You are on page 1of 2

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 24 maja 2012 r. Poz. 581

Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.05.24 15:45:38 +02'00'

ROZPORZDZENIE PREZESA RADY MINISTRW z dnia 23 maja 2012 r.

w sprawie przedterminowych wyborw wjta gminy Lewin Kodzki w wojewdztwie dolnolskim Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzajce ustaw Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889) oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezporednim wyborze wjta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191) w zwizku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 172) zarzdza si, co nastpuje: 1. Zarzdza si przeprowadzenie przedterminowych wyborw wjta gminy Lewin Kodzki w wojewdztwie dolnolskim. 2. Dat przedterminowych wyborw wyznacza si na niedziel 22 lipca 2012 r. 3. Dni, w ktrych upywaj terminy wykonania czynnoci wyborczych, okrela kalendarz wyborczy, stanowicy zacznik do rozporzdzenia. 4. Rozporzdzenie wchodzi w ycie z dniem nastpujcym po dniu ogoszenia. Prezes Rady Ministrw: D. Tusk

ww

w. rcl

.go

v.p l

Dziennik Ustaw

Poz. 581
Zacznik do rozporzdzenia Prezesa Rady Ministrw z dnia 23 maja 2012 r. (poz. 581)

KALENDARZ WYBORCZY Lp. 1 1 Termin wykonania czynnoci wyborczej 2 w dniu wejcia w ycie rozporzdzenia

podanie do publicznej wiadomoci, w formie obwieszczenia Wojewody, rozporzdzenia Prezesa Rady Ministrw w sprawie przedterminowych wyborw wjta gminy Lewin Kodzki podanie do publicznej wiadomoci, w formie obwieszczenia, informacji o siedzibie gminnej komisji wyborczej, zawiadomienie Komisarza Wyborczego o utworzeniu komitetw wyborczych zgaszanie kandydatw do skadu gminnej komisji wyborczej powoanie przez Komisarza Wyborczego gminnej komisji wyborczej zgaszanie gminnej komisji wyborczej do zarejestrowania kandydatw na wjta

do 6 czerwca 2012 r.

3 4 5 6

do 12 czerwca 2012 r. do 14 czerwca 2012 r.

do 27 czerwca 2012 r. (do godz. 2400) do 2 lipca 2012 r.

8 9

ww
10 11 12 13 do 17 lipca 2012 r. 21 lipca 2012 r.

w. rcl
do 9 lipca 2012 r. od 9 lipca 2012 r. do 12 lipca 2012 r. 20 lipca 2012 r. o godz. 2400 22 lipca 2012 r. godz. 8002200 przeprowadzenie gosowania

.go
zakoczenie kampanii wyborczej

zgaszanie kandydatw do skadu obwodowych komisji wyborczych, podanie do publicznej wiadomoci, w formie obwieszczenia, informacji o: a) numerach i granicach obwodw gosowania, b) wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, skadanie przez penomocnikw komitetw wyborczych wnioskw o przydzia nieodpatnego czasu antenowego w programach telewizji publicznej i publicznego radia podanie do publicznej wiadomoci, w drodze rozplakatowania, obwieszczenia gminnej komisji wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na wjta, na ktrym umieszczone s, w kolejnoci alfabetycznej nazwisk: nazwiska, imiona, wiek, wyksztacenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zgaszajcego kandydata oraz nazwa partii politycznej, do ktrej naley kandydat, oraz tre owiadcze lustracyjnych stwierdzajcych fakt pracy lub suby w organach bezpieczestwa pastwa lub wsppracy z nimi, sporzdzenie spisu wyborcw, powoanie obwodowych komisji wyborczych nieodpatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach telewizji publicznej i publicznego radia skadanie wnioskw o sporzdzenie aktu penomocnictwa do gosowania skadanie wnioskw przez wyborcw niepenosprawnych o dopisanie ich do spisu w wybranym obwodzie gosowania na obszarze gminy

przekazanie przewodniczcym obwodowych komisji wyborczych spisw wyborcw

v.p l
Tre czynnoci wyborczej 3