Türkiye Çevre Literatürü

Türkiye çevre literatürü adı altında 19732012 yılları arasında yayınlanmıĢ çeĢitli makale,kitap,rapor,derleme ve notu aĢağıda bulabilirseniz. Listelenen eserler ağırlıkla çevre politikası ve iktisadı ile çevre hareketleri üzerinedir. 20 Nisan 2012 itibariyle 389 adet yayın bulunmaktadır. Yeni ve eski kaynaklara ulaĢtıkça bu listeyi güncelleyeceğim. GörüĢ, eleĢtiri veya eklenmesini istediğiniz yayınları iletmek için yesilgundem@gmail.comadresinden iletiĢime geçebilirsiniz.

1973-2012

Çocuğumla doğadayız (2012) Nuran Kansu, Elma Yayınevi Ġklim DeğiĢikliği ve Ormancılık (2012) Doğa Koruma Merkezi Yayını Merdivenden korkan köpek (2012) Tamer Dodurka, Remzi Kitabevi Organik Tarım Ekonomisi (2012) Erkan Rehber, Ekin Basım Yayın YaĢam DönüĢümdür (2012) Victor Ananias, Doğan Kitap Türkiye'nin Ekolojik Ayak Ġzi Raporu (2012) WWF Türkiye Çöp Ekonomisi ya da Atık Dedikleri (2012) Ġsmail Kılınç, Epos Yayınları Veetasyon Ekolojisi ve AraĢtırma Metodları (2011) Yıldırım Akman& Osman Ketenoğlu&Fatma Kurt, Palme Yayınevi Gold Mining and Environmental Movement: The Case of Bergama, Turkey: Bergama Gold Mining and Environmental Movement in Turkey (2011) Nahide Konak, Lambert Ekolojik YaĢam Rehberi (2011) Selen Özarslan Aktar, Yeni Ġnsan Yayınevi. Yeni bir su politikasına doğru, Türkiye‟de su yönetimi, alternatifler ve öneriler (2011) Akgün Ġlhan, Sosyal DeğiĢim Derneği. Ekolojik Toplum (2011) Fetih Süvari, Aram Yayınları BaĢak'ın Çevre Günlüğü (2011) Gülsüm Cengiz, Say Yayınları Ekososyalist Proje: ĠnĢa ve Birlik (2011) Stefo Benlisoy, Sosyalist Demokrasi için Yeniyol, Güz 2011. Okulöncesi Dönemde Çevre Eğitimi -Sürdürülebilir GeliĢim Ġçin (2011) Hülya Gülay – Alev Önder, Nobel Yayıncılık Türkiye Ġklim Atlası (2011) Ġbrahim Atalay, ĠnkılâpYayınevi Dinler ve Çevre (2011) YaĢar Fersahoğlu, Çamlıca Yayınları

Yıl 2010. S. Özel Çevre Koruma Kurumu BaĢkanlığ ve UNDP Çevreleme. 91. GüneĢ. USAK Yayını . S. s. Laskowski'den Tercüme) (2010) Ahmet M. 2011. XV. H. ġ. GüneĢ. Sayfa 43 Kentte. 33-66 *Çevre Hukukunun DemokratikleĢmesi (Silke R. Begüm Özkaynak. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi.Dolezal. Ergün.Tükiye için bir seçenek mi ? (2010) S. MülksüzleĢtirme (2011) Ekoloji Kollektifi. 2. GüneĢ. 2. s. ( Wolfgang Kahl'dan Tercüme) (2010) Ahmet M. Yapı Kredi Yayınları Dünya Mirası SözleĢmesi'ne Kısa Bir BakıĢ (2011) Ahmet M. On Ġki Levha Yayıncılık Temel Çevre Mevzuatı (2011) Sevim Budak ve Ahmet M. 3. C. GüneĢ . Sayı 40 *Görünmez Elin Ekolojisi. s. Nota Bene Yayınları *Geleceğine Sahip Çık. Sosyalist Demokrasi için Yeni Yol. 353-374 Türkiye ve Avrupa Birliği‟nde enerji güvenliği. Heinrich Böll Stiftung Derneği Yayını. 203-236 *Ġklim DeğiĢikliği Çerçeve SözleĢmesi'nden Kyoto Protokolü'ne Küresel Isınmaya KarĢı Uluslararası Alandaki Hukuki GeliĢmeler (2010): Ahmet M. Ġstanbul Barosu Dergisi. Kaynak Yayınları Tabiatı ve BiyoçeĢitliliği Koruma Kanunu Tasarısı: YabancılaĢma. C. Hayy Kitap GDO: ÇağdaĢ Esaret (2010) Kenan Demirkol. Agibalov. Biyoenerji ve Enerji Ormancılığı (2010) Nedim Saraçoğlu.Denizlerimizin Sakinleri (2011) Bülent Gözcelioğlu Fotoğraflar: Tahsin Ceylan. KıĢ 2011. M. Sayı 4.YaĢamda. 2011. New York. R. Türkiye Barolar Birliği Dergisi.Aslan. s. S. Ankara Uluslararası Su Hakkı Sempozyumu Kitabı (2010) Sosyal DeğiĢim Derneği *Dereler ve Ġsyanlar (2010) Mahmut Hamsici. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi. Bülent Gözcelioğlu. GüneĢ. TMMOB Mimarlar Odası Ġstanbul Büyükkent ġubesi *Ekolojik paylaĢıma dayalı ihtilaflarda destek ve direniĢ söylemleri: Kazdağı örneği (2010) Duygu Avcı. GüneĢ. 409-432 *Globalization. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi.Schneider. Development and Environmental Policies in Turkey. GüneĢ. Biyogüvenlik ve GDO (2010) Ziraat Mühendisleri Odası ve Ekoloji Kolektifi Ortak Yayını. Harms. Toplum ve Bilim 119 *Lizbon AntlaĢması'ndan Sonra Avrupa Birliği'nin Enerji Politikası Alanındaki Yetkileri.Mimaride Ekolojik Perspektifler (2010) editör AyĢen Ciravoğlu. Ġmge Kitabevi. Nükleer enerji. Fikret Adaman & Murat Arsel (2010) in “Understanding the Process of Institutional Change in Turkey. Ankara Naylon AĢkı Öldürür (2011) Hamdi Temel. A Political Economy Approach. Dr. Nova *Kopenhag'dan Sonra Uluslararası Ġklim Koruma Hukuku (Volker Oschmann/ Anke Rostankowski'den Tercüme) (2010) Ahmet M.Pamir. sayı 6 Türkiye Açısından Dünyada Ġklim DeğiĢikliği (2011) Türkiye Bilimler Akademisi Raporları Sayı: 22 Prof. Hautala. Ankara. N. Fikret Adaman. 2010. S. Yeni Reform Matbaacılık. GüneĢ. 2010. On Ġki Levha Yayıncılık Yeni Anayasa TartıĢmaları Bağlamında Çevre (2011) Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. Türkiye Barolar Birliği Dergisi. *Küresel Ġklim DeğiĢimi.S. Küresel Isınma Kurultayı (2010) Ekonomi Gazetecileri Derneği Çevre Hukuku Açısından Stratejik Çevresel Değerlendirme (2010) Ahmet M. s. Avrupa Birliği Çevre Hukuku (2011) Ahmet M. Sayı 87. Ġlhan Tekeli (Yürütücü). 2010. 259 Avcı Babam ve Ben – Vurmak mı Korumak mı? (2011) Nergiz Yazgan. Efil *Çok Taraflı Çevre SözleĢmeleri (2010) Deniz Kızılsümer Özer. 2010.Çevre Üzerine Sessiz TartıĢmalar (2011) Yücel Çağlar.

(2009) O. Nobel Yayınları *Karbon: Fırsat mı Tehdit mi? (2010) Rıza Kadılar. "Reklamcılık: Bakmak ve Görmek. 39-61 *Çevre Bilinci: Yasal Zorunluluktan Soyal Sorumluluğa (2010) Mevlüt Türk. 2008.* Almanya‟da Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulaması (2008) Ahmet M. Joost JONGERDEN. Sayı 1. S. Epsilon Yayınevi * Ġklim DeğiĢikliği Müzakereleri Kılavuzu (2009) Çevre ve Orman Bakanlığı * Umudu YeĢertenler: Ekoloji SöyleĢileri (2009) BarıĢ Doğru. 2010.) Ankara. & Kaplowitz. GüneĢ. Taskin International Journal of Science Education 31: 481–502. Yıl 1. 72-73 *Aarhus SözleĢmesi üzerine Bir Ġnceleme (2010) Ahmet M. s. BahçeĢehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi. Haspolat (Der. Ertepinar. LXVI.Bihter Yerli (Ed. Siyasal Kitabevi *Kapitalizmin Yüce Krizi (2010) Mehmet Ratip. S. (2010) Aykut Çoban DeğiĢen Ġzmir'i Anlamak.. Hugo S. S. Destek Yayınevi *Türkiye‟de Enerji Verimliliğim Durumu ve Yerel Yönetimlerin Rolü (2010) M. Ocak-ġubat 2010 * Doğa ve Çevre anlayıĢıyla Atatürk (2010) Ġlknur Güntürkün Kalıpçı.) Su Vakfı *Mülkiyet Hakkının Doğal ve Kentsel Çevreye Etkileri (Mogan ve Eymir Gölleri) (2010) Meltem Yılmaz. Cakiroglu. H. Annemarie KLASSE. M. GüneĢ. 29. Aralık 2010 *Ġklim DeğiĢikliği Çerçeve SözleĢmesi‟nden Kyoto Protokolü‟ne Küresel Isınmaya KarĢı Uluslararası Alandaki Hukuki GeliĢmeler (2010) Ahmet M. *Ankara'nın Su Sorunu ve Sorumluları (2009) Ankara Barosu Yayınları Assessing pre-service teachers‟ environmentl literacy in Turkey as a mean to develop teacher education program (2009). Tuncer. Tekkaya. Phoenix Yayınevi. Türkiye Ġklim DeğiĢikliği Kongresi Bildiri Kitabı (2010) Zekai ġen. E. 299-333 *II.260. s. C. von HOEVE. 2010. . 87.(2010) Emet Değirmencioğlu (Ed.. Erciyes Fakültesi ĠletiĢim Dergisi. 2010. Heinrich Böll Stiftung Derneği Tükiye Temsilciliği *Ekolojik Hukuk (2010) Ömer Aykul. G. 1. Ġstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası (ĠÜHFM). C.. de VOS. 561-599. 2010. Tülin Keskin & Halil Ünlü. Cilt3 sayı 3 * Ekolojik siyasetin çevres sorunlarının diler getirilmesine katkısı üzerine bir denem (2010) Fikret Çelik&Vasfiye Çelik. S. s. Ocak 2010.. S. 43-89 *Ağaçtan Ağaca Anadolu YeĢillemesi (2010) Yücel Çağlar. TB Yayıncılık 'Sürdürülebilir Kalkınma' TartıĢması Ekseninde Bergama Köylü DireniĢi'. International Journal of Educational Development. Bilim ve Gelecek Kitaplığı *Kadınlar Ekolojik DönüĢümde. D. GüneĢ. . J. XIV.) Yeni Ġnsan Yayınevi * Yasak Meyve:Cehennemden ÇıkıĢ (2010) Uygar Özesmi. Birikim. GüneĢ. 1. Kent ve Toplum. Yıldırım ve E. Esther C. Optimist Yayınları *Kent ve Çevre Davalarında Kamu Yararı Kavramı ve Uygulanmayan Mahkeme Kararları (2009) Ankara Barosu Yayınları Duyarlılığın Yeniden ġekillenmesi: YeĢil Reklamcılık" (2009) ġule Yüksel Öztürk. Seçkin Yayıncılık *Avrupa Birliği Yenilenebilir Enerji Yönergesi'ne (2009/28/EG) Kısa Bir BakıĢ (2010) Ahmet M. ..Ahmet Duran ġahin. Sungur. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. C. derleyen: Derya Tellan. Türkiye Barolar Birliği Dergisi. Toplum ve Kuram Sayı 1 * The environmental attitudes of Turkish senior high school students in the context of postmaterialism and the New Environmental Paradigm. 426436. Ütopya Yayınları Ankara Türkiye Kürdistanı‟nda Kontrgerilla stratejisi olarak çevre tahribatı (2009) Jacob von ETTEN. Factors That Affect The Qualities Of Environmental Journalists (2010) ġule Yüksel Öztürk.

(ed) Gençler Tartışıyor: Siyasete Katılım. Tülin Güler. s. s. Begüm Özkaynak. ODTÜ GeliĢtirme Vakfı *Dünyada Su ve Küresel Isınma Sorunu (2008) Mehmet Tomanbay. Energy Policy. C.Serra Hakyemez.*Türkiye‟de Yerel Yönetimlerin Çevreye Yönelik Politikaları: Konya Selçuklu Belediyesi SELKAP Örneği (2009) AyĢe Çoban & Selim Kılıç. Phoenix * Dünyanın durumu 2008 (2008) Tema Vakfı Yayınları *Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesi'ne göre Çevre ve Ġnsan (2008). *Biyolojik ÇeĢitliliğin Avrupa Birliği Hukuku Çerçevesinde Korunması (2009) Ahmet M. Bağlam Yayınları * Ustam EĢek. TÜSES yayınları Assessment of small hydropower (SHP) development in Turkey: Laws. International Journal of Middle East Studies. CO2 (2009) Gürkan Kumbaroğlu&Yıldız Arıkan.in Boyraz.34(151):30-43 *Farkındalık ve Fark Yaratmak. Güneş. 2 * Enerji Verimliliği Farkındalık BroĢürü (2008) Heinrich Böll Stiftung Derneği * Küresel Isınma ve Kyoto Protokolü (2008) Kollektif. GüneĢ. Issue 10. Algı Yayıncılık *Genetiği DeğiĢtirilmiĢ Organizmalar ve Çevre Hukuku -Uluslararası Düzenlemeler. Ġstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası (ĠÜHFM). S. GüneĢ. 58. Volume 37. Dostum Örümcek ArkadaĢ (2008) Ahmet Murat Aytekin. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı:22 *From Environmentalism to Transenvironmentalism: The Ethnography of an Urban Protest in Modern Istanbul (2009) Aimilia Voulvoli. C. s. Sorunlar ve Çözüm Önerileri. *Ekoloji-Çevrebilimi ve Çevre Sorunları.Environment and Planning C. Kemal Baris. TEMA Yayınları * YeĢil Yerel Yönetim (2008) Semih Eryıldız. 77-108 *Karbon Ayak Ġziniz – Karbon Kirliliğinizi DüĢürmek Ġçin Basit Yöntemler (2009) Mark Lynas/ Çeviren ve Uyarlayan NeĢet Kutluğ. Dünyada Su ve Küresel ısınma Sorunu (2008) Mehmet Tomanbay. 2009/2. regulations and EU policy perspective (2009) Serhat Kucukali.( 2008) Ahmet M. Turkey” (2009) Fikret Adaman. Açık toplum Vakfı *YaĢam Savunusu : Dünya Yalnız Bizim Değil Yazıları (2009) Yalçın Ergündoğan. ArkadaĢ Yayınları * Küresel ısınma ve Türkiye'nin GüneĢ Projeleri (2008) Çetin Göksu. Oxford: Peter Lang “The Political Ecology of a Ramsar Site Conservation Failure: The Case of Burdur Lake.Demet Lüküslü. (2009) Ahmet M. (2009) Galip Akın. Açık Radyo Kitapları *22 Adımda Doğa Eğitimi (2009) Nilgün Erentay&Mehmet Erdoğan. GüneĢ Türkiye Barolar Birliği Dergisi. Güncel Yayıncılık . Avrupa Birliği Hukuku Ve Türkiye‟deki Mevcut Durum-. 40: 541-543. Türkiye Barolar Birliği The European Union and Turkey: Who Defines Environmental Progress? (2008) Fikret Adaman & Murat Arsel. Türkiye'nin Salımları. 4. 2009. AnkaraÜniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (AÜHFD). S. Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2009. LXVI. Belge Yayınları *Yerel yönetimlerde AB çevreciliği (2009) Nuran Talu. Eğitim ve Bilim. 2008. 777824. TĠYDEM Yayıncılık * Gençlere göre çevre: Küresel ama satırarası bir sorun (2009) BarıĢ Gençer Baykan & G. Phoenix Yayınevi *Yok Ettiğimiz Ormanlarımız Kaybolan Fonksiyonel Değerler ve Zamanımızın Orman Ölümleri (2008) Necmettin Çepel. 2009. 35-85 *Alman Çevre Hukukunun Anayasal Çerçevesi. S. C. October 2009. 85. Nobel Yayın *Avrupa Birliği Çevresel Sorumluluk Yönergesi Üzerine Bir İnceleme. pp: 3872-3879 *Ekoloji Temelli Bir Çevre Eğitiminin Öğretmenlerin Çevre Eğitimine KarĢı GörüĢlerine Etkileri. (2009) Ahmet M.

Ferman *Sürdürülebilir Enerji ve Hidrojen (2007) Hülya Erdener. Politika. No: 19www.1 pp. Askeri Yüksek Ġdare Mahkemesi Dergisi.*Orman ve Biyolojik ÇeĢitlilik (2008) Doğa Koruma Merkezi * Ekoloji ve Yönetim. Current Sociology 56 (6) *Globalizations and the Transformation of Environmental Activism: Turkey since the 1980s (2008) Gabriel Ignatow. 433-47.gov. Yeni Ġnsan Yayınevi Küresel Isınma ve Batı'nın Yeni Yurt ArayıĢı (2007) YaĢar Onay.Demet Lüküslü. * Genç ve YeĢil Politika (2008) BarıĢ Gençer Baykan&G. Neden Kitap * Çevre Ekonomisi Politikası-Ekonomi. yıl kitabı (2008) Ufuk Batum. Yapı Kredi Yayınları * Bir YeĢilin PeĢinde (2008) Asım Zihnioğlu. Yeni Ġnsan Yayınevi * Anadolu'da Ġz Sürmek: TEMA Vakfı'nın 15. Nobel *Havadan Sudan : Tabiatın Gönlünü Almanın Tam Vakti (2008) Mikdat Kadıoğlu. ODTÜ GeliĢtirme Vakfı * Institutions and Ideas in the Institutionalisation of Turkish Environmental Policy” (2007) Gökhan Orhan Critical Policy Analysis Vol. (2007) Agora Kitaplığı Çevre Sorunlarının Tespitinde Ortaya Çıkan Kirliliklerin Mahalli Ġdarelerce Temizlenmesi.Sayı * Zaman Bombası: Küresel Isınma (2008) H.1 No. Uluslararası ve Ulusal Çevre Koruma GiriĢimleri (2007) Ali Rıza Karacan. Globalizations 5(3). Governance and Ecology. betam AraĢtırma Notu *Türkiye'de Çevre: Sorunlar. Aktörler ve Yeni Alanlar. Turhan Kitabevi *Transnational Environmentalism at Europe‟s Boundaries: Identity Movements in Lithuania and Turkey (2008) Gabriel Ignatow. (2007) AyĢegül Mengi (ed. Hayy Kitap *Türkiye'de Kamu Yönetiminde Neoliberal DönüĢümün Çevresel Sonuçları (2008) Mihriban ġengül.) Ġmge Kitabevi * Enerji ve Ġnekler (2007) Özgür Gürbüz. Murat Filinte. 6(4/5): 533-51. Tübitak Yayınları * Çevre ve Politika BaĢka Bir Dünya Özlemi.tr/ayim/Ayim_makale_detay. International Journal of Agricultural Resources.asp?IDNO=63 *Küresel Isınma Etkileri ve Önlemleri (2007) Turan Kaya.(2008) BarıĢ Gençer Baykan. Yazıt * Küresel Isınma ve Ġklim Krizi Ömer Madra. Memleket Siyaset Yonetim Dergisi . betam AraĢtırma Notu *Türkiye Seragazı Emisyon Envanteri 2000-2007 (2008) TÜĠK *Çevre Kirliliği ve Kontrolü (2008) Özer Çınar.42-61. Ege Ünversitesi Yayınları Perceptions and Practices of Farmers toward the Salinity Problem: The Case of Harran Plain” (2007) Fikret Adaman & Gökhan Özertan. Ġlgili Hareket Alanını Belirleyen Normatif Pozitif Hukuk Kuralları (2007) Cahid Doğan. *Bireysel Su Savurganlığını Azaltmaya Yönelik Uygulamalar (2007) Çağatay Güler.msb. * SĠVĠL TOPLUM DERGĠSĠ Sayı 20 Ekim-Aralık 2007 Dosya konusu: Çevre *Türkiye'nin Önemli Doğa Alanları: 2 Cilt (2007) Kitap Yayınevi * TMMOB Çevre Sempozyumu Çevre Politikaları (2007) ÇMO Kitaplığı .Toplumsal Ekoloji ve Sürdürülebilir GeliĢmenin KarĢılaĢtırılması (2008) Ahmet Mutlu.

Birikim Ekim 2007. Ümit ġahin. ss 268-282.. (2007) SARI.03.O. Nobel Kitabevi Karbon Vergisinin Ekonomik Analizi ve Etkileri: Karbon Vergisinin Emisyon Azaltımına Etkisi Var mı? (2007) Haan Hotunoğlu ve Recep Tekeli. KARSLI.s.deu. Güncel Ekonomik Soru(n)lar Kongresi. Birikim Ekim 2007. & Saglam. Hacettepe University Journal of Education 33. BAKIRCI. Çevkor Vakfı Yayınları *Sürdürülebilir Enerji ve Hidrojen (2007) Hülya Erdener. Fevzi Özlüer. ERDO]AN.s. Consumption and Environmental Pollution for Sustainable Development: A Case Study in Turkey”. O.2007. Türkiye‟nin DıĢ Ticaretindeki ArtıĢ Çevreyi Kirletiyor mu? (2007) Cemal ATICI ve Fırat KURT. Dr. Ömer Madra.73-78 * Ekoloji ve Sol. ÇMO Yayınları Türkiye‟nin DıĢ Ticaretindeki ArtıĢ Çevreyi Kirletiyor mu? (2007) Cemal ATICI ve Fırat KURT. Dilaver Demirağ. ODTÜ GeliĢtirme Vakfı *Küresel Isınma ve Ġklim DeğiĢikliği : Ġnsanlığı Bekleyen Büyük Felaket mi (2007) ReĢat Uzmen. Nobel Kitabevi *Çevre Sorunları ( 2007) Kemal Görmez. Birikim ekim 2007. Birikim Ekim 2007. *99 Sayfada Küresel Ġklim DeğiĢimi (2007) Serhan Yedig. (2007) BFLEN.edu. COMAKLI.2007. Economic Growth and Carbon Emissions: Challenges Faced by an EU Candidate Member”.tr/userweb/iibf_kongre/dosyalar/aldemir. N. S.* Adaletin bu mu dünya. Renewable and Sustainable Energy Reviews. doi:10.rser.66-70 * Kyoto ve Komplo Teorileri. M. Güncel Ekonomik Soru(n)lar Kongresi. ÖZYURT. 26-28 Ekim 2007. ĠĢ Bankası Yayınları * Avrupa Birliği Uyum Sürecinde Türkiye'de Çevre Politikaları (2006) Nuran Talu. YIMAZ.doi:10.79-90 * Uygarlığın Laneti. K. Birikim 2007. S.06. 210-218.Ulusal Ġktisat Kongresi. 26-28 Ekim 2007 Ġzmir ss:257-267 The effect of the course “man and envıronment” and voluntary envıronmental organisations on secondary school students‟ knowledge and attitude towards envıronment (2007) Uzun.014 .1016/j.Birikim kim 2007. Feride Doğaner Gönel. 20-22 ġubat 2007 ss:1-16 http://www. s. Bilge Kültür Sanat *Genel Ekoloji (2007) Sabri Gökmen.. D.1016/j.003 “Eko-Ekonomi Kavramı ve Türkiye için Bölgesel Ölçekli bir Değerlendirme” (2007) ġenkan Aldemir ve ġafak Kaypak. K. Güncel Ekonomik Soru(n)lar Kongresi.100-105 “Energy Production. 26-28 Ekim 2007 Ġzmir ss:257-267 Enerji Kullanımı ve Geleceğimiz. s. Ramazan.ecolecon. 2. (2007) (Çocuk Kitabı) Prof. N. 91-99 * Teknolojinin Eko-Sistemle Ġmtihanı. Çevkor Vakfı Yayınları Farklı Ekosistemler ve Çevre Eğitimi (2007) Yunus Doğan. Uğur SOYTAġ Ecological Economics.pdf *Su : Suyun Yeryüzündeki Serüveni (2007) Doğal Hayatı Koruma Derneği Biyogaz Teknolojisi (2007) Mustafa Türker.72 * Anti-Kapitalist Bir Ġklim DeğiĢikliği Mücadelesine Doğru. Ömer Madra. s. Ġnan -Ankara “Energy Consumption. s.

ĠTÜ. Güz 2005. & Yilmaz. D. Teori ve Türkiye Değerlendirmesi.tr/dergiDocs/malale2.040 The Relationship Between Income and Environment in Turkey: Is there an Environmental Kuznets Curve?” (2006) Elif Akbostancı. YayınlanmamıĢ yüksek lisans tezi.www. E. Türkiye Bilimler Akademisi * Ekoloji DüĢüncesinde Ġktisat AnlayıĢı . Nobel Kitabevi *Kıyamete Çeyrek Kala Ekoloji Yazıları (2006) Sibel Özbudun. Ankara * Türkiye de Çevrecilik (2006) Muammer Tuna. 691-710. Ütopya “Çevresel VatandaĢlık Faaliyetleri: Türk Tekstil Sanayii Örneği”. (2006) F.34 No: 4 pp.pdf *Türkiye'nin çevre konusunda verdiği sözler (2005) Nesrin algan.05. AyĢe Kaya Dündar. ĠĢletme Fakültesi *Çevre Ġçin Eğitim : Çocuk Doğa EtkileĢimi (2006) Emin Atasoy. (2006) Alp. A. 62-87. Energy Consumption and CO2 Emissions in Turkey: Empirical Analysis and Future Projection Based on an Economic Growth”. Çimento Dergisi.Küskü ve A.). (2006) 15. ss. Süleyman Demirel Üniversitesi.renene.org.. Küçükçifçi. Nuriye. “Energy Policy. ss:1-17 *Emperyalizm ve Çevre Krizi (2006) Çetin Güzel. DEÜ Sosyal Bilimler Dergisi cilt:7 sayı:3 Ġzmir ss:99-127 . Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Yücel Candemir‟e Armağan.“Global Warming and Renewable Energy Sources for Sustainable Development in Turkey” (2007) Ġbrahim Yüksel. Ġpek Tunç ve Serap Türüt AĢık ICETEA. S. Cilt:2 sayı:4 ss: 146-169 *Dünyada ve Türkiye‟de Biyolojik ÇeĢitliliği Koruma. Ġnan -Ankara *Environmental Statistics Compendium of Turkey (2006) TÜĠK Yayınları: Ankara *The Politics of Risk Perception in Turkey: Discourse Coalitions in the Case of Bergama Gold Mine Dispute (2006) Gökhan Orhan Policy and Politics Vol. Ahmet Mutlu. International Research in Geographical and Environmental Education. Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları. Ġleri. 34.). Dr.. Ceylan Yayınları *Ekoturizm Yönetimi (2006) Cengiz Demir. Boğaziçi Üniversitesi. Renewable Energy... Nobel Yayın Dağıtım The Story of a Transition: the Organization and the Receptipn of the BergamaMovement (2006) N. (2006) PEKER SAY. 3870–3876. Çevresel DıĢsallıkların ĠçselleĢtirilmesinde Kullanılan Regülasyon ve Hukuki Sorumluluk Sistemlerinin Değerlendirilmesi (2006) Serkan Benk. H.1016/j. * Çevre Politikası (2005) RuĢen KeleĢ & Can Hamamcı. Ezgi *A study on children‟s environmental knowledge and attitudes: The effect of grade level and gender.. E.Aydın (Der: Tokdemir. Muzaffer YÜCEL.(2005) Dilek Seymen. Sürdürülebilir Kalkınma Çerçevesinde Çevre Politikaları ve Mali Araçlar (2006) Düriye Toprak. (2006) Prof. Ertepinar. doi:10. Türkiye‟de Temiz Tükenmez Enerjiler. (2006) Ġlhan TEKELĠ (ed.ceis. Ö.. 210-223. Tekkaya.2007. Üç Ekoloji. C. Ġmge Kitabevi DıĢ Ticaret –Çevre ĠliĢkilerinin Dengelenmesi: Sürdürülebilir Ticaret. Günçavdı.

& Sungur. 648-66. J. SanayileĢme ve Çevre Sorunları: Sorunların Çözümünde Siyasi Erkin Rolü (2004) Ahmet Özen. International Journal of Science Education 26. New York: Nova (2005) pp.118-123. O. Sayı: 444. *Çevre. 194-202 *Su Temini ve Çevre Sağlığı (2005) Mehmet Karpuzcu. ed. Ocak-Mart 2005. Ekonomik. 1736.20. Çevre. Nobel Yayın.19.. Tuncer. Ankara:Nobel Yayın Dağıtım Hızlı ġehirleĢme.Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar-I : Reform içinde. & Saglam. No. Richard Foltz. Hatice Metin . G. Boone. Gökhan (2004). Ekolojik Modernizasyon ve Türkiye Çevre Politikası. (2004) Yılmaz. O. (2004) Nuran Talu. *Çevre Sorunları Coğrafyası (2004) Emrullah Güney. S. Çevre ve SayıĢtay (2005) Mehmet Efendi. NO:1 ss: 1-28 *3. Kalkınma ve Etik (2005) Ġhsan KeleĢ . Ashgate *Community-Based Ecological Resistance: The Bergama Movement in Turkey‟.)Beta Basım Yayın KuruluĢundan Bugüne Temiz Enerji Vakfı -TEMEV) (1994-2004) -2004 Ankara Views of elementary and middle school Turkish students toward environmental issues. Vol. Gündüz Eğitim *Ekolojik Sistemlerin Analizi Yönetimi ve Modellenmesi (2004) Fatih Evrendilek. 1995. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 13. Özgür and M. Orhan. Hacettepe University Journal of Education 29. Environmental Education Research 11: 215-233 * The Development of Environmental Consciousness in Modern Turkey in Environmentalism in Muslim World. & Andersen. ss. Özay Özpençe.. YayınlanmamıĢ Doktora Tezi *Economic Dependency and Environmental Attitudes in Turkey (2005) Gabriel Ignatow. Ġpek Tunç ve Serap Türüt AĢık “Ankara Üniversitesi SBF Dergisi. Environmental politics 14:5*Environmentalism in Turkey (2005) Between Democracy and Development? Fikret Adaman & Murat Arsel. Ertepinar. Hatice Özkan Sancak. Pervin Dedeler Bezirci. Kubbealtı AB Sürecinde Çevre (2005). Marın (der. *Economic dependency and environmental attitudes in Turkey (2005) Gabriel Ignatow. H.Environmental Politics. Türk Ġdare Dergisi. (2005)..438-60 *Sürdürülebilir Kalkınma. Çevre ġurası (2005) Bağcılar Belediyesi Yerel Yönetimler ve Çevre (2005) Orhan Gökhan . No. (2005) Uzun. N. 2.H. Yıldırım ve M. TASAM Environmental attitudes of young people in Turkey: Effects of school type and gender. Tekkaya..Bilim. N. H. C.. Politik Ve Yönetimsel YaklaĢımlar (2004) U. Papatya . Teknoloji Sayı: 5 *TBMM'de çevre siyaseti. 1527-1546. Environmental Politics 14 (5). Ankara. Kösecik (ed.Effect of socio-economıc status on environmental awareness and environmental academic success. ss:125-137 * Çevre Sorunları : Çevre Kirliliğine ÇağdaĢ. Cilt 60. (2004) Aykut Coban.. * Avrupa Birliği ve Türkiye'de Çevre Politikaları (2005) Rana Ġzci. alter Yayıncılık Ġmalat Sanayi ve Kirlilik: Bir Kirli Endüstri Sığınağı Olarak Türkiye” (2005) Elif Akbostancı.W.). Gümrük Birliği Sürecinde Türkiye.

Çevre Bakanlığı Yayınları. *1. Fikret and GökĢen. Çantay *Ekoloji ve Çevre Yolculuğu (2003) Türksen BaĢer Kafaoğlu. Willingness to Pay. Toplum ve Siyaset (2003) Tuncay Önder. O. Sürdürülebilir Enerji mi? Ahmet Mutlu Standart. Sürdürülebilir Kalkınma Dünya Zirvesi Türkiye Ulusal Raporu. Swets & Zeitlinger. Nobel Kitabevi *Kent Çevre ve GloballeĢme (2003) Mustafa Öktem. Ocak 2003. 64-72. AÜ SBF Dergisi. Fikret Adaman. 27-41. International Journal of Science Education 26. Ankara: Ġmge Yayınları * Nükleer Demodelik mi. Ege Basım * Political economy of citizens' participation in environmental ımprovement: the case of Istanbul.H. & Andersen. In Integrating and Articulating Environments: a Challenge for Northern and Southern Europe. C:7. Environment and Behavior. C:58. Türkiye Çevre Sorunları : Doğal Kültürel Ortam Bozulması (2002) Emrullah Güney. 1527-1546. *Türkiye YeĢiller Diyalog Toplantısı: KonuĢmalar (2003) Afü Yayınevi *Çevre Sorunları ve Türkiye (2003) Kemal Görmez. S:12.*Turizm ve Çevre (2004) Nüzhet Kahraman.. Standart. S:487. Ünal Zenginobuz). . Yılmaz. Serap Fırat . Çantay On Environmental Concern. Unal. (2002).. Temmuz 2002. and Postmaterialist Values: Evidence from Istanbul” (2002) FatoĢ GökĢen. O. Boone. 69-76. A. * Çevre Etiği Kavramı Üzerine Yeniden DüĢünmek. Ahmet Mutlu. Ahmet Mutlu. S:493. Odak Yayınları *Doğaya DönüĢ : Topluma Ekolojik BakıĢ (2003) Gülser Öztunalı Kayır *Çevre mi Ekoloji mi (2003) Tahir Çalgüner. Fatos and Zenginobuz. (2004).. Aralık 2002. Gazi Kitabevi *Ekoloji.(2003) Adaman. Alfa Aktüel *Deniz Canlıları Rehberi (2003) Bayram Öztürk. Detay *Views of elementary and middle school Turkish students toward environmental issues. Ankara. Çevre ġurası (2003) Bağcılar Belediyesi * Çevre Hukukuna GiriĢ (2002) RuĢen KeleĢ&Birol Ertan. J. Temmuz-Eylül 2003 * YetiĢkinlerde Çevre Bilinci ve Duyarlılığı Eğitimi . S:3.W. * Çevre Politikası Bakımından Siyasi Parti Programları Üzerine Bir Değerlendirme. Türk Deniz AraĢtırmaları Vakfı *Çevre ve Ġnsan : Toplum Doğa ĠliĢkileri (2003) Emrullah Güney. Yerel Yönetim ve Denetim.

Abay T. Belediye Dünyası. Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi Türkiye'nin Taraf Olduğu Uluslararası Çevre SözleĢmeleri. Ahmet Mutlu. 109-124.Öteki Yayınevi Avrupa Birliği ve Türk Çevre Politikası: Avrupa Topluluğu‟nun Çevre Politikası ve Türkiye‟nin Uyum Sorunu (2000) Sevim Budak. Tarih Vakfı Yayınları.Av. Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları AraĢtırma Derneği. Ekolojik Sorunlar Bağlamında Eğitimin Sorgulanması Ve Ekoloji DüĢüncesinde Eğitim AnlayıĢı. Uğur Kalelioğlu . S:11.(2000) “Sürdürülebilir Kalkınmanın Turizme Etkisi”(2000) YAVUZ. A. Ġstanbul Uluslararası Çevre Politikaları Kapsamında Küresel DüĢünmek Yerel Davranmak”. Özgür Üniversite Kitaplığı:29 Marksizm ve Ekoloji (2000) Demirer G. Kendi Yayını Ansiklopedik Çevre Sözlüğü (2001) Türkiye Çevre Vakfı. Eray -Ankara Küresel Isınma Sorununun Çözümünde Karbon Vergisi ve Etkinliği (2001) Birol Kovancılar. 45-60. Ankara. Çevreci sivil toplum hareketinin yakın tarihi (The recent history of environmental civil society movement) Atauz A. Karınca. S:1. Yerel Yönetimlerin Çevre Politikaları: Çorum Örneği. Sayı:2 ss: 7-20 Ekoloji I.* Kırsal Çevre Yıllığı 2001. C:2. TÇV Yayınları Ankara. Sayı 4. Kasım 2001 Enerjide Tutumluluk ve Verimlilik.S:8.Duran M. Cilt 1. Ankara Ekoloji DüĢüncesi ve Ekoloji DüĢüncesinin Temel Kavramları. Özgür Üniversite Yayınları:28 Ekoloji Politik (2000) Demirer G.C:6.II: Toprak (2001) AyĢe BoĢgelmez. Cilt 3. Ankara Yatağan Termik santralinin çevresel ve toplumsal etkileri (2001) Muammer Tuna.Özgür G.. Buke Yayinlari:Istanbul Avurpa'da Yerel Yönetimler Çevre Politikaları ve Türkiye: Sorunlar ve Çözüm Yolları (1999) Konrad Adenauer Vakfı. S:762. Ercan/ZIĞINDERE. Abay T. Ahmet Mutlu. Ankara. S:134. KAV Yayınları. in Türkiye'de Çevrenin ve Çevre Korumamanın Tarihi Sempozyum Bildirileri. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Radyasyon KuĢatması. Ekoloji DüĢüncesinin ÇağdaĢ DönüĢümü.. Yayına Hazırlayan: Av.*Avrupa Birliği ve Türkiye‟de Çevre Mevzuatı(2001) Türkiye Çevre Vakfı. Yahya Önder.. Dokuz Eylül Türkiye Belediyelerinin Çevre Politikaları (2000) Berkan Demiral. Haziran 2000.Elektriğin ve Nükleer Enerjinin Sağlımıza Etkileri (2000) Selim ġeker & Osman ġekerci. Muğla Universitesi Yayınları: Muğla Ekoloji ve Çevre Bilimleri (2001) .. Ekim-Kasım-Aralık 2001. Trakya Üniversitesi Bilimsel AraĢtırmalar Dergisi. Remzi Kitabevi. A. Noyan Özkan 50 Soruda Türkiye'nin Nükleer Enerji Sorunu (2000) Ahmed Yüksel Özemre. Sayı I Çevreye Duyarlı Yönetim AnlayıĢı (2000-2001) Esra Nemli. (2001) Prof. Ahmet Mutlu.. Mart 2001. Kaknüs YaĢanabilir Bir Çevre Ġçin (2000) AyĢen Türkman. Ahmet Mutlu Kooperatifçilik. (2000) Ġzmir Barosu Yayınları. Ağustos 2001. CBÜ ĠBBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi. Cilt:8. Ġstanbul Üniversitesi SBF Dergisi sayı:23-24 KüreselleĢmenin ekolojik sonuçları (2000) Demirer G. Dr.Serap Fırat. Haziran 2000. Yerel Yönetim Ve Denetim. 3-6. TÇV Yayınları. Sosyal Bilimler Dergisi.31-47. FikretBERKES ve Mine KIġLALIOĞLU. .

GüneĢimizi Tanıyalım. Aslı Delikara. 84-88. Dr. Sel Yayıncılık Çevre Eğitiminde Temel Kavramları (1998) Zafer Ayvaz. Eylül 1998. D. Demirbilek. Dr. Temiz Enerji Vakfı. Çevre Yönetimi ve Politikası (1998) Zerrin Toprak Karaman. Cilt 3. Ankara-1998 Yaprağın Dili (1998) Necmettin Çepel. 7-9. s. Temiz Enerji Vakfı Ankara. 78-82. Çevre Hakkı ve Yargı. ġ. -Ankara. Demirci. Haziran 1997. Mustafa Aykaç and Ahmet Ekerim (ed) ĠSTAÇ Yayınları Biyogaz “Atıklardan Enerji”.Temiz Enerji Vakfı. Dr. Sayı 378. Y. (1999) G. (1999) Prof. YayınlanmamıĢ Doktora Tezi Bergama: Moral ve Ders. GüneĢ Kitabevi Bergama ve Çevrecilerin Haklı Zaferi. Torunoğlu. Dr. E. D.Elektrik DönüĢümleri Fotovoltaik GüneĢ Gözeleri ve Güç Sistemleri. GüneĢ Kitabevi Siyanürcü Ahtapot (1998) Sefa TaĢkın. Yıl Özel Sayı. Temiz Enerji VakfıAnkara GüneĢ . Ġnan. (1998) Metin Topçuoğlu. (1998) Tahir Aktan . -Ankara Rüzgar Enerjisi. Çevkor Vakfı Yayınları O Bizim Son Umudumuz (1998) Serhat TaĢpınar. s. TEMA Vakfı Yayınları Altın. (1999). Yüzyıla Girerken Çevre Korumacılık ve Türkiye (1998) Mustafa Keten. ġimĢek. Ġnan. Yerel Yönetim ve Denetim. Türkiye Çevre Vakfı. Türe. GüneĢ Mimarlığı. Karadeli. -Ankara. Birikim 110. Türe. Reyhan Yayınevi Ankara Alevi-BektaĢilik‟te Çevre (1998) Nukret Endirçe. s. -Ankara Biyokütle Enerjisi. Temiz Enerji VakfıAnkara. Dr. Ġnan. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Bergama. D. GüneĢ Enerjisinin Isıl Uygulamaları.MeĢeler artık gövermeli (1999) Yücel Çağlar Nükleere Geçtik MaaĢallah (1999) Ümit Otan. (1999) S. Oktik. -Ankara. Ankara 21. N. TEMA Yayınları GeçmiĢten Bugüne Enerji Kullanımı. Can Yayınları Çevre Mevzuatı (1998) Çağatay Güler&Zakir Çobanoğlu. Ankara. Türk Ġdare Dergisi. Bergama-Artvin DireniĢi Üzerine.. Dr. D. Çevkor Vakfı Yayınları Hidrojen Enerjisine GiriĢ (1998) Zafer Ayvaz. Türkiye‟de Çevre Politikalarının OluĢumunda Kamuoyu Faktörü (1999) Nurhayat ġahin. Sayı 3.Prof. Haziran 1998. Demokrasi (1998) Alevcan. ÇMO Yayınları . (1999) Doç. Birikim 98. Hidrojen Enerjisi (1999) Prof. ġ. L. (1999) Prof. Anadolu Mat. Birol Ertan. Çınar Kent Yönetimi ve Çevre Politikaları (1999) Ġzzet Öztürk. Prof. (1999) Prof. Dr. (1999) Prof. (1999) S. Ta 60. Türkavcı. Çevre sivil toplum örgütleri cep rehberi 1997-1998 Çağatay Güler. Demirer. Birikim 113. Kaya. TEMA Vakfı Yayını Çevre Sorunları ve Belediyelerimiz. Irklı. Birol Ertan. Ġzmir Jeotermal Enerji “Yeriçi Isısından Yararlanma”. Ankara MeĢe ve MeĢe Ağaçlandırması (1998) Erhan Özer& Mehmet Bul. Ankara-1998 Yerel Yönetimlerde Çevre Yönetimi” (1998) Hasan Canpolat. Dr.

Öteki Yayınevi Hayvanların hakları Olabilir mi?. Sürdürülebilir kalkınma için çevre bilinci ve eğitimi.Torunoğlu E. *Çevre Kirliliği ile Mücadelede Kamu Gelirlerinin Rolü (1996) Ergüder Can.Dincer. New Perspectives on Turkey. H. *Çevre Yönetiminin Temel Araçları (1995) Firuz Demir YaĢamıĢ. Öz Eğitim Yayınları Çevre Gönüllü KuruluĢları (Environmental Voluntary Organizations) (1996) M. Ġmge Yayınları. Ankara. Doruk Yayınevi *ĠĢlevsel Bir Sentez Olarak YeĢiller. 17. Ankara Ve Kirlendi Dünya (1997) Demirer G. Ekim 1997. Ahmet Çiğdem. Ġzmir *Çevre felsefesi (1996) Hasan Ünder. Birikim 98. Ekim 1996. pp.Ü DTCF Sosyoloji Dergisi. 3138. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ertürk Uuludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Yayını No: 10. Ertuğrul BaĢer. 43-46. Ankara. YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi. s. Kültürel Ortam Bozulması (1997) Emrullah Güney. 151 . Çevre ve Ġnsan ( 1997) ġengül Hablemitoğlu. Ġzmit Çevre Hakkı (1996) Ġbrahim Kaboğlu. *Çevre Sorunları Ibrahim Uslu (1995) Insan Yayınları Çevre Sorunları ve Ġslam (1995) Ġbrahim Özdemir ve Münir YükselmiĢ. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. s.166. 54-60. Mayıs 1996. Önder Matbaa. Birikim 102.Ankara Deli Dana Paniği ve Uygarlığımızın Ġktisadi ya da Karanlık Yüzü. Ankara. Kocaeli Kitapevi Yayınları. Çevre Sorunları (1997) Ġrfan Erdoğan& Nazmiye Ejder. Haziran 1997. En Azından TartıĢabilir miyiz?. Yüzyıla Doğru Kalkınma ve Çevre Konulu Dünya Zirvesi'nde Ele Alınan UNICEF Konularına iliĢkin Rehber (1997) TÜBĠTAK TEMA Vakfı Yayınları Türkiye'de Çevre Sorunları: Doğal. ve diğerleri. s:1 s. Bursa Çevre Sorunu olarak Ġzmir Körfezinin Kirlenmesi ve Kirliliğin Önlenmesinde Alternatif Finansman Yöntemleri (1996) Güzin Toköz. Birikim 90. s. 81-84.34 Reappropriating the „green‟: Islamist environmentalism (1997) Erdur. Ġmge Kitabevi Yayınları Çevre Sorunları ve Türkiye (1997) Kemal Görmez. Gazi Kitabevi. Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Yayınları *Sürücüler ve Çevre (1995) Çevre Bakanlığı Yayınları . Kaya Özkaracalar.Toplum. Birikim 85. Çocuklar ve Gündem 21: 21. Ġnsan.. Çevre üzerine kavramsallaĢtırma (1996) Nilgün Çelebi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Oğuz. A. Ġzmir *Doğal Kaynaklar Ekonomisi (1996) Koray BaĢol. YayınlanmamıĢ Doktora Tezi.11-17 Türk Çevre Hukuku (1996) Müslim Akıncı. Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayınları. Doğa ve Eko-Politik Hareketler. s.. s.Doruk Yayıncılık Küresel Çevre Sorunları ve Politikaları (1997) AyĢegül Kaplan. (1996). YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi *Ekonomik GeliĢme ve Çevre Sorunları Açısından Turizm GeliĢmesi: Dalyan Örneği (1996) Tülay Ceylan. Ankara. Ġmge Yayınları. Ġzmir *Çevre Bilimine GiriĢ. Birol Ertan. çevre ve toplum (1997) RuĢen KeleĢ.

(1995) Tuncay NeyiĢçi. Adnan EkĢigil. s. Ekim 1995. ġubat 1995.627-635 Bölgesel Çevre Yönetiminde Model ArayıĢları: Akdeniz (1995) Nesrin Algan. Türkiye‟de Hükümet DıĢı Örgütlerde Ekoloji Sorunsalı. s. Ocak/ġubat 1994. Sosyalist Biosantirizm. Birikim 57/58. s. Sayı:1 ss:607-654 *GelenekselDavranıĢlarımızın Genetik Kökenleri. s. Aslanoğlu. Dergisi. Nisan-Mayıs. Ġstanbul-1995 *Doğa Koruma Rehberi (1995) Noyan Özkan. Ankara: Gökçen Teknik. 6265. Yeni Türkiye Dergisi. Ankara *200 Soruda Çevre (1995) Hilmi Tutar. 28-32.*BaĢbakanlık Osmanlı ArĢivindeki Belgeler IĢığında Türklerde Çevrecilik AnlayıĢı (1995) Ġsmet Binark. Haldun Süral . Sayı 10. Semra Somersan.F. 12-16. Doğan Özlem. Yeni Türkiye. 25-27. Dr. Çevreciliğin ABC'si (1994) Oktay Ekinci. Ekim 1995. Uğur Yıldırım. s.Haziran 1994 sayı:11. Birikim 78. s. s. Ocak/ġubat 1994. s. s. Mesut ÖNEN‟e Armağan (1995) Ersan ġen. Selim Yağmur . Ġnsan Turizm ve Çevre EtkileĢimi (1995) Tuncay Demir. Ankara Sayı:5 ss:11-26 *Çevrenin Korunmasında Türkiye‟deki Örgütlenme ve Bu Örgütlerin Görevleri ile Yetkileri. *Yeni Ġndirgemecilik: Genetizm. 6-10. Birikim 78. Ġstanbul Çevre Kirliliğin Önlenmesinde Ekonomik YaklaĢımlar ve Çözüm Önerileri (1994) Ġsmail Özsoy.Hakan Türkçapar. Arnd-Michael Nohl. *Çevre Sorunları ve Ġslam (1995) Münir YükselmiĢ&Ġbrahim Özdemir. Ocak/ġubat 1994. s. ss: 39-24 KKTC‟de Çevre Sorunları Sempozyumu ( 1994) Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ekoloji. Murat Gümrükçüoğlu. Nar Yayınları *Kuzuların Sessizliği. Birikim 78. Ġ. 11-15. Amkara: Etam Matbaası Kirleten Öder Ġlkesi ve Çevre Hukuku (1995) Nükhet Turgut. cilt: 44. Birikim 70. Rana A. Çevre Dergisi. Birikim 57/58.* Doğa Hakları ve Hukuk. Kağan Güner. Ocak/ġubat 1994. *Çevre ve insan (1995) Necmettin Çepel. Birikim 57/58.Birikim 57/58. Çevre Bakanlığı Yayınları Biyoteknoloji ve Ġnsan. 115-120. Prof. *Devletin Kabarıp Alçalan Nükleer ĠĢtahı.Ü. s. Haziran 1995.Semih Baskı. Ömer Laçiner. Çevre Bakanlığı Yayınları *Çevre Sorunları : Kainat Tasarımındaki DeğiĢimden Ek (1995) Ġbrahim Uslu. Ege Çevre Ceza Hukuku (1994) Ersan ġen. Ekim 1995. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi.B. Ekim 1995. Birikim 74.S. Aralık 1994/Ocak 1995. Birikim 78. Birikim 68/69. Ömer Laçiner. Sürdürülebilir Kalkınmaya EleĢtirel BakıĢ. 106-110. Sayı:5. s.Gülgün Selamoğlu. Simavi Yayınları . Gönüllü Çevre Hareketleri. Ġnsan ve Toplum. Çevre Bakanlığı Yayınları YeĢiller Partisi'nin Olmayan Tarihi (1994) Melih Ergen. 23-27. 38-43. 67-70. *Genetik ve Gelecekte Siyaset.

Günseli Tamkoç. Ekolojik Sorun ve “Bunalım Ġdaresi”nin Son Haddi. Çevreci Hareketlerin Türkiye‟yi Sarsmayan On Yılı. s. Ġstanbul * 2000'li Yıllara Doğru Çevre..Çevre Sorununa Alternatif ArayıĢlar. Ocak-ġubat-Mart 1993. s. Birikim 38/39. Ankara-1992. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara. Birikim 57/58. Ankara YeĢiller (1993). Birikim 57/58. Ali Bulaç.Melda Cinman ġimĢek. 17-22. BirleĢmiĢ Milletler Türk Derneği yayını. Metis Yayıncılık Çevre Ġktisadı ve Marmara Denizi Kirliliğinin Ġktisadi Analizi Ġçin Bir Çerçeve ÇalıĢması (1993) Fikret Adaman.sayı:6 ss:19-21 Nükleer Santral: Hayır TeĢekkürler!. Ankara Çevre Kirliliği ve Kontrolü (1992 ) Zafer Ayvaz Çevkor Vakfı Yayınları * Doğa Çevre Ekoloji ve Ġnsanlığın Ekolojik Sorunları (1992) Necmettin Çepel. Çevre Bakanlığı Yayını . Der Yayınları Turgut Nükhet. (1992) OECD Ekonomik ĠĢbirliği ve Kalkınma TeĢkilatı Çevre Sorunları ve Kapitalizm (1992) Demirer G. Çevremiz ve Biz (1993) AyĢen Türkman. 103-104. Ocak/ġubat 1994. 94-101. s. 87-91.s. SavaĢ Yayınları Toplum bilimi ve çevre. Türkiye ve Orta Doğu Amme Ġdaresi Enstitüsü.. Haziran/Temmuz 1992. TÜSES Yayınları Çevre Sorunları ve KentleĢme (1993) Bülent Tokuçoğlu.C. s. Birikim 49. Sorun Yayınları *Ekopolitika (1992) Mehmet Arif Demirer. Yasemin Özdek. Tanıl Bora.. Ege Kültür Vakfı Yayını. Çevre Kirliliğin Önlenmesinde Vergilendirmemin Rolü: Türkiye örneği (1992) Uğur Yıldırım. Cilt 25. 2834.Altın Kitaplar. Ocak/ġubat 1994. Sosyoloji Derneği Yayını : Ankara. günümüzün çevre sorunları (1993) Nalan Akdeniz. Mayıs 1993. Derin Ekolojinin Genel Çizgileri. Arif Künar. Toplum ve Çevre (1993) Birsen Gökçe. Çevre Dergisi. Çevre ve enerji politikaları. TODAĠE Yayınları . Ocak/ġubat 1994. YayınlanmıĢ Yüksek Lisans Tezi Ekoloji ve Çevre Biyolojisi (1992) Ahmet KocataĢ. s.20 Türkiye'de Çevre ve Siyaset (1993) Semra Somersan. Akın Atauz. Ġzmir Çevre Hakkı (1993) E. Birikim 57/58. Ġzmir Dikkat Dünya Tektir ( 1992) GüneĢ Gürseler. (1991) T.(1993) Çevre ve YurttaĢlar. Türkiye'de Çevre Politikaları. Ümit Yayıncılık. Sayı 1. Anahtar Yayınları Yerel Düzeyde Çevre Yönetimi ve Planlamasının Ġlkeleri ve Yöntemleri (1992) Firuz Demir YaĢamıĢ Amme Ġdaresi Dergisi.

Ankara: Türkiye Çevre Vakfı Yayını * Gönüllü Bir Yanıt. Türkiye Çevre Sorunları Vakfı * Türkiye‟nin Çevre Sorunları ‟85 ( 1986) Kollektif ÇalıĢma. Türkiye Çevre Sorunları Vakfı * Çed Uygulamasından Örnekler (1987) Kollektif ÇalıĢma. Türkiye Çevre Sorunları Vakfı * Biyolojik Zenginlikler ve Kalkınma (1988) Kollektif ÇalıĢma. 35-41. Türkiye Çevre Sorunları Vakfı * 2000 Yılına Doğru Türkiye (1987) Kollektif ÇalıĢma. Türkiye Çevre Sorunları Vakfı * Mahkeme Kararlarında Çevre Sorunları (1986) Kollektif ÇalıĢma. Türkiye Çevre Sorunları Vakfı * Çevre ve Ekonomi (1985) Kollektif ÇalıĢma. Türkiye Çevre Sorunları Vakfı * Nüfus ve Ekonomi (1987) Ġbrahim Tanyeri-Sunday Üner. Temmuz 1990. Cilt 7. 29. Haziran 1990. Sayı 3. Uludağ Üniversitesi * Çevresizsiniz . Türkiye Çevre Sorunları Vakfı * Çevre Üzerine düĢünceler ( 1986) Burhan Oğuz. s. Birikim 14. Türkiye Çevre Sorunları Vakfı * ġehirleĢme ve Çevre Konferansı ( 1987) Kollektif ÇalıĢma. Ġstanbul Ticaret Odası *Ġzmir Körfezi Nasıl Kurtulur? (1991) Nilgün Gültay *Daha YeĢil Daha Mavi Bir Dünya Ġçin: Termik Santrallere Hayır (1991) Kemal Anadol V Yayınları * Çevre eğitiminin önemi . Murat Bjeduğ. 69-70. Birikim 15. * YeĢiller Partisi‟nin Ġlk Kurultayının Ardından EleĢtirel Kolaj Eskizleri. Türkiye Çevre Sorunları Vakfı . s. Çevre üzerine (1991) Meral Dinçer Nazlıoğlu. Türkiye Çevre Sorunları Vakfı * Sanayi ve Çevre sorunları ‟85 (1986) Kollektif ÇalıĢma. *Ġstanbul‟un Çevre Sorunları ve Çözüm Yolları (1991) Derin Orhon. Türkiye Çevre Sorunları Vakfı * Çevresel Etki Değerlendirmesi ( 1986) Orhan Uslu. Türkiye Çevre Sorunları Vakfı * Türkiye‟nin Biyolojik Zenginlikleri ( 1987) Kollektif ÇalıĢma.Ġnsan Yayınları * Nüfus ve Çevre Konferansı (1988) Kollektif ÇalıĢma. * Çevre Sorunları (1990) Fevzi Altuğ. s. ÇağdaĢ Yerel Yönetimler. Türkiye Çevre Sorunları Vakfı * Biyolojik ÇeĢitlilik (1987) Mine KıĢlalıoğlu-Fikret Berkes. Türkiye Çevre Sorunları Vakfı Yerel Yönetimler ve Çevre (1988) Cevat Geray. Temmuz-1988 * Çevre Kanunu‟nun Uygulanması (1987) Kollektif ÇalıĢma. 76-77.Türkiye Çevre Vakfı Yayınları * Mühendislik ve Çevre Sorunları. Melih Ergen.(1989) Deniz Gürsel ve Erol Göka. Yücel Çağlar. Birikim Eylül 1991.Çevre Sorunları ve Ekonomi (1991) Cihan Dura. Türkiye Çevre Sorunları Vakfı *Türkiye‟nin Çevre Politikası (1987) Kollektif ÇalıĢma.

Sanayi ve Çevre Kongresi. Türkiye Çevre Sorunları Vakfı * Gerekçeli ve Açıklamalı Çevre Kanunu (1983) Türkiye Çevre Sorunları Vakfı * Ceza Hukuku ve Çevre (1982) Nevzat Toroslu. Türkiye Çevre Sorunları Vakfı * Çevre ve Hukuk (1981) Engin Ural. * Çevre ve Hukuk.org/portal/yayinlar. 2) Türkiye Çevre Vakfı'nın tüm yayınları için http://www.xls bakabilir. SBF.23) NOT: 1)Bülent Duru'nun Türkiye'de Çevrenin SiyasallaĢması: YeĢiller Partisi Deneyimimakalesinin kaynakçasından YeĢiller Partisi ile ilgili yayınlara ulaĢabilirsiniz. Türkiye Çevre Sorunları Vakfı * Çocuk Kitaplarında Çevre Sorunları (1981) Serpil Ural. 239-250. Yayınları.tr/ adresine bakabilirsiniz. derginin dilediniz sayısını isteyebilirsiniz. sayı: 5 (22.html . Türkiye Çevre Sorunları Vakfı *Çevre Sorunları ve Örgütlenme.Yayını Ankara * Türkiye‟nin Yeni ve Temiz Enerji Kaynakları (1984) Kollektif ÇalıĢma. AÜ. Fehmi Yavuz‟a Armağan (1983) Hüseyin Pazarcı. SBF.4 Haziran 1982) * Nüfus ve Çevre Konferansı (1982) Kollektif ÇalıĢma. TÇSV.tr/Sayfalar/TemaYayinlari. Türkiye Çevre Sorunları Vakfı * Dünya Çevre Günü ve Erzurum‟da Çevre Sorunları (3 .cevre. Türkiye Çevre Sorunları Vakfı * Çevreye BakıĢlar (1980) Kollektif çalıĢma. 201-237. 3) Buğday Derneği'nin tüm yayınları için http://www. Türkiye Çevre Sorunları Vakfı * Çevre Sorunları El Kitabı ( 1982) Kollektif ÇalıĢma. Türkiye Çevre Sorunları Vakfı * Türkiye‟nin Çevre Sorunları ‟83 (1983) Koolektif ÇalıĢma. Tahsin Bekir Balta‟ya Armağan (1974) Fehmi Yavuz.phpBuğday Dergisi'nde yayınlanan yazıların yer aldığı indeks için içinhttp://www. Türkiye Çevre Sorunları Vakfı * Türkiye‟nin Çevre Sorunları ‟81 (1981) Kollektif ÇalıĢma. AÜ.bugday.Yayınları. Türkiye Çevre Sorunları Vakfı * Çevre Sorunlarının Uluslararası Boyutları ve Uluslararası Hukuk". AÜSBF-TODAĠE * Çevre sorunları ile ilgili uluslarası politika önerileri ve geri kalmıĢ ülkelerin kalkınmasına olabilecek etkileri" ( 1973) Mimarlık. 4) TEMA Vakfı'nın yayınlarına ulaĢmak için http://www.bugday. Türkiye Çevre Sorunları Vakfı * Ġnsan ve Çevre (1982) Kollektif ÇalıĢma. Fehmi Yavuz‟a Armağan (1983) Can Hamamcı. Türkiye Çevre Sorunları Vakfı * Çevre ve Hukuk AraĢtırmaları (1981) Kollektif ÇalıĢma.Sınai ve Çevre Kirlenmesi (1986) Mehmet Arif Demirer.tema. * Türkiye‟nin Nüfus Politikası ( 1983) Kollektif ÇalıĢma.org/pdf/bugdaydergiindex.org.org.