UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR CLUJ NAPOCA

Proiect seminar Introducere în metodologia cercetării științifice

Coordonator ştiinţific

Prof.univ.dr. Lumperdean Ioan

Student Manole Cristina Alexandra FB, grupa 4

2012

o serie de principii și reguli de desfășurare a investigațiilor. prin metodologie se înțelege ansamblul unor metode folosite în cercetarea științifică sau. definirea adecvată a domeniului studiat. principii şi instrumente precum şi know-how-ul aferent angajate în procesul cunoaşterii ştiinţifice. cele ştiinţifice nu se consumă. Ce este știința? Numele provine din latină (scientia) și înseamnă cunoaștere. construirea de sisteme teoretice şi confruntarea acestora cu experienţa. procedee. 2. produce un învăţământ ştiinţific. știința efectuării cercetării. de etape și faze. Ce este creația științifică? Creaţia ştiinţifică reprezintă produsul unei cercetări ştiinţifice (ex: lucrarea de licență finalizată. În plus cercetarea ştiinţifica se auto-produce. Știința se poate referi la investigarea sau studiul naturii prin observație și raționament sau la suma tuturor cunoștințelor acumulate în urma acestei cercetări. rezultatul final al cercetării etc). şi prin toate acestea ea conduce la superioritate socială. De asemenea.  totalitatea tehnicilor de a observa şi de a acumula cunoştinţe necesare întocmirii şi prezentării unei lucrări ştiinţifice.1. pur si simplu. intrumentarul de lucru pentru culegerea și interpretarea datelor. mecanismele prin care ele exercită aceste forțe și sursele acelor forțe în sensul structuriilor interne ale acestor fenomene și entități. 3. Știința încearcă să identifice fenomene și entități. nu se pierd). se multiplică din ea însăşi (spre deosebire de valorile materiale. deşi aceasta nu este singura ei funcţie socială. tehnici. Ce este cercetarea științifică? Cercetarea științifică este un proces sistematic de colectare şi analiză a informaţiei (rezultatelor) realizat cu scopul îmbunătăţirii înţelegerii noastre asupra unui aspect. 2 . de metode. rezultatul acestora fiind cunoscut ca teoreme. În matematică cercetările sunt obținute din derivații logice care presupun mai degrabă sisteme axiomatice decât o combinație între observație și raționament. 4. știința îi ajută pe oameni să afle mai multe despre viețile lor și contribuie la dezvoltarea societății. face educaţie şi instrucţie. Scopul fundamental al metodologiei este acela de a ne ajuta sa înțelegem nu atât produsele științei. cât procesul de cunoaștere însuși. cercetarea științifică reprezintă formularea şi testarea sistematică a unor enunţuri şi sisteme de enunţuri. De asemenea. tehnici și instrumente de investigare și cunoaștere științifică a fenomenelor economice. forțele care le cauzează. Metodologia cercetării științifice cuprinde. formularea de ipoteze. Ce este metodologia cercetării științifice? În sens larg. deopotrivă. prin observaţie şi experiment. reguli. Metodologia cercetării ştiinţifice reprezintă:  sistemul de metode. De asemenea cercetarea ştiinţifică este motorul dezvoltării socio-economice în statele puternic industrializate şi în majoritatea ţărilor în curs de dezvoltare. Cercetarea ştiinţifică constituie sursa economiei. Metodologia cercetării științifice economice poate fi definită ca un ansamblu de principii.

o sursă de cunoaștere. Dintre abaterile morale de la normele etice cercetării științifice. gând. are o desfăşurare multifazică şi multidimensională. Ce este etica științifică? Cercetătorul științific care efectuează o cercetare trebuie să răspundă pentru rezultatul acesteia. Gândirea ştiinţifică se diferenţiază de gândirea empirică prin faptul că: operează cu abstractizări şi generalizări. fiind o necesitate a cercetătorilor. acumulare a cunoașterii. 9. 8. Ce este istoria științei? Istoria științei este reprezentată de apariția și evoluția istorică a științelor și a cercetării acesteia. care se ocupă cu istoria științei. Obiectivul istoriei științei este de a cerceta apariția și evoluția istorică a științelor și a disciplinelor lor respective. respectarea principiilor. la modul general. 10. presupune căutare creativă şi flexibilitate. Ce este comunicarea știinfică? Comunicarea științifică reprezintă transmiterea cunoștințelor științifice. face posibil transferul de strategii şi cunoştinţe. Ce este conștiința științifică? Conștiința este facultatea de înţelegere a tuturor fenomenelor externe şi interne care relaţioneazã cu noi.5. reprezintă totalitatea normelor de conduită morală. Comunicarea științifică este un rezultat parțial sau final al unui studiu științific individual sau în grup. presupune demersuri strict organizate şi se bazează pe investiţii profunde. etica cercetării științifice are rolul de a preciza principiile și procedurile astfel încât cercetarea științifică să fie corectă și să se elimine încălcarea normelor morale de către cercetător. metodele cercetării istorice. comunicarea unor rezultate incorecte/false. asumarea responsabilităților. utilizează analiza structurală şi cercetarea sistemică. Astfel. Oamenii de știință. informare. presupune capacitatea de a elabora ipoteze şi proiecte. care permit căutarea creatoare a noului. legi și concepte organizate într-un sistem logic care descriu și explică un domeniu al realității obiective sau al conștiinței sociale. Buna conduită în cercetarea științifică se referă la: respectarea legii. printre altele. Se prezintă scris pentru sesiuni de comunicare științifică. 7. Ea folosește în acest scop. meditare. etica științifică reprezintă normele de conduită pe care trebuie să le aibă în vedere cercetătorul în momentul efectuării cercetării sale. Ce este gândirea științifică? Gândirea științifică reprezintă facultatea superioară a creierului omenesc de a reflecta în mod abstract și generalizat realitatea obiectivă. plagiatul etc. Conștiința științifică este capacitatea psihologicã de înţelege sau a pricepe toate fenomenele externe şi interne inerente nouã înşine. cele mai frecvent întâlnite sunt: furtul de idei. concentrare a activității psihicului asupra unui lucru. Ce este teoria cercetării științifice? Teoria cercetării științifice este un ansamblu de ipoteze. avansează până la nivelul generalizărilor constructive. Ea se ocupa cu studiul evoluției societății omenești și a legităților ei de dezvoltare. Cum etica. deseori provin din disciplina pe care o analizează 3 . include aptitudini cognitive. cu caracter de informare sau de dezbatere științifică înaintea publicării. 6. a rezultatelor cercetării științifice între indivizi. unde se expune în 5-15 minute.

O caracteristică a cercetătorului este capacitatea de gândire profundă și de investigație. 13. Cercetătorul trebuie să posede o pregătire superioară în domeniul profesional și o cunoaștere profundă în domeniul cercetat. 12. fizica și astronomia Fizica Astronomia și astrofizica 3. cercetătorul științific poate fi reprezentat de persoana care ocupă funcția de cercetare în cadrul institutelor de cercetare științifică. istoria științei apare ca o parte istorică a respectivei discipline. precum și în direcții adiacente. Fundație) al instituțiilor de învățământ sau în particular. El trebuie să facă legătura între procese sau fenomene și formele de manifestare. dar mai ales în domeniul cercetat. Totodată. Matematica. Ce este omul de știință? Un om de știință este un expert în cel puțin un domeniu al științei. 11. Citește mult și permanent. El este un student toată viața. în domenii foarte complexe este indispensabil. Științele pământului Știința atmosferei Oceanografie 5. și anume: Științe medicale 1. care utilizează metoda științifică pentru a cerceta. De asemenea. ceea ce.istoric. oamenii de știință pot fi oameni ce cunosc bine mai multe domenii științifice. fiecare detaliindu-se apoi pe subramuri. Ce este cercetătorul științific? Cercetătorul științific este o persoană sau un colectiv cu pregătire superioară care desfășoară activități de cercetare în cadrul unui Forum Științific (Academie. Științe sociale și comportamentale Științe sociale Științe comportamentale 4 . putând să aducă mari contribuții omenirii. Chimie și materiale Chimie Știința materialelor Pământ 4. fiind în permanent conectat și informat cu privire la realizările științei în general. Institut. Științele mediului Inginerie 6. Puteți face o tipologie sau o clasificare a științelor? Științele se împart în șapte categorii. În acest caz. Științele vieții Biologie Agricultură și științe alimentare Matematica 2. Inginerie și științe aplicative Știința calculatoarelor Știința sistemelor Știința informației 7.

Proprietatea intelectuală este împărțită în două categorii principale: a). care include lucrări literare și artistice precum romane. Științele economice funcționale Contabilitatea Relații economice internaționale Finanțele și creditul Economia industriei Economia agriculturii 3. opere literare și artistice. desene și modele industriale etc. fotografii etc. 16. nume.Științele economice fundamentale Macroeconomia Microeconomia Statistica 2. 5 . siteuri web. drepturile apărute ca urmare a emisiei programelor de radio și televiziune. care include brevetele de invenție. b) Cunoașterea metodologiei de cercetare științifică. piese de teatru. simboluri. jocuri. e) Redactarea și susținerea publică a rezultatului cercetării. picturi. publicarea lucrării de cercetare. d) Cercetarea propriu-zisă. cercetarea științei economice are ca obiect principal prezentarea. cu două subetape importante: formularea ipotezei (momentul creator) și verificarea ipotezei și a concluziilor științifice (momentul critic-valorizator). Destinatarul proprietății intelectuale poate controla și trebuie răsplătit pentru uzul acesteia. Dreptul de autor (Copyright). Ce cunoașteți despre proprietatea intelectuală și dreptul de autor? Proprietarea intelectuală se referă la creațiile minții: invenții (brevete). Etapele unei cercetări în știința economică presupun : a) Stabilirea ariei tematice. sculpturi. Care sunt etapele unei cercetări științifice? În științele economice. Puteți face o tipologie sau o clasificare a științelor economice? Științele economice se clasifică astfel: Economia politică 1.14. alegerea temei de cercetare. explicarea și înțelegerea faptelor. Științele economice de frontieră Econometria Cibernetica economică 15. c) Documentarea. predicțiile lor viitoare. mărci și indicații geografice. Proprietatea industrială. Științele economice istorice Doctrinele economice Istoria economiei naționale și mondiale Geografia economică 5. Drepturile conexe includ drepturile artiștilor apărute ca urmare a interpretării. Științele economice concrete Economia învățământului Economia comerțului Economia transportului 4. b). imagini. precum și efectele. design utilizate în activități comerciale. opere muzicale. filme. poeme. proceselor și fenomenelor economice care s-au desfășurat și se desfășoară în societate.

biblioteca facultății care permite accesul la bazele de date online de documentare și informare științifică. Cercetarea ştiinţifică studenţească se materializează şi în lucrări valoroase de licenţă şi disertaţie.revista este bianuală. UBB Cluj-Napoca este realizată de către studenți prin: . studii și articole publicate în ediții de prestigiu. Cercetarea științifică a cadrelor didactice. UBB Cluj-Napoca. activitatatea de cercetare științifică studențească se concretizează în rezultatele deosebite obținute la Olimpiadele studenților economiști. Ce reviste cu tematică economică cunoașteți?          Reviste cu tematică economică cunoscute sunt: ”Tribuna economică” ”Amfiteatrul Economic” – revista Academiei de Studii Economice București ”Ziarul financiar” ”Economistul” ”Săptămâna financiară” ”Business Magazin” ”Capital” ”Oeconomica” – fondată în 1992 de către Societatea Română de Economie ”Studia Oeconomica” – revista editată de FSEGA. reviste cunoscute ISI (Information Sciences Institute).participarea studenților la Școli de Vară. masteranzilor și doctoranzilor din facultate este consonantă cu programele specifice din Universitatea Babes Bolyai. Revistele Studia Universitas Babes Bolyai. 19. Ce reviste cu tematică economică cunoașteți că publică facultatea noastră? Reviste cu tematică economică publicate de Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj-Napoca:  Revista de Studii și Cercetări Economice Virgil Madgearu – a fost publicată prima dată în 2008. Cercetarea științifică studențească din cadrul Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor.17. sesiuni de comunicări științifice.organizarea și participarea la manifestări științifice interne: conferințe. . Ce știți despre cercetarea științifică din facultatea noastră? În cadrul FSEGA își desfășoară activitatea o serie de institute și centre de cercetare științifică: Institutul de Economie Europeană.participarea acestora la cercuri științifice studențești.  Revista ”Studia Oeconomica” 20. Centrul de cercetări în informatica economică. La acestea se adaugă programe științifice europene și internaționale. Ce știți despre cercetarea științifică studențească din facultatea noastră?. 6 . De asemenea. Activitatea de informare și documentare științifică este asigurată de bibliotecile catedrelor. simpozioane. 18. . seria Studia Oeconomica și revista Lingua asigură vizibilitatea cercetării științifice și cuantificarea eforturilor în sistemul academic. fiind una dintre revistele de profil existente în cadrul FSEGA. Institutul de Economie Globală. Producția științifică se concretizează în cărți. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful