawartocituszczu,dostarczonegoprzezposzczeglnychdostawcwhurtowychodpocztkudanegoroku kwotowegowilociprzekraczajcejkwotyindywidualneprzysugujcenadanydzieroku;,

Art.36.1.Wodniesieniudodostawcwhurtowych,waciwimiejscowodyrektorzyoddziawterenowych Agencjidodnia15wrzenia,napodstawieinformacji,oktrychmowawart.10ust.1pkt5:

.go

v.p l

Dziennik Ustaw

Poz. 574

1) okonujrozliczeniawykorzystaniakwotindywidualnychprzysugujcychnadanydzieroku,wedugstanu d naostatnidzierokukwotowego; 2) stalaj,wdrodzedecyzji,pouwzgldnieniukrajowegowspczynnikarealokacji,oktrymmowawart.35 u ust.1pkt1,wysokonalenychopat; 3) rzesyajdopodmiotwskupujcych,takewwersjielektronicznej,zbiorczeinformacjeowysokocinalep nychopat.

2.Dostawcahurtowy,wterminieokrelonymwart.15ust.1rozporzdzenia,oktrymmowawpkt1zacznika,jestobowizanydowniesieniapodmiotowiskupujcemuopatyustalonejwdecyzji,oktrejmowawust.1 pkt 2. 3.Opat,oktrejmowawust.2,podmiotskupujcyjestobowizanyprzekazanarachunekbankowyoddziauterenowegoAgencjiwaciwegozewzgldunamiejscezamieszkaniaalbosiedzibdostawcyhurtowegowterminieokrelonymwart.15ust.1rozporzdzenia,oktrymmowawpkt1zacznika.

5. Decyzja, o ktrej mowa w ust. 1 pkt 2, podlega natychmiastowemu wykonaniu.

6.Upowanionymdodaniawykonania,wdrodzeegzekucjiadministracyjnej,obowizkuwynikajcegozdecyzji,oktrejmowawust.1pkt2,jestpodmiotskupujcywskazanywtejdecyzji.; 7) art. 38 otrzymuje brzmienie:

Art.38.Oddecyzji,oktrychmowawart.36ust.1pkt2iart.37ust.1,przysugujeodwoaniedoPrezesa Agencji.; 8) w art. 40 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

9) art. 41 otrzymuje brzmienie:

Art. 2. W ustawie z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworw mlecznych (Dz.U.Nr148,poz.990)wprowadzasinastpujcezmiany: 1)uchylasiart.9;

2) art. 12 otrzymuje brzmienie:

ww
1)

Art. 3. 1.Dosprawwszcztychprzeddniem1kwietnia2012r.,dotyczcychopat,dopatizaliczek,oktrychmowa wustawiezmienianejwart.1,niezakoczonychdodniawejciawycieniniejszejustawy,stosujesiprzepisyustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.


miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, Z poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671, z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109 i Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz. 1241, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213, poz. 1652 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 57, poz. 355, Nr 127, poz. 858, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1306, z 2011 r. Nr 34, poz. 173, Nr 75, poz. 398, Nr 106, poz. 622, Nr 134, poz. 781, Nr 171, poz. 1016, Nr 186, poz. 1100, Nr 199, poz. 1175, Nr 232, poz. 1378, Nr 234, poz. 1391 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 362.

w. rcl

1. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do opat stosuje si odpowiednio przepisy dziau III ustawy zdnia29sierpnia1997r.Ordynacjapodatkowa(Dz.U.z2005r.Nr8,poz.60,zpn.zm.1)),zwyczeniem przepiswdotyczcychumarzanianalenoci,odraczaniapatnociorazrozkadaniapatnocinaraty,zzastrzeeniemart.15ust.2rozporzdzenia,oktrymmowawpkt1zacznika.;

Art.41.Wpywyztytuuopat,oktrychmowawart.36ust.1pkt2iart.37ust.1,Agencjaprzekazujeniezwocznienarachunekdochodwbudetupastwa..

Art. 12. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 34 ust. 2 ustawy, o ktrej mowa wart.1,zachowujmocdodniawejciawycieprzepiswwykonawczychwydanychnapodstawieart.10ust.2 tejustawywbrzmieniunadanymniniejszustaw,nieduejjednakniprzez24miesiceoddniawejciawycie ustawy..

.go

4.Jeelidostawcahurtowynieprzekazapodmiotowiskupujcemuwcaociopaty,oktrejmowawust.1 pkt2,podmiotskupujcymoerozoyopatnaraty.

v.p l

Dziennik Ustaw

Poz. 574

2.Sprawydotyczcezaliczek,oktrychmowawart.33ust.2ustawyzmienianejwart.1,wszczteoddnia1kwietnia 2012r.dodniawejciawycieniniejszejustawyumarzasi. 3. Zaliczki,o ktrychmowa w art.33 ust. 2ustawy zmienianej w art.1, pobraneprzez podmiotskupujcy od dnia 1kwietnia2012r.,zwracasidostawcomhurtowym.

4.Wprzypadku,oktrymmowawust.3,wterminie30dnioddniawejciawycieniniejszejustawy,dyrektoroddziauterenowegoAgencjiRynkuRolnegowaciwyzewzgldunamiejscezamieszkaniaalbosiedzibdostawcyhurtowego zobowizuje,wdrodzedecyzji,podmiotyskupujcedookreleniawysokocipobranychodposzczeglnychdostawcw hurtowych zaliczek oraz do ich zwrotu. 5.Kwotztytuuzwrotuzaliczekpodmiotskupujcyzwracadostawcyhurtowemuwterminie7dnioddnia,wktrym decyzja,oktrejmowawust.4,staasiostateczna. 6.Donalenoci,oktrychmowawust.5,stosujesiprzepisyopostpowaniuegzekucyjnymwadministracji.

ww

w. rcl

.go

Art. 4. Ustawawchodziwyciezdniemogoszenia.

v.p l
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski