You are on page 1of 10

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 25 maja 2012 r. Poz. 585

Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.05.25 11:44:56 +02'00'

ROZPORZDZENIE

MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1)

w sprawie warunkw produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znakw legalizacyjnych Na podstawie art. 75c pkt 1 i 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz.908,zpn.zm.2))zarzdzasi,conastpuje: Rozdzia1

1.Rozporzdzenieokrela:

2)materiaymajceszczeglneznaczeniedoprodukcjitablicrejestracyjnych. 2.Ilekrowrozporzdzeniujestmowao:

1)ustawierozumiesiprzeztoustawzdnia20czerwca1997r.Prawooruchudrogowym; 2)producencietablicrozumiesiprzeztoprzedsibiorc,oktrymmowawart.75aust.3ustawy; 3) rganierejestrujcymrozumiesiprzeztoodpowiedniostarost,WojewodMazowieckiegoorazorganydokonujce o rejestracjipojazdw,oktrychmowawart.73ust.2bi3ustawy; 4) nakachlegalizacyjnychrozumiesiprzeztoznakilegalizacyjne,oktrychmowawprzepisachwsprawielegalizacji z tablicrejestracyjnych. Rozdzia2

ww
1)

3.1.Tablicerejestracyjneprodukujesiwzakadzie,wktrymmogbyprodukowanetakeinnetabliceioznaczenia pojazdw.
inisterTransportu,BudownictwaiGospodarkiMorskiejkierujedziaemadministracjirzdowejtransport,napodstawie1ust.2 M pkt3rozporzdzeniaPrezesaRadyMinistrwzdnia18listopada2011r.wsprawieszczegowegozakresudziaaniaMinistraTransportu,BudownictwaiGospodarkiMorskiej(Dz.U.Nr248,poz.1494). 2) mianytekstujednolitegowymienionejustawyzostayogoszonewDz.U.z2005r.Nr109,poz.925,Nr175,poz.1462,Nr179, Z poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 37, poz. 214, Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320, Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462 i Nr 234, poz. 1573 i 1574, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 663, Nr 91, poz. 739, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 802 i 803, Nr 98, poz. 817 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 43, poz. 246, Nr 122, poz. 827, Nr 151, poz. 1013, Nr 152, poz. 1018, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 225, poz. 1466 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 30, poz. 151, Nr 92, poz. 530, Nr 102, poz. 585, Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016, Nr 204, poz. 1195, Nr 205, poz. 1210, Nr 208, poz. 1240 i 1241, Nr 222, poz. 1321, Nr 227, poz. 1367, Nr 244, poz. 1454 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 113 i 472.

w. rcl

1) arunkiprodukcjiiszczegowysposbdystrybucjitablicrejestracyjnychiznakwlegalizacyjnychorazsposbprow wadzenia ewidencji, o ktrych mowa w art. 75a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;

Produkcja i dystrybucja tablic rejestracyjnych oraz sposb prowadzenia ewidencji

.go
Przepisy oglne

z dnia 2 maja 2012 r.

v.p l

Dziennik Ustaw

Poz. 585

2.Materiaemmajcymszczeglneznaczeniedoprodukcjitablicrejestracyjnychjestfoliaodblaskowa,dlaktrejwymagania,parametryiwzoryokrelajprzepisywsprawierejestracjiioznaczaniapojazdw. 3.Przepisust.1niedotyczyprodukcjifoliiodblaskowej,oktrejmowawust.2.

4.Wzakadzie,wktrymprodukowanestablicerejestracyjne,wydzielasiczprodukcyjnorazczmagazynow,ktrezabezpieczasiprzeddostpemosbnieupowanionych.

5.Doprodukcjitablicrejestracyjnychwykorzystujesiwyczniemaszyny,urzdzeniaiwyposaeniezapewniajce przebiegproceswprodukcyjnychgwarantujcywykonanietablicrejestracyjnychzgodniezwzoramiiwarunkamitechnicznymi,okrelonymiwprzepisachwsprawierejestracjiioznaczaniapojazdw. 6.Producenttablicprzeprowadzakontrolwyprodukowanychtablicrejestracyjnychwzakresieichzgodnocizwzoramiiwarunkamitechnicznymi,okrelonymiwprzepisachwsprawierejestracjiioznaczaniapojazdw.

4. Do produkcji tablic rejestracyjnych uywa si wycznie materiaw odpowiadajcych warunkom technicznym okrelonymwprzepisachwsprawierejestracjiioznaczaniapojazdw. 5.1.Producenttablicprowadzi,odpowiedniodozakresuwykonywanejprodukcjitablicrejestracyjnych,ewidencje, o ktrych mowa w art. 75a ust. 6 ustawy. 2.Wewidencjimateriawmajcychszczeglneznaczeniedoprodukcjitablicrejestracyjnychzamieszczasiinformacjeoilociwyprodukowanejalbosprowadzonejzzagranicyorazsprzedanejfoliiodblaskowej. 3. W ewidencji przetworzonych materiaw majcych szczeglne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych zamieszczasiinformacjeo: 1)ilocifoliiodblaskowejnaklejonejnatamaluminiow,

2)ilocifoliiodblaskowejnaklejonejnatamaluminiow,przycitejzgodniezwymiaremtablicrejestracyjnych zwyszczeglnieniemprzetworzonegomateriau,oktrymmowaw7ust.1pkt2. 4.Wewidencjiwyprodukowanychtablicrejestracyjnychzamieszczasiinformacjeoilociwyprodukowanychtablic rejestracyjnych: 1)bezwytoczonychnumerwrejestracyjnych, 2)zwytoczonyminumeramirejestracyjnymi

zwyszczeglnieniemtablicrejestracyjnych,oktrychmowaw7ust.1pkt1. 5.Wewidencjisprzedanychtablicrejestracyjnychzamieszczasiinformacjeoilocisprzedanychtablicrejestracyjnych: 1)bezwytoczonychnumerwrejestracyjnych; 2)zwytoczonyminumeramirejestracyjnymi.

ww

6.Podstawdozamieszczenialubzmianydanychzawartychwewidencjisodpowiedniodokumentypotwierdzajce wyprodukowanie,nabycie,sprzedalubzniszczenietablicrejestracyjnychlubfoliiodblaskowej,oktrejmowawust.2, orazdokumentypotwierdzajceprzetworzenielubzniszczeniemateriaw,oktrychmowawust.3. 7.Doprowadzeniaewidencjiorazskadaniairealizacjizamwie,oktrychmowawart.75aust.4i5ustawy,wykorzystujesikatalogkodwoznaczemateriawmajcychszczeglneznaczeniedoprodukcjitablicrejestracyjnych,przetworzonychmateriawmajcychszczeglneznaczeniedoprodukcjitablicrejestracyjnychoraztablicrejestracyjnych,ktreokrelazaczniknr1dorozporzdzenia. 8.Szczegowysposbprowadzeniaewidencji,oktrychmowawart.75aust.6ustawy,jestokrelonywzaczniku nr2dorozporzdzenia. 6.Tablicerejestracyjnezwytoczonyminumeramirejestracyjnymiproducenttablicsprzedajewopakowaniachjednostkowychlubzbiorczych,naktrychzamieszczasinazwproducentatablicorazspecyfikacjzawartociopakowania, wszczeglnociilotablicizakresnumerwrejestracyjnych.

w. rcl

.go

v.p l

Dziennik Ustaw 7.1.Producenttablicniszczy:

Poz. 585

2) rzetworzonemateriaybdcefoliodblaskownaklejonnatamaluminiowlubfoliodblaskownaklejonna p tam aluminiow, przycit zgodnie z wymiarem tablic rejestracyjnych, nieodpowiadajce wymaganym warunkom technicznymlubprzetworzoneniezgodniezzamwieniem,oktrymmowawart.75aust.5ustawy wsposbuniemoliwiajcyichuycie.

2.Producenttablicsporzdzaprotokzniszczeniatablicrejestracyjnychiprzetworzonychmateriaw,oktrychmowa w ust. 1. 8.1.Tablicerejestracyjnezwytoczonyminumeramirejestracyjnymiproducenttablic,zzastrzeeniemust.2,dostarczawsposbgwarantujcyterminowodostaworazbezpieczestwotransportudoorganwrejestrujcych.

3.Producencitablicustalajwzajemniesposb,zasadybezpieczestwaorazrodkitransportutablicrejestracyjnychbez wytoczonychnumerwrejestracyjnychimateriawmajcychszczeglneznaczeniedoprodukcjitablicrejestracyjnych orazprzetworzonychmateriawmajcychszczeglneznaczeniedoprodukcjitablicrejestracyjnych. 9.1.Producenttablic,ktryzakoczydziaalnogospodarczwzakresieprodukcjitablicrejestracyjnych,niszczy albo przekazujeinnemu producentowi tablic posiadane tablice rejestracyjne i materiay majce szczeglne znaczeniedo produkcjitablicrejestracyjnychorazprzetworzonemateriaymajceszczeglneznaczeniedoprodukcjitablicrejestracyjnych.

3.Ewidencje,oktrychmowaw5,przekazujesiwaciwemuorganowi,oktrymmowawart.75aaust.1ustawy. Rozdzia3

10.1.Producentznakwlegalizacyjnychzapewniaprzebiegproceswprodukcyjnychgwarantujcywykonanieznakwlegalizacyjnychodpowiadajcychwzoromiwarunkomtechnicznym,okrelonymwprzepisachwsprawielegalizacji tablicrejestracyjnych. 2.Wzakadzie,wktrymprodukowanesznakilegalizacyjne,wydzielasiczprodukcyjnorazczmagazynow,ktrezabezpieczasiprzeddostpemosbnieupowanionych. 3.Producentznakwlegalizacyjnychprzeprowadzakontrolwyprodukowanychznakwlegalizacyjnychwzakresie ichzgodnocizwzoramiiwarunkamitechnicznymi,okrelonymiwprzepisachwsprawielegalizacjitablicrejestracyjnych. 11.1.Znakilegalizacyjnesprzedajesibanderolowanewopakowaniachzbiorczych,naktrychzamieszczasinazw ichproducentaorazspecyfikacjzawartociopakowania,wszczeglnociiloizakresnumerowyznakwlegalizacyjnych. 2.Zakresunumerowegoznakwlegalizacyjnychniepodajesiwprzypadkunalepeknatablicerejestracyjnetymczasowe. 12.1.Znakilegalizacyjnesprodukowanenazamwienieorganwrejestrujcych.

ww

2.Producentznakwlegalizacyjnychdostarczajedoorganwrejestrujcychwsposbgwarantujcyterminowodostaworazbezpieczestwotransportu.

w. rcl

2. Producent tablic sporzdza protok zniszczenia tablic rejestracyjnych, materiaw i przetworzonych materiaw, o ktrych mowa w ust. 1.

Produkcja i dystrybucja znakw legalizacyjnych

.go

2.Organyrejestrujce,oktrychmowawart.73ust.2bi3ustawy,mogprzezupowanionegoprzedstawicieladokonaodbiorutablicrejestracyjnychuproducentatablic,zzachowaniemzasadbezpieczestwatransportu.

v.p l

1) yprodukowanetablicerejestracyjnenieodpowiadajcewzoromlubwymaganymwarunkomtechnicznymoraztablice w rejestracyjne wyprodukowane niezgodnie z zamwieniem, o ktrym mowa w art. 75a ust. 4 ustawy,

Dziennik Ustaw

Poz. 585

3.Organrejestrujcymoedokonaodbioruznakwlegalizacyjnychuproducentatychznakw,przezupowanionego przedstawicielategoorganu,zzachowaniemzasadbezpieczestwatransportu. 13. 1. Wyprodukowane znaki legalizacyjne nieodpowiadajce okrelonemu wzorowi lub wymaganym warunkom technicznympodlegajzniszczeniuprzezichproducenta,wsposbuniemoliwiajcyichuycie. 2.Producentznakwlegalizacyjnychsporzdzaprotokzniszczeniaznakw,oktrychmowawust.1. Rozdzia4

Przepisy przejciowe i kocowe

14. Ewidencje, o ktrych mowa w 5, prowadzone w tabelach wedug wzorw okrelonych w dotychczasowych przepisachzachowujwano. 15.Rozporzdzeniewchodziwyciepoupywie30dnioddniaogoszenia.3)

ww
3)

iniejszerozporzdzeniebyopoprzedzonerozporzdzeniemMinistraInfrastrukturyzdnia14listopada2002r.wsprawiewarunkw N produkcjiorazsposobudystrybucjitablicrejestracyjnychiznakwlegalizacyjnych(Dz.U.Nr193,poz.1618orazz2010r.Nr14, poz.73),ktrenapodstawieart.93ust.1ustawyzdnia25marca2011r.oograniczaniubarieradministracyjnychdlaobywateliiprzedsibiorcw(Dz.U.Nr106,poz.622,Nr131,poz.764,Nr133,poz.767iNr187,poz.1110)tracimoczdniemwejciawycieniniejszegorozporzdzenia.

w. rcl

.go

MinisterTransportu,BudownictwaiGospodarkiMorskiej:S. Nowak

v.p l

Dziennik Ustaw

Poz. 585
ZacznikidorozporzdzeniaMinistraTransportu,Budownictwa iGospodarkiMorskiejzdnia2maja2012r.(poz.585)

KATALOGKODWOZNACZEMATERIAWMAJCYCHSZCZEGLNEZNACZENIE DOPRODUKCJITABLICREJESTRACYJNYCH,PRZETWORZONYCHMATERIAW MAJCYCHSZCZEGLNEZNACZENIEDOPRODUKCJITABLICREJESTRACYJNYCH ORAZTABLICREJESTRACYJNYCH

Tabela nr 1. Kody oznacze materiaw majcych szczeglne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych Rodzajmateriaumajcegoszczeglne znaczeniedoprodukcjitablic rejestracyjnych Foliaodblaskowadotablicjednorzdowych Kod rodzaju 101

Lp. 1

Foliaodblaskowadotablicdwurzdowych

.go
102 tobiae toniebieskie tote tobiae toniebieskie tote tobiae toniebieskie 103 104 Kod rodzaju 3 Odmianatablicrejestracyjnych 4 201 tobiae toniebieskie tote tobiae toniebieskie tote tobiae toniebieskie tote tobiae toniebieskie tobiae toniebieskie tote tobiae toniebieskie tote 202 203 204 205 206

tobiae toniebieskie tote

Foliaodblaskowadotablicmotocyklowych

Foliaodblaskowadotablic motorowerowych

Tabela nr 2. Kody oznacze przetworzonych materiaw majcych szczeglne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych Rodzajprzetworzonegomateriau majcegoszczeglneznaczenie doprodukcjitablicrejestracyjnych 2 Kod rodzaju i odmiany 5 201a 201b 201c 202a 202b 202c 203a 203b 203c 204a 204b 205a 205b 205c 206a 206b 206c

Lp. 1 1

ww
4 5 6

w. rcl
Naklejonanatamaluminiowfolia odblaskowadotablicjednorzdowych Naklejonanatamaluminiowfolia odblaskowadotablicdwurzdowych Naklejonanatamaluminiowfolia odblaskowadotablicmotocyklowych Naklejonanatamaluminiowfolia odblaskowadotablicmotorowerowych Naklejonafoliaodblaskowanatam aluminiowprzycitazgodniezwymiarem tablicjednorzdowych Naklejonafoliaodblaskowanatam aluminiowprzycitazgodniezwymiarem tablicdwurzdowych

v.p l
Odmianatablicrejestracyjnych Kod rodzaju i odmiany 101a 101b 101c 102a 102b 102c 103a 103b 103c 104a 104b

Zacznik nr 1

Dziennik Ustaw 1 7 2 Naklejonafoliaodblaskowanatam aluminiowprzycitazgodniezwymiarem tablicmotocyklowych Naklejonafoliaodblaskowanatam aluminiowprzycitazgodniezwymiarem tablicmotorowerowych

6 3 207 tobiae toniebieskie tote tobiae toniebieskie 4

Poz. 585 5 207a 207b 207c 208a 208b

208

Tabela nr 3. Kody oznacze tablic rejestracyjnych Kod rodzaju 3

Lp. 1 1

Rodzajtablicrejestracyjnych 2 Jednorzdowabeznumerw

.go
01 tobiae toniebieskie tote tobiae toniebieskie tote tobiae toniebieskie tote tobiae toniebieskie 02 03 04 11 2litery,5cyfr 2litery,4cyfry,1litera 2litery,3cyfry,2litery 3litery,1litera,3cyfry 3litery,1cyfra,1litera,2cyfry 3litery,2cyfry,1litera,1cyfra 3litery,2cyfry,2litery 3litery,1cyfra,2litery,1cyfra 2litery,1cyfra,1litera,3cyfry 2litery,1cyfra,2litery,2cyfry 3litery,2litery,2cyfry 3litery,5cyfr 3litery,4cyfry,1litera 3litery,3cyfry,2litery 2litery,5cyfr 2litery,4cyfry,1litera 2litery,3cyfry,2litery 3litery,1litera,3cyfry 3litery,1cyfra,1litera,2cyfry 3litery,2cyfry,1litera,1cyfra 3litery,2cyfry,2litery 3litery,1cyfra,2litery,1cyfra 2litery,1cyfra,1litera,3cyfry 2litery,1cyfra,2litery,2cyfry 3litery,2litery,2cyfry 3litery,5cyfr 3litery,4cyfry,1litera 3litery,3cyfry,2litery 12

Dwurzdowabeznumerw

Motocyklowabeznumerw

w. rcl
Samochodowazwyczajnajednorzdowa Samochodowazwyczajnadwurzdowa

Motorowerowabeznumerw

ww

v.p l
Odmianatablicrejestracyjnych 4 Kod rodzaju i odmiany 5 01a 01b 01c 02a 02b 02c 03a 03b 03c 04a 04b 11a 11b 11c 11d 11e 11f 11g 11h 11i 11j 11k 11l 11 11m 12a 12b 12c 12d 12e 12f 12g 12h 12i 12j 12k 12l 12 12m

Dziennik Ustaw 1 7 2 Samochodowaindywidualnajednorzdowa

7 3 21 4 1litera,1cyfra,5znakw 1litera,1cyfra,4znaki 1litera,1cyfra,3znaki 1litera,1cyfra,5znakw 1litera,1cyfra,4znaki 1litera,1cyfra,3znaki

Poz. 585 5 21a 21b 21c 22a 22b 22c 13a 13b 13c 13d 13e 13f 13g 13h 13i 13j 23a 23b 23c 14a 14b 14c 14d 14e 14f 14g 14h 14i 14j 31a 31b 31c 31d 31e 32a 32b 32c 32d 32e 33a 33b 33c 33d 33e 41a 41b 42a 42b 43a 43b 44a 44b

Samochodowaindywidualnadwurzdowa

22

Motocyklowazwyczajna

13

10

Motocyklowaindywidualna

11

Motorowerowazwyczajna

12

13

14

ww
15 16 17 18

w. rcl
Samochodowazabytkowajednorzdowa 31 Samochodowazabytkowadwurzdowa 32 Motocyklowazabytkowa 33 Samochodowatymczasowajednorzdowa Samochodowatymczasowadwurzdowa Motocyklowatymczasowa Motorowerowatymczasowa 41 42 43 44

.go
23 1litera,1cyfra,5znakw 1litera,1cyfra,4znaki 1litera,1cyfra,3znaki 14 2litery,4cyfry 2litery,3cyfry,1litera 3litery,1litera,3cyfry 3litery,1cyfra,1litera,2cyfry 3litery,2cyfry,1litera,1cyfra 3litery,2cyfry,2litery 3litery,1cyfra,2litery,1cyfra 3litery,2litery,2cyfry 3litery,1litera,2cyfry,1litera 3litery,1litera,1cyfra,2litery 2litery,2cyfry,1litera 3litery,1cyfra,1litera 2litery,3cyfry 3litery,2cyfry 3litery,1litera,1cyfra 2litery,2cyfry,1litera 3litery,1cyfra,1litera 2litery,3cyfry 3litery,2cyfry 3litery,1litera,1cyfra 2litery,2cyfry,1litera 3litery,1cyfra,1litera 2litery,3cyfry 3litery,2cyfry 3litery,1litera,1cyfra 1litera,1cyfra,4cyfry 1litera,1cyfra,3cyfry,1litera 1litera,1cyfra,4cyfry 1litera,1cyfra,3cyfry,1litera 1litera,1cyfra,4cyfry 1litera,1cyfra,3cyfry,1litera 1litera,1cyfra,4cyfry 1litera,1cyfra,3cyfry,1litera

2litery,4cyfry 2litery,3cyfry,1litera 3litery,1litera,3cyfry 3litery,1cyfra,1litera,2cyfry 3litery,2cyfry,1litera,1cyfra 3litery,2cyfry,2litery 3litery,1cyfra,2litery,1cyfra 3litery,2litery,2cyfry 3litery,1litera,2cyfry,1litera 3litery,1litera,1cyfra,2litery

v.p l

Dziennik Ustaw 1 19 20 21 22 23 24 25 26 2 Samochodowatymczasowajednorzdowa badawcza Samochodowatymczasowadwurzdowa badawcza Motocyklowatymczasowabadawcza Motorowerowatymczasowabadawcza Samochodowadyplomatyczna jednorzdowa Samochodowadyplomatycznadwurzdowa Motocyklowadyplomatyczna Motorowerowadyplomatyczna

8 3 51 52 53 54 61 62 63 64 4 1litera,1cyfra,3cyfry,literaB 1litera,1cyfra,3cyfry,literaB 1litera,1cyfra,3cyfry,literaB 1litera,1cyfra,3cyfry,literaB 1litera,6cyfr 1litera,6cyfr 1litera,6cyfr 1litera,6cyfr

Poz. 585 5 51 52 53 54 61 62 63 64

ww

w. rcl

.go

v.p l

Dziennik Ustaw

Poz. 585
Zacznik nr 2

1.Producenttablicprowadziewidencjezgodniezzakresem,oktrymmowaw5rozporzdzenia. 2.Ewidencjeprowadzisiwtabelach,wedugponiszegowzoru.

3. dpowiedniodozakresuprowadzonejprodukcji,wtabelach,oktrychmowawpkt2,producenttablicpomijakolumny, O ktrezgodniezopisemniedotyczzakresuwykonywanejprzezniegoprodukcji. 4. rzyprowadzeniuewidencjistosujesiodpowiednionastpujcejednostkimiary: P

a) etry(m)wprzypadkumateriawmajcychszczeglneznaczeniedoprodukcjitablicrejestracyjnychiprzetworzom nychmateriawmajcychszczeglneznaczeniedoprodukcjitablicrejestracyjnych, b) ztuki(szt.)wprzypadkutablicrejestracyjnych. s

6. tabelachnrIIiIIIodpowiedniojakoprzychodyirozchodywpisujesikolejnowedugdokumentw,oktrychmowa W w5ust.6rozporzdzenia,zmianyilociposiadanych:materiawmajcychszczeglneznaczeniedoprodukcjitablic rejestracyjnych,przetworzonychmateriawmajcychszczeglneznaczeniedoprodukcjitablicrejestracyjnych,tablic rejestracyjnych. 7. tabelinrIVwpisujesiodpowiedniostanilociowy:materiawmajcychszczeglneznaczeniedoprodukcjitablic W rejestracyjnych,przetworzonychmateriawmajcychszczeglneznaczeniedoprodukcjitablicrejestracyjnych,tablic rejestracyjnych,nakonieckadegomiesicaoraznadziezakoczeniadziaalnocigospodarczejwzakresieprodukcji tablicrejestracyjnych.

ww

w. rcl

8.WtabelachnrIiIVpolaniewypenianezakrelasiznakiemXlub.

.go

5. tabelinrIwpisujesiodpowiedniostanilociowy:materiawmajcychszczeglneznaczeniedoprodukcjitablic W rejestracyjnych,przetworzonychmateriawmajcychszczeglneznaczeniedoprodukcjitablicrejestracyjnych,tablic rejestracyjnych,nadzierozpoczciaprowadzeniaewidencjiinastpnienapocztekkadegomiesica.

v.p l

SZCZEGOWYSPOSBPROWADZENIAEWIDENCJI

TABELA NR I. STAN POCZTKOWY ................................ KODY MATERIAW MAJCYCH SZCZEGLNE ZNACZENIE DO PRODUKCJI TABLIC REJESTRACYJNYCH / PRZETWORZONYCH MATERIAW MAJCYCH SZCZEGLNE ZNACZENIE DO PRODUKCJI TABLIC REJESTRACYJNYCH / TABLIC REJESTRACYJNYCH 02 03 04 11 12 21 22 13 23 14 31 32 33 41 42 43 44 51 52 53 54 61 62 63 64 Tablice do zniszczenia

Dziennik Ustaw

101 102 103 104 201 202 203 204 205 206 207 208 01

TABELA NR II. PRZYCHODY Tablice do zniszczenia

Nazwa, 103 104 201 202 203 204 205 206 207 208 01 02 03 04

KODY MATERIAW MAJCYCH SZCZEGLNE ZNACZENIE DO PRODUKCJI TABLIC REJESTRACYJNYCH / PRZETWORZONYCH MATERIAW MAJCYCH SZCZEGLNE ZNACZENIE DO PRODUKCJI TABLIC REJESTRACYJNYCH / TABLIC REJESTRACYJNYCH

ww
10
Tablice do 11 12 21 22 13 23 14 31 32 33 41 42 43 44 51 52 53 54 61 62 63 64 zniszczenia

Lp.

Data

nr dok.

101

102

RAZEM:

TABELA NR III. ROZCHODY KODY MATERIAW MAJCYCH SZCZEGLNE ZNACZENIE DO PRODUKCJI TABLIC REJESTRACYJNYCH / PRZETWORZONYCH MATERIAW MAJCYCH SZCZEGLNE Nazwa, ZNACZENIE DO PRODUKCJI TABLIC REJESTRACYJNYCH / TABLIC REJESTRACYJNYCH

Lp. Data nr dok. 101 102 103 104 201 202 203 204 205 206 207 208 01 02 03 04

w. rcl
Tablice do

RAZEM:

.go

TABELA NR IV. STAN KOCOWY ........................................ KODY MATERIAW MAJCYCH SZCZEGLNE ZNACZENIE DO PRODUKCJI TABLIC REJESTRACYJNYCH / PRZETWORZONYCH MATERIAW MAJCYCH SZCZEGLNE ZNACZENIE DO PRODUKCJI TABLIC REJESTRACYJNYCH / TABLIC REJESTRACYJNYCH

101 102 103 104 201 202 203 204 205 206 207 208 01 02 03 04 11 12 21 22 13 23 14 31 32 33 41 42 43 44 51 52 53 54 61 62 63 64 zniszczenia

Poz. 585

v.p l