You are on page 1of 8

PERQU DIEM NO ALTREBALL LA SGAE DEMANADA A LA CNT POR OFENSAS A SU H ONOR

e s col z aci m as s iv i univ rs al i m s L arit a e , t ard l univ rs it , l a e at l de nf ir l capacit danl i uny ort a at is cole ct de l cl s e e xpl ada t nde ix ne gat am e nt l iu a as ot e iv al s cl s am e nt de l j e s ge ne rant nov s f ure s de as s ov e ract s ocial e nt s re grups as s al s i dif inant l ariat um a cons cincia de cl s e . as

de l CNT Ade m s s e pide l publ a . a icacin de l a s e nt ncia e n l w e b y e lpe ridico de CNT En l e a . a lct e ura de l s e nt ncia s e de s t a e acan cos as com o: s ul part arm e nt t t q ue una organiz acin Re t a icul e ris e s indical com o l CNT (...) dif e a l SGAE, cuyo f a am a in principal e s garant ar a s us re pre s e nt iz ados una re m une racin por e lus o q ue de s us obras h ace n T ard o dh ora a t s i t e s e ns t ot ot oca pos ar un t rce ros . e pre u alnos t t m ps , alnos t cos incl alnos t re e re s re No e s l prim e ra v z q ue l SGAE act a e a a ce rv l caie m s e ns e pos s ibilat de s capat e l , it ria al n m cont l l rt de e xpre s in para t ar de acal ra a ibe ad rat l ar de l s al e ns conv rt e n product , s om m ari, e im ors e lal in de crt uv icas q ue re cibe diariam e nt . Ya l e o dobra de l s is t m a. Quan parlm de l condici e e a h iz o con l w e b h um ors t Frik ipe dia, q ue s e re a de a ica das s al ariat parlm de v ndre e l nos t e e re t m ps e l SGAE e n una de s us e nt a radas , l h icie ron con o ut it ant ls nos t s h abilat pe r guanyar-nos l ilz e re it s a al barricadas , e s t v z por m e dio de Ram oncn, as a e v ida, e l cont de l q ual rol a acabe m pe rde nt s upe dit , ant t bin con l re v t le riaria Quim e ra, l am a is a it a l albe ne f e conm ic de l m pre s a o e lpat de o ici e r As ociacin de I e rnaut nt as por l a pgina t orn, i q uan parlm de s cl it h o f m de s de lpunt e av ud e put gae .com , e as incl o h an de m andado a us de v t e n e l ual is a q dins l ual act ordre capit is t no h i al a organiz acione s q ue l h aban de m andado ant s a e h a m s re m e i q ue de s t ruir-l de ixare m de s e r e s cl o aus de nunciando irre gul aridade s e n s u ge s t in. L as pe r m ol s cade ne s q ue pre t s am e nte ns t m . t e e raie ct a " Quie n m e v la a ins ul v a acabar e n l v im as de l SGAE s on m uch as y s igue n cre cie ndo ue v t a ar a Elm n l aborals una j ungl on l l i de l crce l e n e l os pit " Ram oncn. a, a l e cada da. El de re ch o al h onor de s e m e j e ant o h al . m s f im pe ra. Qui t m s capacit dinfuncia, ort at l organiz acin e s t acabando con l l rt a ibe ad de am os a ir h as t e lf . Elq ue nos l e V a inal l am q ui pe rt any al com it de m pre s a pe r pas s ar ls h ore s e e xpre s in e n int rne t Se h ace ne ce s aria una e . gngs t rs , q ue bus q ue un bue n abogado. SGAE. e s indical v ne nt com panys e nt s om riure s cnics i s e re re s pue s t a. t s e s de caf as s q ui im pos a l pau s ocial i a Que re m os s ol idariz arnos con e s t nue v a a L Socie dad Ge ne ralde Aut s y Edit s a ore ore l q uil re iv e ibri indicat e n e l i de cada e m pre s a. iu s v im a de e s t nue v pode r f ico. ct e o ct (SGAE) h a int rpue s t una de m anda por e lv or de e o al L capacit re iv a at indicat a de l t bal iv re l ador 9 .000 e uros a l CNT-AI por un com unicado e n e l Y una v z m s , Por l de s aparicin de l e a a a T re be l h a e s t h is t at ricam e nt anulada (durant l l a as q ue s e v rt ron e xpre s ione s q ue at nt e ie e aran cont e l SGAE. A l barricadas ! ra t rans acci de m ocrt ica, s im pos e l ode l l m de com it h onor de t " an digna" ins t ucin. Se da l circuns t it a ancia de m pre s a com a nic e s pai pe r a ne gociar i m s inf o: de q ue e l com unicado -de l indicat de Art s Grf s o e icas re iv indicar) pe r un s indical m e colaboracionis t i is l a a icas M adrid, e n de M adrid- e s t aba e s crit e n s ol o idaridad con Com unicado de l CNT- Grf ne gociador e ncapal pe l s indicat m aj aris i pe r Al barricadas .org. , at s s orit s ol idaridad con al barricadas . as as t s e l m inorit ot s aris de cl s e i corporat q ue caue n as ius t / .e graf ne m Es t de m anda ya no h a s ido int rpue s t por h tp:/cnt s / icas / w 53.h t l a e a a l t pa de lcom it de m pre s a, f a ram ont inne gabl de e h tp:/w w w .diagonal riodico.ne ts pip.ph p? icl5449 t / pe / art e Ram oncn, s ino q ue dire ct e nt l h a pue s t l am e a o a priv e gis pe r q ui h i part il icipa, on e s ge s t iona e l propia SGAE. L de m anda f int rpue s t e lpas ado h tp:/t t /odos cont l rae canon.e s / a ue e a f uncionam e nt i l re nt it a abilat e conm ica de h tp:/w w w .al barricadas .org/ icias / q =node / t / as not ? 7004 m e s de e ne ro, y f re cibida por e l ue Com it Nacional l xpl aci l e ot aboral . Dav ant de l confict s l s le aboral q ue e s t m s e CGT i no pas cont ls e nt at . Pe r una al part , ra e it s t ra , v int a l nos t proxim it (conduct iv a ra at ors daut obus os diu q ue no pot pas conde m nar l CGT pe rq u no a , de TM B, confict de M e rcadona, v le aga de pe rs onal h a e s t de m andada ni s 'h a pogutde f ns ar at e . El j ge de s e s t a e l de s al j e nt de ut im l am ot de l ne t j de lm e t a M adrid...) t s ol pode m a e a ro an s Trans port M e t s ropolans de Barce l it ona v a Can V s . Addue ix q ue TM B v ce dir l dif a l ie a 'e ici a m os t re s pe ct i adm iraci i part rar e icipar-h i act am e nt iv pre s e nt una de m anda de de s nonam e nt pe rq u ar CNT i no v de m andar-l a a. com a com panys s ol idaris e n e l confict , doncs t s , le ot l dif no s s e gur pe r e l q ui e l s t 'e ici , s ge ione n cre ue n Elut de prim e ra ins t j ge ncia nm e ro 8 de e n dif re nt cont xt , s om v im e s de lm at ix: l e s e os ct e a q ue s una m aniobra pe r a cons t ruir-h i pis os . De s Barce l ona h a de s e s t at l de m anda de im a de s t rucci gradual duns dre t l s aboral m nim s s ot l s a a q ue l f a inca de Can V s s ocupada s 'h a conv rt ie e it Fe rrocarril M e t ropol de Barce l it ona (FM B) de pre carit aci cons t z ant de ls condicions i of rt s e e e e n un ce nt s ociali h i t ne n l s e u e nt at de l re e a it s de s al j e lCe nt SocialAut s t l ar ot re oge ionat (CSA) l aboral, pre carit aci q ue s e s t s z n e n t s e l ot s barri, com ara una col de bas t rs i una l a one de Can V s . El m agis t ie rat arge ix q ue FM B v s s ant de l nos t v q uot e s a ra ida idiana. publ icaci.L publ a icaci L Burxa, v f r una a a e (e m pre s a de pe nde nt de TM B i ge s t ora de lm e t ro Qui re dact aq ue s t s l s s un prot ip de l a e nie ot cam panya e n f or de Can V s am b l ide a av ie a de Barce l ona), v f r un cont e de ce s s i de a e ract j e nt e s t ov udiant q ue xoca f al e nt am b un m n il ront m d'obt nir e ls uport de l pe riodis t s , i v acons e guir e s e a l dif a l CNT e l19 84 i q ue , pe r t , h av de 'e ici a ant ia l aboralt rciarit at s a dir de dicat m aj riam e nt e z , orit un ce nt nar de s ignat s , l e ure l iurade s ah ir al cons e l r l e de m andar e l s indicat i no pas l q uinz e na a al s e rv is . L nos t e nt s e a ra rada alm n l aboral l q ue , a de lgat de TM B, Cons t Se rral e ant l onga. Ent e l re s d'e nt at q ue f s e rv l dif it s an ir 'e ici. corre s pon a l f a de dat de l 18 al 24 anys , v a ranj s s e pe riodis t s q ue h an donat s uport a l cam panya h i e a L s e cci f rrov a e iria de l CNT v a a de l it im ada de s prs de l t pas pe r l ns e nyam e nt i nos re e h a Fe rran Es pada, dire ct d'El or Punt de Barce l i ona de m anar a FM B un l ocal r a ls s e v s act it s , pe e e iv at de s e m boca ine v ablm e nt e n ls pitors condicions it e e j xe o am or am i FM B l v ce dir Can V s , s i b re s e rv -s e e l M art l O t e ndi, dire ct de Be rria. T b n'h i i a ie ant pos s ibls . Som nos al s , aq ue s t f a de dat e t re a ranj h an donatJos e p M . T rricabras i M ath e w Tre e . e t dre t de re v ocar l de cis i e n q uale v m om e nt a s ol , concre t l q ue pat ix un accide nt l a, a e aboral u cada gre pe r no h o v f r Aix e ra l a e . 'any 19 84. Pe r m inut i una m ort e n e ll de t bal cada dos die s . l oc re l No t s n bone s not s , e lbarri de Grcia s 'h a ot cie de s prs de l s cis s i de l CNT l CGT v obrir l 'e a , a a a T nint un 50% m s de probabilat de pat un e , it s ir ocale xpropiat L M ue rt , l a e ocal f inca a une s q uant s e nt at . I ara l concl i de l q ue dat s e ns e e ll e it s a us accide nt l aboralq ue e l t bal s re l adors de l re s t de a a s ocial un de l punt de dis t i s s ribuci de l is is t m a. 'Ant e j ge s q ue l de m anda s 'h av de f r cont l ut a ia e ra a f range s de dat (Se gue ix a l pgina 2) . a

CAN VIES ES QUEDA A SANTS

CO NTRAI NFO RM ACI : w w w .al barricadas .org as w w w .k l inam e n.org w w w .al s os .t be k w w w .accionv gana.org e w w w .pre s os al l.ne t acal e barce l ona.indym e dia.org w w w .l aine .org ah w w w .ne gre s t m pe s t s .t e e k pdg.m ah os t .org k arce l ona.re v t ol .org w w w .h e ura.w ordpre s s .com RADI BRO NK A: w w w .radiobronk a.inf O o 104.5 f (Barce l m ona, Badal i Gram ane t ona ) 104.45 f (e n prov s a H os pit e t Es pl m e al , ugue s ,...) RADI LNEA 4: w w w .radiol a4.ne t O I ine 103.9 f (Barce l nord) m ona RADI CO NTRABANDA: w w w .cont O rabanda.org 9 1.4 f (Barce l m ona) RDI P .C.A.: w w w .radiopica.ne t O .I 9 6.6 f (de 14 a 24 h ore s a Barce l m ona)

EDITORIAL

" Pue bl no de be t m e rl a l Gobe rnant s , L El o e e os e os Gobe rnant s de be n t m e rl al bl e e e Pue o"

" t e s s l l t rra de l om a-L Es o o a ie T o-Que Quie ras . Anarq ua s ignif " in l re s " no " in orde n" Con l ica s de , s . a anarq ua v ne una e dad de ordung, de v rdade ro ie e orde n, l cual s de cir orde n v unt o e , ol ario. Es t e dad de a ordung com e nz ar cuando e loco e incoh e re nt cicl l e o de v rw irrung q ue e s t bolt s re v l h aya e os e ine e an pas ado s u curs o. Es t e s caos ." o V Ant is t m a s un f is e rum inf al d'anl i, orm is cont rainf aci i dif i de ls l e s i ide al orm us e l uit s ant orit . No e ns f m crre c de l cont iaut aris e s ingut de l s a publ icaci j q ue cons ide re m q ue s e ll a l iure e xe rcici d'una ne ce s s it v all com unicaci. No cre ie m e n ls at it : a e l is , pe r t l e anm at ix de cl m t a re s pons abilat lgal e ine ot it e j q ue e n aq ue s t publ a a icaci no pract ue m l ce ns ura iq a ni e s t m als e rv i de lSis t m a aut ari i e xpl ador e e e orit ot act . ual (V de l port a ada, Pe rq u die m no al t bal re l ) Cont e s t m poral, dif re nciaci e s t ract e s e udiada e nt re pe rs onalf i pe rs onals uplnt de l m pre s a, coacci ix e e pe r re alz ar h ore s e xt s , com pl ordre s o f it re ir uncions pe r re alz ar t q ue s no re l it as acionade s dire ct e nt am b am e l t t bal v nos re re l iure s ot l pre s s i dobe ir o q ue dar, a a t s e ns e f ina: e l re s um pe rf ct de l xant ge e e e e at capit is t i l s e v re alat al a a a it . Com re cupe rar l a nos t ra capacit at re iv indicat a? Com iv de s pe rt ar una cons cincia adorm ida?Com e s t ndre e l e confict s ocial rm ane nt le pe e n l bit l m aboral s e ns e caure e n e l s indical m e is lgal t i corporat q ue t s ol l a pe r m il s e is a iu an s l uit l ore s al s pe r gaudir duna m aj capacit cons um is t arial or at a? Nos al s , anarq uis t s , com a s s e rs re be l i t re e s e n cons t ant e nf am e nt am b q uale v ront s ol f a orm daut at i s ubm is s i re ne gue m de q uale v orit s ol s indical m e , is incl s de l ual e s pe ct act re anarcos indical t Quina al rnat a of rir q uan no is a. t e iv e , conf m , ie pe r e xpe rincia prpia, en l anarcos indical m e cl s ic, lgal t i q ue prim a t a is s e is a ot l s e v act it e n un cre ixe m e nt q uant at pe r a a iv at it iu, int nt s alar-s e de l s e v m arginalat e n e lm n e ar v a a it l aboral ? L nos t v a ra ida s un e nf am e nt cons t ront ant i dire ct , e n e lm n l e aboral e n e l confict s de ldia a , s le dia q uot idi, v e m de f ol inir l nos t pe rs onalat e n a ra it aq ue s t parm e t s . No conf m e n l s re ie organit aci, z doncs aq ue s t e s f m e nt m anipul e i t nde ix, a cil abl e concre t e nt e n e le rre ny l am t aborala s e guir e l cam ins , s de llgal m e , e l l rat s , e lde lgacionis m e i l e is s ide ge e a ne gociaci de cpuls prof s s ionalz ade s . En q ue e e it cre ie m , q ue v e m re iv ol indicar? M il s l l ore aboral, s augm e nt s al s q ue e ns pe rm e t cons um ir m s , s arial in s e r m s e s cl de lcons um is m e irracional apare nt aus , ar m s e n aq ue s t s ocie t de f a at inida pe r l ipocre s ia h s ocialls re l , e acions s e ns e confict , l t e rncia cap a l e a ol l xpl ador i l re s ignaci i l dincia com a e ot a obe garant de s t it l ia abilat aboral o com e nar a de f ... inir v l cam ins j t e l s a raat , on l oge s t de l nos t s s aut i s re re curs os i capacit s m arcav n un cam on l at e acci dire ct e ra l a nica f a pos s ibl de dilg am b e l orm e e s nos t s ant re agonis t s s ocial. e s L init pe rs onal e s pot t af at robar e n t s e l ot s m bit de ls nos t s v s . Elcos a cos , l e rcanv s e re ide int i dide e s , e l pos icionam e nt t axat q ue de f ix una iu ine pe rs onalat re iv it , indicant am b uns m itans de t rm inat j e s de f inim e lf q ue pe rs e guim . En e lnos t v i re ocabul ari cole ct e llnguat de l xpl at de l cari, h e m l iu, l e ge e ot , pre de re cupe rar conce pt s ocul i e s t at z at pe r l e t s igm it s a ide ol ogia de m ocrt de l ica cons e ns , e l pact s ocial l e i a pau, l pau de l ce m e nt ... Quan t bal a s iris re l adors dom ine n aq ue s t l nguat ? l e ge Qui h a e s col t at pronunciar a l s e v f ina conce pt s com s abot ge , a a e e at aut s t accio dire ct s ol oge io, a, idarit at A pe s ar de l s e us h ipcrit s pre gonadors , e l s e t bal a l pre s e nt s ocie t no s s i no una re l , a at conde m na i una abj cci. s una us ura, un s acrif e ici, un s u cidi. Grup anarq uis t Ch ornoe Z nam ia a

PUNTS DE DI STRI BUCI : At ne u Libe rt Be s s : Ram bl Prim 76 (Be s s ) e l ari a El ok alCe ra 1 bis (Rav ) L : al Es pai O be rt V antd'H ongria 71 (Sant ) : iol s C.N.T Libre ria Ros a de Foc: Joaq uim Cos t 34 . l a (Rav ) al C.N.T Pl Duc de M e dinace l6 (Col ) .: aa i om C.S.O. L Farga: Ros s e nd Ars 36-38 (Sant ) a s At ne u Libe rt de Sant : M aria V ria 10 e l ari s ict (Sant ) s Dis t ribuidora e l l L rt Gril ibe ario: Linars 44 o l (Corne l de Lobre gat l l ) C.S.O . Can V s : Jocs Fl s 42 (Sant ) ie oral s Parada C.N.T div ndre s de 19 a 21 h .: Port de . e al l 'nge l b carre r Art am s Lav d'Anarq ua: M e s t s Cas al i M art l18 l ors re s ore l (Ce nt ) re Bibl e ca Sociala H ogue ra: Sant Ros a 18 iot l a (Sant Col a de Gram ane t a om ) L Quim e ra (dis t a ribuidora L ogof obia): V rdi 28 e (Grcia) M ai M orire m Cre w : T orre ntde l l 160 (Grcia) 'O l a Libre ria Cap i Cua: T l orre ntde l l 9 9 (Grcia) 'O l a No Re gre t Re cords : M ont any 50 (Grcia) s m As ociaci Cul t ural bricias : Rub 5 (Grcia) Al Facul de Ge ograf i H is t t at ia ria: Carre r Mont e gre 6 al (Rav ) al At ne u Encicl e opdic Popul Pas s e ig SantJoan ar: 26 1-1 (Arc de Triom f ) At ne u L Ros a de Foc: V rnt l 26 (Grcia) e a e al at I o Es pai: pa de l 19 -20 (Grcia) nf Sol C.S.O . L m ue rt : de s al j a e l ada pe l gos s os d'e n ot s Saura Carre r Prim 166 (Badal ona) C.S.O . L Fe cs a: Barbe r 81 (Ce rdanyol de l a a v l ) al s L Tre m e nda: H os pit 24-26 (M anre s a) a al Can Rus k : Dr Agus t Rie ra i Pau 31 (Girona) . At ne u Libe rt l clt Carre r SantCarls 120 e l ari 'Es e xa: e (Al acant ) C.N.T A.I .: (Jan) ./ .T Colct o e l o C.N.T Pl a m ayor 10 e iv Grit .: az (V l id) al adol C.N.A.: Caracas (V ne z ue l e a) Ce nt de Es t ro udios crat : M rida (V ne z ue l as e a) Circol Anarq uico Fiore nt o ino: v Conciat 2/ ia ori R (Fire nz e , I l t ia)

Fa poq ue s s e t ane s , gran part de ls m e corre nt ciut s adanis t s v e an aplgar-s e arre u de l e s anom e nat Pa os Cat ans alFrum SocialCat a s s al al (FSCat T s i t e s aq ue l s q ue podre m anom e nar ). ot ot l e com a ciut adanis t s v e an f r act de pre s ncia: e e e s q ue rra inde pe nde nt t d'arre lm arxis t aut ria, is a a orit re s t s de l v l m ov e nt obre r pl af is m e s i e e l im , at orm as s e m blaris m e s v , V de V ie nda, oe ne gis m e , e aris iv et c. A l ncont de lFSCat e s v f r dif re nt 'e re an e e s de bat i e s v s an pre s e nt ar dif re nt proj ct s , e s e e e xce pt uant un pare l de t m e s int re s s ant , t com l e e s al al gun de bat s obre t m t ue s de gne re o s obre e iq cont rapubl at l m aj part e re n propos t s q ue , icit , a or e pe rs onal e nt e m re s ul e n ins uf nt . m , t av icie s No dubt de ls bone s int ncions de m ol s o e e t e pe rs one s q ue f e n part d'aq ue s t iniciat a, pe r orm a iv cap de ls e propos t s e pl e j a un canv ant av i re v ucionari. T e s e l s pl e j e n re f is m e s ol ot l e ant av orm v , una de f ns a ge ne ralz ada de l propie t aris e it a at pbl pe r e l i e l s l t , e n ce rt f a, s un ica l s l 'Es at e a orm e ns popul i, e n e s pe cial un m aj aprof ar-, , or undim e nt de l de m ocrcia... a De re v uci, d'aut s t re alm s e nl de l ol oge i l coope rat is m e , de t iq ue s i f e s de l a iv ct orm l uit bas ade s e n l 'acci dire ct d'un dis curs no v im is t a, ict a, s upe raci o q e s t ionam e nt de l 'anom e nada de s obe dincia civ , de t aix, i m ol m s no e s v il ot t a pode r parl e n e l FSCat I no e xis t n aq ue s t s ar . ie e aport acions de gutal e u caire ciut s adanis t a. Jo cre c q ue pe r ls l e s re v ucionrie s i e l uit ol aut s t oge ionrie s s un f t pos it l cre aci d'aq ue s t e iu a FSCat pe r una banda s urt n de f iv e nt a l l , e init am a l um s e ct d'un m ov e nts ocial ors im prxim , e l adanis m e , ciut

ANTISISTEMES

acionar-nos dif re nt al rol j rrq uics adq uirit e n e s s s e s pe r dif re nt al nos t . Aq ue s t f t pot s e rv pe r re l e re e ir l v q ot a ida idiana... aproxim ar e l s e ct s ors q ue de cididam e nt v e n ol De s de l prct a ica s on e s cont ix una rue l oge s t de ls s e v s v s i l f de q uale v 'aut i e e ide a i s ol l a. l uit f a d'e xpl aci. orm ot S. Ros ci Qui s om , als h ore s , t s aq ue l i aq ue l s e ot l s l e q ue v e m un canv re v ucionari, q ue v e m ol i ol ol l oge s t int gralde ls nos t s v s , q ue v e m 'aut i e e re ide ol l ar aq u i ara, cont l xpl aci q uot l , uit ra 'e ot idiana... Som m ol i m ol s , pe r div s i div t s t e idit idide s , am b dis curs os f ins i t cont ot radict , am b t iq ue s i e s t gie s oris ct rat dif re nciade s , pe r, e ns une ix e l de s ig de v e r e ol e xt rm inar e l Sis t m a, e n l s e v gl it . Som e e a a obalat cons cie nt q ue e l cam ins de l xpl aci pode n s e r s s 'e ot div rs os : gne re , f l t bal t m ps d'oci, l is , e am ia, re l e , l e s is t m e s re pre s s ius , e s pe cis m e , e t e noce nt m e s , ris s is t m e s dom e s t e icadors ... Som pe rs one s anarcos indical t s q ue e ncara is e cre ie m e n l re v uci, aut a ol nom e s q ue no v e m ni ol part s ni s indicat i cre ie m e n l oge s t l adore s it s 'aut i, l uit cont e lpat ra riarcat i e l rol de gne re , prim it is t s s s iv e ant ilz at , ins urge nt iciv it s s inf al, f al o orm s orm s " adapt e s " ok upe s q ue no cre ie m e n dre t , abl , s cole ct l ius i grups l rt l aris re v ucionaris , re be l i ibe ol s inadapt s s ocial, s om pe rs one s q ue dav at s ant de l 'opre s s i, ne gue m e ldilg, no v e m q ue s igui una e ol e xpl aci m s l uge ra, v e m e l e u e xt rm ini. ot l e ol s e L s nos t s dif rncie s t riq ue s s n m ol s , e re e e t e m al grat t , s e ns e e lre colam e nt e nt t s i t e s , ot z re ot ot m ai podre m dur a l prct un proj ct re v ucionari a ica e e ol v e . Caluna s upe raci de ls nos t s dif rncie s . iabl e re e M s e nl de lnos t pos icionam e nt caluna uni, un l re , m aj cone ixe m e nt com . Una unit bas ada e n l or at a nos t div rs it . Aix f t m ps q ue m ol i m ol s ra e at a e t s t e ant is t m e s , pe r pos ar una " t ue t , due m a l is e e iq a" a prct ica. Aq ue s t pe ridic s un f t Dif re nt xarxe s i e . e s e ncont s e s pordics t b. Al re am gune s cam pae s s n una cons t aci d'aq ue s t re alat at a it . En e l m om e nt act ual cap t ndncia e ant is t m a h a de m os t s e r h e ge m nica, m al t , is e rat grat ot SM I : SUFI ENCI M I CI A SERABL ENTE EM t e s e l s bus q ue n una m aj confict it s ocial En ot l e or l iv at . I NSUFI ENTE CI e lm om e nt h is t ric act uals e m bl l a l uny un pre s e nt O SUEL DO DE M I ERDA I QUI Z ERDO SO re v ucionari, e xce pt ol uant e l pos s ibl cas d'una e ( t y com o e xpre s aba l ge nt l rt al a e ibe aria e n l os cat t e am bie nt ... I s rof al gual e nt nom s pode m incidir m s e t nt e a: e n e lpre s e nt i no cone ixe m e lf ur ls f uls ut , e rm e Z QUI I ERDA Y DERECH A pas s ade s no s e m pre f uncione n, pe r s q ue f uncione n L MI A MI A SM ERDA) e l proj ct s i ls l e s q ue e s f s e e e l uit an am b gane s , de t rm inaci i s ol e idarit . at Elars ant de L n f e e I pode m dir q ue t nim m ol s gane s de l ar e t e l , uit e n prom e s as anda ido q ue t nim l de t rm inaci e n as s ol e l nos t s e a e ir s re de agot lgis l ura ar e at obj ct e ius i q ue cre ie m q ue l s ol a idarit e nt ls at re e con l s oe z t s it a e ura dif re nt l e s s un m it pe r l t e s l uit j a rans f aci s ocial orm , de s ubas t a och ocie nt ar os pe r l oge s t int gral pe r ls dif re nt anarq uie s i 'aut i e , e e s l e uros m inim iz ados os s ocial m e s e xis t nt e n e l nos t s pe ns am e nt ... is e s s re s de l t aa inde ce ncia a am Pe r aix cre c q ue l e s com l cam panya l uit a de l cio de as al pre ariado cont Nov is , m os t n nov s e s t gie s de l a, ra art re e rat l uit para com e r y v ir iv e s pe cial e nt pe ls e u e nf m ocam e nt m undial Confict s . le y h abit e s cas am e nt ar e com e l de l conduct i conduct s d'aut s s ors ore obus os de e n m e rcados com pl nt s acie e TM B, am b e l ov e nt s ol m im idari e xis t nt al ol s e u e v t ant con s ie rv civ iz ados . os il i, e n ce rt m ane ra, ls s e v s f e s l rt s , am b a e e orm l rie ibe cons igne s i accions cont unde nt , de m os t n q ue l s re a Y q u dice n l conv nios os e confict it pot s orgir e n aq ue s t anom e nat " de l l iv at Fi a de l f udos s indicados os e H is t ria" Re v t s al banl urs de Frana t b e ns . ol e s ie am de l h ue s t s l radas as e ibe indiq ue n q ue e lproj ct capit is t t i h aur de f r e e al a e y de s us docil ados ? iz f ront a ls inj t s q ue ge ne ra, cat t e s com l e us cie s rof a de Nov O rlans o e lt unam i as it e n de m os t n a e s ic re l h ue l ge ne ral A a ga q ue l xpl aci 'e ot e col gica d'aq ue s t Sis t m a, e h irie nt e inde f e inida acce lrador de l canv cl t ge ne rar s it e i im ic, uacions q ue t iq ue e s e j ripl ornal , crt ue s pe ls e u de s e nv upam e nt Se q ue re s , pl s iq ol . uge de m is e ria y f l e onas , t orre ncial, t rrat ol, de f s t s e rm s ore aci... L re s is t a ncia para al iar l l iv a abor ok upa, aq u m at ix, a Barce l i rodal s , e ns m os t e ona ie ra y re ducir l h orarios os l nos t capacit de l a, l oge s t de m ol a ra at l uit 'aut i t s l rando t m pos de us o ibe ie confict s int rns dins de ls l e s , t b e ns le e e l uit am q ue cue s t ione n de s pil f arros de m os t q ue cons t m , aq u i ara, f e s de ra ru orm pue s no e s condicin h um ana

cons um ir com o be l l acos !!! O pre f re n e m puar ie pancart de h ipocre s a as con cndidas inaccione s y m e ndace s f guas ? idal V v rn m e j s t m pos ole ore ie e n q ue e l ngao s e acabe e y m ue ran ide ol ogas de Az nar-e s y de l Sark oz y, de l apat ro al Z e pode r e n s int onas con Sol s , be pue s no h ay dif re ncia f e ina e nt bas uras v rt re e idas por l l rals f as os ibe e ach y canal l rals l ibe e as y l ch e q ue -l rals os ibe e de e s t iz q uie rda de f och e s . a ant K abria. cit de W I LAM GO DW I a raz de l e lccione s a LI N as e de W e s t inis t r e n 1788: m e " Nunca com o ah ora s e h iz o t os t nt al e acin de le s cndal de un m e z q uino e s cndal re cproco. o, o L caz a de v os e s un com e rcio t a ot an v m e nt il e de gradant , t e an por com plt incom pat e con l e o ibl a dignidad m oral m e nt , q ue no pue do conce bir cm o y al una m e nt cul ada s e a capaz de e s t s ucio j go" e t iv e ue .

SUFICIENCIA MISERABLEMENTE INSUFICIENTE

TENGO FE

Para m i l gue rra e s un product irracional a o de l h um anidad y t ngo f e n q ue e v ucionam os h acia a e e ol unas f as de conv e ncia cada v z m s racionals . orm iv e e El ue v am os una s e rie de cont q iv radiccione s s ocials e q ue nos im pide n q ue s e am os t odo l q ue s e pue de o s e r y de acue rdo con l pos ibil as idade s q ue nue s t ra int l ncia nos aport e s t e s e l f o de unas e ige a, o rut f as de v ir inm aduras y de s t orm iv inadas a s e r s upe radas . V im os un m om e nt h is t iv o rico e n e l q ue de bido a nue s t ras f idade s de int rcom unicacin, acil e v m os con cl e aridad l f os de un s is t m a de os rut e conv e ncia q ue be ne f iv icia a una m inora de pre dadora, v e nt y de s t ora, incapaz de pone rs e a l al iol a ruct a t ura de l os de s cubrim ie nt os cie nt ico-t f cnicos q ue t ne m os a nue s t dis pos icin. Som os incapace s de e ra adm it una l cre at idad h um ana q ue nos aboq ue ir ibre iv a un univ rs o m uch o m s as e q uibl para t e e odos s us h abit e s . ant L pode re s s ocials m inorit os e arios , e gois t y as de s t ore s , s on incapace s de adm it l inj t ruct ir as us icias s ocials q ue nos aport e an l cont a radiccin de l a e xis t ncia de unas m inorias dom inant s , q ue para e e cons e rv s us priv e gios robados a s us m ayorias ar il e xpl adas y s oj gadas , e j rce n una opre s in ot uz e inadm is ibl y s e v n incapace s de adm it una e e ir e xis t ncia bas ada e n l ayuda m ut e n l arm ona y e a ua, a com unicacin l de t ibre odos l s e re s e xis t nt s e n l os e e a nat e z a. ural L e xis t ncia de una m inora de pre dadora a e t ne una h is t ie oria (pre h is t oria) m uch o m e nor q ue l a e v ucin de l ol gne ro h um ano, h ace m s de un m il l n de aos . L pos ibil as idade s de e nriq ue ce rs e e n bas e a l produccin h um ana s urgi h ace ape nas die z m il a aos e n l q ue unas m inorias dom inant s s e a e ot orgaron e lde re ch o de al ace nar l e xce de nt s y m os e v v rl a re part s e gn crit rios q ue be ne f ole os ir e icias e n a unas e le s cada v z m s s oj gadoras de lgne ro it e uz h um ano. T oda gue rra arras t l m s baj de l q ue ra o o o

t ne m os q ue nos im pide e l act e uar e n cont de ra nos ot m is m os . ros En l gue rras v l s oj gados ya q ue l as an os uz os pode ros os no s e m anch an. Nue s t ros de s cubrim ie nt os cie nt ico-t f cnicos f uncionan irracional e nt e n cont de l nat e z a m e ra a ural para be ne f iciar a unas m inorias e gois t e incapace s as de pone rs e a l al a t ura de l q ue podram os h ace r o re al e nt s i l h icie ram os con crit rios racionals de m e o e e ayuda y coope racin. Si v im os e n un m undo re plt de dol s , iv e o ore inj t us icias , m ue rt , h am bre , v e ncias y m ul ud de e iol t it cont radiccione s q ue nos im pide n s e guir av ando anz h acia h oriz ont s de inf os , de m il s de col s y e init l one ore de h oriz ont s cada v z m ayore s , e s porq ue nos e e dom inan unas m inorias q ue s e af rran irracional e nt e m e a l inj t as us icias ne ce s arias para cons e rv ar unos priv e gios q ue no s on re al e nt s uyos . Por l q ue l il m e o a v e ncia e s l nico q ue pue de garant arls l iol o iz e a s upe rv e ncia iv de s t ora ruct de l a q ue s on v im as . ct Por l dich o, t ngo f e n q ue l e v ucin de o e e a ol nue s t int l ncia nos l v a e l inar e s t s it ra e ige l e e im a uacin q ue l t nue s t v y l pos ibil as ra ra ida as idade s de un f uro ut cada v z m s capaz de ut iz ar l int l ncia de l e il a e ige a q ue s om os capace s de s e gre gar de f a arm nica y orm cons t iv con t ruct a odo l e xis t nt . o e e Ram n Garcia Dil s

de s t inada a l but a xaca de n Jordi H e re u e s t a a punt av de produ e , pe r v t aq u q ue un e s pont v dir: r-s e ani a Con e s as gaf as ese urbano pare ce un ul cinas ! El rv l a m irar de re l al ch opis ge il av l popul xo q ue v t a pe r l nt at ol av e orn de l v im a a ct m ot z ada, l gran m aj orit a oria m irav am b re pugnaci a l om e unif at f h orm , ins i t un h om e duns 50 anys , ot prim i baixe t e s v apropar alj e de l m ot abans a ov a o, q ue digus re s , e l rv l e s v girar i v ge il a a a de s aparixe r s al -s e un s e m f e n v rm e l am b t ant or e l , s ort incl a am b l s e v m ot e n m arxa s obre de l ida os a a o a v ra... Ancdot s a part a l m ani de s uport a TM B ore e , a al guns ant t idis urbis i s e cre t s t b s h av n s um at a e am ie l nov m oda... I aq ue s t m oda t e l e u orige n e n ls a a a s e boj s nit de f s t droga, de prav e s e a, aci, j i v de l oc ici a m aj part de l m e m bre s de ls f or s e orce s de e gure t s at de l s t . L s ul re s t ne n l f it docul ls e at e l e e a inalat t e ar prov s de l e f ct s de v t e s e e as adors daq ue s t t a ropa de drogat s i s dics . El ul v rm e l , m arq ue s de no e s l e s l s dorm ir ics ocul , m irade s pe rdude s ...De f t , t ars e e xis t ixe n v us q ue af e n q ue ls ul re s f e n e e irm e l e orm part de l orm e of . Nos al s pe ns e m q ue s un unif icial t re e q uipam e nt opat t com e l ubot iu, al k an, l m q uina a de de s crre gue s , e ll t t lf l e e nic... is

L V a anguardia, alrt n al at a t a l ciut e e arm s ot a adania q ue l f ura ge ne raci e s t pe rduda e n l m s a ut a abs ol a v ncia i de prav ut iol aci. L pobra canal a l a dav dia, e nt av ui re orrit i int s die s pe rdut a s il s e s col a, act it s iv at e xt s col rae ars div rs e s , e i proh ibicions v s , s t al e nt norm alq ue l rbia rie ot m a q ue s e nt n l canalz in, e n aq ue s t cas e n inof ns ius e a it e j ocs de pe t e s baral s . T it l e anm at ix com v e am f r e nos al s q uan e re m canal Pot e r i aq ue s t s e l t re l a. s , rum or aq ue s t canal f por no t , a l a a , an pe r j ocs de s s ing cat , m s av pe rq u no cre ue n m ol pre ch iat t s i m ol s e n e l rol f il , pe rq u no cre ue n e n ls t e s s am iars e m e nt s de ls e s cols , no cre ue n e n e l apat ro, o ide e e Z e e n e l dilg i l conv ncia, no cre ue n e n re s . e a iv Nos al s , ant is t ics i poc cre ie nt , v ie m am b t re is m s e s im pat s aq ue s t ie a nov a ge ne raci. Arriba l a ge ne raci brbara... s l Fi de l Civ it aci. a a ilz

* Elrum or cre ix, aix de K os ov l pe nya o, a s anim a, l anal ogia am b Eus k adi i Cat unya, e n al Carod m arcant m os t xo i paq ue t Es panya no at , re cone ix l s obirania de l s t k os ov , e l m as s a e at ar s m e dia bom barde j -nos pe r q uat pe dre s i une s ant re poq ue s f ogat s , ins uf nt pe r f r cre m ar l dif a e icie s e e ici, l baixada de lm pe ri ianq ui a Be l am I grad... L f ct e e e dom in j h a arribat a v ure q ue f u t m pe s t s a , e e e at ne gre s !!

RUMORE, RUMORE!

*M adriz , Barce l ona, poc m s de 600 K m , pe r conne ct s pe r l E e n poq ue s h ore s . at AV *Diue n q ue l ocada de TM B e ncara t adv Univ rs it Aut e at nom a de Barce l ona, Nav e s . Dos arcl m alons a caus a de lj s udici de Can V s . De s prs de ie l l s e parat pe r poc m s de 50 k il e t s . Crre r ocs s m re f re l e ridcul durant e ludici i s ort am b una cl oros a j ir am e l rum or dun f rv nt e s t e e udiant q ue q uan s urt de de s f t s ot e lbra i l cua e nt ls cam e s , no e ns e a a a re e t bal , a part de s uport e l a Bol re l ar ar pl onya, h a de s orpre n, pe r t , l s e v s it ant a a uaci... Com t poc am t t ls div rs e s m odalat pre crie s de lt as ar e e it s rans port s orpe n l re acci de l Sis t m a. T h om s ap q ue a e ot pbl cat . Elrum or diu q ue de l f ina agaf l ic al a e a a l unt e nt capit e s t f de l i ls ok upe s , pe r Aj am al art s e biciclt pe r dirigir-s e a l parada de l bus . De s e a a aix no s e s t rany q ue pocs die s de s prs de l xit de l daq ue s t agaf rodal s re nf , q ue s i f a ie e unciona, e l j udici de Can V s , e lCSO L M ue rt (Grcia) i una ie a e de ixa a Sabade lce nt , on a rit e de m arxa att l re m l ica m as ia a Col e rol v s e r de s al j s ... l s a an l at ot durant 7 m inut arriba a l s t s e aci de l Fe rrocarril s s Al guna re l aci? Cat ans , am b h oraris de s coordinat am b Re nf . al s e Quan arriba e lt n, i de s prs dun t e ct duns 8 re raj e *Judici de l4F ni obs e rv , adors int rnacional, e s m inut , arriba a l pl Cv s a aa ica de l UAB. De s prs a ni l a alcarre r re s . T e lq ue s h a f t nom s h a l uit , ot e de l dura j a ornada l aboralde pas s ar m s de 2 h ore s , prov ocat una re v i a l baixa de ls conde m ne s . L is a e a pat e lrans port pbl e ncara lq ue de n ls e s cals int t ic, i e e Jus t cia un al cop f t re unciona s ot crit ris polics . Uns a e t i ram pe s de l UAB f a l s e v f a ins a a acul . Une s h ore s t at j e s innoce nt conde m nat i l Jus t ov s s a cia ns m s t ard, de s prs daguant m ol s as s ignat s ar t e ure cons cie nt Pe r s h an de conde m nar l s e v . , a a int s , j am b l il a arribada de l ne gra nit e ncara h a de a , innocncia s e ria adm e t t e s ls irre gul at e n e l re ot e arit s pat l pitor Fe rrocarril a l UAB f a Sabade l ir o j ... s a ins l . procs . Un Guardia Urb e n com a pe r un accide nt Al f e l t ns de s coordinat de l Re nf , q ue e l l ins s re s a e l aborals int rcanv pe r anys de l v e ia a ida daq ue s t s de ixe n e n e l m ort uari f inal de M anre s a. Arribat a j e s ... ov M anre s a e l e rv i de bus j no f s e a unciona. T oca l a cam inat s ud-nord de t a l pobl a ot a aci, q ue pe r m s *Exis t ix una nov m oda e nt l xus m a e a re a inri, f puj a ada. Aq ue s t j e f m e nt no l q ue da ov inal , i pas m e ra, s a dir rv ls (Urbans ), Gos s os , , ge il e m s re m e i q ue f r , e s pe rant un v h icl priv , e dit e e at *M e nt e l i ls anal t s , e n plna re s e is e e baixada Naz ionals , t e ricornis i e lm e nt s e m bl s . L nov e s ant a a pe r s ol idari, q ue e l pugui de ixar prop de cas a s e v a... de coca i am b l bors a im m e rs a e n l ine s t it a a abilat m oda s n ls ul re s am b e l v s pl e j s . A l e l e s idre at at a El pitor f j ou e l dia q ue arrib e xt nuat a cas a, e pe rm ane nt t ne n m alons pitors q ue e l de , e s j s conce nt raci de Nov is , un e cre t port a e l art s a av e nce ngu l rdio i e s col q ue l E j h av arribat a t AV a ia . l ocada de l m pre s a TM B, l v populde l adv e a ox i carre r m ode l de m oda. Fe ia goig v ure una m ol e e No s h a pl e j canv ant at iar-s e a l t Aut al ra nom a, l de a f ls s e v s j a e e ugue s q ue s . L f e popul s e m bl ol act ar a am padonut , cal am b t xans , ls s e v s ul re s i z s ba, e e e l e M adrid, pe rq ue arribaria t a Barce l ard ona... af ar q ue l bors a baixar, f irm a ins i t , de l 10.000 ot s un m v 3G f nt f os i v os ... Pe r no nom s e l i il e ot de s punt ... Ara b, nos al s e ns pre gunt m q uant t m ps s t re e e ls s e cre t s s n propagadors / s de l m oda. El e e e a s t rigar a s ucce ir aq ue s t f t Un m e s , pot e r dos ... e ... s rv ls s n t b f rv nt s e guidors . Fa uns die s , ge il e am e e s Ls j e ugue s q ue s t orne n a obrir-s e ... un h om e v re bre una t a rucada al m bil m e nt re e s pe rav e n un s e m f s obre de l s e v m ot V a or a a o. a *L canal dal s ge ne racions e s l a l a t re l anav n e av anar una m ica, v puj a l v ra, v parar i v a ar a ore a a pe dre s e n e l s e us j , f ie n pe t s ocs e ards am b plora v agaf l t ar a rucada. En aq ue lm om e nt un l pe c bl l l am anc, cas ol ana, f icav n e l caps dal s com panys e n e l e s t re s bl i groc lo v s ort de l re s . Un urb, j e , au pol it a ir no ov urinaris , f ie n av nt s l e e ure dico-s e xual am b j s ocs com corpulnt f , am b ls s e v s ul re s pl e j s ... e , ort e e l e at ade e l l galt Ara, l canal j de a e a... a l uga im it e l act a, ant s ors Com s ort dun w e s t rn v am e naar a pocs it e a i v igort de l s s ing cat , v t a l t l o e n ics pre ch is os a e e ce nt e t s de l cara alpobre m ot t q ue re bia m re a oris a v oj ide ocs com e l ack dow n V RAW o com e s s Sm s una t rucada... diguin. El diaris s e ns acional t s , t s is e ipus El ridico o Pe Se m bl a q ue l m ul i l corre s pone nts anci av a t a a

COMUNICAT I ACCIONS DE LA CAMPAA CONTRA NOVARTIS


Con m ot o de l Conce nt iv a racin q ue t o l uv ugar e l pas ado 9 de Fe bre ro ant l pue rt de l s e de de e as as a Nov is e n Barce l v m os cum pl nue s t prim e r art ona e ido ro obj t o: h ace rls s abe r q ue e s t os dis pue s t a e iv e am xs pre s ionar s in parar h as t cons e guir q ue cort n s us a e re l acione s con H L S. 9 de Fe bre ro de l 2008, al de dor de l 12 de l re as m e dioda unas 150 pe rs onas nos j am os e n unt M onum e nt para com e nz ar l m arch a h acia Nov is . al a art Re corrim os un t o de l Gran V core ando grit ram a a os cont l as e s inxs de anim als , h as t l gar al ra os e a l e cruce donde s e e ncont raba l s e de de l e m pre s a, al s e a a l e nce ndie ron unos cuant bot s de h um o y s e cort e l os e t ico durant 10 m inut . Pas ado e s e m om e nt nos rf e os o dirigim os h acia l pue rt de l dif as as e icio. El am bie nt e e nt re l xs m anif s t e s e ant com e nz aba a cal ars e , al de gunxs por v unt propia y ol ad s in t ne rl pre v t com e nz aron a pint l cris t e s e o is o ar os al de l s e de , s e guido un grupo de pe rs onas t bin de a am f a im prov ada cons iguie ron t orm is apar una de l as cm aras de le dif icio y re v nt l cris t e s de l e ar os al as pue rt de e nt as rada principal . En e s os m om e nt e lam bie nt q uiz s f s e os e ue un t o conf o, por e lh e ch o de q ue nada e s t ant us aba pre v t aunq ue e n t is o, odo m om e nt l organiz acin o a t o cl q ue no de t ndra ninguna int rv ncin a uv aro e e e niv l indiv e idual q ue no nos conv rt , e iram os e n cont adorxs , dado q ue no s om os j f de grupo, s in rol e xs coart por t o l m anif s t ar ant as e acione s de rabia y re ch az o q ue pe rs onas im pl icadas e n e l o q uis ie ran act de j l e nt s . Y as l h icim os . ar at e o Cre e m os e n l organiz acin e im pl a icacin de nt de ro est t e ipo de act os y v m os im pre s cindibl l e e a part icipacin act a de t iv odas l pe rs onas q ue s e as conce nt raron para de j cl ar aro a Nov is q ue no art parare m os h as t q ue cort s us re l a e acione s . Una v z de s conv e ocada l m anif s t a e acin s e produj ron 5 ide nt icacione s e n l al de dore s s in e if os re ninguna de t ncin. e Re s pe ct a l e s pe rada ch arl q ue K e it o a a h M ann de ba e xpone r no pudim os h ace r nada por q ue e s t s e lv a l ara a cabo, de bido a q ue e s t nos e e com unico de f a ine s pe rada q ue s e e ncont orm raba e nf rm o l cuale im pe da v ar h as t Barce l e o l iaj a ona, s in pode r cont con s u pre s e ncia. ar Com o al rnat a a l pre v t una de l t e iv o is o as pe rs onas pre s e nt s s e of ci a com part con e re ir nos ot rxs l inf acin y s us conocim ie nt a ce rca a orm os de Nov is , dndonos una pe q ue a ch arl t art a, ras l a cual pudim os dis f ar de un m onol rut ogo q ue nos of ci. re L v oracin q ue pode m os dar s obre l a al a conce nt racin e s m uy pos it a, de m os t os , q ue iv ram e xis t una f rz a capaz de de nunciar pbl a ue icam e nt l e o q ue de nt de e s e e dif ro icio e s t ocurrie ndo, Nov is , a art e m pre s a cm pl de l as e s inat de 500 anim als ice o e diarios e n l l os aborat orios de H L s uf S rir nue s t ra opos icin y pre s in h as t q ue no ce s e n s us a re l acione s , y de f a cont orm unde nt , e l da 9 de e Fe bre ro l de j os m uy cl o am aro.Es t s ol acaba de o o e m pe z ar De s de l cam paa anim am os a t a odas l pe rs onas a as q ue e s t at nt a l pos ibls conv n e as as e ocat orias t o ant com o a l inf acin q ue s e v a orm aya act iz ando e n l ual os punt de inf acin dis pue s t . os orm os cont l@ gm ail rah s .com h e ura.w ordpre s s .com 02.02. Accin cont un v is e ct e n Barce l ra iv or ona El ado f de s e m ana s e v it e l pas in is dom icil io de Jordi Cant M art l m xim o e ncargado de l ore l , est abul ario de l Univ rs idad Aut a e nom a de Barce l ona donde anim als de div rs as e s pe cie s s on e nce rrados e e para s u us o e n e xpe rim e nt acin anim al Se pint e l . port y v al arias pare de s de l al de dore s con f e s os re ras com o " Jordi Cant As s as s " o " , Jordi Cant e ncie rra y m at anim als por dine ro" a e . M arcar pbl icam e nt a l re s pons abls de l e os e a e xpl acin e s l m nim o q ue pode m os h ace r para q ue ot o e nt ndan q ue s u im punidad com ie nz a a agrie t e y ie ars q ue t arde o t m prano t e odo e l dao q ue e s t h acie ndo n s e v v r cont e l . QUE EL M I ole ra l os EDO CAM BI DE E CAM PO . Am ant s de l noch e . e a
06-02. 16 f acias s e l arm l adas e n l s e m ana de accin a cont H .L ra .S. noct urnxs 16 - pol ica, s e gurat , s e cre t ,... 0 as as L pas ada m adrugada de l6 al7 de Fe bre ro, a de nt ro de l conv a ocat oria por l as accione s de s ce nt iz adas ral cont ra l a e m pre s a de e xpe rim e nt acin anim al H ungint on L e Scie nce s ( if H .L ), y ce nt .S. rando s t e n l e m pre s a f ace t as a arm ica Nov is f ron s e l art ue l adas 16 f acias . Elgim os e s t arm e e obj t o por l e s t ch a re l e iv a re acin con e s t l e aborat io. Es t s l acaba de e m pe z ar Anim am os a l ge nt a o o . a e q ue apoye de f a act a l cam paa q ue s e e s t orm iv a lv l ando acabo cont H .L y t e ra .S. odas l e m pre s as q ue as l s us t nt a e an. 08-02. V it a l cas as de 6 re pre s e nt e s de is a as ant nov is art Durant l prim e ras h oras de lv rne s 9 de e as ie Fe bre ro acudim os a l l os as cas as de cuat as uj ro re pre s e nt e s de l com paa Nov is e n l cal s ant a art as l e m s cnt ricas de M adrid. En s us port e s y al al de dore s ls de j os pint re e am ados cl aros m e ns aj s e n e l q ue s e pe da q ue Nov is de j e s u re l os art as acin con H L de f a inm e diat y e n l q ue s e ls adv rt S orm a, os e e a de q ue " am os a por v ot " Ade m s s e inf aba a v os ros . orm l v cinos de l cl e de pe rs onas con l q ue os e a as as conv an as com o s u dom icil e xact Pos t riorm e nt iv io o. e e q uis im os t ne r una conv rs acin dire ct e nt con e e am e el l os por v a t lf e e nica, para e xpl e s m s icarl cl aram e nt s i e ra pos ibl h as t donde e s t os e e a am dis pue s t a l gar L e nt e m e nt , de bido a l os l . am e abl e as h oras de l m adrugada a l q ue s e ls l , no a as e l am cons e guim os q ue nadie de s col e e l t l ono. gas e f Dorm an pl acidam e nt s obre l cadv re s y cade nas e os e de m il s de anim als . L cos as v a cam biar os l one e as an , l as e guram os . L q ue rais o no v o o ais a de j v s t ar ue ros l os con H L No s abe is l q ue s e os v ne e ncim a. az S. o ie 08-02. Pint adas y bom bas de pint ura cont ra l a e xpe rim e nt acin anim ale n l Facul de Biol a t ad ogia de l Univ rs idad de Barce l a e ona [e xt raido de I ndym e dia Barce l ona] Elpas s at 8 de f bre r v e am om pl de pint s ir ade com " obriu ls gbie s " o " l ram e nt anim al ara" e al ibe l nt 'e rada de l Facul de Biol a t at ogia de l Univ rs it de a e at Barce l ona, l nant t b al l e am gune s bom be s de pint ura v rm e l e n l e l a l ocs be n v ibls . Em m arq ue m aq ue s t is e a m ode s t acci e n ls j a e ornade s de l a cont l uit ra l xpe rim e nt 'e aci anim ali anim am e m a t h om a q ue ot aport e ls e u grane t de s orra pe r parar e l pe us a i s aq ue s t s is t m a abocat a l boge ria. Ni e l h um ans ni e a s e l anim al s om re curs os . No s om e s t s s ads t ue s a l iq a pant l d'ordinador d'al al a gun l aborat ori. No s om m q uine s . No s om m e rcade ria. Som indiv idus i v e m ol s e rl s . l iure 08-02. Ape dre ada una s e de de Nov is [BCN] art L noch e de l de f bre ro at a 8 e acam os l s e de de a Nov is Cons um e r H e al s it art t h uada e n l z ona de a M arina, e n re s pue s t a l im pl a a icacin de l a m ul t inacional e n l indus t a ria de e xpe rim e nt acin anim al A pe s ar de q ue h aba un guardia v ando l . igil a pue rt un adoq un f s uf nt para h ace r aicos l a, ue icie e as l unas de e s t s ucio ne gocio y e nv un cl m e ns aj e iar aro e a nue s t ros e ne m igos . Nov is , no h abr paz para art v ot os ros m ie nt ras cont inuis con l m as acre . T ne dl a e o cl e s t pe la l v os a ganar aro: a e a am . De dicado a M e l Brough t on, com pae ro re cie nt m e nt e ncarce l e n I at rra. G.A.T e e ado ngl e

06-02. Accin cont Be at Art e j (Nov is ) ra riz al o art Es t m ircols , a plna l de ldia, un grupo e e e uz de act is t nos h e m os ace rcado al ot l iv as h e NH Podium de Barce l ona, e ncapuch ados , con una bocina y 300 oct il donde e xpl av l as icbam os nue s t ros m ot os y iv nue s t rabia cont l e xpe rim e nt ra ra a acin anim al t y odos e s os m dicos , cie nt icos , f acut f arm icos y de m s e m pre s as , q ue con nom bre , ape l l idos y dire ccin, s on part cipe s de e l H aba una s e gurat e n l pue rt l a. a a a, pe ro no por e l h e m os ce dido. Una v z de nt h e m os l o e ro, e m pe z ado a h ace r un ruido e s candal o con l bocina, os a y l gado al s t l e re aurant de l pl a baj h e m os t e a ant a, irado e n l cara de l pe rs onas q ue h aba por ah l a as as oct il q ue h abam os re dact av l as ado e s pe cial e nt con m e m uch o cario para nue s t am iga Be a Art e j una de ra al o, l j f cil de Nov is . L de re ce pcin as us t as e e l as art os ados h an l ado a s e guridad, pe ro ya e ra de m as iado l am t arde . De s e ch os de t odas l oct il , h e m os corrido as av l as h acia l s al una pue rt q ue e s t a ida, a aba bl ue ada por oq l s e gurat incom pe t nt q ue an t a a e e odo s us int nt , e os h e m os podido e s q uiv con f idad. ar acil A f ra, h e m os s e guido corrie ndo h as t q ue ue a nos h e m os dis ue l Por q u? Se ce lbraba un t o. e s e m inario cie nt ico de dos das . El f problm a?Be at e riz Art e j al o O rt ga, e jf e a de de s e nv upam ie nt ol o f acut de Nov is Farm acut arm ico art ica, e ra una de l as pone nt s inv adas . El obj t o? De j e it e iv ar cl aro a Nov is q ue no pe rm it m os q ue h agan s us art ire conf re ncias t e ranq uil , y q ue e s as e m pre s as o os e nt idade s q ue ls obran l pue rt , t ndran l e as as e os m is m os problm as . e

ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE " UTOPA" " Y DEMOCRACIA"


De s de q ue nos h an v ndido l ide a de v ir e a iv en l ej e -m or-de -l -m undos -pos ibls (e m paq ue t os e ada l ide a e n e lconce pt am biguo de m ocracia) y a o De nos gobie rnan-m andan y com andan por m e dio de l as L ye s -Re gl e as y Norm at as con s us inf os iv init Apart ados -Pargraf y Bis e s , al os gun@ s de nos ot s r@ t ne m os m s raz one s q ue nunca para cre e r e n e opas de carct r h oriz ont ... ut e al Una ut opa s in s us t iv donde e l ant os pode r no re s ide e n t ar acios om Pal de I ie rno o nv Parl e nt , ocupar I t ut am os ns it os o I t ucione s ; e n ns it com is arios de lpue bl o guardiane s de l e m pl o T o, e n t t s o dinm icos f ris e uncionarios y lgione s o e v anguardias de lO rde n Nue v o... M e e ncant im aginarm e s e re s cons cie nt s y a e l s q ue ridicul an con un ge s t o int rj ccin al ibre iz o e e im bcilunif ado q ue ponindos e t s o com o un orm ie pal l pide al uno s us Docum e nt , al ot l o e os ro e pre s e nt l rde n de l s al o y a l de m s al an a O De oj a l q ue apague e l cigarril porq ue e s t f ando e n l o um z ona proh ibida... Nue s t nico andam ie nt s e r: proh ibido ro m o proh ibir y t bin L gis l q ue t am e ar; odo aq ue l q ue nos l o concie rne s abre m os s ol ucionarl s obre l m arch a y o a e n e l o s in ne ce s it de pape l y burcrat . act ad as as Y cre o q ue s i cons e rv os y re s pe t os am am e s t prim e r y nico andam ie nt de j m os s in e m o are of icio y t rabaj a l m ils de pars it s ocials q ue o os e os e t odo Sis t m a polico produce (y re produce ) a l e t o anch o de l undo y l l m o argo de l H is t a oria... L ut a opa no cons is t e n cre ar una s ocie dad e de l gne ro s ino e n ar indiv cre iduos ... o m e j dich o: or e s t ul a l indiv im ar os iduos para q ue cre an e n s m is m os y e nt e l s s e as ocie n re al e nt . Si cada re l @ m e un@ de nos ot s f s e capaz de re rs e h as t l r@ ue a as l grim as ant l L gin de unif ados q ue s e e a e orm arroj e lde re ch o s obre t an odos l as pe ct de l os os a e xis t ncia y s t s e s int s e n ridcul (q ue e s t e os ie os odo l cont o rario de orgul os de l v l a com o l l os l ar ibre e os L acayos ) ant nue s t e ras m ol podram os h ace r a as l re v ucin-de -l -ris as ... ol as Si no de lgs e m os abs ol am e nt ningn e ut e as pe ct de l e xis t ncia a o a e prof s ionals y e e xpe rt de e s t o aq ue l cada un@ de nos ot s e os o l o r@ s e ra LBRE de v rdad con t I e odo l q ue s t o e s ignif ica... Pe ro... v im os e n m ocracia y de lgam os iv de e t odas l re s pons abil as idade s s obre lgione s de e e xpe rt os y prof s ionals de e s t y aq ue l e e o l o... pagam os dine ro por t odo l q ue s e ls ocurre (y o e s e guir ocurrie ndo) y para ganar dine ro v nde m os e l e cue rpo y e l m a... al Y para garant ar q ue s t iz nue ro s acros ant o s is t m a no s e v nga abaj t ne m os pe nas de m ue rt e e o e o de div rs a cat gora... y para q ue l t rroris t e e os e as cant n y/ s e pudran lnt e nt e xpe rt e o e am e os y prof s ionals de l uapark , l Elct e e Aq os e rodos y e l ES... FI En m ocracia de (dice n) t ne m os e Cons t ucione s y De re ch os q ue nos garant an una it iz v ie nda digna, t iv rabaj (re num e rado y as al o ariado). En m ocracia t ne m os e l re ch o a l l de e de a ibre e xpre s in/ unin y as ociacin (s ie m pre y cuando no re am e nace l e guridad de l e s t a s ado) y a e lgir a e nue s t ros pre s e nt e s y lgados (s ie m pre y re ant de e cuando s t as no am e nace n l e guridad de l a s Es t ado). En m ocracia t ne m os e lde re ch o a no de e s e r pe rs e guidos por caus as re l iv a l raz a, cre do at as a o ide ol oga... o al e nos e s o dice n... m L re al a idad e s q ue com o e l conce pt de o ot os de s e guridad e s t m iv an am biguo com o e l conce pt m is m o de m ocracia nos e ncont os o de ram q ue h oy e n da e n e l Progrom s ociall nue v os os s uj t e os os pe ch os os y e s t at ados por l s igm iz as pol icas y policos no s e l an Aaron o Sh aron s ino t l am Al Dj i, ango y/ M oh am e d... No ne ce s it ni s e ls o an e obl por L y a l v l e s t l de Dav (o l m e dia iga e l ar a e re l a id a l una) e n e lpe ch o porq ue s u pie los cura o ne gra e s s uf nt m e nt icie e e e xpl a para s e r obj t cit e o de ide nt icacin, y s i no t ne if ie pape ls acabar e n l e os t bin m ode rnos cam pos de de port am acin q ue l os v v rn a ins e rt de lugar q ue h aban h uido por ole re ar l m is e ria o pe rs e cucin polica. t Y com o de s de e l11 de Se pt m bre t ie odos l os m us ul ane s s on s os pe ch os os de s e r xt m is t m e re as de be m os v r con v rge nz a y boch orno com o e e as e s inan a gol de ocupacin y bom bas pas e s pe com o I rak y Af ganis t n... y com o e ll am ie nt al inch o l e s ins uf nt , ac (e n uropa) de be m os as is t al icie e e ir l am ie nt m e dit inch o ico de e s t os prolt e arios ... Por s upue s t e s t o policam e nt corre ct (por e j m pl e l e o e o) h abl de l opre s in de l m uj r m us ul ana q ue ar a a e m de be l v l ar l cabe z a t e a apada e n nue s t ros t an civ iz ados pas e s (olidndonos q ue e n occide nt il v e t bin s t m uj re s l v am nue ras e l aron l cabe z a t e a apada por m oda y/ cos t bre e incl o h oy l m onj l o um us as as o h ace n por re s pe t a dios , e t e t obv o c., c.) iando q ue l a l racin de l m uj r (o l raz a h um ana) no s e ibe a e a cons igue porq ue l v m s o m e nos rapos s ino l e e t porq ue t nga e t as ant pos ibil idade s com o h is t ricam e nt a t nido e l h om bre e n t e e odos l os as pe ct de l e xis t ncia para e m ancipars e polica, os a e t s ocial e conm ica y cul m e nt ... Y l q ue oprim e , t ural e o al ne ro f m e nino (s e a m us ul n, cris t ge e m iano, h e bre o o at o) e s e lPat e riarcado y M ach is m o de l os Sis t m as de dom inacin h abidos y por h abe r e n e l e m undo e nt re ... e En cie rt m odo e lgne ro f m e nino com o l o e a as e t cl rabaj adora h a s ido una y ot v z t ra e raicionado y e ngaado por q uie ne s l h an us ado com o un os m e dio para al canz ar un f il orio... in us S, q u h e rm os o s e ra v ir e n un m undo iv donde l Ut a opa de s e r l s no de pe ndie s e de ibre policos y de m agogos s ino f s e cons e cue ncia t ue dire ct de t a od@ s l s q ue nos s e nt os y s abe m os @ im oprim idos por ne garnos a s e r al nados por una part ie e y nos re be l os por l ot am a ra... De s de e l Cam po de Ext rm inio de Aach e n e Gabrie l Pom bo da Sila, 10 Fe bre ro 2008 v

H UELGA INTERNACIONAL

Ent l das 18 y 29 de f bre ro 2008, re os e una s e rie de indiv idual idade s re v ucionarias ol anarq uis t e ncarce l as ad@ s e n Alm ania, Suiz a, e Arge nt ina yEs paa h an conv ocado unas j ornadas de h ue l de h am bre y m ov iz acin ga il cont l crce ls y l re pre s in, l re gim e ne s ra as e a os de ais l ie nt l t ura, e le rgas t o, y por l am o, a ort ol a l rt de t ibe ad od@ s l s pre s @ s e nf rm @ s . L @ e os im pulore s de e s t iniciat a de l a s on l s a iv uch os pre s os anarq uis t as M arco Cam e nis h (Suiz a), Raf a M art z ne Zea " Jon Bal a" (Pue rt o I I paa), Joaq un Garcs (CP Cas t l I ,Es e l n, Es paa), Gabrie l Pom bo " us t M a" y Jos e Fe rnnde z (Alm ania), Die go (C.P -N2- M arcos e Paz , Arge nt ina)y Th om as M e ye r Fal k (Alm ania). Es t l o no ayunara porq ue no e e t im com part e l t e m odo de l h ue l de h am bre as gas CNA_ v ne z ue l e a.

SENTENCIAS 4-F

Alx, Rodrigo y Juan h an s al e ido de s pus de 2 aos de crce lpre v nt a. T e iv odos l 9 de t nidos e l4 de f bre ro 2006 h an s ido os e e conde nados e n e lproce s o de e ne ro 2008 e n Barce l ona. Conde na de 4 aos y m e dio para Rodrigo, 3 aos y m e dio para Alx y Juan, y l e os t s re conde nados a pagar s ol idariam e nt e 1.100.000 e uros de inde m niz acione s . O t ras dos pe rs onas h an re cibido conde na de 3 aos y 3 m e s e s , 4 pe rs onas m s f ron conde nadas a 1 ue ao de pris in. k arce l ona.re v t ol .org

NOTICIAS DE DESCONTAMINACION CEREBRAL (Por Acratn, agente disol y corrosivo de l ideol delpoder) vente a oga
En e l Rav , ot m ont e pol -is l ico.al ro aj icial m En l proxim idad de l e lccione s de l -M , no poda a as e 9 f t e l s t e lct al ar ge o e oral por e xce lncia de t e odo part ido e n e l pode r q ue s e pre cie , e s de cir s al por , ir pe t ne ras e n bus ca de lpre s t e igio y de lv o pe rdido, ot de t nie ndo a q uie n s e a con t de dar carnaz a a l e al os m e dia, para cre ar al a cont l inm igrant s , arm ra os e v ngan de don v ngan. L de t ncione s s e pract e e as e ican de f a pre v nt a, com o l gue rras pre v nt as de orm e iv as e iv Bus h . Elis cal ne ral l s t f ge de e ado Don Cndido, no e s t cndido, y con s l unos cuant indicios , s in an o os ninguna prue ba, l Guardia Ce rrilde t ne a 10 o 12 a ie t rabaj adore s pak is t s e s de lbarrio. M oh am e d M al ane ik t na aprobado e lre agrupam ie nt de s u m uj r y s us e o e h ij y s e e ncont os raba f l por e l Es e s t e lpe rf e iz l o; e il de lpone -bom bas y pre s unt s uicida de AlQae da? o L part os idos t an de acoj rat onar alpe rs onalcon l a ins e guridad, pe ro e l rs onals abe q ue l ins e guridad pe , a l cre an l part a os idos , y por e s o e nt ot raz one s no re ras irn a v ar l m ayora de l e lct s . ot a os e ore Quin no t ne e n s u cas a un t m poriz ador ie e para q ue s e apague n l l s a l h ora de s e ada, o as uce a cabls e l ricos o m at rials q ue v os acum ul e ct e e am ando a l l o argo de nue s t v ra ida? Pue s bie n, t odos e s os m at rials q ue t ne m os t e e e odo e lm undo e n nue s t ras cas as , pue de s e rv alCndido de t ir urno, de indicios para orde nar nue s t de t ncin. ra e anda caraj M o! Nue v as t e t arj as bancarias .- Pront s e o l arn al m e rcado de l e s t anz a upide z dos nue v as t e t bancarias . Una con l col s de l bande ra arj as os ore a e s paol para h ace r pat al s t o am e ricano ide ada a, ria e il por prim o de Raj y l ot m s nov dos a, con un oy, a ra e l h ue l digit de lo de l us uaria. L m af q ue a l a al a as ias cont an e l e rcam bio de e s t t de t e t e s t rol int e ipo arj as n re al ando un de t nido e s t iz e udio, af ando l nav as il as aj para cort e l do ndice alit ar de l t e t con e l ar de t ul a arj a, f de pode r h ace r bue n us o de e l de l e de l in l a ant a cm ara lct e ora de l e ro aut t caj om ico. L t ul s de os it are est t e ipo de t e t arj as digit e s s e rn re conocidos al f m e nt por q ue ls f t cil e e al ar e l de do ndice , q ue est ar de pos it ado e n un Banco de de dos ge s t ionado por l m af . Elus uario, s l podr re nov l as ias o ar as t e t e n die z ocas ione s q ue e q uiv e n a l die z arj as al as h ue l de l de dos de l dos m anos . Elracas o de l l as os as f us o de am bas t e t t r cons igo, s in dudarl un arj as rae o, m ayor bie ne s t de l ciudadanos . ar os L s angre de Cris t con v a o ino pe ln.- M s e de 53.000 lros de v de m is a, por un v or de m s it ino al de 100.000 Euros f ron robados de l bode gas De ue as M l r de Re us , por cuyo m ot o, l cogorz as q ue s e l e iv as coge n l curas al al ar e n ayunas e l il os re iz m agro de l a conv rs in de l v e ino e n l s angre de Cris t ls a o, e producirn unas f rt s re s acas , de bido a l baj ue e a a cal idad de lv ino pe ln con e lq ue t ndr q ue s e r e e s us t uido e l v it ino robado. L ge nt de l pue bl a e o s os pe ch a, q ue e laut de lrobo no de be e s t m uy or ar lj de l e os Ecnom o de l Conf re ncia Epis copal q uie n a e , l h abr acaparado y re t o irado de l m e rcado para aum e nt l pre cios y s u ganancia. Es t robo ar os e e xpl aunq ue no l j t ica, lm ono q ue pade ce ica, o us if e l Conf re ncia Epis copaly l cont a e as inuas s al idas de t ono de s us m ie m bros e n de f ns a de s us priv e gios e il ance s t e s . Que s e j ral odan. Am n. H acie nda no cont a a l ricos , por cuya rol os caus a e l86% de l f unas e s paol con bie ne s as ort as s upe riore s a l 10 m il s de e uros no de cl os l one aran e l I pue s t s obre e lPat onio, e s l q ue dice n l m o rim o os Tcnicos de l M inis t rio de H acie nda e n una not e a h e ch a pbl por Ge s t a. L Re nt de 10 m il s ica h as as l one de e uros para arriba, no s e inv s t e igan nunca por H acie nda, porq ue a l Tcnicos no s e ls pe rm it os e e h ace rl Tie ne n q ue pe dir pe rm is o a l j f s y s t o. os e e os no s e l conce de n nunca, a no s e r q ue ls int re s e o e e por m ot os y be ne f iv icios e lct e s . T e oral odo e lm undo s abe q ue e xis t un pact e nt e l gobie rno (El e o re Ej cut o), y l banq ue ros y m il e iv os l onarios (El e cut Ej or) para q ue H acie nda s l pue da inv s t o e igar a l q ue os pos e e n poco, para q ue l gue n a no pos e e r nada (El l e Ej cut e ado) Com o pue de v rs e , l de m ocracia h a e a mej orado por pact l m is m o q ue ant s s e h aca por o o e im pos icin e n l dict a adura. Y t odav q uie re n q ue ls a e h agam os cas o y q ue v ayam os a v ar! Ah s e pudran. ot

121 s ol dados am e ricanos s e s uicidaron, durant e lao 2007, un 20% m s q ue e n e l2006. e Donde m s s e s uicidaron f e n I ue raq y e n Af ganis t n. L q ue no t ne n l s uf nt s t os ie as icie e ragade ras para as e s inar a s angre f a ancianos , m uj re s y nios no ra e ls q ue da ot opcin q ue l droga o e l uicidio. Es t e ra a s n l s uf nt m e nt al nados com o para no opt a o icie e e ie ar dis parar cont s us j f s , con l q ue e l problm a ra e e o e q ue dara re s ue l y l gue rra no t ndra s e nt t o a e ido. En l ugar de re cl ar s uicidas , s e podra pone r pre cio a l ut a cabe z a de l m andos inv ore s , q ue m oriran a os as m anos de s us s ol dados . Qu bie n!.

os ov I pe nde nt L k os ov s s e K o nde !.- os are h an de cl arado de f a unil e ral inde pe ndie nt s , orm at , e de s pus de l ibrar una gue rra con ayuda de l O TAN, a NATO , TO NA i ANTO . Z P h a dich o q ue nanai, nanai de l paraguai, q ue l s ie nt pe ro q ue no pue de o e cons e nt o, por q ue e l abrira l pue rt a l irl l o, as as a inde pe nde ncia de Cat unya, Eus k adi y Gal a, q ue al iz L s e ct de l L gionarios de Cris t h a a a os e o, s on m uch o m s grande s e n t rrit e orio y pobl acin de pe rdido a l bue na pie z a de s u f a undador M arcial , K os ov T ndrn q ue lv ars e e n arm as cont o. e e ant ra M acie l q ue l f a und e n 1.9 41e n plna poca e Es paa, l cat ane s , gal gos y v cos para os al l e as v oriana. De bido a l num e ros os abus os s e xuals ict os e cons e guir s u inde pe nde ncia, bue no, m uch os v cos as q ue com e t con l s e m inaris t de s de 19 43 a 19 60, i os as ya l e s t h acie ndo? o Se ace pt o n ar por t odos l a s e l l aba carios am e nt a m ano q ue m e ce l e l am e L a as ociacin de l cuat Es t os ro ados + Port ugale n un s ot ana de lnov icio y f conf ue inado e n un l ugar de Es t ado Conf de ralal s puro e s t o proh udoniano? e , m il . EEUU, donde s e r pe de ras t no e s t m al v t s i a is o, pagas . L s im pat ant s m s not e s e n Es paa, no os iz e abl En l de m ocracia no s e t ura.- Sl s e a ort o podan s e r ot ros q ue Ange lAce be s y Ana Bot l l e l a a, com e t n abus it . Por e s o l j ce s e n f e os os ue ranco Tripl A. e conch abe o con l t uradore s , s l adm it n q ue os ort o e h ubo abus o e n e l 1% de l de nuncias pre s e nt as adas , L Guardia Civ y l Pol Nacional H an a il a ica .cuando e s bie n s abido q ue e l inf e anual de orm lv l ado con xit una ope racin de nom inada e o cocana Am nis t I e rnacional de m ue s t l e xis t ncia de a nt ra a e para t odos . Cinco Guardias y un ins pe ct j f de l or e e a t uras y m al t os a l de t nidos , e n e l o de ort os rat os e act Pol robaron e n j io de 2.006 m s de 500 k il de ica ul os l de t ncin, e n l cal a e os aboz os de l com is aras y e n as cocana de un de ps it e n e lPue rt de Barce l o o ona. l pris ione s t o aut as ant onm icas com o e s t als . En at e L im put os ados h an de cl arado q ue no l pus ie ron a l a a Cat unya s e t ura m s q ue e n e l s t de Es paa. al ort re o v nt s ino q ue e ra para cons um o propio, por l q ue e l e a, o En 2007 s e pre s e nt aron 173 de nuncias de t uras de ort j z no pue de acus arls de t ico de drogas . T bin ue e rf am l M os s os . A + m os s os + t ure s . H ace pocos das os ort de cl araron q ue l m andos , acos t bran a ade re z ar os um apare ci m ue rt e n Canbrians -2 un j e n de 22 aos o ov l bocadil q ue com e n l ant t os l os os idis urbios ant s de e q ue l v l aba un m e s e n l crce l t na una conde na e a y e e nt e n accin cont l m anif s t e s , con e l v rar ra os e ant polo de t s l 9 m e s e s . Cm o pue de s e r pos ibl?Por an o e bl anco dis ue l e nt t o re l m ant q uil T a e l a. odos h an q u no apare ce n m ue rt e l os Saura o l Tura q ue s on a coincidido e n m anif s t q ue l m ayora de l droga e ar a a m e re ce dore s de una conde na m uch o m s l arga? . q ue s e re q uis a a l t icant s de s apare ce de l os raf e as T odo l gar. l e com is aras ant s de s e r anot e ada, con l q ue e l o Cue rpo Pol y e l icial Cue rpo de l Be ne m rit s e pone n a 100. a a, De s pido l ibre para al rar pl il .- A l ige ant l as os t rabaj adore s e nf rm os e n s it e uacin de I . s e ls .T e pue de de s pe dir pagando l inde m niz acin por a im proce de ncia. As l dict e l o a TribunalSupre m o, m s ch upapol de l de m ocracia bancaria. H as t h oy, e l l as a a de s pido e n e s t s it a uacin e ra una dis crim inacin q ue at nt e aba cont l dignidad de l rabaj ra a t ador A part de . ir h oy, e l rabaj t ador no pue de s e r dis crim inado por e s t e t ipo de de s pido, porq ue e l t rabaj ador ya no t ne ie dignidad q ue pue da s e r dis crim inada, s e gn s e de s pre nde de l l a gica e m plada por e lSupre m o. Si e no t ne s dignidad ni cuando e s t e nf rm o, Para ie s e q u v a ir a v ar a e s t h ij de l Gran Bre t as ot os os a aa? 9 -M -NO V TES.O

l am e nt m e h e e nt rado s , porq ue t im e e aunq ue no pue da le r ni e s cribir ni us ar v s t e , , ue ro bal buce ant lnguaj , m e e nt ro- de q ue h ay un e e e e int re s ant de bat s obre ibe racin anim al y no e e e l , q ue ra de j pas ar l oport ar a unidad de dar m i opinin e n e s t as unt e o. Yo no s oy h um ano (com o al gunxs h om o s apie ns ), s in e m bargo t ngo ce re bro, oj , t e os ripa y rabo. Soy t bin un m am f ro. De h e ch o no e s t os t am e am an lj e n e lrbolde l v e os a ida. Si l m iram os con una o am pl pe rs pe ct a (m il s de aos ), nue s t principal ia iv l one ra dif re ncia q ue v ot v a dos pat y nos ot a e os rxs ais as rxs cuat e s f o de una s e rie de e rrore s de dupl rorut icacin de l cdigo ge nt ico. En cam bio, s q ue h ay ot ras dif re ncias no t e an cas uals e n nue s t de s arrol com o e s pe cie . Exis t n e ro l o e un s inf de t oras s obre l dom e s t n e a icacin (s obre l a v s t y s obre l nue s t ue ra a ra) q ue no v a e nt oy rar a e xpl icar porq ue os aburrira y porq ue e n e s e ncia, M E ES I NDI FERENTE, s i f por cul v s t gracias a ue pa ue ra, v ot os rxs o e s q ue nos dom e s t icam os j xs . L unt A REALDAD e s q ue l pe rrxs , ah ora, v im os j o a / I xs iv ut gracias a/ a cos t de l h um anxs . a xs Jode r! t nis t os e ant m at s de conce pt para de cir una m is m a cos a: ice os SO M O S ANI AL DO M STI S. M ES CO Al gunxs de v ot os rxs pe ns aris q ue l pe rrxs xs pode m os v ir s in re l iv acin con l h um anxs , y m e xs cont s l t are a pica h is t oria de q ue e n v s t pue bl ue ro o h aba una j aura de pe rrxs s alaj s ... v e Pam pl ! s on inas pe rrxs s in h ogar m ue rt de h am bre y de f , xs ro s i a e s t o l l is l rt e l am ibe ad En l pl a donde e ch o l prim e ra a az a m e ada cada m aana t bin h ay al am gunxs de e s t s in xs h ogar de l v s t . S q ue pas an f y h am bre , y a xs ue rxs ro l m e j s a e s l l rt q ue de s e an, no e s t s e guro, o or a ibe ad oy pe ro s q ue e s t s e guro de q ue no e s l q ue yo q uie ro oy a (cl q ue e s t af acin no e s univ rs al h ay m uch o aro a irm e , pe rro v rde s ue l por ah ). e t o Yo pre f ro e s t con m i com pi y s us colgas ie ar e h um anxs , com e r cada da y j ugar con e l e n e l l xs parq ue . As q ue s i s e gus h abl ando de l racin ibe anim al y de l m oral t dom inador o civ iz ado q ue e s , o is a, il conv ir con un/ pe rrx, ant s pe dirnos nue s t opinin, iv a e ra y s i no s ois capace s de e nt nde rl alm e nos no os e a, e rij is en adal s ide de nue s t ra l racin, ibe anguardis t ! v as guau! guau! No al canz o a e nt nde r com o s e os pue de n e s ubir t o a l cabe z a l h um os de e s pe cie s upe rior ant a os . El m o e s q ue de s pus de q ue h e m os l gado a e s t col l e e punt por v ot (dom e s t o os rxs icacin), y por v s t de s e o ue ro de j ugar a s e r dios e s , ah ora digis q ue l m e j q ue o or poda pas ar e s q ue nos e xt inguiram os e xt incin? xt e inguos v ot no t j !, q ue s ois m uch o pe ore s os rxs e ode Quin os cre is para h ace r y de s h ace r e s pe cie s por v st ue ras paj m e nt e s ?M s v dra l pe na q ue os as al al a de dicas e is a s acar a e s e m ont de congne re s m os n q ue s igue n e n crce ls (pe rre ras , l e aborat orios , circos ) y darls m uch o cario, q ue as s i q ue nos gus t v ir e a iv con v ot . os rxs ! Y q ue q ue de cl Ah aro q ue l pe rrxs no xs s om os h e rbv oros , as q ue no e xt rapol v s t is ue ras pos icione s ide ol gicas re s pe ct a l al e nt o a im acin q ue m e pare ce n m uy re s pe t e s - a ot e s pe cie s . abl ras K ropot in (e l rro) k pe

ALEGACIONES PERRUNAS ALDEBATE DE LA LIBERACIN ANIMAL

L'OBLIT *
CRI ATURES DESV GUDES AL M AL ANYUDES, AM O PL NADES SN CRI DADES A L URNES ES AM B SI NGUL TEM PERNCI AR A CRI ATURES M AL ESTRUGUES ANO DI NES, DESARM ADES PO RTEN ELV T A L M O A AM B UNA I NGNUA ESPERANA CRI ATURES CAPI TUL ANTS NEGLGI I DES, FO RAGI TADES ESCUL EN ESPERO NADES L QUI L CO NTRO L I M ANEN ES EN ENGO LNT-SE L PRO M ESES I ES L M ENTI ES DES I L F ES ARSES AM B EL M S DO L S DELTS S O I DE QUE ARA NO L ENGANYEN ES CRI ATURES EXPL TADES O M ENYSPREADES, I GNO RADES CO M I QUANT US QUEI XAREU QUAN DESPRS SI GUEU O BLDADES? I QUAN L EGRI S'ESV XI 'AL A AEI EN L CUI ES TES QUO TI ANES DI CO NTRA QUI I QU US QUEI XAREU QUAN SI GUEU SENT O BLDADES? I K ABRI A

* Durant ls cam panye s e lct s s 'h i acos t a a e e oral um e m prar cont e l abs t ncionis t s e lt ra s e e pic de " ui q no v a no e s pot de s prs q ue ixar" l q e s t ot ; a i adie nt s e ria m s b l inv rs a: q uan e l nous a e s gov rns s ort s de ls urne s com e ncin a f r de ls e it e e e s e v s , s a dir a gov rnar a ls ordre s de l s t i e , e e 'e at el capit -, l ors " i h as v at cm , q uant cont al l av s ot , , ra q ui i cont q u de s prs e t pot de v rit ra s e at q ue ixar?. L re s pos t de t " a a ornar a e s col a ls l ir e s e ge nt e lcions uns al s nous gol re s s e t re af am arat pe r l s t i e l capit igual e nt cau s 'e at al m incons is t nt e ntpe l e u propi pe s . e m s