INTRODUCERE

Căsătoria şi familia reprezintă un adânc ocean purtat de valurile timpului trecut de la prima pereche de oameni până astăzi, sinergie între opera lui Dumnezeu şi implicarea umană, o măsură a iubirii în ambele sensuri, între Creator şi coroana creaţiei, pe verticală, şi între cei încununaţi, pe orizontală, este viata însăşi a umanităţii acoperită de Pronia divină şi icoană a îmbrătişării tainice dintre Mirele Mântuitor şi Biserica Mireasă în cămările împărăţiei celei veşnice. Căsătoria şi familia exista de la început, de când a creat Dumnezeu omul ca bărbat şi femeie. El a creat de fapt, familia. Familia reprezintă, deci, una din coordonatele esenţiale ale umanităţii. Familia, este reflectarea chipului lui Dumnezeu în om, manifestat prin comuniunea specifică ei, asemenea comuniunii intratrinitare. Căsătoria şi familia sunt obiect al purtării de grijă al lui Dumnezeu pentru omul cel căzut, dar cu menirea de a asigura - prin naşterea şi creşterea pruncilor după voia dumnezeiască - cetăţeni ai cerului. Căsătoria şi familia sunt obiect al preocupării profeţilor şi drepţilor din Vechiul Testament, ca şi al Sfinţilor Părinţi de-a lungul veacurilor, după cum trebuie să fie şi astăzi şi întotdeauna, obiect de serioasă preocupare din partea tuturor celor rânduiţi de Dumnezeu să vegheze asupra bunului mers al ei, adică a factorilor responsabili ai Bisericii şi ai comunităţilor umane, în general.1 Referindu-se la importanţa pe care a primit-o căsătoria în iconomia creştină, Prea Fericitul Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, zice: ,,Prin venirea în lume şi lucrarea izbăvitoare şi înnoitoare a Mântuitorului Iisus Hristos, această orânduială a fost ridicată pe o treaptă de sfinţenie care face, ca, de atunci, familia ce rodeşte din ea, să poată fi văzută ca o imagine miniaturală a Bisericii.''2 Lucrarea lui Dumnezeu este însă urmărita stăruitor de intenţia şi de lucrarea nimicitoare a vrăjmaşului diavol. Căsătoria şi familia creştină, sunt ţinta de preferinţă ale atacurilor diavoleşti, care ameninţă însăşi fiinţa şi rosturile lor. Atacurile sunt variate şi subtile, implicând consecinţe deosebit de grave, pentru familie, pentru Biserică, dar şi pentru societate, în general. Starea de criză, desigur, provine din necredinţa şi nepăsarea faţă de voia lui Dumnezeu. Cauza generatoare a dramelor contemporane în familie este, aşadar, abdicarea de la principiile moralei creştine pentru întemeierea şi întărirea unităţii în actul însoţirii. ,,Scoaterea Evei din Adam, înseamnă că Eva a fost cuprinsă virtual în Adam şi înainte de aducerea ei destinată la existenţă."3 Scopul căsătoriei creştine este înmulţirea neamului omenesc, ajutorul reciproc, evitarea desfrânării şi mai ales comuniunea întru iubire a celor doi care- şi transmit reciproc darurile specifice fiecăruia. Familia este cel dintâi cadru social de care are nevoie fiecare om ca să trăiască. Familia este prima alcătuire din viaţa obştească din care cresc toate celelalte forme de viaţă socială. Aici se naşte copilul plăpând şi neputincios pecetluind dragostea celor doi părinţi.
1 2

Pr. Dr.Constantin Mihoc, Taina Casatoriei si familia creştina, ed.Teofania, 2002, pp11-12. Teoctist, Patriarhul B.O.R., Cuvânt pastoral cu ocazia „Zilei familiei”, 15mai 1994, in vol. „Familia creştina azi”, Ed.Trinitas, Iaşi, 1995, p.7. 3 Pr.Prof. Dr. Dumitru Staniloaie ,Teologia Dogmatica Ortodoxa, vol.III, Bucuresti, 1978, p.180

1

Familia creştină îi formează pe membrii ei prin căldura dragostei pe al cărei altar se aduce ca jertfă. .. trebuie să adâncim prin învăţătură şi educaţie. Bucureşti. Mitropolitul Moldovei si Bucovinei. De aceea." Familia este . sunt un tezaur sacru pentru deplina umanizare. ca icoană a iubirii lui Hristos faţă de umanitate. Persoana lui Hristos. p. prin viaţă de rugăciune şi cultură a sufletului. conduc la suferinţe nesfârşite. precum şi nevoii sale de a face faţă realităţii complexe a societăţii în care trăieşte.familiei" poate contribui la o lărgire şi nuanţare a orizontului problemelor existente şi soluţiilor posibile în rezolvarea lor. Trebuie să redescoperim şi mai mult importanţa dreptei învăţături şi dreptei vieţuiri creştine privind familia ca icoană a bisericii.unde este Hristos este şi Biserica Lui" după cum spune Sfântul Ignatie al Antiohiei. a văzut în căsătorie. se impun ca două condiţii primordiale datorită nevoii de fidelitate şi discernământ întru credinţă a creştinului. pe când în realitate. Remediul nu poate fi altul decât a reda familiei dimensiunea de sfinţenie şi unitate indisolubilă revelate în Sfânta Scriptură. la răni de nelecuit. Biblioteca Teologica”. semnificaţia sau rostul credinţei. Conştiinţa creştină tradiţională. Nicăieri nu găsim resursele de răbdare.Prof. CASATORIA SI FAMILIA IN SFANTA SCRIPTURA 4 Daniel.p.. aşa cum rezultă din Sfânta Scriptura (Efeseni 5. pe de altă parte. IBM. pentru o viaţă deiformă a familiei. dăruirea de sine.. promovată şi apărată de Sfinţii Părinţi.Sensul adevărat al căsătoriei îl constituie legătura nemijlocită a soţilor cu Domnul Hristos. închinare la 1600 de ani de la savarsirea sa.. prin jertfa autodăruirii. Din nefericire. consider că această lucrare închinată .4 In faţa crizei morale şi spirituale de azi.Constantin Voicu. din avuţia căreia ne putem îmbogăţi cunoştinţele referitoare la taina Nunţii şi la chipul ei dumnezeiesc. Cunoaşterea mai completă a situaţiei reale a familiei creştine azi.E o vistierie spirituală. nu puţine sunt în ziua de azi. 5 Arhit. pe de o parte.Unirea dintre soţ şi soţie este icoana unirii dintre Hristos şi Biserică. prin excelentă..56. este o comuniune ce uneşte şi sufletele şi trupurile. Familia constituie şi o ordine spirituală. dacă ar rămâne doar la dimensiunea carnală. Familia creştina.’’5 1. 1980.casa lui " pentru că .. a satisfacţiei limitate.Dr. prin asumarea responsabilităţilor conjugale.2123). Invatatura despre creaţie la Sfântul Vasile cel Mare.75 2 . ci şi o angajare eclesială şi fidelitate faţă de poruncile evanghelice faţă de Cel ce este temeiul lor ontologic. in vol.. cazurile în care dispreţuirea afecţiunii datorate familiei şi abandonarea responsabilităţii faţă de ea. Spiritualitatea relaţiei bărbat-femeie. Col.Biserica de acasă. de iubire şi de jertfelnicie ca la părinţi.. prin depăşirea egoismului. „Familia creştina azi”. ar degenera..biserica cea mică " este . a legăturii omului cu Dumnezeu în organizarea şi propăşirea familiei creştine. nu doar o simplă convieţuire umană între bărbat şi femeie. şi înţelegerea mai profundă a vocaţiei sale spirituale în biserică şi în lume. pentru ca iubirea dintre bărbat şi femeie.

Vasile Mihoc. Si mai departe: .. şi femeia la fel. 62 s. Astfel.19. 9 Ibidem. Mântuitorul Iisus prezintă această unire între bărbat şi femeie ca pe o lucrare a lui Dumnezeu. după chipul lui Dumnezeu l-a făcut. în unirea desăvârşită cu o femeie.1.).'’9 . De aceea ea trebuie să fie indisolubilă. căci numai pentru că se completează reciproc formează ei omul deplin. in MA. deşi poarta rănile păcatelor. cât şi în Noul Testament unde căsătoria apare ca o figură profetică a unirii dintre Hristos şi Biserica Sa.u. p. căsătoria avea de la început atributele unităţii şi indisolubilităţii.. Potrivit textului vechitestamentar. ca o încoronare a lucrării Lui din cele şase zile ale facerii lumii. căsătoria comportă o iubire desăvârşită.6. Si a făcut Dumnezeu pe om după chipul Său. ci şi prin comuniunea de viaţă.IN VECHIUL TESTAMENT SI IN IUDAISM. 3. este istorisită crearea Evei din coasta lui Adam(v. Apoi continuă : .nr.p. nr. . '' De aceea. XXVI(1981). In capitolul 2 al Facerii. Importanţa pe care o are căsătoria şi unirea deplină în iubire a soţilor este reflectată atât în Vechiul Testament.6).Aşa încât nu mai sunt doi. Ieremia 2. . din cauza faptului că pentru acesta nu se găsise . în mod deplin.Pentru a fi o unire desăvârşită.23.13. scop principal al casatoriei in MA. 8 Pr. bărbatul şi femeia fiind deopotrivă după chipul lui Dumnezeu.Nu numai ca să-l ajute pe Adam crease Dumnezeu pe Eva ci şi pentru ca să-l ferească de singurătate. De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va uni cu femeia sa şi vor fi amândoi un trup.u.... ci un trup.''(v.Dumnezeu l-a creat pe om după chipul Său .Naţi citit că Cel ce i-a făcut de la început bărbat şi femeie?''(Mt.7-9. 10 – 5.. Vorbind despre căsătorie şi familie.. Omul chip si asemănare a lui Dumnezeu..9-10.'' Intre cei doi trebuie să stăpânească legea iubirii.''(v.1.Naşterea de prunci.23-24). Si a zis Dumnezeu: Să facem om după chipul şi după asemănarea Noastră…”.582. se desprind câteva coordonate principale ale învăţăturii biblice cu privire la căsătorie şi familie: 7 .26 ).181.27-28).Iată acesta-i os din oasele mele şi carne din carnea mea. prin însăşi creaţia sa.20).ajutor pe potriva lui''(v.21-27 Iez.21-22). vieţii de comuniune. dându-i stăpânire asupra pământului. fiind folosită ca metaforă pentru relaţia dintre Iahve şi poporul Său (Os. Bărbatul avea. ea se va numi femeie pentru că este luată din bărbatul său. trebuie să ne referim în primul rând la relatarea biblică despre crearea omului. Is.1. care face din iubirea conjugală un reflex al iubirii intratrinitare.16. 7 Idem. 3 . Deci ce a împreunat Dumnezeu omul să nu despartă. 1 s. vorbind despre căsătorie..a.54..p. Aşadar căsătoria are un caracter sacru încă de la creaţie. XXX (1985)..Prof. după modelul comuniunii care există între Persoanele Sfintei Treimi. 549 s.4). a făcut bărbat şi femeie.u. 2 s.582-504.Cele două sexe sunt complementare nu numai pe plan fizic. Adam a exclamat: .adică persoană cu voinţă liberă. zicând: Creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul şi -l supuneţi. . 6 Pr. 4.3. Casatoria si familia in lumina Sfintei Scriptiri. Ceea ce înseamnă că omul este destinat. cu capacitate de gândire şi de iubire. Casatoria si familia….(v.. omul a fost făcut de Dumnezeu după crearea tuturor celorlalte făpturi. relatează cartea Facerii ( 1. Si Dumnezeu i-a binecuvântat. Profesor Vasile Mihoc. Din aceste cuvinte. Când a văzut-o pe Eva. 8 -Dumnezeu l-a creat pe om bisexuat. tot ce-l completa esenţial.

150. 29.2 IMPORTANTA FAMILIEI LA VECHII IUDEI Atunci când tânărul Iacov a mers la unchiul său Laban. vechii evrei admiteau poligamia. ci şi unul religios. Celibatul era considerat o anomalie.16. (Fac. deşi situaţia fericită sau nefericită a unuia din membrii familiei avea un impact puternic asupra tuturor membrilor acelei familii.2. Această imagine.Tu eşti din oasele mele şi din carnea mea'' (Fac.28). care se celebra în familie. monogamia apare ca ceva nu numai firesc.(Ies.19). oamenii de rând se mulţumeau cu doua femei(I Regi 1.aha'') însemnă deopotrivă frate.13.12. Ebraicul. acesta. demonstrează importanţa familiei la vechii iudei. celula de bază a societăţii. un urmaş al lui Cain. Teofania. în care oamenii alegeau celibatul din motive religioase. sărbătoarea Paştelor..Constantin Mihoc. 10 10 11 Pr. era pentru evreii biblici.Dr..3 OBLIGATIA CASATORIEI.. o adevărată istorie familială. ed. Iez. ca Ghedeon. Astfel. văr. ci şi uzual. această comunitate cvasimonastică stabilită pe ţărmul apusean al Mării Moarte.2.1.p. o dovedeşte faptul că marelui preot(arhiereului) israelit îi era cu totul interzis de a avea mai mult decât o femeie..căci suntem fraţi''. Chiar unii judecători şi regi bine plăcuţi lui Dumnezeu. numărul mare de soţii şi concubine fiind un semn al puterii lor ( Jud. Aşa era. Poate că cea mai importantă dovadă că monogamia constituie idealul de căsătorie. Deşi Sfintele Evanghelii nu ne redau vreun cuvânt direct al Mântuitorului împotriva poligamiei. Unele sărbători se celebrau în familie. o parte a tribului sau a seminţiei.iar a avea acelaşi sânge însemna a avea acelaşi suflet''. are la vechii evrei.carne''. David sau Solomon. care reflectă caracterul concret al Bibliei. ruda apropiată. 2002 pp.1.. Ea era o. iar capul familiei era un fel de oficiant.14).19-20. Iar în cartea Tobit.familie''acoperea o realitate mai largă decât ceea ce înţelegem noi astăzi.II Regi 2.8. ba chiar o ruşine. In scrierile profetice. au avut haremuri.2. Os. Cuvântul .30. ele reunindu-i pe toţi membrii familiei.2. frate vitreg. Din motive mai ales de ordin economic.10 Se pare că în vremea Mântuitorului predomina monogamia.ah'' (în aramaică . ce neau lăsat importante manuscrise descoperite începând cu anul 194. ceea ce. nu oferea poligamiei o buna recomandare.2..(Ier. Pentru a asigura mai bine permaneţa neamului şi a familiei.3. De aceea. Creşteţi şi vă înmulţiţi''(Fac.14). MONOGAMIA SI POLIGAMIA. Cf..os'' şi aceeaşi . recunoscându-l ca membru al rudeniei sale. Taina casatoriei si familia creştina. Tot frate îl numeşte Laban pe nepotul său Iacov (Fac.8). 1. îi zice:. idealul căsătoriei monogame este înfăţişat ca un simbol al unirii dintre Iahve şi poporul său.. 15).13.. Să nu fie sfadă între mine şi tine. mai ales de esenieni. entitate juridică''. de pilda. 29..9. Membrii unei familii se simţeau a fi acelaşi . nu numai un rol social.4. Este vorba.. Mal. Primul poligam de care vorbeşte Biblia a fost Lameh (Fac.8).8. Existau totuşi motive în epoca Mântuitorului. Familia. Dar familia. căsătoria era în mare cinste la evrei. desigur.III Regi 11...1). 4 .ibidem . Avraam îi zice nepotului său Lot:.2). LEVIRATUL Prima porunca dată de Dumnezeu protopărinţilor a fost:.

rând pe rând..15.luare''. Incă înainte de promulgarea Legii lui Moise. împreună cu prietenele ei.25. 5 .20. mireasa rămânând însă.ca cea mai potrivită pentru încheierea unei căsătorii.19.pentru că numele acestuia să nu se şteargă în Israel''(Deut.Deut. ca şi soţia adulteră.cumnat''.31. de acum înainte avea să conteze în ochii tuturor că soţia (femeia) sa.1.. ele erau căsătorite chiar la 12.61. Se ştie că.1. de la termenul latin levis.lua la sine '' pe femeia sa (Deut. Tot ca şi soţia. cazul unei femei care a avut ca soţi.5-10). decât dându-i-se o .1-13) purtau lămpi aprinse. Unii chiar afirmă că Dumnezeu îl blesteamă pe bărbatul care încă nu e căsătorit la vârsta de 20 de ani. Această .20)ceea ce însemnă că cea care-i fusese până atunci logodnică.carte de despărţire'' (cf.Nu te teme a lua pe Maria femeia (logodnica) ta''(Mt. rosteau o formulă de binecuvântare. A doua zi.nunta Mirelui'' Hristos cu Biserica Sa.22. numai după ce bărbatul o. era supusă.ibidem.24. Aceştia. care înseamnă. Maica Sa şi ucenicii Săi au fost invitaţi la nuntă. prietenele ei care. Dacă un bărbat căsătorit murea fără să aibă copii. socotesc vârsta de 18 ani a bărbatului. căreia Creştinismul îi va da un sens mistic. în general. cu o cunună pe cap(Is. şapte fraţi(Mt.34. Cât despre fete. Astfel în Evanghelia de la Matei. vorbind de. Rabinii.5.7).24-27). să-şi găsească soţie dintre rudele sale din Mesopotamia(Fac..3.15-16).19) şi înconjurat de un cortegiu de tineri mergea şi îşi lua mireasa. Însuşi Mântuitorul.1-12).este absolut clar. logodnica era ucisă cu pietre. Legea interzicea israieliţilor de a-şi lua femei din neamuri păgâne. nu putea fi repudiată. îngerul îi zice dreptului Iosif:. Se făcea o distincţie clară între logodnă şi căsătorie.1-4). probei .. o soţie din neamul său (Fac. Seara o petreceau în veselie. ca şi soţia. în Cana Galileii(Ion 2. totuşi. aducând-o în casa părinţilor săi..apei amare''(Num. 11 1.5. Este sigur că legea leviratului. aceştia invocă drept temei al necredinţei lor în învierea morţilor. tinerii erau consideraţi logodiţi.luare în posesiune''. că ea nu-şi putea avea locul în înalta Sa concepţie despre căsătorie (Mt. era în uz la evrei şi în vremea Mântuitorului. care reprezintă traducerea ebraicului yalam. Odată hotărâtă căsătoria.28.. pentru fericirea şi fecunditatea noii familii(Fac.2-12). Iar Iacov a fost trimis de tatăl său.19. Dacă era socotită vinovată. cum ar părea să rezulte din Parabola celor zece fecioare(Mt.24. la care face Mântuitorul aluzie în unele din parabolele Sale. în sensul de. Legea prevedea pentru cei logodiţi drepturi şi obligaţii aproape identice cu cele ale celor căsătoriţi. sărbătoarea continua.24). Aceasta era ceea ce se numeşte o căsătorie de levirat. Deşi exista această distincţie între logodnă şi căsătorie.. De pildă logodnica bănuită de infidelitate.Căsătoria . În ajunul nunţii. fratele său era obligat s-o ia în căsătorie pe văduvă. era o zi de mare sărbătoare.ziua de nuntă''.Ele cântau desigur imne pe care le găsim în Cântarea 11 12 12 Cf.60). Avraam trimisese să i se aducă fiului său Isaac. iar primul lor născut urma să poarte numele celui mort . ca o regină şi insoţită de fecioare. într-o încăpere aparte...4 LOGODNA SI NUNTA De obicei.1. Ier. în ebraică hakhnachah însemnă căsătoria propriu zisă. Mireasa apărea frumos împodobită. părinţii erau cei care căutau femeie fiului lor. Evreii se căsătoreau foarte tineri. ca nu cumva să fie atrase de ele la idolatrie (Ies. Doi tineri erau consideraţi a fi soţi. într-o discuţie a Sa avută cu saducheii. Mt.11-31)12.13 ani.151.7). mirele îmbrăcat în haine de sărbătoare..

In principiu. Pr.28. ca să araţi că din voia Ta se face însoţirea cea după Lege şi naşterea de prunci dintr-însa.Cântărilor. totuşi ea.3.8..182.19.17. I Regi.Jud.Iesire. a VII-a din Decalog (Ies. ci şi al bărbatului. în general. la bucuria nunţii. turnate de El prin harul Său. 2.vol. deşi slăbită şi desfigurată în multe forme după cădere.. şi în general desfrâul. Deci.Dumitru Stăniloaie. CASATORIA IN NOUL TESTAMENT 2.30-40.8). Legea interzice în mod hotărât. în ordinea harului. prin por. discrepanţa între ceea ce a fost instituţia căsătoriei în intenţia Creatorului. ca pedeapsă a femeii adultere..Pentru aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de femeia sa şi vor fi amândoi un trup. op.19.Prof.cit. în căsătorie.Pentru învârtoşarea inimii voastre.Dr.14)..p.”15 Bărbatului nu-i este îngăduit să-şi lase femeia sa. în grupuri rând pe rând.19.13 Prin venirea Sa în lume..a.Dr. era în vigoare şi în vremea Mântuitorului(In.11. de la întărirea şi înălţarea căsătoriei.22.8) Numai păcatul a fost cauza dezmembrării unităţii şi indisolubilităţii familiei care sunt rânduite de Dumnezeu: . învăluind-o.Conf. Mântuitorul Iisus Hristos. ca şi păcatele urmaşilor lor-au afectat profund legătura căsătoriei. Ceva a rămas totuşi.p. Ruperea unităţii familiei.Petre Semen. Uciderea cu pietre. El zice: . Sărbătoarea dura şapte zile.p. este subliniat şi de o rugăciune de la slujba cununiei: .''14 Ceea ce s-a petrecut la acea nuntă. . (Fac. 6 . Deci. Aşa încât nu mai sunt doi.9).24-2 s. deşi a pierdut prin aceasta harul legat de starea primordială. spune:. infidelitatea conjugală. prin puterea Sa mai presus de fire. al unirii dintre bărbat şi femeie.Care pentru negrăitul Tău har şi multa bunătate. n-a fost desfiinţată în esenţă.''(v.5). Mântuitorul Iisus Hristos îşi argumentează poziţia pe darul natural al creaţiei:. şi se va însura cu alta. săvârşeşte adulter''(Mt. 15 Ibidem.. Săvarşind acolo cea dintâi minune... ce a împreunat Dumnezeu omul să nu despartă''(Mt.IN SFINTELE EVANGHELII Păcatul omenesc-păcatul protopărinţilor.''deoarece. să bea din vinul iubirii entuziaste.). nici natura umană n-a fost distrusă. v-a dat voie Moise să lăsaţi pe femeile voastre. ai venit în Cana Galileii şi nunta care era acolo ai binecuvântat-o. oaspeţii participând la masă şi. că începe înălţarea vieţii omeneşti în ordinea harului. nu numai al femeii. Această legătură naturală.art. prin participarea Sa la nunta din Cana. indiferent de defectele pe 13 14 Pr. şi ceea ce devenise ea în realitate..Iar eu zic vouă. El vrea să arate. este îngăduită numai pentru motive de desfrânare.. din început nu a fost aşa''(Mt. Pedeapsa pentru soţia adulteră era extrem de severă.Hristos întăreşte din nou legătura căsătoriei dintre bărbat şi femeie. chiar dacă Moise a făcut numeroase concesii în această privinţă. ci un trup.cit. fiind cele mai evidente. şi o înalţă din ordinea naturii.1. afară de pricină de desfrânare..7-10. harul divin creatural. din ceea ce constituia. în ambianţa harică ce iradia din Persoana Sa. că oricine va lăsa pe femeia sa.5-6).183. şi nici femeii bărbatul ei.vol 3. adulterul. Si de asemenea.20. prin egoismul descătuşat şi dezvoltat prin păcat şi. şi dând perechii ce se căsătorea.

pentru netransfigurarea ei printr-o unire sufletească. demnitatea de om. Apostolul spune:.. reunesc întemeierea divină a căsătoriei şi a familiei. se va numi adulteră dacă va fi cu alt bărbat. Numai moartea unuia dintre ei.de a fi sălaş a Duhului Sfânt (Cor 6.4).15).20 Indisolubilitatea căsătoriei este şi la Apostolul Pavel un lucru indiscutabil.cit. 18 Pr..vasul de sfinţenie şi în cinste"(I Tes 4.. Iar în alt loc el zice: .pentru dezordinea socială pe care o provoacă'’ şi totodată . Păcatul desfrânării. Familia in invatatura Mântuitorului si a Sfinţilor Apostoli. iar dacă i-a murit bărbatul.op..Trinitas. Legătura dintre soţi. nu face altceva. doar două posibilităţi: fie să se împace. desfrânarea însă. Iar dacă bărbatul ei va muri.Dr. desparte această legătură.p. este liberă să se mărite cu cine vrea. Deci trăindu-i bărbatul. Scopurile căsătoriei sunt.7). Ea este un dar al lui Dumnezeu. în afara căsătoriei.p. reprezintă o gravă abatere de la chemarea omului de a fi mădular al trupului tainic al Fiului lui Dumnezeu. fiind calificată drept desfrânare.legătura căsătoriei nu s-a desfiinţat între cel ce şi-a lăsat soţia sa.Lector Mihai Vizitiu. după porunca Domnului. ca şi fecioria(I Cor 7.Dar din cauza desfrânării-zice Apostolul-fiecare să-şi aibă femeia sa şi fiecare femeie să-şi aibă bărbatul său.. operează pe tot parcursul vieţii de după căsătorie.p.B..1995.19).''17 Dar cu toate că unirea sufletească dintre soţ şi soţie este sfâşiată."(I Cor 7. Păstrânduşi . Biserica. este dezlegată de legea bărbatului. 20 Ibidem. prin faptul că a părăsit-o.Familia creştina” azi.''16 Este un păcat foarte grav. de asemenea . produsă de iubirea spirituală din căsătorie. cât şi potolirea poftelor nevinovate. Pr. . luând un alt bărbat(Rom 7. acestea nu sunt suficiente pentru a desface ceea ce Dumnezeu a legat. I. 19 Ibidem..30. prin lege de bărbatul său atât timp cât el trăieşte.a patra. dar fără să se recăsătorească (I Cor 7.Căci femeia măritată e legată. . să nu se treacă cu uşurintă la divorţ.. Prof. ca să nu fie adulteră. dragostea trupească între soţ şi soţia sa nu este numai 16 17 Moliftelnic.''19 2.Femeia este legată prin lege atâta vreme cât trăieşte bărbatul ei. numai întru Domnul"(I Cor 7. a celor doi...M. cei care s-au despărţit având.191..184.39). într-o astfel de situaţie. ed. şi nu mădular al unei desfrânate (Cor 6. Apostolul neamurilor îşi fundamentează învăţătura pe cea a Sfintei Scripturi a Vechiului Testament şi cea a Evangheliei. este în stare să desfacă această legătură atât de puternică. la membrii familiei şi la raporturile dintre ei.1984. Satisfacerea poftelor trupeşti nu este acceptată însă.vol.184.81-82. nu este însă o poruncă pentru soţul nevinovat. ci să se caute îndreptarea celui căzut prin hotărârea lui de a nu mai repeta păcatul.care le are soţul sau soţia.2-3). uneori. fie să rămână aşa. Gestul Mântuitorului de a acorda iertare femeii prinsă în adulter.. 7 . după Sfântul Apostol Pavel atât naşterea de prunci şi iubirea şi întrajutorarea reciprocă a soţilor.2. căci ea sfâşie legătura sufletului dintre soţ şi soţie.. iar dacă i-a murit bărbatul este liberă faţă de lege..IN EPISTOLELE SFINTILOR APOSTOLI Sfântul Apostol Pavel.''18 Desfacerea căsătoriei pentru infidelitatea conjugală. Dumitru Staniloaie. face dese referiri la instituţia căsătoriei.2). pe care cei doi au primit-o prin creaţie.decât să oficializeze o situaţie deja creată.p.Bucuresti. ea fiind şi un remediu împotriva concupiscenţei. pentru că se încalcă în mod voit şi deliberat.10-11). la rândul său.Iasi.. echivalează.3.p. ed. iar divorţul. cu o recomandare că.. in vol.

Respingând 21 22 Pr.Taina (sacramentul) nu este ceva ce s-ar afla deasupra sau alături de casatorie. Aici. ca fiind făpturi mai slabe. ci este casatoria ca atare.28).Efes. dar şi un mediu care primeşte putere şi energie din afară. se întemeiază pe iubire. ca de la semn la realitatea semnificaţiei.2.prin care femeia recunoaşte bărbatului rolul conducător si ocrotitor al ei si al întregii familii. Casatoria si familia. De aceea.7. prin ea realizându-se o comuniune totală de iubire.18). Legătura trupeasca nu este justificata daca este privita numai ca un remediu împotriva concupiscentei. împreuna cu voi. Naşterea de prunci se realizează prin împreuna lucrarea omului cu Dumnezeu. ca unora care.33). ca de la imagine la modelul sau. un raport de asemănare.IICor. Sfântul Apostol Pavel.7) Caracterul de taina al casatoriei este exprimat cum nu se poate mai bine de Sfântul Apostol Pavel in cap. omul participa la lucrarea creatoare a lui Dumnezeu. Vasile Mihoc. ci şi voită de Dumnezeu. . Intre aceste doua realitati exista.22. adică este o Sfânta Taina.11.participa la taina unitatii si a iubirii fecunde dintre Hristos Mirele si Biserica Mireasa.bărbatul necredincios se sfinţeşte prin femeia credincioasă şi femeia necredincioasă se sfinţeşte prin bărbatul credincios(Cor 7.5. ci si mijloc sau instrument al sfinţirii.. aceasta legătura are in vedere si procrearea. si faceti-le parte de cinste.3-17. Hristos a restaurat egalitatea dintre soţ şi soţie(Gal 3.11. In căsătorie..3435. unde printre altele spune:. după cum s-a spus. Prof.22-2 s.586. şi într-ajutorarea reciprocă a soţilor.Barbatilor iubiţi pe femeile voastre.2-3. ca mădulare ale trupului tainic al luiHristos. casatoria creştina. soţii se împărtăşesc unul de puterile celuilalt. p.31. Lector Mihai Vizitiu. desigur. .ICor.legitimă.1-6). . Pr. responsabilitatea soţului de a purta grija soţiei sale ca de însuşi trupul lui jertfindu-se pentru ea după măsura jertfei lui Hristos pentru Bierică (Efes 5. p..25) si este o supunere plina de aceeaşi iubire.a.). inca de la creaţie ca tip sau figura a legăturii mistice dintre Hristos si Biserica.."21 Întâietatea bărbatului in familie nu este aşadar.. după cum si Hristos a iubit Biserica si S-a dat pe Sine pentru ea''(Efes.. Darurile şi calitătile unice se comunică celuilalt pe altarul familiei.Fiecare persoană este un centru iradiant de energie şi de putere. Numai iubirea reciprocă face posibilă înţelegerea deplină a locului şi rolului fiecăruia dintre cei doi în unitatea familiei.. compara casatoria creştina cu relaţia Hristos-Biserica. de darurile şi virtuţile celuilalt în aşa măsură încât acelaşi apostol afirma că .14).. ramane asemănătoare oricărei alte casatorii. în familie. cit. precum si capacitatea acestuia de a se jertfi primul pentru binele familiei.25-28).7. care este taina pentru cei ce trăiesc incadrati in realitatea Trupului mistic. o supremaţie despotic.. Apostolul vorbeşte despre relaţia dintre bărbat si femeie in casatorie. 8 . Aceeaşi invatatura se afla si in concepţia Sfântului Apostol Petru. deşi.. Raporturile dintre bărbat şi femeie. part.32). responsabilitatea soţiei de a se supune soţului ei aşa cum Biserica se supune lui Hristos (Efes 5. Taina desavarseste instituţia de la creaţie.23). este naşterea si creşterea copiilor.''22(Rom.5 din Efeseni(v. care sfatuieste pe femei sa se supună barbatilor lor având o comportare ireproşabila in familie si societate( I Petru 3. de asemenea.24. este împlinirea acestei<< taine mari >>.28. care face posibile şi naşterea de prunci. Unul din scopurile casatoriei.3 si Efes 5. Casatoria creştina este astfel nu numai un semn. dreptul şi stăpânirea asupra trupului celuilalt (I Cor 7. sunt moştenitoare ale harului vieţii..14.5.Taina aceasta mare este. barbatilor. In cadrul acestei egalităţi .25. iar eu zic in Hristos si in Biserica''(v. traiti intelepteste cu femeile voastre. Col 3. iar barbatilor le spune: Voi.4).'' Soţii creştini. ‚. este o întâietate a iubirii jertfelnice:..fiecare dintre ei au drepturile şi responsabilităţile celuilalt: dreptul la iubire din partea celuilalt (I Cor 7.''( I Petru 3.

1). nu spre animal.4. 18.27). omul este o fiinţa raţionala si libera.36.20. ca sa se deznadajduiasca"(Col. Amândoi sunt creaţi <<după chipul lui Dumnezeu>>. Pentru aceasta<< a făcut Dumnezeu pe om după chipul Sau. încât ajung <<un singur trup>>(Gen. nu ne putem dărui decât unei fiinţe care sa fie de aceeaşi natura cu noi si egala cu noi. după ce a pus nume tuturor fiinţelor (deci. in al doilea rând.14) si aceasta curatenie se cuvine sa fie păstrata printr-o educaţie susţinuta. Cuplul bărbat -femeie in paradis a fost un cuplu conjugal. trebuie sa dea dovada de mult tact. acesta fiind un lucru .art. PRINCIPII ALE VIETII FAMILIALE CRESTINE Omul a fost creat de la început bărbat si femeie. 6.. Aşadar.1.in rev. parintii. 3. Sfântul Apostol Pavel. Din cele afirmate de Sfântul Apostol Pavel se poate intelege uşor ca cei care au copii sunt in situaţia de a-si pierde mântuirea.3-4.27). pentru ca o familie sa fie bine plăcuta lui Dumnezeu.<<Pentru Adam nu s-a găsit ajutor pe potriva lui>>.Parintilor. sa fii in stare sa te daruiesti. sa te apreciezi in mod adecvat pentru a putea sa te exprimi.Efes 6. El este subiect si cauza formala a ceea ce deosebeşte de om alta fiinţa si cauza eficienta responsabila fata de faptele sale.spune Sfânta scriptura.Ilie Moldovan.21). Ca persoana. atât parintii cat si copiii..519 . a cunoaşterii si iubirii omului.24). curatenia lor fiind recomandata de Mântuitorul Iisus Hristos tuturor celor care doresc Imparatia cerurilor (Mt. sa asculte de ei.51)si Care a avut grija de Mama Sa chiar in clipele grele ale chinurilor(Ls. 9 . ci de dar total. Acestea poarta puntea inteligentei si voinţei. 2. Cu toate ca fiecare este o entitate aparte. In procesul educaţiei. care sunt primii indumatori ai copiilor.a făcut bărbat si femeie>>(Gen.Conf. înseamnă a fi o fiinţa in stare sa gandesti. sa te descoperi si pornind de aici. Intre bărbat si femeie in casatorie nu poate fi vorba de împerechere ca in lumea animala. atât bărbatul cat si femeia tind unul spre altul (Gen.. Lector Mihai Vizitiu.1)si de Apostolul Pavel (Efs 6.Voi parintilor nu intaratati la manie pe copiii voştri"(Efes. copiii au ca model de ascultare pe Insusi Domnul Hristos.19.24Pentru ca oamenii sunt creaţi după 23 24 Pr.p. Cu animalul nu se poate stabili o asemea relaţie. Copiii au datoria de a-i cinsti la rândul lor pe parinti. Naşterea pruncilor presupune si responsabilitatea naşterii lor. fiinţa cu care sa se poată stabili o relaţie reciproca. daca nu-si cresc copiii. mulţumind pentru toate lui Dumnezeu. care a fost supus Maicii sale si dreptului Iosif (Lc.a cunoscut pe femeia sa si ea a zămislit si a născut"(Gen. 3.1). Ei se nasc curat sufleteşte. 3. se adresează acestora. trebuie sa privim spre Dumnezeu..19. 3. A fi persoana.. Daca unele familii nu pot avea copii.Taina Nuntii.. intrase in relaţie cu ele). sa te cunoşti strident.4). nu atatati la manie pe copiii voştri.Buccuresti. Pr. p.. Dovada o constituie faptul ca primul om.bine plăcut Domnului"(Col 3. Sfânta Scriptura numeşte unirea conjugala a bărbatului cu femeia cu termenul de<< cunoaştere>>.4).''23 Naşterea de prunci nu este insa singurul mijloc de a dobândi mântuirea. Or. trebuie sa intretina o atmosfera de pace si buna intelegere.intru intelepciunea si invatatura Domnului"(Efes. nu înseamnă ca pentru acestea nu exista mântuire.. in iubire si in sfinţenie".In credinţa. De altfel.3..aceasta responsabilitate a procreării..27-28) si chemaţi la asemănarea cu Dumnezeu.Ortodoxia” anul XXXI(1979). zicand:. respinge pe Creatorul sau si prin aceasta alterează propria sa umanitate. omul respinge asemănarea sa cu Dumnezeu.2-3). Pentru a intelege mai bine de ce unirea dintre bărbat si femeie este o cunoaştere.23) in asemenea măsura. 6. a rămas singur.nr. Despre Adam se spune ca . in primul rând pentru a îndeplini porunca a V-a din Decalog invocata si de Mântuitorul Hristos (Mt 19.(1. cit.

ci si comuniune datorata înainte de toate darului desavarsit a celor doua persoane.cunoaştere si iubirea ca rod. dar si ca o noua viata luata in consideraţie numerica. soţul si soţia. priceput. nu in sensul de <<stiinta>>a celuilalt. descoperit si exprimat prin ea. potrivit planului lui Dumnezeu. in actul cunoaşterii soţului de către soţie si invers. Daca soţii se obişnuiesc sa nu se cunoască realmente unul pe altul in trup si in suflet. Iubirea. insa in dăruirea noastră totala spre el. Sa zicem ca ar trebui sa 25 Pr. Creaţi după chipul lui Dumnezeu.588.6). blocând funcţionalitatea persoanei spre creşterea in comuniune cu celalalt partener de existenta. unitatea dintre cei doi soţi nu este o simpla juxtapunere a doi indivizi. dar. aceştia devin un trup (Gen 2-24) in comuniunea care ii face după chipul unitatii existente intre Persoanele Sfintei Treimi. după cum si ea se exprima prin el. pe care si le pun tinerii astăzi. aceasta se impune cu atât mai mult. femeia accepta sa fie gândita descoperita de cel căruia i se daruieste. Dăruindu-se bărbatului. soţul dăruindu-se soţiei ca sa fie cunoscut. In ambianta creata de iubirea ca dar. Casatoria si familia…. Vasile Mihoc. ci ca posibilitatea de a realiza ceea ce trebuie sa devenim arzând de iubire. Iar in familie. Iar utilizarea spre păcat a trupului uman suprima taina trupului si ii alterează frumuseţea pentru ca nu exista frumuseţe fara taina. Este o profanare a persoanei umane . modul de fiinţare a Creatorului Arhetipului lor. capata calitatea de tata si de mama. unirea celor doua trupuri nu implineste exigentele planului lui Dumnezeu cu omul in calitate de fiiinta creata pentru comuniune. a iubirii si a unirii celor doi soţi in inima. nici celuilalt dintre soţi. oamenii reflecta si trebuie sa reflecte in relaţiile dintre ei. iubirea . nu aparţine exclusiv nici unuia. Consecinţa cunoaşterii.chipul lui Dumnezeu..>>25 4. de unde si porunca lui Dumnezeu: <<Cresteti si va inmultiti. comuniunea persoaneor omeneşti in casatorie se numeşte <<cunoaştere>>.Pentru aceasta.2.p. cei doi. STAREA FAMILIEI ASTAZI . <<Aşadar. De aceea. Acesta iubire-cunoaştere rodeşte la rândul ei intelegere pace. inteleasa drept innoire a vieţii celor doi. casatoria nu este cunoscuta ca un mod de viata închis si individual. daca intre ei nu se poate vorbi de intimitatea cunostintei care ajuta tandreţea si afecţiunea. Prof. Tinerii isi aleg partenerul de viata in funcţie de ideea pe care o au despre familie. Unitatea conjugala. O asemenea unire. umpleţi pamantul si-l stapaniti>>(Gen. mai ales viata. ci de expresie a prezentei fiinţei celuilalt care ni se oferă ca dar. nici numai unitate ca satisfacţie a trupului sau drept consecinţa bunavointa unuia fata de celalalt. ci deodată amandorura. La fel. el este inteles. 10 . rod al celor doua autodaruiri. ca el s-o cunoască. legăturile trupeşti ocazionale. in loc sa fie intr-adevăr cunoaştere devine masca ce opozeaza transparenta fiintala a persoanelor.De ce sa mă căsătoresc?'' Aceasta este una dintre cele mai dese întrebări. in suflet si in trup este viata cea noua. lipsite de perspectiva creşterii in comuniune si in desavarsire sunt păcate. adică naşterea de prunci.

43. Suntem importanţi pentru el daca l putem ajuta cu ceva. scopul casatoriei ramane acelaşi. ne invata sa renunţam la micile capricii si sa-l vedem cu ochii inimii pe cel din fata noastră. Cat de răspândita este aceasta boala in zilele noastre !Trăim intr-o lume de oameni interesaţi numai de propriul bine. Ce se întâmpla când se întorc acasă? Încep sa-si dea seama de micile nepotriviri dintre ei.. Daca scopul vieţii e sa castigam cat mai mulţi bani. In al doilea rând dragostea ne da curaj. ne va invata sa nu mai fim singuri. vor sa se mântuiască si vor sa meargă împreuna cu persoana pe care o iubesc. interesul. astăzi se cultiva mai mult . Dar alteori. Si daca pana si atunci vor fi astfel de familii. are o inima buna si e gata sa-si schimbe comportamentul. amănunte care noua ni se păreau foarte importante.. sunt trecute cu vederea. Casatoria ne va scăpa de singurătate.27 Doi tineri se plac si se grăbesc sa se căsătoreasca. Atunci când ne alegem insotitorul contează foarte mult care e drumul pe care vrem sa-l parcurgem. Idem. Uneori soţii care nu s-au casatorit din dragoste isi scot ochii chiar din timpul lunii e miere. cei doi se inteleg si după ce se întorc din luna de miere. 11 . Totuşi. Casatoria nu este altceva decât asemănarea unui drum spre Imparatia Cerurilor. Galati 2004 p. in clipa in care prietenia cu noi nu mai este rentabila. Chiar in vremurile apocaliptice vor exista familii sfinte. Dragostea ne invata sa ne cunoaştem mai bine. Si oamenii.28 Dumnezu a făcut-o pe Eva pentru ca Adam sa nu fie singur. de aceea . p. La un moment dat momentele de intelegere dispar si familia devine un spaţiu tensionat. Mulţi tineri se căsătoresc pentru a scăpa de singurătate. Toţi avem vocaţia de a fi indragostiti. Acesta este motivul pentru care creştinii se căsătoresc. In clipa in care am fost storşi de nevoia celuilalt. acum sunt cu mult mai multe. ne da putere. Ea abia asteapta sa fie mireasa îmbrăcata in alb.străbatem un desert si am avea de ales intre doi insotitori: unul este frumos dar nu a mai mers prin astfel de locuri niciodată. datorita frumuseţii momentelor din acel interval de timp. iubindu-se.41. si ospatul. Luna de miere e minunata. p. Celalalt este urat dar ştie drumul. Suntem importanţi pentru celalalt numai in măsura in care ii putem fi de folos cu ceva. Din nefericire.relatiile''decat prietenia adevărata.40. Avem marea şansa de a putea duce o viata bineplacuta lui Dumnezeu o viata in care sa cunoaştem bucurii pe care lumea care traiste departe de Hristos nici măcar nu si le imaginează. atunci problema s-a rezolvat. Ne va invata sa ne bucuram de celalalt. relaţia ia sfarsit. In al treilea rând. scapă de singurătate. Si fata simte ca daca ii acorda încredere băiatului acesta se va schimba. cum ar fi culoarea parului sau inaltimea unuia. totuşi tinerii care s-ar casatori ar trebui sa păstreze in inimi nădejdea ca ar putea duce o viata bineplacuta lui Dumnezeu. Si totul merge bine: si casatoria civila si Cununia. Chiar daca in toata lumea nu s-ar mai găsi nici o familie vrednica sa fie numita creştina. Trebuie sa ne casatorim abia atunci când iubim. Sfarsitul lunii de miere înseamnă sfarsitul perioadei de armonie.26 Oricât de mare ar fi căderea unora. Si nimic nu bucura inima mai mult decât dragostea de Dumnezeu si de aproapele. Dar cine se casatoreste numai pentru a scăpa e singurătate se inseala. Simţim ca putem sa-l ajutam pe celalalt sa se schimbe. călătoresc in locuri frumoase si se simt bine împreuna. Nu se va ajunge la o apostazie atât de mare. iubirea patimasa o împiedica pe fata sa observe cat de mult o influenteaza in rău o anumita prietenie.prieteniile'' nu durează: s-a rezolvat problema.Egumenita. Dragostea ne copleseste. celalat isi da brusc seama ca nu are de ce sa ne mai stea in preajma. in orice viata de familie exista momente de 26 27 Danion Vasile. Ed.Cartea Nuntii. pe calea mântuirii. el abia asteapta sa trăiască bucuria nuntii. 28 Idem. nepotriviri care de fapt nu sunt deloc mici. O fata poate observa ca deşi aparent un băiat este prost crescut.

dar nu putem schimba rostul pentru care ne-a creat Dumnezeu. 31 Idem. Invatatura orientala despre cele doua jumatati care se regăsesc după cautari de sute de ani este greşita. Ori. Pentru ca armonie poate fi si intre un geniu si o fata mai slabuta din punct de vedere intelectual. Noi nu suntem predestinaţi sa ne căutam cealaltă jumătate. Fiecare tanar isi poate găsi perechea potrivita. pentru împlinire.p. Pentru mine familia ideala nu este familia fericita.82.pp. reancarnandu-se pana ne întâlnim cu ea. Dumnezeu nu are pe nimeni de pierdut.Taina iubirii conjugale in lumina tradiţiei ortodoxe. Dar oricât de tare am fugi de familie. ci numai pentru a-l ajuta. Dar in familiile in care soţii s-au casatorit din dragoste aceste stări sunt de scurta durata. chiar si pentru cei care au grămezi de bani.44.29 De multe ori.1994. 32 Paul Evdokimov. Viata înseamnă si necazuri. Si alternativa este de o mie de ori mai plăcuta: aventurile nu plictisesc decât in foarte puţine cazuri.Tinerii fug de casatorie pentru ca fug de greutati si încearcă sa le amâne prezenta cat mai mult timp cu putinţa. Cu atât sunt mai dispuşi sa se schimbe. cu cat cresc. Ori. Când iubeşti nu încetezi sa te bucuri de celalalt. resursele necesare pentru a birui monotonia. Soţii găsesc credinţa in Dumnezeu si in dragostea unuia pentru celalalt. De aceasta lipsa a credinţei depinde refuzul casatoriei.30 Cu cat cei care se căsătoresc sunt mai tineri. al trăirii duhovniceşti. E aceeaşi stare de achedie pe care o trăiesc monahii. Nu-i vezi lipsurile pentru a-i scoate ochii. Cine respinge cele doua cai de vieţuire respinge calea de mântuire si chiar propria mântuire. nu putem fugi de rostul nostru in lume. in creşterea animalelor sau in dorinţa de a obţine diferite diplome. oamenii sunt din ce in ce mai puţin dispuşi sa se schimbe. care este inteleasa ca un spaţiu al greutatilor si al responsabilitatilor. 12 . Putem căuta mult perechea potrivita si putem trece pe lângă ea pentru ca nu am avut ochi s-o vedem la timp.singurătate si plictiseala. In momentul in care un tanar fuge de ideea întemeierii unei familii.45-46. Principalul motiv al casatoriei este lipsa credinţei in Dumnezeu. sau existenta unei credinţe superficiale.31 Unul dintre lucrurile cele mai importante din viata fiecărui om este sa-si găsească perechea potrivita. greutatile sunt un examen pentru orice familie. O asemenea familie este utopica. Pentru mine familia ideala este familia împlinita in care domneşte dragostea si intelegerea si datorita cărora necazurile sunt depasite cu bine. Pentru ca familia implica si schimbarea permanenta in mai bine. Idem. Ne putem ascunde in diferite pasiuni. Dumnezeu l-a creat pe om pentru a se bucura de desfătările Raiului. cu atât sufletele lor sunt mai curate si mai uşor de modelat. e aceeaşi ispita a vrajmasului care vrea sa ne arunce in deznădejde. este nevoie de armonie pe mai multe planuri: pe cel al frumuseţii fizice. E cat se poate de normal ca oamenii sa-si dorească sa găsească pe cineva alături de care sa aibă o viata împlinita. p. 29 30 Idem. Greutatile ne ajuta pentru ca ne trezesc impulsul de a fi si mai aproape unul de celalalt. al pregătirii intelectuale.32 In multe cazuri tinerii care vad ca timpul trece si nu se căsătoresc nu inteleg rostul încercării prin care trec. Dar ca sa ajungă acolo trebuie sa duca o viata creştina in familie sau in mânăstire.Christiana. Pentru ca poate am fi dorit sa aibă o anumita culoare a ochilor sau o anumita măsura la talie. pp. fuge de rostul pentru care a venit pe lume. Asta nu înseamnă ca perechea pe care o trimite Dumnezeu e banala sau ştearsa. Deci problema găsirii perechii potrivite este foarte serioasa. care nu cunoaşte necazurile. ne putem ocupa timpul cu calatorii in locuri interesante.47-49.Ed.Bucuresti. Tinerii nu se mai căsătoresc pentru ca nu inteleg ca viata este o cale a mântuirii in care greutatile si necazurile sunt trimise sau îngăduite de Dumnezeu spre binele oamenilor. Dragostea are o proprietate: te minunezi neancetat de frumuseţile uluitoare.

aşa încât s-ar putea spune ca Dumnezeu nu i-a făcut pur si simplu pe cei doi. daca îl iubim cu toate ca are aceste lipsuri. nici ca e mai puţin deştept.51-52.. Daca lipsurile celuilalt au fost covarsite de dragostea pe care i-o purtam. 13 . In viata avem ori posibilitatea de a vedea cat de minunata e persoana pe care o iubim. Întotdeauna persoana iubita va putea spori in frumuseţe lăuntrica. CONCLUZII Casatoria este o instituţie întemeiata de Dumnezeu chiar de la început. De ce Dumnezeu nu ne ajuta sa ne casatorim? Poate ca motivul real nici măcar nu-ti trece prin cap. Idem. Dar toate au un rost. trista.1. Masculinul si femininul formează monada umana arhetipica: Adam si Eva''. ori de a vedea cat de multe sunt lipsurile sale. trebuie sa fie constienti de la început de faptul ca celalalt nu este si nu va fi niciodată perfect. Nimeni nu e perfect..Timpul ne va ajuta sa ne dam seama de acest lucru.34 Căderea in păcat a protoparintilor noştri a avut efecte negative asupra unitatii originare dintre 33 34 Idem pp.27). . Cei care se hotărăsc sa se căsătoreasca. Preferam sa spunem ca nu am găsit perechea potrivita si sa ne dam cu capul de pereţi sau sa ne însinguram. nu trebuie niciodată sa lăsam la o parte dragostea pentru a-i reproşa ca nu este perfect. vom sfarsi in a transforma iubirea pe care i-o purtam intr-o relaţie ştearsa.pp.imperfecţiune''.38-39. Daca ne mulţumim sa-i scoatem ochii pentru fiecare mica .Nu ti se pare ca e mai puţin frumos decât ne dorim. de la crearea omului ca bărbat si femeie (Fac.33 Sunt intru totul de acord cu faptul ca Dumnezeu ştie cel mai bine cine este soţul potrivit pentru tine si ca e bine sa-l rogi sa te ajute sa-l gasesti. ci a creat familia.

.Ea are aceleaşi drepturi ca si bărbatul. Mântuitorul a redat femeii locul ce i se cuvenea. 10.19. in ordinea harului.20.10-11.Patmos. intru invatatura si intelepciunea Domnului''(Efes. ca in Vechiul Testament. 14 .196. ci fiecare împlinindu-si scopul si rolul primit de la creaţie.etc.indisolubilitatea acesteia ( I Cor..97-102.6. Prin venirea Sa. in cazul in care baratul se făcea vinovat de desfrânare. ci si pe aceştia cu Hristos in cadrul Bisericii ( Efes.7.Cluj Napoca. fara a fi considerata scop principal al casatoriei. I Petru 3. luându-i in braţe. I Cor 11. de aceea in Vechiul Testament familia era constituita . obiectivate.6. bazata pe supunere si iubire jertfelnica a unuia fata de celalalt (Efes.Rom.Conf.2.In. Astfel ca .Dr. abdicându-se in acest fel de la scopul iniţial pentru care a fost instituita casatoria si familia.15. a devenit un obiect al posesiei lui.9-11).32) Naşterea de prunci. unitatea soţilor. actul casatoriei devenind in Hristos Taina mare.26-27). .14). o înalta din ordinea naturii. dar si copiii au îndatoriri fata de parintii lor (Efes. unitatea si indisolubilitatea (Mt.3. tinerelor. alcătuirea sa monogamica (I Cor 11. reafirmând in acelaşi timp. Iasi. dar si copii trebuie sa-si cinstească parintii.I. femeilor.2002. cum prevedea si Legea (Ies. Parintii au datoria de a-si creste copiii.2002. 3-6) care exista de la început (Fac. 35 Pr. Sfinţii Parinti Apostolici continua invatatura Mântuitorului si a Sfinţilor Apostoli in privinţa casatoriei si a familiei creştine.35 Inegalitatea dintre bărbat si femeie in Vechiul Testament se conturează tot mai mult.11).15).4).p. fundamentat pe porunca dragostei.2. primeşte si o dimensiune soteriologica (I Tim.22-24.12). situate exterior una fata de cealaltă.5. încât femeia. aşa cum reiese din textul evangheliei de la Mc. Constantin Necula.11-12. Capul femeii ramane bărbatul fara a avea vreo supremaţie despotica fata de soţia lui (Efes.15.18) si obiect al iubirii si respectului acestuia. insa.din doua individualitati polarizate. Păstrarea castitatii tinerilor este in concepţia Sfântului Ioan. Familia este formata.24) si pe care El.7.22-23). tratează casatoria si familia sub toate aspectele ei: întemeierea ei divina de la creaţie (Efes. inclusiv cel de a avea iniţiativa divorţului.16)si dându-i exemplu de curatie sufleteasca (v. binecuvântându-i(Mc. 36 Pr.bărbat si femeie.12. acesta trebuie sa fie unul de egalitate si respect reciproc. ca si de a le asigura cele necesare vieţii fizice (ICor.2.Ed.10. Parintii au datoria de a oferi lucruri bune copiilor lor (Mt.2).12. si in special Apostolul Pavel. Dintre apologeţii care s-au ocupat de problema casatoriei si familiei creştine amintim pe Sfântul Justin Martiul si Filozoful . Tertulian. lucru cel mai important si mai greu de realizat. Sfinţii Apostoli.5. ci si din copii. după modelul unitatii dintre Hristos si Biserica.vol. neacordand nici un privilegiu bărbatului.31. Viata in Hristos si maladia secularizarii.5. Sarea pamantului-Studii si articole de Pastorala.2.36 In ceea ce priveşte raportul dintre bărbat si femeie. Sfântul Teofil al Antiohiei. dar puse totuşi una lângă cealaltă''.4) si după cum Domnul Insusi a dat exemplu (Lc. separate.ed.Ioan Bizau. egalitatea lor (Gal.5. din ajutor al bărbatului (Fac.p. Casatoria trebuie privita cu cea mai mare seriozitate. dezvoltând invatatura Mântuitorului Iisus Hristos . 19. Aceasta reiese si din atitudinea pe care Hristos a avut-o întotdeauna fata de femeie.. Ele conţin sfaturi care se adresează deopotrivă barbatilor clerici si laici.17). acestea fiind rânduite de Insusi Creatorul universului. fecioarelor si văduvelor.13-15). capabila nu numai a-i uni pe cei doi intre ei. nu numai din bărbat si femeie.Tehnopress.28).7. fata de care Mântuitorul si-a manifestat întotdeauna iubirea. Casatoria si familia nu sunt o piedica in calea virtuţii.1-3).femeia nu formează o categorie antropologica sau sociologica inferioara ''.Mt.

S. atât in plan material cat si spiritual.ed. 2002.I. ci mai degrabă îl tratează si-l ingrijeste. Familia crestina –Biserica de acasa. Egumenita. 2004. Teofania. Danion.Conf. Mitropolitul Moldovei si Bucovinei.98. ed. Pr. Taina iubirii conjugale in lumina traditiei ortodoxe. Neantelegerile dintre soţ si soţie comporta consecinţe grave.Dr. casatoria nu poate fi desfăcuta invocându-se defectele sufleteşti ale soţului sau soţiei.. in vol.M.Familia crestina azi’’. tot aşa se cuvine a se proceda si cu soţul păcătos. 2002. Iasi. B. I. casatoria si familia creştina fac parte. 1988. 4. de aici născându-se multe rele. Cluj Napoca. Bizau..37 De aceea.Biblia sau Sfanta Scriptura. copii si celelalte rude.B.R. din trăirea creştinismului autentic. nu numai pentru acea familie cu parinti. Bucuresti. Patmos. Vasile. ed. Cartea Nuntii. alături de starea de feciorie. 1995. Bucuresti. obisnuinta cu păcatul si infidelitatea conjugala cu toate urmările lor. acestea fiind izvorul tuturor bucuriilor si al bunurilor dintr-o casa. cinstea lor fiind acordata de Insusi Dumnezeu Creatorul si de Mântuitorul Iisus Hristos si propovăduita de către Sfinţii Apostoli si Parintii Bisericii.p. ci si pentru întreaga societate. Mihoc. 3. Trinitas. 5. ed. buna intelegere si armonie. edit. Paul. 15 . Taina Casatoriei si familia crestina.O. Iubirea reciproca dintre soţi asigura familiei un climat de pace. 2. Galati. 37 Idem.Dr.1994. după cum nimeni nu-si taie vreun mădular infirm. BIBLIOGRAFIE 1. Pr. ed. 6. Aşadar.P. Viata in Hristos si maladia secularizarii. Ioan.Christiana. Constantin.. De aceea acestea trebuie privite cu toata responsabilitatea. Evdokimov.Daniel.Nepazirea castitatii pana la casatorie atrage după sine consecinţe grave pentru viitoarea căsnicie a tinerilor.

. . Necula. 13. 16. 1984. Dumitru. 34. 12. Semen. Casatoria si familia Sfintei Scripturi.Trinitas.7. in ST. nr. Petre. Pr. Constantin. Taina Nuntii. 1995. Studii si articole de Pastorala. ed. Pr.Pr. Bucuresti.. 3-4. Bucuresti. in MA.O. in rev. inchinare la 1600 de ani de la savarsirea sa. Dr.B. Staniloaie. Iasi. azi’’. Sarea Pamantului. I. vol.Dr. Moldovan. 1980. XLIV (1992). Iasi.Familia crestina. Bucuresti. 1995. Raduca. 8. nr.. Iasi. Bucuresti. 11. Arhid. Biblioteca Teologica’’.R... Vasile. Teoctist. 1995. Dr. Mihai. col.Conf. Casatoria-Taina a daruiri si a desavarsirii persoanei.Constantin. ed. Trinitas.B. .Vasile. 1978. Prof.I.Familia crestina. Familia crestina. Tehnopress.Dr.III.. azi’’. ed. Vizitiu.15 mai 1994. scop principal al casatoriei. Nasterea de prunci. . I. Patriarhul B. Ilie. azi’’. Pr. XXX(1985). Molitfelnic. CUPRINS INTRODUCERE CASATORIA SI FAMILIA IN SFANTA SCRIPTURA IN VECHIUL TESTAMENT SI IN IUDAISM IMPORTANTA FAMILIEI LA VECHII IUDEI 16 . Mihoc... Pr.Lector. 14.Familia in invatatura Mantuitorului si a Sfintilor Apostoli’’ in vol. nr...Ortodoxia’’. Prof. in vol. Voicu. 15. Invatatura despre creatie la Sfantul Vasile cel Mare. . Cuvant pastoral cu ocazia . 9-10. 10. Conf. Pr. Ed. 9.Zilei familiei’’. Familia si importanta ei in perioada Vechiului Testament. in vol. 2002.. Iasi. anul XXXI (1979).M. Pr. Teologia Dogmatica Ortodoxa. editia a patra. Trinitas. Asist. vol. .M. Prof.

OBLIGATIA CASATORIEI.MONOGAMIA SI POLIGAMIA LOGODNA SI NUNTA CASATORIA IN NOUL TESTAMENT IN SFINTELE EVANGHELII IN EPISTOLELE SFINTILOR APOSTOLI PRINCIPII ALE VIETII FAMILIALE CRESTINE STAREA FAMILIEI ASTAZI CONCLUZII BIBLIOGRAFIE 17 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful