You are on page 1of 9

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 24 maja 2012 r. Poz. 579
USTAWA

Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.05.24 15:01:35 +02'00'

z dnia 27 kwietnia 2012 r.

ozmianieustawyowspieraniurodzinyisystemiepieczyzastpczejorazniektrychinnychustaw1) Art. 1. Wustawiezdnia9czerwca2011r.owspieraniurodzinyisystemiepieczyzastpczej(Dz.U.Nr149,poz.887 iNr288,poz.1690)wprowadzasinastpujcezmiany: 1)wart.11: a)ust.2otrzymujebrzmienie:

2. Po przeprowadzeniu wywiadu, o ktrym mowa w ust. 1, pracownik socjalny dokonuje analizy sytuacji rodziny., b)dodajesiust.3i4wbrzmieniu: 3.Jeelizanalizy,oktrejmowawust.2,wynikakoniecznoprzydzieleniarodzinieasystentarodziny,pracowniksocjalnywystpujedokierownikaorodkapomocyspoecznejzwnioskiemojegoprzydzielenie. 4.Pootrzymaniuwniosku,oktrymmowawust.3,kierownikorodkapomocyspoecznej: 1) przydziela rodzinie asystenta rodziny albo

2)wart.17ust.3otrzymujebrzmienie:

3)wart.28:

a)uchylasiust.1,

b)ust.2otrzymujebrzmienie:

ww
1)

4)wart.32ust.1otrzymujebrzmienie: 1. Piecza zastpcza jest sprawowana w przypadku niemonoci zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodzicw.; 1) raczrodzinumoliwiajcpowrtdzieckadorodzinylubgdyjesttoniemoliwedeniedoprzysposop bienia dziecka;;

5)wart.33pkt1otrzymujebrzmienie:

iniejszustawzmieniasiustawy:ustawzdnia25lutego1964r.Kodeksrodzinnyiopiekuczy,ustawzdnia26padziernika N 1982r.opostpowaniuwsprawachnieletnichorazustawzdnia12marca2004r.opomocyspoecznej.

w. rcl

2) ystpujedojednostkiorganizacyjnejgminy,ktraorganizujepraczrodzin,oprzydzielenierodzinieasystenw ta rodziny albo 3) ystpujedopodmiotu,ktremugminazleciarealizacjpracyzrodzinnapodstawieart.190,oprzydzielenie w rodzinie asystenta rodziny.; 3.Pracaasystentarodzinyniemoebyczonazwykonywaniemobowizkwpracownikasocjalnegona tereniegminy,wktrejpracatajestprowadzona.;

2.Podopiekjednegowychowawcywplacwcewsparciadziennego,wtymsamymczasie,moeprzebywa niewicejni15dzieci.;

.go

v.p l

DziennikUstaw 6)wart.39ust.2otrzymujebrzmienie:

Poz.579

7)wart.47ust.6otrzymujebrzmienie:

6.Wprzypadkustwierdzeniaustaniaprzyczynyumieszczeniadzieckawrodziniezastpczejlubrodzinnym domudzieckaorganizatorrodzinnejpieczyzastpczejinformujewaciwysdomoliwocipowrotudzieckado jegorodziny,zaczajcopinigminylubpodmiotuprowadzcegopraczrodziniopinikoordynatorarodzinnej pieczyzastpczej.; 8)wart.54: a)ust.1otrzymujebrzmienie:

b)poust.3dodajesiust.3ai3bwbrzmieniu:

3a.Umowa,oktrejmowawust.1i2,moebyzawartaprzezstarostinnegopowiatunistarostapowiatu waciwegozewzgldunamiejscezamieszkaniarodzinyzastpczejniezawodowej. 3b.Wprzypadku,oktrymmowawust.3a,umowamoebyzawartapouprzednimzawarciuporozumienia starosty powiatu waciwego ze wzgldu na miejsce zamieszkania rodziny zastpczej niezawodowej ze starost innegopowiatu.; 9)wart.57: a)uchylasiust.1,

b)poust.1dodajesiust.1awbrzmieniu:

c)wust.2zdaniedrugieotrzymujebrzmienie:

10)poart.61dodajesiart.61awbrzmieniu:

ww
12)art.64otrzymujebrzmienie:

11)wart.62wust.2pkt14otrzymujebrzmienie:

w. rcl
Przepisyart.64ust.36stosujesiodpowiednio.;

1a.Wprzypadkugdywrodziniezastpczejzawodowejlubrodziniezastpczejniezawodowejprzebywawicejni3dzieci,nawniosekrodzinyzastpczej,zatrudniasiosobdopomocyprzysprawowaniuopiekinaddziemiiprzypracachgospodarskich.Przepisyart.64ust.36stosujesi.,

Art.61a.1.Zrodzinzastpczzawodow,wktrejwychowujesiconajmniej6dzieci,speniajcwarunki doprowadzeniarodzinnegodomudzieckaorazposiadajcconajmniej3-letniedowiadczeniejakorodzinazastpczazawodowa,starostazawiera,nawniosektejrodziny,umowoprowadzenierodzinnegodomudziecka. 2.Zrodzinzastpczzawodowspeniajcwarunkidoprowadzeniarodzinnegodomudziecka,starostamoezawrze,nawniosektejrodziny,umowoprowadzenierodzinnegodomudziecka.;

14) ysoko i warunki przyznawania rodkw finansowych na remonty lub pokrycie kosztw zwizanych ze w zmianlokalumieszkalnegowbudynkuwielorodzinnymlubdomujednorodzinnego,wktrymmabyprowadzony rodzinny dom dziecka;;

Art.64.1.Starostalubpodmiotorganizujcyrodzinnydomdziecka,wszczeglnieuzasadnionychprzypadkach,nawniosekprowadzcegorodzinnydomdzieckamoezatrudniosobdopomocyprzysprawowaniuopieki naddziemiiprzypracachgospodarskich. 2.Wrodzinnymdomudziecka,wktrymprzebywawicejni4dzieci,starostalubpodmiotorganizujcyrodzinnydomdziecka,nawniosekprowadzcegorodzinnydomdziecka,zatrudniaosobdopomocyprzysprawowaniuopiekinaddziemiiprzypracachgospodarskich.

.go

1.Zrodzinzastpczniezawodowspeniajcwarunkidopenieniafunkcjirodzinyzastpczejzawodowej, posiadajcopinikoordynatorarodzinnejpieczyzastpczejorazconajmniej3-letniedowiadczeniejakorodzina zastpcza,prowadzcyrodzinnydomdzieckalubpenicyfunkcjdyrektoraplacwkiopiekuczo-wychowawczej typurodzinnego,starostazawiera,nawniosektejrodziny,umowopenieniefunkcjirodzinyzastpczejzawodowej.,

v.p l

2.Rodzinyzastpczeorazrodzinnedomydziecka,naichwniosek,mogbywspieraneprzezrodzinypomocowe,nazasadachokrelonychwart.7375.;

DziennikUstaw

Poz.579

3.Osobdopomocyprzysprawowaniuopiekinaddziemiiprzypracachgospodarskichzatrudniasinapodstawie: 1)umowyopracalbo 2) mowyowiadczenieusug,doktrej,zgodniezprzepisamiustawyzdnia23kwietnia1964r.Kodekscywilu ny,stosujesiprzepisydotyczcezlecenia. 4.Osobadopomocyprzysprawowaniuopiekinaddziemiiprzypracachgospodarskich,zatrudnionanapodstawieumowyoprac,moebyzatrudnionawsystemiezadaniowegoczasupracy.

5.Osobzatrudniondopomocyprzysprawowaniuopiekinaddziemiiprzypracachgospodarskichmoeby wycznieosobawskazanalubzaakceptowanaprzezprowadzcegorodzinnydomdziecka,ktra: 1) iejestiniebyapozbawionawadzyrodzicielskiejorazwadzarodzicielskaniejestjejograniczonaanizawien szona; 2) ypeniaobowizekalimentacyjnywprzypadkugdytakiobowizekwstosunkudoniejwynikaztytuuegzew kucyjnego;

6.Wprzypadkuwszczciaprzeciwkoosobiezatrudnionejdopomocyprzysprawowaniuopiekinaddziemi i przy pracach gospodarskich postpowania karnego o umylne przestpstwo cigane z oskarenia publicznego przepisyart.13stosujesiodpowiednio.; 13)uchylasiart.65; 14)wart.66ust.1otrzymujebrzmienie:

1.Przyzapewnianiupieczyiwychowaniadzieciomumieszczonymwrodziniezastpczejlubrodzinnymdomudzieckaorazwykonywaniuinnychczynnocizwizanychzrealizacjzadarodzinyzastpczejlubrodzinnego domudzieckarodzinazastpczaorazprowadzcyrodzinnydomdzieckamogkorzystazpomocywolontariuszy, organizowanejprzezorganizatorarodzinnejpieczyzastpczej.Przepisyart.64ust.5stosujesiodpowiednio.;

16)wart.77:

a)ust.1otrzymujebrzmienie:

b)poust.1dodajesiust.1awbrzmieniu:

c)ust.4otrzymujebrzmienie:

ww
18)wart.83: a)ust.2otrzymujebrzmienie:

17) ytywart.83ust.1pkt2,art.84pkt1,art.117,art.118ust.1iart.119wrnymprzypadku,wyrazwydatkizastu pujesiuytymwodpowiednimprzypadkuwyrazemkoszty;

w. rcl

15)wart.75wust.2pkt6otrzymujebrzmienie:

6) ysokowiadcze,oktrychmowawart.85ust.6i7,przysugujcychrodziniepomocowejorazsposb w wypaty;;

1.Rodzinyzastpczeirodzinnedomydzieckaobejmujesi,naichwniosek,opiekkoordynatorarodzinnej pieczyzastpczej., 1a.Wstosunkudorodzinzastpczychirodzinnychdomwdziecka,nieobjtychopiekkoordynatorarodzinnej pieczy zastpczej, zadania koordynatora rodzinnej pieczy zastpczej wykonuje organizator rodzinnej pieczy zastpczej., 4.Koordynatorrodzinnejpieczyzastpczejniemoemiepodopiekczniewicejni30rodzinzastpczych lub rodzinnych domw dziecka.;

2. Rodzina zastpcza niezawodowa i zawodowa moe otrzymywa rodki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnegowbudynkuwielorodzinnymlubdomujednorodzinnegowwysokociodpowiadajcejkosztomponoszonymprzezrodzinzastpczniezawodowalbozawodownaczynsz,opatyztytuunajmu,opatyzaenergi elektryczniciepln,wod,gaz,odbirnieczystocistaychipynnych,dwigosobowy,antenzbiorcz,abonamenttelewizyjnyiradiowy,usugitelekomunikacyjneorazzwizanymzkosztamieksploatacji,obliczonymprzez podzieleniecznejkwotytychkosztwprzezliczbosbzamieszkujcychwtymlokalulubdomujednorodzinnym ipomnoenieprzezliczbdzieciiosb,ktreosignypenoletnoprzebywajcwpieczyzastpczej,oktrych mowawart.37ust.2,umieszczonychwrodziniezastpczejwrazzosobamitworzcymitrodzinzastpcz.,

.go

3) iebyaskazanaprawomocnymwyrokiemzaumylneprzestpstwolubumylneprzestpstwoskarbowe. n

v.p l

DziennikUstaw b)uchylasiust.3, c)poust.3dodajesiust.3awbrzmieniu:

Poz.579

3a.rodkifinansowe,oktrychmowawust.2,starostajestzobowizanyprzyznarodziniezastpczejzawodowej,wktrejumieszczonopowyej3dzieciiosb,ktreosignypenoletnoprzebywajcwpieczyzastpczej,oktrychmowawart.37ust.2,orazjeelipotrzebaprzyznaniatychrodkwzostaniepotwierdzonawopinii organizatorarodzinnejpieczyzastpczej.; 19)wart.84pkt2i3otrzymujbrzmienie:

2) okrycieniezbdnychkosztwzwizanychzremontemlubzezmianlokaluwbudynkuwielorodzinnymlub p domujednorodzinnego,wktrymjestprowadzonyrodzinnydomdzieckadowysokocirodkwokrelonych wumowie,oktrejmowawart.62; 3) okrycieinnychniezbdnychinieprzewidzianychkosztwzwizanychzopiekiwychowaniemdzieckalub p funkcjonowaniemrodzinnegodomudzieckadowysokocirodkwokrelonychwumowie,oktrejmowa wart.62.; 20)wart.95poust.4dodajesiust.4awbrzmieniu:

4a.Wraziekoniecznociumieszczeniawplacwceopiekuczo-wychowawczejtypurodzinnegorodzestwa, zazgoddyrektoratejplacwkiorazpouzyskaniuzezwoleniawojewody,jestdopuszczalneumieszczeniewtym samymczasiewikszejliczbydzieci,niewicejjednakni10.; 21)wart.109dodajesiust.3wbrzmieniu:

3.Wojewoda,uwzgldniajcspecyfikizadaniaregionalnejplacwkiopiekuczo-terapeutycznej,moezezwolinaumieszczeniewikszejliczbydzieci,niewicejjednakni45.; 22)art.113otrzymujebrzmienie:

23)wart.129wprowadzeniedowyliczeniaotrzymujebrzmienie:

Organizatorrodzinnejpieczyzastpczejdokonujeocenysytuacjidzieckaumieszczonegowrodziniezastpczejoraz wrodzinnymdomudzieckawcelu:; 24)art.135otrzymujebrzmienie:

25)wart.139ust.3otrzymujebrzmienie:

26)art.144otrzymujebrzmienie:

ww
28)wart.156: a)ust.2otrzymujebrzmienie: b)uchylasiust.3i4;

27)wart.149wust.1wpkt2wprowadzeniedowyliczeniaotrzymujebrzmienie: wprzypadkuosobyusamodzielnianejopuszczajcejrodzinzastpczniezawodow,rodzinzastpczzawodow, rodzinnydomdziecka,placwkopiekuczo-wychowawczlubregionalnplacwkopiekuczo-terapeutyczn:;

w. rcl
3.Przepisyart.136i138stosujesiodpowiednio.; 2.Orodkiadopcyjnewykonujswojezadanianieodpatnie.,

Art.113.Doregionalnychplacwekopiekuczo-terapeutycznychorazinterwencyjnychorodkwpreadopcyjnychprzepisyart.93ust.4,art.94,art.95ust.5,art.96100iart.106108stosujesiodpowiednio.;

Art.135.Wplacwceopiekuczo-wychowawczejtypusocjalizacyjnego,interwencyjnegoispecjalistyczno-terapeutycznego,regionalnejplacwceopiekuczo-terapeutycznejalbointerwencyjnymorodkupreadopcyjnym zespdosprawokresowejocenysytuacjidziecka,zwanydalejzespoem,oceniasytuacjumieszczonegodziecka.;

Art.144.Osobyusamodzielnianesobowizaneniezwoczniepoinformowaorgan,ktryprzyznapomoc, oktrejmowawart.140ust.1pkt1,okadejzmianieichsytuacjiosobistej,dochodowejimajtkowej,ktrama wpywnaprawodotychwiadcze.;

.go

v.p l

DziennikUstaw 29)wart.176wpkt4uchylasilit.a; 30)wart.180pkt6otrzymujebrzmienie:

Poz.579

6) rganizowanieszkoledlarodzinzastpczych,prowadzcychrodzinnedomydzieckaidyrektorwplacwek o opiekuczo-wychowawczychtypurodzinnegoorazkandydatwdopenieniafunkcjirodzinyzastpczej,prowadzeniarodzinnegodomudzieckalubpenieniafunkcjidyrektoraplacwkiopiekuczo-wychowawczejtypu rodzinnego;; 31)wart.186wpkt6kropkzastpujesirednikiemidodajesipkt7wbrzmieniu:

7) spdziaaniezministremwaciwymdosprawrodzinyprzyopracowywaniu,realizacjiifinansowaniuprow gramwwspieraniarodzinyisystemupieczyzastpczej.; 32)wart.187: a)ust.6otrzymujebrzmienie:

b)dodajesiust.7wbrzmieniu:

7.MinisterwaciwydosprawrodzinyudostpniawBiuletynieInformacjiPublicznejlistzatwierdzonych programwszkole,oktrychmowawart.12ust.4,art.44ust.2iart.172ust.3.; 33)art.189otrzymujebrzmienie:

34)art.191otrzymujebrzmienie:

ww

w. rcl

Art. 189. Rada Ministrw do dnia 31 lipca przedkada Sejmowi i Senatowi informacj o realizacji ustawy wrokupoprzednimwrazzwnioskamidotyczcymisposobuizakresufinansowaniazadajednosteksamorzdu terytorialnegowynikajcychzustawy.;

Art.191.1.Powiatwaciwyzewzgldunamiejscezamieszkaniadzieckaprzedumieszczeniemgoporaz pierwszywpieczyzastpczejponosi: 1)wydatkinaopiekiwychowaniedzieckaumieszczonegowrodziniezastpczejalborodzinnymdomudziecka; 2) redniemiesicznewydatkiprzeznaczonenautrzymaniedzieckawplacwceopiekuczo-wychowawczej,regio nalnejplacwceopiekuczo-terapeutycznejalbointerwencyjnymorodkupreadopcyjnym; 3)wydatkinafinansowaniepomocynakontynuowanienaukiiusamodzielnienie. 2.Jeeliniemonaustalipowiatuwaciwegozewzgldunamiejscezamieszkaniadziecka,waciwydoponoszeniawydatkwjestpowiatmiejscajegoostatniegozameldowanianapobytstay. 3.Jeeliniemonaustalimiejscaostatniegozameldowaniadzieckanapobytstay,waciwydoponoszenia wydatkwjestpowiatmiejscasiedzibysdu,ktryorzekoumieszczeniudzieckawpieczyzastpczej. 4.Wprzypadkupowrotudzieckadorodzinyiponownegoumieszczeniagowpieczyzastpczej,wydatkiponosipowiatwaciwyzewzgldunamiejscezamieszkaniadzieckaprzedponownymumieszczeniemgowpieczy zastpczej.Przepisyust.2i3stosujesi. 5.Powiat,natereniektregofunkcjonujmogceprzyjdzieckorodzinazastpcza,rodzinnydomdzieckalub placwkaopiekuczo-wychowawcza,zawierazpowiatem,oktrymmowawust.14,porozumieniewsprawie przyjciadzieckaorazwarunkwjegopobytuiwysokociwydatkw,oktrychmowawust.1pkt1i2. 6.Samorzdwojewdztwa,natereniektregofunkcjonujmogceprzyjdzieckoregionalnaplacwkaopiekuczo-terapeutycznalubinterwencyjnyorodekpreadopcyjny,zawierazpowiatem,oktrymmowawust.14, porozumieniewsprawieprzyjciadzieckaorazwarunkwjegopobytuiwysokociwydatkw,oktrychmowa w ust. 1 pkt 2. 7.Wynagrodzeniawrazzpochodnymiodwynagrodzeniadlazawodowejrodzinyzastpczej,prowadzcego rodzinnydomdzieckaiosbzatrudnionychwrodziniezastpczejorazrodzinnymdomudzieckaorazwiadczenia dlarodzinypomocowejfinansujeproporcjonalniedoliczbydziecipowiat,oktrymmowawust.14.

.go

6.Ministerwaciwydosprawrodzinyokreli,wdrodzerozporzdzenia,wzory,sposbsporzdzaniaiterminyprzekazywaniasprawozdarzeczowo-finansowychzwykonywaniazadazzakresuwspieraniarodzinisystemupieczyzastpczej,realizowanychzerodkwbudetupastwaorazbudetwjednosteksamorzduterytorialnego,majcnauwadzepotrzebujednoliceniainformacjiprzekazywanychprzezpodmiotyrealizujceustaw.,

v.p l

DziennikUstaw

Poz.579

8.Przepiswust.1i5niestosujesiwprzypadku: 1) zieciumieszczonychwrodziniezastpczejpenicejfunkcjpogotowiarodzinnegolubplacwceopiekuczod -wychowawczejtypuinterwencyjnego,napodstawieart.58ust.1lubart.103ust.2; 2) ziecipozostawionychbezporedniopourodzeniulubdzieci,ktrychtosamorodzicwjestnieznana. d

9.Wprzypadkuumieszczeniadzieckawrodziniezastpczejalbowrodzinnymdomudzieckagminawaciwa zewzgldunamiejscezamieszkaniadzieckaprzedumieszczeniemgoporazpierwszywpieczyzastpczejponosi odpowiedniowydatki,oktrychmowawust.1pkt1,wwysokoci: 1)10%wydatkwnaopiekiwychowaniedzieckawpierwszymrokupobytudzieckawpieczyzastpczej; 2)30%wydatkwnaopiekiwychowaniedzieckawdrugimrokupobytudzieckawpieczyzastpczej;

3) 0%wydatkwnaopiekiwychowaniedzieckawtrzecimrokuinastpnychlatachpobytudzieckawpieczy 5 zastpczej. Przepisyust.24stosujesiodpowiednio. 10.Wprzypadkuumieszczeniadzieckawplacwceopiekuczo-wychowawczej,regionalnejplacwceopiekuczo-terapeutycznejalbointerwencyjnymorodkupreadopcyjnymgminawaciwazewzgldunamiejscezamieszkaniadzieckaprzedumieszczeniemgoporazpierwszywpieczyzastpczejponosiodpowiedniowydatki, oktrychmowawust.1pkt2,wwysokoci: 1)10%wpierwszymrokupobytudzieckawpieczyzastpczej, 2)30%wdrugimrokupobytudzieckawpieczyzastpczej,

3)50%wtrzecimrokuinastpnychlatachpobytudzieckawpieczyzastpczej

rednichmiesicznychwydatkwprzeznaczonychnautrzymaniedzieckawplacwceopiekuczo-wychowawczej,regionalnejplacwceopiekuczo-terapeutycznejalbointerwencyjnymorodkupreadopcyjnym. Przepisyust.24stosujesiodpowiednio.

ww
35)wart.192: b)pkt7otrzymujebrzmienie:

a)popkt5dodajesipkt5awbrzmieniu: 5a) rodkifinansowenapokrycienieprzewidzianychkosztwzwizanychzopiekiwychowaniemdzieckawro dzinnymdomudzieckalubfunkcjonowaniemrodzinnegodomudziecka;, 7) rodkifinansowenautrzymanielokalumieszkalnegowbudynkuwielorodzinnymlubdomujednorodzinnego, wktrymzamieszkujerodzinazastpczazawodowa,rodzinazastpczaniezawodowalubwktrymjestprowadzonyrodzinnydomdziecka,orazrodkifinansowezwizanezezmiantegolokalumieszkalnegowbudynku wielorodzinnymlubdomujednorodzinnego;;

w. rcl

11.Dookreswpobytudzieckawpieczyzastpczej,oktrychmowawust.9i10,wliczasirwnieokres przebywaniategodziecka,poosigniciupenoletnoci,wrodziniezastpczej,rodzinnymdomudzieckalubplacwceopiekuczo-wychowawczej,nazasadachokrelonychwart.37ust.2. 12.Wydatkinadziecko,oktrymmowawust.8pkt1,wwysokociproporcjonalnejdoliczbydnipobytu dzieckawrodziniezastpczejpenicejfunkcjpogotowiarodzinnegoalboplacwceopiekuczo-wychowawczej typuinterwencyjnego,ponosipowiat,oktrymmowawust.14,albopowiat,ktryotrzymujezwrotwydatkwna utrzymanie dziecka. 13.Wydatkinadziecko,oktrymmowawust.8pkt2,wrodziniezastpczejzawodowej,rodziniezastpczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka, placwce opiekuczo-wychowawczej, regionalnej placwce opiekuczo-terapeutycznejalbointerwencyjnymorodkupreadopcyjnymponosipowiatwaciwyzewzgldunamiejsce pozostawienia dziecka. 14.Wprzypadkugdyzapobytdzieckawrodziniezastpczej,rodzinnymdomudziecka,placwceopiekuczo-wychowawczej, regionalnej placwce opiekuczo-terapeutycznej albo interwencyjnym orodku preadopcyjnym wydatkiponiosagminaipowiat,kwoty,oktrychmowawart.92ust.10,dzielisi,uwzgldniajcwysoko poniesionych wydatkw. 15.Powiatwaciwyzewzgldunamiejsceosiedleniasiosobyusamodzielnianejponosiwydatkinafinansowanie pomocy, o ktrej mowa w art. 140 ust. 1 pkt 1 lit. c i pkt 2.;

.go

v.p l

DziennikUstaw 36)wart.193ust.1otrzymujebrzmienie:

Poz.579

1.Zapobytdzieckawpieczyzastpczejrodziceponoszmiesicznopatwwysokoci: 1) rzyznanychwiadczeorazdodatkw,oktrychmowawart.80ust.1iart.81wprzypadkuumieszczenia p dzieckawrodziniezastpczejspokrewnionej,rodziniezastpczejzawodowej,rodziniezastpczejniezawodowej lub rodzinnym domu dziecka; 2) rednichmiesicznychwydatkwprzeznaczonychnautrzymaniedzieckawplacwceopiekuczo-wychowaw czej,regionalnejplacwceopiekuczo-terapeutycznejorazinterwencyjnymorodkupreadopcyjnymwprzypadku umieszczenia dziecka w placwce opiekuczo-wychowawczej, regionalnej placwce opiekuczo-terapeutycznejorazinterwencyjnymorodkupreadopcyjnym.; 37)wart.196ust.4otrzymujebrzmienie:

38)art.230otrzymujebrzmienie:

Art. 230. Liczba dzieci umieszczonych w placwkach opiekuczo-wychowawczych, o ktrych mowa wart.229ust.13i7,poupywieokresu,oktrymmowawart.229ust.8,nieduejjednaknidodnia1stycznia 2021r.,niemoebywyszani30.; 39)poart.232dodajesiart.232ai232bwbrzmieniu:

Art.232a.Dodnia31grudnia2014r.pootrzymaniuwniosku,oktrymmowawart.11ust.3,kierownik orodkapomocyspoecznejmoe: 1)przydzielirodzinieasystentarodziny;

40)art.233otrzymujebrzmienie:

ww
41)art.238otrzymujebrzmienie:

w. rcl

2) ystpidojednostkiorganizacyjnejgminy,ktraorganizujepraczrodzinoprzydzielenierodzinieasystenta w rodziny; 3) ystpidopodmiotu,ktremugminazleciarealizacjpracyzrodzinnapodstawieart.190,oprzydzielenie w rodzinie asystenta rodziny. Art.232b.1.Dodnia31grudnia2014r.nawniosekrodzinyzastpczejzawodowej,wktrejprzebywawicej ni3dziecistarosta: 1)zatrudniaosobdopomocyprzysprawowaniuopiekinaddziemiiprzypracachgospodarskichalbo 2) rzyznajerodkifinansowe,oktrychmowawart.83ust.2,jeelizasadnoprzyznaniatychrodkwzostanie p potwierdzonawopiniiorganizatorarodzinnejpieczyzastpczej. 2.wiadczenia,oktrychmowawust.1,starosta,nawniosekrodziny,moeprzyznacznie. 3.Doosoby,oktrejmowawust.1pkt1,przepisyart.64ust.36stosujesiodpowiednio.;

Art.233.1.Dodnia31grudnia2014r.rodzinyzastpczeirodzinnedomydzieckanieposiadajceconajmniej 2-letniegodowiadczeniajakorodzinazastpczalubrodzinnydomdziecka,obejmujesi,naichwniosek,opiek koordynatorarodzinnejpieczyzastpczej. 2.Dodnia31grudnia2014r.rodzinyzastpczeirodzinnedomydzieckaposiadajceconajmniej2-letniedowiadczeniejakorodzinazastpczalubrodzinnydomdziecka,mogzostaobjte,naichwniosek,opiekkoordynatorarodzinnejpieczyzastpczej.Przepisart.77ust.1astosujesiodpowiednio.;

Art.238.1.Wprzypadkugdydzieckozostaoumieszczonewpieczyzastpczejprzeddniemwejciawycie niniejszejustawyprzepiswart.176pkt5orazart.191ust.911i14niestosujesi. 2.Wprzypadkugdydzieckozostaoumieszczonewpieczyzastpczejprzeddniemwejciawycieniniejszej ustawy do ustalania waciwoci powiatu zobowizanego do finansowania pobytu dziecka w pieczy zastpczej stosujesiprzepisydotychczasowe.;

.go

4.Ogoszenie,oktrymmowawust.3,stanowipodstawdoustaleniaodpatnocizapobytdzieckawplacwceopiekuczo-wychowawczej,regionalnejplacwceopiekuczo-terapeutycznejorazinterwencyjnymorodku preadopcyjnymodnastpnegomiesicaprzypadajcegopomiesicu,wktrymzostaoopublikowane.Przepisy art.60ust.35ustawyzdnia12marca2004r.opomocyspoecznejstosujesiodpowiednio.;

v.p l

DziennikUstaw 42)wart.240dodajesiust.3wbrzmieniu:

Poz.579

43)wart.247poust.1dodajesiust.1awbrzmieniu:

1a.Program,oktrymmowawust.1,ministerwaciwydosprawrodzinyopracowuje,realizujeifinansuje wewsppracyzwojewod.. Art. 2. W ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, z pn. zm.2)) wart.109: 1)w2pkt1otrzymujebrzmienie:

2)4otrzymujebrzmienie:

4.Wprzypadku,oktrymmowaw2pkt5,atakewraziezastosowaniainnychrodkwokrelonych wprzepisachowspieraniurodzinyisystemiepieczyzastpczej,sdopiekuczyzawiadamiaowydaniuorzeczenia waciwjednostkorganizacyjnwspieraniarodzinyisystemupieczyzastpczej,ktraudzielarodziniemaoletniegoodpowiedniejpomocyiskadasdowiopiekuczemu,wterminachokrelonychprzeztensd,sprawozdania dotyczcesytuacjirodzinyiudzielanejpomocy,wtymprowadzonejpracyzrodzin,atakewsppracujezkuratoremsdowym.. Art. 3. Wustawiezdnia26padziernika1982r.opostpowaniuwsprawachnieletnich(Dz.U.z2010r.Nr33,poz.178 orazz2011r.Nr112,poz.654,Nr149,poz.887iNr191,poz.1134)wart.6pkt11otrzymujebrzmienie:

Art. 4. Wustawiezdnia12marca2004r.opomocyspoecznej(Dz.U.z2009r.Nr175,poz.1362,zpn.zm.3)) wprowadzasinastpujcezmiany: 1)wart.11ust.2otrzymujebrzmienie: 2.Brakwspdziaaniaosobylubrodzinyzpracownikiemsocjalnymlubasystentemrodziny,oktrymmowa wprzepisachowspieraniurodzinyisystemiepieczyzastpczej,wrozwizywaniutrudnejsytuacjiyciowej,odmowazawarciakontraktusocjalnego,niedotrzymywaniejegopostanowie,nieuzasadnionaodmowapodjciazatrudnienia,innejpracyzarobkowejprzezosobbezrobotnlubnieuzasadnionaodmowapodjcialubprzerwanieszkolenia,stau,przygotowaniazawodowegowmiejscupracy,wykonywaniapracinterwencyjnych,robtpublicznych lubpracspoecznieuytecznych,oktrychmowawprzepisachopromocjizatrudnieniaiinstytucjachrynkupracy, lub nieuzasadniona odmowa podjcia leczenia odwykowego w zakadzie lecznictwa odwykowego przez osob uzalenionmogstanowipodstawdoodmowyprzyznaniawiadczenia,uchyleniadecyzjioprzyznaniuwiadczenialubwstrzymaniawiadczepieninychzpomocyspoecznej.; 4) rowadzenierejestrudomwpomocyspoecznej,placwekzapewniajcychcaodobowopiekosobomniep penosprawnym,przewleklechorymlubosobomwpodeszymwieku,wtymprowadzonychnapodstawieprzepiswodziaalnocigospodarczej,placwekzapewniajcychmiejscanoclegoweorazjednostekspecjalistycznegoporadnictwa;;

ww
2)

2)wart.22pkt4otrzymujebrzmienie:

mianywymienionejustawyzostayogoszonewDz.U.z1975r.Nr45,poz.234,z1986r.Nr36,poz.180,z1990r.Nr34,poz.198, Z z1995r.Nr83,poz.417,z1998r.Nr117,poz.757,z1999r.Nr52,poz.532,z2000r.Nr122,poz.1322,z2001r.Nr128,poz.1403, z2003r.Nr83,poz.772iNr130,poz.1188,z2004r.Nr162,poz.1691,z2007r.Nr121,poz.831,Nr134,poz.947iNr192, poz.1378,z2008r.Nr220,poz.1431,z2010r.Nr125,poz.842orazz2011r.Nr75,poz.398iNr149,poz.887. 3) mianytekstujednolitegowymienionejustawyzostayogoszonewDz.U.z2009r.Nr202,poz.1551,Nr219,poz.1706iNr221, Z poz.1738,z2010r.Nr28,poz.146,Nr40,poz.229,Nr81,poz.527,Nr125,poz.842iNr217,poz.1427orazz2011r.Nr81, poz.440,Nr106,poz.622iNr149,poz.887.

w. rcl

11) astosowainnerodkizastrzeonewniniejszejustawiedowaciwocisdurodzinnego,jakrwniezastoz sowarodkiprzewidzianewKodeksierodzinnymiopiekuczym,zwyczeniemumieszczeniawrodzinie zastpczejspokrewnionej,rodziniezastpczejniezawodowej,rodzinnymdomudziecka,placwcewsparcia dziennego,placwceopiekuczo-wychowawczejiregionalnejplacwceopiekuczo-terapeutycznej..

.go

1) obowizarodzicworazmaoletniegodookrelonegopostpowania,wszczeglnocidopracyzasystentem z rodziny,realizowaniainnychformpracyzrodzin,skierowamaoletniegodoplacwkiwsparciadziennego, okrelonychwprzepisachowspieraniurodzinyisystemiepieczyzastpczejlubskierowarodzicwdoplacwkialbospecjalistyzajmujcychsiterapirodzinn,poradnictwemlubwiadczcychrodzinieinnstosownpomoczjednoczesnymwskazaniemsposobukontroliwykonaniawydanychzarzdze,;

v.p l

3.Osoby,ktrymnapodstawiedotychczasowychprzepiswodmwionoprawadopomocynakontynuowanie naukizpowodunieprzebywanianaterytoriumRzeczypospolitejPolskiejalboniespenieniakryteriumdochodowego,nabywajprawodotejpomocy,jeelispeniajwarunkiokrelonewniniejszejustawie.;

DziennikUstaw 3)uchylasiart.25a; 4)wart.90aust.1otrzymujebrzmienie:

Poz.579

1.Radapowiatumoe,wdrodzeuchway,podwyszywysokokwotpomocypieninejnakontynuowanie naukiiusamodzielnienieorazwartopomocynazagospodarowanie.; 5)uchylasiart.154.

Art. 5. Dotychczasoweprzepisywykonawczewydanenapodstawieart.187ust.6ustawy,oktrejmowawart.1,zachowujmocdoczasuwejciawycienowychprzepiswwykonawczychwydanychnapodstawieart.187ust.6ustawy, oktrejmowawart.1,wbrzmieniunadanymniniejszustaw,nieduejjednakniprzezokres6miesicyoddniawejcia wycieniniejszejustawy.

Art. 6. Przepisyart.186pkt7,art.191,art.230,art.238iart.247ust.1austawy,oktrejmowawart.1wbrzmieniu nadanymniniejszustawstosujesioddnia1stycznia2012r.

1)art.1pkt31,34,38,41i43orazart.6,ktrewchodzwyciezdniemogoszenia;

2) rt.1pkt1wzakresieart.11ust.4,pkt9lit.b,pkt16lit.aipkt18lit.c,ktrewchodzwyciezdniem1stycznia a 2015 r. PrezydentRzeczypospolitejPolskiej:B. Komorowski

ww

w. rcl

.go

Art. 7.Ustawawchodziwyciepoupywie14dnioddniaogoszenia,zwyjtkiem:

v.p l