Energia eoliană în România Wind energy in Romania

RAPORT 2 0 1 1 REPORT

SEPTEMBRIE

1

Cuprins
Energia eoliană în România, Europa și în lume ........................ 04 1 Energia eoliană în România, Europa și în lume ....................... 05 2 Situația sectorului de energie eoliană în Europa ...................... 07 3 Situația sectorului de energie eoliană în România ................... 09

Index of contents
Wind energy in Romania, Europe and Worldwide .............. 04 1 Wind energy in Romania, Europe and worldwide ................... 05 2 Wind energy sector in Europe .............................................. 07 3 The wind energy sector in Romania ...................................... 09

2

Prevederi legale ...................................................................... 11 1 Pregătirea proiectului de investiţie şi construcţia unei centrale eoliene ...................................................................................... 12 1.1 Dreptul de a dispune de proprietate ..................................... 12 1.1.1 Dreptul de proprietate ........................................................ 12 1.1.2 Dreptul de superficie ........................................................ 13 1.1.2.1 Dreptul de superficie vs. dreptul de folosinţă (locaţiune) ..... 13 1.1.3 Uzufructul ........................................................................ 13 1.1.4 Drepturile convenţionale şi legale de uz şi servitute .......... 14 1.1.4.1 Exercitarea drepturilor de uz şi servitute asupra terenurilor aflate în proprietatea privată a terţilor, conform Legii Energiei și Hotărârii de Guvern nr. 135 ........................................................ 14 1.2 Cartea funciară în România ............................................... 15 1.3 Situaţii care ar putea împiedica/întârzia investiţia ............ 16 1.3.1 Proprietatea publică .......................................................... 16 1.3.2 Cereri de restituire/litigii cu privire la terenuri ..................... 16 1.3.3 Constituirea titlului de proprietate; interdicţii ..................... 17 1.3.4 Regimul monumentelor istorice ........................................ 17 1.3.5 Regimul arheologic ........................................................... 18 1.3.6 Lipsa certificatului de urbanism ........................................ 18 1.4 Evaluarea potenţialului eolian ............................................... 18 1.5 Autorizaţia de construire ....................................................... 19 1.6 Planificare urbanistică ........................................................... 19 1.7 Prevederi cu privire la mediu ................................................ 20 1.7.1 Evaluarea impactului asupra mediului (EIA) .................... 20 1.7.2 Protecţia naturii și conservarea peisajului ...................... 20 1.8 Racordarea la reţea ............................................................. 20 1.9 Autorizaţia de înfiinţare ...................................................... 21 2 Operarea centralei eoliene ............................................... 22 2.1 Licența de exploatare ......................................................... 22 2.2 Mediu .................................................................................. 22 2.3 Vânzarea de energie .............................................................. 22 3 Sistemul de promovare şi tranzacţionarea certificatelor verzi .. 23 3 1 Remarci generale cu privire la sistemul de promovare .........23 3.2 Beneficiarii sistemului de CV .................................................. 23 3.3 Tranzacţionarea de CV .......................................................... 24 3.4 Propuneri de modificare a sistemului de promovare ............... 25 4. Legislaţia Uniunii Europene privind industria energiei eoliene .. 26

Legal regulations .................................................................... 11 1 Preparation of the investment project and construction of a wind farm .................................................................................... 12 1.1 Right to dispose of real property ........................................... 12 1.1.1 Ownership right ................................................................... 12 1.1.2 Superficies right .................................................................. 13 1.1.2.1 Superficies right vs. right of use (lease) .......................... 13 1.1.3 Usufruct .............................................................................. 13 1.1.3 Examination of the wind force ....................................... 16 1.1.4 Conventional and statutory right of usage and easements .. 14 1.1.4.1 Exercise of easement and usage rights over third owners’ properties, as provided under the Energy Law and GD 135 .......... 14 1.2 Romanian Land Register ................................................... 15 1.3 Issues that might impede/delay the investment process .... 16 1.3.1 Public property ................................................................... 16 1.3.2 Restitution claims/litigations affecting the land ................. 16 1.3.3 Instatement of ownership title; restrictions ........................ 17 1.3.4 Historical monument status ............................................... 17 1.3.5 Archaeological status ......................................................... 18 1.3.6 Lack of city planning certificate .......................................... 18 1.4 Wind assessment .................................................................. 18 1.5 Building Permit ..................................................................... 19 1.6 Zoning classification ............................................................ 19 1.7 Environmental regulations .................................................... 20 1.7.1 Environmental Impact Assessment (EIA) ........................... 20 1.7.2 Nature protection and landscape conservation .................. 20 1.8 Grid connection ..................................................................... 20 1.9 Setting-up authorisation ....................................................... 21 2 Wind farm operation ............................................................... 22 2.1 Operation licence ................................................................. 22 2.2 Environmental ...................................................................... 22 2.3 Sale of energy .................................................................... 22 3 Support scheme and green certificates trading ................... 23 3.1 General remarks on the support scheme ...............................23 3.2 Beneficiaries of the GCs system ......................................... 23 3.3 Trading of GCs ....................................................................... 24 3.4 Proposed amendments to the support scheme .................... 25 4 European Union law as regards the wind energy industry ..... 26

3

Surse de finanțare a investițiilor în energii eoliene ............... 27 1 Programe cofinanțate de UE .................................................. 28 2 Fonduri naționale .................................................................... 30 3 Alte instituții care oferă finanțări pentru proiectele de parcuri eoliene ..................................................................................... 31

Sources of financing for wind investment ............................. 27 1 Programmes cofinanced by the EU ...................................... 28 2 National Funds ..................................................................... 30 3 Other institutions which offer financing for wind park projects . 31

4
Constrângeri potențiale și perspective ............................... 34 1 Capacitatea rețelei și racordarea ............................................ 35 2 Amendamente tehnice la specificaţiile parcurilor eoliene .... 36 3 Protecția mediului ..................................................................... 38 4 Proteste sociale ........................................................................ 39 5 Limitările de infrastructură ........................................................ 39 6 Durata procedurii .................................................................... 41 7 Obstacole în calea investiţiilor - România, în contextul UE ........ 43 8 Dispersia surselor ................................................................... 44 9 Probleme fiscale ...................................................................... 48 10 Profitabilitatea energiei eoliene .............................................. 50 Lista abrevierilor ....................................................................... 58 Business limitations and prospects ..................................... 34 1 Grid capacity and connection ................................................ 35 2 Technical amendments to wind farm specifications .............. 36 3 Environmental protection ...................................................... 38 4 Social protests ...................................................................... 39 5 Infrastructural limitations ....................................................... 39 6 Length of procedure ............................................................... 41 7 Obstacles to Investments – Romania in the context of the EU .... 43 8 Dispersion of Sources ............................................................. 44 9 Tax issues ............................................................................... 48 10 The Profitability of Wind Energy ..............................................50 List of Acronyms ........................................................................ 58

Introducere
În momentul actual, sectorul de energie eoliană este supus unor schimbări dinamice, în pofida faptului că primele proiecte profesionale de parcuri eoliene au fost dezvoltate în România cu doar câțiva ani în urmă, începând să joace un rol din ce în ce mai important. Cu siguranță, în anii ce vor urma, România are șanse reale de a deveni unul dintre principalii utilizatori din Europa ai unei astfel de energii regenerabile. La finalul anului 2010 capacitatea stațiilor de energie eoliană crescuse la 462 MW, fiind de 33 de ori mai mare față de cea a sfârșitului anului 2009, când România avea instalată o capacitate eoliană de 14 MW. Zona în care predomină capacitatea de energie regenerabilă generată este Dobrogea, pe coasta Mării Negre. Această dinamică în ascensiune în ceea ce privește capacitatea instalată a parcurilor eoliene, face posibil progresul României comparativ cu multe țări europene. Condițiile de mediu favorabile, numărul crescut de licențe și proiecte în execuție, asigură dezvoltarea pieței într-un ritm alert în următorii ani.

Introduction
Although its first professional wind farm projects were only developed a few years ago, Romania’s wind energy sector is currently undergoing dynamic changes and beginning to play an increasingly important role. In the coming years, Romania will undoubtedly have a real chance to become one of the leading users of this form of renewable energy in Europe. At the end of 2010 its wind power station capacity amounted to 462 MW, a 33-fold increase since the end of 2009, when Romania had an installed wind capacity of just 14 MW. The country’s most dominant region in terms of generating wind capacity is Dobrogea, on the Black Sea coast. This incredibly dynamic growth in installed wind farm capacity is allowing Romania to make progress and getting ahead of a number of European countries. The favourable environmental conditions, growing number of permits being issued and significant number of projects already underway ensure this market will continue to develop at a fast pace during the coming years. On a European level, by the end of 2010 the combined installed wind power capacity throughout Europe had reached 84,278 MW. The European Wind Energy Association (EWEA) estimated the value of investment in wind farms in 2010 at EUR 12,7 billion, which corresponds to a 10% increase in capacity compared with the previous year. For the purposes of comparison, the total capacity of wind farms worldwide amounts to 197 GW. There is a continual increase in the size of the wind projects being implemented in Romania, something reflected in the extremely high rate of growth in capacity in 2010, compared with the previous year, of 1,071%, while the period January-May 2011 has seen capacity increase by as much as 161.72 % over the entire year 2010. As a consequence, Romania is one of the fastest growing countries in the EU in this respect: 448 MW were installed in 2010, bringing the total installed wind capacity to 462 MW (33 times more than in 2009). Halfway through 2011 there were already 570 MW of operational capacity, a figure expected to rise to 1,000 MW by the end of the year. The wind energy market creates jobs, and not only in areas related to wind farm installation and servicing: there are an increasing number of companies and businesses beginning to conduct research and development operations related to renewable energy.

Până la sfârșitul anului 2010, capacitatea totală de energie eoliană instalată pe întinsul Europei atinsese 84.278 MW. Asociația Europeană a Energiei Eoliene (AEEE) a estimat valoarea investițiilor în parcurile eoliene în 2010 la 12,7 miliarde euro, ceea ce corespunde unei creșteri a capacității cu 10%, față de anul precedent. Pentru o simplă comparație, capacitatea totală a parcurilor eoliene la nivel global atinge 197 GW. România atestă implementarea proiectelor pe o scară din ce în ce mai mare, iar rata creșterii capacității în 2010 comparată cu cea a anului pre-cedent a fost ridicată, respectiv de 1.071%, iar pe parcursul perioadei ianuarie-mai 2011, capacitatea a crescut cu 161,72% în raport cu întreg anul 2010. Prin urmare, România înregistrează una dintre cele mai rapide creșteri în cadrul UE, în acest domeniu: 448 MW au fost instalați în 2010, astfel încât capacitatea totală instalată a atins 462 MW (de 33 de ori mai mult decât în 2009). La sfârșitul primului semestru din 2011, erau operaționali 570 MW și se preconizează ca până la finele anului 2011, puterea energetică eoliană să atingă 1.000 MW. Piața energiei eoliene oferă locuri de muncă, nu numai în domeniul instalării parcurilor sau al serviciilor. Din ce în ce mai multe companii și unități de afaceri au început să dirijeze operații de cercetare și dezvoltare asociate energiei regenerabile.

Energia eoliană în România | Wind energy in Romania

3

Europe and worldwide CAPITOL PART 1 4 Energia eoliană în România | Wind energy in Romania .Energia eoliană în România. Europa și în lume Wind energy in Romania.

adding a staggering 18. adaugând impresionanta capacitate de 18. The world’s top countries in wind power production include China (44.7 GW). Țările cu cea mai ridicată capacitate a parcurilor eoliene la nivel mondial Countries with the highest wind farm capacities worldwide Țara / Country China / China USA / USA Germania / Germany Spania / Spain India / India Italia / Italy Franța / France UK / UK Portugalia / Portugal Danemarca / Denmark Totalul de mai sus / Total of the above Restul lumii / Rest of the world Total în lume / Total worldwide Capacitatea centralelor energetice eoliene [MW] / Wind power plant capacity [MW] 44 733 40 180 27 214 20 676 13 065 5 797 5 660 5 204 3 898 3 752 170 179 26 860 197 039 Sursa: Consiliul Global al Energiei Eoliene Source: Global Wind Energy Council Energia eoliană în România | Wind energy in Romania 5 .9 GW of new capacity and edging past the US to become top country in terms of wind power worldwide. Europa și în lume Situația sectorului de energie eoliană la nivel mondial Capacitatea centralelor energetice eoliene la nivel global a crescut în 2010 cu o pătrime în comparație cu anul precedent și a atins nivelul de 197 GW.9 GW. Based on the information provided by the Global Wind Energy Council (GWEC). Germany (27.7 GW). China a fost în anul 2010 cea mai largă piață.2 GW) și Spania (20.2 GW).1 Energia eoliană în România. Europe and worldwide The wind energy sector worldwide The global wind power plant capacity in 2010 increased by 1/4 on the previous year to reach 197 GW. întrecând Statele Unite și devenind țara cu cea mai mare capacitate pe piața energiei eoliene. Wind energy in Romania.2 GW) and Spain (20. Germania (27.7 GW). Statele Unite (40. liderii sunt: China (44.2 GW). La nivel global. the United States (40. China was the world’s largest market for wind power in 2010.7 GW). Potrivit informațiilor oferite de Consiliul Global al Energiei Eoliene (CGEE).

Statele Unite și Europa. mainly as a result of development in China.Capacitatea parcurilor eoliene la nivel mondial [MW] Wind farm capacity worldwide [MW] 220000 200000 180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 6100 7600 10200 13600 17400 23900 31100 39431 47620 59091 74052 93835 120550 157899 197039 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Sursa: Consiliul Global al Energiei Eoliene Source: Global Wind Energy Council Estimarea energiei eoliene la nivel mondial Luând în calcul în special dezvoltările din China. Cea mai optimistă estimare prevede o capacitate combinată de 2. estimarea de referință prevede o creștere a capacității de până la 573 GW în 2030.341 GW for the same period.341 GW pentru aceeași perioadă. aferentă perioadei 2010-2014. conform estimării realizate pe cinci ani. Scenarii în dezvoltarea energiei eoliene la nivel global [MW] Wind energy development scenarios worldwide [MW] Scenariu / Scenario Referințe Reference Moderat Moderate Avansat Advanced 2007 2008 2009 2010 2015 2020 2030 93 864 93 864 93 864 120 297 120 297 120 297 158 505 158 505 158 505 197 039 197 039 197 039 295 783 460 364 533 233 415 433 832 251 1 071 415 572 733 1 777 550 2 341 984 Sursa: Consiliul Global al Energiei Eoliene Source: Global Wind Energy Council În cele trei scenarii ale dezvoltării energiei eoliene. Worldwide wind energy forecast In its five-year forecast. United States and Europe. the GWEC expects wind capacity to grow beyond the level of 400 GW between 2010 and 2014. prezentate de CGEE. the reference forecast assumes a growth in capacity of up to 573 GW by 2030. CGEE anticipează o creștere a capacității mai mare de 400 GW. 6 Of the three scenarios for wind energy development presented by the GWEC. The most optimistic forecast assumes a combined installed capacity of 2. Energia eoliană în România | Wind energy in Romania 2010 .

3% din cererea de electricitate a Europei. Capacitatea totală a tuturor resurselor de energie regenerabilă din Europa a crescut la sfârșitul anului 2010 cu 52. Energia eoliană a reprezentat 16. AEEE estimează că în cursul unui an cu densitate medie de energie eoliană în Europa.6%). of which wind energy represented 84.918 MW) at EUR 12.855 MW ajungând la 876.8 % din capacitatea energetică nou instalată. The total capacity of all renewable energy sources in Europe at the end of 2010 had increased by 52.8% of the capacity of all new energy sources.278 MW (9. The EWEA estimates specify that during an average wind power density year in Europe. Asociația Europeană a Energiei Eoliene (AEEE) estimează valoarea noilor instalații în UE cu o capacitate de 9. The wind energy sector in Europe For the first year since 2007. By replacing fossil fuels. The European Wind Energy Association (EWEA) estimates the value of new installations in the EU (capacity 9. energia eoliană poate fi utilizată pentru a reduce rapid emisiile de poluare și gazele cu efect de seră.7 miliarde euro.023 MW. cu un aport al energiei eoliene atingând 84.6%). Înlocuind combustibilii fosili. Wind constituted 16.2 Situația sectorului de energie eoliană în Europa 2010 a fost primul an după 2007 în care energia eoliană nu a reprezentat sectorul de vârf în ceea ce privește valoarea capacității noilor instalații ce se bazează pe surse ecologice de energie electrică.7 billion. În anul 2010 tendința dinamică de utilizare a energiei eoliene a fost confirmată de o creștere de 17% a capacității parcurilor eoliene.278 MW (9.023 MW.3% of the EU’s electricity demand. wind energy can be used to rapidly reduce pollution and the emission of greenhouse gases. the dynamic trend in wind energy use was confirmed by a 17% increase in wind farm capacity. parcurile eoliene sunt acum capabile să satisfacă 5.918 MW la 12. Capacitatea parcurilor eoliene în Europa [MW] Wind farm capacity in Europe [MW] 1000000 90000 84278 80000 70000 60000 50000 40000 30000 23098 40500 34372 48031 56519 74767 64719 24491 20000 10000 2497 3476 9678 4753 6453 12887 17315 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Sursa: Consiliul Global al Energiei Eoliene Source: Global Wind Energy Council Energia eoliană în România | Wind energy in Romania 2010 0 7 .855 MW to 876. wind energy in 2010 was not the leading sector in terms of the value of the capacity of new facilities based on ecological electrical energy sources. In 2010. wind farms are currently able to satisfy 5.

. Comisia Europeană estimează ca 64% din noua capacitate va fi rezultatul sectorului de energie eoliană (17% surse de gaz. În plus. 12% coal. Comisia Europeană estimează ca în perioada 2011-2020. for the decade 2011-2020 the European Commission foresees the installation of new facilities with a capacity of 333 GW. 12% cărbune. 4% nuclear energy and 3% oil). the European Commission also estimates that 64% of this new capacity will be contributed by the wind energy sector (17% from gas sources. 8 Energia eoliană în România | Wind energy in Romania In its “Energy trends to 2030” scenario. Moreover.Capacitatea parcurilor eoliene în Europa [MW] Wind farm capacities in Europe [MW] Țara / Country UE 27 Germania / Germany Spania / Spain Italia / Italy Franța / France Marea Britanie / United Kingdom Portugalia / Portugal Danemarca / Denmark Olanda / The Netherlands Suedia / Sweden Irlanda / Ireland Grecia / Greece Polonia / Poland Austria / Austria Belgia / Belgium România / Romania Bulgaria / Bulgaria Ungaria / Hungary Cehia / Czech Republic Finlanda / Finland Lituania / Lithuania Estonia / Estonia Cipru / Cyprus Luxemburg / Luxemburg Letonia / Latvia Slovacia / Slovakia Slovenia / Slovenia Sursa: Consiliul Global al Energiei Eoliene Source: European Wind Energy Association Sfârșit 2009 / End of 2009 74 767 25 777 19 149 4 850 4 492 4 051 3 535 3 465 2 229 1 560 1 260 1 087 725 995 563 14 177 201 192 146 91 142 0 35 28 3 0 Sfârșit 2010 / End of 2010 84 278 27 214 20 676 5 797 5 660 5 203 3 898 3 752 2 245 2 163 1 428 1 208 1 107 1 011 911 462 375 295 215 197 154 149 82 42 31 3 0 În scenariul “Energy trends to 2030”. din care 136 GW (41%) să fie asociate cu energia eoliană. să fie conectate instalații cu o capacitate de 333 GW. 4% energie nucleară și 3% petrol). of which 136 GW (41%) will be associated with wind energy.

the total capacity of wind farms in use amounted to 469 MW at the end of May 2011. The wind energy sector in Romania Wind energy has taken the lead among alternative energy sources in Romania.18 % 0. 174 MW). 138 MW). 100 MW). which was built by the CEZ Group and has a combined capacity of 600 MW.5 MW). 200 MW). 200 MW).045 MW Mini sau micro hidrocentrale în operare (până la 10 MW) 274. Cel mai amplu proiect care urmează a fi implementat este parcul eolian din Fântânele și Cogealac. 40 MW). județul Tulcea (ENEL.5 MW). Borşa (Alstrom. Constanța county (ENEL. Dăieni (IMA PARTNERS + Verbund. The largest project to be implemented to date is the wind farm in Fântânele and Cogealac. Cernavodă (Renovatio / EDPR.Structura surselor de energie regenerabilă – energie generată [TWh] Structure of renewable energy sources – generated energy [TWh] Tip de energie Energy type Maree / Tidal Geotermală / Geothermal Biomasă / Biomass Solară / Solar Vânt marin / Wind offshore Vânt pe uscat / Wind onshore Hidro / Hydro Sursa: Comisia Europeană Source: European Commission 2005 0 5 84 1 2 68 307 2010 0 6 127 17 14 147 323 2015 1 6 164 32 72 197 332 2020 3 7 191 46 146 253 339 2025 6 11 218 60 204 316 349 2030 9 19 241 75 276 368 335 3 Situația sectorului de energie eoliană în România Energia eoliană a ajuns să fie pe primul loc printre sursele de energie alternativă din România. Mihai Viteazu (Iberdrola. 80 MW). 100 MW). 56 MW). 118 MW). Mitoc (IWE. Potrivit Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei. 100 MW). Cogealac (CEZ. județul Galați (Renovatio / EDPR. 100 MW). Topolog (Land Power.115 MW 42. 168 MW) and Casimcea (Martifer. 40 MW). Cernavodă (Renovatio / EDPR. 252.115 MW / Biomass 112. 532 MW).439 MW Mini or micro hydro plants in operation (up to 10 MW) 274.0001 % 16. 347. Currently the most important wind energy projects include Fântânele (CEZ. 168 MW) și Casimcea (Martifer. Tulcea county (ENEL.96 % Energie eoliană 290. 252. 347.5 MW).045 MW / Wind energy 290. 118 MW). 532 MW). Dăieni (IMA PARTNERS + Verbund. 174 MW). Cogealac (CEZ. Borşa (Alstrom. Topolog.5 MW). Casimcea. Capacitatea instalațiilor de energie regenerabilă din România [MW] (în 2010) Capacity of renewable energy facilities in Romania [MW] (as of 2010) 40. 80 MW). cele mai importante proiecte de energie eoliană sunt: Fântânele (CEZ. Topolog (Land Power. Mihai Viteazu (Iberdrola. Mitoc (IWE. 138 MW).439 MW Fotovoltaice 7 MW / Photovoltaic 7 MW Biomasă 112. Casimcea. județul Constanța (ENEL. capacitatea totală a parcurilor eoliene în funcțiune a crescut la 469 MW la sfârșitul lunii mai 2011. La momentul actual. zona Moldova și Dobrogea (PNE Wind. the Moldova and Dobrogea areas (PNE Wind.86 % Sursa: Transelectrica Source: Transelectrica Energia eoliană în România | Wind energy in Romania 9 . construit de Grupul CEZ și care va însuma o capacitate de 600 MW. According to the Energy Regulatory Authority. Topolog. 56 MW). Galați county (Renovatio / EDPR.

which makes it possible to install a large number of wind turbines. Parcuri eoliene în regiunile din România Wind farm capacity in main Romanian regions Locație / Location Dobrogea / Dobrogea Moldova / Moldova Banat / Banat Diferite localități-deja funcționale / Different localities-already running Total / Total Sursa: Site-ul Asociației Române pentru Energie Eoliană Source: Romanian Wind Energy Association website Romania’s operational wind farms are mainly located in Dobrogea.1 3 862. în România mai sunt două regiuni cu potențial eolian ridicat. pe coasta Mării Negre. There are also two other regions with a high wind power potential in Romania. Pe lângă acestea. where average wind speeds can reach 7 m/s at an altitude of 100 m. The region is flat and sparsely populated.5 56 17. Zona este de câmpie și puțin populată.6 Harta mobilității atmosferice în România Wind map in Romania Sursa: Asociația Română pentru Energie Eoliană Source: Romanian Wind Energy Association 10 Energia eoliană în România | Wind energy in Romania . Capaciate în perioada 2009-2013 / Capacity for the period 2009-2013 2 789 1 000. namely: Moldova and Caraş Severin (Banat). și anume: Moldova și Caraş Severin (Banat). ceea ce facilitează instalarea unui număr mare de turbine eoliene. on the Black Sea coast.Parcurile eoliene operaționale din România sunt în principal situate în zona Dobrogea. unde viteza medie a vântului poate ajunge la 7 m/s la o altitudine de 100 m.

Prevederi legale Legal regulation CAPITOL PART 2 Energia eoliană în România | Wind energy in Romania 11 .

the NCC provides that the proof of ownership right to real estate subject to registration with the Land Law No. 409 dated 10 June 2011 3 Republished in Brochure dated 26 July 1993. Due to the novelty of real estate related legal provisions and the impact they might have on the development of a wind farm project. Partea a treia situează dezvoltarea domeniului energiei eoliene în contextul mai larg al reglementărilor europene. 287/2009 privind Codul Civil. we provide a summary of the main amendments created by the NCC with respect to the matters mentioned below. encumber and sell the real property without limitation in time. 71/2011 regarding the implementation of Law No. 287/2009 on the civil code. No. 409. Compared with the Civil Code of 18643 (“ACC”) currently in force.Această secţiune se concentrează asupra aspectelor juridice referitoare la investiţiile în energie eoliană în România. 511. denumit de către doctrină „drept de superficie”. as well as within the European Union. Under Romanian law. Law No. nr. În comparaţie cu Codul Civil din 18643 (”CC”) actualmente în vigoare. Partea I. 511 dated 24 July 2009. NCC prevede că dovada dreptului de proprietate asupra imobilelor înscrise în cartea funciară. 1 2 12 Energia eoliană în România | Wind energy in Romania . No. 287/2009 privind Codul Civil. la autorizaţiile necesare şi la legislaţia de mediu aplicabile construcţiei şi operării unei centrale eoliene.1 Dreptul de proprietate Conform dreptului românesc. Această autorizaţie de construire se acordă doar în baza unui drept real asupra terenului pe care urmează a fi construită capacitatea energetică. au în general două modalităţi pentru dobândirea dreptului real solicitat în vederea emiterii autorizaţiei de construire: (i) obţinerea dreptului de proprietate asupra terenului sau (ii) obţinerea unui drept similar de folosinţă. Dacă în prezent dreptul de proprietate poate fi dovedit prin orice înscris ce atestă proprietatea. în cuprinsul prezentului document sunt menţionate principalele modificări introduse de NCC. din 10 Iunie 2011 3 Republicat în Broşura din 26 Iulie 1993 1 2 Ownership right The ownership right under Romanian law offers the owner an absolute right to use. This also includes the right to build on the real property. The building permit is granted only if a specific real right to the land on which the wind farm is to be erected is proved. The third part places Romanian wind energy development within the larger context of EU regulations. regulatory and environmental regulations applicable to the construction and the operation of a wind farm. 1. titularul dreptului de proprietate dispune de un drept absolut de a folosi şi de a dispune de proprietatea sa. a building permit is needed to build any facility for the production of energy. Astfel. While currently an ownership right may be proved by way of any attesting ownership documents.1. 71/2011 privind punerea în aplicare a Legii nr. Primele două părţi tratează reglementările legislaţiei româneşti cu privire la regimul juridic al imobilelor. nr. Under Romanian law there are generally two ways for investors to hold the specific in rem right required for a building permit: (i) an ownership title to the land or (ii) a similar right of use. Ținând cont de noutatea unora dintre reglementărilor legale introduse de NCC şi de impactul pe care acestea l-ar putea avea cu privire la dezvoltarea unui parc eolian. Conform dreptului românesc. 1. se va face cu extrasul de Legea nr. Acest drept îl include şi pe acela de a dispune de proprietate prin edificarea unor construcţii-structuri pe aceasta. published with Part I of the Official Gazette. which under Romanian Law is embodied in the so-called “superficies right” (drept de superficie). 1 Pregătirea proiectului de investiţie şi construcţia unei centrale eoliene Noul Cod Civil al României1 („NCC”) a fost aprobat în 2009 şi urmează să intre în vigoare la 1 Octombrie 20112. Preparation of the investment project and construction of a wind farm Romania’s New Civil Code1 (“NCC”) was approved in 2009 and is expected to enter into force on 1 October 20112. fără limitare în timp. 287/2009 on the civil code. published with Part I of the Official Gazette in Romania. The first two parts deal with Romanian real estate. NCC marchează cea mai importantă modificare a CC de la publicarea sa din 1864. din 24 Iulie 2009 Legea nr. precum şi în Uniunea Europeană. Partea I. pentru construcţia oricărei capacităţi energetice este necesară obţinerea unei autorizaţii de construire. publicată în Monitorul Oficial al României. investitorii care doresc să dezvolte un parc eolian în România. Right to dispose of real property The first stage when implementing an investment project is obtaining the land on which to erect a wind farm. the NCC marks the most extensive amendment of the ACC since its first publication in 1864.1 Dreptul de a dispune de proprietate Primul pas în implementarea unui proiect de investiţii pentru un parc eolian îl reprezintă obţinerea terenului necesar amplasării parcului eolian. publicată în Monitorul Oficial al României. cu limitare însă la aspectele cuprinse mai jos. This section will focus on the legal aspects of wind energy investments in Romania.

dreptul de folosinţă Orice drept de superficie include dreptul de a folosi suprafaţa de teren afectată de dreptul de superficie. has the right to use and enjoy the property. din punct de vedere legal. Dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor în România este în prezent limitată persoanelor fizice sau juridice române. The superficies right allows for separation of the ownership to the land and the ownership to the buildings or other kind of structures erected on or under the land that is somebody else’s property. the right to erect a building or other kind of structure on or under the land owned by another person. Cu toate acestea.carte funciară4. While currently a superficies right may be established for an undetermined period of time. Dacă proprietarul unui teren acordă unui terţ dreptul de folosinţă în baza unui contract de locaţiune ori în baza altei convenţii. the ownership right over the building or other type of structure. as well as the right to receive profits from the fruits of the property. The usufruct is a real right of limited duration on the property of another. 2. dreptul de folosinţă asupra terenului pe care se află clădirea sau structura. right of use (lease) Any superficies right includes a right of use over the plot of land on which the superficies right is granted.1. În ciuda tuturor similitudinilor cu dreptul de proprietate asupra terenurilor.2 Dreptul de superficie Dreptul de superficie constă în: 1. de a obţine profit din fructele bunului. Dreptul de superficie permite separarea între dreptul de proprietate asupra terenului şi dreptul de proprietate asupra clădirii ori asupra altei structuri ridicate pe deasupra sau în subsolul terenului aflat în proprietatea altei persoane. Uzufructul poate fi constituit prin convenţie încheiată. dreptul de superficie este acum exhaustiv reglementat de NCC. under sanction of nullity. Iniţial o creaţie a doctrinei şi a jurisprudenţei. A third party whose right of use of the land is only based on a letting/lease agreement will not be granted permits to build on that land. terţului nu îi va fi permis. with a prolongation option. and 3. the superficies right is now exhaustively regulated under the NCC. Register shall be made with the excerpt from the Land Register4. the right to use the land pertaining to the building (drept de folosinta). 1. de asemenea.1 Dreptul de (locaţiune) superficie vs. 1. Superficies right vs. cu posibilitatea de prelungire. atât timp cât nu se aduce atingere substanţei proprietății. Titularul unui uzufruct.teritorială. autorităţile competente nu vor emite autorizaţie de construire în baza unui drept de folosinţă. 2. Nevertheless. known as the usufructuary. uzufructul este dreptul cuiva de a se folosi şi de a se bucura de proprietatea care aparţine altei persoane. în formă autentică. as long as the substance of the property is preserved. să construiască pe acel teren. A superficies right may be established by way of agreement executed in notarised form for validity purposes. Uzufructul este un drept real asupra proprietăţii altuia. NCC limitează durata acestui drept la maximum 99 de ani. dreptul de proprietate asupra clădirii sau oricărui alt tip de structură şi 3. Dacă în prezent un drept de superficie poate fi stabilit pe perioadă nedeterminată. foreigners can hold ownership title to lands through a company registered in Romania. 4 This provision shall be applicable only after completion of the cadastral works for each administrative-territorial unit. Despite all legal similarities with the ownership right over land. Usufruct Pursuant to Romanian law. the third party will not be allowed from a legal point of view to build any permanent structure on that land. 4 Această prevedere va fi aplicabilă doar după încheierea lucrărilor cadastrale pentru fiecare unitate administrativ .1. are dreptul de a folosi şi de a se bucura de bun. the usufruct is the legal right to use and derive profit or benefit from property that belongs to another person. 1. pentru validitate. şi. dreptul de a construi o clădire precum și orice alt tip de structură pe deasupra sau în subsolul terenului deţinut în proprietate de altă persoană. nu sunt impuse restricţii străinilor cu privire la dobândirea unui drept de superficie asupra terenurilor în România. The holder of a usufruct. Energia eoliană în România | Wind energy in Romania 13 . străinii pot deţine în România dreptul de proprietate asupra terenurilor prin intermediul unei societăţi înregistrate în România. obţinut în baza unui contract de locaţiune. Although initially a creation of legal scholars and the courts of law. în formă autentică.1. limitat ca durată. Superficies right A superficies right consists of: 1. foreigners are in no way restricted from directly holding such superficies rights. If the owner of a piece of land grants to a third party only the right of use through a letting/lease or other kind of agreement. cunoscut ca şi uzufructuar. Direct access to ownership right to lands is currently limited to Romanian individuals or entities. the NCC limits its time period to a maximum of 99 years.3 Uzufructul Potrivit legii române. Un drept de superficie se constituie de regulă în baza unui contract încheiat pentru validitate.2. Cu alte cuvinte.

the developer may benefit from the right of usage or easements only by executing private notarised agreements. published with Part I of the Official Gazette of Romania No. în timp ce pentru exercitarea drepturilor de uz şi servitute asupra terenurilor aflate în proprietatea privată legea prevede reguli speciale. Dreptul de servitute facilitează beneficiarului dreptul de acces pe proprietatea deţinută de altă persoană. namely 1 October 2011. din data de 23. Potrivit CC servitutea se stinge prin neuz timp de 30 de ani. 135/2011 for approving the procedural rules on conditions and terms of duration. Dreptul de uz şi de servitute pot fi constituite (i) prin încheierea unui contract în formă autentică sau (ii) în baza legii. Titularul dreptului de uz are dreptul de a folosi şi de a se bucura de bunul afectat. Această modalitate de stingere se va aplica doar drepturilor de uzufruct constituite după intrarea în vigoare a NCC. partea I. the investor must hold easements on the lands crossed by the access ways or the cables. A distinction must be made between the stage of development of the wind farm prior to and after obtaining the settingup authorisation.1 Exercitareaaflate în proprietatea privată a terţilor. 236. precum şi a regulilor procedurale pentru determinarea cuantumului indemnizațiilor şi a despăgubirilor si a modului de plată a acestora. as well as for determining the amount of compensations and indemnities and the payment method thereof. The duration of the agreement will cover. Trebuie făcută distincţie între stadiul de dezvoltare al parcului eolian înainte şi după obţinerea autorizaţiei de înfiinţare.01. 5 6 drepturilor de uz şi servitute asupra 1.1. 5 6 14 Energia eoliană în România | Wind energy in Romania . Exercitarea drepturilor de uz şi servitute asupra proprietăţilor statului şi ale unităţilor administrativ-teritoriale afectate de capacităţile energetice se realizează cu titlu gratuit pe toată durata existenţei acestora. 51 dated 23 January 2007 7 Governmental Decision No. while those affecting third owners’ properties follow specific rules stipulated by law.04. dezvoltatorul trebuie să deţină servituţi pe terenurile afectate de căile de acces sau de reţelele electrice.detaliate mai jos. 13/20076 (Legea Energiei). respectiv 1 Octombrie 2011. proprietarii terenurilor afectate de aceste drepturi pot solicita dezvoltatorului să încheie convenţia-cadru. the framework – agreement. publicată în Monitorul Oficial al României. The rights of usage or the easements may be established (i) by executing a private notarised agreement or (ii) by virtue of law. Drepturile de uz şi de servitute acordate în baza legii sunt prevăzute în Legea Energiei Electrice nr. nr. content and limits of rights of usage and easement rights over private properties affected by energy capacities. 236 dated 5 April 2011. Publicat în Monitorul Oficial. 135 Pentru a stabili termenii şi condiţiile în care dezvoltatorul poate exercita drepturile legale de uz şi servitute. which grants the developer certain rights of usage or easements over the surrounding plots of land in order to be able to economically exploit the wind farm. așa cum este aprobată în anexa la Hotărârea de Guvern nr. as detailed below. the owners of affected private lands may request the developer to execute the framework agreement as approved in the annex to Governmental Decision No. Such rights affecting land owned by the State and local authorities are granted free-of-charge. în timpul şi după finalizarea lucrărilor de construcţie.1. nr. For access to the wind farm during and after the finalisation of the construction works of the wind farm or for the route of the electric cables that cross third parties’ properties.4. The easement right enables the beneficiary to have access to the property held by another person. în funcţie de stadiul de dezvoltare al parcului eolian. The establishment of passage easements is valid only if the beneficiary first obtains an urbanism certificate. care acordă dezvoltatorului drepturi de uz şi servitute asupra terenurilor aflate în vecinătatea capacităţilor energetice. Published in Official Gazette. in principle. Pentru accesul la parcul eolian.2011. a convenţiei-cadru.1. NCC prevede o perioadă de neuz de 10 ani care duce la stingerea servituţii5. ori pentru traseul reţelelor electrice care traversează proprietatea terţilor. Partea I. Înainte de obţinerea autorizaţiei de înfiinţare. Durata convenţiei va acoperi de principiu atât perioada necesară executării capacităţii energetice. I Part. The rights of usage or the easements granted by virtue of law are regulated by Law No. The NCC provides a period of non-use of ten years in order for the easement to terminate5. No. 135/20117 („HG 135”). Dezvoltatorul poate beneficia prin lege de drepturile menţionate doar după obţinerea autorizaţiei de înfiinţare. as well as the right to receive profits from the fruits of the property within the limits required for himself and his family. dezvoltatorul poate beneficia de drepturile de uz şi servitute doar în baza unui contract în formă autentică încheiat cu proprietarul terenului afectat. Pursuant to the ACC the easement extinguishes for 30 years of non-use. the necessary period required to erect the This termination reason will apply only to those usufructs established after the entry into force of NCC. 51. terenurilor conform Legii Energiei şi Hotărârii de Guvern nr.2007 7 Hotărârea de Guvern nr 135/2011 pentru aprobarea regulilor procedurale privind condițiile şi termenii referitori la durata. Exercise of easement and usage rights over third owners’ properties. The difference between the right of usage and the usufruct consists of the fact that the holder of the right of usage has the right to use and enjoy the affected property. Prior to obtaining the setting-up authorisation. 13/2007 on energy6 (the “Energy Law”).4 Drepturile convenţionale şi legale de uz şi servitute Dreptul de uz este similar cu cel de uzufruct. The developer may benefit by virtue of law from the mentioned rights only after obtaining the setting-up authorisation. precum şi dreptul de a culege fructele bunului însă doar în limitele necesare lui şi familiei sale. as provided under the Energy Law and GD 135 In order to set the terms and conditions under which the developer may exercise the statutory rights of usage and easements. 135/20117 (“GD 135”) GD 135. din 05. Constituirea servituţilor de trecere este valabilă doar dacă beneficiarul obţine în acest scop un certificat de urbanism. depending on the stage of development of the wind farm. Conventional and statutory right of usage and easements The right of usage is quite similar to the usufruct as described above. așa cum este el descris mai sus. conținutul şi limitele de exercitare a drepturilor de uz şi servitute asupra proprietăţilor private afectate de capacităţile energetice.

nici Legea Energiei nu prevăd (i) o sancţiune în cazul în care dezvoltatorii nu răspund cererii proprietarilor de terenuri. proprietarii terenurilor afectate au opţiunea de a solicita încheierea unui nou contract. Rights will rank according to the date. cuantumul maxim al indemnizaţiei la care sunt îndreptăţiţi proprietarii în schimbul afectării terenurilor private se va stabili prin negociere. respectiv a actului de transfer. Pursuant to GD 135 and the Energy Law. Romanian Land Register In relation to the above-mentioned real rights.cât şi perioada ulterioară de întreținere şi funcţionare a capacităţii energetice. În situaţia în care la nivelul administraţiei publice locale în a cărei rază teritorială se află terenul nu există stabilit un nivel al chiriei minime pe mp. cât şi faţă de terţi. the amount of compensation is to be determined by an authorised expert chosen by the parties and payed by the developer. atât între părţi. 16 alin. înscrierile în cartea funciară vor avea efect constitutiv de drepturi. etc. tipurile de culturi şi plantaţii existente la data încheierii convenţiei pe terenul afectat. În toate cazurile în care se vor încheia astfel de convenţii. titularii de autorizaţii şi licenţe sunt obligaţi să procedeze la încheierea Convenţiei-cadru în termen de maximum 30 de zile de la solicitarea proprietarilor afectaţi. The Romanian Land Register system will change once with the entry into force of the NCC. Conform art. Sistemul cărţii funciare va suferi o serie de modificări introduse de NCC.) Dreptul la compensaţie nu afectează dreptul proprietarului mai sus menţionat de a primi indemnizaţia. suprafaţa de teren afectată de lucrările prevăzute în convenţie. care să aibă forma şi conţinutul convenţiei aprobate de HG 135. Cu toate acestea. as well as the necessary period required for the maintenance and operation of the wind farm. hour Energia eoliană în România | Wind energy in Romania 1. but not higher than the level of minimum rent established by the local fiscal authority per sqm of land having the same category. The lack of registration following execution of a transfer deed does not prevent ownership transfer or establishment of other real rights. wind farm. ales de comun acord de către părţi. a transfer deed. however. the types of culture and plantation existing on the affected land at the execution date of the agreement. Under the current Land Register system any grant. opposability/transfer of said rights is also important. cu anumite excepţii. etc. the holders of licences and setting-up authorisations are bound to execute the agreement no later than 30 days after the affected land owners’ request. and shall be calculated only for the surface of land directly affected by the rights of usage and easement rights.. the entries in the Land Register will have a constitutive effect and real rights will not be transferred prior to their legal registration with the Land Register. Proprietarii terenurilor afectate de exercitarea drepturilor de uz şi servitute vor fi despăgubiţi pentru prejudiciile cauzate de realizarea capacităţii energetice. Sub actualul sistem al cărţii funciare. Pursuant to the NCC. neither GD 135 nor the Energy Law provide (i) a sanction in case developers do not reply to the land owners’ request or do not agree on the amendment of the already in-force agreement or (ii) if a legal deadline is to be met by the land owners in order to request the execution of the agreement. this transfer will not be binding in respect of third-party interests until registration with the Land Register.the value of production affected by the works performed by the developer. Conform HG 135 şi Legii Energiei. Lipsa înregistrării ulterioare a acestor contracte sau acte de transfer nu împiedică transferul dreptului de proprietate sau constituirea altor drepturi reale.). Where no minimum rent is established by the local fiscal authority.2 Cartea funciară în România Opozabilitatea/transferul drepturilor reale menţionate mai sus este strâns legată de sistemul cărţii funciare.g. prejudicii ce vor fi evaluate avându-se învedere anumite criterii (e. sau nu sunt de acord cu modificările contractului care este deja în vigoare sau (ii) un termen legal în care proprietarii de terenuri pot solicita încheierea contractului. al cărui onorariu va fi acoperit de dezvoltator. the surface of land affected by the works agreed upon under the agreement. e. 7 din Legea Energiei. prin semnarea contractului. cu toate acestea. The owners of lands affected will be indemnified for any damages caused by the wind farm determined with consideration to aseries of criteria (e. un astfel de transfer sau constituire de drepturi nu vor fi opozabile terţilor decât în momentul înregistrării în cartea funciară. întinderea indemnizaţiei va fi determinată de către un evaluator autorizat în condiţiile legii.g. valoarea producţiei afectate de lucrările efectuate de dezvoltator. ca regulă. the owners of the affected lands have the option to request for a new contract observing the form and content of the agreement approved by GD 135 to be executed with the developer. în sensul în care drepturile reale asupra imobilelor cuprinse în cartea funciară se vor dobândi. transfer or limitation of rights pertaining to real property is generally effective between the parties upon signing the underlying agreement. Potrivit NCC. transfer sau limitare a drepturilor cu privire la imobile operează între părţi. According to Article 16 (7) of the Energy Law.g. numai prin înscrierea 15 . the maximum amount of compensation to be paid to the owners is to be established by way of negotiation. However. The compensation right does not affect the above-mentioned owners’ right to receive the indemnification. orice constituire. nici HG 135. cel mult la nivelul chiriei minime pe mp stabilite pentru folosinţa unui teren din aceeaşi categorie de către administraţia publică locală în a cărei rază teritorială se află terenul şi se calculează numai pentru suprafaţa de teren ce urmează a fi efectiv afectată de exercitarea drepturilor de uz si servitute. In all cases where agreements will be executed.

2 Cereri de restituire/ litigii cu privire la terenuri În perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989. 10/2001 on the legal regime of the immovable abusively taken over in the period between 6 March 1945 and 22 December 1989. neither the statutes nor the legal writings nor the case law provide a reliable set of rules as to how the local authorities should conduct such a public tender procedure. if the local authority grants rights to land to a party without conducting a public tender. 9 Legea nr. partly on the basis of enacted laws. 18/19919. as means to regulate private ownership over land. Based on these laws. sunt supuse procedurilor de licitaţie publică. such as laws Nos. Detaliile unor astfel de proceduri nu au fost până în prezent complet clarificate. ţinându-se însă cont de data. 1/2000 regarding the reinstatement of the ownership right over the agricultural lands and forest lands. requested as per provisions of Law No. The details of such procedures are not yet completely clarified. imobilele deţinute de stat şi unităţile administrativ-teritoriale fac parte din două categorii: cele care aparţin domeniului public şi cele ce aparţin domeniului privat. 1 dated 5 January 1998. din 12 Ianuarie 1998. doctrina sau jurisprudenţa nu oferă un set de reguli clare cu privire la modalitatea în care autorităţile publice trebuie să organizeze astfel de proceduri de licitaţie. concession or leasing of the plots of land. Pe baza acestor legi. 11 Law No. 18/1991 asupra fondului funciar. Pentrua remedia aceste anormalităţi şi a facilita accesulasupra terenurilor proprietate privată. 8 dated 12 January 2000. 18/199 and Law No. 1. 798 dated 2 September 2005. Această anulare ar produce o serie de efecte negative asupra proprietăţii structurilor construite pe teren şi chiar asupra autorizaţiilor şi avizelor emise pentru construirea şi operarea parcului eolian. Legea nr. statul român a adoptat o serie de legi cum ar fi Legea nr. The question of “how” the local authorities can choose their contract partners when granting rights over land is a very sensitive aspect. published with Part I of the Official Gazette No. Importanţa de a şti în care dintre aceste categorii este inclus terenul necesar pentru construcţia capacităţii energetice determină tipul de contract în baza căruia terenul poate fi asigurat pentru dezvoltarea parcului eolian. 10 Legea nr. Înscrierile în cartea funciară îşi vor produce efectele de la data înregistrării cererilor. the Romanian State enacted several laws.1 Proprietatea publică Conform dreptului românesc. solicitate potrivit prevederilor Legii nr. contractul astfel încheiat poate fi anulat de către instanţa de judecată. pentru reglementarea proprietăţii private asupra terenurilor. 8 Restitution claims/litigations affecting the lands In the period 6 March 1945 to 22 December 1989. 1/200010 and 10/200111. nr. Cu toate acestea. 169/1997. Partea I. 11 Legea nr.uneori în baza unor legi. individuals were able to file restitution claims requesting the reinstatement (reconstituire) of ownership titles to land owned by them or their ancestors prior to expropriation by the State. statul român a confiscat / naţionalizat /expropriat anumite imobile fără a plăti respectivilorproprietari despăgubiri (corespunzătoare). legea. 10/200111. Partea I. the contract concluded with such a party may be declared null and void. Vânzarea. Partea I. and minute of their registration applications8. concesiunea sau închirierea unor terenuri din domeniului public sau privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale. din 5 Ianuarie1998.3. are subject to a public tender procedure. 18/19919. republicată în Monitorul Oficial. Issues that might impede/delay the investment process Public property Under Romanian law. Întrebarea „cum” îşi pot alege statul sau unităţile administrativ-teritoriale partenerii contractuali când acordă drepturi asupra terenurilor deţinute în proprietate este un subiect sensibil. the Romanian State confiscated/nationalised/ expropriated real estate property without paying adequate compensation to the owners. published with Part I of the Official Gazette No.lor în cartea funciară. publicată în Monitorul Oficial. 169/1997. respectiv 1 Octombrie 2011. 1. 1/2000 pentru reconstituirea drepturilor de proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere. part of the public or private domain of a town or village. immovable goods held by the State and local authorities can be of two categories: they can belong to the public domain or to the private domain (domeniul public sau privat). ora şi minutul înregistrării acestora8. At the These provisions of the NCC will apply only to those agreements executed /rights established after the entry into force of the NCC. persoanele fizice au putut prezenta cereri de restituire solicitând reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor deţinute personal sau de către ascendenţii lor înainte de a fi Prevederile NCC se vor aplica doar acelor contracte încheiate/drepturi constituite după intrarea în vigoare a NCC.3 Situaţii care ar putea împiedica/întârzia investiţia 1. In order to correct such abnormalities and to open up access to private property over land. The importance of knowing in which category the land needed for a wind farm project falls into lays with the type of agreement the land can be secured with for a project as land in public domain can only be obtained subject to a concession agreement. Legea nr. The sale. şi doar după ce lucrările cadastrale vor fi încheiate pentru fiecare unitate administrativ-teritorială. nr. precum și parţial fără vreobază legală. republicată în Monitorul Oficial. 10 Law No. and only after the completion of the cadastral works for each administrative-territorial unit. din 2 Septembrie 2005. dacă o autoritate publică acordă unui terţ drepturi asupra unui teren deţinut în proprietate publică sau privată fără organizarea unei licitaţii publice în acest sens. namely 1 October 2011. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 Martie 1945 – 22 Decembrie 1989. 8 16 Energia eoliană în România | Wind energy in Romania . This would have a series of adverse effects on the ownership over the structures built on the land and even on the authorisations and permits issued for the building and operation of the wind farm. 9 Law No 18/1991 on agricultural land. 18/1991 şi Legii nr. However.3. 1. nr. republished with Part I of the official Gazette No. 798. 1/200010. având în vedere că terenurile deţinute în proprietate publică pot fi obţinute în vederea exploatării într-un astfel de scop în baza unui contract de concesiune. 8. partly without any legal basis.

expropriate de către statul român. În acelaşi timp, la cererea persoanelor fizice private sau societăţilor/ asocierilor, au fost acordate în proprietate terenuri în baza constituirii dreptului de proprietate. Cu toate că perioada pentru depunerea cererilor de restituire a expirat (30 Noiembrie 2005), foştii proprietari care pot dovedi un titlu mai puternic (mai vechi) asupra unui teren pot contesta titlurile de proprietate înregistrate în prezent. Având în vedere că este imposibil de identificat toate exproprierile/naţionalizările făcute în perioada 19451989 (e.g. din lipsa unor înregistrări corespunzătoare, din cauza efectuării unor dezmembrări sau alipiri ale terenurilor, etc.), pentru a evita riscuri viitoare care ar putea întârzia investiţia, sunt recomandabile investigaţii oficiale la autorităţile locale competente în cauză (cu privire la cererile de restituire înregistrate/ depuse). Aceleaşi investigaţii sunt recomandate pentru a verifica dacă terenurile sunt afectate de litigii care ar putea avea un potenţial impact asupra dezvoltării parcului eolian.

same time, land was distributed on request to private individuals or corporations by means of instatement (constituire) of titles to land. Although the time period for initiating restitution claims has expired (30 November 2005), former owners that can prove a stronger, i.e., older, title to a particular land may challenge currently registered titles. Since it is impossible to track down all expropriations/ nationalisations made in the period 1945 through 1989 (e.g., due to the lack of proper records, detachments and mergers of concerned plots, etc.), in order to avoid future risks that might delay the investment process, official inquiries with the relevant local councils are recommended (with a view to restitution claims filed/ deposited). The same inquiries are recommended in order to verify whether the lands are affected by other litigations that might have a potential impact on the development of the wind farm. Instatement of ownership title; restrictions Subject to certain preconditions, persons were granted access to private property over land by means of instatement of titles to land, even if they had not been expropriated during the Communist era. Pursuant to Article 32 Law No. 18/1991 on land resources, certain persons whose ownership right to a plot of land has been instated (“constituit” – as opposed to reinstated, “reconstituit”) are not allowed to sell or otherwise transfer their ownership right to the respective plot for a period of ten years calculated as of the beginning of the year subsequent to the year when their ownership was registered. NCC abolished the aforementioned alienation prohibition. Breach of such prohibition results in absolutely null and void transfer documents (e.g., null and void purchase agreement) nullity that may be asserted at any time by the mayoralty, prefect and prosecutor, as well as by any interested person. In order to assess whether the prohibition has been observed, attention must be paid to the date when the prohibition term starts to run. As Article 32 of Law No. 18/1991 stipulates that the term shall run as of the beginning of the year following “registration” of ownership, various interpretations of the meaning of the term “registration” and, implicitly, of the date when the prohibition term starts to run where developed by the legal scholars. The risks regarding this term should be assessed in each project individually. Historical monument status Law No. 422/2001 on protection of historical monuments12 defines a historical monument as constructions and lands13 situated in Romania that are significant for Romanian (and universal) history, culture and civilisation.
12 13

1.3.3 Constituirea titlului de proprietate; interdicţii
La îndeplinirea anumitor condiţii preliminare, anumitor persoane li s-a acordat drept de proprietate privată asupra terenurilor prin constituirea dreptului de proprietate, chiar dacă nu fuseseră expropriaţi în perioada comunistă. Potrivit art. 32 din Legea nr 18/1991 asupra fondului funciar, persoanelor cărora li s-a constituit dreptul de proprietate asupra terenurilor le este interzis să vândă sau să transfere dreptul de proprietate asupra terenurilor respective timp de 10 ani calculaţi de la începutul anului următor anului în care s-a înregistrat proprietatea. NCC a abrogat interdicţia de înstrăinare menţionată anterior. Încălcarea acestor interdicţii este sancţionată cu nulitatea absolută a actelor de înstrăinare, iar constatarea nulităţii poate fi cerută în justiţie de către primărie, prefectură, procuror, precum şi de către orice altă persoană interesată. Pentru a aprecia dacă această interdicţie a fost respectată, trebuie urmărit momentul de la care interdicţia de înstrăinare începe să curgă. Art. 32 al Legii nr. 18/1991 prevede că termenul va începe să curgă la începutul anului următor anului în care s-a făcut „înregistrarea” proprietăţii. Doctrina conţine numeroase interpretări ale termenului „înregistrare” şi implicit, ale datei la care interdicţia de înstrăinare începe să curgă. Riscul cu privire la acest aspect trebuie evaluat individual în fiecare proiect.

1.3.4 Regimul monumentelor istorice
Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice12 defineşte monumentele istorice drept imobile, construcţii şi terenuri13 situate pe teritoriul României, semnificative pentru istoria, cultura şi civilizaţia naţională şi universală.
12 13

Publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 938 din 20 Noiembrie 2006 Cu toate că această dispoziţie legală poate fi interpretată ca aplicându-se doar terenurilor aferente construcţiilor clasificate ca monumente istorice, în practică autorităţile locale au considerat şi parcele de teren libere ca fiind monumente istorice.

Published with Part I of the Official Gazette No. 938 dated 20 November 2006. Although this provision may well be interpreted as only applying to land corresponding to constructions designated as historical monuments, in practice local authorities have also considered empty plots of land (agricultural) as historical monuments.

Energia eoliană în România | Wind energy in Romania

17

În conformitate cu art. 4 alin. 4 al Legii nr. 422/2001, titlurile unor proprietăţi clasificate ca monumente istorice pot fi transferate de proprietarii de drept privat doar cu respectarea dreptului de preemţiune al statului român de a cumpăra astfel de proprietăţi. Actele de transfer încheiate cu nerespectarea acestui drept de preemţiune al statului sunt nule absolut. Constatarea nulităţii poate fi invocată oricând, de către orice persoană interesată. Pentru a evita acest risc, este recomandabilă obţinerea unei adrese oficiale de la Departamentul de Cultură, Culte Religioase şi Patrimoniu Cultural Naţional şi de la Ministerul Român al Culturii şi Cultelor cu privire la situaţia terenurilor.

In accordance with Article 4, paragraph 4 of Law No. 422/2001, title to property listed as a historical monument may only be transferred by private owners with due observance of the Romanian State’s preemption right to purchase such property. Transfer documents concluded in breach of such legal provision are null and void. The nullity may be brought up in court at any time, by any interested person. In order to avoid this risk, requesting an official inquiry from the Department for Culture, Religious Denominations and National Cultural Patrimony and the Romanian Ministry for Culture and Religious Denominations is recommended. Archaeological status The owner of land located within the perimeter of archaeological sites, as defined by Government Ordinance No. 43/200014, must observe specific regulations concerning restrictions for the purpose of protecting and recuperating archaeological patrimony. Should archaeological works be required in a specific area, any other activity shall be suspended until the performance and termination of archaeological investigations, as evidenced by a certificate for archaeological clearance.Performance of works that may affect the archaeological sites, in the absence of the certificate for archaeological clearance, as well as destruction or damage done to archaeological sites constitutes a criminal offence and is punishable by law. In order to avoid such risks, documents evidencing the archaeological status of the lands should be obtained. Lack of urbanism certificate (certificat de urbanism) Law No. 350/2001 on land development and urbanism15 provides under Article 29 paragraph 2 that it is mandatory to obtain an urbanism certificate prior to the unification of two or several plots of land, as well as for the partition of a plot of land into three or more plots of land. Under Article 6 of Law No. 50/1991 on the authorisation for execution of construction works16, a city planning certificate must be issued for all notarised deeds related to real estates, whenever these deeds have as an object (i) the partitioning or unification of plots for the purpose of performing construction works or (ii) the establishment of easements of passage. The performance of any such deeds in the absence of an urbanism certificate triggers their absolute nullity. Wind assessment Wind maps for Romania have been drawn up by authorities and are available to the public. They are rather general, however; hence an assessment of the wind potential in the area where the wind farm will be built is required. Developers generally monitor wind potential for at least one year before commencing construction. The duration of monitoring
14 15 16

1.3.5 Regimul arheologic
Proprietarii terenurilor localizate în perimetrul unor situri arheologice, astfel cum sunt definite de Ordonanţa de Guvern nr. 43/200014 trebuie să respecte restricţii special prevăzute, în scopul de a proteja şi recupera patrimoniul arheologic. Dacă pe terenurile respective sunt necesare lucrări arheologice, orice altă activitate va fi suspendată până la executarea şi încheierea cercetărilor arheologice, în baza unui certificat de descărcare de sarcină arheologică. Efectuarea oricăror lucrări care pot afecta siturile arheologice, în absenţa certificatului de descărcare de sarcină arheologică, ca şi desfiinţarea, distrugerea parţială sau degradarea siturilor arheologice constituie infracţiune şi se pedepseşte prin lege. Pentru evitarea unor astfel de riscuri, este recomandabilă obţinerea unor documente oficiale care atestă situaţia arheologică a terenurilor.

1.3.6 Lipsa certificatului de urbanism
Legea nr. 350/2011 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul15 prevede la art. 29 alin. 2 ca fiind obligatorie obţinerea unui certificat de urbanism pentru întocmirea documentaţiilor cadastrale de comasare, respectiv de dezmembrare a bunurilor imobile în cel puţin trei parcele. Art. 6 al Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii16 prevede necesitatea emiterii unui certificat de urbanism pentru operaţiunile notariale ce au ca obiect (i) dezmembrări ori comasări de parcele solicitate în scopul realizării de lucrări de construcţii, precum şi (ii) constituirea unei servituţi de trecere cu privire la un imobil. Astfel de operaţiuni juridice executate în lipsa certificatului de urbanism sunt lovite de nulitate absolută.

1.4

Evaluarea potenţialului eolian Autorităţile române au întocmit hărţi eoliene valabile pentru teritoriul României, punându-le la dispoziţia publicului. Aceste hărţi au mai degrabă un caracter general, fiind necesară o evaluare a potenţialului eolian în aria în care urmează a se construi centrala eoliană. Dezvoltatorii monitorizează în general potenţialul de vânt cu cel puţin un an înainte de
OG 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 951 din 24 Noiembrie 2006. 15 Publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 373 din 10 Iulie 2001. 16 Publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 933 din 13 Octombrie 2004.
14

Published with Part I of the Official Gazette No. 951 dated 24 November 2006. Published with Part I of the Official Gazette No. 373 dated 10 July 2001. Published with Part I of the Official Gazette No. 933 dated 13 October 2004.

18

Energia eoliană în România | Wind energy in Romania

începerea construcţiei. Durata monitorizării şi caracteristicile echipamentului de monitorizare trebuie alese cu atenţie, în special dacă în proiect urmează să fie implicate instituţii financiare, întrucât acestea tind să impună cerinţe specifice. Echipamentul de monitorizare – anemometre - poate fi instalat ulterior urmării procedurii de obţinere a autorizaţiei de construire, care este similară cu aceea necesară pentru centrala eoliană, după cum este detaliat în cele ce urmează.

and the characteristics of monitoring equipment should be carefully considered, especially if financing institutions will be involved in the project, as they tend to have specific requirements. Monitoring equipment – wind masts – may be installed after undergoing a permit process for construction, which is similar to the one for the wind farm itself, as discussed below.

1.5

Autorizaţia de construire Pentru construirea unui parc eolian este necesară o autorizaţie de construire, indiferent de capacitatea instalată. În general, administraţia publică locală are competenţa de a emite autorizaţii de construire pentru parcurile eoliene construite pe teritoriul său administrativ. Cu toate acestea, în cazul în care parcul eolian este localizat (i) pe teritoriul mai multor unităţi administrativ-teritoriale (oraş/comună); sau (ii) în extravilanul unei comune care nu are organizată o structură specializată, autorizaţia de construire va fi emisă de către preşedintele Consiliului Judeţean, cu acordul primarului oraşului sau al comunei respective. Autorizaţia de construire se emite în 30 de zile de la data depunerii documentaţiei complete la autoritatea competentă. Procesul de obţinere a documentaţiei complete necesită diferite alte autorizaţii şi acorduri care diferă în funcţie de amplasament (de exemplu, certificat de urbanism, acord de mediu, avizul autorităţii aeronautice, aviz arheologic, avize pentru scoaterea din circuitul agricol), precum şi documentaţie tehnică specifică şi drepturi reale asupra terenului aferent proiectului. Din aceste motive, durata procesului de autorizare va depinde de caracteristicile proiectului, cum ar fi amplasamentul sau capacitatea instalată.

Building Permit The construction of a wind park always requires a building permit, irrespective of its installed capacity. Generally, the local public administration is competent to issue the building permit for those wind parks erected on its administrative territory. However, in cases where a wind park is located (i) on the territory of more than one administrative unit (town/commune); or (ii) extra muros of a commune that does not have a specialised structure, the building permit shall be issued by the president of the county council, with the consent of the mayor of the respective town or commune. The building permit is issued within 30 days upon submitting the complete documentation to the competent authority. The process of obtaining the complete documentation requires various other permits and approvals that will vary depending on the location (e.g., urbanism certificate, environmental approval, approval from the aeronautical authority, archaeological approval, approvals for change of land designation, etc.) and specific technical documentation and real rights over the project land. Therefore, the timeframe will depend on the features of the project, such as location or installed capacity. Zoning classification A building permit can only be issued if the construction of a wind park is permitted according to the zoning plan of the municipality (Plan Urbanistic General - PUG). If the zoning classification does not allow for the erection of a wind power facility, it can be amended by preparing a zoning plan for the specific area considered for the project (Plan Urbanistic Zonal - PUZ) or, in certain situations, a Detailed Urban Plan (Plan Urbanistic de Detaliu – PUD). Similarly to the PUG, both PUZ and PUD are approved by resolution of the local councils. In some cases, the amendment requires the execution of a Strategic Environmental Assessment (SEA). The amendment of the zoning plan has to be completed prior to issuing the building permit. Changing the designation of the project land from agricultural land to non-agricultural land is a condition for obtaining the building permit. The procedure differs depending on the surface of the land and on other criteria (e.g., soil quality, irrigation capacities, etc.), with the consequence that the process is more difficult and time consuming for large surfaces of land or for surfaces with irrigation capacities, as more authorities get involved.
Energia eoliană în România | Wind energy in Romania

1.6

Planificare urbanistică Autorizaţia de construire poate fi emisă doar atunci când construcţia parcului eolian este permisă prin planul urbanistic al municipalităţii (Plan Urbanistic General - PUG). Atunci când planificarea urbanistică nu permite construirea unei centrale eoliene, sunt posibile modificări prin pregătirea unui plan urbanistic pentru suprafaţa relevantă pentru proiect (Plan Urbanistic Zonal - PUZ) sau, în anume situaţii, a unui plan urbanistic de detaliu – PUD). Similar PUG-ului, atât PUZ-ul, cât şi PUD-ul, se aprobă prin hotărâre a consiliului local. În anumite cazuri, modificarea necesită o evaluare strategică de mediu (SEA). Modificarea planului urbanistic trebuie finalizată anterior emiterii autorizaţiei de construcţie. Scoaterea din circuitul agricol a terenului aferent proiectului este o condiţie pentru obţinerea autorizaţiei de construcţie. Procedura este diferită în funcţie de suprafaţa terenului, precum şi în funcţie de alte criterii, cum ar fi calitatea solului sau capacităţile de irigare, astfel încât procesul este mai dificil şi necesită o perioadă mai îndelungată de timp în cazul terenurilor cu suprafeţe mai mari sau în cazul suprafeţelor cu capacităţi de irigare, întrucât vor fi implicate mai multe autorităţi.

19

Scopul contractului de racordare este de a determina termenii şi condiţiile construcţiei instalaţiei de racordare. Pentru proiecte eoliene localizate în siturile Natura 2000 care nu se califică drept proiecte cu impact semnificativ asupra mediului (însemnând că acordul de mediu nu este necesar) este necesar avizul Natura 2000. it will be necessary to change the designation only for those surfaces directly affected by constructions (such as the surface of the foundations of the turbines. with the consequence that in such cases an EIA shall be required. The technical connection permit is issued on the basis of connectivity studies approved by the network operators. Access can only be denied in the event of lack of grid capacity. Grid connection With a view to connect a wind farm to the public grid. however. Avizul tehnic de racordare este emis pe baza studiilor de conectare aprobate de către operatorii de reţea. În funcţie de proiect. Înainte de începerea construcţiei instalaţiei de racordare şi respectând termenele limită de mai sus. including noise) whether a wind park will have a significant impact on the environment. liniilor electrice). For wind projects located on Natura 2000 sites that do not qualify as projects with a significant impact on the environment (meaning that an environmental approval shall not be required) a Natura 2000 permit (aviz natura 2000) is needed.În cazul parcurilor eoliene. Avizul tehnic de racordare este valabil o perioadă de 25 de ani. Generally. căilor de acces. the overall process may take more than 12 months. the connection agreement is signed with the competent network operator and the connection fee is paid. The technical connection permit is valid for 25 years. Environmental regulations Environmental Impact Assessment (EIA) Wind energy generation is qualified by the Romanian legislation as an activity with potentially significant impact on the environment. as applicable. The Natura 2000 permit is issued by the competent environmental protection agency. se va semna un contract de racordare cu operatorul de reţea.7. În general. staţiei de transformare. The local environmental agencies decide on a case-by-case basis and after considering specific criteria (installed capacity. electrical lines. the EIA will be conducted by the competent environmental agency. polluting emissions. Următoarele documente trebuie depuse la operator: 20 Energia eoliană în România | Wind energy in Romania . Tariful de racordare reprezintă valoarea lucrărilor de racordare. hence the value may be substantial. urmând ca în acest caz să fie solicitată o EIA. The connection fee represents the value of the connection works. A three or six-month extension period is available upon request.8 Racordarea la reţea În scopul de a racorda o centrală eoliană la reţeaua publică. the transformer station. Avizul Natura 2000 este emis de agenţia competentă pentru protecţia mediului. a connection agreement (contract de racordare) shall be signed with the network operator. întregul proces poate dura mai mult de 12 luni. Nature protection and landscape conservation Nature protection and landscape conservation are part of the EIA procedure.1 Evaluarea impactului asupra mediului (EIA) Producerea de energie electrică din surse eoliene este calificată de legislaţia română drept o activitate cu potenţial impact semnificativ asupra mediului. emisii poluante. după caz.2 Protecţia naturii și conservarea peisajului Protecţia naturii şi conservarea peisajului constituie parte a procedurii EIA. cu condiţia ca în trei sau 6 luni (în funcție de tensiunea rețelei electrice) de la emiterea avizului să fie semnat contractul de racordare cu operatorul de reţea competent şi să fie plătit tariful de racordare. The timeframe for the issuance of the environmental approval (acord de mediu) in accordance with EIA applicable regulations is 45 working days upon submission of the complete documentation. La cerere este posibilă prelungirea acestei perioade cu încă 3 sau 6 luni. 1. Durata necesară pentru emiterea acordului de mediu conform legislaţiei EIA este de 45 de zile lucrătoare de la depunerea documentaţiei complete. location. Depending on the project. The following documents must be submitted to the operator: 1. inclusiv poluare fonică) dacă un parc eolian va avea impact semnificativ asupra mediului.7 Prevederi cu privire la mediu 1. etc. este necesară emiterea unui aviz tehnic de racordare de către operatorul de distribuţie sau de către operatorul de transport. In the case of wind parks. valoarea poate fi substanţială. Agenţiile de mediu locale decid de la caz la caz şi pe baza unor criterii specifice (capacitate instalată. amplasament. The purpose of the connection agreement is to determine the terms and conditions of the construction of the connection installations. provided that within three or six months (depending on the voltage of the electrical lines) of the issuance of the permit.). prin urmare. EIA este efectuată de către agenţia de mediu competentă. Accesul poate fi refuzat doar în cazul unei lipse de capacitate a reţelei. a technical connection permit (aviz tehnic de racordare) should be issued by the distribution system operator or by the transmission system operator. Prior to starting construction of the connection installations and observing the above deadlines. access roads. este necesară scoaterea din circuitul agricol numai a acelor suprafeţe direct afectate de construcţii (cum ar fi cele aferente fundaţiilor turbinelor.7. 1.

1. copie a certificatului de înregistrare la Registrul Comerţului. copie a avizului tehnic de racordare. the following documents: (i) title to the land. building permit for the wind park. after the issuance of the environmental approval (if required) and the technical connection permit. The setting-up authorisation is issued by the Romanian Energy Regulatory Authority (“ANRE”) within 30 calendar days from the submission of the complete documentation and payment of the corresponding fee. Setting-up authorisation The setting-up authorisation (autorizatie de infiintare) is independent from the building permit and is required for the construction of energetic capacities with an installed capacity above 1 MW. (iv) feasibility study. Suplimentar. (ii) notificările către terţii afectaţi de drepturile de uz şi servitute asupra proprietăţii lor. următoarele documente: (i) titlul asupra terenului . autorizaţia de construire a parcului eolian. (v) documents attesting that the financing of the construction is secured. In addition. parcul eolian va beneficia de diferite drepturi legale asupra proprietăţii terţilor necesare fazelor de dezvoltare şi construire a parcului eolian. The setting-up authorisation is required in an advanced stage of the development process. (iii) a list of the requested use and easement rights. şi (ix) extrase din caietele de sarcini aferente selectării ori de copii ale contractelor încheiate cu contractorii angajaţi. the wind park will enjoy various statutory rights over third-party property required for the development and construction of the wind park. copy of the registration certificate with the Trade Registry. copy of the technical connection permit. The statutory easement rights for the electrical lines or the statutory rights of use for depositing construction materials should be mentioned. 3. 1. among other things. approvals of the land owners to occupy or cross a plot of land and for exercise by the operator of the use and easement rights over the plots of land affected by the connection installation (originals authenticated by a notary public). and (ix) excerpts from the tender books or copies of the agreements concluded with the designated contractors. (viii) a specification regarding the stages of the setting-up works. The conclusion of the connection agreement is followed by the conclusion of an agreement for the execution of the connection installation between the network operator and a third party that may be designated by the user. (vi) planul de amplasament al proiectului. Ar putea fi menţionate dreptul legal de servitute pentru liniile electrice sau dreptul legal de uz pentru depozitarea materialelor de construcţie. The operator is obliged to propose a draft connection agreement to the user within maximum ten calendar days from the submission of the documents. 1. The validity term of this permit is set forth by ANRE in accordance with the expected duration of the construction works and the complexity of the project. 3. 4. 2. Valabilitatea acestei autorizaţii se stabileşte de către ANRE în conformitate cu durata estimată a lucrărilor de construire şi cu complexitatea proiectului. Upon obtaining the setting-up authorisation. the applicant must provide. (ii) notifications to third parties affected by the applicant’s use and easement rights on their property. 2. Autorizaţia de înfiinţare este necesară într-o etapă avansată a procesului de dezvoltare. (iv) studiul de fezabilitate. printre altele. şi anume după emiterea acordului de mediu (dacă este necesar) şi a avizului tehnic de racordare. Operatorul este obligat să propună utilizatorului un contract de racordare în termen de cel mult zece zile calendaristice de la depunerea documentelor. solicitantul trebuie să pună la dispoziţie. (iii) o listă cu drepturile de uz şi servitute solicitate. (v) documentele care atestă asigurarea finanţării construcţiei. precum şi cu privire la exercitarea drepturilor de uz şi servitute de către operator asupra suprafeţelor de teren afectate de instalaţia de racordare (originale autentificate de un notar public). În urma obţinerii autorizaţiei de înfiinţare.9 Autorizaţia de înfiinţare Autorizaţia de înfiinţare este independentă de autorizaţia de construire şi este necesară pentru capacităţi energetice cu o capacitate instalată de peste 1 MW. 4. (viii) o specificaţie cu privire la etapele lucrărilor de înfiinţare. acordurile proprietarilor de terenuri cu privire la trecerea sau ocuparea acestora. Încheierea contractului de racordare este urmată de încheierea unui contract pentru execuția instalaţiei de racordare între operatorul de reţea şi un terţ ce poate fi desemnat de către utilizator. (vii) the limits of the protection and safety areas. (vi) the location plan of the project. Energia eoliană în România | Wind energy in Romania 21 . Autorizaţia de înfiinţare se emite de către Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (“ANRE”) în termen de 30 de zile calendaristice de la depunerea documentaţiei complete şi plata taxei corespunzătoare. (vii) limitele zonelor de protecţie şi siguranţă.

Titularii de licenţă plătesc către ANRE o contribuţie anuală reprezentând 0. (iii) an organisational chart attes-ting the qualification of personnel allocated to the licensed activity. pentru anul solicitării acesteia şi următorii doi ani. an operation licence (licența pentru exploatarea comercială a unor capacități de producere a energiei electrice) is required and should be obtained after the wind park is commissioned and prior to the commencement of commercial operations. Titularii de licenţe trebuie să constituie şi să menţină o garanţie financiară care să reprezinte 1‰ din valoarea capitalului social al titularului de licenţă.2 Operarea centralei eoliene Înainte de a deveni operaţională. 2. 2. Autorizaţia de mediu determină condiţiile şi parametrii de funcţionare ai obiectivului. Qualification may be done gradually for each commissioned electrical group. a wind farm should be granted an operational licence by the energy regulator. Termenul de valabilitate a licenţei de exploatare nu trebuie să depăşească 25 de ani. (iv) regulamentul de organizare şi funcţionare sau manualul calităţii. producătorii de energie electrică regenerabilă trebuie calificaţi de ANRE. Operation licence For the operation of a wind park.5% of the annual turnover. este necesară o licenţă de exploatare a capacităţii energetice emisă de către autoritatea de reglementare în domeniul energiei. for the respective year and for the next two years. (vi) the reception protocol upon completion of works. care atestă calificarea personalului alocat activităţii pentru care se solicită licenţa. (ii) organigrama solicitantului. Calificarea poate fi făcută gradual pentru fiecare grup electric pus în funcţiune. următorul pas este de a se înregistra la operatorul de transport şi de sistem – CN TRANSELECTRICA SA(“OTS”). indicând departamentul responsabil cu desfăşurarea activităţii pentru care se solicită licenţa. şi (vii) proces verbal de punere în funcţiune a capacităţii energetice. renewable electricity producers should be qualified by ANRE. dar nu mai puţin de 1. The environmental authorisation determines the environmental conditions and parameters for the functioning of the objective. no less than 1. the next step is to get registered with the transport and system operator (Operatorul de Transport şi de Sistem – CN TRANSELECTRICA SA – “TSO”). Sale of energy In order to benefit from the support scheme for renewable energy and from certain trading advantages.1 Licenţa de exploatare Pentru operarea unui parc eolian este necesară o licenţă pentru exploatarea comercială a unei capacităţi de producere a energiei electrice care trebuie obţinută după punerea în funcţiune şi anterior începerii operaţiunilor comerciale. valabilă la data solicitării licenţei. 22 Energia eoliană în România | Wind energy in Romania . Wind farm operation Prior to becoming operational. pe specialităţi. The operation licence is issued by ANRE 30 calendar days after the submission of the complete documentation and payment of the corresponding fee.06% of the turnover resulting from the commercial activities performed in the electric energy field.3 Vânzarea de energie Pentru a beneficia de sistemul de promovare a producerii energiei din surse regenerabile şi de anumite avantaje comerciale. indicating the department in charge of the performance of the licensed activity. however. Once the producers qualify. The validity term of an operation licence shall not exceed 25 years. (iii) structura personalului. (v) un plan de afaceri pentru activitatea care face obiectul licenţei.5% din valoarea cifrei de afaceri anuale. Solicitantul trebuie să depună o documentaţie detaliată după cum urmează: (i) specificarea capacităţilor de producţie. The applicant must submit detailed documentation as follows: (i) specification of the electricity production capacities. (iv) the organisation and functioning regulations or the quality management manual. Din momentul în care producătorii sunt calificaţi. Licence holders pay to ANRE an annual contribution representing 0. (v) a business plan for the licensed activity. and (vii) the reception protocol for the commissioning into function of the energetic capacity. (ii) the applicant’s organisational chart.2 Mediu O autorizaţie de mediu trebuie obţinută de la agenţia locală de protecţie a mediului la punerea în funcţiune a centralei eoliene. as well as an environmental authorisation. Licence holders shall constitute and maintain a financial guarantee representing 1‰ of the value of the share capital of the licence holder.06% din cifra de afaceri rezultată din activităţile comerciale desfăşurate în domeniul energiei electrice. precum şi autorizaţia de mediu. Environmental An environmental authorisation (autorizație de mediu) should be obtained from the local environmental protection agency upon the commissioning into function of the wind farm. Licenţa de exploatare este emisă de către ANRE în 30 de zile calendaristice de la depunerea documentaţiei complete şi plata taxei corespunzătoare. (vi) proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. valid on the application date. 2.

Italy (where feedin-tariffs are applicable for photovoltaic energy) and Romania. As these former regulations will no longer be in force as of the authorisation by the EU Commission of the system regulated by Act No. The initial system was further developed in 2008. and in 2010 when major amendments were made. energia din resurse regenerabile (E-SRE) poate fi vândută: 1. 220/2008. în baza unor contracte bilaterale încheiate cu societăţi de distribuţie/furnizare de electricitate care au încheiat contracte de concesiune exclusive şi care sunt obligate legal să cumpere E-SRE de la producătorii racordaţi la reţelele de distribuţie din zona delimitată de licenţă.În urma calificării. including Belgium. Întrucât prevederile anterioare nu vor mai fi în vigoare o dată cu autorizarea de către Comisia Europeană a sistemului prevăzut de Legea 220/2008. the licence holders must prove to the market operator (OPCOM SA) that the transfer of the balance responsibility to the other balancing responsible parties has been registered. pe piaţa pentru ziua următoare (“PZU”). Beneficiaries of the GCs system The GCs system benefits energy producers that use renewable energy sources. când Legea 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie (“Legea 220/2008”) a fost publicată. Italia (unde “preţurile fixe” sunt aplicabile energiei fotovoltaice) şi România. In order to be registered as a DAM participant. 220/2008) two Energia eoliană în România | Wind energy in Romania 3. Producătorii de energie regenerabilă care folosesc sursa eoliană vor primi (în baza Legii 23 . Decizia Comisiei a fost recent emisă şi urmează a fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 3 Sistemul de promovare şi tranzacţionarea certificatelor verzi Remarci generale cu privire la sistemul de promovare În anul 2005 România a implementat sistemul de promovare pentru energia regenerabilă care presupune o cotă obligatorie combinată cu tranzacţionarea de certificate verzi (“CV”). 220/2008 was under EU scrutiny for compliance with the state-aid regime. when Act No. sau 3. this section shall be based on the provisions of Act No. Contrar răspânditului sistem de “preţ fix”. 220/2008 on the promotion system for energy generation from renewable energy (“Act No. se aplică prevederile anterioare implementate în 2005. această secţiune se bazează pe prevederile Legii 220/2008. The Commission’s decision was recently issued and it currently awaits publication in the Official Journal of the European Union. în baza unor contracte bilaterale către furnizori de electricitate sau către consumatori eligibili. la preţuri reglementate de către ANRE şi la cererea producătorilor respectivi. Sistemul de promovare îmbunătăţit legiferat prin Legea 220/2008 a fost supus verificării de către UE pentru conformitate cu prevederile legislaţiei comunitare privind ajutorul de stat. Sweden. Polonia. Energia eoliană este considerată o sursă de energie regenerabilă. Following qualification. Poland. Suedia. 2. by means of bilateral contracts. on the day-ahead market (“DAM”). by means of bilateral contracts concluded with electricity distribution/supply companies that have concluded exclusive concession agreements and are legally bound to purchase the E-RES from producers connected to the distribution networks of the territory provided in the licence. Pentru a fi înregistrat ca participant pe PZU. energy from renewable sources (E-RES) may be sold: 1. to electricity suppliers or eligible consumers. 2. The improved support scheme provided for in Act No. or 3. Support scheme and green certificates trading General remarks on the support scheme In 2005 Romania implemented a support scheme for renewable energy that entails a quota obligation combined with trading of green certificates (“GCs”). Wind energy is considered a renewable energy source. Renewable energy producers that use wind power shall receive (on the basis of Act No.2 Beneficiarii sistemului de CV De sistemul de CV beneficiază producătorii de energie care folosesc surse de energie regenerabilă. 220/2008”) was published. şi în 2010 când s-au făcut modificări majore. precum Belgia. As opposed to the widespread feed-in tariff system. titularii de licenţe trebuie să dovedească operatorului pieţei (OPCOM SA) că s-a transferat responsabilitatea echilibrării către o altă parte responsabilă cu echilibrarea. the UK.1 3. Registration and trading on the DAM are optional. the GCs support scheme is relatively new and is currently used in several EU countries. 220/2008. Înregistrarea şi tranzacţionarea pe PZU sunt opţionale. Marea Britanie. sistemul de promovare prin CV este relativ nou şi utilizat în prezent în câteva ţări din Uniunea Europeană. the former regulations implemented in 2005 apply. Sistemul iniţial a fost ulterior dezvoltat în 2008. Until the Commission’s decision becomes applicable. Până la intrarea în vigoare a deciziei Comisiei. for a price regulated by ANRE and at the request of the respective producers.

On the bilateral contracts market the participants negotiate and execute transactions based on a sale purchase framework agreement issued by ANRE. Pe piaţa de contracte bilaterale participanţii negociază şi încheie tranzacţii în baza unui model de contract de vânzare cumpărare emis de ANRE. Participanţii la piaţa internă de CV sunt: producătorii de energie regenerabilă. Either way. Transactions on the centralised market are entered into on a monthly basis. Tranzacţiile pe piaţa centralizată se încheie lunar. The trading price on both markets is negotiated and may be set between the minimum and maximum benchmarks (i. the producers can trade separately both the allocated GCs and the E-RES corresponding to the respective GCs. The GCs system shall apply to each beneficiary for a period of 15 years (provided that the equipment used is new) starting from the moment the generation unit becomes operational and produces electricity. Market participants. as subsequently indexed (always computed at the average exchange rate of the National Bank of Romania for the previous December). The price level (always between the minimum and the maximum levels) will depend on the balance between the offer of GCs from producers and the demand of GCs from electricity suppliers (which are obliged by law to acquire a certain amount of GCs depending on the amount of electricity traded). Aceste pieţe coexistă fără ca vreuna dintre ele să aibă prioritate. for each MW fed into the grid. O anumită armonizare între ţările UE care au implementat sistemul de CV ar fi necesară pentru a permite tranzacţionarea pe plan internaţional. starting with 2018.. Directive 2009/28 stipulates that Member States may voluntarily decide to join or partially coordinate their national support schemes. GCs until 2017 and one GC. sunt înregistraţi în scopul tranzacţionării în baza unei cereri transmise OPCOM. Preţurile pot fi negociate şi stabilite la orice valoare între 27 euro şi 55 euro. electricity suppliers and consumers who voluntarily engage in trading GCs. even if these national targets are reached. Oferta este determinată de cantitatea de energie regenerabilă livrată în sistem (şi de capacitatea de energie regenerabilă instalată în România). Participanţii la piaţă. The centralised market is operated by OPCOM. The demand side is determined by the quantity of supplied electricity and by the mandatory GCs quota that each supplier will have to comply with. Trading of GCs Currently there are two dedicated means of trading GCs: (i) the bilateral contracts market and (ii) the centralised market. furnizorii de energie şi consumatorii care se angajează în mod voluntar în tranzacţionarea de CV. România a implementat acest principiu în legislaţia naţională.220/2008) două CV până în anul 2017 şi un CV. but has not taken any steps to agree with another Member State (that has also implemented the green certificates system) on a joint support scheme that would allow for inter-state trading. Preţul de tranzacţionare pe ambele pieţe este negociat şi poate fi stabilit între valoarea minimă şi cea maximă (27 euro şi 55 euro). totuşi. These markets run in parallel without any priority order. Romania has implemented this principle in the national legislation. fie pe piaţa centralizată.3 Tranzacţionarea de CV În prezent există două metode de tranzacţionare a CV: (i) piaţa contractelor bilaterale şi (ii) piaţa centralizată. Cererea este determinată de cantitatea de electricitate furnizată şi de cota obligatorie de CV pe care trebuie să o îndeplinească fiecare furnizor. Prices can be negotiated and set anywhere from EUR 27 to EUR 55. dar nu a făcut paşi pentru a agrea cu un alt stat membru (care a şi implementat sistemul de certificate verzi) o schemă de sprijin comună care să permită tranzacţionarea între state. Din perspectivă practică. From a practical perspective. Nivelul preţului (întotdeauna între valoarea minimă şi cea maximă) va depinde de raportul dintre oferta de CV a producătorilor şi cererea de CV a furnizorilor de energie (care sunt obligaţi prin lege să achiziţioneze un anumit număr de CV care depinde de cantitatea de electricitate furnizată). astfel cum vor fi indexate ulterior (întotdeauna calculate la valoarea medie a cursului de schimb stabilit de Banca Naţională a României pentru luna decembrie a anului precedent). 24 Energia eoliană în România | Wind energy in Romania .The participants to GCs Romanian markets are: renewable energy producers. fie pe piaţa de contracte bilaterale. EUR 27 and EUR 55). however. pentru fiecare MW livrat în reţea. GCs can be traded solely on the Romanian market. să pună în comun sau să îşi coordoneze parţial schemele naţionale de sprijin. Producătorii pot tranzacţiona separat atât CV alocate. The offer side is determined by the quantity of renewable energy fed into the system (and by the renewable energy capacity installed in Romania). CV pot fi tranzacţionate doar pe piaţa din România. as per a specific registration procedure. începând cu 2018. The 3. până ce ţintele naţionale prevăzute de Legea 220/2008 sunt atinse. international trading is not possible due to the lack of a trading platform that would allow trading GCs with other EU countries. chiar şi dacă aceste ţinte naţionale sunt atinse. A certain harmonisation between the EU countries that have implemented the GCs system would be required in order to allow international GCs trading. Directiva 2009/28 prevede că statele membre pot hotărî. Piaţa centralizată este operată de OPCOM. pe o bază voluntară.e. until the national targets set forth by Act No. conform unei proceduri de înregistrare speciale. tranzacţionarea pe plan internaţional nu este posibilă din cauza lipsei unei platforme internaţionale ce ar permite tranzacţionarea de CV în alte ţări din UE. Sistemul de CV se aplică oricărui beneficiar pe o perioadă de 15 ani (cu condiţia ca echipamentul folosit să fie nou) începând de la data la care capacitatea de producţie devine operaţională şi produce electricitate. cât şi E-SRE corespunzătoare respectivelor CV. 220/2008 are reached. whether for the bilateral contracts market or for the centralised market are registered for trading purposes on the basis on an application submitted to OPCOM.

ANRE shall take measures to decrease the number of GCs granted according to the scheme contemplated by Act No. Modificările principale propuse în proiectul făcut public în iulie 2011 sunt următoarele: • Cota obligatorie de achiziţie de CV se aplică şi în cazul producătorilor. Valoarea de referinţă a investiţiei are la baza calculul furnizat Comisiei Europene de către Guvernul României. • CV vor avea o durată de valabilitate de 16 luni. the Romanian Government plans to amend Act No. altul decât consumul propriu tehnologic. Guvernul României intenţionează să amendeze Legea 220/2008 printr-o ordonanţă de Guvern. However. • Regarding possible cumulating of subsidies and GCs. the amended scheme shall not apply retroactively. Proposed amendments to the support scheme With a view to address the concerns raised by the EU Commission during the process for the authorization of the support scheme which ended with the issuing of the Commission’s favourable decision on 13 July 2011. “Overcompensation” is defined as an internal rate of return 10% higher than the reference internal rate of return for that specific technology that has been considered in the authorisation process of the support scheme for the respective technology and that shall be published on ANRE’s website. sistemul modificat nu se va aplica retroactiv. excluding the own technological consumption. Proiectul de modificare poate fi accesat pe site-ul ANRE şi pe siteul Ministerului Economiei. “Supracompensarea” este definită ca fiind o rată internă de rentabilitate mai mare cu 10% faţă de valoarea considerată pentru tehnologia respectivă la autorizarea sistemului de promovare şi va fi publicată pe site-ul ANRE. The main amendments proposed in the draft made public in July 2011 refer to: • The mandatory GCs quota shall apply also to producers. conform unei decizii individuale emise de ANRE. însemnând că se va aplica doar acelor proiecte care devin operaţionale după intrarea în vigoare a sistemului modificat. in the sense that it will apply only to those projects that become operational after the entry into force of the amended scheme. Should such monitoring process emphasize that the applicable support scheme triggers an overcompensation of the renewable energy producers. • Propunerea de modificare prevede o obligaţie individuală aplicabilă producătorilor care dezvoltă proiecte de energie regenerabilă cu o capacitate instalată de mai mult de 125 MW/centrală şi care sunt eligibili pentru sistemul de promovare. • The GCs shall be valid for 16 months. • The draft proposal stipulates an individual obligation applicable to the producers that develop renewable energy projects with an installed capacity in excess of 125 MW/plant Energia eoliană în România | Wind energy in Romania 3. în cazul unei ajustări în minus.Transferul CV (pe oricare dintre pieţe) este înregistrat într-un registru special al CV. The individual target for a producer will consider the electricity used for its own final consumption.4 Propuneri de modificare a sistemului de promovare Pentru a răspunde întrebărilor ridicate de Comisia Europeană de-a lungul procesului de autorizare a sistemului de promovare prevăzut de Legea 220/2008 care s-a încheiat prin emiterea deciziei favorabile a Comisiei în data de 13 iulie 2011. Este de aşteptat ca ordonanţa să fie adoptată în această toamnă. Guvernul a propus principiul de reducere a numărului de CV acordate unei anumite tehnologii proporţional cu raportul dintre valoarea ajutoarelor de stat şi valoarea de referinţă a investiţiei. the Government proposes the principle of reducing the number of GCs granted to a certain technology proportionally with the ration between the amount of the subsidies and the reference investment value. The text of the planned amendment is available on ANRE’s and the Ministry’s of Economy websites. • Cu privire la un posibil cumul între ajutoare de stat şi CV. 220/2008 by way of a Government ordinance. in case of a downward adjustment of the scheme. and the electricity supplied by the producer to the consumers directly connected to its power plant. transfer of GCs (on either of the markets) is registered in a registry dedicated to GCs. • Numărul de CV acordate pentru energia regenerabilă produsă din biomasă este diferit în funcţie de tehnologie şi de combustibilul folosit. precum şi cea utilizată pentru alimentarea consumatorilor racordaţi prin linii directe de centrala electrică. CV sunt emise de către OTS în baza cantităţii de energie produsă în luna anterioară. The reference investment value shall be based on the calculations provided by the Romanian Government to the EU Commission as part of the state aid notification process. • ANRE shall monitor the renewable energy producers that benefit from the support scheme and shall prepare annual reports. according to a decision that is individually issued by ANRE. În orice caz. ca parte a procesului de notificare a ajutorului de stat. ANRE poate lua măsuri pentru a reduce numărul de CV acordate conform sistemului prevăzut în Legea 220/2008. 25 . În cazul în care un astfel de proces de monitorizare relevă faptul că sistemul de promovare aplicabil cauzează o supracompensare pentru producătorii de energie regenerabilă. 220/2008. • The number of GCs granted for renewable energy produced from biomass is differentiated based on the technology and the fuel used. It is expected that this ordinance will be adopted this fall. • ANRE va monitoriza producătorii beneficiari ai sistemului de promovare şi va pregăti rapoarte anuale. inclusiv pe perioada de testare. Cota individuală obligatorie de achiziţie de CV aplicabilă unui producător va lua în considerare cantitatea de energie electrică utilizată pentru consumul final propriu. including for the testing period. GCs are issued by the TSO based on the amount of energy produced in the previous month.

including a further target of 10% for E-RES for each Member State’s transport energy consumption. secţiunea de faţă nu a avut în vedere modificările de mai sus. the Directive imposes national targets for each Member State. European Union law as regards the wind energy industry The Renewable Energy Directive (Directive 2009/28/ EC amending and repealing Directive 2001/77/ EC on the promotion of electricity produced from renewable energy sources on the internal electricity market) promotes strategic objectives aimed at significantly increasing the production of renewable energy at the Community level. Directiva impune fiecărui stat membru obiective naţionale. In order to achieve the overall targets. given the uncertainty of their final form and the public debate. did not consider the above amendments. Cu toate acestea. 4 Legislaţia Uniunii Europene privind industria energiei eoliene Directiva pentru energie regenerabilă (Directiva 2009/28/CE de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 2001/77/CE privind promovarea electricităţii produse din surse de energie regenerabile pe piaţa internă a electricităţii) promovează obiective strategice cu scopul de a creşte semnificativ producţia de energie regenerabilă la nivel european. conform prevederilor orientărilor comunitare privind ajutorul de stat pentru protecţia mediului 2008/C82/01. 26 Energia eoliană în România | Wind energy in Romania . The Directive sets a mandatory target of 20% of the share of E-RES in the Community’s gross consumption to be reached by 2020. Pentru a îndeplini obiectivele generale. Directiva prevede un obiectiv obligatoriu în conformitate cu o pondere de 20% a E-SRE din consumul brut la nivel comunitar care trebuie îndeplinită până în anul 2020. however. precum şi un alt obiectiv naţional privind o pondere de 10% a E-SRE în transporturi. The obligation consists in notifying certain documentation for allowing the EU Commission to analyse the respective project. României i s-a stabilit un ambiţios obiectiv obligatoriu privind o pondere de 24% a E-SRE din consumul final brut de energie până în anul 2020. pursuant to the provisions of the Community Guidelines on state aid for environmental protection 2008/C82/01. date fiind incertitudinea formei lor finale şi dezbaterile publice. This section. Romania has been set an ambitious mandatory target of 24% energy from renewable sources in the final gross consumption of energy by 2020. and that are eligible for the support scheme.Obligaţia se referă la notificarea unei documentaţii specifice care să permită Comisiei Europene o analiză asupra proiectului.

Surse de finanțare a investițiilor în energia eoliană Sources of financing for wind investment CAPITOL PART 3 Energia eoliană în România | Wind energy in Romania 27 .

know-how + soluții tehnice neînregistrate și costurile aferente proiectelor legate de management.2. such that only applications of a high quality were subsidised.2. Măsura 4. . The catalogue of costs eligible for aid comprises the following in particular: land purchase. costs for all types of technical planning. fondul s-a stabilit la aproximativ 300 milioane de euro pentru finanțarea proiectelor de energie regenerabilă în perioada anilor 2007-2013.000 de euro. fiind limitate la 3.000 de euro.000. fiind comparată cu valoarea totală a proiectului. the project’s maximum eligible costs may exceed EUR 2.000 increases proportionally together with the share of the costs for the energy investment compared with the total project value. A number of major companies have already started to implement wind farm projects despite the lack of adequate relevant legislation regarding the support scheme. Pentru proiectele ce includ investiții în producția agricolă și pentru utilizarea energiei regenerabile.2 – Investițiile în Energia Regenerabilă. ERDF: În cadrul Măsurii 4. Catalogul cu eligibilitatea costurilor cuprinde în special următoarele: achiziția terenului. Investment in the upgrading and construction of new power production facilities through the use of renewable energy sources can be financed by the Romanian state together with the European Union through the following two programmes: “ERDF” – the European Regional Development Fund – the Sectoral Operational Programme “Increase of Economic Competitiveness” – Measure 4. costurile aferente tuturor tipurilor de planificări tehnice. of which some 40 have been approved. Dezvoltatorii pot primi până la 18 milioane de euro din fonduri nerambursabile pentru proiecte de energie eoliană potrivit Măsurii 4. Dintr-un total de 450 proiecte înscrise. achiziția echipamentului (doar echipament nou). Toate proiectele au concurat între ele din punct de vedere al calității. EAFRD: Condiția de bază pentru a primi fonduri pentru energia regenerabilă conform Măsurii 121 este aceea ca toată electricitatea rezultată să fie folosită exclusiv pentru parcul care aplică la aceste fonduri – electricitatea nu trebuie să fie livrată în rețeaua națională. în ciuda lipsei unei legislații elocvente despre schema de sprijin. organisation of the building site. Multe companii majore au început deja să implementeze proiecte de energie eoliană.2 – Investments in Renewable Energy “EAFRD” – the European Agricultural Fund for Rural Development – Measure 121 – Modernisation of agricultural holdings.Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală – Măsura 121. and at the current moment it is not sure whether further applications will be possible.000.000. conectarea la Sistemul Energetic Național. organizarea amplasamentului clădirii. licenses. construction and installation works. astfel încât doar cele mai bune au fost subvenționate. of which 85% represents non-refundable EU funds granted by the European Regional Development Fund and 15% public cofinancing funds from the state budget (according to GD 750/2008).000 de euro.000.2. With a total of around 450 projects submitted. the funds set aside for this measure have been exhausted. din care 85% reprezintă fonduri nerambursabile oferite de ERDF si 15% reprezintă fonduri publice de cofinanțare de la bugetul de stat (conform HG 750/2008). iar fondurile aferente acestei măsuri au fost epuizate astfel încât pentru moment nu se știe cu siguranță dacă vor mai fi posibile și alte solicitări. purchase of patents.000.000.000 de euro crește proporțional cu aportul costurilor pentru investițiile în energie. depending on the size of the company applying for the funds. purchase of equipment (only new equipment). EAFRD: The precondition of receiving funds for renewable energy under Measure 121 is that all the electricity produced be used exclusively for the farm that applies for these funds – no electricity should be fed into the national grid system. aproximativ 40 au fost aprobate. Up to 70% of the eligible project costs can be funded in this way. ERDF: Within the framework of Measure 4. informații și audit.000.000. costurile eligibile maxime pot depăși valoarea de 2. The amount financed in excess of EUR 2.000 de euro pentru perioada 2010-2013 cu suport nerambursabil de 40%. Componenta publică cofinanțatoare este limitată la 800. Suma acordată în plus față de 2. Valoarea maximă a costurilor eligibile a unor astfel de proiecte nu trebuie să depășească 2. being limited instead to EUR 3.000. lucrarea la construcții și instalații. All the projects submitted competed with each other in terms of quality. fiind condiționate de dimensiunea societății solicitante. The maximum value of the eligible costs for such projects must not exceed EUR 2. 28 Energia eoliană în România | Wind energy in Romania Programmes cofinanced by the EU Investor interest in the Romanian wind energy market is growing. For projects that include investment in agricultural production and the use of renewable energy. Companies may receive up to EUR 18 million in non reimbursable EU-funds for wind energy projects under Measure 4. know-how + non-registered technical solutions and costs for project related management.000. information and auditing.000 for the period 2010-2013 with non-reimbursable support of 40%. Până la 70% din costurile proiectelor eligibile se pot finanța prin această modalitate.Modernizarea exploatațiilor agricole. Applications could be submitted in 2008 and 2010. licențierea.000.1 Programe cofinanțate de UE Interesul investitorilor în piața românescă de energie eoliană este în creștere. “EAFRD” . The public cofinancing component is limited to EUR 800. around EUR 300 million have been made available for funding renewable energy projects during the period 2007-2013. Cererile s-au putut trimite în anii 2008 și 2010. Investițiile cu privire la promovarea și construirea a noi instalații producătoare de energie folosind surse regenerabile se pot finanța de către statul român și UE prin următoarele două programe: “ERDF” – Fondul de Dezvoltare Regional European – Programul Operațional Sectorial “Creșterea Competivității Economice”. connection to the National Electric System. certificarea.2.

experiența terților. this industry sector Spania. Germania. Cu toate acestea. Germany. Italia is currently viewed as the most și Cehia. acest sector industrial attractive for foreign investors. Din nefericire. recent (13 iulie 2011). Așa cum am menționat și mai devreme. feed-in-tariff din zona Euro. Raiffeisen Bank este interesată de finanțarea dezvoltării sectorului de energie regenerabilă. iar producătorii de energie regenerabilă câștigă profit atât din vânzarea energiei cât și a certificatelor verzi. Având în vedere instabilitatea sporită a pieței energiei. (b) Cadrul legal încă neaplicabil oferind o schemă de suport pentru industria energiei regenerabile – Legea de sprijinire a investițiilor în energii regenerabile – a fost publicată în noiembrie 2008 și prevede o schemă de sprijin/subvenții pentru proiectele de energie regenerabilă sub forma de certificate verzi. Italy and the Czech și diminuările subvențiilor din Republic. secured market risk bazându-ne pe calitatea and good feasibility of the project in terms of debt sponsorului. a reducerilor reductions and subsidy cuts for costurilor care încurajează renewables in Spain. (b) Still inapplicable legal framework providing a supporting scheme for renewable energy industry – Renewable Energy Supporting Scheme Law – was published in November 2008 providing supporting mechanism/subsidies for renewable energy projects in form of green energy certificates. only recently (13 July 2011) the European Commission approved the supporting scheme and now ANRE is expecting Energia eoliană în România | Wind energy in Romania 29 . riscurile de piață servicing. este în mod curent privit de Raiffeisen Bank. Prin urmare. Unfortunately. obstacolele majore în ceea ce privește finanțarea proiectelor de energie regenerabilă sunt: (a) Riscul total al pieței – Producătorii Independenți de Energie (PIE) pot alege atât să vândă și să negocieze energia în mod direct pe piața spot cât și prin intermediul unor Contracte bilaterale de Achiziție a Energiei (CAE) cu furnizorii. Un megawatt de electricitate per oră generat și livrat în rețea folosindu-se resursele de energie regenerabilă valorează un certificat verde. which seems to become very interesting. therefore. Raiffeisen Bank Romania is interested in financing the development in the renewable energy sector. However. Fiind mai degrabă o problemă de piață decât de reglementare. disponibilitatea redusă a CAE descurajează finanțatorii cu privire la finanțare. One megawatt per hour of electricity generated and delivered to the grid using green energy sources is worth one green certificate. PIE pot fi în avantaj vânzând pe piața spot. aceste tipuri de contracte sunt destul de rare pe piața energiei din România. Raiffeisen Norms for Renewables Bank se așteaptă ca o dată ce Supporting Scheme have Normele Aplicabile cu privire la Steven van Groningen become effective. Banca Raiffeisen projects in which case we shall să existe o afluență de proiecte Chief Executive Officer be assessing the deals based on de energie regenerabilă. Comisia Europeană a aprobat schema-suport. crescând numărul de certificate disponibile pentru producătorii de energie regenerabilă. In spite of recent financial turmoil În ciuda dezechilibrului financiar in the Euro area. iar acum As mentioned earlier the major barriers in financing the renewable energy projects are: (a) Unmitigated market risk – The IPPs (independent power producers) may choose to sell and market the energy either on spot or through bi-lateral off-take agreements with the energy suppliers (PPAs). Franța. cu preț fix. experience of în care vom evalua tranzacțiile third parties. The law was amended in July 2010 increasing the number of certificates available for green energy producers. and green energy producers make money from both the sale of electricity and the certificates. și buna fezabilitate a proiectului din punct de vedere al onorării obligațiilor de plată. As one of the largest banks in Romania. care pare a deveni foarte important. Being rather a market issue than regulatory the reduced availability of PPAs deters the financier from financing. there shall Schema-Suport pentru Energii CEO be an inflow of clean-energy Regenerabile va intra în vigoare. cu riscul pieței restrâns de CAE semnate pe termen lung. cu toate că finanțatorul preferă fluxul securizat al lichidităților. folosirea energiei regenerabile France. these types of agreements are quite scarce in the Romanian energy market. Legea a fost amendată în iulie 2010. situație Raiffeisen Bank quality of sponsor. investitorii străini ca fiind cel mai expects that once the Applicable atractiv.Fiind una dintre cele mai mari bănci din România. Given the increased volatility of the energy market the IPPs may gain by selling on spot however the financier prefers secured cash flow having the market risk hedged through signed long-term fixed-price PPAs (power purchase agreements).

ANRE așteaptă decizia UE pentru a redacta legislația secundară. Succesul finanțării unui proiect de energie regenerabilă reprezintă modalitatea în care banca alocă riscurile terților (îndeosebi. with the exception of projects in Bucharest and Ilfov county region. Financing is granted for up to 50% of the total eligible value of the project for companies developing wind parks in Romania. estimări ale câștigurilor din energie eoliană/ hidroelectrică. wind/hydropower yields estimates/measurements. the financing guide to this Programme has been approved by Order No. Ghidul de finanțare a acestui Program a fost aprobat prin Ordinul nr. know-how + soluții tehnice neînregistrate și costurile aferente proiectelor legate de management. 714/2010. Pentru a avea șanse reale de a beneficia de fonduri. purchase of patents. issued by the Ministry of Environment and Forests. oferind servicii specializate de EPC. se pot accesa fonduri și prin intermediul Programului privind creșterea producției de energie din surse regenerabile. Estimarea riscurilor se bazează pe o serie dinamică de date prevăzute de proiectele existente/funcționale. the project should already have acquired a building permit on submission of the documents. organisation of the building site. la depunerea actelor proiectul trebuie să dețină autorizația de construcție. Toate programele subvenționate – atât cele ale UE cât și cele naționale – impun societății solicitante un studiu detaliat despre fezabilitatea proiectului din punct de vedere tehnic și economic. Finanțarea este acordată până la 50% din valoarea totală eligibilă a proiectului. lucrarea la construcții și instalații. know-how + non-registered technical solutions and costs for project related management. The expenses incurred for the acquisition of tangible assets are eligible for new assets only. construction and installation works. organizarea amplasamentului clădirii. The key in project finance is in precise estimation of cash flow. The success of renewable energy project finance is the way the bank allocates the risks to third parties (especially providing specialised EPC services. care implică tehnologii noi/care se dezvoltă rapid. Cheltuielile efectuate pentru achiziţia de active corporale sunt eligibile dacă activele achiziţionate sunt noi. elaborat de Ministerul Mediului și Pădurilor. To have a realistic chance of receiving funding. cu excepția proiectelor în București și județul Ilfov. The maximum amount of funds that can be granted is RON 30 million per each project. funds can also be accessed through the Romanian Programme regarding increase in power from renewable sources. 2 Fonduri Naționale Ca o alternativă la programele UE. 30 Energia eoliană în România | Wind energy in Romania National Funds As an alternative to the EU-programmes. All funded programmes – EU as well as national programmes – require that the company applying for funds prepare a detailed feasibility study on the technical and economic aspects of the project. . 714/2010. pentru companii ce dezvoltă parcuri eoliene în România. Elementele cheie pentru finanțarea proiectelor sunt estimarea precisă a fluxului de numerar. The catalogue of costs eligible for aid is similar to that for the programmes co-financed by the EU (EAFRD) and comprises the following in particular: costs for all types of technical planning. Suma maximă care poate fi acordată este de 30 de milioane de RON pentru fiecare proiect. The risk assessment is based on a time series of data provided by existing/operating projects and the lack of such reduces the appetite from the financier. licenses. project cost monitoring/supervising. Astfel de fonduri sunt estimate la peste 100 milioane de euro pe an. informații și audit. output off-taking). unde finanțarea maximă este de 40%. licențierea. where the maximum financing is 40%. iar lipsa acestora constituie un obstacol pentru finanțator. achiziția echipamentului. the EU decision to draft the secondary legislation allowing the enactment of the law. identificarea și estimarea riscurilor și alocarea acestora. stimulând astfel riscuri noi în ceea ce privește tehnologia și operarea. certificarea. atât pentru dezvoltatori cât și pentru finanțatori. Such funds are estimated at over EUR 100 million per year. monitorizarea/supervizarea costurilor proiectului și a vânzării energiei produse). purchase of equipment. Catalogul costurilor eligibile pentru subvenții este similar cu cel al programelor cofinanțate de UE (EAFRD) și cuprinde în special următoarele: costurile aferente tuturor tipurilor de planificări tehnice. risk identification and assessment and risk allocation. care va permite intrarea în vigoare a legii de sprijinire a investițiilor în energii regenerabile (c) Lipsa tradiției privind dezvoltarea cu succes și operarea proiectelor de energie regenerabilă în România – Energia regenerabilă este o industrie destul de nouă în România (excepție făcând energia hidroelectrică). information and auditing. (c) So far non-existing track record in Romania of successful development and operation of renewable energy projects – The renewable energy is quite a new industry for Romania (except for hydropower) involving novel/fast developing technology and consequently fuelling new technology and operational risks for both developers and financiers.

o dată cu finanțarea pentru două parcuri eoliene: una de 22 de milioane de euro și cealaltă de aproximativ 12 milioane de euro. fiecare ajungand la 2. The European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) granted a loan of EUR 10 million to Raiffeisen Bank Romania in order to finance sustainable efficiency projects on energy generation developed by local companies. Energia eoliană în România | Wind energy in Romania 31 . This loan is part of the EU/EBRD Financing Facility related to power efficiency and will be used to support investment in efficient energy implemented by local companies through long term loans each amounting to EUR 2. supuse evaluării de către UniCredit Leasing.5 milioane de euro. and of these five are wind power related. commissioning and operation works related to the wind park as well as the construction of power transformers and grid connections. Fondurile de la BEI vor fi utilizate pentru a cofinanța planul. Banca Europeană de Investiții (BEI) a oferit un împrumut de 200 milioane de euro la sfârșitul anului 2010 pentru a finanța dezvoltarea unui parc eolian situat în Fântânele în regiunea Dobrogea. According to EBRD. darea în exploatare și lucrările operaționale legate de parcul eolian. promovându-se în acest fel energia durabilă. Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a oferit un împrumut de 10 milioane de euro către Raiffeisen Bank România pentru a finanța proiecte de eficiență energetică dezvoltate de către societăți locale. thus promoting investment in sustainable energy. There are currently seven renewable energy projects subject to evaluation by UniCredit Leasing. împrumuturile acordate de bancă vor fi complementate de subvenții UE pentru asistența tehnică și stimulente de plată pentru consumatorii finali. construcția. construction. The general financing structure is as follows: • Client’s own financing: minimum 20% • Period: maximum 15 years • Main criterion: the cash flow generated by the project The Romanian Commercial Bank (BCR) concluded a financing agreement amounting to EUR 23 million with an industrial multinational group for development of a 42 MW wind park in the south-east of Romania. The funds from the EIB will be used to cofinance the design. Acest împrumut este parte din linia de finanțare UE/BERD cu privire la eficiența energetică și va fi folosit în a sprijini investițiile pentru implementarea energiei eficiente de către companii locale prin împrumuturi pe termen lung. The European Investment Bank (EIB) granted a loan of EUR 200 million at the end of 2010 in order to finance development of a wind park located in Fântânele in the Dobrogea region.3 Alte instituții care oferă finanțări pentru proiectele de parcuri eoliene UniCredit Leasing Corporation (UCL) a finanțat proiecte de energie eoliană pentru prima dată pe piața de leasing românească. În prezent sunt șapte proiecte de energie regenerabilă. Stuctura generală de finanțare este următoarea: • Finanțarea clientului: minimum 20% • Perioada: maximum 15 ani • Criteriul principal: fluxul de numerar generat de proiect Banca Comercială Română (BCR) a încheiat un contract de finanțare în valoare de 23 milioane de euro cu un grup multinațional industrial în vederea dezvoltării unui parc eolian de 42MW în sud-estul României. Proiectul este dezvoltat de un producător de energie având ca acționar principal guvernul Cehiei și care își va implementa proiectul prin intermediul subsidiarelor din România. Other institutions which offer financing for wind park projects UniCredit Leasing Corporation (UCL) financed wind energy projects for the first time on the Romanian leasing market when it granted financing for two wind farms: one of EUR 22 million and another of approximately EUR 12 million. dintre care cinci sunt pentru energie eoliană. Potrivit BERD. The project is developed by an energy producer with the Czech government as the majority shareholder that will implement the project through its Romanian subsidiaries. cât și transformatoarele și conectarea la rețeaua electrică.5 million. loans provided by the bank will be complemented by EU grants for technical assistance and payment incentives for final consumers.

celelalte aspecte pe care le luăm în considerare când evaluăm certitudinea profitabilității proiectelor de energie regenerabilă includ: experiența sponsorului / managementului. all required permits should have been obtained (the project should be “legally clean”). BCR este interesată îndeosebi de finanțarea proiectelor de energie regenerabilă care îndeplinesc criterii de certitudine a profitabilității. 32 Energia eoliană în România | Wind energy in Romania .un prag minim de plecare de aproximativ 30% din costurile proiectului.Fiind cea mai mare bancă din România. a clear commitment of the project developers is necessary in the form of sufficient allocation of equity. În ceea ce privește capitalul minim necesar. urma proiectelor de energie regenerabilă). Considering the recent un numar limitat de proiecte Ioana Gheorghiade legal developments. acesta depinde de planificarea corespunzatoare de business și variază după fiecare caz în parte. 220/2008 va fi implementată corespunzător .Comisia Europeană a aprobat Project Finance Support Scheme (“notification”) pe 13 iulie 2011 Schema de Banca Comercială Română .presupunând că Legea nr. Executive Director Certificates Renewable Energy . As what regards the minimum equity requirement. Luând totuși Director Executiv EU Commission approved on 13 în considerare dezvoltările Banca Comercială Română July 2011 the Romanian Green legislative din ultima perioadă. 220/2008 was not in schema de sprijin (Legea nr. Thus. (cadrul legal) să fie implementată. („notificare“) – probabil că se vor extinde premisele finanțării unor astfel de proiecte. Due to the legal uncertainties Din cauza factorilor incerți de related to the incentive scheme natură juridică cu privire la (Law No. We believe that the notification of the Green Suntem de părere că notificarea Certificatelor Certificates was a very important step forward Verzi a fost un pas important înainte și că and we hope that the secondary legislation (the drept urmare sperăm că legislația secundară legal framework) will be implemented accordingly. Acest lucru This is especially important considering the fact este cu atât mai important cu cât ne referim la that the awarding of Green certificates based faptul că acordarea Certificatelor Verzi la baza on the secondary legislation is decisive for the cărora stă legislația secundară este decisivă “bankability” of a certain project (the green pentru “certitudinea profitabilității” unor proiecte certificates are in fact accounted for revenues out (certificatele verzi sunt de fapt venitul obținut în of renewable energy projects). there were only a limited 220/2008 nu era în vigoare). deținerea tuturor aprobărilor (proiectul trebuie să fie “curat din punct de vedere legal”). eoliene finanțate. including the renewable energy sector which is now opening up. inclusiv de sectorul energiei regenerabile care este acum în dezvoltare. that depends on the respective business forecasts and has to be checked on a case by case basis. 220/2008) will be implemented accordingly – a minimum threshold of around 30% of the project costs. the other aspects we consider when assessing the bankability of renewable energy projects include: experienced sponsor/ management. As a benchmark we would indicate – assuming that the law (No. BCR is particularly interested in financing renewable energy projects which meet established bankability criteria.the premises for financing such Sprijin prin Certificate Verzi projects will likely improve in the pentru Energia Regenerabilă future. Astfel. BCR is directly interested in financing the development of the local economy. Additionally. a existat doar so far. force). BCR este interesată în mod direct în finanțarea dezvoltării economiei locale. În plus. Putem trasa ca punct de referință . though. angajamentul clar al dezvoltatorilor proiectului sub forma unei alocări suficiente de capital. As the largest bank in Romania. number of wind projects financed până în prezent.

so the price both for Green Certificates and the market price for each MWh vary depending on the market development. wind energy projects) beginning with this year. The renewable energy sector is growth driver of the Romanian economy and we assume that after the clarification of the legal framework the financing available for this sector will also increase accordingly. astfel încat atât prețul Certificatelor Verzi. calculul fluxului de numerar planificat implică un grad de incertitudine mai mare comparativ cu alte țări în care sunt adoptate mecanisme bazate pe prețuri fixe. în raport cu alte țări. In Romania the green certificate scheme. Energia eoliană în România | Wind energy in Romania 33 . Drept urmare. is in place. BCR a inițiat finanțarea proiectelor în domeniul energiei regenerabile (ex. Sectorul energiei regenerabile este un motor de dezvoltare a economiei românești și suntem încrezători că după clarificarea cadrului legal.g.În România schema de sprijin prin certificatele verzi. Ținând seama de acest aspect. which is a market based mechanism. proiecte de energie eoliană). finanțările disponibile vor crește în mod corespunzător. Considering this fact we estimate the requirements for granting loans are a little bit stricter in Romania. este gata de a fi utilizată. cât și al fiecarui MWh variază în funcție de dezvoltarea pieței. Începând cu anul curent. care este o tehnică bazată pe condițiile din piață. însă suntem foarte selectivi în ceea ce privește alegerea proiectelor potrivite. estimăm condițiile necesare pentru acordarea împrumuturilor ca fiind ușor mai stricte în România. BCR has started financing projects in the renewable energy area (e. but we are very selective regarding the finding the right projects. As a consequence there is a higher degree of uncertainty with regard to the calculation of the expected cash flow in comparison with other countries where fix prices mechanisms are enacted. as compared to other countries.

Constrângeri potențiale şi perspective Business limitations and prospects CAPITOL PART 4 34 Energia eoliană în România | Wind energy in Romania .

încheierea contractului şi plata tarifului de conectare într-un interval de timp stabilit de la emiterea ATR-ului. dar care se aplică proiectului în urma contractului de racordare. Different generator technologies are treated equally. condiţiile tehnice ce stau la baza legăturii dintre producători şi operatorii de sisteme trebuie să fie mai clar definite. În trecut. the technical requirements governing the relationship between generators and system operators need to be more clearly defined. The payment of the connection fee. with vertically-integrated utilities. adică: • Operatorii sistemului energetic pot avea încredere că sistemul lor va fi unul sigur independent de proiectele de generare a energiei şi de tehnologiile aplicate.g. such as Dobrogea. dacă operatorii de rețea nu vor efectua îmbunătățiri substanțiale și lucrări de întărire. the grid connection itself is also a highly sensitive issue. The amount of project-specific technical negotiation and design is minimised. meaning that: • • • Electricity system operators can be confident that their system will be safe irrespective of the generation projects and technologies applied. In addition to grid capacity. care este în general destul de mare. ceea ce însemna că nu era nevoie ca cerinţele tehnice să fie clar definite sau obiective. Anumiţi paşi (ex. after the technical connection permit (ATR) is issued. Pe lângă capacitatea reţelei. the power purchase agreement or in some other way. the same organisation was responsible for the planning and operation of networks and generators. which meant the technical requirements did not need to be particularly clearly defined or fair. precum Dobrogea. există o direcţie spre separarea legală a producătorilor şi operatorilor de sistem. in order to avoid distortions of competition and to comply with a liberalised energy market in Europe. The introduction of renewable generation has often complicated this process significantly. În prezent. As a result. Certain steps (e. obtaining the building permit) should be completed prior to the signing of the connection agreement. pentru a evita distorsiunea competiţiei şi pentru a corespunde unei pieţe energetice liberalizate în Europa. a connection agreement is concluded and the connection fee paid within a given timeframe from the date of issuance of the ATR. Condiţiile tehnice necesare pentru conectarea unui producător la reţeaua publică sunt deseori denumite “Coduri de Rețea”. Project developers have a wider range of equipment suppliers to choose from. Scopul acestor condiţii este de a defini caracteristicile tehnice şi obligaţiile producătorilor. care ar putea să nu mai suporte alte capacități instalate. • Dezvoltatorii de proiecte au o gamă mai largă de furnizori de echipamente din care să aleagă. precum şi pe cele ale operatorului de sistem. especially in areas with high wind potential. which might not be able to cope with any further installed capacity unless substantial improvements are made by the network operators.1 Capacitatea rețelei și racordarea Numeroase proiecte eoliene au fost deja dezvoltate. A connection is not obtained unless. means that the financing must already be secured. Introducerea producţiei regenerabile a complicat de multe ori în mod semnificativ acest proces. but which apply to the project through the connection agreement. Racordarea se obţine numai după emiterea avizului tehnic de racordare (ATR). în sud-estul României. contractului de furnizare a energiei sau într-o altă modalitate. • Tehnologiile diferite de producere sunt abordate în mod egal. • • • In the past. which is generally substantial. impune ca finanţarea să fie deja asigurată. aceeaşi organizaţie răspundea de sistematizarea şi operarea reţelelor şi a producătorilor. Acest fapt a condus la o saturaţie a capacității reţelei. Equivalent projects are treated fairly. Pot exista şi condiţii tehnice adiţionale ce nu sunt incluse în codurile de rețea. deoarece aceşti producători au anumite caracteristici fizice diferite de capacitățile de producere sincron conectate direct. • Producătorii de echipament îşi pot crea echipamentul în condiţii bine definite anterior şi cărora nu li se vor aduce modificări fără avertisment sau consultare. cu companiile de utilități integrate vertical. iar altele au fost anunţate. mai ales în zone cu potenţial eolian. This has led to a certain saturation of the grid. Tariful de racordare. • Proiectele echivalente sunt abordate obiectiv. racordarea la reţea în sine constituie o altă problemă delicată. Timpul este crucial. The technical requirements for connecting a generator to the public grid are often termed ‘Grid Codes’. in southeast Romania. There may also be additional technical requirements not referred to in the Grid Code. as these generators have physical characteristics that are different from the directly connected synchronous generators used in Energia eoliană în România | Wind energy in Romania 35 . Timing is crucial. there is a trend towards the legal separation of generators and system owners/operators. utilizate în cadrul centralelor Grid capacity and connection Numerous wind projects have already been developed and others have been announced. • Minimizează timpul afectat negocierii tehnice specifice proiectului și planului. obţinerea autorizaţiei de construcţie) trebuie să fie prioritari semnării contractului. Equipment manufacturers can design their equipment in the knowledge that the requirements are clearly defined and will not change without warning or consultation. The purpose of these technical requirements is to define the technical characteristics and obligations of generators and the system operator. Today. În consecinţă.

which may not be technically justifiable. such as: permits pertaining to the change of land use. Procesul de a modifica cerințele ar trebui să fie transparent şi să includă consultarea producătorilor. a grid code has been produced by the national system operator. 2 Amendamente tehnice la specificaţiile parcurilor eoliene O altă problemă se ridică în momentul în care investitorii preiau proiecte deja în curs de dezvoltare şi doresc să implementeze anumite amendamente tehnice proiectului. system users. and the permit issued by the Romanian Civil Aeronautical Authority. Any amendment to various technical specifications of a project can trigger the need for a new permit or an amended one. e. cabluri. and authorised by ANRE in 2004. equipment suppliers and other affected parties. Orice amendament al diverselor specificaţii tehnice din cadrul unui proiect poate genera nevoia unui nou aviz sau a unuia modificat. which may result from the choosing of a different type of turbine. The latter permit is also affected by a change of turbine height. For example. Totuşi.energetice convenţionale. large conventional power plants. stație de transformare. această problemă a cauzat întârzieri majore în dezvoltarea unor cerinţe obiective ale Codului de Rețea pentru producerea energiei eoliene. scopul fiind de a defini cerințele într-un mod care este cât se poate de independent de tehnologia centralelor energetice. Transelectrica. care ține de coordonatele geografice exacte a fiecărei turbine. De exemplu. un cod de reţea a fost redactat de operatorul de transport și de sistem. as every permit issued for the establishment of a renewable energy unit takes into consideration the technical specifications of the project as a whole. Acest aviz este de asemenea afectat de schimbarea înălţimii turbinei. this problem has caused significant delays in the development of fair grid code requirements for wind generation. lucru care nu ar fi justificabil din punct de vedere tehnic. this can result in small projects facing the same requirements as the largest projects. which relates to the exact geographical location of each turbine. şi avizul emis de Autoritatea Aeronautică Civilă. de exemplu turbine. Requirements are usually established by the system operator and often overseen by the energy regulatory body or government. cât şi de părţile sale componente. In some countries. changing the project’s layout directly influences several permits. În România. Transelectrica. 36 Energia eoliană în România | Wind energy in Romania . În unele ţări.. ar putea rezulta că proiectele mici să aibă aceleași cerinţe ca cele mari. Cerințele sunt de obicei stabilite de operatorul de sistem şi deseori supervizate de instituţia de reglementare în domeniul energiei sau de guvern. cum ar fi: avizele privind scoaterea din circuitul agricol. furnizorilor de echipamente şi a altor părţi afectate. the aim being to define the requirements in a way that is as independent as possible from the power plant technology. cabling.g. Există beneficii în a avea cerințe care sunt cât se poate de generale şi în a trata toate proiectele în mod egal. turbines. schimbarea amplasamentului turbinelor influenţează direct mai multe avize. deoarece fiecare aviz emis pentru înființarea unei unităţi de energie regenerabilă ţine cont de specificaţiile tehnice ale proiectului în ansamblu. as only plots of land affected by construction works should be removed from the agricultural category. care poate rezulta din alegerea unui tip diferit de turbină. as well as its components. Technical amendments to wind farm specifications Another issue arises when investors acquire projects already under development and wish to implement certain technical amendments to the project. şi autorizat de ANRE în 2004. transformer station. However. In Romania. deoarece numai anumite porţiuni afectate de construcţii ar trebui să fie scoase din circuitul agricol. utilizatorilor de sistem. There are benefits to having requirements that are as general as possible and treat all projects equally. The process to modify requirements should be transparent and include consultation with generators.

întrucât loturile erau împărțite The land acquisition process was quite difficult în parcele mici și am fost nevoiți să achiziționăm as usually the land plots are divided into a lot of terenurile de la multe persoane diferite. However. For PNE WIND Group this is an important step for its internalization strategy and due to this investment. We started to develop our Romanian projects two years ago. providing technical approvals dintre care poate doar câteva for a wide range of projects. motiv small units. Local staff privește sectorul energiei tradiționale. projects. Energia eoliană în România | Wind energy in Romania 37 . Suntem încrezători că noțiunea de Certificat Verde. Am realizat că au existat anumite We realized that there were Dana Dinescu probleme în trecut cu privire some problems with regard to Director Executiv la accesul la rețea. În plus. iar condițiile limit for such kind of approvals should be in necesare pentru acordarea acestor avize ar place and the requirements required for receiving trebui de asemenea înăsprite. iar în anumite zone din județul Constanța finalizările lucrărilor pot avea loc pe termen mediu. ar putea deveni operaționale. reprezintă o soluție which is in place and is a market based scheme. the delay of the implementation investițiilor pentru noi. business field. pentru că the grid connection access in PNE Wind Transelectrica a semnat multe the past. alternativă la tarifele fixe folosite în alte țări și is an alternative solution to fixed feed-in tariffs. Basically it has to be mentioned that there is a lack of tradition in particular in this Înainte de a pune bazele societății în România. instrument tranzacționabil. noi pregătim drumul which are in place in other countries and which we în acest sector de afaceri atât în România cât și prefer. In this respect an upper aferentă acestor tipuri de avize. so that we had to acquire the required pentru care a fost nevoie de multă activitate de plots from a large number of different people. Procesul de achiziție a terenurilor a the legal framework in Romania as suitable. After some months we were able to furnizori de servicii și cu autoritățile responsabile. basically we consider unul adecvat. so that we are on a good track and some parts in Constanta County may reach operating maturity in the medium term. iar datorită acestei investiții. însă cu fiecare sector it is much more difficult to implement such pas înainte clădim bazele acestui domeniu. PNE WIND will play an important role in this very interesting renewable energy market in Romania. PNE WIND AG intends to implement around 244 MW stemming from wind energy in Romania. iar o parte had experiences only in the traditional energy din el s-a reprofilat pe domeniul afacerilor cu sector and some of them moved to the renewable energie regenerabilă și astfel am avut posibilitatea energy business field. in which due to the lack of în domeniul energiei eoliene. required. in Bulgaria). În out of which only a few might acest sens.PNE WIND AG intenționează să implementeze în România aproximativ 244 MW cu proveniență din energia eoliană. but there is improvement to the better Sperăm că autoritățile vor fi mai flexibile și vor on a step to step basis. Cu toate acestea. care este utilizată și care reprezintă un We assume that the Green Certificate concept. PNE WIND va juca un rol important pe piața energiei regenerabile din România. trebuie menționat faptul că a consequence a lot of consultancy work was lipsește tradiția în acest domeniu de afaceri. Basically we are pioneers in this business în alte țări din Europa Centrală și de Est (ex. establish good partnerships with service proviPersonalul local are experiență doar în ceea ce ders and the responsible authorities.g. ar trebui setată o limită superioară become operational. preferate de noi. fost destul de dificil. După câteva luni am putut did a green field work for a period of more than să punem bazele unor parteneriate favorabile cu one year. because Transelectrica Executive Director contracte furnizând avize tehnice signed a lot of contracts PNE Wind pentru o gamă largă de proiecte. amânarea such an approval should be increased as well. Before establishing the company in Romania we activități pregătitoare. of the law 220/2008 represents an investment considerăm cadrul legal din România ca fiind barrier for us. iar din cauza lipsei locale de experiență (e. În fond. Practic. As consultanță. implementării Legii 220/2008 reprezintă bariera Furthermore. astfel încât ne situăm pe o direcție bună. În România am început să dezvoltăm proiectele în urmă cu doi ani. so that we were able to de a angaja personal înalt calificat. în field in Romania but also in other CEE-countries Bulgaria). hire high qualified staff. Pentru PNE WIND acesta este un pas important în ceea ce privește stategia adoptată. care este extrem de interesantă. am desfășurat pe parcurs de mai bine de un an. este mult mai dificil history with regard to renewable wind energy să implementăm astfel de proiecte.

either individually or in combination with other plans or projects. The existence and consistent expansion of the areas covered by the Natura 2000 programme constitutes a serious obstacle to the establishment of wind farms. Activităţile dăunatoare care ar putea să deranjeze considerabil speciile şi/sau habitatele pentru care locul a fost desemnat trebuie evitate în toate amplasamentele Natura 2000. The European Commission set 1 October 2011 as the deadline for supplementation of the areas covered by the programme.84% of the country’s landmass. there is no alternative to it. many of these sites overlapping with protected areas in Romania.89% of the country’s landmass and 13. however we recognized a positive trend as this is a very important issue for the future. Comisia Europeană a stabilit ca termen limită data de 1 octombrie 2011 pentru suplimentarea ariilor acoperite de program.21% falls under Potential Areas of Significance for the Community (pSCI). Orice plan sau proiect care poate avea un impact semnificativ asupra unui amplasament (fie el localizat în limita amplasamentului sau nu). Suprafaţa totală a siturilor Natura 2000 (atât SPA cât şi pSCI) reprezintă 17.89% din solul ţării din care 13. There have therefore been demands that the final valid list of Natura 2000 areas be adopted as soon as possible. energia eoliană reprezentând un aspect important pentru viitor. Investitorii care şi-au început investiţia în zone destinate să fie acoperite de program în viitor vor întâlni obstacole oficiale şi legale sau. Investors who began their investment in areas destined to be covered by the programme in the future may face formal and legal obstacles or. sunt luate măsuri pozitive necesare pentru menţinerea şi restaurarea acestor habitate şi specii la un statut de conservare favorabil în limita lor naturală. 38 Energia eoliană în România | Wind energy in Romania . România are în acest moment 108 de Arii de Protecţie Specială şi 273 de potențiale Situri de Importanță Comunitară.continua să sprijine mai mult acest sector de afaceri. va fi subiectul unei evaluări corespunzătoare asupra implicaţiilor asupra locului în vederea conservării obiectivelor amplasamentului. According to the Natura 2000 data. multe din aceste situri îmbinându-se cu zone protejate din România. Existenţa şi expansiunea constantă a suprafeţelor acoperite de programul Natura 2000 constituie un obstacol serios în amplasarea parcurilor eoliene. be deprived of the possibility to develop their investment. Damaging activities that could significantly disturb the species and/or habitats for which the site has been designated must be avoided on all Natura 2000 sites. Autorităţile avizate vor fi de acord cu un plan sau un proiect dacă integritatea locului este garantată. Romania currently has 108 Special Protection Areas and 273 Potential Areas of Significance for the Community. 3 Protecţia Mediului Obligația de a obţine o decizie de mediu favorabilă reprezintă una din cele mai dificile faze ale proiectului de execuţie. Our wish is that the official authorities become more flexible and keep on supporting this business fields more. The competent authorities will agree to the plan or project if the integrity of the site is guaranteed. Any plan or project likely to have a significant effect on a site (whether located within the site boundary or not). fie individual sau în combinaţie cu alte planuri sau proiecte. în cazuri extreme. După datele furnizate de Natura 2000. Ariile de Protecție Specială Avifaunistică (SPA) acoperă deja 11. vor fi lipsiţi de posibilitatea dezvoltării investiţiei.21% cade în categoria potențiale Situri de Importanță Comunitară (pSCI).84% din suprafața ţării. the Special Protection Area (SPA) already covers as much as 11. De aceea au existat cereri ca lista finală de arii Natura 2000 să fie adoptată cât mai repede cu putinţă. Where necessary positive measures are taken to maintain and restore these habitats and species to a favourable conservation status within their natural range. Acolo unde este cazul. The total area of Natura 2000 sites (both SPA and pSCI) currently represents 17. observăm o tendință pozitivă. in extreme cases. shall be subject to appropriate assessment of its implications for the site in view of the site’s conservation objectives. pentru care nu există alternativă. Environmental Protection The obligation to obtain a favourable environmental decision constitutes one of the most difficult phases of project execution.

Se estimează că doar un număr mic din aceste proiecte vor deveni vreodată operaţionale. it is estimated that only a small number of these projects will ever become operational. Acestea necesită construirea de staţii noi şi de linii electrice.000 MW and has issued technical connection permits (ATRs) for over 6. Investors and industry organisations should thus adopt a role in which direct public debate is directed towards the merits of wind energy. based on extensive and well-documented scientific findings. Infrastructural limitations The transport and system operator Transelectrica has calculated that the Romanian power system could cope without any restrictions with around 4. Oponenții parcurilor eoliene pun la cale proteste în care işi demonstrează opoziţia faţă de distrugerea mediului natural şi construirea instalaţiilor energetice în proximitatea clădirilor rezidenţiale. la sfârşitul căruia sunt şterse automat din lista furnizată de către OTS. a decrease in property values following announcement of a plan to build a wind farm and landscape deformation. as they are only issued for one year. The key arguments against wind farms include: vibroacoustic disease. în primul rând. în special în zona Dobrogei. iar România nu este diferită în această privinţă. and Romania is no different in this respect. as a phenomenon that could even delay or suspend the preparation and implementation of a wind power investment. increasingly places pressure on the state administration in terms of both national legislation and the procedural methods applied in administrative proceedings by local governments. The occurrence of social resistance should therefore be seen. pentru că sunt eliberate numai pentru un an. ţurţuri care pot cădea de pe elice pe timpul iernii. whether based on verifiable arguments or not. riscul ca o elice a turbinei să cadă. pentru a putea distribui energia spre restul ţării şi a se ocupa de problemele de congestie şi legate de energia de echilibrare. omorârea păsărilor. Social protests The level of activity of organisations opposing the construction of wind farms in the proximity of residential or protected areas increases every year.000 MW. precum şi metodele procedurale aplicate în cadrul procedurilor administrative de către administraţiile locale. Întâmpinarea rezistenţei sociale. Wind farm opponents stage protests at which they demonstrate their opposition to the destruction of the natural environment and the building of power facilities too close to residential buildings. as an increasing trend and. lucrările necesare pentru proiecte eoliene sunt mult mai complexe decât atât. și să prevină răspândirea de informații incorecte și nefondate de către adversarii energiei eoliene. Acest fenomen este în prezent foarte dinamic şi foarte nociv pentru dezvoltarea industriei. Argumentele cheie împotriva parcurilor eoliene includ: boli vibroacustice. icicles falling from propellers during winter. the risk of a turbine propeller falling off. Such protests take place in a number of countries where wind energy is being developed. prin urmare. secondly. fie bazate pe argumente verificabile sau nu. În ciuda acestui fapt. However. the required works for wind projects are far more complex than that. Despite this Transelectrica has concluded contracts for grid connections of over 8.000 MW putere eoliană instalată. firstly. scăderea valorilor proprietaţilor în urma anunţului de a construi o fermă eoliană şi deformarea peisajului. to evacuate the energy to the rest of the country and deal with congestion issues and back-up power. This phenomenon is currently very dynamic and explicitly harmful to the development of the industry. pune din ce în ce mai multă presiune pe administraţia de stat. at the end of which period they are automatically erased from the list provided by the TSO. Transelectrica.000 MW şi a emis avize tehnice de racordare (ATR-uri) pentru peste 6. Cu toate acestea.4 Proteste sociale Nivelul de activitate a organizaţiilor care se opun construirii de parcuri eoliene în apropierea zonelor rezidenţiale sau protejate creşte în fiecare an. especially in the Dobrogea area. Transelectrica a încheiat contracte pentru racordarea la reţeaua electrică de peste 8. în ceea ce privește atât legislaţia naţională.000 MW of installed wind power. Many of these contracts and ATRs will naturally lose their validity. Asemenea proteste au loc în multe ţări în care energia eoliană este în curs de dezvoltare. Energia eoliană în România | Wind energy in Romania 39 . a calculat că sistemul energetic românesc actual ar putea face față fără nicio restricţie la aproximativ 4. Planul de îmbunătăţire a reţelei include lucrările în curs privind inelul de 400 kV în jurul ţării si unul mai mic în jurul Bucureştiului. The plan for improving the grid includes the ongoing work on the 400 kV ring around the country and a smaller one around Bucharest. bird slaughter. and prevent the opponents of wind energy from spreading incorrect and unreliable information. Spreading a negative image of wind investment. ca o tendinţă în creştere şi în al doilea rând. ar trebui să fie văzută. something that will only increase in future. They require the building of new stations and electrical power lines.000 MW. lucru care se va intensifica în viitor. Răspândirea unei imagini negative asupra investiţiilor eoliene. Investitorii şi organizaţiile industriale ar trebui să adopte un rol în care dezbaterile publice sunt direcţionate către meritele energiei eoliene bazate pe constatări extinse şi bine documentate stiinţific. 5 Limitările de infrastructură Operatorul de sistem şi transport. Multe dintre aceste contracte şi ATR-uri îşi vor pierde cu siguranţă valabilitatea. ca un fenomen care ar putea întârzia sau chiar suspenda pregătirea şi punerea în aplicare a unei investiţii în energia eoliană.

Acest lucru ar permite ţării să exporte energia electrică în exces către Turcia. Pentru a distribui o parte din capacitatea energetică nouă în străinătate. There is already one 400 kv station at Fantanele. şi în alte locaţii. These stations are vital in terms of injecting energy into the grid and will eventually be transferred to the property of the TSO for exploitation. construită de CEZ. To channel part of the new power capacity abroad. and it is not clear where it will be put into practice. even though the law foresees the splitting of costs with the TSO. Transelectrica plănuieşte un cablu electric submarin care leagă România de Turcia. Acest proiect este în prezent în fază de studiu de fezabilitate şi nu este clar unde va fi pus în practică. and another three at Topolog. modern generation units (combined cycle and gas fired). Investiţii în construirea uneia sau mai multor hidrocentrale cu acumulare prin pompaj şi în promovarea unităților de producere moderne flexibile (centrală pe gaz cu ciclu combinat). chiar dacă legea prevede împărţirea costurilor cu OTS. and at other locations will . Deleni şi Tariverde (toate sunt în Dobrogea). Sursa: . Another possibility to export energy to Turkey is via an overland solution passing through Bulgaria. Transelectrica is planning an undersea electrical cable linking Romania to Turkey. This would allow the country to export its excess electricity to Turkey. built by CEZ. Aceste staţii sunt vitale în ceea ce priveşte injecția de energie în reţea şi vor fi în cele din urmă transferate în proprietatea OTS pentru exploatare. producătorii trebuie să furnizeze cele mai multe dintre îmbunătăţirile reţelei achitând 100% din costuri. Centrala de gaz cu ciclu combinat de 800 MW construită de OMV Petrom în Brazi va putea furniza o importantă rezervă de energie începând cu sfârșitul anului 2011.Transelectrica Source: Transelectrica Creşterea producției de energie eoliană necesită: • • Măsuri administrative precum noi tipuri de contracte şi noi tipuri de pieţe pentru energia electrică (intra-zilnică). vor produce împreună 40 Energia eoliană în România | Wind energy in Romania The 800 MW combined cycle gas-fired plant built by OMV Petrom in Brazi will be able to provide an important back-up supply as of the end of 2011. Increasing the amount of wind energy generation requires: • • • Administrative measures such as new types of contracts and new types of electricity markets (intra-day). şi alte trei la Topolog. the plans for the pump storage hydropower plants at Tarnița. Given the very limited financial resources of the TSO the producers must provide most of the improvements to the grid themselves by paying 100% of the costs. hidrocentralele planificate de la Tarniţa. on the river Olt. Deleni and Tariverde (all of which are in Dobrogea). O altă posibilitate de a exporta energie în Turcia este utilizând un traseu pe uscat care trece prin Bulgaria. This project is currently in the feasibility study stage. de pe râul Olt.Având în vedere resursele foarte limitate financiare ale OTS. Investment in building one or more PSHPP (Pump Storage Hydropower Plant) and in promoting flexible. Există deja o staţie de 400 kV la Fântânele.

9. 4. randament al investiţiilor. means it takes 2-3 years to pass from the initiation phase of a project to implementation. Studiul de soluție de racordare b. implică un interval de 2-3 ani pentru a trece de la faza de iniţiere a unui proiect la implementare. Establishing the terms and signing the Energia eoliană în România | Wind energy in Romania 41 . Registration with the Romanian Land Register. but in practice this priority is not clearly defined. Study of the grid connections solutions b. etc). This excessive bureaucracy. 14. but these are in their very early stages and it will take years before they become operational. precum şi perioadele lungi de răspuns ale autoritaţilor locale. Permit from the national system operator. etc. Conectarea la rețeaua de interes public: a. in reality the costs are supported entirely by the producers. etc) d. În principiu producerea energiei eoliene are prioritate. 9. 3. zonele protejate Natura 2000. Raport de impact de mediu necesar pentru a obţine o decizie a municipalităţii în ceea ce priveste consideraţiile de mediu ale investiţiilor. 11. Realizarea studiului geotehnic. Executarea procedurii de expropriere (acolo unde este cazul). Performance of the study on the electrical solution (choice for the location of the grid connection. dar în practică această prioritate nu este clar definită. investment either stays in the ownership of the investor or becomes public property). 5. 14. 2. This stage includes public consultations as regards the neighbouring areas if they are protected areas (biosphere reserves. 2.peste 1000 MW. în realitate costurile sunt suportate în intregime de producători. wind energy investors in Romania are required to obtain some 85 permits and authorisations in order to initiate and implement a project. 10. Identification of the wind farm location. 5. dacă acestea sunt arii protejate (rezervaţii ale biosferei. 3. Obtaining the project permits and authorisations a. 10. Realizarea studiului de pre-fezabilitate. however. 8. 15. Aviz tehnic de racordare d. 11. Connection to the national system operator: a. dar acestea sunt în stadii foarte timpurii şi vor trece ani până când ele vor deveni operaţionale. 4. Identificarea locaţiei parcului eolian. together produce over 1000 MW. Certificat de urbanism (PUZ aprobat de consiliul local) b. 13. 6. Avizul de amplasament c. investitorii în energie eoliană din România sunt obligaţi să obţină circa 85 avize şi autorizaţii. Realizarea studiului cu privire la soluţia electrică de racordare (alegere amplasament punct de racordare la rețeaua de electricitate. Certificat care să ateste ca turbinele nu se află in zone care se suprapun cu coridoare de migraţie a păsărilor. Performance of the feasibility study (recovery. Certificate stating the turbines are not located in the areas that overlap with bird migration corridors. Approval of location c. 13. Costurile de acces la reţea ar trebui să fie suportate în proporţie de 50% de operatorii reţelei şi 50% de producător. în scopul de a iniţia şi implementa un proiect. Natura 2000 protected areas. return on investment. 7. 15. 7. etc.. investiţia fie rămâne în proprietatea investitorului sau devine proprietate publică). Building permit c. Elaborarea și avizarea PUZ (Plan Urbanistic Zonal) 8. Această birocraţie excesivă. Technical connection permit d. Obţinerea dreptului de proprietate sau superficie/ drept de utilizare/uzufruct. Aviz de la operatorul sistemului național. Setting-up authorization and operation license issued by ANRE. Obtaining the civil aviation permit. cu toate acestea. The typical stages in developing and implementing a wind energy investment in Romania are: 1. Această etapă include consultări publice în raport cu zonele învecinate. Proiectarea parcului eolian . etc). 12. Urban Planning Certificate (PUZ approved by the local council) b. Development of the wind park – drafting the building plans. The costs of the access to the grid should be 50% born by the grid operators and 50% by the producer. Obţinerea avizelor de proiect şi a autorizaţiilor a. 12. Obtaining the ownership right or superficies right/ right of use/usufruct. Etapele tipice în dezvoltarea şi implementarea investiţiei în energia eoliană sunt: 1. Autorizație de înființare și licența de exploatare eliberate de ANRE. 6. etc. Execution of the expropriation procedure (where applicable). parcuri naţionale. Autorizaţie de construcţie c. national parks. as well as the long response times of the local authorities. Obţinerea avizului din partea aviaţiei civile. 6 Durata procedurii În prezent. Environmental impact report required in order to obtain a decision of the municipal ity concerning the environmental considerations of the investment. Stabilirea termenilor şi semnarea Length of procedure Currently. Înscriere în Cartea Funciară. Performance of the pre-feasibility study. Development and authorisation of the PUZ. Realizarea studiului de fezabilitate (recuperare.) d. Performance of the geotechnical study. In principle wind generation takes priority.elaborarea planurilor de construcţie.

În prezent. if we think about the end of the last year. avem aproximativ 500 MW și sperăm ca până la finalul anului. because of its location along the western shore datorită locației sale de-a lungul coastei vestice a of the Black Sea. which proves to be extremely useful in an emerging sector. să devină o piață matură cu o capacitate de producție importantă în energia regenerabilă și cu o infrastructură electrică bună. we have approximately 500 MW and we hope the wind energy capacity will double to 1. right now. care are cel mai mare potențial din zonă pe termen scurt spre mediu. când am avut 469 MW. Our organization grew from 6 to 90 members in less than 2 years and took active role in the process of shaping the legislation but also provided a good platform for networking. dacă luăm în considerare sfârșitul anului trecut. 17. în momentul de față suntem departe de această realizare. where the average wind speed Mării Negre. pot afirma că industria energiei eoliene face istorie chiar acum. We hope that the Romanian market. Racordarea la reţeaua electrică. agreement with the company that distributes and supplies the electricity. but the Romanian Wind Energy Association is trusting the good intentions of the authorities for supporting a good and a sustainable energy market with huge potential. Încheierea contractului pentru energia produsă şi a contractului de service. Sperăm ca piața romanească. 20. Asamblare. 20.000 megawatts by the end of this year. when we had 469 MW. 18. At this moment. capacitatea instalată în 2009. Concluding the contract for the energy produced and service agreement. 19.Assembly. Definitely 2011 is a good year for wind energy in Romania because we have made a big step. Romania has. 16. mainly due to the President RWEA long expected moment of the enforcing Law 220/2008. Obţinerea garanţiilor de origine pentru energia electrică generată din surse regenerabile de energie şi obținerea certificatelor verzi. becomes a mature market with an important production capacity in renewable energy and a good electric infrastructure.1 MW.000 MW de energie eoliană și se poate dezvolta într-o piață durabilă. România deține poate cel mai mare potențial din estul Europei privind dezvoltarea în industria eoliană pe următorii cinci ani.to medium-term in the region. . Honestly. unde viteza medie a vântului este în stands at about 7m/s and with the new legislation. up from the 14.000 MW of wind energy and may develop into a sustainable market. Commissioning. Achiziţia echipamentului: a. Acquisition of equipment: a. Romania is attracting investors in wind power România atrage investitori în energia eoliană. însă Asociația Română pentru Energia Eoliană are încredere în intențiile bune ale autorităților de a sprijini o piață de energie bună și durabilă cu potențial uriaș. we are far away from this achievement. jur de 7 m/s și datorită noii legislații. 17. Punerea în funcțiune. 42 Energia eoliană în România | Wind energy in Romania Romania may produce as much as 14. ce se dovedește a fi extrem de folositoare într-un sector nou apărut. Sincer. the greatest potential for growth in the wind energy industry of Eastern Europe for the next five years. de la 14.1 MW installed capacity in 2009. capacitatea să se dubleze la 1. Obtaining guarantees of origin for the electric energy generated from renewable energy sources and obtaining green certificates. Desfăşurarea lucrărilor de construcţii b. maybe. România poate produce 14. În numele Asociației Române pentru Energia Eoliană.Performance of construction works b. Cu siguranță anul 2011 este favorabil în România energiei eoliene. în principal datorită intrării în vigoare a mult așteptatei Legi 220/2008. Grid connection. acordului cu compania care distribuie şi furnizează energie electrică. 19.16. Organizația noastră a crescut de la 6 la 90 de membri în mai puțin de 2 ani și a adoptat un rol important în procesul de modelare a legislației și a asigurat o bază importantă de comunicare. In the name of the Romanian Wind Energy Association I can say the wind energy industry Dana Duică is making history in Romania Președinte AREE right now.000 megawatti. 18. which has the greatest potential on short.

Asociația Europeană pentru Energie Eoliană.7 Obstacole în calea investiţiilor România.8 luni. În acest sens. ceea ce indică faptul că metoda “un singur ghişeu” nu este excesiv de populară în sectorul energiei regenerabile. as far as the total average time between submission of an application for the construction permit and connection to the grid is concerned. which boast the lowest values in this respect (5. care oferă cele mai mici valori în acest sens (respectiv 5. care începe cu decizia de a construi un parc eolian şi se termină cu punerea în funcţiune a parcului. such as Denmark. sunt încă departe de acest concept. de asemenea. Iulie 2010 17 “WindBarriers: Administrative and grid access barriers to wind power”. respectively. Franţa şi Danemarca. who exceed the EU average by 16 and 21 months. Romania appears to be ahead of the game with an average process time of around 32 months. Procesul. România nu diferă de alte state membre ale Uniunii Europene. Even the most wind industry-friendly countries. In this respect. care depăşesc media UE cu 16 şi respectiv 21 de luni. procedurile de obţinere a unei evaluări a impactului investiției asupra mediului şi a planului de dezvoltare a terenurilor. Romania is better than the EU mean. în cele 27 de state membre ale UE sunt implicați 18 funcționari. Marea Britanie. este similară pe întreg teritoriul Uniuni Europene şi se bazează pe două permise de bază care trebuie să fie obţinute. is similar throughout the entire European Union and is based on two main permits that must be obtained. În consecinţă. There are differences between individual countries in terms of the documents and analysis required to obtain these permits and the deadlines by which the authorities are obliged to evaluate an application. which indicates that the “single counter” model is not excessively popular in the renewable energy sector. în contextul UE Bariere Administrative În ceea ce priveşte barierele administrative. Există diferenţe între ţări în ceea ce priveşte documentele şi analiza necesară pentru obţinerea acestor autorizaţii. respectively). Obstacles to Investments – Romania in the context of the EU Administrative Barriers As far as administrative barriers are concerned. Italy. Chiar şi în ţările cele mai prietenoase industriei energiei eoliene. România pare să fie fruntaşă cu un timp mediu de procesare în jurul valorii a 32 de luni. Olanda şi Spania. În medie. A large number of investments have also been hindered because of lawsuits and the actions of NGOs. alongside Belgium. Romania is one of the leaders in this field. the Netherlands and Spain. According to the European Wind Energy Association17. România se află într-o situație mai bună decât media UE. compared with the EU average of 54. Conform Asociaţiei Europene pentru Energie Eoliană17. The average among the 27 EU Member States is 18 officials. La momentul actual. are still nowhere near this concept. 6 and 10 officials. The process. barierele pe care le percep investitorii de pe piaţa românească se înscriu în tendințele la nivel european. Another criterion of comparison is the number of officials whose involvement is needed to implement an investment. precum Danemarca. The Romanian investment barriers market players currently perceive as being the most important matches the European trend. 17 “Obstacole administrative şi de conectare în domeniul energiei eoliene “. which begins with the decision to build a wind farm and ends with the commissioning of the farm. The most frequently mentioned investment barriers in the EU also comprise the procedures for obtaining an assessment of the investment’s environmental impact and land development plan. the United Kingdom. Un număr mare de investiţii au fost de asemenea îngreunate din cauza proceselor şi a acţiunilor ONG-urilor. The European Wind Energy Association. cu un investitor având contact direct sau indirect cu o medie de 13 funcţionari. France and Denmark. with an investor having direct or indirect contact with an average of 13 officials. alături de Belgia. Ţările clasate pe ultimele două locuri sunt Spania şi Portugalia. The first is the construction permit and the second concerns the farm’s connection to the power grid. în comparaţie cu media UE de 54. Un alt criteriu de comparaţie este numărul de funcţionari publici a căror implicare este necesară pentru a pune în aplicare o investiţie. As a consequence. în ceea ce priveşte durata medie totală între depunerea unei cereri pentru autorizaţie de construcţie şi conectarea la reţea.8 months. July 2010 Energia eoliană în România | Wind energy in Romania 43 . 6 și 10 funcţionari). The two lowest ranked countries are Spain and Portugal. Primul este autorizaţia de construcţie şi al doilea se referă la conectarea parcului la reţeaua electrică. precum şi termenele în care autorităţile sunt obligate să evalueze o cerere. România este unul dintre liderii în acest domeniu. Romania does not differ from other European Union Member States. Italia. Cele mai frecvent menţionate obstacole de investiţii în UE cuprind.

şi anume grupul de pieţe în care sectorul energiei eoliene este într-o fază preliminară de dezvoltare. Hydro power production in Romania ranges between 25% and 35% depending on the amount of rainfall.48% of national electricity production in 2010. Pe pieţele dezvoltate. . cifrele nu sunt reprezentative din cauza numărului foarte redus de proiecte luate în considerare şi instalate în momentul la care s-a desfășurat studiul. România este în grupul pieţelor în curs de dezvoltare. Romania is in the emerging markets group. However. Carpaţii în centru şi Dunărea trecând prin partea de sud . In 2010 the situation began to change dramatically in favour of renewable energy sources (other than large hydro power plants). other renewable sources accounted for only a very small share of electricity production in Romania. which accounted for 46% of production in 2010. în funcţie de cantitatea de precipitaţii. making Romania much better than the EU average of 43 months for onshore projects. Cu toate acestea. the group of markets where the wind energy sector is in a preliminary phase of development but where significant progress is being made with regard to the pace of market change. Romania’s most important source of clean energy has been large hydro power plants. situaţia a început să se schimbe semnificativ în favoarea surselor de energie regenerabile (altele decât centralele hidroelectrice de mare putere). pieţele în curs de dezvoltare şi pieţele neexploatate. În cazul pieţelor în curs de dezvoltare. Romanian energy is dominated by fossil fuels.e. urmată de hidroenergie la 34% şi nucleară la 20%. 8 Dispersia Surselor România este caracterizată printr-o dispersie mare de surse de energie.Piaţa În ceea ce priveşte energia eoliană. De peste 30 de ani. În UE media timpului necesar pentru conectarea la reţea este în jurul valorii de 26 de luni (semnificativ mai mici decât timpul de aşteptare administrativ) şi România face parte din grupul de ţări cu performanţe semnificativ mai bune decât media.cu Marea Neagră la est. alte surse regenerabile au reprezentat doar o foarte mică parte din producţia de energie electrică în România. 44 Energia eoliană în România | Wind energy in Romania Dispersion of Sources Romania is characterised by a high dispersion of energy sources. Cu toate acestea. however. Energia românească este dominată de combustibilii fosili. generally the figures are not representative owing to the very low number of projects taken into consideration and installed at the time the survey was conducted. there is a 16-month wait for the construction permit. dar se fac progrese semnificative ținând cont de ritmul schimbărilor de pe piaţă. cea mai importantă sursă de energie curată din România a fost reprezentată de marile centrale hidroelectrice. statele UE pot fi impărţite în 4 grupe: pieţele dezvoltate. growing markets. întârzieri şi o lipsă de promptitudine din partea autorităţilor în eliberarea permiselor par a fi o problemă majoră. In the case of Romania. There was an unusually high share of hydro power in 2010 due a particularly rainy year. Clima ţării şi poziţia sa geografică . However. Market In terms of wind energy EU states can be divided into 4 groups: developed markets. In the EU the average grid connection lead time is around 26 months (significantly lower than the administrative lead time) and Romania is part of the group of countries performing significantly better than average. In case of emerging markets. emerging markets and unexploited markets. delays and a lack of timeliness on behalf of the authorities in issuing permits seem to be a major problem. i. Prima turbină eoliană a fost instalată în România în anul 2004. care au reprezentat 46% din producția 2010. Până la şi inclusiv 2009. În cazul României există o perioadă de aşteptare de 16 luni pentru autorizaţia de construire. în special vântul. Differences in the level of development of the wind energy sector are reflected in the different problems encountered by investors. wind power still accounted for only 0. Producţia de hidroenergie în România se situează între 25% şi 35%. the absence of transparent and stable legal regulations constitutes a specific barrier.oferă o posibilitate amplă de a exploata sursele de energie regenerabile. absenţa unor reglementări transparente şi stabile din punct de vedere juridic constituie un obstacol aparte. ceea ce plasează România mai bine decât media UE de 43 de luni. A fost o parte neobișnuit de mare de hidroputere în 2010 grație unui an deosebit de ploios. în general. In developed markets. It was a second hand turbine and produced under 1 MW. A fost o turbină la mâna a doua şi a produs sub 1 MW. Diferenţele în nivelul de dezvoltare al sectorului energiei eoliene sunt reflectate în diferitele probleme cu care se confruntă investitorii. pieţele în creştere. Up to and including 2009. especially wind.48% din producţia naţională de electricitate în 2010. For over 30 years. În 2010. the Carpathians in the centre and the Danube crossing the territory in the south – provides ample opportunity to exploit its renewable energy sources. The country’s climate and geographical position – with the Black Sea to the East. energia eoliană a reprezentat doar 0. The first wind turbine was installed in Romania in 2004. followed by hydro power at 34% and nuclear at 20%.

i. Currently the main player on the wind energy market is the CEZ group. Iberdrola and PNE are all planning to enter the market. În prezent. It is forecasted that by the end of 2013 there will be up to 3. 570 MW was operational. 570 MW au fost operaţionali. 220/2008 stimulated the interest of investors. 16% of gross electricity consumption. O capacitate totală de 448 MW a fost instalată. At the end of the first semester of 2011. conditions created by Law no. ENEL Green Power şi Martifer. with Gamesa occupying 10%. The National Action Plan for Renewable Energy drawn up by the Ministry of the Economy and presented to the European Commission forecasts 4. EON. în funcţie de modul în care legea este pusă în aplicare. estimată la 80-90% din E-SRE. va juca un rol important în realizarea acestei cifre. În plus. aducând suma totală la 462 MW (33 de ori mai mult decât în 2009). sute de anemometre au fost instalate prin România pentru a colecta date privind modelele de vânt. adică 16% din consumul brut de electricitate. Iberdrola şi PNE planifică să intre pe piaţă. Verbund. Additionally. În viitorul apropiat GDF Suez. The result was that 2010 was a spectacular year in terms of the wind energy market. When a significant number of other producers become operational other manufacturers are also expected to enter the market.În 2007 şi 2008. Planul Naţional de Acţiune pentru Energie Regenerabilă elaborat de Ministerul Economiei şi prezentat Comisiei Europene prevede 4000 MW. depending on how the law is implemented. La sfârşitul primului semestru al anului 2011. 80% din piaţă este împărţită de către producătorii General Electric şi Vestas. Până în 2015 se aşteaptă ca România să atingă cota stabilită de legea privind E-SRE. A total capacity of 448 MW was installed. cu un total de 1000 MW setat să primească certificate verzi în România până la sfarşitul anului. 98% din capacitatea dată utilizează turbine noi.000 MW în România. Wind energy. Alţi investitori mari includ EDP. Verbund. estimated at 80-90% of the E-RES. Energia eoliană în România | Wind energy in Romania 45 . 80% of the market is shared by the manufacturers General Electric and Vestas. In terms of the turbines themselves. Energia eoliană. 98% of the capacity yielded uses new turbines. care deja generează 300 MW la Fântânele ca prima etapă a ceea ce va fi cel mai mare parc eolian pe uscat din Europa. Dispersia Surselor Dispersion of Sources MW 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 560 560 3688 3400 1480 4715 4650 2600 In 2007 and 2008 hundreds of masts were installed around Romania to collect data on wind patterns. which is already generating 300 MW at Fantanele as the first stage of what will be the largest onshore wind farm in Europe with a total of capacity of 600 MW. 6075 5345 5200 3250 5765 5650 4000 5850 4900 5000 4000 4500 4800 3200 2010 2015 Eoliană / Wind 2020 Solară / Solar (fv) 2025 2030 2035 Biomasă / Biomas Sursa: Asociația Română pentru Energie Eoliană Source: Romanian Wind Energy Association În ceea ce priveşte turbinele în sine. will play a major role in achieving this figure. Aceeasi cifră este păstrată în strategia energetică revizuită. Other big investors include EDP. bringing the overall amount to 462 MW (33 times more than in 2009).000 MW of installed wind energy production in Romania.e.000 MW by 2020. cu un total de capacitate de 600 MW. 220/2008 au stimulat interesul investitorilor. Prognoza este ca până la sfârşitul anului 2013 producţia instalată de energie eoliană în România va fi de până la 3. Atunci când un număr semnificativ de alţiproducători devin funcţionali sunt aşteptați să intrepe piaţă şi alţi producători. până în 2020. EON. condiţiile create prin Legea nr. principalul jucător de pe piaţa energiei eoliene este grupul CEZ. The same figure is retained in the revised energy strategy. Rezultatul a fost că 2010 a fost un an spectaculos din punct de vedere al pieţei energiei eoliene. ENEL Green Power and Martifer. with a total of 1000 MW set to receive green certificates in Romania by the end of the year. In the near future GDF Suez. By 2015 Romania is expected to achieve the target quota established by the law on E-RES. cu Gamesa ocupând 10%.

Stream Invest Holding AG este prezentă în România din anul 2008 prin filiala sa.-Ing. Având în vedere această incertitudine juridică. atat noi precum și alţi investitori suntem foarte precauţi în ceea ce priveşte implementarea investiţiilor planificate în România. the legal changes . we consider Romania as one of the most attractive country for wind energy business (onshore projects) in Europe. beneficiind astfel doar de un singur Certificat Verde în loc de două. Stream Invest Holding AG Intenția noastră este aceea de Dipl. The lack of the appropriate legal framework represents an investment barrier but also the exercise of legal rights causes some concerns. Un efect negativ pentru investiții. considerăm România ca fiind una dintre cele mai atractive ţări din Europa pentru afaceri în domeniul energiei eoliene (proiecte onshore). in form of joint ventures) and services for investment partners. so that high expenses for legal consultancy or other kind of business consultancy are part of normal business expense. building and running of wind energy projects. modificările legislative – Comisia Europeană (CE) a aprobat schema de sprijin a energiei regenerabile prin Cerificatele Verzi (“notificare”) la mijlocul anului 2011 – reprezintă un pas în diecția corectă. investitori/persoane interesate. Another barrier is a lack of experienced staff required for performing such kind of businesses in Romania. One negative effect for the investments is the very slow implementation process of the Law No. dar şi pe informaţiile primite de la investitori străini. so that only one Green Certificate instead of two has been earned so far. Avem o poziţie puternică în acest domeniu de afaceri şi am putea să împărtăşim Andreas S. so that we are able to carry out the full range of services due to our international and national background. a high demand of legal support is required in order to assert legal rights. Due to this legal uncertainty we and other investors are very cautious regarding the implementation of intended investments in Romania.g. Stream Invest Holding AG has been present via its subsidiary SC Clean Energy Development SRL in Romania since 2008. Lipsa unui cadru legislativ adecvat constituie o barieră pentru investiții. dar și exercitarea drepturilor legale cauzează motive de îngrijorare.. Our intention is to stay within the Romanian market in order to carry out further investments (e. We have a strong position in this business field and could share this kind of knowledge with other investors/interested people. se constată o cerere mare de asistență juridică pentru a asigura îndeplinirea tuturor cerințelor legale. fiind competenți în ceea ce privește efectuarea unei întregi game de servicii datorită experienței noastre internaționale și naționale. 220/2008. în scopul de a efectua și alte investiţii viitoare (de exemplu. ceea ce conduce la costuri ridicate de consultanţă juridică sau pentru alt tip de consultanţă de afaceri. However. jucători şi firme de construcţii care ar dori să devină active în România. SC Clean Energy Development SRL. As a consequence. Noi am fost cei care am primit prima autorizație de punere în funcțiune a unui parc eolian modern din România. Cu toate acestea. Blutke acest tip de cunoştinţe și cu alţi Dipl. Ca urmare.the European Commission (EC) has approved the Romanian Green Certificates renewable energy support scheme (“notification”) mid 2011 – are a step in the right direction. Bazându-ne pe experienţa noastră.-Ing. a ne desfășura activitatea pe Stream Invest Holding AG piaţa românească. and construction companies which would like to become active in Romania. precum şi servicii pentru parteneri de investiţii. Stream Invest Holding AG has a lot of experience with regard to the planning. Un alt obstacol este lipsa de personal experimentat necesar pentru efectuarea unor astfel de afaceri în România. devenind astfel parte din cheltuielile obișnuite ale afacerii. îl constituie procesul foarte lent de punere în aplicare a Legii nr. Based on our own experiences but also on the information received by international investors. sub formă de asociaţii în participaţiune). construcția și funcționarea proiectelor de energie eoliană. 46 Energia eoliană în România | Wind energy in Romania . We received the first operation authorization for the running of a modern wind energy farm in Romania. Stream Invest Holding AG deține o experiență considerabilă cu privire la sistematizarea. players. 220/2008.

pe baza experiențelor din trecut. Originally the law should have been implemented 90 days after its enactment in November 2008 and two Green Certificates should have been granted (instead of one Green certificate) for a period of more than two years. VAT applicability and/or VAT refund). the expected change from 2 down to 1 Green Certificates by end of 2017 is expected to cause strong pricing turbulence for the sales price of GCs. For clean energy produced from modern wind turbines in Romania. precum Polonia. iar pe o perioadă mai mare de doi ani. Investitorii ca noi. ceea ce implică o mare dificultate în a atinge o investiție pozitivă. ceea ce reprezintă un proces care solicită costuri și timp. dar nu înainte de luna decembrie a acestui an. Faptul că prețurile GC sunt reglate în funcție de piață și nu sunt fixe. Totuși. Even in comparison to relatively new “wind countries” such as Poland. constituie de asemenea un dezavantaj pentru finanțarea bancară a unor astfel de proiecte de energie regenerabilă. but not before December of this year.Spre deosebire de ţările în care proiectele de energie eoliană au o istorie mai îndelungată. formarea profesională a personalului român trebuie să fie efectuată de către investitorii înșiși. We expect that the law based on the EC notification will finally be implemented during the next few months. Se estimează că ar mai dura câțiva ani până când calitatea legislativă ar putea atinge un nivel aşteptat pentru o țară a UE. Investing in Romania in wind energy requires some adjustments to lessons learned in western European countries. initiatori pe piaţa energiei eoliene din România. taxation of assets. who are pioneers in the wind energy market in Romania. there are more difficulties with the clear interpretation of legal issues (e. which ultimately translates into higher finance prices compared to countries where the price is regulated solely by the price of electric power and where the installation of long-term power purchase agreements (PPAs) are possible. Iniţial. impozitarea activelor. realized substantial lower revenues due to the above described facts. Energia eoliană în România | Wind energy in Romania 47 . Din punctul nostru de vedere. au realizat venituri extrem de mici ca urmare a acestor aspecte. Pentru energia curată produsă de centralele eoliene din România – trecerea așteptată de la două la un Certificat Verde până la sfârșitul anului 2017. which is a cost and time consuming process. Based on our point of view.g. care până la urmă se traduce prin prețuri ridicate de finanțare. recomandăm ca investitorii pe termen lung în parcurile de energie eoliană din România să ia în considerare faptul că nu există garanţii cu privire la valoarea Certificatelor Verzi. două certificate verzi ar fi trebuit acordate (în loc de unul). As described above the notification by the EC is a very important step forward. Ne aşteptăm ca legea pe baza notificării CE sa fie în cele din urmă pusa în aplicare în următoarele câteva luni. Investiţia în România în ceea ce privește energia eoliană necesită unele ajustări față de lecţiile învăţate în ţările vest-europene. However. Așa cum am menționat mai sus. legea trebuia să fi fost pusă în aplicare în 90 de zile după adoptarea sa în noiembrie 2008. notificarea CE este un pas important înainte. In contrast to countries in which wind energy projects have a longer history. Investors like us. the training of Romanian staff has to be done by the investors themselves. It is expected to take several more years until the quality of law might reach a level expected to be in place for an EU country. Chiar şi în comparaţie cu “țările eoliene” relativ noi. se estimează un efect de o turbulență puternică asupra prețurilor de vânzare a GC. we recommend that long-term Investors for wind energy farms in Romania will consider that there are no guarantees with regard to the value of Green Certificates being put in place. it is also a disadvantage for the bank financing of such renewable energy projects. which mean a great difficulty to reach a positive investment. The fact that GC prices are market-regulated and not fix. we are skeptical with regard to the duration process of the implementation of the above described law based on experiences made in the past. suntem sceptici în ceea ce privește durata procesului de implementare a legii prezentate anterior. există mai multe dificultăţi referitoare la interpretarea clară a aspectelor juridice (de exemplu.. în comparație cu țări în care prețul este reglat exclusiv de valoarea energiei electrice și unde este posibilă încheierea contractelor de furnizare a energiei electrice pe termen lung (PPA). aplicabilitatea de TVA şi / sau rambursareaTVA-ului).

while others request local taxes be paid only for the foundation. sunt supuse impozitului pe proprietate. while avoiding any additional tax burdens and prevent abuses. răspunsul la întrebarea dacă elementele unei turbine eoliene constituie o “construcţie impozabilă” rămâne neclar. the representatives of certain local councils/the local public administration of certain municipalities/ communes do not share a common approach to the fiscal treatment of wind turbines from a property tax perspective. thermal and nuclear power uses. Unii sunt de părere că impozitul pe proprietate ar trebui să se aplice pentru o turbină eoliană întreagă. Some believe property tax should be due for the entire wind turbine. Wind Farm Depreciation Another important aspect that requires clarification in terms of the tax exposure of wind farm activities is the recognition in the accounting of assets and their associated depreciation. By way of comparison. While the definition of ‘building’ under the Romanian Tax Code leaves no room for material doubts. Cu toate acestea. Noi vedem ca extrem de importantă aducerea neîntârziată a unor clarificări la Codul Fiscal român. in practice. Cheltuielile efectuate pentru turbinele eoliene sunt deductibile fiscal sub forma amortizării (alocarea costurilor activelor pentru perioadele în care activele sunt utilizate). in other European countries. Amortizarea parcurilor eoliene Un alt aspect important care necesită clarificări în ceea ce priveşte expunerea fiscală a activitaţii parcurilor eoliene este recunoaşterea în contabilitate a activelor şi a amortizării asociate acestora. consultanţii TPA Horwath au adresat o scrisoare către Departamentul de Impozite Directe din cadrul Ministerului Finanţelor Publice. evitând în acelaşi timp orice sarcini fiscale suplimentare şi prevenind abuzurile. care vor permite investitorilor din sectorul energiei eoliene să opereze în conformitate cu cerințele legale şi să estimeze corect valoarea taxelor. În timp ce definiţia de “clădire” în cadrul Codului Fiscal român nu lasă loc pentru îndoieli semnificative. Răspunsul din partea autorităţilor fiscale a fost clar şi concis: “Nu intră sub incidența impozitului pe clădiri construcțiile care nu au elementele constitutive ale unei clădiri. TPA Horwath consultants addressed a letter to the Direct Tax Department within the Ministry of Public Finance. fundaţie şi turn). in February 2011. or the foundation on which a turbine is built. considerăm că turbina eoliană nu poate fi supusă impozitului pe clădiri”. and as such they cannot be subject to property tax. De asemenea. reprezentanţi ai anumitor consilii locale/ administraţiei publice locale aparţinând anumitor municipii/comune nu împărtăşesc o abordare comună la tratamentul fiscal al turbinelor eoliene din perspectivele taxei pe proprietate. are subject to property tax. the Romanian Tax Code contains regulations regarding the exemption from local taxation of buildings used for hydroelectric.g. Codul Fiscal român conţine reglementări referitoare la scutirea de impozite locale a clădirilor utilizate în scopuri hidroelectrice.” Nevertheless. În consecinţă. We see it as of the utmost importance that fiscal clarification that place in terms of amendments to the Romanian Tax Code that will allow investors in the wind energy sector to meet their legal requirements and correctly estimate the value of taxes. sau fundația pe care o turbină este construită. în februarie 2011. fără a face nicio trimitere la parcurile eoliene. în timp ce alţii solicită ca impozitele şi taxele locale să fie plătite numai pentru fundaţie. without making any references to wind farms. . The Romanian Tax Code does not clearly define whether the construction elements of a wind turbine.e. the local authorities (i. On a related note.. în alte ţări europene. autoritaţile locale (de exemplu. Cu titlu de comparaţie. we therefore do not consider wind turbines as buildings. 48 Energia eoliană în România | Wind energy in Romania Tax Issues Property Tax In the existing legal framework the application of property tax to wind farms represents a grey area. Consequently. Codul Fiscal român nu defineşte în mod clar dacă elementele de construcţie a unei turbine eoliene.9 Probleme fiscale Impozitul pe proprietate În cadrul juridic existent aplicarea impozitului pe proprietate pentru parcurile eoliene reprezintă o zonă gri. în practică. termice şi nucleare. the answer to the question as to whether the elements of a wind turbine constitute a ‘taxable construction’ remains unclear. The answer from the tax authorities was clear and concise: “Constructions without the constitutive elements of a building are not subject to local taxes. Expenditure incurred in relation to wind turbines is tax deductible in the form of depreciation write-offs (the allocation of the cost of assets to periods in which the assets are used). such as Poland. the foundation and the tower). property tax is charged exclusively on the structural parts of a turbine (e. impozitul pe proprietate se aplică exclusiv pe părţile structurale ale unei turbine (de ex. precum Polonia.

generator. pentru ca investitorii din acest domeniu să fie în măsură să se conformeze cu cerinţele locale şi să evite în continuare riscurile financiare ce ar putea rezulta din neaplicarea corectă a reglementărilor fiscale. 16-24 years. în timp ce alte componente structurale. “Concrete runways an platforms” and “Special concrete constructions”. We are of the opinion that new regulations need to be incorporated into local legislation so as to update the FACC with the components of a wind farm. It is often debatable whether for the purposes of depreciation a wind turbine should be treated as a whole or divided into separate sections (i. cu o depreciere contabilă liniară pe o perioadă cuprinsă între 24 şi 36 de ani. so that investors in this field are able to comply with the local requirements and avoid further financial risks. şi “Construcţii speciale din beton” toate fiind incluse în Grupa 1 din FACC. Acest aspect nu este reglementat. 055/2009 and Fixed Assets Classification Catalogue (FACC). Real estate clause Investing in a wind farm also raises another important question: can a wind turbine be classified as an immovable asset? The answer to this question helps to determine the place and rate of capital gains taxation applicable to gains derived by nonresidents from the sale of shares held in company assets consisting entirely or principally of immovable property located in Romania. turbina eoliană ar trebui să fie abordată ca un întreg sau împărţită în secţiuni separate (de exemplu fundaţie. 08-12 ani. “Piste de beton și platforme”. which represents a systematic extension to the tax law governing terms of depreciation. Suntem de părere că noi reglementări ar trebui să fie încorporate în legislaţia locală. i. nacelle. or may be split into several elements that are individually depreciated. de asemenea. Neither the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) commentaries on the Model Convention nor the Romanian Tax Code (RTC) provides enough clarification in this respect. o altă întrebare importantă: o turbină eoliană poate fi clasificată ca un bun imobiliar? Răspunsul la această întrebare ajută la determinarea locului şi ratei de impozitare pe câştigurile de capital aplicabile profiturilor obţinute de non-rezidenţi din vânzarea de acţiuni deţinute în societăţi formate în totalitate sau în principal din proprietăţi imobiliare situate în România. Potrivit catalogului FACC.Deseori este discutabil dacă. şi anume “Alte clădiri industriale”. nacelle and blade). nici Codul Fiscal român (CFR) nu prevăd clarificări suficiente în acest sens. Clauza “proprietăți imobiliare’’ Investiţia într-un parc eolian ridică.e. care reprezintă o extensie sistematică la legislaţia fiscală ce reglementează termenii de amortizare. în sensul amortizării. tower. 3055/2009 și Catalogului de Clasificare a Activelor Fixe (FACC).). with different depreciation rates applied correspondingly. there are several items that can be considered as foundations in the accounting. elice. Accordingto the Order to the Ministry of Finance no. all of which are included in Group 1 of the FACC. foundation.e. există mai multe elemente care pot fi considerate ca fundaţii în contabilitate. According to the FACC document. While the OECD commentaries say that defining the concept of immovable property by reference to the law of the state in which the property is situated (i. This actually has no legal basis and where it occurs it can be considered as an unauthorised application by the tax authorities of the concept of structure division for the purposes of property taxation. with a linear accounting depreciation over a period of between 24 and 36 years. a wind turbine either constitutes a single fixed asset comprising the entire “wind power set” together with the foundation.e. electrice şi tehnice ale turbinelor eoliene nu sunt foarte clar definite (de exemplu turn. astfel încât să se actualizeze FACC cu componentele unui parc eolian. 16-24 ani. Energia eoliană în România | Wind energy in Romania 49 . Nici comentariile Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) cu privire la modelul de convenţie. • Transformers • Other equipments for the power plant 08-12 years. In our analysis we identified several elements that could be used for the purposes of the depreciation of wind turbine components (included in Group 2 of the FACC): • Power generators 12-18 years. iar când apare poate fi considerat ca o cerere neautorizată a autorităţii fiscale de a aplica conceptul de divizare structurală a proprietății în scopuri fiscale. Potrivit Ordinului Ministrului Finanțelor nr. În timp ce comentariile OCDE spun că definirea conceptului de proprietate imobiliară prin raportarea la cadrul legal al statului în care este situat imobilul (adică România). blade. electrical and technical components of the wind turbine are not very clearly defined (i. o turbină eoliană constituie fie un singur activ fix care cuprinde întreaga “configurație eoliană” împreună cu fundaţia. generator. În analiza noastră am identificat mai multe elemente care ar putea fi utilizate în scopul amortizării componentelor turbinelor eoliene (incluse în grupa 2 din FACC): • • • • Generator de energie Motoarele eoliene Transformatoare Alte echipamente specifice centralei energetice 12-18 ani. tower.e. 16-24 ani. cu rate de amortizare diferite aplicate în mod corespunzător. while the other structural. etc).“Other industrial buildings”. turn. nacelă şi elice). nacelă. etc. sau poate fi împărţit în mai multe elemente care sunt amortizate individual. • Wind engines 16-24 years.

Tabelul următor oferă un exemplu pentru structura de cost a investiţiilor aferente unui parc eolian cu o capacitate instalată de 1 MW. în scopul impozitării pe câştigurile de capital. ca urmare a percepţiei unei investiţii eficiente cu profit garantat pe un număr de ani. the actual profitability of a wind project depends on a number of factors that can significantly influence the final decision as to whether or not to execute a given project. Investment Expenditure Investment in a wind farm involves a number of tangible and intangible expenses. fiind considerată ţara cu cel mai mare potenţial eolian din sud-estul Europei. 10 Profitabilitatea energiei eoliene Popularitatea tot mai mare a parcurilor eoliene în România vine. rentabilitatea efectivă a unui proiect eolian depinde de o serie de factori care pot influenţa în mod semnificativ decizia finală cu privire la executarea sau nu a unui proiect. the foundation and tower) should be treated as immovable property. It is well known that Romania has great potential for renewable energy production. acestea nu ar trebui să se încadreaze în categoria proprietăţi imobiliare. the wind engine and the other components considered to be equipment by the FACC. Nu există detalii suplimentare cu privire la definiţia expresiei “alte construcţii ridicate sau încorporate pe teren”. 50 Energia eoliană în România | Wind energy in Romania . fundaţia şi turnul) ar trebui să fie tratate ca proprietăţi imobiliare. The Profitability of Wind Energy The growing popularity of wind farms in Romania comes. the RTC defines “immovable property” as “any land. based on analysis of the market data for operating wind farms. CFR defineşte “bunurile imobiliare” ca fiind “orice teren. for purposes of capital gains taxation. Cu toate acestea. these should fall outside the immovable property category. Cheltuieli de investiţii Investiţiile într-un parc eolian implică o serie de cheltuieli tangibile şi intangibile. motorul eolian şi alte componente considerate a fi echipamente de FACC. among other things. Este bine cunoscut faptul că România are un potenţial mare pentru producerea de energie regenerabilă. In our opinion. Ar trebui remarcat că numărul mare de variabile (atât în etapa de investiţii cât şi în timpul exploatării unei ferme eoliene) ar putea duce la o diversificare semnificativă în analiză. It should be noted that the large number of variables (both at the investment stage and during exploitation of a wind farm) could lead to significant diversification in the analysis. a wind turbine (or at least its structural components. There are no additional details regarding the definition of the expression “other constructions built upon or incorporated in land”. printre altele. o turbină eoliană (sau cel puţin componentele sale structurale. as a result of their perception as a high return rate investment with guaranteed profits for a number of years. În ceea ce priveşte generatorul de energie. În opinia noastră. As to the power generator.va ajuta la evitarea dificultăţilor de interpretare pentru a stabili dacă un activ sau un drept trebuie să fie considerat ca bun imobiliar. being considered the country with largest technical wind potential in south-east Europe. building or other construction built upon or incorporated in land”. The table below provides an example of the investment cost structure for a wind farm per 1 MW of installed capacity. However. clădiri sau alte construcţii ridicate sau incorporate pe teren”. bazat pe analiza datelor din piaţă pentru parcurile eoliene operaţionale. Romania) will help avoid difficulties of interpretation as to whether an asset or a right is to be regarded as immovable property.

În prezent. Currently this expenditure ranges between EUR 55 thousand up to as much as EUR 70 thousand per MW of capacity of the designed wind farm (which constitutes about 3%-4% of the investment value). dar nu sunt limitate la: • Dezvoltarea proiectului tehnic. Investment Preparation Costs Any investment expenditure analysis must account for the preparation and design costs incurred during the initial stage of a project (the first 1-4 years). • Drafting the feasibility study. aceasta cheltuială variază între 55 mii euro și 70 mii euro pe MW de capacitate a parcului eolian proiectat (ceea ce constituie circa 3%-4% din valoarea investiţiei). • Montarea anemometrelor şi efectuarea măsurătorilor pentru densitatea vântului. • Cercetarea geologică. • • Geological research. • Procedee administrative. • Elaborarea studiului de fezabilitate. These costs include. Energia eoliană în România | Wind energy in Romania 51 . • Erecting measuring masts and wind density measurements. • Performing the study on the wind farm impact on the natural environment and local community. Administrative proceedings. Aceste costuri includ. • Efectuarea studiului privind impactul parcului eolian asupra mediului natural şi comunitatea locală. but are not limited to: • Developing the technical design.Structura de cost a investiţiilor Investment cost structure Categorie de cost a investiţiei / Investment cost category Cheltuieli în mii euro/1MW / Expenditure in K EUR/1 MW Proporţia cheltuielii totale / Proportion of total expenditure Turbine eoliene / Wind turbines 1 368 85% Drumuri şi fundaţii / Roads and foundations 119 7% Costuri de proiectare / Design costs Costuri de conectare la reţea / Grid connection costs Sistemul electric intern / Internal power system Asigurări şi alte costuri / Insurance and other costs Total / Total 68 4% 32 2% 17 1% 17 1% 1 621 100% Sursa: TPA Horwath Source: TPA Horwath Costurile de pregătire a investiţiei Orice analiză a cheltuielilor de investiţii trebuie să prevadă costurile de pregătire şi de proiectare efectuate în faza iniţială a unui proiect (primii 1-4 ani).

It should be noted that because of the prolonged duration of the investment process. Avizul tehnic de racordare la reţea este valabil pentru minim 25 de ani. costurile pentru fiecare MW instalat pot fi chiar mai mari. the investor must also incur costs related to the development of internal infrastructure (roads.3 la 1. and usually as early as the investment preparation stage. într-un parc eolian este nevoie de 2000-2500 m2 per turbină. including. Având în vedere că statutul juridic al proprietăţii este de cele mai multe ori nereglementat. the investor faces a foreign exchange risk in terms of having signed the contract with the turbine supplier at an early stage. manufacturer. costurile legate de achiziționarea terenului pot constitui o componentă substanţială de calcul şi pot ajunge 52 Energia eoliană în România | Wind energy in Romania Wind Turbines and Building Cost The purchasing of the turbine accounts for the largest portion of the investment cost structure. etc). the costs pertaining to securing the land may constitute a substantial component of the calculation and reach 1-1. this should also be taken into consideration when analysing the viability of the project. care constituie în medie 7% din valoarea proiectului şi. Se presupune că pentru un regim optim. distribuţia internă a turbinelor în incinta parcului. din cauza duratei prelungite a procesului de investiţii. The connection cost represents a major component of investment expenditure and may amount to as much as EUR 1. încă din faza de pregătire a investiţiei dezvoltatorii vor suporta costurile legate de compensații şi taxe aferente proprietarilor de terenuri cu privire la pierderile recoltei din apropiere. Trebuie remarcat că. de asemenea.36 million in the case of a wind farm with a planned capacity of around 40 MW (between EUR 30.). which on average constitute 7% of the project value and.1 mii euro şi 34 mii euro). It is assumed that the optimum arrangement of turbines in a wind park requires some 2000-2500 m2 per turbine. costurile legate de dezvoltarea infrastructurii interne (drumuri. Apart from the purchase of the equipment. pot varia între 5% şi 10% (în funcţie de condițiile terenului și ale apei. investitorul trebuie să suporte. internal turbine distribution over the premises of the farm. inclusiv. ownership structure is highly dispersed and local land development plans do not exist. can range between 5% and 10% (depending on land and water conditions. structura proprietății este foarte dispersată. Valoarea exactă a tarifului devine cunoscută atunci când condiţiile tehnice de racordare la reţea sunt emise. ajungând până la 85% din cheltuielile de investiţii. It should also be noted . lungimea sistemului electric şi de telecomunicaţii. turbine profile and the decision as to whether to purchase new or secondhand turbines. while the power station requires a land area of around 3. o componentă substanţială a cheltuielilor de investiţii. luat în considerare atunci când se analizează viabilitatea proiectului. depending on the complexity of the farm. fundaţii. iar planurile de dezvoltare locală a terenurilor nu există. Valoarea medie de generare a energiei eoliene la 1 MW de capacitate variază de la 1.000 m2. Turbine prices depend on a number of factors. producătorul. Power Grid Connection Costs The cost of connection to the power grid is based on the provisions of the Energy Law and depends primarily on the investment expenditure allocated to grid development as well as the requested connection capacity. The grid connection permit is valid for a minimum of 25 years.5% of the project value. Acest lucru ar trebui. Costurile de racordare la reţeaua electrică Costul de racordare la reţeaua electrică se bazează pe dispoziţiile Legii Energiei şi depinde în primul rând de cheltuielile de investiţie alocate pentru dezvoltarea reţelei. The average value of wind energy generation per 1 MW of capacity ranges from EUR 1.36 milioane de euro în cazul unui parc eolian cu o capacitate planificată de circa 40 MW (între 30. de asemenea. power connections). length of the electric and telecommunications system.7 milioane euro. În cazul proiectelor care presupun utilizarea de tehnologii de vârf care fac posibilă îmbunătăţirea eficienţei de producţie.Costurile turbinelor şi a construcţiei Achiziţia turbinei reprezintă partea cea mai importantă din structura costului de investiţie. Since the legal status of property is often unregulated.1 thousand and EUR 34 thousand). profilul turbinei şi decizia cu privire la dacă să se cumpere turbine noi sau la mâna a doua.000 m2. Investors will incur costs related to compensation and fees for land owners in respect of occupancy of the area or harvest losses. the installed capacity. but not limited to. dar nu limitat la. în timp ce staţia de alimentare necesită o suprafaţă de aproximativ 3. the costs of each installed MW may be even higher. Preţurile turbinelor depind de o serie de factori.3 to 1.7 million. În afară de achiziţionarea de echipamente. capacitatea instalată. Costul de conectare reprezintă o componentă majoră a cheltuielilor de investiţii şi se poate ridica până la 1. de asemenea. De obicei. etc. In the case of projects that presume the use of cuttingedge technologies that make it possible to improve generation efficiency. The exact value of the fee becomes known when the technical conditions of connection to the grid are issued. racordarea la rețeaua de energie). Land Acquisition Securing the appropriate land for a future wind farm also constitutes a substantial component of investment expenditure. în funcţie de complexitatea parcului. Achiziţionarea terenului Achiziționarea terenului adecvat pentru un viitor parc eolian reprezintă. representing up to 85% of the investment expenditure. investitorul se confruntă cu riscul schimbului valutar în situația în care contractul cu furnizorul de turbine a fost încheiat într-un stadiu timpuriu. precum şi de capacitatea de racordare solicitată. foundations.

According to the Law no. An absence of such contracts creates an additional risk for the investor in terms of price fluctuation over the entire duration of the investment. şi cu condiţia să se efectueze reparaţii standard şi cele de întreţinere. de asemenea. Argumentul dat în susţinerea acestei cereri este nevoia sporită de stabilitate a regimului de suport. din ce în ce mai frecvent. International experience indicates that investors usually endeavour to enter into long-term contracts with power plants at a specific price level that is adjusted according to inflation. the typical expected use period of a wind farm is 20-25 years.la 1-1. Spre deosebire de România. Conform Legii nr. investitorii încearcă să incheie contracte pe termen lung cu centralele electrice la un nivel de preţ specific. the price paid by power companies to energy manufacturers is set by the regulatory authority. modificată ulterior.5% din valoarea proiectului. între 40 si 45 de euro/MWh. The argument given in support of this request is the need for higher stability of the aid system so as to ensure better foundations for investment decisionmaking in a long-term perspective. În afară de aceste costuri de dobândire a unor drepturi reale asupra terenului. and provided the standard repairs and maintenance are performed. care se ajustează în funcţie de inflaţie.deoarece statele membre ale UE sunt libere să aleagă instrumentele respective de ajutor. Assuming new equipment is used. and the market decides the volume of the energy to be generated from renewable sources. iar piaţa decide volumul de energie care urmează să fie generată din surse regenerabile. The price of certificates depends mainly on the value of the substitution fee and the economic conditions. Sistemul de sprijin prin certificate verzi din Polonia se confruntă. In the case of the feedin tariff system. cel destinat elicei care se poate prelungi dincolo de limitele parcelei de teren ocupate direct de investiţie. The certificate market liquidity results from the obligation of the companies that sell electricity to end customers to purchase and redeem energy certificates in line with the prescribed minimum quotas of energy from renewable sources as part of total energy sales. Croatia and Hungary have chosen a feedin tariff system. as individual EU Member States are free to choose their respective aid instruments. that not only the future farm land needs to be secured. In Europe. Revenues A wind farm generates two types of income: • Sales of electricity. 220/2008 as subsequently amended. care vând energie electrică clienţilor finali. Energia eoliană în România | Wind energy in Romania 53 . Rentabilitatea proiectelor eoliene este substanţial afectată de schema de sprijin pentru surse de energie regenerabile bazate pe certificate verzi. Germany. De asemenea. Germania. investitorul va fi obligat să suporte costurile anuale de închiriere pe întreaga durată a proiectului. Lichidităţile din piaţa certificatelor rezultă din obligaţia companiilor. în conformitate cu cotele de energie minime prevăzute din surse regenerabile. dar şi terenul destinat transportului la linia electrică şi. În cazul sistemului de tarifare “preț fix”. Venituri Un parc eolian generează două tipuri de venituri: • Vânzări de energie electrică. Preţul certificatelor depinde în principal de valoarea taxei de substituţie şi a condiţiilor economice. cu critici majore. but also the land related to the easement of the transmission to the power line and. As opposed to Romania. trebuie remarcat faptul că nu numai viitoarele terenuri destinate construcției turbinelor trebuie achiziționate. de cele mai multe ori. countries such as Austria. and organisations representing power sector companies are demanding that the aid system be changed into a tariff-based one. The Polish green certificate aid system also faces growing criticism. Presupunând că se foloseşte echipament nou. ţări precum Austria. the investor will be obliged to incur annual lease costs during the entire duration of the project. perioada de utilizare caracteristică preconizată a unui parc eolian este de 20-25 de ani. the green certificate system is gradually being replaced by the feed-in tariff system. se înlocuieşte treptat cu sistemul de tarifare “prețuri fixe”. valoarea certificatelor verzi variază între 27 de euro şi 55 de euro/certificat. şi • Vânzări de certificate verzi. Apart from these land security costs. The ANRE (Romanian Energy Regulatory Authority) has set the energy price in Romania for 2010 at between EUR 40 and 45 EUR/ MWh. the value of green certificates ranges between EUR 27 and EUR 55 per certificate. a stabilit preţul energiei în România pentru 2010. astfel încât să se asigure o mai bună fundamentare pentru deciziile de investiţii pe termen lung. Experienţa internaţională indică faptul că. ca parte din vânzările totale de energie. ANRE (Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei). and • Sales of green certificates. The profitability of wind projects is substantially affected by the renewable energy source support system based on green certificates. În Europa. să achiziţioneze şi să răscumpere certificatele. preţul plătit de către companiile de electricitate către producătorii de energie este stabilit de către autoritatea de reglementare. Lipsa unor astfel de contracte creează un risc suplimentar pentru investitor în ceea ce priveşte fluctuaţia preţurilor pe întreaga durată a investiţiei. sistemul certificatelor verzi. increasingly frequently. iar organizaţiile care reprezintă companiile din sectorul de energie cer ca sistemul de ajutor să fie schimbat într-unul bazat pe tarif fix. the easement of the propeller that may extend beyond the borders of the plot of land occupied directly by the investment. 220/2008. Croaţia şi Ungaria au ales sistemul de tarifare “preț fix”.

Trebuie remarcat faptul că producerea şi vânzarea energiei sunt produsul unui număr de variabile. productivitatea minimă a unui parc eolian. profitul anual la 40 MW de capacitate instalată ar trebui să fie. numărul de zile fără activitate. the number of stoppage days. prin urmare. termenii contractului de racordare şi ai contractului de vânzare. including actual wind conditions.200 MWh pe an pentru fiecare 1 MW de capacitate instalată. Under current conditions. Tabelul de mai jos conţine elementele cheie privind costurile suportate în cursul fiecărui an de funcţionare pentru un parc eolian de 40 MW: It should be noted that energy generation and sale is the product of a number of variables. the annual proceeds from 40 MW of installed capacity should therefore be no less than EUR 8 million. 1 248 228 223 56 37 33 18 1 843 Proporţia costurilor totale [%] / Proportion of total costs [%] Administrativ. The table below contains the key cost items incurred during each year of operation for a 40 MW wind farm: Structura costului anual de exploatare pentru un parc eolian de 40 MW Annual exploitation cost structure for a 40 MW wind farm Tipul de cost / Cost type Costurile estimate anual [în mii euro] / Annual estimated costs [in k EUR]. nu mai puțin de 8 milioane euro. the investor is obliged to incur a number of exploitation costs. the terms of the connection agreement and sales agreement. investitorul este obligat să suporte o serie de costuri de exploatare.000-2.200 MWh per year per 1MW of installed capacity. care permite o rentabilitate pozitivă este de 2. the minimum productivity of a wind farm that allows for positive profitability is 2. În condiţiile actuale. precum şi preţurile la energia electrică. According to the data obtained from wind power studies conducted in Romania. Costurile de exploatare ale parcurilor eoliene După ce o fermă eoliană devine operaţională. întreţinere şi exploatare / Operational. as well as electricity prices. Conform datelor obţinute din studiile de energie eoliană efectuate în România. maintenance and exploitation Cheltuieli de regie / Overheads Costuri cu echilibrarea / Energy balancing Asigurări / Insurance Energia pentru necesităţile interne / Energy for internal needs Diverse / Other Impozitul pe teren / Land tax Total / Total 68% 12% 12% 3% 2% 2% 1% 100% Sursa: TPA Horwath Source: TPA Horwath 54 Energia eoliană în România | Wind energy in Romania . inclusiv condiţiile reale de vânt.000-2. Wind Farm Exploitation Costs After a wind farm becomes operational.

but also by the optimal selection of turbines. pe de altă parte.). dar şi de alegerea optimă a turbinelor.000 de euro per 1 MW de capacitate instalată.7 milioane de euro / MW. profit loss insurance. The future wind farm producti-vity will be affected not only by such factors as the right choice of location as characterised by appropriate wind power density. investitorul poate beneficia de dobânzi mai mici. Generally. The costs per 1 MW ranged from EUR 1. and access to infrastructure. rata de rentabilitate medie s-a ridicat la 9%. asigurare de răspundere civilă. Se estimează că. the balancing cost constitutes a substantial share of the total costs and may amount to as much as 2%-5% of the annual income from energy sales.7 million/MW. It is estimated that depending on the choice of insurance cover.3 million/MW to EUR 1. machinery failure insurance.3 milioane euro / MW.300 şi 4. Presupunând că finanţarea este de 75% din valoarea proiectului pentru un parc de 40 MW. în cazul creditelor în valută investitorul se confruntă cu un risc suplimentar al fluctuaţiei cursului de schimb valutar. după cum am menţionat deja. insurance against loss of profits due to machinery failure. the annual interest cost during the first years of the investment will on average amount to EUR 325 K per month. perioada medie de rentabilitate The highest proportion of exploitation costs comes from the farm’s operational. The value of such costs depends. Costurile pe 1 MW au variat de la 1. the investor may benefit from lower interest rates. Trebuie remarcat faptul că valoarea taxei anuale va depinde de acoperirea asigurării selectate (toate riscurile de proprietăţi. pierderile de profit cauzate de defecţiuni de utilaje. Asigurarea reprezintă o altă componentă de cost care este în strânsă corelaţie cu dimensiunea şi valoarea parcului eolian. acest element de cost este extrem de dificil de determinat. on the other hand.000 per 1 MW of installed capacity. etc. la 1. Prin urmare. Assuming financing of 75% of the project value for a 40 MW farm with a value of EUR 65 million and an 8% interest rate. Another substantial cost item is given by financial costs in the form of interest on loans obtained to finance the construction of a wind farm. Meanwhile. cu o valoare de 65 milioane de euro şi o rată a dobânzii de 8%. Pe de altă parte.5 million. Profitability Analysis Analysis of five selected in-progress and completed wind farm investments confirms the existence of substantial discrepancies with regard to the level of expenditure in the development of projects of similar capacities. in case of foreign currency loans the investor faces the additional risk of foreign exchange fluctuations. cu toate că distribuţia costurilor cu echilibrarea dintre investitor și centrala energetică este reglementată în mod diferit în contractele individuale de vânzare a energiei. civil liability. media ponderată a valorii cheltuielilor pe 1 MW de capacitate instalată fiind de 1. etc). Insurance represents another cost component that is closely correlated with the size and value of the wind farm as well as its age.300 and as much as EUR 4. Costurile cu echilibrarea sunt legate de certitudinea previziunilor asupra condiţiilor de densitate a energiei eoliene pentru o perioadă de 24 de ore urmând în mod direct prognoza. on the financing structure. costul cu echilibrarea constituie o parte substanţială din costurile totale şi se poate ridica şi până la 2% . maintenance and exploitation costs. Valoarea unor astfel de costuri depinde. printre altele. de structura de finanţare. whereas the distribution of the balancing obligation between the investor and the power plant is regulated in different ways in individual energy sales contracts. among other things. their elevation on the mast and efficient maintenance. Mai mult decât atât. sau accesul la infrastructură. ridicarea lor pe stâlpi şi o mentenanţă eficientă. precum alegerea corectă a locaţiei caracterizată prin densitatea adecvată a energiei eoliene.5 milioane euro. ratele dobânzilor şi a ponderii surselor de capital. În România. instalaţii. Energy balancing costs are linked to the reliability of the forecast of wind power density conditions for the 24-hour period directly following the forecast. whereas the weighted average of expenditure value per 1 MW of installed capacity amounted to EUR 1. this annual fee will range between EUR 1. Un alt element de cost substanţial îl reprezintă cheltuielile financiare sub formă de dobânzi la împrumuturile obţinute pentru a finanţa construirea unui parc eolian.Cea mai mare parte a costurilor de operare provine din costuri administrative de întreținere și exploatare. şi sunt adesea împărţite în tranşe fixe şi variabile determinate de rentabilitatea proiectelor propriu-zise. În general. and are very often divided into fixed and variable portions determined by the actual project profitability. This cost item is therefore extremely difficult to determine. Acestea depind de domeniul de aplicare al lucrărilor efectuate şi de mărimea parcului eolian în sine. with values ranging from 8% to 10%. interest rates and the share of preferential equity sources. cu valori cuprinse între 8% si 10%. costul dobânzii anuale în primii ani de investiţii se va ridica la o valoare medie de 325 mii de euro pe lună. aceast cost anual va fi cuprins între 1.5% din venitul anual al vânzărilor de energie. the weighted average annual income to expenditure ratio amounted to 9%. în funcţie de alegerea tipului de asigurare. as already mentioned. These depend on the scope of the performed works and the size of the wind farm itself. precum şi cu vechimea acestuia. pierderile de profit. It should be noted that the value of the annual fee will depend on the selected insurance coverage (property all-risk insurance. Energia eoliană în România | Wind energy in Romania 55 . Viitorul parcurilor eoliene va fi afectat nu numai de factori. Moreover. Analiza profitabilităţii Analiza asupra a cinci investiţii eoliene finalizate şi în curs de dezvoltare confirmă existenţa unor discrepanţe semnificative în ceea ce priveşte nivelul de cheltuieli în dezvoltarea proiectelor cu capacităţi similare.

Consultant Comercial în cadrul Ambasadei Austriei la București.2 trilioane de euro. turnover trilioane euro este deja mult mai extinsă decât is going to double to 3. The energetic pe cap de locuitor. doilea în lume în ceea ce privește investițiile în resources and materials.4 for mechanical engineering. cât improvement of the environment. By 2020. granițelor țării. Ecologia este o Oportunitate Reală de Business “Sectorul austriac al tehnologiei mediului înconjurător este bine pregătit pentru viitor. Austria now leads the world utilizate în prezent se ridică la 23. de asemenea. Environmental technologies have seen a pe primul loc în lume privind clădirile eficiente dynamic development over the past 15 years.4% . încât Austria se clasează pe locul al storage technologies. However. project location and other factors. Până în anul 2020 cifra government takes sustainable energy extremely de afaceri se va dubla până la 3. Cu toate acestea.a capitalului investit (RCI) este de aproximativ 13 ani. în funcţie de amploarea proiectului.” Rudolf Lukavsky.4 dezvoltării la nivel global: piața internatională a trillion Euros. serious. 400 și generează o cotă parte atât de importantă Environmentally friendly energy and energyîn PIB. și la îmbunătățirea mediului even beyond the country’s înconjurător chiar și în afara Rudolf Lukavsky borders. mediul înconjurător. and the effects of its dedication to Guvernul Austriei consideră energia durabilă ecology and environmental consciousness can ca fiind un aspect extrem de serios. the applied technology. the average period of return on equity (ROE) is about 13 years. perioadele de recuperare a investiţiei pot diferi în mod semnificativ. Protection of the environment and economic growth are no longer a contradiction: ecology is a true business opportunity.the fourth highest figure in the entire exemple: ponderea energiilor regenerabile European Union.“ Rudolf Lukavsky. Consilier Comercial al A growing world population. a circular economy. Commercial Counselor at the Austrian Embassy in Bucharest Austria’s environmental and Sectorul austriac al tehnologiei energy-technology sector energiei și mediului înconjurător significantly contributes to both contribuie semnificativ atât sustainable growth and the la dezvoltarea durabilă . depending on the scale of the project. Ecology is a True Business Opportunity The Austrian environmental technology sector is well prepared for the future and its position should be further strengthened. tehnologia aplicată. Tehnologiile mediului number of companies in this field has increased înconjurător au cunoscut o dezvoltare dinamică to more than 400. iar rolul său ar trebui sprijinit mai mult. Austria este capita. Creșterea populației globale. Este de menționat faptul că durata de viaţă a proiectului (care în medie este de 20 de ani) şi costurile legate de modernizarea sau de lichidarea centralei electrice de la sfârşitul perioadei de funcţionare trebuie. In Romania. locaţia proiectului şi de alţi factori. and they generate such a pe parcursul ultimilor 15 ani. efficient use of energy. Energia favorabilă a mediului sustainable water management and mobility înconjurător și tehnologiile de stocare a energiei 56 Energia eoliană în România | Wind energy in Romania .4% . Ambasadei Austriei la Bucureşti increasing pollution. is already larger than the market tehnologiei mediului cu un volum curent de 1.a patra in the number of energy-efficient buildings per cifră din întreaga Uniune Europeană. It should be noted that the project lifespan (which on average is 20 years) and costs pertaining to the modernisation or liquidation of the power plant at the end of the operating period also need to be taken into consideration when analysing investment profitability. climate poluarea tot mai mare. Protecția mediului înconjurător și dezvoltarea economică nu mai sunt în contradicție: ecologia este o oportunitate reală de business. periods of return on investment may differ significantly. Austria’s piața ingineriei mecanice. Commercial Counselor at the change and the growing scarcity schimbările climatice precum și Austrian Embassy in Bucharest of natural resources are global deficitul tot mai acut al resurselor growth drivers: the world market naturale alcătuiesc motorul for green technology with a current volume of 1. Numărul firmelor ce large share of the GDP that Austria is second activează în acest domeniu a crescut la peste worldwide in terms of environmental investments.2 trillion Euros. să fie luate în considerare atunci când se analizează profitabilitatea investiţiei. iar efectele be illustrated with a few examples: the share of dedicării sale în raport cu ecologia și conștiința renewable energies currently used amounts to mediului înconjurător pot fi prezentate prin câteva 23.

with a delay of almost three years the Romanian government has now handed in the notification of the law to the EU Commission. amongst them Austria’s largest construction companies Strabag. iar cu o întârziere de aproape trei ani Guvernul României a trimis o notificare Comisiei UE. managementul apei continuabil cu efecte minime asupra mediului și mobilitatea reprezintă creșterea pieței. Pe lângă acestea. folosind un parc eolian cu o capaciate de 54 MW în zona Dobrogea – data stabilită pentru operații comerciale fiind 2011. Many of Austria’s most successful companies in the fields of renewable energy and environmental technology are already active on the Romanian market. Also OMV/Petrom started its first large scale renewable energy project with the development of a wind farm with a capacity of 54 MW in the Dobrogea area – planned date of commercial operation is 2011. România are un potențial uriaș în producerea energiei regenerabile. OMV/Petrom și-a demarat primul proiect la scară largă privind energia regenerabilă. represent growth markets. cât și pentru următoarele oportunități de business. Așteptam o soluție – suntem încrezători într-o realizare rapidă atât în favoarea energiei rege-nerabile. Alpine and Porr. printre ele aflându-se cele mai mari companii de construcții austriece precum Strabag. A solution is expected – we are confident for a fast realization for the sake of renewable energy production as well as for future business opportunities. Am discutat pe aceasta temă de multe ori. Aceasta este o problemă serioasă pentru producătorii de energie întrucât compensarea cu certificatele verzi nu este pusă în practică în totalitate.precum și utilizarea eficientă a acesteia. alături de resurse și materiale. Cota de export a societăților specializate în tehnologia mediului înconjurător se situează la aproximativ 65%. O mare parte din companiile austriece de succes din domeniile energiei regenerabile și a tehnologiei mediului înconjurător sunt deja active pe piața din România. Alpine și Porr. Energia eoliană în România | Wind energy in Romania 57 . The export quota of Austrian environmental technology companies stands at approximately 65%. economia circulară. însă până în prezent realizarea cadrului legal s-a desfășurat cu dificultate. Romania has a vast potential of renewable energy production but this far the execution of the legal framework is lagging behind. This is a serious issue for energy producers as the compensation with green certificates is not entirely put into practice. We have voiced this problem many times.

Meter m/s – Meters/second MW – Megawatt MWh – Megawatt hour NCC – Romania’s New Civil Code OECD – Organization for Economic Cooperation and Development ONG – Non-governmental Organization OPCOM SA – Romanian power market operator TSO – Transelectrica SA. transport and system operator IPP – Independent Power Producers pSCI – Potential Areas of Significance for the Community PSHPP – Pump Storage Hydropower Plant PUD – Detailed Urban Plan PUG – General Urban Plan PUZ – Plan for Urban Zoning DAM – Day-ahead market ROE – Return on Equity RON .Lista Abrevierilor ATR – Avizul Tehnic de Racordare AEEE – Asociaţia Europeană a Energiei Eoliene AREE – Asociaţia Română pentru Energie Eoliană ANRE – Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei BCR – Banca Comercială Română BEI – Banca Europeană de Investiţii BERD – Banca Română de Reconstrucţie şi Dezvoltare CAE – Contracte de Achiziţie a Energiei CC – Codul Civil din 1864 CE – Comisia Europeană CFR – Codul Fiscal Român CGEE – Consiliul Global al Energiei Eoliene CV – Certificate verzi EAFRD – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală EIA – Evaluarea impactului asupra mediului ERDF – Fondul de Dezvoltare Regional European E-SRE – Energia din resurse regenerabile EUR – Euro FACC – Catalog de Clasificare a Activelor Fixe GW – Gigawatt HG – Hotărâre de Guvern Legea Energiei – Legea nr.Tera-watt hour UCL – Unicredit Leasing Corporation EU – European Union 58 Energia eoliană în România | Wind energy in Romania . 13/2007 M . operatorul de transport şi de sistem PIE – Producătorii Independenţi de Energie pSCI – Potenţiale Situri de Importanţă Comunitară PSHPP – Pump Storage Hydropower Plant PUD – Plan Urbanistic de Detaliu PUG – Plan Urbanistic General PUZ – Plan Urbanistic Zonal PZU – Piaţa pentru ziua următoare ROE – Rentabilitatea Capitalului Propriu RON .Lei românești SEA – Evaluare Strategică de Mediu SPA – Arii de Protecţie Specială Avifaunistice TVA – Taxa pe valoarea adăugată TWh – Tera-watt oră UCL – Unicredit Leasing Corporation UE – Uniunea Europeană List of Acronyms ATR – Technical Connection Permit EWEA – European Wind Energy Association RWEA – Romanian Wind Energy Association ANRE – Romanian Energy Regulatory Authority BCR – Romanian Commercial Bank EIB – European Investment Bank EBRD – European Bank for Reconstruction and Development PPA – Power Purchase Agreements ACC – Civil Code of 1864 EC – European Commission RTC – Romanian Tax Code GWEC –Global Wind Energy Council GC – Green certificates EAFRD – the European Agricultural Fund for Rural Development EIA –Environmental Impact Assessment ERDF – The European Regional Development Fund E-RES – Energy from renewable sources EUR – Euro FACC – Fixed Assets Classification Catalogue GW – Gigawatt GD – Governmental Decision Energy Law – Law no.Romanian Lei SEA – Strategic Environmental Assessment SPA – Special Protection Areas VAT – Value added tax TWh .Metru m/s – Metri/secundă MW – Megawatt MWh – Megawatt oră NCC – Noul Cod Civil al României OCDE – Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică ONG – Asociaţie Non-Guvernamentală OPCOM SA – Operatorul pieţei de energie electrică din România OTS – Transelectrica SA. 13/2007 M .

The Romanian office of TPA Horwath was set up to offer an integrated solution that meets the needs of foreign investors in Romania in terms of higher quality administrative and accountancy assistance. specific mediului de afaceri din România. auditing. 28. Ljubljana. Its aim is to create favorable conditions for investing in wind power in Romania and for sustainable increase in use of wind energy as clean source for generation of electricity. includ contabilitate. dar şi pentru o practică multidisciplinară de calitate. în special a energiei eoliene. turbine and components manufacturers. acts both locally and globally. Sofia. este un grup ce îsi desfăşoară activitatea de la nivel local la nivel global. Hungary. The firm assisted the acquisitions of important companies in the heavy industry or food and beverage. In Romania. both from Romania and abroad. IFRS reporting. about half of the firm’s 310 lawyers are based in offices outside Austria. Această reţea regională ne permite să servim clienţii în funcţie de expansiunea afacerilor lor şi de interesele lor regionale şi globale. Fondată în 1950 în Viena. Kyiv. Bazele Asociației au fost puse de un grup de persoane interesate de implementarea tehnologiei eoliene în România și este una dintre cele mai eficiente organizații cu putere de influență asupra conturării unui cadru legislativ adecvat pentru a permite dezvoltarea și exploatarea surselor de energie regenerabilă din România. producători de turbine și componente. De-a lungul anilor. Schoenherr is a truly European firm. Today. payroll. precum şi proiecte de anvergură în domeniul consultanţei juridice şi al litigiilor în dezvoltarea unor importante reţele de staţii de distribuţie de carburanţi ori de supermarketuri de către corporaţii multinaţionale. Am înfiinţat birourile din România în 1998. grupul TPA Horwath este membru al reţelei de firme de specialitate independente Crowe Horwath International. and a quality multidisciplinary practice that optimizes foreign investors’ access to the Romanian market. prezentă în peste 100 de ţări din toată lumea. developers. The Romanian Wind Energy Association is a non-governmental organization supporting and promoting wind power development. Ungaria. being at the time among the first law firms offering legal services at Western quality standards. Avem mai mult de 950 de angajaţi specializaţi în 10 ţări CEE și suntem astfel una din companiile de top din regiune în domeniile noastre. jumătate din cei 310 avocaţi ai Schoenherr lucrează în birourile din afara Austriei. Cele 11 birouri regionale din Austria sunt completate de 9 birouri naţionale din ţările Europei Centrale și de Est: Bulgaria. Slovenia şi România. it is one of the leading advisory groups in the region. atât din România cât și din străinătate. Schoenherr şi Asociaţii SCA a fost implicată în numeroase proiecte de anvergură şi a acordat asistenţă în probleme de natură juridică din cele mai variate. Grupul TPA Horwath. Scopul său este acela de a crea condiții favorabile pentru investițiile în doneniul energiei eoliene din România și pentru extinderea durabilității în ceea ce privește utilizarea energiei eoliene ca sursă regenerabilă a electricității. consultanţă juridică. Polonia. Schoenherr was founded in 1950 in Vienna and has grown to become a leading corporate law firm in Austria and Central and Eastern Europe. Crowe Horwath International ranks among the top 10 global accounting networks thanks to its over 140 independent accounting and advisory service firms and nearly 640 offices and over 28. acoperim toate regiunile României. Slovakia. cu sediul central la Viena în Austria. Vienna. însumând peste 140 de firme. cu sediul în București. Our core services include accounting. Asociația Română pentru Energie Eoliană este o organizație non-guvernamentală ce sprijină și promovează dezvoltarea energiei eoliene. legal consulting. Today. Brussels.000 de angajaţi profesionişti. Prague. Poland. It is one of the most effective organizations lobbying for creation of a suitable legal framework allowing for development and operation of renewable energy sources in Romania. Budapest. Schoenherr și Asociații has been involved in projects of the biggest magnitude and offered legal solutions to problems of the most diverse types. With over 950 professionals in 10 countries. Serbia. Croatia. Schoenherr a devenit una dintre cele mai importante case de avocatură din Austria şi Europa Centrală şi de Est şi este una dintre puţinele case de avocatură din Europa care a dezvoltat o reţea de birouri în Europa Centrală şi de Est. fiind la acea vreme una dintre primele case de avocatură care a implementat în România standarde calitative occidentale de consultanţă juridică. financial and tax consulting. Bratislava. devenind astăzi una dintre cele mai importante companii din România în domeniul nostru de activitate. TPA’s CEE regional network enables it to assist its clients with their expansion plans and to meet their regional and global needs. În plus. Operating through offices in Belgrade. Its 11 offices in Austria are complemented by 9 other country offices in the CEE region: Bulgaria. Republica Cehă. contabilitate şi audit. TPA Horwath is an international consultancy. se numără companii de top active pe piața românească a energiei eoliene: investitori. TPA Horwath is also a member of the Crowe Horwath International network. raportare IFRS. . dezvoltatori. Crowe Horwath International este clasată în Topul primelor 10 reţele de contabilitate şi audit. audit financiar. în scopul optimizării accesului investitorilor străini pe piaţa românească. Also. Astăzi. Throughout the years. La nivel mondial. Schoenherr este una din primele 10 case de avocatură de afaceri din Romania (conform Ziarului Financiar/martie 2011). servicii privind resurse umane şi salarizare. Schoenherr is among the top 10 law firms in Romania (according to Ziarul Financiar business newspaper. Schoenherr started its operations in 1996. accounting and audit firm. Se impune a fi menţionate achiziţiile unor mari companii din industria grea sau industria alimentară. Bucharest. Printre cei 92 de membrii ai Asociației. Schoenherr a debutat în Bucureşti (actualmente Schoenherr şi Asociaţii SCA) în 1996. pentru o mai bună calitate a asistenţei administrativ-contabile. Croaţia. all of which are provided by a young and dynamic team of over 70 specialized consultants. 640 de birouri regionale. Slovacia. Warsaw and Zagreb (cooperation office). Serbia. Czech Republic.TPA Horwath este o firmă internaţională de consultanţă. TPA Horwath Romînia oferă o abordare integrată a nevoilor investitorilor străini.000 professionals and staff in more than 100 countries around the world. March 2011). The Association has been established by a group of people interested in implementation of wind power technologies in Romania. We established our offices in Romania in 1998 and have since become one of the leading companies in the country in our field of activity. Slovenia and Romania. its team of lawyers advised multinational corporations on the development of supermarket chains or fuel distribution stations. Austria. Among 92 members of the Association there are leading companies active on the wind power market in Romania: investors. which is based in Vienna. The TPA Horwath Group. Serviciile oferite de către o echipă tînără și dinamică de 70 de consultanți. in particular of wind power. consultanţă fiscală şi financiară.

cojocaru@schoenherr.eu .velicu@schoenherr.eu www.eu www.Contact: Cristina Petrescu Partner Tel: +40 /21/ 310 06 69 E-mail: cristina.petrescu@tpa-horwath.krammer@tpa-horwath.ro Monica Cojocaru Senior Associate Tel: + 40 21 319 67 90 E-mail: m.stanciu@tpa-horwath.eu Simona Chirica.ro www.chirica@schoenherr.schoenherr.ro www.tpa-horwath.tpa-horwath.schoenherr.schoenherr.ro Claudia Stanciu-Stănciulescu Partner Tel: +40 /21/ 310 06 69 E-mail: claudia.tpa-horwath.ro www.ro Klaus Krammer Head of Austrian & German Desk Austrian certified tax accountant (Steuerberater) Tel: +40 /21/ 310 06 69 E-mail: klaus. PhD Senior Associate Tel: + 40 21 319 67 90 E-mail: s.eu www.eu Anca Velicu Associate Tel: + 40 21 319 67 90 E-mail: a.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful