You are on page 1of 26

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 24 maja 2012 r. Poz. 576

Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.05.24 14:45:09 +02'00'

OBWIESZCZENIE MARSZAKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 24 kwietnia 2012 r.

w sprawie ogoszenia jednolitego tekstu ustawy o broni i amunicji

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogaszaniu aktw normatywnych i niektrych innych aktw prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogasza si w zaczniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525), z uwzgldnieniem zmian wprowadzonych: 1) ustaw z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektrych ustaw w zwizku z uzyskaniem przez Rzeczpospolit Polsk czonkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 96, poz. 959),

3) ustaw z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie niektrych ustaw w zwizku z czonkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 176, poz. 1238), 4) ustaw z dnia 3 padziernika 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie granicy pastwowej oraz niektrych innych ustaw (Dz. U. Nr 195, poz. 1199), 5) ustaw z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Subie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323), 6) ustaw z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857),

7) ustaw z dnia 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektrych innych ustaw (Dz. U. Nr 164, poz. 1108), 8) ustaw z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz ustawy o wykonywaniu dziaalnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiaami wybuchowymi, broni, amunicj oraz wyrobami i technologi o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 38, poz. 195 i Nr 51, poz. 263), 9) ustaw z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o bezpieczestwie imprez masowych oraz niektrych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1280) oraz zmian wynikajcych z przepisw ogoszonych przed dniem 12 kwietnia 2012 r. 2. Podany w zaczniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:

ww

1) art. 113 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektrych ustaw w zwizku z uzyskaniem przez Rzeczpospolit Polsk czonkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 96, poz. 959), ktry stanowi: Art. 113. Ustawa wchodzi w ycie z dniem 1 maja 2004 r., z wyjtkiem:

1) art. 42, art. 44, art. 70, art. 71 pkt 10, art. 74 pkt 5 i 6, art. 94 pkt 3, art. 97, art. 100, art. 101, art. 103 pkt 17 oraz art. 112, ktre wchodz w ycie z dniem 30 kwietnia 2004 r.;

2) art. 85 pkt 7 w zakresie dotyczcym art. 456 ust. 1, ktry wchodzi w ycie z dniem 2 maja 2004 r.;

w. rcl

2) ustaw z dnia 9 czerwca 2006 r. Przepisy wprowadzajce ustaw o Subie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Subie Wywiadu Wojskowego oraz ustaw o subie funkcjonariuszy Suby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Suby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 711),

.go

v.p l

Dziennik Ustaw

Poz. 576

Art. 80. Ustawa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia, z wyjtkiem art. 556, oraz art. 77 i art. 78, ktre wchodz w ycie z dniem 1 padziernika 2006 r.; 3) art. 42 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie niektrych ustaw w zwizku z czonkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 176, poz. 1238), ktre stanowi:

Art. 42. 1. Do spraw objtych przepisami ustaw zmienianych niniejsz ustaw, wszcztych a niezakoczonych przed dniem jej wejcia w ycie, stosuje si przepisy tych ustaw, w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw, z zastrzeeniem ust. 2 i 3. Art. 45. Ustawa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia, z wyjtkiem art. 11 pkt 2 lit. b i c, ktry wchodzi w ycie po upywie 90 dni od dnia ogoszenia.; 4) art. 4 ustawy z dnia 3 padziernika 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie granicy pastwowej oraz niektrych innych ustaw (Dz. U. Nr 195, poz. 1199), ktry stanowi: Art. 4. Ustawa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia.; 5) art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Subie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323), ktry stanowi: Art. 244. Ustawa wchodzi w ycie po upywie 21 dni od dnia ogoszenia, z wyjtkiem art. 148 ust. 1 pkt 3, ktry wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2011 r.; 6) art. 94 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857), ktry stanowi: Art. 94. Ustawa wchodzi w ycie po upywie 3 miesicy od dnia ogoszenia.;

7) art. 6 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektrych innych ustaw (Dz. U. Nr 164, poz. 1108), ktry stanowi: 8) art. 35, art. 6 ust. 1 i art. 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz ustawy o wykonywaniu dziaalnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiaami wybuchowymi, broni, amunicj oraz wyrobami i technologi o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 38, poz. 195 i Nr 51, poz. 263), ktre stanowi: Art. 3. Do spraw wszcztych i niezakoczonych przed dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy stosuje si przepisy dotychczasowe. Art. 4. Zachowuj wano dokumenty potwierdzajce legalno posiadania broni, wydane do dnia wejcia w ycie niniejszej ustawy. Art. 5. 1. Osoby posiadajce, w dniu wejcia w ycie niniejszej ustawy, bro paln na nabj scalony wytworzon przed 1850 r. lub replik tej broni, w terminie roku od dnia jej wejcia w ycie, mog wystpi do waciwego organu Policji o wydanie pozwolenia na bro do celw kolekcjonerskich. 2. Jeeli pozwolenie bdzie dotyczyo jedynie broni, o ktrej mowa w ust. 1, od wnioskodawcy nie wymaga si czonkostwa w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim. Art. 6. 1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 36 ust. 5, art. 43 ust. 5c, art. 43 ust. 12 oraz art. 44 ustawy, o ktrej mowa w art. 1, zachowuj moc do czasu wydania przepisw wykonawczych wydanych na podstawie art. 36 ust. 6, art. 43 ust. 8, art. 43 ust. 16 oraz art. 44 ustawy, o ktrej mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw, nie duej jednak ni 12 miesicy od dnia jej wejcia w ycie. Art. 7. Ustawa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia.;

ww

9) art. 14 ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o bezpieczestwie imprez masowych oraz niektrych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1280), ktry stanowi: Art. 14. Ustawa wchodzi w ycie po upywie 30 dni od dnia ogoszenia, z wyjtkiem: 1) art. 1 pkt 15, 716, 18 i 2026, ktre wchodz w ycie po upywie 3 miesicy od dnia ogoszenia; 2) art. 1 pkt 17, 19, 27 i 28, art. 5 pkt 1, 2, 4 i 5, art. 7 i art. 10, ktre wchodz w ycie z dniem 1 stycznia 2012 r.. Marszaek Sejmu: E. Kopacz

w. rcl

Art. 6. Ustawa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia.;

.go

v.p l

2) art. 80 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. Przepisy wprowadzajce ustaw o Subie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Subie Wywiadu Wojskowego oraz ustaw o subie funkcjonariuszy Suby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Suby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 711), ktry stanowi:

Dziennik Ustaw

Poz. 576
Zacznik do obwieszczenia Marszaka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r. (poz. 576)

USTAWA

z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji1) Rozdzia 1


I)

Przepisy oglne

Art. 2. Poza przypadkami okrelonymi w ustawie nabywanie, posiadanie oraz zbywanie broni i amunicji jest zabronione. Art. 3. Przepisy ustawy nie dotycz:

1)2) broni i amunicji stanowicych uzbrojenie Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego, Agencji Wywiadu, Suby Kontrwywiadu Wojskowego, Suby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rzdu, Stray Granicznej, Suby Celnej, Suby Wiziennej oraz innych pastwowych formacji uzbrojonych, w odniesieniu do ktrych dostp do broni i amunicji reguluj odrbne przepisy;

2a)3) broni i amunicji stanowicych uzbrojenie funkcjonariuszy stray granicznych pastw czonkowskich Unii Europejskiej przebywajcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zwizku z wykonywaniem, za zgod waciwych organw Rzeczypospolitej Polskiej, zada okrelonych w przepisach prawa Unii Europejskiej; 3) obrotu z zagranic broni i amunicj, technologiami i usugami majcymi znaczenie dla obronnoci, bezpieczestwa lub wanych interesw Pastwa oraz wytwarzania, przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przywozu z zagranicy i wywozu za granic broni i amunicji w celach przemysowych lub handlowych, a take obrotu nimi na podstawie odrbnych przepisw; 4) przemieszczania amunicji przez przedsibiorcw oraz przedsibiorcw zagranicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiaach wybuchowych przeznaczonych do uytku cywilnego (Dz. U. Nr 117, poz. 1007, z pn. zm.4)).
Odnonik nr 1 dodany do tytuu ustawy przez art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektrych ustaw w zwizku z uzyskaniem przez Rzeczpospolit Polsk czonkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 96, poz. 959), ktra wesza w ycie z dniem 1 maja 2004 r. 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroenia dyrektywy 91/477/EWG z dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni (Dz. Urz. WE L 256 z 13.09.1991). Dane dotyczce ogoszenia aktw prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolit Polsk czonkostwa w Unii Europejskiej dotycz ogoszenia tych aktw w Dzienniku Urzdowym Unii Europejskiej wydanie specjalne. 2) W brzmieniu ustalonym przez art. 207 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Subie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323), ktra wesza w ycie z dniem 31 padziernika 2009 r. 3) Dodany przez art. 3 ustawy z dnia 3 padziernika 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie granicy pastwowej oraz niektrych innych ustaw (Dz. U. Nr 195, poz. 1199), ktra wesza w ycie z dniem 15 listopada 2008 r.; w brzmieniu ustalonym przez art. 4 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektrych innych ustaw (Dz. U. Nr 164, poz. 1108), ktra wesza w ycie z dniem 22 wrzenia 2010 r. 4) Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 238, poz. 2019, z 2004 r. Nr 222, poz. 2249, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 214, poz. 1347, z 2009 r. Nr 125, poz. 1036 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1039 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 163, poz. 981, Nr 227, poz. 1367 i Nr 228, poz. 1368.
I)

ww

w. rcl

2) broni i amunicji stanowicych uzbrojenie onierzy armii pastw obcych przebywajcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zwizku z przedsiwziciami wojskowymi realizowanymi wsplnie z Siami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej, a take na podstawie umw i porozumie midzynarodowych;

.go

Art. 1. Ustawa okrela zasady wydawania i cofania pozwole na bro, nabywania, rejestracji, przechowywania, zbywania i deponowania broni i amunicji, przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przywozu z zagranicy i wywozu za granic broni i amunicji, jak rwnie zasady posiadania broni i amunicji przez cudzoziemcw oraz zasady funkcjonowania strzelnic.

v.p l

Dziennik Ustaw

Poz. 576

Art. 4. 1. Ilekro w ustawie jest mowa o broni, naley przez to rozumie: 1) bro paln, w tym bro bojow, myliwsk, sportow, gazow, alarmow i sygnaow; 2) bro pneumatyczn; 3) miotacze gazu obezwadniajcego;

4) narzdzia i urzdzenia, ktrych uywanie moe zagraa yciu lub zdrowiu: a) bro bia w postaci: kastetw i nunczakw, ostrzy ukrytych w przedmiotach niemajcych wygldu broni,

paek posiadajcych zakoczenie z cikiego i twardego materiau lub zawierajcych wkadki z takiego materiau, paek wykonanych z drewna lub innego cikiego i twardego materiau, imitujcych kij bejsbolowy, b) bro ciciwow w postaci kusz, c) przedmioty przeznaczone do obezwadniania osb za pomoc energii elektrycznej.

2. Ilekro w ustawie jest mowa o amunicji, naley przez to rozumie amunicj do broni palnej. 3.5) W rozumieniu ustawy amunicj s naboje przeznaczone do strzelania z broni palnej.

4.6) Ilekro w ustawie jest mowa o pastwach czonkowskich Unii Europejskiej naley przez to rozumie rwnie pastwa trzecie traktowane na rwni z nimi na podstawie umowy w sprawie wczenia tych pastw we wprowadzanie w ycie, stosowanie i rozwj dorobku Schengen. 5.6) Ilekro w ustawie jest mowa o:

2) uprzedniej zgodzie przewozowej naley przez to rozumie dokument wystawiany przez nabywc broni palnej w pastwie docelowym transakcji na kadorazowe przemieszczenie broni palnej, powiadczony przez waciwe wadze tego pastwa, zawiadczajcy o wiarygodnoci tego nabywcy oraz o objciu kontrol przez to pastwo tej transakcji. Art. 5. 1. Gotowe lub obrobione istotne czci broni lub amunicji uwaa si za bro lub amunicj. 2.7) Istotnymi czciami broni palnej i pneumatycznej s: szkielet broni, baskila, lufa z komor nabojow, zamek, komora zamkowa oraz bben nabojowy. 3. Istotnymi czciami amunicji s: pociski wypenione materiaami wybuchowymi, chemicznymi rodkami obezwadniajcymi lub zapalajcymi albo innymi substancjami, ktrych dziaanie zagraa yciu lub zdrowiu, sponki inicjujce spalanie materiau miotajcego i materia miotajcy w postaci prochu strzelniczego. Art. 6. 1. Zabronione jest dokonywanie przerbek broni zmieniajcych jej rodzaj, kaliber lub przeznaczenie, a w szczeglnoci przerabianie broni przystosowanej wycznie do amunicji wypenionej chemicznymi rodkami obezwadniajcymi lub do amunicji lepej, dostosowujce j do wystrzelenia pocisku z lufy albo z elementu zastpujcego luf w wyniku dziaania spronych gazw powstajcych na skutek spalania materiau miotajcego. 2. Przerbki broni, o ktrych mowa w ust. 1, uwaa si za wyrb broni.

ww
5)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz ustawy o wykonywaniu dziaalnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiaami wybuchowymi, broni, amunicj oraz wyrobami i technologi o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 38, poz. 195 i Nr 51, poz. 263), ktra wesza w ycie z dniem 10 marca 2011 r. 6) Dodany przez art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie niektrych ustaw w zwizku z czonkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 176, poz. 1238), ktra wesza w ycie z dniem 10 padziernika 2007 r. 7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 5.

w. rcl

1) zgodzie przewozowej naley przez to rozumie dokument wystawiany przez zbywc broni palnej w pastwie pocztkowym transakcji na kadorazowe przemieszczenie broni palnej, powiadczony przez waciwe wadze tego pastwa, zawiadczajcy o wiarygodnoci tego zbywcy oraz o objciu kontrol przez to pastwo tej transakcji;

.go

v.p l

Dziennik Ustaw

Poz. 576

2. Przez pozbawienie broni palnej w sposb trway cech uytkowych, zwane dalej pozbawieniem cech uytkowych, rozumie si pozbawienie cech uytkowych wszystkich istotnych czci broni palnej w taki sposb, by mimo dziaania spronych gazw, powstajcych na skutek spalania materiau miotajcego, nie bya zdolna do wystrzelenia pocisku lub substancji z lufy albo elementu j zastpujcego oraz do wywoania efektu wizualnego lub akustycznego, a przywrcenie broni cech uytkowych bez podjcia czynnoci specjalistycznych nie byo moliwe. 3. Uprawnionym przedsibiorc do pozbawiania cech uytkowych jest przedsibiorca wykonujcy dziaalno gospodarcz w zakresie wytwarzania broni, w rozumieniu ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu dziaalnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiaami wybuchowymi, broni, amunicj oraz wyrobami i technologi o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 67, poz. 679, z pn. zm.8)).

5. Bro paln pozbawion cech uytkowych oznakowuje si w sposb wskazujcy, e zostaa ona pozbawiona tych cech. 6. Wydanie specyfikacji technicznej, pozbawienie cech uytkowych oraz dokonanie oceny zgodnoci pozbawienia cech uytkowych z odpowiedni specyfikacj techniczn jest odpatne. 7. Minister waciwy do spraw wewntrznych okreli, w drodze rozporzdzenia:

2) jednostki uprawnione do:

a) wydawania specyfikacji technicznych,

b) potwierdzania pozbawienia cech uytkowych oraz zatwierdzania specyfikacji technicznej; 3) sposb postpowania z broni paln przekazan w celu pozbawienia cech uytkowych, opracowania specyfikacji technicznej oraz potwierdzenia pozbawienia cech uytkowych przez uprawnione jednostki do: a) pozbawiania cech uytkowych, b) wydawania specyfikacji technicznych,

c) potwierdzania pozbawienia cech uytkowych;

4) stawki odpatnoci za wydanie specyfikacji technicznej i dokonanie oceny zgodnoci pozbawienia cech uytkowych z odpowiedni specyfikacj techniczn. 8. Minister waciwy do spraw wewntrznych, majc na wzgldzie wymogi bezpieczestwa i okrelajc: 1) tryb potwierdzania pozbawienia cech uytkowych i sposb znakowania broni pozbawionej cech uytkowych oraz zakres informacji umieszczanych w ewidencji, o ktrej mowa w ust. 4: a) wprowadzi wymg przedstawienia jednostce uprawnionej do potwierdzania pozbawienia cech uytkowych dokumentu wystawionego przez jednostk uprawnion do pozbawiania cech uytkowych stwierdzajcego, e bro palna zostaa pozbawiona cech uytkowych zgodnie ze specyfikacj techniczn, b) moe wprowadzi odrbny tryb potwierdzania pozbawienia cech uytkowych w odniesieniu do pojedynczych egzemplarzy broni palnej oraz partii tej broni,

ww
8)

Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 117, poz. 1007, z 2003 r. Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1203, Nr 173, poz. 1808 i Nr 222, poz. 2249, z 2005 r. Nr 94, poz. 788 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 235, poz. 1700, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 214, poz. 1347, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 125, poz. 1036, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 155, poz. 1039 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 38, poz. 195 i Nr 106, poz. 622.

w. rcl

1) tryb potwierdzania pozbawienia cech uytkowych i sposb znakowania broni pozbawionej cech uytkowych oraz zakres informacji umieszczanych w ewidencji, o ktrej mowa w ust. 4;

.go

4. Jednostka uprawniona potwierdza pozbawienie cech uytkowych po dokonaniu pozytywnej oceny zgodnoci pozbawienia cech uytkowych z odpowiedni specyfikacj techniczn. Potwierdzenie pozbawienia cech uytkowych odnotowuje si w ewidencji broni palnej pozbawionej cech uytkowych, prowadzonej przez t jednostk.

v.p l

Art. 6a. 1. Bro palna moe zosta pozbawiona w sposb trway cech uytkowych przez uprawnionego przedsibiorc, zgodnie ze specyfikacj techniczn okrelajc szczegowo sposb pozbawiania cech uytkowych danego rodzaju, typu i modelu broni, zwan dalej specyfikacj techniczn, wydan przez jednostk uprawnion i zatwierdzon przez jednostk uprawnion do potwierdzania pozbawienia broni palnej cech uytkowych.

Dziennik Ustaw

Poz. 576

d) uwzgldni konieczno umieszczenia w ewidencji, o ktrej mowa w ust. 4, informacji jednoznacznie identyfikujcych dany egzemplarz broni palnej pozbawionej cech uytkowych oraz uprawnion jednostk, ktra pozbawia t bro cech uytkowych;

2) jednostki uprawnione do wydawania specyfikacji technicznych wskae rodzaje broni palnej, w odniesieniu do ktrych dana jednostka bdzie waciwa do wydawania specyfikacji technicznej, z uwzgldnieniem posiadanego przez t jednostk wyposaenia badawczego i dowiadczenia w zakresie dotyczcym waciwego rodzaju broni, tak by do wydawania specyfikacji technicznej do danego rodzaju, typu i modelu broni bya uprawniona jedna jednostka;

4) sposb postpowania z broni paln przekazan do pozbawienia cech uytkowych, opracowania specyfikacji technicznej oraz potwierdzenia pozbawienia cech uytkowych przez jednostki uprawnione do: pozbawiania broni palnej cech uytkowych, wydawania specyfikacji technicznych oraz potwierdzania pozbawienia cech uytkowych uwzgldni specyfik podejmowanych w tych jednostkach czynnoci oraz tak organizacj tych czynnoci, w tym przechowywania broni palnej, aby dostp do broni palnej by ograniczony wycznie do osb bezporednio wykonujcych te czynnoci; 5) stawki odpatnoci za wydanie specyfikacji technicznej oraz dokonanie oceny zgodnoci pozbawienia cech uytkowych z odpowiedni specyfikacj techniczn uwzgldni przecitne koszty bada i czynnoci zwizanych z wydaniem specyfikacji technicznej dotyczcej danego rodzaju, typu i modelu broni palnej oraz dokonaniem oceny zgodnoci pozbawienia cech uytkowych z odpowiedni specyfikacj techniczn, wcznie z kosztem znakowania broni.

1a.10) W rozumieniu ustawy za dajcy si przystosowa do miotania jednego lub wikszej liczby pociskw lub substancji w wyniku dziaania materiau miotajcego uznaje si przedmiot, ktry ze wzgldu na swoj budow lub materia, z ktrego jest wykonany, moe by atwo przerobiony w celu miotania. 2. W rozumieniu ustawy broni paln sygnaow jest urzdzenie wielokrotnego uycia, ktre w wyniku dziaania spronych gazw, powstajcych na skutek spalania materiau miotajcego, jest zdolne do wystrzelenia z lufy o kalibrze nie mniejszym ni 25 mm substancji w postaci adunku pirotechnicznego celem wywoania efektu wizualnego lub akustycznego. 3. W rozumieniu ustawy broni paln alarmow jest urzdzenie wielokrotnego uycia, ktre w wyniku dziaania spronych gazw, powstajcych na skutek spalania materiau miotajcego, wywouje efekt akustyczny, a wystrzelona z lufy lub elementu j zastpujcego substancja razi cel na odlego nie wiksz ni 1 metr. Art. 7a.11) W rozumieniu ustawy Europejska karta broni palnej jest imiennym dokumentem potwierdzajcym uprawnienie do posiadania broni palnej, wydanym przez waciwy organ pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej, umoliwiajcym legalne posiadanie i uywanie broni palnej w innym pastwie czonkowskim Unii Europejskiej. Art. 8. W rozumieniu ustawy broni pneumatyczn jest niebezpieczne dla ycia lub zdrowia urzdzenie, ktre w wyniku dziaania spronego gazu jest zdolne do wystrzelenia pocisku z lufy lub elementu j zastpujcego i przez to zdolne do raenia celu na odlego, a energia kinetyczna pocisku opuszczajcego luf lub element j zastpujcy przekracza 17 J. Art. 8a. Komendant Gwny Policji informuje waciwe wadze innych pastw czonkowskich Unii Europejskiej o rodzajach broni palnej, ktrej: 1) posiadanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zakazane albo moliwe na podstawie pozwolenia; 2) przywz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie wymaga uzyskania zawiadczenia konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

ww
9) 10)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. a ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 5. Dodany przez art. 1 pkt 3 lit. b ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 5. 11) Dodany przez art. 1 pkt 4 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 5.

w. rcl

Art. 7. 1.9) W rozumieniu ustawy broni paln jest kada przenona bro lufowa, ktra miota, jest przeznaczona do miotania lub moe by przystosowana do miotania jednego lub wikszej liczby pociskw lub substancji w wyniku dziaania materiau miotajcego.

.go

3) jednostki uprawnione do potwierdzania pozbawienia cech uytkowych oraz zatwierdzania specyfikacji technicznej co do sposobw pozbawiania cech uytkowych broni palnej danego rodzaju, typu i modelu wskae rodzaje, typy i modele broni palnej, w odniesieniu do ktrych dana jednostka bdzie waciwa, przy czym uwzgldni warunki w zakresie wyposaenia technicznego tej jednostki pozwalajcego stwierdzi, czy pozbawienie broni cech uytkowych nastpio zgodnie ze specyfikacj techniczn, oraz warunki dotyczce kwalifikacji osb wykonujcych czynnoci zwizane bezporednio z potwierdzaniem pozbawienia cech uytkowych;

v.p l

c) ustali wymagania, jakim powinno odpowiada oznakowanie umieszczone na broni palnej pozbawionej cech uytkowych, w szczeglnoci umoliwiajce identyfikacj jednostki uprawnionej do potwierdzania pozbawienia cech uytkowych oraz egzemplarza broni,

Dziennik Ustaw

7 Rozdzia 2

Poz. 576

Art. 9. 1. Bro paln i amunicj do tej broni, z wyczeniem przypadkw, o ktrych mowa w art. 11, mona posiada na podstawie pozwolenia na bro wydanego przez waciwego ze wzgldu na miejsce staego pobytu zainteresowanej osoby lub siedzib zainteresowanego podmiotu komendanta wojewdzkiego Policji, a w przypadku onierzy zawodowych na podstawie pozwolenia wydanego przez waciwego komendanta oddziau andarmerii Wojskowej. 2. Bro paln pozbawion cech uytkowych mona posiada na podstawie karty rejestracyjnej broni pozbawionej cech uytkowych wydanej przez waciwego ze wzgldu na miejsce staego pobytu zainteresowanej osoby lub siedzib zainteresowanego podmiotu komendanta wojewdzkiego Policji, a w przypadku onierzy zawodowych waciwego komendanta oddziau andarmerii Wojskowej. 3. Miotacze gazu obezwadniajcego oraz narzdzia i urzdzenia, o ktrych mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 i 4, mona posiada na podstawie pozwolenia na bro wydanego przez waciwego ze wzgldu na miejsce staego pobytu zainteresowanej osoby lub siedzib zainteresowanego podmiotu komendanta powiatowego Policji, a w przypadku onierzy zawodowych na podstawie pozwolenia wydanego przez waciwego komendanta oddziau andarmerii Wojskowej. 4. Bro pneumatyczn mona posiada na podstawie karty rejestracyjnej broni pneumatycznej wydanej przez waciwego ze wzgldu na miejsce staego pobytu zainteresowanej osoby lub siedzib zainteresowanego podmiotu komendanta powiatowego Policji, a w przypadku onierzy zawodowych waciwego komendanta oddziau andarmerii Wojskowej. 5. Ilekro w dalszych przepisach ustawy jest mowa o waciwych organach Policji, naley przez to rozumie organy waciwe do wydawania pozwole na bro lub karty rejestracyjnej broni, o ktrych mowa w ust. 1 4. 6. Pozwolenie na bro, karta rejestracyjna broni palnej pozbawionej cech uytkowych oraz karta rejestracyjna broni pneumatycznej s wydawane na czas nieokrelony. 7.12) Pozwolenie na bro paln bojow wydane w celach, o ktrych mowa w art. 10 ust. 2 pkt 1 i 2, stanowi jednoczenie pozwolenie na bro gazow i alarmow. 8. Pozwolenie na bro na okaziciela, zwane dalej wiadectwem broni, o ktrym mowa w art. 29 ust. 1, oraz legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broni, o ktrej mowa w art. 30 ust. 1 i 2, wydawane s jedynie przez waciwego ze wzgldu na miejsce staego pobytu zainteresowanej osoby lub siedzib zainteresowanego podmiotu komendanta wojewdzkiego Policji. Art. 10.13) 1. Waciwy organ Policji wydaje pozwolenie na bro, jeeli wnioskodawca nie stanowi zagroenia dla samego siebie, porzdku lub bezpieczestwa publicznego oraz przedstawi wan przyczyn posiadania broni. 2. Pozwolenie na bro wydaje si w szczeglnoci w celach: 1) ochrony osobistej;

2) ochrony osb i mienia; 3) owieckich;

ww
4) sportowych; 5) rekonstrukcji historycznych; 6) kolekcjonerskich; 7) pamitkowych; 8) szkoleniowych.
12) 13)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 5. W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 5.

w. rcl

.go

v.p l

Zasady i warunki wydawania, cofania pozwole na bro, rejestracji broni oraz dysponowania broni i amunicj

Dziennik Ustaw

Poz. 576

3. Za wan przyczyn, o ktrej mowa w ust. 1, uwaa si w szczeglnoci: 1) stae, realne i ponadprzecitne zagroenie ycia, zdrowia lub mienia dla pozwolenia na bro do celw ochrony osobistej, osb i mienia; 2) posiadanie uprawnie do wykonywania polowania, ustalonych na podstawie odrbnych przepisw dla pozwolenia na bro do celw owieckich;

3) udokumentowane czonkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim, posiadanie kwalifikacji sportowych, o ktrych mowa w art. 10b, oraz licencji waciwego polskiego zwizku sportowego dla pozwolenia na bro do celw sportowych; 4) udokumentowane czonkostwo w stowarzyszeniu, ktrego statutowym celem jest organizowanie rekonstrukcji historycznych oraz zawiadczenie potwierdzajce czynny udzia w dziaalnoci statutowej dla pozwolenia na bro do celw rekonstrukcji historycznych;

6) udokumentowane nabycie broni w drodze spadku, darowizny lub wyrnienia dla pozwolenia na bro do celw pamitkowych; 7) posiadanie uprawnie, okrelonych w odrbnych przepisach do prowadzenia szkole o charakterze strzeleckim oraz udokumentowane zarejestrowanie dziaalnoci gospodarczej w zakresie szkole strzeleckich dla pozwolenia na bro do celw szkoleniowych. 4. Pozwolenie na bro, wydane w celach, o ktrych mowa w ust. 2, uprawnia do posiadania nastpujcych rodzajw broni i amunicji do niej: 1) do celw ochrony osobistej:

b) przedmiotw przeznaczonych do obezwadniania osb za pomoc energii elektrycznej o redniej wartoci prdu w obwodzie przekraczajcej 10 mA, c) miotaczy gazu obezwadniajcego; 2) do celw ochrony osb lub mienia: a) broni, o ktrej mowa w pkt 1, b) pistoletw sygnaowych,

c) pistoletw maszynowych o kalibrze od 6 mm do 12 mm, d) strzelb powtarzalnych o kalibrze wagomiarowym 12,

e) karabinkw samoczynnych o kalibrze od 5,45 mm do 7,62 mm;

3) do celw owieckich broni dopuszczonej do wykonywania polowa na podstawie odrbnych przepisw; 4) do celw sportowych broni palnej:

ww
c) gadkolufowej,

a) bocznego zaponu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 6 mm, b) centralnego zaponu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 12 mm, d) przystosowanej do strzelania wycznie przy pomocy prochu czarnego (dymnego);

5) do celw szkoleniowych broni, o ktrej mowa w pkt 14; 6) do celw rekonstrukcji historycznych broni alarmowej albo innej broni palnej, konstrukcyjnie przeznaczonej do strzelania wycznie amunicj lep, w tym samoczynnej; 7) do celw kolekcjonerskich lub pamitkowych broni, o ktrej mowa w pkt 16.

w. rcl

a) broni palnej: bojowej, gazowej, alarmowej w postaci pistoletw lub rewolwerw centralnego zaponu o kalibrach od 6 mm do 12 mm,

.go

5) udokumentowane czonkostwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim dla pozwolenia na bro do celw kolekcjonerskich;

v.p l

Dziennik Ustaw

Poz. 576

5. Pozwolenie na bro, o ktrym mowa w ust. 1, nie moe by wydane, z zastrzeeniem art. 29 ust. 2, na bro szczeglnie niebezpieczn w postaci: 1) samoczynnej broni palnej, zdolnej do raenia celw na odlego;

2) broni palnej wytworzonej lub przerobionej w sposb pozwalajcy na zatajenie jej przeznaczenia, a take broni imitujcej inne przedmioty; 3) broni palnej wyposaonej w tumik huku lub przystosowanej do strzelania z uyciem tumika huku;

4) broni palnej, ktrej nie mona wykry przy pomocy urzdze przeznaczonych do kontroli osb i bagau. 6. Zabronione jest posiadanie amunicji szczeglnie niebezpiecznej w postaci:

1) amunicji z pociskami wypenionymi materiaami wybuchowymi, zapalajcymi albo innymi substancjami, ktrych dziaanie zagraa yciu lub zdrowiu oraz pociskw do takiej amunicji; 2) amunicji z pociskami penopaszczowymi zawierajcymi rdze wykonany z materiau twardszego ni stop oowiu;

4) amunicji wytworzonej niefabrycznie, w tym take takiej, do ktrej wytworzenia wykorzystywane s fabrycznie nowe elementy amunicji, z wyczeniem amunicji wytwarzanej na wasny uytek przez osoby posiadajce pozwolenie na bro myliwsk, sportow lub kolekcjonersk. 7. Waciwy organ Policji moe w pozwoleniu na bro ograniczy lub wykluczy moliwo jej noszenia, co potwierdza si w legitymacji posiadacza broni. 8. Zabrania si noszenia broni posiadanej na podstawie pozwolenia do celw kolekcjonerskich lub pamitkowych bez zgody waciwego organu Policji.

Art. 10a. 1.14) Na wniosek osoby posiadajcej bro paln zgodnie z wymogami prawa polskiego lub podmiotw, o ktrych mowa w art. 29 ust. 1 pkt 4, 5 i 7, osobom wskazanym przez te podmioty oraz posiadajcym dopuszczenie do posiadania broni waciwy organ Policji wydaje Europejsk kart broni palnej. 2. Europejsk kart broni palnej wydaje si na okres do 5 lat.

3. Po upywie okresu, o ktrym mowa w ust. 2, wano Europejskiej karty broni palnej moe by przeduona na kolejny okres. 4.15) Europejska karta broni palnej traci wano i podlega zwrotowi organowi, ktry j wyda, w przypadku cofnicia pozwolenia na bro lub cofnicia dopuszczenia do posiadania tego rodzaju broni. 5.15) W Europejskiej karcie broni palnej zamieszcza si informacje o: 1) tosamoci osoby:

ww
nazwisko i imi, dat i miejsce urodzenia, nazwisko i imi, dat i miejsce urodzenia,
14) 15)

a) posiadajcej bro paln, w tym:

b) dopuszczonej do posiadania broni, w tym:

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. a ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 5. W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. b ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 5.

w. rcl
adres miejsca staego pobytu,

9. W rozumieniu ustawy noszenie broni oznacza kady sposb przemieszczania zaadowanej broni przez osob posiadajc bro.

nazw, siedzib i adres podmiotu, o ktrym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 4, 5 i 7;

.go

3) amunicji z pociskami podkalibrowymi, z paszczem lub elementem wiodcym wykonanym z tworzyw sztucznych, z wyczeniem amunicji przeznaczonej do strzelania z broni gadkolufowej;

v.p l

Dziennik Ustaw

10

Poz. 576

2) danych identyfikacyjnych broni palnej wraz ze wskazaniem kategorii broni palnej, okrelonej w przepisach wydanych na podstawie ust. 8 pkt 1; 3) okresie wanoci Europejskiej karty broni palnej;

4) celu lub warunkach pozwolenia, o ktrych mowa w art. 10 ust. 2 i 4; 5) utracie lub zbyciu broni palnej;

6) pastwach czonkowskich Unii Europejskiej, na ktrych terytorium posiadanie broni palnej, okrelone w Europejskiej karcie broni palnej, jest zakazane albo moliwe na podstawie pozwolenia; 7) wpisach innych pastw czonkowskich Unii Europejskiej obejmujcych w szczeglnoci pozwolenia na wwz broni na ich terytorium;

6. Europejska karta broni palnej moe zawiera take informacje o:

1) przewozie przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przywozie z zagranicy i wywozie za granic broni palnej oraz zawiadczeniach i zgodach, o ktrych mowa w art. 34, art. 37 ust. 1 i art. 38, jak rwnie wpisy waciwych wadz innych pastw Unii Europejskiej dotyczce zezwole na wwz na terytorium tych pastw lub przewz przez ich terytorium broni palnej; 2) warunkach przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przywozu z zagranicy i wywozu za granic broni palnej. 7. Wpisw do Europejskiej karty broni palnej dokonuje waciwy organ Policji, a w wyznaczonym do tego miejscu i zakresie waciwe wadze innych pastw czonkowskich Unii Europejskiej. 8. Minister waciwy do spraw wewntrznych okreli, w drodze rozporzdzenia: 1) rodzaje broni palnej odpowiadajce kategoriom broni palnej okrelonym w przepisach o kontroli nabywania i posiadania broni, wydanych przez waciwy organ midzynarodowy, uwzgldniajc klasyfikacj okrelon w tych przepisach; 2) wzr Europejskiej karty broni palnej, speniajcy wymogi, o ktrych mowa w ust. 5 i 6. Art. 10b.16) 1. Uprawianie sportw o charakterze strzeleckim wymaga posiadania odpowiednich kwalifikacji potwierdzonych stosownym dokumentem oraz przestrzegania zasad bezpieczestwa obowizujcych w tych sportach. 2. Dokument, o ktrym mowa w ust. 1, wydaje, po przeprowadzeniu egzaminu, polski zwizek sportowy, o ktrym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z pn. zm.17)). Za przeprowadzenie egzaminu pobiera si opat w wysokoci 400 z; opata stanowi dochd waciwego polskiego zwizku sportowego. 3. Dokument, o ktrym mowa w ust. 1, potwierdza posiadanie kwalifikacji niezbdnych do ubiegania si o wydanie pozwolenia na bro do celw sportowych. Art. 11.18) Pozwolenia na bro nie wymaga si w przypadku:

ww
16)

1) gromadzenia broni w zbiorach muzealnych na podstawie odrbnych przepisw; 2) uywania broni w celach sportowych, szkoleniowych lub rekreacyjnych na strzelnicy dziaajcej na podstawie zezwolenia waciwego organu; 3) uywania broni palnej sygnaowej i alarmowej do celw wzywania pomocy, ratowniczych, poszukiwawczych oraz przez osoby uprawnione do sygnalizacji zawodnikom rozpoczcia konkurencji sportowej w trakcie zawodw sportowych, jeeli wymaga ona takiej sygnalizacji;

Dodany przez art. 65 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857), ktra wesza w ycie z dniem 16 padziernika 2010 r. 17) Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 151, poz. 1014, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 185, poz. 1092 i Nr 208, poz. 1240 i 1241 oraz z 2012 r. poz. 490. 18) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 5.

w. rcl

.go

8) owiadczeniach, o ktrych mowa w zaczniku II lit. f dyrektywy Rady nr 91/477/EWG z dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni (Dz. Urz. UE L 256 z 13.09.1991, str. 51; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 11, str. 3), w brzmieniu nadanym dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2008/51/WE z dnia 21 maja 2008 r. (Dz. Urz. UE L 179 z 08.07.2008, str. 5).

v.p l

Dziennik Ustaw

11

Poz. 576

5) dysponowania broni przekazan w celu pozbawienia lub potwierdzenia pozbawienia cech uytkowych; 6) posiadania broni palnej pozbawionej cech uytkowych;

7) posiadania przedmiotw przeznaczonych do obezwadniania osb za pomoc energii elektrycznej o redniej wartoci prdu w obwodzie nieprzekraczajcej 10 mA; 8) posiadania rcznych miotaczy gazu obezwadniajcego; 9) posiadania broni pneumatycznej;

10) posiadania broni palnej rozdzielnego adowania, wytworzonej przed rokiem 1885 oraz replik tej broni;

Art. 12.18) 1. Pozwolenie na bro wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej, w ktrej okrela si cel, w jakim zostao wydane oraz rodzaj i liczb egzemplarzy broni. 2. Na wniosek osoby posiadajcej pozwolenie na bro wydaje si zawiadczenie uprawniajce do nabycia rodzaju i liczby egzemplarzy broni zgodnie z pozwoleniem i amunicji do tej broni. 3. Za wydanie zawiadczenia, o ktrym mowa w ust. 2, pobiera si opat skarbow w wysokoci okrelonej w odrbnych przepisach. Art. 12a.19) 1. Dopuszcza si nabywanie broni lub amunicji przy uyciu rodkw porozumiewania si na odlego. 2. Nabywajc bro, na ktrej posiadanie wymagane jest pozwolenie, lub amunicj do tej broni w sposb, o ktrym mowa w ust. 1, przed wydaniem broni lub amunicji nabywca dostarcza zbywcy majcemu miejsce staego pobytu lub siedzib na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1) zawiadczenie, o ktrym mowa w art. 12 ust. 2 w przypadku gdy nabywca posiada miejsce staego pobytu lub siedzib na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 2) uprzedni zgod przewozow w przypadku gdy nabywca posiada miejsce staego pobytu lub siedzib na terytorium innego ni Rzeczpospolita Polska pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej, a transakcja dotyczy broni palnej lub amunicji; 3) upowanienie wadz swojego pastwa do nabycia danego rodzaju oraz liczby egzemplarzy broni lub sztuk amunicji, zalegalizowane przez waciwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej lub opatrzone powiadczeniem podpisu umieszczonego na dokumencie uprawnie osoby umieszczajcej podpis oraz prawdziwoci pieczci lub stempla, ktrym opatrzony jest dokument (apostille), jeeli upowanienie wydane jest przez wadze pastwa bdcego stron Konwencji znoszcej wymg legalizacji zagranicznych dokumentw urzdowych, sporzdzonej w Hadze dnia 5 padziernika 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938 i 939) w przypadku gdy nabywca posiada miejsce staego pobytu lub siedzib na terytorium innego pastwa ni okrelone w pkt 1 i 2; 4) upowanienie wadz swojego pastwa do nabycia danego rodzaju oraz liczby egzemplarzy broni, innej ni bro palna, zalegalizowane przez waciwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej lub opatrzone powiadczeniem podpisu umieszczonego na dokumencie uprawnie osoby umieszczajcej podpis oraz prawdziwoci pieczci lub stempla, ktrym opatrzony jest dokument (apostille), jeeli upowanienie wydane jest przez wadze pastwa bdcego stron Konwencji znoszcej wymg legalizacji zagranicznych dokumentw urzdowych, sporzdzonej w Hadze dnia 5 padziernika 1961 r. w przypadku gdy nabywca posiada miejsce staego pobytu lub siedzib na terytorium innego ni Rzeczpospolita Polska pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej.

ww
19)

3. W przypadku, o ktrym mowa w ust. 2 pkt 2, zbywca wypenia zgod przewozow i przedkada j do powiadczenia organowi, o ktrym mowa w art. 43 ust. 6.
Dodany przez art. 1 pkt 9 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 5.

w. rcl

.go

11) posiadania broni palnej alarmowej o kalibrze do 6 mm.

v.p l

4) dysponowania broni przez przedsibiorcw dokonujcych obrotu broni i amunicj na podstawie koncesji lub wiadczcych usugi rusznikarskie na podstawie odrbnych przepisw, o ile jest to zwizane bezporednio z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej;

Dziennik Ustaw

12

Poz. 576

Art. 13. 1.20) Nabywca broni jest obowizany zarejestrowa j w cigu 5 dni od dnia nabycia. Obowizek rejestracji nie dotyczy broni, o ktrej mowa w art. 11 pkt 1, 4, 5, 7, 8, 10 i 11. 2. Rejestracji dokonuje si na podstawie dowodu nabycia broni, a w przypadku broni palnej pozbawionej cech uytkowych dodatkowo po przedstawieniu potwierdzenia pozbawienia broni palnej cech uytkowych. 3. Rejestracji broni dokonuj organy waciwe do wydawania pozwole na bro, karty rejestracyjnej broni palnej pozbawionej cech uytkowych oraz karty rejestracyjnej broni pneumatycznej, o ktrych mowa w art. 9 ust. 14.

4. Zarejestrowanie broni wymagajcej pozwolenia potwierdza si w legitymacji posiadacza broni albo w wiadectwie broni. 5. Zarejestrowanie broni palnej pozbawionej cech uytkowych oraz broni pneumatycznej potwierdza si w karcie rejestracyjnej broni, ktra jest wydawana posiadaczowi broni. 6. Zarejestrowanie broni palnej pozbawionej cech uytkowych nie moe nastpi na rzecz osoby, ktra nie ma ukoczonych 18 lat. 7. Bro pneumatyczna nie moe by zarejestrowana na rzecz osoby, ktra: 1) nie ma ukoczonych 18 lat; 2) nie przedstawi:

a) orzecze, o ktrych mowa w art. 15 ust. 3,

b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego stwierdzajcej, e nie bya ona skazana prawomocnym orzeczeniem sdu za przestpstwo przeciwko yciu, zdrowiu lub mieniu. 8. W przypadku niespenienia wymogw, o ktrych mowa w ust. 6 lub 7, waciwy organ wydaje decyzj administracyjn o odmowie zarejestrowania broni palnej pozbawionej cech uytkowych albo broni pneumatycznej. 9. W przypadku wydania decyzji administracyjnej o odmowie zarejestrowania broni palnej pozbawionej cech uytkowych albo broni pneumatycznej Policja, a w przypadku onierzy zawodowych andarmeria Wojskowa, moe za pokwitowaniem przyj t bro do depozytu. Koszty zwizane z deponowaniem broni ponosi osoba zgaszajca bro do rejestracji. Przepis art. 23 ust. 3 stosuje si odpowiednio. Art. 14. Amunicj mona nabywa na podstawie legitymacji posiadacza broni lub wiadectwa broni, wycznie dla tej broni, ktra jest okrelona w legitymacji albo na podstawie wiadectwa broni i pisemnego zamwienia podmiotu uprawnionego do nabycia amunicji. Art. 15. 1. Pozwolenia na bro nie wydaje si osobom:

1) niemajcym ukoczonych 21 lat, z zastrzeeniem ust. 2;

2) z zaburzeniami psychicznymi, o ktrych mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375), lub o znacznie ograniczonej sprawnoci psychofizycznej; 3) wykazujcym istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego; 4) uzalenionym od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych;

ww
20) 21)

5) nieposiadajcym miejsca staego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 6)21) stanowicym zagroenie dla siebie, porzdku lub bezpieczestwa publicznego: a) skazanym prawomocnym orzeczeniem sdu za umylne przestpstwo lub umylne przestpstwo skarbowe, b) skazanym prawomocnym orzeczeniem sdu za nieumylne przestpstwo: przeciwko yciu i zdrowiu, przeciwko bezpieczestwu w komunikacji popenione w stanie nietrzewoci lub pod wpywem rodka odurzajcego albo gdy sprawca zbieg z miejsca zdarzenia.

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9a ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 5. W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 lit. a ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 5.

w. rcl

.go

v.p l

Dziennik Ustaw

13

Poz. 576

2. Na wniosek szkoy, organizacji sportowej, Polskiego Zwizku owieckiego, stowarzyszenia obronnego pozwolenie moe by wydane osobie majcej ukoczone 18 lat, jednake tylko na bro suc do celw sportowych lub owieckich. 3. Osoba, ktra wystpuje z podaniem o wydanie pozwolenia na bro lub zgasza do rejestru bro pneumatyczn, przedstawia waciwemu organowi Policji orzeczenia lekarskie i psychologiczne wydane przez upowanionych: lekarza i psychologa, stwierdzajce, e nie naley ona do osb wymienionych w ust. 1 pkt 24, i potwierdzajce, e moe ona dysponowa broni. 4.22) Osoba posiadajca pozwolenie na bro wydane w celu okrelonym w art. 10 ust. 2 pkt 1 i 2 obowizana jest raz na pi lat przedstawi waciwemu organowi Policji aktualne orzeczenia lekarskie i psychologiczne, o ktrych mowa w ust. 3. W przypadku wydania negatywnego orzeczenia lekarz lub psycholog zobowizany jest zawiadomi o tym waciwy organ Policji. 5. W przypadku ujawnienia okolicznoci dostatecznie uzasadniajcych podejrzenie, i osoba posiadajca pozwolenie na bro lub zarejestrowan bro pneumatyczn naley do osb wymienionych w ust. 1 pkt 24, waciwy organ Policji moe zobowiza t osob do niezwocznego poddania si badaniom lekarskim i psychologicznym i przedstawienia wydanych orzecze. W przypadku wydania negatywnego orzeczenia lekarz lub psycholog zobowizany jest zawiadomi o tym waciwy organ Policji.

6.23) Przepisy ust. 3 i 4 nie dotycz funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego, Agencji Wywiadu, Suby Kontrwywiadu Wojskowego, Suby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rzdu, Stray Granicznej, Suby Celnej, Suby Wiziennej oraz funkcjonariuszy innych pastwowych formacji uzbrojonych i onierzy zawodowych Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jeeli na podstawie odrbnych przepisw posiadaj przydzielon im bro subow. 7. Minister waciwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem waciwym do spraw wewntrznych oraz ministrem waciwym do spraw finansw publicznych, okreli, w drodze rozporzdzenia: 1) zakres bada lekarskich i psychologicznych, ktrym jest obowizana podda si osoba, o ktrej mowa w ust. 3 i 4; 2) lekarzy i psychologw upowanionych do przeprowadzania bada oraz wydawania orzecze, o ktrych mowa w ust. 3 i 4; 3) warunki i tryb:

a) odwoywania si od orzecze lekarskich i psychologicznych,

b) uzyskiwania i utraty uprawnie przez lekarzy i psychologw do przeprowadzania bada lekarskich i psychologicznych, c) kontroli wykonywania i dokumentowania bada lekarskich i psychologicznych oraz wydawanych orzecze lekarskich i psychologicznych; 4) dodatkowe kwalifikacje lekarzy i psychologw przeprowadzajcych badania lekarskie i psychologiczne; 5) sposb postpowania z dokumentacj zwizan z badaniami lekarskimi i psychologicznymi oraz wzory stosowanych dokumentw; 6) maksymalne stawki opat za badania lekarskie i psychologiczne.

8. Koszty zwizane z wydaniem orzecze, o ktrych mowa w ust. 35, ponosi osoba poddana badaniu. 9. Minister waciwy do spraw zdrowia okreli, w drodze rozporzdzenia, wykaz stanw chorobowych i zaburze funkcjonowania psychologicznego, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 24, wykluczajcych moliwo wydania pozwolenia na bro, rejestracji broni, biorc pod uwag uniemoliwienie wydania pozwolenia na bro lub karty rejestracyjnej broni pneumatycznej osobom niedajcym rkojmi bezpiecznego posugiwania si broni. Art. 16. 1. Osoba, ktra wystpuje z podaniem o wydanie pozwolenia na bro, jest obowizana zda egzamin przed komisj powoan przez waciwy organ Policji ze znajomoci przepisw dotyczcych posiadania i uywania danej broni oraz z umiejtnoci posugiwania si t broni.

ww
22) 23)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 lit. b ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 5. W brzmieniu ustalonym przez art. 207 pkt 2 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 2.

w. rcl

.go

v.p l

Dziennik Ustaw

14

Poz. 576

3. Minister waciwy do spraw wewntrznych, w porozumieniu z ministrem waciwym do spraw finansw publicznych, okreli, w drodze rozporzdzenia, tryb przeprowadzania i zakres przedmiotowy egzaminu, skad komisji egzaminacyjnej oraz stawki odpatnoci za egzamin. Egzamin powinien skada si z czci teoretycznej, dotyczcej znajomoci przepisw w zakresie zgodnego z prawem posiadania i uywania danej broni, oraz z czci praktycznej, dotyczcej umiejtnoci posugiwania si t broni, a stawki odpatnoci za egzamin powinny by zrnicowane w zalenoci od celu, w jakim ma by wydane pozwolenie na bro. Art. 17. 1. Waciwy organ Policji moe odmwi wydania pozwolenia na bro osobie, ktra naruszya: 1)25) warunki okrelone w pozwoleniu na bro, o ktrych mowa w art. 10 ust. 7; 2) obowizek rejestracji broni, o ktrym mowa w art. 13 ust. 1;

3) obowizek zawiadomienia o utracie broni, o ktrym mowa w art. 25;

4) obowizek zawiadomienia o zmianie miejsca staego pobytu, o ktrym mowa w art. 26;

5) zasady przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji oraz ich noszenia, o ktrych mowa w art. 32. 2. Waciwy organ Policji moe odmwi wydania pozwolenia na bro osobie, ktrej cofnito pozwolenie na bro na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 4.

4. Waciwy organ Policji odmawia wydania pozwolenia na bro osobie, ktra nie przedstawia orzeczenia lekarskiego i psychologicznego, o ktrym mowa w art. 15 ust. 3. Art. 18. 1. Waciwy organ Policji cofa pozwolenie na bro, jeeli osoba, ktrej takie pozwolenie wydano: 1)26) nie przestrzega warunkw okrelonych w pozwoleniu na bro, o ktrych mowa w art. 10 ust. 7; 2) naley do osb, o ktrych mowa w art. 15 ust. 1 pkt 26;

3) naruszya obowizek zawiadomienia o utracie broni, o ktrym mowa w art. 25; 4)27) przemieszcza si z rozadowan broni albo nosi bro, znajdujc si w stanie po uyciu alkoholu, rodka odurzajcego lub substancji psychotropowej albo rodka zastpczego. 2. Przepisy ust. 1 pkt 24 stosuje si odpowiednio do osb dopuszczonych do posiadania broni, o ktrych mowa w art. 30 ust. 1 i 3. 3. Osobom posiadajcym zarejestrowan bro pneumatyczn w przypadkach, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 24, uniewania si kart rejestracyjn broni. 4. Waciwy organ Policji moe cofn pozwolenie na bro, jeeli ustay okolicznoci faktyczne, ktre stanowiy podstaw do jego wydania.

ww
24) 25)

W brzmieniu ustalonym przez art. 207 pkt 3 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 2. W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 5. 26) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 lit. a ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 5. 27) W brzmieniu ustalonym przez art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o bezpieczestwie imprez masowych oraz niektrych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1280), ktra wesza w ycie z dniem 12 listopada 2011 r.

w. rcl

3. Waciwy organ Policji odmawia wydania pozwolenia na bro osobie, ktra nie zdaa egzaminu, o ktrym mowa w art. 16 ust. 1.

.go

v.p l

2.24) Od egzaminu, o ktrym mowa w ust. 1, zwolnieni s funkcjonariusze Policji, Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego, Agencji Wywiadu, Suby Kontrwywiadu Wojskowego, Suby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stray Granicznej, Suby Celnej, Biura Ochrony Rzdu, Suby Wiziennej, funkcjonariusze lub pracownicy innych pastwowych formacji uzbrojonych i onierze zawodowi Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, czonkowie Polskiego Zwizku owieckiego w zakresie broni myliwskiej, oraz czonkowie Polskiego Zwizku Strzelectwa Sportowego posiadajcy licencj zezwalajc na uprawianie strzelectwa sportowego w zakresie broni sportowej, jeeli zdali taki egzamin na podstawie odrbnych przepisw.

Dziennik Ustaw

15

Poz. 576

5. Waciwy organ Policji moe cofn pozwolenie na bro w przypadku naruszenia przez osob posiadajc pozwolenie: 1) obowizku rejestracji broni, o ktrym mowa w art. 13 ust. 1; 2) obowizku poddania si badaniom lekarskim i psychologicznym i przedstawienia orzecze lekarskiego i psychologicznego, o ktrych mowa w art. 15 ust. 35; 3) obowizku zawiadomienia waciwego organu Policji o zmianie miejsca staego pobytu, o ktrym mowa w art. 26; 4) zasad przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji, o ktrych mowa w art. 32; 5) wymogu uzyskania zgody na wywz broni i amunicji za granic, o ktrym mowa w art. 38; 6) zasady, o ktrej mowa w art. 45; 7) zakazu uyczania broni osobie nieupowanionej.

6. Przepisy ust. 5 pkt 23 i 6 stosuje si odpowiednio do osb posiadajcych dopuszczenie do posiadania broni.

7. Osobom posiadajcym zarejestrowan bro pneumatyczn w przypadkach, o ktrych mowa w ust. 5 pkt 26, mona uniewani kart rejestracyjn broni. 8.28) Osoba, ktrej cofnito pozwolenie na bro, dopuszczenie do posiadania broni lub ktrej uniewaniono kart rejestracyjn broni, jest zobowizana w terminie 7 dni od dnia otrzymania ostatecznej decyzji o cofniciu pozwolenia na bro, dopuszczenia do posiadania broni lub uniewanienia karty zwrci dokumenty potwierdzajce legalno posiadania broni i amunicji do waciwego organu Policji. Art. 19. 1. Osobie posiadajcej bro zgodnie z przepisami ustawy Policja, a w przypadku onierzy zawodowych andarmeria Wojskowa, moe za pokwitowaniem odebra bro i amunicj oraz dokumenty potwierdzajce legalno posiadania broni w przypadku ujawnienia:

2) okolicznoci, o ktrych mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 i 4 oraz ust. 5 pkt 26, w zakresie zarejestrowanej broni pneumatycznej a zwoka zagraaaby bezpieczestwu publicznemu.

1a.29) Policja, a w przypadku onierzy zawodowych andarmeria Wojskowa, moe za pokwitowaniem odebra bro i amunicj oraz dokumenty potwierdzajce legalno posiadania broni osobie posiadajcej bro zgodnie z przepisami, przeciwko ktrej toczy si postpowanie karne o przestpstwa okrelone w art. 15 ust. 1 pkt 6, do czasu prawomocnego zakoczenia tego postpowania, na okres nie duszy ni 3 lata. 2.30) Bro oraz dokumenty, o ktrych mowa w ust. 1 oraz 1a, niezwocznie przekazuje si do depozytu waciwemu organowi Policji albo andarmerii Wojskowej. 3.30) Uprawnienia i obowizki, o ktrych mowa w ust. 1, 1a oraz 2, realizuje take Stra Graniczna na obszarze przejcia granicznego i w strefie nadgranicznej. Art. 20. Cofnicie pozwolenia na bro, dopuszczenia do posiadania broni oraz uniewanienie karty rejestracyjnej broni pneumatycznej nastpuje w drodze decyzji administracyjnej.

ww
28) 29)

Art. 21. 1. Dopuszcza si zbywanie broni i amunicji do tej broni pomidzy osobami posiadajcymi pozwolenie na ten sam rodzaj broni.

2. Zbywajcy bro i amunicj do tej broni obowizany jest niezwocznie powiadomi pisemnie o tym fakcie waciwy organ Policji.

Art. 22. 1. Osoba, ktra utracia uprawnienie do posiadania broni lub ktrej uniewaniono kart rejestracyjn broni pneumatycznej, jest obowizana niezwocznie zby bro i amunicj do tej broni.
Dodany przez art. 1 pkt 12 lit. b ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 5. Dodany przez art. 1 pkt 13 lit. a ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 5. 30) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 lit. b ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 5.

w. rcl

1) okolicznoci, o ktrych mowa w art. 18 ust. 1 pkt 12 i 4 oraz ust. 5, w zakresie broni palnej,

.go

v.p l

Dziennik Ustaw

16

Poz. 576

1a. Za wykonanie obowizku, o ktrym mowa w ust. 1, uwaa si take pozbawienie broni palnej cech uytkowych. 2. Zbycie broni, o ktrym mowa w ust. 1, moe nastpi za porednictwem przedsibiorcy uprawnionego do obrotu broni lub w sposb, o ktrym mowa w art. 21.

3. Jeeli bro nie zostanie zbyta w terminie 30 dni, naley j zoy wraz z amunicj do depozytu waciwego organu Policji. 4. Zoenie broni i amunicji do depozytu nie stanowi przeszkody do ich zbycia w trybie, o ktrym mowa w ust. 2. Art. 23. 1. Koszty zwizane z deponowaniem broni i amunicji ponosi:

1)31) Policja lub andarmeria Wojskowa w przypadku przejcia jej do depozytu, w trybie okrelonym w art. 19 ust. 1, 1a oraz ust. 3 lub art. 36 ust. 3, oraz przekazania do depozytu przez znalazc; 2) osoba, ktra utracia prawo do jej posiadania, deponujca j w trybie okrelonym w art. 22 ust. 3; 3) osoba deponujca, ktra wesza w jej posiadanie po osobie zmarej;

4)32) osoba deponujca j w trybie, o ktrym mowa w art. 41 ust. 2, art. 42 ust. 5, art. 43 ust. 5 oraz w art. 54. 2. Osoba skadajca do depozytu bro, amunicj, z wyjtkiem znalazcy tej broni lub amunicji, w zakresie tej broni moe: 1) wyrazi zgod na jej zniszczenie do protokou przyjcia broni oraz amunicji; 2) zoy pisemny wniosek o zniszczenie broni oraz amunicji;

3) zoy pisemne owiadczenie woli o przeniesieniu wasnoci broni oraz amunicji na rzecz Skarbu Pastwa. 3. W przypadku, o ktrym mowa w ust. 2, opaty zwizane z deponowaniem broni i amunicji s pobierane po upywie roku od dnia ich zoenia do depozytu. Art. 24. Minister waciwy do spraw wewntrznych w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej oraz z ministrem waciwym do spraw finansw publicznych okreli, w drodze rozporzdzenia, szczegowe zasady deponowania i niszczenia broni i amunicji w depozycie Policji, andarmerii Wojskowej lub organu celnego, o ktrym mowa w art. 37 ust. 3, oraz stawki odpatnoci za ich przechowywanie w depozycie, z uwzgldnieniem zapewnienia protokolarnego przejcia broni i amunicji do depozytu, prowadzenia ich ewidencji oraz utrzymywania w odpowiednim stanie technicznym, a take sposobu i trybu postpowania Policji i andarmerii Wojskowej lub organu celnego ze zdeponowan broni i amunicj, w tym nienadajc si do dalszego uytku, w przypadku wyraenia zgody lub wniosku o ich zniszczenie lub przeniesienia wasnoci broni lub amunicji na rzecz Skarbu Pastwa przez osob deponujc. Art. 25. Posiadacz broni w przypadku jej utraty jest zobowizany niezwocznie, nie pniej jednak ni w cigu 24 godzin od chwili stwierdzenia utraty broni, zawiadomi o tym Policj albo andarmeri Wojskow. Art. 26. Osoba posiadajca pozwolenie na bro lub posiadajca bro podlegajc rejestracji, ktra nie wymaga pozwolenia na bro, jest obowizana w razie zmiany miejsca staego pobytu zawiadomi o tym fakcie pisemnie, w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca staego pobytu, organ Policji waciwy ze wzgldu na nowe miejsce staego pobytu. Art. 27. 1. Waciwe organy Policji, a w stosunku do onierzy zawodowych waciwe organy wojskowe, s uprawnione do kontroli wykonywania obowizkw wynikajcych z przepisw ustawy przez osoby oraz podmioty, o ktrych mowa w art. 29 ust. 1. 2. Komendant Gwny Policji, z zastrzeeniem ust. 3, prowadzi rejestr zawierajcy:

ww
1) dane osobowe osb:
31) 32)

a) posiadajcych pozwolenie na bro, b) dopuszczonych do posiadania broni, posiadajcych legitymacj osoby dopuszczonej do posiadania broni, c) ubiegajcych si o pozwolenie na bro lub dopuszczenie do posiadania broni, d) posiadajcych kart rejestracyjn broni;

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 lit. a ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 5. W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 lit. b ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 5.

w. rcl

.go

v.p l

Dziennik Ustaw

17

Poz. 576

2) dane dotyczce podmiotw, o ktrych mowa w art. 29 ust. 1; 3) urzdowe informacje i opinie o tych osobach i podmiotach sporzdzone w zwizku ze sprawami pozwole na bro; 4) okrelenie liczby posiadanych przez te osoby lub podmioty egzemplarzy broni oraz jej rodzaju i cech identyfikacyjnych. 2a. Dane osobowe, o ktrych mowa w ust. 2 pkt 1, obejmuj: 1) imi i nazwisko; 2) imi ojca i imi matki; 3) miejsce i dat urodzenia; 4) adres miejsca staego pobytu;

5) numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludnoci (PESEL).

4. Komendant Gwny andarmerii Wojskowej przekazuje raz w roku, w terminie do 1 marca, Komendantowi Gwnemu Policji informacj o liczbie pozwole na bro wydanych w roku poprzednim, wraz z informacj o liczbie egzemplarzy i rodzajach broni, na ktre pozwolenia te zostay wydane. 5. Polski Zwizek owiecki i zarzdy stowarzysze strzeleckich s obowizane do corocznego skadania waciwym organom Policji aktualnych wykazw czonkw uprawiajcych owiectwo lub strzelectwo z uyciem wasnej broni oraz do powiadamiania tych organw o wykluczeniu wymienionych czonkw tych organizacji w terminie 30 dni od dnia wykluczenia.

7.33) Przepisy ust. 2a pkt 5 i ust. 6, w zakresie odnoszcym si do numeru ewidencyjnego Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludnoci (PESEL), nie dotycz obywateli pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej, ktrym nie zosta on nadany. Art. 28. Broni odpowiadajcej celom owieckim i broni odpowiadajcej celom sportowym oraz amunicji do takiej broni mona uycza osobom posiadajcym pozwolenie na bro wydane w celach owieckich lub sportowych. Art. 29. 1. wiadectwo broni moe by wydane:

1) przedsibiorcom i jednostkom organizacyjnym, ktrzy na podstawie odrbnych przepisw powoali wewntrzne suby ochrony, jeeli bro jest niezbdna do wykonywania przez te suby zada wynikajcych z planu ochrony; 2) przedsibiorcom, ktrzy uzyskali koncesje na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej w zakresie usug ochrony osb i mienia, jeeli bro jest im niezbdna w zakresie i formach okrelonych w koncesji; 3) podmiotom prowadzcym strzelnic;

ww
33)

4) szkoom, organizacjom sportowym i owieckim, stowarzyszeniom obronnym w celu szkolenia i realizacji wicze strzeleckich lub innym placwkom owiatowym oraz organizatorom kursw, ksztaccym w zawodzie pracownika ochrony; 5) podmiotom wykonujcym zadania zwizane z realizacj filmw i innych przedsiwzi artystycznych; 6) urzdom, instytucjom, zakadom, przedsibiorcom i innym podmiotom, ktrych pracownikom bro jest niezbdna do ochrony osobistej w zwizku z wykonywaniem przez nich obowizkw pracowniczych zwizanych ze szczeglnym naraeniem na zamach przeciwko yciu lub zdrowiu;

7) podmiotom, ktrym bro jest niezbdna w celach wzywania pomocy, ratowniczych, poszukiwawczych oraz sygnalizowania rozpoczcia konkurencji w zawodach sportowych.
Dodany przez art. 14 pkt 2 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 6.

w. rcl

6. Wykaz, o ktrym mowa w ust. 5, obejmuje imi i nazwisko, numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludnoci (PESEL) oraz adres miejsca staego pobytu.

.go

3. Dane osobowe onierzy zawodowych posiadajcych pozwolenie na bro, urzdowe informacje i opinie o tych osobach sporzdzone w zwizku ze sprawami pozwole na bro oraz liczba posiadanych przez te osoby egzemplarzy broni, rodzaj i cechy identyfikacyjne tej broni podlegaj wpisowi do rejestru prowadzonego przez Komendanta Gwnego andarmerii Wojskowej.

v.p l

Dziennik Ustaw

18

Poz. 576

3.34) Podmioty, o ktrych mowa w ust. 1, po uzyskaniu wiadectwa broni mog nabywa bro i amunicj na zasadach okrelonych w art. 12 ust. 2 i art. 14 albo wynajmowa bro od Policji lub Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 30. 1. Osoby fizyczne zatrudnione przez podmioty, o ktrych mowa w art. 29 ust. 1, przy wykonywaniu zada wymienionych w tym przepisie, z zachowaniem zasad okrelonych w art. 15 ust. 15 i art. 16 ust. 1, mog zosta dopuszczone do posiadania broni w czasie wykonywania tych zada. 1a.35) Wymg zatrudnienia, o ktrym mowa w ust. 1, nie dotyczy osb posiadajcych licencj zawodnika, trenera lub sdziego strzelectwa sportowego, nadan przez polski zwizek sportowy w rozumieniu odrbnych przepisw, ubiegajcych si o dopuszczenie do posiadania broni podczas uczestnictwa, organizacji lub przeprowadzania strzeleckich zawodw sportowych. 1b.35) Osoby, o ktrych mowa w ust. 1a, s zwolnione z egzaminu w zakresie broni sportowej okrelonego w art. 16 ust. 1, jeli zday taki egzamin na podstawie odrbnych przepisw. 2. Dopuszczenie do posiadania broni nastpuje w drodze decyzji administracyjnej, wydawanej przez waciwy organ Policji. 3. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotycz osb, ktre na podstawie odrbnych przepisw posiadaj licencj pracownika ochrony fizycznej. 4. Legalno posiadania broni przez osoby, o ktrych mowa w ust. 1, oraz przez osoby posiadajce licencj pracownika ochrony fizycznej potwierdza si w legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni. Art. 31. 1. Minister waciwy do spraw wewntrznych okreli, w drodze rozporzdzenia, wzory: legitymacji posiadacza broni, zawiadczenia uprawniajcego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni i wiadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni. Legitymacje i zawiadczenia powinny zawiera dane umoliwiajce jednoznaczn identyfikacj osoby oraz rodzaju broni. 2. Minister Obrony Narodowej oraz minister waciwy do spraw wewntrznych okrel, w drodze rozporzdzenia, organy wojskowe waciwe do wydawania pozwole na bro podlegym im onierzom zawodowym i kontroli wykonywania obowizkw wynikajcych z przepisw ustawy przez osoby, ktre uzyskay pozwolenie na bro, oraz do prowadzenia rejestru, o ktrym mowa w art. 27 ust. 3. Art. 32. 1. Bro i amunicj naley przechowywa i nosi w sposb uniemoliwiajcy dostp do nich osb nieuprawnionych.

2. Minister waciwy do spraw wewntrznych, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej oraz ministrem waciwym do spraw kultury36), okreli, w drodze rozporzdzenia, szczegowe zasady i warunki przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji, z wyczeniem podmiotw, o ktrych mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 i 2, z uwzgldnieniem zabezpiecze uniemoliwiajcych dostp do broni i amunicji osobom trzecim. Art. 33. 1.37) Jeeli interes bezpieczestwa pastwa lub porzdek publiczny tego wymagaj, minister waciwy do spraw wewntrznych moe wprowadzi, w drodze rozporzdzenia, na obszarze caego pastwa lub na okrelonych obszarach, na czas okrelony, w odniesieniu do wszelkiej broni lub niektrych jej rodzajw zakaz jej noszenia lub przemieszczania w stanie rozadowanym.

ww
34) 35)

2. Zakaz, o ktrym mowa w ust. 1, dotyczy wszystkich osb posiadajcych bro zgodnie z przepisami niniejszej ustawy, z wyczeniem osb posiadajcych bro na podstawie wiadectwa broni wydanego podmiotom, o ktrych mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1, 2 i 6, oraz z wyczeniem osb, o ktrych mowa w art. 39 ust. 1 i w art. 40.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 5. Dodany przez art. 1 pkt 16 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 5. 36) Obecnie: ministrem waciwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, stosownie do art. 4 ust. 1, art. 5 pkt 9 i art. 14 ustawy z dnia 4 wrzenia 1997 r. o dziaach administracji rzdowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437, Nr 107, poz. 732, Nr 120, poz. 818 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 63, poz. 394, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 68, poz. 574, Nr 77, poz. 649, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1277, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 28, poz. 143 i 146, Nr 107, poz. 679, Nr 127, poz. 857, Nr 155, poz. 1035 i Nr 239, poz. 1592 oraz z 2011 r. Nr 234, poz. 1385 i 1386 i Nr 240, poz. 1429). 37) W brzmieniu ustalonym przez art. 8 pkt 2 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 27.

w. rcl

.go

v.p l

2.34) wiadectwo broni na bro szczeglnie niebezpieczn, o ktrej mowa w art. 10 ust. 5 pkt 1, moe by wydane wycznie podmiotom, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, oraz organizatorom kursw, ksztaccym w zawodzie pracownika ochrony.

Dziennik Ustaw

19 Rozdzia 3

Poz. 576

Art. 34.38) 1. Przewz broni i amunicji przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej moe nastpi na podstawie zawiadczenia wydanego przez waciwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si do obywateli pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej, ktrzy posiadaj Europejsk kart broni palnej.

Art. 35. 1. Przewoenie broni i amunicji rodkami transportu publicznego, z zastrzeeniem ust. 2, jest dopuszczalne przy zachowaniu niezbdnych rodkw bezpieczestwa, pod warunkiem e bro i amunicja s zabezpieczone w sposb uniemoliwiajcy powstanie zagroenia ycia, zdrowia lub mienia. 2. Przewoenie broni i amunicji w kabinach pasaerskich statkw powietrznych przez osoby inne ni specjalnie do tego upowanione na podstawie odrbnych przepisw jest zakazane. 3. Minister waciwy do spraw transportu oraz minister waciwy do spraw wewntrznych okrel, w drodze rozporzdzenia, szczegowe zasady i warunki przewoenia broni i amunicji rodkami transportu publicznego, w sposb uniemoliwiajcy powstanie zagroenia ycia, zdrowia lub mienia.

Art. 36.39) 1. Dopuszcza si przesyanie broni lub amunicji za porednictwem operatorw wiadczcych usugi pocztowe, o ile wiadcz oni tego rodzaju usugi. 2. Przesyanie broni lub amunicji za porednictwem innych podmiotw ni okrelone w ust. 1 jest zakazane. 3. Organy celne, a take przewoce przesyki podmioty, inne ni okrelone w ust. 1, w razie stwierdzenia naruszenia zakazu, o ktrym mowa w ust. 2, zatrzymuj przesyk, zawiadamiajc o tym najbliszy organ Policji, ktry niezwocznie protokolarnie przejmuje bro lub amunicj do depozytu. 4. Operator wiadczcy usugi pocztowe, ktremu zlecono przesanie broni palnej lub amunicji: 1) z innego pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 2) z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do innego pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej, 3) przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach transakcji realizowanej na obszarze Unii Europejskiej jest obowizany posiada zgod przewozow oraz kopi uprzedniej zgody przewozowej. 5. W przypadkach innych ni okrelone w ust. 4 operator wiadczcy usugi pocztowe, ktremu zlecono przesanie broni lub amunicji, jest obowizany posiada kopie dokumentw potwierdzajcych legalno posiadania broni lub amunicji przez zbywc i nabywc, o ile dokumenty takie s wymagane. 6. Minister waciwy do spraw wewntrznych w porozumieniu z ministrem waciwym do spraw cznoci oraz ministrem waciwym do spraw finansw publicznych okreli, w drodze rozporzdzenia, szczegowy tryb i warunki przesyania broni lub amunicji za porednictwem operatorw wiadczcych usugi pocztowe, z uwzgldnieniem: 1) zapewnienia moliwoci zlokalizowania przesyanej broni lub amunicji przez organ Policji; 2) poddania tej broni odprawie celnej.

ww
38) 39)

Art. 37. 1.40) Przywz broni i amunicji, z pastw niebdcych pastwami czonkowskimi Unii Europejskiej, przez obywateli polskich wymaga uprzedniego wydania zawiadczenia przez waciwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

2.40) Osoby, o ktrych mowa w ust. 1, przekraczajc zewntrzn granic Unii Europejskiej, zobowizane s do pisemnego zgoszenia waciwemu organowi celnemu przywozu broni i amunicji. Organ ten niezwocznie przekazuje informacje zawarte w zgoszeniu waciwemu organowi Policji.
W brzmieniu ustalonym przez art. 14 pkt 3 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 6. W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 5. 40) W brzmieniu ustalonym przez art. 14 pkt 5 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 6.

w. rcl

.go

v.p l

Przewz przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przywz z zagranicy i wywz za granic broni i amunicji oraz zasady posiadania broni i amunicji przez cudzoziemcw

Dziennik Ustaw

20

Poz. 576

4. Koszty zwizane z deponowaniem broni i amunicji w trybie, o ktrym mowa w ust. 3, ponosi osoba skadajca bro i amunicj do depozytu. 5. Minister waciwy do spraw wewntrznych okreli, w drodze rozporzdzenia, wzr zgoszenia oraz tryb przekazywania informacji, o ktrych mowa w ust. 2. Zgoszenie powinno zawiera dane, ktre pozwol na jednoznaczn identyfikacj osoby przywocej bro i amunicj, a take jednoznaczn identyfikacj tej broni i amunicji.

Art. 37a.41) 1.42) Osobom deklarujcym zakup broni palnej lub amunicji w innym pastwie czonkowskim Unii Europejskiej waciwy terytorialnie komendant wojewdzki Policji, na ich wniosek, powiadcza uprzedni zgod przewozow. 2.42) Uprzednia zgoda przewozowa powinna zawiera w szczeglnoci: 1) wskazanie pastwa pocztkowego i docelowego transakcji;

3) siedzib i adres lub miejsce zamieszkania i adres zbywcy i nabywcy broni palnej lub amunicji; 4) adres, na ktry bro palna lub amunicja ma by dostarczona;

5) dane techniczne pozwalajce na jednoznaczn identyfikacj broni palnej lub amunicji; 6) liczb egzemplarzy broni palnej lub sztuk amunicji.

3. Organ, o ktrym mowa w ust. 1, powiadcza uprzedni zgod przewozow w terminie nie duszym ni 5 dni od dnia jej wpywu do tego organu.

Art. 38.43) 1. Wywz broni i amunicji za granic przez obywateli polskich wymaga zgody waciwego organu Policji. 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si w przypadku wydania Europejskiej karty broni palnej, uprawniajcej do wwozu broni na terytorium pastw czonkowskich Unii Europejskiej. Art. 39. 1. Czonkowie misji dyplomatycznych i urzdw konsularnych oraz osoby zrwnane z nimi na podstawie porozumie midzynarodowych mog posiada bro i amunicj na podstawie porozumie midzynarodowych lub na zasadzie wzajemnoci w celach: 1) ochrony osobistej; 2) owieckich;

3) sportowych;

4) kolekcjonerskich; 5) pamitkowych.

ww
41) 42)

2. Cudzoziemcom, o ktrych mowa w ust. 1, waciwy organ Policji wydaje terminowe pozwolenie na bro na okres penienia przez te osoby funkcji w misjach dyplomatycznych i urzdach konsularnych w Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Minister waciwy do spraw wewntrznych oraz minister waciwy do spraw zagranicznych okrel, w drodze rozporzdzenia, tryb i warunki wydawania pozwole na bro cudzoziemcom, o ktrych mowa w ust. 1, z uwzgldnieniem wymogu przedstawienia dokumentu o charakterze pozwolenia na bro, wydanego cudzoziemcowi przez waciwy organ pastwa, ktrego jest obywatelem.

Dodany przez art. 14 pkt 6 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 6. W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 5. 43) W brzmieniu ustalonym przez art. 14 pkt 7 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 6.

w. rcl

4. Minister waciwy do spraw wewntrznych okreli, w drodze rozporzdzenia, wzr uprzedniej zgody przewozowej, z uwzgldnieniem danych, o ktrych mowa w ust. 2, w taki sposb, aby zawieraa ona elementy umoliwiajce jednoznaczn identyfikacj broni palnej i stron transakcji oraz miejsca przeznaczone na dokonywanie wpisw powiadczajcych legalno transakcji.

.go

2) nazw lub imi i nazwisko zbywcy i nabywcy broni palnej lub amunicji;

v.p l

3. Jeeli osoby, o ktrych mowa w ust. 1, nie posiadaj pozwolenia na bro, s obowizane niezwocznie zoy przywoon bro i amunicj do depozytu waciwego organu celnego, a take, w terminie 14 dni od dnia przywozu broni na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wystpi do waciwego organu Policji z wnioskiem o wydanie pozwolenia na bro.

Dziennik Ustaw

21

Poz. 576

Art. 41. 1. Przywz broni i amunicji z zagranicy oraz jej wywz za granic przez cudzoziemcw, o ktrych mowa w art. 39 ust. 1 i art. 40, wymagaj uprzedniego wydania zawiadczenia przez waciwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej. Zawiadczenie zastpuje pozwolenie na bro na okres do 30 dni od dnia przywozu broni i amunicji.

2. Jeeli upyn termin wanoci zawiadczenia, o ktrym mowa w ust. 1, bro i amunicja podlegaj niezwocznemu zoeniu do depozytu organu Policji waciwego ze wzgldu na miejsce pobytu cudzoziemca. 3. W szczeglnie uzasadnionych przypadkach waciwy organ Policji moe wyda cudzoziemcowi zawiadczenie zastpujce pozwolenie na bro oraz uprawniajce do wywozu broni i amunicji, okrelajc termin wanoci tego zawiadczenia nie duszy ni 14 dni. 4. Jeeli cudzoziemcy, o ktrych mowa w art. 39 ust. 1 i art. 40, nie speniaj warunkw okrelonych w ust. 1 i 2, bro i amunicja podlegaj zatrzymaniu przez waciwy organ Stray Granicznej lub organ celny i protokolarnemu przekazaniu organowi Policji waciwemu ze wzgldu na miejsce przekraczania granicy przez tych cudzoziemcw. Art. 42. 1. Cudzoziemcy przybywajcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mog przywozi i wywozi bro odpowiadajc celom owieckim, a take amunicj do niej w liczbie nieprzekraczajcej cznie 100 sztuk, o ile bro i amunicja maj suy do polowa organizowanych na podstawie odrbnych przepisw. 2.44) Cudzoziemcy przybywajcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu wzicia udziau w imprezach sportowych, ktrych regulamin wymaga uycia broni lub w celu wzicia udziau w rekonstrukcji historycznej, a take w przygotowaniach do takich imprez, mog przywozi i wywozi bro odpowiadajc celom sportowym lub rekonstrukcji historycznej oraz amunicj do tej broni w ilociach okrelonych w zaproszeniu organizatorw imprez sportowych lub rekonstrukcji historycznych. 2a.45) Cudzoziemcy przybywajcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mog przywozi i wywozi bro sygnaow, jeeli stanowi ona stae wyposaenie jednostek pywajcych i statkw powietrznych. 2b.46) Organizator polowania, imprezy sportowej lub rekonstrukcji historycznej z udziaem cudzoziemcw przekazuje co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem polowania, imprezy sportowej lub rekonstrukcji historycznej komendantowi wojewdzkiemu Policji waciwemu ze wzgldu na miejsce polowania, imprezy sportowej lub rekonstrukcji historycznej, pisemn informacj o planowanej dacie i miejscu polowania, imprezy sportowej lub rekonstrukcji historycznej oraz przyblionej liczbie uczestnikw. 2c.46) Cudzoziemiec bdcy obywatelem pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej, zamieszkujcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadajcy prawo pobytu lub prawo staego pobytu na tym terytorium, moe posiada bro odpowiadajc celom owieckim lub sportowym, a take amunicj do niej na podstawie Europejskiej karty broni palnej, wydanej przez waciwe wadze tych pastw, jeeli bro ta jest wpisana do Europejskiej karty broni palnej i jej posiadanie nie jest zabronione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2d.46) Cudzoziemiec, o ktrym mowa w ust. 2c, w terminie 14 dni od chwili wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej informuje o przywozie broni palnej na podstawie Europejskiej karty broni palnej waciwego ze wzgldu na miejsce pobytu komendanta wojewdzkiego Policji. 3.47) Przywz oraz wywz broni i amunicji przez cudzoziemcw, o ktrych mowa w ust. 1 i 2 oraz 2a, odbywa si na podstawie zawiadczenia wydanego przez waciwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej, ktre zastpuje pozwolenie na bro na okres do 30 dni od dnia przywozu broni i amunicji.

ww
44) 45)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 lit. a ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 5. Dodany przez art. 14 pkt 8 lit. a ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 6. 46) Dodany przez art. 1 pkt 19 lit. b ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 5. 47) W brzmieniu ustalonym przez art. 14 pkt 8 lit. b ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 6.

w. rcl

.go

v.p l

Art. 40. Cudzoziemcy niewymienieni w art. 39 ust. 1 mog posiada bro i amunicj, jeeli s one niezbdne do wykonywania czynnoci zwizanych z ochron misji dyplomatycznych i urzdw konsularnych pastw obcych, przedstawicielstw organizacji midzynarodowych, czonkw oficjalnych delegacji zagranicznych, a take do innych celw wynikajcych z porozumie midzynarodowych lub z zasady wzajemnoci, z uwzgldnieniem przepisu art. 39 ust. 2 i przepisw wydanych na podstawie art. 39 ust. 3.

Dziennik Ustaw

22

Poz. 576

3b.49) Przywz i wywz broni palnej odpowiadajcej innym celom ni te, o ktrych mowa w ust. 1 i 2, lub amunicji przez cudzoziemcw bdcych obywatelami pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej moe nastpi na podstawie wpisu w Europejskiej karcie broni palnej, dokonanego przez waciwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej. Wpis w Europejskiej karcie broni palnej zastpuje zawiadczenie, o ktrym mowa w ust. 3. 4. Zawiadczenie, o ktrym mowa w ust. 3, uprawnia cudzoziemcw do nabycia amunicji do broni okrelonej w tym zawiadczeniu. 4a.50) W przypadku, o ktrym mowa w ust. 3a, Europejska karta broni palnej uprawnia jej posiadacza do nabycia lub wywozu amunicji do broni okrelonej w tej karcie.

6. W szczeglnie uzasadnionych przypadkach waciwy organ Policji moe wyda cudzoziemcowi zawiadczenie zastpujce pozwolenie na bro oraz uprawniajce do wywozu broni i amunicji, okrelajc termin wanoci tego zawiadczenia nie duszy ni 30 dni. Przepis ust. 4 stosuje si odpowiednio. 7. Jeeli cudzoziemcy, o ktrych mowa w ust. 1 i 2, nie speniaj warunkw okrelonych w ust. 13 i 5, bro i amunicja podlegaj zatrzymaniu przez waciwy organ Stray Granicznej lub organ celny i protokolarnemu przekazaniu organowi Policji waciwemu ze wzgldu na miejsce przekraczania granicy przez tych cudzoziemcw. 8. Przepisy ust. 17 stosuje si odpowiednio do obywateli polskich majcych miejsce staego pobytu za granic. Art. 43.51) 1. Cudzoziemcy niebdcy obywatelami Unii Europejskiej lub niewymienieni w art. 39 ust. 1 mog nabywa i wywozi z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bro lub amunicj, ktre zgodnie z przepisami ustawy mog posiada osoby fizyczne na podstawie pozwolenia na bro, jeeli otrzymali: 1) zawiadczenie uprawniajce do nabycia okrelonego rodzaju oraz liczby egzemplarzy broni lub sztuk amunicji, 2) zgod na wywz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej broni lub amunicji

wydane na ich wniosek przez komendanta wojewdzkiego Policji, waciwego ze wzgldu na miejsce nabycia broni lub amunicji. 2. We wniosku, o ktrym mowa w ust. 1, zamieszcza si:

1) imi i nazwisko, obywatelstwo, adres zamieszkania wnioskodawcy oraz rodzaj i numer jego dokumentu tosamoci; 2) imi i nazwisko oraz adres lub nazw, siedzib i adres zbywcy broni lub amunicji; 3) adres, pod ktry bro lub amunicja ma by dostarczona;

ww
48) 49)

4) informacje umoliwiajce identyfikacj broni, w szczeglnoci rodzaj i typ broni, jej mark, kaliber, numer fabryczny; 5) wskazanie sposobu wywozu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nabytej broni lub amunicji oraz wskazanie pastw, przez ktrych terytorium bro lub amunicja bdzie przewoona; 6) planowan dat zakupu i wywozu broni lub amunicji z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przybycia z broni do miejsca przeznaczenia za granic.

W brzmieniu ustalonym przez art. 14 pkt 8 lit. c ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 6. Dodany przez art. 1 pkt 19 lit. c ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 5. 50) Dodany przez art. 14 pkt 8 lit. d ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 6; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 lit. d ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 5. 51) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 20 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 5.

w. rcl

.go

5. Jeeli upyn termin wanoci zawiadczenia, o ktrym mowa w ust. 3, bro i amunicja podlegaj niezwocznemu zoeniu do depozytu organu Policji waciwego ze wzgldu na miejsce pobytu cudzoziemca.

v.p l

3a.48) Przywz oraz wywz broni i amunicji przez cudzoziemcw, o ktrych mowa w ust. 1 i 2, bdcych obywatelami pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej moe nastpi take bez zachowania warunku okrelonego w ust. 3, na podstawie Europejskiej karty broni palnej, wydanej przez waciwe wadze tych pastw, jeeli bro ta jest wpisana do Europejskiej karty broni palnej i cudzoziemiec jest w stanie uzasadni powd swojej podry z broni.

Dziennik Ustaw

23

Poz. 576

4. Zgoda na wywz broni lub amunicji, o ktrej mowa w ust. 1 pkt 2, jest wana przez 2 dni od chwili ich nabycia.

5. W przypadku niedotrzymania terminu, o ktrym mowa w ust. 4, bro lub amunicj skada si niezwocznie do depozytu najbliszego komendanta wojewdzkiego Policji, ktry na podstawie dotychczasowej zgody na wywz broni lub amunicji, o ktrej mowa w ust. 1 pkt 2, wydaje kolejn zgod na wywz broni lub amunicji, z terminem wanoci 2 dni. 6. Cudzoziemcy bdcy obywatelami innych ni Rzeczpospolita Polska pastw czonkowskich Unii Europejskiej mog nabywa i wywozi z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bro lub amunicj na podstawie zgody przewozowej, powiadczonej przez waciwego ze wzgldu na miejsce nabycia broni lub amunicji komendanta wojewdzkiego Policji. 7. Zgoda przewozowa powinna zawiera w szczeglnoci: 1) wskazanie pastwa pocztkowego i docelowego transakcji;

2) nazw lub imi i nazwisko zbywcy i nabywcy broni palnej lub amunicji;

3) siedzib i adres lub miejsce zamieszkania i adres zbywcy i nabywcy broni palnej lub amunicji; 4) adres, na ktry bro palna lub amunicja ma by dostarczona;

5) dane techniczne pozwalajce na jednoznaczn identyfikacj broni palnej lub amunicji; 6) liczb egzemplarzy broni palnej lub sztuk amunicji; 7) sposb przewozu broni palnej lub amunicji;

8) dat rozpoczcia i przewidywan dat zakoczenia przewozu broni palnej lub amunicji;

9) wskazanie uprzedniej zgody przewozowej wydanej przez waciwe wadze pastwa docelowego transakcji. 8. Minister waciwy do spraw wewntrznych okreli, w drodze rozporzdzenia, wzr zgody przewozowej, uwzgldniajcy w szczeglnoci elementy umoliwiajce jednoznaczn identyfikacj broni palnej i stron transakcji oraz miejsca przeznaczone na dokonywanie wpisw powiadczajcych legalno transakcji. 9. Jeeli cudzoziemiec nie spenia warunkw okrelonych w ustawie, bro lub amunicja podlega zatrzymaniu przez waciwy organ Stray Granicznej lub organ celny i protokolarnemu przekazaniu organowi Policji waciwemu ze wzgldu na miejsce przekraczania granicy przez cudzoziemca. 10. Waciwy organ celny niezwocznie zawiadamia komendanta wojewdzkiego Policji, o ktrym mowa w ust. 1, o fakcie wywozu do pastwa trzeciego innego ni pastwo czonkowskie Unii Europejskiej przez cudzoziemca, o ktrym mowa w ust. 1, broni lub amunicji nabytej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 11. Komendant wojewdzki Policji niezwocznie zawiadamia Komendanta Gwnego Policji o nabyciu broni lub amunicji przez cudzoziemca, o ktrym mowa w ust. 1, oraz przekazuje kopie dokumentw, o ktrych mowa w ust. 13. 12. Komendant Gwny Policji niezwocznie zawiadamia waciwe wadze pastwa, ktre wydao cudzoziemcowi upowanienie, o ktrym mowa w ust. 3, oraz pastwa, przez ktrych terytorium bdzie odbywa si przewz broni lub amunicji, a w przypadku gdy takie wadze nie zostay wskazane konsulw tych pastw, o nabyciu broni lub amunicji przez cudzoziemca i zamiarze jej wywozu. 13. Komendant Gwny Policji prowadzi rejestr, ktry moe by prowadzony cznie z rejestrem, o ktrym mowa w art. 27 ust. 2, zawierajcy: 1) dane osobowe cudzoziemcw, o ktrych mowa w art. 39 ust. 1, art. 40, art. 42 ust. 1 i 2 i art. 43 ust. 1 i 6, obejmujce: a) nazwisko i imi, b) miejsce i dat urodzenia, d) obywatelstwo;

ww

c) adres miejsca staego pobytu,

w. rcl

.go

v.p l

3. Do wniosku, o ktrym mowa w ust. 1, cudzoziemiec, o ktrym mowa w ust. 1, docza upowanienie wadz swojego pastwa do nabycia danego rodzaju oraz liczby egzemplarzy broni lub sztuk amunicji, powiadczone przez waciwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

24

Poz. 576

3) rodzaj i numer dokumentu uprawniajcego do przekroczenia granicy.

14. Przepisy ust. 1 oraz 913 stosuje si odpowiednio do obywateli polskich majcych miejsce staego pobytu za granic Rzeczypospolitej Polskiej. 15. Komendant Gwny Policji przekazuje waciwym wadzom pastw czonkowskich Unii Europejskiej informacje o nabyciu broni lub amunicji przez cudzoziemca nie pniej ni w chwili przewozu broni lub amunicji przez granic Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 43a.52) 1. Komendant wojewdzki Policji odmawia powiadczenia uprzedniej zgody przewozowej i zgody przewozowej, jeeli zachodz okolicznoci uzasadniajce cofnicie pozwolenia na bro. 2. Organem odwoawczym od decyzji komendanta wojewdzkiego Policji jest Komendant Gwny Policji. 3. W zakresie nieuregulowanym niniejsz ustaw do przemieszczania broni midzy obywatelami pastw czonkowskich Unii Europejskiej stosuje si odpowiednio przepisy rozdziau 5a ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu dziaalnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiaami wybuchowymi, broni, amunicj oraz wyrobami i technologi o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, z wyczeniem art. 35e, art. 35g, art. 35h, art. 35i ust. 2, art. 35j, art. 35l oraz art. 35m. Art. 44.53) Minister waciwy do spraw wewntrznych, w porozumieniu z ministrem waciwym do spraw zagranicznych, okreli, w drodze rozporzdzenia, wzory dokumentw, o ktrych mowa w art. 34, art. 37 ust. 1, art. 41 ust. 1 i 3, art. 42 ust. 3 i 6 oraz art. 43 ust. 1. Zawiadczenia i zgoda powinny zawiera opis przywoonej, przewoonej lub wywoonej broni i amunicji, umoliwiajcy ich jednoznaczn identyfikacj, a take dane, ktre wraz z dokumentem paszportowym lub innym dokumentem uprawniajcym do przekroczenia granicy pastwa pozwol na ustalenie tosamoci ich posiadacza. Art. 44a. Zasady przemieszczania amunicji przez granice wewntrzne pastw czonkowskich Unii Europejskiej oraz pastw stowarzyszonych, przez przedsibiorc oraz przedsibiorc zagranicznego, okrelaj przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiaach wybuchowych przeznaczonych do uytku cywilnego. Rozdzia 4 Strzelnice

Art. 45.54) Bro palna oraz inna bro zdolna do raenia celw na odlego moe by uywana w celach szkoleniowych i sportowych tylko na strzelnicach. Art. 46. 1. Strzelnice powinny by zlokalizowane, zbudowane i zorganizowane w sposb nienaruszajcy wymogw zwizanych z ochron rodowiska oraz wykluczajcy moliwo wydostania si poza ich obrb pocisku wystrzelonego z broni ze stanowiska strzeleckiego w sposb zgodny z regulaminem strzelnicy. 2. Szczegowe zasady zachowania bezpieczestwa na strzelnicy okrela regulamin strzelnicy.

ww
52) 53)

3. Minister waciwy do spraw wewntrznych okreli, w drodze rozporzdzenia, wzorcowy regulamin bezpiecznego funkcjonowania strzelnic, uwzgldniajc warunki korzystania ze strzelnicy oraz sposb obchodzenia si z broni i sposb zachowania si osb przebywajcych na strzelnicy.

Dodany przez art. 14 pkt 10 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 6. W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 5. 54) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 22 ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 5.

w. rcl

.go

16. Minister waciwy do spraw wewntrznych okreli, w drodze rozporzdzenia, tryb przekazywania przez Komendanta Gwnego Policji waciwym wadzom innych pastw informacji zwizanych z nabyciem broni lub amunicji i ich przywozem na terytorium tych pastw oraz przewozem broni lub amunicji przez ich terytorium, uwzgldniajc moliwo uzgadniania przez Komendanta Gwnego Policji z waciwymi wadzami innych pastw warunkw organizacyjnych i technicznych przekazywania takich informacji.

v.p l

2) informacje urzdowe o terminowych pozwoleniach na bro, zawiadczeniach, zatrzymaniu broni lub amunicji i zoeniu jej do depozytu oraz inne informacje o przewozie przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przywozie z zagranicy i wywozie za granic broni palnej lub amunicji przez cudzoziemcw, wraz z danymi wymienionymi w ust. 1;

Dziennik Ustaw

25

Poz. 576

Art. 47. Zatwierdzenie regulaminu strzelnicy nastpuje w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez waciwego wjta, burmistrza (prezydenta miasta). Art. 48. Minister waciwy do spraw ochrony rodowiska okreli, w drodze rozporzdzenia, wymagania w zakresie ochrony rodowiska dotyczce budowy i uytkowania strzelnic. Art. 49.55) Przepisw rozdziau nie stosuje si do strzelnic Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego, Agencji Wywiadu, Suby Kontrwywiadu Wojskowego, Suby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stray Granicznej, Suby Wiziennej oraz Biura Ochrony Rzdu. Rozdzia 5

Przepisy karne

Art. 50. Kto porzuca bro paln lub amunicj, ktra pozostaje w jego dyspozycji, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoci albo pozbawienia wolnoci do lat 2. Art. 51. 1. Kto bez wymaganej rejestracji posiada bro pneumatyczn albo zbywa osobie nieuprawnionej bro pneumatyczn albo miotacz gazu obezwadniajcego lub narzdzie albo urzdzenie, ktrego uywanie moe zagraa yciu lub zdrowiu, podlega karze aresztu albo grzywny. 2. Tej samej karze podlega, kto:

1) nie dopenia obowizku rejestracji broni albo obowizku zdania broni i amunicji do depozytu;

2) nie dopenia obowizku zawiadomienia Policji o utracie lub zbyciu innej osobie broni i amunicji do tej broni; 3) posiadajc pozwolenie na bro lub posiadajc bro podlegajc rejestracji, ktra nie wymaga pozwolenia na bro, nie dopenia obowizku pisemnego zawiadomienia waciwego organu Policji o zmianie miejsca staego pobytu w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca staego pobytu; 4) nosi bro, znajdujc si w stanie po uyciu alkoholu, rodka odurzajcego lub substancji psychotropowych albo rodka zastpczego; 5)56) przywozi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z pastwa niebdcego pastwem czonkowskim Unii Europejskiej bro lub amunicj bez wymaganego zawiadczenia waciwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej lub nie dopenia obowizku pisemnego zgoszenia przywozu broni lub amunicji przy przekraczaniu granicy; 5a)57) wywozi za granic, do pastwa niebdcego pastwem czonkowskim Unii Europejskiej, bro lub amunicj bez zgody waciwego organu Policji lub zawiadczenia zastpujcego pozwolenie na bro oraz uprawniajcego do wywozu broni; 5b)57) przywozi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej albo wywozi z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej bro paln lub amunicj, bez zgody przewozowej lub uprzedniej zgody przewozowej; 5c)57) przywozi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej inn bro ni bro palna, bez wymaganego zawiadczenia waciwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej; 5d)57) wywozi z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej inn bro ni bro palna bez zgody waciwego organu Policji; 6)58) narusza zakaz przesyania broni lub amunicji za porednictwem podmiotw innych ni operatorzy wiadczcy usugi pocztowe;

ww
55)

7) przechowuje oraz nosi bro i amunicj w sposb umoliwiajcy dostp do nich osb nieuprawnionych;

W brzmieniu ustalonym przez art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. Przepisy wprowadzajce ustaw o Subie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Subie Wywiadu Wojskowego oraz ustaw o subie funkcjonariuszy Suby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Suby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 711), ktry wszed w ycie z dniem 1 padziernika 2006 r. 56) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 23 lit. a ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 5. 57) Dodany przez art. 1 pkt 23 lit. b ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 5. 58) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 23 lit. c ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 5.

w. rcl

.go

v.p l

Dziennik Ustaw

26

Poz. 576

8) przewozi bro lub amunicj rodkami transportu publicznego, nie speniajc warunku prawidowego zabezpieczenia broni i amunicji; 9) przewozi bro i amunicj w kabinie pasaerskiego statku powietrznego, nie bdc osob do tego upowanion na podstawie odrbnych przepisw;

10) nosi bro, naruszajc ograniczenie lub wykluczenie moliwoci jej noszenia okrelone przez waciwy organ Policji w pozwoleniu na bro, albo nosi bro, naruszajc zakaz jej noszenia wprowadzony przez ministra waciwego do spraw wewntrznych; 11) uywa w celach szkoleniowych lub sportowych broni zdolnej do raenia celw na odlego poza strzelnicami; 12) narusza przepisy regulaminu okrelajcego zasady zachowania bezpieczestwa na strzelnicy;

13)59) nie dopeni obowizku zwrotu legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, legitymacji posiadacza broni, karty rejestracyjnej broni lub Europejskiej karty broni palnej;

3. Kto posiada bro, nie majc przy sobie:

1) legitymacji posiadacza broni lub Europejskiej karty broni palnej albo innego dokumentu upowaniajcego do posiadania broni, 2) legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni i wiadectwa broni, podlega karze grzywny.

5. Orzekanie w sprawach, o ktrych mowa w ust. 14, nastpuje w trybie przepisw o postpowaniu w sprawach o wykroczenia. Rozdzia 6

Art. 52. Zachowuj wano pozwolenia na bro i legitymacje noszce nazw pozwolenie na bro, wydane na podstawie dotychczasowych przepisw. Art. 53. Do niezakoczonych decyzj ostateczn postpowa w sprawach pozwole na bro stosuje si przepisy dotychczasowe. Art. 54. Nie podlega karze, kto bez wymaganego pozwolenia posiada bro lub amunicj i w terminie do 90 dni od dnia wejcia w ycie niniejszego przepisu dobrowolnie zawiadomi o tym fakcie Policj oraz zoy bro i amunicj do jej depozytu. Art. 55. Traci moc ustawa z dnia 31 stycznia 1961 r. o broni, amunicji i materiaach wybuchowych (Dz. U. Nr 6, poz. 43, z 1983 r. Nr 6, poz. 35, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 35, poz. 192 oraz z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 88, poz. 554 i Nr 114, poz. 740).

ww
59) 60)

Art. 56. Ustawa wchodzi w ycie po upywie 9 miesicy od dnia ogoszenia60), z wyjtkiem przepisu art. 54, ktry wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia.

Dodany przez art. 1 pkt 23 lit. d ustawy, o ktrej mowa w odnoniku 5. Ustawa zostaa ogoszona dnia 19 czerwca 1999 r.

w. rcl
Przepisy przejciowe i kocowe

4. W razie popenienia wykrocze, o ktrych mowa w ust. 1 i 2, mona orzec przepadek broni i amunicji, chociaby przedmioty te nie stanowiy wasnoci sprawcy.

.go

14)59) nie przekazuje komendantowi wojewdzkiemu Policji waciwemu ze wzgldu na miejsce polowania, imprezy sportowej lub rekonstrukcji historycznej pisemnej informacji o planowanej dacie i miejscu polowania, imprezy sportowej lub rekonstrukcji historycznej z udziaem cudzoziemcw oraz przyblionej liczbie uczestnikw biorcych w nich udzia.

v.p l