Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc

Những nội dung chính trong phần này là:
1. MỤC TIÊU CỦA CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC. 2. CM GIẢI PHÓNG DÂN TỘC MUỐN THẮNG LỢI PHẢI ĐI THEO CON ĐƯỜNG CM VÔ SẢN 3. CM GIẢI PHÓNG DÂN TỘC TRONG THỜI ĐẠI MỚI PHẢI DO ĐẢNG CỘNG SẢN LÃNH ĐẠO. 4. LỰC LƯỢNG CỦA CM GIẢI PHÓNG DÂN TỘC BAO GỒM TOÀN DÂN TỘC. 5. CM GIẢI PHÓNG DÂN TỘC CẦN ĐƯỢC TIẾN HÀNH CHỦ ĐỘNG, SÁNG TẠO VÀ CÓ KHẢ NẲNG GIÀNH THẮNG LỢI TRƯỚC CM VÔ SẢN Ở CHÍNH QUỐC. 6. CM GIẢI PHÓNG DÂN TỘC PHẢI ĐƯỢC TIẾN HÀNH BẰNG CON ĐƯỜNG CM BẠO LỰC
I.

Mục tiêu của cách mạng giải phóng dân tộc

Nếu như mâu thuẫn chủ yếu của các nước TBCN phương Tây là mâu thuẫn giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản thì mâu thuẫn chủ yếu trong lòng XH thuộc địa phương Đông là mâu thuẫn giữa dân tộc bị áp bức với chủ nghĩa thực dân. Ở các nước này, nông dân là lực lượng đông đảo, bị bọn thực dân thống trị và bóc lột bằng hàng loạt chính sách kinh tế, bóc lột tô thuế, cướp đoạt ruộng đất và những chính sách cai trị hà khắc. Chính vì thế kẻ thù số một của nông dân là đế quốc thực dân. Cùng với nhân dân thì các giai tầng khác cũng có chung nguyện vọng là “ cứu giống nòi” thoát khỏi cảnh “ nước sôi lửa bỏng”. Việc cứu nước là việc chung của các dân tộc bị áp bức. Và nếu như ở các nước TBCN phải tiến hành các cuộc đấu tranh giai cấp thì ở các nước thuộc địa phải tiến hành cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Mục tiêu của cuộc CM giải phóng dân tộc là: + Đánh đổ ách thống trị của CN thực dân + Dành độc lập dân tộc + Thiết lập chính quyền của nhân dân. II. Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường CM vô sản.

Với nguyện vọng giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị thực dân Pháp, ngay từ cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, có rất nhiều phong trào của các nhà yêu

Trong bài “ cuộc kháng chiến” HCM đã viết” chỉ có giải phóng giai cấp vô sản thì mới giải phóng được dân tộc” và “chỉ có CNXH mới giải phóng các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ”. nhiều hình thức như vận động cải cách. hòa mình trong quần chúng cần lao. bóc lột rất dã man. trên đời này chỉ có hai giống người : giống người bóc lột và giống người bị bóc lột”. nhiều khuynh hướng chính trị khác nhau. Cách mạng thàng 10 Nga không chỉ là một cuộc CM vô sản mà còn là cuộc CM giải phóng dân tộc. + Phong trào Đông du của Phan Bội Châu: Vận động đưa học sinh sang Nhật học với lời hứa của Nhật rằng sẽ đào tạo nhân tài cho nước ta. giới thợ thuyền. Nó nêu tấm gương sáng về sự giải phóng các dân tộc ở thuộc địa và “mở ra trước mắt họ thời đại CM chống đế quốc. thời đại giải phóng dân tộc”. làm mọi nghề kiếm sống. các dân tộc thuộc địa đều có một kẻ thù chung là bọn đế quốc thực dân… Dù màu da khác nhau. Như Bác Hồ đã nhận định” chẳng khác gì đưa hổ cửa trước rước beo cửa sau”. Đó là sự bế tắc và thất bại về đường lối cứu nước. trực tiếp chứng kiến cảnh bất công tàn bạo của XH tư bản. . Nhưng được ½ chặng đường thì Nhật đã cấu kết với Pháp. Tuy thực tế nhưng vẫn mang nặng cốt cách phong kiến. không triệt để và cứu nước theo ngọn cờ của giai cấp tư sản không phải là lối thoát cho dân tộc. tuy rất khâm phục các phong trào cứu nước của ông cha ta nhưng Người không tán thành con đường cứu nước của các vị ấy mà quyết tâm đi tìm một con đường cứu nước mới. duy tân đất nước song tất cả đều lâm vào bế tắc và thất bại. nhân dân chịu cảnh lầm than. đuổi tất cả học sinh về nước. Người đã tìm hiểu những cuộc cách mạng tư sản lớn trên thế giới như cách mạng Pháp. Sau nhiều năm bôn ba ở khắp các châu lục. Chính từ đây người đã nhận ra phương hướng để giải phóng dân tộc: con đường cách mạng vô sản. + Chủ trương của Phan Chu Trinh: Dựa vào Pháp để đánh Pháp. sử dụng nhiều vũ khí tư tưởng khác nhau. + phong trào Cần Vương của Tôn Thất Thuyết Các phong trào này tuy sôi nổi. vì thế Người cho rằng đó là những cuộc cách mạng không đến nơi. ở đâu nhân dân lao động cũng bị áp bức. Bác Hồ của chúng ta sinh ra và lớn lên trong bối cảnh đất nước bị biến thành thuộc địa. Tháng 7/ 1920 Người được tiếp xúc với Sơ khảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lê nin. + Khởi nghĩa Yên thế của Hoàng Hoa Thám. Phong trào đã thất bại.nước nổi lên bằng nhiều con đường. cách mạng Mỹ và nhận thấy được CM tư sản chỉ thay thế chế độ bóc lột khác tinh vi hơn chứ không xóa bỏ được áp bức bóc lột. Nguyễn Ái Quốc đã rút ra kết luận: “ ở đâu CNTB cũng tàn ác và vô nhân đạo. Nhưng chủ trương này cũng chẳng khác gì” xin giặc rủ long thương”.

“trước hết phải làm cho dân giác ngộ. cũng như người cầm lái có vững. Bởi theo Người: “ Công nông là người chủ cách mệnh… Công nông là gốc cách mệnh” Trong cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng. < Một số hình ảnh về CM Tháng 10 Nga> III. cách mạng giải phóng dân tộc “ là việc chung của toàn dân chứ không phải là việc của một hai người”. Như trong tác phẩm “Đường cách mệnh”. Nguyễn Ái Quốc đã sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Phát triển học thuyết Mác. Đảng có vững cách mệnh mới thành công. Bộ phận nào đã ra mặt phản cách mạng thì phải đánh đổ.Lenin về Đảng cộng sản. bóc lột tàn bạo của bọn thực dân càng làm cho tinh thần cách mạng thêm mãnh liệt. Lực lượng của CM giải phóng dân tộc bao gồm toàn dân tộc Theo Hồ Chí Minh. thuyền mới chạy”… Tháng 2/1930. bổ sung them cho lí luận của CN Mác. nhân dân lao động và cả dân tộc trong thời kỳ của CMVN.. ngoài thì lien lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi. định hướng xây dựng Đảng thành một Đảng có sự gắn kết chặt chẽ với giai cấp công nhân. Người cho rằng. Ngay từ khi mới ra đời Đảng đã nắm ngọn cờ lãnh đạo duy nhất đối với CMVN và đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này sang thắng lợi khác IV. Đảng cộng sản Việt Nam là “Đảng của giai cấp vô sản”. cách mạng tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu.nông.Thắng lợi của CM Tháng Mười Nga “Giống như Mặt trời chói lọi. chính đảng của phong trào cách mạng nước ta. Muốn làm cách mạng. Một khía cạnh khác mà Hồ Chí Minh đã nhận thấy là sự cai trị dã man. muốn tập trung phải có đảng cách mệnh”. Cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới phải do Đảng cộng sản lãnh đạo.Lenin về Đảng cộng sản. tinh thần yêu nước trỗi dậy. Người khẳng định “ trước hết phải có đảng cách mệnh. làm cho ý thức độc lập. phải giảng giải lí luận và chủ nghĩa cho dân hiểu”… “Vậy nên sức cách mệnh phải tập trung. đồng thời là “ Đảng của dân tộc Việt Nam”. để trong thì vận động và tổ chức đân chúng. Người kết luận: . tiểu thương …đi vào phe giai cấp vô sản. với bộ phận phú nông. nông dân. thức tỉnh hàng triệu người bị bóc lột trên Trái đất. tư bản Việt Nam mà chưa rõ mặt phản cách mạng thì cho họ đứng trung lập. Bên cạnh đó Người cũng nhấn mạnh sự đoàn kết toàn dân phải dựa trên đoàn kết là liên minh công. Đây là một luận điểm quan trọng. dân cày. vì vậy phải đoàn kết toàn dân. Người xác định lực lượng cách mạng bao gồm toàn dân tộc: Đảng phải tập hợp đại bộ phận giai cấp công nhân. địa chủ. Trong lịch sử loài người chưa có cuộc cách mạng nào ý nghĩa sâu xa như thế”.

Lí do III: Sự áp bức bóc lột của CN thực dân tập trung ở thuộc địa. Do đó CM thuộc địa có động lực mạnh mẽ nổ ra trước cuộc CM chính quốc. đồng thời tác động trở lại CM chính quốc”. Do đó. Người nói: “Địch chiếm trời.Lenin. đứng lên đấu tranh giành độc lập tự do.  Đây là luận điểm sang tạo và có giá trị lí luận và thực tiễn to lớn.Một dân tộc không tự lực cánh sinh mà phụ thuộc vào sự giúp đỡ của dân tộc khác là không xứng đáng độc lập. địch chiếm đất nhưng làm sao chiếm lòng yêu nước nồng nàn của nhân dân ta”.“ Sự tàn bạo của CNTB đã chuẩn bị đất rồi CNXH chỉ còn phải làm cái việc gieo hạt giống của công cuộc giải phóng nữa thôi”. Trên cơ sở đó.Quan điểm của Quốc tế cộng sản cho rằng: “ Chỉ có thể thực hiện hoàn toàn công cuộc giải phóng các thuộc địa khi giai cấp vô sản giành được thắng lợi từ các nước tiên tiến” . tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân trong một mặt trận dân tộc thống nhất nhằm huy động sức mạnh toàn dân tộc. Người cho rằng nhân dân các nước thuộc địa chịu áp bức nặng nề hơn so với nhân dân các nước chính quốc. nếu CM thuộc địa nổ ra sẽ có khả năng giàng chiến thắng trước so với các nước chính quốc . Do đó. không được ỷ lại. V. Nguyễn Ái Quốc đã kết luận: “ Sự giải phóng của giai cấp công nhân phải là sự nghiệp của bản thân giai cấp công nhân”. sang tạo và có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc. Người đã chủ trương vận động. Lí do II: HCM đã khẳng định khả năng gpdt ở thuộc địa. . Người khẳng định công cuộc giải phóng nhân dân thuộc địa chỉ có thể thực hiện được bằng sự nỗ lực tự giải phóng. nhưng điểm yếu của chủ nghĩa thực dân cũng là thuộc địa. Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động.” Do đánh giá đúng sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc.Vận dụng đường lối của Quốc tế cộng sản vào điều kiện các nước thuộc địa. một cống hiến quan trọng vào kho tàng lí luận của chủ nghĩa Mác. - Tại sao Người khẳng định như thế? Lí do I:Cuộc CM GPDT thuộc địa có tính độc lập tương đối cao so với CM vô sản chính quốc. nó có sự chủ độg và sáng tạo trong hoạt động của mình. Nguyễn Ái Quốc đã dự báo: “CM thuộc địa không cần thụ động chờ đợi mà có thể nổ ra và giành thắng lợi trước CM vô sản ở chính quốc. + Trông vào sức mình và dĩ nhiên có sự giúp đỡ của các nước bạn là quan trọng. “Kháng chiến trường kỳ gian khổ đồng thời phải tự lực cánh sinh”.

nhưng một khi không thể tránh khỏi chiến tranh thì phải dung bạo lực CM để bảo vệ độc lập tự do. Chừng nào chưa đè bẹp đựoc ý chí xâm lược của chúng thì chưa thể có thắng lợi hoàn toàn. xác lập nhà nước của giai cấp vô sản. Chỉ khi không còn khả năng hoà hoãn. thì Hồ Chí Minh mới kiên quyết phát động chiến tranh. Nó khác với những phong trào theo xu hướng cải lương là dựa vào người khác. thuyết phục người khác Hình thức của bạo lực CM bao gồm cả đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang. Người đã bày tỏ quan điểm:” Chúng tôi mong đợi ở Chính phủ và nhân dân Pháp một cử chỉ mang lại hòa bình. . giành lại chính quyền và bảo vệ chính quyền”. HCM đã xác định: “Trong cuộc đấu tranh gian khổ chống kẻ thù của giai cấp và của dân tộc. Xuất phát từ tình yêu thương con người. Nếu không chúng tôi bắt buộc phải chiến đấu đến cùng để giải phóng hoàn toàn đất nước”. cần dung bạo lực cách mạng chống lại bạo lực phản cách mạng. VI. Hồ Chí Minh luôn tranh thủ khả năng giành và giữ chính quyền ít đổ máu nhất. HCM cũng chỉ rõ:” Tùy tình hình cụ thể mà quyết định những hình thức đấu tranh cách mạng thích hợp. Người luôn tranh thủ mọi khả năng hòa bình để giải quyết xung đột. Thế nào là bạo lực cách mạng? Bạo lực cách mạng là hoạt động của quần chúng nhân dân dưới sự lãnh đạo của giai cấp cách mạng vượt qua khỏi giới hạn pháp luật của giai cấp thống trị. Trong kháng chiến chống Pháp. khi kẻ thù ngoan cố muốn giành thắng lợi bằng quân sự. => Tư tưởng bạo lực CM và tư tưởng nhân đạo thống nhất biện chứng với nhau trong tư tưởng HCM. */ Tư tưởng bạo lực CM phải gắn bó hữu cơ với tư tưởng nhân đạo và hòa bình. Vì thế con đường để giành và giữ độc lập là con đường cách mạng bạo lực. Đánh giá đúng bản chất của chủ nghĩa đế quốc. sử dụng đúng và khéo kết hợp các hình thức đấu tranh vũ trang và đấu tranh chính trị để giành thắng lợi cho cách mạng. Hay trong kháng chiến chống Mỹ. HCM đã nhiều lần gửi thông điệp cho các nhà cầm quyền Mỹ đề nghị đàm phán hòa bình để kết thúc chiến tranh. Cách mạng giải phóng dân tộc phải được tiến hành bằng con đường cách mạng bạo lực.Ví dụ: VN:Cuoc CMT8 VN giành chiến thắng trước CM của nhân dân Nhật Trên TG: Nhân dân Trung Quôc tự mình đánh đuổi phát xít Nhật(1945) trước khi cuộc CM của nhân dân Nhật nổ ra.

đàm là hỗ trợ” . cuốc cày là vũ khí. Minh chứng cho điều đó là thắng lợi của CM Tháng Tám năm 1945 và 30 năm chiến tranh CM Việt Nam giai đoạn 1945. thắng lợi chính trị sẽ làm cho thắng lợi quân sự to lớn hơn”. Hà Nội. tính khoa học và tính đúng đắn của con đường giải phóng dân tộc mà Nguyễn Ái Quốc lựa chọn và .Đấu tranh kinh tế là ra sức tăng gia sản xuất. sách lược. nhà nông là chiến sĩ” Bằng cách này Người đã kêu gọi được nhân dân tự giác thực hiện. nguồn độc lực mạnh mẽ để xây dựng và bảo vệ đất nước Lịch sử đã chứng minh một cách rõ ràng tính cách mạng. tự giác tham gia kháng chiến. Người khẳng định: Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm. thi hành tiết kiệm. 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp. tự lực tự cường kết hợp với sự giúp đỡ của quốc tế là một quan điểm nhất quán trong tư tưởng Hồ Chí Minh. “ vừa đánh vừa đàm”. . “Thắng lợi quân sự đem lại thắng lợi chính trị. Ta lấy trường kỳ kháng chiến trị nó. vận dụng tư tưởng HCM về cách mạng giải phóng dân tộc . trong sự nghiệp kháng chiến thì lực lượng chính là dân”. Người đã vận dụng sáng tạo và phát triển học thuyết của Lê nin về CM thuộc địa thành 1 hệ thống đường lối. Người nói : “Địch muốn tốc chiến tốc thắng.ta nhất địng thắng”. chúng ta phải biết khơi dậy sức mạnh chủ nghĩa yêu nước. toàn dân nổi dậy là nét đặc trưng của tư tưởng HCM về bạo lực CM.Độc lập tự chủ. 10 năm. Xuất phát từ điều kiện lịch sử. . . phát triển kinh tế của ta. Trong công cuộc đổi mới hiện nay. quân sự là chủ chốt nhưng phải kết hợp chặt chẽ với đấu tranh chính trị. tinh thần dân tộc. Hải Phòng và một số thành phố.Đấu tranh ngoại giao cũng là mặt trận có ý nghĩa chiến lược. . phương pháp tiến hành CM giải phóng dân tộc ở thuộc địa để soi đường cho dân tộc VN đi từ thắng lợi này sang thắng lợi khác. Toàn dân khởi nghĩa. phát huy yếu tố chính nghĩa của đấu tranh giải phóng dân tộc. cứu nước. tương quan lực lượng giữa ta và địch.*/ Hình thái bạo lực cách mạng. Hồ Chí Minh chủ trương sử dụng phương châm chiến lược đánh lâu dài. Trong kháng chiến chông Mỹ. . phá hoại kinh tế của địch với nhiều phương châm như “ Hậu phương thi đua với tiền phương” “ Ruộng rẫy là chiến trường.Trước những kẻ thù lớn mạnh. “ đánh là chủ yếu.1975. nước ta nghèo ta phải chuẩn bị lâu dài và phải có sự chuẩn bị toàn diện của toàn dân. thì địch nhất định thua. song nhân dân Việt Nam quyết không sợ! Không có gì quý hơn độc lập tự do.Theo Hồ Chí Minh. có tác dụng thêm bạn bớt thù. ?/ Tại sao phải trường kỳ kháng chiến? Kháng chiến phải trưòng kỳ vì đất ta hep. dân ta ít. xí nghiệp có thể bị tàn phá.Trong đấu tranh.

thực hiện thắng lợi ở một nước thuộc địa. đã từng là tấm gương ngưỡng mộ và cổ vũ các dân tộc bị áp bức trên thế giới. nửa phong kiến. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful