You are on page 1of 2

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 24 maja 2012 r. Poz. 583

Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.05.24 15:55:15 +02'00'

ROZPORZDZENIE

MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 maja 2012 r.

zmieniajce rozporzdzenie w sprawie rodzajw i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z2012r.poz.159)zarzdzasi,conastpuje: 1.WrozporzdzeniuMinistraZdrowiazdnia21grudnia2010r.wsprawierodzajwizakresudokumentacjimedycznejorazsposobujejprzetwarzania(Dz.U.Nr252,poz.1697)wprowadzasinastpujcezmiany: 1)w7dodajesiust.3wbrzmieniu: 3.Wdokumentacji,oktrejmowaw71a,dopuszczasiodstpienieodwpisywanianumerustatystycznego rozpoznaniachoroby,problemuzdrowotnegoluburazu,oktrymmowawust.1.; Rozdzia5a

2)porozdziale5dodajesirozdzia5awbrzmieniu:

ww
1)

inisterZdrowiakierujedziaemadministracjirzdowejzdrowie,napodstawie1ust.2rozporzdzeniaPrezesaRadyMinistrw M zdnia18listopada2011r.wsprawieszczegowegozakresudziaaniaMinistraZdrowia(Dz.U.Nr248,poz.1495iNr284,poz.1672).

w. rcl
1)numerkolejnywpisu; 2)datwystawieniarecepty; 4)rozpoznaniechoroby,problemuzdrowotnegoluburazu;

Dokumentacjaprowadzonaprzezlekarzawystawiajcegoreceptydlasiebiealbodlamaonka,zstpnych lubwstpnychwliniiprostejorazrodzestwa

71a.1.Lekarzwystawiajcyreceptydlasiebiealbodlamaonka,zstpnychlubwstpnychwliniiprostej orazrodzestwaprowadzidokumentacjzbiorczwewntrznwformiewykazu. 2. Wykaz moe by prowadzony dla wszystkich osb, o ktrych mowa w ust. 1, albo odrbnie dla kadej z nich. 3.Wykaz,opatrzonyimienieminazwiskiemlekarza,oktrymmowawust.1,zawiera:

3)miinazwiskopacjenta,awprzypadkugdydanetenieswystarczajcedoustaleniajegotosamoci,take i daturodzenialubnumerPESELpacjenta; 5) idzynarodowlubwasnnazwleku,rodkaspoywczegospecjalnegoprzeznaczeniaywieniowegoalbo m rodzajowlubhandlownazwwyrobumedycznego; 6) osta,wjakiejlek,rodekspoywczyspecjalnegoprzeznaczeniaywieniowegolubwyrbmedycznymaby p wydany,jeeliwystpujewobrociewwicejnijednejpostaci; 7) awk leku lub rodka spoywczego specjalnego przeznaczenia ywieniowego, jeeli wystpuje w obrocie d wwicejnijednejdawce;

.go

v.p l

DziennikUstaw

Poz.583

8)loleku,rodkaspoywczegospecjalnegoprzeznaczeniaywieniowego,wyrobumedycznego,awprzypadku i lekurecepturowegonazwiilosurowcwfarmaceutycznych,ktremajbyuytedojegosporzdzenia; 9) posbdawkowaniawprzypadkuprzepisania: s a)locileku,rodkaspoywczegospecjalnegoprzeznaczeniaywieniowego,wyrobumedycznego,niezbdnej i pacjentowi do maksymalnie 90-dniowego stosowania wyliczonego na podstawie okrelonego na recepcie sposobu dawkowania, b)ekugotowegodopuszczonegodoobrotunaterytoriumRzeczypospolitejPolskiej,ktryzawierawswoim l skadzierodekodurzajcylubsubstancjpsychotropow, c)ekurecepturowegozawierajcegowswoimskadzierodekodurzajcylubsubstancjpsychotropow. l

4.Wprzypadkuprowadzeniawykazuodrbniedlakadejzosb,oktrychmowawust.1,gdydane,oktrych mowawust.3pkt39,nieulegyzmianie,kolejnewpisywtymzakresiemonazastpiadnotacjokontynuacji leczenia..

ww

w. rcl

.go

2.Rozporzdzeniewchodziwyciepoupywie14dnioddniaogoszenia.

v.p l
MinisterZdrowia:B.A. Arukowicz