You are on page 1of 2

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 575

Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.05.23 14:40:11 +02'00'

ROZPORZDZENIE

MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1)

w sprawie planu udzielenia schronienia statkom potrzebujcym pomocy na polskich obszarach morskich2) Na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczestwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368) zarzdza si, co nastpuje: 1. Rozporzdzenie okrela elementy, jakie powinien zawiera plan udzielenia schronienia statkom znajdujcym si w niebezpieczestwie lub potrzebujcym pomocy na polskich obszarach morskich, zwany dalej planem. 2. Uyte w rozporzdzeniu okrelenia oznaczaj:

2) statek potrzebujcy pomocy statek znajdujcy si w sytuacji, ktra moe doprowadzi do jego utraty lub powstania zagroenia dla rodowiska lub bezpieczestwa eglugi; 3) statek w niebezpieczestwie statek znajdujcy si w sytuacji, w ktrej istnieje uzasadnione podejrzenie lub pewno, e statek lub czowiek jest naraony na powane i bezporednie niebezpieczestwo i wymaga natychmiastowej pomocy. 3. 1. Dyrektorzy urzdw morskich opracowuj plany, uwzgldniajc wytyczne Midzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO)3). 2. Plan powinien by spjny z Planem akcji poszukiwawczych i ratowniczych, o ktrym mowa w art. 117 ust. 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczestwie morskim, i Krajowym Planem Zwalczania Zagroe i Zanieczyszcze rodowiska Morskiego, o ktrym mowa w 8 rozporzdzenia Rady Ministrw z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie organizacji i sposobu zwalczania zagroe i zanieczyszcze na morzu (Dz. U. Nr 239, poz. 2026).
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje dziaem administracji rzdowej gospodarka morska, na podstawie 1 ust. 2 pkt 2 rozporzdzenia Prezesa Rady Ministrw z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegowego zakresu dziaania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494). 2) Niniejsze rozporzdzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroenia nastpujcych dyrektyw Unii Europejskiej: 1) dyrektywy 2002/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2002 r. ustanawiajcej wsplnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statkw i uchylajcej dyrektyw Rady 93/75/WE (Dz. Urz. WE L 208 z 05.08.2002, str. 10; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 7, str. 12); 2) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/17/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniajcej dyrektyw 2002/59/WE ustanawiajc wsplnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statkw (Dz. Urz. UE L 131 z 28.05.2009, str. 101); 3) dyrektywy Komisji 2011/15/UE z dnia 23 lutego 2011 r. zmieniajcej dyrektyw 2002/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiajc wsplnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statkw (Dz. Urz. UE L 49 z 24.02.2011, str. 33). 3) Wytyczne, o ktrych mowa w 3 ust. 1 rozporzdzenia: Rezolucja IMO Nr A.949(23) Wytyczne w sprawie miejsc schronienia dla statkw potrzebujcych pomocy z dnia 5 grudnia 2003 r. oraz Rezolucja IMO Nr A.950(23) Serwis asysty morskiej z dnia 5 grudnia 2003 r. zostay podane do publicznej wiadomoci w obwieszczeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie podania do publicznej wiadomoci niektrych przepisw Midzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) dotyczcych bezpieczestwa morskiego (Dz. Urz. MTBiGM Nr 2, poz. 9).
1)

ww

w. rcl

1) miejsce schronienia port, przysta morsk albo ich cz lub inne osonite miejsce cumowania lub kotwiczenia, lub jakiekolwiek inne, do ktrego kieruje si statki znajdujce si w niebezpieczestwie lub potrzebujce pomocy;

.go

z dnia 16 maja 2012 r.

v.p l

Dziennik Ustaw 3. Plan zawiera co najmniej: 1) dane waciwego dyrektora urzdu morskiego;

Poz. 575

2) dane podmiotw odpowiedzialnych za przyjmowanie zawiadomie i reagowanie w przypadku zgosze alarmowych i zgosze o potrzebie otrzymania pomocy; 3) dane wsppracujcych podmiotw, ktre mog by zaangaowane w dziaania majce na celu udzielenie statkom pomocy;

4) informacje na temat linii brzegowej, granicznych parametrw statkw, ktre mog przyj poszczeglne porty, oraz wszystkich tych czynnikw, ktrych znajomo uatwia ocen oraz umoliwia szybkie podjcie decyzji dotyczcej miejsca schronienia dla statku w niebezpieczestwie lub potrzebujcego pomocy, wraz z opisem czynnikw rodowiskowych, gospodarczych i spoecznych oraz warunkw naturalnych istotnych dla podjcia tej decyzji;

5) procedury oceny sytuacji i podjcia decyzji o udzieleniu pomocy statkowi w niebezpieczestwie lub potrzebujcemu pomocy lub odmowie przyjcia statku w danym miejscu;

7) procedury dotyczce wsppracy midzynarodowej w celu koordynacji i podejmowania decyzji zwizanej z postpowaniem ze statkiem w niebezpieczestwie lub potrzebujcym pomocy; 8) procedury dotyczce wsppracy pomidzy dyrektorami urzdw morskich, w celu utworzenia jednolitego krajowego systemu udzielania statkom schronienia, z uwzgldnieniem moliwoci udzielania pomocy rodkami dostpnymi na obszarach waciwoci terytorialnej dyrektorw urzdw morskich;

10) dane podmiotw, ktre musz by informowane, oraz sposb ich informowania po podjciu decyzji, o ktrej mowa w art. 94 ust. 5 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczestwie morskim; 11) procedury przekazywania planw podmiotom, ktre mog by zaangaowane w dziaania majce na celu udzielenie statkom pomocy, a w szczeglnoci podmiotom, o ktrych mowa w pkt 2, 3 i 10, oraz dysponujcych zasobami i urzdzeniami, o ktrych mowa w pkt 6; 12) procedury udostpniania informacji zawartych w planach ssiednim pastwom czonkowskim Unii Europejskiej; 13) procedury wystpowania o udostpnienie planw sporzdzonych przez ssiednie pastwa czonkowskie Unii Europejskiej przez dyrektora urzdu morskiego; 14) terminy oraz okolicznoci powodujce konieczno zaktualizowania planu;

15) sposb przekazywania i aktualizowania informacji, o ktrych mowa w pkt 1 i 2, do celw publikacji. 4. Rozporzdzenie wchodzi w ycie po upywie 6 miesicy od dnia ogoszenia.4) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej: S. Nowak

ww
4)

Niniejsze rozporzdzenie byo poprzedzone rozporzdzeniem Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 14 wrzenia 2007 r. w sprawie planu udzielania statkom znajdujcym si w niebezpieczestwie schronienia na polskich obszarach morskich (Dz. U. Nr 178, poz. 1260), ktre zgodnie z art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczestwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368) traci moc z dniem wejcia w ycie niniejszego rozporzdzenia.

w. rcl

9) procedury dotyczce gwarancji finansowych i odpowiedzialnoci ustanowione w odniesieniu do statkw przyjmowanych w miejscu schronienia;

.go

6) spis zasobw i urzdze sucych do udzielania pomocy, ratowania ycia i mienia oraz zapobiegania zanieczyszczeniom i ich zwalczania, ktre mog zosta wykorzystane do tej pomocy, w szczeglnoci bdcych w dyspozycji Morskiej Suby Poszukiwania i Ratownictwa, Marynarki Wojennej, waciwego wojewody, wojewdzkich inspektoratw ochrony rodowiska, Pastwowego Ratownictwa Medycznego, Stray Granicznej oraz Pastwowej Stray Poarnej;

v.p l