You are on page 1of 1

Międzynarodowy rynek walutowy: na niego skł się transak. Wymiany walut wraz z infrast. ŚInstytut.

To syst Poł za pomocą środ elektr banków i niebankowych instyt finanse. Funkcj jako rynek transakcji kasowych. To rynek eurowalut to np. waluty zdeponowane poza krajem macierzystym np. eurodolary Funkcje ryn walutowego: - przes siły nabywczej w for. Pieniężnej między różnymi krajami, w których funkcj odrębne syst walutowe i pieniężne. – stwarz możliwości wyrów obrotów zagr tzn im port nie musi się równac eksportowi. Dłuz może dokonać wym walutowej za gran i nastepnie ureg swoje zobow. Cechy ryn eurowalut: - to ryn hurtowy w tranz uczesz rzady banki i wielkie korporacje, - ryn nieregulowany, - tranz maja charakt krótkookres, jest raczej ryn oszczędności i depozytów niż depozytów popytowych. Miedzynar system walutowy: na niego skł się miedzynar ukł, reguły, instyt i zasady i zwyczaje, które okresl spos funkcjon pieniadza w stos miedzynar. Sprzyja on instyt różnych powiązań gosp miedzy krajami. W tym syst wyr się syst waluty złotej, syts dewizowo-złoty, syts regionalny. Syts wal złotej: funkcj w 1870-1914. w nim pieniądzem ostat było złoto, które peł funkc miernika wart i srod płatniczego, zapewniał on stabiliz pieniezna i płatnicza krajów. Syst ten zapewniał sprawne dział mechanizmu wyrów bilansów płatniczych. Uniemożl on Real takich celów jak finans przez panstwo przemysł. Funkcj do 1 wojny sw w klasycznej funkcji. Potem stworzono Syst waluty sztabowo- złotej. System breton woods- stanowił dwie zasady stabil walutowania i wymienial walut. W ramach tego syst w obiegu wew krajów członkowsk powst pieniądz papierowy niewym na złoto. Zas syst zostały ust w 1944 r i po latach okazało się ze jego wymygo są zbyt rygorystyczne. W konsekw doch do kryzusów walut. W 1972 syst się załamał. Współ syst miedzynar walutowy: waluty miedzynar pełnia funkcje miernika wart i srod płatniczego wyst one w roli walut rezerwowych, interwencyjnych, lokacyjnych i transakcyjnych. – rezerw to taka, której kraje przechowuja rezerwy walutowe, - Interw w której banki centralne przepr operacje na wynkach walutowych, - lokacyjna czyli inwestycyjna w której domin SA należności i zobow zagr roznych podmiotów i w krórej inwestorzy realizuja swoje inwestycje zagr, - trans w której wyr sa wart transakcji w obrocie międzynar i Real sa płatności ekspresowo importowe. Europejski syst walutowy: to sfera walutowa obejm kilka a następnie kilkanaście krajów ue. Ujawnienei negatywnych skutków braku Integr było istotna przyczyna do prac nad jego stworzeniem. Głownymi elemantami jego były: 1) europejska jedn walutowa ECU była rodz koszyka walutowego nie było pieniądzem istniejącym fizycznei ale pełniło funkcje: a) było jedn obrachunkowa- służyło jako wart odniesienia za posr której okresl były wzajemne stos wymienne panstw walut członkow, b) było inst. Tworzenia rezerw każdy bank w kraju wnosił 20 % swoich aktywów i można było brac kredyt, c) było inst. Zarządzania pozwalało na okresl i zarządz zobow i wierzytel banków centralnych. 2)mechanizm kursów wymiennych i inrerw oraz kredytowania. Bilans płatniczy: to usystematyz syntetycznie zestaw wszystkich transakcji ekonom zreal w okresl czasie miedzy zagr podmiotami gosp a danym krajem. Obrazuje sytuacje platnicza kraju w stos do ujętych w jeden zbior panstw. Podstawowym okresem Obrach jest rok kalendarzowy. W zal od źr inf o które bilans jest sporządzony wyr się: - na bazie platynosci w odniesieniu do okresl czasu z rozl systemu bankowego. Pokazuje jakie trans sa zreal przez kraj ze siwatem. – na bazie transakcji: obejm bezposr inwestycje zagr, udziel i otrzymane za gran kredyty, dział usług i pomoc zagr. W bilansie płatniczym wyr się dwie części: A) obrotów bieżących :- bilans handlowy, - usług : obejm należności eksportu i importu, procentów i dywidend: obejm należności związane z bierz obsł kapitału zagr, - bież transferów nieodpłatnych: ujęte transakcje sa jednostronne, nie pow powst przyszłych zobowiązań w kraju partnerskim. – bil bież obrotów nieklasyf: mieści się w nim wart operacji skupu i sprzed walut opcych netto dokonywanych w kasach walutowych banków, króre nie zostały opatrzone klas statyst bilansu płatniczego. B) rach obrotów kapitałowych i finanse obraz transakcje i rozl dok miedzy rezydentami zwiaz z przepł kapitałowymi we wszystkich ich formach. W bilansie płatn występują pozycje które łacznie okresl się jako bilans obrotów finansujących. Wyr tu aktywa rezerwowe, saldo obrotów na rach bież i lokat w bankach zagr, oraz sprzed i zakup złota monetarnego. Świat org handlu WTO: zost powoł na mocy ukł z Makareszu 15.04.1994 r. zastąpiła ona ukł ogólny w sprawie ceł i handlu. Miala stac się jedynym z filarów powojennego miedzynar syst ekonomicznego, przejęła cele i funkcje GATT, jej kompet zostały poszerzone i zyskałą osobowość prawna. Do jej zadan tez należy pomoc w prowadzeniu przez kraje członkowskie negocjacji handlowych dot obrotu towarowego, praw wlasn intelekt. Odpowiada za przestrz uzgodnien o Reg i proced rozstrzyga sporów. Wspołpr z miedzynar funduszem walutowym. Ma funkcję Reg i kontr. Najwyższym organem w wto jest konferencja ministralna. W większości spraw decyzje podejmowane sa ze żaden członek nie może być przeciw. Kazde panstwo dysponuje 1 glosem. W wto jest 147 krajow. Org Współpracy gospodarczej i rozwoju (OECD): wykszt się z org europejskiej współpracy gospodarczej. Jej cele zastaly okresl jako budowanie silnych i stabilnych gospodarek, poprawa efekt itp. Naleza do niej USA, kanada, Japonia, austr, n. zelandia, Finlandia, meksyk, Korea, Czechy, polska, slowacja. Skala dzial jej jest bardzo wysoka. Obecnie jest postrzeg jako forum dyskusyjne, centrum analiz, ekspertyz, prognoz dla poszczeg gospodarek i regionow w swiecie. Org decyzyjnym jest rada, która tworza reprezent panstw członkowskich oraz reprezent komisji Eu, rada wyk zadania za pomoca komitetów, sa one wspierane przez sekretariat. Miedzynar integracja gospodarcza: oznacza rózne formy scisłej i długookresowej współpracy ek miedzy niemal Polit panstwami. Wspołpraca może dot wymiany handlowej. Integracja może przybierac formy:a) strefa wolnego handlu- zniesienie barier celnych i ogr ilościowych w wym miedzy krajami członkowskimi, przy czym kazde z panstw stos wlasna Polit handlowa w odniesieniu do partnerów spoza sfery. B) unia celna: charakt się tymi samymi cechami co strefa woln. Handlu oraz Real wspolna Polit handlowa wobec panstw trzecich. C) wspolny rynek: swobodny przepl dobr i usług oraz czynnikow prod, wspolna polit handlowa. W ramach tego rynku ma miejsce także swoboda prowadzenia dzial gospodarczej oraz osiedlenia się i podejmowania pracy w każdym z krajow członkow D) unia ekon- walutowa: forma Integr charakt się poza wczesniej wym cechami wysokim poz Integr w dziedzinie fiskalnej, walutowej, produkcyjnej, i społ. Istotnym elem jest tez wspolna waluta. E) pełna unia ekon- polityczna: całkowita integr w wyn której powst jednolity obszar z ponadnar instytucjami ek i Pol, których zasieg oddzial rozciąga się także sfere polityki zagr i obronnej. Powst wiec rodz jednolitego panstwa federalnego. Rozwój integracji: w obszarze ek integr uwarunkow jest potencjalne lub insteniaja komplementarnością strukt gosp która może mieć charakt międzygałęziowy lub wewnatrzgał. Drugim war jest istnienie odpowiednio rozw infrastrukt. Po trzecie to podjecie przez poanstwo czlonk okresl decyzji o charakt Polit. Poza tym integr wiaze się z osiągniętym rozw ekonom oraz wymag postepu techno. W tych sferach można wyodreb aspekt podażowy i popytowy: - z punktu widzenia popytu przesłankę do rozw wiezi integr miedzy krajami sran poziom produktu brutto na jedn mieszkanca i zw z nim zmiany w strukt konsumpcji. – z punktu podaży wynika to z szybkiego rozw technologi i techniki oraz syt rynkowej. Prowadzi do szybkiego i ilościowego i asortymantalnego rozsz podaży i jedn wzrost znaczenia wewnatrzgal wymiany miedzynar.