2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΩ

Οδυσσέας Ελύτης
ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΤΡΙΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2012-05-22
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΛΓΕΒΡΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΜΑ 1ο
Α) Στην περίπτωση που η εξίσωση αx2+βx+γ=0, με α≠0, έχει πραγματικές ρίζες τις x1, x2, να
αποδείξετε ότι ισχύει: x1 . x2= .

(Μονάδες 12)

Β) Να δώσετε τον ορισμό της √ , με α>0, ν θετικός ακέραιος.

(Μονάδες 5)

Γ) Σε κάθε ένα από τους αριθμούς της πρώτης στήλης να αντιστοιχίσετε ένα γράμμα από τη
δεύτερη στήλη.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΥ
1. Α Β
2. Α Β
3. Α-Β
4. Α΄

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ
Α. Το ενδεχόμενο Α δεν πραγματοποιείται
Β. Πραγματοποιείται μόνο το ενδεχόμενο Α.
Γ. Πραγματοποιείται ένα τουλάχιστο από τα Α , Β.
Δ. Πραγματοποιούνται ταυτόχρονα τα Α και Β.
(Μονάδες 8)

ΘΕΜΑ 2ο
Σε μια αριθμητική πρόοδο ο 3ος όρος είναι 2, ενώ ο 7ος όρος είναι -10.
Α) Να αποδείξετε ότι ω=-3 και α1=8.

(Μονάδες 10)

Β) Να υπολογίσετε τoν 20ο όρο της προόδου.

(Μονάδες 8)

Γ) Να υπολογίσετε το άθροισμα:

(Μονάδες 7)

α1+α2+…+α100.

ΘΕΜΑ 3ο
(

Δίνεται η συνάρτηση f με f(x)=

)

.

Α) Να βρεθεί το πεδίο ορισμού της.

(Μονάδες 6)

Β) Να απλοποιηθεί ο τύπος της.

(Μονάδες 6)

Γ) Να βρεθούν τα σημεία που η γραφική παράσταση αυτής τέμνει τους άξονες x΄x και y΄y.
(Μονάδες 6)
Δ) Να λύσετε την εξίσωση |

|=|

|

(Μονάδες 7)

ΘΕΜΑ 4ο
Δίνεται η εξίσωση x2-[κ2+2κ+1+(λ-1)2]x-2=0 (1)
Α) Να δείξετε ότι για κάθε κ,λ

η σχέση (1) έχει ρίζες πραγματικές και άνισες.

Β) Αν η σχέση (1) έχει ρίζες αντίθετες να βρείτε τα κ και λ.
Γ) Αν κ=-1 , λ=1 και x1 η θετική ρίζα της (1) όταν έχει ρίζες αντίθετες, τότε:
1. Να δείξετε ότι √

=√

2. Να λύσετε την ανίσωση 2|

|<

+|

|

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
Ο Διευθυντής

Οι Εισηγητές

Γεώργιος Χλαπάνης

Ιωάννου, Κωστόπουλος,
Πισιμίση Χατζηχρήστος

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful