You are on page 1of 2

Elektronicznie

podpisany przez
Grzegorz Paczowski
Data: 2012.05.24
14:51:33 +02'00'

DZIENNIK USTAW

v.p
l

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 24 maja 2012 r.
Poz. 577
USTAWA

.go

zdnia 30 marca 2012r.

ozmianie ustawy ouruchamianiu rodkw pochodzcych zbudetu Unii Europejskiej


przeznaczonych na finansowanie wsplnej polityki rolnej
Art. 1. Wustawie zdnia 22 wrzenia 2006r. ouruchamianiu rodkw pochodzcych zbudetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wsplnej polityki rolnej (Dz.U. Nr187, poz.1381, zpn. zm.1)) wprowadza si nastpujce
zmiany:
1) wart.9a ust.35 otrzymujbrzmienie:

w.
rcl

3. Poza informacjami okrelonymi wart.1 ust.1 rozporzdzenia Komisji (WE) nr259/2008 zdnia 18 marca
2008r. ustanawiajcego szczegowe zasady stosowania rozporzdzenia Rady (WE) nr1290/2005 wzakresie publikowania informacji na temat beneficjentw rodkw pochodzcych zEuropejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) iEuropejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich (EFRROW) (Dz.Urz.
UE L 76 z19.03.2008, str. 28, zpn. zm.), zwanego dalej rozporzdzeniem nr259/2008, wwykazie beneficjentw zamieszcza si numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeeli zosta nadany.
4. Agencje patnicze, kada wzakresie swojej waciwoci okrelonej wodrbnych przepisach, przekazuj jednostce koordynujcej informacje, oktrych mowa wust.3.
5. Minister waciwy do spraw rozwoju wsi iminister waciwy do spraw rynkw rolnych okrel, wdrodze
rozporzdzenia, tryb, form iterminy przekazywania przez agencje patnicze informacji, oktrych mowa wust.3,
majc na wzgldzie wykonanie przepisw rozporzdzenia nr259/2008 oraz prawidow identyfikacj podmiotw
wskazanych wwykazie beneficjentw, oktrym mowa wart.44a rozporzdzenia nr1290/2005.;

2) wart.10c ust.1 i2 otrzymuj brzmienie:

1. Beneficjenci programu rozwoju obszarw wiejskich realizujcy operacje wramach dziaa:

1) szkolenia zawodowe dla osb zatrudnionych wrolnictwie ilenictwie,


2) wdraanie lokalnych strategii rozwoju,

ww

3) wdraanie projektw wsppracy

mog otrzyma zagencji patniczej realizujcej patnoci zEFRROW rodki przeznaczone na wyprzedzajce
finansowanie kosztw kwalifikowalnych ponoszonych na realizacj tych operacji.
2. rodki, oktrych mowa wust.1, s wypacane beneficjentowi:

1) jeeli beneficjent wnioskowa oich wypat we wniosku oprzyznanie pomocy, oktrym mowa wart.24 ust.1
ustawy zdnia 7marca 2007r. owspieraniu rozwoju obszarw wiejskich zudziaem rodkw Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich (Dz.U. Nr64, poz.427, zpn. zm.2)), zwanej dalej
ustaw PROW;

Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone wDz.U. z2008r. Nr52, poz.304 iNr214, poz.1349, z2009r. Nr157, poz.1241
iNr219, poz. 1706 oraz z2010r. Nr57, poz.351, Nr123, poz.835 iNr236, poz.1552.
2)
Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone wDz.U. z2008r. Nr98, poz.634, Nr214, poz.1349 iNr237, poz.1655, z2009r.
Nr20, poz.105, z2010r. Nr76, poz.490 iNr148, poz.993, z2011r. Nr205, poz.1202 oraz z 2012 r. poz. 243.
1)


Dziennik Ustaw

Poz. 577

2) na podstawie umowy, oktrej mowa wart.22 ust.1 ustawy PROW;

v.p
l

3) we wnioskowanej wysokoci, nie wyszej od wysokoci udziau krajowych rodkw publicznych pochodzcych zbudetu pastwa przeznaczonych na wspfinansowanie wydatkw realizowanych zEFRROW na podstawie umowy, oktrej mowa wart.22 ust.1 ustawy PROW, ztym e:
a) wodniesieniu do dziaania szkolenia zawodowe dla osb zatrudnionych wrolnictwie ilenictwie nie wyszej ni 25%,

b) wodniesieniu do dziaa: wdraanie lokalnych strategii rozwoju oraz wdraanie projektw wsppracy nie
wyszej ni 20%
kwoty pomocy przyznanej na podstawie umowy, oktrej mowa wart.22 ust.1 ustawy PROW.;
3) wart.10i wust.2 po pkt1 dodaje si pkt1a wbrzmieniu:

.go

1a) jeeli beneficjent nie wnioskowa owypat rodkw, oktrych mowa wart.10c ust.1, we wniosku oprzyznanie pomocy, o ktrym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PROW w przypadku dziaa, o ktrych mowa
wust.1 pkt5 i6;.
Art. 2. Ustawa wchodzi wycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia.

ww

w.
rcl

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski