Pro Forma Kursus

Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Bahasa Melayu Pendidikan Rendah) Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Interaksi Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu (Phonetics and Phonologyin Malay Language) BMM 3108 3(3+0) 45 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. 2. 3. 4. 5. Menghuraikan teori fonetik dan fonologi; artikulasi dan artikulator; Menjelaskan huruf-huruf dan simbol fonetik; fonem, fonem segmental, fonem suprasegmental; sebutan dan penyukuan dalam Bahasa Melayu; Membuat latihan sebutan dan penyukuan sebutan; Membuat latihan transkripsi sebutan dan penyukuan sebutan; Membanding beza, menilai, dan menjelaskan tentang sebutan baku dan membuat latihan sebutan baku.

Sinopsis

Kursus ini menghuraikan teori fonetik dan fonologi, artikulasi dan artikulator, huruf-huruf dan simbol fonetik, fonem, fonem segmental, fonem suprasegmental, sebutan dan penyukuan dalam bahasa Melayu, latihan sebutan dan penyukuan sebutan, latihan transkripsi sebutan dan penyukuan sebutan, dan sebutan baku. This course elaborates on phonetic and phonology theories; articulation and articulators, alphaberts and phonetic symbols, phonem, segmental phonem, super segmental phonem, pronunciation and syllablication in Malay language, pronunciation and syllablication excercise, pronunciation and sylliblication transcription; and standard pronunciation.

1
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

Tajuk 1 Teori • • • Kandungan Fonetik dan Fonologi Definisi. Tengah. Panjang Pendek Latihan Sebutan dan Penyukuan Sebutan 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 3 10 3 11 3 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) . Nada • Jeda. Perbezaan Matlamat Sebutan Baku Bahasa Melayu Pelaksanaan Sebutan Baku Bahasa Melayu Jam 3 2 Artikulasi dan Artikulator • Alat-alat Artikulasi • Artikulasi Vokal Artikulasi dan Artikulator • Artikulasi Konsonan • Artikulasi Diftong Huruf-huruf dalam Bahasa Melayu • Vokal • Konsonan (asal. pinjaman. rangkap) • Diftong Simbol Fonetik dalam Bahasa Melayu • Vokal • Konsonan • Diftong Fonem Segmental dalam Bahasa Melayu • Vokal Hadapan. Nasalisasi • Diftong Fonem Segmental dalam Bahasa Melayu • Konsonan Letupan • Konsonan Geseran • Konsonan Getaran Fonem Segmental dalam Bahasa Melayu • Konsonan Sengauan • Konsonan Separuh Vokal • Konsonan Pinjaman Fonem dalam Bahasa Melayu • Fonem Vokal • Konsonan Fonem Suprasegmental dalam Bahasa Melayu • Maksud Prosoni dan Kelantangan Suara • Tekanan. Belakang. gandingan.

(1977). Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Rencana Linguistik. Abdullah Hassan. JUMLAH 3 13 3 14 3 15 3 45 Penilaian Kerja kursus Peperiksaan Akhir 50% 50% Rujukan Asas Abdullah Hassan. Kuala Raja Mukhtaruddin Raja Dain. Kuala Lumpur: Penerbitan PTS Rujukan Tambahan Abdullah Hassan (penyunting) (1983). 3 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (1980).Tajuk • • • 12 Vokal Konsonan Diftong Kandungan Jam Latihan Transkripsi Sebutan dan Penyukuan Sebutan • Mentranskripsi perkataan-perkataan yang mengandungi Vokal • Mentranskripsi perkataan-perkataan yang mengandungi Konsonan • Mentranskripsi perkataan-perkataan yang mengandungi Diftong Sebutan Baku Kata Terbitan • Imbuhan Awalan • Imbuhan Akhiran • Imbuhan Apitan Sebutan Baku Kata Pinjaman • Dari Bahasa Inggeris dan bahasa Eropah yang Lain • Dari Bahasa Arab • Istilah Agama Latihan mentranskripsi satu perenggan sepanjang 150 ke 200 patah perkataan. Ilmu Fonetik dan Linguistik. Linguistik Am untuk Guru Bahasa Malaysia. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. Mardian Shah Omar (2006). (1982). Kepelbagaian Fonologi Dialek-dialek Melayu. Petaling Jaya: Agensi Penerbitan Nusantara. Fonetik dan Fonologi Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. Asmah Hj Omar. Indirawati Zahid. Linguistik Deskriptif dan Nahu Bahasa Melayu. Lutfi Abas. (1975).

Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. (1985). 4 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) . Raminah Sabran dan Rahim Syam.Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kajian Bahasa untuk Pelatih Maktab Perguruan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful