-

KAEDAH PENGAJARAN DAN PENGGUNAAN BAHAN SUMBER

Dalam pelaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran. Terdapat pelbagai kaedah dan teknik yang digunakan oleh guru. Sepertimana yang kita sedia tahu,

kaedah ialah satu siri tindakan yang sistematik dengan tujuan mencapai objektif pelajaran dalam jangka masa pendek. Dalam erti kata yang lain, kaedah mengajar ialah cara mendekati sesuatu objektif pelajaran dengan langkah penyampaian yang tersusun.

Sebagai contoh, berdasarkan pemerhatian saya ketika guru pendidikan Islam iaitu Pn. Husnani yang mengajar matapelajaran agama (aqidah) di dalam kelas 2 UM, antara kaedah yang diguna pakai ialah kaedah soaljawab. Semasa membuat pemerhatian, guru tersebut akan menerangkan isi pembelajaran secara umum terlebih dahulu. Selepas guru selesai memberikan beberapa pengertian berkaitan dengan topik yang diajar, maka guru akan meneruskan dengan sesi interaksi penuh dengan murid iaitu sesi bersoaljawab. Ini bertujuan adalah untuk menilai tahap kefahaman murid-murid yang diajar. Ketika sesi tersebut berlangsung murid-murid dengan guru dapat berbincang secara lebih terbuka berkenaan dengan tajuk pembelajaran pada hari tersebut. Dengan hal yang demikian, secara tidak langsung murid-murid yang mempunyai masalah kefahaman berpeluang melontarkan pelbagai soalan kepada guru tersebut yang mana ianya akan diberikan penjelasan yang lebih terperinci.

-

KEMAHIRAN CARA GURU MENERANG,MENYOAL DAN MENGGUNAKAN PAPAN TULIS

-

PELAKSANAAN KAEDAH, SUMBER DAN KAWALAN KELAS

PENGGUNAAN BAHAN SUMBER SERTA CARA GURU MENGAWAL KELAS SEWAKTU AMALI - KEMAHIRAN GURU MENERANG. MEMBUAT PENILAIAN DAN PENUTUP - KEMAHIRAN AMALI PAFA - KAEDAH PENGAJARAN TALAQQI MUSYAFAHAH UNTUK PROGRAM KHATAM AL QURAN - AKTIVITI P&P PEMULIHAN JAWI - AKTIVITI PEMULIHAN DAN PENGAYAAN JAWI .- MEMBUAT PENERAPAN NILAI DAN PENGGABUNGJALINAN SERTA PENILAIAN P&P - KAEDAH.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful